Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING"

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

2

3 Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen i Sverige sakta ned. För att utveckla välfärden krävs kompetent och engagerad personal. Vi står inför en stor utmaning att inom tio år rekrytera cirka en halv miljon nya medarbetare. SKL har tecknat unika överenskommelser med Kommunal och Akademikeralliansen kring yrkesintroduktion av unga. Det är viktigt att unga får en inblick i de olika karriärer som Sveriges Viktigaste Jobb omfattar. Under SKL:s åtta år har vi tecknat centrala löneavtal utan konflikt. Det visar på en mognad hos samtliga parter. Att bland andra lärarfacken valt att inte säga upp avtalet det sista året är en eloge till kommunerna som levererat substantiella lönehöjningar. När felaktigheter växer till myter om det fantastiska arbete 1,2 miljoner personer gör dagligen måste vi som organisation reagera. I vitboken "Ren fakta" vederlägger vi myterna med statistik och fakta. Vitboken uppdateras kontinuerligt och är tillsammans med Öppna jämförelser och Ekonomirapporten några av SKL:s viktigaste verktyg för en fortsatt utveckling av välfärden. Stockholm i januari, 2015 Anders Knape Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

4 Innehåll 3 Förbundets styrmodell 4 Verksamhetsidé 5 Förbundets verksamhet 12 Årets prioriteringar 14 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 16 Ökat bostadsbyggande 18 Utvecklad barn- och ungdomsvård 20 Bättre skolresultat 22 Unga till arbete 24 Sveriges viktigaste jobb 26 Digitalisering för bättre välfärd 28 Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster 30 Brukare och patienter som aktiva medskapare 32 Vårdens utveckling och likvärdighet 34 Nyanländas etablering en investering för framtiden 36 Välfärdens långsiktiga finansiering 38 Årets prioriterade EU-frågor 42 Budget Uppföljning och utvärdering 48 Politisk organisation 51 Kansliorganisation 53 Koncernen förbundets företag 56 Definitioner 2 Verksamhetsplan och budget 2015

5 Förbundets styrmodell Förbundets styrning av sin verksamhet beskrivs schematiskt i följande figur. Se också definitioner på sidan 56. Verksamhetsidé Varför finns vi? Kännetecken Hur vill vi uppfattas av medlemmar och omvärld? Verksamhetens inriktning Inriktningsmål och perspektiv Vad vill vi uppnå på sikt? Vilka perspektiv ska genomsyra verksamheten? Årets prioriteringar Indikatorer Vad ska vi uppnå under året? Uppföljning och utvärdering Hur följer vi upp och utvärderar våra resultat? Verksamhetsplan och budget

6 Verksamhetsidé En fråga om demokrati. SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. 4 Verksamhetsplan och budget 2015

7 Förbundets verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting företräder medlemmarnas intressen och ska med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin stödja dem i utvecklingen av välfärdstjänster. SKL har till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Insatser för att stödja medlemmarna sker framför allt genom intressebevakning, verksamhetsutveckling samt rådgivning och service. Intressebevakning Med intressebevakning agerar vi för att påverka beslutsfattande hos externa aktörer, till exempel EU, riksdag, regering, myndigheter, fackliga och andra organisationer, i en riktning som gynnar våra medlemmar. Det kan handla om krav på förändrad lagstiftning eller frågor som rör finansieringen av medlemmarnas verksamhet. Intressebevakningen sker genom opinions bildning, påverkansarbete och uppvaktningar, ofta baserat på färska fakta rapporter om läget hos medlemmarna. Förutom våra egna initiativ till förändringar inkommer varje år runt 500 remisser från främst regeringskansliet och statliga myndigheter. SKL:s pressjour tar dessutom emot över förfrågningar från media per år. En stor och viktig del av intressebevakaruppdraget utför vi i vår roll som arbetsgivarorganisation där vi bland annat tecknar avtal om lön och allmänna anställningsvillkor som berör en miljon anställda i kommuner, landsting och regioner. I arbetsgivaruppdraget ingår också att stärka medlemmarna i rollen som arbetsgivare för att bland annat värna om befintlig kompetens i sektorn och för att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare. Verksamhetsplan och budget

8 Verksamhetsutveckling Bland SKL:s medlemmar pågår en omfattande verksamhetsutveckling inom flertalet av de områden som medlemmarna ansvarar för. Utvecklingsarbetena har ofta fokus på effektivitet och produktivitet men rör också förbättringsarbete i själva innehållet i välfärdstjänsterna. I dessa utvecklingsarbeten har SKL ofta en viktig roll som drivkraft och inspiratör men också som samordnare av projekt och genom att erbjuda medlemmarna en nationell mötesplats för erfarenhetsutbyte. Under senare år har en stor del av utvecklingsarbetet genomförts med finansiering från externa aktörer, bland annat regeringen, statliga myndigheter och EU var SKL involverad i ett fyrtiotal sådana utvecklingsarbeten. Rådgivning och service Dagligen erbjuder vi våra medlemmar rådgivning och service. Varje år inkommer cirka 2,5 miljoner e postmeddelanden till SKL med såväl juridiska och ekonomiska spörsmål som frågor inom medlemmarnas olika sakområden. Utöver den stora mängd telefonsamtal som dagligen går direkt till enskilda anställda inom SKL inkommer också mer än telefonsamtal till vår växel varje år. SKL:s webbplats har över unika besökare per vecka, veckobrevet med VD:s krönika har prenumeranter och det centrala twitterkontot följs av personer. Dessutom diarieförs cirka inkommande ärenden av varierande slag som fördelas ut i organisationen. Genom cirkulär på vår hemsida och över 30 olika nyhetsbrev informeras medlemmarna regelbundet om händelser och utveckling som påverkar dem. Vi erbjuder också kurser och konferenser inom de flesta områden som medlemmarna ansvarar för. Vid en förfrågan via telefon eller e post ska enligt SKL:s servicelöfte svar eller besked ges inom två arbetsdagar om hur ärendet kommer att hanteras. I servicelöftet ingår också att vi gärna håller telefon eller webbsända möten. De återkommande mätningarna av hur medlemmarna uppfattar förbundets verksamhet visar bland annat att förbundets service och rådgivning generellt sett är mycket uppskattad. 6 Verksamhetsplan och budget 2015

9 Våra kännetecken Initiativ, trovärdighet, öppenhet och arbetsglädje ska känneteckna förbundets verksamhet. Det handlar om framtidsorientering, att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Det gäller också att visa handlingskraft och att vara saklig, pålitlig och långsiktig. Förbundet ska dessutom ha ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och tillgänglighet. I detta ligger bland annat att ge förutsättningar för medlemmarnas delaktighet. Inom SKL ska utrymme ges för engagemang och motivation. Perspektiv som genomsyrar verksamheten Tre perspektiv ska genomsyra SKL:s verksamhet både externt och internt. Dessa är EU, Jämställdhet och Mångfald. EU-perspektivet handlar om att ta tillvara de möjligheter som det internationella samarbetet erbjuder men också att noga följa och påverka skeenden inom till exempel EU:s institutioner. Jämställdhetsperspektivet innebär att främja jämställdhet med målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. SKL:s strategiska handlingsplan för jämställdhetsintegrering utgår från det europeiska kommunoch regionförbundet, CEMR:s, Council of European Municipalities and Regions, deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det övergripande målet för arbetet är att SKL ska ge goda förutsättningar för medlemmarnas arbete med jämställdhet i politik, verksamhet och arbetsliv. Mångfaldsperspektivet innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter när det gäller könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Perspektiven har ett särskilt intresse för SKL utifrån rollen som nationell arbetsgivarorganisation. Uppföljning av perspektiven 2015 EU-perspektivets genomslag bedöms genom en enkätundersökning bland relevanta Brysselstationerade aktörer om hur SKL uppfattas leva upp till sina kännetecken om initiativ och trovärdighet även på den europeiska Verksamhetsplan och budget

10 arenan samt genom en analys av hur kansliets verksamhetsplanering inför följande år präglas av EU-perspektivet. Jämställdhetsperspektivets genomslag bedöms genom en analys av hur kansliet i sin verksamhetsplanering genomför, prioriterar och följer upp arbetet i enlighet med SKL:s strategiska handlingsplan. Mångfaldsperspektivet följs upp genom att en kontroll sker av att alla SKL:s avdelningar har genomfört ett pilotprojekt för att stärka mångfaldsperspektivet och beslutat om hur erfarenheter från pilotprojektet ska tas till vara framöver. En bredd av centrala samhällsfrågor SKL:s verksamhet återspeglar svenska kommuners, landstings och regioners viktiga roller och ansvar för Sveriges utveckling. SKL arbetar bland annat med följande områden och frågor. Demokrati, ledning och styrning SKL arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker. Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring. Inom området arbetar vi med medborgardialog och -inflytande, driftformer, valfrihet, kvalitet, styrning av verksamhet, uppföljning, mänskliga rättigheter, politisk styrning, revision, val och maktfördelning. Hälsa och sjukvård Hälso- och sjukvården ska vara säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad, hälsofrämjande, kunskapsbaserad och tillgänglig. Genom att samordna, ta initiativ och bidra med kompetens stödjer vi våra medlemmar i deras utveckling av framtidens hälso- och sjukvård. Inom området arbetar vi bland annat med stöd för systemutveckling, e-hälsa, folkhälsa, tandvård, psykisk hälsa, jämlik vård, kunskapsstyrning, stöd inom vissa sjukdoms- och verksamhetsområden, sjukskrivning och 8 Verksamhetsplan och budget 2015

11 rehabilitering, läkemedelsanvändning, tillgänglighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Näringsliv och arbete SKL stöder kommuner att utveckla arbetsmarknadsinsatser, inte minst för unga och nyanlända. Vi jobbar brett med näringslivsfrågor ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd. Inom området arbetar vi med arbetsmarknad, sysselsättning, forskning och innovation i offentlig sektor, näringsliv och företagsklimat. Digitalisering SKL verkar för att utveckla framtidens e-samhälle. Målen för e-samhället är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet och en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det behövs smarta digitala tjänster som gör det lätt att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med vården, eller planera en utbyggnad av villan. SKL driver på i det arbetet. Vi arbetar med områdena Strategi för e-samhället, skolans digitalisering, e-hälsa, medborgardialog, e-arkiv, e-handel och e-legitimation. Samhällsplanering, infrastruktur SKL arbetar för att kommunerna och landstingen ska få bättre förutsättningar att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. Vi driver våra medlemmars intressen och ger stöd i form av bland annat underlag till taxor och vägledningar om upphandling av kollektivtrafik. Vi arbetar med områdena miljö, hälsa, myndighetsutövning, offentliga fastigheter, planering, byggande, bostäder, regional utveckling, tillgänglighet, trafik, infrastruktur samt trygghet och säkerhet. Verksamhetsplan och budget

12 Kultur, fritid Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga. Inom området arbetar vi med bibliotek, e-böcker, folkbildning, idrott och anläggningar, kultur- och fritidsstatistik, Sveriges friluftskommun och ungas fritid. Skola, förskola SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar. Inom området arbetar vi med framgångsrika skolkommuner, matematiksatsning, utvecklingsmodell för skolan, nyanlända elever, färre gymnasieavhopp, elevenkäter, elevhälsa, skolmat, förskola och fritidshem. Social omsorg, stöd, äldre SKL bevakar det socialpolitiska området utifrån kommunernas ansvar och uppdrag. Vi stödjer kommunerna i att utveckla vården och omsorgen för särskilda grupper. Vi främjar och utvecklar samverkan med andra huvudmän och aktörer, i synnerhet mellan kommun och landsting kring målgrupper som har behov av insatser både från socialtjänsten och hälsooch sjukvården. Inom området arbetar vi med äldre, barn och unga, personer med missbruksproblem, personer med funktionsnedsättning och anhörigvårdare samt försörjningsstöd, kunskapsbaserad socialtjänst, systematisk uppföljning och brukarmedverkan. Ekonomi och statistik SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning. 10 Verksamhetsplan och budget 2015

13 Vi utvecklar former för styrning och uppföljning. Statistik och öppna jämförelser är viktiga verktyg. Inom området arbetar vi med upphandlingsfrågor, konkurrens, budget och planering, finansfrågor, finansieringsprincipen, god ekonomisk hushållning, pensionskostnader, redovisning, utjämningssystem, välfärdens långsiktiga finansiering, statistik och nyckeltal. Arbetsgivarfrågor SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i det arbetet. Inom området arbetar vi med arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, chefs- och ledarskap, EU-rätt, kollektivavtal, lönebildning, personal- och kompetensförsörjning, projektet Sveriges Viktigaste Jobb, uppföljning och analys. Juridik SKL ger råd och vägledning till medlemmarna i juridiska frågor och verkar för att lagar och föreskrifter utformas med hänsyn till det kommunala självstyret och kommunernas och landstingens förutsättningar. Inom området arbetar vi med kommunalrätt, offentlighet och sekretess, skoljuridik, socialrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, civilrätt, skatterätt, EU-rätt, konkurrens- och upphandlingsjuridik samt plan- och miljörätt. SKL har också särskild service inom området arbetsrätt. Verksamhetsplan och budget

14 Årets prioriteringar För att fullgöra sin uppgift att bidra till medborgarnas trygghet och välfärd behöver kommuner, landsting och regioner ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Samtidigt ställs krav på stabilitet, långsiktighet och trovärdighet. De närmaste åren står SKL:s medlemmar inför en rad utmaningar som ställer särskilda krav på förbundet. Utifrån dessa utmaningar har förbundets kongress i november 2011 angett att förbundets aktiviteter under mandatperioden ska ha sin utgångspunkt i följande tre inriktningar: > > Demokrati och självstyre > > Välfärdens utveckling och finansiering > > Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb. För varje inriktning har kongressen dessutom valt att ange ett antal inriktningsmål, totalt 81 sådana mål. Som en fortsatt fördjupning och konkretisering till den av kongressen valda inriktningen för verksamheten under perioden har styrelsen pekat ut följande 12 frågor som särskilt viktiga att följa under år Verksamhetsplan och budget 2015

15 Årets prioriteringar > > Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning > > Ökat bostadsbyggande > > Utvecklad barn- och ungdomsvård > > Bättre skolresultat > > Unga till arbete > > Sveriges viktigaste jobb > > Digitalisering för bättre välfärd > > Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster > > Brukare och patienter som aktiva medskapare > > Vårdens utveckling och likvärdighet > > Nyanländas etablering en investering för framtiden > > Välfärdens långsiktiga finansiering De 12 frågorna beskrivs i det följande med målsättningar i form av indikatorer. Till beskrivningen har också fogats de av kongressen formulerade inriktningsmål som tydligast har bäring på respektive fråga. Utöver de 12 prioriterade frågorna har styrelsen även antagit 11 prioriterade EU-frågor som redovisas på sid 38. Verksamhetsplan och budget

16 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Hälsa och sysselsättning har ett starkt samband. Arbete för personer med funktionsnedsättning måste prioriteras. Svensk arbetsmarknad står inför en generationsväxling. Inom tio år behöver välfärdssektorn rekrytera hundratusentals nya medarbetare och chefer. Funktionsnedsättning är en del av SKL:s mångfaldsperspektiv, vilket ska genomsyra SKL:s arbete både externt och internt. Mångfald i arbetslivet är att betrakta medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten och att se och respektera individen. Deltagande i arbetslivet är en känd positiv hälsofaktor och det är viktigt att underlätta deltagandet i arbetslivet för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. Det finns även ett starkt behov av ökad samverkan mellan olika aktörer och med de arbetsintegrerade sociala företagen. I SKL:s enkät från 2011 var det 63 procent av kommunerna som hade vidtagit åtgärder för att förbättra tillgängligheten och 20 procent som hade politiska beslut eller riktlinjer om anställning. Arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är omfattande, endast cirka 50 procent av alla har någon form av anställning. Många har samtidigt med hjälp av arbetsförmedlingen stärkt sin arbetsmarknadsanknytning. I flera kommuner och landsting sker redan ett medvetet arbete med att stärka delaktighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Svensk arbetsmarknad står inför en generationsväxling. Inom tio år behöver välfärdssektorn rekrytera hundratusentals 14 Verksamhetsplan och budget 2015

17 nya medarbetare och chefer. Det är både en utmaning och en möjlighet. Det kräver att kommuner och landsting som arbetsgivare förmår att se kompetensen före en eventuell funktionsnedsättning eller annan orsak till ett utanförskap på arbetsmarknaden. Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner vid rekrytering uppfattas som attraktiva arbetsgivare när det gäller att beakta mångfald i personalgrupper. > > SKL ska verka för att kommuner och landsting får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. Indikatorer > > 50 procent av medlemmarna har antagit riktlinjer eller politiska beslut för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommuner eller landsting. (2015) > > Framgångsrika metoder för att öka andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning har kommunicerats till politiker och ledande tjänstemän och uppfattas som användbara i utvecklingen av det lokala delaktighetsarbetet. (2015) > > Medlemmarna har tagit del av goda exempel på projekt för arbetsintegration där kommuner, arbetsförmedling och företag samverkar. (2015) Verksamhetsplan och budget

18 Ökat bostadsbyggande Det är dags att alla tar ett gemensamt ansvar för bostadsbyggandet. Planprocessen behöver förbättras och intentionsavtal för ökat bostadsbyggande prövas. Det är viktigt att ett avtalsförslag går längre än att enbart behandla de största infrastrukturinvesteringarna. SKL har sedan 2012 haft en programberedning för ökat bostadsbyggande som presenterade sin slutrapport i april Programberedningen har i sin slutrapport redovisat förslag till regeringen, till kommunerna och till byggbranschens aktörer. Till regeringen har SKL riktat tre hemställningar om insatser för att öka konkurrensen i byggbranschen, se över bostadsbyggandets finansiering och skatteregler samt att se över PBL med syfte att minska länsstyrelsernas ingrepp i planprocessen. Hemställan till regeringen om att begränsa länsstyrelsens inflytande i kommunernas planering har inte gett resultat och frågan om länsstyrelsernas försenande roll i planprocessen måste utredas. Länsstyrelsernas handläggningstider varierar kraftigt och prövningar är inte alltid ändamålsenliga. Intentionsavtal mellan kommun, region och stat om ökat bostadsbyggande var ett av programberedningens förslag. Det är viktigt att ett avtalsförslag går längre än att enbart behandla de största infrastrukturinvesteringarna. En modell för en region eller del av region bör prövas. Genom ändringar i PBL och införandet av den nya lagen om kommunal markanvisning finns ett krav på kommunerna att besluta om policy för sin avtalsverksamhet. En markanvisningspolicy kan bland annat syfta till att ge fler aktörer möjlighet att delta och därigenom stärka konkurrensen i byggsektorn. Att ta fram Öppna jämförelser för planprocessen bidrar till att jämförelser mellan kommuner kan ske genom att relevanta data samlas och presenteras på ett användbart sätt. 16 Verksamhetsplan och budget 2015

19 Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik som möter framtida utmaningar. Indikatorer > > Kommuner i en region har ett intentionsavtal för ökat bostadsbyggande mellan staten, regionen och kommunerna. ( ) > > Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att ändra planprocessen så att länsstyrelsernas möjlighet att yttra sig begränsas till ett tillfälle. ( ) > > Minst hälften av de kommuner som arbetar med kommunal markanvisning har en markanvisningspolicy som syftar till fler aktörer och tydlig genomförandetid. ( ) > > SKL har publicerat Öppna jämförelser för planprocessen. ( ) Verksamhetsplan och budget

20 Utvecklad barnoch ungdomsvård Hälsan hos barn och unga placerade i familjehem eller hem för vård och boende måste stärkas. Socialarbetarnas arbetssituation behöver förbättras. Hälsoproblem bland placerade barn tycks vara lika vanliga hos barn placerade med tvång (enligt LVU) som frivilligt placerade (enligt Socialtjänstlagen). Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och unga som är placerade i familjehem eller HVB, hem för vård eller boende. Hälsoproblemen hos barn som placeras utanför det egna hemmet kan bero på att de inte alltid fått sina hälsobehov tillgodosedda på grund av bristande omsorg från föräldrarna, till exempel inte kommit till regelbundna barnhälsovårdskontroller. Men inte ens när samhället tagit över vården är det säkert att hälsobehoven uppmärksammas, trots att det är lagkrav på läkarundersökning av barn som placeras med tvång (enligt lagen om vård av unga, LVU). I Dartingtonprojekt (Socialstyrelsen 2 000) redovisades exempelvis att av cirka 100 barn i familjehem och HVB så hade två tredjedelar av barnen hälsoproblem av olika slag, som ortopediska problem, magont, tandproblem och synfel som inte uppmärksammats trots att barnen varit placerade under många år. Hälsoproblem bland placerade barn tycks vara lika vanliga hos barn placerade med tvång (enligt LVU) som frivilligt placerade (enligt Socialtjänstlagen). Den sociala barn- och ungdomsvården är ifrågasatt och olika rapporter har visat en bild av en pressad arbetssituation med hög personalomsättning och höga sjukskrivningstal bland såväl socialsekreterare som 18 Verksamhetsplan och budget 2015

21 arbetsledare. Kommunerna och även bemanningsföretagen har svårt att rekrytera behöriga socionomer och de arbetsledare som ska ansvara för viktig inskolning är själva ofta nya som arbetsledare. Det kommer fram i den kartläggning som SKL genomförde 2013: Stabilitet som kompetensstrategi för social barn-och ungdomsvård. Noggrann introduktion av nyanställda och ledarutvecklingsprogram bidrar till ökad stabilitet. Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att frågan om barns och ungas uppväxtvillkor följs upp inom de för förbundet prioriterade områdena. FAKTA > > Var fjärde kommun uppger att de i hög grad kunnat erbjuda introduktion och uppföljning. > > 2014 blev 21 procent av SoLplacerade och 62 procent av LVU-placerade barn och unga läkarundersökta. Indikatorer > > 75 % av SoL-placerade respektive 90 % av LVU-placerade barn och unga ska vara läkarundersökta. ( ) > > 90 procent av kommunerna kan i egen regi erbjuda introduktion och uppföljning av nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. ( ) > > 90 procent av kommunerna kan erbjuda arbetsledare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ett nationellt framtaget ledarutvecklingsprogram. ( ) Verksamhetsplan och budget

22 Bättre skolresultat Skolan är bättre än sitt rykte. Resurserna till skolan har ökat inte minskat. Lärartätheten är bland de högsta i EU. En övervägande majoritet av elever och föräldrar är nöjda med skolan. Men resultaten i skolan måste bli bättre. Likvärdigheten måste förbättras och det är inte acceptabelt att pojkar når sämre resultat än flickor. SKL verkar för bättre skolresultat, bland annat genom att driva utvecklingsprojekt med över hälften av landets kommuner. All utveckling av en verksamhet förutsätter att det finns bra information om rådande tillstånd att utgå från. De nationella proven och betygen är en del av det nationella uppföljningssystemet men ger inte tillräckligt bra underlag för det. De nationella proven är till exempel inte jämförbara över tid och finns inte för alla ämnen. Den arbetsbelastning som proven utgör för lärare är också ett problem som påverkar undervisningen. SKL verkar för bättre skolresultat på olika sätt, bland annat genom att driva utvecklingsprojekt med över hälften av landets kommuner. Staten har också genomfört en rad utvecklingsinsatser de senaste åren. Trots detta finns det kommunala huvudmän som under lång tid har haft svaga eller vikande elevresultat och som kan behöva stöd i sitt analys- och utvecklingsarbete. Här är erfarenheterna från såväl våra utvecklingsprojekt som forskningen tydliga. För att utveckla skolan krävs att skolans ledarskap på olika nivåer stärks och att en god dialog finns med såväl elever och föräldrar som de som arbetar i skolan. Genom det skapas utrymme för bra arbetsmiljö för elever och personal och en utvecklad undervisning som präglas av kollegialt lärande. Det är också viktigt att olika ledningsnivåer drar åt samma håll. Samverkan mellan huvudmannen och rektorer är central. 20 Verksamhetsplan och budget 2015

23 Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål. > > SKL ska verka för att kompetens och skicklighet hos befintliga lärare och annan pedagogisk personal utvecklas. > > SKL ska stödja medlemmarna i att utveckla attraktiva villkor och organisatoriska förutsättningar som möjliggör ett gott ledarskap. > > SKL ska stödja utvecklingen mot att huvudmännen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov i enighet med Barnkonventionen. Indikatorer > > Regeringen har beslutat att utreda hur de nationella proven ska förändras för att dels minska lärares arbetsbörda, dels ge huvudmännen underlag om kunskapsutveckling över åren. (2015) > > En majoritet av de kommuner som under lång tid har haft svaga eller vikande elevresultat har fått stöd i ett analys- och utvecklingsarbete av SKL. (2015) > > Minst tio kommuner har påbörjat en pilotomgång av ledarskapsprogrammet Leda för resultat i skolan som vänder sig till skolchefer och rektorer. (2015) Verksamhetsplan och budget

24 Unga till arbete Att stärka ungas kompetens är viktigt för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Fler måste fullfölja gymnasiet och fler erbjudas feriejobb och yrkesintroduktion. Feriejobb under studie tiden är en viktig åtgärd för att ge unga arbetslivserfarenheter och en inblick i olika kommunala arbeten. Ett femtontal medlemmar, i huvudsak kommuner, har tecknat avtal om yrkesintroduktion. Endast ett fåtal personer är eller har varit aktuella för denna insats. Det avtal som idag finns är med Kommunal och ett annat avtal är aktuellt med Akademikeralliansen. Dessa centrala överenskommelser förhandlas sedan lokalt och blir lokala överenskommelser. Kommuner och landsting är stora arbetsgivare och kan bidra med att ge de som har längre till arbetsmarknaden en starkare förankring. Ett viktigt instrument kan vara yrkesintroduktion. Det finns därför anledning att stimulera ett ökat antal avtal på lokal nivå. Feriejobb under studietiden är en viktig åtgärd för att ge unga arbetslivserfarenheter och en inblick i olika kommunala arbeten. De allra flesta kommuner erbjuder redan idag i varierande omfattning feriejobb. Endast ett fåtal landsting gör det. Det finns många skäl till att feriejobb bör bli en viktig profilfråga för kommuner, landsting och regioner, inte minst på grund av sektorns stora rekryteringsbehov. SKL bör följa detta arbete och bidra till att kvalitén på insatserna är på en hög nivå utifrån den enskilde unges perspektiv. En särskilt betoning bör finnas på grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är det endast tre fjärdedelar som fullföljer gymnasieutbildningen på fyra år. SKL har sedan 2012 med medel från ESF bedrivit ett intensivt arbete med att minska antalet som inte fullföljer gymnasieskolan. Projektet med omkring 55 kommuner har varit framgångsrikt. Det finns an 22 Verksamhetsplan och budget 2015

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer