SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU (9) Förstudie. Ny Studentportal. Slutrapport. Sophie Weinhardt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-07-06 SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU-2012-00633 1(9) Förstudie. Ny Studentportal. Slutrapport. Sophie Weinhardt"

Transkript

1 1(9) SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU Förstudie Ny Studentportal Slutrapport Sophie Weinhardt

2 Slutrapport Dnr LiU (9) Innehåll 1 Basfakta Projektet Uppdragsgivare och uppdragstagare Bakgrund Sammanfattning av förstudieprojektet Projektets omfattning Måluppfyllelse Projektmål Mål Avgränsningar Efterkalkyl Projektförlopp Erfarenhetsåtermatning Projektorganisation Leverans och överlämning Avveckling Projektets och kundens upplevda kvalitet Styrgruppens kommentarer Projektledningens kommentarer Rekommendation till fortsatt arbete Referenser... 7

3 Slutrapport Dnr LiU (9) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Förslag till styrgruppen

4 Slutrapport Dnr LiU (9) 1 Basfakta 1.1 Projektet Uppdragsgivare och uppdragstagare Beställare/Projektägare: Projektledare: <Ann Holmlid> <Sophie Weinhardt> 1.2 Bakgrund Det har länge funnits ett behov av att se över Studentportalens utformning avseende form, struktur, tjänster och integration mot andra system. Förstudien syftar till att ta ett helhetsgrepp för att göra Studentportalen intuitiv, användarvänlig, flexibel och erbjuda möjligheter till personifiering och interaktionsmöjligheter. Ett förstudiearbete har varit nödvändigt för att kunna utreda förutsättningarna kring tekniska vägval och prioriteringar, innan det konkreta arbetet påbörjas. Målet är en attraktiv och funktionell Studentportal som motsvarar studenternas behov bättre, ger dem stöd i vardagen och som avlastar administrativ personal. 1.3 Sammanfattning av förstudieprojektet Projektets omfattning Projektet är ett förstudieprojekt som har identifierat ett flertal åtgärder och förbättringar som kommer att genomföras i befintlig Studentportal. Slutrapporten kommer också att utgöra underlag för beslut om utveckling av en LiU gemensam social samarbetsyta för anställda och studenter, en samarbetsyta som upplevs som ett system men som består av både Studentportal och lärplattform. 2 Måluppfyllelse 2.1 Projektmål Mål Följande mål identifierades vid förstudiens start: 1. Inventering av befintlig funktionalitet i Studentportalen Vi har gjort en inventering av hur portalen ser ut bakom kulisserna. Vad som är Ladok på webb-tjänster eller egenutvecklade tjänster, om information hämtas internt eller externt, kopplingar till olika system och databaser m.m. Inventeringen har även legat till grund för Kravlistan (se nästa punkt). Se bilaga: Inventering Studentportaltjänster.

5 Slutrapport Dnr LiU (9) 2. Val av tekniskt ramverk Målsättningen är att hitta ett ramverk som både underlättar för flexiblare visning av Studentportaltjänster och anpassning av Studentportalens design till LiU-profilen. Ramverket ska även uppfylla grundläggande krav vad gäller säkerhet och användbarhet. Den kravlista som tagits fram innehåller både generella och specifika krav och är tänkt att utgöra ett stöd vid val av tekniskt ramverk för Studentportalen. Två befintliga system vid LiU; Polopoly och Sharepoint har sedan kontrollerats mot kravlistan. Även om analysen inte går på djupet, ger den en vink om var svagheterna med respektive system ligger. Se bilagor: Kravlista nysp, kravlista nysp polopoly, kravlista nysp sharepoint. 3. Underlag för omarbetning av struktur Vi har genomfört workshops med nya studenter och med sektions- och kåraktiva för att få ett brett underlag från ovana och vana användare. Med hjälp av detta underlag, samt influenser från andra lärosätens portaler har ett förslag framtagits till ny struktur och gruppering av tjänsterna i befintlig Studentportal. Se bilagor: Ny struktur och Studentinput. 4. Underlag för omfattning av mobilanpassning En generell mobilanpassning av Studentportalen bör genomföras, med ett gränssnitt som anpassar sig till den enhet som försöker använda Studentportalen. Underlaget pekar på att studenterna vill komma åt Studenportalen eller delar av Studentportalen via mobila enheter. Flertalet ärenden som kommit in till teknisk webmaster som feedback på m.liu.se (befintlig mobilwebb på LiU) handlar om detta: Vore trevligt om det även fanns möjlighet att nå studentportalen med ett mobilanpassat interface för att kunna regga sig till tentor etc. Att smidigt kunna komma åt tentaresultat, mina registreringar och tentaanmälan skulle vara kanon! Varför finns inte studentportalen? Och varför finns inte sidan som en app? Om lösningen är en utveckling av m.liu.se, mobilanpassad web och/eller app bör undersökas. Nationellt sker en utveckling av Ladok Mobile en meddelandetjänst som enligt tidplan ska lanseras HT12, något som bör bevakas. Se bilagor: enkät för m.liu.se (webropol2.pdf) och Studentinput. 5. Strategi för integrering mot Studentwebb, LMS och TimeEdit Studenterna trycker mycket på vikten med EN portal och EN inloggning för att komma åt alla sina tjänster och benämner det som: allt om den egna studiegången samlat: mail, lärplattform, programbeskrivning, schema, boka grupprum, kursplaner och kurslitteratur. De vill även få möjlighet till en mer personlig Studentportal där portalen känner igen mig som användare och kommer ihåg mina val sedan tidigare. Allt detta pekar på att tätare integrering med andra system är av stor vikt. Av särskilt stort intresse är: - Schemat (TimeEdit) - måste invänta TimeEdit3 för att se vilka möjligheter som finns. - E-posten E-Go (googl ) - lösning som stödjer single-sign-on (dvs CAS i nuläget) möjliggör detta. - LMS - beror på vilken lösning vi väljer för LMS. - Studentwebben (Polopoly) - lösning som stödjer single-sign-on (dvs CAS i nuläget) möjliggör detta. Studentportalen i Polopoly skulle erbjuda ännu tätare integration. Se bilaga: Studentinput 6. Beslut om övrig utveckling ska genomföras som t.ex. ytterligare personifiering, interaktionsmöjligheter m.m. Vi är positiva till genomförande av ytterligare personifiering m.m. Workshopunderlaget visar att studenterna vill ha valmöjligheten att kunna personifiera sin Studentportal, men det ska inte vara tvingande. Studentportalen måste vara flexibel och tillgodose behovet hos både vana och ovana användare. Workshopunderlaget visar också att studenterna efterfrågar en privat Studentportal, men att de samtidigt särskiljer sitt studie-jag från sitt privata jag. Se bilaga: Studentinput

6 Slutrapport Dnr LiU (9) Avgränsningar En avgränsning mot Studentwebben gjordes, vilket innebar att Studentwebben bara hanterades i den mån vi ansåg att bättre integrering Studentweb/Studentportal behövdes. Ytterligare en avgränsning gjordes som innebar att vi inte skulle titta på eventuellt behov att utveckla nya tjänster i Studentportalen och inte heller bedöma om befintliga egenutvecklade tjänster skulle läggas över till Ladok på webbtjänster. 2.2 Efterkalkyl Utfallet motsvarar i stort kalkylen. Nedlagd tid är ca 115 timmar beräknat enligt följande: Fredrike Wagnsgård: 31 timmar Jouko Suoranta: 40 timmar Sophie Weinhardt: 44 timmar 3 Projektförlopp Projektet förlöpte i stort enligt plan. Projektgruppen har, tillsammans med studentreferensgruppen, identifierat ett antal områden där utvecklingsarbete redan har påbörjats. Utvecklingen som avser layout, struktur, texter, riktad information mot respektive fakultet och inloggningsförfarande sker etappvis och görs inom förvaltningen. I många fall är önskemålen från studenterna desamma idag som för flera år sedan, vilket gör att det finns utvecklingspunkter som har väntat länge inom förvaltningen. Vi tror att de studenter som engagerat sig i att lämna feedback och deltagit i workshops kan, genom snabb och etappvis utveckling, motiveras att även fortsättningsvis vilja vara delaktiga i utveckling och utformning av en ny Studentportal. 4 Erfarenhetsåtermatning 4.1 Projektorganisation Projektgruppen har bestått av projektledare från avdelningen Studentinformation och vägledning och utvecklare/förvaltare från LiU-IT. Studentreferensgrupp och workshopdeltagare har varit mycket engagerade i förstudieprojektet och bidragit med många värdefulla synpunkter, önskemål och erfarenheter. Styrgrupp SÄG Projektgrupp Fredrike Wagnsgård, LiU-IT Jouko Suoranta, LiU-IT Sophie Weinhardt pl, SIV Studentreferensgrupp Madeleine Kusoffsky, LinTek Minna Juntura, Consensus Miroslav Hristov, StuFF

7 Slutrapport Dnr LiU (9) Referensgrupp Iréne Cavalli-Björkman, HU Inger Lindell, FFK Lena-Lotta Kjellberg, TFK Maria Tideman Nilsson, kfu Agneta Dryselius, TEXAS Ann Thuresson, TEXAS Suzanne Svensson, ADSYS Peter Dalenius, IDA Åsa Forsman, ANT Kristina Boström, SIV 4.2 Leverans och överlämning Slutrapporten lämnas för godkännande och beslut till styrgruppen, SÄG. 5 Avveckling Projektet avslutas när styrgruppen godkänt slutrapporten. 6 Projektets och kundens upplevda kvalitet 6.1 Styrgruppens kommentarer 6.2 Projektledningens kommentarer Det finns ett stort behov av en ny Studentportal och trots att den befintliga portalen fungerar, är den varken användarvänlig eller flexibel. I arbetet med att ta fram en LiU-gemensam social samarbetsyta bör man behålla studentinflytandet för att säkerställa att utvecklingen blir målgruppsanpassad, så att man utvecklar det som studenterna efterfrågar och behöver i vardagen. 6.3 Rekommendation till fortsatt arbete - Initialt i projektet med att ta fram en LiU-gemensam social samarbetsyta bör en enkät skickas ut till studenterna för att komplettera kvalitativt underlag (genomförda workshops) med kvantitativt. Enkäten bör skickas till både svenska och internationella studenter för att säkerställa att liknande behov finns. - Studentreferensgruppen (kårinformatörerna) bör även fortsättningsvis vara involverade i projektet och fungera som bollplank. - Under hösten kommer tre studentgrupper inom Systemvetenskapliga programmet att utvärdera Studentportalen, resultatet kan vara av intresse för fortsatt arbete. - Vid lansering av en ny Studentportal bör domännamnet (www3.student.liu.se/portal) ändras. - Befintlig Studentportal har flera administrationsgränssnitt, något som leder till merkostnad i förvaltningen. En framtida Studentportal bör även underlätta för förvaltare och administrativ personal.

8 Slutrapport Dnr LiU (9) 7 Referenser Personer och dokument som har mer info/har lämnat info till projektet. Dokumenten kommer att läggas upp på projektets hemsida.1 Ref. Dokumentnamn, beteckning och namn Utgåveid, datum Fredrike Wagnsgård Kravlista nysp Kravlista nysp polopoly Kravlista nysp sharepoint Webropol Jouko Suoranta Inventering Studentportaltjänster Studentreferensgrupp Kårinformatörer StuFF, LinTek, Consensus Workshop Sektions- och kåraktiva Workshop Nya studenter Studentinput

9 Slutrapport Dnr LiU (9)

10 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Mallar - Sidlayouten st yrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter baserat på skärmstorlek (responsive design) Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m. Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Administratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Bör Personifiering möjlighet för användarna att själv välja vad som visas på första sidan

11 (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.)

12 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Fredrike har svarat utifrån Polopoly version 9.16 (den som körs vid LiU i nuläget). Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Svar: Styr utseendet med mallar och CSS så detta är upp till den som implementerar. Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Svar: Stödjer senaste versionerna av IE och FireFox. Plattformsoberoende. Mallar - Sidlayouten st yrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Svar: CSS och jsp Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Svar: Av erfarenhet vet vi att uppgradering mellan versioner kan innebära förändringar i API och behov av omskrivning av lokal kod. Uppgradering Polopoly 8 till Polopoly 9 var så omfattande att allt innehåll behövde importeras med hjälp av konverteringsskript. Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Svar: Stödjer XML-importer (import från Kursdatabasen idag). Hämtar användare och grupper från Ldap. Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Svar: Finns en proxylösning (enkel och mer avancerad). Vid speciella behov får man utveckla funktionalitet. Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter beserat på skärmstorlek (responsive design) Svar: Ja, upp till den som skapar mallar. Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Svar: Flerspråksstöd finns i LiUs implementation av Polopoly idag. Den bygger på ramverket Pluris och ingår inte i Polopoly. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m.

13 Svar: Användardokumentation och systemdokumentation har brister och är inte alltid uppdaterade. Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Admininistratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Svar: Ja, detta går att åstadkomma ganska enkelt om man utgår från informationen finns i Ldap. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Svar: Ja. Gör idag. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Svar: Kopplat till Google analytics (ej sidor bakom inloggning i dagsläget). Vanliga systemloggar. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Svar: inget inbyggt stöd för detta. Bör Personifiering möjlighet för användarn att själv välja vad som visas på första sidan (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Svar: Inget som vi använder idag, men osäker på om vad som är möjligt. Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Svar: Skulle vara möjligt att tillfälligt begränsa behörigheten för en viss grupp och relativt enkelt ändra tillbaka igen. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Svar: Forum finns, koppling till YouTube, Slideshare, facebook, delning. Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper

14 Svar: Finns Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.) Svar: Möjligt att sätta behörigheter baserat på anmälningslistor där studenter kan lägga till sig själva.

15 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Med svar från genomgång med Henrik Adephil angående Sharepoint. Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Svar: Vet ej. Undersök affärsdokument. Det går att styra mycket själv hur sidorna visas så stor kontroll över detta ligger hos sitebyggaren. Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Svar: Finns fördelar med IE och windows då viss funktionalitet är integrera med den wbebläsaren och dessa funktioner saknas i andra webbläsare eller på andra plattformar. När det gäller mobila enheter är autentiseringen ett problem idag i LiUs befintliga Sharepoint miljö. Mallar - Sidlayouten styrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Svar: Ska vara möjligt att göra allt med CSS. Programmeringsspråket är i övrigt C# och för administration behöver man även behärska powershell. Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Svar: Vid den uppgradering som har genomförts funkade det bra Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Svar: Man kan skriva sk webparts. Behöver förmodligen även utveckla en proxyfunktion. Henrik tror inte att det finns inbyggt. Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter baserat på skärmstorlek (responsive design) Svar: Det är genomförbart. Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Svar: Stödet verkar ytterst begränsat. Man måste bygga en helt parallelll site om man vill ha webbplatsen på flera språk. Inget inbyggt sätt att växla mellan språk finns heller. Det är mycket viktigt att kontrollera den här punkten. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m.

16 Svar: Dokumentationen är bra både för användare och tekniker Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Administratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Svar: Osäkert vad gäller Ldap. AD används idag för hämtning av användardata. Detta måste tittas närmare på. Antingen måste ldap-koppling kunna göras eller så måste all data om användarna som behövs för behörighetshantering finnas i AD. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Svar: Ska vara möjligt, men kommer kräva visst arbete. Idag har vi ett eget inloggningsförfarande till Sharepoint. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Svar: Finns flera nivåer på loggning som man kan slå på. Vid behov kan exempel fås av Henrik. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Svar: Det här är delvis en autentiseringsfråga. Kan ett begränsat antal administratörer ges behörighet i AD att logga in som andra användare? Finns det andra lösningar? Bör Personifiera möjlighet för användaren att själv välja vad som visas på första sidan (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Svar: Henrik har dålig koll på möjligheterna och lovar att återkomma om detta. Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Svar: Vi diskuterade olika lösningar för detta som bla inbegrep styrning på specifika IP. Inget inbyggt stöd i Sharepoint. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Svar: Forum finns. Inget chatverktyg.

17 Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper Svar: Ja Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.)

18 In English Logga ut Välkommen till Studentportalen Aktuell information MINA STUDIER Kursanmälan/Val Programkurs Fristående kurs Visa kursanmälan Registrering Program Fristående kurs Visa registrering Studieuppehåll TENTAMENSANMÄLAN Sök Guide Examinationsombud RESULTAT & INTYG Studieresultat Verifierbart intyg Studieintyg Examensansökan MINA INSTÄLLNINGAR Adressändring E-post Kårmedlemskap Lösenord LiU-ID Sökinställningar ÖVRIGA TJÄNSTER LiU-kort PIN-kod Spärra Programvaror Sök student Sök e-postlista Mina e-postlistor Kursvärderingar Besvarade kursvärderingar LÄNKAR Schema It s Learning E-post Fillager PayEx-konto Studieadministrativ handbok Kontakt: Infosupport (länk) Centrala Studerandeexpeditionen (länk) Tfn: (vardagar kl , 13-15) Besöksadress: Campus Valla, Zenit(kartlänk) Campus Norrköping, Kåkenhus (kartlänk) Campus US, Studentenheten, ingång 62, plan 11(kartlänk)

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Studentportalen Mitt lnu och. Ladok på webb

Studentportalen Mitt lnu och. Ladok på webb Studentportalen Mitt lnu och Ladok på webb Organisatoriskt ansvar Vi skiljer på ansvaret för LPW, Mitt Lnu och kursrummen i Blackboard. Ansvaret för Ladok på webb har studerandeavdelningen. Generellt kan

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan 2009-04-14 Projektplan Dnr LiU 2008/02805 Utgåva: 1.2 1(9) Ny LiU Webb 2.0 Projektplan Projektledare Fredrike Wagnsgård Filnamn: PP_NLW_2_0 Utvecklingsrådet PP: Ny LiU Webb 2.0 Dnr LiU 2008/02805 2(9)

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Proxymodulen i SiteVision

Proxymodulen i SiteVision Proxymodulen i SiteVision - erfarenheter och exempel Johan Albertsson Johan Wallén SiteVisions proxymodul SiteVisiondagarna 2013 Kom igång med proxymodulen - se dragningen på Youtube! SiteVisiondagarna

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

BTH Studentkontohantering API Management

BTH Studentkontohantering API Management BTH Studentkontohantering API Management Leif Lagebrand, projektledare 2017-10-18 BTH och molnet Använt Azure sedan 2016-05 All nyutveckling i molnet= Azure När gamla tjänster/funktioner skrivs om åker

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Ladok3 på Ladok-info

Ladok3 på Ladok-info Ladok3 på Ladok-info 2016-10-27 Vad är Ladok3 (systemet)? Ladok3 är en helt ny version av Ladok-systemet (som kommer att kallas Ladok, inte Ladok3 när det väl är driftsatt) Data från dagens Ladok förs

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning Idrottsapen Slutrapport för projektet Idrottsappen. Projekttitel: Idrottsappen Uppdragstagaren: Sandklef GNU Labs, 710413-5137 1. Inledning Under samtal med olika aktiva personer inom olika idrotter framkom

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (7) PM 2011-08-22 Stefan Nordin, Planeringsenheten Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större IT-projekt som pågår inom universitetet. Dokumentet

Läs mer

Funktionalitet i TimberTime?

Funktionalitet i TimberTime? Vad är TimberTime? TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Målet med TimberTime är att minimera köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved. Systemet

Läs mer

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1. Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.0 Kalmar 2014-11-28 Ort och datum Diana Axelsson-Olsson Projektledare

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Linköpings universitet - Azure (och lite) Office 365 ur

Linköpings universitet - Azure (och lite) Office 365 ur Linköpings universitet - Azure (och lite) Office 365 ur mitt perspektiv //Andreas Karlsson 26 JUNE 2016 2 Kort om mig Ingen utvecklare Kommer från infrastruktur-sidan Jobbat med Office 365 och Azure sen

Läs mer

LISAM. Linköpings Universitet. Logga in. Du loggar in på Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord.

LISAM. Linköpings Universitet. Logga in. Du loggar in på  Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord. LISAM Logga in Du loggar in på http://lisam.liu.se Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord. Din personliga sida (Min Sida) skapas första gången du loggar in så det kan ta en liten stund innan den

Läs mer

Referensuppdrag Soleil

Referensuppdrag Soleil Referensuppdrag Soleil S1. SBAB Bank AB Extern Sitevision- web med integrationer Åsa Dahlström (dåvarande projektledare) asa.dahlstrom@liv.se 054-61 96 64 På SBAB genomförde vi flera projekt under perioden

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

ipaas ett Sunet inkubatorprojekt Utredning: Behov och förutsättningar för gemensam ipaas för Sveriges lärosäten

ipaas ett Sunet inkubatorprojekt Utredning: Behov och förutsättningar för gemensam ipaas för Sveriges lärosäten ipaas ett Sunet inkubatorprojekt Utredning: Behov och förutsättningar för gemensam ipaas för Sveriges lärosäten Maximiliano Lubian, Göteborgs universitet ipaas ett Sunet inkubatorprojekt Utredning: Behov

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (10) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Handlingsplan Masterprogrammet i arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik

Handlingsplan Masterprogrammet i arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik 2010-09-24 Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU 2010-01387 0(5) Bilaga 2:4 Handlingsplan Masterprogrammet i arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik Nöjd

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Slutrapport förstudie Medarbetarportal

Slutrapport förstudie Medarbetarportal Slutrapport förstudie Medarbetarportal 7 maj 2015 Frida Hallén och Max Walter Hornbruksgatan 19 SE-117 34 Stockholm T: +46 (8) 506 533 00 www.metamatrix.se Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Förvaltningsgruppsmöte för kursinfo,

Förvaltningsgruppsmöte för kursinfo, Förvaltningsgruppsmöte för kursinfo, 2006-03-08--2006-03-09 Deltagare: Håkan Tropp, Högskolan i Skövde Niklas Lindelöf, Högskolan i Skövde Ingrid Hjärtqvist, Högskolan i Skövde Ulrika Hällemarker, Högskolan

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

ProjectWise/ IDA Grundutbildning

ProjectWise/ IDA Grundutbildning ProjectWise/ IDA Grundutbildning Utbildningens syfte och mål Syfte Underlätta den dagliga dokumenthanteringen Skapa enhetlig hantering inom projekt Minska daglig support Mål Förstå hur projektinformationen

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Projektet Windows 10 och molnet. Leif Lagebrand 2016-04-13

Projektet Windows 10 och molnet. Leif Lagebrand 2016-04-13 Projektet Windows 10 och molnet Leif Lagebrand 2016-04-13 Syfte - mål Projektdirektiv: Administration av datorer och mobila enheter med Microsofts verktyg i molnet Projektet ska beskriva fördelar, nackdelar

Läs mer

Slutrapport AD-inloggning med SITHS-kort

Slutrapport AD-inloggning med SITHS-kort 1.10 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Säker roll och behörighetsidentifikation AD-inloggning med SITHS-kort Utfärdat

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

Informationsmöte Ladok3 JURIDISKA FAKULTETEN

Informationsmöte Ladok3 JURIDISKA FAKULTETEN Informationsmöte Ladok3 JURIDISKA FAKULTETEN 2016-09-29 Vad är Ladok3? Nytt studieadministrativt system (data förs över) Webbaserat med fokus på självservice Säkrare, effektivt och mer användarvänligt

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Intranät med strukturerad dokumentlagring Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Alingsås intranät - målbild Nytt modernt och framtidssäkert intranät

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Uppdateringsguide v6.1

Uppdateringsguide v6.1 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v6.1... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Nytt verktyg för att byta lösenord... 7 Konfigurera Reset Password... 7 Lägg till Reset Password i Manager...

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Hur mår Sveriges universitets och

Hur mår Sveriges universitets och Hur mår Sveriges universitets och högskolors webbplatser?...och organisationen bakom? VAD FINNS BAKOM MASKEN? Hur mår Sveriges Universitets och högskolors webbplatser? Trendundersökning Erfarenheter från

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL HUR INSTALLERAR JAG MOBILEPASS PÅ MIN TELEFON ELLER DATOR

ANVÄNDARMANUAL HUR INSTALLERAR JAG MOBILEPASS PÅ MIN TELEFON ELLER DATOR ANVÄNDARMANUAL HUR INSTALLERAR JAG MOBILEPASS PÅ MIN TELEFON ELLER DATOR Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, installera sin MobilePASS app. Utfärdat av:

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer