Socialdepartementet STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning"

Transkript

1 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE Socialdepartementet STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är drygt medlemmar i lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. INLEDNING Riksförbundet FUB välkomnar Regeringens initiativ att förhindra otillbörligt utnyttjande av assistansersättning och att stärka Försäkringskassans kompetens. Det var dock en dålig idé att ge uppdraget till en ensamutredare som så uppenbart vill misstänkliggöra alla svenskar som har assistansersättning och som presenterar en utredning byggd på ett närmast obefintligt underlag och full av ogrundade påståenden. Samverkan med organisationer för personer med funktionsnedsättningar har varit i det närmaste obefintlig under utredningens gång. När en person fuskar med assistansersättning torde det enligt vanligt språkbruk betyda att personen medvetet lurar myndigheten för att tillskansa sig medel som denne inte har rätt till. Det är enligt brottsbalken att betrakta som bedrägeri. Utredaren väljer att basera sin uppfattning att det förekommer ett omfattande fusk med assistansersättning på åtta fällande domar. Övriga underlag om fuskets omfattning som utredaren presenterar bygger i huvudsak på rena gissningar som har kritiserats av såväl statsvetare som statistiker. Utredaren väljer även räkna med ärenden som är under utredning och återkravsärenden, trots att det i dessa fall ännu inte ens konstaterats att brott begåtts. Brister i anmälningsskyldigheten gällande ändrade förhållanden räknar utredaren också alltid som fusk, trots att det mycket väl kan vara oavsiktliga misstag som ligger bakom de felaktiga utbetalningarna. Utredaren anser också att det är ett stort problem och fusk när hjälpbehov överdrivs i ansökningar till Försäkringskassan. Hur vet utredaren att det är hjälpbehov som överdrivs och inte Försäkringskassan som underskattar behoven? FUB:s erfarenhet är att Försäkringskassan mycket ofta gör bedömningen att den enskildes hjälpbehov är mindre än vad den enskilde anser. Kan man då säkert säga att den enskilde har överdrivit sitt hjälpbehov? Eller kan det likaväl vara Försäkringskassan som inte tar tillräcklig hänsyn till den enskilde behov? Fusk är det när den enskilde eller dennes ställföreträdare ljuger om hjälpbehovet. Utredaren kan hänvisa till fem (!) sådana fall bland de assistansanvändare som finns. Även om FUB naturligtvis ser med största allvar på de fall av bedrägeri som förekommit anser vi att Regeringen bör vara mycket försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser utifrån detta magra underlag. I stort sett alla utredningens slutsatser grundar sig på antaganden om fuskets omfattning och saknar åtminstone hitintills förankring i statistiskt säkerställda siffror.

2 2(9) Att genomföra långtgående och ingripande generella begränsningar i rätten till assistansersättning som baserar sig på rena antaganden om hur mycket svenskar fuskar är inte rimligt. Det gäller särskilt förslaget om att förbjuda gode män och andra ställföreträdare från att samtidigt vara personliga assistenter. Utredaren baserar inte detta förslag på något som helst underlag som kan motivera denna generella och långtgående begränsning. Det bör för övrigt uppmärksammas att det svenska socialförsäkringssystemet inte har visats missbrukas i någon större omfattning vid internationella jämförelser och att assistansersättningen inte heller har visats vara mer utsatt för fusk än övriga socialförsäkringsförmåner. FUB skulle uppskatta om Regeringen kunde uppmärksamma dessa fakta i större utsträckning och undvika att stämma in i de generaliserande och dåligt underbyggda påståenden som utredaren lägger fram. Utredaren lyckas inte heller på ett övertygande sätt redogöra för orsakerna till kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen och har inte heller lyckats presentera förslag som kan säkerställa reformens långsiktiga hållbarhet. Utredaren har inte heller under utredningen värnat den enskildes rättigheter enligt LSS och socialförsäkringsbalken. Det är tyvärr signifikativt för utredningen att det för LSS helt centrala begreppet goda levnadsvillkor förekommer tre gånger i utredningen medan termen fusk nämns c:a 500 gånger. Det framgår direkt av Regeringens direktiv till utredaren att förslagen som läggs fram inte får leda till att de assistansberättigades rättigheter och självbestämmande beskärs. Trots direktiven presenterar utredaren förslag som strider mot denna grundförutsättning! Riksförbundet FUB är medlem i Handikappförbunden och FUB deltar i det gemensamma remissvar som Handikappförbunden lämnat in. I det följande kommer vi dock att utveckla våra synpunkter på vissa av förslagen. De förslag som syftar till att stärka myndigheternas informationsutbyte och kontrollmöjligheter ställer sig FUB i huvudsak bakom. Det är inga direkt uppseendeväckande förslag och de kommer ofta ursprungligen från tidigare utredningar men har av okänd anledning inte genomförts. Synpunkter på förslagen (kapitel 12 och 13) 12.1 FUB tillstyrker förslaget FUB tillstyrker förslaget Skyldighet för anordnare av personlig assistans att tillhandahålla all assistans Utredningens förslag: Den som har tillstånd att yrkesmässigt driva verksamhet med personlig assistans ska vara skyldig att tillhandahålla all assistans som en assistansberättigad behöver. FUB motsätter sig förslaget. Utredarens bakomliggande tanke med förslaget är dock riktig. Assistansanordnare ska inte kunna välja ut de mest lönsamma och minst besvärliga

3 3(9) assistansanvändarna och den kommunala assistansen måste kunna garanteras hålla en hög kvalitet och inte riskera att bli det enda alternativet för den som nekats stöd från alternativa assistansanordnare. Den fria konkurrensen gör dock att det blir svårt att komma ifrån principen att företag och kooperativ fritt kan välja sina kunder medan den offentliga sektorn inte kan göra det. Utredaren, som tycks ha en förkärlek för Alexanderhugg när frågor har komplicerade svar, drar trots allt i slutändan slutsatsen att frågan helst bör gås igenom i samband med att schablonersättningen och regleringen av lönekostnader ses över. FUB instämmer FUB tillstyrker förslaget FUB tillstyrker förslaget Krav på den som anställs som personlig assistent Utredningens förslag: Ersättning lämnas inte för personlig assistans som utförs av 1. Någon som företräder en brukare som har fyllt 18 år i egenskap av god man, förvaltare eller ombud, 2. En personlig assistent på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2 4 lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 3. En personlig assistent som inte har fyllt 18 år, 4. En personlig assistent som till följd av sjukdom, ålderdom eller annan orsak saknar arbetsförmåga, 5. En personlig assistent som inte är bosatt inom EU eller EESområdet. Den som är arbetsgivare för en personlig assistent ska utan anmaning lämna Försäkringskassan respektive kommunen uppgifter enligt ovan. FUB motsätter sig den begränsning som utredaren föreslår i punkten ett. FUB tillstyrker punkterna 2, 3 och 5 FUB tillstyrker delvis punkten 4 Punkten 1: Det råder idag brist på gode män och förvaltare i Sverige. Som tur är finns det många anhöriga som tar sig an förtroendet som ställföreträdare för deras vuxna barn/syskon eller dyl. Att några av dessa ställföreträdare dessutom behöver arbeta som personliga assistenter till personen med funktionsnedsättning är enligt vår erfarenhet i de allra flesta fall en följd av att det är svårt att hitta bra assistenter som är beredda att arbeta med oregelbundna intervall på obekväma tider. Att det för flera assistansanordnare är svårt att snabbt ordna med vikarier vid sjukdom hos ordinarie assistent medför i många fall att anhöriga tvingas att hoppa in i rollen som assistent. Att då generellt förbjuda en anhörig som råkar vara god man från att ersätta den ordinarie assistenten är varken praktiskt eller baserat på omtanke om den assistansberättigade. Handikappförbunden vill påminna Regeringen om att utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, SOU 2004:112, gjorde en betydligt grundligare utredning av dessa frågor än vad den nu aktuella utredningen gjort. Den parlamentariska utredningen drog den gången slutsatsen att inga generella förbud bör införas i lagen och att lämpligheten för en person att bli legal ställföreträdare bör prövas lika för alla oavsett andra relationer till huvudmannen.

4 4(9) Flerfunktionsnedsättningsperspektivet: FUB tar avstånd från utredningens påstående att det inte är lämpligt att någon som företräder en vuxen funktionshindrad i egenskap av förvaltare eller god man samtidigt är personlig assistent för personen med funktionshinder. Vår bestämda uppfattning är att det, p.g.a. funktionsnedsättningens omfattning, är nödvändigt att samma person kan vara såväl god man som personlig assistent. Oftast är personen även förälder till den vuxne med funktionsnedsättning. Vuxna med utvecklingsstörning, som har insatsen personlig assistans, har i de flesta fall flerfunktionsnedsättningar. Det handlar då om personer som är på en tidig utvecklingsnivå och har omfattande rörelsehinder samt stora kommunikationssvårigheter, flertalet saknar tal helt och hållet. Vanligen tillkommer även funktionsnedsättningar som rör syn och hörsel liksom behov av medicinska insatser p.g.a. epilepsi, svårigheter att äta och dricka, smärta, sömnsvårigheter etc. Det finns en särskild komplexitet, oavsett diagnos, när flera olika och omfattande funktionsnedsättningar förekommer hos en person. Funktionsnedsättningarna förstärker varandra, de inte bara adderas utan multipliceras med varandra. Kännetecknande är en nedsatt autonomi och svårigheter att uttrycka sina behov och värna om sin integritet. Riksförbundet FUB genomförde för några år sedan en förstudie som resulterade i rapporten Till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar (2010). I rapporten för vi ett resonemang kring begreppet livskvalitet utifrån antagandet att svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan sätta livskvalitetsbegreppet på sin spets. Tre viktiga förutsättningar för livskvalitet för den aktuella målgruppen identifierades: personlig assistans, kunskap och kompetens hos den närmaste omgivningen, vilket innefattar en helhetssyn och en tydlig röd tråd vid olika insatser för den vuxne samt en god omvårdnad. Omvårdnad är den praktiska tillämpningen av vår kunskap om och våra möjligheter att tillgodose en annan människas behov. (Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder, Ann-Kristin Ölund (2012). Det är vanligt förekommande att en förälder eller ett syskon är god man åt en vuxen kvinna eller man med flerfunktionsnedsättningar. Inte minst de delar i godmansuppdraget som handlar om att bevaka rätt och sörja för person förutsätter en ingående kännedom om huvudmannen, vilket kompliceras högst väsentligt om personen har flerfunktionsnedsättningar. Konkret handlar det om att ha en helhetssyn på personen med funktionsnedsättningar och dennas behov, även i ett längre perspektiv. Utifrån huvudmannens perspektiv kan anhöriga som gode män garantera såväl personens historia som en kontinuitet och röd tråd framåt i tiden. FUB:s uppfattning är att det inte är något självändamål att vara både förälder/god man och personlig assistent. Men verkligheten gör att det kan bli en nödvändighet. Som exempel kan nämnas en vuxen person med flerfunktionsnedsättningar som bor i egen lägenhet med personlig assistans. Vid ordinarie assistenters sjukdom eller vid stor personalomsättning (gäller särskilt storstadsområdena) kan det vara svårt att, med kort varsel, hitta vikarier med specifik kompetens om assistansmottagaren, dennas behov av omvårdnad och sätt att kommunicera. För personer med flerfunktionsnedsättningar går det inte att sätta in en tillfällig vikarie. Detsamma kan gälla vid behov av assistans på obekväm arbetstid, t.ex. kvällar och nätter eller då assistansersättning beviljats för grundläggande behov, men då det handlar om ett mindre antal timmar som är utspridda över dygnet.

5 5(9) Punkten 4: När det gäller begränsningarna som uppställs i punkten fyra delar FUB visserligen utredarens självklara konstaterande att den som saknar arbetsförmåga inte kan arbeta som personlig assistent (eller med något annat för den delen). Frågan om en person saknar arbetsförmåga p.g.a. sjukdom avgörs idag av läkare och prövas även av Försäkringskassan i samband med frågan om sjukpenning/sjukersättning. Såvitt FUB vet så prövas dock frågan om en person är för gammal för att kunna arbeta inte i första hand av någon myndighet eller läkare. I stället är det en fråga som brukar lösas i gemensam diskussion mellan arbetsgivaren och den anställde. För det fallet att en tvist uppstår kan facklig förhandling eller prövning av domstol eller av Diskrimineringsombudsmannen vara aktuell. FUB ställer sig högst tveksamt till att det just för yrket personlig assistent införa helt andra regler i detta avseende än vad som gäller för övriga yrken i Sverige. Frågan om enskilda assistenters och deras arbetsgivares eventuella olämplighet ingår i Socialstyrelsens tillsyn och överväganden vid tillståndsprövning. I övrigt bör samma regler om ålder och arbetsförmåga gälla för personliga assistenter som för övriga yrkeskategorier i samhället. Det bör enligt vår uppfattning inte vara Försäkringskassans uppgift att pröva personliga assistenters lämplighet på annat sätt än genom att kontrollera att assistenterna uppfyller de rent formella kraven Anhöriga som personliga assistenter Utredningens förslag: Om den som avses arbeta som personlig assistent är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade ska det gälla som villkor för assistansersättning/ ekonomiskt stöd till assistans att den assistansberättigade samtycker till att Försäkringskassan respektive kommunen samt Socialstyrelsen får inspektera utförandet av assistansen i hans eller hennes bostad. Med närstående avses make, sambo, barn, föräldrar, syskon samt deras makar och barn. Assistansersättning/ekonomiskt stöd till assistans får dras in eller sättas ned om den assistansberättigade utan giltig anledning bryter mot detta villkor. Undantag gäller vid anställning hos kommunen. FUB motsätter sig inte möjligheten till oanmälda hembesök men motsätter sig sanktionen att den enskilde ska kunna fråntas sin assistansersättning om hembesök vägras av annan än den ersättningsberättigade. Personer som har assistansersättning och deras anhöriga underkastar sig redan idag omfattande utredningar med hembesök och noggrann granskning av läkarintyg och ADLbedömningar. Det är talande för utredningens bristande förankring i verkligheten att Försäkringskassan själv har påpekat att myndigheten inte anser sig ha resurser till oanmälda hembesök för att leta fuskare och inte heller tycker att det är en prioriterad användning av statens medel. Själva förslaget om hembesök motsätter sig dock inte FUB även om vi tycker att det finns mer angelägna saker att lägga resurser på, t.ex. handläggarnas kompetensutveckling. Hembesök bör huvudsakligen användas för att utredningen vid förstagångsansökan ska bli så grundlig som möjligt. Den som söker stöd, service eller bidrag från stat eller kommun bör vara beredd att visa att dessa behov är sannolika och därigenom bidra till utredningen. FUB:s uppfattning är att en klar majoritet av assistansanvändare välkomnar hembesök av kompetenta handläggare då det ger en chans att visa den enskildes behov på ett sätt som svårligen låter sig göras på kassans kontor. Det bör dock poängteras att

6 6(9) det inte är tillräckligt med ett kort hembesök av en handläggare för att handläggaren ska kunna skapa en helhetsbild av den enskildes livssituation och behov. En stor del av assistansen ges exempelvis utanför hemmet varför hembesök inte ger en fullständig bild av hur assistansen används. En av poängerna med assistansreformen är ju att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna komma ut delta i samhällslivet. Assistansreformen har gett många människor just den möjligheten. Försäkringskassan bör därför förslagsvis ta mer hjälp av kompetensen vid landstingens habilitering när utredningen om assistansersättningen görs. Regeringen bör i samband med detta tillföra resurser till landets habiliteringar och stärka den enskildes rätt till utlåtanden och bedömningar från experterna på habiliteringen i samband med assistansutredningar. Utredaren baserar sitt förslag på antagandet att anhöriga som är personliga assistenter fuskar mer än andra med assistansersättningen. Utredaren redogör dock inte särskilt noga för hur en personlig assistent kan fuska med assistansersättningen. I delen av utredningen om hur fusket (antas) gå till utpekas den assistansberättigade och assistansanordnaren som de aktörer som huvudsakligen har möjlighet att lura Försäkringskassan. Ändå är det just de personliga assistenterna som ska granskas enligt utredarens förslag. Oegentligheter ska dock inte drabba de personliga assistenterna. I stället föreslår utredaren att den assistansberättigade ska bli av med sin insats, även om det är någon annan än den assistansberättigade själv som motsätter sig en oanmäld inspektion i hemmet. Det är förstås en fullständigt oacceptabel sanktion om den enskilde faktiskt har ett behov av personlig assistans FUB tillstyrker förslaget så länge som återkravet endast riktas till den som mottagit utbetalningen av ersättningen, med undantag för barn där vårdnadshavarna kan krävas på återbetalning FUB tillstyrker förslaget Barn ska garanteras vård, habilitering och utbildning Utredningens förslag: Den som är vårdnadshavare för ett barn som omfattas av personkretsen är skyldig att tillse att barnet får den vård, habilitering och utbildning som står till buds även om ekonomisk ersättning begärs för personlig assistans. FUB motsätter sig förslaget. Utredarens förslag ser vid en första anblick vettigt och självklart ut. Men vid närmare eftertanke så behöver inte föräldrar till barn med funktionsnedsättningar ytterligare pekpinnar från samhället när det gäller deras vårdnadsplikt. FUB:s erfarenhet är att 99,9 % av alla dessa föräldrar gör sitt yttersta för att deras barn ska få tillgång till den vård, habilitering och utbildning som står till buds i samhället. Det verkliga problemet är i stället att dessa föräldrar dagligen måste kämpa mot ovilliga myndigheter för att deras barn ska få dessa behov tillgodosedda. Det är talande att Högsta Förvaltningsdomstolen tvingats utreda frågan om föräldrars upphörande omvårdnadsansvar när försäkringskassor och kommuner upprepade gånger hävdat att föräldrar har samma omvårdnadsansvar för en 15-åring som för en 2-åring. Utredaren tar upp en handfull exempel där det kan misstänkas att föräldrar har prioriterat assistans framför andra samhällsinsatser. Utredaren redogör dock inte för de närmare omständigheterna i dessa enskilda fall. Det går därför inte att utesluta att även bristande

7 7(9) samhällsstöd varit en del av orsaken till missförhållandena i dessa fall. Exempelvis så har FUB den erfarenheten att otillräckligt stöd från skolan till en elev med funktionsnedsättning kan ställa föräldrarna inför mycket svåra valsituationer. Vi har även sett exempel på rektorer som överskridit sin befogenhet och vägrat personliga assistenter tillträde till skolans lokaler. Det går inte av utredningens minimala underlag att dra slutsatsen att det skulle behövas en sådan bestämmelse som utredaren föreslår. En sådan bestämmelse kommer med stor sannolikhet att ses som en förolämpning mot den överväldigande majoriteten av föräldrar till barn som har personlig assistans. Det är fullt tillräckligt med de bestämmelser som redan idag finns i föräldrabalken, socialtjänstlagen och den övriga skyddslagstiftning som finns för barn i Sverige för att komma till rätta med de föräldrar som agerar olämpligt som vårdnadshavare och säkerställa principen om barnets bästa FUB tillstyrker förslaget Bemyndigande att utfärda föreskrifter Utredningens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. verksamhet enligt 9 LSS, 2. personlig assistans enligt 9 a LSS, 3. ersättning för personlig assistans enligt 9 c e LSS, och 4. tillståndsprövning enligt 23 LSS. FUB motsätter sig förslaget. FUB är starkt tveksamma till att utöka föreskriftsrätten eftersom det ytterligare kan urholka lagens intentioner. Utredaren motiverar inte heller varför denna förändring behövs. LSS och bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om assistansersättning är lagfästa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Bara rena verkställighetsföreskrifter och föreskrifter till skydd för den enskilde kan accepteras som komplement till lagarna. Särskilt när det gäller punkt 2, personlig assistans, ställer sig FUB högst tveksamt till att Regeringen ska ges möjligheten att låta exempelvis Försäkringskassan utfärda föreskrifter med stöd av den generella föreskriftsrätt som utredaren föreslår. FUB har tyvärr tidigare erfarenhet av att Försäkringskassan genom vägledningar har försökt att snäva in de rättigheter den enskilde har genom lag. En eventuell utvidgad möjlighet att utfärda föreskrifter måste enligt vår bestämda uppfattning kringgärdas med mycket tydliga direktiv kring vad som får regleras så att inte den enskildes rättigheter enligt lagen riskerar att tunnas ut. Rättigheter givna genom lag får endast förändras genom lag Ökad tyngd åt det första beslutet om beviljande av assistansersättning Utredningens förslag: Försäkringskassan ska tillföras medel för att kunna betala för egna utredningar av opartiska specialister/ konsulter. FUB tillstyrker förslaget om det kan garanteras att specialisterna/konsulterna verkligen är opartiska och har rätt kompetens.

8 8(9) FUB delar uppfattningen att Försäkringskassan behöver ökad kompetens och hjälp för att säkerställa det första beslutets riktighet. Brist i implementering och förvaltning har lett till brott som i slutändan har drabbat den överväldigande majoritet av assistansberättigade som är ärliga och i behov av stöd. Framför allt har de människor drabbats som förlorat sin assistans de senaste åren när rättspraxis har blivit mer restriktiv och myndigheters attityder gentemot personer med funktionsnedsättning har hårdnat. Kostnaderna för utbildning och konsulter får inte leda till att det blir ännu mindre pengar över till stödet för de assistansberättigade. Se även FUB:s kommentar till förslaget i kapitel När det gäller Försäkringskassans användande av egna läkare/specialister/konsulter har FUB tidigare lämnat synpunkter till Försäkringskassan i samband med ändringar i Försäkringskassans vägledning om assistansersättningen, version nio: FUB har inga invändningar mot att en försäkringsmedicinsk rådgivare ger handläggaren stöd och kunskapsunderlag som kan förbättra handläggarens kompetens när det t.ex. gäller olika funktionsnedsättningar. Det är dock tveksamt om försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare besitter den kompetens inom området funktionsnedsättningar som krävs för att kunna tillföra handläggaren den kunskap som krävs på området. FUB utgår från att försäkringskassan ser till att rådgivarna får relevant utbildning inom detta särskilda område och att det inte blir ett generellt ställningstagande utifrån olika diagnosers egenskaper, som kanske inte alls stämmer med den enskilde assistanssökanden. I vägledningen nämns visserligen att rådgivaren inte personligen möter försäkringstagaren och att rådgivaren inte har till uppgift att bedöma hjälpbehovets omfattning. Erfarenheten från rådgivarnas tidigare funktion inom exempelvis livränteärenden gör dock att FUB känner en oro för att en läkare som inte ens träffar försäkringstagaren ska göra bedömningar utifrån generella förutsättningar som handläggaren sedan använder som sin individuella bedömning. FUB ser en stor risk för att rådgivarens underlag blir styrande för handläggarens bedömning och FUB vill därför att det ännu tydligare i vägledningen ska framgå att rådgivarens roll endast är att tillföra kunskap på området och inte att delta i den individuella bedömningen. FUB har alltid värnat den individuella och unika personens egenskaper och inte diagnosen, vi känner utifrån detta en oro genom att vägledningen för bedömning av assistans börjar bli så omfattande, och innehåller så många schabloniserande slutsatser, som lätt kan anses vara den enda sanningen för framtida handläggare. Vi upplever att den rättighetslagstiftning som LASS inneburit nu riskerar att urvattnas via vägledningarna. FUB vädjar om ett förtydligande om assistansens syfte utifrån lagstiftarens intentioner i förarbetena FUB tillstyrker förslagen. Kommentar till det särskilda yttrandet från SKL: SKL:s representant Peter Sjöquist anser att rätten till personlig assistans bör begränsas. Enligt Sjöquist bör ingen assistansberättigad kunna få mer än 24 timmar assistansersättning beviljad per dygn. Det skulle innebära att ett antal människor i Sverige med flerfunktionsnedsättningar inte skulle kunna få tillräckligt med assistans för att klara sin dagliga livsföring. Sjöquist menar att dessa personer i stället får ansöka om kompletterande hemtjänst eller helt avstå från personlig assistans och i stället söka bostad med särskild service enligt LSS. Skulle Sjöquists förslag gå igenom skulle det innebära att en av de mest grundläggande principerna i LSS helt

9 9(9) sätts ut spel, nämligen att ett behov ska vara faktiskt tillgodosett för att en LSS-insats ska kunna nekas. Dessutom skulle det strida mot regeln i LSS att det är den enskilde som ska avgöra vilken form av insats som är den mest lämpliga för att tillgodose behovet av stöd och service. Sjöquists förslag skulle därför torpedera några av de viktigaste fundamenten i LSSreformen och i praktiken innebära ett steg tillbaka i den svenska handikappolitikens strävan att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra. Tvärtemot Sjöquists påstående finns det heller inga belägg för att bostad med särskild service generellt sett skulle tillgodose den enskildes behov bättre än vad personlig assistans kan göra. För vissa personer är bostad med särskild service den bästa insatsen och för andra är personlig assistans en mer ändamålsenlig insats. Det finns inga belägg för att personliga assistenter generellt sett skulle vara mindre kompetenta att ge stödanvändarna rätt stöd och service än personal i bostäder med särskild service. FUB ställer sig även frågande till varför det skulle ge en positiv samhällsekonomisk effekt om personer med funktionsnedsättning blev hänvisade till boendeinsatserna i LSS i stället för att ha personlig assistans. Stödanvändarna kommer ju att behöva samma grad av omvårdnad oavsett val av insats. FUB utgår från att SKL inte har frångått sin tidigare officiella uppfattning att LSS är en nödvändig rättighetslagstiftning för personer med omfattande funktionsnedsättningar som bör bevaras både till innehåll och med sina grundläggande principer. FUB förväntar sig att SKL officiellt tar avstånd från det särskilda yttrandet i utredningen och bekräftar sin tidigare tillkännagivna positiva inställning till LSS som ett verktyg för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna uppnå goda levnadsvillkor och delta i samhällslivet som övriga kommunmedlemmar. För Riksförbundet FUB.. Lars Stensborg Kanslichef.. Jesper Symreng Förbundsjurist Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring.

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring. Avsnitt Kapitel 6 Synpunkter Förutsättningar för rätt till assistansersättning 6.1 6.2 6.3 1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

YTTRANDE 2005-07-01. Betänkandet SOU 2004:112, Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna

YTTRANDE 2005-07-01. Betänkandet SOU 2004:112, Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna 1(5) Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB YTTRANDE 2005-07-01 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2004:112, Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Sida 1 av 10 Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Att enskilda personer och företag fuskar förstör för alla de som är beroende av sin assistans.

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Kristianstad 2017-03-29 Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Många är de som känner oro inför uppföljningen eller prövningen/omprövningen av sitt assistansbeslut. Idag upplever många

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (2015:14).

Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (2015:14). Nina Alander Riksförbundet för Barn, Unga och REMISSVAR Vuxna med utvecklingsstörning, FUB 2015-05-28 Socialdepartementet Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning.

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltingen Eva A Lindholm Datum Sid 2009-03-17 Dnr 1 (5) LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. I yttrandet

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge Socialdepartementet, 103 33 STOCKHOLM Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge SOU 2008:77 En övergripande känsla man får av utredningsförslaget är att det innehåller mycket lite

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. HFD 2014 ref 41 Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. Lagrum: 9 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Demensförbundet 2009-02-06 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Det här har utredningen undersökt Assistansersättningen är till för att ge alla människor möjlighet att vara med i samhället som

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer