SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) ARBETSUTSKOTT Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl Beslutande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Jan Norlin Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(18) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Leif Hållander, Verifiera informationssäkerhet, 161 Torbjörn Engström, Verifiera informationssäkerhet, 161 Sabine Zimmerl-Berg, enhetschef IT-enheten, 159, 161 Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB, 161 Mikael Blom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, 161 Ingrid Strengsdal, förvaltningschef kulturförvaltningen, 161 Curt Urelid, förvaltningschef socialförvaltningen, 161 Helen Halvardsson, t f förvaltningschef teknik- och fritidsförvaltningen, 161 Lasse Westerberg, stadsarkitekt, 161 Peter Odesten, IT-tekniker, 161 Agneta Pettersson, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 161 Björn Vansvik, vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 161 Björn Widéll, fastighetsstrateg, 161 Pia Proper, näringslivsutvecklare, 161 Peter Pettersson, bygglovsingenjör, 161 Pernilla Grimberg, ekonomichef Säfflebostäder AB, 161 Inge Larsson, fritidschef, 161 Erik Blakstad, ordförande teknik- och fritidsnämnden, 161 Niklas Ekberg, gatuchef, 161 Håkan Johansson, t f ekonomichef, 153, 161 Sanna Strömberg, samordnare arbetsmarknadsenheten, 152, 161 Jonas Larsson, handledare arbetsmarknadsenheten, 152, 161

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(18) Ksau 151 Dnr Ks Svar på rapport avseende granskning av styrning och ekonomi inom barn- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Kommunens förtroendevalda revisorer har lämnat en revisionsrapport över styrning och ekonomin inom barn- och utbildningsnämnden. Granskningen har utförts av Deloitte på uppdrag av de förtroendevalda. I granskningen har Deloitte kommit fram till följande resultat: - Åtgärdsförslag saknas med anledning av uppkomna underskott - Nämnden borde tidigare ha beslutat om åtgärder då underskott visats i början av året. - Prognossäkerhet och därmed analyser måste förbättras då gymnasieskolans avvikelse förändrades från 550 tkr i november till 1,7 mnkr i december. - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bör förbättras då barn- och utbildningsnämnden tidigt visat underskott utan att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder. - Tydliga och mätbara mål saknas liksom mål för god ekonomisk hushållning. Både förvaltning och revisorer anger detta. Beslutsunderlag Kommunrevisionens rapport, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Daniel Bäckström (C) yrkar att följande text läggs till kommunledningskontorets förslag till beslut: Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens uppfattning att det finns skäl att tydliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa förslag till konkreta åtgärder om hur utövandet av uppsiktsplikten kan utvecklas. Ulrika Simonsson (M) tillstyrker Daniel Bäckströms yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på det egna tilläggsyrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla densamma.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(18) Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och översänder kommunledningskontorets yttrande som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen. 2. Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens uppfattning att det finns skäl att tydliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa förslag till konkreta åtgärder om hur utövandet av uppsiktsplikten kan utvecklas.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(18) Ksau 152 Dnr Ks Ansökan om särskilt anställningsstöd från Kulturhuset Silvénska Ärendebeskrivning Från Kulturhuset Silvénska har inkommit en ansökan om bidrag för personer som anställs med särskilt anställningsstöd (SAS). Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna bidrag vid lönebidragsanställningar hos föreningar, så att personer som är berättigade till lönebidrag ska få möjlighet att få en anställning, vilket de annars kan ha svårt att få på grund av arbetshandikapp mm. Särskilt anställningsstöd, som Kulturhuset Silvénska ansökt om, är en annan form av anställningsstöd än lönebidrag. Kommunstyrelsen lämnar inte bidrag till föreningar för anställning för personer med andra anställningsstöd än lönebidrag, såsom SAS. Beslutsunderlag Ansökan från Kulturhuset Silvénska, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Ulrika Simonsson (M) och Kerstin Einevik Bäckstrand (C) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen avslår ansökan med motiveringen att bidrag för lön och lönebikostnader endast lämnas för lönebidragsanställningar hos föreningar, och alltså inte för andra former av anställningsstöd, såsom särskilt anställningsstöd. 2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över kommunens riktlinjer för stöd till anställningar hos föreningar.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(18) Ksau 153 Dnr Ks Ansökan om medel till installation av ny energi- och miljömässigt effektivare värmelösning, Värmlandsbro skola, fritidshemmet Ärendebeskrivning Värmlandsbro skola, fritidshemmet, värms idag upp med direktverkande elvärme, som till vissa delar är ur funktion och har stora brister när det gäller skick och funktion. Säfflebostäder har presenterat ett alternativ till nuvarande anläggning med ett vattenburet system och bergvärmepump. En investering i bergvärme beräknas kosta 320 tkr, vilket kommunledningskontoret föreslår skall medges som investeringsmedel. Det tillkommer även underhållskostnader på 80 tkr. Beslutsunderlag Skrivelse från Säfflebostäder AB, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar att arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande, med kompletterande svar från Säfflebostäder AB avseende följande frågeställningar: 1. Vilken besparing i minskade driftskostnader beräknas investeringen ge per år? 2. Är underhållskostnaden om 80 tkr en engångskostnad eller beräknad underhållskostnad per år? 3. De ökade kapitalkostnader som investeringen medför bör enligt kommunledningskontorets förslag inte medföra ökad internhyreskostnad för barnoch utbildningsförvaltningen, med hänvisning till att det i förlängningen blir minskade driftskostnader. Detta innebär att Säfflebostäder AB ska bära de initialt ökade kostnaderna för investeringen.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(18) Beslut Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande, med kompletterande svar från Säfflebostäder AB avseende följande frågeställningar: 1. Vilken besparing i minskade driftskostnader beräknas investeringen ge per år? 2. Är underhållskostnaden om 80 tkr en engångskostnad eller beräknad underhållskostnad per år? 3. De ökade kapitalkostnader som investeringen medför bör enligt kommunledningskontorets förslag inte medföra ökad internhyreskostnad för barnoch utbildningsförvaltningen, med hänvisning till att det i förlängningen blir minskade driftskostnader. Detta innebär att Säfflebostäder AB ska bära de initialt ökade kostnaderna för investeringen Utdrag till Säfflebostäder AB, VD och ekonomichef Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Kommunledningskontoret, ekonomienheten

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(18) Ksau 154 Dnr Ks Ansökan om bidrag till hyra vid Sagabiografen Ärendet utgår och tas upp vid arbetsutskottets sammanträde den 7 september 2009.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(18) Ksau 155 Dnr Ks Svar på motion angående gamla vattentornet Ärendebeskrivning Jan Norlin (s) inkommer den 15 december 2008 med en motion angående det gamla vattentornet. I motionen föreslås att vattentornet och eventuellt även Trätäljaskolan lämnas ut till försäljning. Bakgrunden är enligt motionären att ingen av de idéer som funnits beträffande användningen av det gamla vattentornet har realiserats och att tornet dessutom förfaller. Frågan om vattentornets och Trätäljaskolans framtida användning ingår i den lokalförsörjningsplan som kommunstyrelsen beställt av Säfflebostäder AB enligt beslut den 8 juni 2009, 99. I lokalförsörjningsplanen kommer man att ta ställning till vilka fastigheter som ska finnas kvar i det kommunala beståndet och vilka som kan komma att avyttras. Trätäljaskolan förvaltas idag av Säfflebostäder AB och de har redan idag uppdraget att lämna förslag till framtida användning. En förstudie ledd av kulturkansliet inom projektet Den företagsamma utvecklingen, kommer också att innehålla diskussion om användningen av både vattentornet och Trätäljaskolan tillsammans med flera andra fastigheter i Säffle i närheten av Byälven. Det är enligt förvaltningen, med hänvisning till ovanstående, för tidigt att redan nu ta ställning till att avyttra det gamla vattentornet. Samtidigt är det angeläget att man tar ett helhetsgrepp på området kring Byälven, som har en stor potential, och inte ser varje fastighet som ett isolerat objekt. Att i detta läge börja avyttra fastigheter är inte heller att rekommendera. Beslutsunderlag Motion från Jan Norlin (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober 2009 och ska föregås av information om kulturförvaltningens förstudie inom projektet Den företagsamma utvecklingen på arbetsutskottets sammanträde den 21 september 2009.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(18) Beslut Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande Utdrag till Kulturnämnden

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(18) Ksau 156 Dnr Ks Motion angående båtplatser vid Ekenäs Ärendebeskrivning Jan Norlin (S) inkommer den 1 juli 2009 med en motion om att kommunen skyndsamt ska undersöka möjligheten till fler båtplatser vid Ekenäs. Beslutsunderlag Motion från Jan Norlin (S), Kommunfullmäktiges protokoll, , 103 Yrkande Daniel Bäckström (C) yrkar att motionen remitteras till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Beslut Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till teknik- och fritidsnämnden för beredning Utdrag till Teknik- och fritidsnämnden

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(18) Ksau 157 Dnr Ks Tecknande av firma revidering Ärendebeskrivning Med anledning av tillsättning av ny ekonomichef behöver ett nytt beslut fattas rörande tecknande av kommunens firmateckning. Ekonomichefen tillträder den 1 september De funktioner som ska kunna teckna kommunens firma är; kommunstyrelsens ordförande resp. kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignering av antingen kommunchef eller ekonomichef. Kommunen har behov av att samtliga firmatecknare är samlade i beslutet och det gör att beslutet omfattar samtliga firmatecknare. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Beslut Arbetsutskottet beslutar följande: 1. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Bäckström utses, med vice ordförande Ulrika Simonsson som ersättare, att med kontrasignation av kommunchef Sven Junzell eller ekonomichef Lars Johansson, på kommunstyrelsens vägnar underteckna följande handlingar: Låne-, skuld- och borgensförbindelser samt övriga skrivelser och avtal av principiell natur som tillhör finansförvaltningen eller i övrigt kommunledningskontorets förvaltningsområde samt de övriga allmänna ärenden som inte ankommer på annan nämnd eller förvaltning. 2. Revideringen gäller från och med 1 september 2009 och tillsvidare Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunledningskontoret, kommunchefen

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(18) Ksau 158 Dnr Ks Undertecknande av kommunens och kommunkocernens plusgirooch bankkonton mm revidering Ärendebeskrivning Med anledning av att vissa personella förändringar skett på senare tid finns skäl att förändra tidigare beslut rörande ovanstående administrativa rutiner. Detta är viktigt, eftersom såväl plusgiro som samtliga banker kräver att kommunen fattar beslut rörande de personer som på kommunens vägnar äger rätt att teckna kommunen i dessa sammanhang. Denna rutin används dagligen och det är alltid två som undertecknar för att upprätthålla en god säkerhet. Denna rutin kräver dock att det alltid finns personer att tillgå som kan underteckna, därav ett större antal personer som behöver ha denna rättighet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Kerstin Einevik Bäckstrand (C) och Ulrika Simonsson (M) yrkar att kommunledningskontorets förslag till beslut ändras så att utvecklingschef Joel Nyström och ekonom Anna Lindberg inte får delegerad rätt att för kommunens räkning utkvittera innestående medel i bankräkning eller på plusgiro, utfärda anvisningar på kommunens eller koncernens bank- eller postgiroräkningar samt kvittera och överlåta på kommunen eller koncernen ställda värdehandlingar och bankgiroanvisnings- och postgiroanvisningsbelopp. Beslutsgång Daniel Bäckström (C) ställer proposition på Kerstin Einevik Bäckstrands och Ulrika Simonssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla densamma.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(18) Beslut Arbetsutskottet beslutar följande: Kommunstyrelsens ordförande Daniel Bäckström, vice ordförande Ulrika Simonsson, kommunchef Sven Junzell, ekonomichef Lars Johansson, redovisningsekonom Anne- Marie Lindström och ekonom Håkan Johansson, två i förening eller var för sig med kontrasignation av ekonomiassistenterna Ingrid Larsson, Ingegerd Ljunggren samt June Gustavsson, får fortsättningsvis för kommunens räkning utkvittera innestående medel i bankräkning eller på plusgiro, vare sig detta gäller specifika konton eller koncernkonton, utfärda anvisningar på kommunens eller koncernens bank- eller postgiroräkningar, samt kvittera och överlåta på kommunen eller koncernen ställda värdehandlingar och bankgiroanvisnings- och postgiroanvisningsbelopp Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunledningskontoret, kommunchefen

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(18) Ksau 159 Dnr Ks Förslag till tjänsteköpsavtal angående telefonisttjänst till Årjäng Ärendebeskrivning Telefonistsamarbetet VäDal har resulterat i att 7 kommuner (Dalsland samt Säffle och Årjäng) har samma tekniska plattform för växlar, telefoner (fast och mobilt), hänvisningssystem och telefonistarbetsplatser. Detta har medfört att telefonistsamarbetet har gynnats och avlösning gällande svarsplats mellan kommuner har fungerat bra. Hösten 2008 lämnade Årjäng en förfrågan till Säffle om Säffle kan överta telefonistfunktionen för Årjäng. Säffle har antagit förfrågan och tagit fram ett förslag till avtal. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av telefonisttjänst till Årjängs kommun 2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal om tjänsteköp telefonist mellan Årjäng och Säffle kommun

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(18) Ksau 160 Dnr Ks Godkännande av årsredovisning 2008 för Värmlands läns Vårdförbund Ärendebeskrivning Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning 2008 för godkännande i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Årsredovisning 2008, Värmlands läns Vårdförbund, Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2008 för Värmlands läns Vårdförbund, samt att representanter från socialnämnden och Säffles representant i vårdförbundet kallas för diskussion kring fortsatt medverkan i Värmlands läns Vårdförbund. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla densamma. Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2008 för Värmlands läns Vårdförbund. Arbetsutskottet beslutar för egen del att kalla representanter från socialnämnden samt Säffles representant i vårdförbundet för diskussion kring fortsatt medverkan i Värmlands läns Vårdförbund.

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(18) Ksau 161 Informationspunkter Informationssäkerhet Leif Hållander från Verifiera informationssäkerhet informerar om hur kommunen kan arbeta för att uppnå en god informationssäkerhet. Enligt Verifiera bör en förstudie i tre steg genomföras, förslagsvis med de statliga medel som avsätts för kommunalt säkerhetsarbete. Säffle kommun ska besluta hur man vill arbeta vidare med informationssäkerhet utifrån denna information. Planfrågor Representanter från miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och bygg redogör för aktuella planfrågor i kommunen. Avrapportering lokalförsörjningsplan Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB, redogör för hur arbetet med lokalförsörjningsplanen fortskrider. Första delen av planen beräknas vara färdig i september/oktober 2009 och ska då presenteras för arbetsutskottet. Skötselplaner Representanter från teknik- och fritidsnämnd samt förvaltning redogör för hur skötselplanerna genomförs. Ett system för uppföljning av skötselplaner samt ett helhetsgrepp kring gränsdragningen mellan gatumark, parkmark och fastighetsmark efterfrågas, och teknik- och fritidsförvaltningen ska arbetare vidare med detta. Förslag till parkeringsövervakning Diskussion med gatuchef Niklas Ekberg och näringslivsutvecklare Pia Proper om parkeringsövervakning. Ett praktiskt förslag till parkeringsövervakning ska arbetas fram i dialog med centrumgruppen, och detta förslag ska sedan presenteras för arbetsutskottet. Lägesrapport budget 2010 T f ekonomichef Håkan Johansson ger en lägesrapport avseende budget Senaste prognosen visar ett resultat på tkr. Samordningsförbund Finsam Samordnare Sanna Strömberg, arbetsmarknadsenheten, informerar om att ett förslag till lagändring som skulle möjliggöra för Säffle kommun att ingå i norra Dalslands samordningsförbund eventuellt ska sändas ut på remiss från socialdepartementet. Svar väntas 1 juli I avvaktan på detta ska Sanna Strömberg lämna in en ansökan om förprojektering till ESF.

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(18) Personalfrågor Kommunchef Sven Junzell informerar om rekrytering av ny personalchef samt ger en lägesrapport avseende förslaget till delad förvaltningschefstjänst med Åmåls kommun Utdrag till Kommunledningskontoret, chef IT-enheten Säfflebostäder AB, VD Teknik- och fritidsförvaltningen, fritidschefen Teknik- och fritidsförvaltningen, gatuchefen Kommunledningskontoret, näringslivsutvecklaren Kommunledningskontoret, samordnare arbetsmarknadsenheten

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-09-21 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 174-187 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) t o m kl. 10.10,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 207-219 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2009-09-08 1-15 Plats och Tid Stadshuset 13:30-15:25 Beslutande Kurt Svensson (C) Kjell Kaså (C) Anne Sörqvist (C) Thomas Fridlund (C) Ulla-Britt Johansson (C) Christer Törnell (KD) Gustav Wennberg (C)

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M)

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Tjänstemän

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 Plats och Tid HamnCompagniet kl 12.30.00-14.00 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov (c) Lena Hesselroth (c) i stället

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.30. Paus 9.50-10. Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25) 2009-12-07 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 263-278 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 13.30-18.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2010-04-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 81-94 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-7 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkanlsiet, Stadshusparken 1 A Klockan 15.30 18.10. Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) Maria Olsson (c) tjg.ers.iréne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 2(11) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott, val av ledamöter och ersättare 4 3 Kommunstyrelsens planeringsutskott, val av ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8-13.50, paus 9.45-10 och 12.20-13.15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer