NordBER EL-TELE-SAMARBEID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NordBER EL-TELE-SAMARBEID"

Transkript

1 NordBER EL-TELE-SAMARBEID NORDISK EL-TELE-SAMARBEID SAMMENDRAG OG ANBEFALING Heidi Ingeman Koch, Energistyrelsen Thomas Due Jørgensen, It- og Telestyrelsen Timo Ristikankare, Fingrid Arbeidsgruppe Luðvik Ögmundson, Landsnet El-Tele: Helge Ulsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Tor Aalborg, Statnett Håkon Styri, Post- og teletilsynet Krister de Vries, Svenska Kraftnät Notater: Helge Ulsberg Dato: Nordisk El-Tele-samarbeid 1. Bakgrunn Nordisk el-telesamarbeid er et av de områdene som ble foreslått for NordBER i 2005 som et mulig samarbeidsområde. På møtet i Malmö mai 2006 ble det besluttet at en arbeidsgruppe skulle utarbeide oppdragsbeskrivelser, herunder nordisk el-telesamarbeid. På møtet i København i september 2006 besluttet NordBER å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide en forstudie. Timo Ristikankare fra Fingrid og Helge Ulsberg fra NVE fikk i oppdrag å lede arbeidet. De enkelte medlemsland skulle utpeke sine deltagere. 2. Tolkning av oppdrag Arbeidsgruppen har tolket oppdraget til å gjennomføre en forstudie og utarbeide en anbefaling til NordBER. Forstudien skal beskrive aktuell situasjon vedrørende el-telesamarbeidet i de nordiske land. Anbefalingen skal gi et råd til NordBER om og hvordan dette arbeidet kan videreføres. Det nordiske telemarkedet er akkurat som elmarkedet grenseoverskridende, og avhengighetsforholdene er store. Med dette som bakgrunn bør et nordisk arbeide med el-telesamarbeid innledes. En første tilnærming kan være kontakt med respektive lands systemoperatører og telemyndigheter. 3. Avgrensning Ansvaret for samvirke innenfor el-tele skal ikke overtas av NordBER på noen måte. Ansvaret er alltid hos respektive selskap og myndighet. Arbeidet avgrenses mot tilsvarende og lignende oppdrag i Nordel og NordREG, og mot det arbeid som foregår i NordBERs egen arbeidsgruppe Ag-ITS. Side 1 av 53

2 NordBER EL-TELE-SAMARBEID 4. Mål og hensikt Målet med el-telesamarbeid i regi av NordBER er å lage et grunnlag for bedre samvirke innen og mellom de nordiske land på dette området. Arbeidet kan lede til en statusbeskrivelse, oversikt over problemområder, erfaringsutveksling og gode eksempler. Hensikten er å oppnå et godt samvirke mellom el- og teleselskaper i forbindelse med krisehåndtering, herunder informasjonsutveksling og feilretting slik at gjenoppbygging av el- og telenett skjer i hensiktsmessig rekkefølge slik at uønskede konsekvenser av den gjensidige avhengigheten minimaliseres. 5. Oppdragsbeskrivelse Arbeidsgruppen har gjennomført en forstudie. Studien skal svare på om det er hensiktsmessig å starte et nordisk prosjekt. Arbeidsgruppen har arbeidet etter følgende oppdrag til forstudien: - Detaljere oppdraget - Undersøke status nasjonalt - Etablere kontakt nasjonalt mot tele - Skissere relevante problemstillinger - Utarbeide forslag til ev. prosjektbeskrivelse. 6. Ressurser Arbeidsgruppen har hatt 8 deltagere med 1-3 deltagere fra hvert land. Gruppens kostnader til forstudien har begrenset seg til tre møter og egen arbeidsinnsats. Vertskap ved møtene har vært Danmark, Norge og Finland. Hvert lands deltagere har svart for kostnader for egen deltagelse, herunder reise og opphold. 7. Tidsplan Arbeidsgruppen har hatt møter 15. januar, 1. mars og 30. mars, og avleverer sitt sluttarbeid til møtet i NordBER april Sammendrag Dette sammendraget er basert på det materiale som er utarbeidet i hvert enkelt land. Sammendraget beskriver i all hovedsak det som gjelder for alle. For øvrig henvises det til de nasjonale rapportene som er vedlagt. El-tele-samarbeidet er ulikt utviklet og rapportert, men det kan allikevel konstateres mange likhetstrekk i hva som er relevante problemstillinger. Eksempler på slike problemstillinger kan være mangelfull varsling og informasjonsformidling om aktuell situasjon, avhengighet mellom gjenoprettingsressurser når el- og tele-kabler henger i de samme mastene, manglende strøm til viktige telekommunikasjonsanlegg som elforsyningen er avhengig av, sikring av elforsyningens styringssignaler som overføres gjennom tele-nettet og mobilkommunikasjon med mannskaper. Den finske rapporten Kommunikations- och eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden fra Försvarsekonomiska planeringskommissionen, Poolen för kommunikationsnät og Krafthushållningspoolen 2006, inneholder 14 anbefalinger som er høyst relevante, samt et godt beskrivende sammendrag. De forhold som diskuteres i det følgende, er valgt med basis i gjensidig avhengighet, i behovet for koordinert gjenoppretting etter havarier og driftsavbrudd, i behovet for å etablere kontaktpunkter Side 2 av 53

3 NordBER EL-TELE-SAMARBEID mellom sektorene for å utveksle informasjon, og for å bidra til informasjonsutbytte og læring mellom de nordiske land. Betegnelsene på sektorene el" og tele, og innholdet i tele er ikke likt i de nordiske landene. I det følgende brukes begrepet elkraftsektoren for å betegne alle forhold vedrørende produksjon, transmisjon, transformering og distribusjon av elektrisitet. Begrepet IKT-sektoren brukes tilsvarende for å betegne alle forhold vedrørende transport og behandling av tale og data i tele-, kommunikasjonsog datasystemer. 8.1 Gjensidig avhengighet I figuren er den gjensidige avhengigheten forsøkt illustrert. Sektorene er avhengige av hverandre, og de er begge avhengige av egne ressurser. Gjensidig afhængighed mellem El- og Tele- sektorene Vigtige samfundsmæssige grundtjenester Afhængigheden Stor afhængighed El-energi IT Nødgeneratorer og UPSer El-sektoren Delvis afhængighed Mulige fælles forbindelser Ingen forbindelser IKT Nødgeneratorer og UPSer Tele-sektoren 8.2 Status for samarbeid I alle de nordiske land er det i dag etablert et samarbeid på myndighetsnivå mellom elkraft-sektoren og IKT-sektoren. I Danmark er det på selskapsplan en god dialog med IKT-selskapene, man er bevisst på at IT- og telekommunikasjon gir sårbarhet, og man er klar over hvor det skal være alternative muligheter. Det er etablert et formelt samarbeid mellom Energistyrelsen og IT- og Telestyrelsen, det Faglige Side 3 av 53

4 NordBER EL-TELE-SAMARBEID KoordinationsForum for energi, it og tele. Fra energisektoren deltar også Energinet.dk og Foreningen Danske Olieberedskabslagre. Dessuten deltar Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen. Møtene blir brukt til overordnet informasjons-, vitensog erfaringsdeling på beredskapsområdet om så vel nasjonale som internasjonale forhold. Det er i denne sammenheng ikke avholdt beredskapsøvelser i mellom elkraftsektoren og IKT-sektoren. I Finland har forsøk på å forbedre samarbeidet mellom de to bransjene begynt. Første steg har vært arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten "Kommunikations- och eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden". Neste steg er en felles øvelse for el- og teleselskapene. På Island er det generelt en god dialog mellom IKT-selskapene og elkraft-sektoren. Man er bevisst om at det er sårbarheter i IKT-systemet, og man er klar over at det skal finnes alternative muligheter. Formelt samarbeid eksisterer ikke. I Norge har NVE og Post- og teletilsynet etablert et samarbeid og inngår i disse dager en samarbeidsavtale. Samarbeidet hittil har vært rettet mot felles beredskapsøvelser og at elkraftforsyningen skal prioritere IKT-anlegg. NVE har deltatt ved utarbeidelsen av scenario for en øvelse med Post- og teletilsynet. Scenariet bestod i langvarig strømbortfall. Høsten 2005 ble det gjennomført en øvelse ("Øvelse Overføring") med de to tilsynene samt Statnett og Telenor. Øvelsen tok for seg omfattende problemer og utfall i elektrisitetsforsyningen. I Sverige har elnettselskapene i Svensk Energis regi dannet en landsdekkende samarbeidsorganisasjon for å effektivisere reparasjonsarbeid og minske avbruddstider. Organisasjonen er delt i sju samarbeidsområder, inndelt etter geografiske og meteorologiske forutsetninger. Ledelsen for disse områdene består av en ordfører og 7-13 medlemmer fra nettselskapene i området, samt representanter fra Svensk Energi og Svenska Kraftnät. Den nasjonale TeleSamverkansGruppen ble dannet i 2005 for å støtte gjenoppretting av infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon under ekstraordinære hendelser. I 2004 startet Post & Telestyrelsen og Svenska Kraftnät et samarbeid mellom IKT-operatørene og elnett-operatørene innen driftsledelse og gjenoppretting ved kriser og forstyrrelser i elforsyningen og IKT-nettene. Formålet med samarbeidet er å bygge opp et kontaktnett, skape tillit, opprette kontaktlister mellom driftssentralene og finne former for å raskt kunne skape et felles bilde av situasjonen. Det ble holdet tre nasjonale seminarer i , og tre i 2006, med ca 80 deltagere hver gang. 8.3 Elkraftsektorens avhengighet av IKT-tjenester Normalsituasjonen I en normalsituasjon er elkraftsektoren avhengig av IKT-tjenester for å overføre styringssignaler, kommunisere med mannskap, innrapportere data og ha kontroll med anleggene. Bortfall av IKTtjenester påvirker ikke produksjon og leveranse av strøm på kort sikt. Feilsituasjonen Nettdrift og produksjon forløper uavhengig av kontinuerlig tilgang på IKT-tjenester. Ved bortfall av IKT-tjenester fortsetter driften med de innstillinger som forelå umiddelbart før bortfallet fant sted. Feil i elkraftsystemet som måtte oppstå, kontrolleres over egne sambandsforbindelser (relévern) som forutsettes å fungere uavhengig av bortfall av IKT-tjenester generelt. Side 4 av 53

5 NordBER EL-TELE-SAMARBEID Fortsatt regulering og produksjonstilpasning blir derimot umulig hvis styringen ikke går over egne uavhengige IKT-forbindelser, eller inntil anleggene er bemannet eller alternative sambandsforbindelser er etablert. Gjenoppretting Under gjenoppretting og utbedring av feil, er elkraftsektoren avhengig av fungerende IKT-systemer. Disse er viktige for kommunikasjon med mannskaper, kontroll, styring og overvåking (SCADA), posisjonering av mannskapene (GPS) og tilgang på kart-data. Ulike former for mobilkommunikasjon benyttes. Disse kan være egne sambandssystemer, driftstelefoni, mobiltelefoni (GSM), ulike offentlige telefonitjenester, satelittkommunikasjon, radio (VHF), nødnett (TETRA) og annet. Sårbarheten er stor når det er avhengighet av IKT-systemer som rammes av den samme feil som elkraftsektoren skal utbedre. 8.4 IKT-sektorens avhengighet av elkraft Normalsituasjonen IKT-tjenester og nettdrift er helt avhengig av kontinuerlig strømtilførsel til drift og styring. Bortfall av strøm gir øyeblikkelige virkninger på IKT-systemene. Feilsituasjonen Når strømtilførselen svikter, fortsetter bare de IKT-systemer å fungere som har egne kilder for elektrisk energi. For å kunne opprettholde leveransene av IKT-tjenester i en situasjon uten ekstern strømtilførsel, er sektoren derfor avhengig av batteriløsninger og reservegeneratorer. IKT-nettet er generelt bygget slik at de aller viktigste anleggene har batterier og reservegeneratorer med mulighet for lang driftstid, viktige anlegg har batterikapasitet i størrelsesorden et døgn, mindre viktige har batteri for noen timer, og de minst viktige har ingen reservekraft i det hele tatt. Ved langvarige feil tømmes batteribankene, og det er behov for opplading. De store teleoperatørene har mobile aggregater for dette, men antallet er begrenset, og det krever fremkommelighet. Omfattende feil over et større geografisk område med dårlig fremkommelighet på veiene, gjør at opplading av batteriene kan bli umulig. Etter hvert er også brukerne blitt avhengige av strømtilførsel til sine lokasjoner for at deres eget IKTutstyr skal virke. De er derfor avhengige av samtidig feilretting og tilførsel av strøm og IKT-tjenester. Mange brukere velger IKT-tjenester med lav pris og tilsvarende lav sikkerhet uten at de er bevisst dette. Gjenoppretting Under gjenoppretting og reparasjonsarbeider etter feil, er også IKT-sektoren avhengig av fungerende IKT-systemer for å kunne kommunisere med og dirigere mannskapene. Forholdene er imidlertid noe enklere, fordi arbeidet ikke foregår på elektriske systemer med høy spenning. Det er imidlertid viktig å kunne koordinere feilrettingen med elkraft-sektoren når begge systemer er rammet. Dette kan gi bedre ressursutnyttelse ved behov for rydding og transport, og raskere gjenoppretting når reparerte IKTanlegg ikke må vente på feilretting i elkraft-systemet lenger enn høyst nødvendig. Langvarige feilsituasjoner Side 5 av 53

6 NordBER EL-TELE-SAMARBEID Ved omfattende eller langvarige feil i elkraft-systemet, eller ved sviktende tilgang fra energikilder, i hovedsak vann til vannkraft, kan utkoblinger bli nødvendige. En metode er roterende sonevise utkoblinger som medfører at et gitt område kun har tilførsel av elektrisitet i en periode på noen timer, for så å være utkoblet i et noe større antall timer. For IKT-systemene medfører dette at alle anlegg i området mister strømmen og må gå over på nøddrift flere ganger hvert døgn. Utkoblingssystemet har to vesentlige ulemper. Den ene er at hyppig ut- og innkobling av strømtilførselen påvirker driftssikkerheten til utstyret slik at det må resettes manuelt, eller at det får permanent funksjonssvikt og må repareres. Den andre er at tiden med strømtilførsel ikke er tilstrekkelig til å gjenopplade batteriene til den ladetilstand de hadde før utkoblingen. Når dette gjentar seg, vil ladenivået i batteriene hele tiden avta slik at etter noen døgn, tømmes batteriene fullstendig før strømmen er tilbake. Dette gjør at IKT-utstyret ikke fungerer og at batteriene blir permanent ødelagt. Ved informasjonsutveksling mellom de to sektorene, kan elkraft-sektoren forsøke å skjerme IKTanleggene helt eller delvis mot planlagte utkoblinger, eller det kan forberedes å utstyre de viktigste IKT-anleggene med nødstrøm på et tidlig tidspunkt. 8.5 Behov for koordinert innsats Den situasjonen som oppstod i Syd-Sverige under orkanen Gudrun, demonstrerte grundig behovet for koordinert innsats. 1 Gjensidig avhengighet IKT-sektoren av elkraft og Elkraft-sektoren av IKT-tjenester. Denne gjensidige avhengigheten er til stede i en normalsituasjon, den forsterkes i en feilsituasjon, og den kan være avgjørende når funksjonaliteten skal gjenopprettes. Det er et stort behov for å kunne prioritere gjensidig under feilsituasjoner. 2 Koordinering av ressurser under feilretting begge sektorer vil bruke tilgjengelige ressurser under feilretting, både egne og innleide. Ved store feilsituasjoner på grunn av uvær, er det ikke sikkert at det finnes hjelperessurser i tilstrekkelig omfang til å dekke begge sektorers behov samtidig og på forskjellige geografiske områder. En koordinering i tid og sted, samt koordinering av ferdigstillelse av reparasjonsarbeider, vil bidra til raskere feilretting. 3 Forhåndsvarsel og gjensidig tilrettelegging i forbindelse med ekstraordinære situasjoner. Dette medvirker til at problemene kan bli mindre, eller helt unngås ved tilstrekkelige forberedelser. 4 Etablere kontakter For å oppnå denne koordinerte innsats, må det etableres kontakter og samarbeidsfora som kan virke som tilretteleggere. Disse fora bør etableres på nasjonalt myndighetsnivå, på operatørnivå, og grenseoverskridende. Samarbeidet vil legge til rette for kunnskap om den andre sektoren, nyttige personrelasjoner, utveksling av essensiell informasjon, etablering av planverk, øvelser og utvikling av systemer for beredskap og krisehåndtering. 8.6 Læring mellom de nordiske land Møtene i arbeidsgruppen har vist at det finnes et stort læringspotensiale. Man er kommet ulikt langt i de enkelte land, og det arbeidet som er gjort, er til dels uensartet. I Sverige er det først etablert elsamarbeide og deretter el-tele-samarbeid. Det siste har igjen ført til at det nå er etablert et telesamarbeid. Under diskusjonene dukker det hele tiden opp gode idéer og nye problemstillinger. Det er derfor av verdi å kunne ta del i erfaringene og dra nytte av dem. Den beste metoden for dette, er etter gruppens oppfatning, å etablere et forum som kan møtes et par ganger i året. Hovedformålet for forumets deltagere kan være å bidra til og delta i et nasjonalt el-tele-samarbeid. Metoden for det nasjonale Side 6 av 53

7 NordBER EL-TELE-SAMARBEID samarbeidet bør være samordnet på en slik måte at man er utnytter de beste erfaringer som andre i Norden har gjort. Forumet bør utarbeide en sjekkliste over hvilke elementer et slikt samarbeid bør inneholde. Medlemmene skal orientere forumet om nasjonale problemstillinger, erfaringer, øvelsesresultater og forhold av betydning for det nordiske samarbeidet. Forumet skal orientere NordBER om sine viktigste erfaringer og anbefalinger. 9. Anbefaling til NordBER om videre arbeid NordBER inviteres til å opprette et forum for El-tele-samarbeid. Forumet skal utveksle erfaringer, diskutere relevante problemstillinger hentet fra nasjonale og internasjonale forhold, rapportere fra hendelser og øvelser, utarbeide anbefalinger for nasjonalt el-tele-samarbeid, og vurdere behovet for å utarbeide tilsvarende anbefalinger for samarbeid over landegrensene. Forumet bør understøtte et nasjonalt el-tele-samarbeid og kunne inspirere til nasjonalt telesamarbeid. Hvert land oppnevner selv sine deltagere. Det anbefales at forumet samlet har deltagelse fra myndighetsnivå innen kraftforsyningsberedskap og teleberedskap, fra systemoperatører og fra teleoperatører som eier fastnett eller opererer i flere av de nordiske land. NordBER utpeker forumets leder. Ledervervet bør gå på omgang mellom de deltagende nasjoner. Forumets leder rapporterer erfaringer og anbefalinger av betydning for Norden til NordBER. Deltagerne i forumet dekker egne kostnader. Møter går på omgang mellom landene, og møtekostnader dekkes av vertslandet. Eventuelle andre kostnader fordeles som ellers innen NordBER. Forumets status og fortsatte virke bør evalueres av NordBER på høstmøtet Side 7 av 53

8 NordBER EL-TELE-SAMARBEID VEDLEGG DANMARK Side 8 av 53

9 NOTAT 16. marts 2007 J.nr / Ref. hko Energiforsyningsområdet Side 3/3 NordBER AG El-tele samarbejde Redegørelse, Danmark 1 A. Elsektorens afhængighed af teletjenester ved afbrud og havari. Generelt vurderer sektoren, at der på selskabsplan er god dialog med tele-selskaberne, at man er bevidst om, at it- og telekommunikation giver sårbarheder i systemet, og man er klar over, hvor der skal være alternative muligheder. Normal situation - transmissionsnet Energinet.dk s kontrolrum er tilsluttet det offentlige telefonnet via digitale forbindelser fra TDC centraler. Via Energinet.dk s eget telefonsystem (driftstelefoni) kan der etableres forbindelse til kontrolrummene hos DONG Energy og Vattenfall, samt til nogle kontrolrum tilsluttet transmissionsnettet, til enkelte distributionsnetkontrolrum, 400 kv stationer og nabolandenes TSO-kontrolrum. Driftstelefonien fungerer grundlæggende uafhængigt af det offentlige telefonsystem, men med forskellige teknologiske løsninger i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Fjernkontrolanlæggene (SCADA) kommunikerer via Energinet.dk s eget kommunikationsudstyr. Der er enten eget fibernet eller lejede linier til 400 kv / HVDC-stationerne, til de fleste 150 kv (132 kv) stationer og enkelte 60 kv stationer. De benyttede teknologier er meget forskellige og af varierende alder. Telelinier lejes på kommercielle vilkår både hos egentlige teleselskaber og hos el-net distributions- og transmissionsselskaber. Fejlsituation - transmission I en fejlsituation vil systemdriften være afhængig af telekommunikation, men vil være understøttet af flere uafhængige kommunikationsveje. Genopbygningssituation - transmission I en genopbygningssituation er Energinet.dk s eget kommunikationsudstyr generelt designet til at fungere i længere tid ved black-out end de offentlige teletjenester. Ved en strømafbrydelse af flere dages varighed kan genopbygningen ske samtidig med en gradvis genetablering af Energinet.dk s egne telefunktioner og de offentlige teletjenester. Distributionsnettet. Der kan ikke siges noget generelt om, hvilke teletjenester distributionsselskaberne har valgt. Nogle vil have egne linier og andre lejede linier eller tekniknet. I en genopbygningssituation vil transmissionsnettet være afhængige af at kunne kommunikere med de underliggende distributionsnet i en pålastningssituation. Dette kan eventuelt ske via radiokommunikation. Side 9 av 53

10 1 B. Tele-sektorens afhængighed af koordineret genopretning af el efter afbrud og havarier. Teleoperatørernes afhængighed af elsektoren blev vurderet i forbindelse med den sårbarhedsudredning, som IT- og Telestyrelsens lod udarbejde som opfølgning på den tværministerielle nationale sårbarhedsudredning fra Af såvel IT- og Telestyrelsens udredning som Nationale Sårbarhedsudredning fremgår, at teleforsyningen generelt er kritisk afhængig af elsektoren (og omvendt). I forbindelse med udredningen er det ikke vurderet, hvordan afhængigheden relaterer sig til forskellige situationer som f.eks. normalsituation, fejlsituation eller i en genetableringssituation. IT- og Telestyrelsen har ikke viden om konkrete afhængigheder i disse situationer. IT- og Telestyrelsen er heller ikke vidende om evt. samarbejdsaftaler mellem teleoperatørerne og elselskaberne. Forholdet er omfattet af teleoperatørernes egen beredskabsplanlægning set som kunde hos elselskaberne. Om afhængigheden kan det lidt mere konkret siges, at i accessnettet og accessknudepunkterne, typisk lokalcentraler, udgør elforsyningen et SPF, single-point-of-failure. Teleoperatørerne har etableret batteribackup, og disse foranstaltninger vurderes at kunne sikre driften i ca. 2 6 timer. For særligt kritiske infrastrukturelementers vedkommende er der tillige etableret nødstrømsgeneratorer. Der formodes dog at være betydelige forskelle i el-beredskabet hos de forskellige teleoperatører afhængigt af den enkelte teleoperatørs behov og vurdering. Specielt på GSM-mobiltelefonområdet medfører en række praktiske og fysiske forhold, at f.eks. basisstationerne (antennepositionerne) kun i begrænset omfang er sikret med batteribackup. For så vidt angår transportnettet og backbonenettet udgør elforsyningen ikke et SPF, idet disse net er sikret ved anvendelse af redundante linier m.m. En nærmere afklaring af teleoperatørernes afhængighed af elsektoren i forskellige situationer og teleoperatørernes foranstaltninger i forbindelse hermed indebærer et så omfattende analysearbejde på grund af de mange teleoperatører, der er på det danske telemarked, at IT- og Telestyrelsen i den nuværende situation ikke har ressourcer til dette arbejde. IT- og Telestyrelsen er imidlertid ved styrke beredskabsplanlægningen i sektoren, og den fremtidige planlægning bliver baseret på risiko- og sårbarhedsanalyser, hvor afhængigheden af elsektoren naturligt må formodes at indgå. 2. Beskrivelse af etableret samarbejde mellem el- og telesektoren Myndighedssamarbejde Der er etableret et formelt samarbejde mellem Energistyrelsen og IT- og Telestyrelsen, det Faglige Koordinations Forum (FKF) for energi, it og tele. Fra energisektoren deltager også Energinet.dk (TSO) og Foreningen Danske Olieberedskabslagre. Desuden deltager Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen. Møderne bliver brugt til overordnet informations-, videns- og erfaringsdeling på beredskabsområdet om såvel nationale som internationale forhold, herunder Side 10 av 53

11 - drøftelser af beredskabsforhold af generel karakter i forbindelse med myndighedernes udarbejdelse af redegørelser, udtalelser etc., - mulig koordinering af beredskabet, eventuelt som gensidig bistand, for de emner, der er af fælles interesse for deltagerne, - drøftelser af muligheder og behov for aftaler mellem de deltagende myndigheder om beredskabsforhold, - gensidig orientering om beredskabsforhold i egen sektor og - opbygning af netværk for uformel kontakt mellem deltagerne om beredskabsforhold. Der er ikke afholdt beredskabsøvelser i FKF-regi mellem elsektoren og it- og telesektoren. Regionalt samarbejde Der findes intet koordineret samarbejde mellem elsektoren og it- og telesektoren på regionalt plan, men Energinet.dk antager, at der jævnligt og efter behov afholdes møder mellem de enkelte teleselskaber og eltransmissions-/distributionsselskaber om driftsmæssige forhold. 3. Relevant lovgivning Tele-lovgivning Af Lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet 86 stk.1, fremgår, at Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, at udbyderne af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre samfundsvigtig telekommunikation i beredskabssituationer,.. Af Bekendtgørelse om teleberedskab 3 stk.1, 3) fremgår det, at IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om de forpligtelser af udførelsesmæssig, driftsmæssig og vedligeholdelsesmæssig art, der påhviler udbydere af offentlige telenet og teletjenester med henblik på teleberedskabets gennemførelse, herunder regler om: Retningslinier for tilvejebringelse og opretholdelse af samfundsvigtig telekommunikation til brug for beredskabsmyndighederne. Herudover eksisterer der, jf. bekendtgørelse om faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, en registreringsordning hos IT- og Telestyrelsen/NALLA (National Long Lines Agency) for faste kredsløb med henblik på, at der i en beredskabssituation bl.a. kan ske en prioriteret genetablering af beredskabsmyndighedernes faste kredsløb til samfundsvigtig telekommunikation. Endvidere henvises til bekendtgørelse om sikring af offentlige telenet og teletjenester, der giver mulighed sikret fortrinsstilling ved adgang til at benytte offentlige taletelefonitjenester i faste net, der kan være af interesse for el-selskabernes beredskabsplanlægning. El-lovgivning Af Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren 2, stk. 2 fremgår, at virksomhedernes beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaver vedrørende elforsyningssystemet med Side 11 av 53

12 henblik på 1) at reducere elforsyningssystemets sårbarheder og risici, 2) at sikre et beredskab overfor disse sårbarheder og risici, 3) at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og 4) at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed. Af samme bekendtgørelse, 11, stk. 1 fremgår, at for klassificerede anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen for et sammenhængende elforsyningssystem, også på regionalt niveau, gælder, at elselskaberne skal sikre, at 1) anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af offentligt udbudte net og tjenester for elektronisk kommunikation, og 2) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af væsentlige it-systemer. 4. Nordisk samarbejde El-sektoren Energinet.dk afholder årligt et møde med Statnett og Svenska Kraftnät, hvor de driftsmæssige forhold drøftes. Side 12 av 53

13 NordBER EL-TELE-SAMARBEID VEDLEGG FINLAND Side 13 av 53

14 Nordisk el-tele samverkan Timo Ristikankare PROMEMORIA NORDISK EL-TELESAMVERKAN Summarisk översikt Finland El-sektorens avhengighet av teletjenster og tele-sektorens avhengighet av koordinert gjenoppretting av el etter avbrudd og havarier El-sektorens avhängighet av teletjänster Nasjonalt och internasjonalt i normalsituasjon Elnätens beroende av telenäten är indirekt, dvs. nätens funktion är inte helt beroende av telenätens funktion: elproduktionen och -distributionen fungerar, även om de allmänna telenätens tjänster inte är tillgängliga. Styrningen av de aktiva komponenterna i elnätet (t.ex. brytarna) sker till största delen via elbolagens egna signalnät. Man använder också allt mera teleoperatörernas trådförbindelser och framför allt trådlösa förbindelser. Förbindelser som är baserade på mobiltelefonnätet används i allmänhet för signaler till sådana ställen som inte är de mest kritiska i fråga om eldistribution. Regional- och distributionsnät använder mera trådlösa förbindelser än stamnätet. Teleoperatörer är ofta multinationella företag. Förbindelserna mellan nordiska länder utnyttjar samma förbindelser som all annat international teletrafik. Ledningar mellan länder (till Sverige och Norge) utnyttjar i reläskydd PLC-teknik i kommunikation. Gjenoppbyggingssituasjon För att nå och leda arbetsgrupperna på fältet används antingen ett eget radiotelefonnät (VHF) som fungerar på elverksfrekvens eller kommunikation baserad på GSM-telefoner. VIRVE-nätet (Tetra-nätet) används allt mera i elbolagen. Elförsörjningen till elbolagets eget radiokommunikationsnät är säkrad. Basstationerna finns antingen vid transformatorstationerna eller i närheten av dem. Ett problem som har framkommit i användningen av egna radiotelefonnät är att man numera vid vanlig talkontakt använder GSM-telefoner och inte mera behärskar hur gamla radiotelefoner används. Dessutom håller servicekompetensen för radiotelefonerna och -systemen på att försvinna. Tillgången på reservdelar håller också på att bli sämre och osäkrare. Det kanske största problemet när det gäller användningen av kommersiella mobiltelefonnät är dock att deras kapacitet ofta inte räcker till i samband med olika störningar, och då försämras deras tillgänglighet för den operativa verksamheten. Side 14 av 53

15 Nordisk el-tele samverkan Timo Ristikankare PROMEMORIA GSM-förbindelserna har för tillfället en central roll i ledningen av den personal som utför reparationsarbete när stora störningar uppstått. Om operatörernas GSM-förbindelser, den ena efter den andra, tystnar då basstationerna blir utan el, börjar reparationerna av felen samtidigt också löpa allt långsammare. Tele-sektorens avhängighet av koordinert gjenoppretting av el etter avbrudd og havarier Normalsituasjon och feilsituasjon I Kommunikationsverkets föreskrift om effektmatning i kommunikationsnäten (30D/2003) samt i därtill hörande standardförteckning och motiveringspromemoria anges hur teleföretagen ska bereda sig på eventuella avbrott i eldistributionen. Gjenoppbyggingssituasjon Under den senaste tiden har många stormar orsakat brott på luftledningar i både el- och kommunikationsnäten. Om de skadade linjeförbindelserna har både el- och kommunikationsledningar på samma stolpar är det enligt nu gällande bestämmelser elbolaget som ansvarar för röjningsarbetet. Elbolagen och i synnerhet telenätsbolagen borde så officiellt som möjligt komma överens om att samarbeta på sina områden så att det i praktiken ska gå att informera den andra parten om frågor som berör denna. I avtalet eller promemorian om samarbete borde åtminstone följande frågor tas upp: kontaktuppgifter (speciellt uppgifter om driftscentraler och -kontrollrum) överenskommelse om vilka kommunikationsarrangemang som ska användas informering om behärskade driftsavbrott informering av den andra parten om fel och störningar i det egna nätet informering om hur länge störningarna uppskattas pågå informering om felets eller störningens influensområde samt hur reparationsarbetet framskrider samarbete i samband med omfattande röjnings- och motsvarande arbeten som påverkar båda parter Beskrive etablert samarbeid Försök att förbättra samarbetet mellan de här två branschen har börjat. Första steg har varit arbetsgrupp, som har sammanställt rapporten "Kommunikationsoch eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden". Nästa steg är en gemensam övning för el- och telebolagen. Side 15 av 53

16 Nordisk el-tele samverkan Timo Ristikankare Relevant telelovgivning PROMEMORIA Lagstiftning kräver, att teletjänster borde fungera i alla situationer. Kommunikationsverket är myndighet och det har givit taliga bestämmelser om hur telenätet ska byggas. Det finns också bestämmelser om hur företagen ska bereda sig på undantagsförhållanden. Det nordiske Best Practice Side 16 av 53

17 Försvarsekonomiska planeringskommissionen Kommunikations- och eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden Poolen för kommunikationsnät Krafthushållningspoolen 2006 Side 17 av 53

18 Försvarsekonomiska planeringskommissionen, Sektorn för informationssamhället 1/2006 Poolen för kommunikationsnät och krafthushållningspoolen Kommunikations- och eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden Sammandrag Rapporten beskriver på en allmän nivå kommunikations- och eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden. Enligt ståndpunkterna och motiveringarna i rapporten är telenätens funktion liksom också tjänsterna i telenäten helt beroende av tillgång på elenergi. Med nuvarande teknik är det omöjligt att minska det här beroendet som snarare verkar öka än minska. Elnätens beroende av telenäten är indirekt, dvs. nätens funktion är inte helt beroende av telenätens funktion: elproduktionen och -distributionen fungerar, även om de allmänna telenätens tjänster inte är tillgängliga. De driftsövervakningsuppgifter som behövs för att hålla eldistributionsnäten under kontroll är inte tillgängliga i realtid när det förekommer funktionsstörningar i telenäten, vilket betydligt försvårar nätdriftens olika funktioner jämfört med en normal situation. Beroendet märks i synnerhet i samband med reparation av fel, eftersom allmänna kommunikationstjänster speciellt mobiltelefonnätet - i regel används för att leda personalen på fältet. I rapporten ges rekommendationer som kan minska effekterna av ovannämnda beroendeförhållanden. I samband med varje rekommendation föreslås också någon organisation eller myndighet som kunde svara för en granskning av rekommendationen och eventuella fortsatta åtgärder. Projektgruppen har sammanträtt sammanlagt sex gånger. Följande personer har deltagit i arbetet i den grupp som utarbetat rapporten: - Matti Ryhänen, Savon Voima Oyj - Jarmo Ström, Fortum Esbo Abp - Mikko Viitasaari, TeliaSonera Finland Oyj - Janne Kiiskinen, TeliaSonera Finland Oyj - Keijo Partanen, Elisa Oyj - Ilpo Peltonen, Elisa Oyj/Ecosite Oy - Jarmo Anttila, Suomen Erillisverkot Oy - Timo Ristikankare, Fingrid Oyj/Krafthushållningspoolen - Kari Wirman, FiCom ry/poolen för kommunikationsnät Nyckelord kommunikationsnät, telenät, kommunikationstjänster, teletjänster, elnät, eldistribution, teleföretag, elbolag Totalt antal sidor: 2+10 Språk: Finska Sekretess: Offentlig Side 18 av 53

19 INNEHÅLL 1 Projektets bakgrund och mål Kommunikationsnätens och eldistributionsnätens inbördes beroendeförhållanden Kommunikationsnätens och deras anordningars beroende av elenergi El en förutsättning för anordningarnas funktion Luftledningar och samanvända stolpar Störande och farliga spänningar orsakade av elnätet Tryggande av eltillförseln till telenäten Elnätens beroende av kommunikationsförbindelserna Överföring av information om driftskontrollen Fältpersonalens nåbarhet Den nationella elbalansen och andra distribuerade informationssystem Slutsatser och rekommendationer Slutsatser Rekommendationer för telenät och -bolag Rekommendationer för elnät och -bolag Utveckling av samarbetet mellan elbolag och teleföretag... 3 Side 19 av 53

20 1 Projektets bakgrund och mål Vid övningen TIETO 2005 framkom det ännu en gång hur starkt beroende kommunikations- och eldistributionsnäten är av varandra: kommunikationsnäten fungerar inte utan el, och utan kommunikation får man ingen el. Vid övningen framfördes också tvivel om innehållet i de föreskrifter som Kommunikationsverket gett teleföretagen om tryggad elförsörjning samt hur ändamålsenliga de säkerhetstider är som krävs i bestämmelserna. Inga noggrannare utredningar har gjorts om hurudant beroendeförhållandet mellan kommunikations- och eldistributionsnäten är. Men man borde känna till beroendeförhållandena bättre än nu så att motiverade beslut kunde fattas om olika arrangemang som behövs för att säkerställa funktionen. En avsikt med projektet är att förbättra möjligheterna att fatta beslut. Det främsta målet för projektet är att hitta medel och utarbeta rekommendationer som gör kommunikationsnäten mindre beroende av det allmänna eldistributionsnätet och samtidigt minskar de problem som avbrott i eldistributionen orsakar i kommunikationsnäten. Rekommendationerna kan också gälla slutkonsumenterna. Ett annat mål för projektet är att påvisa vilka ställen i kommunikationssystemen som är kritiska för både störningsfri eldistribution och underhållsverksamheten i distributionen. 2 Kommunikationsnätens och eldistributionsnätens inbördes beroendeförhållanden 2.1 Kommunikationsnätens och deras anordningars beroende av elenergi El en förutsättning för anordningarnas funktion Tillgång till elenergi är en förutsättning för att kommunikationsnäten ska fungera telenäten fungerar inte utan elenergi. Det här beroendet av el kommer i framtiden att bli allt tydligare till följd av teknikförändringar i kommunikationsnäten inom den närmaste framtiden. De här förändringarna är: trådlösa anslutningsnät får allt större betydelse paketbaserad kommunikationsteknik kommer att bli mycket vanligare i anslutningsnäten de anordningar som används för att styra näten har hittills funnits inne i näten men kommer att flyttas ut och placeras utanför näten. Alla ovannämnda förändringar ökar antalet anordningar som behöver elenergi för att fungera. Anordningarna finns förutom i teleföretagens lokaler också allt oftare hos dem som använder kommunikationstjänsterna och slutkonsumenten måste ta ansvar för att anordningarnas funktion garanteras. Kommunikationsnätens huvudanordningar (telefoner, mobiltelefoner, växlar, terminaler för bredbandsnät och Side 20 av 53

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Före. 25 oktober 2005

Före. 25 oktober 2005 Före. ..och efter Gudrun! Ibland händer det oförutsedda Erfarenheter från stormen Post- och telestyrelsen, PTS Gudrun och övning Samvete 2005 Avdelningen för nätsäkerhet Robusthet i elektroniska kommunikationer

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Deltagare: Per Firring Jensen, Anna Kaikkonen, Jarle Översveen, Kari Jensen, Kjell Wahlbeck, Håkan Axelsson, L-G Strandberg, Monica Rhodiner, Marie Norrby, Mikko

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning www.nckultur.org Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org Östersund, 2013 -1- Norska museer har ett stort engagemang för lärande och pedagogik. Det visar

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget KomTek Glada Hudik Vi kommer fra Hudiksvall Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer KomTek Hudiksvall

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-01-22 Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1 Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion till Dieselvakt...

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

En mer ansvarsfull avfallshantering?

En mer ansvarsfull avfallshantering? En mer ansvarsfull avfallshantering? Chef för juridiska ärenden Leena Eränkö Tf. Verkställande direktör Esa Nummela Växjö 28.5.2013 Avfallshantering i Sverige och i Finland 2005 JLY-Medlemsinfo 3-4/2005

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Söråkers LEGO Team Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

FIRST LEGO League. Östersund 2012

FIRST LEGO League. Östersund 2012 FIRST LEGO League Östersund 2012 Presentasjon av laget Nyheden 8a Vi kommer fra Östersund Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 9 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nyhedens skola

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun UPOS Växjö Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun Säkerhetschef Bo Tenland www.vaxjo.se/upos 1 (7) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA?

HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA? HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA? Niclas Damsgaard Director, Head Energy Markets & Strategies NVE Energidagene 16 oktober 2015 1 OM SWECO 2 Together with our customers, we plan and design the cities

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

WSN 2.0 Wireless USB adapter. User manual English Svenska Norsk

WSN 2.0 Wireless USB adapter. User manual English Svenska Norsk WSN 2.0 Wireless USB adapter User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold,

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden En modern landsbygd utan gränser Slutrapport Projektfakta Prosjektnamn: Delområde Interreg: Prioritert område: Diarienummer/tilsgnsnr: Prosjektperiode: Svensk prosjekteier: Norsk prosjekteier: Regionprojekt

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

FIRST LEGO League. Skövde 2010

FIRST LEGO League. Skövde 2010 FIRST LEGO League Skövde 2010 Presentasjon av laget Tha Lego pr0os Vi kommer fra Lidköping Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 2 jenter og 8 gutter. Vi representerer Type lag: Skolelag

Läs mer

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs. Beslutsfattande Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.se Det er et pussig fenomen detta med att ta bestemmelser. I det

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Nordisk lagharmonisering inom familjerätten. Gemensamt

Nordisk lagharmonisering inom familjerätten. Gemensamt Nordisk lagharmonisering inom familjerätten Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 13:30 Nordisk lagharmonisering inom familjerätten (gemensamt) (Se sidorna 7 36 i Bind I) Island: Højesteretsadvokat Valborg

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Statsborgerskap og stemmerett. Torsdag 16. august 1984 kl. 10 Seksjonsmøte. Referat: Del I s. 225 flg.

Statsborgerskap og stemmerett. Torsdag 16. august 1984 kl. 10 Seksjonsmøte. Referat: Del I s. 225 flg. Statsborgerskap og stemmerett 409 Torsdag 16. august 1984 kl. 10 Seksjonsmøte Statsborgerskap og stemmerett Referat: Del I s. 225 flg. Debattleder: Professor jur. dr. Mikael Hidén, Finland. 410 Talere

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Allsang med Terje og Ann-Kristin

Allsang med Terje og Ann-Kristin Allsang med Terje og Ann-Kristin E - dur DE NÆRE TING DITT SINN MONNE FLYVE SÅ VIDE OMKRING DET ER SOM DU GLEMMER DE NÆRE TING DET ER SOM DU ALDRI EN TIME HAR FRED DU LENGTER BESTANDIG ET ANNET STED DU

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Söråkers 4:or Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

2.»FORSETT OG RETTSVILLFARELSE I STRAFFERETTEN«

2.»FORSETT OG RETTSVILLFARELSE I STRAFFERETTEN« Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade 113 att advokaterna kan övertyga sina klienter om, att ingen orätt har skett dem. Det är viktigt i en angelägenhet, där det är just fråga om förtroende. Jag

Läs mer

FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN

FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN Unionsupplösningen 1905: Ruth Hemstad Torbjörn Nilsson Ole Kr. Grimnes Lars-Åke Engblom Roald Berg Leif Høghaug Jarl Torbacke Intervju

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Metodbok. Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till

Metodbok. Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till Metodbok Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till 2 0 1 1 Førord I løpet av forstudien Hållbar Medborgardialog så Uddevalla og Fredrikstad

Läs mer

Informationsbrist vid elavbrott

Informationsbrist vid elavbrott Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten,

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

H Ä R R Y DA E N E R G I

H Ä R R Y DA E N E R G I Nytändning! HÄRRYDA ENERGI 2 Tänt var det här! Som elkund är din förväntan att det alltid ska finnas el i vägguttaget. Självklart, svarar vi! Vår ambition här på Härryda Energi att i alla lägen göra allt

Läs mer

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik nr 3/2014 Projektledarna sammanfattar Specialnummer Vad har projektet åstadkommit vad händer nu? 1 Innehåll 2 3 4. 5 13. 14. 15. 38 40. 41 43. Projektets

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Vindkraft i Orkdalsregionen

Vindkraft i Orkdalsregionen Vindkraft i Orkdalsregionen E.C.A AS Energy Consulting Advising E.C.A AS Energy Consulting Advising Fullt trøkk både på Fosen og i Snillfjord/Hitra Statnett forutsetter investerings-beslutning for minst

Läs mer

Aalborg Universitet. LCC for byggverk Thorsnes, T.; Gundersen, N.A.; Haugbølle, Kim. Publication date: 2001

Aalborg Universitet. LCC for byggverk Thorsnes, T.; Gundersen, N.A.; Haugbølle, Kim. Publication date: 2001 Aalborg Universitet LCC for byggverk Thorsnes, T.; Gundersen, N.A.; Haugbølle, Kim Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

THE FRINGE FESTIVAL OF EDINBURGH. GRUPP C Erlend Jegstad, Elisabet Wilhede, Leo Ruckman, Eyrun Thorhallsdottir, Helena Emms, Anna hasselblad

THE FRINGE FESTIVAL OF EDINBURGH. GRUPP C Erlend Jegstad, Elisabet Wilhede, Leo Ruckman, Eyrun Thorhallsdottir, Helena Emms, Anna hasselblad THE FRINGE FESTIVAL OF EDINBURGH GRUPP C Erlend Jegstad, Elisabet Wilhede, Leo Ruckman, Eyrun Thorhallsdottir, Helena Emms, Anna hasselblad Inledning: Den 28 november 2003 åkte vi till Edinburgh för att

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

GNU: IT-didaktisk slutrapport

GNU: IT-didaktisk slutrapport GNU: IT-didaktisk slutrapport Maria Spante, Högskolan Väst (Se) & Tor Arne Wølner, Høskolen i Buskerud og Vestfold (No) Syftet med den it didaktiska rapporten är att visa på mångfalden av Modeller, verktyg,

Läs mer

1 kap. 4 LOU 2015-10-01. Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap.

1 kap. 4 LOU 2015-10-01. Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap. Kaisa Adlercreutz, Advokat/Partner 30 september 2015 Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap. 4 LOU 1 kap. 4 LOU Lydelse: Denna

Läs mer

Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge

Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge Forskning under lärarpraktik i matematik Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge Abstrakt Lärarutbildningen

Läs mer

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 2008-02-26 NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 Efter diskussioner med NNM s ambassadörer, den 20 feb 2008 i Reykjavik, har följande underlag till en paviljong (stand) vid

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København www.pwc.dk Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Kl. 08.30 09.00 Morgenmad Kl. 09.00 09.45 Kl. 09.45 10.00 Kl. 10.00 10.45 Kl. 10.45 11.00 Kl. 11.00

Läs mer