Emotionell webbutveckling inom e-handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emotionell webbutveckling inom e-handel"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Emotionell webbutveckling inom e-handel Emotional web development in e-commerce Martin Karlsson Handledare: Göran Hagert Huvudämne: Datavetenskap Datum för slutseminarium:

2

3 Sammanfattning Detta arbete syftar till att undersöka om emotionell webbutveckling och emotionella element kan påverka en kunds incitament till att genomföra köp inom e-handel. E-handel är en viktig och växande del för återförsäljare världen över och med hård konkurrens är det nödvändigt att ha en webbutik som får kunden att stanna och känna sig trygg genom hela köpprocessen. Studien visar att emotionella element skapar en preferens hos testpersonerna, dels genom ökad trygghet men även genom att engagera testpersonerna emotionellt med designen. Detta resulterar i att emotionell webbutveckling till god fördel kan användas för att förbättra vissa aspekter av webbutiker, framförallt framhävde testpersonerna tycke om sektionen med kundrecensioner samt för de emotionella bilderna. Webbutvecklaren får möjlighet att genom sin design kunna påverka sina besökares tankar och val, vilket exempelvis fördelaktigen kan resultera i en förbättrad relation mellan försäljare och konsument. Nyckelord: emotionell webbutveckling, estetisk wbbutveckling, emotionella element, e- handel.

4 Abstract This paper aims to investigate whether emotional web development and emotional elements may influence a customer s incetive to make purchases in e-commerce. E- commerce is an important and growing part of retailers worldwide and in a highly competitive business environment it is necessary to have an online store that gets the customer to stay and feel secure throughout the entire buying process. The study shows that emotional elements creates a preference of the test subjects, partly through increased security but also by engaging the test subjects emotionally with the design. This results in that emotional web development to good advantage can be used to improve certain aspects of online stores, the test subjects stressed the importance of the section with customer ratings and the emotional images. Web developers gets the opportunity through their design to influence their visitors thoughts and choices, which for example advantageously may result in an improved relationship between the seller and the consumer. Keywords: emotional web development, aesthetic web development, emotional elements, e- commerce.

5

6 Innehållsförteckning 1. Introduktion Bakgrund Vad är estetisk och emotionell webbutveckling? Varför e-handel är viktigt för företag Emotionell webbutveckling och e-handel Problemidentifiering Syfte och problemformulering Teori Semiotik Sinnesmarknadsföring Anchoring Loss Aversion Informations sociala påverkan Switching costs Färgpsykologi Metod Hypotetisk-deduktiv metod Kvantitativ metod Undersökningen De emotionella elementen Teoretiskt ramverk Semiotik Sinnesmarknadsföring Switching costs Färgpsykologi Empiri Preferens av webbutik Kundrecensioner Bilder Certifierad trygg handel Färg Hero Switching costs... 18

7 4.1.7 Sänkt utgångspris Bonusval Kommentar på empiri Analys Analys av bilder Emotionella bilder Hero Analys av sinnesmarknadsföring Kundrecensioner och social påverkan Anchoring Loss aversion Färgpsykologi Switching costs Slutsatser Framtida arbeten Referenser Bilagor Figurer Bilder Formulär Undersökning bland webbutvecklare Frågor undersökningsenkät Webbplats (exempel på emotionella element från undersökningen) Hero Recension (social påverkan) Layout exempel... 33

8 1. Introduktion I detta avsnitt diskuteras vad estetisk och emotionell webbutveckling är, samt hur dessa två inriktningar av utveckling kan påverka användare av webbplatser med fokus på e-handel. Detta resulterar i en frågeställning som anknyter till det eventuella behovet av att utveckla estetisk utveckling mot en emotionellt inriktad webbutveckling, samt undersöka om det är något som e-handelsföretag med fördel kan utnyttja. 1.1 Bakgrund Vad är estetisk och emotionell webbutveckling? SAOL (Svenska Akademiens Ordlista, 2014) definierar orden estetik och emotion som följer: Estetisk som rör det sköna. Emotion sinnesrörelse, stark känsla. En viktig utgångspunkt för emotionell webbutveckling är att förstå att den är en gren av den estetiska webbutvecklingen, det vill säga att emotionell webbutveckling är en vidareutveckling av estetisk webbutveckling. På så sätt är det nödvändigt att få en utvecklad definition av estetik som inkluderar emotion för att förstå vad emotionell webbutveckling är. Området estetik härstammar från grekiskans aisthanesthai vilket betyder av sinnena eller sinnet. Detta uttryck utvecklades sedan av Immanuel Kant till vetenskapen om villkoren för sinnesperception (Online Etymology Dictionary, 2014). Med detta uttryck finns det nu möjlighet att inkludera emotion som en del av det estetiska begreppet. Syftet med estetisk webbutveckling är att skapa en attraktiv och enhetlig webbplats för användarens tillfredsställelse (Jenkins, 2013). Problematiken som finns i dagens estetiska webbutveckling är att emotioner enbart nämns på hög nivå och är inte en del av de ramar som beskriver den estetiska utvecklingen. Därför har emotionell webbutveckling växt fram som en gren av estetisk webbutveckling. Precis som för estetisk webbutveckling så är det viktigt inom emotionell webbutveckling med att utveckla en attraktiv webbplats. Men medan estetisk webbutveckling fokuserar på att det attraktiva är något vackert som ska fånga användarens intresse och uppmärksamhet så är syftet med emotionell webbutveckling att skapa en större variation av känslor hos användaren, samt ha ett mål att bygga en relation med denne. 1

9 Jämförelse av ren estetik och emotionell webbutveckling Inspektera följande bilder: Bild 1. Pixabay (2012). Beach (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). Bild 2. Flickr (2014). Strawberry Margarita (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). Båda bilderna föreställer drinken Strawberry Margerita. Detta skulle typiskt kunna vara två olika bilder ett reseföretag har som thumbnail för ett resmål. Båda bilderna är estetiskt välarbetade och det är väldigt subjektivt i hur man skulle tolka de båda. Men om man besvarar följande fråga: Vilken av bilderna skulle få mig att få upp intresset för det här resmålet? Det är nog ganska tydligt att bild 1 är mer anpassad för att göra reklam för ett resmål, men faktum är att det faktiskt finns researrangörer som likväl hade kunnat använda bild 2. Hur representerar då detta vad emotionell webbutveckling är? Bild 2 kan anses se ut som en härlig drink. Men om en konsument ska köpa en resa till exempelvis Barbados, vad talar då bilden om för konsumenten? Möjligtvis att det finns goda drinkar, men det berättar inte mycket om upplevelsen av resmålet. Bild 1 däremot har som syfte att förmedla en helt annan känsla. Med vacker sandstrand och klarblått vatten vill man förmedla känslor såsom exempelvis lugn och avslappning. Drinken bidrar till avslappningskänsla då konsumenten får möjlighet att visualisera och ta åt sig känslorna som förmedlas. Vill konsumenten åka till Barbados för att dricka en läcker drink, eller vill konsumenten åka till Barbados och njuta av drinken på en fantastisk strand med underbart väder? 2

10 Att förmedla en bredare berättelse som förmedlar emotioner är vad emotionell webbutveckling syftar till. Estetisk utveckling kan göra det, men ordet estetik är brett och emotionell webbutveckling är ett område som poängterar vikten av emotionella element inom estetik för att förmedla känslor Varför e-handel är viktigt för företag Enligt Statista (2013) beräknades totala e-handelsförsäljningen till privata konsumenter i världen uppgå till miljarder dollar och man förutspår att den summan nästan kommer fördubblas till beräknas 11,6% av USAs detaljhandel ske online vilket motsvaras av 7,2 % (6,3 % 2013) av Europa där detaljhandeln online ökade med 21,1 % år 2013 (Center for Retail Research, 2014). I Sverige har e-handelns omsättning slagit nytt rekord varje år sedan 2003 (HUI Research, 2013). Dessa siffror visar på att e-handeln har blivit en viktig kanal för företag och visar på en tendens att ännu mer av framtidens handel kommer ske online. Webbutikerna är dock viktigare än så. Enligt e-barometern (HUI Research, 2013) använder 65 % företagens webbutiker för research, för att sedan köpa varan i fysisk butik. Detta visar på att ett företags webbplats inte enbart är viktigt för att sälja en produkt, utan även för att marknadsföra den Emotionell webbutveckling och e-handel Som kapitel om e-handel beskrivit så är e-handeln väldigt viktig för företags försäljning och marknadsföring. Genom e-handel krävs på så sätt bästa möjliga strategi för att nå ut till sina konsumenter och kunder vilket lämnar stort ansvar hos företagets webbutvecklare. Enligt Grönroos (2008) är en relation mellan företag och kund en förutsättning för att en lojalitet hos kunden ska byggas vilket i sin tur i de flesta fall kommer generera vinst. Med webbplatsen som kanal inom e-handel blir det således ett ansvar hos webbutvecklaren att möjliggöra ett relationsbygge mellan företag och kund. Lojalitet i sin tur byggs genom kontinuerliga emotionella erfarenheter mellan företag och kund (Beyond Philosophy, 2014). För att skaffa en stark relation med en kund måste man skapa emotionella band till denna. Syftet med emotionell webbutveckling är att förmedla känslor, att göra webbplatsen eller applikationen personlig och bygga en relation med användaren i detta fall kunden och blir på så sätt en teoretiskt bra ingångspunkt vid planeringen av e-handelswebbplatsens design. 1.2 Problemidentifiering Som diskuterat i kapitel 1.2 så bör emotionell webbutveckling vara en väl vald utvecklingsmetod för e-handel. Vid en kort utfrågning bland webbutvecklare som någon gång arbetat med e-handel visar det sig att: - Endast 4 av 16 har hört talas om emotionell webbutveckling. 3

11 - Samtliga av de 4 anser att de använder sina emotionella webbutvecklingskunskaper i sitt jobb. - Av de 12 som inte har hört talas om emotionell webbutveckling är det enbart 4 som känner att de i hög grad kan påverka materialet (bilder, videos, extern grafik osv.) som man arbetar med. - Av de 12 som inte har hört talas om emotionell webbutveckling anser 7 att man bäst påverkar sina kunders känslor genom att ha en visuellt attraktiv webbsida. 4 menar på att informationen på webbplatsen bäst påverkar kundens känslor och 1 menar på att webbsidans funktionalitet är bäst. - Av de 4 som vet vad emotionell webbutveckling är menar 3 att emotionella element är viktigast för att påverka kunders känslor, medan 1 syftar på att informationen är det viktigaste. Även om antalet tillfrågade inte är omfattande så visar det på en liten tendens till att webbutvecklare anser att den omfattande webbplatsens information och visuella utseende är det som ska hänföra kunden. Däremot menar 3 av de 4 som vet vad emotionell webbutveckling är att man påverkar kunder bäst genom detaljer i sin design. Att så här är fallet är i sig inget utöver det vanliga. Enligt en undersökning av Google (Tuch m. fl., 2012) kan det ta så lite som 17 millisekunder för en besökare att skapa ett positivt eller negativt intryck av en webbplats. I sin tur påverkar även det estetiska på en webbplats besökarens trovärdighet, där en väl estetisk webbplats ger ett bättre första intryck och på så sätt blir mer attraktiv för besökaren (Holmes & Robins, 2008). Ett första intryck är viktigt för besökaren, men vad kommer därefter? Är det första intrycket tillräckligt för att en kund ska vilja genomföra ett köp, eller bör vi anstränga oss ytterligera i våra detaljer på webbplatsen? Det är viktigt att webbutvecklare inom e- handel strävar mot att i sitt medium bygga en relation till besökaren för att kunna profitera. 1.3 Syfte och problemformulering Syftet med detta arbete är att se huruvida emotionell webbutveckling och emotionella element på en webbplats kan påverka en kunds vilja att föredra en webbutik framför en webbutik som brister i detaljerade emotionella element. Den huvudsakliga undersökningsfrågan lyder: - Kan emotionella element positivt påverka en kunds incitament för att genomföra ett köp i en webbutik? För att svara på ovanstående fråga måste vi bryta ner den i ett par underfrågor före undersökningen och vid utvecklingen av undersökningsplattformen: - Vilka känslor behöver vi påverka med de emotionella elementen? - Vilka typer av emotionella element finns? - Kan de emotionella elementen påverka kunden negativt? 4

12 För att kunna arbeta fram ett konkret resultat och svara på ovanstående frågor är det nödvändigt att undersöka om de emotionella elementen gör någon skillnad i förhållande till om de inte fanns där och därefter se vilka känslor som har påverkats och om kundens relation till företaget har påverkats. 5

13 2. Teori Teori-kapitlet behandlar de olika teorier som ligger till grund för analysen. De teoretiska ramverk som arbetet baseras på är semiotik, sinnesmarknadsföring och färgpsykologi. Dessa teoretiska ramverk är hämtade från områdena datavetenskap, kognition och marknadsföring vars syfte är att bearbeta frågeställningarna genom analysen. 2.1 Semiotik Nationalencyklopedin (2014) definierar Semiotik som systematiska studien om tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga och ett tecken definieras som en enhet av uttryck och innehåll. Med dessa definitioner kan semiotik förklaras som studien om hur tecken tolkas. På en mer detaljerad nivå har en av semiotikens fäder Ferdinand de Saussure delat in begreppet tecken i två aspekter (Estefany, 2009): Signifierare det som har en betydelse. Det signifierade det som är betydelsen. Charles Sanders Pierce som även han betraktas som en av semiotikens fäder delade in tecken i tre olika typer av tecken (Estefany, 2009): Ikoner En tydlig representation av objektet det föreställer. Index En indikator som skapar en association till ett objekt. Symboler Har ingen likhet med det verkliga objektet, och kan enbart tolkas om betraktaren redan har kunskap om tecknet. Inom marknadsföring beskriver Beasly & Danesi (2002) semiotiken som att exponera de grupperingar av dolda betydelser i den underliggande nivån som formar det som kan kallas signifikationssystem. Motivet inom marknadsföringsområdet för att använda sig av semiotiska studier kan således härleda till att man med tecken i sin marknadsföring kan skapa betydelser för konsumenter. Genom analys av tecken utifrån ovan nämnda begrepp, genom att identifiera vad som kan skapa betydelser och hur de ska identifieras, så kan marknadsföring skapas för att påverka konsumenter. På samma premiss kan webbutvecklaren med sin marknadsföring och sitt material i en webbutik påverka kunder med tecken. 2.2 Sinnesmarknadsföring Sinnesmarknadsföring är studier om hur konsumenter sensomotoriskt, kognitivt och emotionellt reagerar på marknadsföringsstimuli (Fisher m.fl., 2010). Området är något som utnyttjas flitigt för att kunna undersöka och analysera hur kunder reagerar på produkter och marknadsföring av dessa. Området används främst för att undersöka nuvarande kampanjer och produkter och används exempelvis av företag som Disney och Google (Singer, 2010). Undersökningarna resulterar dock till utveckling av strategier för att kunna styra konsumenter och inom emotionell webbutveckling används dessa för att 6

14 bygga relationer med webbplatsens användare. Tre av de vanligaste strategierna och som omfattar det här arbetet är anchoring, loss aversion och social påverkan Anchoring Anchoring är en strategi som myntades av Daniel Kahneman och Amos Tversky Strategin innebär att människor baserar sina beslut på det som redan är känt för dem, även om dessa beslut inte är kopplat till verklighetsförankrade fakta (Investopedia, 2014). Detta innebär att man initialt ger någon form av input till användare. Användaren kommer sedan använda den mottagna informationen som utgångspunkt vid jämförelser mot ny information som berör samma input (Wolf, 2014). Denna strategi är väldigt vanlig vid framförallt prissättning av produkter. Exempel på detta är: - Multipla enhetspriser Istället för att sätta en prissättning för Köp en majsburk för 8 kronor så säljer man dem istället i flerpack Köp 3 majsburkar för 24 kronor. Här är det 3 majsburkar som fungerar som en anchor, där forskning av Wansink, Kent & Hoch (1998) visar att konsumenter känner mervärde och får en sensation att produkten blir billigare om man handlar i flerpack. - Max antal köp Genom att sätta en gräns för max antal enheter en kund får köpa av en produkt vid ett köptillfälle menar Wansink, Kent & Hoch (1998) att kunder får en känsla av att butiken säljer ut produkter till ett så pass billigt pris att man riskerar att få slut på saldo om kunden köper för många. I själva verket kan det dock handla om att vara lock-produkter eller ett strategiskt val att kunden ska köpa fler enheter än normalt. - Utgångspris Detta innebär att en produkt vars värde är svårt att fastställa på förhand av konsumenten och i vissa fall marknaden får ett utgångspris som ligger över faktiska värdet. Därefter reduceras/förhandlas priset ner till ett lägre pris som dock minst är av faktiskt värde. På så sätt kommer kunden få en sensation av att ha köpt produkten till ett förmånligt pris även om så inte är fallet (Disenthrall, 2013). Noterbart är dock att denna strategi i vissa fall kan uppfattas som oetisk om företaget använder strategin för att öka försäljningspriset snarare än sin konversion Loss Aversion Inom beslutsteorin finns en teori om Loss Aversion som innebär att människor generellt har en tendens att hellre undvika en förlust än att göra en vinst (Khaneman & Tversky, 1984). Alternativ 1: Med vårt medlemskort får du 10 % rabatt vid köp av kaffe. Alternativ 2: Med vår mobilapps stämpelkort får du din tionde kopp kaffe gratis. Enligt teorin om loss aversion så kommer kunderna föredra alternativ 2. Detta då alternativ 2 medför att man den tionde gången inte vill gå miste om en gratis kopp kaffe. Fördelen med loss aversion i det här fallet är att man lättare kan binda återbesök av 7

15 kunden. Det är möjligt att det faktiska ekonomiska värdet på alternativ 2 blir bättre för kunden, på så sätt att kaffeförsäljaren hellre har en kund som kommer och betalar nio gånger än enbart en gång och låter värdet av gratis kaffe vara högre än samma antal enheter med 10 % rabatt. Flertalet besök bygger även en relation till kunden, vilket enligt Grönroos (2008) är nödvändigt för att driva ett företag mot vinst. Har kunden skapat en lojalitet jämtemot kaffeförsäljaren är det troligt att kunden kommer köpa nytt kaffe en elfte gång. Vid ett nytt stämpelkort skapas åter en ny effekt av loss aversion och kaffeförsäljaren har i ett bra fall skaffat en lojal kund genom strategin Informations sociala påverkan Studier om informations sociala påverkan går långt tillbaka före datorns tid. Redan 1935 gjorde Muzafer Sherif ett experiment som visade att en grupp personer som gemensamt kommit fram till ett beslut inte ändrade sitt svar när de även fick möjlighet att genomföra samma experiment individuellt direkt efter. I det här fallet handlade experimentet om att avgöra avståndet på förflyttat ljus. Det har gjorts flertalet experiment av exempelvis Sherif (1935) och Baron, Vendello & Brunsman (1996) om hur en grupps gemensamma åsikter påverkar dess individers egna åsikter och de visar på att när en individ är osäker vid någon form av problemlösning eller beslutssituation så litar man på andras och framförallt större gruppers åsikter och lösningar. Studierna om informations sociala påverkan är idag en stor del av all e-handel och communities strategier. Om en person är osäker på ett köp eller vad man ska köpa så vänder sig personer till kommentarsfält och sociala medier för andras kunskaper och produkterfarenheter (Kim & Srivastava, 2007). Från ett företags synvinkel blir kommentarsfält, produktrecensioner och betygssättningar väldigt kraftfulla verktyg. Dels kan exempelvis en återförsäljare utöver försäljningssiffror även få data över kundernas faktiska tycken om konsumerade produkter, och därifrån göra säkrare analyser över sitt sortiment. Men framförallt ur ett e-handelsperspektiv får man möjlighet att styra populära produkter mot kunderna (Kim & Srivastava, 2007). 2.3 Switching costs Switching costs innebär kostnaden för en kund att byta från en säljare till en annan (InvestorWords, 2014). Det finns flertalet faktorer som påverkar kostnaden för en kund att byta säljare, ett par av dessa är: - Marknadsplats - Bransch - Resekostnader - Frakt/transportkostnader - Prisskillnader - Ansträngning Principen är att ju högre kostnaden blir för att byta säljare, desto lägre är sannolikheten att kunden gör så. Inom e-handel är det viktigt att ha detta i åtanke då switching costs blir 8

16 väldigt låg när alternativa webbutiker finns bara några sekunder bort (Nielsen & Norman, 2004). För att behålla sina besökare kvar på webbplatsen är det viktigt med ett bra första intryck med en tilltalande estetisk design(holmes & Robins, 2008). Nielsen & Norman (2004) menar på att man med hjälp av fokus på användbarhetsutveckling och effektivt kan ge kunden mervärde och med snabb produktsidentifiering kan vinna kundens intresse för webbutiken. Wolf (2014) menar att man med hjälp av landing pages, designade efter emotionell webbutvecklings principer på ett effektivt kan fånga kundernas intresse och snabbt leda dem mot köp. Landing pages definieras normalt sett som en specifik och egen webbsida vars syfte är att leda kunder mot specifika produkter eller funktioner. I det här fallet syftar dock Wolf till att en landing page är den första sidan en kund besöker när man kommer in på webbutiken men att man fortfarande arbetar mot de normala landing pagesens designprinciper. 2.4 Färgpsykologi Färgpsykologi innebär studien om färger som en bestämmande faktor i mänskligt beteende. Dessa studier innefattar hur människor reagerar både individuellt och kulturellt på olika färger (Whitfield & Wiltshire, 1990). Färgers olika innebörd brukar illustreras som följer: Fig 1. Sitesupra (2014). Emotional and Psychological Meanings of Colors (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). Färghjulet presenterar tydligt vilken färg som sammankopplas med vilka känslor och upplevelser. Problemet ur ett webbutvecklarperspektiv är att betydelserna måste tolkas 9

17 innan de ska appliceras. Conversioner (2014) har utvecklat ett färghjul som fokuserar på färger och nyanser som är anpassade efter känslan man vill förmedla på en webbplats. Fig 2. Conversioner (2014). Emotional and Psychological Meanings of Colors (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). 10

18 3. Metod I metod-kapitlet presenteras den hypotetisk-deduktiva och kvantitativa metoden som ligger till grund för arbetet. Undersökningen är gjord i två delar: användbarhetstest av två resewebbutiker (ett byggt efter emotionell webbutveckling och ett byggt efter estetisk webbutveckling) och ett formulär samt hur dessa är formulerade. Kapitlet presenterar även det teoretiska ramverk som ligger till grund för de teorier som arbetet utgår från. 3.1 Hypotetisk-deduktiv metod Detta arbete syftar till att pröva vårt antagande om att emotionella element i en webbutik kan påverka kundens incitament för att genomföra ett köp och därefter testa den mot teori samt resultatet av undersökningen. Valet av hypotetisk-deduktiv metod grundas främst i att det redan finns forskning kring hur estetik och emotionella element påverkar människans informationsintag online samt hur människans känslor påverkar deras incitament för att konsumera, men att det finns relativt lite forskning kring hur och varför en webbutvecklare eller webbdesigner kan påverka sina användare. Med hjälp av tidigare forskning går det att lägga fram lämpliga hypoteser som därefter går att testa. Då det finns åtta grundläggande känslor (Shaver & Schwartz, 1987) som teoretiskt går att påverka så finns det en möjlighet att undersökningen i praktiken enbart kan påverka ett par av dessa. Upplevelsen av känslor är även individuella (Plutchik, 1991) vilket gör att resultatet för denna uppsättning testpersoner för undersökningen både kan ge varierande data och kan ge annorlunda utslag vid en ny undersökningsomgång. Denna metod kommer resultera i att den huvudsakliga undersökningsfrågans hypoteser enskilt kommer verifieras och/eller falsifieras. Nackdelen med den hypotetisk-deduktiva metoden är att enbart falsifiering leder till säker kunskap då verifiering i det här fallet bara visar på hur något skulle kunna vara (Molander, 1998). 3.2 Kvantitativ metod För att få ett lämpligt resultat av undersökningen behöver vi få ut mätbar data av de element ur hypoteserna vi undersöker. Som Bryman och Bell (2013) menar kan man med hjälp av kvantitativ metod och mätningar lättare specificera skillnader mellan individer och låta det vara konsekvent. Känslor är subjektiva och på så sätt svåra att mäta utan lämplig utrustning (som ej har kunnat tillhandahållas inom ramen för detta arbete), vilket hade varit fördelaktigt för att ge ett mer vetenskapligt och kvalitativt resultat. Att göra en kvalitativ forskning genom enbart observation och intervju skulle innebära problem för att tolka testpersonernas reaktioner. Nackdelar skulle även vara att intervjuaren kan distrahera testmiljön med sin närvaro och på så sätt påverka testpersonens svar (Bryman & Bell, 2013). 11

19 För omfattningen av det här arbetet där en generell bild ska skapas av upplevelser som är subjektiva så krävs det en tillräcklig mängd data för att kunna skapa en lämplig analys. Genom kvantitativ metod med webbenkät blir det möjligt att få input från fler testpersoner. Opartiskheten och möjligheten för testpersonerna att delta i undersökningen i sin egen miljö ökar möjligheten till att deras svar är ärliga (Bryman & Bell, 2013). På så sätt är förutsättningarna goda för att det blir en god kvantitet och kvalitet på undersökningens data. 3.3 Undersökningen Undersökningens process består av två delar: användbarhetstest och en webbenkät. Användbarhetstestet innebär att testpersonerna får använda två olika webbutiker: en som är byggd normalt utifrån estetisk webbutveckling och en som innehåller emotionella element (emotionell webbutveckling). Dessa två webbutiker är i information, layout och struktur identiska, detta för att eliminera eventuella preferenser av övergripande layout som kan påverka testpersonen syftet är att testa de emotionella elementens effekt. Webbutikerna är utformade med hänsyn till och efter de teorier som presenteras under teori-kapitlet. Testpersonerna har enbart tillgång till en webbplats åt gången under undersökningens gång, detta för att direkta jämförelser inte skulle kunna göras under genomförandets gång. Webbutikerna är två stycken fiktiva reseföretag, där testpersonerna får i uppdrag att gå genom en förutbestämd köpeprocess på bägge webbplatser. Webbenkäten har som syfte att samla in data om testpersonernas upplevelse av webbutikerna. Efter besvarade frågor om webbplatserna har ett par olika detaljer ur webbutikerna illustrerats för testpersonerna till syfte att undersöka emotionella triggers De emotionella elementen Det som skiljer den estetiskt utformade webbutiken med den emotionellt utformade webbutiken är att den emotionella webbutiken har: - Bild i bakgrunden. - Hero med text formulerat som emotionell trigger. - Bilder vars primära syfte är att förmedla känslor. Detta inkluderar (familje-)glädje, avslappning, lugn, längtan och förväntan. - En sektion för recensioner av faktiska användare - Certifiering för seriös e-handel - Annorlunda färgval för länkar och knappar - Röda priser för vissa resor (inkluderar resan som testpersonerna bokar). Priserna är desamma men framställs som prissänkta mot gammalt pris. 12

20 - Alternativ för bonussystem som uppmuntrar återkommande köp. 500 kronor rabattcheck (giltighet på 1 år) eller löpande poängsystem som kan bytas mot rabattcheckar, uppgraderingar och fria resor. 3.4 Teoretiskt ramverk För att kunna skapa en lämplig undersökning samt genomföra en god analys av undersökningen har det varit nödvändigt att ta teoretiskt stöd från de markandsföringsoch kognitiva forskningsområdena Semiotik Semiotik innebär studier om tecken, hur någonting uppfattas och hur det skapar någon form av betydelse (TNS Sifo, 2014). Denna vetenskap kan ses som en av grundpelarna till en estetisk och emotionell webbutveckling då båda dessa vill förmedla någon form av uppfattning av sitt visuella innehåll. Den semiotiska disciplinen blir framförallt nödvändig för emotionell webbutveckling där man aktivt arbetar med webbmaterial som ska uppfattas på ett specifikt sätt av användaren Sinnesmarknadsföring Sinnesmarknadsföring är studier om hur konsumenter sensomotoriskt, kognitivt och emotionellt reagerar på marknadsföringsstimuli (Wikipedia, 2014). Från ett webbutvecklarperspektiv med syfte om att skapa emotionella element på en e- handelsplats behövs en förståelse för hur människan reagerar på olika stimuli för att kunna optimera webbplatsen och i förlängningen öka konversionsgraden. Detta område är väldigt utbrett, och inom ramen för det här arbetet kommer vi fokusera på tre av de vanligaste psykologiska triggersen: - Anchoring - Informations sociala påverkan - Loss aversion Switching costs Termen switching costs innebär kostnaden för en kund att byta från en säljare till en annan (InvestorWords, 2014). Switching cost på Internet är låg (Nielsen & Norman, 2004), detta då en kund snabbt kan klicka sig fram till en ny webbutik för att hitta alternativ till ens egen, kunden behöver inte tänka på kostnader för t.ex. transport som det skulle kunna vara mellan fysiska butiker. Det kan ta så lite som 17ms (Tuch m.fl., 2012) för en besökare på webbplats att skapa ett första intryck och inom 90 sekunder har en kund utvärderat produkterna och gjort ett första beslut i huruvida man ska köpa en produkt eller inte (Jarski, 2014). Därför är det viktigt att man omgående i sin design bygger en relation till kunden för att denne ska stanna i webbutiken Färgpsykologi Visuella element processeras gånger snabbare än text (Parkinson, 2012). För att ge besökaren på en e-handelsplats ett gott intryck är det viktigt att så snabbt som möjligt förmedla en känsla som får denne att stanna i en webbutik, därav är det nödvändigt att använda sig av visuella element för att uppfylla detta. 13

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

ATT VÅGA SKICKA IN PENGARNA

ATT VÅGA SKICKA IN PENGARNA ATT VÅGA SKICKA IN PENGARNA - EN STUDIE OM TILLIT OCH TRYGGHET INOM E-HANDEL Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emma Johansson Stina Efraimsson 2012:KF18 Svensk titel: Att våga skicka in pengarna - en studie

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Abstract Most payment systems that are used on the Internet today are analogous

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS FÖRTROENDE INOM E-HANDEL - EN UNDERSÖKNING MED FOKUS PÅ OMDÖMESSYSTEM Kandidatuppsats i Informatik Awet Zekarias Jakob Salazar Delgado Nemanja Panic 2013KANI03 Förord Vi vill främst

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

E handel - Inte bara guld och gröna skogar

E handel - Inte bara guld och gröna skogar E handel - Inte bara guld och gröna skogar Författare: Carl Johan Anderberg Martin Wiberg Handledare: Ämne: Max ikael Björling Företagsekonomi Nivå ochtermin: C nivå, VT 2009 Program: Marknadsföringsprogrammet

Läs mer

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER THE IMPORTANCE OF ATMOSPHERICS IN SECOND HAND SHOPS Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi Butikschefsprogrammet (BCP) B-nivå, 15 högskolepoäng

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Olivia Holén Caroline Strömberg VT2014CE11 I Förord Denna magisteruppsats är skriven i samband med Civilekonomprogrammets

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

E-handel: Let s get it on(line)

E-handel: Let s get it on(line) E-handel: Let s get it on(line) Hur kan e-handeln och e-butiker göras mer attraktiva för konsumenter? Magisteruppsats Marknadsföring 15hp Företagsekonomiska institutionen Handledare: Martin Öberg Handelshögskolan

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer