Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. www.rusforest.com"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehåll 1 Aktieägarinformation i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté 11 Verksamhetens utveckling 14 Verksamhet 16 Utveckling i dotterbolagen 17 Finansiellt resultat 20 Framtidsutsikter 21 Aktiekapital och ägarförhållanden 22 Styrelse och ledning 24 Förvaltningsberättelse 26 Konsoliderad resultaträkning 27 Konsoliderad rapport över totalresultatet 28 Konsoliderad balansräkning 29 Konsoliderade förändringar i eget kapital 30 Konsoliderad kassaflödesanalys 31 Noter till koncernredovisningen 59 Revisionsberättelse

3 Aktieägarinformation Årsstämma den 20 maj 2010 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 20 maj 2010 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 maj 2010, dels anmäla sitt deltagande senast kl den 14 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ), Hovslagargatan 5, Stockholm Via e-post till adressen Per telefon Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear senast den 14 maj Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1, 20 maj 2010 Kvartalsrapport Q2, 27 augusti 2010 Kvartalsrapport Q3, 23 november 2010

4

5 2009 i korthet Nettoresultatet uppgick till 119,5 miljoner SEK ( 102,3 miljoner SEK för motsvarande period 2008). Detta till stor del på grund av den betydande förvärvsvinst som uppstod vid förvärvet av 50 procent av RusForest Ltd från Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni Förvärvsvinsten har beräknats om från det belopp som redovisades i delårsrapporten för det första halvåret 2009, då anläggningstillgångar togs upp till anskaffningsvärde. Per den 31 maj 2009 har anläggningstillgångarna omvärderats till marknadsvärde av en oberoende värderingsman i enlighet med IFRS 3. Förvärvsvinsten minskades av en nedskrivning av den goodwill som uppstod vid förvärv av dotterbolagen mellan 2006 och 2008 och uppgick till 142,6 miljoner SEK. RusForest AB blev ett renodlat skogsbolag genom förvärvet av resterande 50 procent av RusForest Ltd från Vostok Nafta. Den 1 juni 2009 förvärvade Varyag Resources AB (ett börsnoterat bolag som investerat i onoterade naturresursbolag i Ryssland och övriga OSS) 50 procent av RusForest Ltd från sin medinvesterare Vostok Nafta Investment Ltd. Förvärvet genomfördes genom en apportemission till ett av Vostok Naftas helägda dotterbolag av aktier i Varyag i utbyte mot, inter alia, 50 procent av aktierna i RusForest Ltd samt fordringar på 212,2 miljoner SEK på RusForest. Förvärvet gav Varyag Resources AB ett hundraprocentigt ägande av aktier och röster i RusForest Ltd, RusForest-koncernens moderbolag, och var en del av Varyag Resources AB:s övergång från ett private equity bolag till ett skogsbolag. Aleksandr Williams utsågs till ny styrelseledamot och VD i bolaget den 2 juni Efter ett beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 5 augusti 2009 bytte Varyag Resources AB namn till RusForest AB (publ). Bolaget uppnådde betydande tillväxt inom både skogsavverkning (20,8 procents tillväxt jämfört med 2008) och inom sågverken (37,9 procents tillväxt jämfört med 2008). Produktionsrekord uppnåddes vid sågverket i Bogutjany under december 2009 med en produktion om m 3 och ett positivt kassaflödesresultat. Avtal undertecknades med den 20 procentiga aktieägaren i PIK-89, där PIK-89:s skuld till minoritetsägaren på 42,5 miljoner RUB (9,9 miljoner SEK) överfördes till RusForest AB mot en ersättning av RUB (6 971 SEK) vilket resulterade i en finansiell vinst på 44,2 miljoner RUB (10,3 miljoner SEK inklusive upplupen ränta). RusForest tecknade ett avtal där de ryska aktieägarna i Russian Gravel Co överförde 41,7 procent av sina aktier till RusForest. Efter detta har RusForests ägande ökat från 51 procent till 92,7 procent. Russian Gravel Co erhöll certifikat från de statliga ryska järnvägarna för att producera mm grus och är därmed den enda certifierade leverantören i Karelen. Vid utgången av tredje kvartalet 2009, fattades beslutet att stoppa produktionen vid Russian Gravel Co till de marknadsmässiga villkoren förbättras, eftersom det är billigare att stänga än att driva verksamheten under break-even nivåer under vintern och våren. RusForest AB har justerat den finansiella informationen som rapporterades i bokslutskommunikén genom att göra en periodisering av den uppskjutna skatteskuld, till ett belopp av 50,5 miljoner SEK, som uppstod vid omvärderingen av materiella anläggningstillgångar som förvärvades genom transaktionen med Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni Den uppskjutna skattekostnaden har inte påverkat koncernens rapport över totalresultatet, men det hade en effekt av 50,5 miljoner SEK på koncernens balanserade vinstmedel. Väsentliga händelser efter periodens slut För att garantera ett stabilt timmerflöde och för att fortsätta sitt expansionsprogram, vilket inkluderar att fortsätta arbetet vid det nya sågverket i Magistralnij, har RusForest placerat ett obligationslån med en volym om 50 miljoner SEK och en löptid om 12 månader. Obligationslånet kan förtidsinlösas efter 6 månader, om RusForest så önskar, och löper med en fast ränta om 15 procent. E. Öhman J:or Fondkommission AB har placerat obligationslånet. All sågverksdrift har stoppats vid Tuba, tillgångar har sålts till andra bolag inom koncernen och Tuba-Les har ansökt om företagsrekonstruktion. Extrem kyla från december 2009 till februari 2010 försvårade skogsavverkningen i hela östra Sibirien och bolagets avverkningsbolag förlorade omkring 300 arbetstimmar i både januari och februari Som en följd av detta kunde bolaget inte uppnå målet för snölager vid PIK-89, men däremot vid Bogutjanskij och Lesprom. De lägre snölagernivåerna vid PIK-89 innebär att sågverksdriften kommer att vara långsammare än planerat fram till dess att sommarens avverkning börjar runt juni. ÅRSREDOVISNING

6 Ordförandens kommentar Utvecklingen i Ryssland Ryssland drabbades kraftigt av den ekonomiska krisen Nedgången i oljepriset fick stort genomslag på den ryska ekonomin och de ryska statsfinanserna. BNPtillväxten under 2000-talet förbyttes i en BNP-nedgång på 8 procent 2009, budgetöverskottet förvandlades till budgetunderskott och rubeln föll initialt med 30 procent mot dollarn samtidigt som arbetslösheten steg till närmare 10 procent. Regeringen satte in kraftfulla motåtgärder och kunde därvid utnyttja de stora valutareserver som man, vis av erfarenheten från den ekonomiska krisen 1998, sparat under de goda tillväxtåren Naturligtvis bidrog uppgången i oljepriset under 2009 från 30 dollar fatet till nuvarande 80 dollar. Ryssland exporterar cirka 160 miljoner ton olja per år. Staten kan för närvarande ta ut en exportaccis på 270 dollar per ton, vilket inbringar den ryska statsbudgeten cirka 40 miljarder dollar, lika mycket som försvarsbudgetens storlek. Liksom efter den ekonomiska krisen 1998 vänder den ryska ekonomin snabbt uppåt igen. Fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010 visar på tillväxt, och BNP beräknas öka med 3 5 procent innevarande år. Inflationen sjönk 2009 till knappt 9 procent och uppskattas minska med ytterligare ett par procent i år. Rubelkursen har stabiliserats kring mot dollarn. Trots de stora uttagen från valutareserven och olje- stabiliseringsfonderna under 2008 och 2009 uppgår de totala ryska valutareserverna fortfarande till 450 miljarder dollar och förblir de tredje största i världen efter Kinas och Japans. På kort sikt ser således de ekonomiska utsikterna goda ut för Ryssland. Icke desto mindre dras Ryssland med allvarliga strukturproblem, främst en föråldrad infrastruktur, en ensidig satsning på energisektorn, ett dåligt fungerande kreditväsen samt en förfärande byråkrati och korruptionskultur. Insikt om detta finns hos den politiska ledningen liksom om nödvändigheten av en modernisering av näringslivet. Åtgärder vidtas nu för att underlätta utländska investeringar i Ryssland, till exempel genom att godkänna västerländska tekniska standards utan förnyad prövning. Avregleringen av alla tillstånd, som plågar det ryska näringslivet och bidrar till korruption, fortsätter. Regeringen avsätter stora resurser för teknologiska innovationer, varav nanoteknologi är ett exempel. Medan Vladimir Putin som premiärminister jämte finansminister Kudrin har ansvaret för den ekonomiska politiken, som förblivit toppstyrd, söker president Medvedev utvidga moderniseringspolitiken till att omfatta det civila samhället, i synnerhet rättsväsendet men till viss del även det politiska livet vad gäller de politiska partiernas verksamhet och medborgarnas inflytande. Det är uppenbart att den ekonomiska krisen har gjort den politiska ledningen i Moskva mer lyhörd för befolkningens krav och önskemål. Ryssland och övriga världen Utrikespolitiskt har ett visst närmande skett mellan Ryssland och USA efter president Obamas tillträde. Länderna har således nyligen undertecknat ett nytt avtal om begränsning av strategiska kärnvapen. Principiella motsättningar kvarstår dock i flera andra frågor, inte minst vad gäller förhållandet till flera av Rysslands grannstater. Efter presidentvalet i Ukraina torde dock relationerna mellan Ryssland och Ukraina åter bli mer avspända, vilket ligger i bägge parters ekonomiska intresse. Relationerna mellan Ryssland och EU har inte utvecklats särskilt mycket det senaste året. Intressant är att se vilken vikt Ryssland lägger vid utvecklandet av de bilaterala relationerna med länder som Tyskland, Italien och Frankrike och vilket gensvar man får från dessa. För svensk del var det en framgång att Ryssland EU toppmötet kunde genomföras i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 samt att statsminister Reinfeldt i mars avlagt ett officiellt besök i Moskva. I och med att den ekonomiska krisen är på reträtt i Ryssland och tillväxten åter ökar föreligger goda förutsättningar för ett fortsatt livligt handelsutbyte mellan Sverige och Ryssland. RusForest ser positivt på framtiden För RusForest som ett stort ryskt skogsbolag är det viktigt att modernisering och avreglering verkligen genomförs i det ryska näringslivet. Vi känner att vi åtnjuter starkt stöd av de ryska myndigheterna för vår industriella verksamhet. Vi har, när det behövts, kunnat lösa uppkomna problem på högsta nivå med de federala och regionala myndigheterna. Med vår starka resursbas ser vi därför framtiden an med tillit och studerar intressanta förvärvsmöjligheter. Sven Hirdman Ordförande 4 ÅRSREDOVISNING 2009

7 VD-ord Skogssektorn 2009 var verkligen ett besvärligt år då RusForest kämpade med svaga marknadsförhållanden samtidigt som två större produktionsanläggningar (sågverket Bogutjanskij och stenbrottet Belomorskij) sattes i drift. Färdigställandet av dessa investeringar utgör en viktig milstolpe, då aktieägarna nu äger två nya produktionsanläggningar som inte kräver några större investeringar under överskådlig framtid. Dessutom genererade Bogutjanskij positivt kassaflöde i december tack vare en produktionsvolym om m 3. Grusverksamheten visade negativt kassaflöde under 2009 på grund av kollapsen på den ryska grusmarknaden. Bolaget uppnådde betydande tillväxt under året, både inom avverkning (20,8 procent tillväxt jämfört med 2008) och inom sågverksproduktion (37,9 procent tillväxt jämfört med 2008). På grund av de sämre marknadsförhållandena gick priserna på sågade trävaror ned, men bolaget befann sig aldrig i en situation där efterfrågad volym minskade markant. RusForest kunde därför utöka försäljningen samtidigt som de flesta konkurrenter var tvungna att minska sin kapacitet. Bolagets förmåga att sälja sina produkter är i första hand en följd av kvaliteten på skogsinnehavet, RusForest förfogar över barrskog med bland den bästa kvaliteten i världen. Den andra orsaken är att bolagets läge ger tillgång till marknaderna i Fjärran Östern, Centralasien och Europa. Under 2009 har förmågan att rikta om volymer från norra Afrika till Centralasien varit avgörande för att bibehålla försäljningsvolymerna. Kassaflödet har stått i fokus under Även om resultatet för 2009 inte var upplyftande (likvida medel minskade med 29,6 miljoner SEK under året) bör man ha i åtanke att bolaget genomförde två stora nyetableringar under året, och detta i en mycket svag marknad. Bolaget kunde delvis kompensera kassautflödet genom en erhållen kredit på 4 miljoner USD vid Bogutjanskij sågverket. Det är viktigt att komma ihåg att kreditmarknaden i Ryssland var oerhört pressad under 2009 och PIK-89 var tvunget att återbetala alla sina banklån under Trots att PIK-89 tog nya lån i december återbetalade bolaget faktiskt ett netto om 8,3 miljoner SEK i skulder under året. Även om RusForest har övervunnit några betydande operativa risker genom att färdigställa två nya anläggningar, återstår ett stort arbete för att förbättra de befintliga verksamheterna. PIK-89, Lesprom (ett avverkningsbolag) och Trade House visade alla positiva operativa kassaflöden under 2009, men resultatet återspeglar ännu inte till fullo bolagets konkurrensfördelar (främst tillgången till billigt och högkvalitativt virke). Processen för att förbättra verksamheten är beständig, och under 2009 fattades beslut om att stoppa sågverksdriften vid Tuba och istället transportera överskottstimret till PIK-89 för att öka genomströmningen där. Dessutom såldes ett litet sågverk vid PIK-89 som inte hörde till kärnverksamheten. Denna process kommer att fortsätta under Utöver den pågående rationaliseringen arbetar bolaget löpande med de tre initiativ som beskrevs i delårsrapporten för det tredje kvartalet, nämligen; 1. Att bygga ett betydande snölager av stockar och stammar under vintern för att kunna garantera en smidig leverans av stockar under sommarmånaderna. 2. Bolaget arbetar för att minska produktutbudet av sågade trävaror som säljs för att förenkla flödet genom sågverken. 3. Bolaget arbetar med att säkra finansieringen för att kunna slutföra det tredje sågverket i Magistralny och därmed öka intäktsbasen utan att öka de indirekta kostnaderna. Även om priserna på sågade trävaror ökar, är det mycket viktigt att bolaget gör materiella framsteg inom alla dessa tre områden. Punkt 2 är ett av flera initiativ som tagits för att minska kostnaderna vid PIK-89. Underlåtenhet att adressera dessa frågor kommer att lämna bolaget utsatt för väderförhållandena, vilket kommer att resultera i oberäkneliga intäkter under sommarmånaderna. På längre sikt är det viktigt att fler förädlingsindustrier utvecklas kring RusForest, vilket gör det möjligt för bolaget att sälja biprodukter (framför allt massaved) till bland annat massa- och pappersindustrin. Hittills har den ryska regeringens försök att tvinga fram investeringar i förädlingsindustrin genom höjda exporttullarna på virke inte varit särskilt framgångsrika. Med tiden torde utsikterna till ökade exporttullar tillsammans med Rysslands stora skogsinnehav, och låga kostnader, sannolikt stimulera utvecklingen. RusForest ämnar hålla sig till sin kärnverksamhet inom avverkning och sågverksdrift, men bolaget kan även fungera som en katalysator för att främja denna process genom att finna investerare som kan etablera förädlingsindustrier i vårt geografiska område och på så sätt främja lokal massavedsefterfrågan. Grussektorn 2009 var ett viktigt år för vår grusverksamhet då vi startade produktion i april efter två års byggnadsarbeten och en ansenlig mängd erhållna licenstillstånd var också ett besvärligt år att starta upp verksamheten på, då både den allmänna byggnationen minskade med cirka 20 procent och statliga medel för vägbyggnation minskade uppskattningsvis i samma takt. Eftersom vägbyggnation och andra infrastrukturprojekt är budgetfinansierade både på federal- och regional nivå, styrs dessa till stor del av politiska beslut. På lång sikt finns det ett uppenbart behov av att bygga vägar i Ryssland och detta återspeglas i den ryska regeringens transportstrategi. Transportstrategin går ut på att km väg skall byggas mellan 2010 och 2015 och km nya järnvägslinjer. I syfte att utveckla den infrastruktur som beskrivs i transportstrategin kommer Ryssland att behöva uppskattningsvis 86 miljoner m 3 grus per år, vilket kommer att innebära en fördubbling av den inhemska produktionen jämfört med dagens nivåer. ÅRSREDOVISNING

8 Det är helt klart att 2009 inte var ett bra år att starta större infrastrukturprojekt givet den oväntade pressen på federala och regionala budgetar. Den ryska regeringen har fortfarande betydande besparingar planerade, men vägbyggnadsprogrammet bör återupptas inom den närmsta tiden även om det inte är säkert att detta kommer att ske under Grusverksamheten stängdes under vintern för att undvika drift vid nivåer lägre än break-even, och med tanke på rådande yttre förhållanden har RusForest beslutat att förlänga stängningen av verksamheten tills marknaden förbättras, samtidigt som alla tillgängliga åtgärder tas för att minska kassautflödet. Detta innefattar omstrukturering av leasingbetalning för krossutrustning, införandet av ett påtvingat avstängningssystem för att minska lönekostnader och korttidsleasing av utrustningen. Kassa och likviditet Koncernens kassabalans uppgick till 26,1 miljoner SEK vid årets slut jämfört med 55,7 miljoner SEK den 31 december Den ingående kassabalansen utgörs av likvida medel i Varyag Resources AB per den 31 december Efter förvärvet av tillgångarna från Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni 2009 är likvida medel konsoliderade för samtliga koncernbolag. Det totala kassautflödet för de tolv månaderna fram till 31 december 2009 var således 29,6 miljoner SEK; ingående kassabalans i Varyag Resources AB jämfört med koncernens konsoliderade utgående kassabalans. Resultatet speglar det faktum att vi startat upp två nya anläggningar under 2009 samtidigt som externa marknadsförutsättningar varit mycket ofördelaktiga. De fullt etablerade verksamheterna vid PIK-89, vårt avverkningsbolag OOO Lesprom och Trade House subventionerade delvis kassautflödet vid Bogutjanskij sågverket. Sågverket säkrade även ett lån på 28,6 miljoner SEK (4 miljoner USD) i september 2009 för att finansiera inköp av timmer och för att slutföra färdigställandet av sågverket. Följaktligen uppvisade skogsbolagen ett positivt kassaflöde om 24,4 miljoner SEK. PIK-89 var tvungen att återbetala samtliga utestående krediter under 2009 och bolaget återbetalade 19,8 miljoner SEK (83,3 miljoner RUB) i banklån under året. Trots att PIK-89 tog ett nytt lån i december 2009 minskade alltså skuldsidan i PIK-89 med 8,3 miljoner SEK (34,9 miljoner RUB) under Alex Williams VD 6 ÅRSREDOVISNING 2009

9 Översikt RusForest är ett bolag som är verksamt inom skogssektorn i östra Sibirien, Ryssland. Bolaget bildades 2006 genom förvärven av Tuba-Les och PIK-89 i Ust Ilimsk regionen. Sedan dess har RusForest uppnått en betydande storlek både gällande skogstillgångar och sågverkskapacitet genom strategiska förvärv och utvecklingsprojekt. Bolaget förfogar över cirka hektar skog med årliga avverkningsrätter (ACC) om m 3. Koncernens sågverkskapacitet är för nuvarande cirka m 3 vilken förväntas öka till runt m 3 inom den närmaste tiden till följd av färdigställandet av sågverket i Bogutjany, vilket närmar sig full kapacitet, samt konstruktionen av sågverket RusForest Magistralnij. Ryssland har, med stor marginal, världens största timmerreserv och östra Sibirien är känd för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk. Skogstillgångarna i detta område är av hög densitet och är därmed väl lämpad för att producera sågad trävara av exceptionell kvalitet. Skogsareal per land (tusen hektar) Antal hektar Ryssland Brasilien Kanada USA Kina Indonesien Australien RusForests verksamhet är väl positionerad i de södra delarna av östra Sibirien för att effektiv nå ut till de snabbt växande asiatiska marknaderna. Följaktligen är huvuddelen av bolagets produktion för närvarande inriktad på kunder i Centralasien, Mellanöstern, Nordafrika, Japan och Kina (världens största importör av trä och trävaror). Alla RusForests produkter säljs genom det helägda försäljningsbolaget RusForest Trading. RusForest är det sjätte största skogsbolaget i Ryssland i fråga om avverkningsvolymer enligt data sammanställd av Lesprom.ru. Skogstillgång, ägd eller arrenderad (tusen hektar) Svea skog UPM* Södra SCA Bergvik Skog Holmen RusForest* Tornator Sino-Forest* Bergs Timmer Källa: Företagsdata 2007, RusForest: Total arrenderad skogsareal per den 31 december 2009 Källa: UN Food and Agriculture Organisation ÅRSREDOVISNING

10 Mål och strategi Affärsidé RusForests affärsidé är att vara en effektiv leverantör av högkvalitativa sågade trävaror. Bolagets mål är att utnyttja sin tillgång till högkvalitativ skog och låga kostnader för insatsvaror för att producera högkvalitativa sågade trävaror och därmed generera avkastning för aktieägarna. Bolaget har uppnått sitt första mål att förvärva och konsolidera stora skogs- och sågverksindustritillgångar. Framöver kommer bolaget att fokusera på att förbättra den befintliga verksamheten och fullgöra sitt investeringsprogram. Övergripande mål RusForest långsiktiga mål är att fortsätta att utnyttja sina betydande skogsresurser genom att öka sågverkskapaciteten och förädlingsvärdet och samtidigt generera en god avkastning på kapital. Strategi För att fullt ut utnyttja konkurrensfördelen framför västerländska konkurrenter, av att ha tillgång till ett överflöd av billig råvara samt låga el- och personalkostnader, syftar RusForest att öka produktiviteten och effektiviteten i hela sin värdekedja. Bolaget har uppnått sitt första mål att erhålla administrativ kontroll över en stor skogsresurs och sågverkskapacitet. Framöver är det viktigt att effektivisera verksamheten och öka bolagets storlek genom att fullborda investeringsprogrammet genom att få Magistralnij sågverket i drift. På längre sikt vill RusForest vara en katalysator för inhemska investeringar i förädlingsindustrier i de geografiska områden där bolaget är verksamt. RusForests kärnverksamhet kommer att förbli avverkning och sågverksdrift, men bolaget syftar till att uppmuntra vertikal integration och modernisering genom att få investerare att etablera förädlingsindustrier i anknytning till RusForests verksamhet. Operativa och finansiella mål RusForest har nu uppnått en storlek där fokus kan skiftas från förvärv och expansion av tillgångsmassan till att slutföra projekt och förbättra operativ effektivitet. Under 2009 utnyttjade bolaget 49,7 procent av sin årliga avverkningskvot och avsikten är att successivt öka denna andel till omkring 65 procent, motsvarande cirka 1 miljon m³ framöver. Produktionen av sågade trävaror planeras också öka till cirka m³ på årsbasis. Den planerade ökningen av avverkningen kommer att möjliggöra en större självförsörjning av råmaterial, vilket sänker kostnaderna och de utbudsrelaterade riskerna. Det är viktigt att uppnå dessa ökningar i produktionskapaciteten för att RusForest ska kunna matcha sin produktion av sågade trävaror med Rysslands införande av exporttullar på rundvirke, vilka sannolikt kommer införas på medellång sikt. Exporttullarna skulle ursprungligen träda i kraft den 1 januari 2009, men har sedan skjutits upp. Den ryska regeringen bekräftar sin långsiktiga plan att stimulera inhemsk träbearbetning genom införandet av oöverkomligt höga exporttullar, men har gått med på att skjuta upp den planerade höjningen av tullarna för 2010 och eventuellt längre. För att fullt ut utnyttja konkurrensfördelen framför västerländska konkurrenter, av att ha tillgång till billig råvara och lägre energikostnader, försöker RusForest att öka produktiviteten och effektiviteten i hela värdekedjan. Detta är en fortgående uppgift och bolaget är fortfarande i ett tidigt skede av denna process vid de äldre PIK-89 anläggningarna. Inom den närmaste tiden fokuserar bolaget på följande viktiga initiativ; 1. Att bygga ett betydande snölager av stockar och stammar under vintern för att kunna garantera en smidig leverans av stockar under sommarmånaderna. 2. Bolaget arbetar för att minska produktutbudet av sågade trävaror som säljs för att förenkla flödet genom sågverken. 3. Bolaget arbetar med att säkra finansieringen för att kunna slutföra det tredje sågverket i Magistralnij och därmed öka intäktsbasen utan att öka de indirekta kostnaderna. Nyckeln till att uppnå dessa mål är att ha en motiverad och kompetent ledningsgrupp; detta är en stor utmaning i bolagets verksamhetsområden vilka tenderar att vara på landsbygden eller delvis på landsbygden. Några av personerna i ledningsgruppen har uppnått enastående resultat under 2009 genom att fullborda två stora investeringar och särskilt föra Bogutjanskij sågverket upp till full kapacitet. Mycket arbete återstår att göra, framförallt vid PIK-89. Även om PIK-89 uppnådde rekord stora sågverksvolymer under sommaren 2009 så återstår mycket arbete för att öka effektiviteten. Detta innebär ett omfattande program för kostnadskontroll och kostnadsminskningar som kommer att genomföras under andra kvartalet På medellång sikt, är Bolagets mål att generera en avkastning som återspeglar det kapital som investerats i verksamheten och de risker som tas av aktieägarna. Vår avverkningsverksamhet har haft ett konsekvent positivt kassaflöde medan PIK-89 har uppvisat oberäkneliga kassa flöden och Bogutjanskij är på väg att uppnå ett positivt kassaflöde då volymerna ökar. Bolaget har överkommit en hel del operativa risker under 2009 framförallt genom att färdigställa två nya produktionsanläggningar. Framöver är det avgörande att rörelsekapitalet förvaltas mer effektivt och att kostnaderna hålls nere vid PIK-89. Exponeringen för vädercykler medför stora rörelsekapitalproblem och om bolaget inte har säkrat timmerlager under vintern kan sommarens produktionsvolymer påverkas negativt av dåligt väder under sommaren. Företaget måste övervinna dessa säsongsvariationer dels genom att bygga snölager under vintern och på lång sikt genom att förbättra tillgången till skogen genom vägbyggen. Utdelningspolicy Utdelning till aktieägare är beroende av RusForests resultat, finansiella ställning och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning att ske inom en överskådlig framtid. RusForest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i bolaget. Styrelsen har inte föreslagit någon utdelning för ÅRSREDOVISNING 2009

11 Organisation och legal struktur Organisation RusForest AB är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget har varit noterat på First North listan vid Stockholms Fondbörs sedan den 7 augusti En namnändring från Varyag Resources AB till RusForest AB gjordes i augusti Sedan bolaget bildades har det investerat i, och förvaltat, onoterade skogs- och gruvbolag i Ryssland. Investeringarna i skogsbolagen gjordes på 50/50 basis med saminvesteraren Vostok Nafta Investment Ltd. Investeringarna gjordes via RusForest Ltd (Bermuda) i syfte att drivas under brittisk, snarare än cypriotisk lag. Den 1 juni 2009 förvärvade RusForest AB 50 procent av RusForest Ltd, 1 aktie i RusForest (Cyprus) Ltd, 10 procent i Tuba-Les LLC, 10 procent i Tublesprom PLC och 50 procent i RusForest Angara LLC (tidigare TSLKK LLC) från Vostok Nafta Investment Ltd i utbyte mot ny emitterade aktier i RusForest AB. Dessutom överläts de lån som utfärdats till RusForest (Cyprus) Ltd på tusen SEK till RusForest AB. Som en följd av denna transaktion uppgick vederlaget till tusen SEK (beräknat på aktier till en aktiekurs vid First North den 1 juni 2009 av 18,3 SEK per aktie). Förutom moderbolaget består koncernen av dotterbolaget RusForest Ltd (Bermuda). RusForest Ltd registrerades i Bermuda den 8 mars 2005 som ett privat bolag med begränsat ansvar enligt Bermuda Companies Act Bolaget bildades ursprungligen under namnet Vostok Caspian Oil Ltd och den 29 mars 2006 bytte bolaget namn till RusForest Ltd. De ryska dotterbolagen ägs via RusForest Ltd:s helägda dotterbolag RusForest (Cyprus) Ltd och Varyag Capital (Cyprus) med säte i Nicosia, Cypern. RusForest AB äger även Varyag Finance GmbH med säte i Zug, Schweiz. Varyag Capital (Cyprus) Ltd hade mellan 31 jul 2006 och 1 juni 2009 ett förvaltningsavtal med Taiga Capital Ltd som förvaltade bolagets investeringar. Som ett led i omstruktureringen av RusForest avslutades förvaltningsavtalet med management bolaget Taiga Capital Ltd. Som ersättning för den prestationsbaserade kompensationen av framtida avyttringar inom skogsrelaterade bolag erhöll management bolaget teckningsoptioner i Varyag, i enlighet med beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 25 maj Dessa teckningsoptioner ger rätt att teckna nya aktier till en teckningskurs om 63 SEK per aktie under perioden 1 juli 2009 till och med den 1 januari Managementbolaget kommer att behålla rätten till prestationsbaserad ersättning vid en avyttring av Russian Gravel Co. Investeringsbeslut fattas av Varyag Capital (Cyprus) Ltd på grundval av förslag från Managementbolaget och råd från den Rådgivande investeringskommittén, se nästa sida. PIK-89 bytte namn till RusForest Ust-Ilimsk den 1 april Förenklad legal struktur 31 december % RusForest AB 100% Russian Gravel Co. Cyprus Ltd RusForest Limited Bermuda 100% RusForest Cyprus Limited 90% PIK 89 Tuba-Les Bogouchanski LPK RusForest Magistralny OOO Lesprom Ust Ilimsk, Irkutsk Ust Ilimsk, Irkutsk Bogouchan, Magistralny, Irkutsk Magistralny, Irkutsk Krasnoyarsk AAC m3 sågverkskapacitet m3 100% AAC m3 sågverkskapacitet m3 100% sågverkskapacitet m3 sågverkskapacitet (planerad) m3 100% 100% AAC m3 100% 100% 100% 100% OOO Belomorski Karier Tuba-Lesprom TSLKK ZAO Bamlesstroi Belomorsk, Karelia Ust Ilimsk, Irkutsk Bogouchan, Krasnoyarsk Magistralny, Irkutsk C1 + C2 Res 153,6 Mn3 kapacitet 1,2 M Ton AAC m3 (faktisk AAC m3 AAC m3 ÅRSREDOVISNING

Varyag Resources AB (publ)

Varyag Resources AB (publ) Stockholm den 5 maj 2009 Varyag Resources AB (publ) Varyag blir ett skogsbolag och förvärvar 50 % av RusForest från Vostok Nafta Förvärvet betalas genom en apportemission till ett av Vostok Nafta helägt

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Färdigställande av primär gruskross vid Russian Gravel Company.

Färdigställande av primär gruskross vid Russian Gravel Company. Stockholm den 20 november 2008 Varyag Resources AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 Förvärv av 50 % av skogsföretaget Bamlesstroi för 158 miljoner RUB (40 miljoner SEK), inklusive tilläggsinvesteringar.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer