Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Innehåll i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna 19 Hållbarhet och miljö 23 Fastighetsvärdering 26 Finansiering 30 Ledning, organisation och medarbetare Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter 47 Årets verksamhet 49 Andra händelser 50 Årets resultat 52 Fem år i sammandrag 54 Risk- och känslighetsanalys 56 Förslag till vinstdisposition och Utblick Rapport över totalresultat, koncernen 59 Rapport över finansiell ställning, koncernen 61 Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen 62 Rapport över kassaflödesanalyser, koncernen 63 Resultaträkningar och rapport över totalresultat, moderbolaget 64 Balansräkningar, moderbolaget 66 Förändringar i eget kapital, moderbolaget 67 Kassaflödesanalyser, moderbolaget 68 Noter 96 Revisionsberättelse 97 Granskningsrapport Fastighetsförteckning 98 Fastighetsförteckning per stadsdel 122 Koncernkarta

3 % Marknadsvärde fastigheter Soliditet Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok Marknadsvärde fastigheter och soliditet mnkr % 53% 52% 51% 48% Marknadsvärde fastigheter Soliditet 2011 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till mnkr (4 624). Hyresförhandlingarna ledde till höjningar för bostäder på mellan 1,31 och 1,95 % per bolag, på helårsbasis. Driftsöverskottet uppgick till mnkr (2 497). Framtidenkoncernen har färdigställt 226 nya hyresrättslägenheter, 52 småhus med äganderätt och 13 bostadsrätter. Fastigheternas marknadsvärde ökade till mnkr (52 324). Investeringar i ny- och ombyggnation samt förvärv har gjorts med mnkr (2 261). Koncernens soliditet uppgick till 53 % (52). Koncernen har drygt lägenheter med en vakansgrad om 0,1 % (0,1) mnkr mnkr Driftsöverskott och resultat efter finansnetto 0 Investeringar mnkr mnkr Driftsöverskott Marknadsvärde fastigheter och soliditet % Fastighetsinvesteringar % Resultat efter finansnetto ÅRL % 2007 Marknadsvärde fastigheter Soliditet % % Utblick För att öka tempot i bostadsbyggandet och få fler Driftsöverskott och Resultat efter finansnetto bostäder ut på marknaden krävs mer byggbar mark. Vi måste arbeta mer med förtätning och kompletteringsbebyggelse IFRSsamt hur en markportfölj ÅRL med mnkr byggklar mark kan skapas i koncernen Fortsatt fokus på att minska energi- och vattenförbrukningar både genom styrning av system men även genom olika miljöinvesteringar. Koncernen har en stor andel fastigheter som är byggda som nu står inför renovering. För att möta detta på bästa sätt ska klimatskal, stammar, badrum och tekniska installationer prioriteras. Investeringar Underhåll och kvalitetshöjning måste få genomslag i mnkr hyressättningen En översyn och samordning av koncerngemensamma viktiga funktioner Driftsöverskott ska genomföras Resultat efter för finansnetto att skapa optimala lösningar och ökad kostnadseffektivitet. Hyresförhandlingar pågår mellan koncernens bolag och Hyresgästföreningen. Två av koncernens bolag, Poseidon och 2009 Familjebostäder, Operating surplus and har income förhandlat klart. after net financial items Där höjs bostadshyrorna med i genomsnitt 2 procent. 6,000 SEK m Fastighetsresultatet 2012 (koncernens interna 4,000 IFRS ÅRL styrmått) beräknas överstiga utfallet ,000 0 Ekonomisk information -2,000 Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande -4,000 information: -6,000 Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Operating surplus Delårsrapport per den 30 juni utges i augusti. Income after net financial items Delårsrapport och förvaltningsberättelse finns i engelsk version. All ekonomisk information kan beställas från: Förvaltnings AB Framtiden, Box 111, Göteborg Telefon eller på e-post eller hämtas från

4 Vi står beredda! Fler bostäder, mer underhåll och ökad integration och välfärd i bostadsområdena det är våra tre stora utmaningar i Framtidenkoncernen. Efter fyra månader som vd för koncernen kan jag bara konstatera att vi har alla förutsättningar för att klara av det! När det gäller nyproduktionen av bostäder arbetar vi i väldigt långa processer. Det tar i genomsnitt åtta år från idé till byggstart. Koncernens företag står beredda att bygga nya bostäder så snart som alla tillstånd är klara. Idag har vi över bostäder i pågående detaljplaner. De senast tio åren har koncernen ansökt om mark för att bygga bostäder vi har anvisats mark för nästan hyresrätter och 700 bostadsrätter och egna hem. Den låga tilldelningen av byggbar mark gör att vi har svårt att nå de mål som vår ägare satt upp, men vi kommer att prioritera denna fråga och försöka hitta kreativa lösningar. Därför är det också viktigt att vi utvecklar samarbetet med andra aktörer i staden, hittar samordningsvinster och synkroniserar våra roller. Vi har ju alla samma mål att bygga fler bostäder för att möta efterfrågan så att Göteborg kan fortsätta att utvecklas. Eftersom vi har en stor andel fastigheter byggda mellan 1950 och 1975 är det många hus som nu behöver renoveras och rustas upp. Det ställer krav på finansiella muskler, och det har vi. Men vi måste även arbeta strategiskt och effektivt med våra underhållsplaner för att kunna välja och prioritera rätt åtgärder. Framåt behöver vi också se över våra hyror. Vi har stort fokus på miljöfrågor och Sveriges första hyresfastighet med Svanenmärkning finns i vår koncern. Vi har ett stort fokus på vårt miljöarbete och jobbar medvetet med att ge våra hyresgäster förutsättningar att leva ett miljöanpassat liv. Med medvetna produktval undviker vi farliga ämnen för människor och miljö. Från och med 2011 är all vår nyproduktion lågenergihus. Ett av våra bolag har gått ännu längre och valt att Svanencertifiera en av sina nybyggda fastigheter, som därmed blev Sveriges första hyresfastighet med Svanenmärkning. Barn och ungdomar är ofta i fokus för de insatser för sysselsättning och aktiviteter som bolagen arbetar med. Flera hundra ungdomar har haft sommarjobb i bolagen och dessutom ordnas en mängd aktiviteter för de yngre, både på sommarlovet och under resten av året. Att skapa positiva förutsättningar för barn och ungdomar är en av förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Det är glädjande att vårt långsiktiga kreditbetyg har höjts av externa institut under hösten vilket visar på vår stabilitet och styrka och ger oss bra möjligheter för fortsatt finansiering. En organisation med engagerade och professionella människor. Efter många år som utvecklingsbolag har vi beslutat att Hjällbo Bostaden under våren 2012 kommer att fusioneras med Poseidon. Detta för att få en långsiktig ekonomisk hållbarhet och ökade förutsättningar för att utveckla verksamheten. Vi har samlat koncernens arbete med finansiering till moderbolaget och påbörjat ett arbete för att hitta former för samordning av nyproduktion. Under 2012 ska vi fortsätta att se över funktioner som kan samordnas för ökad effektivitet. Vi ska också ta fram en gemensam vision för koncernen. En omfattande uppgift har varit de självdeklarationer och granskningar som gjorts med anledning av stadens ökade fokus på intern kontroll. Det kändes bra att läsa revisorernas rapport som kom i december koncernens bolag klarade granskningen väl. Det är tryggt att veta att det är ordning och reda i bolagen och för att ytterligare stödja det arbetet har vi rekryterat en internrevisor. Mina intryck efter bara några månader på posten som vd för Framtidenkoncernen är att jag kommit till en organisation med engagerade och professionella människor. Här finns så mycket kunskap och ambitioner att kanalisera för en vd. Min roll blir att samordna och lyfta fram den potential och skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska fortsätta vara med och utveckla hela Göteborg. Och vi står inte bara beredda vi är i full gång! Göteborg i februari 2012 Anneli Snobl VD 4 I Vd-kommentar

5 Detta är Framtidenkoncernen Framtidenkoncernen är Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern. Moderbolag är Förvaltnings AB Framtiden. Förutom fem bostadsföretag ingår bolag för kommersiella lokaler, parkeringar, produktion av bostadsrätter och egna hem samt störningsservice i Framtidenkoncernen.

6 Förvaltnings AB Framtiden Poseidon Bostadsbolaget Familjebostäder Egnahemsbolaget GöteborgsLokaler Rysåsen Bygga Hem HjällboBostaden* Gårdstensbostäder Parkeringsbolaget Störningsjouren Scandinavium * HjällboBostaden blev dotterbolag till Poseidon i december Tillgången till attraktiva bostäder har stor betydelse för Göteborgs utveckling. Människor söker sig till platser med god miljö, bra bostäder och utvecklad infrastruktur. Där skapas de nya företagen och arbetsplatserna. Genom att äga bostadsföretag kan kommunen agera på fastighets- och bostadsmarknaden. Denna möjlighet är det grundläggande motivet för kommunen att äga bostadsföretag och koncernen är en strategisk aktör i det arbetet. Framtidenkoncernen har beslutat om ett antal fleråriga fokusområden. Dessa är: nyproduktion lokaler för kommersiell verksamhet och offentlig service underhåll miljö och energi socialt ansvar Framtidenkoncernens mest prioriterade uppgift är att skapa fler nya bostäder och öka tempot i bostadsbyggandet. Koncernen ska också arbeta för att utveckla och stärka de lokala torgen. En annan utmaning är det stora underhållsbehov som framför allt finns i fastigheterna som är byggda Att i detta sammanhang, liksom vid nyproduktion och i vardagsförvaltning, hushålla med naturresurser, begränsa koldioxidutsläpp och andra miljöstörningar är också en av koncernens viktigaste uppgifter. Framtidenkoncernen har ett ansvar för att aktivt arbeta för ökad integration och välfärd i bostadsområdena och för ett bättre och mindre segregerat Göteborg. Koncernen ska skapa förutsättningar för trygghet, säkerhet och trivsel, med extra fokus på barn och ungdom. Under 2012 kommer moderbolagets roll att förtydligas för att ytterligare stärka koncernen som en strategisk aktör. För att bli mer effektiva och hitta optimala lösningar för koncernen ska en översyn göras för att se hur vissa funktioner kan samordnas. I april 2011 fattade Göteborgs kommunfullmäktige beslut om ett nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden som ersätter det tidigare från Utifrån ägardirektivet har den koncerngemensamma affärsidén formulerats. Affärsidé Framtidenkoncernen ska vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Framtidenkoncernen ska erbjuda bostäder åt alla typer av bostadskonsumenter, utveckla torg- och mötesplatser med ett varierat utbud av lokaler för butik, kontor och lager samt tillhandahålla attraktiva parkeringsmöjligheter. Framtidenkoncernen ska ständigt söka vägar att ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd. Mål och strategier Framtidenkoncernen har ett antal gemensamma mål för verksamheten för att kunna uppfylla de prioriterade mål och inriktningar som Göteborgs kommunfullmäktige fastställer i samband med det årliga budgetbeslutet. Koncernens gemensamma mål 2011 Den justerade soliditeten får inte understiga 30 procent. Fastighetsresultatkrav med krav på underhållsnivå. Bred finansieringsbas. Koncernens bolag ska bibehålla en hög kundtillfredsställelse. Hyresgästernas inflytande ska utvecklas. Koncernen ska ha en projektportfölj för nyproduktion omfattande lägenheter initierade i stadens planprocess. Projekten ska ha god spridning. Koncernen ska ha bostäder i produktion under Minst 600 inflyttningsklara hyresrätter och 150 bostadsrätter och egna hem per år. Koncernen ska verka för att det i stadsdelarna finns variationer av upplåtelseformer. Minst två sysselsättningsprojekt ska startas upp per bolag som vänder sig främst till koncernens hyresgäster som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Energianvändningen ska minska och därmed reducera koncernens bidrag av koldioxidutsläpp. Nyproduktion ska projekteras med bra klimatskal och energieffektiva installationer och målsättningen är en energianvändning på högst 60 kwh/kvm och år. Vid renovering/ombyggnad ska möjligheten till energibesparande åtgärder utvärderas. All fastighetsel ska vara miljöanpassad och förnyelsebar. Vi ska skapa förutsättningar för, främja och uppmuntra miljömedvetandet hos hyresgästerna. Medarbetarnas nöjdhet ska bibehållas. Hälsa (sjukfrånvaro) ska bibehållas. Medarbetarskap ska synliggöras. Genom medveten rekrytering ska koncernens ledarsammansättning ur ett mångfaldsperspektiv bättre spegla stadens mångfaldsambition. Strategier Att öka nyproduktionstakten av bostäder är prioriterat för Framtidenkoncernen. Nya bostäder ska främst byggas i attraktiva lägen med möjlighet till god kollektivtrafik. Detta kan ske i nära samarbete med andra aktörer på marknaden och ska framför allt ske genom kompletteringsbyggande av centrumnära områden. Koncernen har identifierat ett antal områden för nyproduktion. 6 I Detta är Framtidenkoncernen

7 Arbetet med energi och miljö ska kännetecknas av strävan av att kunna leverera ett miljöanpassat och resurssnålt boende. Hyresgästerna i lägenheter och lokaler ska känna trygghet i att koncernens bolag strävar efter att eliminera eller åtgärda byggmaterial och miljöer, som kan verka skadliga för människors hälsa, så snart de upptäcks. Framtidenkoncernens bolag ska verka för att försörjning av energi och media (värme, el och vatten) utförs på ett för samhället resurssnålt sätt, med så låg negativ miljöpåverkan som är praktiskt och affärsmässigt möjligt inom ramarna för våra uppdrag. Koncernens bolag ska erbjuda möjlighet till ett miljöanpassat boende för att minska mängden avfall. För att skapa attraktiva boendemiljöer krävs att god service och handel finns i nära anslutning till bostäderna. Torgen ska vara naturliga mötesplatser. För att bidra till Göteborgs utveckling ska kundanpassad parkering tillhandahållas. Stadens parkeringspolicy innebär att strategin för koncernens parkeringsverksamhet måste utvecklas. Det är nödvändigt att samverka inom koncernen för att finna alternativa lösningar för underhållsåtgärder. Underhållsbehovet är förenat med stora kostnader vilket kräver en tydlig strategi i balans med koncernens långsiktiga, finansiella mål. Koncernen måste arbeta strukturerat med fleråriga underhållsplaner med tydliga prioriteringar. Specialkompetens och uppbyggd erfarenhet ska tas tillvara. Hyresgästernas inflytande och trygghet är två ytterst strategiska frågor. Utgångspunkten för bolagens arbete med inflytande är att det ska vara brett, ske på hyresgästernas villkor och baseras på lokala förutsättningar. Kunskap om vad hyresgästerna tycker om sitt boende och närmiljön behövs för att kunna utveckla verksamheten. Denna kunskap får vi genom medarbetarnas dagliga kontakter med hyresgäster och kunder samt genom regelbundna kvalitetsmätningar. Ur ett riskperspektiv är det viktigt för koncernen att bredda sina finansieringskällor. Ett antal strategiska beslut har tagits för att nå detta. Målsättningen är att skapa en upplåning utifrån koncernens finansiella kapacitet och tillgångar, en väl avvägd kombination mellan kapitalmarknadsupplåning och bankfinansiering. Finansorganisationen samordnas från januari 2012 och koncernens sammanlagda kredit- och låneportfölj sköts fortsättningsvis från moderbolaget. Kommunfullmäktiges prioriterade mål i budget 2011 Integrationen så som den kommer till uttryck i styrkortet för integration ska öka. Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka. Äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter ska öka. Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka. Miljön i Göteborg ska förbättras genom att biltrafiken minskar till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Resurshushållningen i Göteborg ska öka. Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska. El-effektiviteten ska öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Många människor söker bostad, därför ska det byggas nya bostäder under Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför ska det vara full behovstäckning i förskolan och i varje stadsdelsnämnd ska barn erbjudas plats i familjedaghem. Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka. Barn och ungdomar behöver trygghet och en god arbetsmiljö i skolan, därför ska mobbningen minska. Äldre göteborgare inom stadens särskilda boenden behöver trygghet och påverkan över sin livssituation, därför ska de äldres inflytande över sin vardag öka. Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka. Barn och ungdomar behöver kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn och ungdomar i Göteborg mellan 6 och 19 år, förutom ordinarie undervisning, ges plats i kultur- och musikskolans verksam heter. Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka. Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska. Inriktningar i budget 2011 Allmännyttan ska ha bostäder i produktion under Alla stadens nämnder och styrelser ska arbeta med jämställdhetsintegrerad budget- och uppföljningsprocess. I prioriteringsanvisningarna, av särskilt angivna investeringsramar, ska prioritering också ske med inriktning mot tillgänglighetsanpassning. Vi ska säkerställa kompetens bland kökspersonal och bevara de mindre tillagningsköken där det är möjligt. Allt kött som upphandlas och serveras av kommunen ska vara ekologiskt. Det ska finnas jämställdhetsutbildad personal i alla förskolor och skolor, samt tillgång till genuspedagoger i verksamheten. Tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid ska finnas i alla stadsdelar. Detta är Framtidenkoncernen I 7

8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder Göteborg växer och behovet av fler bostäder är stort. Framtidenkoncernen äger ungefär hälften av alla hyresrätter i Göteborg. Mer än var fjärde göteborgare, eller drygt personer, bor hos något av koncernens bostadsbolag.

9 Marknad Göteborgs utveckling under 2011 Göteborgs befolkning uppgick vid årets slut till cirka personer. De senast åren har befolkningen ökat med mellan och personer per år, främst på grund av att antalet nyfödda barn är stort. Den goda konjunkturen under våren i Västra Götalandsregionen mattades av och under hösten 2011 befann sig näringslivet i en normalkonjunktur. Dämpningen märktes av i alla delar av regionen och i de flesta branscher, men hade vid årets slut ännu inte satt några spår i sysselsättningen. I december 2011 var 6,7 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år i Göteborg anmälda till arbetsförmedlingen som arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. Det motsvarar drygt personer och är en minskning från föregående år med cirka personer. Med Arbetsförmedlingens nya beräkningssätt registerbaserad arbetskraft, som relaterar arbetslösheten till arbetskraften och inte till befolkningen, var 9,3 procent arbetslösa eller i program i december Stor efterfrågan på bostäder Aktörer på bostadsmarknaden I Göteborg finns drygt bostäder, varav cirka en femtedel är småhus och resten flerbostadshus. Flerbostadsmarknaden består av i stort sett lika delar kommunägda hyresrätter, privatägda hyresrätter samt bostadsrätter, men fördelningen varierar mellan stadens olika delar. Ägarna av fastigheter med hyreslägenheter delas in i kommunägda bolag, större privatägda bostadsföretag och institutioner samt mindre privatägda bostadsföretag och privatpersoner. Av de drygt hyreslägenheterna i Göteborg äger Framtidenkoncernen mer än hälften. De största privata ägarna av hyresfastigheter är Stena Fastigheter med lägenheter och Wallenstam med lägenheter. I Göteborg finns också ett stort antal fastighetsägare med mindre bestånd som totalt omfattar lägenheter. Tillskott av bostäder Bostadsbyggandet i Göteborg minskade något under året nya bostäder färdigställdes 2011 jämfört med bostäder Av årets tillskott var lägenheter nybyggda medan resterande tillkom genom ombyggnationer. Utfallet stämmer väl med prognosen vid årets början, som visade på ett beräknat tillskott på nya bostäder. Marknadsandelar Hela bostadsmarknaden Göteborgs Stad 19 % 28 % Nyproduktionen fördelar sig på 280 småhus, lägenheter i flerbostadshus (695 bostadsrätter och 440 hyresrätter) samt 68 gruppbostäder. Framtidenkoncernen har under året producerat 226 av hyresrätterna. Egnahemsbolaget har bidragit med 52 småhus med äganderätt och 13 bostadsrätter. Under 2011 har totalt bostäder börjat byggas i Göteborg. Efterfrågan och bostadspriser Efterfrågan på bostäder, framför allt hyresrätter, har varit stor även under Förmedling av hyreslägenheter sker ofta genom Boplats Göteborg där fastighetsägare i Göteborgsområdet kan annonsera ut lediga lägenheter. Boplats ägs av Göteborgs Stad, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna. Framtidenkoncernens bostadsföretag lämnar alla lediga lägenheter, efter internbyten, till Boplats för förmedling. Under 2011 utannonserades sammanlagt lägenheter på Boplats, vilket är en minskning med 345 lägenheter jämfört med föregående år. Boplats hade vid årets slut mer än registrerade sökande. Det är fler än vid förra årsskiftet. Drygt av de registrerade saknar eget kontrakt och nästan hälften av dessa bor kvar hos föräldrarna. Vakansgraden på hyreslägenheter i Göteborg är nästan obefintlig i alla stadsdelar. Efter flera år med stigande priser sjönk bostadspriserna något i landet som helhet under Priserna på villor i Storgöteborg hade i december 2011 minskat med i genomsnitt 4 procent jämfört med samma period Även bostadsrättspriserna i Storgöteborg sjönk 4 procent jämfört med december I Göteborg minskade priserna på bostadsrätter med i genomsnitt 5 procent. Positiv utveckling för lokaler I Göteborg finns cirka 5,2 miljoner kvm kontors- och butiksyta. Ungefär kvm av kontorsytan är lokaliserad till Göteborgs centrala kontorsdistrikt, som består av Nordstaden, Inom Vallgraven, Lilla Bommen samt Kungsportsavenyn. Andra viktiga områden i centrala Göteborg är Norra Älvstranden och Gårda. Framtidenkoncernen är den största aktören på lokalmarknaden i Göteborg, men har en mindre del av sina kontors- och butikslokaler i de mest attraktiva lägena. Andra stora aktörer är Vasakronan, Wallenstam, Castellum, Diligentia och Platzer. Historiskt sett är hyresnivåerna för kontor i Göteborg mindre rörliga när konjunkturerna varierar, jämfört med Stockholm. Under året har utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborg varit svagt positiv, både vad det gäller omsättning, vakanser och hyror. Andelen lediga kontorslokaler i Göteborgs mest centrala delar låg vid utgången av 2011 på cirka 6 procent och i stadens övriga delar på cirka 7 procent. Kommunägda hyresrätter 26 % Privatägda hyresrätter/övrigt 27 % Bostadsrätter Småhus, enskilda Stadens parkeringar Det finns ungefär parkeringsplatser i Göteborg som kommunen ansvarar för. Trafikkontoret har hand om platserna som finns på gator och allmän plats och Framtidenkoncernen svarar för parkeringsplatser på tomtmark. Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder I 9

10 Koncernens fastigheter Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. An talet lägenheter uppgår till drygt Av totalt 5 miljoner kvm, upptar bostadsbeståndet 4,4 miljoner kvm och lokalerna 0,6 miljoner kvm. Bostädernas andel utgör 87 procent av ytan. Det beräknade hyresvärdet för 2012 uppgår till drygt 5 mdkr, varav bostäderna står för cirka 4,4 mdkr. Fastighetsbeståndet klassificeras efter en geografisk indelning i marknadslägen, A-, B- och C-lägen, beroende på hur attraktivt respektive läge uppfattas vara samt efter beståndets åldersfördel ning. En beskrivning av denna indelning och dess effekter på beståndets marknadsvärde återfinns i not 16, Förvaltningsfastig heter. Värderingsläge A1-A4 B1-B5 C1-C3 Angered Norra Hisingen Östra Göteborg Västra Hisingen Lundby Bostäderna MajornaLinné ÖrgryteHärlanda Västra Göteborg Askim-Frölunda-Högsbo Gö te bo rg heter och förvärvat nybyggda lägenheter med en högre hyresnivå samt att de årliga hyresförhandlingarna förväntas ge en ökning. Dessutom genomförs ombyggnader i enstaka fastigheter som höjer hyresnivån. I C-lägen är hyran relativt opåverkad av byggnader nas värdeår. Mest påverkar värdeåret hyran i A-lägen. En orsak är att koncernens nyproduktion med relativt höga hyror finns i Alägen. Vä s tra Hi sin No rra Centrum As k im Vä s ge n n y tra Hi sin ge db Lu n ge re d An bo ög s -H da -F rö lun ag öt e bo rg Koncernens lägenheter finns i praktiskt taget alla stadsdelar och har olika karaktär beroende på under vilken period de byggdes. Vid slutet av 2011 fanns inom koncernen totalt lägen heter, vilket är 477 fler än vid föregående årsskifte. Flest lägenhe ter har Framtidenkoncernen i Majorna-Linné, Centrum, Korte dala (del av Östra Göteborg), Gunnared (del av Angered) och Biskopsgården (del av Västra Hisingen). Här finns sammantaget drygt 50 procent av koncernens bestånd. Av koncernens totala bostadsyta finns 35 procent i A-lägen, 41 procent i B-lägen och 24 procent i C-lägen. En stor andel av bostadsytan finns i B-lägen inom värde årskategorin Det handlar ofta om stora förvaltningsen heter i satellitområden utanför stadskärnan, som är relativt att raktiva och har prisvärda hyresnivåer. I takt med att ombyggnader och renoveringar görs stiger värdeåret. Genomsnittligt värdeår Privat vid års skiftet var 1975 (1974). De flesta lägenheterna består av 2 rum och kökframtiden (43 procent), en andel som varit konstant under många år. Den genomsnittliga lägenheten i koncernen är 63 kvm med en beräknad hyresnivå för 2012 på 978 kr/kvm och år. Koncer nens genomsnittliga hyra ökar med 3,1 procent jämfört med Ökningen beror på att koncernen både har byggt nya lägen Bruttointäkt för 2012 per intäktsslag 9% 4% Marknadsandel* Antal lägenheter Lägenheter 87 % 35 % 24 % ru rn m al kim tr in -F a G né ö rö lun teb da org -H ög sb An o ge re d Vä Lu str nd a H by No isin rra ge n Vä His ing str a G en öt eb or g da nt lan ajo Ös M As Ör Ce är yte -H Fordonsplatser gr Lokaler Lägenheter i koncernen C-location 10 I Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder Övriga fastighetsägare * Med marknadsandel avses koncernens lägenheter i förhållande till det totala antalet hyresrätter i respektive område. A-läge Ör 41 % 0 Bostäder gr yte B-läge C-läge ru nt M a da lan är -H 34% Ce m esidential r location ation Bostadsyta per marknadsläge

11 Fördelning av koncernens lägenhetsbestånd i stadsdelarna i procent samt genomsnittlig bruttohyra i stadsdelarnas primärområden NORRA HISINGEN 6 % ANGERED 15 % ÖSTRA GÖTEBORG 14 % GÖTEBORG VÄSTRA HISINGEN 9 % VÄSTRA GÖTEBORG 3 % LUNDBY 7 % CENTRUM 11 % MAJORNA- LINNÉ 16 % ÖRGRYTE-HÄRLANDA 7 % Bruttohyra 2012, kr/kvm >1 100 kr/kvm ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO 11 % kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm <900 kr/kvm 50 % Apartment stock compo 16 % Andel bostadsyta fördelad på ålder och marknadsläge Housing rent per age and location category 10 1,400 SEK/m 2 per year 1, , A-läge B-läge C-läge < < >2000 Värdeår > Residential floor space divided according to age and location Lägenhetssammansättning Hyra efter ålder och marknadsläge % 50 % kr/kvm/år One Two room rooms 10 2 and a and a kitchen kitchen 0 Value year rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok < >1990 A-location < A-läge B-läge C-läge B-location C-location Three room and a kitche <1949 A-location B-location C-location Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder I 11

12 Lokalerna Koncernen äger och förvaltar sammanlagt nästan kvm lokalyta. Lokalerna är komplement till koncernens bostadsbestånd. Huvuddelen av lokalytan, kvm, ägs av bostadsföretagen och är i allmänhet lokaliserade i eller nära bostadsfastigheterna. Resterande kvm är renodlade lokalfastigheter. De består av attraktiva innerstadsfastigheter, idrotts arenorna Scandinavium och Frölundaborg, vårdcentraler, bostads nära köpcentrum och stadsdelstorg av varierande storlek. Selma Lagerlöfs Torg och Vårväderstorget är två av de större torgen. 20 % Lokalyta per läge 40 % Göteborgs Stad är den största hyresgästen genom dess förvaltningar och bolag som hyr större delen av kontorslokalerna. Det staden hyr utgör 26 procent av koncernens kommersiella yta och 27 procent av bruttohyran. Näst största hyresgäst är Got Event som hyr 26 procent av ytan och står för 4 procent av hyresintäkterna. Got Event är ett av Göteborgs Stads bolag och driver koncernens två arenor, Scandinavium och Frölundaborg. Andra stora hyresgäster är Västra Götalandsregionen, Ica och Axfood. Den genomsnittliga kontraktslängden är 2 år och 9 månader. Parkeringar Framtidenkoncernen förvaltar nästan parkeringsplatser, varav cirka i centrala staden. Vidare sköter verksamheten genom arrendeavtal skyltsättning, övervakning och handläggning av kontrollavgifter på ytterligare drygt parkeringsplatser. En del av platserna finns i de 32 parkeringsanläggningar som koncernen driver. Fyra av anläggningarna innehåller även kontors- och butikslokaler på närmare kvm. 40 % A-läge B-läge C-läge Användning Yta % Årshyra, mnkr Kr/kvm Vakans, %* Butik ,3 Fritid, samlingslokal Marknadsandelar Hela bostads ,1 Marknadsandelar marknaden Hela bostads- Göteborgs Stad marknaden Industri, verkstad Göteborgs Stad ,9 Kontor ,9 Lager ,8 Restaurang ,0 Utbildning, vård, omsorg ,5 Övrigt ,0 Totalt ,8 * Andel vakant yta vid årsskiftet. I hyran ingår värme och årlig debitering för ombyggnadstillägg i det fall att fastighetsägaren har bekostat en ombyggnad för hyresgästen. 12 I Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder

13 Resultatanalys Nedan redovisas utfallet för koncernens fem bostadsföretag samt för hela koncernen. Redovisningen presenteras i kr/kvm och baseras på Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets Rekommendationer. Koncernredovisningen är upprättad enligt IFRS. Den mest väsentliga skillnaden är att förvaltningsfastigheterna tas upp till verkligt värde i balansräkningen, där underhåll betraktas som värdebevarande och därmed bokförs som investering. Enligt Årsredovisningslagen belastar underhållet resultatet. Koncernens bostadsföretag A-läge B-läge C-läge Bostadsföretag totalt Koncernen totalt Bruttointäkt lägenheter Bruttointäkt lokaler Bruttointäkt Hyresbortfall outhyrt och avställt Hyresbortfall rabatter m.m Totalt hyresbortfall Nettointäkt lägenheter Nettointäkt lokaler Nettointäkter totalt Övriga förvaltningsintäkter Summa nettointäkter totalt Värme Vatten El Renhållning Fastighetsskötsel Reparationer och löpande underhåll Driftsadministration Övriga driftskostnader Total driftskostnad Underhållskostnader varav utökat underhåll 75 Fastighetsavgift/fastighetsskatt Summa totala kostnader Driftsöverskott Bostadsyta, kvm tusental Lokalyta, kvm tusental Bostadslägenheter, antal Marknadsvärde, mnkr I de totala intäkterna och i det totala hyresbortfallet ingår fordonsplatser. Av hyresbortfall avställt och outhyrt är 4 kr/kvm att hänföra till lägenheter (3 kr i A-läge, 5 kr i B-läge och 2 kr i C-läge). Av hyresbortfall rabatter m.m. är 4 kr/kvm hänförligt till lägenheter (4 kr i A-läge, 5 kr i B-läge och 5 kr i C-läge). Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder I 13

14 Hyresgäster och kunder Tillgänglighet, närhet, inflytande och trygghet är nyckelord i bolagens arbete med hyresgäster och kunder. De ska lätt komma i kontakt med sin hyresvärd, ha möjlighet att påverka sin boendemiljö och känna sig trygga. Bolagen har olika strategier och arbetssätt, men det övergripande målet är att erbjuda attraktiva bostäder, lokaler och miljöer där människor trivs. Under året har styrelsen beslutat om koncerngemensamma uthyrningspolicies för bostäder respektive kommersiella lokaler. De nya reglerna träder i kraft 14 maj I koncernens drygt lägenheter bor omkring en fjärdedel av Göteborgs befolkning. De senaste åren har mellan 12 och 14 procent av hushållen flyttat från eller bytt bostad inom koncernens bestånd varje år. Under 2011 fick hushåll (8 827) en ny bostad i något av koncernens bostadsföretag. Ny kundundersökning 2012 Personalen får genom sina dagliga kontakter med hyresgäster och kunder kunskap om deras önskemål och förväntningar och hur de uppfattar bolagens tjänster. Denna kunskap kompletteras med kundenkäter som ger goda möjligheter att analysera förbättringsområden och behov. Kundundersökningarna, som genomfördes första gången 1997, har under flera år visat att hyresgästerna tycker att koncernens verksamhet, bostäder och lokaler håller en god kvalitet. Kundundersökningarna ger också svar på hur hyresgästerna värderar stadsdelstorgen, vilket har stor betydelse för verksamhetsplanering och torgutveckling. Parkeringsbolaget genomför undersökningar bland sina parkeringskunder. Kundundersökningar görs även av GöteborgsLokaler, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Under 2011 har ingen gemensam kundundersökning genomförts. En ny enkät och nytt analysverktyg ska upphandlas under Inflytande på många olika sätt Framtidenkoncernen lägger stort fokus på hyresgästernas inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning. Bolagen arbetar aktivt för att öka samverkan och delaktighet både vid ombyggnad och förändringsarbete samt i det dagliga förvaltningsarbetet. Inflytande handlar också om att utveckla hyresrätten i linje med nuvarande och framtida hyresgästers behov. I bolagen pågår åtskilliga projekt och aktiviteter för att skapa plattformar för ökat inflytande. Ett exempel är att man bjuder in hyresgästerna till dialog vid långsiktiga satsningar och förändringar. Ett annat är att man uppmuntrar hyresgästerna att ta aktiv del i gårdsföreningar med olika inriktningar. Dessutom utvecklas informationen på hemsidor och via andra kanaler för att i ett tidigt skede nå hyresgästerna och vara öppen för synpunkter och idéer. Fokus på trygghet och säkerhet Frågor som rör trygghet och säkerhet är i fokus för alla bolag inom koncernen. Den fysiska miljön ute och inne, förnyelse av belysning, utemiljö, trygghetsvandringar med boende och samverkansparter är viktiga delar i arbetet, liksom fungerande skalskydd, säkerhetsdörrar, låssystem och bokning av tvättstugor. Ett årligt pris för Ökad trygghet & säkerhet uppmärksammar goda exempel, ökar intresset för trygghets- och säkerhetsarbete och därmed samverkan inom koncernen. Årets pristagare var Salma Nazzal på Gårdstensbostäder och Krax Haake på Bostadsbolaget. De uppmärksammades för sitt arbete med att skapa sysselsättning och engagemang hos hyresgästerna, vilket i sin tur främjar trygghet och säkerhet. Koncernens dotterbolag Störningsjouren erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar hjälp att hantera störningar på främst kvälls- och nattetid. Dessutom anlitas Störningsjouren av stadsdelsförvaltningar för att göra tillsyner som en del i det förebyggande arbetet. Miljöengagerade hyresgäster Alla påverkar vi vår miljö beroende på hur vi bor, arbetar, reser och handlar. Därför ska koncernen skapa förutsättningar för, främja och uppmuntra hyresgäster till att vara miljö- och energimedvetna. Bolagen erbjuder bland annat miljöutbildningar, har uppsökande miljövärdar, ordnar planteringsdagar och informationskampanjer. Socialt ansvar Koncernens ska bidra Avflyttning till den sociala dimensionen genom att aktivt arbeta för ökad integration, mindre segregering och ökad Omflyttning välfärd i de bostadsområden där sådana behov finns. Detta arbete sker ofta i samverkan med andra. Transfers and removals Om- och avflyttning 16 % Omflyttning Avflyttning % Drygt personer bor i något av koncernens bostadsbolag. Här bor fler barn och ungdomar (0-17 år), 20 procent, 12 jämfört med genomsnittet för boende i privata hyresrätter, som är 15 procent. Koncernen har också en större etnisk mångfald 8 och cirka 48 procent av hyresgästerna har utländsk bakgrund. Det kan jämföras med 33 procent av de som bor i privata 4 hyresrätter. Inkomsterna är lägre och det bor i genomsnitt fler stora barnfamiljer i koncernens bostadsbolag än i de privata Transfers Removals Om- och avflyttning % 14 I Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder

15 Under många år har koncernen arbetat för att på olika sätt bidra till ökad sysselsättning, både för ungdomar och vuxna. Tanken är att hitta nya vägar och samarbetsformer för att bidra till och skapa sysselsättningstillfällen i bostadsområdena. En viktig del är också sommar- och feriejobb för ungdomar som under sommaren 2011 uppgick till cirka 600 jobb. Det är ett sätt att både engagera ungdomar som bor i bostadsområdena och erbjuda sysselsättning som ger erfarenhet inför framtiden. Exempelvis har Gårdstensbostäder, i samverkan med företag och Göteborgs Stad, under året förmedlat 164 arbetstillfällen av olika omfattning till arbetssökande i Gårdsten. Utöver de insatser som görs av bolagen pågår ett antal koncerngemensamma insatser: Framtidens Yrkesskola startade skolan som vänder sig främst till ungdomar som inte har godkända betyg från grundskolan. Samarbetspartners är Utbildningsförvaltningen, Stena Fastigheter och Wallenstam. Bostadsbolagen bidrar med praktikplatser till eleverna Värdskapet. Tillsammans med Göteborg & Co och Göteborgs Stad deltar koncernens bolag i ett projekt som vänder sig till ungdomar i åldern år, i första hand boende i koncernens bostadsområden. Projektet bygger en volontärpool av ungdomar som får utbildning för att kunna agera som värdar. Dessa ges möjlighet att vara volontärer vid olika evenemang i staden vilket ger erfarenhet, kunskap och meriter som kan användas som referenser när de söker arbete. Cirka 200 ungdomar deltog under året. Praktikanter och traineer. Bolagen tar löpande emot olika praktikanter och traineer. Detta gäller i första hand elever som kommer från Lindholmens Tekniska Gymnasium (fastighetsvärd/fastighetstekniker), Fastighetsakademin (fastighetsförvaltare och teknisk förvaltare) samt gymnasieskolans naturbruksprogram (miljövärd). Samverkan om bostadsförsörjning Koncernen ingår i Göteborgs Stads ledningsgrupp för bostadsförsörjning, tillsammans med berörda förvaltningar och bolag, som hanterar bostadsfrågor till hushåll som av sociala eller medicinska skäl är utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Ledningsgruppen har också i uppgift att ta fram en handlingsplan som bidrar till effektivare processer när det gäller utbyggnad av bostäder med särskild service. Bostäder för personer med särskilda behov Personer som av medicinska och/eller sociala skäl har svårt att skaffa sig en bostad på egen hand kan få hjälp av Göteborgs Stad. Sedan flera år tillbaka finns ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter och kommunen om att skaffa fram bostäder till dessa hushåll. Stadens Fastighetskontor har i uppdrag att samordna avtalet och engagera de privata fastighetsägarna. Även personer som på grund av psykiska, fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar behöver särskilt stöd ska ha möjlighet att få en lägenhet. I samarbete med stadsdelarna och Fastighetskontoret arbetar koncernen för att öka den målgruppens tillgång till lägenheter. Koncernens bostadsföretag lämnade under året sammanlagt 277 (258) lägenheter till Fastighetskontoret för dessa grupper, varav 26 (29) var avsedda för personer med funktionsnedsättningar. För 2012 har koncernen förbundit sig till att leverera upp till 310 lägenheter till Fastighetskontoret. Vid årsskiftet hade koncernen 102 lägenheter uthyrda till olika frivilligorganisationer som också arbetar med boendesocialt utsatta grupper. Boende för äldre Äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin ursprungliga bostad eller boendemiljö, vilket ställer särskilda krav vid planering av offentliga miljöer och bostadsområden och vid om- eller nybyggnad. Koncernen deltar i olika projekt som utvecklar teknikstöd som kan underlätta vardagen samt öka tryggheten och självständigheten för äldre som bor i egen lägenhet. Lägenheter som är tillgänglighetsanpassade enligt Göteborgs Stads norm ska märkas och marknadsföras på Boplats Göteborg. För närvarande finns det drygt T-märkta lägenheter i koncernen. Koncernen ingår i en arbetsgrupp för utveckling och planering av mellanboendeformer för äldre i Göteborgs Stad. Mellanboende är bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet som är tillgängliga utan behovsprövning enligt socialtjänstlagen. Mellan boendeformer omfattar trygghetsboende, seniorboende och gemenskapsboende. Målsättningen är att cirka mellanboenden ska finnas planerade om ett par år varav cirka 25 procent i nyproduktion. Öppet bredbandsnät i alla fastigheter Koncernens bredbandsnät, Framtidens Bredband, är ett öppet fiberbaserat bredbandsnät där det råder full konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer för internet, telefoni och tv. Från start är det, för hyresgästen, möjligt att teckna internetabonnemang med en hastighet upp till Mb per sekund. Vid årsskiftet fanns fem konkurrerande leverantörer av triple-play (TV, bredband och telefoni) i nätet och prisnivån hör till de absolut lägsta i landet. Bredbandet kommer också att möta de allt högre kraven på kommunikation inom till exempel undervisning, samhällstjänster, vård och omsorg, e-handel och underhållning. Dessutom kommer det utbyggda bredbandsnät att utgöra en intressant plattform för olika former av tjänsteutveckling. Koncernens samtliga lägenheter och lokaler omfattas av bredbandsutbyggnaden som sker i högt tempo. Under sista halvåret 2011 installerades utrustning för bredband i cirka lägenheter per vecka. Det höga tempot och de stora volymerna ställer stora krav på organisationen. Alla delar, från projektering, upphandling och byggledning till förvaltning, har fungerat på ett utmärkt sätt. Vid årsskiftet var drygt lägenheter anslutna. Under 2012 och fram till januari 2013 kommer ytterligare cirka lägenheter och lokaler att anslutas. Tillsammans med det tidigare pilotprojektet i Kortedala är därmed hela bredbandsutbyggnaden klar. Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder I 15

16 Utveckling av fastigheterna Att underhålla befintligt fastighetsbestånd och bygga nytt är Framtidenkoncernens kärnverksamhet. Ambitionen är att ha minst 600 inflyttningsklara hyresrätter och 150 bostadsrätter eller egna hem varje år. En förutsättning är dock större tilldelning av mark och fler antagna detaljplaner. 16 I Utveckling av fastigheter

17 Nyproduktion Under en lång tid har det byggts för få bostäder i Göteborg och idag råder bostadsbrist. Att skapa fler nya bostäder och öka tempot i bostadsbyggandet är en av koncernens viktigaste uppgifter. Ambitionen var att under 2011 ha hyresrätter i produktion och att 600 hyresrätter samt 150 bostäder med eget ägande eller bostadsrätt skulle bli inflyttningsklara. Koncernen nådde inte målen och orsaken är brist på byggklar mark. Från ansökan om markanvisning till lagakraftvunnet bygglov tar det cirka 6-8 år i Göteborg. För få markanvisningar Framtidenkoncernen har ingen portfölj med byggklar mark utan söker löpande markanvisningar hos Göteborgs Stad, som är den absolut största markägaren i kommunen. Under de senaste tio åren har Framtidenkoncernen ansökt om mark för att få bygga över bostäder, varav cirka hyresrätter och bostadsrätter och egna hem. Under samma period har koncernen tilldelats mark för knappt hyresrätter samt 700 bostadsrätter och egna hem markanvisades för totalt hyreslägenheter i Göteborg. Av dessa fick Framtidenkoncernen 770. Under 2011 fick koncernen markanvisning för 100 hyresrätter och 50 egna hem. Tilldelningen är för liten för att nå målen för nyproduktion. Koncernen har dock fått möjlighet att ta över projekt som Älvstranden Utveckling arbetat fram, till exempel 200 hyresrätter i Kvillebäcken och 86 hyresrätter i Dockhuset på Norra Älvstranden. Förtätning och kompletteringsbebyggelse Koncernen har möjlighet att bygga på egen mark genom att förtäta i befintliga bostadsområden. Många projekt som koncernen har och har haft under de senaste åren är just förtätningsprojekt i befintliga områden, till exempel Dirigentgatan i Kaverös och Riksdalersgatan i Högsbo. I dagsläget arbetar koncernen med ett flertal förtätningsprojekt, till exempel att bygga på parkeringsdäck, lokalfastigheter och bostadsfastigheter i Guldheden, Järnbrott, Backa, Krokslätt, Centrum och Torpa. Framtida förtätningsprojekt kan ge flera hundra nya bostäder. Bolagen försöker också kompletteringsbygga i anslutning till sina fastigheter. Kompletteringsbebyggelse är positivt ur många aspekter. Infrastrukturen fungerar oftast bra, markkostnaderna är begränsade och det skapar ett mer tillgängligt boende med hiss som gör det möjligt för äldre och rörelsehindrade att bo kvar i området. Det finns pågående projekt i olika faser i bland annat Backa och Guldheden. Kompletteringsbebyggelse är oftast mindre projekt som vanligtvis ger högre byggkostnader per lägenhetsyta jämfört med större projekt. Småskaliga projekt gör det också möjligt för mindre byggentreprenörer att lämna anbud. Färdigställda projekt 2011 Antalet färdigställda hyresrätter inom koncernen uppgick 2011 till 226 (257), varav 59 i Akterhuset på Eriksberg, 135 i Venus i Gårda, 20 på Glasmästaregatan i Krokslätt samt 12 på Riksdalersgatan i Högsbo. Dessutom blev 72 (89) bostäder med äganderätt klara under året, varav 33 på Aröds Äng i Norra Hisingen, fem i Elinsberg och fem i Ekvatorn i Torslanda, fem på Kryddhyllan i Angered samt 24 på Ängås gård i Västra Frölunda. Bostäder under produktion Under året har koncernen haft en produktion igång av 876 hyresrätter och 175 bostadsrätter och egna hem. Under året har bland annat Kvillebäcken, Dockhuset, Nordåsgatan och Riksdalersgatan byggstartats. Nyproduktionsprojekt 2011 Nedan presenteras en del av den nyproduktion som har pågått under Riksdalersgatan. Familjebostäders projekt omfattar 99 lägenheter varav tolv rökfria i två punkthus om fem respektive elva våningar samt ett lamellhus med 4-8 våningar. Projektets miljömål formuleras i ett eget miljöprogram utifrån Göteborgs Stads Miljöanpassat byggande och nordisk miljömärkning Svanen. Inflyttning påbörjades 31 augusti Kvillebäcken. Infrastrukturarbetena i området påbörjades 2010 och bostäderna började byggas första halvåret Bostadsbolaget har genom förvärv av byggrätter av Älvstranden Utveckling AB möjlighet att bygga cirka 200 hyresrätter. Första etappen med 104 lägenheter startade i augusti Första inflyttning beräknas ske Husen miljöcertifieras enligt Svensk Miljöbyggnad, nivå Silver. Dockhuset. Bostadsbolaget fick möjlighet att ta över och bygga Dockhuset i Västra Eriksberg. Dockhuset består av två byggkroppar på den västra sidan av dockan och omfattar 86 lägenheter och två lokaler. Husen är mellan sju och nio våningar höga och byggstart var i januari Hälften av de nya lägenheterna i projekt Dockhuset är helt rökfria. Inflyttning är beräknad till hösten Nordåsgatan. På Nordåsgatan i Strömmensberg bygger Poseidon 64 lägenheter i två punkthus med nio våningar. Merparten av lägenheterna är små och tänkta för framför allt ung domar. Sju av lägenheterna är reserverade för stadsdelsnämnden och ska bli bostäder och en gemensam lokal för personer med funktionsnedsättningar. Inflyttning är beräknad till våren Ängås. Här byggs 24 parhus i två plan med äganderätt, 19 enplans radhus i en bostadsrättsförening för 55+ och en gruppbostad med sju bostäder. Inflyttning startade hösten 2011 och hela området är klart under våren Egnahemsbolaget har fått bidrag från Klimatinvesteringsprogrammet för att bebygga området med lågenergihus. Pågående planer för koncernen På stadsbyggnadskontoret pågår idag planarbete för koncernens räkning för bostäder, varav hyresrätter och 417 bostadsrätter och egna hem. Detaljplaner för endast 30 hyresrätter i koncernens projekt vann laga kraft under Året före blev detaljplaner för 220 hyresrätter lagakraftvunna och året dessförinnan bara 60. Vår bedömning är att koncernen inte kan nå målet med 600 hyresrätter och 150 egna hem klara för inflyttning per år de närmaste åren. Utveckling av fastigheterna I 17

18 Investeringar i befintliga fastigheter En stor andel av koncernens fastigheter är byggda under perioden och behovet av stora underhållsåtgärder kräver prioriteringar. Varje gång en större renovering ska göras utreds möjligheten att utföra energibesparande åtgärder. Fokus ligger på stambyten, klimatskal och tekniska installationer. Under 2011 har underhåll och investeringar gjorts för i genomsnitt 343 kr/kvm med fokus på klimatskal och avloppsstammar och badrum. Större projekt Glasmästaregatan i Krokslätt Poseidon har under året påbörjat en stor upprustning och påbyggnad på Glasmästaregatan i Krokslätt. Totalt renoveras 160 lägenheter med avseende på kök, badrum, ventilation, tvättstugor och utvändig mark. Byggnaderna som uppfördes på 1960-talet tilläggsisoleras och putsas samt förses med nya fönster. Dessutom tillskapas 112 nya smålägenheter genom påbyggnad av befintliga huskroppar. Balladgatan i Brunnsbo I Brunnsbo renoverar Poseidon klimatskal vilket berör 352 lägenheter. Fasader, fönster, tak och takavvattning ska åtgärdas. Dessutom genomförs energibesparande åtgärder som till exempel tilläggsisolering av fasaderna och byte av fönster. Backa Södra Backa Röd är Poseidons och Göteborgs största bostadsområde från miljonprogrammet med totalt lägenheter. Området byggdes Projektet Backa Södra är den fjärde etappen i det stora upprustningsprogrammet som har pågått under flera år. Hittills har 524 lägenheter renoverats och i denna etapp åtgärdas ytterligare 224 lägenheter, där fokus främst ligger på de invändiga behoven. Badrum, kök, el och ventilation kommer främst att uppgraderas. Poseidons ambition med Backa Röd är att differentiera området både vad gäller gestaltning, upprustning och hyra. Södra Biskopsgården Bostadsbolagets område i Södra Biskopsgården tillkom under senare delen av 1950-talet och är ett bra exempel på det som ibland kallas folkhemmets bostäder. Upprustningen av Södra Biskopsgården har pågått sedan 2004 och förväntas vara klar När allt är klart kommer 516 lägenheter att ha totalrenoverats avseende kök, badrum, el, ventilation, fönster och vissa fasader samt vissa markanläggningar Investeringar i befintliga fastigheter 360 kr/kvm mnkr Investeringar Investments 2,500 SEK m 2,000 1,500 1, Investeringar 18 I Utveckling av fastigheterna mnkr

19 Hållbarhet och miljö Systematiskt och utifrån en helhetssyn arbetar koncernens bolag för att minska påverkan på miljön och uppnå balans mellan miljö, människa, produktion och färdig produkt. Detta gäller oavsett vilken roll vi har som hyresvärd, kund, fastighetsägare, byggherre eller arbetsgivare. Utveckling av fastigheterna I 19

20 Nyckeltal för hållbar energianvändning Gemensamma nyckeltal för miljö och energi ska spegla trender i den miljöpåverkan bolagen har. Nyckeltalen är mätbara och påverkbara. De ska användas i miljöarbetet för att följa resultat och måluppfyllelse över tid samt skapa underlag för jämförelse mellan olika företag i branschen. Nedan redovisas resultatet av några av koncernens nyckeltal. Fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten Energianvändningen varierar stort mellan fastigheterna i koncernen, bland annat beroende på geografiskt läge, ålder och prestanda samt sammansättning av hyresgäster. Den genomsnittliga normalårskorrigerade förbrukningen 1 är 161 kwh/kvm total BOA+LOA (boyta + lokalyta). Det är en ökning med 8 kwh/kvm från föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på själva korrigeringsmetoden, som under extrema år (som det ovanligt kalla 2010 och ovanligt varma 2011) kan bli missvisande. Den verkliga förbrukningen har i motsats till ovan minskat avsevärt. Energin till värme och varmvatten kommer till övervägande delen från fjärrvärme. Cirka 30 procent av fjärrvärmeförbrukningen går till uppvärmning av varmvatten. Den verkliga fjärrvärmeanvändningen, då ingen hänsyn tas till varmare eller kallare perioder, uppgick 2011 till 705 MWh. Framtidenkoncernen bearbetar fjärrvärmeleverantören för att en mer miljöanpassad fjärrvärme ska levereras till koncernens hela bestånd. Bolagen har datoriserad fastighetsövervakning och styrsystem samt energijägare som med sin spetskompetens metodiskt optimerar och effektiviserar energianvändningen. Det krävs långsiktiga energiinvesteringar som är samordnade med andra åtgärder för att lyckas. Trenden över tid visar på minskad energiförbrukning. Fastighetsel och el för uppvärmning (värmepumpar) Elförbrukningen har minskat över tid och 2011 var den 25 kwh/kvm, vilket är på ungefär samma nivå som Koncernens totala elförbrukning uppgick 2011 till kwh. I princip all el som tidigare debiterades hyresgästerna kollektivt är konverterad till individuell mätning och debitering (IMD). Endast ett fåtal lägenheter värms upp med direktverkande el. Framtidenkoncernen köper endast förnyelsebar el från vind- och vattenkraft för att minska klimatpåverkan. På några fastigheter finns anläggningar med solceller för produktion av el. Göteborgs största solcellsanläggning finns i koncernen, på Hjällbo Lillgata, med en produktion på cirka kwh per år. Arbetet för att öka trygghet och trivsel genom mer belysning både utomhus och i gemensamma utrymmen, installation av portlås och hissar, motverkar målet att minska elanvändningen. Även arbetet med att förbättra inomhusklimat och minska uppvärmningsbehov genom att konvertera självdragsventilation till mekanisk ventilation påverkar elförbrukningen negativt, men inte nödvändigtvis den totala energianvändningen. Uppvärmning med olja 29 av koncernens lägenheter värms upp med olja. Orsaken är att det i dagsläget inte finns fjärrvärme i området. Verklig oljeförbrukning under året uppgick till 36 m 3. Oförändrad vattenförbrukning Vattenförbrukningen är i princip oförändrad för koncernen och ligger på cirka 1,8 m 3 /kvm boarea eller 124 m 3 per lägenhet. Förbrukningen är något högre än genomsnittet i Sverige. Orsaken är troligtvis att antalet boende per lägenhetsyta är större än genomsnittet. Den årliga vattenförbrukningen uppgår till m 3. Sverige har ingen brist på vatten, men rening och omhändertagandet av smutsigt vatten kräver energi och andra resurser. Därför ska vi minska vattenförbrukningen. Arbetet med att hålla nere förbrukningen sker främst genom att utrustning som sparar på vattenmängderna successivt sätts in i fastigheterna, till exempel vattensnåla toaletter och tvättmaskiner. Ett ändrat beteende är nödvändigt för att ytterligare spara på vattnet. Ett antal fastigheter har individuell mätning av varmvattenförbrukningen. Det gör det möjligt för hyresgästerna att följa upp sina respektive förbrukningar och kostnader. Alla vattenmätare har fjärravläsning, vilket innebär betydligt bättre möjligheter till analys och snabbare åtgärder vid exempelvis vattenläckor. Property electricity Fjärrvärme normalårskorrigerad förbrukning District heating adjusted Förbrukning av fastighetsel 28 kwh/m use Vattenförbrukning 2 for a normal year 180 kwh/kvm 28 kwh/kvm 180 kwh/m ,0 m 3 /kvm kwh/kvm * 100 Exkl hyresgästel* ,9 22 1,8 20 1,7 18 1,6 16 1, Temperaturen varierar med köldknäppar och värmeböljor och därmed varierar också energianvändningen för uppvärmning. Normalårskorrigering gör värmeanvändning i byggnader jämförbar över tid. 20 I Hållbarhet och miljö

Tillägg 2012:3 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram.

Tillägg 2012:3 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram. Finansinspektionens diarienummer: 13-3621 Tillägg 2012:3 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram. Tillägg till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTN-program,

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Årsredovisning 2012 Innehåll 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter och hyresgäster 17 Utveckling av fastigheterna 22 Miljö 25 Fastighetsvärdering

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2009

Delårsrapport januari augusti 2009 Delårsrapport januari augusti 2009 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 2,70-2,93 procent för bostadsföretagen i koncernen. Hyresintäkterna

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård s vision Tillsammans bygger vi staden s verksamhet Mark strategiska köp och försäljning upplåtelser arrenden och tomträtt Förvaltning förvalta Fastighetsnämndens fastighetsbestånd Exploatering upplåta

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2015 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar årligen följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Innehåll. 3 2010 i sammandrag 4 VD-kommentar

Innehåll. 3 2010 i sammandrag 4 VD-kommentar Årsredovisning 2010 Innehåll 3 2010 i sammandrag 4 VD-kommentar Förvaltningsberättelse 5 Ägardirektiv, mål och strategier 9 Ledning och organisation 15 Marknad och hyresgäster 21 Medarbetare 24 Miljö 29

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Förvaltnings AB Framtiden

Förvaltnings AB Framtiden Förvaltnings AB Framtiden Årsredovisning 2009 1 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 VD-kommentar Förvaltningsberättelse 6 Ägardirektiv, mål och strategier 10 Ledning och organisation 16 Marknad och hyresgäster

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Bokslut Framtidenkoncernen 2015

Bokslut Framtidenkoncernen 2015 Styrelsehandling nr 9 c 2016-02-12 Bokslut Framtidenkoncernen 2015 Sammanfattning Sammantaget redovisar Framtidenkoncernen ett resultat efter finansnetto om 407, vilket är nivå med prognos. Fastighetsresultatet

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Vad händer i stadsdelen Norra Hisingen?

Vad händer i stadsdelen Norra Hisingen? Vad händer i stadsdelen Norra Hisingen? s Om stadsdelsnämndens arbete med stadsutveckling och samhällsplanering Funktionshinderrådet 21 mars 2012 Tuve torg Kärra centrum Selma Lagerlöfs torg, Backa Upplägg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden, Rågsved

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden, Rågsved Styrelsebeslut ÄRENDE NR 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-05-31 DNR 2016/0694-1.2.1 2016-05-23 HANDLÄGGARE Per Andrén Projektchef Tfn 08-737 21 85 Per.andren@familjebostader.com Genomförandebeslut gällande

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD

Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten 1997-2010 Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD Framtidenkoncernen 17 921 hyresrätter 22 579 hyresrätter 23 596 hyresrätter 2 293 hyresrätter

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Sida 1 (6) 2014-05-20 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Förslag

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2015

Delårsrapport januari - juni 2015 Delårsrapport januari - juni 2015 Framtidenkoncernen har haft en god utveckling under första halvåret. Renovering och underhåll fortskrider enligt plan med stort fokus på miljö och trygghet. Just nu bygger

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

FAQ nya platser för temporära bostäder

FAQ nya platser för temporära bostäder FAQ nya platser för temporära bostäder 161214 Denna fil kan uppdateras löpande Varför behöver Göteborg fler temporära bostäder? Nu kommer de nyanlända göteborgare hit som anvisats till Göteborg. Det är

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Affordable housing Bostadsbidragen stått stilla sedan 1990-talet Större klyftor Vi vill erbjuda de ekonomiskt svaga samma chans Sänker byggkostnaderna

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Tillägg 2012:1 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram.

Tillägg 2012:1 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram. Finansinspektionens diarienummer: 12-9549 Tillägg 2012:1 till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTNprogram. Tillägg till grundprospekt avseende Förvaltnings AB Framtiden (publ) MTN-program,

Läs mer