HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

2 SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har cirka 55 anställda med huvudkontor i Sala och etablering på många orter. Moderbolaget SHE bildades 1973 genom sammanslagning och samordning av elverksrörelserna i Sala och Heby kommuner. Elektricitetsverksamheten har funnits i Sala sedan 1902 och i Heby kom den igång några år senare. Värmeverksamheten startade i SHE-koncernen redovisar sedan 2005 årligen en hållbarhetsredovisning, i vilken arbetet med miljöfrågor, ekonomi och personalfrågor redogörs och sammanfattas. Hållbarhetsredovisningen är anpassad till att följa GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering enligt nivå B. GRI står för Global Reporting Initiative, och är en oberoende internationell organisation som utarbetar riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Vid årets upplaga av SHE:s hållbarhetsredovisning har version G3 av GRI:s riktlinjer använts. För mer information om GRI och G3, se Innehållsförteckning Vd och koncernchef Kenneth Mårtensson 3 Organisation och verksamhetsområden 5 Visioner, affärsidé och produkter 6 Organisation av hållbarhetsarbete 7 Hållbarhetspolicy 8 Miljöpåverkan - Viktiga händelser Produktansvar och organisationens roll i samhället Arbetsförhållanden, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter Ekonomisk påverkan 31 Redovisningsprinciper för SHEs hållbarhetsredovisning 35 Slutord 36 GRI-index 37 Företagsuppgifter 40 2

3 VD & KONCERNCHEF KENNETH MÅRTENSSON I 2011 års hållbarhetsredovisning beskrevs att året varit varmare än normalt och att mycket av vårt arbete måste vara inriktat på klimatanpassning blev temperaturmässigt i närheten av ett normalt år, sett över hela året. Men även detta år blir ihågkommit med ett ovanligt väder inte minst den blöta sommaren och hösten. Även detta en påminnelse på att klimatanpassningar är nödvändiga. Året präglades av god tillgång till basproducerad el, d.v.s. vattenkraft och kärnkraft. Detta gjorde att elpriserna varit låga. Trots detta skapade vi ett mycket bra ekonomiskt resultat, och i allt väsentligt baserat på kostnadseffektivisering och besparingar. Den klimatanpassning vi har framför oss, kräver en stabil ekonomi, och på den vägen är vi. Vi är komna ganska långt och följer den plan som är uppgjord mellan bolaget och ägarna. Kostnadsbesparingarna består i huvudsak av tre komponenter. Bränslekostnaderna har sjunkit, både genom billigare bränslepriser, genom lånsiktiga avtal och en högre effektivitet i energiomvandlingen. Den andra är arbetskostnaderna genom att i stort sett att alla avgångar, både genom pensionärsavgångar och att medarbetare slutat av andra skäl, inte har återbesatts. Nu är bedömningen att mot den verksamhet som planeras är personalstyrkan i stort sett väl dimensionerad dock är kompetensutveckling mycket centralt och viktigt inte minst för arbetsledarna. Den tredje delen är att minska verksamhetskostnader. I denna del ligger bl.a. samarbete som en viktig komponent både internt och externt. Vd & Koncernchef Kenneth Mårtensson 3

4 VD & KONCERNCHEF KENNETH MÅRTENSSON Denna utveckling skall dock kombineras med att våra befintliga produkter kan med fördel expandera på andra marknader. Detta inte minst för elhandelsprodukten som är väldigt förmånlig för kunder med lägre energiförbrukning. Detta eftersom SHE inte har några fasta avgifter i energitaxorna. Detta i sin tur som ett väsentligt steg i koncernens vision om energieffektivisering. En konkret del som startade under året, i samarbete med Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, är Vett & Watt. Vett & Watt är ett bildningskoncept, som med fördel genomförs i studiecirkelform, även om andra former är fullt möjliga. Vd & Koncernchef Kenneth Mårtensson tillsammans med praktikant Emil Fröjdhammar. Det fokus som har legat på ekonomin, kommer som sagt att gälla ytterligare en tid. Detta beroende på elcertifikatsintäkten vid vår egen elproduktion upphör fr.o.m och att energianvändningen per capita kommer att minska, beroende på effektivisering och klimatpåverkan. Dessa intäktsminskningar kommer att hanteras främst genom olika konstadsminskningar, men också på att hitta nya användningsområden för våra produkter och tjänster vi har, allt i enlighet med koncernens visioner. Detta är en viktig del för att SHE-koncernen skall bidra till ett uthålligt lokalsamhälle. Vi satsar på långsiktiga kundrelationer, som innebär att vi skall bidra till att kunden inte använder mer energi än de har nytta av. Vidare att förnybara energikällor används och där utgångspunkt tas i de lokala förutsättningarna. En nödvändig förutsättning för att vara den viktiga omställningsaktören är förstås att ekonomin är sund. Sala i sammartid 2013 Med vänlig hälsning 4

5 ORGANISATION OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN SHE-koncernen SHE-koncernen, med moderbolaget Sala-Heby Energi AB, är helägt av Sala och Heby kommuner, enligt nedan beskrivna bolagsorganisationsschema. Koncernen bestod av fem affärsområden under året, men numera är det fyra, då affärsområdet Företagstelefon upphört. Detta har planerats en tid. Denna verksamhet blev kvar efter försäljning av bredbandverksamheten. Inriktningen har varit att avveckla, men att kunden skulle få en möjlighet att utveckla sin telefoni. Detta är numera uppfyllt. 100% 100% Koncernen består förutom av affärsområdena av gemensam service bestående av kundtjänst, marknadsföring, kommunikation, personal, ekonomi, inköp och produkt- och affärsutveckling. Affärsområdena är: Elnät Elnät omfattar eldistribution i stora delar av Sala och Heby kommuner. Elnätverksamhet inkluderar även entreprenad, elmätning och mätvärdeshantering. Vidare drivs beredskapsverksamhet tillsammans med affärsområde Värme. Verksamheten bedrivs i bolaget Sala-Heby Energi Elnät AB. Så styrs SHE-koncernen Ändamålet är, såvida ej särskilda förhållanden föranleder till annat, att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja energiförsörjning och energitjänster, i en hållbar anda, inom verksamhetsområdet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner skall beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunallagen. I övrigt inom ramen för SHE-koncernen föremål och ändamål, styr ägarna genom ägardirektiv och ett konsortialavtal. Hela ägarstrukturen innebär således att vara mycket nära samhällsutveckling och bidraga till denna. Styrelsen är politiskt tillsatt. Det finns ingen ersättning eller bonus till styrelsen eller vd kopplat till resultatet. Styrelsen utvärderar verksamhetens resultat inom hållbar utveckling vid varje styrelsemöte. Utvärdering av styrelsens prestationer görs genom bl.a. ägarmöte. Det finns en arbetsordning för styrelsen och dess arbete. Vd har en egen instruktion som tydligt beskriver förutsättningar och befogenheter. 5 Ehandel Verksamheten har en tydlig hemmamarknadsprofil men kunder finns i hela landet. All el är förnybar med tydlig ursprungsmärkning och handel sker med rörlig och fast prissättning där huvudprodukten styrs mot rörliga timpriser med stor transparens mot Nordpools spotpriser. Dessutom erbjuds pristak. Gemensamt är dock att inga fasta kostnader tas ut, utan hela kostnaden är påverkningsbar. Värme Produktion av värme och el sker i ett 40-tal anläggningar inom Sala och Heby kommuner. Värmedistribution och fjärrvärmecentraler inklusive service är ytterligare verksamheter som ingår i detta område. Energieffektivisering Verksamhetens övergripande mål är egentligen att tillse att kunden inte använder mera energi än vad man har nytta av. Produkterna är energideklarationer, energianalys och energikartläggning. Vidare är Vett & Watt, en bildningsprodukt lanserad och förhoppningen är stor, då ambitionen är mycket stor. I samtliga fall är inriktningen mycket åtgärdsfokuserad. Verksamheten bedrivs i bolaget HESAB. Företagstelefoni Denna verksamhet är en kvarvarande del efter att datakommunikationsverksamheten såldes. Kundgrupper är företag och offentlig förvaltning inte minst ägarkommunerna. Produkterna är uppbyggda runt IP-telefon och en egen kontaktcenterfunktion. Affärsområdet är under avveckling. Dock kommer alla nuvarande kunder inkl. SHEkoncernen, erbjudas utvecklande telefonilösningar.

6 VISIONER, AFFÄRSIDÉ OCH PRODUKTER Vision Elnät SHE ska erbjuda en elnättjänst till alla hushåll inom Sala och Heby kommuner. Vidare flera tjänster över elnätet, dvs. att skapa ett smart elnät. PRODUKTER SHE-ELNÄT - lägenhetstaxa - effekttaxa Vision Elhandel Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbete. Vision Energieffektivisering Att ingen medborgare, hushåll eller företag skall använda mer energi än vad vederbörande har nytta av. Detta skall ske på tider som tar hänsyn till när andra har sin användning. SHE:s affärsidé är att vara en långsiktig, modern, hållbar energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner. SHE-ELHANDEL - rörligt prisavtal per timme mot spotpris. - rörligt prisavtal per timme med pristak. - fastprisavtal upp till 10 år ENERGIEFFEKTIVISERING - energianalys - energikartläggning - energideklaration - utbildning Vision Värme Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett hållbart uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby genom kraftvärme och att elanvändningen för elvärme halveras. 6 SHE-VÄRME - rörligt prisavtal - prisbindning 1-10 år - serviceavtal SHE- FÖRETAGSTELEFONI 1) - basicsystem - passningstjänst - callcenter 1) En produkt till

7 ORGANISATION AV HÅLLBARHETSARBETE För att mäta och kunna leva upp till både externa och interna villkor i krav och mål på hållbar verksamhet med allt det strukturerande förbättringsarbete detta innebär, har SHE-koncernen ett verksamhetssystem, MAK. Utvärderingen om nyttan med systemet görs genom intervjuer av internrevisorerna i koncernen och det visar tydligt att det finns ett högt värde. Koncernchefen leder internrevisionerna. MAK-system är baserat på fyra certifierade system, miljöledning ISO 14001:2004, kvalitet ISO 9001:2008, arbetsmiljö AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007. Systemen var föremål för omcertifiering under året, vilket gick bra. Dessutom finns ett femte system ISO som är kopplat till HESABs energideklarationsverksamhet. Verksamhetssystemet är föremål för externrevision, men också ett omfattande internrevisionsarbete, som svarar för kontinuiten. Utbildning, fortbildning och information till personal och leverantörer om miljöledningssystemet är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Behovet av dylik utbildning tillgodoses, dels genom gruppvisa utbildningar och dels på en individuell nivå. Den sistnämnda fastställs genom en diskussion vid de årliga utvecklingssamtalen, där behovet ställs mot krav på kunskap inom det område som uppställs i en kompetenskravsprofil för varje anställningsfunktion inom SHE-koncernen. En mycket viktig del oavsett funktion är SHE-andan och SHE-traditionen som hela tiden är levande. En prioriterad kompetensutvecklingsgrupp är nu arbetsledarna. Ett program Chefskraft är utformat och kommer att genomföras under MAK-systemet bygger på den tydliga ambitionen att hela verksamheten skall ständigt förbättras. Nyckelaktiviteten i detta är att identifiera problem eller möjligheter, sätta upp mål, skapa handlingsplaner - aktiviteter och göra uppföljningar. Resultaten redovisas sedan vid ledningens genomgång. Ledningens genomgång sker två gånger per år där bl.a. utvärdering av systemets effektivitet och 7 lämplighet bedöms. Till underlag för detta används resultat ifrån revisioner, synpunkter från kunder, personal, intressenter etc. Ett viktigt led i att vara lyhörd mot kunder och marknaden är dels att ha en aktiv kommunikation vilket upprätthålles bl.a. genom att en dylik funktion finns inom SHE-koncernen och dels att det finns ett kundombud inom SHEkoncernen, med uppgift att bära in kundsynpunkter på ett oförvanskat sätt i organisationen till berörda, och tillse att kunden får sitt ärende bra behandlat och därefter återkopplar till kunden. Denna del av verksamheten har en mycket stor potential i att göra organisationen bättre. Idéer är viktiga och värdefulla i produkt- och tjänsteutveckling. SHE-Värme är kvalitetsmärkta i Reko Fjärrvärme vilket innebär att vi lever upp till högt ställda krav inom branschen och fortsätter att utveckla en god relation mellan kund och leverantör. SHE-koncernen är med och deltar i Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, som arbetar i flera klimatprojekt bl.a. Fossilfritt Västmanland till år 2015, och ett fortbildningsprojekt Vett & Watt. HESAB har förtroendet att vara miljö- och klimatrådgivare åt Heby kommun. På deltid innehar bolaget Vett & Watt också miljöstrategitjänsten i Heby kommun. För Sala kommun finns också många samarbeten i hållbarhetsfrågor. Ägarkommunerna har ett mycket aktivt klimatarbete bl.a. formaliserade i en klimatstrategi för Sala Kommun och ett konkret projekt inom energiplanen i Heby Kommun, Heby 2030, som är målinriktade. Detta är något som SHE-koncernen förstås är mycket engagerade i.

8 HÅLLBARHETSPOLICY Hållbarhetspolicy SHE-koncernen skall bedriva och utveckla hela sin verksamhet med ett stort engagemang på ett hållbart sätt. En insiktsfull balans skall råda mellan ekonomiskt, miljörelaterat och socialt ansvar. SHE-koncernen med mycket starka lokala förtecken skall bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa värderingar och verka för en aktiv dialog med koncernens intressenter, såsom ägare, kunder, leverantörer, entreprenörer, finansiärer, myndigheter och branschorganisationer. Hållbarhetsfrågan skall genomlysa hela SHE-koncernens värderingar och vi förväntar oss att alla våra leverantörer och affärspartners följer SHE-koncernens policyn och principen rörande hållbarhet. Inom ramen för denna hållbarhetspolicy beskrivs nedan SHE-koncernens förhållningssätt till de tre dimensionerna miljö (ekologi), ekonomi och den sociala aspekten. Hållbarhetspolicyn och resultatet av SHE-koncernens hållbarhetsarbete visas årligen i hållbarhetsredovisningen. Miljöansvar SHE-koncernen, som bedriver sin kärnverksamhet inom energiområdet har ett mycket stort ansvar för att miljöfrågorna hanteras på ett långsiktigt och effektivt sätt. Förhållningssättet grundar sig på de tre delbegreppen energisort, energikvalité och energikvantitet, med följande förtydliganden: Energisort är kopplad till energikällor och SHE-koncernen skall verka för att all energi kommer ifrån förnybara och lokala energikällor. Energikvalité är kopplat till exergibegreppet *) och SHE-koncernen skall verka för att rätt energikvalité används till rätt applikation. Vidare att detta omprövas i takt med teknikutveckling. Energikvantitet baseras på effektivitet och bra resursutnyttjande. Övergripande i miljöansvaret är att tillse och ha ett väl fungerande och ständigt utvecklande miljöledningssystem i koncernen. Vidare skall SHE-koncernen klara och överträffa kraven i de lagar och förordningar som reglerar koncernens verksamhet. SHE-koncernen skall inom ramen för delbegreppen aktivt verka för att tillämpa detta både i den interna verksamheten och i kundarbetet. I detta ligger också att skapa nya produkter och tjänster. Socialt ansvar För att SHE-koncernen skall vara en ledande lokal energikoncern krävs att SHEkoncernen är en god arbetsgivare och samarbetspartner. I det sistnämnda finns kundhantering, där själva den praktiska delen regleras i ett särskilt dokument, och olika övriga aktörer i samhället. Personalarbetet skall präglas av långsiktighet och helhetssyn, personalarbetet skall innebära följande: Ett meningsfullt arbetsliv där individen känner sig behövd och får detta bekräftat. En helhetssyn mellan arbete, fritid och egentid. En meningsfull ålderdom. Att arbetet innebär att vi har kul. Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas med stor respekt för individ och grupp. Grunden i arbetsmiljöarbetet skall vara arbetsglädje, utveckling och säkerhet, vilket förutsätter en långsiktighet i tankarna runt fysisk och psykosocial hälsa, kopplat mot ett aktivt friskvårdsarbete. Det sociala ansvaret innebär också att SHE-koncernen skall förhålla sig till goda etiska affärsprinciper och en mycket hög arbetsmoral. SHE-koncernen skall föregå med mycket gott omdöme. Ett särskilt regelverk finns för bl.a. arbetsmoral, fordon, tjänsteresor (övernattning och färdsätt), telefoni, mötesrutiner och arbetstider. Kundarbetet och personalarbetet skall övergripande hanteras i enlighet med kvalitetsledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete som skall vara väl fungerande och i ständig förbättring. Ekonomiskt ansvar SHE-koncernen skall bedriva en verksamhet som är ekonomiskt långsiktig och sund. I detta ligger också att skapa pålitliga relationer hos affärspartner, ägare, kunder och finansiärer. *) Exergi är ett mått på energikvalité. Exergi till skillnad ifrån energi är något som förbrukas enligt termodynamikens andra huvudsats. 8

9 MILJÖPÅVERKAN SHE-koncernens miljödel i hållbarhetspolicyn är baserad på förnybarhet, energieffektivitet och resurssnålhet. Detta uppnås genom att använda förnybara bränslen och verka för energieffektivisering. Det sistnämnda både internt och externt. I det interna arbetet har ett stort arbete startats under året för att kartlägga effektiviteten både förbränning och energidistribution ut till kund. Denna kartläggning har inneburit att vi ser en förbättringspotential. Dessutom har mera personalresurser rekryterats för att ännu mera fokusera på detta viktiga området i all vår energiomvandling. Andreas Olsson och Kalle Edberg i färd med att rensa upp på gården. 9

10 MILJÖPÅVERKAN Viktiga händelser under 2012 Det finns förstås många bra och viktiga saker som inträffat under året, men alltid är det några som utmärker sig mera och därmed blir bättre ihågkomna: Det var ett tydligt fokus inför året att vi skulle skapa bättre ekonomiska resultat. Detta som ett viktigt led i hållbarhetsarbetet. Resultatmålet är dessutom för fem år och upprättades tillsammans med ägarna. Trots att året innebar mycket låga elpriser så nåddes det ekonomiska målet med råge. Orsaken går främst att finna i ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och kreativa lösningar. Mer om resultatet under ekonomiavsnittet. Solsatsningen fortsatte med resultat att vi d.v.s. vårt dotterbolag Hesab börjat sälja solelanläggningar i samarbete med lokala installatörer. Detta tillsammans med att Solel i Sala och Heby ek. föreningen och andra lokala aktörer satsar innebär att vi inom kort når en solelproduktion lokalt i Sala och Heby kommuner på årsbasis på ca kwh. Vett & Watt projektet startade, förvisso i Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommuners regi, men där vi har en viktig roll i att utbilda utförare, d.v.s. de som skall leda cirklar och utbildningstillfällen. Vett & Watt är ett projekt som också Energimyndigheter står bakom och är i nära samarbete med bildningsförbunden ABF, Vuxenskolan och Studieförbundet. Vett & Watt går ut på att med insikt och kunskap kan man effektivisera energianvändning väsentligt. Detta är ett projekt med en oerhört potential. Under året tog vi viktiga beslut som innebär att en rejäl genomgång gjorts av fordonspark, med resultatet att vi idag har färre fordon och förnybarhetsgraden i bränslet uppgår till 52%. Dessutom har personalen erbjudits Eko-Driving, något som många genomförde. 10 Jens Moberg, Möllers Bil, Gunnar Larsson och Ulla-Lövgren-Pelteki vid en ny biogasbil!

11 MILJÖPÅVERKAN Energieffektivisering Internutbildning av Vett & Watt på SHE. HESAB arbetar med energieffektivisering i olika former både med företag och privatpersoner. Huvudprodukterna är energideklarationer, energianalyser och energikartläggningar. Numera även försäljning av kompletta solelanläggningar i samarbete med lokala installatörer. Flera energikartläggningar hos företag gjordes med energibesparingar som följd. Samarbetet med Sala och Heby kommuner kring energieffektiviseringsfrågor forsätter. HESAB sitter även sedan några år tillbaka som Energi- och klimatrådgivare i Heby kommun. Vidare innehar bolaget funktionen klimatstrategi under en viss tid. Rökgaskondensering i Sala, Heby och Östervåla Rökgaskondenseringsanläggningar finns vid värmeverken i Sala, Heby och Östervåla. Under året har totalt MWh producerats i dessa tre anläggningar, vilket är något av ett rekord, detta som en följd av de låga elpriserna. Detta represente- Carina Schön inviger rökgaskondenseringen i Heby rar ca m 3 s träbränsle som nu inte behövts genom att använda bränslet ännu effektivare. Rökgaskondenseringsanläggningar sparar således både pengar och energi SHEs Fordonspark Den nya prodonsparken innebär att förnybarhetsgraden i bränsle uppgår till 52 % per år. Ambitionen är ny att öka denna andel ännu mer och även få mer lokalt ursprung i form av biogas och el. I det sista finns redan en elladdningsstolpe etablerad vid vårt kontor. Uthållig kommun Våra ägarkommuner är båda utvalda att få delta i Energimyndighetens projekt uthållig kommun. För SHEs del deltar vi i delprojektet Energibolagens nya roll, ett spännande projekt som genomförs med många andra kommuner och energiföretag. E-faktura Alternativ energi Möjligheten att producera biogas utreds, just nu inom ramen för HEBY 2030 och kopplat till substraten hästgödsel, slakteriavfall och garverirester. Satsningen på e-faktura fortsätter. Idag är det ca 28 % av alla fakturering som sker elektroniskt. Vidare har det gjorts en genomgång av våra kopierings och skrivarmaskiner vilket föranledde åtgärder så nu har energianvändningen minskat ca 30 % även kostnaderna har minskat. 11

12 MILJÖPÅVERKAN Solel I samarbete med Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening har det under året anlagts ytterligare en anläggning. Även denna gång på kostallet på Ösby Naturbruksgymnasium. Som ett led i detta har Solelföreningen och Ösby Naturbruksgymnasium en årlig energidag. Under året startar även planeringen för en av Sveriges största solelanläggningar, planerad placering är i Heby kommun. Samarbeten Årlig energidag på Ösby Naturbruksgymnasium. Samarbetet - Resan mot solen fortsätter på ett otvunget informellt sätt. Just nu i syfte att inspriera varandra till bra Energisaker. Solen är central och då främst i det lokala lite småskaliga formatet. Detta har resulterat i vår egen satsning på installation av solelanläggningar, men då också att verka Solelanläggningen på SHE för att sol blir helt naturligt för våra kunder, både nya och tillkommande. Vi har för ändamålet en solettöring d.v.s. kunden får möjlighet att visa att man tror och delar bolagets satsning på framtiden med sol genom att betala ett-öre mer per kwh, d.v.s. en investering i framtiden för bygden och hållbarheten. Ett annat resultat av samarbetet är att vi nu startat upp Energirundor i båda ägarkommunerna. Detta sker i samarbete med kommuninvånare, som satsar på lokala förnybara energikällor såsom sol, vind, biogas m.m. Energirundan innebär att under en dag håller dessa personer öppet hus så andra kommuninvånare kan komma och låta sig inspireras. Ett samarbete som avslutats under året är samarbete med lantbrukarna som levererat in bränsle i form av havre till vår panna i Morgongåva. Det har varit ett mycket lyckat samarbete under många år och som avslutad pga tekniska förändringar. Kyrkbacken i Heby Ett samarbete med lantbrukare som avslutats under året! Som ett särskilt samarbete kan Kyrkbacken i Heby omnämnas. Samarbetet är egentligen mellan fyra olika parter, nämligen SHE, HESAB, Hebygårdar AB och Sala Sparbank genom deras bidrag ut Sparbanksmiljonen. Samarbetet är ett faktiskt försök att se effekten av individuell värmemätning. Området består av 18 nyproducerade lägenheter i fem huskroppar. En huskropp bestående av fyra lägenheter är provgruppen. Hypotesen är att förbrukningen minskar om man får del av besparingen. Under 2013 kommer projektet att genomföras, det skall bli mycket spännande. 12

13 MILJÖPÅVERKAN Energi & Råmaterial SHE-koncernens mest betydande användning av både råmaterial och energiråvara är användningen av bränsle för omvandling till el och värme, vilken redovisas i nedanstående tabell: Bränsleslag MWh MWh 2010 MWh Träflis Träpellets Spannmål (havre) Bränsleanvändning 2012 Träflis Träpellets1 Spannmål (havre) Bioolja El Deponi- och rötgas Fossil olja 2% 1% 0% 0% 1% 12% Bioolja El Deponi- och rötgas Fossil olja Summa Förnybar bränsleandel 99,7 % 99,8 % 99,0 % 84% Lokal bränsleandel 97,7 % 96,4 % 92,0 % 1) Förbränning i egna anläggningar. Försäljning av träpellets sker även till privatkunder. 1984/1985 2) Värdet är beräknat, då mätvärdena inte hanterats helt korrekt. Cirkeldiagrammen till höger visar hur stor andel olika bränslen utgjorde vid produktionen av värme (och för 2012 även el) för åren 2012, 1984/1985 samt Samtidigt visar cirklarnas relativa ytstorlek hur stor mängd bränsleenergi som användes vid produktionen de olika åren, vilket tydliggör den expansion som skett inom värme- och elproduktionen. Endast 0,3 % av insatt energi under 2012 utgjordes av fossila bränslen Fossil olja 100% 13

14 MILJÖPÅVERKAN Transporter Transporter till SHE (ton) Oförädlat biobränsle till fjärrvärme och el Oförädlat biobränsle, övrigt 1) Förädlat biobränsle Vegetabilisk/animalisk olja Eldningsolja, m Transporter från SHE (ton) Aska till återvinning Aska till deponi Övrigt avfall till återvinning 38,7 28,7 17,2 Drivmedel till egna transporter (l) Bensin Diesel E Biogas, Nm Drivmedel/producerad energi 0,19 0,24 0,22 Förnybarhetsgrad interna transporter,% 52,0 30,5 16,2 Vatten SHE använder vatten till pannprocesser, spädmatning av fjärrvärmenäten, kylning, rengöring och det sanitära. Allt vatten tas från de kommunala vattennäten. Vi arbetar hela tiden med att reducera vattenförbrukningen. Under 2012 förbrukades m 3 vatten, jämfört med 2011 då det förbrukades m 3. (Siffrorna gäller fjärrvärmenätet i Sala tätort). Kondensatvattnet för Salaanläggningen, som uppgick till ca m 3 år 2012 jämfört med 2011 då det uppgick till ca m 3, leds till Sagån. 1) Avser värmeanläggningar utanför huvudnätet i Sala 14

15 MILJÖPÅVERKAN Utsläpp till luft Utsläpp till luft från SHE:s produktionsanläggningar består i huvudsak av koldioxid, kväveoxid, kolmonoxid och stoft. Det finns inga kända utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. (ton) Fossil CO Kväveoxid 1)2) 34,7 32,9 37,2 Kolmonoxid 1) Stoft 1) 1,9 3,6 2,1 1) gäller endast Kraftvärmeverket, Sala, 2) reduktionen görs med ett icke katalytiskt system baserat på ammoniumsulfat. Oförutsedda utsläpp Det har inte funnits några under perioden. Avfall & återvinning Det huvudsakliga avfallet från verksamheten är aska från förbränning av biobränsle. Aska skall i den mån det går återföras till mark eller på annat sätt återanvändas. Sedan 15 december 2009 levereras askan till VafabMiljö AB som använder den till terrassering och sluttäckning av Isätradeponin. Under 2012 gick ca 1618 ton aska till återanvändning på detta vis. Mängder farligt avfall uppgick år 2012 till 9,8 ton mot 10,4 ton året innan. SHE har tidigare gjort prover där man återfört ca 60 ton aska till skogsmark i utkanten av Sala tätort. Denna askåterföring följs nu upp under en 5-årsperiod. All aska ifrån de havreeldade anläggningarna återförs till jordbruksmarken. 15 Återvinning görs också av rökgasenergi genom att rökgasen från kraftvärmeverket och värmeverken i Horrsta och Östervåla kyls och kondenseras. I denna process omhändertages både latent och sensibelt värme. Lagefterlevnad Inom ramen för MAK-systemet läggs stort fokus på området lagefterlevnad. Myndighetsvillkor finns uppställda för värmeverksamheten inkl. elproduktion. Under året har dock moderbolaget drabbats av vite efter det att vi blev dömda till att inte inneha tillräckliga dammexplosionsdokument, vid vissa träpelletsanläggningar. Vi var nog av annan syn än myndigheten men processen har lett fram till att vi verkligen förbättrat dessa dokument. Tabellen avser Kraftvärmeverket, Sala Emissioner 2012 Villkor Kväveoxid 70 mg/mj 100mg/MJ Kolmonoxid 125 mg/mj 180mg/MJ Stoft 12 mg/m3ntg13co 2 35 mg/m3ntg13co 2 ph i kondensat 6,0 1) 6,5 8,0 Suspenderande ämnen i kondensat Ammoniak(NH3) i rökgas 2012 < 5 mg/liter 10 mg/liter 3 ppm Månadsmedelvärden har ej överskridit 8 ppm Återvinning askmängd, ton Återvinning rökgasenergi, MWh ppm månadsmedelvärde 10ppm riktvärde 1) Detta värde uppmättes tillfälligt vid prov, dock är normalvärdet inom villkorsintervallet.

16 MILJÖPÅVERKAN Kontinuerligt hållbarhetsarbete, miljö Sammanställningen till höger ger en bild av hur SHE arbetat och lyckats med vissa aspekter under den senaste tioårsperioden. Aspekterna är alla mycket viktiga. Genom att ha givit en värdering i en femgradig skala av hur viktig aspekten är i ett SHE-perspektiv, dvs. hur vi kan belasta och påverka, erhålles en god uppfattning hur det lokala hållbarhetsarbetet utvecklats. = Positivt utveckling = Oförändrat utveckling = Negativ utveckling Aspekter Värdering Utveckling 10 år Kommentarer Mark och grundvatten 2 Verksamheten har en liten påverkan. Förbrukning av ändliga naturresurser Användning av kemiska produkter 5 Bränslen är idag i stort sett helt förnybara. 4 Ingen stor omfattning men produkterna kan vara belastande, omfattningen har minskat med mycket bättre struktur och samordning. Vidare finns reningsutrustning för smörjoljor. Utsläpp till luft 5 Svavelutsläpp har i stort upphört. Växthuspåverkande koldioxider har radikalt minskat. Stoftemissionen är mycket låg. Buller 2 Verksamheten har gränsvärden som innehållits. Utsläpp till vatten 2 Verksamheten har en liten påverkan. Avfall, aska och energiåtervinning 5 Askåtervinningen är idag ca 99 %. Stor energiåtervinning i rökgas. Det arbetas dessutom med en slutgiltig användning av askan i skogen. Transporter 4 De lokala transporterna har ökat medan de långa sjö och landsvägstransporterna har minskat radikalt. Arbete med koldioxidneutrala transporter pågår. Diesel har idag en inblandning av förnybar tallolja i egna transporter. Leverantörer/ entreprenörer 4 I verksamhetssystemet är det stipulerat att denna kategori skall involveras. Detta sker genom att dylika kriterier tas med vid upphandling. Vernissage för Framtidskraften! Samhällsengagemang 5 En viktig fråga, inte minst kopplat till ägarnas värdegrund. Detta återspeglas i bl.a. lokala samarbeten, Klimatstrategi i Sala och HEBY 2030, och mycket nätverksbyggande bl.a. Resan mot solen. 16

17 MILJÖPÅVERKAN Framtiden Nyckelfrågor för framtiden är energieffektivisering och lokala förnybara energikällor. Idag använder industriländerna väldigt mycket energi per capita och bland dessa länder ligger Sverige bland de högsta. Dessutom kommer energin i allt väsentligt från icke-förnybara energikällor. Energieffektiviseringsarbetet måste ske med lokala förtecken och med devisen: Många bäckar små En % minskning av energianvändningen i genomsnitt är realistisk och nödvändig, utan att påverka livskvalitén negativt, därmed påverkas inte bara miljö och klimat positivt utan även ekonomin. Den energi som trots allt måste användas måste ha en tydlig förnybar profil, och även i detta sammanhang är det lokala perspektiv viktigt, med ett spritt ägande i starka nätverk. Potentialen av solenergi är oändlig. Instrålningen under 10 minuter räcker till hela jordens årliga energiförbrukning. Vindenergi och biogas passar verkligen också bra i vår samhällsstruktur. Om vi dessutom respekterar att rätt energikvalitet och mängd används till rätt ändamål, då har vi ett energisamhälle som är uthålligt och som vi med stolthet kan lämna till våra barn och barnbarn. En inventering av spillvärmens potential måste göras och med utgångspunkt från den hitta användningsmöjligheter. Denna potential måste tas omhand för det är oerhört viktigt ur primärenergisynpunkt, dvs. att vi använder redan använd energi innan vi tar ny energi (primärenergi). Den lokala utgångspunkten är dessutom viktig i en vid mening, då detta ger sannolikt de bästa förutsättningarna till den snabbaste förändringen till ett förnybart samhälle och dessutom med flera spinn-off effekterna runt sysselsättning, attraktivitet etc. Gösta Hedberg berättar om sina erfarenheter kring energiskog för lokala skogsägare Mot den beskrivna framtid syftar SHEs sammantagna visioner. 17 Möte i Resan mot solen

18 MILJÖPÅVERKAN Framtiden i SHE-några tankar Framtiden är formulerad i de visioner som finns beskrivna tidigare. Konkret skulle visionen kunna bidra till följande: Förnybara energikällor Solen har redan genom Solel i Sala och Heby Ekonomiska Förening, som också SHE är medlemmar i, blivit en energikälla av betydelse. I dag har föreningen fyra anläggningar, varav tre helt separata och ytterligare två i beställning. Nätverket Resan mot solen håller på att ge resultat, genom främst att villaägare är intresserade av solelanläggningar. Redan nu har flera anläggningar beställts och byggts, bl.a. i vårt dotterbolag Hesabs regi. Det finns eller håller på att skapas goda incitament för typ solelanläggningar både vid etablering i form av investeringsstöd på 35 % och den form av nettodebitering som förslås för microproduktion. Detta gör att förhoppningar om ännu snabbare soleletablering är mycket realistisk om än störningar i form av skyddstullar för import av solceller förmodligen förhalar det något. Fjärrvärme i framtiden Fjärrvärme är idag den största enskilda uppvärmningsformen i Sverige. Den har en fantastisk potential inte minst beroende på sin Hesab startar att sälja solelpaket! flexibilitet. Fjärrvärme är huvudskälet till att vi i Sverige lyckats med att minska klimatpåverkande utsläpp väldigt mycket. I Sala och Heby är minskningen mycket större. Fjärrvärmens flexibilitet kommer även i framtiden vara en framgångsfaktor, men den kommer också att användas storskaligt i andra applikationer, typ kyla, vitvaror i båda fallen minskas användningen av el. Vi kommer i framtiden sannolikt inte leverera fjärrvärme utan komfort. Fordon Redan i dag har vi minskat miljöbelastningen ifrån våra fordon dels genom att drivmedelsenergin per producerad energi minskar och dels genom att vi har 18 alternativa förnybara bränslen i form av etanol, el, biogas och tallolja i större omfattning. Den sistnämnda som en inblandning i dieselbränslet. Båda dessa spår kommer vi att arbeta vidare med, dvs. mindre förbrukning och nya bränslen. Vi tror mycket på eldrivna fordon, förstås kopplat till förnybar el, vilket är det ända SHE säljer idag. Energisystemet solel och elfordon tror vi blir en realitet inom en relativt snar framtid. Även lokalt producerad biogas är realistiskt. Inom loppet av en tioårsperiod kommer sannolikt vår egen fordonsprak till mer än 60 % vara av den karaktären att den inte genererar någon klimatpåverkande växthuseffekt. Inom 20 år borde denna nivå vara uppnåelig för våra ägarkommuner, vilket också är ett mål i samhällsomställningsprojektet HEBY Nya bränslen Nya bränslen kopplat till lokal ursprung är något som SHE har arbetat med en längre tid. Industrihampa, hästgödsel, spannmål (istället för att trädalägga åkermark) är sådant som vi provat. Viktigt i dessa sammanhang är att göra det i samarbete med markägare, lantbrukare etc. och att vi tänker både kort och långsiktigt, dvs. med stor flexibilitet. Erfarenheten av industrihampa som för övrigt gjorts i samarbete med Energimyndigheten, är i många stycken väldigt positiv. Dock måste vi ha fokus på hampafibern och dess många användningsmöjligheter i form av kläder, isolering m.m. och låta veddelen i hampan bli en värdefull restprodukt som energibränsle. Energieffektivisering För kund är det viktigt eftersom det sparar både energi och pengar. Internt inom SHE-koncernen är det minst lika viktigt av samma skäl, men här tillkommer värdet av att gå före och vara föredöme. Detta är ambitionen när vi mera internt och strukturerat tittar på effektivitet i vår egen energiproduktion och distribution, men även i SHE-huset på Fabriksgatan 14, Sala. LED-tekniken kommer att få stor betydelse, då belysning utgör ca 25% av all elanvändning. Flera planer finns inte minst att konvertera hela SHEs belysningsanläggning till LED-teknik.

19 PRODUKTANSVAR OCH ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET SHE har ett tydligt ansvar för att våra produkter gör mesta möjliga nytta och har en god hållbarhetsprofil. SHE kommer därför att fortsätta arbeta med att hjälpa våra kunder att inte använda mer energi än vad de behöver samt att använda energi av rätt kvalitet till rätt ändamål. Detta genom besök, genomgång, kartläggningar men också genom att våra energitaxor har tydliga energieffektiviseringsincitament. Att arbeta med förnybar energi är en självklarhet sedan lång tid tillbaka, men även förnybar energi ska användas på klokast möjliga sätt. Gränserna mellan leverantör och kund suddas ut alltmer i framtiden. De som idag är våra kunder kommer i framtiden vara både kunder och leverantörer, av såväl el som värme. Detta är en utveckling som kan stärka det lokala miljöarbetet och den lokala ekonomin, som SHE driver. Småskalig energiproduktion har en mycket stor lokal potential, och den ska vi ta vara på. Vd Kenneth Mårtensson och styrelseordförande Erik Åberg 19

20 PRODUKTANSVAR OCH ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET Marknadskommunikation Relationen mellan köpare och SHE är grunden till vår marknadsföring. Att skapa goda relationer med kunden är det viktigaste och som vi tror lönsammaste långsiktiga agerandet. Kundnöjdhet är målsättningen. Grunden till relationsmarknadsföring har att göra med ett ökat fokus på kunden i marknadsföringen. Marknadsföringslagen följs precis som Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen. Kunden ska bibehållas i hög grad. Genom ett bibehållande av kunder så kan SHE öka sina intäkter över tid, och minska utgifter. Och därmed kunna förverkliga visionerna. Samhällspåverkan SHE har som mål att erbjuda energilösningar efter kundens och samhällets behov på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med uppgjorda visionerna. Det är viktigt för SHE att alltid sträva efter att leverera lokalt producerade, miljövänliga och energieffektiva produkter och tjänster till sina kunder. SHE har rutiner för hur man ska agera för planering och utökande av verksamheterna samt dess samhällspåverkan. Någon överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende har inte förekommit. Reko-träff för våra fjärrvärmekunder Driftsäkerhet i elnätet 99,9 % Avbrott i eldistributionen har förekommit i genomsnitt med 107,7 min/kund under 2012 (80,5 min/kund 2011) dvs. en låg siffra även om målet är 50 min/kund och år. 20

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Med anledning av detta berättade vi om vårt eget lokala arbete med vår egen hållbara utveckling under dessa tjugo år.

Med anledning av detta berättade vi om vårt eget lokala arbete med vår egen hållbara utveckling under dessa tjugo år. 20 år av hållbarhetsarbete År 2012 hade det gått 20 år sedan FN år 1992 höll den första stora konferensen om hållbar utveckling. Sommaren 2012 ägde en uppföljare rum, även denna gång i Rio de Janeiro.

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september Varmt välkommen! Kuponger hittar du i tidningen. AUGUSTI 2013 1 SHE - 40 år 40 år - det ska vi fira! 2013 är ett jubileumsår för SHE, nämligen 40 år,

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014 Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen Panndagarna 6 februari 214 Varberg Energi AB Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

ÅTGÄRD 1 Produktion av drivmedelsetanol i Sala

ÅTGÄRD 1 Produktion av drivmedelsetanol i Sala ÅTGÄRD 1 Produktion av drivmedelsetanol i Sala Beskrivning av projektet - bakgrund Ca två tredjedelar av de totala utsläppen av fossil koldioxid i Sala kommun härrör från transportsektorns användning av

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Koldioxidneutrala eller energineutrala?

Koldioxidneutrala eller energineutrala? Framtida lösning för byggnader Koldioxidneutrala eller energineutrala? Andreas Molin Linköpings Universitet, Energisystem 1 Översikt presentation Energianvändning i byggnader Avvägning: centraliserad energikonvertering

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Medlemsnytt September 2013

Medlemsnytt September 2013 Medlemsnytt September 2013 Kära O2-medlem, Den här veckan presenterar IPCC, FNs klimatpanel en rapport om förändringarna i världens klimat. Det är den första delen av fyra olika delrapporter och beskriver

Läs mer