Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING"

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

2

3 Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen i Sverige sakta ned. För att utveckla välfärden krävs kompetent och engagerad personal. Vi står inför en stor utmaning att inom tio år rekrytera cirka en halv miljon nya medarbetare. SKL har tecknat unika överenskommelser med Kommunal och Akademikeralliansen kring yrkesintroduktion av unga. Det är viktigt att unga får en inblick i de olika karriärer som Sveriges Viktigaste Jobb omfattar. Under SKL:s åtta år har vi tecknat centrala löneavtal utan konflikt. Det visar på en mognad hos samtliga parter. Att bland andra lärarfacken valt att inte säga upp avtalet det sista året är en eloge till kommunerna som levererat substantiella lönehöjningar. När felaktigheter växer till myter om det fantastiska arbete 1,2 miljoner personer gör dagligen måste vi som organisation reagera. I vitboken "Ren fakta" vederlägger vi myterna med statistik och fakta. Vitboken uppdateras kontinuerligt och är tillsammans med Öppna jämförelser och Ekonomirapporten några av SKL:s viktigaste verktyg för en fortsatt utveckling av välfärden. Stockholm i januari, 2015 Anders Knape Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

4 Innehåll 3 Förbundets styrmodell 4 Verksamhetsidé 5 Förbundets verksamhet 12 Årets prioriteringar 14 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 16 Ökat bostadsbyggande 18 Utvecklad barn- och ungdomsvård 20 Bättre skolresultat 22 Unga till arbete 24 Sveriges viktigaste jobb 26 Digitalisering för bättre välfärd 28 Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster 30 Brukare och patienter som aktiva medskapare 32 Vårdens utveckling och likvärdighet 34 Nyanländas etablering en investering för framtiden 36 Välfärdens långsiktiga finansiering 38 Årets prioriterade EU-frågor 42 Budget Uppföljning och utvärdering 48 Politisk organisation 51 Kansliorganisation 53 Koncernen förbundets företag 56 Definitioner 2 Verksamhetsplan och budget 2015

5 Förbundets styrmodell Förbundets styrning av sin verksamhet beskrivs schematiskt i följande figur. Se också definitioner på sidan 56. Verksamhetsidé Varför finns vi? Kännetecken Hur vill vi uppfattas av medlemmar och omvärld? Verksamhetens inriktning Inriktningsmål och perspektiv Vad vill vi uppnå på sikt? Vilka perspektiv ska genomsyra verksamheten? Årets prioriteringar Indikatorer Vad ska vi uppnå under året? Uppföljning och utvärdering Hur följer vi upp och utvärderar våra resultat? Verksamhetsplan och budget

6 Verksamhetsidé En fråga om demokrati. SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. 4 Verksamhetsplan och budget 2015

7 Förbundets verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting företräder medlemmarnas intressen och ska med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin stödja dem i utvecklingen av välfärdstjänster. SKL har till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Insatser för att stödja medlemmarna sker framför allt genom intressebevakning, verksamhetsutveckling samt rådgivning och service. Intressebevakning Med intressebevakning agerar vi för att påverka beslutsfattande hos externa aktörer, till exempel EU, riksdag, regering, myndigheter, fackliga och andra organisationer, i en riktning som gynnar våra medlemmar. Det kan handla om krav på förändrad lagstiftning eller frågor som rör finansieringen av medlemmarnas verksamhet. Intressebevakningen sker genom opinions bildning, påverkansarbete och uppvaktningar, ofta baserat på färska fakta rapporter om läget hos medlemmarna. Förutom våra egna initiativ till förändringar inkommer varje år runt 500 remisser från främst regeringskansliet och statliga myndigheter. SKL:s pressjour tar dessutom emot över förfrågningar från media per år. En stor och viktig del av intressebevakaruppdraget utför vi i vår roll som arbetsgivarorganisation där vi bland annat tecknar avtal om lön och allmänna anställningsvillkor som berör en miljon anställda i kommuner, landsting och regioner. I arbetsgivaruppdraget ingår också att stärka medlemmarna i rollen som arbetsgivare för att bland annat värna om befintlig kompetens i sektorn och för att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare. Verksamhetsplan och budget

8 Verksamhetsutveckling Bland SKL:s medlemmar pågår en omfattande verksamhetsutveckling inom flertalet av de områden som medlemmarna ansvarar för. Utvecklingsarbetena har ofta fokus på effektivitet och produktivitet men rör också förbättringsarbete i själva innehållet i välfärdstjänsterna. I dessa utvecklingsarbeten har SKL ofta en viktig roll som drivkraft och inspiratör men också som samordnare av projekt och genom att erbjuda medlemmarna en nationell mötesplats för erfarenhetsutbyte. Under senare år har en stor del av utvecklingsarbetet genomförts med finansiering från externa aktörer, bland annat regeringen, statliga myndigheter och EU var SKL involverad i ett fyrtiotal sådana utvecklingsarbeten. Rådgivning och service Dagligen erbjuder vi våra medlemmar rådgivning och service. Varje år inkommer cirka 2,5 miljoner e postmeddelanden till SKL med såväl juridiska och ekonomiska spörsmål som frågor inom medlemmarnas olika sakområden. Utöver den stora mängd telefonsamtal som dagligen går direkt till enskilda anställda inom SKL inkommer också mer än telefonsamtal till vår växel varje år. SKL:s webbplats har över unika besökare per vecka, veckobrevet med VD:s krönika har prenumeranter och det centrala twitterkontot följs av personer. Dessutom diarieförs cirka inkommande ärenden av varierande slag som fördelas ut i organisationen. Genom cirkulär på vår hemsida och över 30 olika nyhetsbrev informeras medlemmarna regelbundet om händelser och utveckling som påverkar dem. Vi erbjuder också kurser och konferenser inom de flesta områden som medlemmarna ansvarar för. Vid en förfrågan via telefon eller e post ska enligt SKL:s servicelöfte svar eller besked ges inom två arbetsdagar om hur ärendet kommer att hanteras. I servicelöftet ingår också att vi gärna håller telefon eller webbsända möten. De återkommande mätningarna av hur medlemmarna uppfattar förbundets verksamhet visar bland annat att förbundets service och rådgivning generellt sett är mycket uppskattad. 6 Verksamhetsplan och budget 2015

9 Våra kännetecken Initiativ, trovärdighet, öppenhet och arbetsglädje ska känneteckna förbundets verksamhet. Det handlar om framtidsorientering, att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Det gäller också att visa handlingskraft och att vara saklig, pålitlig och långsiktig. Förbundet ska dessutom ha ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och tillgänglighet. I detta ligger bland annat att ge förutsättningar för medlemmarnas delaktighet. Inom SKL ska utrymme ges för engagemang och motivation. Perspektiv som genomsyrar verksamheten Tre perspektiv ska genomsyra SKL:s verksamhet både externt och internt. Dessa är EU, Jämställdhet och Mångfald. EU-perspektivet handlar om att ta tillvara de möjligheter som det internationella samarbetet erbjuder men också att noga följa och påverka skeenden inom till exempel EU:s institutioner. Jämställdhetsperspektivet innebär att främja jämställdhet med målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. SKL:s strategiska handlingsplan för jämställdhetsintegrering utgår från det europeiska kommunoch regionförbundet, CEMR:s, Council of European Municipalities and Regions, deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det övergripande målet för arbetet är att SKL ska ge goda förutsättningar för medlemmarnas arbete med jämställdhet i politik, verksamhet och arbetsliv. Mångfaldsperspektivet innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter när det gäller könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Perspektiven har ett särskilt intresse för SKL utifrån rollen som nationell arbetsgivarorganisation. Uppföljning av perspektiven 2015 EU-perspektivets genomslag bedöms genom en enkätundersökning bland relevanta Brysselstationerade aktörer om hur SKL uppfattas leva upp till sina kännetecken om initiativ och trovärdighet även på den europeiska Verksamhetsplan och budget

10 arenan samt genom en analys av hur kansliets verksamhetsplanering inför följande år präglas av EU-perspektivet. Jämställdhetsperspektivets genomslag bedöms genom en analys av hur kansliet i sin verksamhetsplanering genomför, prioriterar och följer upp arbetet i enlighet med SKL:s strategiska handlingsplan. Mångfaldsperspektivet följs upp genom att en kontroll sker av att alla SKL:s avdelningar har genomfört ett pilotprojekt för att stärka mångfaldsperspektivet och beslutat om hur erfarenheter från pilotprojektet ska tas till vara framöver. En bredd av centrala samhällsfrågor SKL:s verksamhet återspeglar svenska kommuners, landstings och regioners viktiga roller och ansvar för Sveriges utveckling. SKL arbetar bland annat med följande områden och frågor. Demokrati, ledning och styrning SKL arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker. Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring. Inom området arbetar vi med medborgardialog och -inflytande, driftformer, valfrihet, kvalitet, styrning av verksamhet, uppföljning, mänskliga rättigheter, politisk styrning, revision, val och maktfördelning. Hälsa och sjukvård Hälso- och sjukvården ska vara säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad, hälsofrämjande, kunskapsbaserad och tillgänglig. Genom att samordna, ta initiativ och bidra med kompetens stödjer vi våra medlemmar i deras utveckling av framtidens hälso- och sjukvård. Inom området arbetar vi bland annat med stöd för systemutveckling, e-hälsa, folkhälsa, tandvård, psykisk hälsa, jämlik vård, kunskapsstyrning, stöd inom vissa sjukdoms- och verksamhetsområden, sjukskrivning och 8 Verksamhetsplan och budget 2015

11 rehabilitering, läkemedelsanvändning, tillgänglighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Näringsliv och arbete SKL stöder kommuner att utveckla arbetsmarknadsinsatser, inte minst för unga och nyanlända. Vi jobbar brett med näringslivsfrågor ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd. Inom området arbetar vi med arbetsmarknad, sysselsättning, forskning och innovation i offentlig sektor, näringsliv och företagsklimat. Digitalisering SKL verkar för att utveckla framtidens e-samhälle. Målen för e-samhället är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet och en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det behövs smarta digitala tjänster som gör det lätt att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med vården, eller planera en utbyggnad av villan. SKL driver på i det arbetet. Vi arbetar med områdena Strategi för e-samhället, skolans digitalisering, e-hälsa, medborgardialog, e-arkiv, e-handel och e-legitimation. Samhällsplanering, infrastruktur SKL arbetar för att kommunerna och landstingen ska få bättre förutsättningar att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. Vi driver våra medlemmars intressen och ger stöd i form av bland annat underlag till taxor och vägledningar om upphandling av kollektivtrafik. Vi arbetar med områdena miljö, hälsa, myndighetsutövning, offentliga fastigheter, planering, byggande, bostäder, regional utveckling, tillgänglighet, trafik, infrastruktur samt trygghet och säkerhet. Verksamhetsplan och budget

12 Kultur, fritid Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga. Inom området arbetar vi med bibliotek, e-böcker, folkbildning, idrott och anläggningar, kultur- och fritidsstatistik, Sveriges friluftskommun och ungas fritid. Skola, förskola SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar. Inom området arbetar vi med framgångsrika skolkommuner, matematiksatsning, utvecklingsmodell för skolan, nyanlända elever, färre gymnasieavhopp, elevenkäter, elevhälsa, skolmat, förskola och fritidshem. Social omsorg, stöd, äldre SKL bevakar det socialpolitiska området utifrån kommunernas ansvar och uppdrag. Vi stödjer kommunerna i att utveckla vården och omsorgen för särskilda grupper. Vi främjar och utvecklar samverkan med andra huvudmän och aktörer, i synnerhet mellan kommun och landsting kring målgrupper som har behov av insatser både från socialtjänsten och hälsooch sjukvården. Inom området arbetar vi med äldre, barn och unga, personer med missbruksproblem, personer med funktionsnedsättning och anhörigvårdare samt försörjningsstöd, kunskapsbaserad socialtjänst, systematisk uppföljning och brukarmedverkan. Ekonomi och statistik SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning. 10 Verksamhetsplan och budget 2015

13 Vi utvecklar former för styrning och uppföljning. Statistik och öppna jämförelser är viktiga verktyg. Inom området arbetar vi med upphandlingsfrågor, konkurrens, budget och planering, finansfrågor, finansieringsprincipen, god ekonomisk hushållning, pensionskostnader, redovisning, utjämningssystem, välfärdens långsiktiga finansiering, statistik och nyckeltal. Arbetsgivarfrågor SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i det arbetet. Inom området arbetar vi med arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, chefs- och ledarskap, EU-rätt, kollektivavtal, lönebildning, personal- och kompetensförsörjning, projektet Sveriges Viktigaste Jobb, uppföljning och analys. Juridik SKL ger råd och vägledning till medlemmarna i juridiska frågor och verkar för att lagar och föreskrifter utformas med hänsyn till det kommunala självstyret och kommunernas och landstingens förutsättningar. Inom området arbetar vi med kommunalrätt, offentlighet och sekretess, skoljuridik, socialrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, civilrätt, skatterätt, EU-rätt, konkurrens- och upphandlingsjuridik samt plan- och miljörätt. SKL har också särskild service inom området arbetsrätt. Verksamhetsplan och budget

14 Årets prioriteringar För att fullgöra sin uppgift att bidra till medborgarnas trygghet och välfärd behöver kommuner, landsting och regioner ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Samtidigt ställs krav på stabilitet, långsiktighet och trovärdighet. De närmaste åren står SKL:s medlemmar inför en rad utmaningar som ställer särskilda krav på förbundet. Utifrån dessa utmaningar har förbundets kongress i november 2011 angett att förbundets aktiviteter under mandatperioden ska ha sin utgångspunkt i följande tre inriktningar: > > Demokrati och självstyre > > Välfärdens utveckling och finansiering > > Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb. För varje inriktning har kongressen dessutom valt att ange ett antal inriktningsmål, totalt 81 sådana mål. Som en fortsatt fördjupning och konkretisering till den av kongressen valda inriktningen för verksamheten under perioden har styrelsen pekat ut följande 12 frågor som särskilt viktiga att följa under år Verksamhetsplan och budget 2015

15 Årets prioriteringar > > Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning > > Ökat bostadsbyggande > > Utvecklad barn- och ungdomsvård > > Bättre skolresultat > > Unga till arbete > > Sveriges viktigaste jobb > > Digitalisering för bättre välfärd > > Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster > > Brukare och patienter som aktiva medskapare > > Vårdens utveckling och likvärdighet > > Nyanländas etablering en investering för framtiden > > Välfärdens långsiktiga finansiering De 12 frågorna beskrivs i det följande med målsättningar i form av indikatorer. Till beskrivningen har också fogats de av kongressen formulerade inriktningsmål som tydligast har bäring på respektive fråga. Utöver de 12 prioriterade frågorna har styrelsen även antagit 11 prioriterade EU-frågor som redovisas på sid 38. Verksamhetsplan och budget

16 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Hälsa och sysselsättning har ett starkt samband. Arbete för personer med funktionsnedsättning måste prioriteras. Svensk arbetsmarknad står inför en generationsväxling. Inom tio år behöver välfärdssektorn rekrytera hundratusentals nya medarbetare och chefer. Funktionsnedsättning är en del av SKL:s mångfaldsperspektiv, vilket ska genomsyra SKL:s arbete både externt och internt. Mångfald i arbetslivet är att betrakta medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten och att se och respektera individen. Deltagande i arbetslivet är en känd positiv hälsofaktor och det är viktigt att underlätta deltagandet i arbetslivet för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. Det finns även ett starkt behov av ökad samverkan mellan olika aktörer och med de arbetsintegrerade sociala företagen. I SKL:s enkät från 2011 var det 63 procent av kommunerna som hade vidtagit åtgärder för att förbättra tillgängligheten och 20 procent som hade politiska beslut eller riktlinjer om anställning. Arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är omfattande, endast cirka 50 procent av alla har någon form av anställning. Många har samtidigt med hjälp av arbetsförmedlingen stärkt sin arbetsmarknadsanknytning. I flera kommuner och landsting sker redan ett medvetet arbete med att stärka delaktighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Svensk arbetsmarknad står inför en generationsväxling. Inom tio år behöver välfärdssektorn rekrytera hundratusentals 14 Verksamhetsplan och budget 2015

17 nya medarbetare och chefer. Det är både en utmaning och en möjlighet. Det kräver att kommuner och landsting som arbetsgivare förmår att se kompetensen före en eventuell funktionsnedsättning eller annan orsak till ett utanförskap på arbetsmarknaden. Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner vid rekrytering uppfattas som attraktiva arbetsgivare när det gäller att beakta mångfald i personalgrupper. > > SKL ska verka för att kommuner och landsting får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. Indikatorer > > 50 procent av medlemmarna har antagit riktlinjer eller politiska beslut för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommuner eller landsting. (2015) > > Framgångsrika metoder för att öka andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning har kommunicerats till politiker och ledande tjänstemän och uppfattas som användbara i utvecklingen av det lokala delaktighetsarbetet. (2015) > > Medlemmarna har tagit del av goda exempel på projekt för arbetsintegration där kommuner, arbetsförmedling och företag samverkar. (2015) Verksamhetsplan och budget

18 Ökat bostadsbyggande Det är dags att alla tar ett gemensamt ansvar för bostadsbyggandet. Planprocessen behöver förbättras och intentionsavtal för ökat bostadsbyggande prövas. Det är viktigt att ett avtalsförslag går längre än att enbart behandla de största infrastrukturinvesteringarna. SKL har sedan 2012 haft en programberedning för ökat bostadsbyggande som presenterade sin slutrapport i april Programberedningen har i sin slutrapport redovisat förslag till regeringen, till kommunerna och till byggbranschens aktörer. Till regeringen har SKL riktat tre hemställningar om insatser för att öka konkurrensen i byggbranschen, se över bostadsbyggandets finansiering och skatteregler samt att se över PBL med syfte att minska länsstyrelsernas ingrepp i planprocessen. Hemställan till regeringen om att begränsa länsstyrelsens inflytande i kommunernas planering har inte gett resultat och frågan om länsstyrelsernas försenande roll i planprocessen måste utredas. Länsstyrelsernas handläggningstider varierar kraftigt och prövningar är inte alltid ändamålsenliga. Intentionsavtal mellan kommun, region och stat om ökat bostadsbyggande var ett av programberedningens förslag. Det är viktigt att ett avtalsförslag går längre än att enbart behandla de största infrastrukturinvesteringarna. En modell för en region eller del av region bör prövas. Genom ändringar i PBL och införandet av den nya lagen om kommunal markanvisning finns ett krav på kommunerna att besluta om policy för sin avtalsverksamhet. En markanvisningspolicy kan bland annat syfta till att ge fler aktörer möjlighet att delta och därigenom stärka konkurrensen i byggsektorn. Att ta fram Öppna jämförelser för planprocessen bidrar till att jämförelser mellan kommuner kan ske genom att relevanta data samlas och presenteras på ett användbart sätt. 16 Verksamhetsplan och budget 2015

19 Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik som möter framtida utmaningar. Indikatorer > > Kommuner i en region har ett intentionsavtal för ökat bostadsbyggande mellan staten, regionen och kommunerna. ( ) > > Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att ändra planprocessen så att länsstyrelsernas möjlighet att yttra sig begränsas till ett tillfälle. ( ) > > Minst hälften av de kommuner som arbetar med kommunal markanvisning har en markanvisningspolicy som syftar till fler aktörer och tydlig genomförandetid. ( ) > > SKL har publicerat Öppna jämförelser för planprocessen. ( ) Verksamhetsplan och budget

20 Utvecklad barnoch ungdomsvård Hälsan hos barn och unga placerade i familjehem eller hem för vård och boende måste stärkas. Socialarbetarnas arbetssituation behöver förbättras. Hälsoproblem bland placerade barn tycks vara lika vanliga hos barn placerade med tvång (enligt LVU) som frivilligt placerade (enligt Socialtjänstlagen). Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och unga som är placerade i familjehem eller HVB, hem för vård eller boende. Hälsoproblemen hos barn som placeras utanför det egna hemmet kan bero på att de inte alltid fått sina hälsobehov tillgodosedda på grund av bristande omsorg från föräldrarna, till exempel inte kommit till regelbundna barnhälsovårdskontroller. Men inte ens när samhället tagit över vården är det säkert att hälsobehoven uppmärksammas, trots att det är lagkrav på läkarundersökning av barn som placeras med tvång (enligt lagen om vård av unga, LVU). I Dartingtonprojekt (Socialstyrelsen 2 000) redovisades exempelvis att av cirka 100 barn i familjehem och HVB så hade två tredjedelar av barnen hälsoproblem av olika slag, som ortopediska problem, magont, tandproblem och synfel som inte uppmärksammats trots att barnen varit placerade under många år. Hälsoproblem bland placerade barn tycks vara lika vanliga hos barn placerade med tvång (enligt LVU) som frivilligt placerade (enligt Socialtjänstlagen). Den sociala barn- och ungdomsvården är ifrågasatt och olika rapporter har visat en bild av en pressad arbetssituation med hög personalomsättning och höga sjukskrivningstal bland såväl socialsekreterare som 18 Verksamhetsplan och budget 2015

21 arbetsledare. Kommunerna och även bemanningsföretagen har svårt att rekrytera behöriga socionomer och de arbetsledare som ska ansvara för viktig inskolning är själva ofta nya som arbetsledare. Det kommer fram i den kartläggning som SKL genomförde 2013: Stabilitet som kompetensstrategi för social barn-och ungdomsvård. Noggrann introduktion av nyanställda och ledarutvecklingsprogram bidrar till ökad stabilitet. Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att frågan om barns och ungas uppväxtvillkor följs upp inom de för förbundet prioriterade områdena. FAKTA > > Var fjärde kommun uppger att de i hög grad kunnat erbjuda introduktion och uppföljning. > > 2014 blev 21 procent av SoLplacerade och 62 procent av LVU-placerade barn och unga läkarundersökta. Indikatorer > > 75 % av SoL-placerade respektive 90 % av LVU-placerade barn och unga ska vara läkarundersökta. ( ) > > 90 procent av kommunerna kan i egen regi erbjuda introduktion och uppföljning av nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. ( ) > > 90 procent av kommunerna kan erbjuda arbetsledare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ett nationellt framtaget ledarutvecklingsprogram. ( ) Verksamhetsplan och budget

22 Bättre skolresultat Skolan är bättre än sitt rykte. Resurserna till skolan har ökat inte minskat. Lärartätheten är bland de högsta i EU. En övervägande majoritet av elever och föräldrar är nöjda med skolan. Men resultaten i skolan måste bli bättre. Likvärdigheten måste förbättras och det är inte acceptabelt att pojkar når sämre resultat än flickor. SKL verkar för bättre skolresultat, bland annat genom att driva utvecklingsprojekt med över hälften av landets kommuner. All utveckling av en verksamhet förutsätter att det finns bra information om rådande tillstånd att utgå från. De nationella proven och betygen är en del av det nationella uppföljningssystemet men ger inte tillräckligt bra underlag för det. De nationella proven är till exempel inte jämförbara över tid och finns inte för alla ämnen. Den arbetsbelastning som proven utgör för lärare är också ett problem som påverkar undervisningen. SKL verkar för bättre skolresultat på olika sätt, bland annat genom att driva utvecklingsprojekt med över hälften av landets kommuner. Staten har också genomfört en rad utvecklingsinsatser de senaste åren. Trots detta finns det kommunala huvudmän som under lång tid har haft svaga eller vikande elevresultat och som kan behöva stöd i sitt analys- och utvecklingsarbete. Här är erfarenheterna från såväl våra utvecklingsprojekt som forskningen tydliga. För att utveckla skolan krävs att skolans ledarskap på olika nivåer stärks och att en god dialog finns med såväl elever och föräldrar som de som arbetar i skolan. Genom det skapas utrymme för bra arbetsmiljö för elever och personal och en utvecklad undervisning som präglas av kollegialt lärande. Det är också viktigt att olika ledningsnivåer drar åt samma håll. Samverkan mellan huvudmannen och rektorer är central. 20 Verksamhetsplan och budget 2015

23 Kongressens inriktningsmål > > SKL ska verka för att alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål. > > SKL ska verka för att kompetens och skicklighet hos befintliga lärare och annan pedagogisk personal utvecklas. > > SKL ska stödja medlemmarna i att utveckla attraktiva villkor och organisatoriska förutsättningar som möjliggör ett gott ledarskap. > > SKL ska stödja utvecklingen mot att huvudmännen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov i enighet med Barnkonventionen. Indikatorer > > Regeringen har beslutat att utreda hur de nationella proven ska förändras för att dels minska lärares arbetsbörda, dels ge huvudmännen underlag om kunskapsutveckling över åren. (2015) > > En majoritet av de kommuner som under lång tid har haft svaga eller vikande elevresultat har fått stöd i ett analys- och utvecklingsarbete av SKL. (2015) > > Minst tio kommuner har påbörjat en pilotomgång av ledarskapsprogrammet Leda för resultat i skolan som vänder sig till skolchefer och rektorer. (2015) Verksamhetsplan och budget

24 Unga till arbete Att stärka ungas kompetens är viktigt för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Fler måste fullfölja gymnasiet och fler erbjudas feriejobb och yrkesintroduktion. Feriejobb under studie tiden är en viktig åtgärd för att ge unga arbetslivserfarenheter och en inblick i olika kommunala arbeten. Ett femtontal medlemmar, i huvudsak kommuner, har tecknat avtal om yrkesintroduktion. Endast ett fåtal personer är eller har varit aktuella för denna insats. Det avtal som idag finns är med Kommunal och ett annat avtal är aktuellt med Akademikeralliansen. Dessa centrala överenskommelser förhandlas sedan lokalt och blir lokala överenskommelser. Kommuner och landsting är stora arbetsgivare och kan bidra med att ge de som har längre till arbetsmarknaden en starkare förankring. Ett viktigt instrument kan vara yrkesintroduktion. Det finns därför anledning att stimulera ett ökat antal avtal på lokal nivå. Feriejobb under studietiden är en viktig åtgärd för att ge unga arbetslivserfarenheter och en inblick i olika kommunala arbeten. De allra flesta kommuner erbjuder redan idag i varierande omfattning feriejobb. Endast ett fåtal landsting gör det. Det finns många skäl till att feriejobb bör bli en viktig profilfråga för kommuner, landsting och regioner, inte minst på grund av sektorns stora rekryteringsbehov. SKL bör följa detta arbete och bidra till att kvalitén på insatserna är på en hög nivå utifrån den enskilde unges perspektiv. En särskilt betoning bör finnas på grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är det endast tre fjärdedelar som fullföljer gymnasieutbildningen på fyra år. SKL har sedan 2012 med medel från ESF bedrivit ett intensivt arbete med att minska antalet som inte fullföljer gymnasieskolan. Projektet med omkring 55 kommuner har varit framgångsrikt. Det finns an 22 Verksamhetsplan och budget 2015

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014. Sveriges Kommuner och Landsting

Verksamhetsplan och budget 2014. Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetsplan och budget 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Förord 2014 års prioriterade frågor fokuserar på de välfärdstjänster som är särskilt viktiga i början och slutet av livet. En bra barndom

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29 Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 Hur påverkas välfärden av relationen mellan staten och kommunerna -vilken roll spelar politiken för vår välfärd? Hans Karlsson Kommuner, landsting och regioner 290

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer