AVBESTÄLLNING + ASSISTANS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVBESTÄLLNING + ASSISTANS"

Transkript

1 Inledning Detta dokument består av: (i) ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB, och (ii) en kopia av den gruppförsäkring som ingåtts mellan (EAIB) ( försäkringsgivaren ) och Travellink AB, inklusive försäkringsplan och allmänna villkor (nedan kallat försäkringshandlingen ). Läs detta dokument noga. Av det framgår: Ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB: villkoren i ditt avtal med Travellink AB för att presentera försäkringsgivaren för dig enligt vad som anges hos Travellink AB. En kopia av den försäkringshandling som antagits av försäkringsgivaren och Travellink AB och som du har anslutit dig till; i försäkringshandlingen specificeras den försäkring som du tecknar hos försäkringsgivaren Avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB. Under försäkringens giltighetstid enligt nedan kommer Travellink AB att: fungera som förmedlare (enligt de anslutna avtalens undantag i lokal lagstiftning) av försäkringen genom att presentera försäkringsgivaren och dess produkt för dig fungera som förmedlare i samband med att din försäkringshandling med försäkringsgivaren upprättas inhämta betalning från dig och för din räkning betala premien till försäkringsgivaren. Som förmedlare kommer Travellink AB inte att rekommendera produkten för dig, utan informera dig om att den är tillgänglig. När ovannämnda tjänster utförs, kommer Travellink AB att följa tillämpliga lagar om försäkringsförmedling. När du är ansluten till försäkringen accepterar du att till Travellink AB betala avgiften för att försäkringsgivaren presenteras för dig. Travellink AB:s avtal med dig för förmedlingstjänster är uppfyllt när du har anslutit dig till försäkringen. Försäkringshandlingen med försäkringsgivaren Denna försäkringshandling är en kopia av den gruppförsäkring som försäkringsgivaren har utfärdat till den försäkringshavare som anges i försäkringsplanen nedan. När du har valt den försäkring som erbjuds och betalat premien för den, kommer villkoren i denna försäkringshandling att gälla för dig som försäkrad enligt försäkringshandlingen (och för alla andra personer som är försäkrade enligt denna försäkringshandling). Din betalning När du tecknar en reseförsäkring genom att inkluderas i och skyddas av försäkringen kommer Travellink AB att inhämta en betalning från dig som består av betalningen för de tjänster du erhåller enligt ditt avtal om förmedlingstjänster med Travellink AB, liksom premien du ska betala för det försäkringsskydd du enligt försäkringshandlingen har hos Europ Assistance. Du informeras om premien när försäkringen tecknas. Avgiften för de tjänster du erhåller enligt avtalet om förmedlingstjänster med Travellink AB utgörs av skillnaden mellan premien och det totala belopp du betalar.

2 Avsnitt Den tecknade försäkringen, gränser och självrisker A. Assistansförsäkring Ersättning för medicinsk assistans utomlands Upp till SEK per resa (självrisk 500 SEK per försäkrad per ersättningsanspråk) B. Ersättning vid inställd resa Förlängd hotellvistelse på grund av sjukdom eller olycksfall Upp till 600 SEK per dag och i maximalt 10 dagar Medicinsk förflyttning av den försäkrade vid sjukdom eller skada De kostnader som försäkringsgivaren har Tidig återresa för försäkrade medföljande resenärer De kostnader som försäkringsgivaren har Resor för en person som medföljer den försäkrade vid inläggning på sjukhus De kostnader som försäkringsgivaren har Kostnader för den person som medföljer den försäkrade under inläggning på sjukhus Upp till 600 SEK/dag och upp till maximalt 10 dagar Medföljande underåriga eller personer med funktionsnedsättning De kostnader som försäkringsgivaren har Transport av kvarlevor De kostnader som försäkringsgivaren har Begravningskostnader Upp till en gräns på SEK Kostnader för att skicka läkemedel utomlands Endast de transportkostnader som försäkringsgivaren har Förskottsbetalning av borgensbelopp som krävs för brott utomlands Upp till maximalt SEK Betalning av försvar inför domstol utomlands Upp till maximalt SEK Kommunikation av brådskande meddelanden (på grund av försäkringstjänsterna) Endast tjänsten Civilrättsligt ansvar Upp till SEK FÖRSENAT BAGAGE (mer än 24 timmar) Upp till en gräns på SEK Förlorat, skadat eller genom rån tillgripet bagage Upp till 850 SEK per kolli, med ett maximum på SEK per försäkrad och en total maximigräns på SEK per bokning/köp och ersättningsanspråk (självrisk 450 SEK per försäkrad) Inställd resa Upp till kostnaden för resan (men inte över SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och totalt SEK per bokning/köp. (En självrisk på mellan 10 % och 20 % av resans pris exklusive skatter gäller, beroende på orsak, och 150 SEK per etapp per resa på korta och medellånga flygresor där specificerade fakturor med uppgift om skatter inte ges.) Missade flyg Upp till 50 % av resans utgångspris exklusive skatter, dock maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och en maximigräns på SEK för samma bokning/köp. Avtalsbrott från flygbolagets och/eller flygplatsens sida Upp till motsvarande gräns, dock ersätts maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och SEK för samma bokning/köp. (En självrisk på 290 SEK per försäkrad inkluderad i samma bokning/köp). Försenat flyg Från och med 4 timmar efter den ursprungliga avgångstiden, 290 SEK per två timmars försening därefter och en maximigräns på totalt SEK. regleras av den franska försäkringslagen

3 Försäkringsplan Denna försäkringshandling består av försäkringsplanen och allmänna villkor. I händelse av motsägelser eller tvivel råder denna försäkringsplan över det som anges i försäkringshandlingens allmänna villkor. 1. ALLMÄN INFORMATION SNUMMER: IB SEASCN SGIVARE: Dawson Street, Dublin 2 Irland Europ Assistance S.A är ett franskt aktiebolag som regleras av den franska försäkringslagen, och med säte på 1, promenade de la Bonnette, Gennevilliers, France, registrerat i registret för handel och företag i Nanterre med organisationsnummer SHAVARE: Travellink AB Box 1108, Sundbyberg, Sverige Org.nr: SE SFÖRMEDLARE: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada. C/ Rosario Pino, nº 14 16, Madrid ENS GILTIGHETSTID OCH GEOGRAFISKA OMFATTNING Försäkringen gäller över hela världen men begränsas till den geografiska omfattning som motsvarar den avtalade resan. För den försäkrade: Ersättning vid inställd resa B. 1. A och B.1.B: Assistansersättning, ersättning för missat flyg, ersättning vid avtalsbrott av flygbolaget och/eller flygplatsen och ersättning vid försenat flyg Ersättning för inställd resa ges med början när resan bokades eller när försäkringen tecknades (beroende på vilket som infaller senast) och slutar när den försäkrade påbörjar resan. Försäkringen gäller med början när resan påbörjas och gäller för resor direkt till, direkt från och inom de destinationsländer som anges i bokningen av resan och alla länder inom Europeiska unionen till vilka kunden reser inom tidsperioden för resan. För enkelresor upphör försäkringen att gälla 15 dagar efter att den försäkrade ankommer till landet som är destination för den sista flygresan eller platsen där det sista hotellet ligger som utgör en del av resans bokning (beroende på vilket som infaller senast). För alla andra resor upphör försäkringen att gälla: A. när den försäkrade ankommer till sin stadigvarande bostad i slutet av resan B. vid återkomsten till det land där resan började (om annat än det land där den försäkrade har sin stadigvarande bostad) C. maximalt 90 dagar efter att resan började, beroende på vilket som inträffar först. 2. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION Denna försäkring och alla ärenden som uppkommer från eller i samband med försäkringen regleras av svensk lagstiftning. Svenska domstolar har exklusiv behörighet att avgöra tvister som uppstår ur eller i samband med denna försäkring. Alla formella förhandlingar ska äga rum i Sverige. regleras av den franska försäkringslagen

4 3. PERSONUPPGIFTSSKYDD I enlighet med de irländska dataskyddslagarna från 1988 och 2003 (med tillägg) eller motsvarande förordningar i landet som implementerar direktiv 95/46/EG och eventuella efterföljande tilläggsdirektiv från EU ( DPA ) eventuella lagstadgade instrument eller riktlinjer som utfärdats enligt DPA alla registrerings- och meddelandekrav enligt DPA som krävs för att endera parten ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna försäkringshandling alla krav för överföring och bearbetning av personuppgifter enligt DPA inklusive, men inte begränsat till, restriktioner för överföring och bearbetning av personuppgifter. Försäkringsgivaren, som är den part som ansvarar för akten, informerar dig om att alla personuppgifter du tillhandahåller direkt eller via förmedlaren ska inkluderas i en akt, för att hantera din försäkringspolicy, förhindra och utreda bedrägeri samt bedöma och fastställa risker. Denna information kan för försäkringsgivarens räkning användas av andra försäkrings- eller återförsäkringsbolag i återförsäkrings- eller samförsäkringssyfte, eller av akutvårdsinrättningar samt försäkringsutredare som utses av försäkringsgivaren och som är specialister på försäkringsutredningar liksom av andra tjänsteföretag som försäkringsgivaren använder till hjälp med att administrera försäkringen. Alla uppgifter som inhämtats, liksom eventuella tidigare överlåtelser eller hantering av sådana uppgifter, är nödvändiga för att upprätthålla avtalsrelationen. Dina personuppgifter har särskilt inkluderats i en akt som försäkringsgivaren har tillsyn över, och de kommer att bearbetas för att hantera försäkringen och eventuella ersättningsanspråk i samband med den, för att förhindra och utreda bedrägeri samt bedöma och fastställa risker. Om dina personuppgifter: - Försäkringsgivaren betraktar dina personuppgifter som privata och konfidentiella samt har förbundit sig att uppfylla sina skyldigheter att hålla personuppgifter konfidentiella och att skydda dem. För att göra det kommer försäkringsgivaren, med hänsyn till den teknik som är tillgänglig vid tillfället, att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika ändring, förlust, hantering av eller åtkomst till sådana uppgifter av någon icke auktoriserad part. - Försäkringsgivaren kan lämna ut information om dig till: (a) andra Europ Assistance-bolag (b) tjänstleverantörer som utsetts av oss (c) tillsynsmyndigheter inom och utanför Europeiska unionen i samband med tillhandahållande av försäkringsrelaterade tjänster till dig eller i övrigt enligt nedan. All överföring till tredje man görs i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att tjänsterna ska kunna utföras. - Försäkringsgivaren kan få åtkomst till och/eller lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller i god tro och i övertygelse om att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa lagen eller som en del i en juridisk process som omfattar försäkringsgivaren, (b) skydda och försvara försäkringsgivarens rättigheter eller egendom inklusive, men inte begränsat till, dess nätverks säkerhet och integritet eller (c) under svåra omständigheter skydda den personliga säkerheten för användarna av dess tjänster eller för allmänheten. - Du kan utöva din rätt att få åtkomst till, korrigera eller protestera mot uppgifter liksom att begära att uppgifter raderas genom att skicka ett skriftligt meddelande till The Compliance Officer, Europ Assistance S.A. Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Irland, vilket måste åtföljas av en kopia av din nationella ID-handling (där sådan krävs av lokal lagstiftning eller sedvänja) eller motsvarande officiella dokument. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till följande Försäkringsgivaren kan dessutom kräva att du lämnar ut annan information (d.v.s. medicinska uppgifter) för hantering i de syften som anges häri. Du godkänner härmed att ge försäkringsgivaren ditt medgivande till att sådana ytterligare uppgifter hanteras i den utsträckning det är nödvändigt. Du kan också protestera mot att dina personuppgifter arkiveras och hanteras enligt vad som sägs häri. Men om du protesterar mot att dina personuppgifter lämnas ut och/eller bearbetas, kommer försäkringen att vara ogiltig, eftersom försäkringsgivaren inte kommer att kunna hantera försäkringen eller ersättningsanspråk i samband med den å dina vägnar. regleras av den franska försäkringslagen

5 4. KLAGOMÅL OCH JURIDISKA RÄTTIGHETER MOT SGIVARENS RUTINER: Klagomål mot försäkringsgivaren ska lämnas enligt följande: Försäkringsgivarens mål är att ge dig bästa möjliga service. Om du har ett klagomål måste du börja med att skriftligen skicka det till: EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION S.A P.O. BOX MADRID (SPANIEN) Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål enligt denna försäkringshandling har hanterats, och om du vill lämna ett klagomål som gäller dina juridiskt fastställda rättigheter, kan du skicka ett skriftligt meddelande till: The Compliance Officer Europ Assistance S.A. Irish Branch Dawson Street Dublin 2 Irland Om ditt klagomål måste behandlas av försäkringsombudsmannen med tillsyn över Europ Assistance S.A. Irish Branch, ska klagomålet i fråga omedelbart skickas till: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (som hanterar konsumentärenden) Klarabergsgatan 35, Box 174, SE Stockholm, SVERIGE 5. LAGSTADGAD RÄTT TILL ANNULLERING Annullering av försäkringar som tecknats mindre än en månad före avresa. Om du tecknar försäkringen inom en månad före den försäkrade resans avresedatum har du ingen rätt att annullera försäkringen. I övriga fall: Annullering inom den lagstadgade tidsperioden Du kan annullera denna försäkring inom 14 dagar efter att du tagit emot försäkringsbrevet (annulleringstid) genom att skriva till försäkringshavaren på den adress som framgår av försäkringsplanen under annulleringstiden. Eventuellt redan inbetald försäkringspremie kommer att återbetalas till dig under förutsättning att du inte har rest, inte har lämnat något ersättningsanspråk eller avser göra så samt att det inte inträffat någon incident som sannolikt kan ge upphov till ett ersättningsanspråk. Försäkringen kommer att annulleras med verkan från och med utfärdandedatumet. Annullering utanför den lagstadgade tidsperioden Du kan annullera denna försäkring när som helst efter annulleringstiden genom att skriva till försäkringshavaren på den adress som framgår av försäkringsplanen. Om du annullerar efter annulleringstiden kommer premien inte att återbetalas. regleras av den franska försäkringslagen

6 Utebliven betalning av premie Vi förbehåller oss rätten att omedelbart annullera denna försäkring om premien inte har betalats eller om betalningen sker genom olaglig användning av ett kredit-/betalkort eller annat betalningssätt, och försäkringen blir då automatiskt ogiltig. 6. ENS SYFTE Försäkringens syfte är att ge dig ekonomiskt skydd för din resa/dina resor och assistans i nödsituationer i samband därmed. Denna försäkringsdokumentation som har utfärdats av oss utgör ett försäkringsavtal mellan oss och de personer som anges i din försäkringsplan. Avtalet är giltigt först när du har fått en giltig bekräftelse från försäkringshavaren som visar att du har tecknat denna försäkring och betalat en korrekt premie. Läs hela försäkringsdokumentationen så att du förstår vad försäkringen omfattar respektive inte omfattar. regleras i Frankrike av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) på 61 rue Taitbout, Paris Cedex 09, Frankrike. Europ Assistance S.A. Irish Branch bedriver verksamhet i Irland enligt uppförandekoden för försäkringsbolag som getts ut av irländska centralbanken (Central Bank of Ireland). Registrerat i Republiken Irland: Org.nr: regleras av den franska försäkringslagen

7 Försäkringens Allmänna villkor DEFINITIONER UTOMLANDS: Detta avser för denna försäkring alla länder förutom det land där den försäkrade har sin stadigvarande bostad, enligt de uppgifter som var registrerade när denna försäkring tecknades. OLYCKSFALL: Alla kroppsskador som uppkommer direkt av en oväntad, slumpartad, yttre, våldsam händelse som inte är den försäkrades avsikt och som orsakar dödsfall, livslång funktionsnedsättning eller andra situationer som försäkringen omfattar. Ett olycksfall omfattar, men är inte begränsat till, följande situationer: - elektriska urladdningar eller blixtnedslag - förgiftning, kvävning, brännskador eller skador som orsakats av ofrivillig inandning av gas eller ånga, nedsänkning i, översvämning av eller intag av giftig eller frätande vätska eller fast ämne - infektioner, när det sjukdomsalstrande ämnet har penetrerat kroppen genom ett sår som orsakats av ett olycksfall som försäkringen omfattar, under förutsättning att orsaken och effekten kan intygas medicinskt. TERRORHANDLINGAR ELLER SABOTAGE: Handlingar som organiserats i hemlighet med ideologiska, politiska, ekonomiska, religiösa eller sociala motiv och som utförs enskilt eller i grupp, i syfte att orsaka social oro och godtyckligt angripa människor, eller med avsikt att skada eller förstöra egendom. Sabotage är en avsiktlig handling som är straffbar enligt lag och som är avsedd att försvaga en fiende genom att underminera, hindra eller avbryta verksamhet eller förstöra material. ANNULLERINGSTID: De följande 14 dagarna efter det datum då försäkringen togs emot vid nyteckning eller de följande 14 dagarna efter förnyelsedatum. FLYGBOLAG: Ett företag som i laga ordning och av offentliga myndigheter är berättigat att transportera passagerare. ERSÄTTNINGSANSPRÅK: Alla plötsliga, oavsiktliga, oförutsedda händelser som inträffat utan den försäkrades avsikt och vars skador denna försäkring omfattar och som kan ge den försäkrade rätt till ersättning. Om flera skador uppstår av en och samma orsak ska dessa anses utgöra ett enda ersättningsanspråk. RESSÄLLSKAP: En eller flera personer som, utöver den försäkrade, är registrerad(e) på samma avtalade resa och som kan men inte behöver vara försäkrad. STADIGVARANDE BOSTAD: Med den försäkrades stadigvarande bostad avses det land där resan började och som är registrerat på den försäkrades bokning när resan avtalades. Om det är nödvändigt att sända hem den försäkrade eller den försäkrades kvarlevor eller medföljande underåriga eller personer med funktionsnedsättning eller att transportera en person som ressällskap till den försäkrade under vistelse på sjukhus enligt vad som anges i denna försäkring, ska återsändandet och/eller ressällskapet ske till det land där den stadigvarande bostaden finns (enligt definitionen). Om den försäkrade begär att ovannämnda insatser ska ske till ett annat land än det som definierats som det där den stadigvarande bostaden finns, i detta fall mycket ovanligt, kan försäkringsgivaren efter eget gottfinnande fatta beslut om att godkänna en sådan begäran. EPIDEMI: Med epidemi avses ett plötsligt och oväntat omfattande utbrott i ett land av en infektionssjukdom som sprids snabbt och våldsamt över det aktuella landet, under förutsättning att WHO har rekommenderat att internationella resor som inte är väsentliga ska ställas in till och från det drabbade området samt, när det gäller influensavirus, under förutsättning att WHO utfärdar minst ett pandemilarm nivå 5, enligt världsplanen för pandemisk influensa. Intyg om karantän för de drabbade personerna måste lämnas av relevant hälsodepartement eller behöriga myndigheter i det drabbade landet. EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance S.A. Irish Branch och andra Europ Assistance-enheter som agerar på deras uppdrag vid hantering av denna försäkring. SJÄLVRISK: Det belopp som betalas av den försäkrade om ett ersättningsanspråk inlämnas, och som anges i denna försäkringshandling. FAMILJEMEDLEM: Den enligt lag och i relevant myndighetsregister registrerade make/maka eller partner (om partnern inte är registrerad ska dokumentation inlämnas för att bevisa att samma krav som vid registrering är uppfyllda), föräldrar, svärföräldrar, barn, svärsöner och svärdöttrar, syskon, svågrar och svägerskor, mor- och farföräldrar, barnbarn, fastrar och farbröder samt mostrar och morbröder eller syskonbarn. regleras av den franska försäkringslagen

8 FLYGETS AVGÅNGSTID: Den tidpunkt flygbolaget angett på flygbiljetten eller motsvarande handling. SJUKDOM: I denna försäkring avser sjukdom en oväntad förändring av den försäkrades hälsa som inträffar efter att resan bokades eller försäkringen tecknades (beroende på vilket som infaller senast), och som har diagnostiserats av behörig läkare eller tandläkare. SBOLAG/SGIVARE:, i egenskap av försäkringsbolag (nedan kallad försäkringsgivare). FÖRSÄKRAD: Den person som är bosatt i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har slutit avtal om försäkringen för reseassistans och avbeställning knuten till en resa som inköpts på försäkringshavarens webbplats och vars stadigvarande bostad ligger i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under denna försäkrings giltighetstid. BAGAGE: De kläder och tillhörigheter som behövs för egen användning och hygien under resan, och som finns i en resväska eller resväskor, inklusive resväskorna i sig men exklusive pengar, smycken, elektronisk och digital utrustning samt dokument. ENKEL RESA: En resa som inte innefattar en återresa. SHANDLING: Detta är det dokument som innehåller de grundläggande bestämmelserna för försäkringen, vilka utgörs av allmänna villkor och försäkringsplan. SHAVARE: Den juridiska person som avtalar denna försäkring med försäkringsgivaren och den part som ansvarar för de skyldigheter som uppkommer ur nämnda försäkring, förutom för dem som på grund av sin natur måste fullföljas av den försäkrade. PREMIE: Det är det totala priset för försäkringen, inklusive eventuell tillämplig försäkringspremieskatt. KARANTÄN: Tillfällig isolering av människor för att förhindra att en smittsam sjukdom ska spridas. RÅN: Tillgrepp av lös egendom som tillhör någon annan, genom att använda våld eller hot mot de involverade personerna eller genom att använda styrka. ALLVARLIGT OLYCKSFALL: Ett olycksfall, enligt beskrivningen under Definitioner, vars konsekvenser hindrar den försäkrade från att resa normalt från sin stadigvarande bostad eller som medför en sjukhusvistelse på mer än 24 timmar och som gör det medicinskt omöjligt att genomföra resan. ALLVARLIG SJUKDOM: En sjukdom, enligt beskrivningen under Definitioner, som medför att den försäkrade blir inlagd på sjukhus i mer än 24 timmar eller som innebär risk för dödsfall och som gör det medicinskt omöjligt för den försäkrade att genomföra resan. STREJK: När anställda kollektivt slutar arbeta för att uppnå något eller tvinga fram något under vissa omständigheter. STÖLD/FICKSTÖLD: Tillgrepp av lös egendom som tillhör någon annan, utan att använda våld eller hot mot de involverade personerna, och utan att använda styrka. TREDJE MAN: Alla enskilda eller juridiska personer, förutom: - den försäkrade själv, den försäkrades familjemedlemmar, liksom andra anhöriga, eller personer som medföljer dem på resan - den försäkrades anställda eller ombud, vare sig de får lön av den försäkrade eller ej, om sådana personer agerar i egenskap av anställda eller ombud. RESA: Den försäkrades resa för vilken bokningen av flyg och/eller hotell gjordes på försäkringshavarens webbplats och/eller på de webbplatser där försäkringen tecknas på grund av ett särskilt avtal mellan webbplatsens innehavare och försäkringshavaren, eller med försäkringshavaren per telefon. TILLGODOKVITTO: Biljetter/tillgodokvitton som utfärdats av försäkringshavaren för att användas när ett reseavtal träffas och/eller fritidsprodukter som marknadsförs av försäkringshavaren via dess webbplatser och som är giltiga i tolv (12) månader från det datum då den försäkrade fick dem. VI, VÅR, OSS: Europ Assistance DU, DIN, DIG: Den försäkrade. regleras av den franska försäkringslagen

9 ENS OMFATTNING A. ASSISTANSSKYDD ERSÄTTNING FÖR MEDICINSK ASSISTANS UTOMLANDS Om den försäkrade blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under resan utomlands, ska försäkringsgivaren betala upp till en gräns på SEK per försäkrad och per resa, för följande kostnader: vårdkostnader läkemedel som ordinerats av läkare sjukhuskostnader ambulanskostnader, för en resa till närmaste sjukhus om denna beställts av läkare. (Om en intensivvårdsambulans krävs, behandlas kostnaden under ersättning för MEDICINSK TRANSPORT AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA.) Om försäkringsgivaren inte har medverkat direkt i processen, måste, för att sådana kostnader ska ersättas, originalfakturorna för dessa inlämnas tillsammans med ett fullständigt läkarutlåtande om de uppkomna omständigheterna, diagnos och behandling, så att den sjukdom eller det olycksfall som drabbat den försäkrade kan fastställas. Försäkringsgivaren är inte ansvarig för att betala några belopp som den försäkrade har rätt att få utbetalda från en socialförsäkring eller något offentligt, privat eller statligt hälso- och sjukvårdssystem. En självrisk på 500 SEK per försäkrad och ersättningsanspråk gäller, och detta belopp ska betalas av dig. FÖRLÄNGD HOTELLVISTELSE PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL När sjukdomen eller olycksfallet är av sådan art att den försäkrade hindras från att fortsätta sin resa, men inläggning på sjukhus eller klinik inte är nödvändig, ska försäkringsgivaren betala kostnaderna som uppkommer på grund av att den försäkrade måste förlänga vistelsen på hotellet om detta ordinerats av läkare, upp till en gräns på 600 SEK/dag och upp till maximalt 10 dagar. MEDICINSK FÖRFLYTTNING AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA Om du drabbas av sjukdom eller olycksfall under den period då denna försäkring är giltig under en resa utomlands och under förutsättning att dessa omständigheter gör att du inte kan fortsätta resan, ska vi, så snart meddelande om detta har lämnats, organisera de kontakter som behövs mellan dess vårdgivare och de läkare som behandlar dig. När vår vårdgivare godkänner din förflyttning till ett bättre utrustat eller specialiserat sjukhus nära din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner), ska vi, efter eget gottfinnande: - genomföra en sådan förflyttning i enlighet med den allvarlighetsgrad som råder och - använda ett lämpligare transportsätt. Endast de krav som fastställts av vår vårdgivare ska beaktas vid valet av transportsätt och vilket sjukhus du ska läggas in på. Om du vägrar förflyttas vid den tidpunkt och enligt de villkor som beslutats av vår vårdgivare, kommer automatiskt ingen ersättning att lämnas för några tjänster och kostnader som uppkommit på grund av ett sådant beslut. För kännedom kommer det särskilt medicinskt utrustade flygplanet endast att användas inom Europa och de länder som har gräns mot Medelhavet. regleras av den franska försäkringslagen

10 TIDIG ÅTERRESA FÖR FÖRSÄKRADE MEDFÖLJANDE RESENÄRER Om du förflyttas: 1. på grund av en sjukdom eller ett olycksfall i enlighet med den service som ges som MEDICINSK FÖRFLYTTNING AV DEN FÖRSÄKRADE VID SJUKDOM ELLER SKADA 2. på grund av dödsfall 3. på grund av andra omständigheter som gör att resten av dina medföljande resenärer hindras från att återvända till hemmet enligt den ursprungliga resplanen, ska vi betala kostnaderna för att ta ovannämnda medföljande till (a) deras stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) eller (b) till den plats där den förflyttade försäkrade är inlagd på sjukhus, genom en flygbiljett med reguljärflyg (ekonomiklass) eller genom en tågbiljett (första klass). RESOR FÖR EN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE VID INLÄGGNING PÅ SJUKHUS Om du under resan har varit tvungen att läggas in på sjukhus i mer än sju dagar och ingen direkt familjemedlem har varit tillsammans med dig, ska vi tillhandahålla en returbiljett med reguljärflyg (ekonomiklass) eller en returbiljett med tåg (första klass) från din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) för en person så att denna kan följa med dig (den försäkrade som är inlagd på sjukhus) från sjukhuset till din stadigvarande bostad. KOSTNADER FÖR DEN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE UNDER INLÄGGNING PÅ SJUKHUS I enlighet med ersättningen för RESOR FÖR EN PERSON SOM MEDFÖLJER DEN FÖRSÄKRADE UNDER INLÄGGNING PÅ SJUKHUS ska vi betala kostnaderna för vistelsen och logi på hotell för en person som har rest för att medfölja dig (den försäkrade som är inlagd på sjukhus), när de relevanta originalfakturorna inlämnas och för en gräns på upp till 600 SEK/dag och upp till maximalt 10 dagar. MEDFÖLJANDE UNDERÅRIGA ELLER PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Om du reser tillsammans med personer med funktionsnedsättning eller barn under 14 år, som också är försäkrade, och som du, under försäkringens giltighetstid, inte kan ta hand om på grund av att du drabbats av en sjukdom eller ett olycksfall som försäkringen omfattar, ska vi organisera och betala kostnaderna för en returbiljett för en person som utsetts av dig eller din familj, och som är bosatt i det land där din stadigvarande bostad finns (enligt beskrivningen under Definitioner), eller kostnaderna för en ledsagare som utsetts av oss, så att den nämnda personen kan medfölja de underåriga eller personerna med funktionsnedsättning tillbaka till din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) inom kortast möjliga tid. TRANSPORT AV KVARLEVOR Om du avlider under en resa, ska vi organisera och betala kostnaderna för att transportera kvarlevorna till begravningsplatsen där din stadigvarande bostad finns, inom kommungränsen där, liksom eventuella kostnader för balsamering, enklast föreskrivna kista och administrativa formalia. BEGRAVNINGSKOSTNADER I enlighet med ersättningen för TRANSPORT AV KVARLEVOR ska vi ersätta de kostnader som uppkommit för begravningstjänster i den händelse den försäkrade avlider, inklusive anordnande av begravning och jordfästning eller kremering upp till en gräns på SEK. Som belysande exempel, men inte begränsat till detta, kan en sådan bestå av kista, begravningstransport och åtföljande tjänster, en religiös ceremoni, kyrkogårdstjänster, liksom kompletterande tjänster som bårhus, nisch, kremering, kransar, begravningskort och annat. Förmånstagarna ska ha rätt att inom den maximala gränsen för denna ersättning välja de olika delarna som ingår i tjänsten, i enlighet med den försäkrades eventuella testamente och önskemål. KOSTNADER FÖR ATT SKICKA LÄKEMEDEL UTOMLANDS Om du behöver ett läkemedel som inte är tillgängligt där du befinner dig när du reser utomlands på en resa som denna försäkring omfattar, ska, vi åta oss att söka upp det och skicka det till dig på snabbast möjliga sätt och enligt lokal lagstiftning. Du är skyldig att mot uppvisande av relevant faktura ersätta oss för hela kostnaden för läkemedlet. Undantag från denna försäkring är de fall då det aktuella läkemedlet inte längre tillverkas eller då det inte längre är tillgängligt genom distributionskanalerna Europ Assistance på den S.A. plats (med där du företagsnamnet befinner dig medan Europ du är Assistance på den resa S.A. utomlands Irish Branch) som försäkringen omfattar, eller i de fall då det finns Våningsplan ett läkemedel 3, med Dawson samma St, Dublin aktiva 2, Irland substans Registrerat som det i Irland, eftersökta certifikat i nr: det land där du befinner dig när du är på den resa utomlands Europ som Assistance försäkringen S.A. (med omfattar. företagsnamnet Europ Assistance S.A. Irish Branch) regleras av den franska försäkringslagen

11 FÖRSKOTTSBETALNING AV BORGENSBELOPP SOM KRÄVS FÖR BROTT UTOMLANDS Om du blir frihetsberövad på grund av en trafikolycka utomlands medan du är på en resa som denna försäkring omfattar, ska vi i förskott betala ett belopp som motsvarar borgensbeloppet och som krävs av de relevanta myndigheterna, upp till maximalt SEK. Vi förbehåller oss rätten att kräva en bankgaranti eller annan säkerhet från dig som säkerställer att hela det nämnda förskottet kommer att återbetalas. Under alla förhållanden ska de belopp som betalats i förskott återbetalas till oss inom maximalt 30 dagar från det datum då vi betalade förskottsbeloppet. BETALNING AV FÖRSVAR INFÖR DOMSTOL UTOMLANDS I enlighet med ersättningen för FÖRSKOTTSBETALNING AV BORGENSBELOPP SOM KRÄVS FÖR BROTT UTOMLANDS, ska vi betala upp till maximalt SEK för de betalningar som görs utomlands för advokatarvoden som uppkommer på grund av juridisk assistans vid domstol i samband med en trafikolycka. Om det nämnda beloppet ersätts genom fordonets försäkring, ska det anses vara ett förskott och återbetalas enligt samma återbetalningsvillkor som fastställts vid ersättning för FÖRSKOTTSBETALNING AV BORGENSBELOPP SOM KRÄVS FÖR BROTT UTOMLANDS. KOMMUNIKATION AV BRÅDSKANDE MEDDELANDEN (PÅ GRUND AV STJÄNSTERNA) Viska, genom dygnet runt-service, ta emot och överföra dina brådskande meddelanden, under förutsättning att du inte på något annat sätt kan göra så att sådana meddelanden når de aktuella mottagarna, och att meddelandena beror på en händelse som omfattas av denna försäkring. CIVILRÄTTSLIGT ANSVAR Enligt försäkringen utgår ersättning med upp till SEK för person- och egendomsskador och/eller eventuella följdskador som du orsakar tredje man och som du ansvarar för, enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet och vad avser utomobligatoriskt ansvar. Yrkesmässigt civilrättsligt ansvar och ansvar som har samband med din anställning är uttryckligen undantaget från denna försäkring, liksom eventuellt ansvar i samband med användning eller innehav av fordon, luftfartyg och fartyg, eller med användning eller innehav av explosiva varor eller vapen av något slag. Ersättning för följderna av ekonomisk skada som inte beror på personeller egendomsskador som omfattas av denna försäkring är också undantagen. FÖRSENAT BAGAGE Om ditt incheckade bagage, av orsaker som kan tillskrivas flygbolaget, är mer än 24 timmar försenat, ska kostnaderna för eventuella nödvändiga inköp, antingen på destinationen för din försäkrade resa på en plats där din försäkrade resa innefattar ett uppehåll mellan anslutande flyg och när sådana inköp gäller artiklar som behövs för egen användning (för vilka aktuella originalfakturor måste inlämnas, liksom boardingkort i original och förseningsintyg i original som utfärdats av flygbolaget), ersättas till dig, med upp till en gräns på SEK. Avdrag för denna skadeersättning ska göras från den ersättning som betalats i enlighet med försäkringen för FÖRLORAT, SKADAT ELLER GENOM RÅN TILLGRIPET BAGAGE, om förlust av bagaget slutgiltigt har skett. Denna ersättning ska inte tillämpas om förseningen eller inköpet av artiklarna för egen användning skedde i det område där din stadigvarande bostad finns. regleras av den franska försäkringslagen

12 FÖRLORAT, SKADAT ELLER GENOM RÅN TILLGRIPET BAGAGE Om bagaget under resan I. tillgrips genom rån (med tvång eller våld) eller II. har checkats in hos ett flygbolag och är definitivt förlorat eller om det har skadats svårt av orsaker som kan tillskrivas flygbolaget ska försäkringsgivaren betala en skadeersättning på upp till 850SEK per artikel, med ett maximum på 8500SEK per försäkrad, och en total maximigräns på SEK per bokning/köp och ersättningsanspråk. En självrisk på 450 SEK har fastställts som det belopp därav som ska betalas av varje försäkrad innan någon skadeersättning betalas av oss. För att få skadeersättningen i fråga, A. måste förlusten eller skadan bevisas genom den avvikelserapport (PIR, Property Irregularity Report) i original som det aktuella flygbolaget har utfärdat B. måste, om bagaget tillgripits genom rån, den aktuella anmälan som gjorts till de behöriga myndigheterna på den plats och det datum då rånet skedde inlämnas C. måste en lista över de tillgripna, skadade eller förlorade artiklarna och deras ekonomiska värde inlämnas. UNDANTAG I SAMBAND MED RESEASSISTANSEN De tjänster som framgår av detta dokument upphör när resan slutar eller när vi har transporterat dig hem till din stadigvarande bostad (enligt beskrivningen under Definitioner) eller till ett sjukhus nära din stadigvarande bostad. Generellt undantagna från denna försäkring är tjänster som inte på förhand har begärts från oss och som inte på motsvarande sätt har godkänts, eller som har organiserats direkt av dig utan vår medverkan, förutom vid force majeure eller då det varit fysiskt omöjligt och detta är vederbörligen bevisat. I samtliga fall är alla skador, situationer, kostnader eller följder som uppkommit från det som anges nedan undantagna från ersättning genom denna försäkring, såvida inte särskilt anges på annat sätt. 1. Tidigare existerande eller livslånga sjukdomar, skador eller tillstånd som du hade innan resan började, eller något av detta som kan visa sig under resans gång. 2. Om du frivilligt avstår från, fördröjer eller förbättrar den medicinska transport som vi föreslagit och som vår vårdgivare har samtyckt till. 3. Psykiska sjukdomar, läkarundersökningar i förebyggande syfte, spa-behandlingar, kosmetiska ingrepp, aids och samtliga fall då resans syfte är att du ska få medicinsk behandling eller kirurgiska ingrepp, behandlingar inom alternativ medicin (homeopati, naturmedicin m.m.), kostnader som uppkommit på grund av behandling i samband med fysioterapibehandlingar och/eller rehabilitering, liksom annat som liknar detta. Dessutom är diagnos, uppföljning och behandling av graviditet, frivilligt avbrytande av sådan och födsel undantagen, såvida inte det är en situation då akutsjukvård krävs och alltid före graviditetens sjunde månad. 4. Din medverkan i vadslagning, utmaningar eller slagsmål. 5. Eventuella följder av vintersportutövning. 6. Utövning av tävlingssporter eller motortävlingar (tävlingslopp eller rally), liksom utövning av någon av de farliga eller riskfyllda aktiviteterna på listan nedan: Boxning, tyngdlyftning, brottning (i alla olika varianter), kampsporter, bergsklättring med tillgång till glaciärer, bobsport, dykning med syrgastuber, grottutforskning och backhoppning. Flygsport i allmänhet. Äventyrssporter såsom forsränning, bungyjump, hydrospeed, kanjonturer och andra liknande sporter. I sådana fall ska försäkringsgivaren endast ingripa och betala kostnader som den försäkrade haft under den tid han eller hon behandlas på en vårdinrättning. regleras av den franska försäkringslagen

13 7. Flygresor, förutom att sådana olycksfall som du kan drabbas av vid resor som passagerare med ett vederbörligen godkänt flygbolag omfattas av försäkringen, under förutsättning att flygplanet framförs av personal med giltig flyglicens (I) att flygplanet befinner sig under en reguljär flygning eller charterflygning mellan flygplatser som är inrättade för passagerartrafik, eller (II) att flygplanet är parkerat på en sådan flygplats landningsbanor, eller (III) att flygplanet utför någon typ av manöver på sådana flygplatser. 8. Den försäkrades självmord, självmordsförsök eller självförvållade skador. 9. Räddningsinsatser för människor i bergsområden, grottor eller djupa klyftor, i havet eller öknen. 10. Sjukdomar eller olycksfall som uppkommit till följd av konsumtion av alkoholhaltiga drycker, narkotika, droger eller läkemedel, såvida inte de senare ordinerats av läkare. 11. Orättmätigt dåligt uppträdande av försäkringshavaren, den försäkrade eller uppdragshavare till dessa. 12. Epidemier och/eller smittsamma sjukdomar som bryter ut plötsligt och som snabbt sprider sig i befolkningen, till exempel sådana som uppkommit av föroreningar och/eller en atmosfärisk smitta. 13. Krig, demonstrationer, uppror, tumultartade demonstrationer, terrorhandlingar eller sabotage och strejker, oavsett om sådana händelser förklarats officiellt eller ej. Om de inte förklarats officiellt ska försäkringsgivaren ersätta eventuella assistanskostnader som omfattas av försäkringen och som vederbörligen stöds i originalfakturan. Joniserande strålning eller radioaktiv förorening från kärnbränsle eller avfall från förbränning av kärnbränsle; eller radioaktiv, giftig, explosiv eller på annat sätt farlig egendom från någon explosiv kärnteknisk anläggning eller nukleära delar därav. Jordbävning, översvämning, vulkanutbrott och generellt sett allt som orsakas av naturens krafter. Alla andra fenomen av extraordinär katastrofartad natur och andra händelser som på grund av sin magnitud och allvarlighetsgrad klassificeras som katastrof eller allvarlig olycka. 14. Undantag i samband med förlorat, skadat, eller genom rån tillgripet bagage: Undantag från denna skadeersättning är stölder/fickstölder och helt enkelt förlagt eller förlorat bagage som inte är incheckat. Undantag från denna skadeersättning är förlust på olika sätt genom bland annat tillgrepp genom rån och stöld/fickstöld av pengar, smycken, elektronisk och digital utrustning, dokument samt förlust genom rån av bagage eller personliga tillhörigheter som lämnats kvar i fordon eller tält. Under alla förhållanden ska särskild skadeersättning inte lämnas för olika delar av eller tillbehör till ett föremål. 15. Resor till andra länder än dem som angetts i villkoren för försäkringen och det geografiska område som framgår av försäkringsplanen i början av denna försäkringshandling. Utan hinder av det föregående är följande situationer särskilt undantagna: 1. Medicinsk förflyttning av personer som är sjuka eller skadade när deras sjukdom eller skador kan eller bör behandlas på plats. 2. Kostnader i samband med glasögon och kontaktlinser eller med införskaffande, implantat-utbyte, utdragning och/eller reparation av proteser eller anatomiska och ortopediska delar av något slag, till exempel stödkrage. regleras av den franska försäkringslagen

14 ENS OMFATTNING B. ERSÄTTNING VID INSTÄLLD RESA De orsaker som ersätts av försäkringsgivaren och som ger dig rätt till ersättning av kostnader är de som anges nedan, under förutsättning att de påverkar dig direkt, att minst 48 timmar har gått mellan tidpunkten då försäkringen tecknades och resans början, och att minst 48 timmar har gått mellan tidpunkten då försäkringen tecknades och händelsen inträffade som gjorde att resan ställdes in, såvida inte försäkringen tecknades samtidigt som resan köptes. I samtliga fall är det ett nödvändigt och väsentligt krav för att du ska ha rätt till denna skadeersättning att du lämnar in ett medicinskt dokument i original som har utfärdats av den läkare som vårdade den person vars sjukdom var orsak till den inställda resan eller, utifrån omständigheterna, de aktuella originaldokumenten, liksom originalfakturorna med det registrerade priset för resan. INSTÄLLD RESA Försäkringsgivaren ska betala ersättning till dig för upp till kostnaden för resan (men inte mer än SEK per försäkrad och ersättningsanspråk, SEK totalt per bokning/köp) för de på annat sätt oersättliga kostnader som du ådragit dig på grund av en rimlig och nödvändig inställd resa som ett direkt resultat av: 1. dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall för den försäkrade dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall för någon av de försäkrade parterna som reser under samma bokning, och som gör det medicinskt omöjligt för parten/parterna att resa på fastställt datum, i enlighet med de undantag som anges häri. En självrisk motsvarande 10 % av resans pris (utan skatter) gäller, och detta belopp ska betalas av dig. 2. Alla andra bevisade händelser, som inträffat utan den försäkrades avsikt och utanför den försäkrades kontroll. Alla andra omständigheter som den försäkrade inte har avsett, som ligger utanför den försäkrades kontroll och för vilka dokumenterat bevis utfärdats av en godtagbar och ansedd tredje man (såsom en medlem av en yrkesförening eller en offentlig myndighet), i enlighet med de undantag som anges häri. Avbeställningen måste vara skälig, nödvändig och försvarlig. En självrisk motsvarande 20 % av resans pris (utan skatter) gäller, och detta belopp ska betalas av dig. I både fall 1 och 2 A. ska din kompensation beräknas utifrån de fakturor som visar försäkringshavarens försäljningsvillkor men utan bokningsavgifter, kredit- och betalkortsavgifter och avgifter och flygplatsskatter som enligt lag inte kan återbetalas av tjänsteföretaget, under förutsättning att de nämnda kostnaderna uppkommit efter att försäkringen trätt i kraft och innan resan eller de avtalade tjänsterna började, och som inte var kända då försäkringen tecknades och som direkt påverkar dig. B. Noteras bör att i undantagsfall, och om du inte kan lämna in en specificerad faktura med uppgift om de skatter som debiteras av försäkringshavaren och/eller researrangören, ska försäkringsgivaren tillämpa en självrisk på 150SEK för detta, per etapp av resan på korta och medellånga flygresor, d.v.s. flygresor upp till km. Denna regel gäller inte långflygningar, d.v.s. flygresor över km, då du måste lämna in en specificerad faktura. MISSADE FLYG Om du anländer för sent för att gå ombord på den flygresa du köpt på försäkringshavarens webbplats på grund av en händelse som inträffat utan din avsikt förutom vad som annars är undantaget, ska beloppet för den etapp av resan som inte utnyttjas av dig återbetalas till dig. Detta görs endast om du köper en annan resa till samma destination inom 48 timmar efter den flygresa som planerats från början, och det ska bevisas med fakturan för köpet av den nya resan. Gränsen för denna ersättning ska inte överskrida 50 % av den ursprungliga resans pris (returbiljett eller enkel resa) exklusive skatter, upp till maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk och en maximigräns på SEK för samma bokning/köp. regleras av den franska försäkringslagen

15 AVTALSBROTT FRÅN FLYGBOLAGETS OCH/ELLER FLYGPLATSENS SIDA Om den flygresa som köpts på försäkringshavarens webbplats inte avgår på grund av ett problem som kan tillskrivas flygbolaget och/eller flygplatsen, eller om flygresan är försenad mer än 7 timmar, ska beloppet för den etapp av resan som inte utnyttjades, upp till motsvarande gräns med maximalt SEK per försäkrad och ersättningsanspråk, och SEK för samma bokning/köp ersättas. En självrisk på 290SEK gäller per försäkrad inkluderad i samma bokning/köp. FÖRSENAT FLYG Kostnader för inköp av artiklar som är avsedda för att tillgodose grundläggande behov och som uppkommit på den plats där förseningen skedde ersätts på grund av en försenad flygresa (reguljärt, lågpris eller charter) som köpts på försäkringshavarens webbplats och som var längre än 4 timmar från den ursprungliga planerade avgångstiden och när de aktuella originalfakturorna lämnas in, tillsammans med förseningsintyget i original som utfärdats av flygbolaget. Ersättningen ges med följande begränsningar: Från och med 4 timmar efter den ursprungliga avgångstiden, 290SEK per två timmars försening därefter och en maximigräns på totalt 1.500SEK. Ersättningen ska inte tillämpas om den försäkrade överförs till ett annat flygbolag som flyger inom 4 timmar efter den ursprungliga avgångstiden. UNDANTAG Avbeställningsskyddet som ges enligt detta avsnitt gäller endast för de flyg- och hotellkostnader som utgör en del av resan och som ingår i fakturan för den bokning av resan som gjorts på försäkringshavarens webbplats. Det ersätter inte kostnader som uppkommit på grund av avtal om utflykter, besök, entrébiljetter eller andra kostnader som inte ingår i fakturan för den bokning av resan som gjorts på försäkringshavarens webbplats. Likaså är följderna av följande händelser undantagna från denna försäkring: A. Alla orsaker som inte skäligen kan påvisas genom dokument som intygar skälet för avbeställningen. B. Alla belopp som den försäkrade kan kompenseras för av tredje man. C. Handlingar som den försäkrade orsakat. a. Om de försäkrade (oberoende av orsak) inte kunnat uppvisa de dokument som krävs för resan (passhandlingar, biljetter, visum, vaccinationer, intyg), förutom omvisum utan rimliga skäl inte har beviljats, under förutsättning att den försäkrade har vidtagit alla nödvändiga åtgärder inom de tidsramar och på det sätt som fastställts för att visum ska beviljas. b. Handlingar som den försäkrade avsiktligt har orsakat. c. Orättmätigt dåligt uppträdande, självförvållad skada eller självmord. d. Händelser som orsakats av hänsynslös obetänksamhet, allvarlig försumlighet eller som uppkommer genom brottsliga handlingar. e. Olycksfall som inträffar när den försäkrade är påverkad av alkoholhaltiga drycker, droger, narkotika, psykotropa droger, stimulantia eller andra ämnen som motsvarar dessa. För att avgöra om sådan påverkan har förelegat, oavsett vilken typ av olycksfall det handlar om, ska de regler följas som fastställts enligt tillämplig lag för att framföra motorfordon och för gångtrafikanters säkerhet och som var i kraft när händelsen inträffade. f. Flygresor, förutom att sådana olycksfall som den försäkrade kan drabbas av vid resor som passagerare med ett vederbörligen godkänt flygbolag omfattas av försäkringen, under förutsättning att flygplanet framförs av personal med giltig flyglicens (I) att flygplanet befinner sig under en reguljär flygning eller charterflygning mellan flygplatser som är inrättade för passagerartrafik, eller (II) att flygplanet är parkerat på en sådan flygplats landningsbanor, eller (III) att flygplanet utför någon typ av manöver på sådana flygplatser. D. Händelser: a. Krig (oavsett om krig har förklarats eller ej), upplopp, uppror, terrorhandlingar, effekter av radioaktivitet, massdemonstrationer, stängning av gränser och medveten ohörsamhet mot officiella förbud. b. Naturkatastrofer, till exempel något av följande naturfenomen: jordbävningar (även på havsbotten), stora översvämningar (även orsakade av havets rörelser), vulkanutbrott, atypiska virvelstormar (inklusive ovanligt starka vindar med en hastighet över 135 km/h, tornador, bränder och stormar med meteorologiska fenomen som kännetecknas av påtagliga förändringar i atmosfären, elektriska blixtar, åska, blixtar, vind och intensivt regn, snö eller hagel. c. Karantän (förutom karantän för den försäkrade efter beslut av behandlande läkare). d. Epidemier eller föroreningar i destinationslandet. regleras av den franska försäkringslagen

16 e. Inställda evenemang som sport- och fritidsevenemang, kulturella och sociala evenemang m.m., under förutsättning att de inställda evenemangen inte hindrar att resan genomförs. f. Avlägsnande av transportmedlet (vare sig tillfälligt eller ej) på grund av rekommendation från den aktuella tillverkaren eller från en civil myndighet eller hamnmyndighet. g. Händelser som uppkommer till följd av strejk. h. Händelser som uppkommer till följd av fel på eller haveri för transportmedlet (förutom skador på vägar eller järnvägsspår på grund av laviner, snö eller översvämning) och som var kända vid tidpunkten då försäkringen, resan och/eller vistelsen eller liknande avtalades. i. För litet antal deltagare eller bokningar för att resan ska genomföras, eller överbokning. j. Händelser i samband med frivillig eller påtvingad konkurs, eller om avtalet med något av den försäkrades och/eller försäkringshavarens tjänsteföretag försvinner eller om tjänsteföretaget bryter mot det. k. Stölder/fickstölder och ren förlust av dokument, bagage eller personliga föremål är undantagna från detta skydd. E. Anställning/ekonomisk situation a. Ändrad ledighet och/eller semester för den försäkrade. b. Ändrade ekonomiska förutsättningar för den försäkrade, förutom i följande fall: I. Arbetslöshet då arbetstagaren är anställd av andra, har haft ett avtal om tillsvidareanställning i mer än två år och inte varit medveten om att han eller hon skulle bli arbetslös när resan bokades. II. Påbörjat arbete i ett nytt företag med ett anställningsavtal under förutsättning att en sådan anställning sker efter att försäkringen tecknats, och att den försäkrade inte varit medveten om detta vid den tidpunkt då resan bokades. III. Förlängning av anställningsavtalet som meddelats efter det datum då resan bokades. IV. På grund av arbetet påtvingad förflyttning av den försäkrade från den stadigvarande bostaden till en plats på mer än 300 km avstånd från denna, och under en tidsperiod på mer än tre månader. F. Alla ersättningsanspråk på grund av: a. Tidigare existerande eller livslång sjukdom hos någon av de försäkrade parterna: I. under förutsättning att de inte är oväntade sjukdomsperioder som blir värre och som hindrar personen från att genomföra resan II. då de försäkrade parterna, när väl sjukdomen har stabiliserats, drabbas av en obalans eller försämring av sjukdomen inom 30 dagar innan försäkringen tecknades. b. Om den försäkrade vägrar ta emot besök av en medicinskt utbildad person när försäkringsgivaren anser att detta är nödvändigt. c. Alla resor där syftet med resan är kosmetisk behandling eller terapi. d. Brist på nödvändiga vaccinationer eller om de är kontraindicerade, om det är omöjligt att följa vissa rekommenderade förebyggande medicinska behandlingar på vissa destinationer. e. Frivilligt avbruten graviditet. f. Behandlingar i samband med alkoholism, användning av droger eller narkotika, såvida inte sådana ämnen ordinerats av läkare och används enligt föreskrift. G. Sanktioner Om försäkringsskyddet, förmånerna eller betalningen av ersättningsanspråk enligt denna försäkringshandling bryter mot Förenta nationernas resolutioner, handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner eller Europeiska unionens lagar och förordningar, är försäkringsskyddet, förmånerna eller betalningen av ersättningsanspråk ogiltiga. ANDRA BESTÄMMELSER BETALNING AV PREMIEN Vid köp som görs på försäkringshavarens webbplats ska priset för försäkringen ha betalats av dig när du köper resan. Försäkringshavaren ska betala premierna till försäkringsgivaren där den senare, Europ Assistance S.A. Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Irland, har sitt säte, på de bankkonton och de datum som försäkringsgivaren anger till försäkringshavaren. KORRESPONDENS A. All korrespondens till försäkringsgivaren ska skickas till försäkringsgivaren på den adress som framgår av försäkringsplanen. B. All korrespondens som utförs av försäkringsförmedlaren till försäkringsgivaren ska ha samma effekt som om den utfördes av försäkringshavaren, såvida inte den senare angett något annat. C. All korrespondens från försäkringsgivaren till försäkringshavaren ska ske till försäkringshavarens adress som framgår av försäkringsplanen. D. All korrespondens från försäkringsgivaren till den försäkrade ska ske till den adress som den försäkrade anger till försäkringsgivaren i samband med att han eller hon kontaktar den senare för att lämna ett ersättningsanspråk eller begära ett försäkringsintyg. regleras av den franska försäkringslagen

17 MEDDELANDE OM ERSÄTTNINGSANSPRÅK OCH BETALNING AV SKADEERSÄTTNING Du måste kontakta försäkringsgivaren genom att skicka ett e-postmeddelande till eller genom att gå in på webbplatsen På denna sida finns funktionen Online Processing där du kan ange ditt ersättningsanspråk samt bifoga de handlingar som styrker skälet till att resan har ställts in och relevanta fakturor eller till dessa relaterade dokument. Du ska meddela oss att ett ersättningsanspråk har lämnats in senast sju dagar efter att händelsen som var upphovet till anspråket inträffade. Det är viktigt för oss att skyndsamt handlägga ditt ersättningsanspråk. För att kunna göra det måste du förse oss med all relevant information så snart som möjligt efter en incident. Nedan finns en lista över de uppgifter som vi kan behöva för att handlägga ditt ersättningsanspråk. HANDLINGAR SOM SKA LÄMNAS IN I SAMBAND MED ERSÄTTNINGSANSPRÅK Handlingar som bevisar fakta (läkarutlåtande, dödsfallsintyg, sjukhushandlingar, polisrapporter, anmälningar som gjorts på polisstationer ). Handlingarna ska innehålla datum för händelsen, orsaken till den, diagnos, relevanta tidigare journaler eller anteckningar och den ordinerade behandlingen. Blankett från oss som ska fyllas i av den registrerade läkare som vårdat den försäkrade eller annan person som fått medicinsk behandling relaterad till den inställda resan. Denna handling är nödvändig endast i de fall då ofullständig information om personens medicinska tillstånd har lämnats. Originalfaktura och/eller kvitton för den resa som köptes. Bevis på köp av försäkring. Originalfaktura för de kostnader som uppkommit av att resan avbeställts, utfärdad av tjänsteföretaget och med specificering av de aktuella beloppen och begreppen, liksom en kopia av de allmänna villkoren för köpet. Originalhandlingar för avbeställningen av bokningen, utfärdad av tjänsteföretaget, liksom fakturan med avbeställningskostnaden. Kopia av de elektroniska biljetterna. Det är väsentligt att de visar det fullständiga priset och prislistans villkor (ej återbetalningsbart, ej överlåtbart, ej ändringsbart, alla typer av straffavgifter, biljettklass m.m.) Om avbeställningen beror på en incident som drabbat en familjemedlem måste en handling som styrker relationen mellan den försäkrade och familjemedlemmen lämnas in (till exempel en fotokopia av libro de familia eller ett personbevis/en födelseattest för var och en av de inblandade parterna) om sådana handlingar finns i det land där den försäkrade köpte försäkringen. VALUTA Betalning av eventuella skadeersättningar enligt den avtalade försäkringen ska ske i samma valuta som försäkringen såldes och premien betalades av den försäkrade. INTRÄDANDE I ANNANS RÄTT: Vi kan utöva vår rätt att, efter betalning av ersättningsanspråk enligt detta avsnitt, vidta lämpliga åtgärder i ditt namn mot en annan part för att återvinna och hålla beloppet betalt. ANNAN Om någon annan försäkring är i kraft (i ditt eller annans namn) när en incident inträffar som ger upphov till ett ersättningsanspråk enligt denna försäkring och som ersätter (eller skulle ersätta om inte denna försäkring fanns) samma förlust, skada, kostnad eller ansvar, kommer vi inte att betala mer än vår proportionella del av ett sådant anspråk. regleras av den franska försäkringslagen

18 BETALNINGSSÄTT ERSÄTTNINGSANSPRÅK FÖR INSTÄLLT FLYG Den eventuella kompensation som du kan ha rätt till vid ett ersättningsanspråk på grund av inställt flyg, baserat på villkoren i denna försäkring, kan betalas av oss genom att vi ger dig ett eller flera tillgodokvitton enligt följande: Vid ersättningsanspråk: A. Ersättning där det totala beloppet är högst 1800 SEK ska betalas av oss till dig genom kontant betalning. B. Ersättning där totalbeloppet överstiger ovannämnda belopp ska betalas av oss genom att vi ger dig tillgodokvitton värda det totala ersättningsbeloppet som du har rätt till enligt försäkringen, eller genom att vi ger dig tillgodokvitton och en kontantsumma som tillsammans utgör ett belopp som motsvarar ersättningsbeloppet för anspråket. FÖRFARANDE VID ERSÄTTNINGSANSPRÅK Reseassistans dygnet runt via telefon: Avbeställning av resa via e-post: NÖDVÄNDIGA HANDLINGAR Försäkringsnummer Information om den försäkrade Försäkringsgivaren kommer att informera dig om vilka handlingar som måste lämnas in i varje enskilt fall. KUNDTJÄNST Telefon: (alternativ 3) från 09:00 till 17:00 (måndag till e-post: Webbplats: Chatt (09:00 till 17:00, måndag till fredag) regleras av den franska försäkringslagen

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 587 717 17, dag eller natt; fax

Läs mer

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT D.UAL.SE-08/14 UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck Global Assistance,

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0105-1 Innehåll och kortfattad översikt

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Försäkring på resan När du köper en tjänsteresa kan det löna sig att betala den med Bankkort företag. Då får du automatiskt en

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0123-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Gäller för resor köpta från och med den 1 augusti 2013. Försäkring nr TH0125-1 Innehåll och kortfattad översikt 1. Vem gäller försäkringen för 2. Var

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2012. Försäkring nr: TH0107-1 Information Försäkringsförmånerna

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0107-1 5. Missat anslutningsflyg

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200)

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) 1 SJÄLVRISK Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) På följesedel/faktura framgår det vilken produkt och täckningsområde du har valt, och

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013)

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) 1. GILTIGHET OCH TILLÄMPLIGA LAGAR Dessa kontovillkor gäller för innehavare av Marginalen Traveller, Marginalen

Läs mer

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 -

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Låneskyddsförsäkring Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Innehållsförteckning 1 Definitioner 1 2 Allmänt 1 3 Försäkringens omfattning 2 4 Övergång av ersättningsanspråk 4 5 Ändring av försäkringens

Läs mer