AVBESTÄLLNING + ASSISTANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVBESTÄLLNING + ASSISTANS"

Transkript

1 Inledning Detta dokument består av: (i) ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB, och (ii) en kopia av den gruppförsäkring som ingåtts mellan (EAIB) ( försäkringsgivaren ) och Travellink AB, inklusive försäkringsplan och allmänna villkor (nedan kallat försäkringshandlingen ). Läs detta dokument noga. Av det framgår: Ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB: villkoren i ditt avtal med Travellink AB för att presentera försäkringsgivaren för dig enligt vad som anges hos Travellink AB. En kopia av den försäkringshandling som antagits av försäkringsgivaren och Travellink AB och som du har anslutit dig till; i försäkringshandlingen specificeras den försäkring som du tecknar hos försäkringsgivaren Avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB. Under försäkringens giltighetstid enligt nedan kommer Travellink AB att: fungera som förmedlare (enligt de anslutna avtalens undantag i lokal lagstiftning) av försäkringen genom att presentera försäkringsgivaren och dess produkt för dig fungera som förmedlare i samband med att din försäkringshandling med försäkringsgivaren upprättas inhämta betalning från dig och för din räkning betala premien till försäkringsgivaren. Som förmedlare kommer Travellink AB inte att rekommendera produkten för dig, utan informera dig om att den är tillgänglig. När ovannämnda tjänster utförs, kommer Travellink AB att följa tillämpliga lagar om försäkringsförmedling. När du är ansluten till försäkringen accepterar du att till Travellink AB betala avgiften för att försäkringsgivaren presenteras för dig. Travellink AB:s avtal med dig för förmedlingstjänster är uppfyllt när du har anslutit dig till försäkringen. Försäkringshandlingen med försäkringsgivaren Denna försäkringshandling är en kopia av den gruppförsäkring som försäkringsgivaren har utfärdat till den försäkringshavare som anges i försäkringsplanen nedan. När du har valt den försäkring som erbjuds och betalat premien för den, kommer villkoren i denna försäkringshandling att gälla för dig som försäkrad enligt försäkringshandlingen (och för alla andra personer som är försäkrade enligt denna försäkringshandling). Din betalning När du tecknar en reseförsäkring genom att inkluderas i och skyddas av försäkringen kommer Travellink AB att inhämta en betalning från dig som består av betalningen för de tjänster du erhåller enligt ditt avtal om förmedlingstjänster med Travellink AB, liksom premien du ska betala för det försäkringsskydd du enligt försäkringshandlingen har hos Europ Assistance. Du informeras om premien när försäkringen tecknas. Avgiften för de tjänster du erhåller enligt avtalet om förmedlingstjänster med Travellink AB utgörs av skillnaden mellan premien och det totala belopp du betalar.

2 Avsnitt Den tecknade försäkringen, gränser och självrisker A. Assistansförsäkring Ersättning för medicinsk assistans utomlands Upp till SEK per resa (självrisk 500 SEK per försäkrad per ersättningsanspråk) B. Ersättning vid inställd resa Förlängd hotellvistelse på grund av sjukdom eller olycksfall Upp till 600 SEK per dag och i maximalt 10 dagar Medicinsk förflyttning av den försäkrade vid sjukdom eller skada De kostnader som försäkringsgivaren har Tidig återresa för försäkrade medföljande resenärer De kostnader som försäkringsgivaren har Resor för en person som medföljer den försäkrade vid inläggning på sjukhus De kostnader som försäkringsgivaren har Kostnader för den person som medföljer den försäkrade under inläggning på sjukhus Upp till 600 SEK/dag och upp till maximalt 10 dagar Medföljande underåriga eller personer med funktionsnedsättning De kostnader som försäkringsgivaren har Transport av kvarlevor De kostnader som försäkringsgivaren har Begravningskostnader Upp till en gräns på SEK Kostnader för att skicka läkemedel utomlands Endast de transportkostnader som försäkringsgivaren har Förskottsbetalning av borgensbelopp som krävs för brott utomlands Upp till maximalt SEK Betalning av försvar inför domstol utomlands Upp till maximalt SEK Kommunikation av brådskande meddelanden (på grund av försäkringstjänsterna) Endast tjänsten Civilrättsligt ansvar Upp till SEK FÖRSENAT BAGAGE (mer än 24 timmar) Upp till en gräns på SEK Förlorat, skadat eller genom rån tillgripet bagage Upp till 850 SEK per kolli, med ett maximum på SEK per försäkrad och en total maximigräns på SEK per bokning/köp och ersättningsanspråk (självrisk 450 SEK per försäkrad) Inställd resa Upp till kostnaden för resan (men inte över SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och totalt SEK per bokning/köp. (En självrisk på mellan 10 % och 20 % av resans pris exklusive skatter gäller, beroende på orsak, och 150 SEK per etapp per resa på korta och medellånga flygresor där specificerade fakturor med uppgift om skatter inte ges.) Missade flyg Upp till 50 % av resans utgångspris exklusive skatter, dock maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och en maximigräns på SEK för samma bokning/köp. Avtalsbrott från flygbolagets och/eller flygplatsens sida Upp till motsvarande gräns, dock ersätts maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och SEK för samma bokning/köp. (En självrisk på 290 SEK per försäkrad inkluderad i samma bokning/köp). Försenat flyg Från och med 4 timmar efter den ursprungliga avgångstiden, 290 SEK per två timmars försening därefter och en maximigräns på totalt SEK. regleras av den franska försäkringslagen

3 Försäkringsplan Denna försäkringshandling består av försäkringsplanen och allmänna villkor. I händelse av motsägelser eller tvivel råder denna försäkringsplan över det som anges i försäkringshandlingens allmänna villkor. 1. ALLMÄN INFORMATION SNUMMER: IB SEASCN SGIVARE: Dawson Street, Dublin 2 Irland Europ Assistance S.A är ett franskt aktiebolag som regleras av den franska försäkringslagen, och med säte på 1, promenade de la Bonnette, Gennevilliers, France, registrerat i registret för handel och företag i Nanterre med organisationsnummer SHAVARE: Travellink AB Box 1108, Sundbyberg, Sverige Org.nr: SE SFÖRMEDLARE: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada. C/ Rosario Pino, nº 14 16, Madrid ENS GILTIGHETSTID OCH GEOGRAFISKA OMFATTNING Försäkringen gäller över hela världen men begränsas till den geografiska omfattning som motsvarar den avtalade resan. För den försäkrade: Ersättning vid inställd resa B. 1. A och B.1.B: Assistansersättning, ersättning för missat flyg, ersättning vid avtalsbrott av flygbolaget och/eller flygplatsen och ersättning vid försenat flyg Ersättning för inställd resa ges med början när resan bokades eller när försäkringen tecknades (beroende på vilket som infaller senast) och slutar när den försäkrade påbörjar resan. Försäkringen gäller med början när resan påbörjas och gäller för resor direkt till, direkt från och inom de destinationsländer som anges i bokningen av resan och alla länder inom Europeiska unionen till vilka kunden reser inom tidsperioden för resan. För enkelresor upphör försäkringen att gälla 15 dagar efter att den försäkrade ankommer till landet som är destination för den sista flygresan eller platsen där det sista hotellet ligger som utgör en del av resans bokning (beroende på vilket som infaller senast). För alla andra resor upphör försäkringen att gälla: A. när den försäkrade ankommer till sin stadigvarande bostad i slutet av resan B. vid återkomsten till det land där resan började (om annat än det land där den försäkrade har sin stadigvarande bostad) C. maximalt 90 dagar efter att resan började, beroende på vilket som inträffar först. 2. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION Denna försäkring och alla ärenden som uppkommer från eller i samband med försäkringen regleras av svensk lagstiftning. Svenska domstolar har exklusiv behörighet att avgöra tvister som uppstår ur eller i samband med denna försäkring. Alla formella förhandlingar ska äga rum i Sverige. regleras av den franska försäkringslagen

4 3. PERSONUPPGIFTSSKYDD I enlighet med de irländska dataskyddslagarna från 1988 och 2003 (med tillägg) eller motsvarande förordningar i landet som implementerar direktiv 95/46/EG och eventuella efterföljande tilläggsdirektiv från EU ( DPA ) eventuella lagstadgade instrument eller riktlinjer som utfärdats enligt DPA alla registrerings- och meddelandekrav enligt DPA som krävs för att endera parten ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna försäkringshandling alla krav för överföring och bearbetning av personuppgifter enligt DPA inklusive, men inte begränsat till, restriktioner för överföring och bearbetning av personuppgifter. Försäkringsgivaren, som är den part som ansvarar för akten, informerar dig om att alla personuppgifter du tillhandahåller direkt eller via förmedlaren ska inkluderas i en akt, för att hantera din försäkringspolicy, förhindra och utreda bedrägeri samt bedöma och fastställa risker. Denna information kan för försäkringsgivarens räkning användas av andra försäkrings- eller återförsäkringsbolag i återförsäkrings- eller samförsäkringssyfte, eller av akutvårdsinrättningar samt försäkringsutredare som utses av försäkringsgivaren och som är specialister på försäkringsutredningar liksom av andra tjänsteföretag som försäkringsgivaren använder till hjälp med att administrera försäkringen. Alla uppgifter som inhämtats, liksom eventuella tidigare överlåtelser eller hantering av sådana uppgifter, är nödvändiga för att upprätthålla avtalsrelationen. Dina personuppgifter har särskilt inkluderats i en akt som försäkringsgivaren har tillsyn över, och de kommer att bearbetas för att hantera försäkringen och eventuella ersättningsanspråk i samband med den, för att förhindra och utreda bedrägeri samt bedöma och fastställa risker. Om dina personuppgifter: - Försäkringsgivaren betraktar dina personuppgifter som privata och konfidentiella samt har förbundit sig att uppfylla sina skyldigheter att hålla personuppgifter konfidentiella och att skydda dem. För att göra det kommer försäkringsgivaren, med hänsyn till den teknik som är tillgänglig vid tillfället, att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika ändring, förlust, hantering av eller åtkomst till sådana uppgifter av någon icke auktoriserad part. - Försäkringsgivaren kan lämna ut information om dig till: (a) andra Europ Assistance-bolag (b) tjänstleverantörer som utsetts av oss (c) tillsynsmyndigheter inom och utanför Europeiska unionen i samband med tillhandahållande av försäkringsrelaterade tjänster till dig eller i övrigt enligt nedan. All överföring till tredje man görs i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att tjänsterna ska kunna utföras. - Försäkringsgivaren kan få åtkomst till och/eller lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller i god tro och i övertygelse om att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa lagen eller som en del i en juridisk process som omfattar försäkringsgivaren, (b) skydda och försvara försäkringsgivarens rättigheter eller egendom inklusive, men inte begränsat till, dess nätverks säkerhet och integritet eller (c) under svåra omständigheter skydda den personliga säkerheten för användarna av dess tjänster eller för allmänheten. - Du kan utöva din rätt att få åtkomst till, korrigera eller protestera mot uppgifter liksom att begära att uppgifter raderas genom att skicka ett skriftligt meddelande till The Compliance Officer, Europ Assistance S.A. Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Irland, vilket måste åtföljas av en kopia av din nationella ID-handling (där sådan krävs av lokal lagstiftning eller sedvänja) eller motsvarande officiella dokument. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till följande Försäkringsgivaren kan dessutom kräva att du lämnar ut annan information (d.v.s. medicinska uppgifter) för hantering i de syften som anges häri. Du godkänner härmed att ge försäkringsgivaren ditt medgivande till att sådana ytterligare uppgifter hanteras i den utsträckning det är nödvändigt. Du kan också protestera mot att dina personuppgifter arkiveras och hanteras enligt vad som sägs häri. Men om du protesterar mot att dina personuppgifter lämnas ut och/eller bearbetas, kommer försäkringen att vara ogiltig, eftersom försäkringsgivaren inte kommer att kunna hantera försäkringen eller ersättningsanspråk i samband med den å dina vägnar. regleras av den franska försäkringslagen

5 4. KLAGOMÅL OCH JURIDISKA RÄTTIGHETER MOT SGIVARENS RUTINER: Klagomål mot försäkringsgivaren ska lämnas enligt följande: Försäkringsgivarens mål är att ge dig bästa möjliga service. Om du har ett klagomål måste du börja med att skriftligen skicka det till: EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION S.A P.O. BOX MADRID (SPANIEN) Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål enligt denna försäkringshandling har hanterats, och om du vill lämna ett klagomål som gäller dina juridiskt fastställda rättigheter, kan du skicka ett skriftligt meddelande till: The Compliance Officer Europ Assistance S.A. Irish Branch Dawson Street Dublin 2 Irland Om ditt klagomål måste behandlas av försäkringsombudsmannen med tillsyn över Europ Assistance S.A. Irish Branch, ska klagomålet i fråga omedelbart skickas till: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (som hanterar konsumentärenden) Klarabergsgatan 35, Box 174, SE Stockholm, SVERIGE 5. LAGSTADGAD RÄTT TILL ANNULLERING Annullering av försäkringar som tecknats mindre än en månad före avresa. Om du tecknar försäkringen inom en månad före den försäkrade resans avresedatum har du ingen rätt att annullera försäkringen. I övriga fall: Annullering inom den lagstadgade tidsperioden Du kan annullera denna försäkring inom 14 dagar efter att du tagit emot försäkringsbrevet (annulleringstid) genom att skriva till försäkringshavaren på den adress som framgår av försäkringsplanen under annulleringstiden. Eventuellt redan inbetald försäkringspremie kommer att återbetalas till dig under förutsättning att du inte har rest, inte har lämnat något ersättningsanspråk eller avser göra så samt att det inte inträffat någon incident som sannolikt kan ge upphov till ett ersättningsanspråk. Försäkringen kommer att annulleras med verkan från och med utfärdandedatumet. Annullering utanför den lagstadgade tidsperioden Du kan annullera denna försäkring när som helst efter annulleringstiden genom att skriva till försäkringshavaren på den adress som framgår av försäkringsplanen. Om du annullerar efter annulleringstiden kommer premien inte att återbetalas. regleras av den franska försäkringslagen

6 Utebliven betalning av premie Vi förbehåller oss rätten att omedelbart annullera denna försäkring om premien inte har betalats eller om betalningen sker genom olaglig användning av ett kredit-/betalkort eller annat betalningssätt, och försäkringen blir då automatiskt ogiltig. 6. ENS SYFTE Försäkringens syfte är att ge dig ekonomiskt skydd för din resa/dina resor och assistans i nödsituationer i samband därmed. Denna försäkringsdokumentation som har utfärdats av oss utgör ett försäkringsavtal mellan oss och de personer som anges i din försäkringsplan. Avtalet är giltigt först när du har fått en giltig bekräftelse från försäkringshavaren som visar att du har tecknat denna försäkring och betalat en korrekt premie. Läs hela försäkringsdokumentationen så att du förstår vad försäkringen omfattar respektive inte omfattar. regleras i Frankrike av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) på 61 rue Taitbout, Paris Cedex 09, Frankrike. Europ Assistance S.A. Irish Branch bedriver verksamhet i Irland enligt uppförandekoden för försäkringsbolag som getts ut av irländska centralbanken (Central Bank of Ireland). Registrerat i Republiken Irland: Org.nr: regleras av den franska försäkringslagen

7 Försäkringens Allmänna villkor DEFINITIONER UTOMLANDS: Detta avser för denna försäkring alla länder förutom det land där den försäkrade har sin stadigvarande bostad, enligt de uppgifter som var registrerade när denna försäkring tecknades. OLYCKSFALL: Alla kroppsskador som uppkommer direkt av en oväntad, slumpartad, yttre, våldsam händelse som inte är den försäkrades avsikt och som orsakar dödsfall, livslång funktionsnedsättning eller andra situationer som försäkringen omfattar. Ett olycksfall omfattar, men är inte begränsat till, följande situationer: - elektriska urladdningar eller blixtnedslag - förgiftning, kvävning, brännskador eller skador som orsakats av ofrivillig inandning av gas eller ånga, nedsänkning i, översvämning av eller intag av giftig eller frätande vätska eller fast ämne - infektioner, när det sjukdomsalstrande ämnet har penetrerat kroppen genom ett sår som orsakats av ett olycksfall som försäkringen omfattar, under förutsättning att orsaken och effekten kan intygas medicinskt. TERRORHANDLINGAR ELLER SABOTAGE: Handlingar som organiserats i hemlighet med ideologiska, politiska, ekonomiska, religiösa eller sociala motiv och som utförs enskilt eller i grupp, i syfte att orsaka social oro och godtyckligt angripa människor, eller med avsikt att skada eller förstöra egendom. Sabotage är en avsiktlig handling som är straffbar enligt lag och som är avsedd att försvaga en fiende genom att underminera, hindra eller avbryta verksamhet eller förstöra material. ANNULLERINGSTID: De följande 14 dagarna efter det datum då försäkringen togs emot vid nyteckning eller de följande 14 dagarna efter förnyelsedatum. FLYGBOLAG: Ett företag som i laga ordning och av offentliga myndigheter är berättigat att transportera passagerare. ERSÄTTNINGSANSPRÅK: Alla plötsliga, oavsiktliga, oförutsedda händelser som inträffat utan den försäkrades avsikt och vars skador denna försäkring omfattar och som kan ge den försäkrade rätt till ersättning. Om flera skador uppstår av en och samma orsak ska dessa anses utgöra ett enda ersättningsanspråk. RESSÄLLSKAP: En eller flera personer som, utöver den försäkrade, är registrerad(e) på samma avtalade resa och som kan men inte behöver vara försäkrad. STADIGVARANDE BOSTAD: Med den försäkrades stadigvarande bostad avses det land där resan började och som är registrerat på den försäkrades bokning när resan avtalades. Om det är nödvändigt att sända hem den försäkrade eller den försäkrades kvarlevor eller medföljande underåriga eller personer med funktionsnedsättning eller att transportera en person som ressällskap till den försäkrade under vistelse på sjukhus enligt vad som anges i denna försäkring, ska återsändandet och/eller ressällskapet ske till det land där den stadigvarande bostaden finns (enligt definitionen). Om den försäkrade begär att ovannämnda insatser ska ske till ett annat land än det som definierats som det där den stadigvarande bostaden finns, i detta fall mycket ovanligt, kan försäkringsgivaren efter eget gottfinnande fatta beslut om att godkänna en sådan begäran. EPIDEMI: Med epidemi avses ett plötsligt och oväntat omfattande utbrott i ett land av en infektionssjukdom som sprids snabbt och våldsamt över det aktuella landet, under förutsättning att WHO har rekommenderat att internationella resor som inte är väsentliga ska ställas in till och från det drabbade området samt, när det gäller influensavirus, under förutsättning att WHO utfärdar minst ett pandemilarm nivå 5, enligt världsplanen för pandemisk influensa. Intyg om karantän för de drabbade personerna måste lämnas av relevant hälsodepartement eller behöriga myndigheter i det drabbade landet. EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance S.A. Irish Branch och andra Europ Assistance-enheter som agerar på deras uppdrag vid hantering av denna försäkring. SJÄLVRISK: Det belopp som betalas av den försäkrade om ett ersättningsanspråk inlämnas, och som anges i denna försäkringshandling. FAMILJEMEDLEM: Den enligt lag och i relevant myndighetsregister registrerade make/maka eller partner (om partnern inte är registrerad ska dokumentation inlämnas för att bevisa att samma krav som vid registrering är uppfyllda), föräldrar, svärföräldrar, barn, svärsöner och svärdöttrar, syskon, svågrar och svägerskor, mor- och farföräldrar, barnbarn, fastrar och farbröder samt mostrar och morbröder eller syskonbarn. regleras av den franska försäkringslagen

8 FLYGETS AVGÅNGSTID: Den tidpunkt flygbolaget angett på flygbiljetten eller motsvarande handling. SJUKDOM: I denna försäkring avser sjukdom en oväntad förändring av den försäkrades hälsa som inträffar efter att resan bokades eller försäkringen tecknades (beroende på vilket som infaller senast), och som har diagnostiserats av behörig läkare eller tandläkare. SBOLAG/SGIVARE:, i egenskap av försäkringsbolag (nedan kallad försäkringsgivare). FÖRSÄKRAD: Den person som är bosatt i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har slutit avtal om försäkringen för reseassistans och avbeställning knuten till en resa som inköpts på försäkringshavarens webbplats och vars stadigvarande bostad ligger i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under denna försäkrings giltighetstid. BAGAGE: De kläder och tillhörigheter som behövs för egen användning och hygien under resan, och som finns i en resväska eller resväskor, inklusive resväskorna i sig men exklusive pengar, smycken, elektronisk och digital utrustning samt dokument. ENKEL RESA: En resa som inte innefattar en återresa. SHANDLING: Detta är det dokument som innehåller de grundläggande bestämmelserna för försäkringen, vilka utgörs av allmänna villkor och försäkringsplan. SHAVARE: Den juridiska person som avtalar denna försäkring med försäkringsgivaren och den part som ansvarar för de skyldigheter som uppkommer ur nämnda försäkring, förutom för dem som på grund av sin natur måste fullföljas av den försäkrade. PREMIE: Det är det totala priset för försäkringen, inklusive eventuell tillämplig försäkringspremieskatt. KARANTÄN: Tillfällig isolering av människor för att förhindra att en smittsam sjukdom ska spridas. RÅN: Tillgrepp av lös egendom som tillhör någon annan, genom att använda våld eller hot mot de involverade personerna eller genom att använda styrka. ALLVARLIGT OLYCKSFALL: Ett olycksfall, enligt beskrivningen under Definitioner, vars konsekvenser hindrar den försäkrade från att resa normalt från sin stadigvarande bostad eller som medför en sjukhusvistelse på mer än 24 timmar och som gör det medicinskt omöjligt att genomföra resan. ALLVARLIG SJUKDOM: En sjukdom, enligt beskrivningen under Definitioner, som medför att den försäkrade blir inlagd på sjukhus i mer än 24 timmar eller som innebär risk för dödsfall och som gör det medicinskt omöjligt för den försäkrade att genomföra resan. STREJK: När anställda kollektivt slutar arbeta för att uppnå något eller tvinga fram något under vissa omständigheter. STÖLD/FICKSTÖLD: Tillgrepp av lös egendom som tillhör någon annan, utan att använda våld eller hot mot de involverade personerna, och utan att använda styrka. TREDJE MAN: Alla enskilda eller juridiska personer, förutom: - den försäkrade själv, den försäkrades familjemedlemmar, liksom andra anhöriga, eller personer som medföljer dem på resan - den försäkrades anställda eller ombud, vare sig de får lön av den försäkrade eller ej, om sådana personer agerar i egenskap av anställda eller ombud. RESA: Den försäkrades resa för vilken bokningen av flyg och/eller hotell gjordes på försäkringshavarens webbplats och/eller på de webbplatser där försäkringen tecknas på grund av ett särskilt avtal mellan webbplatsens innehavare och försäkringshavaren, eller med försäkringshavaren per telefon. TILLGODOKVITTO: Biljetter/tillgodokvitton som utfärdats av försäkringshavaren för att användas när ett reseavtal träffas och/eller fritidsprodukter som marknadsförs av försäkringshavaren via dess webbplatser och som är giltiga i tolv (12) månader från det datum då den försäkrade fick dem. VI, VÅR, OSS: Europ Assistance DU, DIN, DIG: Den försäkrade. regleras av den franska försäkringslagen

9 ENS OMFATTNING A. ASSISTANSSKYDD ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK ASSISTANS UTOMLANDS Om den försäkrade blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under resan utomlands, ska försäkringsgivaren betala upp till en gräns på SEK per försäkrad och per resa, för följande kostnader: vårdkostnader läkemedel som ordinerats av läkare sjukhuskostnader ambulanskostnader, för en resa till närmaste sjukhus om denna beställts av läkare. (Om en intensivvårdsambulans krävs, behandlas kostnaden under ersättning för MEDICINSK TRANSPORT AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA.) Om försäkringsgivaren inte har medverkat direkt i processen, måste, för att sådana kostnader ska ersättas, originalfakturorna för dessa inlämnas tillsammans med ett fullständigt läkarutlåtande om de uppkomna omständigheterna, diagnos och behandling, så att den sjukdom eller det olycksfall som drabbat den försäkrade kan fastställas. Försäkringsgivaren är inte ansvarig för att betala några belopp som den försäkrade har rätt att få utbetalda från en socialförsäkring eller något offentligt, privat eller statligt hälso- och sjukvårdssystem. En självrisk på 500 SEK per försäkrad och ersättningsanspråk gäller, och detta belopp ska betalas av dig. FÖRLÄNGD HOTELLVISTELSE PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL När sjukdomen eller olycksfallet är av sådan art att den försäkrade hindras från att fortsätta sin resa, men inläggning på sjukhus eller klinik inte är nödvändig, ska försäkringsgivaren betala kostnaderna som uppkommer på grund av att den försäkrade måste förlänga vistelsen på hotellet om detta ordinerats av läkare, upp till en gräns på 600 SEK/dag och upp till maximalt 10 dagar. MEDICINSK FÖRFLYTTNING AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA Om du drabbas av sjukdom eller olycksfall under den period då denna försäkring är giltig under en resa utomlands och under förutsättning att dessa omständigheter gör att du inte kan fortsätta resan, ska vi, så snart meddelande om detta har lämnats, organisera de kontakter som behövs mellan dess vårdgivare och de läkare som behandlar dig. När vår vårdgivare godkänner din förflyttning till ett bättre utrustat eller specialiserat sjukhus nära din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner), ska vi, efter eget gottfinnande: - genomföra en sådan förflyttning i enlighet med den allvarlighetsgrad som råder och - använda ett lämpligare transportsätt. Endast de krav som fastställts av vår vårdgivare ska beaktas vid valet av transportsätt och vilket sjukhus du ska läggas in på. Om du vägrar förflyttas vid den tidpunkt och enligt de villkor som beslutats av vår vårdgivare, kommer automatiskt ingen ersättning att lämnas för några tjänster och kostnader som uppkommit på grund av ett sådant beslut. För kännedom kommer det särskilt medicinskt utrustade flygplanet endast att användas inom Europa och de länder som har gräns mot Medelhavet. regleras av den franska försäkringslagen

10 TIDIG ÅTERRESA FÖR FÖRSÄKRADE MEDFÖLJANDE RESENÄRER Om du förflyttas: 1. på grund av en sjukdom eller ett olycksfall i enlighet med den service som ges som MEDICINSK FÖRFLYTTNING AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA 2. på grund av dödsfall 3. på grund av andra omständigheter som gör att resten av dina medföljande resenärer hindras från att återvända till hemmet enligt den ursprungliga resplanen, ska vi betala kostnaderna för att ta ovannämnda medföljande till (a) deras stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) eller (b) till den plats där den förflyttade försäkrade är inlagd på sjukhus, genom en flygbiljett med reguljärflyg (ekonomiklass) eller genom en tågbiljett (första klass). RESOR FÖR EN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE VID INLÄGGNING PÅ SJUKHUS Om du under resan har varit tvungen att läggas in på sjukhus i mer än sju dagar och ingen direkt familjemedlem har varit tillsammans med dig, ska vi tillhandahålla en returbiljett med reguljärflyg (ekonomiklass) eller en returbiljett med tåg (första klass) från din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) för en person så att denna kan följa med dig (den försäkrade som är inlagd på sjukhus) från sjukhuset till din stadigvarande bostad. KOSTNADER FÖR DEN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE UNDER INLÄGGNING PÅ SJUKHUS I enlighet med ersättningen för RESOR FÖR EN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE UNDER INLÄGGNING PÅ SJUKHUS ska vi betala kostnaderna för vistelsen och logi på hotell för en person som har rest för att medfölja dig (den försäkrade som är inlagd på sjukhus), när de relevanta originalfakturorna inlämnas och för en gräns på upp till 600 SEK/dag och upp till maximalt 10 dagar. MEDFÖLJANDE UNDERÅRIGA ELLER PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Om du reser tillsammans med personer med funktionsnedsättning eller barn under 14 år, som också är försäkrade, och som du, under försäkringens giltighetstid, inte kan ta hand om på grund av att du drabbats av en sjukdom eller ett olycksfall som försäkringen omfattar, ska vi organisera och betala kostnaderna för en returbiljett för en person som utsetts av dig eller din familj, och som är bosatt i det land där din stadigvarande bostad finns (enligt beskrivningen under Definitioner), eller kostnaderna för en ledsagare som utsetts av oss, så att den nämnda personen kan medfölja de underåriga eller personerna med funktionsnedsättning tillbaka till din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) inom kortast möjliga tid. TRANSPORT AV KVARLEVOR Om du avlider under en resa, ska vi organisera och betala kostnaderna för att transportera kvarlevorna till begravningsplatsen där din stadigvarande bostad finns, inom kommungränsen där, liksom eventuella kostnader för balsamering, enklast föreskrivna kista och administrativa formalia. BEGRAVNINGSKOSTNADER I enlighet med ersättningen för TRANSPORT AV KVARLEVOR ska vi ersätta de kostnader som uppkommit för begravningstjänster i den händelse den försäkrade avlider, inklusive anordnande av begravning och jordfästning eller kremering upp till en gräns på SEK. Som belysande exempel, men inte begränsat till detta, kan en sådan bestå av kista, begravningstransport och åtföljande tjänster, en religiös ceremoni, kyrkogårdstjänster, liksom kompletterande tjänster som bårhus, nisch, kremering, kransar, begravningskort och annat. Förmånstagarna ska ha rätt att inom den maximala gränsen för denna ersättning välja de olika delarna som ingår i tjänsten, i enlighet med den försäkrades eventuella testamente och önskemål. KOSTNADER FÖR ATT SKICKA LÄKEMEDEL UTOMLANDS Om du behöver ett läkemedel som inte är tillgängligt där du befinner dig när du reser utomlands på en resa som denna försäkring omfattar, ska, vi åta oss att söka upp det och skicka det till dig på snabbast möjliga sätt och enligt lokal lagstiftning. Du är skyldig att mot uppvisande av relevant faktura ersätta oss för hela kostnaden för läkemedlet. Undantag från denna försäkring är de fall då det aktuella läkemedlet inte längre tillverkas eller då det inte längre är tillgängligt genom distributionskanalerna Europ Assistance på den S.A. plats (med där du företagsnamnet befinner dig medan Europ du är Assistance på den resa S.A. utomlands Irish Branch) som försäkringen omfattar, eller i de fall då det finns Våningsplan ett läkemedel 3, med Dawson samma St, Dublin aktiva 2, Irland substans Registrerat som det i Irland, eftersökta certifikat i nr: det land där du befinner dig när du är på den resa utomlands Europ som Assistance försäkringen S.A. (med omfattar. företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen

11 FÖRSKOTTSBETALNING AV BORGENSBELOPP SOM KRÄVS FÖR BROTT UTOMLANDS Om du blir frihetsberövad på grund av en trafikolycka utomlands medan du är på en resa som denna försäkring omfattar, ska vi i förskott betala ett belopp som motsvarar borgensbeloppet och som krävs av de relevanta myndigheterna, upp till maximalt SEK. Vi förbehåller oss rätten att kräva en bankgaranti eller annan säkerhet från dig som säkerställer att hela det nämnda förskottet kommer att återbetalas. Under alla förhållanden ska de belopp som betalats i förskott återbetalas till oss inom maximalt 30 dagar från det datum då vi betalade förskottsbeloppet. BETALNING AV FÖRSVAR INFÖR DOMSTOL UTOMLANDS I enlighet med ersättningen för FÖRSKOTTSBETALNING AV BORGENSBELOPP SOM KRÄVS FÖR BROTT UTOMLANDS, ska vi betala upp till maximalt SEK för de betalningar som görs utomlands för advokatarvoden som uppkommer på grund av juridisk assistans vid domstol i samband med en trafikolycka. Om det nämnda beloppet ersätts genom fordonets försäkring, ska det anses vara ett förskott och återbetalas enligt samma återbetalningsvillkor som fastställts vid ersättning för FÖRSKOTTSBETALNING AV BORGENSBELOPP SOM KRÄVS FÖR BROTT UTOMLANDS. KOMMUNIKATION AV BRÅDSKANDE MEDDELANDEN (PÅ GRUND AV STJÄNSTERNA) Viska, genom dygnet runt-service, ta emot och överföra dina brådskande meddelanden, under förutsättning att du inte på något annat sätt kan göra så att sådana meddelanden når de aktuella mottagarna, och att meddelandena beror på en händelse som omfattas av denna försäkring. CIVILRÄTTSLIGT ANSVAR Enligt försäkringen utgår ersättning med upp till SEK för person- och egendomsskador och/eller eventuella följdskador som du orsakar tredje man och som du ansvarar för, enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet och vad avser utomobligatoriskt ansvar. Yrkesmässigt civilrättsligt ansvar och ansvar som har samband med din anställning är uttryckligen undantaget från denna försäkring, liksom eventuellt ansvar i samband med användning eller innehav av fordon, luftfartyg och fartyg, eller med användning eller innehav av explosiva varor eller vapen av något slag. Ersättning för följderna av ekonomisk skada som inte beror på personeller egendomsskador som omfattas av denna försäkring är också undantagen. FÖRSENAT BAGAGE Om ditt incheckade bagage, av orsaker som kan tillskrivas flygbolaget, är mer än 24 timmar försenat, ska kostnaderna för eventuella nödvändiga inköp, antingen på destinationen för din försäkrade resa på en plats där din försäkrade resa innefattar ett uppehåll mellan anslutande flyg och när sådana inköp gäller artiklar som behövs för egen användning (för vilka aktuella originalfakturor måste inlämnas, liksom boardingkort i original och förseningsintyg i original som utfärdats av flygbolaget), ersättas till dig, med upp till en gräns på SEK. Avdrag för denna skadeersättning ska göras från den ersättning som betalats i enlighet med försäkringen för FÖRLORAT, SKADAT ELLER GENOM RÅN TILLGRIPET BAGAGE, om förlust av bagaget slutgiltigt har skett. Denna ersättning ska inte tillämpas om förseningen eller inköpet av artiklarna för egen användning skedde i det område där din stadigvarande bostad finns. regleras av den franska försäkringslagen

12 FÖRLORAT, SKADAT ELLER GENOM RÅN TILLGRIPET BAGAGE Om bagaget under resan I. tillgrips genom rån (med tvång eller våld) eller II. har checkats in hos ett flygbolag och är definitivt förlorat eller om det har skadats svårt av orsaker som kan tillskrivas flygbolaget ska försäkringsgivaren betala en skadeersättning på upp till 850SEK per artikel, med ett maximum på 8500SEK per försäkrad, och en total maximigräns på SEK per bokning/köp och ersättningsanspråk. En självrisk på 450 SEK har fastställts som det belopp därav som ska betalas av varje försäkrad innan någon skadeersättning betalas av oss. För att få skadeersättningen i fråga, A. måste förlusten eller skadan bevisas genom den avvikelserapport (PIR, Property Irregularity Report) i original som det aktuella flygbolaget har utfärdat B. måste, om bagaget tillgripits genom rån, den aktuella anmälan som gjorts till de behöriga myndigheterna på den plats och det datum då rånet skedde inlämnas C. måste en lista över de tillgripna, skadade eller förlorade artiklarna och deras ekonomiska värde inlämnas. UNDANTAG I SAMBAND MED RESEASSISTANSEN De tjänster som framgår av detta dokument upphör när resan slutar eller när vi har transporterat dig hem till din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) eller till ett sjukhus nära din stadigvarande bostad. Generellt undantagna från denna försäkring är tjänster som inte på förhand har begärts från oss och som inte på motsvarande sätt har godkänts, eller som har organiserats direkt av dig utan vår medverkan, förutom vid force majeure eller då det varit fysiskt omöjligt och detta är vederbörligen bevisat. I samtliga fall är alla skador, situationer, kostnader eller följder som uppkommit från det som anges nedan undantagna från ersättning genom denna försäkring, såvida inte särskilt anges på annat sätt. 1. Tidigare existerande eller livslånga sjukdomar, skador eller tillstånd som du hade innan resan började, eller något av detta som kan visa sig under resans gång. 2. Om du frivilligt avstår från, fördröjer eller förbättrar den medicinska transport som vi föreslagit och som vår vårdgivare har samtyckt till. 3. Psykiska sjukdomar, läkarundersökningar i förebyggande syfte, spa-behandlingar, kosmetiska ingrepp, aids och samtliga fall då resans syfte är att du ska få medicinsk behandling eller kirurgiska ingrepp, behandlingar inom alternativ medicin (homeopati, naturmedicin m.m.), kostnader som uppkommit på grund av behandling i samband med fysioterapibehandlingar och/eller rehabilitering, liksom annat som liknar detta. Dessutom är diagnos, uppföljning och behandling av graviditet, frivilligt avbrytande av sådan och födsel undantagen, såvida inte det är en situation då akutsjukvård krävs och alltid före graviditetens sjunde månad. 4. Din medverkan i vadslagning, utmaningar eller slagsmål. 5. Eventuella följder av vintersportutövning. 6. Utövning av tävlingssporter eller motortävlingar (tävlingslopp eller rally), liksom utövning av någon av de farliga eller riskfyllda aktiviteterna på listan nedan: Boxning, tyngdlyftning, brottning (i alla olika varianter), kampsporter, bergsklättring med tillgång till glaciärer, bobsport, dykning med syrgastuber, grottutforskning och backhoppning. Flygsport i allmänhet. Äventyrssporter såsom forsränning, bungyjump, hydrospeed, kanjonturer och andra liknande sporter. I sådana fall ska försäkringsgivaren endast ingripa och betala kostnader som den försäkrade haft under den tid han eller hon behandlas på en vårdinrättning. regleras av den franska försäkringslagen

13 7. Flygresor, förutom att sådana olycksfall som du kan drabbas av vid resor som passagerare med ett vederbörligen godkänt flygbolag omfattas av försäkringen, under förutsättning att flygplanet framförs av personal med giltig flyglicens (I) att flygplanet befinner sig under en reguljär flygning eller charterflygning mellan flygplatser som är inrättade för passagerartrafik, eller (II) att flygplanet är parkerat på en sådan flygplats landningsbanor, eller (III) att flygplanet utför någon typ av manöver på sådana flygplatser. 8. Den försäkrades självmord, självmordsförsök eller självförvållade skador. 9. Räddningsinsatser för människor i bergsområden, grottor eller djupa klyftor, i havet eller öknen. 10. Sjukdomar eller olycksfall som uppkommit till följd av konsumtion av alkoholhaltiga drycker, narkotika, droger eller läkemedel, såvida inte de senare ordinerats av läkare. 11. Orättmätigt dåligt uppträdande av försäkringshavaren, den försäkrade eller uppdragshavare till dessa. 12. Epidemier och/eller smittsamma sjukdomar som bryter ut plötsligt och som snabbt sprider sig i befolkningen, till exempel sådana som uppkommit av föroreningar och/eller en atmosfärisk smitta. 13. Krig, demonstrationer, uppror, tumultartade demonstrationer, terrorhandlingar eller sabotage och strejker, oavsett om sådana händelser förklarats officiellt eller ej. Om de inte förklarats officiellt ska försäkringsgivaren ersätta eventuella assistanskostnader som omfattas av försäkringen och som vederbörligen stöds i originalfakturan. Joniserande strålning eller radioaktiv förorening från kärnbränsle eller avfall från förbränning av kärnbränsle; eller radioaktiv, giftig, explosiv eller på annat sätt farlig egendom från någon explosiv kärnteknisk anläggning eller nukleära delar därav. Jordbävning, översvämning, vulkanutbrott och generellt sett allt som orsakas av naturens krafter. Alla andra fenomen av extraordinär katastrofartad natur och andra händelser som på grund av sin magnitud och allvarlighetsgrad klassificeras som katastrof eller allvarlig olycka. 14. Undantag i samband med förlorat, skadat, eller genom rån tillgripet bagage: Undantag från denna skadeersättning är stölder/fickstölder och helt enkelt förlagt eller förlorat bagage som inte är incheckat. Undantag från denna skadeersättning är förlust på olika sätt genom bland annat tillgrepp genom rån och stöld/fickstöld av pengar, smycken, elektronisk och digital utrustning, dokument samt förlust genom rån av bagage eller personliga tillhörigheter som lämnats kvar i fordon eller tält. Under alla förhållanden ska särskild skadeersättning inte lämnas för olika delar av eller tillbehör till ett föremål. 15. Resor till andra länder än dem som angetts i villkoren för försäkringen och det geografiska område som framgår av försäkringsplanen i början av denna försäkringshandling. Utan hinder av det föregående är följande situationer särskilt undantagna: 1. Medicinsk förflyttning av personer som är sjuka eller skadade när deras sjukdom eller skador kan eller bör behandlas på plats. 2. Kostnader i samband med glasögon och kontaktlinser eller med införskaffande, implantat-utbyte, utdragning och/eller reparation av proteser eller anatomiska och ortopediska delar av något slag, till exempel stödkrage. regleras av den franska försäkringslagen

14 ENS OMFATTNING B. ERSÄTTNING VID INSTÄLLD RESA De orsaker som ersätts av försäkringsgivaren och som ger dig rätt till ersättning av kostnader är de som anges nedan, under förutsättning att de påverkar dig direkt, att minst 48 timmar har gått mellan tidpunkten då försäkringen tecknades och resans början, och att minst 48 timmar har gått mellan tidpunkten då försäkringen tecknades och händelsen inträffade som gjorde att resan ställdes in, såvida inte försäkringen tecknades samtidigt som resan köptes. I samtliga fall är det ett nödvändigt och väsentligt krav för att du ska ha rätt till denna skadeersättning att du lämnar in ett medicinskt dokument i original som har utfärdats av den läkare som vårdade den person vars sjukdom var orsak till den inställda resan eller, utifrån omständigheterna, de aktuella originaldokumenten, liksom originalfakturorna med det registrerade priset för resan. INSTÄLLD RESA Försäkringsgivaren ska betala ersättning till dig för upp till kostnaden för resan (men inte mer än SEK per försäkrad och ersättningsanspråk, SEK totalt per bokning/köp) för de på annat sätt oersättliga kostnader som du ådragit dig på grund av en rimlig och nödvändig inställd resa som ett direkt resultat av: 1. dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall för den försäkrade dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall för någon av de försäkrade parterna som reser under samma bokning, och som gör det medicinskt omöjligt för parten/parterna att resa på fastställt datum, i enlighet med de undantag som anges häri. En självrisk motsvarande 10 % av resans pris (utan skatter) gäller, och detta belopp ska betalas av dig. 2. Alla andra bevisade händelser, som inträffat utan den försäkrades avsikt och utanför den försäkrades kontroll. Alla andra omständigheter som den försäkrade inte har avsett, som ligger utanför den försäkrades kontroll och för vilka dokumenterat bevis utfärdats av en godtagbar och ansedd tredje man (såsom en medlem av en yrkesförening eller en offentlig myndighet), i enlighet med de undantag som anges häri. Avbeställningen måste vara skälig, nödvändig och försvarlig. En självrisk motsvarande 20 % av resans pris (utan skatter) gäller, och detta belopp ska betalas av dig. I både fall 1 och 2 A. ska din kompensation beräknas utifrån de fakturor som visar försäkringshavarens försäljningsvillkor men utan bokningsavgifter, kredit- och betalkortsavgifter och avgifter och flygplatsskatter som enligt lag inte kan återbetalas av tjänsteföretaget, under förutsättning att de nämnda kostnaderna uppkommit efter att försäkringen trätt i kraft och innan resan eller de avtalade tjänsterna började, och som inte var kända då försäkringen tecknades och som direkt påverkar dig. B. Noteras bör att i undantagsfall, och om du inte kan lämna in en specificerad faktura med uppgift om de skatter som debiteras av försäkringshavaren och/eller researrangören, ska försäkringsgivaren tillämpa en självrisk på 150SEK för detta, per etapp av resan på korta och medellånga flygresor, d.v.s. flygresor upp till km. Denna regel gäller inte långflygningar, d.v.s. flygresor över km, då du måste lämna in en specificerad faktura. MISSADE FLYG Om du anländer för sent för att gå ombord på den flygresa du köpt på försäkringshavarens webbplats på grund av en händelse som inträffat utan din avsikt förutom vad som annars är undantaget, ska beloppet för den etapp av resan som inte utnyttjas av dig återbetalas till dig. Detta görs endast om du köper en annan resa till samma destination inom 48 timmar efter den flygresa som planerats från början, och det ska bevisas med fakturan för köpet av den nya resan. Gränsen för denna ersättning ska inte överskrida 50 % av den ursprungliga resans pris (returbiljett eller enkel resa) exklusive skatter, upp till maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och en maximigräns på SEK för samma bokning/köp. regleras av den franska försäkringslagen

15 AVTALSBROTT FRÅN FLYGBOLAGETS OCH/ELLER FLYGPLATSENS SIDA Om den flygresa som köpts på försäkringshavarens webbplats inte avgår på grund av ett problem som kan tillskrivas flygbolaget och/eller flygplatsen, eller om flygresan är försenad mer än 7 timmar, ska beloppet för den etapp av resan som inte utnyttjades, upp till motsvarande gräns med maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk, och SEK för samma bokning/köp ersättas. En självrisk på 290SEK gäller per försäkrad inkluderad i samma bokning/köp. FÖRSENAT FLYG Kostnader för inköp av artiklar som är avsedda för att tillgodose grundläggande behov och som uppkommit på den plats där förseningen skedde ersätts på grund av en försenad flygresa (reguljärt, lågpris eller charter) som köpts på försäkringshavarens webbplats och som var längre än 4 timmar från den ursprungliga planerade avgångstiden och när de aktuella originalfakturorna lämnas in, tillsammans med förseningsintyget i original som utfärdats av flygbolaget. Ersättningen ges med följande begränsningar: Från och med 4 timmar efter den ursprungliga avgångstiden, 290SEK per två timmars försening därefter och en maximigräns på totalt 1.500SEK. Ersättningen ska inte tillämpas om den försäkrade överförs till ett annat flygbolag som flyger inom 4 timmar efter den ursprungliga avgångstiden. UNDANTAG Avbeställningsskyddet som ges enligt detta avsnitt gäller endast för de flyg- och hotellkostnader som utgör en del av resan och som ingår i fakturan för den bokning av resan som gjorts på försäkringshavarens webbplats. Det ersätter inte kostnader som uppkommit på grund av avtal om utflykter, besök, entrébiljetter eller andra kostnader som inte ingår i fakturan för den bokning av resan som gjorts på försäkringshavarens webbplats. Likaså är följderna av följande händelser undantagna från denna försäkring: A. Alla orsaker som inte skäligen kan påvisas genom dokument som intygar skälet för avbeställningen. B. Alla belopp som den försäkrade kan kompenseras för av tredje man. C. Handlingar som den försäkrade orsakat. a. Om de försäkrade (oberoende av orsak) inte kunnat uppvisa de dokument som krävs för resan (passhandlingar, biljetter, visum, vaccinationer, intyg), förutom omvisum utan rimliga skäl inte har beviljats, under förutsättning att den försäkrade har vidtagit alla nödvändiga åtgärder inom de tidsramar och på det sätt som fastställts för att visum ska beviljas. b. Handlingar som den försäkrade avsiktligt har orsakat. c. Orättmätigt dåligt uppträdande, självförvållad skada eller självmord. d. Händelser som orsakats av hänsynslös obetänksamhet, allvarlig försumlighet eller som uppkommer genom brottsliga handlingar. e. Olycksfall som inträffar när den försäkrade är påverkad av alkoholhaltiga drycker, droger, narkotika, psykotropa droger, stimulantia eller andra ämnen som motsvarar dessa. För att avgöra om sådan påverkan har förelegat, oavsett vilken typ av olycksfall det handlar om, ska de regler följas som fastställts enligt tillämplig lag för att framföra motorfordon och för gångtrafikanters säkerhet och som var i kraft när händelsen inträffade. f. Flygresor, förutom att sådana olycksfall som den försäkrade kan drabbas av vid resor som passagerare med ett vederbörligen godkänt flygbolag omfattas av försäkringen, under förutsättning att flygplanet framförs av personal med giltig flyglicens (I) att flygplanet befinner sig under en reguljär flygning eller charterflygning mellan flygplatser som är inrättade för passagerartrafik, eller (II) att flygplanet är parkerat på en sådan flygplats landningsbanor, eller (III) att flygplanet utför någon typ av manöver på sådana flygplatser. D. Händelser: a. Krig (oavsett om krig har förklarats eller ej), upplopp, uppror, terrorhandlingar, effekter av radioaktivitet, massdemonstrationer, stängning av gränser och medveten ohörsamhet mot officiella förbud. b. Naturkatastrofer, till exempel något av följande naturfenomen: jordbävningar (även på havsbotten), stora översvämningar (även orsakade av havets rörelser), vulkanutbrott, atypiska virvelstormar (inklusive ovanligt starka vindar med en hastighet över 135 km/h, tornador, bränder och stormar med meteorologiska fenomen som kännetecknas av påtagliga förändringar i atmosfären, elektriska blixtar, åska, blixtar, vind och intensivt regn, snö eller hagel. c. Karantän (förutom karantän för den försäkrade efter beslut av behandlande läkare). d. Epidemier eller föroreningar i destinationslandet. regleras av den franska försäkringslagen

16 e. Inställda evenemang som sport- och fritidsevenemang, kulturella och sociala evenemang m.m., under förutsättning att de inställda evenemangen inte hindrar att resan genomförs. f. Avlägsnande av transportmedlet (vare sig tillfälligt eller ej) på grund av rekommendation från den aktuella tillverkaren eller från en civil myndighet eller hamnmyndighet. g. Händelser som uppkommer till följd av strejk. h. Händelser som uppkommer till följd av fel på eller haveri för transportmedlet (förutom skador på vägar eller järnvägsspår på grund av laviner, snö eller översvämning) och som var kända vid tidpunkten då försäkringen, resan och/eller vistelsen eller liknande avtalades. i. För litet antal deltagare eller bokningar för att resan ska genomföras, eller överbokning. j. Händelser i samband med frivillig eller påtvingad konkurs, eller om avtalet med något av den försäkrades och/eller försäkringshavarens tjänsteföretag försvinner eller om tjänsteföretaget bryter mot det. k. Stölder/fickstölder och ren förlust av dokument, bagage eller personliga föremål är undantagna från detta skydd. E. Anställning/ekonomisk situation a. Ändrad ledighet och/eller semester för den försäkrade. b. Ändrade ekonomiska förutsättningar för den försäkrade, förutom i följande fall: I. Arbetslöshet då arbetstagaren är anställd av andra, har haft ett avtal om tillsvidareanställning i mer än två år och inte varit medveten om att han eller hon skulle bli arbetslös när resan bokades. II. Påbörjat arbete i ett nytt företag med ett anställningsavtal under förutsättning att en sådan anställning sker efter att försäkringen tecknats, och att den försäkrade inte varit medveten om detta vid den tidpunkt då resan bokades. III. Förlängning av anställningsavtalet som meddelats efter det datum då resan bokades. IV. På grund av arbetet påtvingad förflyttning av den försäkrade från den stadigvarande bostaden till en plats på mer än 300 km avstånd från denna, och under en tidsperiod på mer än tre månader. F. Alla ersättningsanspråk på grund av: a. Tidigare existerande eller livslång sjukdom hos någon av de försäkrade parterna: I. under förutsättning att de inte är oväntade sjukdomsperioder som blir värre och som hindrar personen från att genomföra resan II. då de försäkrade parterna, när väl sjukdomen har stabiliserats, drabbas av en obalans eller försämring av sjukdomen inom 30 dagar innan försäkringen tecknades. b. Om den försäkrade vägrar ta emot besök av en medicinskt utbildad person när försäkringsgivaren anser att detta är nödvändigt. c. Alla resor där syftet med resan är kosmetisk behandling eller terapi. d. Brist på nödvändiga vaccinationer eller om de är kontraindicerade, om det är omöjligt att följa vissa rekommenderade förebyggande medicinska behandlingar på vissa destinationer. e. Frivilligt avbruten graviditet. f. Behandlingar i samband med alkoholism, användning av droger eller narkotika, såvida inte sådana ämnen ordinerats av läkare och används enligt föreskrift. G. Sanktioner Om försäkringsskyddet, förmånerna eller betalningen av ersättningsanspråk enligt denna försäkringshandling bryter mot Förenta nationernas resolutioner, handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner eller Europeiska unionens lagar och förordningar, är försäkringsskyddet, förmånerna eller betalningen av ersättningsanspråk ogiltiga. ANDRA BESTÄMMELSER BETALNING AV PREMIEN Vid köp som görs på försäkringshavarens webbplats ska priset för försäkringen ha betalats av dig när du köper resan. Försäkringshavaren ska betala premierna till försäkringsgivaren där den senare, Europ Assistance S.A. Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Irland, har sitt säte, på de bankkonton och de datum som försäkringsgivaren anger till försäkringshavaren. KORRESPONDENS A. All korrespondens till försäkringsgivaren ska skickas till försäkringsgivaren på den adress som framgår av försäkringsplanen. B. All korrespondens som utförs av försäkringsförmedlaren till försäkringsgivaren ska ha samma effekt som om den utfördes av försäkringshavaren, såvida inte den senare angett något annat. C. All korrespondens från försäkringsgivaren till försäkringshavaren ska ske till försäkringshavarens adress som framgår av försäkringsplanen. D. All korrespondens från försäkringsgivaren till den försäkrade ska ske till den adress som den försäkrade anger till försäkringsgivaren i samband med att han eller hon kontaktar den senare för att lämna ett ersättningsanspråk eller begära ett försäkringsintyg. regleras av den franska försäkringslagen

17 MEDDELANDE OM ERSÄTTNINGSANSPRÅK OCH BETALNING AV SKADEERSÄTTNING Du måste kontakta försäkringsgivaren genom att skicka ett e-postmeddelande till eller genom att gå in på webbplatsen På denna sida finns funktionen Online Processing där du kan ange ditt ersättningsanspråk samt bifoga de handlingar som styrker skälet till att resan har ställts in och relevanta fakturor eller till dessa relaterade dokument. Du ska meddela oss att ett ersättningsanspråk har lämnats in senast sju dagar efter att händelsen som var upphovet till anspråket inträffade. Det är viktigt för oss att skyndsamt handlägga ditt ersättningsanspråk. För att kunna göra det måste du förse oss med all relevant information så snart som möjligt efter en incident. Nedan finns en lista över de uppgifter som vi kan behöva för att handlägga ditt ersättningsanspråk. HANDLINGAR SOM SKA LÄMNAS IN I SAMBAND MED ERSÄTTNINGSANSPRÅK Handlingar som bevisar fakta (läkarutlåtande, dödsfallsintyg, sjukhushandlingar, polisrapporter, anmälningar som gjorts på polisstationer ). Handlingarna ska innehålla datum för händelsen, orsaken till den, diagnos, relevanta tidigare journaler eller anteckningar och den ordinerade behandlingen. Blankett från oss som ska fyllas i av den registrerade läkare som vårdat den försäkrade eller annan person som fått medicinsk behandling relaterad till den inställda resan. Denna handling är nödvändig endast i de fall då ofullständig information om personens medicinska tillstånd har lämnats. Originalfaktura och/eller kvitton för den resa som köptes. Bevis på köp av försäkring. Originalfaktura för de kostnader som uppkommit av att resan avbeställts, utfärdad av tjänsteföretaget och med specificering av de aktuella beloppen och begreppen, liksom en kopia av de allmänna villkoren för köpet. Originalhandlingar för avbeställningen av bokningen, utfärdad av tjänsteföretaget, liksom fakturan med avbeställningskostnaden. Kopia av de elektroniska biljetterna. Det är väsentligt att de visar det fullständiga priset och prislistans villkor (ej återbetalningsbart, ej överlåtbart, ej ändringsbart, alla typer av straffavgifter, biljettklass m.m.) Om avbeställningen beror på en incident som drabbat en familjemedlem måste en handling som styrker relationen mellan den försäkrade och familjemedlemmen lämnas in (till exempel en fotokopia av libro de familia eller ett personbevis/en födelseattest för var och en av de inblandade parterna) om sådana handlingar finns i det land där den försäkrade köpte försäkringen. VALUTA Betalning av eventuella skadeersättningar enligt den avtalade försäkringen ska ske i samma valuta som försäkringen såldes och premien betalades av den försäkrade. INTRÄDANDE I ANNANS RÄTT: Vi kan utöva vår rätt att, efter betalning av ersättningsanspråk enligt detta avsnitt, vidta lämpliga åtgärder i ditt namn mot en annan part för att återvinna och hålla beloppet betalt. ANNAN Om någon annan försäkring är i kraft (i ditt eller annans namn) när en incident inträffar som ger upphov till ett ersättningsanspråk enligt denna försäkring och som ersätter (eller skulle ersätta om inte denna försäkring fanns) samma förlust, skada, kostnad eller ansvar, kommer vi inte att betala mer än vår proportionella del av ett sådant anspråk. regleras av den franska försäkringslagen

18 BETALNINGSSÄTT ERSÄTTNINGSANSPRÅK FÖR INSTÄLLT FLYG Den eventuella kompensation som du kan ha rätt till vid ett ersättningsanspråk på grund av inställt flyg, baserat på villkoren i denna försäkring, kan betalas av oss genom att vi ger dig ett eller flera tillgodokvitton enligt följande: Vid ersättningsanspråk: A. Ersättning där det totala beloppet är högst 1800 SEK ska betalas av oss till dig genom kontant betalning. B. Ersättning där totalbeloppet överstiger ovannämnda belopp ska betalas av oss genom att vi ger dig tillgodokvitton värda det totala ersättningsbeloppet som du har rätt till enligt försäkringen, eller genom att vi ger dig tillgodokvitton och en kontantsumma som tillsammans utgör ett belopp som motsvarar ersättningsbeloppet för anspråket. FÖRFARANDE VID ERSÄTTNINGSANSPRÅK Reseassistans dygnet runt via telefon: Avbeställning av resa via e-post: NÖDVÄNDIGA HANDLINGAR Försäkringsnummer Information om den försäkrade Försäkringsgivaren kommer att informera dig om vilka handlingar som måste lämnas in i varje enskilt fall. KUNDTJÄNST Telefon: (alternativ 3) från 09:00 till 17:00 (måndag till e-post: Webbplats: Chatt (09:00 till 17:00, måndag till fredag) regleras av den franska försäkringslagen

inhämta betalning från dig och för din räkning betala premien till försäkringsgivaren.

inhämta betalning från dig och för din räkning betala premien till försäkringsgivaren. INLEDNING Detta dokument består av: (i) ditt avtal om förmedlingstjänster med BravoNext S.A. eller i förekommande fall Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.U. (var för sig här nedan benämnda

Läs mer

EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING

EUROP ASSISTANCE-FÖRSÄKRING VÄGASSISTANSTÄCKNING (RSA) BELOPP/GRÄNSER OCH SJÄLVRISK 1. Omedelbar reparation Maximalt 30 minuter 2. Bogsering Till närmaste verkstad 3. Återbetalning Upp till maximalt 2 000 Euro 4. Boende Upp till

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring P.TMS.SE-11/14 Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Uppsägning av försäkringar: Kundtjänst: Ersättningsanspråk: e-post via webbplatsen på: www.ticnet.se/help/customerservice.html eller ring: +46

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår Ersättningstabell för en Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Ett komplement till hemförsäkringens reseskydd Kan tecknas för de första 45 resdagarna Upplev världen med oss Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Apolloflex är ett samarbete mellan Apollo (Kuoni Nordic AB) och Lowcostholidays ltd. Därför tillämpas lowcostholidays bokningsvillkor för din resa, vilka skiljer sig från Apollo s bokningsvillkor.

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Förordning (EG) nr 181/2011 (förordningen) började tillämpas den 1 mars 2013. I förordningen föreskrivs vissa minimirättigheter för passagerare

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort Gällande från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring FOREX Bankkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsgivare är ERV

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDD (FLYGRESA + HOTELL) BEVIS NR. : TLSWESBOT011480

ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDD (FLYGRESA + HOTELL) BEVIS NR. : TLSWESBOT011480 ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDD (FLYGRESA + HOTELL) BEVIS NR. : TLSWESBOT011480 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Sussex House, London Road, East Grinstead,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AVSEENDE DÖDSFALL GENOM OLYCKA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AVSEENDE DÖDSFALL GENOM OLYCKA ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AVSEENDE DÖDSFALL GENOM OLYCKA Ditt försäkringsavtal avseende dödsfall genom olycka består av dessa allmänna försäkringsvillkor, Försäkringsbrevet samt eventuella bilagor.

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer