Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället"

Transkript

1 Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

2 Nulägesbeskrivning Skolan i esamhället Innehåll: Förord Sammanfattning Bakgrund Metodbeskrivning Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen Gemensamma trådar i kommunernas strategier Enkäten Framtida önskemål samt idéer och förslag Källor Enkäten Fotot på framsidan från Flickr NASA Goddard Space Flight Center - CC BY.0

3 Förord Härmed redovisas uppdraget om en nulägesbeskrivning för att underlätta för KSLs medlemskommuner att välja inriktning för fortsatt regionalt samarbete med skolan i esamhället. Per Falk och Stefan Pålsson har skrivit rapporten. Stockholm augusti 03 Per Falk Konsult Stefan Pålsson Konsult

4 Sammanfattning Aktuell forskning kring skolans digitalisering indikerar tydligt att huvudmannanivån är avgörande för att arbetet ska lyckas. Det krävs en strategisk plan och riktlinjer som ger stöd och styrning åt pedagogerna och som tydligt visar vad som ska förändras samt varför det är viktigt. Det handlar både om vision och konkretion, och det ställs stora krav på rektor att leda och att följa upp skolutvecklingsarbetet. Change management är numera en av de främsta arbetsuppgifterna för beslutsfattare och skolledare. Det kräver att de vet vart de är på väg, vad de vill uppnå och varför detta är viktigt för skolans verksamhet. Enkäten bland KSL:s medlemmar visar att bland de kommuner som svarade är det knappt hälften som tagit fram en it-strategi de senaste tio åren. I strategierna talas i allmänna ordalag om digital kompetens, behovet av kollegialt samarbete, nya arbetsformer och kompetensutveckling bland lärarna. Den pedagogiska it-användningen förväntas även leda till en utveckling av elevernas lärande. Drygt hälften av kommunerna undersöker dock inte om digitaliseringen utvecklar och effektiviserar lärarnas arbete, om elevernas måluppfyllelse förbättras - eller vad som krävs för att detta verkligen ska bli möjligt. I enkäten uppger de flesta kommunerna att det finns ett ganska stort behov av fortbildning kring användningen av it-system. När det gäller it och pedagogik är behovet större, och här menar kommunerna att skolorna själva inte har tillräckliga resurser för att lösa problemet. Skolverkets senaste nationella undersökning av it-användning och it-kompetens i skolan visar att den här kompetensbristen är ett generellt problem i svenska skolor. Skolverkets undersökning visar också att en tredjedel av rektorerna anser att de inte har tillräcklig kompetens för att leda det strategiska arbetet, för att utveckla it-användningen eller för att hantera rättsliga frågor inom it-området. I enkäten framgår det inte hur läget är bland KSL:s medlemmar när det gäller den här punkten. Men hur ska frågan hanteras om det visar sig vara ett problem? I det här sammanhanget är det viktigt att fundera på om kommunerna själva ska utveckla sina it-strategier, eller om det borde vara ett regionalt ansvar. Betydelsen av en genomarbetad strategi och kompetent ledning måste lyftas fram i IT-forum. Enligt enkäten drabbas skolornas it-system ofta av driftsavbrott och det saknas en central samordning av de plattformar och tjänster som används i undervisningen. Behovet av enkelhet, flexibilitet och mobila lösningar lyfts fram i enkäten och flera efterfrågar de möjligheter som en byod-lösning kan ge. Det framgår också att endast hälften av lärarna och en fjärdel av eleverna har administratörsrättigheter på sina datorer. Med tanke på att forskningen betonar att tekniken måste fungera och att det inte får läggas onödiga hinder i vägen för den dagliga användningen, är det viktigt att diskutera om det krävs samlade åtgärder inom det här området. Vad krävs egentligen för att enkla och flexibla it-system samt olika molntjänster ska komma till användning i regionens skolor? Pedagogikprofessorn Berner Lindström hör till dem som anser att det inte råder någon tvekan 3

5 om att skolan kommer att digitaliseras. Den avgörande frågan är istället hur detta kommer att gå till och vad det i sin tur leder till. Därför är det bland annat nödvändigt att börja diskutera synen på utbildning och kunskap, hur undervisning och lärande ska organiseras och bedrivas samt vilken roll tekniken kan och bör spela. 4

6 Bakgrund Uppdragsbeskrivning från KSL: Syftet med nulägesbeskrivningen är att få ett underlag för att kunna välja inriktning för fortsatt regionalt samarbete med skolan i esamhället. För att kunna göra rätt val av inriktning behöver följande beskrivas: Vilka krav finns i läroplanen på digital undervisning? Går det att utifrån läroplanen identifiera byggstenar för ett digitalt lärande? Vilka styrande dokument/strategier och uppföljningar finns hos skolhuvudmännen, kommunerna och något/några skolbolag? Nuläget ska beskrivas utifrån minst följande parametrar. Vilka politiska beslut finns kring skolan i esamhället? Vilka styrande dokument finns och vad innehåller de i form av ambitionsnivå och aktiviteter? Finns uppföljning/utvärdering av den digitala undervisningen och den digitala administrativa processen? Hur ser det ut med: tillgång till datorer? tillgång till Internet/öppna nät? tillgång till digitala läromedel? lärarnas kompetensutveckling? Nulägesbeskrivningen ska genomföras genom kontakt med länets kommuner, genomgång av styrande dokument och en enkätundersökning. Metodbeskrivning Nulägesbeskrivningen innehåller en kort genomgång av läroplanerna för grundskolan (Lgr) och gymnasieskolan (Gy) samt kommunernas styrdokument, e-strategier och uppföljningar och slutligen en enkät med en efterföljande analys. 6 av 6 kommuner har skickat in sina strategidokument. 3 av 6 kommuner har svarat på enkäten, där Sigtuna delade upp sitt svar i två delar. Tre påminnelser gick ut till medlemmarna om att skicka in strategidokument och besvara enkäten. Enkäten är kvantitativ och syftar till att vara underlag för medlemmarnas fortsatta diskussioner om samarbete i regionen. Den innehåller två delar: dels enklare frågor för att samla in data om t ex antal datorer i kommunen samt en värderande frågedel där man bland annat skall skatta fortbildningsbehovet i kommunen. Enkätens värderande del är en indikator på kompetensbehovet hos lärare från kommunernas förvaltningsnivå. För en närmare beskrivning av den faktiska 5

7 kompetensen bland skolpersonalen krävs en fördjupad studie riktad direkt mot dem. Några av medlemmarna uttryckte en svårighet i att ringa in eventuella kompetensluckor hos lärarna med en siffra och valde istället att besvara frågan genom att vikta olika kompetensbehov. Enkäten togs fram i samråd med KSL och var på remiss hos Nacka kommun och Salems kommun innan den sändes ut till samtliga medlemmar. 6

8 Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen I den nya läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmen, Lgr, samt för gymnasieskolan, Gy, har synen på digitala verktyg och internet uppdaterats väsentligt. Nu framhålls vikten av källkritiskt förhållningssätt och möjligheter för eleven att lära sig använda moderna verktyg och arbetssätt. Till exempel står det att skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:...kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Det här är något som färgat av sig i de flesta kursplaner i Lgr och i läroplanen nämns internet flera gånger. It, internetanvändning och källkritik finns med för alla teoretiska ämnen som svenska, matematik, SO och NO. I läroplanen Gy för gymnasiet nämns inte internet, men väl digital teknik i matematik, naturkunskap samt i inriktningstexten till de flesta programmålen. Här är ett exempel från det samhällsvetenskapliga programmet: Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier. I syftestexten för engelska för gymnasiet kan man läsa följande: Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier samt Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser. I syftestexten för historia för gymnasiet kan man läsa att eleverna skall...ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik. Syftestexten för samhällskunskap för gymnasiet säger att..eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik. Det som är direkt utskrivet i kursmålen kring digitala kompetens och källkritik i Lgr är inte lika tydligt formulerat i Gy. Ansvaret för begreppens innebörd och tolkning lämnas därmed över till läraren. Men även om en lärare kan tolka presentationstekniskt hjälpmedel eller olika källor som ett klassrum utan internet och datorer, kan man läsa i skollagen i 4 och 0 för samtliga skolformer att skolan skall vara såväl kompensatorisk som tidsenlig. Det innebär att alla skall ges samma möjlighet att erövra medie- och informationskunnighet, och lära sig använda de verktyg som krävs för att orientera sig och att tillgodogöra sig kunskaper oavsett plattform eller källtyp. Paragraf 4 i skollagen 4 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 7

9 Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 0 Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Slutsats: Utifrån läroplanerna kan man identifiera flera gemensamma byggstenar som alla bygger på en skola som är digitaliserad och där alla lärare och skolbibliotekarier jobbar medvetet med it, Internetanvändning och källkritik, men även om begreppen finns med i läroplanerna återstår frågan hur man når en lägstanivå av tidsenlig undervisning där Internet, digital teknik och mediaoch informationskunnighet genomsyrar hela verksamheten. 8

10 Gemensamma trådar i kommunernas strategier Digital agenda och nyckelkompetenser Stockholms stad konstaterar att deras it-strategi svarar mot det övergripande mål som anges i regeringens digitala agenda, som i sin tur är hämtat från Lgr : Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Formuleringen knyter an till EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande, där digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna. Södertälje kommun hänvisar i sin strategi direkt till EUs nyckelkompetenser, och tar även fasta på skollagen samt innehållet i gällande läroplaner och kursplaner för grundskolan och gymnasiet. Danderyds kommun menar att deras --satsning sker i samklang med EUs åtta nyckelkompetenser, och man pekar också på det ramverk som tagits fram av den amerikanska organisationen The Partnership for st Century Skills och som tillämpas i nitton delstater. Botkyrka kommun nämner lärares och elevers digitala kompetens som ett viktigt övergripande mål. Det förutsätter en god tillgång till datorer för att kunna förverkligas. It-användningen i skolan är dessutom ett medel som gör det möjligt att utveckla bättre arbetsformer bland lärare och elever, och som kan förbättra elevernas lärande och kunskapsutveckling. I Sollentuna kommuns strategi betonas att digital kompetens är såväl ett mål som ett medel för att utveckla undervisning och lärande. I strategin för Salems kommun är målet att lärare och elever ska utveckla den digitala kompetens som de behöver för att kunna verka och lära i dagens skola. Därför gäller det att förbättra den digitala infrastrukturen, så att it kan integreras som en naturlig del i skolans vardag och bidra till utvecklingen av elevernas lärande. Gemensam plattform, digitala verktyg och it-kompetens Skolplattform Stockholm, Stockholms stads gemensamma plattform för administration och undervisning, har till syfte att bidra till den vision som regeringen formulerar i den digitala agendan: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta förutsätter att plattformen och dess olika verktyg och tjänster är enkel, flexibel, mobil och målgruppsanpassad. Den ska förenkla administrationen och ge stöd åt det pedagogiska uppdraget. Botkyrka nämner i sin strategi att de digitala verktygsfunktioner som lärare och elever behöver 9

11 ska vara lätta att komma åt vid behov. Det är också viktigt att kommunens digitala plattform underlättar kommunikation och samordning inom och mellan de olika enheterna. Lärande möten och kollegial samverkan är avgörande för att lärarna ska kunna hjälpa eleverna att hantera dagens möjligheter och utmaningar. Södertälje lyfter fram att den digitala plattformen både ska vara ett redskap för pedagogisk variation och förnyelse och fungera som verktyg för kommunikation och dokumentation inom och utom kommunens gränser. I Sollentunas strategi sägs att det är nödvändigt att säkerställa en hög it-kompetens hos alla skolledare och lärare. Det är även viktigt att utmana de normer och traditioner som länge har styrt undervisningen, och att främja utvecklingen av en didaktisk och pedagogisk mångfald bland kommunens skolor. Danderyd betonar i sin strategi att skolans personal måste höja sin kompetens kring digitala arbetsmetoder för att kunna behålla och även stärka skolans trovärdighet. Ett mer kollaborativt förhållningssätt bland lärarna och en varierad undervisning, som drar nytta av teknikens möjligheter, bidrar till att utveckla elevernas lärande och att förbättra deras prestationer. Kompetensutveckling och samarbete i en lärande organisation Samtliga kommuners strategidokument lyfter fram behovet av en kontinuerlig digital kompetensutveckling bland lärarna. Botkyrka, Danderyd och Sollentuna understryker även det nödvändiga i att lärare samarbetar, delar kunskap och bidrar till att skolan blir en lärande organisation. Den digitala kommunikationen är självklar för de allra flesta idag, och det måste skolan kunna hantera på konstruktiva och utvecklande sätt. Ett vidgat samarbete med föräldrarna och it:s betydelse för att öka transparens och samverkan betonas också. Det handlar både om att göra föräldrarna delaktiga i undervisningen och i arbetet med att lära eleverna nätetik och digitalt umgänge. En likvärdig utbildning för alla I alla kommuners strategidokument hävdas alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och att varierande behov och förutsättningar ska bemötas på bästa sätt, bland annat med teknikens hjälp. Skolans kompensatoriska uppgift betonas också. 0

12 Enkäten It-strategi och uppföljning/utvärdering Knappt hälften av de kommuner som besvarade enkäten har tagit fram en it-strategi under de senaste tio åren. Enligt enkätsvaren har kommunernas olika it-strategier formulerats under åren 004 till och med 0, vilket får betraktas som en stor spännvidd med tanke på den snabba tekniska utvecklingen. Strategierna uppdateras dock regelbundet, vanligen varje år eller vartannat. Enligt enkäten undersöker drygt hälften av kommunerna inte om digitaliseringen effektiviserar lärarnas arbete, om elevernas måluppfyllelse förbättras eller hur it påverkar lärarnas lärande och kunskaper. Det är anmärkningsvärt, både med tanke på kostnaden och på de konsekvenser detta kan få. Digitaliseringskommissionen, som tillsatts av regeringen förra året för att genomföra den digitala agendan, lyfter fram skolans digitalisering som en av de viktigaste frågorna i sin handlingsplan. I den digitala agendan, som kom 0, slår regeringen fast att skolan ska utvecklas i en digital riktning. Det framgår även av de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, som bland annat lyfter fram användningen av moderna lärverktyg och behovet av att eleverna utvecklar förmågor som är viktiga i ett samhälle präglat av informationsöverflöd och snabba förändringar. Det oberoende forskningsinstitutet Ifous publicerade i mars en kunskapsöversikt om skolans

13 digitalisering, som är en inledande del av ett nystartat skolutvecklingsprojekt. Här konstateras att det är på huvudmannanivån som det avgörs om en it-satsning lyckas. Därför krävs bland annat skolplaner och riktlinjer som inspirerar och skapar incitament för lärarna att utveckla sin undervisning och elevernas lärande med teknikens hjälp. Ifous kunskapsöversikt noterar också att det inte är tillräckligt att tala om it i undervisningen i svepande ordalag. Istället är det nödvändigt att mer konkret ange vilka slags aktiviteter det rör sig om, vilka förmågor de är tänkta att utveckla och hur undervisningen ska bedrivas. Det behövs helt enkelt stöd och styrning från skolledningens sida för att en genomgripande förändringsprocess ska börja ta fart. Annars är risken stor att det inte blir någon nämnvärd pedagogisk utveckling. Technucation, som är ett danskt forskningsprojekt som analyserar förändringsprocesser inom vård och utbildning, visar att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara, infrastruktur och traditionell fortbildning. Det är också nödvändigt med bättre kunskaper kring de mentala och sociala föreställningar som kan lägga hinder i vägen när lärare ska använda ny teknik på kreativa sätt för att förbättra verksamheten och underlätta det dagliga arbetet. Morten Søby, avdelningsdirektör på norska Senter for IKT i utdanningen, konstaterade nyligen i en artikel i tidskriften Journal of Digital Literacy att utvecklingsarbetet i kommuner och på skolor inte enbart kan fokusera på digital infrastruktur och it-användning. Istället måste man lyfta fram vad eleverna faktiskt behöver lära sig, hur undervisningen bör bedrivas och vad som krävs för att göra eleverna motiverade att lära och att utvecklas. Det norska forskningsprojektet SMIL Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte, som presenterades i maj, tog fram preliminära indikatorer som visar hur it i undervisningen utvecklar skolans verksamhet, lärarnas undervisning och elevernas lärande. Primära indikatorer som datortäthet och mängden datortid under en vecka lägger grunden för analysen, men för att få en djupare förståelse är det nödvändigt att titta närmare på sekundära indikatorer som lärarens kompetens, hur ledningen av klassen fungerar och hur de digitala möjligheterna används i undervisningen. Kvantitativa och kvalitativa mätningar kompletterar således varandra. John Hattie konstaterar i sin globala metastudie Synligt lärande att lärarens arbets- och undervisningssätt, klassledningen och den formativa bedömningen är avgörande faktorer för elevernas lärande. Arbetet i SMIL, med indikatorer och analys av sambandet mellan it-användning och lärande i regionen Østlandet, visar att detta inte blir mindre giltigt när den digitala dimensionen räknas in. Värdet av en förändringsorienterad skolledning, en strukturell förankring av digitala lärresurser och ett målmedvetet arbete med sociala skillnader ska inte heller underskattas. Informatikprofessorn Åke Grönlund, som leder forskningsprojektet Unos uno vid Örebro universitet, hävdar att beslutsfattare och skolledare måste börja se change management som en av sina främsta uppgifter. Med andra ord är det nödvändigt att arbeta på ett strukturerat sätt för

14 att se till att den önskade förändringen verkligen genomförs. Det kräver dock att de vet vart de är på väg och vad de vill uppnå. Framför allt behövs en medvetenhet om att det inte gäller att implementera datorn i skolan Snarare handlar det om att utveckla och förändra skolans pedagogiska verksamhet med hjälp av dator och annan digital teknik. I april i år publicerade Skolverket sin rapport It-användning och it-kompetens i skolan, som bygger på en omfattande nationell enkätundersökning bland lärare och elever. Rapporten visar bland annat att det är färre svenska skolor som har en it-strategi idag än 008, när undersökningen genomfördes förra gången. Detta trots att det nu är fler kommuner och skolor som arbetar med omfattande it-satsningar. I rapporten konstaterar Skolverket, i likhet med Ifous, SMIL och Unos uno, att det är mycket som pekar på att en integration av it i skolans verksamhet ställer stora krav på strategiskt ledarskap. Därför är det viktigt med en plan som både rymmer vision och konkretion. Skolorna har generellt sett en god tillgång till datorer, men de används inte i någon högre grad i undervisningen.den digitala tekniken används mest till enklare uppgifter: att söka information, att skriva eller att göra presentationer. När Digitaliseringskommissionen i januari arrangerade ett signatärsforum för de organisationer som undertecknat den digitala agendan, var skola, undervisning och digital kompetens ett av fokusområdena. Här slogs fast att den snabba digitala utvecklingen numera omfattar i princip allt i samhället. Därför är det viktigt att även i skolsammanhang omdefiniera vad it faktiskt står för. Det påpekades också att den tillåtande attityd som fortfarande råder gentemot de som ännu inte anammat den digitala utvecklingen inte längre kan fortsätta. På Signatärsforum sades även att utvecklingsarbetet ska ske lokalt och att det därför inte är aktuellt med en nationell styrning eller satsning. Däremot är det viktigt att identifiera de hinder som finns att och lyfta fram goda exempel att dra lärdom av. Detta är något som KSL kan lyfta upp i IT-forum för att få fart på utvecklingen. Det finns tydliga tecken på att medie- och informationskunnighet kommer att bli ett viktigt område framöver i kultur- och skolpolitiken. Området lyfts fram under Sverige ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 03, men åtgärder är även på gång för att få fram ett mer långsiktigt nordiskt samarbete. Statens medieråd och Skolverket är exempel på svenska organisationer och myndigheter som kommer att arbeta en hel del med detta framöver. Medie- och informationskunnighet handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utöva sina mänskliga rättigheter och för att kunna delta som en aktiv medborgare i dagens samhällsdebatt. Hit hör bland källkritik och analys samt en förståelse av mediernas varierande roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. I ett samhälle som i allt högre grad präglas av ett digitalt medielandskap, är det nödvändigt att förstå och kunna hantera detta. Dessa kunskaper och färdigheter lyfts dessutom fram i läroplanerna, såväl för grundskolan och gymnasiet. Därför är det hög tid att se till att skolans undervisning på allvar börjar arbeta med detta. UNESCOs 3

15 ramverk för lärare och lärarutbildning har nyligen översatts till svenska och kan säkert komma att spela en viktig roll. Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, anser att det inte råder någon tvekan om att skolan måste anpassas till ett samhälle som digitaliseras och där alla ständigt är uppkopplade. Den avgörande frågan är istället hur detta sker. Han menar att Sverige behöver en skola som kan hjälpa eleverna att hantera de möjligheter och utmaningar som uppstår när samhället utvecklas och förändras. Därför är det viktigt att diskutera synen på utbildning och kunskap, hur undervisning och lärande organiseras och bedrivs samt vilken roll tekniken kan spela. Är det ett problem att strategierna har flera år på nacken när den tekniska och pedagogiska utvecklingen går så snabbt som idag? Borde kommunerna i regionen samverka kring en löpande utvärdering av digitaliseringens konsekvenser? Ytterligare en fråga man kan ställa sig är om kommunerna skall ta fram egna strategier kring IT och digitaliseringens möjligheter eller om det vore bättre med en samlad strategi. Ansvaret för att genomföra den digitala agendan i skolan ligger hos skolhuvudmännen, men vad krävs för att de ska kunna hantera detta? Hur förändras skolans ramverk, strukturer och vanor när digitaliseringen tar fart? Högskolan Väst har just börjat undersöka detta i en fallstudie som genomförs av en doktorand. Här kommer det säkert att finnas mycket att dra lärdom av och att bygga vidare på. It-system och drift 4

16 Enkäten visar att det finns en självklar central samordning i kommunerna när det gäller administrativa system. Detta gäller dock inte de system som används i undervisningen, utan här är det upp till skolor och lärare att välja vad som ska användas. Det framgår också att endast ungefär hälften av lärarna och den administrativa personalen har administratörsrättigheter på sina datorer. För elevernas del handlar det om en fjärdedel. Enligt enkäten drabbas de flesta kommuner ganska ofta av driftavbrott i sina it-system, även om några pekar på att en förbättring har skett på senare år. Ifous kunskapsöversikt visar att i lyckade satsningar på varsin dator till alla lärare och elever verkar fokus successivt förflyttas från den enskilda datorn till nätverk, gemensamma tjänster och möjligheter att lagra och dela resurser både inom skolan och mellan skolor. När utvecklingen tar fart, växer alltså det övergripande sammanhanget i betydelse. Detta förutsätter både att tekniken fungerar och att det inte finns några trösklar som lägger hinder i vägen. I Malmö stad är de kommunala skolorna på väg att gå över till Google Apps for Education som lärmiljö och intranät. Det är en flexibel plattform som underlättar samarbete och är molnbaserad. All intern information hamnar i en tratt och kan enkelt distribueras direkt till dem som är berörda. Google Apps for Education är helt kostnadsfri och kräver inte särskilt mycket eget administrationsarbete. Här är tanken att skapa en lättanvänd digital miljö som utan problem kan integreras i den dagliga verksamheten. Personuppgiftslagen (PUL) ställer dock stränga krav på åtkomst och behandling av personuppgifter när molntjänster används. Salem har inte lyckats få Datainspektionens godkännande att använda Google Apps, och i Nynäshamn bedömer kommunjuristen att avtalet med Microsoft Office 365 inte uppfyller biträdeskraven. I Malmö har kommunjuristen gjort bedömningen att standardavtalet tillsammans med en riskanalys uppfyller PUL. Google Apps for Education rymmer en rad tjänster och gränssnitt som många lärare och elever redan är bekanta med, därför räknar Utbildningsförvaltningen i Malmö med att den tekniska övergången kommer att bli tämligen enkel. Under våren har fem skolor deltagit i en pilotsatsning och i höst är det tänkt att bli full skala. När det gäller det pedagogiska arbetet, lyfter de ansvariga i Malmö fram att det framför allt handlar om en mental förändring, på samma sätt som man resonerar i det danska forskningsprojektet Technucation. Lärarna ska inte automatiskt fortsätta göra som man gjort tidigare, utan tänka om och hitta nya sätt att undervisa, samarbeta och att återkoppla till eleverna. För att detta ska bli möjligt, genomförs en systematisk satsning på kompetensutveckling, kollegialt lärande och processtöd. Här är det inte minst viktigt att dra nytta av de kompetenser och insikter som finns ute på de olika skolorna. SMIL indikerar att detta ställer krav på skolledningen, och det måste därför tas med i beräkningen. 5

17 Vad betyder bristen på enhetlighet kring pedagogiska system för den gemensamma utvecklingen i kommunerna? Hur borde samordningen se ut och fungera? Vilka konsekvenser kan de begränsade adminstratörsrättigheterna på datorerna för lärare och elever få för den pedagogiska utvecklingen och för elevernas lärande? Vad kommer att hända när it-verksamheten blir en naturlig del av vardagen? Är kommuner och skolor rustade inför de närmaste årens krav, organisatoriskt och infrastrukturmässigt? Vad krävs för att hantera detta? Vilka möjligheter till samarbete och skolutveckling uppstår när alla skolor kör med samma system? Kan Malmös satsning på Google Apps for Education i kombination med lärarfortbildning vara en förebild? Kompetenser och fortbildning 6

18 I enkäten pekar de allra flesta kommuner på ett ganska stort behov av fortbildning kring användningen av it-system och ett stort behov när det gäller it och pedagogik. När det gäller det sistnämnda området anser mer än hälften av kommunerna att skolorna själva saknar tillräckliga resurser för att täcka behovet. En majoritet av kommunerna i enkäten menar att de flesta lärare har ganska bra kunskaper inom etik och moral på nätet samt informationssökning, informationshantering och källkritik. Däremot står det sämre till beträffande kunskaper i hur sociala medier och molntjänster kan användas i arbetet. Enkäten visar också att det behövs bättre kompetens i centrala affärsfrågor och det råder en viss oklarhet vad gäller specialistkunskaper inom viktiga områden. En klar majoritet menar att det finns brister i kunskapsspridningen i viktiga länsgemensamma frågor. Detta är även något som Skolverket konstaterar i rapporten It-användning och it-kompetens i skolan. Här framgår att ungefär tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Mer än varannan lärare upplever att det finns behov av kompetensutveckling för att förebygga kränkningar på Internet. Ungefär lika många lärare efterfrågar mer kunskap om hur it kan användas som pedagogiskt verktyg. Skolverkets rapport visar att en tredjedel av rektorerna anser att de inte har tillräcklig it-kompetens för att leda skolans it-strategiska arbete, att utveckla användningen av it i undervisningen eller att hantera frågor om lag och rätt. Som tidigare nämnts, visar aktuell forskning att skolledarens förmåga att hantera dessa frågor, och att leda ett strategiskt utvecklingsarbete, har en avgörande betydelse för skolan. Det är en slutsats som KSL behöver ta fasta på. Det är uppenbart att svenska lärares kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i allt högre grad sker utanför de traditionella ramarna. Det rör sig inte längre om traditionella kurser, utan snarare om informella samtal som leder till samarbete och kunskapsdelning - ett utvidgat kollegium. I det här sammanhanget blir sociala medier allt viktigare. Det handlar till exempel om öppna och slutna grupper på Facebook och om diskussioner och samtal som förs med hjälp av hashtaggar på Twitter. Knytkonferenser av och med lärare och skolbibliotekarier har spritt sig över landet de senaste par, tre åren. Skollyftet och Skolvåren. Edcamp, TeachMeet, BibMeet och ReadMeet är exempel på evenemang där kunskapsdelning och diskussioner ger nya perspektiv och förnyar det dagliga arbetet. Vad kan och bör göras för att utveckla lärarnas kompetens inom olika områden? Vilka områden är viktigast att ta tag i? Hur står det till med rektorernas kompetens i regionen när det gäller skolans it-strategiska 7

19 arbete, den pedagogiska it-användningen samt lag och rätt? Om det visar sig vara ett problem - hur ska det hanteras? Enkäten visar att informella nätverksträffar för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte endast arrangeras i begränsad grad. Vad kan och bör göras för att ändra på detta? 8

20 Framtida önskemål samt idéer och förslag I enkäten framkommer bland annat önskemål om enkla och flexibla it-system samt tillgång till olika molntjänster. Behovet av en större mobilitet och av de möjligheter som byod-lösningar kan ge lyfts också fram. Vad krävs för att detta ska bli möjligt? Det sägs också i enkäten att det är värdefullt att den lärplattform som kommunen använder svarar mot de pedagogiska behov som finns. Värdet av att delta i Skolfederation och att använda single sign-on betonas också av flera. Syftet med Skolfederation är att underlätta åtkomsten till olika lärresurser, oavsett var läraren eller eleverna är eller vilken teknik som används. Samtidigt räcker det med skolans lösenord, vilket leder till att tröskeln sänks och att hindren för att börja arbeta it på ett målmedvetet sätt i undervisningen reduceras. Kostnaden för en avancerad läsplatta, mobiltelefon eller bärbar dator sjunker för varje år, och även om investeringskostnaden för kommunerna kring teknik, nät och tjänster fortfarande är påtaglig bör man fråga sig vad som händer när kostnaderna sjunker och eleverna kan ta med sina egna favoritenhet och plattform till skolan? Vilka utmaningar står man inför då och hur bör man som region agera inför det framtidsscenariot? Det vore en bra idé för IT-forum att börja framtidsspana och dra upp strategier för regionen tillsammans med aktörer som Vinnova och Interactive Institute för att i god tid kunna möta kommande krav och behov. Hur kommer innovationer som Google Glass förändra skolan, lärandet och vårt beteende? När nätet och uppkoppling 4h om dygnet finns inbyggt i kläderna och ger återkoppling och information till bäraren? I den internationella debatten betonas emellanåt att skoldebatten måste börja fokusera de villkor för utbildning och lärande som gäller i ett globalt samhälle som blir alltmer uppkopplat, och där nätet och de digitala medierna flätas in i vardagens vanor. Det sker till exempel i OECD:s skrift Connected Minds, som kom förra året och som är slutrapporten i det fleråriga projektet New Millennium Learners. Alla unga behöver lära sig att hantera ett kaotiskt informationsflöde och att göra sin röst hörd på de nya sociala, kreativa och politiska arenorna på nätet. Därför är det nödvändigt att på allvar ta reda på vad som krävs för att det ska bli möjligt. Enligt Connected Minds förutsätter detta en fri och öppen dialog där alla intresserade kan delta. Teknik- och samhällsutvecklingen går snabbt och ingen kan ana hur framtiden kommer att se ut. Därför måste en dialog om utveckling av utbildning och undervisning vara lika öppen som framtiden. Hur kan en fri, öppen och aktiv dialog kring samhällsutvecklingen och skolan bli möjlig? Vilken roll kan KSL spela i det här sammanhanget? 9

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna.

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Slutrapport Januari 2013 Catarina Player-Koro Niklas Karlsson Torbjörn Ott Martin

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer