HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

2 SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har cirka 55 anställda med huvudkontor i Sala och etablering på många orter. Moderbolaget SHE bildades 1973 genom sammanslagning och samordning av elverksrörelserna i Sala och Heby kommuner. Elektricitetsverksamheten har funnits i Sala sedan 1902 och i Heby kom den igång några år senare. Värmeverksamheten startade i SHE-koncernen redovisar sedan 2005 årligen en hållbarhetsredovisning, i vilken arbetet med miljöfrågor, ekonomi och personalfrågor redogörs och sammanfattas. Hållbarhetsredovisningen är anpassad till att följa GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering enligt nivå B. GRI står för Global Reporting Initiative, och är en oberoende internationell organisation som utarbetar riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Vid årets upplaga av SHE:s hållbarhetsredovisning har version G3 av GRI:s riktlinjer använts. För mer information om GRI och G3, se Innehållsförteckning Vd och koncernchef Kenneth Mårtensson 3 Organisation och verksamhetsområden 5 Visioner, affärsidé och produkter 6 Organisation av hållbarhetsarbete 7 Hållbarhetspolicy 8 Miljöpåverkan - Viktiga händelser Produktansvar och organisationens roll i samhället Arbetsförhållanden, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter Ekonomisk påverkan 31 Redovisningsprinciper för SHEs hållbarhetsredovisning 35 Slutord 36 GRI-index 37 Företagsuppgifter 40 2

3 VD & KONCERNCHEF KENNETH MÅRTENSSON I 2011 års hållbarhetsredovisning beskrevs att året varit varmare än normalt och att mycket av vårt arbete måste vara inriktat på klimatanpassning blev temperaturmässigt i närheten av ett normalt år, sett över hela året. Men även detta år blir ihågkommit med ett ovanligt väder inte minst den blöta sommaren och hösten. Även detta en påminnelse på att klimatanpassningar är nödvändiga. Året präglades av god tillgång till basproducerad el, d.v.s. vattenkraft och kärnkraft. Detta gjorde att elpriserna varit låga. Trots detta skapade vi ett mycket bra ekonomiskt resultat, och i allt väsentligt baserat på kostnadseffektivisering och besparingar. Den klimatanpassning vi har framför oss, kräver en stabil ekonomi, och på den vägen är vi. Vi är komna ganska långt och följer den plan som är uppgjord mellan bolaget och ägarna. Kostnadsbesparingarna består i huvudsak av tre komponenter. Bränslekostnaderna har sjunkit, både genom billigare bränslepriser, genom lånsiktiga avtal och en högre effektivitet i energiomvandlingen. Den andra är arbetskostnaderna genom att i stort sett att alla avgångar, både genom pensionärsavgångar och att medarbetare slutat av andra skäl, inte har återbesatts. Nu är bedömningen att mot den verksamhet som planeras är personalstyrkan i stort sett väl dimensionerad dock är kompetensutveckling mycket centralt och viktigt inte minst för arbetsledarna. Den tredje delen är att minska verksamhetskostnader. I denna del ligger bl.a. samarbete som en viktig komponent både internt och externt. Vd & Koncernchef Kenneth Mårtensson 3

4 VD & KONCERNCHEF KENNETH MÅRTENSSON Denna utveckling skall dock kombineras med att våra befintliga produkter kan med fördel expandera på andra marknader. Detta inte minst för elhandelsprodukten som är väldigt förmånlig för kunder med lägre energiförbrukning. Detta eftersom SHE inte har några fasta avgifter i energitaxorna. Detta i sin tur som ett väsentligt steg i koncernens vision om energieffektivisering. En konkret del som startade under året, i samarbete med Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, är Vett & Watt. Vett & Watt är ett bildningskoncept, som med fördel genomförs i studiecirkelform, även om andra former är fullt möjliga. Vd & Koncernchef Kenneth Mårtensson tillsammans med praktikant Emil Fröjdhammar. Det fokus som har legat på ekonomin, kommer som sagt att gälla ytterligare en tid. Detta beroende på elcertifikatsintäkten vid vår egen elproduktion upphör fr.o.m och att energianvändningen per capita kommer att minska, beroende på effektivisering och klimatpåverkan. Dessa intäktsminskningar kommer att hanteras främst genom olika konstadsminskningar, men också på att hitta nya användningsområden för våra produkter och tjänster vi har, allt i enlighet med koncernens visioner. Detta är en viktig del för att SHE-koncernen skall bidra till ett uthålligt lokalsamhälle. Vi satsar på långsiktiga kundrelationer, som innebär att vi skall bidra till att kunden inte använder mer energi än de har nytta av. Vidare att förnybara energikällor används och där utgångspunkt tas i de lokala förutsättningarna. En nödvändig förutsättning för att vara den viktiga omställningsaktören är förstås att ekonomin är sund. Sala i sammartid 2013 Med vänlig hälsning 4

5 ORGANISATION OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN SHE-koncernen SHE-koncernen, med moderbolaget Sala-Heby Energi AB, är helägt av Sala och Heby kommuner, enligt nedan beskrivna bolagsorganisationsschema. Koncernen bestod av fem affärsområden under året, men numera är det fyra, då affärsområdet Företagstelefon upphört. Detta har planerats en tid. Denna verksamhet blev kvar efter försäljning av bredbandverksamheten. Inriktningen har varit att avveckla, men att kunden skulle få en möjlighet att utveckla sin telefoni. Detta är numera uppfyllt. 100% 100% Koncernen består förutom av affärsområdena av gemensam service bestående av kundtjänst, marknadsföring, kommunikation, personal, ekonomi, inköp och produkt- och affärsutveckling. Affärsområdena är: Elnät Elnät omfattar eldistribution i stora delar av Sala och Heby kommuner. Elnätverksamhet inkluderar även entreprenad, elmätning och mätvärdeshantering. Vidare drivs beredskapsverksamhet tillsammans med affärsområde Värme. Verksamheten bedrivs i bolaget Sala-Heby Energi Elnät AB. Så styrs SHE-koncernen Ändamålet är, såvida ej särskilda förhållanden föranleder till annat, att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja energiförsörjning och energitjänster, i en hållbar anda, inom verksamhetsområdet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner skall beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunallagen. I övrigt inom ramen för SHE-koncernen föremål och ändamål, styr ägarna genom ägardirektiv och ett konsortialavtal. Hela ägarstrukturen innebär således att vara mycket nära samhällsutveckling och bidraga till denna. Styrelsen är politiskt tillsatt. Det finns ingen ersättning eller bonus till styrelsen eller vd kopplat till resultatet. Styrelsen utvärderar verksamhetens resultat inom hållbar utveckling vid varje styrelsemöte. Utvärdering av styrelsens prestationer görs genom bl.a. ägarmöte. Det finns en arbetsordning för styrelsen och dess arbete. Vd har en egen instruktion som tydligt beskriver förutsättningar och befogenheter. 5 Ehandel Verksamheten har en tydlig hemmamarknadsprofil men kunder finns i hela landet. All el är förnybar med tydlig ursprungsmärkning och handel sker med rörlig och fast prissättning där huvudprodukten styrs mot rörliga timpriser med stor transparens mot Nordpools spotpriser. Dessutom erbjuds pristak. Gemensamt är dock att inga fasta kostnader tas ut, utan hela kostnaden är påverkningsbar. Värme Produktion av värme och el sker i ett 40-tal anläggningar inom Sala och Heby kommuner. Värmedistribution och fjärrvärmecentraler inklusive service är ytterligare verksamheter som ingår i detta område. Energieffektivisering Verksamhetens övergripande mål är egentligen att tillse att kunden inte använder mera energi än vad man har nytta av. Produkterna är energideklarationer, energianalys och energikartläggning. Vidare är Vett & Watt, en bildningsprodukt lanserad och förhoppningen är stor, då ambitionen är mycket stor. I samtliga fall är inriktningen mycket åtgärdsfokuserad. Verksamheten bedrivs i bolaget HESAB. Företagstelefoni Denna verksamhet är en kvarvarande del efter att datakommunikationsverksamheten såldes. Kundgrupper är företag och offentlig förvaltning inte minst ägarkommunerna. Produkterna är uppbyggda runt IP-telefon och en egen kontaktcenterfunktion. Affärsområdet är under avveckling. Dock kommer alla nuvarande kunder inkl. SHEkoncernen, erbjudas utvecklande telefonilösningar.

6 VISIONER, AFFÄRSIDÉ OCH PRODUKTER Vision Elnät SHE ska erbjuda en elnättjänst till alla hushåll inom Sala och Heby kommuner. Vidare flera tjänster över elnätet, dvs. att skapa ett smart elnät. PRODUKTER SHE-ELNÄT - lägenhetstaxa - effekttaxa Vision Elhandel Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbete. Vision Energieffektivisering Att ingen medborgare, hushåll eller företag skall använda mer energi än vad vederbörande har nytta av. Detta skall ske på tider som tar hänsyn till när andra har sin användning. SHE:s affärsidé är att vara en långsiktig, modern, hållbar energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner. SHE-ELHANDEL - rörligt prisavtal per timme mot spotpris. - rörligt prisavtal per timme med pristak. - fastprisavtal upp till 10 år ENERGIEFFEKTIVISERING - energianalys - energikartläggning - energideklaration - utbildning Vision Värme Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett hållbart uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby genom kraftvärme och att elanvändningen för elvärme halveras. 6 SHE-VÄRME - rörligt prisavtal - prisbindning 1-10 år - serviceavtal SHE- FÖRETAGSTELEFONI 1) - basicsystem - passningstjänst - callcenter 1) En produkt till

7 ORGANISATION AV HÅLLBARHETSARBETE För att mäta och kunna leva upp till både externa och interna villkor i krav och mål på hållbar verksamhet med allt det strukturerande förbättringsarbete detta innebär, har SHE-koncernen ett verksamhetssystem, MAK. Utvärderingen om nyttan med systemet görs genom intervjuer av internrevisorerna i koncernen och det visar tydligt att det finns ett högt värde. Koncernchefen leder internrevisionerna. MAK-system är baserat på fyra certifierade system, miljöledning ISO 14001:2004, kvalitet ISO 9001:2008, arbetsmiljö AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007. Systemen var föremål för omcertifiering under året, vilket gick bra. Dessutom finns ett femte system ISO som är kopplat till HESABs energideklarationsverksamhet. Verksamhetssystemet är föremål för externrevision, men också ett omfattande internrevisionsarbete, som svarar för kontinuiten. Utbildning, fortbildning och information till personal och leverantörer om miljöledningssystemet är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Behovet av dylik utbildning tillgodoses, dels genom gruppvisa utbildningar och dels på en individuell nivå. Den sistnämnda fastställs genom en diskussion vid de årliga utvecklingssamtalen, där behovet ställs mot krav på kunskap inom det område som uppställs i en kompetenskravsprofil för varje anställningsfunktion inom SHE-koncernen. En mycket viktig del oavsett funktion är SHE-andan och SHE-traditionen som hela tiden är levande. En prioriterad kompetensutvecklingsgrupp är nu arbetsledarna. Ett program Chefskraft är utformat och kommer att genomföras under MAK-systemet bygger på den tydliga ambitionen att hela verksamheten skall ständigt förbättras. Nyckelaktiviteten i detta är att identifiera problem eller möjligheter, sätta upp mål, skapa handlingsplaner - aktiviteter och göra uppföljningar. Resultaten redovisas sedan vid ledningens genomgång. Ledningens genomgång sker två gånger per år där bl.a. utvärdering av systemets effektivitet och 7 lämplighet bedöms. Till underlag för detta används resultat ifrån revisioner, synpunkter från kunder, personal, intressenter etc. Ett viktigt led i att vara lyhörd mot kunder och marknaden är dels att ha en aktiv kommunikation vilket upprätthålles bl.a. genom att en dylik funktion finns inom SHE-koncernen och dels att det finns ett kundombud inom SHEkoncernen, med uppgift att bära in kundsynpunkter på ett oförvanskat sätt i organisationen till berörda, och tillse att kunden får sitt ärende bra behandlat och därefter återkopplar till kunden. Denna del av verksamheten har en mycket stor potential i att göra organisationen bättre. Idéer är viktiga och värdefulla i produkt- och tjänsteutveckling. SHE-Värme är kvalitetsmärkta i Reko Fjärrvärme vilket innebär att vi lever upp till högt ställda krav inom branschen och fortsätter att utveckla en god relation mellan kund och leverantör. SHE-koncernen är med och deltar i Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, som arbetar i flera klimatprojekt bl.a. Fossilfritt Västmanland till år 2015, och ett fortbildningsprojekt Vett & Watt. HESAB har förtroendet att vara miljö- och klimatrådgivare åt Heby kommun. På deltid innehar bolaget Vett & Watt också miljöstrategitjänsten i Heby kommun. För Sala kommun finns också många samarbeten i hållbarhetsfrågor. Ägarkommunerna har ett mycket aktivt klimatarbete bl.a. formaliserade i en klimatstrategi för Sala Kommun och ett konkret projekt inom energiplanen i Heby Kommun, Heby 2030, som är målinriktade. Detta är något som SHE-koncernen förstås är mycket engagerade i.

8 HÅLLBARHETSPOLICY Hållbarhetspolicy SHE-koncernen skall bedriva och utveckla hela sin verksamhet med ett stort engagemang på ett hållbart sätt. En insiktsfull balans skall råda mellan ekonomiskt, miljörelaterat och socialt ansvar. SHE-koncernen med mycket starka lokala förtecken skall bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa värderingar och verka för en aktiv dialog med koncernens intressenter, såsom ägare, kunder, leverantörer, entreprenörer, finansiärer, myndigheter och branschorganisationer. Hållbarhetsfrågan skall genomlysa hela SHE-koncernens värderingar och vi förväntar oss att alla våra leverantörer och affärspartners följer SHE-koncernens policyn och principen rörande hållbarhet. Inom ramen för denna hållbarhetspolicy beskrivs nedan SHE-koncernens förhållningssätt till de tre dimensionerna miljö (ekologi), ekonomi och den sociala aspekten. Hållbarhetspolicyn och resultatet av SHE-koncernens hållbarhetsarbete visas årligen i hållbarhetsredovisningen. Miljöansvar SHE-koncernen, som bedriver sin kärnverksamhet inom energiområdet har ett mycket stort ansvar för att miljöfrågorna hanteras på ett långsiktigt och effektivt sätt. Förhållningssättet grundar sig på de tre delbegreppen energisort, energikvalité och energikvantitet, med följande förtydliganden: Energisort är kopplad till energikällor och SHE-koncernen skall verka för att all energi kommer ifrån förnybara och lokala energikällor. Energikvalité är kopplat till exergibegreppet *) och SHE-koncernen skall verka för att rätt energikvalité används till rätt applikation. Vidare att detta omprövas i takt med teknikutveckling. Energikvantitet baseras på effektivitet och bra resursutnyttjande. Övergripande i miljöansvaret är att tillse och ha ett väl fungerande och ständigt utvecklande miljöledningssystem i koncernen. Vidare skall SHE-koncernen klara och överträffa kraven i de lagar och förordningar som reglerar koncernens verksamhet. SHE-koncernen skall inom ramen för delbegreppen aktivt verka för att tillämpa detta både i den interna verksamheten och i kundarbetet. I detta ligger också att skapa nya produkter och tjänster. Socialt ansvar För att SHE-koncernen skall vara en ledande lokal energikoncern krävs att SHEkoncernen är en god arbetsgivare och samarbetspartner. I det sistnämnda finns kundhantering, där själva den praktiska delen regleras i ett särskilt dokument, och olika övriga aktörer i samhället. Personalarbetet skall präglas av långsiktighet och helhetssyn, personalarbetet skall innebära följande: Ett meningsfullt arbetsliv där individen känner sig behövd och får detta bekräftat. En helhetssyn mellan arbete, fritid och egentid. En meningsfull ålderdom. Att arbetet innebär att vi har kul. Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas med stor respekt för individ och grupp. Grunden i arbetsmiljöarbetet skall vara arbetsglädje, utveckling och säkerhet, vilket förutsätter en långsiktighet i tankarna runt fysisk och psykosocial hälsa, kopplat mot ett aktivt friskvårdsarbete. Det sociala ansvaret innebär också att SHE-koncernen skall förhålla sig till goda etiska affärsprinciper och en mycket hög arbetsmoral. SHE-koncernen skall föregå med mycket gott omdöme. Ett särskilt regelverk finns för bl.a. arbetsmoral, fordon, tjänsteresor (övernattning och färdsätt), telefoni, mötesrutiner och arbetstider. Kundarbetet och personalarbetet skall övergripande hanteras i enlighet med kvalitetsledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete som skall vara väl fungerande och i ständig förbättring. Ekonomiskt ansvar SHE-koncernen skall bedriva en verksamhet som är ekonomiskt långsiktig och sund. I detta ligger också att skapa pålitliga relationer hos affärspartner, ägare, kunder och finansiärer. *) Exergi är ett mått på energikvalité. Exergi till skillnad ifrån energi är något som förbrukas enligt termodynamikens andra huvudsats. 8

9 MILJÖPÅVERKAN SHE-koncernens miljödel i hållbarhetspolicyn är baserad på förnybarhet, energieffektivitet och resurssnålhet. Detta uppnås genom att använda förnybara bränslen och verka för energieffektivisering. Det sistnämnda både internt och externt. I det interna arbetet har ett stort arbete startats under året för att kartlägga effektiviteten både förbränning och energidistribution ut till kund. Denna kartläggning har inneburit att vi ser en förbättringspotential. Dessutom har mera personalresurser rekryterats för att ännu mera fokusera på detta viktiga området i all vår energiomvandling. Andreas Olsson och Kalle Edberg i färd med att rensa upp på gården. 9

10 MILJÖPÅVERKAN Viktiga händelser under 2012 Det finns förstås många bra och viktiga saker som inträffat under året, men alltid är det några som utmärker sig mera och därmed blir bättre ihågkomna: Det var ett tydligt fokus inför året att vi skulle skapa bättre ekonomiska resultat. Detta som ett viktigt led i hållbarhetsarbetet. Resultatmålet är dessutom för fem år och upprättades tillsammans med ägarna. Trots att året innebar mycket låga elpriser så nåddes det ekonomiska målet med råge. Orsaken går främst att finna i ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och kreativa lösningar. Mer om resultatet under ekonomiavsnittet. Solsatsningen fortsatte med resultat att vi d.v.s. vårt dotterbolag Hesab börjat sälja solelanläggningar i samarbete med lokala installatörer. Detta tillsammans med att Solel i Sala och Heby ek. föreningen och andra lokala aktörer satsar innebär att vi inom kort når en solelproduktion lokalt i Sala och Heby kommuner på årsbasis på ca kwh. Vett & Watt projektet startade, förvisso i Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommuners regi, men där vi har en viktig roll i att utbilda utförare, d.v.s. de som skall leda cirklar och utbildningstillfällen. Vett & Watt är ett projekt som också Energimyndigheter står bakom och är i nära samarbete med bildningsförbunden ABF, Vuxenskolan och Studieförbundet. Vett & Watt går ut på att med insikt och kunskap kan man effektivisera energianvändning väsentligt. Detta är ett projekt med en oerhört potential. Under året tog vi viktiga beslut som innebär att en rejäl genomgång gjorts av fordonspark, med resultatet att vi idag har färre fordon och förnybarhetsgraden i bränslet uppgår till 52%. Dessutom har personalen erbjudits Eko-Driving, något som många genomförde. 10 Jens Moberg, Möllers Bil, Gunnar Larsson och Ulla-Lövgren-Pelteki vid en ny biogasbil!

11 MILJÖPÅVERKAN Energieffektivisering Internutbildning av Vett & Watt på SHE. HESAB arbetar med energieffektivisering i olika former både med företag och privatpersoner. Huvudprodukterna är energideklarationer, energianalyser och energikartläggningar. Numera även försäljning av kompletta solelanläggningar i samarbete med lokala installatörer. Flera energikartläggningar hos företag gjordes med energibesparingar som följd. Samarbetet med Sala och Heby kommuner kring energieffektiviseringsfrågor forsätter. HESAB sitter även sedan några år tillbaka som Energi- och klimatrådgivare i Heby kommun. Vidare innehar bolaget funktionen klimatstrategi under en viss tid. Rökgaskondensering i Sala, Heby och Östervåla Rökgaskondenseringsanläggningar finns vid värmeverken i Sala, Heby och Östervåla. Under året har totalt MWh producerats i dessa tre anläggningar, vilket är något av ett rekord, detta som en följd av de låga elpriserna. Detta represente- Carina Schön inviger rökgaskondenseringen i Heby rar ca m 3 s träbränsle som nu inte behövts genom att använda bränslet ännu effektivare. Rökgaskondenseringsanläggningar sparar således både pengar och energi SHEs Fordonspark Den nya prodonsparken innebär att förnybarhetsgraden i bränsle uppgår till 52 % per år. Ambitionen är ny att öka denna andel ännu mer och även få mer lokalt ursprung i form av biogas och el. I det sista finns redan en elladdningsstolpe etablerad vid vårt kontor. Uthållig kommun Våra ägarkommuner är båda utvalda att få delta i Energimyndighetens projekt uthållig kommun. För SHEs del deltar vi i delprojektet Energibolagens nya roll, ett spännande projekt som genomförs med många andra kommuner och energiföretag. E-faktura Alternativ energi Möjligheten att producera biogas utreds, just nu inom ramen för HEBY 2030 och kopplat till substraten hästgödsel, slakteriavfall och garverirester. Satsningen på e-faktura fortsätter. Idag är det ca 28 % av alla fakturering som sker elektroniskt. Vidare har det gjorts en genomgång av våra kopierings och skrivarmaskiner vilket föranledde åtgärder så nu har energianvändningen minskat ca 30 % även kostnaderna har minskat. 11

12 MILJÖPÅVERKAN Solel I samarbete med Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening har det under året anlagts ytterligare en anläggning. Även denna gång på kostallet på Ösby Naturbruksgymnasium. Som ett led i detta har Solelföreningen och Ösby Naturbruksgymnasium en årlig energidag. Under året startar även planeringen för en av Sveriges största solelanläggningar, planerad placering är i Heby kommun. Samarbeten Årlig energidag på Ösby Naturbruksgymnasium. Samarbetet - Resan mot solen fortsätter på ett otvunget informellt sätt. Just nu i syfte att inspriera varandra till bra Energisaker. Solen är central och då främst i det lokala lite småskaliga formatet. Detta har resulterat i vår egen satsning på installation av solelanläggningar, men då också att verka Solelanläggningen på SHE för att sol blir helt naturligt för våra kunder, både nya och tillkommande. Vi har för ändamålet en solettöring d.v.s. kunden får möjlighet att visa att man tror och delar bolagets satsning på framtiden med sol genom att betala ett-öre mer per kwh, d.v.s. en investering i framtiden för bygden och hållbarheten. Ett annat resultat av samarbetet är att vi nu startat upp Energirundor i båda ägarkommunerna. Detta sker i samarbete med kommuninvånare, som satsar på lokala förnybara energikällor såsom sol, vind, biogas m.m. Energirundan innebär att under en dag håller dessa personer öppet hus så andra kommuninvånare kan komma och låta sig inspireras. Ett samarbete som avslutats under året är samarbete med lantbrukarna som levererat in bränsle i form av havre till vår panna i Morgongåva. Det har varit ett mycket lyckat samarbete under många år och som avslutad pga tekniska förändringar. Kyrkbacken i Heby Ett samarbete med lantbrukare som avslutats under året! Som ett särskilt samarbete kan Kyrkbacken i Heby omnämnas. Samarbetet är egentligen mellan fyra olika parter, nämligen SHE, HESAB, Hebygårdar AB och Sala Sparbank genom deras bidrag ut Sparbanksmiljonen. Samarbetet är ett faktiskt försök att se effekten av individuell värmemätning. Området består av 18 nyproducerade lägenheter i fem huskroppar. En huskropp bestående av fyra lägenheter är provgruppen. Hypotesen är att förbrukningen minskar om man får del av besparingen. Under 2013 kommer projektet att genomföras, det skall bli mycket spännande. 12

13 MILJÖPÅVERKAN Energi & Råmaterial SHE-koncernens mest betydande användning av både råmaterial och energiråvara är användningen av bränsle för omvandling till el och värme, vilken redovisas i nedanstående tabell: Bränsleslag MWh MWh 2010 MWh Träflis Träpellets Spannmål (havre) Bränsleanvändning 2012 Träflis Träpellets1 Spannmål (havre) Bioolja El Deponi- och rötgas Fossil olja 2% 1% 0% 0% 1% 12% Bioolja El Deponi- och rötgas Fossil olja Summa Förnybar bränsleandel 99,7 % 99,8 % 99,0 % 84% Lokal bränsleandel 97,7 % 96,4 % 92,0 % 1) Förbränning i egna anläggningar. Försäljning av träpellets sker även till privatkunder. 1984/1985 2) Värdet är beräknat, då mätvärdena inte hanterats helt korrekt. Cirkeldiagrammen till höger visar hur stor andel olika bränslen utgjorde vid produktionen av värme (och för 2012 även el) för åren 2012, 1984/1985 samt Samtidigt visar cirklarnas relativa ytstorlek hur stor mängd bränsleenergi som användes vid produktionen de olika åren, vilket tydliggör den expansion som skett inom värme- och elproduktionen. Endast 0,3 % av insatt energi under 2012 utgjordes av fossila bränslen Fossil olja 100% 13

14 MILJÖPÅVERKAN Transporter Transporter till SHE (ton) Oförädlat biobränsle till fjärrvärme och el Oförädlat biobränsle, övrigt 1) Förädlat biobränsle Vegetabilisk/animalisk olja Eldningsolja, m Transporter från SHE (ton) Aska till återvinning Aska till deponi Övrigt avfall till återvinning 38,7 28,7 17,2 Drivmedel till egna transporter (l) Bensin Diesel E Biogas, Nm Drivmedel/producerad energi 0,19 0,24 0,22 Förnybarhetsgrad interna transporter,% 52,0 30,5 16,2 Vatten SHE använder vatten till pannprocesser, spädmatning av fjärrvärmenäten, kylning, rengöring och det sanitära. Allt vatten tas från de kommunala vattennäten. Vi arbetar hela tiden med att reducera vattenförbrukningen. Under 2012 förbrukades m 3 vatten, jämfört med 2011 då det förbrukades m 3. (Siffrorna gäller fjärrvärmenätet i Sala tätort). Kondensatvattnet för Salaanläggningen, som uppgick till ca m 3 år 2012 jämfört med 2011 då det uppgick till ca m 3, leds till Sagån. 1) Avser värmeanläggningar utanför huvudnätet i Sala 14

15 MILJÖPÅVERKAN Utsläpp till luft Utsläpp till luft från SHE:s produktionsanläggningar består i huvudsak av koldioxid, kväveoxid, kolmonoxid och stoft. Det finns inga kända utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. (ton) Fossil CO Kväveoxid 1)2) 34,7 32,9 37,2 Kolmonoxid 1) Stoft 1) 1,9 3,6 2,1 1) gäller endast Kraftvärmeverket, Sala, 2) reduktionen görs med ett icke katalytiskt system baserat på ammoniumsulfat. Oförutsedda utsläpp Det har inte funnits några under perioden. Avfall & återvinning Det huvudsakliga avfallet från verksamheten är aska från förbränning av biobränsle. Aska skall i den mån det går återföras till mark eller på annat sätt återanvändas. Sedan 15 december 2009 levereras askan till VafabMiljö AB som använder den till terrassering och sluttäckning av Isätradeponin. Under 2012 gick ca 1618 ton aska till återanvändning på detta vis. Mängder farligt avfall uppgick år 2012 till 9,8 ton mot 10,4 ton året innan. SHE har tidigare gjort prover där man återfört ca 60 ton aska till skogsmark i utkanten av Sala tätort. Denna askåterföring följs nu upp under en 5-årsperiod. All aska ifrån de havreeldade anläggningarna återförs till jordbruksmarken. 15 Återvinning görs också av rökgasenergi genom att rökgasen från kraftvärmeverket och värmeverken i Horrsta och Östervåla kyls och kondenseras. I denna process omhändertages både latent och sensibelt värme. Lagefterlevnad Inom ramen för MAK-systemet läggs stort fokus på området lagefterlevnad. Myndighetsvillkor finns uppställda för värmeverksamheten inkl. elproduktion. Under året har dock moderbolaget drabbats av vite efter det att vi blev dömda till att inte inneha tillräckliga dammexplosionsdokument, vid vissa träpelletsanläggningar. Vi var nog av annan syn än myndigheten men processen har lett fram till att vi verkligen förbättrat dessa dokument. Tabellen avser Kraftvärmeverket, Sala Emissioner 2012 Villkor Kväveoxid 70 mg/mj 100mg/MJ Kolmonoxid 125 mg/mj 180mg/MJ Stoft 12 mg/m3ntg13co 2 35 mg/m3ntg13co 2 ph i kondensat 6,0 1) 6,5 8,0 Suspenderande ämnen i kondensat Ammoniak(NH3) i rökgas 2012 < 5 mg/liter 10 mg/liter 3 ppm Månadsmedelvärden har ej överskridit 8 ppm Återvinning askmängd, ton Återvinning rökgasenergi, MWh ppm månadsmedelvärde 10ppm riktvärde 1) Detta värde uppmättes tillfälligt vid prov, dock är normalvärdet inom villkorsintervallet.

16 MILJÖPÅVERKAN Kontinuerligt hållbarhetsarbete, miljö Sammanställningen till höger ger en bild av hur SHE arbetat och lyckats med vissa aspekter under den senaste tioårsperioden. Aspekterna är alla mycket viktiga. Genom att ha givit en värdering i en femgradig skala av hur viktig aspekten är i ett SHE-perspektiv, dvs. hur vi kan belasta och påverka, erhålles en god uppfattning hur det lokala hållbarhetsarbetet utvecklats. = Positivt utveckling = Oförändrat utveckling = Negativ utveckling Aspekter Värdering Utveckling 10 år Kommentarer Mark och grundvatten 2 Verksamheten har en liten påverkan. Förbrukning av ändliga naturresurser Användning av kemiska produkter 5 Bränslen är idag i stort sett helt förnybara. 4 Ingen stor omfattning men produkterna kan vara belastande, omfattningen har minskat med mycket bättre struktur och samordning. Vidare finns reningsutrustning för smörjoljor. Utsläpp till luft 5 Svavelutsläpp har i stort upphört. Växthuspåverkande koldioxider har radikalt minskat. Stoftemissionen är mycket låg. Buller 2 Verksamheten har gränsvärden som innehållits. Utsläpp till vatten 2 Verksamheten har en liten påverkan. Avfall, aska och energiåtervinning 5 Askåtervinningen är idag ca 99 %. Stor energiåtervinning i rökgas. Det arbetas dessutom med en slutgiltig användning av askan i skogen. Transporter 4 De lokala transporterna har ökat medan de långa sjö och landsvägstransporterna har minskat radikalt. Arbete med koldioxidneutrala transporter pågår. Diesel har idag en inblandning av förnybar tallolja i egna transporter. Leverantörer/ entreprenörer 4 I verksamhetssystemet är det stipulerat att denna kategori skall involveras. Detta sker genom att dylika kriterier tas med vid upphandling. Vernissage för Framtidskraften! Samhällsengagemang 5 En viktig fråga, inte minst kopplat till ägarnas värdegrund. Detta återspeglas i bl.a. lokala samarbeten, Klimatstrategi i Sala och HEBY 2030, och mycket nätverksbyggande bl.a. Resan mot solen. 16

17 MILJÖPÅVERKAN Framtiden Nyckelfrågor för framtiden är energieffektivisering och lokala förnybara energikällor. Idag använder industriländerna väldigt mycket energi per capita och bland dessa länder ligger Sverige bland de högsta. Dessutom kommer energin i allt väsentligt från icke-förnybara energikällor. Energieffektiviseringsarbetet måste ske med lokala förtecken och med devisen: Många bäckar små En % minskning av energianvändningen i genomsnitt är realistisk och nödvändig, utan att påverka livskvalitén negativt, därmed påverkas inte bara miljö och klimat positivt utan även ekonomin. Den energi som trots allt måste användas måste ha en tydlig förnybar profil, och även i detta sammanhang är det lokala perspektiv viktigt, med ett spritt ägande i starka nätverk. Potentialen av solenergi är oändlig. Instrålningen under 10 minuter räcker till hela jordens årliga energiförbrukning. Vindenergi och biogas passar verkligen också bra i vår samhällsstruktur. Om vi dessutom respekterar att rätt energikvalitet och mängd används till rätt ändamål, då har vi ett energisamhälle som är uthålligt och som vi med stolthet kan lämna till våra barn och barnbarn. En inventering av spillvärmens potential måste göras och med utgångspunkt från den hitta användningsmöjligheter. Denna potential måste tas omhand för det är oerhört viktigt ur primärenergisynpunkt, dvs. att vi använder redan använd energi innan vi tar ny energi (primärenergi). Den lokala utgångspunkten är dessutom viktig i en vid mening, då detta ger sannolikt de bästa förutsättningarna till den snabbaste förändringen till ett förnybart samhälle och dessutom med flera spinn-off effekterna runt sysselsättning, attraktivitet etc. Gösta Hedberg berättar om sina erfarenheter kring energiskog för lokala skogsägare Mot den beskrivna framtid syftar SHEs sammantagna visioner. 17 Möte i Resan mot solen

18 MILJÖPÅVERKAN Framtiden i SHE-några tankar Framtiden är formulerad i de visioner som finns beskrivna tidigare. Konkret skulle visionen kunna bidra till följande: Förnybara energikällor Solen har redan genom Solel i Sala och Heby Ekonomiska Förening, som också SHE är medlemmar i, blivit en energikälla av betydelse. I dag har föreningen fyra anläggningar, varav tre helt separata och ytterligare två i beställning. Nätverket Resan mot solen håller på att ge resultat, genom främst att villaägare är intresserade av solelanläggningar. Redan nu har flera anläggningar beställts och byggts, bl.a. i vårt dotterbolag Hesabs regi. Det finns eller håller på att skapas goda incitament för typ solelanläggningar både vid etablering i form av investeringsstöd på 35 % och den form av nettodebitering som förslås för microproduktion. Detta gör att förhoppningar om ännu snabbare soleletablering är mycket realistisk om än störningar i form av skyddstullar för import av solceller förmodligen förhalar det något. Fjärrvärme i framtiden Fjärrvärme är idag den största enskilda uppvärmningsformen i Sverige. Den har en fantastisk potential inte minst beroende på sin Hesab startar att sälja solelpaket! flexibilitet. Fjärrvärme är huvudskälet till att vi i Sverige lyckats med att minska klimatpåverkande utsläpp väldigt mycket. I Sala och Heby är minskningen mycket större. Fjärrvärmens flexibilitet kommer även i framtiden vara en framgångsfaktor, men den kommer också att användas storskaligt i andra applikationer, typ kyla, vitvaror i båda fallen minskas användningen av el. Vi kommer i framtiden sannolikt inte leverera fjärrvärme utan komfort. Fordon Redan i dag har vi minskat miljöbelastningen ifrån våra fordon dels genom att drivmedelsenergin per producerad energi minskar och dels genom att vi har 18 alternativa förnybara bränslen i form av etanol, el, biogas och tallolja i större omfattning. Den sistnämnda som en inblandning i dieselbränslet. Båda dessa spår kommer vi att arbeta vidare med, dvs. mindre förbrukning och nya bränslen. Vi tror mycket på eldrivna fordon, förstås kopplat till förnybar el, vilket är det ända SHE säljer idag. Energisystemet solel och elfordon tror vi blir en realitet inom en relativt snar framtid. Även lokalt producerad biogas är realistiskt. Inom loppet av en tioårsperiod kommer sannolikt vår egen fordonsprak till mer än 60 % vara av den karaktären att den inte genererar någon klimatpåverkande växthuseffekt. Inom 20 år borde denna nivå vara uppnåelig för våra ägarkommuner, vilket också är ett mål i samhällsomställningsprojektet HEBY Nya bränslen Nya bränslen kopplat till lokal ursprung är något som SHE har arbetat med en längre tid. Industrihampa, hästgödsel, spannmål (istället för att trädalägga åkermark) är sådant som vi provat. Viktigt i dessa sammanhang är att göra det i samarbete med markägare, lantbrukare etc. och att vi tänker både kort och långsiktigt, dvs. med stor flexibilitet. Erfarenheten av industrihampa som för övrigt gjorts i samarbete med Energimyndigheten, är i många stycken väldigt positiv. Dock måste vi ha fokus på hampafibern och dess många användningsmöjligheter i form av kläder, isolering m.m. och låta veddelen i hampan bli en värdefull restprodukt som energibränsle. Energieffektivisering För kund är det viktigt eftersom det sparar både energi och pengar. Internt inom SHE-koncernen är det minst lika viktigt av samma skäl, men här tillkommer värdet av att gå före och vara föredöme. Detta är ambitionen när vi mera internt och strukturerat tittar på effektivitet i vår egen energiproduktion och distribution, men även i SHE-huset på Fabriksgatan 14, Sala. LED-tekniken kommer att få stor betydelse, då belysning utgör ca 25% av all elanvändning. Flera planer finns inte minst att konvertera hela SHEs belysningsanläggning till LED-teknik.

19 PRODUKTANSVAR OCH ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET SHE har ett tydligt ansvar för att våra produkter gör mesta möjliga nytta och har en god hållbarhetsprofil. SHE kommer därför att fortsätta arbeta med att hjälpa våra kunder att inte använda mer energi än vad de behöver samt att använda energi av rätt kvalitet till rätt ändamål. Detta genom besök, genomgång, kartläggningar men också genom att våra energitaxor har tydliga energieffektiviseringsincitament. Att arbeta med förnybar energi är en självklarhet sedan lång tid tillbaka, men även förnybar energi ska användas på klokast möjliga sätt. Gränserna mellan leverantör och kund suddas ut alltmer i framtiden. De som idag är våra kunder kommer i framtiden vara både kunder och leverantörer, av såväl el som värme. Detta är en utveckling som kan stärka det lokala miljöarbetet och den lokala ekonomin, som SHE driver. Småskalig energiproduktion har en mycket stor lokal potential, och den ska vi ta vara på. Vd Kenneth Mårtensson och styrelseordförande Erik Åberg 19

20 PRODUKTANSVAR OCH ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET Marknadskommunikation Relationen mellan köpare och SHE är grunden till vår marknadsföring. Att skapa goda relationer med kunden är det viktigaste och som vi tror lönsammaste långsiktiga agerandet. Kundnöjdhet är målsättningen. Grunden till relationsmarknadsföring har att göra med ett ökat fokus på kunden i marknadsföringen. Marknadsföringslagen följs precis som Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen. Kunden ska bibehållas i hög grad. Genom ett bibehållande av kunder så kan SHE öka sina intäkter över tid, och minska utgifter. Och därmed kunna förverkliga visionerna. Samhällspåverkan SHE har som mål att erbjuda energilösningar efter kundens och samhällets behov på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med uppgjorda visionerna. Det är viktigt för SHE att alltid sträva efter att leverera lokalt producerade, miljövänliga och energieffektiva produkter och tjänster till sina kunder. SHE har rutiner för hur man ska agera för planering och utökande av verksamheterna samt dess samhällspåverkan. Någon överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende har inte förekommit. Reko-träff för våra fjärrvärmekunder Driftsäkerhet i elnätet 99,9 % Avbrott i eldistributionen har förekommit i genomsnitt med 107,7 min/kund under 2012 (80,5 min/kund 2011) dvs. en låg siffra även om målet är 50 min/kund och år. 20

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Med anledning av detta berättade vi om vårt eget lokala arbete med vår egen hållbara utveckling under dessa tjugo år.

Med anledning av detta berättade vi om vårt eget lokala arbete med vår egen hållbara utveckling under dessa tjugo år. 20 år av hållbarhetsarbete År 2012 hade det gått 20 år sedan FN år 1992 höll den första stora konferensen om hållbar utveckling. Sommaren 2012 ägde en uppföljare rum, även denna gång i Rio de Janeiro.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer