Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning. Om man är arbetslös i mer än 450 dagar hamnar man i FAS 3. Då arbetslösheten konstant har ökat under 2012 måste det till andra åtgärder för de arbetslösa såsom utbildningar och praktikplatser. Därför yrkar vi: att FAS 3 omedelbart avskaffas, att arbetslösa blir anvisade vanliga anställningar med avtalsenliga löner och anställningsformer, att motionen jämte Distriktstyrelsens utlåtande översändes till Riksdagsgruppen. Ulla-Britt Thiman och Tommy Neubert Hörby arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Lena Rosvall De fackliga organisationerna kämpade i början av 1900-talet hårt för att förkorta arbetstiden i Sverige med målet om 8 timmars arbetsdag. Detta blev verklighet på 20-talet och sedan dess har krav på ännu kortare arbetstid framförts från olika håll. Det är oroande att det inom många yrken, främst kvinnodominerade såsom handel, vård och omsorg sker en dramatisk ökning av deltidsanställningarna. De deltidsanställningar som ökar är de ofrivilliga. Hårdast drabbade är ungdomar och kvinnor, men även bland sedan lång tid etablerade yrkesgrupper syns mönster på en ändrad struktur gällande arbetstidsmåttet. Denna ökning möjliggjordes till stor del genom den förändring i lagen om anställningsskydd (LAS) som genomfördes 1 juli 2007 där arbetsgivare ej längre var skyldiga att motivera kortare anställningar. Redan innan dess hade dock många arbetsgivare ökat antalet korttidsanställningar, många gånger med det uttalade önskemålet om fler huvuden att använda vid kortfristiga arbetskraftsbehov såsom sjukdom och arbetstoppar. Skrivelsen gällande att erbjuda deltidsanställda som önskar mertid fler timmar framför att ta in någon senare anställd i lagen om anställningsskydd är otillräcklig. Flera prejudicerande domar i Arbetsdomstolen har gett arbetsgivaren rätten att organisera arbetet som de önskar framför denna skrivelse i lagen.

10 Det är till stor nytta för att kunna behålla kompetensen på arbetsplatserna att som arbetsgivare kunna erbjuda heltidsarbete. Det är också en trygghet för arbetstagaren att veta att man klarar sin försörjning själv och inte behöver förlita sig på att skaffa flera arbeten eller att vara ekonomiskt beroende av någon annan. Detta gäller även den framtida intjänade pensionen som för många blir väldigt liten. För unga innebär en anställning på heltid också en möjlighet att kunna flytta hemifrån och bli mer självständiga. Även möjligheterna att komma in i arbetslöshetsförsäkringen påverkas då inträdeskraven för att få gå med i samt söka ersättning från en erkänd arbetslöshetskassa baseras på att den sökandes anställningar är av viss omfattning. Att det nu finns en så stor del arbetstagare med för få timmar i sin anställning gör att många står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Vi föreslår därför: att Socialdemokraterna ska verka för att lagstifta om arbetsgivares skyldighet att i första hand planera arbetet så att anställda erbjuds heltidsanställningar, att Socialdemokraterna ska verka för att ändra i lagen om anställningsskydd så att heltid snarare än deltid är normen på svensk arbetsmarknad, att Socialdemokraterna ska verka för att ändra i lagen om anställningsskydd så att mertid i första hand erbjuds åt redan deltidsanställda, enligt turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, att Socialdemokraterna ska verka för att arbetsgivare inom den offentliga sektorn i samtliga Sveriges kommuner och landsting är skyldiga att i första hand planera arbetet så att anställda erbjuds heltidsanställningar, att Socialdemokraterna ska verka för att arbetsgivare inte ska kunna stapla korttidsanställningar på varandra lika länge som idag utan att tillsvidareanställning inträder tidigare, att Skånes socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Anna Arvidsson, Anna-Lena Hogerud och Daniel Pettersson Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Björn Abelson Det har länge och på olika sätt arbetats med integrationen av invandrare och vi kan konstatera att vi inte är där vi vill vara. Det är fortfarande en hög andel utomeuropeiska invandrare, som står utanför arbetsmarknaden och samhället. Många med lite eller inga språkkunskaper och/eller utan kunskaper om det svenska samhället. Dessa människor vill mer än gärna komma in i samhället och arbetsmarknaden. Vi som bor här vill mer än gärna ha dessa människor ute i jobb! SÅ VAD ÄR PROBLEMET, ger vi dessa människor rätt förutsättningar och rätt verktyg?

11 BAKGRUND Människor flyr sina hem och flyttar till Sverige för att få känna sig trygga och få ett bättre liv. Tryggheten kommer med uppehålls- och arbetstillståndet, och frågan är när kommer ett bättre liv att inträffa, eller har den enskilde i och med flytten till Sverige redan fått ett bättre liv? Genom att ge nyanlända invandrare insyn i det svenska ett bättre liv så kommer vi visa att det svenska bättre livet skiljer sig väsentligt med deras bättre liv. Idag har Arbetsförmedlingen ansvaret över "Etableringen" vilket kan ses som ett steg i rätt riktning, dock inte tillräckligt. På Arbetsförmedlingen pratar man jobb från första dagen istället för socialbidrag och det är mycket bra MEN Hade det inte varit bättre att istället för att prata jobb, ge dem ett jobb? Istället för att gå på SFI ( som många upplever som bortkastad tid) lära dem svenska på arbetsplatsen? Ge dessa människor insyn i samhället, insyn i vardagen där den enskilde får under ett år se och leva ett normalt liv. För att integreras i samhället behöver man SPRÅK OCH ARBETE. Detta tror vi är nyckeln för bättre integration och mindre utanförskap. I allra högsta grad skulle detta också hjälpa och inkludera den utomeuropeiska kvinnan, som idag är längst bort från arbetsmarknaden. Några fördelar med förslaget är att den nyanlände: *lär sig svenska snabbare *lär sig hur samhället och olika organisationer/myndigheter fungerar *ges möjlighet att få insyn till vårt bättre liv och därmed även få känna på ansvaret som den enskilde medborgaren har gentemot samhället. *kommer snabbare att integreras Finansieringen av detta sker med medel som kommunen får med den nyanländes flytt till kommunen och från FSAS (dvs förstärkt särskild anställningsstöd) som idag betalas till arbetsgivare i form av Instegsjobb. Lämpliga kommunala arbeten kan tex vara inom Vård och omsorg, renhållning, skola m.m och andra lämpliga arbeten som utvecklar den nyanländes tidigare arbetslivserfarenhet. Vi vill verka för: att den nyanlände under två första månaderna introduceras med staden och sin omgivning där planering med arbetsförmedlingen och kommunen sker inför placering på arbetsplatsen, att arbetet börjar från första dagen under tredje månaden och varar 12 månader med avtalsenligt lön och med svenskundervisning på arbetsplatsen. ( 3 x 1,5 tim/veckan) att partidistriktet verkar för att motionens intentioner genomförs. Sejran Morina Helsingborg arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Jan Andersson

12 Den 15 december 2008 infördes nuvarande regelverk som angående migrerande arbetskraft från tredje land. Redan när den borgerliga regeringen förändrade reglerna varnade bland annat LO för att regelverket skulle möjliggöra för arbetsgivaren att utnyttja migrerande arbetskraft på ett hänsynslöst sätt. Vid HRFs undersökning och kampanj som genomfördes år 2010 på företag där Migrationsverket beviljat arbetstillstånd visade det sig att närmare 80 procent bröt mot gällande kollektivavtal. Hotell och restaurangfacket (HRF) har påvisat att den migrerande arbetskraften utnyttjas på ett hänsynslöst sätt. Det var främst frågor berörde lönedumpning, bristfälliga anställningsbevis och uteblivna eller undermåliga lönespecifikationer. Mönstret går igen även inom Byggbranschen. På ett antal företag fanns inte de anställda anträffbara och ingen på arbetsplatsen kände till att personerna arbetade på företaget. Det indikerar även att det kan förekomma trafficking inom sektorn. Lagstiftningen och myndighetsutövningen i ett rättssamhälle skall normalt skydda den svagare parten och säkerställa att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter mot i detta fall arbetstagaren. Företag som har sitt säte Sverige och bedriver verksamhet i landet omfattas av svensk lag och därmed även av gällande skatte- och arbetsmarknadslagstiftning. Arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren fastställs i gällande lagregler föreskrifter och rättspraxis. Det innebär också att arbetsgivaren har skyldighet att följa aktuella regelverk. Det blir allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika branscher och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem både för de anställda och för samhället. För de anställda är det inte ovanligt att det uppstår problem med exempelvis utbetalning av intjänad lön till arbetstagare som är i slutet av en lång underentreprenadskedja. För samhället kan det innebära att skatt samt sociala avgifter undanhålls staten. Därav måste ett system med solidaransvar följaktligen införas för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, där det etablerade företaget kan göras solidarisk ansvarig för utgivande av löner, inbetalning av försäkringar, erläggande av sociala avgifter och skatter. Inom arbetsrätten är avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren det vill säga anställningsavtalet en ytterst väsentlig del. Anställningsavtal ingås av de individuella parter som sluter det, men avtalet får även sitt innehåll från annat håll, t.ex. från kollektivavtal och lagregler. Trots att anställningsavtal i regel är tämligen kortfattade och formaliabetonade till sin utformning medför de långtgående förpliktelser för inblandade parter. I den arbetsrättsliga doktrinen har man poängterat att anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Man menar att anställningsavtalets karaktär medför vidare och mer djuplodande förpliktelser än många andra avtalsförbindelser. Är arbetsgivens bunden av kollektivavtal eller är medlem i arbetsgivarorganisation regleras de anställdas och arbetsgivarens skyldigheter gentemot varandra till stor del genom kollektivavtalet.

13 De flesta kollektivavtal omfattar allmänna bestämmelser, löneavtal och försäkringar samt förhandlingsordning. Med nuvarande lagstiftning och regelverk som berör migrerande arbetskraft sätts stora delar av denna lagstiftning ur spel genom sk moment 22 alltså att den som behöver hjälp och signalerar om att få hjälp är den som blir straffad. I många fall dubbelt upp. I praktiken förlorar de som påtalar brister och hävdar sina rättigheter sitt arbete. Samtidigt som de förlorar sitt arbete påbörjas nedräkningen av uppehållstillståndet, som normalt löper ut efter tre månaders arbetslöshet. En sådan dubbel bestraffning är inte rimlig i ett rättssamhälle. Tyvärr framgår det också att uppdelningen mellan myndigheternas ansvarsområden i arbetslivet omöjliggör helhetsbedömning och skapar godtycke samtidigt som ingen myndighet påtar sig ett ansvar för att regelverket efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Därför krävs det tydligare regler och en stringens i lagstiftningen för att undvika krockar i mellan olika rättsordningar i detta fall arbetsrätten, förvaltningsrätten och brottslagstiftningen. Vårt förslag bygger på tre delar * Myndighetsutövning med utökad rätt kontrollera företag och arbetsgivare * Arbetsgivarens ansvar att lämna riktiga uppgifter * Stärka arbetstagarens rätt att hävda sina rättigheter Migrationsverket ska erhålla ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut som fattas. Det innebär att Migrationsverket skall erhålla utökat uppdrag/bemyndigande att vitesförelägga den arbetsgivare som inkommer med oriktiga och vilseledande uppgifter till myndigheten vad gäller anställningens omfattning, innehåll och arbetsplatsen/företaget. Migrationsverket ska också erhålla ett utökat och direkt uppdrag och ska ansvara för att utföra förhandskontroller av arbetsgivarens handel och vandel innan arbetstillstånd utfärdas. När en arbetsgivare anställer en person som beviljats uppehållstillstånd ska Migrationsverket säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över. Arbetsgivaren försäkrar att uppgifterna i anställningserbjudandet sedermera motsvarar det som stadgas anställningsavtalet till myndigheten under straffansvar. Arbetsgivaren skall också vid anmaning från Migrationsverket omedelbart inkomma med all information som berör aktuell anställning, anställningsavtal, skattekonto och i förekommande fall kollektivavtalade försäkringar. Är företaget bundet av kollektivavtal skall arbetsgivaren förbinda sig att tillämpa kollektivavtalets regler och i förekommande fall även lokala överenskommelser som är träffade mellan parterna. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionssystem mot företagen som bryter mot regelverket enligt normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse. Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna den tid som det ursprungliga uppehållstillståndet och arbetstillståndet löper och ges möjlighet att söka nytt arbete. Vid tvist i fråga om lön och andra ersättningar och uppehållstillståndet löper ut, ska Migrationsverket utfärda, sk förlängt uppehållstillstånd tills dess tvisten är löst. Därför yrkar vi följande: att Byggfackens S-förening, Skurup, antar motionen och översänder den till arbetarekommunen,

14 att Skurups arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att säkerställa att anställningsavtal upprättas som är likalydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över, att Socialdemokraterna verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra förhandsoch efterkontroller för att utbetald lön och skatt följer anställningsavtalet, att Socialdemokraterna verkar för att företag som missbrukar systemet ska vidkännas tydliga sanktioner som följer normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse, att Socialdemokraterna verkar för att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska riskera utvisning, att Socialdemokraterna verkar för att huvudentreprenörsansvar införs för de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/EES, att distriktskongressen bifaller motionen. Magnus Alm och Pierre Esbjörnsson Skurup arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjärnskog När ett företag verksamt i Sverige vill importera arbetskraft måste företaget uppfylla vissa villkor som anges på Migrationsverkets hemsida. För att den du vill anställa ska få ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare: * annonsera tjänsten i Sverige och EU under minst 10 dagar, * erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen, * erbjuda arbete i sådan omfattning att lönen är minst kronor i månaden före skatt, * fylla i ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Problemet är att migrationsverket inte har vare sig uppdraget eller resurser att följa upp om villkoren följs. Det innebär att det i praktiken är fritt fram för oseriösa arbetsgivare att utnyttja människor med ingen eller liten kunskap om vilka rättigheter de har. Vidare tar myndigheten liten eller ingen hänsyn till de yttrande som ges av berörd facklig organisation. Systemet leder i många fall till jobbtraficking, svarta pengar och ekonomisk brottslighet. I syfte att motverka missbruket av människor måste migrationsverket ges ett tydligt uppdrag att kontrollera de avtal de skriver med företagen, samt att få resurser för att klara uppgiften. De avtal som skrivs ska naturligtvis vara bindande och överträdelse vara straffbart.

15 Därför kräver vi: att Migrationsverkets företagsavtal om arbetskraftsinvandring blir bindande, att Migrationsverket får i uppdrag att kontrollera att avtalen följs, att Migrationsverket får ytterligare resurser för att klara kontrollen, att Avtalen samkörs med skatteverkets register över inkomster och sociala avgifter, att Malmö AK tar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress, att Socialdemokraterna i Skåne tar motionen som sin egen och skickar den S-gruppen i Sveriges riksdag. Möllevångens s-förening Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell Svartarbete förekommer i många branscher i det svenska samhället. Med svarta löner följer ekonomisk brottslighet i form av undanhållande av skatt och sociala avgifter. En svart sektor i arbetsmarknaden är också en oreglerad sektor. De som finns där är ofta unga och inte i så få fall papperslösa. I vissa fall talar vi om sk jobbtraficking, där personer sitter fast i slavliknande kontrakt med liten eller ingen makt över sina liv. När vi går på ett café, en pub eller ett matställe vet vi inte om serveringspersonalen får svarta eller vita pengar. Vi vet inte om kocken som lagat vår lunch bor i rum bredvid alkoholförrådet och tjänar 35 kronor i timmen eller om han/hon har avtalsenlig lön och bor i en lägenhet. Vad vi som konsumenter kan göra är att titta efter HRF:s dekal schysta villkor eller kontrollera att de näringsställen vi besöker finns på HRF:s lista över företag med sjysta villkor. Vad vi inte vet är hur den gemensamma sektorn hanterar våra skattepengar. När landsting, kommuner och regioner beställer luncher, middagar och fika från diverse näringsställen, vilken kontroll gör de av villkoren för den anställda. Hur stor del av våra skattepengar göder den svarta sektorn? Som skattebetalare måste vi kunna kräva att våra skattepengar inte göder ekonomisk brottslighet och jobbtraficking. Ett första steg är att den gemensamma sektorn vid intern och extern representation enbart anlitar näringsidkare med kollektivavtal. Därför kräver vi: att Region Skåne vid intern och extern representation enbart anlitar näringsidkare med kollektivavtal,

16 att Region Skåne antar en policy där det anges att val av leverantörer för intern och extern representation ska göras på ett sådant sätt att det motverkar svartarbete, ekonomisk brottslighet och jobbtraficking, att Malmö AK tar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress, att Socialdemokraterna i Skåne tar motionen som sin egen och skickar den S-gruppen i Region Skåne. Möllevångens s-förening Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell Ett bemanningsföretag är ett företag som hyr ut personal till andra företag. De största bemanningsföretagen i världen är Adecco, Manpower, Vedior, Randstad och Kelly Services. I Sverige uppstod strax före sekelskiftet 1900 de första privata arbetsförmedlingarna. De privata arbetsförmedlingarna lockade till sig aktörer som utnyttjade arbetssökande, varför verksamheten reglerades och 1902 inrättades den första offentliga arbetsförmedlingen i Helsingborg och kommunala arbetsförmedlingar blev fler då de från 1906 tillerkändes statsbidrag. Bemanningsliknande företag användes också för att sätta in strejkbrytare förbjöds vinstdrivande arbetsförmedling och 1942 förbjöds också perrsonaluthyrning. De borgerliga som vann valet 1991 sa upp ILO-konvention med bemanningsförbudet och 1993 legaliserade de borgerliga vinstdrivande arbetsförmedling och personaluthyrning. Avregleringen mötte dock stort motstånd från både politiskt och fackligt håll.. Argumentet var att avregleringen skulle försämra anställningstryggheten. Under 1990-talet expanderade bemanningsbranschen kraftigt och har fortsatt växa. År 2000 slöts ett centralt kollektivavtal med bemanningsbranchen. År 2010 var personer anställda inom något av de 35 största företagen inom Bemanningsföretagen införs ett nytt EU-direktiv om bemanning, som i stort sett lämnar fältet fritt om man tillser att avtalsmässiga förmåner tillgodoses. Högerkrafterna har alltså i denna fråga haft stora framgångar och vi är tillbaka där vi började: arbetskraften försätts i underläge och utnyttjas. Den fråga som inte reglerats är hur EU-direktivet skall tillämpas i förhållande bl.a. till Lagen om anställningsskydd. Det är också klart att bemanningsmöjligheten utnyttjas av företagare för kringgå arbetsrättslig lagstiftning, särskilt LAS. Det förekommer att företag väljer ut vilka man vill bli av dem genom att säga upp en större del av sin personal och låta de man vill behålla att jobba via ett bemanningsföretag. Kundföretaget har också lättare att bli av med inhyrda eftersom de inte är formellt anställda av företaget de utför arbete åt. Även på lokalt och regionalt plan kan man genom upphandling föreskriva att entreprenör skall ha sina arbetare och tjänstemän anställda och vidare en reservpool för sjukfrånvaro. Självklart skall myndigheterna själva arbeta så. Tas vikarier in så bör dessa anställas i verksamheten efter kort provanställning. Regionen och kommunen kan kontrollera att arbetsvillkoren hos entreprnörer är

17 desamma som för övriga anställda. Genom illojal användning sådan bemanning kan konkurrensen för seriösa företag sättas ur spel. Vi föreslår därför att distriktskongressen beslutar: att hos partistyrelsen och riksdagsgruppen yrka att partiet verkar för att en utredning kommer till stånd i syfte att klarlägga på vilket sätt man kan motverka och förbjuda illojal användning av bemanningsföretag samt, att partiet i regionen och lokalt verkar för att behovet av personal tillgodoses i förvaltningen eller hos entreprenörer på annat sätt än genom bemanningsföretag. Bo Widegren och Elisabeth Jönsson Ystads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Roger Jönsson Grunden för vår svenska modell ligger i att arbetsmarknadens parter träffar överenskommelse vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden genom rikstäckande kollektivavtal. Detta har under en lång period varit en modell som har fört Sverige framåt till en respekterad position i hela världen. Den hanteringen av arbetsmarknaden har medfört en långsiktig trygghet för de anställda och företagen har kunnat långsiktigt bygga upp en bra och lönsam verksamhet. Denna trygghet, för både anställda och företagen, har gjort att en hög välfärd har skapats och klyftorna i samhället har utjämnats. Som komplement till kollektivavtalen har det stiftats arbetsrättslagar som utgör ett ramverk. Tidigare fanns det, i lagen, fler otrygga och flexibla anställningsformer men idag är de bortplockade. Detta har gjort att tryggheten för anställda har ökat och välfärden fortsatt utvecklats starkt. Idag är tendensen att historien återkommit och fler otrygga anställningsförhållande har skapats. Företagen utnyttjar oftare de tidsbegränsande anställningsformerna med syfte att lättare omsätta personal. Vissa yrkesgrupper och individer blir hårt drabbade av detta och det är något som socialdemokraterna bör motverka. Som sades inledningsvis har den svenska modellen med kollektivavtal varit grunden till Sveriges goda välfärdssamhälle, som vi idag fortfarande har kvar. Att parterna på arbetsmarknaden, i samförstånd, träffar överenskommelser om vilka förhållande som ska gälla på arbetsmarknaden skapar både bäst förutsättningar för företagen att utvecklas och de anställda att vara delaktiga och känna trygghet. Alla branscher har olika förutsättningar och lagen ger en grund som passar alla branscher och som sedan varje bransch anpassar genom kollektivavtal. Anställningsformerna är idag reglerat i LAS med en rad olika alternativ att tillgå. Vilka anställningsformer som tillämpas avgörs av arbetsgivaren utifrån vilket behov som finns. Tyvärr kan vi konstatera att numera utnyttjas de anställningsformerna som regleras i LAS för att lättare omsätta personalen med en otrygghet som följd för den enskilde. För att stärka de anställdas trygghet som medför en positiv utveckling för företagen bör endast tillsvidare anställningen vara reglerad i LAS. De branscher som har ett behov av fler anställningsformer ska självklar ha den möjligheten men det borde vara upp till parterna att träffa överenskommelse om vilka som ska gälla, i kollektivavtalen.

18 Därför yrkar jag följande: att Byggfackens S-förening, Skurup, antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups Arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att tillsvidareanställning och när arbetstagare fyllt 67år ska vara de anställningsformer som regleras i LAS. Magnus Alm Skurup arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjärnskog Arbetsmarknaden förändras ständigt, de senaste 25 åren utmärks också av att sättet som arbetsmarknaden strukturomvandlas på har förändrats. Strukturomvandling utmärks allt mer av strävan efter att optimera kostnader för arbetskraft vid varje givet tillfälle. Nya metoder för optimering av bemanning växer ständigt fram, i en takt som vare sig politik eller fackföreningar riktigt har hängt med i. Konsekvenserna är tydliga: betydande ökningar av otrygga arbeten, såväl i form av visstidsanställningar som arbeten i bemanningsföretag och outsourcing. Mönstret är allt annat än jämnt fördelat. De otrygga jobben, och påföljande livsförhållanden, är överrepresenterade bland unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Inte heller den som har vad som kan betraktas för trygga jobb undviker att känna av förändringen. All verksamhet prövas ständigt mot andra driftsformer. Vad detta innebär för kontinuitet och arbetsmiljö vet vi idag för lite om. De senaste årens politik har mycket medvetet riktat in sig på att skapa en arbetsmarknad, särskilt inom tjänstesektorn, som liknar den brittiska och amerikanska arbetsmarknaden. Med detta följer förvisso hög sysselsättning men också en sysselsättning som, särskilt inom privat tjänstesektor, innebär en stor mängd så kallade McJobs. Detta innebär arbeten som i princip är omöjliga att försörja sig på och konsekvensen är en hög andel arbetande fattiga. Genom politiska åtgärder som halverad arbetsgivaravgift för unga, sänkt restaurangmoms och införandet av RUT-avdrag syns en tydlig strävan att sänka kostnader och därmed öka efterfrågan inom branscher i den privata tjänstesektorn, där det förekommer en stor del arbeten som är monotona, slitsamma, med bristfällig arbetsmiljö och undermåliga villkor. I många fall finns redan en överetablering inom dessa branscher, som de politiska åtgärderna har spätt på, vilket innebär att det inte sker den typ av strukturomvandling och produktivitetshöjning som skulle behövas och som är typiska för den svenska arbetsmarknaden. Otrygga jobb är också en viktig faktor gällande organisationsgrad. Framöver riskeras en situation där facken består av medlemmar med trygga anställningar och de övriga finns utanför, med underbudskonkurrens som följd på allt större delar av arbetsmarknaden.

19 För arbetarrörelsen är det nödvändigt att sätta de otrygga jobben under lupp och bedriva ett mer aktivt och fokuserat arbete för förändring. Arbetet behöver bedrivas på flera fronter: * Arbetstagarbegreppet behöver förtydligas och stärkas * Trygghetssystemen måste omfatta alla arbetstagare * Fortsatt arbete med samordnade avtalslösningar för trygga jobb i kollektivavtalsförhandlingar * Systematiskt opinionsbildande arbete för trygga jobb * De fackliga organisationerna måste vara relevanta för den som har ett otryggt jobb Ändrad lagstiftning kan begränsa utrymmet för omotiverade otrygga jobb. Allmänna visstidsanställningar bör tas bort ur lagen om anställningsskydd och lagstiftningen kring övriga former av anställning stramas upp. Lagen bör också skärpas så att det inte längre är möjligt att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra. Utöver detta behöver lagstiftningen skärpas avseende provanställningar. Idag finns det alltför många fall av misstänkt diskriminering av gravida kvinnor där provanställningen har avbrutits. Med ett krav på motivering vid avslutande av provanställningar så skulle detta kunna begränsas. Men det är inte enbart i arbetsrätten det krävs förändringar för att öka tryggheten för arbetstagare på 2010-talets arbetsmarknad. Mycket arbete för trygga jobb kan göras med hjälp av kollektivavtal, utanför den parlamentariska arenan. Dock behövs samtidigt ett politiskt tryck för att arbetsgivarparten ska komma till förhandlingsbordet. Därför föreslår vi: att om arbetsmarknadens parter inte kommer överens om åtgärder som leder till att olika typer av visstidsanställningar inte längre kan staplas på varandra så kommer Socialdemokraterna att verka för en skärpt lagstiftning i detta avseende, att allmän visstidsanställning avskaffas så att arbetsgivare återigen måste motivera varför en anställning inte ska vara tillsvidare, att lagstiftningen skärps upp så att avslutande av provanställningar kräver en motivering från arbetsgivaren, att om arbetsmarknadens parter inte kommer överens om åtgärder som leder till att visstidsanställningar samt deltidsanställningar med korta arbetstidsmått minskar så kommer Socialdemokraterna att verka för en skärpt lagstiftning i detta avseende, att Skånes socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Anna Arvidsson, Anna-Lena Hogerud och Daniel Pettersson Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Björn Abelson

20 De olika anställningsformer som finns reglerade i LAS har medfört och syftat till att företag ska kunna anställa medarbetare trots korta framtidsutsikter. Detta har bidragit till en väl fungerade arbetsmarknad, där företagen har vågat investera och blicka framåt. Skyddet för den enskilde som säljer arbete, har inte varit det bästa inom flera av de olika anställningsformerna, med undantag för tillsvidareanställning. I takt med att klimatet på arbetsmarknaden hårdnat och företagen allt mer ser sina anställda som nummer och inte som människor blir det ännu viktigare med en grundtrygghet för den anställde. Vi vet att sittande regering har gjort en del förändringar i anställningsformerna som gör det både lättare och mer ekonomiskt lönsamt att använda sig av varianter utöver tillsvidareanställning. Detta skapar både en otrygghet för enskilda och deras familjer men framförallt så påverkar det priset på arbetskraft i negativ riktning. Vi kan även se att en del företag utnyttjar de olika anställningsformerna för att slippa undan det ansvar de har för sin personal. Provanställningen har regeringen nu utökat från 6månader till 12månader med ambitionen att utöka den till hela 24 månader. Detta är för mig som socialdemokrat och löntagare helt oacceptabelt. Syftet med en provanställning är att både arbetsgivare och arbetstagare ska få en möjlighet att se om de finner varandra i företaget och tror på en framtid för bådas bästa. (Om det för mig som anställd skulle ta 12 månader att känna om jag passar för jobbet eller trivs med det så bör jag nog fundera över min egen personkännedom och ömsesidigt så bör nog företagen ta sig en funderare över deras kompetens att bedöma en tillgång, om de inte kan göra en bedömning efter 12månader). Jag föreslår följande: att Byggfacken s-förening i Skurup antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att partiet aktivt verkar för att provanställningstiden ska vara satt till 3mån, att distriktskongressen översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning. Magnus Alm Skurup arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman Stjärnskog

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling ST Arbetsmiljö Inflytande Utveckling 1 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljö är summan av flera faktorer på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om lön, ledarskap, jämställdhet och mångfald. En bra arbetsmiljö är

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009

B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 B 137 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 Motion angående Lagen om anställningsskydd Bakgrund Lagen om anställningsskydd har aldrig varit omtyckt av arbetsgivarna, man har alltid hävdat

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer