Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 1(16) SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post KUMLA Stadshuset, Torget

2 Innehållsförteckning (24) 1. Syfte och målgrupp Grundläggande förhållningssätt Myndighetsbeslut Barnperspektivet Jämställdhetsperspektiv Föräldrar med funktionsnedsättning Barnperspektiv Anhörigperspektivet Psykisk ohälsa Personer med beroendeproblematik Personer över 65 år Handläggningsprocessen Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Rätt till insats Personkretsbedömningar av små barn Vilka insatser finns? Vem kan ansöka om insatser enligt LSS? Att inleda en utredning Utredning och bedömning Beslut Den enskildes rätt att påverka utformningen av insats Överklagan Gemensamt hushåll Vistelsebegreppet Förhandsbesked Insatser enligt LSS Personlig assistans Särskilda skäl för personlig assistans vid daglig verksamhet Tillfälligt behov av utökad assistans Personlig assistans enligt LSS i förhållande till assistans enligt SFB Ledsagarservice Ledsagare vid semesterresor Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet... 16

3 (24) Tillfällig utökning av korttidsvistelse Ansökan till särkollo Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför familjehemmet LSS-boende i samband med skolgång Bostad med särskild service för vuxna Gruppbostad Servicebostad Särskilt anpassad bostad Bostadskarriär Daglig verksamhet Från sysselsättning till avlönat arbete Dokumentation och genomförandeplan Genomförandeplan Individuell plan enligt LSS ( 10) Synpunkter och klagomål Bilagor... 23

4 (24) 1. Syfte och målgrupp Syftet med vägledningen är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i Kumla kommun när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som ska erbjudas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vägledningen ska ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras. Nya hjälpmedel, ökad tillgänglighet och den tekniska utvecklingen kan möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan leva ett mer självständigt liv. Beslut om stödinsatser behöver harmonieras och ses över i takt med utvecklingen. Denna vägledning ska inte begränsa den enskildes rätt till insatser enligt LSS. Den ska sätta fokus på den individuella bedömningen som krävs för att fatta ett rättssäkert beslut. 2. Grundläggande förhållningssätt 2.1 Myndighetsbeslut Myndighetsutövningen har sin grund i medborgarperspektivet. Den ska således utgå från lagstiftning och domstolsbedömning vad som är skäligt och nödvändigt för att stöd och service som tillhandahålls ger personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Stödet ska ges för att kompensera funktionsnedsättningar i förhållande till den omgivande miljön. Valet av insatser ska ske mot bakgrund av den enskildes totala situation. Som ett led i behovsbedömningen skall det prövas om behovet kan avhjälpas eller minskas genom generella åtgärder, till exempel bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel eller bostadsbyte. Om funktionsnedsättningens omfattning och varaktighet inte motsvarar kraven för personkretsbedömningen kan ansökan om insats ske enligt Socialtjänstlagen (SoL). Alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den enskildes integritet och självbestämmande. Insatserna ska, så långt det är möjligt, utformas tillsammans med den enskilde. Insatserna ska utformas så att de bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt. För att stöd ska beviljas ska den enskilde ha ett omedelbart behov av sökt insats. Beslut om insats ska överensstämma med den verkställighet som följer. Vid ansökan om nytt bistånd/ny insats ska tidigare beviljade insatser omprövas. Den enskilde kan inte ha beslut som är oförenliga med varandra enligt gällande lagstiftning och rättspraxis. Beslut fattas i realtid, d v s retroaktiva beslut kan ej ges. Samtliga beslut har omprövningsklausul.

5 (24) Stöd som ges ska främja den enskildes självständighet och självbestämmande. Ekonomiska förhållanden inom familjen ska inte beaktas vid bedömning av behov av insats/bistånd. Normaliseringsprincipen ska vara rådande. Det innebär att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor, och med samma rättigheter och skyldigheter, som andra. 2.2 Barnperspektivet Vid bedömning av behov av insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska alltid hänsyn tas till barnets bästa i utrednings- och beslutsprocessen. Det innebär bl.a barnet/ungdomens rätt att utifrån sin förmåga ges möjlighet att uttrycka sin vilja/sina åsikter. Rätten att inte diskrimineras ska beaktas. Ansvaret för att tolka barnets bästa måste alltid vara bundet till det enskilda barnets sammanhang. 2.3 Jämställdhetsperspektiv Kvinnor och män ska beviljas insatser utifrån det egna behovet oavsett kön. När det gäller utredningar är nyckeln till jämställdhet att varje handläggare har ett kritiskt förhållningssätt och arbetar med utredningar på ett könsmedvetet och aktivt sätt. 2.4 Föräldrar med funktionsnedsättning Personer som har föräldraförmåga har möjlighet att få hjälp med omvårdnaden av barnet. Föräldern måste medverka i det stöd personal ger barnet. Föräldern måste själv ta ansvar för barnet, se vad barnet behöver och kunna tala om för personalen vad som ska göras. Har inte föräldern den förmågan ska individ- och familjeomsorgen kontaktas. Omvårdnad av barn till en person med funktionsnedsättning är som huvudregel inte en syssla för personal, t ex en personlig assistent. Undantag kan göras under spädbarnsåren då barnet känslomässigt och praktiskt är totalt beroende av sin förälder Barnperspektiv Det är viktigt att beakta situationen för barn till föräldrar med funktionsnedsättning. Familjen ska informeras om möjligheten till stödjande insatser för att kunna leva som barn med föräldrar utan funktionsnedsättning. Det ska tas hänsyn till barnets integritet och till barnets bästa. 2.5 Anhörigperspektivet Enligt 5 kap 10 SoL är ansvarig nämnd skyldig att erbjuda stöd och avlösning för att underlätta för de personer som stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet är framför allt att minska anhörigas fysiska och psykiska belastning (prop. 2008/09:82). Genom stödet kan anhöriga få en förbättrad livssituation så att risken för ohälsa minskas. Anhörigas behov av stöd eller avlösning ska uppmärksammas på ett tidigt stadium i ärenden som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det

6 (24) är viktigt att stödet anpassas till målgruppen och anhörigas individuella behov. Förhållningssätt och bemötande ska vara förtroendeingivande och stödjande. Stödet kan erbjudas individuellt, i grupp eller genom generella insatser. I 9 LSS finns insatser som syftar till att underlätta för personer som tillhör lagens personkrets och deras anhöriga, t.ex. avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, men också ledsagarservice och daglig verksamhet kan indirekt ge stöd och avlösning. Det är endast den enskilde som kan begära insatser enligt LSS. Den starka bindningen mellan föräldrar och deras vuxna barn har sin grund i att personer med funktionsnedsättning inte har lika stor drivkraft till frigörelse från föräldrarna som andra. Att vara behövd har blivit en livsstil hos föräldrarna och en del av den egna identiteten. Därför kan det vara svårare för föräldrarna att släppa på de starka banden till ungdomarna. Att sluta se på sitt barn som ett barn är svårt om man innerst inne är rädd att det inte ska klara vardagen och få sina behov tillgodosedda. När den unga vuxna ska flytta hemifrån är det en stor separation för båda parter, en ny fas i livet. Och som varje ny fas väcks det lätt en känsla av sorg/oro. Anhörigas behov av att känna sig trygga med den enskildes beviljade insatser är en viktig del som handläggaren bör ta hänsyn till. Denna del kan dock krocka med vad målen enligt LSS står för: den enskildes självständighet, integritet, delaktighet i samhället och medbestämmande. Det är viktigt att vara tydlig med detta i mötet med de anhöriga. 2.6 Psykisk ohälsa I handläggningsprocessen ska man ta hänsyn till att personer med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Att leva med en funktionsnedsättning kan vara påfrestande på flera sätt: Den fysiska eller begåvningsmässiga begränsning som funktionsnedsättningen orsakar, att ständigt vara beroende av andra i sin vardag, att vara avvikande i förhållande till sin omgivning, att få en livslång diagnos, att ha så stora svårigheter med sociala kontakter att det leder till ensamhet eller att leva med en utvecklingstörning som gör att man har svårt att kommunicera och förstå både sig själv och sin omgivning. Sammantaget kan det finnas många faktorer som gör att personer med funktionsnedsättningar är extra sårbara för olika former av psykiska problem. 2.7 Personer med beroendeproblematik Personer med funktionsnedsättning kan ha beroende- och/eller missbruksproblem. Om kraven för att få stöd uppfylls, vare sig funktionsnedsättningen beror på beroendet/missbruket eller något annat, har personen rätt till stöd. Detta innebär ingen inskränkning i rätten till hjälp enligt SoL, eller andra lagar, mot beroendet/missbruket.

7 (24) 2.8 Personer över 65 år Personer över 65 år med funktionsnedsättning kan omfattas av LSS om funktionshindret inte beror på normalt åldrande. Även när åldrandet förstärker en funktionsnedsättning kan den enskilde omfattas av lagen. Förutsättningen är att funktionsnedsättningen i sig inte är åldersrelaterat. Särskilda regler finns dock för personer med funktionsnedsättning över 65 år vad gäller personlig assistans enligt LSS/SFB. 3. Handläggningsprocessen 3.1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS utgör ett komplement till socialtjänstlagen och annan lagstiftning och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt SoL eller andra lagar. LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Den verksamhet som bedrivs med stöd av LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 LSS). Innehållet i denna bestämmelse ger uttryck för de bärande principerna i svensk handikappolitik, dvs. tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Målet för verksamheten bör vara att människor med omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt. Insatserna ska vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. De särskilda insatserna ska syfta till att förebygga och minska följderna av funktionshinder. Genom insatserna ska barn och ungdomar ges förutsättningar för god fysisk och psykisk utveckling och i övrigt sådana uppväxtvillkor som betraktas som goda för alla barn och ungdomar. Insatserna till vuxna personer ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Andra viktiga utgångspunkter är anhörigas behov av att kunna leva ett aktivt och tryggt liv, ungdomars behov av frigörelse och vuxnas behov av vuxenrelationer till sina närstående. Detta förutsätter att den enskilde och dennes närstående får uttömmande och väl anpassad information som underlag för sina ställningstaganden. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. (7 LSS) Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges (6 första stycket LSS).

8 (24) Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna bör därför utformas så att de svarar mot den enskildes aktuella situation. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande, både i planeringen och utformningen av insatsen och i genomförandet av den. Det finns emellertid personer som har mycket begränsade möjligheter att ge uttryck för sin vilja och situationer då en person med funktionsnedsättning inte kan eller har svårt att utöva något inflytande. I vissa fall kan en person således behöva stöd eller hjälp att fatta vissa beslut. I sådana fall krävs det mycket stor lyhördhet och respekt för de önskemål som den enskilde ger uttryck för. Andra situationer som bör uppmärksammas särskilt är då enskilda till följd av omfattande funktionshinder är mycket beroende av flera stödinsatser. Stöd ska ges och utformas i samverkan med den berörde och, om det gäller barn och unga, med vårdnadshavare. 3.2 Rätt till insats För att få insats enligt LSS ska den enskilde tillhöra lagens personkrets och har ett utrett behov av sökt insats. Behovet ska faktiskt inte vara tillgodosett på annat sätt. Personkrets 1 Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Funktionsnedsättningen skall vara dokumenterad via intyg från läkare, psykolog etc. Personkretstillhörighet som styrkts med intyg behöver inte prövas vid ansökan om ny insats. Personkretstillhörighet grundar sig på en diagnos. Kriterierna finns i ICD 10 (WHO) och DSM V (APA). Personkrets 2 Avser personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Skall vara dokumenterat via intyg från läkare, psykolog etc. Personkretstillhörighet som styrkts med intyg behöver inte prövas vid ansökan om ny insats. Konsekvenser av beroendesjukdom faller utanför. Demenssjukdomar kan ingå, trots förarbetsuttalande. Varje sjukdom får prövas för sig. Alzheimer se HFD. Annat som godkänts av kammarrätt är frontallobsdemens, Vaskulär demens och Frontotemporal demens (Picks sjukdom). Personkrets 3 Funktionshindret, som kan vara såväl fysiskt som psykiskt, ska samtidigt vara stort, varaktigt och inte orsakat av normalt åldrande förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och föranleda ett omfattande behov av stöd eller service. Det är konsekvenserna av funktionsnedsättningen, inte funktionsnedsättningen eller sjukdomen i sig, som ska vara varaktigt. Tolkning av kriterierna för personkrets 3:

9 (24) funktionshinder förvärvade eller medfödda fysiska eller psykiska funktionshinder på grund av sjukdom eller skada. Varken orsaken till eller arten av sjukdomen eller skadan, och inte heller den medicinska diagnosen, bör spela någon roll i sammanhanget. stort och varaktigt... Det skall ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering. Funktionshindren skall också vara varaktiga, dvs. inte vara av tillfällig eller mer övergående natur. förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen Att inte på egen hand klara vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus, sysselsättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också innebära att en person inte kan förstå och klara sin ekonomi. Andra svårigheter kan vara att kommunicera med andra. Begreppet bör även kunna användas om en person på grund av funktionshinder löper risk att bli isolerad från andra människor. omfattande behov av stöd och service Både kvantitativa och kvalitativa aspekter får bedömas. Den enskilde skall i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att klara funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande avses att stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer. Behov av stöd bör uppfattas i vid bemärkelse och avse stöd av olika karaktär. Ibland kan det behövas stödinsatser av så speciell art att de trots mindre tidsåtgång bör betraktas som omfattande Personkretsbedömningar av små barn Vid bedömning av små barn med funktionsnedsättning är utgångspunkten den aktuella situationen. På grund av barnets låga ålder framgår kanske inte om funktionsnedsättningen är så stort att det orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Alla barn i låg ålder har ju svårigheter att tala, äta själv, gå etc. Om det inte går att bedöma om barnet kommer att omfattas av LSS personkrets i framtiden uppfylls inte kravet på varaktighet. Det är i sådana fall viktigt att informera vårdnadshavaren om vikten av en ny LSS-ansökan längre fram. I vissa fall, t.ex. vid allvarliga ryggmärgsbråck, grav CP skada etc. torde man dock med stor säkerhet kunna säga att barnet kommer att få betydande svårigheter även på längre sikt. I sådana fall finns det ingen anledning att dröja med beslut om personkretstillhörighet. 3.3 Vilka insatser finns? Följande insatser kan bli beviljade enligt LSS: 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Denna insats ges av landstinget.

10 (24) 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför hemmet 7. Kottidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför familjehemmet 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 3.4 Vem kan ansöka om insatser enligt LSS? Grundprincipen är att personen själv ska göra ansökan. Om han/hon är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand lämna en ansökan kan ansökan göras av: Vårdnadshavare (för underåriga) Särskilt förordnad förmyndare (för underåriga) Legal företrädare som till exempel god man, förvaltare eller ombud. För barn där föräldrarna inte bor ihop men har gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna är överens om ansökan. 3.5 Att inleda en utredning När en person ansöker om insatser enligt LSS ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Om ansökan är muntlig ska den dokumenteras. I LSS finns inga särskilda regler om hur en utredning ska inledas. Utredningar enligt LSS omfattas i stället av bestämmelserna i förvaltningslagen (FL). Där framgår bland annat att alla ärenden som rör enskilda ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

11 (24) Om den enskilde behöver någon insats under utredningstiden ska behovet utredas och avgöras genom ett särskilt beslut. Detta kan t.ex. bli aktuellt när en person begär insatser enligt LSS eftersom personkretsfrågan kan ta lång tid att avgöra. Under tiden kan beslut om insatser fattas med stöd av socialtjänstlagen. Att olika stödjande åtgärder vidtas under utredningstiden påverkar dock inte kraven på skyndsam handläggning av en ansökan eller begäran om insatser (JO 1978/79 s. 144). 3.6 Utredning och bedömning Individuell prövning sker alltid då behovet av insats och insatsens omfattning ska bedömas. Vid bedömning om en person har rätt till LSS-insats, prövas om den sökande: Tillhör LSS personkrets Har behov av sökt insats Tillförsäkrats goda levnadsvillkor Samt att behovet inte är tillgodosett på annat sätt Vid bedömning av behovet av den sökta insatsen sker alltid en individuell bedömning utifrån den sökandes situation, behov och önskemål. Det är viktigt att vid bedömningen ta hänsyn till individens hela situation för att göra en rimlighetsbedömning av behovets omfattning. Det innebär att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning bör jämföras med villkoren för människor som inte är funktionsnedsatta och är i samma ålder med liknande förhållanden. 3.7 Beslut Ett ärende avgörs alltid genom ett beslut. Ett beslut i ärendet ska fattas direkt när en utredning är slutförd oavsett om beslutet kan verkställas eller inte vid denna tidpunkt. Alla beslut ska skriftligen omgående meddelas den enskilde. Beslutet ska vara tydligt och begripligt för den enskilde. Av beslutet ska klart framgå vad den enskilde ansökt om vilka insatser som beviljats och i vilken omfattning, samt vad i ansökan som eventuellt avslås för hur lång tid beslutet gäller motivering till eventuellt avslag De skäl till att sökt bistånd eller insats avslås och som anges som motivering för avslag, ska vara sakliga och utgå från den enskildes faktiska livsförhållanden.

12 (24) Alla insatser beviljas tillsvidare om inte särskilda skäl finns för tidsbegränsning. Insatser som är tidsbegränsade enligt lag är korttidstillsyn, bostäder med särskild service för barn och ungdom och daglig verksamhet. Målet är att LSS-handläggaren ska göra en omprövning av beslutet vartannat år, då brukarens behov kan ha förändrats och beslutet därmed kan behöva förändras. Omprövningen kan även ske om förändring skett av de förutsättningar som legat till grund för beslutet, till exempel om en person flyttat hemifrån till en bostad med särskild service. Vid behov kan omprövning av beslut göras på begäran av den sökande. 3.8 Den enskildes rätt att påverka utformningen av insats I LSS framgår att alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den enskildes integritet. Insatserna ska utformas i samråd med den enskilde och han eller hon ska ha största möjliga inflytande över hur insatserna planeras och utförs. Den enskilde har dock ingen ovillkorlig rätt att kräva att insatsen utförs av en viss utförare eller på en viss adress. Den enskildes önskemål om viss utförare eller adress ska alltid behandlas i utredningen, men ofta utgör sådana önskemål en verkställighetsfråga och därför ska begäran om att få detta prövat som en del i beslutet avvisas. 3.9 Överklagan Den enskilde och/eller dennes ombud ska alltid informeras om möjligheten att överklaga beslut enligt förvaltningslagen. Beslut enligt 9 LSS kan överklagas både avseende personkretstillhörighet, insats och omfattning. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagandet anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. Vid behov ska handläggaren hjälpa den enskilde med överklagan. Det är den sökande själv eller dennes ombud som står för innehållet och som undertecknar överklagandet. Överklagandet sänds till socialnämnden och ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor från den dag sökanden fick del av beslutet (23 FL). Om överklagan går vidare till rättslig prövning skickas den till Förvaltningsrätten som får avgöra ärendet. Ärendet kan även gå vidare till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen Gemensamt hushåll För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap förutsätts att viss praktisk hjälp ges mellan de vuxna. Något ansvar för den andres personliga omvårdnad föreligger

13 (24) inte. Detta gäller även för par som sammanbor och föräldrar med hemmavarande barn över 18 år. För makar finns detta reglerat i äktenskapsbalken. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning, t ex med hänsyn till kulturellt betingade traditioner, görs inte i normalfallet Vistelsebegreppet Kommunens ansvar enligt LSS gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Om behov av insatser enligt LSS uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs. Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen gäller alla som vistas i kommunen. Skyldigheten att pröva behovet av bistånd påverkas inte av vistelsens längd. Undantag från vistelsekommunens ansvar regleras i 2 kap 3 samt 16 kap 2 SoL Förhandsbesked Om en person som omfattas av LSS vill bosätta sig i Kumla kommun, ska kommunen på den enskildes ansökan ge förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 LSS. En ansökan om förhandsbesked från en person som tänker bosätta sig i en kommun ska behandlas enligt samma villkor som om den enskilde redan var bosatt där. Skälen till varför den enskilde vill flytta saknar betydelse. Vid ansökan om förhandsbesked ska en utredning göras där det framgår vilken insats ansökan om förhandsbesked avser, om den enskilde tillhör personkretsen och om han eller hon har behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor. Ansvarig utförare är skyldig att utan dröjsmål förbereda och planera de insatser som ett förhandsbesked ger den enskilde rätt till. Ett förhandsbesked är giltigt i sex månader räknat från den dag då de insatser som förhandsbeskedet omfattar blir tillgängliga för den enskilde. Skyldigheten att tillhandahålla insatsen inträder först när den enskilde flyttat till kommunen. Om den enskilde som beviljats förhandsbesked tackar nej till insats, ska beslut om förhandsbesked upphöra att gälla sex månader efter att insats erbjudits. 4. Insatser enligt LSS 4.1 Personlig assistans Personlig assistans enligt LSS beviljas av kommunen om de grundläggande behoven bedöms ha en omfattning av max 20 tim/vecka. Med personlig assistans enligt 9 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att

14 (24) kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Vid bedömning av behovet ska hänsyn tas till eventuella hjälpmedel och anpassningar i bostaden som kan kompensera funktionsnedsättningen. Personal ska inte ersätta hjälpmedel och/eller anpassningar. Ny eller utökad assistans beviljas inte efter 65-årsdagen. Utökade eller nya behov därefter faller under SoL trots personkretstillhörighet Särskilda skäl för personlig assistans vid daglig verksamhet Huvudregeln i assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och LSS är att assistansersättning inte lämnas för tid då personer med funktionsnedsättningar vistas i daglig verksamhet. Behov av särskilt stöd i daglig verksamhet ska tillgodoses inom ramen för den kommunala verksamheten. Försäkringskassan kan bevilja personlig assistans i samband med daglig verksamhet om särskilda skäl föreligger: i situationer där den enskildes funktionsnedsättning skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än sin eller sina personliga assistenter där det med hänsyn till personen med funktionsnedsättnings hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands, i situationer där funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig Tillfälligt behov av utökad assistans För person som redan är beviljad personlig assistans eller där assistansersättning utgår ska behov av tillfällig utökning vid t ex sjukdom eller för att genomföra en resa i första hand tillgodoses genom omfördelning inom ramen av beviljad tid oavsett om den enskilde har personlig assistans enligt LSS eller SFB. Omkostnaderna skall täckas inom ramen för beviljad assistansersättning Personlig assistans enligt LSS i förhållande till assistans enligt SFB Den som har behov av personlig assistans för grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka ska ansöka om statlig assistansersättning enligt SFB. I avvaktan på Försäkringskassans (FK) beslut kan kommunen ta ett tidsbegränsat beslut, som längst tre månader. Antalet timmar i ett sådant beslut ska bedömas med restriktivitet. Vid förändrade behov då den enskilde ansöker om en utökning av assistanstimmar enligt SFB samtidigt som ansökan görs till kommunen om beslut i avvaktan på

15 (24) Försäkringskassans beslut ska kommunen vara restriktiv i sin bedömning av tid. Försäkringskassan har möjlighet att bevilja assistansersättning med skäligt belopp i avvaktan på slutlig prövning. Denna möjlighet skall alltid prövas innan ett avvaktansbeslut enligt LSS fattas. Bifall ges i de fall Försäkringskassans beslut inte kan avvaktas med hänsyn till den enskildes situation. 4.2 Ledsagarservice Ledsagarservice är främst en insats för den som behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika aktiviteter i närmiljön inom kommunen eller i närliggande kommuner. Att vara sällskap under en aktivitet är inte det primära syftet med ledsagarservice. En förutsättning för insatsen är således att det finns en speciell aktivitet, t ex promenad, kulturaktiviteter mm. Ledsagarservice beslutas vanligtvis i antal timmar per kalendermånad, efter individuell prövning av behov och önskemål. Ledsagarservice beviljas i regel inte till personer som har beslut om bostad med särskild service verkställt, då kultur- och fritidsaktiviteter ingår i boendet. Detta gäller även ledsagarservice för semesterresa där brukaren har beslut om bostad med särskild service. Om den enskilde är beviljad personlig assistans enligt LSS eller SFB ingår ledsargarservice i den insatsen. Någon ledsagning utöver detta beviljas inte Ledsagare vid semesterresor Av kammarrätternas praxis framgår att en individuell utlandsresa till ett mer avlägset land rent generellt inte kan vara en nödvändighet för att en person skall anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Däremot har Regeringsrätten i RÅ 2003 ref. 79 ansett att det är rimligt att en person i aktiv ålder någon gång under livet ges möjlighet att göra en resa till närliggande länder. Med närliggande länder avses Europa. 4.3 Kontaktperson Kontaktperson är ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning som saknar gemenskap med andra t ex anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang. Syftet med insatsen skall vara att bryta isolering. I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den sökandes övriga nätverk, t ex närstående, arbetskamrater, grannar, god man och personal vägas in. Personer som har bostad med särskild service ska i regel få hjälp av personalen på boendet att bryta isolering och hitta lämpliga fritidsaktiviteter och därmed inte beviljas kontaktperson.

16 (24) Insatsen blir i vanliga fall inte aktuell för de yngre barnen (under 12 år). De lever inte i ett sådant liv att insatsen behövs för att bryta isolering. Barnen har sin familj, sin förskola och skola samt eventuell skolbarnsomsorg och korttidstillsyn. Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i hemmet, telefonkontakt och gemensamma aktiviteter. Den sökande har ett stort inflytande i valet av kontaktperson, dock bör kontaktpersonen inte ha någon roll i personens liv, exempelvis en familjemedlem. 4.4 Avlösarservice Syftet med insatsen är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av, att genomföra aktiviteter. Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt, men givetvis får avlösaren och den funktionshindrade lämna hemmet för att till exempel gå på promenad, till lekplatsen eller liknande aktivitet i närområdet. Insatsen ska inte beviljas för att anhöriga ska arbeta. Insatsen ska inte användas i situationer som orsakas av den enskildes ändrade förhållanden, till exempel sjukdom vid skolgång eller genom ändrade tider i annan verksamhet. Avlösningen gäller endast den som är beviljad insatsen, ej syskon. Avlösarservice beviljas med visst antal timmar alternativt dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Tillfälligt utökad avlösarservice kan beviljas då närstående är i behov av extra avlastning. Avlösning bör kunna ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger. Avlösarservice beviljas inte personer som har personlig assistans eller bor i bostad med särskild service. Det är kommunen som ansvarar för insatsen och som också avgör vem som anlitas som avlösare. Om den enskilde själv har förslag på lämplig person, utanför det egna hushållet, kan kommunen välja att anlita honom eller henne. Som avlösare utför man inga hushållsysslor eller hämtar/lämnar på förskola/fritidshem/skola. Vid behov av avlösarservice hos barn där föräldrarna har delad föräldraansvar och är särbo ska det beaktas att det förekommer an naturlig avlastning. 4.5 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse ska för den enskilde innebära rekreation och miljöombyte för personen med funktionsnedsättning och därigenom ge möjlighet för de anhöriga eller föräldrar till avlösning.

17 (24) Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidshem, i en annan familj (kontaktfamilj) eller på något annat sätt som lägervistelse. Vid behov av korttilsvistelse ska barnets bästa beaktas. Handläggaren fattar beslut utifrån behovet om antalet dygn per månad. I utredningen kan endast önskemål anges om vilka dygn/veckor den sökande vill ha. Vid behov av korttidsplats för mycket små barn (0-3 år) ska insatsen prövas enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta pga att det ibland kan vara svårt att få ett litet barn personkretsbedömt. Om den enskilde är i behov av miljöombyte, utan att anhörig är i behov av avlösning, ska i första hand prövas om insatsen ledsagarservice kan tillgodose behovet av miljöombyte. Om den anhörige är i behov av avlösning, utan att den enskilde är i behov av korttidsvistelse, ska i första hand prövas om insatsen avlösarservice kan tillgodose behovet. Vid utformningen av insatsen ska hänsyn tas till den enskildes och anhörigas önskemål. Dock kan den enskilde inte kräva ett visst utpekat boende (RR ). Det kan heller inte fastslås i beslut under vilka veckodagar beslutet ska verkställas (RR ). Det samma anses gälla korttidsvistelse i form av läger. Personer med insatsen personlig assistans enligt LSS/SFB har i normalfallet inte rätt till korttidsvistelse. Behov av avlösning och/eller miljöombyte ska tillgodoses inom ramen för beviljad personlig assistans. Vid behov av korttidsvistelse hos barn där föräldrarna har delad föräldraransvar och är särbo ska det beaktas att det förekommer an naturlig avlastning Tillfällig utökning av korttidsvistelse Vid behov av tillfällig utökning av korttidsvistelsen på korttidshem skall hänsyn tas till möjligheten att flytta och omfördela redan beviljade dygn innan beslut om tillfällig utökning tas av handläggare. Som akut behov räknas enbart extra ordinära situationer som dödsfall, svår sjukdom som kan komma att påverka barn och ungdomar i deras vardag. Inom ramen för grundbeslutet gällande antal beviljade dygn per månad vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet skall eventuella beviljade dygn för läger/kollovistelse räknas av vid vistelse på korttidshem Ansökan till särkollo Ansökan lämnas till biståndshandläggare i februari/mars som skickar ansökan vidare till KFUM Örebro som ansvarar för verksamheten. Beslut om plats för sökande tas av KFUM Örebro. Besked om plats lämnas senast i vecka 16 av KFUM Örebro. Kollovistelsen ska jämföras med insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av möjlighet till rekreation, miljöombyte och möjlighet till avlastning. Ansökan

18 (24) gällande tillfällig utökning under sommarperioden bör lämnas till handläggaren för utredning senast 1 februari. Prövning sker på samma sätt som vid prövning för övriga insatser enligt LSS. 4.6 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Denna insats är i första hand avsedd för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar som har förvärvsarbetande föräldrar. Behovet ska finnas i anslutning till, före eller efter skoldagen samt under skollov. Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet. För andra kan kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet. I vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose önskemål som kan finnas bland funktionshindrade ungdomar om att träffa andra ungdomar i en likartad situation. Ur prop 1992/93:159 Beslutet kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut. Socialförvaltningens LSS-handläggare utreder och fattar beslut om denna insats. Barn- och utbildningsförvaltningen verkställer besluten. 4.7 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför familjehemmet Barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller en bostad med särskild service. Behov av bostad med särskild service/familjehem ska prövas enligt LSS i de fall behovet har uppstått på grund av barnets/ungdomens funktionsnedsättning. I de fall behovet inte primärt har uppstått genom funktionsnedsättningen hos barnet/ungdomen ska det prövas enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatsen är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan är ett komplement. Föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen har rätt att söka bistånd inom Socialtjänsten. Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna boendet, enligt LSS 20. Kommunen tar ut en avgift som för varje tid motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Beräkningen ska göras på var och en av föräldrarna, även om de är sammanboende LSS-boende i samband med skolgång Vi ansökan om LSS-boende i samband med skolgång ska det tas hänsyn till följande frågeställningar:

19 (24) Skolsituationen styr rätten till LSS-insatser som får bedömas utifrån de behov skolsituationen leder till. Kan behov tillgodoses genom t ex pendling? Skolform (gymnasium, särgymnasium, individuellt program etc.) spelar ingen roll. SoL-boende i samband med skolgång (t ex elevhem)? Kan behovet tillgodoses på annat sätt (t ex personlig assistans)? 4.8 Bostad med särskild service för vuxna Vid ansökan om insatsen bostad med särskild service ska behovet av insatsen vara aktuell för verkställande d v s att personen är beredd att flytta till den av kommunen erbjudna bostaden när en sådan erbjuds. I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter framgår att en person som bor i bostad med särskild service för vuxna har denna som sin privata och permanenta bostad. I denna bostad ska den enskilde få hela sitt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt att det ger honom eller henne goda levnadsvillkor. Fritids- och kulturella aktiviteter i gruppbostad ska erbjudas såväl individuellt som i grupp. Omfattningen av fritidsaktiviteterna beror på personernas intresse, utbudet samt behov. I bostad med särskild service innebär resor i första hand dagsutflykter. Bostad med särskild service för vuxna beviljas utan precisering av vilken boendeform det gäller. Behovet av boendeform ska framgå av utredning och bedömning. Om det av olika anledningar är påvisat att insatsen bostad med särskild service inte kan tillgodose behovet av fritidsaktiviteter kan det vara aktuellt med tilläggsinsatser som ledsagarservice Gruppbostad För att bli beviljad denna form av boende ska den enskilde ha ett stödbehov dygnet runt. Behovet av stöd ska vara varaktigt och beröra flera livsområden. I bostad med särskild service bor man för lång tid eller livslångt. En habiliterande/ rehabiliterande arbetsmetod ska användas i syfte att medverka till att det blir möjligt för den enskilde att leva så självständigt det är möjligt utifrån funktionsnedsättningen. Om det är möjligt skall målet vara att den enskilde kan flytta till ett eget boende Servicebostad Servicebostad är avsedd för personer med behov av ett fast personalstöd där service och omvårdnad kan ges under dygnet. Den enskilde ska ha behov av ett dagligt stöd för att beviljas servicebostad. Möjlighet skall finnas för att ha tillgång till gemensamma ytor. Behoven skall finnas tydligt preciserat i utredningen inför beslut.

20 (24) Särskilt anpassad bostad Syftet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till en egen bostad. Bostaden ska vara anvisad av kommunen och ha en viss grundanpassning. I insatsen ingår inte personalstöd. Det ska i första hand prövas om anpassningar i befintlig bostad kan tillgodose behovet av en anpassad bostad. Anpassningar i befintlig bostad kan inte beviljas som särskilt anpassad bostad. Behovsprövat stöd och service som ledsagarservice, hjälp i hemmet och personlig assistans kan utgå till den som bor i särskilt anpassad bostad inom ramen för SoL, LSS och SFB Bostadskarriär Genom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning erkänner Sverige att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer. När ansökan om bostad med särskild service för vuxna beviljas formulerar handläggaren tillsammans med brukaren målet med insatsen. Att bo på en gruppbostad eller i en servicelägenhet kan vara en del i en medveten plan för att öka den enskildes möjligheter till att göra bostadskarriär. En individuell plan kan vara mycket användbar när brukaren vill nå en förändring av något slag, som att flytta från en servicelägenhet till en vanlig lägenhet på den öppna bostadsmarknaden. Det är då bra om planen utformas tillsammans med andra aktörer som t ex vuxenhabilitering, arbetsterapeut, sjuksköterska eller en boendestödjare. I planen kan man strukturera olika aktiviteter samt tydliggöra och fördela ansvar mellan berörda. Handläggaren ska den enskilde göra uppmärksam på nödvändiga åtgärder som t ex att ställa sig i en bostadskö hos olika bostadsbolag, upplysa om möjligheten att få bostadstillägg hos försäkringskassan och ge vidare information om de förutsättningar som krävs för att kunna hyra en lägenhet på den öppna bostadsmarknaden. 4.9 Daglig verksamhet Denna insats avser enbart personer som tillhör personkrets 1 och 2. Förutsättningen är att brukaren är i yrkesverksam ålder över 18 år och under 65 år, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det finns möjlighet att ansöka om fortsatt beslut gällande daglig verksamhet fram till 67 års ålder. Det generella målet är att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete Det ska tas hänsyn till individuella behov och önskemål gällande stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap.

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer