SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU (9) Förstudie. Ny Studentportal. Slutrapport. Sophie Weinhardt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-07-06 SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU-2012-00633 1(9) Förstudie. Ny Studentportal. Slutrapport. Sophie Weinhardt"

Transkript

1 1(9) SLUTRAPPORT Utgåva: 1.0 Dnr LiU Förstudie Ny Studentportal Slutrapport Sophie Weinhardt

2 Slutrapport Dnr LiU (9) Innehåll 1 Basfakta Projektet Uppdragsgivare och uppdragstagare Bakgrund Sammanfattning av förstudieprojektet Projektets omfattning Måluppfyllelse Projektmål Mål Avgränsningar Efterkalkyl Projektförlopp Erfarenhetsåtermatning Projektorganisation Leverans och överlämning Avveckling Projektets och kundens upplevda kvalitet Styrgruppens kommentarer Projektledningens kommentarer Rekommendation till fortsatt arbete Referenser... 7

3 Slutrapport Dnr LiU (9) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Förslag till styrgruppen

4 Slutrapport Dnr LiU (9) 1 Basfakta 1.1 Projektet Uppdragsgivare och uppdragstagare Beställare/Projektägare: Projektledare: <Ann Holmlid> <Sophie Weinhardt> 1.2 Bakgrund Det har länge funnits ett behov av att se över Studentportalens utformning avseende form, struktur, tjänster och integration mot andra system. Förstudien syftar till att ta ett helhetsgrepp för att göra Studentportalen intuitiv, användarvänlig, flexibel och erbjuda möjligheter till personifiering och interaktionsmöjligheter. Ett förstudiearbete har varit nödvändigt för att kunna utreda förutsättningarna kring tekniska vägval och prioriteringar, innan det konkreta arbetet påbörjas. Målet är en attraktiv och funktionell Studentportal som motsvarar studenternas behov bättre, ger dem stöd i vardagen och som avlastar administrativ personal. 1.3 Sammanfattning av förstudieprojektet Projektets omfattning Projektet är ett förstudieprojekt som har identifierat ett flertal åtgärder och förbättringar som kommer att genomföras i befintlig Studentportal. Slutrapporten kommer också att utgöra underlag för beslut om utveckling av en LiU gemensam social samarbetsyta för anställda och studenter, en samarbetsyta som upplevs som ett system men som består av både Studentportal och lärplattform. 2 Måluppfyllelse 2.1 Projektmål Mål Följande mål identifierades vid förstudiens start: 1. Inventering av befintlig funktionalitet i Studentportalen Vi har gjort en inventering av hur portalen ser ut bakom kulisserna. Vad som är Ladok på webb-tjänster eller egenutvecklade tjänster, om information hämtas internt eller externt, kopplingar till olika system och databaser m.m. Inventeringen har även legat till grund för Kravlistan (se nästa punkt). Se bilaga: Inventering Studentportaltjänster.

5 Slutrapport Dnr LiU (9) 2. Val av tekniskt ramverk Målsättningen är att hitta ett ramverk som både underlättar för flexiblare visning av Studentportaltjänster och anpassning av Studentportalens design till LiU-profilen. Ramverket ska även uppfylla grundläggande krav vad gäller säkerhet och användbarhet. Den kravlista som tagits fram innehåller både generella och specifika krav och är tänkt att utgöra ett stöd vid val av tekniskt ramverk för Studentportalen. Två befintliga system vid LiU; Polopoly och Sharepoint har sedan kontrollerats mot kravlistan. Även om analysen inte går på djupet, ger den en vink om var svagheterna med respektive system ligger. Se bilagor: Kravlista nysp, kravlista nysp polopoly, kravlista nysp sharepoint. 3. Underlag för omarbetning av struktur Vi har genomfört workshops med nya studenter och med sektions- och kåraktiva för att få ett brett underlag från ovana och vana användare. Med hjälp av detta underlag, samt influenser från andra lärosätens portaler har ett förslag framtagits till ny struktur och gruppering av tjänsterna i befintlig Studentportal. Se bilagor: Ny struktur och Studentinput. 4. Underlag för omfattning av mobilanpassning En generell mobilanpassning av Studentportalen bör genomföras, med ett gränssnitt som anpassar sig till den enhet som försöker använda Studentportalen. Underlaget pekar på att studenterna vill komma åt Studenportalen eller delar av Studentportalen via mobila enheter. Flertalet ärenden som kommit in till teknisk webmaster som feedback på m.liu.se (befintlig mobilwebb på LiU) handlar om detta: Vore trevligt om det även fanns möjlighet att nå studentportalen med ett mobilanpassat interface för att kunna regga sig till tentor etc. Att smidigt kunna komma åt tentaresultat, mina registreringar och tentaanmälan skulle vara kanon! Varför finns inte studentportalen? Och varför finns inte sidan som en app? Om lösningen är en utveckling av m.liu.se, mobilanpassad web och/eller app bör undersökas. Nationellt sker en utveckling av Ladok Mobile en meddelandetjänst som enligt tidplan ska lanseras HT12, något som bör bevakas. Se bilagor: enkät för m.liu.se (webropol2.pdf) och Studentinput. 5. Strategi för integrering mot Studentwebb, LMS och TimeEdit Studenterna trycker mycket på vikten med EN portal och EN inloggning för att komma åt alla sina tjänster och benämner det som: allt om den egna studiegången samlat: mail, lärplattform, programbeskrivning, schema, boka grupprum, kursplaner och kurslitteratur. De vill även få möjlighet till en mer personlig Studentportal där portalen känner igen mig som användare och kommer ihåg mina val sedan tidigare. Allt detta pekar på att tätare integrering med andra system är av stor vikt. Av särskilt stort intresse är: - Schemat (TimeEdit) - måste invänta TimeEdit3 för att se vilka möjligheter som finns. - E-posten E-Go (googl ) - lösning som stödjer single-sign-on (dvs CAS i nuläget) möjliggör detta. - LMS - beror på vilken lösning vi väljer för LMS. - Studentwebben (Polopoly) - lösning som stödjer single-sign-on (dvs CAS i nuläget) möjliggör detta. Studentportalen i Polopoly skulle erbjuda ännu tätare integration. Se bilaga: Studentinput 6. Beslut om övrig utveckling ska genomföras som t.ex. ytterligare personifiering, interaktionsmöjligheter m.m. Vi är positiva till genomförande av ytterligare personifiering m.m. Workshopunderlaget visar att studenterna vill ha valmöjligheten att kunna personifiera sin Studentportal, men det ska inte vara tvingande. Studentportalen måste vara flexibel och tillgodose behovet hos både vana och ovana användare. Workshopunderlaget visar också att studenterna efterfrågar en privat Studentportal, men att de samtidigt särskiljer sitt studie-jag från sitt privata jag. Se bilaga: Studentinput

6 Slutrapport Dnr LiU (9) Avgränsningar En avgränsning mot Studentwebben gjordes, vilket innebar att Studentwebben bara hanterades i den mån vi ansåg att bättre integrering Studentweb/Studentportal behövdes. Ytterligare en avgränsning gjordes som innebar att vi inte skulle titta på eventuellt behov att utveckla nya tjänster i Studentportalen och inte heller bedöma om befintliga egenutvecklade tjänster skulle läggas över till Ladok på webbtjänster. 2.2 Efterkalkyl Utfallet motsvarar i stort kalkylen. Nedlagd tid är ca 115 timmar beräknat enligt följande: Fredrike Wagnsgård: 31 timmar Jouko Suoranta: 40 timmar Sophie Weinhardt: 44 timmar 3 Projektförlopp Projektet förlöpte i stort enligt plan. Projektgruppen har, tillsammans med studentreferensgruppen, identifierat ett antal områden där utvecklingsarbete redan har påbörjats. Utvecklingen som avser layout, struktur, texter, riktad information mot respektive fakultet och inloggningsförfarande sker etappvis och görs inom förvaltningen. I många fall är önskemålen från studenterna desamma idag som för flera år sedan, vilket gör att det finns utvecklingspunkter som har väntat länge inom förvaltningen. Vi tror att de studenter som engagerat sig i att lämna feedback och deltagit i workshops kan, genom snabb och etappvis utveckling, motiveras att även fortsättningsvis vilja vara delaktiga i utveckling och utformning av en ny Studentportal. 4 Erfarenhetsåtermatning 4.1 Projektorganisation Projektgruppen har bestått av projektledare från avdelningen Studentinformation och vägledning och utvecklare/förvaltare från LiU-IT. Studentreferensgrupp och workshopdeltagare har varit mycket engagerade i förstudieprojektet och bidragit med många värdefulla synpunkter, önskemål och erfarenheter. Styrgrupp SÄG Projektgrupp Fredrike Wagnsgård, LiU-IT Jouko Suoranta, LiU-IT Sophie Weinhardt pl, SIV Studentreferensgrupp Madeleine Kusoffsky, LinTek Minna Juntura, Consensus Miroslav Hristov, StuFF

7 Slutrapport Dnr LiU (9) Referensgrupp Iréne Cavalli-Björkman, HU Inger Lindell, FFK Lena-Lotta Kjellberg, TFK Maria Tideman Nilsson, kfu Agneta Dryselius, TEXAS Ann Thuresson, TEXAS Suzanne Svensson, ADSYS Peter Dalenius, IDA Åsa Forsman, ANT Kristina Boström, SIV 4.2 Leverans och överlämning Slutrapporten lämnas för godkännande och beslut till styrgruppen, SÄG. 5 Avveckling Projektet avslutas när styrgruppen godkänt slutrapporten. 6 Projektets och kundens upplevda kvalitet 6.1 Styrgruppens kommentarer 6.2 Projektledningens kommentarer Det finns ett stort behov av en ny Studentportal och trots att den befintliga portalen fungerar, är den varken användarvänlig eller flexibel. I arbetet med att ta fram en LiU-gemensam social samarbetsyta bör man behålla studentinflytandet för att säkerställa att utvecklingen blir målgruppsanpassad, så att man utvecklar det som studenterna efterfrågar och behöver i vardagen. 6.3 Rekommendation till fortsatt arbete - Initialt i projektet med att ta fram en LiU-gemensam social samarbetsyta bör en enkät skickas ut till studenterna för att komplettera kvalitativt underlag (genomförda workshops) med kvantitativt. Enkäten bör skickas till både svenska och internationella studenter för att säkerställa att liknande behov finns. - Studentreferensgruppen (kårinformatörerna) bör även fortsättningsvis vara involverade i projektet och fungera som bollplank. - Under hösten kommer tre studentgrupper inom Systemvetenskapliga programmet att utvärdera Studentportalen, resultatet kan vara av intresse för fortsatt arbete. - Vid lansering av en ny Studentportal bör domännamnet (www3.student.liu.se/portal) ändras. - Befintlig Studentportal har flera administrationsgränssnitt, något som leder till merkostnad i förvaltningen. En framtida Studentportal bör även underlätta för förvaltare och administrativ personal.

8 Slutrapport Dnr LiU (9) 7 Referenser Personer och dokument som har mer info/har lämnat info till projektet. Dokumenten kommer att läggas upp på projektets hemsida.1 Ref. Dokumentnamn, beteckning och namn Utgåveid, datum Fredrike Wagnsgård Kravlista nysp Kravlista nysp polopoly Kravlista nysp sharepoint Webropol Jouko Suoranta Inventering Studentportaltjänster Studentreferensgrupp Kårinformatörer StuFF, LinTek, Consensus Workshop Sektions- och kåraktiva Workshop Nya studenter Studentinput

9 Slutrapport Dnr LiU (9)

10 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Mallar - Sidlayouten st yrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter baserat på skärmstorlek (responsive design) Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m. Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Administratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Bör Personifiering möjlighet för användarna att själv välja vad som visas på första sidan

11 (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.)

12 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Fredrike har svarat utifrån Polopoly version 9.16 (den som körs vid LiU i nuläget). Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Svar: Styr utseendet med mallar och CSS så detta är upp till den som implementerar. Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Svar: Stödjer senaste versionerna av IE och FireFox. Plattformsoberoende. Mallar - Sidlayouten st yrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Svar: CSS och jsp Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Svar: Av erfarenhet vet vi att uppgradering mellan versioner kan innebära förändringar i API och behov av omskrivning av lokal kod. Uppgradering Polopoly 8 till Polopoly 9 var så omfattande att allt innehåll behövde importeras med hjälp av konverteringsskript. Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Svar: Stödjer XML-importer (import från Kursdatabasen idag). Hämtar användare och grupper från Ldap. Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Svar: Finns en proxylösning (enkel och mer avancerad). Vid speciella behov får man utveckla funktionalitet. Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter beserat på skärmstorlek (responsive design) Svar: Ja, upp till den som skapar mallar. Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Svar: Flerspråksstöd finns i LiUs implementation av Polopoly idag. Den bygger på ramverket Pluris och ingår inte i Polopoly. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m.

13 Svar: Användardokumentation och systemdokumentation har brister och är inte alltid uppdaterade. Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Admininistratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Svar: Ja, detta går att åstadkomma ganska enkelt om man utgår från informationen finns i Ldap. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Svar: Ja. Gör idag. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Svar: Kopplat till Google analytics (ej sidor bakom inloggning i dagsläget). Vanliga systemloggar. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Svar: inget inbyggt stöd för detta. Bör Personifiering möjlighet för användarn att själv välja vad som visas på första sidan (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Svar: Inget som vi använder idag, men osäker på om vad som är möjligt. Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Svar: Skulle vara möjligt att tillfälligt begränsa behörigheten för en viss grupp och relativt enkelt ändra tillbaka igen. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Svar: Forum finns, koppling till YouTube, Slideshare, facebook, delning. Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper

14 Svar: Finns Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.) Svar: Möjligt att sätta behörigheter baserat på anmälningslistor där studenter kan lägga till sig själva.

15 Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk Med svar från genomgång med Henrik Adephil angående Sharepoint. Skall Generella krav som skall uppfyllas Uppfylla Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), WAIs riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser och/eller WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Svar: Vet ej. Undersök affärsdokument. Det går att styra mycket själv hur sidorna visas så stor kontroll över detta ligger hos sitebyggaren. Fungera på de vanligaste plattformarna (Windows, Linux, Mac) och med de vanligaste webläsarna (Mozilla, FireFox, IE, Crome). Vi måste i dagsläget även ta hänsyn till mobila enheter. Svar: Finns fördelar med IE och windows då viss funktionalitet är integrera med den wbebläsaren och dessa funktioner saknas i andra webbläsare eller på andra plattformar. När det gäller mobila enheter är autentiseringen ett problem idag i LiUs befintliga Sharepoint miljö. Mallar - Sidlayouten styrs centralt och kan appliceras med hjälp av vedertagna webtekniker (CSS, jsp,xhtml etc.) Inget för verktyget eget scriptspråk ska krävas. Svar: Ska vara möjligt att göra allt med CSS. Programmeringsspråket är i övrigt C# och för administration behöver man även behärska powershell. Uppgraderingsbart innehållet ska inte behöva ändras vid uppgradering av portalramverket Svar: Vid den uppgradering som har genomförts funkade det bra Datautbyte med andra system - Det ska vara lätt att utbyta data med externa datakällor för uppgiftshämtning, behörighetshantering m.m. (Kursdatabasen, Ldap, AD etc) Integrering - det ska gå att integrera mot andra system så att dessa upplevs som en del av portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc) Svar: Man kan skriva sk webparts. Behöver förmodligen även utveckla en proxyfunktion. Henrik tror inte att det finns inbyggt. Mobilanpassning enkelt kunna skapa anpassat utseende för olika enheter baserat på skärmstorlek (responsive design) Svar: Det är genomförbart. Det ska finnas flerspråksstöd som gör det enkelt att bygga och visa flerspråkigt innehåll. Svar: Stödet verkar ytterst begränsat. Man måste bygga en helt parallelll site om man vill ha webbplatsen på flera språk. Inget inbyggt sätt att växla mellan språk finns heller. Det är mycket viktigt att kontrollera den här punkten. Det ska finnas aktuell teknisk systemdokumentation som beskriver arkitektur, installation, databasmodell, integration mot andra system m.m.

16 Svar: Dokumentationen är bra både för användare och tekniker Ramverket bör ha en enkel hantering av uppgradering av integrerade applikationer och av sig självt. Specifika krav som ska uppfyllas Behörighetshantering där olika grupper kan ha olika behörigheter. Grupperna måste kunna byggas upp baserat på data i tex Ldap eller Ladok. (vi har idag roller så som Alumn, Student, nyantagen. Har behov av grupper baserat på kurstillhörighet.) Administratörer måste kunna styra vad en viss grupp har tillgång till. Svar: Osäkert vad gäller Ldap. AD används idag för hämtning av användardata. Detta måste tittas närmare på. Antingen måste ldap-koppling kunna göras eller så måste all data om användarna som behövs för behörighetshantering finnas i AD. Inloggning ska stödja single-sign-on. Idag nyttjar LiU en CAS-lösning, men tekniken ska kunna vara utbytbar. Svar: Ska vara möjligt, men kommer kräva visst arbete. Idag har vi ett eget inloggningsförfarande till Sharepoint. Loggning detaljerad loggning som kan tala om hur en användare rört sig i flödet för att spåra aktiviteter vid fel. Svar: Finns flera nivåer på loggning som man kan slå på. Vid behov kan exempel fås av Henrik. Supportingång möjlighet att som administratör logga in och se det som studenten ser för att kunna guida i systemet och för att kunna testa tjänster efter uppdateringar. Det är avgörande att man kan jobba med specifika testfall och inte bara ha en generell testanvändare. Svar: Det här är delvis en autentiseringsfråga. Kan ett begränsat antal administratörer ges behörighet i AD att logga in som andra användare? Finns det andra lösningar? Bör Personifiera möjlighet för användaren att själv välja vad som visas på första sidan (genvägar, RSS-flöden, meddelanden från andra system etc) Svar: Henrik har dålig koll på möjligheterna och lovar att återkomma om detta. Idag har vi en möjlighet för administratörer att logga in för att testa tjänster efter uppgradering av ladok utan att släppa på alla användare. Det är önskvärt med möjlighet till liknande styrning. Svar: Vi diskuterade olika lösningar för detta som bla inbegrep styrning på specifika IP. Inget inbyggt stöd i Sharepoint. Möjlighet att skapa forum, chat eller andra interaktionsverktyg som kan kopplas till en behörighetsgrupp. Svar: Forum finns. Inget chatverktyg.

17 Önskvärt Delning av filer och mappar baserat på behörighetsgrupper Svar: Ja Möjlighet för studenter att skapa egna grupper som får tillgång till grupparea (filarkiv, forum m.m.)

18 In English Logga ut Välkommen till Studentportalen Aktuell information MINA STUDIER Kursanmälan/Val Programkurs Fristående kurs Visa kursanmälan Registrering Program Fristående kurs Visa registrering Studieuppehåll TENTAMENSANMÄLAN Sök Guide Examinationsombud RESULTAT & INTYG Studieresultat Verifierbart intyg Studieintyg Examensansökan MINA INSTÄLLNINGAR Adressändring E-post Kårmedlemskap Lösenord LiU-ID Sökinställningar ÖVRIGA TJÄNSTER LiU-kort PIN-kod Spärra Programvaror Sök student Sök e-postlista Mina e-postlistor Kursvärderingar Besvarade kursvärderingar LÄNKAR Schema It s Learning E-post Fillager PayEx-konto Studieadministrativ handbok Kontakt: Infosupport (länk) Centrala Studerandeexpeditionen (länk) Tfn: (vardagar kl , 13-15) Besöksadress: Campus Valla, Zenit(kartlänk) Campus Norrköping, Kåkenhus (kartlänk) Campus US, Studentenheten, ingång 62, plan 11(kartlänk)

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors Projektdirektiv Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Ny webb 2016 1.1 2014-12- 06 Beställare Institution / Avdelning Förberett av Institution / Avdelning Ingrid Persson Kommunikationsavdelningen

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

SRG Company Tools SKALL

SRG Company Tools SKALL SRG Company Tools Robert Bengtsson augusti 2015 Det här dokumentet beskriver vilka programvaror och/eller webbtjänster skall eller bör finnas i din dator och din telefon. Vi berättar också vad du bör kunna

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Överblick IAM. Stefan Thoft. Projektledare IAM

Överblick IAM. Stefan Thoft. Projektledare IAM IAM Överblick IAM Stefan Thoft Projektledare IAM IAM - Identity & Access Management Identitetshantering (Identity Management) är ett begrepp som används för att beskriva hur man hanterar digitala identiteter

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Funktionalitet i TimberTime?

Funktionalitet i TimberTime? Vad är TimberTime? TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Målet med TimberTime är att minimera köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved. Systemet

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Prislista Leván Media AB 2011-08-01 Version C

Prislista Leván Media AB 2011-08-01 Version C Prislista Leván Media AB 2011-08-01 Version C Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i materialet 1 WEBBPAKET BASIC PAKETET - DESIGN OCH PROGRAMMERING AV HUVUD TEMA Hemsidans design ska vara professionell

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Emma Melkersson. Supportsamordnare. emma.melkersson@sitevision.se

Emma Melkersson. Supportsamordnare. emma.melkersson@sitevision.se 2 Trimma sök 3 Trimma sök 4 Trimma sök Emma Melkersson Supportsamordnare emma.melkersson@sitevision.se 5 Trimma sök 30 % av besökarna går direkt till sök 80 % av webbsidorna är ointressanta 6 Trimma sök

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM SLUSS Konstituerande möte 27 oktober Intresseanmälan Beslutsmöte 27 december, vilka intressenter vidare Förfrågningsunderlag Utvärdering Beslutsmöte 27 april, anbudsgivare

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

1. Personligt anpassad portal

1. Personligt anpassad portal Page 1 of 6 IT-enheten Personlig portal vid Umeå universitet logo 1. Personligt anpassad portal Utvecklingen av webbtekniken har medfört att vi nu använder webben inte bara för att sprida information utan

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster.

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. 1 Den här informationen riktar sig till dig som antingen jobbar

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Intranät med strukturerad dokumentlagring Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Alingsås intranät - målbild Nytt modernt och framtidssäkert intranät

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Tekniken en djungel Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Av Linda Kurdve Rödeby skolområde 2015-01-07 Problem vi stöter på med tekniken idag i vår vardag

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

2000-talet tillgänglighet på webben. Olle Olsson Swedish W3C Office Swedish Institute of Computer Science (SICS)

2000-talet tillgänglighet på webben. Olle Olsson Swedish W3C Office Swedish Institute of Computer Science (SICS) Ivan Herman 2000-talet tillgänglighet på webben Olle Olsson Swedish W3C Office Swedish Institute of Computer Science (SICS) EpiServer-dagen 11 mars 2009 SICS Swedish Institute of Computer

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Mobilitet för Studentportalen. Johan Högne Teleservice, UNIT

Mobilitet för Studentportalen. Johan Högne Teleservice, UNIT Mobilitet för Studentportalen Johan Högne Teleservice, UNIT Agenda Översikt av mobilitetsmöjligheter från Teleservice Nulägesbild Idéer för utveckling av Studentportalen Telefonportal SMS Hur går vi vidare?

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer