SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU (9) Förstudie. Ny Studentportal. Slutrapport. Sophie Weinhardt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-07-06 SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU-2012-00633 1(9) Förstudie. Ny Studentportal. Slutrapport. Sophie Weinhardt"

Transkript

1 1(9) SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU Förstudie Ny Studentportal Slutrapport Sophie Weinhardt

2 Slutrapport Dnr LiU (9) Innehåll 1 Basfakta Projektet Uppdragsgivare och uppdragstagare Bakgrund Sammanfattning av förstudieprojektet Projektets omfattning Måluppfyllelse Projektmål Mål Avgränsningar Efterkalkyl Projektförlopp Erfarenhetsåtermatning Projektorganisation Leverans och överlämning Avveckling Projektets och kundens upplevda kvalitet Styrgruppens kommentarer Projektledningens kommentarer Rekommendation till fortsatt arbete Referenser... 7

3 Slutrapport Dnr LiU (9) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Förslag till styrgruppen

4 Slutrapport Dnr LiU (9) 1 Basfakta 1.1 Projektet Uppdragsgivare och uppdragstagare Beställare/Projektägare: Projektledare: <Ann Holmlid> <Sophie Weinhardt> 1.2 Bakgrund Det har länge funnits ett behov av att se över Studentportalens utformning avseende form, struktur, tjänster och integration mot andra system. Förstudien syftar till att ta ett helhetsgrepp för att göra Studentportalen intuitiv, användarvänlig, flexibel och erbjuda möjligheter till personifiering och interaktionsmöjligheter. Ett förstudiearbete har varit nödvändigt för att kunna utreda förutsättningarna kring tekniska vägval och prioriteringar, innan det konkreta arbetet påbörjas. Målet är en attraktiv och funktionell Studentportal som motsvarar studenternas behov bättre, ger dem stöd i vardagen och som avlastar administrativ personal. 1.3 Sammanfattning av förstudieprojektet Projektets omfattning Projektet är ett förstudieprojekt som har identifierat ett flertal åtgärder och förbättringar som kommer att genomföras i befintlig Studentportal. Slutrapporten kommer också att utgöra underlag för beslut om utveckling av en LiU gemensam social samarbetsyta för anställda och studenter, en samarbetsyta som upplevs som ett system men som består av både Studentportal och lärplattform. 2 Måluppfyllelse 2.1 Projektmål Mål Följande mål identifierades vid förstudiens start: 1. Inventering av befintlig funktionalitet i Studentportalen Vi har gjort en inventering av hur portalen ser ut bakom kulisserna. Vad som är Ladok på webb-tjänster eller egenutvecklade tjänster, om information hämtas internt eller externt, kopplingar till olika system och databaser m.m. Inventeringen har även legat till grund för Kravlistan (se nästa punkt). Se bilaga: Inventering Studentportaltjänster.

5 Slutrapport Dnr LiU (9) 2. Val av tekniskt ramverk Målsättningen är att hitta ett ramverk som både underlättar för flexiblare visning av Studentportaltjänster och anpassning av Studentportalens design till LiU-profilen. Ramverket ska även uppfylla grundläggande krav vad gäller säkerhet och användbarhet. Den kravlista som tagits fram innehåller både generella och specifika krav och är tänkt att utgöra ett stöd vid val av tekniskt ramverk för Studentportalen. Två befintliga system vid LiU; Polopoly och Sharepoint har sedan kontrollerats mot kravlistan. Även om analysen inte går på djupet, ger den en vink om var svagheterna med respektive system ligger. Se bilagor: Kravlista nysp, kravlista nysp polopoly, kravlista nysp sharepoint. 3. Underlag för omarbetning av struktur Vi har genomfört workshops med nya studenter och med sektions- och kåraktiva för att få ett brett underlag från ovana och vana användare. Med hjälp av detta underlag, samt influenser från andra lärosätens portaler har ett förslag framtagits till ny struktur och gruppering av tjänsterna i befintlig Studentportal. Se bilagor: Ny struktur och Studentinput. 4. Underlag för omfattning av mobilanpassning En generell mobilanpassning av Studentportalen bör genomföras, med ett gränssnitt som anpassar sig till den enhet som försöker använda Studentportalen. Underlaget pekar på att studenterna vill komma åt Studenportalen eller delar av Studentportalen via mobila enheter. Flertalet ärenden som kommit in till teknisk webmaster som feedback på m.liu.se (befintlig mobilwebb på LiU) handlar om detta: Vore trevligt om det även fanns möjlighet att nå studentportalen med ett mobilanpassat interface för att kunna regga sig till tentor etc. Att smidigt kunna komma åt tentaresultat, mina registreringar och tentaanmälan skulle vara kanon! Varför finns inte studentportalen? Och varför finns inte sidan som en app? Om lösningen är en utveckling av m.liu.se, mobilanpassad web och/eller app bör undersökas. Nationellt sker en utveckling av Ladok Mobile en meddelandetjänst som enligt tidplan ska lanseras HT12, något som bör bevakas. Se bilagor: enkät för m.liu.se (webropol2.pdf) och Studentinput. 5. Strategi för integrering mot Studentwebb, LMS och TimeEdit Studenterna trycker mycket på vikten med EN portal och EN inloggning för att komma åt alla sina tjänster och benämner det som: allt om den egna studiegången samlat: mail, lärplattform, programbeskrivning, schema, boka grupprum, kursplaner och kurslitteratur. De vill även få möjlighet till en mer personlig Studentportal där portalen känner igen mig som användare och kommer ihåg mina val sedan tidigare. Allt detta pekar på att tätare integrering med andra system är av stor vikt. Av särskilt stort intresse är: - Schemat (TimeEdit) - måste invänta TimeEdit3 för att se vilka möjligheter som finns. - E-posten E-Go (googl ) - lösning som stödjer single-sign-on (dvs CAS i nuläget) möjliggör detta. - LMS - beror på vilken lösning vi väljer för LMS. - Studentwebben (Polopoly) - lösning som stödjer single-sign-on (dvs CAS i nuläget) möjliggör detta. Studentportalen i Polopoly skulle erbjuda ännu tätare integration. Se bilaga: Studentinput 6. Beslut om övrig utveckling ska genomföras som t.ex. ytterligare personifiering, interaktionsmöjligheter m.m. Vi är positiva till genomförande av ytterligare personifiering m.m. Workshopunderlaget visar att studenterna vill ha valmöjligheten att kunna personifiera sin Studentportal, men det ska inte vara tvingande. Studentportalen måste vara flexibel och tillgodose behovet hos både vana och ovana användare. Workshopunderlaget visar också att studenterna efterfrågar en privat Studentportal, men att de samtidigt särskiljer sitt studie-jag från sitt privata jag. Se bilaga: Studentinput

6 Slutrapport Dnr LiU (9) Avgränsningar En avgränsning mot Studentwebben gjordes, vilket innebar att Studentwebben bara hanterades i den mån vi ansåg att bättre integrering Studentweb/Studentportal behövdes. Ytterligare en avgränsning gjordes som innebar att vi inte skulle titta på eventuellt behov att utveckla nya tjänster i Studentportalen och inte heller bedöma om befintliga egenutvecklade tjänster skulle läggas över till Ladok på webbtjänster. 2.2 Efterkalkyl Utfallet motsvarar i stort kalkylen. Nedlagd tid är ca 115 timmar beräknat enligt följande: Fredrike Wagnsgård: 31 timmar Jouko Suoranta: 40 timmar Sophie Weinhardt: 44 timmar 3 Projektförlopp Projektet förlöpte i stort enligt plan. Projektgruppen har, tillsammans med studentreferensgruppen, identifierat ett antal områden där utvecklingsarbete redan har påbörjats. Utvecklingen som avser layout, struktur, texter, riktad information mot respektive fakultet och inloggningsförfarande sker etappvis och görs inom förvaltningen. I många fall är önskemålen från studenterna desamma idag som för flera år sedan, vilket gör att det finns utvecklingspunkter som har väntat länge inom förvaltningen. Vi tror att de studenter som engagerat sig i att lämna feedback och deltagit i workshops kan, genom snabb och etappvis utveckling, motiveras att även fortsättningsvis vilja vara delaktiga i utveckling och utformning av en ny Studentportal. 4 Erfarenhetsåtermatning 4.1 Projektorganisation Projektgruppen har bestått av projektledare från avdelningen Studentinformation och vägledning och utvecklare/förvaltare från LiU-IT. Studentreferensgrupp och workshopdeltagare har varit mycket engagerade i förstudieprojektet och bidragit med många värdefulla synpunkter, önskemål och erfarenheter. Styrgrupp SÄG Projektgrupp Fredrike Wagnsgård, LiU-IT Jouko Suoranta, LiU-IT Sophie Weinhardt pl, SIV Studentreferensgrupp Madeleine Kusoffsky, LinTek Minna Juntura, Consensus Miroslav Hristov, StuFF

7 Slutrapport Dnr LiU (9) Referensgrupp Iréne Cavalli-Björkman, HU Inger Lindell, FFK Lena-Lotta Kjellberg, TFK Maria Tideman Nilsson, kfu Agneta Dryselius, TEXAS Ann Thuresson, TEXAS Suzanne Svensson, ADSYS Peter Dalenius, IDA Åsa Forsman, ANT Kristina Boström, SIV 4.2 Leverans och överlämning Slutrapporten lämnas för godkännande och beslut till styrgruppen, SÄG. 5 Avveckling Projektet avslutas när styrgruppen godkänt slutrapporten. 6 Projektets och kundens upplevda kvalitet 6.1 Styrgruppens kommentarer 6.2 Projektledningens kommentarer Det finns ett stort behov av en ny Studentportal och trots att den befintliga portalen fungerar, är den varken användarvänlig eller flexibel. I arbetet med att ta fram en LiU-gemensam social samarbetsyta bör man behålla studentinflytandet för att säkerställa att utvecklingen blir målgruppsanpassad, så att man utvecklar det som studenterna efterfrågar och behöver i vardagen. 6.3 Rekommendation till fortsatt arbete - Initialt i projektet med att ta fram en LiU-gemensam social samarbetsyta bör en enkät skickas ut till studenterna för att komplettera kvalitativt underlag (genomförda workshops) med kvantitativt. Enkäten bör skickas till både svenska och internationella studenter för att säkerställa att liknande behov finns. - Studentreferensgruppen (kårinformatörerna) bör även fortsättningsvis vara involverade i projektet och fungera som bollplank. - Under hösten kommer tre studentgrupper inom Systemvetenskapliga programmet att utvärdera Studentportalen, resultatet kan vara av intresse för fortsatt arbete. - Vid lansering av en ny Studentportal bör domännamnet (www3.student.liu.se/portal) ändras. - Befintlig Studentportal har flera administrationsgränssnitt, något som leder till merkostnad i förvaltningen. En framtida Studentportal bör även underlätta för förvaltare och administrativ personal.

8 Slutrapport Dnr LiU (9) 7 Referenser Personer och dokument som har mer info/har lämnat info till projektet. Dokumenten kommer att läggas upp på projektets hemsida.1 Ref. Dokumentnamn, beteckning och namn Utgåveid, datum Fredrike Wagnsgård Kravlista nysp Kravlista nysp polopoly Kravlista nysp sharepoint Webropol Jouko Suoranta Inventering Studentportaltjänster Studentreferensgrupp Kårinformatörer StuFF, LinTek, Consensus Workshop Sektions- och kåraktiva Workshop Nya studenter Studentinput

9 Slutrapport Dnr LiU (9)

10 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Mallar - Sidlayouten st yrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter baserat på skärmstorlek (responsive design) Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m. Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Administratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Bör Personifiering möjlighet för användarna att själv välja vad som visas på första sidan

11 (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.)

12 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Fredrike har svarat utifrån Polopoly version 9.16 (den som körs vid LiU i nuläget). Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Svar: Styr utseendet med mallar och CSS så detta är upp till den som implementerar. Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Svar: Stödjer senaste versionerna av IE och FireFox. Plattformsoberoende. Mallar - Sidlayouten st yrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Svar: CSS och jsp Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Svar: Av erfarenhet vet vi att uppgradering mellan versioner kan innebära förändringar i API och behov av omskrivning av lokal kod. Uppgradering Polopoly 8 till Polopoly 9 var så omfattande att allt innehåll behövde importeras med hjälp av konverteringsskript. Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Svar: Stödjer XML-importer (import från Kursdatabasen idag). Hämtar användare och grupper från Ldap. Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Svar: Finns en proxylösning (enkel och mer avancerad). Vid speciella behov får man utveckla funktionalitet. Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter beserat på skärmstorlek (responsive design) Svar: Ja, upp till den som skapar mallar. Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Svar: Flerspråksstöd finns i LiUs implementation av Polopoly idag. Den bygger på ramverket Pluris och ingår inte i Polopoly. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m.

13 Svar: Användardokumentation och systemdokumentation har brister och är inte alltid uppdaterade. Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Admininistratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Svar: Ja, detta går att åstadkomma ganska enkelt om man utgår från informationen finns i Ldap. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Svar: Ja. Gör idag. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Svar: Kopplat till Google analytics (ej sidor bakom inloggning i dagsläget). Vanliga systemloggar. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Svar: inget inbyggt stöd för detta. Bör Personifiering möjlighet för användarn att själv välja vad som visas på första sidan (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Svar: Inget som vi använder idag, men osäker på om vad som är möjligt. Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Svar: Skulle vara möjligt att tillfälligt begränsa behörigheten för en viss grupp och relativt enkelt ändra tillbaka igen. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Svar: Forum finns, koppling till YouTube, Slideshare, facebook, delning. Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper

14 Svar: Finns Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.) Svar: Möjligt att sätta behörigheter baserat på anmälningslistor där studenter kan lägga till sig själva.

15 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Med svar från genomgång med Henrik Adephil angående Sharepoint. Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Svar: Vet ej. Undersök affärsdokument. Det går att styra mycket själv hur sidorna visas så stor kontroll över detta ligger hos sitebyggaren. Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Svar: Finns fördelar med IE och windows då viss funktionalitet är integrera med den wbebläsaren och dessa funktioner saknas i andra webbläsare eller på andra plattformar. När det gäller mobila enheter är autentiseringen ett problem idag i LiUs befintliga Sharepoint miljö. Mallar - Sidlayouten styrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Svar: Ska vara möjligt att göra allt med CSS. Programmeringsspråket är i övrigt C# och för administration behöver man även behärska powershell. Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Svar: Vid den uppgradering som har genomförts funkade det bra Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Svar: Man kan skriva sk webparts. Behöver förmodligen även utveckla en proxyfunktion. Henrik tror inte att det finns inbyggt. Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter baserat på skärmstorlek (responsive design) Svar: Det är genomförbart. Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Svar: Stödet verkar ytterst begränsat. Man måste bygga en helt parallelll site om man vill ha webbplatsen på flera språk. Inget inbyggt sätt att växla mellan språk finns heller. Det är mycket viktigt att kontrollera den här punkten. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m.

16 Svar: Dokumentationen är bra både för användare och tekniker Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Administratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Svar: Osäkert vad gäller Ldap. AD används idag för hämtning av användardata. Detta måste tittas närmare på. Antingen måste ldap-koppling kunna göras eller så måste all data om användarna som behövs för behörighetshantering finnas i AD. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Svar: Ska vara möjligt, men kommer kräva visst arbete. Idag har vi ett eget inloggningsförfarande till Sharepoint. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Svar: Finns flera nivåer på loggning som man kan slå på. Vid behov kan exempel fås av Henrik. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Svar: Det här är delvis en autentiseringsfråga. Kan ett begränsat antal administratörer ges behörighet i AD att logga in som andra användare? Finns det andra lösningar? Bör Personifiera möjlighet för användaren att själv välja vad som visas på första sidan (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Svar: Henrik har dålig koll på möjligheterna och lovar att återkomma om detta. Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Svar: Vi diskuterade olika lösningar för detta som bla inbegrep styrning på specifika IP. Inget inbyggt stöd i Sharepoint. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Svar: Forum finns. Inget chatverktyg.

17 Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper Svar: Ja Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.)

18 In English Logga ut Välkommen till Studentportalen Aktuell information MINA STUDIER Kursanmälan/Val Programkurs Fristående kurs Visa kursanmälan Registrering Program Fristående kurs Visa registrering Studieuppehåll TENTAMENSANMÄLAN Sök Guide Examinationsombud RESULTAT & INTYG Studieresultat Verifierbart intyg Studieintyg Examensansökan MINA INSTÄLLNINGAR Adressändring E-post Kårmedlemskap Lösenord LiU-ID Sökinställningar ÖVRIGA TJÄNSTER LiU-kort PIN-kod Spärra Programvaror Sök student Sök e-postlista Mina e-postlistor Kursvärderingar Besvarade kursvärderingar LÄNKAR Schema It s Learning E-post Fillager PayEx-konto Studieadministrativ handbok Kontakt: Infosupport (länk) Centrala Studerandeexpeditionen (länk) Tfn: (vardagar kl , 13-15) Besöksadress: Campus Valla, Zenit(kartlänk) Campus Norrköping, Kåkenhus (kartlänk) Campus US, Studentenheten, ingång 62, plan 11(kartlänk)

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Kaliber Teknisk förstudie

Kaliber Teknisk förstudie Kaliber Teknisk förstudie Bakgrund och syfte Rapporten beskriver ett nytt system, med arbetsnamn Kaliber, som ska knyta samman olika bibliotekssystem, e-boksleverantörer och innehållsleverantörer för att

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Teknisk Review av K-samsök. Rapport

Teknisk Review av K-samsök. Rapport Teknisk Review av K-samsök Rapport 1(22) Sammanfattning Riksantikvarieämbetet har genomfört en oberoende utvärdering av systemet K-samsök som syftat till att identifiera styrkor och svagheter i systemet

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer