Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi"

Transkript

1 Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

2 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2010 ISBN doi: /19032 Europeiska unionen, 2010 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Spain

3 Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

4 DEL 1. STARK, HÅLLBAR OCH RÄTTVIS TILLVÄXT DEL 2. ÅTERSTÄLLA FÖRTROENDET GENOM ATT SÄTTA MÄNNISKORNA I CENTRUM FÖR DEN INRE MARKNADEN DEL 3. DIALOG, STYRELSEFORMER OCH DEN INRE MARKNADEN 2

5 Kära EU-medborgare! Du bidrar varje dag till att bygga upp EU. Du arbetar, konsumerar, reser, sparar, studerar eller investerar. Du vill sköta din hälsa eller du kanske förbereder pensioneringen. I alla aspekter av din vardagstillvaro ska den inre marknaden, som är gemensam för alla EU-medborgare, arbeta för dig, ge dig fler möjligheter och göra det möjligt för dig att planera inför framtiden. I en gemensam satsning har mina kolleger i Europeiska kommissionen och jag identifierat 50 olika åtgärder som kan bidra till att alla människor i EU får ut mer av att delta på den inre marknaden. Syftet med den här broschyren är framför allt att stimulera till tankar och diskussioner kring frågor som är viktiga för dig. Från och med nu och fram till i slutet av februari kommer våra förslag att diskuteras i alla EU:s medlemsstater. Vi vill gärna att du låter oss ta del av dina tankar och synpunkter. Oavsett om du är en enskild person eller företräder ett litet eller stort företag, en fackförening eller annan förening, en icke-statlig organisation eller en tankesmedja, så vill vi veta vad du tycker. Besök gärna vår webbplats market/smact/ där du kan hitta en mer utförlig beskrivning av våra förslag, följa olika arrangemang och delta i diskussioner i viktiga frågor som rör den inre marknadsakten. Du kan också skriva direkt till mig, antingen på eller på vår speciella adress för den inre marknadsakten: Jag ser fram emot att få höra från dig! Michel Barnier Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för den inre marknaden och tjänster 3

6 Varför en inre marknadsakt? År 2012 kan vi fira tjugoårsjubileet för den inre marknaden. Den inre marknaden lanserades 1992 under ledning av Jacques Delors för att stärka banden som förenar Europeiska unionens medborgare och medlemsstater. Fördelarna är stora. De är uppenbara för företag och för konsumenter som har sett kostnaderna för sina mobiltelefonsamtal sjunka med 70 % och priset på flygbiljetter minska med 40 %. Men tiderna har förändrats. Den globaliserade handeln, tekniska framsteg och framväxten av nya globala aktörer har ändrat spelreglerna. Den finansiella och ekonomiska krisen slog hårt mot arbetstagare och företag. Denna nya verklighet kräver en ny strategi. En strategi som är ambitiös, som åter kan få fart på marknadsintegrationen och förverkliga EU:s tillväxtpotential. Vi måste tillsammans arbeta på att sätta medborgarna i centrum på den inre marknaden och vinna deras förtroende. Med en stark och framgångsrik inre marknad kan vi skapa nya jobb och hantera frågor som rör socialt skydd och ekologisk hållbarhet. För att klara de utmaningarna krävs det ett alleuropeiskt åtagande. Ett åtagande som gäller för intressenter från alla Europas hörn, på nationell och regional nivå, både i offentlig och privat sektor och inom den ekonomiska såväl som sociala sfären. Detta är kärnan i den inre marknadsakten: åtgärder som kommissionen vill diskutera och införa före utgången av Vi har identifierat de problem som står i vägen för den inre marknaden och som hindrar att alla dess möjligheter förverkligas 4

7 fullt ut. Det finns goda tillväxtmöjligheter. Men de kan bara utnyttjas om medborgare och företag är fullt övertygade om fördelarna med den inre marknaden. Våra åtgärder kan delas in i tre kategorier: Åtgärder som syftar till att återställa en stark, hållbar och rättvis tillväxt. Åtgärder som syftar till att ställa medborgarna i centrum för den inre marknaden. Åtgärder för att förbättra styrelseformerna och dialogen inom den inre marknaden. 5

8 6 Det finns 21 miljoner företag i EU som sysselsätter 175 miljoner personer och förser 500 miljoner konsumenter med varor och tjänster. Den inre marknaden måste uppmuntra företag att expandera, köpa, sälja, skapa, investera och anställa i hela Europeiska unionen och utanför unionens gränser, för EU måste tänka och handla globalt.

9 DEL 1. STARK, HÅLLBAR OCH RÄTTVIS TILLVÄXT

10 ATT UPPMUNTRA OCH SKYDDA KREATIVITETEN Ett europeiskt patent Vårt nuvarande patentsystem är splittrat, hämmar innovationen och kan inte erbjuda uppfinnare, forskningscentra och företag ett tillräckligt skydd. Vårt mål är att de första EU-patenten ska utfärdas Alla företag och individer som vill registrera ett patent måste genomgå en valideringsprocess i var och en av de olika medlemsstaterna. Detta medför kostnader för översättning, något som är dyrt och som avskräcker de mindre företagen. Att registrera ett patent i dag kan innebära kostsamma och riskabla rättsprocesser i olika instanser i olika medlemsstater. 8

11 Tänk dig ett medicinskt genombrott Föreställ dig att ett litet eller medelstort företag som specialiserar sig på medicinska produkter uppfinner en helt ny produkt för ryggmärgstransplantat. Företaget är medvetet om att kopiering av uppfinningar är vanligt i branschen och beslutar att ett patent är enda sättet att skydda uppfinningen. Att registrera patentet i 13 olika medlemsstater kan kosta företaget upp till euro enligt det nuvarande systemet. På grund av finansiella begränsningar kan företaget inte göra detta och uppfinningen lämnas utan skydd mot kopiering i andra länder. Om uppfinningen kopieras utanför EU och importeras via hamnen i en medlemsstat där patentet inte är registrerat kan myndigheterna inte hindra att den kopierade produkten släpps ut på den inre marknaden. 9

12 Att ta itu med problemen i samband med gränsöverskridande e-handel Den sektor som medför flest problem för konsumenterna är den inre marknaden för e handel. I dag handlar bara 7 % av konsumenterna på nätet. Alltför ofta kan konsumenterna inte köpa produkter från andra medlemsstater på grund av sin nationalitet eller sitt bosättningsland. Enligt en färsk undersökning misslyckades 61 % av inköpen online eftersom företagen vägrade sälja till personer från andra länder. Under 2011 kommer kommissionen att stödja medlemsstaterna genom att tillhandahålla mer vägledning om hur man kan få bort diskrimineringen i samband med e-handel. Frånvaron av gemensamma ramar för copyright komplicerar e-handeln ytterligare. Det är fortfarande alldeles för komplicerat att köpa eller sälja musik, böcker eller andra produkter av kulturellt värde. Resultatet har blivit att EU:s potentiella möjligheter att skapa ett gemensamt system för utbyte av arbeten som är av kulturellt värde fortfarande till största delen är outnyttjade. Under 2011 kommer kommissionen att föreslå ett ramdirektiv om copyright för att ge tillgång till konst på nätet, samtidigt som man garanterar ett korrekt skydd och korrekt ersättning för copyrightinnehavarna. 10

13 Kamp mot förfalskningar och piratkopiering Förfalskningar och piratkopiering har blivit stora problem för världens företag. För tjugo år sedan var förfalskningar något som egentligen bara oroade tillverkarna av dyra handväskor. I dag förfalskar man inte bara elektrisk utrustning, bildelar, leksaker och programvara, utan till och med läkemedel. Det innebär inte bara att miljontals euro i skatteintäkter går förlorade, utan äventyrar också sysselsättningen och medborgarnas hälsa och säkerhet. Under 2010 tänker kommissionen föreslå en handlingsplan för att bekämpa förfalskningar och piratkopiering och lägga fram ett lagstiftningsförslag om en förstärkt tullkontroll. Kommissionen kommer också att se över sin strategi för immateriell äganderätt för länder utanför EU. 11

14 Visste du att 60 miljarder euro går förlorade inom G20 som resultat av piratkopiering och förfalskning. detaljhandelsförsäljningen förlorade 10 miljarder euro under 2008 och att jobb gick förlorade. Eurobarometern för 2009 har visat att nästan en tredjedel av alla EU-medborgare tycker det är OK att köpa förfalskade varor och att 40 % av ungdomarna i Europa medvetet köper falska produkter från olika Internetplattformar. 12

15 ATT FRÄMJA EN HÅLLBARARE EKONOMI En starkare inre marknad för tjänster Tjänster är en viktig del av EU:s ekonomi och svarar för över 70 % av alla arbetstillfällen. Men även om vissa framsteg har gjorts, fungerar den inre marknaden för tjänster fortfarande inte så bra som den skulle kunna göra. De gränsöverskridande tjänsterna utgör bara 5 % av BNP, vilket är en mycket låg siffra jämfört med handeln med varor på den inre marknaden som svarar för 17 % av BNP. Medborgare och företag, framför allt de små och medelstora företagen, har mycket att tjäna på en bättre fungerande inre marknad för tjänster. Vinsterna beräknas till miljarder euro per år och en BNP tillväxt på mellan 0,6 och 1,5 %. Därför kommer kommissionen att presentera ytterligare åtgärder för att förstärka den inre marknaden för tjänster under Effektivare regler för gemensamma produktstandarder Gemensamma standarder innebär att företagen inte längre behöver följa olika standarder på olika marknader. Det minskar deras kostnader och ger dem bättre tillgång till världsmarknaderna, vilket i sin tur ökar handeln och stärker tillväxten. Nya produkter som uppfyller internationella kvalitetsstandarder förmedlar ett budskap av pålitlighet och professionalism. Gemensamma standarder för produkter i hela EU har också varit viktiga för att se till att EU:s konsumenter har tillgång till säkra kvalitetsprodukter, oavsett ursprung. Den ekonomiska vinsten med standardisering ligger på nära 1 % av BNP. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Det måste gå snabbare att komma överens om nya standarder om vi ska kunna hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen. I annat fall berövar vi företagen exportmöjligheter. 13

16 Flygplansstandarder Airbus Industries, ett dotterbolag till EADS, har varit en pionjär inom den globala flygplansindustrin i över fyrtio år. Nu senast kunde Airbus drastiskt minska antalet delar till sina bredbukiga passagerarflygplan av typen A330/A340 genom att utnyttja harmoniserade standarder. Gemensamma standarder på EU-nivå har resulterat i ökad kostnadseffektivitet och bättre tillgång till globala marknader. Airbus kunde tillämpa europeiska standarder och behövde inte längre uppfylla kraven i en mängd olika industristandarder i olika länder. Nettoresultatet blev en kostnadsminskning på över 9 miljoner euro. 14

17 Tillgång till kapitalmarknader för små och medelstora företag De små och medelstora företagen utgör 99 % av samtliga företag i EU. Men de kan ofta inte utnyttja sina möjligheter att expandera, eftersom de har svårt att få tillgång till kapital. Det är fortfarande mycket enklare för stora företag att få fram kapital än för små företag. Därför är det så viktigt att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering. Kommissionen kommer att främja skapandet av ett nätverk av regionala börser och se till att riskkapitalfonder kan investera fritt i samtliga medlemsstater, vilket kommer att gynna nyetablering av småföretag. Kommissionen kommer att vidta åtgärder för att göra små och medelstora företag synligare hos potentiella investerare och trycka på för att få fram förenklade krav för att notera dem på kapitalmarknaderna. Kommissionen vill också förenkla redovisningsreglerna för små och medelstora företag och förbättra deras möjligheter att kunna delta i offentliga upphandlingar. FINANSIERING AV INNOVATION OCH LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR Europeiska obligationer för medborgarnas besparingar Kommissionen kommer att försöka hitta sätt att uppmuntra privata investerare att investera i långsiktiga ekonomiska strategier och i storskaliga europeiska infrastrukturprojekt, t.ex. transport- och energisystem. Ett alternativ är att skapa projektobligationer, en idé som togs upp av ordförande José Manuel Barroso i hans tal till unionen Sådana obligationer skulle kunna emitteras i nära samarbete med Europeiska investeringsbanken. 15

18 Grönare, effektivare och mer innovativ offentlig upphandling Offentlig upphandling är den process genom vilken den offentliga sektorn tilldelar företag kontrakt för leverans av varor eller tjänster, till exempel bygg- och konstruktionsarbete. Detta har skapat en ökad konkurrens om statliga kontrakt: i genomsnitt tävlar fem anbudsgivare om alla offentliga kontrakt. De upphandlande myndigheterna anser att detta i genomsnitt har medfört besparingar på mellan 5 och 8 % av de förväntade kostnaderna. Varor och tjänster som köps in efter offentliga upphandlingsförfaranden utgör 17 % av EU:s BNP. EU:s regler för offentlig upphandling har bidragit till ökad insyn i tilldelningen av offentliga kontrakt. Över kontrakt utannonserades i EU under Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Till 2012 kommer kommissionen att ha lagt fram förslag om hur den offentliga upphandlingen kan bli grönare och mer innovativ. Kommissionen kommer att undersöka olika alternativ för att göra skalvinster genom gränsöverskridande offentlig upphandling med mer än en medlemsstat. Kommissionen kommer också att undersöka olika sätt att förbättra de små och medelstora företagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. 16

19 Upphandling av datorer minskar energiförbrukningen i Sverige I Sverige sker den statliga upphandlingen genom ramavtal för stora gemensamma inköp för de statliga myndigheterna. Kontrakt på datorer, som uppgår till 250 miljoner euro per år, är de största enskilda upphandlingskontrakten i Sverige. Upphandlingen av datorer inkluderar stränga krav på energiprestanda och kemiska ämnen. Resultatet har blivit att den årliga energiförbrukningen har minskat med MWhz och att utsläppen av koldioxid i samband med datoranvändningen har minskat med i genomsnitt 26 ton per år jämfört med föregående kontraktsperiod. 17

20 Gemensam konsoliderad skattebas och förbättrat momssystem för företagen De 27 olika nationella systemen för bolagsbeskattning skiljer sig stort från varandra. Detta skapar skattehinder för företag som ofta avskräcker från eller hindrar gränsöverskridande verksamhet. Hårdast drabbas de små eller medelstora företagen, som ofta inte klarar komplikationerna i samband med olika skattesystem. Detta är skälet till att kommissionen vill införa en gemensam skattebas för att lösa de frågor i samband med skattesystemen som begränsar tillväxten för företag som vill dra nytta av EU:s inre marknad. En gemensam skattebas skulle innebära att ett företag enbart behöver följa en uppsättning regler och ha kontakt med en enda myndighet i skattefrågor. Detta initiativ kommer inte att påverka de olika bolagsskattesatser som medlemsstaterna tillämpar. Vårt momssystem har förblivit i stort sett oförändrat sedan det infördes för första gången För de företag som bedriver verksamhet över gränserna är kostnaderna för stora och de administrativa rutinerna för krångliga. Skattebedrägerier, skatte- och avgiftsflykt och konkurser har resulterat i en nettoförlust på 12 % av momsintäkterna. Kommissionen kommer att föreslå en ny momsstrategi till stöd för en starkare inre marknad med enklare regler. 18

21 Den inre marknadens yttre dimension EU är världens största exportör av varor och tjänster och en av de största mottagarna av utländska direktinvesteringar. Den inre marknaden ska fungera som en solid bas för EU:s företag och stödja deras handel i hela världen. Det är viktigt att våra handelspartnerskap på internationell nivå bygger på gemensamma intressen och fördelar. EU måste även i fortsättningen vara vaksam i sitt försvar av europeiska intressen och arbetstillfällen och använda alla lämpliga medel för att bekämpa illojala handelsmetoder. Generellt sett anser kommissionen att införandet av fler internationella regler skulle gynna både EU:s företag och den globala ekonomiska tillväxten. EU kommer också att fortsätta verka för ökad regelmässig konvergens med sina handelspartner vid G20-förhandlingar och bilaterala förhandlingar. I samband med internationell offentlig upphandling bör EU arbeta för att skapa lika villkor för EU företag och företag utanför EU när de konkurrerar om offentliga kontrakt. 19

22 20 För att återskapa förtroendet måste EU befästa sitt åtagande att skapa en verkligt konkurrensutsatt social marknadsekonomi och återigen placera Europas medborgare i centrum för den inre marknaden. Ett pålitligt socialt system, effektiv utbildning och effektiva system för offentlig hälso- och sjukvård utgör en del av vårt europeiska värdesystem och har visat sig kunna absorbera de värsta effekterna av den senaste krisen.

23 DEL 2. ÅTERSTÄLLA FÖRTROENDET GENOM ATT SÄTTA MÄNNISKORNA I CENTRUM FÖR DEN INRE MARKNADEN

24 Att förbättra offentliga tjänster och viktig infrastruktur EU måste göra allt som står i dess makt för att se till att offentliga tjänster av god kvalitet får en adekvat finansiering och blir allmänt tillgängliga. De myndigheter som ansvarar för offentliga tjänster måste veta att de kan fortsätta fokusera på att tillgodose medborgarnas behov och EU bör hjälpa dem genom att förse dem med en uppsättning verktyg som är lätta att använda för att kunna göra det. Kommissionen kommer att anta ett meddelande under 2011 som innehåller en detaljerad beskrivning av planerna på det här området. EU har redan infört en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för ekonomiska sektorer som avreglerats. Att se till att tjänster som betraktas som viktiga för människors vardag förblir allmänt tillgängliga kommer att kräva en grundlig utvärdering och en löpande granskning av vad som händer ute på fältet. När det gäller den offentliga infrastrukturen är EU:s gränsöverskridande transport- och energisystem inte tillräckligt sammanknutna, trots betydande investeringar. En modern transportinfrastruktur är avgörande för en hållbar utveckling och tillväxt. Medlemsstaterna har emellertid fortfarande inte samordnat sina transportprojekt. Under 2011 kommer kommissionen åter att granska sina planer för ett alleuropeiskt transportsystem och föreslå globala ramar för att finansiera en bättre infrastruktur. Kommissionen kommer också att ange prioriteringar för att förbättra energiinfrastrukturen. Det behövs lösningar på hur man knyter samman nät och integrerar förnybara energikällor, enligt förebilder som Nordsjöprojektet för vindkraft. Mer innovation krävs för att hitta bättre lösningar för energiförbrukning och effektiva transporter. Ny finansiering krävs för att betala för investeringar till ett värde av över 200 miljarder euro under det kommande decenniet. 22

25 Samordning för en bättre energiinfrastruktur Storskaliga projekt för förnybar energi, som vindkraftverksprojektet i Nordsjön, kräver samordning och massiva investeringar. Framgångshistorier som denna skapar förtroende, men det räcker inte. Att se till att infrastrukturen är på plats är en förutsättning för att alternativa energiprojekt ska bli framgångsrika. Malta har till exempel ställt upp ett mål för sin förnybara energi på 10,2 % till 2020 och måste samordna sina insatser med Italien för att bygga en förbindelseledning mellan ländernas respektive nät om man ska kunna uppnå det målet med hjälp av vindkraft. Spanien och Frankrike måste samordna sina elnät för att transportera framtida vind- och solenergi som produceras i Spanien till övriga Europa. Det krävs mer arbete för att uppnå den skala som sådana projekt kräver. 23

26 De sociala effekterna av inre marknadslagstiftningen Frågor har väckts om arbetstagarnas rättigheter och deras samband med de ekonomiska friheterna. EU måste hitta en lämplig lösning i linje med det nya Lissabonfördraget, där en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi med respekt för de grundläggande rättigheterna är ett tydligt mål. De sociala effekterna av inre marknadslagstiftningen bör alltid analyseras grundligt och lagstiftningen bör utformas för att bibehålla rätt balans mellan ekonomiska och sociala rättigheter. Den fria rörligheten för tjänster gör det möjligt för företag att utstationera anställda till en annan medlemsstat. Direktivet om utstationerade arbetstagare garanterar att de utstationerade arbetstagarnas rättigheter respekteras. Kommissionen kommer att arbeta vidare med denna fråga genom att 2011 lägga fram ett lagstiftningsförslag för att förbättra direktivets tillämpning. Nationella administrativa förfaranden och dubbelbeskattning är andra frågor som måste lösas, eftersom de kan försvåra utstationeringen av arbetstagare till ett annat land och skapa hinder på den inre marknaden för tjänster. 24

27 Reformering av direktivet om yrkeskvalifikationer Rätten att arbeta och bedriva verksamhet i en annan medlemsstat är en grundläggande rättighet enligt Lissabonfördraget. Den rätten bör uppmuntras för att öka effektiviteten på vår arbetsmarknad och göra det möjligt för människor att i högre grad utnyttja lediga jobb i andra länder. Alltför ofta måste emellertid utbildade yrkesutövare genomgå långa procedurer för att få sina kvalifikationer erkända. De möjligheter som erbjuds genom direktivet om yrkeskvalifikationer har inte förverkligats fullt ut, så det krävs ny lagstiftning. Kommissionen granskar för tillfället nuvarande praxis för att undersöka möjligheten att till exempel införa ett yrkeskort för vissa yrken. Eventuella ändringar av direktivet måste hålla jämna steg med den senaste utvecklingen i nationella utbildningssystem, inklusive kurser för att underlätta för människor att komma tillbaka till arbetsmarknaden. 25

28 Yrkeskort för turistguider? Enligt direktivet om yrkeskvalifikationer måste den som vill erbjuda en tjänst i en annan medlemsstat ofta skicka in en skriftlig begäran i förhand med bilagd dokumentation till den behöriga myndigheten i den medlemsstaten. Yrket turistguide är till exempel ett mycket rörligt yrke som påverkas av detta krav. I samband med den pågående utvärderingen av direktivet om yrkeskvalifikationer undersöker kommissionen möjligheten att införa ett yrkeskort som skulle innebära betydligt mindre byråkratiskt krångel. I det här exemplet skulle en turistguide direkt kunna bevisa att hans eller hennes kvalifikationer är erkända. 26

29 Att främja innovativ social företagsamhet EU har en enorm potential för att utveckla social företagsamhet. Under det senaste decenniet har vi fått se många innovativa projekt från individer, stiftelser och stora företag som erbjuder kreativa lösningar på problem i samband med social och ekonomisk utestängning. Projekt som förbättrar tillgången på sunda livsmedel, bostäder, hälsovård, jobb och banktjänster har skapat lösningar som alla berörda parter vinner på. Kommissionen kommer att föreslå ett nytt initiativ för att stödja utvecklingen av sociala företag genom att inkludera sociala mål i de offentliga upphandlingsreglerna som främjar etisk och grön märkning. Den kommer också att uppmuntra banker och finansinstitutioner att öppna upp sociala investmentfonder och utnyttja vilande besparingar. För att främja mer gränsöverskridande åtgärder kommer kommissionen att undersöka möjligheten att utarbeta europeiska stadgar för organisationer som bidrar till den sociala ekonomin, som kooperativ och ömsesidiga bolag. Den kommer också att föreslå en förordning om stadgar för en europeisk stiftelse. 27

30 Sociala företag i Tyskland Inom EU anser var femte person att det är svårt att resa på grund av hög ålder, funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Enkla saker som att checka in sitt bagage eller gå ombord på ett flygplan kan vara överstigliga hinder för någon med ett funktionshinder. En tysk resebyrå har under de senaste tio åren vänt sig till människor med särskilda behov i resebranschen. De erbjuder guidade resor åt människor med nedsatt rörlighet, till exempel personer i rullstol och synskadade. Byrån samordnar transport och assistans och bokar rum som är lätt tillgängliga och flexibla. 28

31 KONSUMENTER En inre marknad för hypotekslån med mer konsumentskydd Att ta ett hypotekslån är ett av livets viktigaste finansiella beslut, eftersom kunderna binds upp i tjugo år eller mer. De nuvarande rutinerna i samband med hypotekslån kan förbättras. Oansvarig utlåning kan få allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser för kunderna och samhället. Det saknas insyn i hypoteksmarknaden, vilket begränsar konsumenternas valmöjligheter och förtroende. Den gränsöverskridande utlåningen är fortfarande låg, samtidigt som de administrativa hindren och extra kostnaderna är för höga. Trots sina rättigheter enligt inremarknadsreglerna nekas medborgarna ofta lån när de köper fastigheter i EU. Det finns också stora skillnader mellan olika medlemsstater vad gäller priser och produkturval och tolkningen av reglerna för olika kunder (inklusive kunder som inte är bankkunder och finansiella mellanhänder). Kommissionen kommer att föreslå ett direktiv tidigt under 2011 för att skapa en verkligt integrerad hypoteksmarknad. 29

32 Smidigare tillgång till banktjänster, mer insyn i bankavgifter Konsumenter, särskilt studenter, har problem när de ska öppna bankkonton i andra länder, oftast på grund av att de inte är fast bosatta i den aktuella medlemsstaten. Ett annat problem i banksektorn är den nuvarande bristen på öppenhet i samband med bankavgifter. Komplexa avgiftssystem försvårar för kunderna att jämföra priser, så de kan inte byta till banker där de skulle kunna få bättre villkor. Analyser av avgifterna på bankkonton visar att prisskillnaderna är större i banksektorn än i någon annan sektor. Kommissionen kommer att ta itu med problemen i samband med tillgången på bankkonton i ett förslag till lagstiftning om baskonton för betalning i början av Kommissionen har också uppmanat bankindustrin att lägga fram planer för självreglering för förbättrad öppenhet i samband med bankavgifter före utgången av

33 Medborgarnas svårigheter med att öppna bankkonton En tysk pensionär som är bosatt i Spanien försökte öppna ett bankkonto i en tysk bank för att få ut sin pension, men fick höra att hon måste vara fast bosatt i Tyskland för att göra det. En person bosatt i Belgien som äger en lägenhet i London begärde att få öppna ett bankkonto i en brittisk bank för att hantera sina hyresintäkter, men fick avslag på sin begäran med motiveringen att hon inte var brittisk medborgare. En begäran om att öppna ett bankkonto av en rumänsk student i Frankrike avslogs av en fransk bank på grund av personens nationalitet. 31

34 Tvistlösning online och grupptalan Vi vill att kunderna ska känna sig trygga när de gör gränsöverskridande inköp. En förutsättning för det är att man vet att man kan hävda sina rättigheter om det uppstår problem. Enligt en färsk undersökning har konsumenter vilkas gränsöverskridande inköp gått snett drabbats av en förlust på 40 miljoner euro. Alternativa tvistlösningsmekanismer kan visa sig vara smidiga, snabba och billiga lösningar. Varken konsumenter eller företag är emellertid tillräckligt väl informerade om de alternativ som finns. Framför allt när det gäller problem med finansinstitut måste konsumenterna ofta genomgå dyra och tungrodda rättsliga förfaranden för att få sina rättigheter erkända. Under 2011 kommer kommissionen att föreslå initiativ för alternativ tvistlösning i EU. Syftet är också att inrätta ett europeiskt system för tvistlösning online till För att ta itu med den nuvarande situationen inom finanssektorn kommer kommissionen att anta en rekommendation för att få ned de juridiska kostnaderna och förenkla förfarandena för gränsöverskridande alternativ tvistlösning. Den kommer också att redovisa slutsatserna från sitt samråd om grupptalan och undersöka de eventuella fördelarna för konsumenterna med gemensamma åtgärder. 32

35 33

36 34 Målet med den inre marknadsakten är att föreslå en ny ram för dialog och reflexion för att tillgodose alla EU-medborgares behov. Kommissionen har för avsikt att i högre grad ge intressenter i alla delar av EU en möjlighet att yttra sig, inklusive de som hittills ibland har känt sig utestängda från diskussionerna om inremarknadspolitiken.

37 DEL 3. DIALOG, STYRELSEFORMER OCH DEN INRE MARKNADEN

38 Använda ny teknik för att den inre marknaden ska fungera På administrativ nivå krävs det en god samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna. Vi bör utnyttja nya elektroniska verktyg och använda dem för att förenkla administrativa förfaranden för att på det viset bli effektivare. God praxis finns redan som skulle kunna tillämpas på andra håll. Informationssystemet om den inre marknaden (IMI) är ett sådant system, där ett elektroniskt utbytessystem hjälper administratörer att förstå och tolka lagstiftningen i andra medlemsstater när de granskar yrkesmänniskor och tjänsteleverantörer som vill arbeta i deras respektive länder. Eftersom systemet varit framgångsrikt utarbetar kommissionen nu en strategi för att expandera IMI och dess onlineverktyg till andra sektorer så att det blir ett verkligt face-to-face-nätverk. På ett mer allmänt plan kan ett partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna förbättra genomförandet av lagar som gäller den inre marknaden i den nationella lagstiftningen. Men efterlevnadskontrollen behöver fortfarande förbättras. Förutom överträdelser kommer kommissionen att undersöka alternativa möjligheter till konfliktlösning, till exempel genom medborgartjänster som Solvit. Webbplatsen Ditt Europa och telefonnumren till informationstjänsten Europa direkt kommer också att förbli viktiga verktyg för medborgare som vill hålla sig informerade om sina rättigheter. En annan framgångsrik arbetsmetod som skulle kunna tillämpas på andra håll är det system för ömsesidig utvärdering som medlemsstaterna, i samverkan med kommissionen, använder för att genomföra tjänstedirektivet. I en ömsesidig utvärdering jämför och bedömer medlemsstaterna varandras rapporter om de ändringar som gjorts i deras nationella lagstiftning för att uppfylla tjänstedirektivet. 36

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM 1(8) Svarsdatum 2015-06-01 Arbetsmarknadsdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM Delbetänkande till utredningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället IP/97/1100 Bryssel den 10 december 1997 Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället Europeiska kommissionen har på initiativ av kommissionsledamoten med ansvar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer