Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING"

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

2

3 Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen i Sverige sakta ned. För att utveckla välfärden krävs kompetent och engagerad personal. Vi står inför en stor utmaning att inom tio år rekrytera cirka en halv miljon nya medarbetare. SKL har tecknat unika överenskommelser med Kommunal och Akademikeralliansen kring yrkesintroduktion av unga. Det är viktigt att unga får en inblick i de olika karriärer som Sveriges Viktigaste Jobb omfattar. Under SKL:s åtta år har vi tecknat centrala löneavtal utan konflikt. Det visar på en mognad hos samtliga parter. Att bland andra lärarfacken valt att inte säga upp avtalet det sista året är en eloge till kommunerna som levererat substantiella lönehöjningar. När felaktigheter växer till myter om det fantastiska arbete 1,2 miljoner personer gör dagligen måste vi som organisation reagera. I vitboken "Ren fakta" vederlägger vi myterna med statistik och fakta. Vitboken uppdateras kontinuerligt och är tillsammans med Öppna jämförelser och Ekonomirapporten några av SKL:s viktigaste verktyg för en fortsatt utveckling av välfärden. Stockholm i januari, 2015 Anders Knape Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

4 Innehåll 3 Förbundets styrmodell 4 Verksamhetsidé 5 Förbundets verksamhet 12 Årets prioriteringar 14 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 16 Ökat bostadsbyggande 18 Utvecklad barn- och ungdomsvård 20 Bättre skolresultat 22 Unga till arbete 24 Sveriges viktigaste jobb 26 Digitalisering för bättre välfärd 28 Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster 30 Brukare och patienter som aktiva medskapare 32 Vårdens utveckling och likvärdighet 34 Nyanländas etablering en investering för framtiden 36 Välfärdens långsiktiga finansiering 38 Årets prioriterade EU-frågor 42 Budget Uppföljning och utvärdering 48 Politisk organisation 51 Kansliorganisation 53 Koncernen förbundets företag 56 Definitioner 2 Verksamhetsplan och budget 2015

5 Förbundets styrmodell Förbundets styrning av sin verksamhet beskrivs schematiskt i följande figur. Se också definitioner på sidan 56. Verksamhetsidé Varför finns vi? Kännetecken Hur vill vi uppfattas av medlemmar och omvärld? Verksamhetens inriktning Inriktningsmål och perspektiv Vad vill vi uppnå på sikt? Vilka perspektiv ska genomsyra verksamheten? Årets prioriteringar Indikatorer Vad ska vi uppnå under året? Uppföljning och utvärdering Hur följer vi upp och utvärderar våra resultat? Verksamhetsplan och budget

6 Verksamhetsidé En fråga om demokrati. SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. 4 Verksamhetsplan och budget 2015

7 Förbundets verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting företräder medlemmarnas intressen och ska med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin stödja dem i utvecklingen av välfärdstjänster. SKL har till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Insatser för att stödja medlemmarna sker framför allt genom intressebevakning, verksamhetsutveckling samt rådgivning och service. Intressebevakning Med intressebevakning agerar vi för att påverka beslutsfattande hos externa aktörer, till exempel EU, riksdag, regering, myndigheter, fackliga och andra organisationer, i en riktning som gynnar våra medlemmar. Det kan handla om krav på förändrad lagstiftning eller frågor som rör finansieringen av medlemmarnas verksamhet. Intressebevakningen sker genom opinions bildning, påverkansarbete och uppvaktningar, ofta baserat på färska fakta rapporter om läget hos medlemmarna. Förutom våra egna initiativ till förändringar inkommer varje år runt 500 remisser från främst regeringskansliet och statliga myndigheter. SKL:s pressjour tar dessutom emot över förfrågningar från media per år. En stor och viktig del av intressebevakaruppdraget utför vi i vår roll som arbetsgivarorganisation där vi bland annat tecknar avtal om lön och allmänna anställningsvillkor som berör en miljon anställda i kommuner, landsting och regioner. I arbetsgivaruppdraget ingår också att stärka medlemmarna i rollen som arbetsgivare för att bland annat värna om befintlig kompetens i sektorn och för att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare. Verksamhetsplan och budget

8 Verksamhetsutveckling Bland SKL:s medlemmar pågår en omfattande verksamhetsutveckling inom flertalet av de områden som medlemmarna ansvarar för. Utvecklingsarbetena har ofta fokus på effektivitet och produktivitet men rör också förbättringsarbete i själva innehållet i välfärdstjänsterna. I dessa utvecklingsarbeten har SKL ofta en viktig roll som drivkraft och inspiratör men också som samordnare av projekt och genom att erbjuda medlemmarna en nationell mötesplats för erfarenhetsutbyte. Under senare år har en stor del av utvecklingsarbetet genomförts med finansiering från externa aktörer, bland annat regeringen, statliga myndigheter och EU var SKL involverad i ett fyrtiotal sådana utvecklingsarbeten. Rådgivning och service Dagligen erbjuder vi våra medlemmar rådgivning och service. Varje år inkommer cirka 2,5 miljoner e postmeddelanden till SKL med såväl juridiska och ekonomiska spörsmål som frågor inom medlemmarnas olika sakområden. Utöver den stora mängd telefonsamtal som dagligen går direkt till enskilda anställda inom SKL inkommer också mer än telefonsamtal till vår växel varje år. SKL:s webbplats har över unika besökare per vecka, veckobrevet med VD:s krönika har prenumeranter och det centrala twitterkontot följs av personer. Dessutom diarieförs cirka inkommande ärenden av varierande slag som fördelas ut i organisationen. Genom cirkulär på vår hemsida och över 30 olika nyhetsbrev informeras medlemmarna regelbundet om händelser och utveckling som påverkar dem. Vi erbjuder också kurser och konferenser inom de flesta områden som medlemmarna ansvarar för. Vid en förfrågan via telefon eller e post ska enligt SKL:s servicelöfte svar eller besked ges inom två arbetsdagar om hur ärendet kommer att hanteras. I servicelöftet ingår också att vi gärna håller telefon eller webbsända möten. De återkommande mätningarna av hur medlemmarna uppfattar förbundets verksamhet visar bland annat att förbundets service och rådgivning generellt sett är mycket uppskattad. 6 Verksamhetsplan och budget 2015

9 Våra kännetecken Initiativ, trovärdighet, öppenhet och arbetsglädje ska känneteckna förbundets verksamhet. Det handlar om framtidsorientering, att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Det gäller också att visa handlingskraft och att vara saklig, pålitlig och långsiktig. Förbundet ska dessutom ha ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och tillgänglighet. I detta ligger bland annat att ge förutsättningar för medlemmarnas delaktighet. Inom SKL ska utrymme ges för engagemang och motivation. Perspektiv som genomsyrar verksamheten Tre perspektiv ska genomsyra SKL:s verksamhet både externt och internt. Dessa är EU, Jämställdhet och Mångfald. EU-perspektivet handlar om att ta tillvara de möjligheter som det internationella samarbetet erbjuder men också att noga följa och påverka skeenden inom till exempel EU:s institutioner. Jämställdhetsperspektivet innebär att främja jämställdhet med målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. SKL:s strategiska handlingsplan för jämställdhetsintegrering utgår från det europeiska kommunoch regionförbundet, CEMR:s, Council of European Municipalities and Regions, deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det övergripande målet för arbetet är att SKL ska ge goda förutsättningar för medlemmarnas arbete med jämställdhet i politik, verksamhet och arbetsliv. Mångfaldsperspektivet innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter när det gäller könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Perspektiven har ett särskilt intresse för SKL utifrån rollen som nationell arbetsgivarorganisation. Uppföljning av perspektiven 2015 EU-perspektivets genomslag bedöms genom en enkätundersökning bland relevanta Brysselstationerade aktörer om hur SKL uppfattas leva upp till sina kännetecken om initiativ och trovärdighet även på den europeiska Verksamhetsplan och budget

10 arenan samt genom en analys av hur kansliets verksamhetsplanering inför följande år präglas av EU-perspektivet. Jämställdhetsperspektivets genomslag bedöms genom en analys av hur kansliet i sin verksamhetsplanering genomför, prioriterar och följer upp arbetet i enlighet med SKL:s strategiska handlingsplan. Mångfaldsperspektivet följs upp genom att en kontroll sker av att alla SKL:s avdelningar har genomfört ett pilotprojekt för att stärka mångfaldsperspektivet och beslutat om hur erfarenheter från pilotprojektet ska tas till vara framöver. En bredd av centrala samhällsfrågor SKL:s verksamhet återspeglar svenska kommuners, landstings och regioners viktiga roller och ansvar för Sveriges utveckling. SKL arbetar bland annat med följande områden och frågor. Demokrati, ledning och styrning SKL arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker. Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring. Inom området arbetar vi med medborgardialog och -inflytande, driftformer, valfrihet, kvalitet, styrning av verksamhet, uppföljning, mänskliga rättigheter, politisk styrning, revision, val och maktfördelning. Hälsa och sjukvård Hälso- och sjukvården ska vara säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad, hälsofrämjande, kunskapsbaserad och tillgänglig. Genom att samordna, ta initiativ och bidra med kompetens stödjer vi våra medlemmar i deras utveckling av framtidens hälso- och sjukvård. Inom området arbetar vi bland annat med stöd för systemutveckling, e-hälsa, folkhälsa, tandvård, psykisk hälsa, jämlik vård, kunskapsstyrning, stöd inom vissa sjukdoms- och verksamhetsområden, sjukskrivning och 8 Verksamhetsplan och budget 2015

11 rehabilitering, läkemedelsanvändning, tillgänglighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Näringsliv och arbete SKL stöder kommuner att utveckla arbetsmarknadsinsatser, inte minst för unga och nyanlända. Vi jobbar brett med näringslivsfrågor ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd. Inom området arbetar vi med arbetsmarknad, sysselsättning, forskning och innovation i offentlig sektor, näringsliv och företagsklimat. Digitalisering SKL verkar för att utveckla framtidens e-samhälle. Målen för e-samhället är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet och en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det behövs smarta digitala tjänster som gör det lätt att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med vården, eller planera en utbyggnad av villan. SKL driver på i det arbetet. Vi arbetar med områdena Strategi för e-samhället, skolans digitalisering, e-hälsa, medborgardialog, e-arkiv, e-handel och e-legitimation. Samhällsplanering, infrastruktur SKL arbetar för att kommunerna och landstingen ska få bättre förutsättningar att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. Vi driver våra medlemmars intressen och ger stöd i form av bland annat underlag till taxor och vägledningar om upphandling av kollektivtrafik. Vi arbetar med områdena miljö, hälsa, myndighetsutövning, offentliga fastigheter, planering, byggande, bostäder, regional utveckling, tillgänglighet, trafik, infrastruktur samt trygghet och säkerhet. Verksamhetsplan och budget

12 Kultur, fritid Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga. Inom området arbetar vi med bibliotek, e-böcker, folkbildning, idrott och anläggningar, kultur- och fritidsstatistik, Sveriges friluftskommun och ungas fritid. Skola, förskola SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar. Inom området arbetar vi med framgångsrika skolkommuner, matematiksatsning, utvecklingsmodell för skolan, nyanlända elever, färre gymnasieavhopp, elevenkäter, elevhälsa, skolmat, förskola och fritidshem. Social omsorg, stöd, äldre SKL bevakar det socialpolitiska området utifrån kommunernas ansvar och uppdrag. Vi stödjer kommunerna i att utveckla vården och omsorgen för särskilda grupper. Vi främjar och utvecklar samverkan med andra huvudmän och aktörer, i synnerhet mellan kommun och landsting kring målgrupper som har behov av insatser både från socialtjänsten och hälsooch sjukvården. Inom området arbetar vi med äldre, barn och unga, personer med missbruksproblem, personer med funktionsnedsättning och anhörigvårdare samt försörjningsstöd, kunskapsbaserad socialtjänst, systematisk uppföljning och brukarmedverkan. Ekonomi och statistik SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning. 10 Verksamhetsplan och budget 2015

13 Vi utvecklar former för styrning och uppföljning. Statistik och öppna jämförelser är viktiga verktyg. Inom området arbetar vi med upphandlingsfrågor, konkurrens, budget och planering, finansfrågor, finansieringsprincipen, god ekonomisk hushållning, pensionskostnader, redovisning, utjämningssystem, välfärdens långsiktiga finansiering, statistik och nyckeltal. Arbetsgivarfrågor SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i det arbetet. Inom området arbetar vi med arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, chefs- och ledarskap, EU-rätt, kollektivavtal, lönebildning, personal- och kompetensförsörjning, projektet Sveriges Viktigaste Jobb, uppföljning och analys. Juridik SKL ger råd och vägledning till medlemmarna i juridiska frågor och verkar för att lagar och föreskrifter utformas med hänsyn till det kommunala självstyret och kommunernas och landstingens förutsättningar. Inom området arbetar vi med kommunalrätt, offentlighet och sekretess, skoljuridik, socialrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, civilrätt, skatterätt, EU-rätt, konkurrens- och upphandlingsjuridik samt plan- och miljörätt. SKL har också särskild service inom området arbetsrätt. Verksamhetsplan och budget

14 Årets prioriteringar För att fullgöra sin uppgift att bidra till medborgarnas trygghet och välfärd behöver kommuner, landsting och regioner ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Samtidigt ställs krav på stabilitet, långsiktighet och trovärdighet. De närmaste åren står SKL:s medlemmar inför en rad utmaningar som ställer särskilda krav på förbundet. Utifrån dessa utmaningar har förbundets kongress i november 2011 angett att förbundets aktiviteter under mandatperioden ska ha sin utgångspunkt i följande tre inriktningar: > > Demokrati och självstyre > > Välfärdens utveckling och finansiering > > Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb. För varje inriktning har kongressen dessutom valt att ange ett antal inriktningsmål, totalt 81 sådana mål. Som en fortsatt fördjupning och konkretisering till den av kongressen valda inriktningen för verksamheten under perioden har styrelsen pekat ut följande 12 frågor som särskilt viktiga att följa under år Verksamhetsplan och budget 2015

15 Årets prioriteringar > > Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning > > Ökat bostadsbyggande > > Utvecklad barn- och ungdomsvård > > Bättre skolresultat > > Unga till arbete > > Sveriges viktigaste jobb > > Digitalisering för bättre välfärd > > Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster > > Brukare och patienter som aktiva medskapare > > Vårdens utveckling och likvärdighet > > Nyanländas etablering en investering för framtiden > > Välfärdens långsiktiga finansiering De 12 frågorna beskrivs i det följande med målsättningar i form av indikatorer. Till beskrivningen har också fogats de av kongressen formulerade inriktningsmål som tydligast har bäring på respektive fråga. Utöver de 12 prioriterade frågorna har styrelsen även antagit 11 prioriterade EU-frågor som redovisas på sid 38. Verksamhetsplan och budget

16 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Hälsa och sysselsättning har ett starkt samband. Arbete för personer med funktionsnedsättning måste prioriteras. Svensk arbetsmarknad står inför en generationsväxling. Inom tio år behöver välfärdssektorn rekrytera hundratusentals nya medarbetare och chefer. Funktionsnedsättning är en del av SKL:s mångfaldsperspektiv, vilket ska genomsyra SKL:s arbete både externt och internt. Mångfald i arbetslivet är att betrakta medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten och att se och respektera individen. Deltagande i arbetslivet är en känd positiv hälsofaktor och det är viktigt att underlätta deltagandet i arbetslivet för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. Det finns även ett starkt behov av ökad samverkan mellan olika aktörer och med de arbetsintegrerade sociala företagen. I SKL:s enkät från 2011 var det 63 procent av kommunerna som hade vidtagit åtgärder för att förbättra tillgängligheten och 20 procent som hade politiska beslut eller riktlinjer om anställning. Arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är omfattande, endast cirka 50 procent av alla har någon form av anställning. Många har samtidigt med hjälp av arbetsförmedlingen stärkt sin arbetsmarknadsanknytning. I flera kommuner och landsting sker redan ett medvetet arbete med att stärka delaktighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Svensk arbetsmarknad står inför en generationsväxling. Inom tio år behöver välfärdssektorn rekrytera hundratusentals 14 Verksamhetsplan och budget 2015

17 nya medarbetare och chefer. Det är både en utmaning och en möjlighet. Det kräver att kommuner och landsting som arbetsgivare förmår att se kompetensen före en eventuell funktionsnedsättning eller annan orsak till ett utanförskap på arbetsmarknaden. Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner vid rekrytering uppfattas som attraktiva arbetsgivare när det gäller att beakta mångfald i personalgrupper. > > SKL ska verka för att kommuner och landsting får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. Indikatorer > > 50 procent av medlemmarna har antagit riktlinjer eller politiska beslut för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommuner eller landsting. (2015) > > Framgångsrika metoder för att öka andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning har kommunicerats till politiker och ledande tjänstemän och uppfattas som användbara i utvecklingen av det lokala delaktighetsarbetet. (2015) > > Medlemmarna har tagit del av goda exempel på projekt för arbetsintegration där kommuner, arbetsförmedling och företag samverkar. (2015) Verksamhetsplan och budget

18 Ökat bostadsbyggande Det är dags att alla tar ett gemensamt ansvar för bostadsbyggandet. Planprocessen behöver förbättras och intentionsavtal för ökat bostadsbyggande prövas. Det är viktigt att ett avtalsförslag går längre än att enbart behandla de största infrastrukturinvesteringarna. SKL har sedan 2012 haft en programberedning för ökat bostadsbyggande som presenterade sin slutrapport i april Programberedningen har i sin slutrapport redovisat förslag till regeringen, till kommunerna och till byggbranschens aktörer. Till regeringen har SKL riktat tre hemställningar om insatser för att öka konkurrensen i byggbranschen, se över bostadsbyggandets finansiering och skatteregler samt att se över PBL med syfte att minska länsstyrelsernas ingrepp i planprocessen. Hemställan till regeringen om att begränsa länsstyrelsens inflytande i kommunernas planering har inte gett resultat och frågan om länsstyrelsernas försenande roll i planprocessen måste utredas. Länsstyrelsernas handläggningstider varierar kraftigt och prövningar är inte alltid ändamålsenliga. Intentionsavtal mellan kommun, region och stat om ökat bostadsbyggande var ett av programberedningens förslag. Det är viktigt att ett avtalsförslag går längre än att enbart behandla de största infrastrukturinvesteringarna. En modell för en region eller del av region bör prövas. Genom ändringar i PBL och införandet av den nya lagen om kommunal markanvisning finns ett krav på kommunerna att besluta om policy för sin avtalsverksamhet. En markanvisningspolicy kan bland annat syfta till att ge fler aktörer möjlighet att delta och därigenom stärka konkurrensen i byggsektorn. Att ta fram Öppna jämförelser för planprocessen bidrar till att jämförelser mellan kommuner kan ske genom att relevanta data samlas och presenteras på ett användbart sätt. 16 Verksamhetsplan och budget 2015

19 Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik som möter framtida utmaningar. Indikatorer > > Kommuner i en region har ett intentionsavtal för ökat bostadsbyggande mellan staten, regionen och kommunerna. ( ) > > Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att ändra planprocessen så att länsstyrelsernas möjlighet att yttra sig begränsas till ett tillfälle. ( ) > > Minst hälften av de kommuner som arbetar med kommunal markanvisning har en markanvisningspolicy som syftar till fler aktörer och tydlig genomförandetid. ( ) > > SKL har publicerat Öppna jämförelser för planprocessen. ( ) Verksamhetsplan och budget

20 Utvecklad barnoch ungdomsvård Hälsan hos barn och unga placerade i familjehem eller hem för vård och boende måste stärkas. Socialarbetarnas arbetssituation behöver förbättras. Hälsoproblem bland placerade barn tycks vara lika vanliga hos barn placerade med tvång (enligt LVU) som frivilligt placerade (enligt Socialtjänstlagen). Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och unga som är placerade i familjehem eller HVB, hem för vård eller boende. Hälsoproblemen hos barn som placeras utanför det egna hemmet kan bero på att de inte alltid fått sina hälsobehov tillgodosedda på grund av bristande omsorg från föräldrarna, till exempel inte kommit till regelbundna barnhälsovårdskontroller. Men inte ens när samhället tagit över vården är det säkert att hälsobehoven uppmärksammas, trots att det är lagkrav på läkarundersökning av barn som placeras med tvång (enligt lagen om vård av unga, LVU). I Dartingtonprojekt (Socialstyrelsen 2 000) redovisades exempelvis att av cirka 100 barn i familjehem och HVB så hade två tredjedelar av barnen hälsoproblem av olika slag, som ortopediska problem, magont, tandproblem och synfel som inte uppmärksammats trots att barnen varit placerade under många år. Hälsoproblem bland placerade barn tycks vara lika vanliga hos barn placerade med tvång (enligt LVU) som frivilligt placerade (enligt Socialtjänstlagen). Den sociala barn- och ungdomsvården är ifrågasatt och olika rapporter har visat en bild av en pressad arbetssituation med hög personalomsättning och höga sjukskrivningstal bland såväl socialsekreterare som 18 Verksamhetsplan och budget 2015

21 arbetsledare. Kommunerna och även bemanningsföretagen har svårt att rekrytera behöriga socionomer och de arbetsledare som ska ansvara för viktig inskolning är själva ofta nya som arbetsledare. Det kommer fram i den kartläggning som SKL genomförde 2013: Stabilitet som kompetensstrategi för social barn-och ungdomsvård. Noggrann introduktion av nyanställda och ledarutvecklingsprogram bidrar till ökad stabilitet. Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att frågan om barns och ungas uppväxtvillkor följs upp inom de för förbundet prioriterade områdena. FAKTA > > Var fjärde kommun uppger att de i hög grad kunnat erbjuda introduktion och uppföljning. > > 2014 blev 21 procent av SoLplacerade och 62 procent av LVU-placerade barn och unga läkarundersökta. Indikatorer > > 75 % av SoL-placerade respektive 90 % av LVU-placerade barn och unga ska vara läkarundersökta. ( ) > > 90 procent av kommunerna kan i egen regi erbjuda introduktion och uppföljning av nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. ( ) > > 90 procent av kommunerna kan erbjuda arbetsledare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ett nationellt framtaget ledarutvecklingsprogram. ( ) Verksamhetsplan och budget

22 Bättre skolresultat Skolan är bättre än sitt rykte. Resurserna till skolan har ökat inte minskat. Lärartätheten är bland de högsta i EU. En övervägande majoritet av elever och föräldrar är nöjda med skolan. Men resultaten i skolan måste bli bättre. Likvärdigheten måste förbättras och det är inte acceptabelt att pojkar når sämre resultat än flickor. SKL verkar för bättre skolresultat, bland annat genom att driva utvecklingsprojekt med över hälften av landets kommuner. All utveckling av en verksamhet förutsätter att det finns bra information om rådande tillstånd att utgå från. De nationella proven och betygen är en del av det nationella uppföljningssystemet men ger inte tillräckligt bra underlag för det. De nationella proven är till exempel inte jämförbara över tid och finns inte för alla ämnen. Den arbetsbelastning som proven utgör för lärare är också ett problem som påverkar undervisningen. SKL verkar för bättre skolresultat på olika sätt, bland annat genom att driva utvecklingsprojekt med över hälften av landets kommuner. Staten har också genomfört en rad utvecklingsinsatser de senaste åren. Trots detta finns det kommunala huvudmän som under lång tid har haft svaga eller vikande elevresultat och som kan behöva stöd i sitt analys- och utvecklingsarbete. Här är erfarenheterna från såväl våra utvecklingsprojekt som forskningen tydliga. För att utveckla skolan krävs att skolans ledarskap på olika nivåer stärks och att en god dialog finns med såväl elever och föräldrar som de som arbetar i skolan. Genom det skapas utrymme för bra arbetsmiljö för elever och personal och en utvecklad undervisning som präglas av kollegialt lärande. Det är också viktigt att olika ledningsnivåer drar åt samma håll. Samverkan mellan huvudmannen och rektorer är central. 20 Verksamhetsplan och budget 2015

23 Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål. > > SKL ska verka för att kompetens och skicklighet hos befintliga lärare och annan pedagogisk personal utvecklas. > > SKL ska stödja medlemmarna i att utveckla attraktiva villkor och organisatoriska förutsättningar som möjliggör ett gott ledarskap. > > SKL ska stödja utvecklingen mot att huvudmännen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov i enighet med Barnkonventionen. Indikatorer > > Regeringen har beslutat att utreda hur de nationella proven ska förändras för att dels minska lärares arbetsbörda, dels ge huvudmännen underlag om kunskapsutveckling över åren. (2015) > > En majoritet av de kommuner som under lång tid har haft svaga eller vikande elevresultat har fått stöd i ett analys- och utvecklingsarbete av SKL. (2015) > > Minst tio kommuner har påbörjat en pilotomgång av ledarskapsprogrammet Leda för resultat i skolan som vänder sig till skolchefer och rektorer. (2015) Verksamhetsplan och budget

24 Unga till arbete Att stärka ungas kompetens är viktigt för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Fler måste fullfölja gymnasiet och fler erbjudas feriejobb och yrkesintroduktion. Feriejobb under studie tiden är en viktig åtgärd för att ge unga arbetslivserfarenheter och en inblick i olika kommunala arbeten. Ett femtontal medlemmar, i huvudsak kommuner, har tecknat avtal om yrkesintroduktion. Endast ett fåtal personer är eller har varit aktuella för denna insats. Det avtal som idag finns är med Kommunal och ett annat avtal är aktuellt med Akademikeralliansen. Dessa centrala överenskommelser förhandlas sedan lokalt och blir lokala överenskommelser. Kommuner och landsting är stora arbetsgivare och kan bidra med att ge de som har längre till arbetsmarknaden en starkare förankring. Ett viktigt instrument kan vara yrkesintroduktion. Det finns därför anledning att stimulera ett ökat antal avtal på lokal nivå. Feriejobb under studietiden är en viktig åtgärd för att ge unga arbetslivserfarenheter och en inblick i olika kommunala arbeten. De allra flesta kommuner erbjuder redan idag i varierande omfattning feriejobb. Endast ett fåtal landsting gör det. Det finns många skäl till att feriejobb bör bli en viktig profilfråga för kommuner, landsting och regioner, inte minst på grund av sektorns stora rekryteringsbehov. SKL bör följa detta arbete och bidra till att kvalitén på insatserna är på en hög nivå utifrån den enskilde unges perspektiv. En särskilt betoning bör finnas på grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är det endast tre fjärdedelar som fullföljer gymnasieutbildningen på fyra år. SKL har sedan 2012 med medel från ESF bedrivit ett intensivt arbete med att minska antalet som inte fullföljer gymnasieskolan. Projektet med omkring 55 kommuner har varit framgångsrikt. Det finns an 22 Verksamhetsplan och budget 2015

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer