NordBER EL-TELE-SAMARBEID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NordBER EL-TELE-SAMARBEID"

Transkript

1 NordBER EL-TELE-SAMARBEID NORDISK EL-TELE-SAMARBEID SAMMENDRAG OG ANBEFALING Heidi Ingeman Koch, Energistyrelsen Thomas Due Jørgensen, It- og Telestyrelsen Timo Ristikankare, Fingrid Arbeidsgruppe Luðvik Ögmundson, Landsnet El-Tele: Helge Ulsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Tor Aalborg, Statnett Håkon Styri, Post- og teletilsynet Krister de Vries, Svenska Kraftnät Notater: Helge Ulsberg Dato: Nordisk El-Tele-samarbeid 1. Bakgrunn Nordisk el-telesamarbeid er et av de områdene som ble foreslått for NordBER i 2005 som et mulig samarbeidsområde. På møtet i Malmö mai 2006 ble det besluttet at en arbeidsgruppe skulle utarbeide oppdragsbeskrivelser, herunder nordisk el-telesamarbeid. På møtet i København i september 2006 besluttet NordBER å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide en forstudie. Timo Ristikankare fra Fingrid og Helge Ulsberg fra NVE fikk i oppdrag å lede arbeidet. De enkelte medlemsland skulle utpeke sine deltagere. 2. Tolkning av oppdrag Arbeidsgruppen har tolket oppdraget til å gjennomføre en forstudie og utarbeide en anbefaling til NordBER. Forstudien skal beskrive aktuell situasjon vedrørende el-telesamarbeidet i de nordiske land. Anbefalingen skal gi et råd til NordBER om og hvordan dette arbeidet kan videreføres. Det nordiske telemarkedet er akkurat som elmarkedet grenseoverskridende, og avhengighetsforholdene er store. Med dette som bakgrunn bør et nordisk arbeide med el-telesamarbeid innledes. En første tilnærming kan være kontakt med respektive lands systemoperatører og telemyndigheter. 3. Avgrensning Ansvaret for samvirke innenfor el-tele skal ikke overtas av NordBER på noen måte. Ansvaret er alltid hos respektive selskap og myndighet. Arbeidet avgrenses mot tilsvarende og lignende oppdrag i Nordel og NordREG, og mot det arbeid som foregår i NordBERs egen arbeidsgruppe Ag-ITS. Side 1 av 53

2 NordBER EL-TELE-SAMARBEID 4. Mål og hensikt Målet med el-telesamarbeid i regi av NordBER er å lage et grunnlag for bedre samvirke innen og mellom de nordiske land på dette området. Arbeidet kan lede til en statusbeskrivelse, oversikt over problemområder, erfaringsutveksling og gode eksempler. Hensikten er å oppnå et godt samvirke mellom el- og teleselskaper i forbindelse med krisehåndtering, herunder informasjonsutveksling og feilretting slik at gjenoppbygging av el- og telenett skjer i hensiktsmessig rekkefølge slik at uønskede konsekvenser av den gjensidige avhengigheten minimaliseres. 5. Oppdragsbeskrivelse Arbeidsgruppen har gjennomført en forstudie. Studien skal svare på om det er hensiktsmessig å starte et nordisk prosjekt. Arbeidsgruppen har arbeidet etter følgende oppdrag til forstudien: - Detaljere oppdraget - Undersøke status nasjonalt - Etablere kontakt nasjonalt mot tele - Skissere relevante problemstillinger - Utarbeide forslag til ev. prosjektbeskrivelse. 6. Ressurser Arbeidsgruppen har hatt 8 deltagere med 1-3 deltagere fra hvert land. Gruppens kostnader til forstudien har begrenset seg til tre møter og egen arbeidsinnsats. Vertskap ved møtene har vært Danmark, Norge og Finland. Hvert lands deltagere har svart for kostnader for egen deltagelse, herunder reise og opphold. 7. Tidsplan Arbeidsgruppen har hatt møter 15. januar, 1. mars og 30. mars, og avleverer sitt sluttarbeid til møtet i NordBER april Sammendrag Dette sammendraget er basert på det materiale som er utarbeidet i hvert enkelt land. Sammendraget beskriver i all hovedsak det som gjelder for alle. For øvrig henvises det til de nasjonale rapportene som er vedlagt. El-tele-samarbeidet er ulikt utviklet og rapportert, men det kan allikevel konstateres mange likhetstrekk i hva som er relevante problemstillinger. Eksempler på slike problemstillinger kan være mangelfull varsling og informasjonsformidling om aktuell situasjon, avhengighet mellom gjenoprettingsressurser når el- og tele-kabler henger i de samme mastene, manglende strøm til viktige telekommunikasjonsanlegg som elforsyningen er avhengig av, sikring av elforsyningens styringssignaler som overføres gjennom tele-nettet og mobilkommunikasjon med mannskaper. Den finske rapporten Kommunikations- och eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden fra Försvarsekonomiska planeringskommissionen, Poolen för kommunikationsnät og Krafthushållningspoolen 2006, inneholder 14 anbefalinger som er høyst relevante, samt et godt beskrivende sammendrag. De forhold som diskuteres i det følgende, er valgt med basis i gjensidig avhengighet, i behovet for koordinert gjenoppretting etter havarier og driftsavbrudd, i behovet for å etablere kontaktpunkter Side 2 av 53

3 NordBER EL-TELE-SAMARBEID mellom sektorene for å utveksle informasjon, og for å bidra til informasjonsutbytte og læring mellom de nordiske land. Betegnelsene på sektorene el" og tele, og innholdet i tele er ikke likt i de nordiske landene. I det følgende brukes begrepet elkraftsektoren for å betegne alle forhold vedrørende produksjon, transmisjon, transformering og distribusjon av elektrisitet. Begrepet IKT-sektoren brukes tilsvarende for å betegne alle forhold vedrørende transport og behandling av tale og data i tele-, kommunikasjonsog datasystemer. 8.1 Gjensidig avhengighet I figuren er den gjensidige avhengigheten forsøkt illustrert. Sektorene er avhengige av hverandre, og de er begge avhengige av egne ressurser. Gjensidig afhængighed mellem El- og Tele- sektorene Vigtige samfundsmæssige grundtjenester Afhængigheden Stor afhængighed El-energi IT Nødgeneratorer og UPSer El-sektoren Delvis afhængighed Mulige fælles forbindelser Ingen forbindelser IKT Nødgeneratorer og UPSer Tele-sektoren 8.2 Status for samarbeid I alle de nordiske land er det i dag etablert et samarbeid på myndighetsnivå mellom elkraft-sektoren og IKT-sektoren. I Danmark er det på selskapsplan en god dialog med IKT-selskapene, man er bevisst på at IT- og telekommunikasjon gir sårbarhet, og man er klar over hvor det skal være alternative muligheter. Det er etablert et formelt samarbeid mellom Energistyrelsen og IT- og Telestyrelsen, det Faglige Side 3 av 53

4 NordBER EL-TELE-SAMARBEID KoordinationsForum for energi, it og tele. Fra energisektoren deltar også Energinet.dk og Foreningen Danske Olieberedskabslagre. Dessuten deltar Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen. Møtene blir brukt til overordnet informasjons-, vitensog erfaringsdeling på beredskapsområdet om så vel nasjonale som internasjonale forhold. Det er i denne sammenheng ikke avholdt beredskapsøvelser i mellom elkraftsektoren og IKT-sektoren. I Finland har forsøk på å forbedre samarbeidet mellom de to bransjene begynt. Første steg har vært arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten "Kommunikations- och eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden". Neste steg er en felles øvelse for el- og teleselskapene. På Island er det generelt en god dialog mellom IKT-selskapene og elkraft-sektoren. Man er bevisst om at det er sårbarheter i IKT-systemet, og man er klar over at det skal finnes alternative muligheter. Formelt samarbeid eksisterer ikke. I Norge har NVE og Post- og teletilsynet etablert et samarbeid og inngår i disse dager en samarbeidsavtale. Samarbeidet hittil har vært rettet mot felles beredskapsøvelser og at elkraftforsyningen skal prioritere IKT-anlegg. NVE har deltatt ved utarbeidelsen av scenario for en øvelse med Post- og teletilsynet. Scenariet bestod i langvarig strømbortfall. Høsten 2005 ble det gjennomført en øvelse ("Øvelse Overføring") med de to tilsynene samt Statnett og Telenor. Øvelsen tok for seg omfattende problemer og utfall i elektrisitetsforsyningen. I Sverige har elnettselskapene i Svensk Energis regi dannet en landsdekkende samarbeidsorganisasjon for å effektivisere reparasjonsarbeid og minske avbruddstider. Organisasjonen er delt i sju samarbeidsområder, inndelt etter geografiske og meteorologiske forutsetninger. Ledelsen for disse områdene består av en ordfører og 7-13 medlemmer fra nettselskapene i området, samt representanter fra Svensk Energi og Svenska Kraftnät. Den nasjonale TeleSamverkansGruppen ble dannet i 2005 for å støtte gjenoppretting av infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon under ekstraordinære hendelser. I 2004 startet Post & Telestyrelsen og Svenska Kraftnät et samarbeid mellom IKT-operatørene og elnett-operatørene innen driftsledelse og gjenoppretting ved kriser og forstyrrelser i elforsyningen og IKT-nettene. Formålet med samarbeidet er å bygge opp et kontaktnett, skape tillit, opprette kontaktlister mellom driftssentralene og finne former for å raskt kunne skape et felles bilde av situasjonen. Det ble holdet tre nasjonale seminarer i , og tre i 2006, med ca 80 deltagere hver gang. 8.3 Elkraftsektorens avhengighet av IKT-tjenester Normalsituasjonen I en normalsituasjon er elkraftsektoren avhengig av IKT-tjenester for å overføre styringssignaler, kommunisere med mannskap, innrapportere data og ha kontroll med anleggene. Bortfall av IKTtjenester påvirker ikke produksjon og leveranse av strøm på kort sikt. Feilsituasjonen Nettdrift og produksjon forløper uavhengig av kontinuerlig tilgang på IKT-tjenester. Ved bortfall av IKT-tjenester fortsetter driften med de innstillinger som forelå umiddelbart før bortfallet fant sted. Feil i elkraftsystemet som måtte oppstå, kontrolleres over egne sambandsforbindelser (relévern) som forutsettes å fungere uavhengig av bortfall av IKT-tjenester generelt. Side 4 av 53

5 NordBER EL-TELE-SAMARBEID Fortsatt regulering og produksjonstilpasning blir derimot umulig hvis styringen ikke går over egne uavhengige IKT-forbindelser, eller inntil anleggene er bemannet eller alternative sambandsforbindelser er etablert. Gjenoppretting Under gjenoppretting og utbedring av feil, er elkraftsektoren avhengig av fungerende IKT-systemer. Disse er viktige for kommunikasjon med mannskaper, kontroll, styring og overvåking (SCADA), posisjonering av mannskapene (GPS) og tilgang på kart-data. Ulike former for mobilkommunikasjon benyttes. Disse kan være egne sambandssystemer, driftstelefoni, mobiltelefoni (GSM), ulike offentlige telefonitjenester, satelittkommunikasjon, radio (VHF), nødnett (TETRA) og annet. Sårbarheten er stor når det er avhengighet av IKT-systemer som rammes av den samme feil som elkraftsektoren skal utbedre. 8.4 IKT-sektorens avhengighet av elkraft Normalsituasjonen IKT-tjenester og nettdrift er helt avhengig av kontinuerlig strømtilførsel til drift og styring. Bortfall av strøm gir øyeblikkelige virkninger på IKT-systemene. Feilsituasjonen Når strømtilførselen svikter, fortsetter bare de IKT-systemer å fungere som har egne kilder for elektrisk energi. For å kunne opprettholde leveransene av IKT-tjenester i en situasjon uten ekstern strømtilførsel, er sektoren derfor avhengig av batteriløsninger og reservegeneratorer. IKT-nettet er generelt bygget slik at de aller viktigste anleggene har batterier og reservegeneratorer med mulighet for lang driftstid, viktige anlegg har batterikapasitet i størrelsesorden et døgn, mindre viktige har batteri for noen timer, og de minst viktige har ingen reservekraft i det hele tatt. Ved langvarige feil tømmes batteribankene, og det er behov for opplading. De store teleoperatørene har mobile aggregater for dette, men antallet er begrenset, og det krever fremkommelighet. Omfattende feil over et større geografisk område med dårlig fremkommelighet på veiene, gjør at opplading av batteriene kan bli umulig. Etter hvert er også brukerne blitt avhengige av strømtilførsel til sine lokasjoner for at deres eget IKTutstyr skal virke. De er derfor avhengige av samtidig feilretting og tilførsel av strøm og IKT-tjenester. Mange brukere velger IKT-tjenester med lav pris og tilsvarende lav sikkerhet uten at de er bevisst dette. Gjenoppretting Under gjenoppretting og reparasjonsarbeider etter feil, er også IKT-sektoren avhengig av fungerende IKT-systemer for å kunne kommunisere med og dirigere mannskapene. Forholdene er imidlertid noe enklere, fordi arbeidet ikke foregår på elektriske systemer med høy spenning. Det er imidlertid viktig å kunne koordinere feilrettingen med elkraft-sektoren når begge systemer er rammet. Dette kan gi bedre ressursutnyttelse ved behov for rydding og transport, og raskere gjenoppretting når reparerte IKTanlegg ikke må vente på feilretting i elkraft-systemet lenger enn høyst nødvendig. Langvarige feilsituasjoner Side 5 av 53

6 NordBER EL-TELE-SAMARBEID Ved omfattende eller langvarige feil i elkraft-systemet, eller ved sviktende tilgang fra energikilder, i hovedsak vann til vannkraft, kan utkoblinger bli nødvendige. En metode er roterende sonevise utkoblinger som medfører at et gitt område kun har tilførsel av elektrisitet i en periode på noen timer, for så å være utkoblet i et noe større antall timer. For IKT-systemene medfører dette at alle anlegg i området mister strømmen og må gå over på nøddrift flere ganger hvert døgn. Utkoblingssystemet har to vesentlige ulemper. Den ene er at hyppig ut- og innkobling av strømtilførselen påvirker driftssikkerheten til utstyret slik at det må resettes manuelt, eller at det får permanent funksjonssvikt og må repareres. Den andre er at tiden med strømtilførsel ikke er tilstrekkelig til å gjenopplade batteriene til den ladetilstand de hadde før utkoblingen. Når dette gjentar seg, vil ladenivået i batteriene hele tiden avta slik at etter noen døgn, tømmes batteriene fullstendig før strømmen er tilbake. Dette gjør at IKT-utstyret ikke fungerer og at batteriene blir permanent ødelagt. Ved informasjonsutveksling mellom de to sektorene, kan elkraft-sektoren forsøke å skjerme IKTanleggene helt eller delvis mot planlagte utkoblinger, eller det kan forberedes å utstyre de viktigste IKT-anleggene med nødstrøm på et tidlig tidspunkt. 8.5 Behov for koordinert innsats Den situasjonen som oppstod i Syd-Sverige under orkanen Gudrun, demonstrerte grundig behovet for koordinert innsats. 1 Gjensidig avhengighet IKT-sektoren av elkraft og Elkraft-sektoren av IKT-tjenester. Denne gjensidige avhengigheten er til stede i en normalsituasjon, den forsterkes i en feilsituasjon, og den kan være avgjørende når funksjonaliteten skal gjenopprettes. Det er et stort behov for å kunne prioritere gjensidig under feilsituasjoner. 2 Koordinering av ressurser under feilretting begge sektorer vil bruke tilgjengelige ressurser under feilretting, både egne og innleide. Ved store feilsituasjoner på grunn av uvær, er det ikke sikkert at det finnes hjelperessurser i tilstrekkelig omfang til å dekke begge sektorers behov samtidig og på forskjellige geografiske områder. En koordinering i tid og sted, samt koordinering av ferdigstillelse av reparasjonsarbeider, vil bidra til raskere feilretting. 3 Forhåndsvarsel og gjensidig tilrettelegging i forbindelse med ekstraordinære situasjoner. Dette medvirker til at problemene kan bli mindre, eller helt unngås ved tilstrekkelige forberedelser. 4 Etablere kontakter For å oppnå denne koordinerte innsats, må det etableres kontakter og samarbeidsfora som kan virke som tilretteleggere. Disse fora bør etableres på nasjonalt myndighetsnivå, på operatørnivå, og grenseoverskridende. Samarbeidet vil legge til rette for kunnskap om den andre sektoren, nyttige personrelasjoner, utveksling av essensiell informasjon, etablering av planverk, øvelser og utvikling av systemer for beredskap og krisehåndtering. 8.6 Læring mellom de nordiske land Møtene i arbeidsgruppen har vist at det finnes et stort læringspotensiale. Man er kommet ulikt langt i de enkelte land, og det arbeidet som er gjort, er til dels uensartet. I Sverige er det først etablert elsamarbeide og deretter el-tele-samarbeid. Det siste har igjen ført til at det nå er etablert et telesamarbeid. Under diskusjonene dukker det hele tiden opp gode idéer og nye problemstillinger. Det er derfor av verdi å kunne ta del i erfaringene og dra nytte av dem. Den beste metoden for dette, er etter gruppens oppfatning, å etablere et forum som kan møtes et par ganger i året. Hovedformålet for forumets deltagere kan være å bidra til og delta i et nasjonalt el-tele-samarbeid. Metoden for det nasjonale Side 6 av 53

7 NordBER EL-TELE-SAMARBEID samarbeidet bør være samordnet på en slik måte at man er utnytter de beste erfaringer som andre i Norden har gjort. Forumet bør utarbeide en sjekkliste over hvilke elementer et slikt samarbeid bør inneholde. Medlemmene skal orientere forumet om nasjonale problemstillinger, erfaringer, øvelsesresultater og forhold av betydning for det nordiske samarbeidet. Forumet skal orientere NordBER om sine viktigste erfaringer og anbefalinger. 9. Anbefaling til NordBER om videre arbeid NordBER inviteres til å opprette et forum for El-tele-samarbeid. Forumet skal utveksle erfaringer, diskutere relevante problemstillinger hentet fra nasjonale og internasjonale forhold, rapportere fra hendelser og øvelser, utarbeide anbefalinger for nasjonalt el-tele-samarbeid, og vurdere behovet for å utarbeide tilsvarende anbefalinger for samarbeid over landegrensene. Forumet bør understøtte et nasjonalt el-tele-samarbeid og kunne inspirere til nasjonalt telesamarbeid. Hvert land oppnevner selv sine deltagere. Det anbefales at forumet samlet har deltagelse fra myndighetsnivå innen kraftforsyningsberedskap og teleberedskap, fra systemoperatører og fra teleoperatører som eier fastnett eller opererer i flere av de nordiske land. NordBER utpeker forumets leder. Ledervervet bør gå på omgang mellom de deltagende nasjoner. Forumets leder rapporterer erfaringer og anbefalinger av betydning for Norden til NordBER. Deltagerne i forumet dekker egne kostnader. Møter går på omgang mellom landene, og møtekostnader dekkes av vertslandet. Eventuelle andre kostnader fordeles som ellers innen NordBER. Forumets status og fortsatte virke bør evalueres av NordBER på høstmøtet Side 7 av 53

8 NordBER EL-TELE-SAMARBEID VEDLEGG DANMARK Side 8 av 53

9 NOTAT 16. marts 2007 J.nr / Ref. hko Energiforsyningsområdet Side 3/3 NordBER AG El-tele samarbejde Redegørelse, Danmark 1 A. Elsektorens afhængighed af teletjenester ved afbrud og havari. Generelt vurderer sektoren, at der på selskabsplan er god dialog med tele-selskaberne, at man er bevidst om, at it- og telekommunikation giver sårbarheder i systemet, og man er klar over, hvor der skal være alternative muligheder. Normal situation - transmissionsnet Energinet.dk s kontrolrum er tilsluttet det offentlige telefonnet via digitale forbindelser fra TDC centraler. Via Energinet.dk s eget telefonsystem (driftstelefoni) kan der etableres forbindelse til kontrolrummene hos DONG Energy og Vattenfall, samt til nogle kontrolrum tilsluttet transmissionsnettet, til enkelte distributionsnetkontrolrum, 400 kv stationer og nabolandenes TSO-kontrolrum. Driftstelefonien fungerer grundlæggende uafhængigt af det offentlige telefonsystem, men med forskellige teknologiske løsninger i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Fjernkontrolanlæggene (SCADA) kommunikerer via Energinet.dk s eget kommunikationsudstyr. Der er enten eget fibernet eller lejede linier til 400 kv / HVDC-stationerne, til de fleste 150 kv (132 kv) stationer og enkelte 60 kv stationer. De benyttede teknologier er meget forskellige og af varierende alder. Telelinier lejes på kommercielle vilkår både hos egentlige teleselskaber og hos el-net distributions- og transmissionsselskaber. Fejlsituation - transmission I en fejlsituation vil systemdriften være afhængig af telekommunikation, men vil være understøttet af flere uafhængige kommunikationsveje. Genopbygningssituation - transmission I en genopbygningssituation er Energinet.dk s eget kommunikationsudstyr generelt designet til at fungere i længere tid ved black-out end de offentlige teletjenester. Ved en strømafbrydelse af flere dages varighed kan genopbygningen ske samtidig med en gradvis genetablering af Energinet.dk s egne telefunktioner og de offentlige teletjenester. Distributionsnettet. Der kan ikke siges noget generelt om, hvilke teletjenester distributionsselskaberne har valgt. Nogle vil have egne linier og andre lejede linier eller tekniknet. I en genopbygningssituation vil transmissionsnettet være afhængige af at kunne kommunikere med de underliggende distributionsnet i en pålastningssituation. Dette kan eventuelt ske via radiokommunikation. Side 9 av 53

10 1 B. Tele-sektorens afhængighed af koordineret genopretning af el efter afbrud og havarier. Teleoperatørernes afhængighed af elsektoren blev vurderet i forbindelse med den sårbarhedsudredning, som IT- og Telestyrelsens lod udarbejde som opfølgning på den tværministerielle nationale sårbarhedsudredning fra Af såvel IT- og Telestyrelsens udredning som Nationale Sårbarhedsudredning fremgår, at teleforsyningen generelt er kritisk afhængig af elsektoren (og omvendt). I forbindelse med udredningen er det ikke vurderet, hvordan afhængigheden relaterer sig til forskellige situationer som f.eks. normalsituation, fejlsituation eller i en genetableringssituation. IT- og Telestyrelsen har ikke viden om konkrete afhængigheder i disse situationer. IT- og Telestyrelsen er heller ikke vidende om evt. samarbejdsaftaler mellem teleoperatørerne og elselskaberne. Forholdet er omfattet af teleoperatørernes egen beredskabsplanlægning set som kunde hos elselskaberne. Om afhængigheden kan det lidt mere konkret siges, at i accessnettet og accessknudepunkterne, typisk lokalcentraler, udgør elforsyningen et SPF, single-point-of-failure. Teleoperatørerne har etableret batteribackup, og disse foranstaltninger vurderes at kunne sikre driften i ca. 2 6 timer. For særligt kritiske infrastrukturelementers vedkommende er der tillige etableret nødstrømsgeneratorer. Der formodes dog at være betydelige forskelle i el-beredskabet hos de forskellige teleoperatører afhængigt af den enkelte teleoperatørs behov og vurdering. Specielt på GSM-mobiltelefonområdet medfører en række praktiske og fysiske forhold, at f.eks. basisstationerne (antennepositionerne) kun i begrænset omfang er sikret med batteribackup. For så vidt angår transportnettet og backbonenettet udgør elforsyningen ikke et SPF, idet disse net er sikret ved anvendelse af redundante linier m.m. En nærmere afklaring af teleoperatørernes afhængighed af elsektoren i forskellige situationer og teleoperatørernes foranstaltninger i forbindelse hermed indebærer et så omfattende analysearbejde på grund af de mange teleoperatører, der er på det danske telemarked, at IT- og Telestyrelsen i den nuværende situation ikke har ressourcer til dette arbejde. IT- og Telestyrelsen er imidlertid ved styrke beredskabsplanlægningen i sektoren, og den fremtidige planlægning bliver baseret på risiko- og sårbarhedsanalyser, hvor afhængigheden af elsektoren naturligt må formodes at indgå. 2. Beskrivelse af etableret samarbejde mellem el- og telesektoren Myndighedssamarbejde Der er etableret et formelt samarbejde mellem Energistyrelsen og IT- og Telestyrelsen, det Faglige Koordinations Forum (FKF) for energi, it og tele. Fra energisektoren deltager også Energinet.dk (TSO) og Foreningen Danske Olieberedskabslagre. Desuden deltager Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen. Møderne bliver brugt til overordnet informations-, videns- og erfaringsdeling på beredskabsområdet om såvel nationale som internationale forhold, herunder Side 10 av 53

11 - drøftelser af beredskabsforhold af generel karakter i forbindelse med myndighedernes udarbejdelse af redegørelser, udtalelser etc., - mulig koordinering af beredskabet, eventuelt som gensidig bistand, for de emner, der er af fælles interesse for deltagerne, - drøftelser af muligheder og behov for aftaler mellem de deltagende myndigheder om beredskabsforhold, - gensidig orientering om beredskabsforhold i egen sektor og - opbygning af netværk for uformel kontakt mellem deltagerne om beredskabsforhold. Der er ikke afholdt beredskabsøvelser i FKF-regi mellem elsektoren og it- og telesektoren. Regionalt samarbejde Der findes intet koordineret samarbejde mellem elsektoren og it- og telesektoren på regionalt plan, men Energinet.dk antager, at der jævnligt og efter behov afholdes møder mellem de enkelte teleselskaber og eltransmissions-/distributionsselskaber om driftsmæssige forhold. 3. Relevant lovgivning Tele-lovgivning Af Lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet 86 stk.1, fremgår, at Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, at udbyderne af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre samfundsvigtig telekommunikation i beredskabssituationer,.. Af Bekendtgørelse om teleberedskab 3 stk.1, 3) fremgår det, at IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om de forpligtelser af udførelsesmæssig, driftsmæssig og vedligeholdelsesmæssig art, der påhviler udbydere af offentlige telenet og teletjenester med henblik på teleberedskabets gennemførelse, herunder regler om: Retningslinier for tilvejebringelse og opretholdelse af samfundsvigtig telekommunikation til brug for beredskabsmyndighederne. Herudover eksisterer der, jf. bekendtgørelse om faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, en registreringsordning hos IT- og Telestyrelsen/NALLA (National Long Lines Agency) for faste kredsløb med henblik på, at der i en beredskabssituation bl.a. kan ske en prioriteret genetablering af beredskabsmyndighedernes faste kredsløb til samfundsvigtig telekommunikation. Endvidere henvises til bekendtgørelse om sikring af offentlige telenet og teletjenester, der giver mulighed sikret fortrinsstilling ved adgang til at benytte offentlige taletelefonitjenester i faste net, der kan være af interesse for el-selskabernes beredskabsplanlægning. El-lovgivning Af Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren 2, stk. 2 fremgår, at virksomhedernes beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaver vedrørende elforsyningssystemet med Side 11 av 53

12 henblik på 1) at reducere elforsyningssystemets sårbarheder og risici, 2) at sikre et beredskab overfor disse sårbarheder og risici, 3) at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og 4) at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed. Af samme bekendtgørelse, 11, stk. 1 fremgår, at for klassificerede anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen for et sammenhængende elforsyningssystem, også på regionalt niveau, gælder, at elselskaberne skal sikre, at 1) anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af offentligt udbudte net og tjenester for elektronisk kommunikation, og 2) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af væsentlige it-systemer. 4. Nordisk samarbejde El-sektoren Energinet.dk afholder årligt et møde med Statnett og Svenska Kraftnät, hvor de driftsmæssige forhold drøftes. Side 12 av 53

13 NordBER EL-TELE-SAMARBEID VEDLEGG FINLAND Side 13 av 53

14 Nordisk el-tele samverkan Timo Ristikankare PROMEMORIA NORDISK EL-TELESAMVERKAN Summarisk översikt Finland El-sektorens avhengighet av teletjenster og tele-sektorens avhengighet av koordinert gjenoppretting av el etter avbrudd og havarier El-sektorens avhängighet av teletjänster Nasjonalt och internasjonalt i normalsituasjon Elnätens beroende av telenäten är indirekt, dvs. nätens funktion är inte helt beroende av telenätens funktion: elproduktionen och -distributionen fungerar, även om de allmänna telenätens tjänster inte är tillgängliga. Styrningen av de aktiva komponenterna i elnätet (t.ex. brytarna) sker till största delen via elbolagens egna signalnät. Man använder också allt mera teleoperatörernas trådförbindelser och framför allt trådlösa förbindelser. Förbindelser som är baserade på mobiltelefonnätet används i allmänhet för signaler till sådana ställen som inte är de mest kritiska i fråga om eldistribution. Regional- och distributionsnät använder mera trådlösa förbindelser än stamnätet. Teleoperatörer är ofta multinationella företag. Förbindelserna mellan nordiska länder utnyttjar samma förbindelser som all annat international teletrafik. Ledningar mellan länder (till Sverige och Norge) utnyttjar i reläskydd PLC-teknik i kommunikation. Gjenoppbyggingssituasjon För att nå och leda arbetsgrupperna på fältet används antingen ett eget radiotelefonnät (VHF) som fungerar på elverksfrekvens eller kommunikation baserad på GSM-telefoner. VIRVE-nätet (Tetra-nätet) används allt mera i elbolagen. Elförsörjningen till elbolagets eget radiokommunikationsnät är säkrad. Basstationerna finns antingen vid transformatorstationerna eller i närheten av dem. Ett problem som har framkommit i användningen av egna radiotelefonnät är att man numera vid vanlig talkontakt använder GSM-telefoner och inte mera behärskar hur gamla radiotelefoner används. Dessutom håller servicekompetensen för radiotelefonerna och -systemen på att försvinna. Tillgången på reservdelar håller också på att bli sämre och osäkrare. Det kanske största problemet när det gäller användningen av kommersiella mobiltelefonnät är dock att deras kapacitet ofta inte räcker till i samband med olika störningar, och då försämras deras tillgänglighet för den operativa verksamheten. Side 14 av 53

15 Nordisk el-tele samverkan Timo Ristikankare PROMEMORIA GSM-förbindelserna har för tillfället en central roll i ledningen av den personal som utför reparationsarbete när stora störningar uppstått. Om operatörernas GSM-förbindelser, den ena efter den andra, tystnar då basstationerna blir utan el, börjar reparationerna av felen samtidigt också löpa allt långsammare. Tele-sektorens avhängighet av koordinert gjenoppretting av el etter avbrudd og havarier Normalsituasjon och feilsituasjon I Kommunikationsverkets föreskrift om effektmatning i kommunikationsnäten (30D/2003) samt i därtill hörande standardförteckning och motiveringspromemoria anges hur teleföretagen ska bereda sig på eventuella avbrott i eldistributionen. Gjenoppbyggingssituasjon Under den senaste tiden har många stormar orsakat brott på luftledningar i både el- och kommunikationsnäten. Om de skadade linjeförbindelserna har både el- och kommunikationsledningar på samma stolpar är det enligt nu gällande bestämmelser elbolaget som ansvarar för röjningsarbetet. Elbolagen och i synnerhet telenätsbolagen borde så officiellt som möjligt komma överens om att samarbeta på sina områden så att det i praktiken ska gå att informera den andra parten om frågor som berör denna. I avtalet eller promemorian om samarbete borde åtminstone följande frågor tas upp: kontaktuppgifter (speciellt uppgifter om driftscentraler och -kontrollrum) överenskommelse om vilka kommunikationsarrangemang som ska användas informering om behärskade driftsavbrott informering av den andra parten om fel och störningar i det egna nätet informering om hur länge störningarna uppskattas pågå informering om felets eller störningens influensområde samt hur reparationsarbetet framskrider samarbete i samband med omfattande röjnings- och motsvarande arbeten som påverkar båda parter Beskrive etablert samarbeid Försök att förbättra samarbetet mellan de här två branschen har börjat. Första steg har varit arbetsgrupp, som har sammanställt rapporten "Kommunikationsoch eldistributionsnätens interna beroendeförhållanden". Nästa steg är en gemensam övning för el- och telebolagen. Side 15 av 53

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

LANDSPLANAFDELINGEN. Arbejdsnotat. Gode eksempler på planlægning som redskab i en bæredygtig udvikling. nordisk arbejdsnotat

LANDSPLANAFDELINGEN. Arbejdsnotat. Gode eksempler på planlægning som redskab i en bæredygtig udvikling. nordisk arbejdsnotat LANDSPLANAFDELINGEN Arbejdsnotat Gode eksempler på planlægning som redskab i en bæredygtig udvikling nordisk arbejdsnotat Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Danmark... 5 Varetagelse af nationale planlægningsinteresser

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Hur tryggar vi studiestödet i Norden?

Hur tryggar vi studiestödet i Norden? Hur tryggar vi studiestödet i Norden? -Erfarenheter om orsaker, åtgärder och omfattning av felaktiga utbetalningar Arbetsgruppen för studiestöd i Norden 2 Innehåll Inledning... 3 1. Begreppet felaktiga

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Jenny Wäsström, CSN Sverige Heidi Maaniittu, FPA Finland Edda Kristjansdottir, LÍN Island Chris Andre Eidsaunet, LK Norge

Läs mer

I Kulturkontakt Nords resultatrapport

I Kulturkontakt Nords resultatrapport I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Nordens Välfärdscenter Fokus på U N G E O G N A R K O T I K A 1 Forord Selv om ungdom i de nordiske landene nesten ligger lavest i Europa i bruk av illegale stoffer, er det svært viktig å sette ungdom

Läs mer

Rapport fra kartleggingsprosjektet i de fem nordiske land

Rapport fra kartleggingsprosjektet i de fem nordiske land LCC for byggverk Rapport fra kartleggingsprosjektet i de fem nordiske land Bilde 1 Samtinget i Karasjokk, Norge Nordisk Industrifond LCC for Bygg og anlegg 1 FORORD I de senere år har interessen for et

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET & SOCIAL DUMPNING UTMANINGAR FÖR DEN NORDISKA ARBETSMARKNADSMODELLEN

ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET & SOCIAL DUMPNING UTMANINGAR FÖR DEN NORDISKA ARBETSMARKNADSMODELLEN ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET & SOCIAL DUMPNING UTMANINGAR FÖR DEN NORDISKA ARBETSMARKNADSMODELLEN BILAGOR Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BILAGA 1: LANDSRAPPORT DANMARK

Läs mer

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning Remissammanställning för Hotell, restaurant og konferanse Version 4.0 23. oktober 2013 Nordisk Miljömärkning ii Svanmärkta hotell, restaurang och konferanse - Remisssammanställning 055/Version 4, 23. Oktober

Läs mer

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island NORDTERM 2015 Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island 9. 12. júní 2015 1 Virpi Kalliokuusi Institut för hälsa och välfärd (THL), Enheten för informationsstrukturer

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL) En utvärdering efter halva tiden Divisjon for samfunn og helse Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

3/2000 INNEHÅLL. KUSTANTAJA Maankäyttö ry. Lehti edustaa Suomen Maanmittausinsinöörien

3/2000 INNEHÅLL. KUSTANTAJA Maankäyttö ry. Lehti edustaa Suomen Maanmittausinsinöörien N O R D I S K T H Ä F T E DEN 19:E NORDISKA LANTMÄTAREKONGRESSEN I STOCKHOLM 28. 30. JUNI 2000 3/2000 INNEHÅLL PÄÄTOIMITTAJA DI Markku Villikka, H. Schneekloths Vej 9, 1 tv., DK-2000 Frederiksberg, Denmark,

Läs mer

Gränsöverskridande beroenden

Gränsöverskridande beroenden Årsredovisning för budgetåret 2007 Hot- och riskrapport 2007 Gränsöverskridande beroenden en studie om samhällsviktiga verksamheters beroenden över nationsgränser Gränsöverskridande beroenden en studie

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 4 kap. 6 naturgasmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs Johan Hennings, CSN Sverige Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Chris André Eidsaunet, Lånekassen Norge Edda

Läs mer

Privaträttslig ogiltighet och beskattning

Privaträttslig ogiltighet och beskattning Privaträttslig ogiltighet och beskattning 193 Onsdagen den 19 augusti 1987 kl. 14.15 Sektionsmöte Privaträttslig ogiltighet och beskattning Referat: Del I s. 93 ss. Debattledare: Advokat Claes Peyron,

Läs mer

Risk Consulting. Skanska satsar på skadeförebyggande arbete. Ansvarsrisiko og risk management Hvem har ansvaret? IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2004

Risk Consulting. Skanska satsar på skadeförebyggande arbete. Ansvarsrisiko og risk management Hvem har ansvaret? IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2004 Risk Consulting IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2004 Skanska satsar på skadeförebyggande arbete Ansvarsrisiko og risk management Hvem har ansvaret? Innehåll Transportriskerna har förändrats 12 För många

Läs mer

Små barn stora bekymmer?

Små barn stora bekymmer? Små barn stora bekymmer? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Små barn stora bekymmer? En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Konferensen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer

UNGDOMENS NORDISKA RÅDS SESSION 2011

UNGDOMENS NORDISKA RÅDS SESSION 2011 UNGDOMENS NORDISKA RÅDS SESSION 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sessionen 2011... 3 2. Presidiets verksamhet under år 2011... 3 3. RESOLUTIONERNA... 4 1. Et behov for en fellesnordisk energi- og klimamelding...

Läs mer