Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. www.rusforest.com"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehåll 1 Aktieägarinformation i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté 11 Verksamhetens utveckling 14 Verksamhet 16 Utveckling i dotterbolagen 17 Finansiellt resultat 20 Framtidsutsikter 21 Aktiekapital och ägarförhållanden 22 Styrelse och ledning 24 Förvaltningsberättelse 26 Konsoliderad resultaträkning 27 Konsoliderad rapport över totalresultatet 28 Konsoliderad balansräkning 29 Konsoliderade förändringar i eget kapital 30 Konsoliderad kassaflödesanalys 31 Noter till koncernredovisningen 59 Revisionsberättelse

3 Aktieägarinformation Årsstämma den 20 maj 2010 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 20 maj 2010 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 maj 2010, dels anmäla sitt deltagande senast kl den 14 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ), Hovslagargatan 5, Stockholm Via e-post till adressen Per telefon Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear senast den 14 maj Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1, 20 maj 2010 Kvartalsrapport Q2, 27 augusti 2010 Kvartalsrapport Q3, 23 november 2010

4

5 2009 i korthet Nettoresultatet uppgick till 119,5 miljoner SEK ( 102,3 miljoner SEK för motsvarande period 2008). Detta till stor del på grund av den betydande förvärvsvinst som uppstod vid förvärvet av 50 procent av RusForest Ltd från Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni Förvärvsvinsten har beräknats om från det belopp som redovisades i delårsrapporten för det första halvåret 2009, då anläggningstillgångar togs upp till anskaffningsvärde. Per den 31 maj 2009 har anläggningstillgångarna omvärderats till marknadsvärde av en oberoende värderingsman i enlighet med IFRS 3. Förvärvsvinsten minskades av en nedskrivning av den goodwill som uppstod vid förvärv av dotterbolagen mellan 2006 och 2008 och uppgick till 142,6 miljoner SEK. RusForest AB blev ett renodlat skogsbolag genom förvärvet av resterande 50 procent av RusForest Ltd från Vostok Nafta. Den 1 juni 2009 förvärvade Varyag Resources AB (ett börsnoterat bolag som investerat i onoterade naturresursbolag i Ryssland och övriga OSS) 50 procent av RusForest Ltd från sin medinvesterare Vostok Nafta Investment Ltd. Förvärvet genomfördes genom en apportemission till ett av Vostok Naftas helägda dotterbolag av aktier i Varyag i utbyte mot, inter alia, 50 procent av aktierna i RusForest Ltd samt fordringar på 212,2 miljoner SEK på RusForest. Förvärvet gav Varyag Resources AB ett hundraprocentigt ägande av aktier och röster i RusForest Ltd, RusForest-koncernens moderbolag, och var en del av Varyag Resources AB:s övergång från ett private equity bolag till ett skogsbolag. Aleksandr Williams utsågs till ny styrelseledamot och VD i bolaget den 2 juni Efter ett beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 5 augusti 2009 bytte Varyag Resources AB namn till RusForest AB (publ). Bolaget uppnådde betydande tillväxt inom både skogsavverkning (20,8 procents tillväxt jämfört med 2008) och inom sågverken (37,9 procents tillväxt jämfört med 2008). Produktionsrekord uppnåddes vid sågverket i Bogutjany under december 2009 med en produktion om m 3 och ett positivt kassaflödesresultat. Avtal undertecknades med den 20 procentiga aktieägaren i PIK-89, där PIK-89:s skuld till minoritetsägaren på 42,5 miljoner RUB (9,9 miljoner SEK) överfördes till RusForest AB mot en ersättning av RUB (6 971 SEK) vilket resulterade i en finansiell vinst på 44,2 miljoner RUB (10,3 miljoner SEK inklusive upplupen ränta). RusForest tecknade ett avtal där de ryska aktieägarna i Russian Gravel Co överförde 41,7 procent av sina aktier till RusForest. Efter detta har RusForests ägande ökat från 51 procent till 92,7 procent. Russian Gravel Co erhöll certifikat från de statliga ryska järnvägarna för att producera mm grus och är därmed den enda certifierade leverantören i Karelen. Vid utgången av tredje kvartalet 2009, fattades beslutet att stoppa produktionen vid Russian Gravel Co till de marknadsmässiga villkoren förbättras, eftersom det är billigare att stänga än att driva verksamheten under break-even nivåer under vintern och våren. RusForest AB har justerat den finansiella informationen som rapporterades i bokslutskommunikén genom att göra en periodisering av den uppskjutna skatteskuld, till ett belopp av 50,5 miljoner SEK, som uppstod vid omvärderingen av materiella anläggningstillgångar som förvärvades genom transaktionen med Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni Den uppskjutna skattekostnaden har inte påverkat koncernens rapport över totalresultatet, men det hade en effekt av 50,5 miljoner SEK på koncernens balanserade vinstmedel. Väsentliga händelser efter periodens slut För att garantera ett stabilt timmerflöde och för att fortsätta sitt expansionsprogram, vilket inkluderar att fortsätta arbetet vid det nya sågverket i Magistralnij, har RusForest placerat ett obligationslån med en volym om 50 miljoner SEK och en löptid om 12 månader. Obligationslånet kan förtidsinlösas efter 6 månader, om RusForest så önskar, och löper med en fast ränta om 15 procent. E. Öhman J:or Fondkommission AB har placerat obligationslånet. All sågverksdrift har stoppats vid Tuba, tillgångar har sålts till andra bolag inom koncernen och Tuba-Les har ansökt om företagsrekonstruktion. Extrem kyla från december 2009 till februari 2010 försvårade skogsavverkningen i hela östra Sibirien och bolagets avverkningsbolag förlorade omkring 300 arbetstimmar i både januari och februari Som en följd av detta kunde bolaget inte uppnå målet för snölager vid PIK-89, men däremot vid Bogutjanskij och Lesprom. De lägre snölagernivåerna vid PIK-89 innebär att sågverksdriften kommer att vara långsammare än planerat fram till dess att sommarens avverkning börjar runt juni. ÅRSREDOVISNING

6 Ordförandens kommentar Utvecklingen i Ryssland Ryssland drabbades kraftigt av den ekonomiska krisen Nedgången i oljepriset fick stort genomslag på den ryska ekonomin och de ryska statsfinanserna. BNPtillväxten under 2000-talet förbyttes i en BNP-nedgång på 8 procent 2009, budgetöverskottet förvandlades till budgetunderskott och rubeln föll initialt med 30 procent mot dollarn samtidigt som arbetslösheten steg till närmare 10 procent. Regeringen satte in kraftfulla motåtgärder och kunde därvid utnyttja de stora valutareserver som man, vis av erfarenheten från den ekonomiska krisen 1998, sparat under de goda tillväxtåren Naturligtvis bidrog uppgången i oljepriset under 2009 från 30 dollar fatet till nuvarande 80 dollar. Ryssland exporterar cirka 160 miljoner ton olja per år. Staten kan för närvarande ta ut en exportaccis på 270 dollar per ton, vilket inbringar den ryska statsbudgeten cirka 40 miljarder dollar, lika mycket som försvarsbudgetens storlek. Liksom efter den ekonomiska krisen 1998 vänder den ryska ekonomin snabbt uppåt igen. Fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010 visar på tillväxt, och BNP beräknas öka med 3 5 procent innevarande år. Inflationen sjönk 2009 till knappt 9 procent och uppskattas minska med ytterligare ett par procent i år. Rubelkursen har stabiliserats kring mot dollarn. Trots de stora uttagen från valutareserven och olje- stabiliseringsfonderna under 2008 och 2009 uppgår de totala ryska valutareserverna fortfarande till 450 miljarder dollar och förblir de tredje största i världen efter Kinas och Japans. På kort sikt ser således de ekonomiska utsikterna goda ut för Ryssland. Icke desto mindre dras Ryssland med allvarliga strukturproblem, främst en föråldrad infrastruktur, en ensidig satsning på energisektorn, ett dåligt fungerande kreditväsen samt en förfärande byråkrati och korruptionskultur. Insikt om detta finns hos den politiska ledningen liksom om nödvändigheten av en modernisering av näringslivet. Åtgärder vidtas nu för att underlätta utländska investeringar i Ryssland, till exempel genom att godkänna västerländska tekniska standards utan förnyad prövning. Avregleringen av alla tillstånd, som plågar det ryska näringslivet och bidrar till korruption, fortsätter. Regeringen avsätter stora resurser för teknologiska innovationer, varav nanoteknologi är ett exempel. Medan Vladimir Putin som premiärminister jämte finansminister Kudrin har ansvaret för den ekonomiska politiken, som förblivit toppstyrd, söker president Medvedev utvidga moderniseringspolitiken till att omfatta det civila samhället, i synnerhet rättsväsendet men till viss del även det politiska livet vad gäller de politiska partiernas verksamhet och medborgarnas inflytande. Det är uppenbart att den ekonomiska krisen har gjort den politiska ledningen i Moskva mer lyhörd för befolkningens krav och önskemål. Ryssland och övriga världen Utrikespolitiskt har ett visst närmande skett mellan Ryssland och USA efter president Obamas tillträde. Länderna har således nyligen undertecknat ett nytt avtal om begränsning av strategiska kärnvapen. Principiella motsättningar kvarstår dock i flera andra frågor, inte minst vad gäller förhållandet till flera av Rysslands grannstater. Efter presidentvalet i Ukraina torde dock relationerna mellan Ryssland och Ukraina åter bli mer avspända, vilket ligger i bägge parters ekonomiska intresse. Relationerna mellan Ryssland och EU har inte utvecklats särskilt mycket det senaste året. Intressant är att se vilken vikt Ryssland lägger vid utvecklandet av de bilaterala relationerna med länder som Tyskland, Italien och Frankrike och vilket gensvar man får från dessa. För svensk del var det en framgång att Ryssland EU toppmötet kunde genomföras i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 samt att statsminister Reinfeldt i mars avlagt ett officiellt besök i Moskva. I och med att den ekonomiska krisen är på reträtt i Ryssland och tillväxten åter ökar föreligger goda förutsättningar för ett fortsatt livligt handelsutbyte mellan Sverige och Ryssland. RusForest ser positivt på framtiden För RusForest som ett stort ryskt skogsbolag är det viktigt att modernisering och avreglering verkligen genomförs i det ryska näringslivet. Vi känner att vi åtnjuter starkt stöd av de ryska myndigheterna för vår industriella verksamhet. Vi har, när det behövts, kunnat lösa uppkomna problem på högsta nivå med de federala och regionala myndigheterna. Med vår starka resursbas ser vi därför framtiden an med tillit och studerar intressanta förvärvsmöjligheter. Sven Hirdman Ordförande 4 ÅRSREDOVISNING 2009

7 VD-ord Skogssektorn 2009 var verkligen ett besvärligt år då RusForest kämpade med svaga marknadsförhållanden samtidigt som två större produktionsanläggningar (sågverket Bogutjanskij och stenbrottet Belomorskij) sattes i drift. Färdigställandet av dessa investeringar utgör en viktig milstolpe, då aktieägarna nu äger två nya produktionsanläggningar som inte kräver några större investeringar under överskådlig framtid. Dessutom genererade Bogutjanskij positivt kassaflöde i december tack vare en produktionsvolym om m 3. Grusverksamheten visade negativt kassaflöde under 2009 på grund av kollapsen på den ryska grusmarknaden. Bolaget uppnådde betydande tillväxt under året, både inom avverkning (20,8 procent tillväxt jämfört med 2008) och inom sågverksproduktion (37,9 procent tillväxt jämfört med 2008). På grund av de sämre marknadsförhållandena gick priserna på sågade trävaror ned, men bolaget befann sig aldrig i en situation där efterfrågad volym minskade markant. RusForest kunde därför utöka försäljningen samtidigt som de flesta konkurrenter var tvungna att minska sin kapacitet. Bolagets förmåga att sälja sina produkter är i första hand en följd av kvaliteten på skogsinnehavet, RusForest förfogar över barrskog med bland den bästa kvaliteten i världen. Den andra orsaken är att bolagets läge ger tillgång till marknaderna i Fjärran Östern, Centralasien och Europa. Under 2009 har förmågan att rikta om volymer från norra Afrika till Centralasien varit avgörande för att bibehålla försäljningsvolymerna. Kassaflödet har stått i fokus under Även om resultatet för 2009 inte var upplyftande (likvida medel minskade med 29,6 miljoner SEK under året) bör man ha i åtanke att bolaget genomförde två stora nyetableringar under året, och detta i en mycket svag marknad. Bolaget kunde delvis kompensera kassautflödet genom en erhållen kredit på 4 miljoner USD vid Bogutjanskij sågverket. Det är viktigt att komma ihåg att kreditmarknaden i Ryssland var oerhört pressad under 2009 och PIK-89 var tvunget att återbetala alla sina banklån under Trots att PIK-89 tog nya lån i december återbetalade bolaget faktiskt ett netto om 8,3 miljoner SEK i skulder under året. Även om RusForest har övervunnit några betydande operativa risker genom att färdigställa två nya anläggningar, återstår ett stort arbete för att förbättra de befintliga verksamheterna. PIK-89, Lesprom (ett avverkningsbolag) och Trade House visade alla positiva operativa kassaflöden under 2009, men resultatet återspeglar ännu inte till fullo bolagets konkurrensfördelar (främst tillgången till billigt och högkvalitativt virke). Processen för att förbättra verksamheten är beständig, och under 2009 fattades beslut om att stoppa sågverksdriften vid Tuba och istället transportera överskottstimret till PIK-89 för att öka genomströmningen där. Dessutom såldes ett litet sågverk vid PIK-89 som inte hörde till kärnverksamheten. Denna process kommer att fortsätta under Utöver den pågående rationaliseringen arbetar bolaget löpande med de tre initiativ som beskrevs i delårsrapporten för det tredje kvartalet, nämligen; 1. Att bygga ett betydande snölager av stockar och stammar under vintern för att kunna garantera en smidig leverans av stockar under sommarmånaderna. 2. Bolaget arbetar för att minska produktutbudet av sågade trävaror som säljs för att förenkla flödet genom sågverken. 3. Bolaget arbetar med att säkra finansieringen för att kunna slutföra det tredje sågverket i Magistralny och därmed öka intäktsbasen utan att öka de indirekta kostnaderna. Även om priserna på sågade trävaror ökar, är det mycket viktigt att bolaget gör materiella framsteg inom alla dessa tre områden. Punkt 2 är ett av flera initiativ som tagits för att minska kostnaderna vid PIK-89. Underlåtenhet att adressera dessa frågor kommer att lämna bolaget utsatt för väderförhållandena, vilket kommer att resultera i oberäkneliga intäkter under sommarmånaderna. På längre sikt är det viktigt att fler förädlingsindustrier utvecklas kring RusForest, vilket gör det möjligt för bolaget att sälja biprodukter (framför allt massaved) till bland annat massa- och pappersindustrin. Hittills har den ryska regeringens försök att tvinga fram investeringar i förädlingsindustrin genom höjda exporttullarna på virke inte varit särskilt framgångsrika. Med tiden torde utsikterna till ökade exporttullar tillsammans med Rysslands stora skogsinnehav, och låga kostnader, sannolikt stimulera utvecklingen. RusForest ämnar hålla sig till sin kärnverksamhet inom avverkning och sågverksdrift, men bolaget kan även fungera som en katalysator för att främja denna process genom att finna investerare som kan etablera förädlingsindustrier i vårt geografiska område och på så sätt främja lokal massavedsefterfrågan. Grussektorn 2009 var ett viktigt år för vår grusverksamhet då vi startade produktion i april efter två års byggnadsarbeten och en ansenlig mängd erhållna licenstillstånd var också ett besvärligt år att starta upp verksamheten på, då både den allmänna byggnationen minskade med cirka 20 procent och statliga medel för vägbyggnation minskade uppskattningsvis i samma takt. Eftersom vägbyggnation och andra infrastrukturprojekt är budgetfinansierade både på federal- och regional nivå, styrs dessa till stor del av politiska beslut. På lång sikt finns det ett uppenbart behov av att bygga vägar i Ryssland och detta återspeglas i den ryska regeringens transportstrategi. Transportstrategin går ut på att km väg skall byggas mellan 2010 och 2015 och km nya järnvägslinjer. I syfte att utveckla den infrastruktur som beskrivs i transportstrategin kommer Ryssland att behöva uppskattningsvis 86 miljoner m 3 grus per år, vilket kommer att innebära en fördubbling av den inhemska produktionen jämfört med dagens nivåer. ÅRSREDOVISNING

8 Det är helt klart att 2009 inte var ett bra år att starta större infrastrukturprojekt givet den oväntade pressen på federala och regionala budgetar. Den ryska regeringen har fortfarande betydande besparingar planerade, men vägbyggnadsprogrammet bör återupptas inom den närmsta tiden även om det inte är säkert att detta kommer att ske under Grusverksamheten stängdes under vintern för att undvika drift vid nivåer lägre än break-even, och med tanke på rådande yttre förhållanden har RusForest beslutat att förlänga stängningen av verksamheten tills marknaden förbättras, samtidigt som alla tillgängliga åtgärder tas för att minska kassautflödet. Detta innefattar omstrukturering av leasingbetalning för krossutrustning, införandet av ett påtvingat avstängningssystem för att minska lönekostnader och korttidsleasing av utrustningen. Kassa och likviditet Koncernens kassabalans uppgick till 26,1 miljoner SEK vid årets slut jämfört med 55,7 miljoner SEK den 31 december Den ingående kassabalansen utgörs av likvida medel i Varyag Resources AB per den 31 december Efter förvärvet av tillgångarna från Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni 2009 är likvida medel konsoliderade för samtliga koncernbolag. Det totala kassautflödet för de tolv månaderna fram till 31 december 2009 var således 29,6 miljoner SEK; ingående kassabalans i Varyag Resources AB jämfört med koncernens konsoliderade utgående kassabalans. Resultatet speglar det faktum att vi startat upp två nya anläggningar under 2009 samtidigt som externa marknadsförutsättningar varit mycket ofördelaktiga. De fullt etablerade verksamheterna vid PIK-89, vårt avverkningsbolag OOO Lesprom och Trade House subventionerade delvis kassautflödet vid Bogutjanskij sågverket. Sågverket säkrade även ett lån på 28,6 miljoner SEK (4 miljoner USD) i september 2009 för att finansiera inköp av timmer och för att slutföra färdigställandet av sågverket. Följaktligen uppvisade skogsbolagen ett positivt kassaflöde om 24,4 miljoner SEK. PIK-89 var tvungen att återbetala samtliga utestående krediter under 2009 och bolaget återbetalade 19,8 miljoner SEK (83,3 miljoner RUB) i banklån under året. Trots att PIK-89 tog ett nytt lån i december 2009 minskade alltså skuldsidan i PIK-89 med 8,3 miljoner SEK (34,9 miljoner RUB) under Alex Williams VD 6 ÅRSREDOVISNING 2009

9 Översikt RusForest är ett bolag som är verksamt inom skogssektorn i östra Sibirien, Ryssland. Bolaget bildades 2006 genom förvärven av Tuba-Les och PIK-89 i Ust Ilimsk regionen. Sedan dess har RusForest uppnått en betydande storlek både gällande skogstillgångar och sågverkskapacitet genom strategiska förvärv och utvecklingsprojekt. Bolaget förfogar över cirka hektar skog med årliga avverkningsrätter (ACC) om m 3. Koncernens sågverkskapacitet är för nuvarande cirka m 3 vilken förväntas öka till runt m 3 inom den närmaste tiden till följd av färdigställandet av sågverket i Bogutjany, vilket närmar sig full kapacitet, samt konstruktionen av sågverket RusForest Magistralnij. Ryssland har, med stor marginal, världens största timmerreserv och östra Sibirien är känd för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk. Skogstillgångarna i detta område är av hög densitet och är därmed väl lämpad för att producera sågad trävara av exceptionell kvalitet. Skogsareal per land (tusen hektar) Antal hektar Ryssland Brasilien Kanada USA Kina Indonesien Australien RusForests verksamhet är väl positionerad i de södra delarna av östra Sibirien för att effektiv nå ut till de snabbt växande asiatiska marknaderna. Följaktligen är huvuddelen av bolagets produktion för närvarande inriktad på kunder i Centralasien, Mellanöstern, Nordafrika, Japan och Kina (världens största importör av trä och trävaror). Alla RusForests produkter säljs genom det helägda försäljningsbolaget RusForest Trading. RusForest är det sjätte största skogsbolaget i Ryssland i fråga om avverkningsvolymer enligt data sammanställd av Lesprom.ru. Skogstillgång, ägd eller arrenderad (tusen hektar) Svea skog UPM* Södra SCA Bergvik Skog Holmen RusForest* Tornator Sino-Forest* Bergs Timmer Källa: Företagsdata 2007, RusForest: Total arrenderad skogsareal per den 31 december 2009 Källa: UN Food and Agriculture Organisation ÅRSREDOVISNING

10 Mål och strategi Affärsidé RusForests affärsidé är att vara en effektiv leverantör av högkvalitativa sågade trävaror. Bolagets mål är att utnyttja sin tillgång till högkvalitativ skog och låga kostnader för insatsvaror för att producera högkvalitativa sågade trävaror och därmed generera avkastning för aktieägarna. Bolaget har uppnått sitt första mål att förvärva och konsolidera stora skogs- och sågverksindustritillgångar. Framöver kommer bolaget att fokusera på att förbättra den befintliga verksamheten och fullgöra sitt investeringsprogram. Övergripande mål RusForest långsiktiga mål är att fortsätta att utnyttja sina betydande skogsresurser genom att öka sågverkskapaciteten och förädlingsvärdet och samtidigt generera en god avkastning på kapital. Strategi För att fullt ut utnyttja konkurrensfördelen framför västerländska konkurrenter, av att ha tillgång till ett överflöd av billig råvara samt låga el- och personalkostnader, syftar RusForest att öka produktiviteten och effektiviteten i hela sin värdekedja. Bolaget har uppnått sitt första mål att erhålla administrativ kontroll över en stor skogsresurs och sågverkskapacitet. Framöver är det viktigt att effektivisera verksamheten och öka bolagets storlek genom att fullborda investeringsprogrammet genom att få Magistralnij sågverket i drift. På längre sikt vill RusForest vara en katalysator för inhemska investeringar i förädlingsindustrier i de geografiska områden där bolaget är verksamt. RusForests kärnverksamhet kommer att förbli avverkning och sågverksdrift, men bolaget syftar till att uppmuntra vertikal integration och modernisering genom att få investerare att etablera förädlingsindustrier i anknytning till RusForests verksamhet. Operativa och finansiella mål RusForest har nu uppnått en storlek där fokus kan skiftas från förvärv och expansion av tillgångsmassan till att slutföra projekt och förbättra operativ effektivitet. Under 2009 utnyttjade bolaget 49,7 procent av sin årliga avverkningskvot och avsikten är att successivt öka denna andel till omkring 65 procent, motsvarande cirka 1 miljon m³ framöver. Produktionen av sågade trävaror planeras också öka till cirka m³ på årsbasis. Den planerade ökningen av avverkningen kommer att möjliggöra en större självförsörjning av råmaterial, vilket sänker kostnaderna och de utbudsrelaterade riskerna. Det är viktigt att uppnå dessa ökningar i produktionskapaciteten för att RusForest ska kunna matcha sin produktion av sågade trävaror med Rysslands införande av exporttullar på rundvirke, vilka sannolikt kommer införas på medellång sikt. Exporttullarna skulle ursprungligen träda i kraft den 1 januari 2009, men har sedan skjutits upp. Den ryska regeringen bekräftar sin långsiktiga plan att stimulera inhemsk träbearbetning genom införandet av oöverkomligt höga exporttullar, men har gått med på att skjuta upp den planerade höjningen av tullarna för 2010 och eventuellt längre. För att fullt ut utnyttja konkurrensfördelen framför västerländska konkurrenter, av att ha tillgång till billig råvara och lägre energikostnader, försöker RusForest att öka produktiviteten och effektiviteten i hela värdekedjan. Detta är en fortgående uppgift och bolaget är fortfarande i ett tidigt skede av denna process vid de äldre PIK-89 anläggningarna. Inom den närmaste tiden fokuserar bolaget på följande viktiga initiativ; 1. Att bygga ett betydande snölager av stockar och stammar under vintern för att kunna garantera en smidig leverans av stockar under sommarmånaderna. 2. Bolaget arbetar för att minska produktutbudet av sågade trävaror som säljs för att förenkla flödet genom sågverken. 3. Bolaget arbetar med att säkra finansieringen för att kunna slutföra det tredje sågverket i Magistralnij och därmed öka intäktsbasen utan att öka de indirekta kostnaderna. Nyckeln till att uppnå dessa mål är att ha en motiverad och kompetent ledningsgrupp; detta är en stor utmaning i bolagets verksamhetsområden vilka tenderar att vara på landsbygden eller delvis på landsbygden. Några av personerna i ledningsgruppen har uppnått enastående resultat under 2009 genom att fullborda två stora investeringar och särskilt föra Bogutjanskij sågverket upp till full kapacitet. Mycket arbete återstår att göra, framförallt vid PIK-89. Även om PIK-89 uppnådde rekord stora sågverksvolymer under sommaren 2009 så återstår mycket arbete för att öka effektiviteten. Detta innebär ett omfattande program för kostnadskontroll och kostnadsminskningar som kommer att genomföras under andra kvartalet På medellång sikt, är Bolagets mål att generera en avkastning som återspeglar det kapital som investerats i verksamheten och de risker som tas av aktieägarna. Vår avverkningsverksamhet har haft ett konsekvent positivt kassaflöde medan PIK-89 har uppvisat oberäkneliga kassa flöden och Bogutjanskij är på väg att uppnå ett positivt kassaflöde då volymerna ökar. Bolaget har överkommit en hel del operativa risker under 2009 framförallt genom att färdigställa två nya produktionsanläggningar. Framöver är det avgörande att rörelsekapitalet förvaltas mer effektivt och att kostnaderna hålls nere vid PIK-89. Exponeringen för vädercykler medför stora rörelsekapitalproblem och om bolaget inte har säkrat timmerlager under vintern kan sommarens produktionsvolymer påverkas negativt av dåligt väder under sommaren. Företaget måste övervinna dessa säsongsvariationer dels genom att bygga snölager under vintern och på lång sikt genom att förbättra tillgången till skogen genom vägbyggen. Utdelningspolicy Utdelning till aktieägare är beroende av RusForests resultat, finansiella ställning och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning att ske inom en överskådlig framtid. RusForest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i bolaget. Styrelsen har inte föreslagit någon utdelning för ÅRSREDOVISNING 2009

11 Organisation och legal struktur Organisation RusForest AB är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget har varit noterat på First North listan vid Stockholms Fondbörs sedan den 7 augusti En namnändring från Varyag Resources AB till RusForest AB gjordes i augusti Sedan bolaget bildades har det investerat i, och förvaltat, onoterade skogs- och gruvbolag i Ryssland. Investeringarna i skogsbolagen gjordes på 50/50 basis med saminvesteraren Vostok Nafta Investment Ltd. Investeringarna gjordes via RusForest Ltd (Bermuda) i syfte att drivas under brittisk, snarare än cypriotisk lag. Den 1 juni 2009 förvärvade RusForest AB 50 procent av RusForest Ltd, 1 aktie i RusForest (Cyprus) Ltd, 10 procent i Tuba-Les LLC, 10 procent i Tublesprom PLC och 50 procent i RusForest Angara LLC (tidigare TSLKK LLC) från Vostok Nafta Investment Ltd i utbyte mot ny emitterade aktier i RusForest AB. Dessutom överläts de lån som utfärdats till RusForest (Cyprus) Ltd på tusen SEK till RusForest AB. Som en följd av denna transaktion uppgick vederlaget till tusen SEK (beräknat på aktier till en aktiekurs vid First North den 1 juni 2009 av 18,3 SEK per aktie). Förutom moderbolaget består koncernen av dotterbolaget RusForest Ltd (Bermuda). RusForest Ltd registrerades i Bermuda den 8 mars 2005 som ett privat bolag med begränsat ansvar enligt Bermuda Companies Act Bolaget bildades ursprungligen under namnet Vostok Caspian Oil Ltd och den 29 mars 2006 bytte bolaget namn till RusForest Ltd. De ryska dotterbolagen ägs via RusForest Ltd:s helägda dotterbolag RusForest (Cyprus) Ltd och Varyag Capital (Cyprus) med säte i Nicosia, Cypern. RusForest AB äger även Varyag Finance GmbH med säte i Zug, Schweiz. Varyag Capital (Cyprus) Ltd hade mellan 31 jul 2006 och 1 juni 2009 ett förvaltningsavtal med Taiga Capital Ltd som förvaltade bolagets investeringar. Som ett led i omstruktureringen av RusForest avslutades förvaltningsavtalet med management bolaget Taiga Capital Ltd. Som ersättning för den prestationsbaserade kompensationen av framtida avyttringar inom skogsrelaterade bolag erhöll management bolaget teckningsoptioner i Varyag, i enlighet med beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 25 maj Dessa teckningsoptioner ger rätt att teckna nya aktier till en teckningskurs om 63 SEK per aktie under perioden 1 juli 2009 till och med den 1 januari Managementbolaget kommer att behålla rätten till prestationsbaserad ersättning vid en avyttring av Russian Gravel Co. Investeringsbeslut fattas av Varyag Capital (Cyprus) Ltd på grundval av förslag från Managementbolaget och råd från den Rådgivande investeringskommittén, se nästa sida. PIK-89 bytte namn till RusForest Ust-Ilimsk den 1 april Förenklad legal struktur 31 december % RusForest AB 100% Russian Gravel Co. Cyprus Ltd RusForest Limited Bermuda 100% RusForest Cyprus Limited 90% PIK 89 Tuba-Les Bogouchanski LPK RusForest Magistralny OOO Lesprom Ust Ilimsk, Irkutsk Ust Ilimsk, Irkutsk Bogouchan, Magistralny, Irkutsk Magistralny, Irkutsk Krasnoyarsk AAC m3 sågverkskapacitet m3 100% AAC m3 sågverkskapacitet m3 100% sågverkskapacitet m3 sågverkskapacitet (planerad) m3 100% 100% AAC m3 100% 100% 100% 100% OOO Belomorski Karier Tuba-Lesprom TSLKK ZAO Bamlesstroi Belomorsk, Karelia Ust Ilimsk, Irkutsk Bogouchan, Krasnoyarsk Magistralny, Irkutsk C1 + C2 Res 153,6 Mn3 kapacitet 1,2 M Ton AAC m3 (faktisk AAC m3 AAC m3 ÅRSREDOVISNING

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com Årsredovisning 2010 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2010 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 10 Organisation och legal struktur 11 Marknadsöversikt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3

RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3 Pressmeddelande Stockholm, den 22 september 2010 RusForest föreslår företrädesrättsemission om cirka 440 miljoner kronor, apportbemyndigande och förvärvar majoritetspost i LDK-3 Styrelsen i RusForest AB

Läs mer

Årsredovisning 2008 Varyag Resources AB (publ)

Årsredovisning 2008 Varyag Resources AB (publ) Årsredovisning 2008 Varyag Resources AB (publ) Innehåll 1 Aktieägarinformation 3 2008 i korthet 5 Ordförandens kommentar 7 VD-ord 8 Kommentar från Investment managern 9 Mål och strategi 10 Organisation

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer