Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället"

Transkript

1 Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

2 Nulägesbeskrivning Skolan i esamhället Innehåll: Förord Sammanfattning Bakgrund Metodbeskrivning Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen Gemensamma trådar i kommunernas strategier Enkäten Framtida önskemål samt idéer och förslag Källor Enkäten Fotot på framsidan från Flickr NASA Goddard Space Flight Center - CC BY.0

3 Förord Härmed redovisas uppdraget om en nulägesbeskrivning för att underlätta för KSLs medlemskommuner att välja inriktning för fortsatt regionalt samarbete med skolan i esamhället. Per Falk och Stefan Pålsson har skrivit rapporten. Stockholm augusti 03 Per Falk Konsult Stefan Pålsson Konsult

4 Sammanfattning Aktuell forskning kring skolans digitalisering indikerar tydligt att huvudmannanivån är avgörande för att arbetet ska lyckas. Det krävs en strategisk plan och riktlinjer som ger stöd och styrning åt pedagogerna och som tydligt visar vad som ska förändras samt varför det är viktigt. Det handlar både om vision och konkretion, och det ställs stora krav på rektor att leda och att följa upp skolutvecklingsarbetet. Change management är numera en av de främsta arbetsuppgifterna för beslutsfattare och skolledare. Det kräver att de vet vart de är på väg, vad de vill uppnå och varför detta är viktigt för skolans verksamhet. Enkäten bland KSL:s medlemmar visar att bland de kommuner som svarade är det knappt hälften som tagit fram en it-strategi de senaste tio åren. I strategierna talas i allmänna ordalag om digital kompetens, behovet av kollegialt samarbete, nya arbetsformer och kompetensutveckling bland lärarna. Den pedagogiska it-användningen förväntas även leda till en utveckling av elevernas lärande. Drygt hälften av kommunerna undersöker dock inte om digitaliseringen utvecklar och effektiviserar lärarnas arbete, om elevernas måluppfyllelse förbättras - eller vad som krävs för att detta verkligen ska bli möjligt. I enkäten uppger de flesta kommunerna att det finns ett ganska stort behov av fortbildning kring användningen av it-system. När det gäller it och pedagogik är behovet större, och här menar kommunerna att skolorna själva inte har tillräckliga resurser för att lösa problemet. Skolverkets senaste nationella undersökning av it-användning och it-kompetens i skolan visar att den här kompetensbristen är ett generellt problem i svenska skolor. Skolverkets undersökning visar också att en tredjedel av rektorerna anser att de inte har tillräcklig kompetens för att leda det strategiska arbetet, för att utveckla it-användningen eller för att hantera rättsliga frågor inom it-området. I enkäten framgår det inte hur läget är bland KSL:s medlemmar när det gäller den här punkten. Men hur ska frågan hanteras om det visar sig vara ett problem? I det här sammanhanget är det viktigt att fundera på om kommunerna själva ska utveckla sina it-strategier, eller om det borde vara ett regionalt ansvar. Betydelsen av en genomarbetad strategi och kompetent ledning måste lyftas fram i IT-forum. Enligt enkäten drabbas skolornas it-system ofta av driftsavbrott och det saknas en central samordning av de plattformar och tjänster som används i undervisningen. Behovet av enkelhet, flexibilitet och mobila lösningar lyfts fram i enkäten och flera efterfrågar de möjligheter som en byod-lösning kan ge. Det framgår också att endast hälften av lärarna och en fjärdel av eleverna har administratörsrättigheter på sina datorer. Med tanke på att forskningen betonar att tekniken måste fungera och att det inte får läggas onödiga hinder i vägen för den dagliga användningen, är det viktigt att diskutera om det krävs samlade åtgärder inom det här området. Vad krävs egentligen för att enkla och flexibla it-system samt olika molntjänster ska komma till användning i regionens skolor? Pedagogikprofessorn Berner Lindström hör till dem som anser att det inte råder någon tvekan 3

5 om att skolan kommer att digitaliseras. Den avgörande frågan är istället hur detta kommer att gå till och vad det i sin tur leder till. Därför är det bland annat nödvändigt att börja diskutera synen på utbildning och kunskap, hur undervisning och lärande ska organiseras och bedrivas samt vilken roll tekniken kan och bör spela. 4

6 Bakgrund Uppdragsbeskrivning från KSL: Syftet med nulägesbeskrivningen är att få ett underlag för att kunna välja inriktning för fortsatt regionalt samarbete med skolan i esamhället. För att kunna göra rätt val av inriktning behöver följande beskrivas: Vilka krav finns i läroplanen på digital undervisning? Går det att utifrån läroplanen identifiera byggstenar för ett digitalt lärande? Vilka styrande dokument/strategier och uppföljningar finns hos skolhuvudmännen, kommunerna och något/några skolbolag? Nuläget ska beskrivas utifrån minst följande parametrar. Vilka politiska beslut finns kring skolan i esamhället? Vilka styrande dokument finns och vad innehåller de i form av ambitionsnivå och aktiviteter? Finns uppföljning/utvärdering av den digitala undervisningen och den digitala administrativa processen? Hur ser det ut med: tillgång till datorer? tillgång till Internet/öppna nät? tillgång till digitala läromedel? lärarnas kompetensutveckling? Nulägesbeskrivningen ska genomföras genom kontakt med länets kommuner, genomgång av styrande dokument och en enkätundersökning. Metodbeskrivning Nulägesbeskrivningen innehåller en kort genomgång av läroplanerna för grundskolan (Lgr) och gymnasieskolan (Gy) samt kommunernas styrdokument, e-strategier och uppföljningar och slutligen en enkät med en efterföljande analys. 6 av 6 kommuner har skickat in sina strategidokument. 3 av 6 kommuner har svarat på enkäten, där Sigtuna delade upp sitt svar i två delar. Tre påminnelser gick ut till medlemmarna om att skicka in strategidokument och besvara enkäten. Enkäten är kvantitativ och syftar till att vara underlag för medlemmarnas fortsatta diskussioner om samarbete i regionen. Den innehåller två delar: dels enklare frågor för att samla in data om t ex antal datorer i kommunen samt en värderande frågedel där man bland annat skall skatta fortbildningsbehovet i kommunen. Enkätens värderande del är en indikator på kompetensbehovet hos lärare från kommunernas förvaltningsnivå. För en närmare beskrivning av den faktiska 5

7 kompetensen bland skolpersonalen krävs en fördjupad studie riktad direkt mot dem. Några av medlemmarna uttryckte en svårighet i att ringa in eventuella kompetensluckor hos lärarna med en siffra och valde istället att besvara frågan genom att vikta olika kompetensbehov. Enkäten togs fram i samråd med KSL och var på remiss hos Nacka kommun och Salems kommun innan den sändes ut till samtliga medlemmar. 6

8 Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen I den nya läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmen, Lgr, samt för gymnasieskolan, Gy, har synen på digitala verktyg och internet uppdaterats väsentligt. Nu framhålls vikten av källkritiskt förhållningssätt och möjligheter för eleven att lära sig använda moderna verktyg och arbetssätt. Till exempel står det att skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:...kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Det här är något som färgat av sig i de flesta kursplaner i Lgr och i läroplanen nämns internet flera gånger. It, internetanvändning och källkritik finns med för alla teoretiska ämnen som svenska, matematik, SO och NO. I läroplanen Gy för gymnasiet nämns inte internet, men väl digital teknik i matematik, naturkunskap samt i inriktningstexten till de flesta programmålen. Här är ett exempel från det samhällsvetenskapliga programmet: Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier. I syftestexten för engelska för gymnasiet kan man läsa följande: Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier samt Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser. I syftestexten för historia för gymnasiet kan man läsa att eleverna skall...ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik. Syftestexten för samhällskunskap för gymnasiet säger att..eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik. Det som är direkt utskrivet i kursmålen kring digitala kompetens och källkritik i Lgr är inte lika tydligt formulerat i Gy. Ansvaret för begreppens innebörd och tolkning lämnas därmed över till läraren. Men även om en lärare kan tolka presentationstekniskt hjälpmedel eller olika källor som ett klassrum utan internet och datorer, kan man läsa i skollagen i 4 och 0 för samtliga skolformer att skolan skall vara såväl kompensatorisk som tidsenlig. Det innebär att alla skall ges samma möjlighet att erövra medie- och informationskunnighet, och lära sig använda de verktyg som krävs för att orientera sig och att tillgodogöra sig kunskaper oavsett plattform eller källtyp. Paragraf 4 i skollagen 4 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 7

9 Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 0 Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Slutsats: Utifrån läroplanerna kan man identifiera flera gemensamma byggstenar som alla bygger på en skola som är digitaliserad och där alla lärare och skolbibliotekarier jobbar medvetet med it, Internetanvändning och källkritik, men även om begreppen finns med i läroplanerna återstår frågan hur man når en lägstanivå av tidsenlig undervisning där Internet, digital teknik och mediaoch informationskunnighet genomsyrar hela verksamheten. 8

10 Gemensamma trådar i kommunernas strategier Digital agenda och nyckelkompetenser Stockholms stad konstaterar att deras it-strategi svarar mot det övergripande mål som anges i regeringens digitala agenda, som i sin tur är hämtat från Lgr : Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Formuleringen knyter an till EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande, där digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna. Södertälje kommun hänvisar i sin strategi direkt till EUs nyckelkompetenser, och tar även fasta på skollagen samt innehållet i gällande läroplaner och kursplaner för grundskolan och gymnasiet. Danderyds kommun menar att deras --satsning sker i samklang med EUs åtta nyckelkompetenser, och man pekar också på det ramverk som tagits fram av den amerikanska organisationen The Partnership for st Century Skills och som tillämpas i nitton delstater. Botkyrka kommun nämner lärares och elevers digitala kompetens som ett viktigt övergripande mål. Det förutsätter en god tillgång till datorer för att kunna förverkligas. It-användningen i skolan är dessutom ett medel som gör det möjligt att utveckla bättre arbetsformer bland lärare och elever, och som kan förbättra elevernas lärande och kunskapsutveckling. I Sollentuna kommuns strategi betonas att digital kompetens är såväl ett mål som ett medel för att utveckla undervisning och lärande. I strategin för Salems kommun är målet att lärare och elever ska utveckla den digitala kompetens som de behöver för att kunna verka och lära i dagens skola. Därför gäller det att förbättra den digitala infrastrukturen, så att it kan integreras som en naturlig del i skolans vardag och bidra till utvecklingen av elevernas lärande. Gemensam plattform, digitala verktyg och it-kompetens Skolplattform Stockholm, Stockholms stads gemensamma plattform för administration och undervisning, har till syfte att bidra till den vision som regeringen formulerar i den digitala agendan: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta förutsätter att plattformen och dess olika verktyg och tjänster är enkel, flexibel, mobil och målgruppsanpassad. Den ska förenkla administrationen och ge stöd åt det pedagogiska uppdraget. Botkyrka nämner i sin strategi att de digitala verktygsfunktioner som lärare och elever behöver 9

11 ska vara lätta att komma åt vid behov. Det är också viktigt att kommunens digitala plattform underlättar kommunikation och samordning inom och mellan de olika enheterna. Lärande möten och kollegial samverkan är avgörande för att lärarna ska kunna hjälpa eleverna att hantera dagens möjligheter och utmaningar. Södertälje lyfter fram att den digitala plattformen både ska vara ett redskap för pedagogisk variation och förnyelse och fungera som verktyg för kommunikation och dokumentation inom och utom kommunens gränser. I Sollentunas strategi sägs att det är nödvändigt att säkerställa en hög it-kompetens hos alla skolledare och lärare. Det är även viktigt att utmana de normer och traditioner som länge har styrt undervisningen, och att främja utvecklingen av en didaktisk och pedagogisk mångfald bland kommunens skolor. Danderyd betonar i sin strategi att skolans personal måste höja sin kompetens kring digitala arbetsmetoder för att kunna behålla och även stärka skolans trovärdighet. Ett mer kollaborativt förhållningssätt bland lärarna och en varierad undervisning, som drar nytta av teknikens möjligheter, bidrar till att utveckla elevernas lärande och att förbättra deras prestationer. Kompetensutveckling och samarbete i en lärande organisation Samtliga kommuners strategidokument lyfter fram behovet av en kontinuerlig digital kompetensutveckling bland lärarna. Botkyrka, Danderyd och Sollentuna understryker även det nödvändiga i att lärare samarbetar, delar kunskap och bidrar till att skolan blir en lärande organisation. Den digitala kommunikationen är självklar för de allra flesta idag, och det måste skolan kunna hantera på konstruktiva och utvecklande sätt. Ett vidgat samarbete med föräldrarna och it:s betydelse för att öka transparens och samverkan betonas också. Det handlar både om att göra föräldrarna delaktiga i undervisningen och i arbetet med att lära eleverna nätetik och digitalt umgänge. En likvärdig utbildning för alla I alla kommuners strategidokument hävdas alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och att varierande behov och förutsättningar ska bemötas på bästa sätt, bland annat med teknikens hjälp. Skolans kompensatoriska uppgift betonas också. 0

12 Enkäten It-strategi och uppföljning/utvärdering Knappt hälften av de kommuner som besvarade enkäten har tagit fram en it-strategi under de senaste tio åren. Enligt enkätsvaren har kommunernas olika it-strategier formulerats under åren 004 till och med 0, vilket får betraktas som en stor spännvidd med tanke på den snabba tekniska utvecklingen. Strategierna uppdateras dock regelbundet, vanligen varje år eller vartannat. Enligt enkäten undersöker drygt hälften av kommunerna inte om digitaliseringen effektiviserar lärarnas arbete, om elevernas måluppfyllelse förbättras eller hur it påverkar lärarnas lärande och kunskaper. Det är anmärkningsvärt, både med tanke på kostnaden och på de konsekvenser detta kan få. Digitaliseringskommissionen, som tillsatts av regeringen förra året för att genomföra den digitala agendan, lyfter fram skolans digitalisering som en av de viktigaste frågorna i sin handlingsplan. I den digitala agendan, som kom 0, slår regeringen fast att skolan ska utvecklas i en digital riktning. Det framgår även av de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, som bland annat lyfter fram användningen av moderna lärverktyg och behovet av att eleverna utvecklar förmågor som är viktiga i ett samhälle präglat av informationsöverflöd och snabba förändringar. Det oberoende forskningsinstitutet Ifous publicerade i mars en kunskapsöversikt om skolans

13 digitalisering, som är en inledande del av ett nystartat skolutvecklingsprojekt. Här konstateras att det är på huvudmannanivån som det avgörs om en it-satsning lyckas. Därför krävs bland annat skolplaner och riktlinjer som inspirerar och skapar incitament för lärarna att utveckla sin undervisning och elevernas lärande med teknikens hjälp. Ifous kunskapsöversikt noterar också att det inte är tillräckligt att tala om it i undervisningen i svepande ordalag. Istället är det nödvändigt att mer konkret ange vilka slags aktiviteter det rör sig om, vilka förmågor de är tänkta att utveckla och hur undervisningen ska bedrivas. Det behövs helt enkelt stöd och styrning från skolledningens sida för att en genomgripande förändringsprocess ska börja ta fart. Annars är risken stor att det inte blir någon nämnvärd pedagogisk utveckling. Technucation, som är ett danskt forskningsprojekt som analyserar förändringsprocesser inom vård och utbildning, visar att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara, infrastruktur och traditionell fortbildning. Det är också nödvändigt med bättre kunskaper kring de mentala och sociala föreställningar som kan lägga hinder i vägen när lärare ska använda ny teknik på kreativa sätt för att förbättra verksamheten och underlätta det dagliga arbetet. Morten Søby, avdelningsdirektör på norska Senter for IKT i utdanningen, konstaterade nyligen i en artikel i tidskriften Journal of Digital Literacy att utvecklingsarbetet i kommuner och på skolor inte enbart kan fokusera på digital infrastruktur och it-användning. Istället måste man lyfta fram vad eleverna faktiskt behöver lära sig, hur undervisningen bör bedrivas och vad som krävs för att göra eleverna motiverade att lära och att utvecklas. Det norska forskningsprojektet SMIL Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte, som presenterades i maj, tog fram preliminära indikatorer som visar hur it i undervisningen utvecklar skolans verksamhet, lärarnas undervisning och elevernas lärande. Primära indikatorer som datortäthet och mängden datortid under en vecka lägger grunden för analysen, men för att få en djupare förståelse är det nödvändigt att titta närmare på sekundära indikatorer som lärarens kompetens, hur ledningen av klassen fungerar och hur de digitala möjligheterna används i undervisningen. Kvantitativa och kvalitativa mätningar kompletterar således varandra. John Hattie konstaterar i sin globala metastudie Synligt lärande att lärarens arbets- och undervisningssätt, klassledningen och den formativa bedömningen är avgörande faktorer för elevernas lärande. Arbetet i SMIL, med indikatorer och analys av sambandet mellan it-användning och lärande i regionen Østlandet, visar att detta inte blir mindre giltigt när den digitala dimensionen räknas in. Värdet av en förändringsorienterad skolledning, en strukturell förankring av digitala lärresurser och ett målmedvetet arbete med sociala skillnader ska inte heller underskattas. Informatikprofessorn Åke Grönlund, som leder forskningsprojektet Unos uno vid Örebro universitet, hävdar att beslutsfattare och skolledare måste börja se change management som en av sina främsta uppgifter. Med andra ord är det nödvändigt att arbeta på ett strukturerat sätt för

14 att se till att den önskade förändringen verkligen genomförs. Det kräver dock att de vet vart de är på väg och vad de vill uppnå. Framför allt behövs en medvetenhet om att det inte gäller att implementera datorn i skolan Snarare handlar det om att utveckla och förändra skolans pedagogiska verksamhet med hjälp av dator och annan digital teknik. I april i år publicerade Skolverket sin rapport It-användning och it-kompetens i skolan, som bygger på en omfattande nationell enkätundersökning bland lärare och elever. Rapporten visar bland annat att det är färre svenska skolor som har en it-strategi idag än 008, när undersökningen genomfördes förra gången. Detta trots att det nu är fler kommuner och skolor som arbetar med omfattande it-satsningar. I rapporten konstaterar Skolverket, i likhet med Ifous, SMIL och Unos uno, att det är mycket som pekar på att en integration av it i skolans verksamhet ställer stora krav på strategiskt ledarskap. Därför är det viktigt med en plan som både rymmer vision och konkretion. Skolorna har generellt sett en god tillgång till datorer, men de används inte i någon högre grad i undervisningen.den digitala tekniken används mest till enklare uppgifter: att söka information, att skriva eller att göra presentationer. När Digitaliseringskommissionen i januari arrangerade ett signatärsforum för de organisationer som undertecknat den digitala agendan, var skola, undervisning och digital kompetens ett av fokusområdena. Här slogs fast att den snabba digitala utvecklingen numera omfattar i princip allt i samhället. Därför är det viktigt att även i skolsammanhang omdefiniera vad it faktiskt står för. Det påpekades också att den tillåtande attityd som fortfarande råder gentemot de som ännu inte anammat den digitala utvecklingen inte längre kan fortsätta. På Signatärsforum sades även att utvecklingsarbetet ska ske lokalt och att det därför inte är aktuellt med en nationell styrning eller satsning. Däremot är det viktigt att identifiera de hinder som finns att och lyfta fram goda exempel att dra lärdom av. Detta är något som KSL kan lyfta upp i IT-forum för att få fart på utvecklingen. Det finns tydliga tecken på att medie- och informationskunnighet kommer att bli ett viktigt område framöver i kultur- och skolpolitiken. Området lyfts fram under Sverige ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 03, men åtgärder är även på gång för att få fram ett mer långsiktigt nordiskt samarbete. Statens medieråd och Skolverket är exempel på svenska organisationer och myndigheter som kommer att arbeta en hel del med detta framöver. Medie- och informationskunnighet handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utöva sina mänskliga rättigheter och för att kunna delta som en aktiv medborgare i dagens samhällsdebatt. Hit hör bland källkritik och analys samt en förståelse av mediernas varierande roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. I ett samhälle som i allt högre grad präglas av ett digitalt medielandskap, är det nödvändigt att förstå och kunna hantera detta. Dessa kunskaper och färdigheter lyfts dessutom fram i läroplanerna, såväl för grundskolan och gymnasiet. Därför är det hög tid att se till att skolans undervisning på allvar börjar arbeta med detta. UNESCOs 3

15 ramverk för lärare och lärarutbildning har nyligen översatts till svenska och kan säkert komma att spela en viktig roll. Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, anser att det inte råder någon tvekan om att skolan måste anpassas till ett samhälle som digitaliseras och där alla ständigt är uppkopplade. Den avgörande frågan är istället hur detta sker. Han menar att Sverige behöver en skola som kan hjälpa eleverna att hantera de möjligheter och utmaningar som uppstår när samhället utvecklas och förändras. Därför är det viktigt att diskutera synen på utbildning och kunskap, hur undervisning och lärande organiseras och bedrivs samt vilken roll tekniken kan spela. Är det ett problem att strategierna har flera år på nacken när den tekniska och pedagogiska utvecklingen går så snabbt som idag? Borde kommunerna i regionen samverka kring en löpande utvärdering av digitaliseringens konsekvenser? Ytterligare en fråga man kan ställa sig är om kommunerna skall ta fram egna strategier kring IT och digitaliseringens möjligheter eller om det vore bättre med en samlad strategi. Ansvaret för att genomföra den digitala agendan i skolan ligger hos skolhuvudmännen, men vad krävs för att de ska kunna hantera detta? Hur förändras skolans ramverk, strukturer och vanor när digitaliseringen tar fart? Högskolan Väst har just börjat undersöka detta i en fallstudie som genomförs av en doktorand. Här kommer det säkert att finnas mycket att dra lärdom av och att bygga vidare på. It-system och drift 4

16 Enkäten visar att det finns en självklar central samordning i kommunerna när det gäller administrativa system. Detta gäller dock inte de system som används i undervisningen, utan här är det upp till skolor och lärare att välja vad som ska användas. Det framgår också att endast ungefär hälften av lärarna och den administrativa personalen har administratörsrättigheter på sina datorer. För elevernas del handlar det om en fjärdedel. Enligt enkäten drabbas de flesta kommuner ganska ofta av driftavbrott i sina it-system, även om några pekar på att en förbättring har skett på senare år. Ifous kunskapsöversikt visar att i lyckade satsningar på varsin dator till alla lärare och elever verkar fokus successivt förflyttas från den enskilda datorn till nätverk, gemensamma tjänster och möjligheter att lagra och dela resurser både inom skolan och mellan skolor. När utvecklingen tar fart, växer alltså det övergripande sammanhanget i betydelse. Detta förutsätter både att tekniken fungerar och att det inte finns några trösklar som lägger hinder i vägen. I Malmö stad är de kommunala skolorna på väg att gå över till Google Apps for Education som lärmiljö och intranät. Det är en flexibel plattform som underlättar samarbete och är molnbaserad. All intern information hamnar i en tratt och kan enkelt distribueras direkt till dem som är berörda. Google Apps for Education är helt kostnadsfri och kräver inte särskilt mycket eget administrationsarbete. Här är tanken att skapa en lättanvänd digital miljö som utan problem kan integreras i den dagliga verksamheten. Personuppgiftslagen (PUL) ställer dock stränga krav på åtkomst och behandling av personuppgifter när molntjänster används. Salem har inte lyckats få Datainspektionens godkännande att använda Google Apps, och i Nynäshamn bedömer kommunjuristen att avtalet med Microsoft Office 365 inte uppfyller biträdeskraven. I Malmö har kommunjuristen gjort bedömningen att standardavtalet tillsammans med en riskanalys uppfyller PUL. Google Apps for Education rymmer en rad tjänster och gränssnitt som många lärare och elever redan är bekanta med, därför räknar Utbildningsförvaltningen i Malmö med att den tekniska övergången kommer att bli tämligen enkel. Under våren har fem skolor deltagit i en pilotsatsning och i höst är det tänkt att bli full skala. När det gäller det pedagogiska arbetet, lyfter de ansvariga i Malmö fram att det framför allt handlar om en mental förändring, på samma sätt som man resonerar i det danska forskningsprojektet Technucation. Lärarna ska inte automatiskt fortsätta göra som man gjort tidigare, utan tänka om och hitta nya sätt att undervisa, samarbeta och att återkoppla till eleverna. För att detta ska bli möjligt, genomförs en systematisk satsning på kompetensutveckling, kollegialt lärande och processtöd. Här är det inte minst viktigt att dra nytta av de kompetenser och insikter som finns ute på de olika skolorna. SMIL indikerar att detta ställer krav på skolledningen, och det måste därför tas med i beräkningen. 5

17 Vad betyder bristen på enhetlighet kring pedagogiska system för den gemensamma utvecklingen i kommunerna? Hur borde samordningen se ut och fungera? Vilka konsekvenser kan de begränsade adminstratörsrättigheterna på datorerna för lärare och elever få för den pedagogiska utvecklingen och för elevernas lärande? Vad kommer att hända när it-verksamheten blir en naturlig del av vardagen? Är kommuner och skolor rustade inför de närmaste årens krav, organisatoriskt och infrastrukturmässigt? Vad krävs för att hantera detta? Vilka möjligheter till samarbete och skolutveckling uppstår när alla skolor kör med samma system? Kan Malmös satsning på Google Apps for Education i kombination med lärarfortbildning vara en förebild? Kompetenser och fortbildning 6

18 I enkäten pekar de allra flesta kommuner på ett ganska stort behov av fortbildning kring användningen av it-system och ett stort behov när det gäller it och pedagogik. När det gäller det sistnämnda området anser mer än hälften av kommunerna att skolorna själva saknar tillräckliga resurser för att täcka behovet. En majoritet av kommunerna i enkäten menar att de flesta lärare har ganska bra kunskaper inom etik och moral på nätet samt informationssökning, informationshantering och källkritik. Däremot står det sämre till beträffande kunskaper i hur sociala medier och molntjänster kan användas i arbetet. Enkäten visar också att det behövs bättre kompetens i centrala affärsfrågor och det råder en viss oklarhet vad gäller specialistkunskaper inom viktiga områden. En klar majoritet menar att det finns brister i kunskapsspridningen i viktiga länsgemensamma frågor. Detta är även något som Skolverket konstaterar i rapporten It-användning och it-kompetens i skolan. Här framgår att ungefär tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Mer än varannan lärare upplever att det finns behov av kompetensutveckling för att förebygga kränkningar på Internet. Ungefär lika många lärare efterfrågar mer kunskap om hur it kan användas som pedagogiskt verktyg. Skolverkets rapport visar att en tredjedel av rektorerna anser att de inte har tillräcklig it-kompetens för att leda skolans it-strategiska arbete, att utveckla användningen av it i undervisningen eller att hantera frågor om lag och rätt. Som tidigare nämnts, visar aktuell forskning att skolledarens förmåga att hantera dessa frågor, och att leda ett strategiskt utvecklingsarbete, har en avgörande betydelse för skolan. Det är en slutsats som KSL behöver ta fasta på. Det är uppenbart att svenska lärares kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i allt högre grad sker utanför de traditionella ramarna. Det rör sig inte längre om traditionella kurser, utan snarare om informella samtal som leder till samarbete och kunskapsdelning - ett utvidgat kollegium. I det här sammanhanget blir sociala medier allt viktigare. Det handlar till exempel om öppna och slutna grupper på Facebook och om diskussioner och samtal som förs med hjälp av hashtaggar på Twitter. Knytkonferenser av och med lärare och skolbibliotekarier har spritt sig över landet de senaste par, tre åren. Skollyftet och Skolvåren. Edcamp, TeachMeet, BibMeet och ReadMeet är exempel på evenemang där kunskapsdelning och diskussioner ger nya perspektiv och förnyar det dagliga arbetet. Vad kan och bör göras för att utveckla lärarnas kompetens inom olika områden? Vilka områden är viktigast att ta tag i? Hur står det till med rektorernas kompetens i regionen när det gäller skolans it-strategiska 7

19 arbete, den pedagogiska it-användningen samt lag och rätt? Om det visar sig vara ett problem - hur ska det hanteras? Enkäten visar att informella nätverksträffar för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte endast arrangeras i begränsad grad. Vad kan och bör göras för att ändra på detta? 8

20 Framtida önskemål samt idéer och förslag I enkäten framkommer bland annat önskemål om enkla och flexibla it-system samt tillgång till olika molntjänster. Behovet av en större mobilitet och av de möjligheter som byod-lösningar kan ge lyfts också fram. Vad krävs för att detta ska bli möjligt? Det sägs också i enkäten att det är värdefullt att den lärplattform som kommunen använder svarar mot de pedagogiska behov som finns. Värdet av att delta i Skolfederation och att använda single sign-on betonas också av flera. Syftet med Skolfederation är att underlätta åtkomsten till olika lärresurser, oavsett var läraren eller eleverna är eller vilken teknik som används. Samtidigt räcker det med skolans lösenord, vilket leder till att tröskeln sänks och att hindren för att börja arbeta it på ett målmedvetet sätt i undervisningen reduceras. Kostnaden för en avancerad läsplatta, mobiltelefon eller bärbar dator sjunker för varje år, och även om investeringskostnaden för kommunerna kring teknik, nät och tjänster fortfarande är påtaglig bör man fråga sig vad som händer när kostnaderna sjunker och eleverna kan ta med sina egna favoritenhet och plattform till skolan? Vilka utmaningar står man inför då och hur bör man som region agera inför det framtidsscenariot? Det vore en bra idé för IT-forum att börja framtidsspana och dra upp strategier för regionen tillsammans med aktörer som Vinnova och Interactive Institute för att i god tid kunna möta kommande krav och behov. Hur kommer innovationer som Google Glass förändra skolan, lärandet och vårt beteende? När nätet och uppkoppling 4h om dygnet finns inbyggt i kläderna och ger återkoppling och information till bäraren? I den internationella debatten betonas emellanåt att skoldebatten måste börja fokusera de villkor för utbildning och lärande som gäller i ett globalt samhälle som blir alltmer uppkopplat, och där nätet och de digitala medierna flätas in i vardagens vanor. Det sker till exempel i OECD:s skrift Connected Minds, som kom förra året och som är slutrapporten i det fleråriga projektet New Millennium Learners. Alla unga behöver lära sig att hantera ett kaotiskt informationsflöde och att göra sin röst hörd på de nya sociala, kreativa och politiska arenorna på nätet. Därför är det nödvändigt att på allvar ta reda på vad som krävs för att det ska bli möjligt. Enligt Connected Minds förutsätter detta en fri och öppen dialog där alla intresserade kan delta. Teknik- och samhällsutvecklingen går snabbt och ingen kan ana hur framtiden kommer att se ut. Därför måste en dialog om utveckling av utbildning och undervisning vara lika öppen som framtiden. Hur kan en fri, öppen och aktiv dialog kring samhällsutvecklingen och skolan bli möjlig? Vilken roll kan KSL spela i det här sammanhanget? 9

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Uppdraget Ökad måluppfyllelse Likvärdighet Utnyttja IT:s strategiska potential Tydlig nationell ambitionsnivå och målsättning Vision 222 Alla barn

Läs mer

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ann Hellenius ann.hellenius@stockholm.se @annhellenius pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit Ann Hellenius Mattias Olsson mattias.olsson@stockholm.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Vision 2022 Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19 Utbildningsdepartementet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Innehållsförteckning Moderniseringen av Sverige börjar i skolan... 3 Strategins övergripande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se]

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] Att förändra skolan med teknik IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall skonsmonsskola.se IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, nd) IT-handlingsplan

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Skolans digitala infrastruktur

Skolans digitala infrastruktur Skolans digitala infrastruktur Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Skolverkets regleringsbrev 2017 9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola IT-handlingsplan Kyrkmons skola Materialet skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande - Icke kommersiell Dela lika 2015-12-14 1 IT-handlingsplan Kyrkmons

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Strategi för nästa generations lärande

Strategi för nästa generations lärande Strategi för nästa generations lärande Med lärande i fokus från förskola till gymnasium. Varför: När vi besöker våra förskolor och skolor ska vi se barn, elever och lärare som kommunicerar effektivt, mot

Läs mer

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA DISPOSITION 1) Vad är syftet med skolan? 2) Ska skolan vara effektiv och inkluderande? 3) Vad säger forskningen? 4) Dokumenterad

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8)

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8) Handlingsplan för digitalisering i för- och gru und- skola i Skellefteå grundskolenämnden Fastställd/Upprättad/ /Reviderad Nämndsbeslut 2016-12-14, 267 Dokumentansvarig IT-strateg, skol- och kulturkontoret

Läs mer

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens 1 EU:s åtta nyckelkompetenser 2 I slutet av 2006 presenterade EU 8 nyckelkompetenser som man ansåg att alla medborgare inom EU behövde för den personliga

Läs mer

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj IKT PLAN Information kommunikation teknik Barn och Familj 2012 Inriktning IKT ska vara en naturlig del i förskolan och skolans pedagogiska utveckling. Modern IKT-utrustning ska vara verktyg för att nå

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Vision Ransberg 2015 Ransberg i världen Världen i Ransberg

Vision Ransberg 2015 Ransberg i världen Världen i Ransberg Vision Ransberg 2015 Ransberg i världen Världen i Ransberg 1:1 satsning med surfplattor i år F-3 och 4-5. I huvudsak läromedelsfritt i de flesta ämnen. Fortsatt fokus på att utveckla uppgifter och lärmiljöer

Läs mer

Bildningsförvaltningens IKT-strategi

Bildningsförvaltningens IKT-strategi Bildningsförvaltningens IKT-strategi 2017-2020 Strategisk agenda Uppdrag: Systemavdelningen stödjer, inspirerar och vägleder skolledare, lärare och övrig personal i deras användande av digitala verktyg

Läs mer

Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld

Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld Strategi Diarienummer: UF/2017:86 Dokumentet är beslutat av: Utbildningsnämnden Dokumentet beslutades den: 13 juni 2017 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm

Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm Disposition 1) Vad menas med effektivitet? 2) Vad säger forskningen om effektivitet? 3) Slutsats om effektivitet 4) Vad menas med inkludering?

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3

Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3 1 Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3 Den digitala kompetensen är idag en nyckelkompetens för att uppnå goda

Läs mer

För skolutveckling och lärande. IT-strategi för skolan i Luleå. Barn- och utbildningsförvaltningen

För skolutveckling och lärande. IT-strategi för skolan i Luleå. Barn- och utbildningsförvaltningen 2017 2022 För skolutveckling och lärande IT-strategi för skolan i Luleå Barn- och utbildningsförvaltningen Innehåll 1. Lärande och framtidstro 1 2. IT-strategi för skolan i Luleå 2 3. Undervisning och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Strategisk plan för kompetensutveckling och framtida lärande 2014 till 2017

Strategisk plan för kompetensutveckling och framtida lärande 2014 till 2017 Strategisk plan för kompetensutveckling och framtida lärande 2014 till 2017 Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Bergius, projektledare BoU-nämnden 2014-10-23 66 Tjörn Möjligheternas ö En av Intels

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Publiceringsår Diskussionsfrågor. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Publiceringsår Diskussionsfrågor. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan Publiceringsår 2016 Diskussionsfrågor Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan 2 (5) Förslag på diskussionsfrågor Såväl lärare som rektor

Läs mer

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen IT - STRATEGI Hagfors skolområde 2017-2020 Antagen av Ledningsgruppen 2017-06-02 Innehållsförteckning IT-strategi i det Digitala samhället... 2 1 Inledning... 2 1.1 Tolkning begrepp... 2 2 Syfte och mål...

Läs mer