HL 3 4 HL HL 14 HL HL 23 HL 25 HL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays försörjningskedja 23 HL Displays medarbetare 25 HL Displays arbete med ansvarsfrågor 29 Finansiell rapportering 30 Risker och riskhantering 32 Bolagsstyrning 35 Styrelse 36 Koncernledning 37 Flerårsöversikt 37 Definitioner 38 Historik 2

3 Välkommen till HL Display HL Display påbörjade en förändringsresa för ett par år sedan. Under resan har det genomförts förändringar i organisationen, nya rutiner och arbetssätt har införts och verksamheten har effektiviserats avsevärt. Lönsamheten är idag god och nu fortsätter resan med målet att skapa ökad försäljning vilket är det som saknas för att HL Display ska kunna nå sina finansiella mål. I årsrapporten för 2013 berättar HL Display mer om denna resa och arbetet för att skapa tillväxt. För att spegla den förändring som företaget genomgår har en ny logotyp och grafisk profil tagits fram, som stärker bilden av HL Display som ett modernt och framtidsinriktat företag. Det är ett sätt för HL Display att både berätta för omvärlden att företaget utvecklas och att stärka företaget internt när det fortsätter framåt på den inslagna vägen. 3

4 HL Display på en minut HL Display har bedrivit verksamhet sedan Idag är HL Display Europas ledande varuexponerings- och butikskommunikationsleverantör och hjälper sina kunder att skapa attraktiva och säljande butiksmiljöer som förstärker konsumentens köpupplevelse. Under 2013 hade HL Display en om sättning på 1,6 miljarder kronor och drygt anställda. Erbjudande HL Display erbjuder koncept och produkter som hjälper kunderna att öka försäljningen i butiken, effektivisera butiksarbetet och stärka sina varumärken. Kunder HL Displays kunder finns inom detaljhandeln (dagligvaruhandeln och fackhandeln) samt bland varumärkesleverantörerna som levererar många av de varor som säljs i butikerna. Marknader HL Display är verksamt på en internationell marknad och har 35 sälj bolag och 12 distributörer i Europa, Mellanöstern och Asien. Storbritannien, Frankrike och Sverige är företagets största enskilda marknader. Innovation HL Display är det marknadsledande företaget som driver utvecklingen framåt i branschen. HL Display fokuserar på att ta fram innovativa koncept som möter de ut maningar som kunderna ställs inför, exempelvis att öka försäljningen, att minska kostnaderna och att differentiera sig. Produktion Majoriteten av de produkter HL Display säljer tillverkas i någon av företagets fyra fabriker som finns i Sverige, Storbritannien, Polen och Kina. HL Display har en kombination av högautomatiserad produktion och produktion som samlar flera olika tillverkningsmetoder. HL Display i siffror Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK EBITA-marginal, % 8,0 6,3 3,9 4,1 Soliditet, % 58,8 55,8 53,3 50,6 Medelantal anställda

5 Ökad försäljning med lösning från HL Display Projektet är en riktig succé och har gjort det möjligt för oss att utveckla försäljningen av hela spritkategorin i de Carrefour-butiker där lösningen implementerats. Genom projektet vann vi också ett pris tillsammans med Carrefour (Le Mètre de bronze) från Institut Francaise du Merchandising (IFM), säger Emilie Bernet, Key Account Director på Bacardi. Bacardi i Frankrike ville förändra sättet som spritkategorin exponerades på i dagligvarubutikerna. Ambitionen var att skapa en modern och attraktiv varupresentation som gav en tydlig överblick över sortimentet och inte upplevdes som en vägg av flaskor. Bacardi eftersträvade också en lösning som hjälper kunderna att fatta köpbeslut i butiken och som därmed ökar försäljningen. För att möta Bacardis önskemål tog HL Display fram en ny unik lösning för hela spritkategorin. Tydlig segmentering av varorna, en attraktiv produktpresentation och lösningar för att förse kunderna med all information var viktiga delar i lösningen. Många av HL Display mest moderna koncept som Ad Lite (belysning) och Ad Pulse (digitala skyltar) användes för att skapa en attraktiv och modern varupresentation. Under 2013 installerades prototyper i fem av Carrefours Hypermarkets i Frankrike och resultaten lät inte vänta på sig. Såväl konsumenterna som Carrefour har tagit emot lösningen mycket positivt. Dessutom kunde en tydlig ökning av försäljningen uppvisas för hela kategorin sex månader efter installationen. Efter de framgångsrika testinstallationerna har Carrefour beslutat att installera lösningen i hälften av sina franska Hypermarkets. 5

6 Vi sätter nu högsta prioritet på att skapa tillväxt för att kunna nå våra långsiktiga finansiella mål. Stark resultatutveckling under året Under 2013 ökade HL Display resultatet trots minskad försäljning. Företaget initierade också ett omfattande förändringsarbete för att öka tillväxten. 6 Under 2013 har HL Display påbörjat den andra fasen i arbetet med att nå företagets långsiktiga finansiella mål: att skapa ökad tillväxt. Den första fasen i det framåtriktade arbetet var inriktat på att effektivisera verksamheten och att minska kostnaderna. Det arbetet startade för ett par år sedan och är till största delen slutfört. Vi har strukturerat om produktionen, genomfört effektiviseringar i hela värdekedjan och förändrat vårt sätt att arbeta i många delar av företaget. Utvecklingen under året har gett oss ett kvitto på att de åtgärder som vidtogs var riktiga och att de genomförts framgångsrikt. Rörelsemarginalen har ökat till 8,0 procent från 6,3 procent 2012 trots minskad omsättning. Vi har skapat en produktiv och kostnadseffektiv plattform, där det faktum att vi ökar lönsamheten trots minskad försäljning också visar på potentialen i verksamheten. Ökningar i försäljningsvolymen kommer att ha en tydlig påverkan på lönsamheten i våra fabriker eftersom de nu kan hantera större volymer utan att det krävs ytterligare investeringar. Det finns därför goda förutsättningar att leverera förbättrade vinster när försäljningen ökar. Identifiera tillväxtmöjligheter Efter vårt framgångsrika effektiviseringsarbete finns det begränsade möjlig heter för oss att öka lönsamheten genom ytterligare effektiviseringar. För att vi ska kunna realisera den potential som vi skapat och nå de långsiktiga finansiella målen måste vi öka försäljningen. Detta är bakgrunden till det arbete som påbörjats under 2013 och som kommer att prägla de kommande åren för HL Display. Under våren och sommaren genomförde vi en omfattande marknadsstudie för att identifiera var tillväxtmöjligheterna finns och vilka förändringar vi behöver göra för att ta vara på dessa möjligheter. Slutsatserna av studien har gett oss en tydlig bild av vad vi ska göra framöver för att öka försäljningen. Vi kan konstatera att vi har en marknad med tydlig push-karaktär. Med det menar jag att vi har stora möjligheter att skapa nya affärer och ökad försäljning genom att förbättra sättet vi jobbar på trots att vi för tillfället har ett osäkert marknadsklimat. För att vi ska vara framgångsrika med

7 Vd har ordet detta krävs ett omfattande arbete i våra säljbolag och med att modernisera vår försäljningsmodell. Förändrad organisation Vi ska ha starkt fokus på arbetet i våra säljbolag under de kommande åren. För att uppnå detta har vi genomfört förändringar i organisationen så att vi ökar insatsen i den del av verksamheten som genererar nya affärer. Det är ett arbete som startar med mig. Jag kommer att ta ett övergripande ansvar för våra sex största marknader och i större utsträckning än tidigare vara ute på marknaderna och stödja våra landschefer i arbetet med den nya försäljningsmodellen. Vi delar samtidigt upp marknads- och affärsutvecklingsfunktionen till två separata funktioner. Koncernens nuvarande marknadsdirektör får övergripande ansvar för att utveckla övriga marknader och en renodlad marknadsdirektör rekryteras. För att vi ska kunna spendera mer tid med säljbolagen har vi omorganiserat koncernledningen. Vi har tillsatt en Chief Operations Officer med ansvar för hela förädlingskedjan samt gett ett utökat ansvar till koncernens Chief Financial Officer. Tillsammans med några ytterligare förändringar innebär det att vi idag har en något mindre koncernledning än tidigare som tydligt fokuserar på tillväxt och att utveckla affären. Förutom de rent försäljningsrelaterade åtgärderna utvecklar vi en ny prismodell samt fortsätter de redan initierade satsningarna på att minska ledtiderna i kundprojekten, från det att kunden kommer med sin förfrågan till att vi levererar en färdig produkt. Ett framgångsrikt genomförande av dessa två projekt kommer att stärka vår konkurrenskraft på marknaden. Året som gått För HL Display var 2013 ett år med en mycket volatil marknad och försäljningen minskade med 4 procent jämfört med Inledningen av året präglades av en neutral marknadssituation med försäljning i nivå med året innan. I slutet av andra kvartalet kom en tydlig och oväntad avmattning med minskad försäljning som följd. Det varade till slutet av tredje kvartalet då såväl försäljning som orderingång återhämtade sig markant. Året avslutades med fyra positiva månader med försäljningstillväxt. Detta är ett mönster som går igen i samtliga av våra regioner även om utvecklingen varit olika kraftig i de individuella regionerna. Resultatmässigt finns det mycket för oss att glädjas åt. Vi ser resultatförbättringen under året som ett styrke besked och ett kvitto på att vårt effektiviseringsarbete fått avsedd effekt. Rörelse resultatet ökade med 22 procent jämfört med 2012 trots den minskade försäljningen. Utvecklingen i regionerna Under året hade vi två regioner där utvecklingen var tillfredsställande North Europe och UK. I North Europe, och inte minst i Sverige, har utvecklingen varit särskilt positiv med tillväxt i försäljningen. En tillfredsställande utveckling i två regioner har inte kunnat kompensera för den svaga utvecklingen i framförallt East Europe och South Europe. På båda dessa marknader har vi känt av en påtaglig motvind. Många av länderna i regionerna befinner sig i en utsatt ekonomisk situation som tydligt påverkar vår försäljning och kundernas investeringar ligger under förra årets nivå. Utvecklingen i Asien har varit en besvikelse. Visserligen uppnår vi en liten försäljningstillväxt i lokala valutor men vi har högre förväntningar på försäljningen i dessa marknader än så. Utvecklingen i Kina där vi genomför specifika satsningar inom ramen för programmet China Booster är mer positiv än i regionen som helhet. Skillnader i utveckling mellan kundsegementen Vi har sett stora skillnader i utvecklingen mellan våra två största kundsegment, dagligvaruhandeln och varumärkesleverantörerna, under året. Inom dagligvaruhandeln är utvecklingen positiv och kunderna har fortsatt att investera. Däremot minskade varumärkes leverantörerna sina investeringar. Många varumärkes leverantörer har genomfört omstruktureringsaktiviteter och omorganisationer, fram förallt inom de europeiska delarna av sina verksamheter. Detta har på verkat oss eftersom vi har den största delen av vår försäljning i Europa. Vi förväntar oss dock att situationen är övergående och att investeringsnivåerna så småningom återgår till det normala. Realisera potentialen Som jag sade inledningsvis sätter vi nu högsta prioritet på att skapa tillväxt för att kunna nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi genomför stora förändringar som ska förstärka marknadsbearbetningen och försäljningsarbetet. Målsättningen är tydlig. Vi ska skapa försäljningstillväxt i verksamheten, också i en marknad som inte ger oss något gratis. Den marknadsstudie som vi genomfört har gett oss tydliga indikationer på att det finns tillväxtpotential i vår verksamhet. Nu är det upp till oss att arbeta för att realisera den potentialen. Vi tar oss an uppgiften med en positiv känsla. Med en ny organisation, ny agenda och nya arbetssätt har vi skapat förutsättningar för att våra ansträngningar ska vara framgångsrika. Nacka Strand i mars 2014, Gérard Dubuy Verkställande direktör och koncernchef 7

8 Mål och strategier HL Displays framgångsrika arbete med att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna har lagt grunden till ett lönsamt företag med potential att leverera goda vinster när försäljningen ökar. Nu påbörjas nya initiativ för att skapa försäljningstillväxt, vilket krävs för att HL Display ska kunna öka vinsten och nå de långsiktiga finansiella målen. HL Displays finansiella mål HL Display har två långsiktiga finansiella mål som ligger till grund för hur verksamheten styrs och som syftar till att ge företagets ägare en god avkastning. Tillväxtmål En årlig organisk tillväxt på 5-10 procent. Lönsamhetsmål En årlig EBITA-marginal på 12 procent. Arbetet för att nå de finansiella målen HL Displays arbete för att nå sina mål kan beskrivas som en tvåstegsraket. Det första steget var att genomföra effektiviseringar och kostnadsminskningar i hela verksamheten, från produktion till administration. Det andra steget är att skapa försäljningstillväxt och under 2013 har företaget påbörjat en tydlig satsning mot tillväxt. Några av de saker HL Display vill uppnå är: att fullt ut dra nytta av företagets breda marknadsnärvaro och sortiment. Det handlar om att rikta in sig på de outnyttjade möjligheter som finns på de lokala marknaderna, både avseende kunder och erbjudande. HL Display vill på varje enskild marknad nå de stora detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer som ännu inte är kunder till företaget. Produktmixen ser också olika ut på de individuella marknaderna. Genom att framgångsrikt implementera HL Displays hela sortiment finns möjlighet att skapa ökad försäljning. att öka marknadspenetrationen för HL Displays konceptuella lösningar. HL Display har ett starkt erbjudande av koncept som skapar mervärden åt kunderna i form av minskade kostnader och ökad försäljning. Med ökat fokus och förbättrat försäljningsarbete kring dessa koncept på samtliga marknader möjliggörs ökad försäljning. att koncentrera produktutvecklingsarbetet till nya innovativa koncept Tillväxt % Mål 5-10 % EBITA-marginal % Mål 12 % 6,4 4,1 3,9 6,3 8,0 att förstärka försäljningsarbetet genom att modernisera säljmodellen. Det innefattar bland annat en tydlig styrning baserat på nyckeltal samt ökade krav både i planeringen och uppföljningen av försäljningsarbetet. att från koncernledningens sida ha ett starkt engagemang och fokus på att utveckla affären och skapa tillväxt. Det innefattar bland annat omorganisation av koncernledningen samt förändrad styrning av säljbolagen Organisk tillväxt Mål för organisk tillväxt Förvärv 8

9 Strategisk inriktning HL Displays arbete i linje med strategierna ska hjälpa företaget att nå de finansiella målen. Strategier för Ökad försäljning Förbättrat finansiellt resultat Tillväxt 5-10 % Tillväxt -4 % EBITA-marginal 12 % EBITA-marginal 8% HL Display 2013 Långsiktiga finansiella mål Övergripande strategier HL Display arbetar efter ett antal övergripande strategier för att nå företagets mål. De är uppdelade i två områden: ökad försäljning och förbättrat finansiellt resultat. De övergripande strategierna bryts ned i strategiska initiativ. Det handlar om tydligt avgränsade strategiska områden med detaljerade handlingsplaner och noggrann utvärdering. Ökad försäljning Fokusera affären och utveckla kundrelationerna. Utveckla och implementera ny säljmodell. Utveckla arbetet med de tre primära kundsegmenten : dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. Lansera nya innovationer och driva marknadens utveckling. Stärka marknadsposition och erbjudande genom förvärv. Förbättrat finansiellt resultat Utveckla och implementera ny prismodell. Fortsätta arbetet med att förbättra produktionseffektiviteten. 9

10 Strategisk inriktning Mission Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som förstärker konsumentens köpupplevelse. Affärsidé HL Display ska öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detalj handeln och varumärkesleverantörerna kostnads effektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. Kärnvärden HL Displays kärnvärden är grunden för den kultur som genomsyrar företaget. Kundfokus HL Display har ett fokus på att addera värde till kundernas verksamhet och öka deras lönsamhet. Hög servicenivå och engagemang leder till ökad kundnöjdhet, vilket är vår främsta prioritet. Kompetens HL Display är den globala experten på butikskommunikation och varuexponering. Vi har stor erfarenhet som problemlösare och leverantör av lösningar som möter kundernas behov, samt gedigen förståelse för detaljhandelns villkor. Innovation HL Display är stolt över att utveckla nya och innovativa lösningar. Vi ser detta som ett naturligt ansvar för ett marknadsledande företag och utforskar varje möjlighet att hitta lösningar på gamla och nya problem. Kvalitet Vi är bra på det vi gör. Företaget består av professionella medarbetare som arbetar hårt för att förbättra allt vi gör. Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska aldrig kunna ifrågasättas. HL Display hjälper kunderna att differentiera sig Dagligvarubutiken Meny i norska Tolvsrød har höga ambitioner när det gäller att skapa en attraktiv butiksmiljö och differentiera sig från andra butiker. Som ett led i det arbetet ville man bygga upp en ny avdelning med ett unikt stort sortiment av nötter och konfektyr, betydligt större än vad konsumenterna normalt kan förvänta sig av en dagligvarubutik. Genom att erbjuda varorna i lösvikt ville man dessutom ge konsumenterna friheten att själva plocka och blanda bland sorterna. Meny Tolvsrød anlitade HL Display för att skapa den nya konfektyravdelningen. Lösningen består huvudsakligen av HL Displays koncept 3eBins vilket är modernt designade behållare och boxar för lösviktexponering av varor. Detta kompletteras med tydlig skyltning och information för att skapa en iögonfallande, attraktiv och säljande avdelning. Våra kunder uppskattar verkligen vår nya stora lösviktsavdelning. HL Displays lösning fungerar mycket bra och försäljningen i avdelningen lever definitivt upp till våra förväntningar, säger Pål Jacobsen på Meny Øko i Tolvsrød. 10

11 HL Displays marknad HL Displays kunder återfinns inom den globala detaljhandeln. Företaget är närvarande i 47 länder och vill kombinera det stora företagets resurser och möjligheter med den närhet till kunderna som skapas med lokala verksamheter. Den marknad som HL Display möter skiljer sig åt mellan länderna där företaget är verksamt. Det beror på övergripande faktorer som konjunktur och ekonomisk utveckling men framförallt på detaljhandelns storlek i omsättning och butiksyta samt deras investeringsvilja för att skapa attraktiva butiker. Detaljhandeln i mogna marknader De flesta marknader där HL Display är närvarande idag har en utvecklad, modern och mogen detaljhandel. Det innebär att marknaden är väletablerad avseende antalet butiker. Ett tydligt kännetecken på dessa marknader är också att de flesta detaljhandelssegment domineras av stora kedjor som har höga marknadsandelar. Den här bilden speglar situationen på de flesta marknader i västra och östra Europa. Allt fler länder sällar sig också till denna grupp i takt med att detaljhandeln utvecklas. Många av länderna i östra Europa var exempelvis så sent som för fem år sedan att betrakta som marknader under tillväxt och uppbyggnad. De marknader som nyligen mognat är dock fortfarande inte lika koncentrerade till ett fåtal stora aktörer som i exempel vis de nord- och mellaneuropeiska länderna. På marknader med välutvecklad detaljhandel är den största delen av HL Displays försäljning relaterad till ombyggnation och införande av nya butikskoncept i redan befintliga butiker. Detaljhandeln i tillväxtmarknader BRIC-länderna och flera av HL Displays asiatiska marknader har en detaljhandel som fortfarande är i en stark tillväxtfas. Dessa länder kännetecknas av en hög andel nybyggnation och nyöppning av butiker. Samtidigt är detaljhandeln mer fragmenterad vilket gör att de olika segmenten inte domineras i lika hög utsträckning av ett fåtal stora kedjor. Den fragmenterade marknaden och den snabba ekonomiska utvecklingen i dessa länder har gjort det intressant för nya aktörer att ta position på marknaderna vilket lett till att detaljhandeln byggs ut i snabb takt. Det är särskilt tydligt i Ryssland och Kina där både internationella och nationella företag utökar sina verksamheter. 11

12 Marknad På tillväxtmarknader är den största delen av HL Displays försäljning relaterad till att förse nybyggda butiker med alla produkter för varuexponering och butikskommunikation som krävs för att öppna en butik. Varumärkesleverantörer Till skillnad från dagligvaruhandeln och fackhandeln påverkas inte HL Displays arbete med varumärkesleverantörerna i lika stor utsträckning av marknadsmognad. De har ofta likartade behov oavsett land. Det handlar om lösningar för få deras produkter att synas i butiken, stärka deras varumärken och öka försäljningen. På mogna marknader tenderar dock varumärkesleverantörerna att efterfråga mer sofistikerade varuexponeringslösningar med starkt fokus på kundanpassning. Marknadstrender HL Displays kunder återfinns inom detaljhandeln och bland de varumärkesleverantörer som levererar produkter till detaljhandeln. Det innebär att företaget påverkas av hur detaljhandeln utvecklas 12 och av de trender som råder i branschen. Förmågan att möta de kundbehov som följer av rådande trender är en viktig faktor för att HL Display ska vara långsiktigt framgångsrikt på marknaden. Påverkan från e-handel Den ökade e-handeln påverkar den fysiska detaljhandeln genom förändrade konsumentbeteenden. Beroende på detaljhandelssegment är påverkan olika stor, vilket gör att exempelvis bokhandeln har påverkats mer än dagligvaruhandeln. Detta skapar utmaningar och möjligheter som detaljhandeln kontinuerligt anpassar sin verksamhet efter. Många detaljhandlare har bland annat kompletterat sina fysiska butiker med en online-kanal och utvecklar strategier för att får dessa kanaler att samverka på bästa sätt. För HL Displays del skapar trenden med ökad e-handel både hot och möjligheter. Om en ökad e-handel innebär att detaljhandelskedjor drar ner antalet fysiska butiker skulle detta kunna vara negativt för HL Display. Samtidigt finns möjligheter. Fler detaljhandlare arbetar aktivt med att förstärka upplevelsen för konsumenterna när de befinner sig i butikerna som ett sätt att differentiera shopping i butik från e-handel. De vill skapa attraktiva upplevelser för kunderna i en säljande butiksmiljö och HL Displays erbjudande adresserar dessa utmaningar på ett konkret sätt. Fokus på effektivitet och lönsamhet Detaljhandeln har under de senaste åren haft ett tydligt fokus på att effektivisera sina verksamheter, inte minst i Europa. Det är viktigt för att skapa lönsamhet i en situation av bland annat prispress och ökande kostnader exempelvis för personal och energi. På många marknader har också volymtillväxten varit svag. För HL Displays del skapar denna utveckling möjligheter. Detaljhandeln, och inte minst dagligvaruhandeln, har ett starkt fokus på att öka effektiviteten i butikerna. HL Display har ett starkt erbjudande som hjälper kunderna med just detta. Företagets olika koncept underlättar och effektiviserar arbetet i butiken, vilket skapar ökad produktivitet och sänkta lönekostnader. Sam tidigt

13 Marknad skapas attraktiva butiksmiljöer och produktpresentationer som bidrar till att öka försäljningen i butiken. Nya butiksformat i tillväxtmarknader På de för HL Display viktigaste tillväxtmarknaderna, Ryssland och Kina, syns en ökad diversifiering av butiksformaten inom dagligvaruhandeln. Det prioriterade butiksformatet för etablering och expansion hos både de utländska och de inhemska aktörerna har hittills varit stora Hypermarkets inom lågprissegmentet. Nu börjar det växa fram en ökad satsning på premiumsegmentet. I takt med en växande medelklass ökar efterfrågan på premiumbutiker i bra lägen med hög kvalitet och färska varor i fokus. Det för med sig att allt fler butiker inom det lite mindre Supermarket-konceptet byggs i Ryssland och Kina. Samtidigt positionerar sig vissa Hypermarkets också mot premiumsegmentet av marknaden. För HL Display skapar denna trend nya möjligheter. För att attrahera kunder inom premiumsegmentet krävs attraktiva butiksmiljöer och HL Display finns på 47 marknader runt om i världen 35 marknader bearbetas av egna säljbolag medan 12 marknader bearbetas av distributörer. HL Displays säljbolag Australien/ Nya Zeeland Belgien Dubai Finland Frankrike Holland Indien Indonesien Malaysia Kina (Shanghai och Hong Kong) Lettland/Litauen Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Sydkorea Spanien köpupplevelser. Det skapar en möjlighet för HL Display att öka sin försäljning av mer sofistikerade koncept på dessa tillväxtmarknader. Storbritannien Sverige Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike HL Displays distributörer Brasilien Bulgarien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Italien Kazakstan Malta Sydafrika 13

14 Det här erbjuder HL Display HL Displays mission är att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som förstärker konsumentens köpupplevelse. Det är en viktig drivkraft som ligger till grund för ett marknadsledande erbjudande till dagligvaruhandeln och fack handeln samt till varumärkesleverantörerna. Detaljhandel HL Displays erbjudande till detaljhandeln (daglivaru- och fackhandeln) är fast förankrat i företagets affärsidé som säger att HL Display ska hjälpa kunderna att öka lönsamheten. Med förståelse för detaljhandelns villkor erbjuder HL Display lösningar som hjälper kunderna att möta många av de utmaningar de ställs inför. Det kan exempelvis vara ökande lönekostnader, hög konkurrens, press på marginaler, krav på ökad effektivitet och konkurrens från e-handel. HL Displays koncept HL Displays koncept handlar om att skapa tydliga fördelar för kunderna inom kritiskt viktiga områden: att minska kostnaderna, att öka försäljningen och att differentiera sig. Slutmålet är dock alltid detsamma, att hjälpa kunderna att öka lönsamheten. 1. Minskade kostnader och produktivitetsförbättringar Lönekostnaden är en stor kostnad inom detaljhandeln och butikerna har mycket att vinna på att effektivisera arbetet. Det finns en önskan hos detaljhandelsföretagen att öka produktiviteten som ett sätt att skapa ökad lönsamhet när marginalerna inom många detaljhandelssektorer är pressade. HL Display erbjuder koncept som hjälper detaljhandeln att effektivisera det dagliga arbetet i butiken och därigenom minska lönekostnaderna. Roller Track En lösning för att organisera exempelvis kyldiskar med mejeriprodukter som mjölk och yoghurt. Ett unikt frammatningssystem säkerställer att varorna automatisk är exponerade längst fram i hyllan. Det minskar också tiden för att fylla på nya varor markant, vilket ökar produktiviteten och minskar lönekostnaderna. En attraktiv produktpresentation skapar också ökad försäljning. Facer En lösning för att organisera hyllor i butikens vinavdelning. Den effektiviserar arbetet med att inventera och fylla på hyllorna, vilket minskar arbetskostnaderna. Produktpresentationen blir dessutom attraktivare i och med att flaskorna står på raka led och längst fram i hyllan. 14

15 Erbjudande HL Displays erbjudande till detaljhandeln Koncept för: 1. Minskade kostnader 2. Ökad försäljning 3. Differentiering Standardprodukter för: Varuexponering Butikskommunikation Skapar attraktiva butiksmiljöer och hjälper kunderna att öka lönsamheten 2. Ökad försäljning Arbetet för att öka försäljningen är grundläggande i detaljhandeln och företagen eftersträvar hela tiden nya lösningar som kan stödja detta arbete. Det är inte minst viktigt på marknader med liten eller ingen volymtillväxt, vilket varit fallet på bland annat flera europeiska marknader. HL Display erbjuder lösningar som skapar attraktiva produktpresentationer vilket ökar försäljningen. Optimal + En varuexponeringslösning som säkerställer en tydlig och attraktiv varupresentation i butikernas hyllor. Genom en attraktiv varupresentation som lockar till köp kan butikerna öka sin försäljning. Next En flexibel lösning som ger en attraktiv produktpresentation även för de mest svårexponerade varorna, exempelvis sallad i påse. Med automatisk frammatning av varorna ser hyllorna alltid välfyllda ut och en attraktiv produktpresentation kan behållas hela dagen. 15

16 Erbjudande 3. Differentiering Detaljhandelsmarknaden är hårt konkurrensutsatt och det är viktigt för företagen att differentiera sig och sitt erbjudande från konkurrenternas. Samtidigt möter detaljhandeln allt mer konkurrens ifrån e-handeln. HL Display erbjuder lösningar som hjälper kunderna att förstärka shoppingupplevelsen för kunderna i butiken, vilket är ett sätt att möta konkurrensen från e-handeln. Företaget erbjuder också lösningar som gör det möjligt för kunderna att skapa attraktiva varuexponeringar i butiken som sticker ut i konkurrensen. Ad Lite En lösning för belysning i hyllor. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa attraktiva produktpresentationer, lyfta fram exklusiva erbjudanden och förstärka konsumentens köpupplevelse. Ad Pulse Ett säljverktyg för butikshyllor baserat på digitala skärmar. Med Ad Pulse kan butikerna kommunicera riktade budskap, precis i blickfånget för konsumenten. Det är också ett interaktivt verktyg för guidad försäljning. Genom att göra olika val och ange sina preferenser på skärmen får konsumenten hjälp att välja rätt produkt. Ett modernt verktyg som hjälper kunderna att stärka sin image som en modern butik som anammar ny teknologi. 3eBins En lösning för varuexponering i lösvikt. Det är verktyg för att skapa attraktiva exponeringar av exempelvis ekologiska varor, eller att erbjuda kunderna att själva bestämma mängd på varor som exempelvis nötter, kryddor och bönor. 3eBins hjälper kunderna att stärka sin image inom områden som ekologiska produkter och omtanke om miljön. HL Displays standardprodukter HL Display erbjuder alla de produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering som krävs för att skapa attraktiva och välfungerande butiker. Butikskommunikation: HL Displays erbjudande inom butikskommunikation ger butikerna alla hjälpmedel för en tydlig övergripande information i butiken samt för att ge konsumenterna all nödvändig information i anslutning till en vara. Det handlar om att skapa en butiksmiljö där konsumenterna enkelt hittar varan de söker samt att de får tydlig information om pris och eventuella kampanjer på varan. Varuexponering: HL Displays erbjudande syftar till ge butikerna de produkter som krävs för att presentera varorna för konsumenterna på ett sätt som lockar till köp. HL Displays erbjudande hjälper också till att minska tiden för att hålla ordning och reda i hyllorna med olika typer av automatisk varuframmatning. 16

17 Erbjudande Varumärkesleverantörer HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna syftar till att skapa en attraktiv exponering av deras produkter i butikerna. Det stödjer deras varumärkes byggande, gör deras varumärken synliga i butiken och hjälper till att öka försäljningen. HL Displays erbjudande skräddarsys ofta åt kunderna för att möta deras individuella behov och krav. Företaget har stark designkapacitet och arbetar nära varumärkesleverantörerna för att ta fram unika lösningar som ger de mervärden de eftersträvar. Primary placement HL Display hjälper varumärkesleverantörerna att presentera sina varumärken på ett attraktivt sätt som gör att de syns bland butikshyllans många varor. HL Displays lösningar fyller också ett annat viktigt behov. Lösningarna är konstruerade så att varumärkesleverantörerna kan utnyttja sitt tilldelade utrymme i hyllan på bästa sätt och att andra produkter inte kan inkräkta på deras utrymme. HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna Produkter och skräddarsydda lösningar för: Primary placement Secondary placement Secondary placement HL Display hjälper varumärkesleverantörerna att skapa attraktiva och säljande produktpresentationer i andra delar av butiken än hyllan. Det kan röra sig om golvställ och andra typer av specialexponeringar som skapar uppmärksamhet och ökad försäljning, exempelvis i samband med kampanjer. Här finns också lösningar för det som kallas cross merchandising, att varor med nära anknytning till varandra exponeras tillsammans för att öka försäljningen. Skapar attraktiv produktpresentation som stärker kundernas varu märken i butiken och ökar försäljningen 17

18 Produktutveckling Genom ökat fokus på nya innovationer vill HL Display stärka sitt erbjudande till kunderna Produktutveckling på HL Display Generell produktutveckling HL Display har högt ställda ambitioner inom produktutveckling. Företaget vill vara marknadsledande när det gäller innovation inom företagets kärnområden varuexponering och butikskommunikation. Som en del i den tillväxtsatsning som HL Display initierat under 2013 har fokus på innovationer stärkts ytterligare. Framförallt Kundanpassad produktutveckling eftersträvas ett aktivt utvecklingsarbete kring nya koncept som kan stärka HL Displays marknadsposition och försäljning. Två områden HL Displays produktutveckling består av två delar: generell utveckling och kundanpassad utveckling. Generell utveckling avser den forskning och utveckling som görs centralt på HL Display för att ta fram nya innovativa lösningar som ska stärka företagets position på marknaden. Den kundanpassade utvecklingen är inriktad på att i nära samarbete med enskilda kunder ta fram skräddarsydda lösningar som möter deras specifika krav och behov. Innovations- och designcenter Sverige Regionala designcenter Sverige England Frankrike Polen Kina Generell produktutveckling HL Displays centrala produktutvecklingsfunktion, Innovations- och designcenter, är ansvarig för den generella produktutvecklingen inom företaget. Här finns kompetens inom industridesign, konstruktion och projektledning. Förutom att genomföra utvecklingsprojekt bedrivs också ett mer långsiktigt 18

19 Produktutveckling utvecklingsarbete. Det innefattar hur nya innovationer inom HL Displays teknikområden, exempelvis inom formsprutning och elektronik, kan användas för att förstärka HL Displays erbjudande. Förstärkt utvecklingsarbete kontinuerligt korta ned ledtiderna för att ta fram skisser och prototyper. För att stödja det arbetet har företaget bland annat investerat i ny prototyputrustning i samtliga designcenter under 2013, vilket gör att prototyper kan tas fram snabbare. Eftersom alla designcenter idag har samma utrustning underlättas också samarbeten. Avsikten är skapa förutsättningar för att projekt ska kunna delas mellan de olika centren och att de därigenom kan avlasta varandra vilket också påverkar ledtiderna positivt. För att stärka den generella produktutvecklingen har HL Display under 2013 ändrat styrningen av företagets utvecklingsarbete, ändringar som formellt träder i kraft den 1 januari Det innebär bland annat att de regionala designcentren runt om i världen får ett totalt ansvar för den kundanpassade utvecklingen. Det frigör resurser för HL Displays centrala produktutvecklingsfunktion, tid som istället kan läggas på att utveckla nya innovationer. För att öka inflödet att idéer till produktutvecklingen får produktcheferna dessutom ett större ansvar än tidigare för att arbeta nära säljbolagen och identifiera kund behov som kan ligga till grund för utvecklingen av nya lösningar inom deras område. Det övergripande ansvaret för HL Displays utvecklingsstrategi och beslut om vilka projekt som ska genomföras ligger på marknadsrådet, som bland annat består av medlemmar ur koncernens ledningsgrupp. Några av de utvecklingsprojekt som genomförts under 2013 är Flextray, ett nytt flexibelt system för att stödja varumärkesleverantörernas produktlanseringar, samt en fortsatt utveckling av HL Displays system för att leverera svagström till hyllkanten för LED-ljus och andra applikationer. HL Display hjälper kunderna att arbeta effektivare Att exponera vin i stormarknader med hög omsättning har alltid varit en utmaning och kategorin är en av de mer arbetsintensiva i en Supermarket-butik. Det är tidskrävande att fylla på hyllorna och att hålla flaskorna exponerade längst fram i hyllan under hela dagen. Produkterna blandas ofta ihop i hyllorna vilket försvårar inventering och krossade flaskor är vanligt förekommande. Alla dessa utmaningar underlättas av Facer, som utvecklats av HL Display i nära samarbete med Tesco och konsultbolaget Big Skies. Produkten består av en låg kant längst fram på hyllan och kanaler som löper från framsidan till baksidan. Varje kanal kan justeras på bredden så att hyllutrymmet ska kunna utnyttjas effektivt oberoende av diametern på flaskan. Tesco har installerat Facer i butikskoncepten Extra, High Street, Metro och Superstores för alla röda, vita och roséviner samt champagne. Effektiviseringen i arbetet med att fylla på och hålla ordning i hyllan innebär att Facer minskar tiden som spenderas vid varje hylla till två minuter per vecka. Snabbare inventeringar adderar dessutom ytterligare arbetstidsbesparingar. Kundanpassad utveckling All kundanpassad utveckling görs av HL Displays regionala designcenter. Här finns kompetens inom bland annat konceptuell utveckling och grafisk design för att ta fram specialanpassade lösningar med attraktivt utseende och funktionalitet. Kunderna är ofta varumärkesleverantörer med högt ställda krav på lösningarnas design för att göra deras varumärken synliga i butiken. Arbetet sker i nära samarbete med säljbolagen i regionen som tillsammans med kunden formulerar krav och önskemål på lösningen. Kortare ledtider Korta ledtider är en av de egenskaper som kunderna värdesätter högt vid utvecklingen av skräddarsydda lösningar. HL Display har ambitionen att Vi brukade ha stora problem när nattpersonalen försökte få in så många flaskor som möjligt på hyllan, vilket ledde till att produkterna längre in i hyllorna kunde hamna på fel plats. Det här har förbättrats med Facer. Det är mycket enklare att hålla räkningen på antalet flaskor, det ser mycket bättre ut och är enklare att få en attraktiv varupresentation, säger Daniel Warrington, Duty Manager, Tesco i Haslingden. 19

20 En kostnadseffektiv försörjningskedja HL Displays försörjningskedja Fabriker Sundsvall (Sverige) Gliwice (Polen) Harlow (UK) Suzhou (Kina) Inköp Central inköpsfunktion kompletteras av inköpsfunktioner vid varje fabrik och logostikcenter Logistikcenter Falkenberg (Sverige) Tours (Frankrike) Gliwice (Polen) Györ (Ungern) Moskva (Ryssland) Harlow (UK) Dubai (Förenade Arabemiraten) Shanghai (Kina) Den bilden har bekräftats under En effektiv försörjningskedja är en av förklaringarna till att HL Display har kunnat öka lönsamheten också när omsättningen minskat. Bidrar i arbetet med att skapa tillväxt Under 2013 har HL Display påbörjat ett arbete inriktat på att skapa försäljningstillväxt. En del av det arbetet är inriktat på att göra HL Display till en än mer attraktiv samarbetspartner genom att minska ledtiderna i alla delar av verksamheten. Det innebär bland annat att kunderna ska få kortare svarstider på offertförfrågan, att proto typer och prover ska levereras snabbare och att leveranstiderna från fabrikerna blir kortare. Det här projektet går under namnet Customer Promises och inkluderar inköp, produktion, logistik, produktutveckling och till delar också HL Displays försäljning. Centraliserad styrning av inköp Genom en kostnadseffektiv försörjningskedja kan HL Display öka sin lönsamhet samtidigt som servicen till kunderna förbättras. 20 HL Displays försörjningskedja som inkluderar funktionerna för inköp, produktion och logistik kännetecknas av produktivitet och kostnads effektivitet. Bakom detta ligger ett målmedvetet arbete som genomförts under de senaste åren. Det omfattar en förändrad produktionsstruktur där produktion från flera fabriker samlats i en ny fabrik i Polen. Det inkluderar vidareutveckling och förbättringar av en logistikstruktur baserad på regionala center ( hubbar ), samt ökad styrning och centralisering av inköpsarbetet. Det inkluderar också systemstöd och nya arbetsprocesser som effektiviserar arbetet och förbättrar interaktionen mellan de olika delarna i försörjningskedjan. Resultatet är en kostnadseffektiv bas för HL Displays verksamhet som skapar förutsättningar för ökad lönsamhet. HL Display har en centralt styrd inköpsprocess. Avtal med strategiskt viktiga leverantörer förhandlas av centralt placerade inköpare. Det avser exempelvis insatsvaror till produktionen eller färdiga delar som ingår i HL Displays produkter. På varje logistikcenter och vid varje fabrik finns regionala och lokala inköpschefer. De har ansvaret för att hantera inköpen inom sin region eller till sin fabrik i enlighet med de centralt förhandlade avtalen. De identifierar och förhandlar också med lokala leverantörer vid behov. HL Display arbetar med tydliga mål inom tre områden för att säkerställa att företaget kan realisera ekonomiska och kvalitetsmässiga vinster. Det handlar om mål relaterat till rörelsekapitalet (exempelvis bättre betalningsvillkor), mål relaterat till att kostnadsminskningar för inköp samt mål relaterat till leverantörernas prestationer.

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID Verkställande direktörens anförande Gunnebo årsstämma 9 april 2013 Gunnebos vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 10 april 2013, sidan 2 Gunnebo i korthet 5 700 anställda Omsätter 5 300

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller Q3 2010 Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Flera produktnyheter under kvartalet, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts Skor utvecklas

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

JLT Mobile Computers AB

JLT Mobile Computers AB JLT Mobile Computers AB Bolagsstämma Växjö 2013-05-07 Per Holmberg, VD 6/10/2013 1 6/10/2013 Nyckelbudskap 2012 Tufft, men bra förutsättningar är skapade Försäljningen backade Viktiga milstolpar nådda

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer