HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

2 SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har cirka 55 anställda med huvudkontor i Sala och etablering på många orter. Moderbolaget SHE bildades 1973 genom sammanslagning och samordning av elverksrörelserna i Sala och Heby kommuner. Elektricitetsverksamheten har funnits i Sala sedan 1902 och i Heby kom den igång några år senare. Värmeverksamheten startade i SHE-koncernen redovisar sedan 2005 årligen en hållbarhetsredovisning, i vilken arbetet med miljöfrågor, ekonomi och personalfrågor redogörs och sammanfattas. Hållbarhetsredovisningen är anpassad till att följa GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering enligt nivå B. GRI står för Global Reporting Initiative, och är en oberoende internationell organisation som utarbetar riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Vid årets upplaga av SHE:s hållbarhetsredovisning har version G3 av GRI:s riktlinjer använts. För mer information om GRI och G3, se Innehållsförteckning Vd och koncernchef Kenneth Mårtensson 3 Organisation och verksamhetsområden 5 Visioner, affärsidé och produkter 6 Organisation av hållbarhetsarbete 7 Hållbarhetspolicy 8 Miljöpåverkan - Viktiga händelser Produktansvar och organisationens roll i samhället Arbetsförhållanden, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter Ekonomisk påverkan 31 Redovisningsprinciper för SHEs hållbarhetsredovisning 35 Slutord 36 GRI-index 37 Företagsuppgifter 40 2

3 VD & KONCERNCHEF KENNETH MÅRTENSSON I 2011 års hållbarhetsredovisning beskrevs att året varit varmare än normalt och att mycket av vårt arbete måste vara inriktat på klimatanpassning blev temperaturmässigt i närheten av ett normalt år, sett över hela året. Men även detta år blir ihågkommit med ett ovanligt väder inte minst den blöta sommaren och hösten. Även detta en påminnelse på att klimatanpassningar är nödvändiga. Året präglades av god tillgång till basproducerad el, d.v.s. vattenkraft och kärnkraft. Detta gjorde att elpriserna varit låga. Trots detta skapade vi ett mycket bra ekonomiskt resultat, och i allt väsentligt baserat på kostnadseffektivisering och besparingar. Den klimatanpassning vi har framför oss, kräver en stabil ekonomi, och på den vägen är vi. Vi är komna ganska långt och följer den plan som är uppgjord mellan bolaget och ägarna. Kostnadsbesparingarna består i huvudsak av tre komponenter. Bränslekostnaderna har sjunkit, både genom billigare bränslepriser, genom lånsiktiga avtal och en högre effektivitet i energiomvandlingen. Den andra är arbetskostnaderna genom att i stort sett att alla avgångar, både genom pensionärsavgångar och att medarbetare slutat av andra skäl, inte har återbesatts. Nu är bedömningen att mot den verksamhet som planeras är personalstyrkan i stort sett väl dimensionerad dock är kompetensutveckling mycket centralt och viktigt inte minst för arbetsledarna. Den tredje delen är att minska verksamhetskostnader. I denna del ligger bl.a. samarbete som en viktig komponent både internt och externt. Vd & Koncernchef Kenneth Mårtensson 3

4 VD & KONCERNCHEF KENNETH MÅRTENSSON Denna utveckling skall dock kombineras med att våra befintliga produkter kan med fördel expandera på andra marknader. Detta inte minst för elhandelsprodukten som är väldigt förmånlig för kunder med lägre energiförbrukning. Detta eftersom SHE inte har några fasta avgifter i energitaxorna. Detta i sin tur som ett väsentligt steg i koncernens vision om energieffektivisering. En konkret del som startade under året, i samarbete med Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, är Vett & Watt. Vett & Watt är ett bildningskoncept, som med fördel genomförs i studiecirkelform, även om andra former är fullt möjliga. Vd & Koncernchef Kenneth Mårtensson tillsammans med praktikant Emil Fröjdhammar. Det fokus som har legat på ekonomin, kommer som sagt att gälla ytterligare en tid. Detta beroende på elcertifikatsintäkten vid vår egen elproduktion upphör fr.o.m och att energianvändningen per capita kommer att minska, beroende på effektivisering och klimatpåverkan. Dessa intäktsminskningar kommer att hanteras främst genom olika konstadsminskningar, men också på att hitta nya användningsområden för våra produkter och tjänster vi har, allt i enlighet med koncernens visioner. Detta är en viktig del för att SHE-koncernen skall bidra till ett uthålligt lokalsamhälle. Vi satsar på långsiktiga kundrelationer, som innebär att vi skall bidra till att kunden inte använder mer energi än de har nytta av. Vidare att förnybara energikällor används och där utgångspunkt tas i de lokala förutsättningarna. En nödvändig förutsättning för att vara den viktiga omställningsaktören är förstås att ekonomin är sund. Sala i sammartid 2013 Med vänlig hälsning 4

5 ORGANISATION OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN SHE-koncernen SHE-koncernen, med moderbolaget Sala-Heby Energi AB, är helägt av Sala och Heby kommuner, enligt nedan beskrivna bolagsorganisationsschema. Koncernen bestod av fem affärsområden under året, men numera är det fyra, då affärsområdet Företagstelefon upphört. Detta har planerats en tid. Denna verksamhet blev kvar efter försäljning av bredbandverksamheten. Inriktningen har varit att avveckla, men att kunden skulle få en möjlighet att utveckla sin telefoni. Detta är numera uppfyllt. 100% 100% Koncernen består förutom av affärsområdena av gemensam service bestående av kundtjänst, marknadsföring, kommunikation, personal, ekonomi, inköp och produkt- och affärsutveckling. Affärsområdena är: Elnät Elnät omfattar eldistribution i stora delar av Sala och Heby kommuner. Elnätverksamhet inkluderar även entreprenad, elmätning och mätvärdeshantering. Vidare drivs beredskapsverksamhet tillsammans med affärsområde Värme. Verksamheten bedrivs i bolaget Sala-Heby Energi Elnät AB. Så styrs SHE-koncernen Ändamålet är, såvida ej särskilda förhållanden föranleder till annat, att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja energiförsörjning och energitjänster, i en hållbar anda, inom verksamhetsområdet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner skall beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunallagen. I övrigt inom ramen för SHE-koncernen föremål och ändamål, styr ägarna genom ägardirektiv och ett konsortialavtal. Hela ägarstrukturen innebär således att vara mycket nära samhällsutveckling och bidraga till denna. Styrelsen är politiskt tillsatt. Det finns ingen ersättning eller bonus till styrelsen eller vd kopplat till resultatet. Styrelsen utvärderar verksamhetens resultat inom hållbar utveckling vid varje styrelsemöte. Utvärdering av styrelsens prestationer görs genom bl.a. ägarmöte. Det finns en arbetsordning för styrelsen och dess arbete. Vd har en egen instruktion som tydligt beskriver förutsättningar och befogenheter. 5 Ehandel Verksamheten har en tydlig hemmamarknadsprofil men kunder finns i hela landet. All el är förnybar med tydlig ursprungsmärkning och handel sker med rörlig och fast prissättning där huvudprodukten styrs mot rörliga timpriser med stor transparens mot Nordpools spotpriser. Dessutom erbjuds pristak. Gemensamt är dock att inga fasta kostnader tas ut, utan hela kostnaden är påverkningsbar. Värme Produktion av värme och el sker i ett 40-tal anläggningar inom Sala och Heby kommuner. Värmedistribution och fjärrvärmecentraler inklusive service är ytterligare verksamheter som ingår i detta område. Energieffektivisering Verksamhetens övergripande mål är egentligen att tillse att kunden inte använder mera energi än vad man har nytta av. Produkterna är energideklarationer, energianalys och energikartläggning. Vidare är Vett & Watt, en bildningsprodukt lanserad och förhoppningen är stor, då ambitionen är mycket stor. I samtliga fall är inriktningen mycket åtgärdsfokuserad. Verksamheten bedrivs i bolaget HESAB. Företagstelefoni Denna verksamhet är en kvarvarande del efter att datakommunikationsverksamheten såldes. Kundgrupper är företag och offentlig förvaltning inte minst ägarkommunerna. Produkterna är uppbyggda runt IP-telefon och en egen kontaktcenterfunktion. Affärsområdet är under avveckling. Dock kommer alla nuvarande kunder inkl. SHEkoncernen, erbjudas utvecklande telefonilösningar.

6 VISIONER, AFFÄRSIDÉ OCH PRODUKTER Vision Elnät SHE ska erbjuda en elnättjänst till alla hushåll inom Sala och Heby kommuner. Vidare flera tjänster över elnätet, dvs. att skapa ett smart elnät. PRODUKTER SHE-ELNÄT - lägenhetstaxa - effekttaxa Vision Elhandel Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbete. Vision Energieffektivisering Att ingen medborgare, hushåll eller företag skall använda mer energi än vad vederbörande har nytta av. Detta skall ske på tider som tar hänsyn till när andra har sin användning. SHE:s affärsidé är att vara en långsiktig, modern, hållbar energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner. SHE-ELHANDEL - rörligt prisavtal per timme mot spotpris. - rörligt prisavtal per timme med pristak. - fastprisavtal upp till 10 år ENERGIEFFEKTIVISERING - energianalys - energikartläggning - energideklaration - utbildning Vision Värme Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett hållbart uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby genom kraftvärme och att elanvändningen för elvärme halveras. 6 SHE-VÄRME - rörligt prisavtal - prisbindning 1-10 år - serviceavtal SHE- FÖRETAGSTELEFONI 1) - basicsystem - passningstjänst - callcenter 1) En produkt till

7 ORGANISATION AV HÅLLBARHETSARBETE För att mäta och kunna leva upp till både externa och interna villkor i krav och mål på hållbar verksamhet med allt det strukturerande förbättringsarbete detta innebär, har SHE-koncernen ett verksamhetssystem, MAK. Utvärderingen om nyttan med systemet görs genom intervjuer av internrevisorerna i koncernen och det visar tydligt att det finns ett högt värde. Koncernchefen leder internrevisionerna. MAK-system är baserat på fyra certifierade system, miljöledning ISO 14001:2004, kvalitet ISO 9001:2008, arbetsmiljö AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007. Systemen var föremål för omcertifiering under året, vilket gick bra. Dessutom finns ett femte system ISO som är kopplat till HESABs energideklarationsverksamhet. Verksamhetssystemet är föremål för externrevision, men också ett omfattande internrevisionsarbete, som svarar för kontinuiten. Utbildning, fortbildning och information till personal och leverantörer om miljöledningssystemet är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Behovet av dylik utbildning tillgodoses, dels genom gruppvisa utbildningar och dels på en individuell nivå. Den sistnämnda fastställs genom en diskussion vid de årliga utvecklingssamtalen, där behovet ställs mot krav på kunskap inom det område som uppställs i en kompetenskravsprofil för varje anställningsfunktion inom SHE-koncernen. En mycket viktig del oavsett funktion är SHE-andan och SHE-traditionen som hela tiden är levande. En prioriterad kompetensutvecklingsgrupp är nu arbetsledarna. Ett program Chefskraft är utformat och kommer att genomföras under MAK-systemet bygger på den tydliga ambitionen att hela verksamheten skall ständigt förbättras. Nyckelaktiviteten i detta är att identifiera problem eller möjligheter, sätta upp mål, skapa handlingsplaner - aktiviteter och göra uppföljningar. Resultaten redovisas sedan vid ledningens genomgång. Ledningens genomgång sker två gånger per år där bl.a. utvärdering av systemets effektivitet och 7 lämplighet bedöms. Till underlag för detta används resultat ifrån revisioner, synpunkter från kunder, personal, intressenter etc. Ett viktigt led i att vara lyhörd mot kunder och marknaden är dels att ha en aktiv kommunikation vilket upprätthålles bl.a. genom att en dylik funktion finns inom SHE-koncernen och dels att det finns ett kundombud inom SHEkoncernen, med uppgift att bära in kundsynpunkter på ett oförvanskat sätt i organisationen till berörda, och tillse att kunden får sitt ärende bra behandlat och därefter återkopplar till kunden. Denna del av verksamheten har en mycket stor potential i att göra organisationen bättre. Idéer är viktiga och värdefulla i produkt- och tjänsteutveckling. SHE-Värme är kvalitetsmärkta i Reko Fjärrvärme vilket innebär att vi lever upp till högt ställda krav inom branschen och fortsätter att utveckla en god relation mellan kund och leverantör. SHE-koncernen är med och deltar i Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommun, som arbetar i flera klimatprojekt bl.a. Fossilfritt Västmanland till år 2015, och ett fortbildningsprojekt Vett & Watt. HESAB har förtroendet att vara miljö- och klimatrådgivare åt Heby kommun. På deltid innehar bolaget Vett & Watt också miljöstrategitjänsten i Heby kommun. För Sala kommun finns också många samarbeten i hållbarhetsfrågor. Ägarkommunerna har ett mycket aktivt klimatarbete bl.a. formaliserade i en klimatstrategi för Sala Kommun och ett konkret projekt inom energiplanen i Heby Kommun, Heby 2030, som är målinriktade. Detta är något som SHE-koncernen förstås är mycket engagerade i.

8 HÅLLBARHETSPOLICY Hållbarhetspolicy SHE-koncernen skall bedriva och utveckla hela sin verksamhet med ett stort engagemang på ett hållbart sätt. En insiktsfull balans skall råda mellan ekonomiskt, miljörelaterat och socialt ansvar. SHE-koncernen med mycket starka lokala förtecken skall bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa värderingar och verka för en aktiv dialog med koncernens intressenter, såsom ägare, kunder, leverantörer, entreprenörer, finansiärer, myndigheter och branschorganisationer. Hållbarhetsfrågan skall genomlysa hela SHE-koncernens värderingar och vi förväntar oss att alla våra leverantörer och affärspartners följer SHE-koncernens policyn och principen rörande hållbarhet. Inom ramen för denna hållbarhetspolicy beskrivs nedan SHE-koncernens förhållningssätt till de tre dimensionerna miljö (ekologi), ekonomi och den sociala aspekten. Hållbarhetspolicyn och resultatet av SHE-koncernens hållbarhetsarbete visas årligen i hållbarhetsredovisningen. Miljöansvar SHE-koncernen, som bedriver sin kärnverksamhet inom energiområdet har ett mycket stort ansvar för att miljöfrågorna hanteras på ett långsiktigt och effektivt sätt. Förhållningssättet grundar sig på de tre delbegreppen energisort, energikvalité och energikvantitet, med följande förtydliganden: Energisort är kopplad till energikällor och SHE-koncernen skall verka för att all energi kommer ifrån förnybara och lokala energikällor. Energikvalité är kopplat till exergibegreppet *) och SHE-koncernen skall verka för att rätt energikvalité används till rätt applikation. Vidare att detta omprövas i takt med teknikutveckling. Energikvantitet baseras på effektivitet och bra resursutnyttjande. Övergripande i miljöansvaret är att tillse och ha ett väl fungerande och ständigt utvecklande miljöledningssystem i koncernen. Vidare skall SHE-koncernen klara och överträffa kraven i de lagar och förordningar som reglerar koncernens verksamhet. SHE-koncernen skall inom ramen för delbegreppen aktivt verka för att tillämpa detta både i den interna verksamheten och i kundarbetet. I detta ligger också att skapa nya produkter och tjänster. Socialt ansvar För att SHE-koncernen skall vara en ledande lokal energikoncern krävs att SHEkoncernen är en god arbetsgivare och samarbetspartner. I det sistnämnda finns kundhantering, där själva den praktiska delen regleras i ett särskilt dokument, och olika övriga aktörer i samhället. Personalarbetet skall präglas av långsiktighet och helhetssyn, personalarbetet skall innebära följande: Ett meningsfullt arbetsliv där individen känner sig behövd och får detta bekräftat. En helhetssyn mellan arbete, fritid och egentid. En meningsfull ålderdom. Att arbetet innebär att vi har kul. Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas med stor respekt för individ och grupp. Grunden i arbetsmiljöarbetet skall vara arbetsglädje, utveckling och säkerhet, vilket förutsätter en långsiktighet i tankarna runt fysisk och psykosocial hälsa, kopplat mot ett aktivt friskvårdsarbete. Det sociala ansvaret innebär också att SHE-koncernen skall förhålla sig till goda etiska affärsprinciper och en mycket hög arbetsmoral. SHE-koncernen skall föregå med mycket gott omdöme. Ett särskilt regelverk finns för bl.a. arbetsmoral, fordon, tjänsteresor (övernattning och färdsätt), telefoni, mötesrutiner och arbetstider. Kundarbetet och personalarbetet skall övergripande hanteras i enlighet med kvalitetsledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete som skall vara väl fungerande och i ständig förbättring. Ekonomiskt ansvar SHE-koncernen skall bedriva en verksamhet som är ekonomiskt långsiktig och sund. I detta ligger också att skapa pålitliga relationer hos affärspartner, ägare, kunder och finansiärer. *) Exergi är ett mått på energikvalité. Exergi till skillnad ifrån energi är något som förbrukas enligt termodynamikens andra huvudsats. 8

9 MILJÖPÅVERKAN SHE-koncernens miljödel i hållbarhetspolicyn är baserad på förnybarhet, energieffektivitet och resurssnålhet. Detta uppnås genom att använda förnybara bränslen och verka för energieffektivisering. Det sistnämnda både internt och externt. I det interna arbetet har ett stort arbete startats under året för att kartlägga effektiviteten både förbränning och energidistribution ut till kund. Denna kartläggning har inneburit att vi ser en förbättringspotential. Dessutom har mera personalresurser rekryterats för att ännu mera fokusera på detta viktiga området i all vår energiomvandling. Andreas Olsson och Kalle Edberg i färd med att rensa upp på gården. 9

10 MILJÖPÅVERKAN Viktiga händelser under 2012 Det finns förstås många bra och viktiga saker som inträffat under året, men alltid är det några som utmärker sig mera och därmed blir bättre ihågkomna: Det var ett tydligt fokus inför året att vi skulle skapa bättre ekonomiska resultat. Detta som ett viktigt led i hållbarhetsarbetet. Resultatmålet är dessutom för fem år och upprättades tillsammans med ägarna. Trots att året innebar mycket låga elpriser så nåddes det ekonomiska målet med råge. Orsaken går främst att finna i ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och kreativa lösningar. Mer om resultatet under ekonomiavsnittet. Solsatsningen fortsatte med resultat att vi d.v.s. vårt dotterbolag Hesab börjat sälja solelanläggningar i samarbete med lokala installatörer. Detta tillsammans med att Solel i Sala och Heby ek. föreningen och andra lokala aktörer satsar innebär att vi inom kort når en solelproduktion lokalt i Sala och Heby kommuner på årsbasis på ca kwh. Vett & Watt projektet startade, förvisso i Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Heby kommuners regi, men där vi har en viktig roll i att utbilda utförare, d.v.s. de som skall leda cirklar och utbildningstillfällen. Vett & Watt är ett projekt som också Energimyndigheter står bakom och är i nära samarbete med bildningsförbunden ABF, Vuxenskolan och Studieförbundet. Vett & Watt går ut på att med insikt och kunskap kan man effektivisera energianvändning väsentligt. Detta är ett projekt med en oerhört potential. Under året tog vi viktiga beslut som innebär att en rejäl genomgång gjorts av fordonspark, med resultatet att vi idag har färre fordon och förnybarhetsgraden i bränslet uppgår till 52%. Dessutom har personalen erbjudits Eko-Driving, något som många genomförde. 10 Jens Moberg, Möllers Bil, Gunnar Larsson och Ulla-Lövgren-Pelteki vid en ny biogasbil!

11 MILJÖPÅVERKAN Energieffektivisering Internutbildning av Vett & Watt på SHE. HESAB arbetar med energieffektivisering i olika former både med företag och privatpersoner. Huvudprodukterna är energideklarationer, energianalyser och energikartläggningar. Numera även försäljning av kompletta solelanläggningar i samarbete med lokala installatörer. Flera energikartläggningar hos företag gjordes med energibesparingar som följd. Samarbetet med Sala och Heby kommuner kring energieffektiviseringsfrågor forsätter. HESAB sitter även sedan några år tillbaka som Energi- och klimatrådgivare i Heby kommun. Vidare innehar bolaget funktionen klimatstrategi under en viss tid. Rökgaskondensering i Sala, Heby och Östervåla Rökgaskondenseringsanläggningar finns vid värmeverken i Sala, Heby och Östervåla. Under året har totalt MWh producerats i dessa tre anläggningar, vilket är något av ett rekord, detta som en följd av de låga elpriserna. Detta represente- Carina Schön inviger rökgaskondenseringen i Heby rar ca m 3 s träbränsle som nu inte behövts genom att använda bränslet ännu effektivare. Rökgaskondenseringsanläggningar sparar således både pengar och energi SHEs Fordonspark Den nya prodonsparken innebär att förnybarhetsgraden i bränsle uppgår till 52 % per år. Ambitionen är ny att öka denna andel ännu mer och även få mer lokalt ursprung i form av biogas och el. I det sista finns redan en elladdningsstolpe etablerad vid vårt kontor. Uthållig kommun Våra ägarkommuner är båda utvalda att få delta i Energimyndighetens projekt uthållig kommun. För SHEs del deltar vi i delprojektet Energibolagens nya roll, ett spännande projekt som genomförs med många andra kommuner och energiföretag. E-faktura Alternativ energi Möjligheten att producera biogas utreds, just nu inom ramen för HEBY 2030 och kopplat till substraten hästgödsel, slakteriavfall och garverirester. Satsningen på e-faktura fortsätter. Idag är det ca 28 % av alla fakturering som sker elektroniskt. Vidare har det gjorts en genomgång av våra kopierings och skrivarmaskiner vilket föranledde åtgärder så nu har energianvändningen minskat ca 30 % även kostnaderna har minskat. 11

12 MILJÖPÅVERKAN Solel I samarbete med Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening har det under året anlagts ytterligare en anläggning. Även denna gång på kostallet på Ösby Naturbruksgymnasium. Som ett led i detta har Solelföreningen och Ösby Naturbruksgymnasium en årlig energidag. Under året startar även planeringen för en av Sveriges största solelanläggningar, planerad placering är i Heby kommun. Samarbeten Årlig energidag på Ösby Naturbruksgymnasium. Samarbetet - Resan mot solen fortsätter på ett otvunget informellt sätt. Just nu i syfte att inspriera varandra till bra Energisaker. Solen är central och då främst i det lokala lite småskaliga formatet. Detta har resulterat i vår egen satsning på installation av solelanläggningar, men då också att verka Solelanläggningen på SHE för att sol blir helt naturligt för våra kunder, både nya och tillkommande. Vi har för ändamålet en solettöring d.v.s. kunden får möjlighet att visa att man tror och delar bolagets satsning på framtiden med sol genom att betala ett-öre mer per kwh, d.v.s. en investering i framtiden för bygden och hållbarheten. Ett annat resultat av samarbetet är att vi nu startat upp Energirundor i båda ägarkommunerna. Detta sker i samarbete med kommuninvånare, som satsar på lokala förnybara energikällor såsom sol, vind, biogas m.m. Energirundan innebär att under en dag håller dessa personer öppet hus så andra kommuninvånare kan komma och låta sig inspireras. Ett samarbete som avslutats under året är samarbete med lantbrukarna som levererat in bränsle i form av havre till vår panna i Morgongåva. Det har varit ett mycket lyckat samarbete under många år och som avslutad pga tekniska förändringar. Kyrkbacken i Heby Ett samarbete med lantbrukare som avslutats under året! Som ett särskilt samarbete kan Kyrkbacken i Heby omnämnas. Samarbetet är egentligen mellan fyra olika parter, nämligen SHE, HESAB, Hebygårdar AB och Sala Sparbank genom deras bidrag ut Sparbanksmiljonen. Samarbetet är ett faktiskt försök att se effekten av individuell värmemätning. Området består av 18 nyproducerade lägenheter i fem huskroppar. En huskropp bestående av fyra lägenheter är provgruppen. Hypotesen är att förbrukningen minskar om man får del av besparingen. Under 2013 kommer projektet att genomföras, det skall bli mycket spännande. 12

13 MILJÖPÅVERKAN Energi & Råmaterial SHE-koncernens mest betydande användning av både råmaterial och energiråvara är användningen av bränsle för omvandling till el och värme, vilken redovisas i nedanstående tabell: Bränsleslag MWh MWh 2010 MWh Träflis Träpellets Spannmål (havre) Bränsleanvändning 2012 Träflis Träpellets1 Spannmål (havre) Bioolja El Deponi- och rötgas Fossil olja 2% 1% 0% 0% 1% 12% Bioolja El Deponi- och rötgas Fossil olja Summa Förnybar bränsleandel 99,7 % 99,8 % 99,0 % 84% Lokal bränsleandel 97,7 % 96,4 % 92,0 % 1) Förbränning i egna anläggningar. Försäljning av träpellets sker även till privatkunder. 1984/1985 2) Värdet är beräknat, då mätvärdena inte hanterats helt korrekt. Cirkeldiagrammen till höger visar hur stor andel olika bränslen utgjorde vid produktionen av värme (och för 2012 även el) för åren 2012, 1984/1985 samt Samtidigt visar cirklarnas relativa ytstorlek hur stor mängd bränsleenergi som användes vid produktionen de olika åren, vilket tydliggör den expansion som skett inom värme- och elproduktionen. Endast 0,3 % av insatt energi under 2012 utgjordes av fossila bränslen Fossil olja 100% 13

14 MILJÖPÅVERKAN Transporter Transporter till SHE (ton) Oförädlat biobränsle till fjärrvärme och el Oförädlat biobränsle, övrigt 1) Förädlat biobränsle Vegetabilisk/animalisk olja Eldningsolja, m Transporter från SHE (ton) Aska till återvinning Aska till deponi Övrigt avfall till återvinning 38,7 28,7 17,2 Drivmedel till egna transporter (l) Bensin Diesel E Biogas, Nm Drivmedel/producerad energi 0,19 0,24 0,22 Förnybarhetsgrad interna transporter,% 52,0 30,5 16,2 Vatten SHE använder vatten till pannprocesser, spädmatning av fjärrvärmenäten, kylning, rengöring och det sanitära. Allt vatten tas från de kommunala vattennäten. Vi arbetar hela tiden med att reducera vattenförbrukningen. Under 2012 förbrukades m 3 vatten, jämfört med 2011 då det förbrukades m 3. (Siffrorna gäller fjärrvärmenätet i Sala tätort). Kondensatvattnet för Salaanläggningen, som uppgick till ca m 3 år 2012 jämfört med 2011 då det uppgick till ca m 3, leds till Sagån. 1) Avser värmeanläggningar utanför huvudnätet i Sala 14

15 MILJÖPÅVERKAN Utsläpp till luft Utsläpp till luft från SHE:s produktionsanläggningar består i huvudsak av koldioxid, kväveoxid, kolmonoxid och stoft. Det finns inga kända utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. (ton) Fossil CO Kväveoxid 1)2) 34,7 32,9 37,2 Kolmonoxid 1) Stoft 1) 1,9 3,6 2,1 1) gäller endast Kraftvärmeverket, Sala, 2) reduktionen görs med ett icke katalytiskt system baserat på ammoniumsulfat. Oförutsedda utsläpp Det har inte funnits några under perioden. Avfall & återvinning Det huvudsakliga avfallet från verksamheten är aska från förbränning av biobränsle. Aska skall i den mån det går återföras till mark eller på annat sätt återanvändas. Sedan 15 december 2009 levereras askan till VafabMiljö AB som använder den till terrassering och sluttäckning av Isätradeponin. Under 2012 gick ca 1618 ton aska till återanvändning på detta vis. Mängder farligt avfall uppgick år 2012 till 9,8 ton mot 10,4 ton året innan. SHE har tidigare gjort prover där man återfört ca 60 ton aska till skogsmark i utkanten av Sala tätort. Denna askåterföring följs nu upp under en 5-årsperiod. All aska ifrån de havreeldade anläggningarna återförs till jordbruksmarken. 15 Återvinning görs också av rökgasenergi genom att rökgasen från kraftvärmeverket och värmeverken i Horrsta och Östervåla kyls och kondenseras. I denna process omhändertages både latent och sensibelt värme. Lagefterlevnad Inom ramen för MAK-systemet läggs stort fokus på området lagefterlevnad. Myndighetsvillkor finns uppställda för värmeverksamheten inkl. elproduktion. Under året har dock moderbolaget drabbats av vite efter det att vi blev dömda till att inte inneha tillräckliga dammexplosionsdokument, vid vissa träpelletsanläggningar. Vi var nog av annan syn än myndigheten men processen har lett fram till att vi verkligen förbättrat dessa dokument. Tabellen avser Kraftvärmeverket, Sala Emissioner 2012 Villkor Kväveoxid 70 mg/mj 100mg/MJ Kolmonoxid 125 mg/mj 180mg/MJ Stoft 12 mg/m3ntg13co 2 35 mg/m3ntg13co 2 ph i kondensat 6,0 1) 6,5 8,0 Suspenderande ämnen i kondensat Ammoniak(NH3) i rökgas 2012 < 5 mg/liter 10 mg/liter 3 ppm Månadsmedelvärden har ej överskridit 8 ppm Återvinning askmängd, ton Återvinning rökgasenergi, MWh ppm månadsmedelvärde 10ppm riktvärde 1) Detta värde uppmättes tillfälligt vid prov, dock är normalvärdet inom villkorsintervallet.

16 MILJÖPÅVERKAN Kontinuerligt hållbarhetsarbete, miljö Sammanställningen till höger ger en bild av hur SHE arbetat och lyckats med vissa aspekter under den senaste tioårsperioden. Aspekterna är alla mycket viktiga. Genom att ha givit en värdering i en femgradig skala av hur viktig aspekten är i ett SHE-perspektiv, dvs. hur vi kan belasta och påverka, erhålles en god uppfattning hur det lokala hållbarhetsarbetet utvecklats. = Positivt utveckling = Oförändrat utveckling = Negativ utveckling Aspekter Värdering Utveckling 10 år Kommentarer Mark och grundvatten 2 Verksamheten har en liten påverkan. Förbrukning av ändliga naturresurser Användning av kemiska produkter 5 Bränslen är idag i stort sett helt förnybara. 4 Ingen stor omfattning men produkterna kan vara belastande, omfattningen har minskat med mycket bättre struktur och samordning. Vidare finns reningsutrustning för smörjoljor. Utsläpp till luft 5 Svavelutsläpp har i stort upphört. Växthuspåverkande koldioxider har radikalt minskat. Stoftemissionen är mycket låg. Buller 2 Verksamheten har gränsvärden som innehållits. Utsläpp till vatten 2 Verksamheten har en liten påverkan. Avfall, aska och energiåtervinning 5 Askåtervinningen är idag ca 99 %. Stor energiåtervinning i rökgas. Det arbetas dessutom med en slutgiltig användning av askan i skogen. Transporter 4 De lokala transporterna har ökat medan de långa sjö och landsvägstransporterna har minskat radikalt. Arbete med koldioxidneutrala transporter pågår. Diesel har idag en inblandning av förnybar tallolja i egna transporter. Leverantörer/ entreprenörer 4 I verksamhetssystemet är det stipulerat att denna kategori skall involveras. Detta sker genom att dylika kriterier tas med vid upphandling. Vernissage för Framtidskraften! Samhällsengagemang 5 En viktig fråga, inte minst kopplat till ägarnas värdegrund. Detta återspeglas i bl.a. lokala samarbeten, Klimatstrategi i Sala och HEBY 2030, och mycket nätverksbyggande bl.a. Resan mot solen. 16

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer