Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. www.rusforest.com"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehåll 1 Aktieägarinformation i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté 11 Verksamhetens utveckling 14 Verksamhet 16 Utveckling i dotterbolagen 17 Finansiellt resultat 20 Framtidsutsikter 21 Aktiekapital och ägarförhållanden 22 Styrelse och ledning 24 Förvaltningsberättelse 26 Konsoliderad resultaträkning 27 Konsoliderad rapport över totalresultatet 28 Konsoliderad balansräkning 29 Konsoliderade förändringar i eget kapital 30 Konsoliderad kassaflödesanalys 31 Noter till koncernredovisningen 59 Revisionsberättelse

3 Aktieägarinformation Årsstämma den 20 maj 2010 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 20 maj 2010 kl i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 maj 2010, dels anmäla sitt deltagande senast kl den 14 maj Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till RusForest AB (publ), Hovslagargatan 5, Stockholm Via e-post till adressen Per telefon Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear senast den 14 maj Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1, 20 maj 2010 Kvartalsrapport Q2, 27 augusti 2010 Kvartalsrapport Q3, 23 november 2010

4

5 2009 i korthet Nettoresultatet uppgick till 119,5 miljoner SEK ( 102,3 miljoner SEK för motsvarande period 2008). Detta till stor del på grund av den betydande förvärvsvinst som uppstod vid förvärvet av 50 procent av RusForest Ltd från Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni Förvärvsvinsten har beräknats om från det belopp som redovisades i delårsrapporten för det första halvåret 2009, då anläggningstillgångar togs upp till anskaffningsvärde. Per den 31 maj 2009 har anläggningstillgångarna omvärderats till marknadsvärde av en oberoende värderingsman i enlighet med IFRS 3. Förvärvsvinsten minskades av en nedskrivning av den goodwill som uppstod vid förvärv av dotterbolagen mellan 2006 och 2008 och uppgick till 142,6 miljoner SEK. RusForest AB blev ett renodlat skogsbolag genom förvärvet av resterande 50 procent av RusForest Ltd från Vostok Nafta. Den 1 juni 2009 förvärvade Varyag Resources AB (ett börsnoterat bolag som investerat i onoterade naturresursbolag i Ryssland och övriga OSS) 50 procent av RusForest Ltd från sin medinvesterare Vostok Nafta Investment Ltd. Förvärvet genomfördes genom en apportemission till ett av Vostok Naftas helägda dotterbolag av aktier i Varyag i utbyte mot, inter alia, 50 procent av aktierna i RusForest Ltd samt fordringar på 212,2 miljoner SEK på RusForest. Förvärvet gav Varyag Resources AB ett hundraprocentigt ägande av aktier och röster i RusForest Ltd, RusForest-koncernens moderbolag, och var en del av Varyag Resources AB:s övergång från ett private equity bolag till ett skogsbolag. Aleksandr Williams utsågs till ny styrelseledamot och VD i bolaget den 2 juni Efter ett beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 5 augusti 2009 bytte Varyag Resources AB namn till RusForest AB (publ). Bolaget uppnådde betydande tillväxt inom både skogsavverkning (20,8 procents tillväxt jämfört med 2008) och inom sågverken (37,9 procents tillväxt jämfört med 2008). Produktionsrekord uppnåddes vid sågverket i Bogutjany under december 2009 med en produktion om m 3 och ett positivt kassaflödesresultat. Avtal undertecknades med den 20 procentiga aktieägaren i PIK-89, där PIK-89:s skuld till minoritetsägaren på 42,5 miljoner RUB (9,9 miljoner SEK) överfördes till RusForest AB mot en ersättning av RUB (6 971 SEK) vilket resulterade i en finansiell vinst på 44,2 miljoner RUB (10,3 miljoner SEK inklusive upplupen ränta). RusForest tecknade ett avtal där de ryska aktieägarna i Russian Gravel Co överförde 41,7 procent av sina aktier till RusForest. Efter detta har RusForests ägande ökat från 51 procent till 92,7 procent. Russian Gravel Co erhöll certifikat från de statliga ryska järnvägarna för att producera mm grus och är därmed den enda certifierade leverantören i Karelen. Vid utgången av tredje kvartalet 2009, fattades beslutet att stoppa produktionen vid Russian Gravel Co till de marknadsmässiga villkoren förbättras, eftersom det är billigare att stänga än att driva verksamheten under break-even nivåer under vintern och våren. RusForest AB har justerat den finansiella informationen som rapporterades i bokslutskommunikén genom att göra en periodisering av den uppskjutna skatteskuld, till ett belopp av 50,5 miljoner SEK, som uppstod vid omvärderingen av materiella anläggningstillgångar som förvärvades genom transaktionen med Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni Den uppskjutna skattekostnaden har inte påverkat koncernens rapport över totalresultatet, men det hade en effekt av 50,5 miljoner SEK på koncernens balanserade vinstmedel. Väsentliga händelser efter periodens slut För att garantera ett stabilt timmerflöde och för att fortsätta sitt expansionsprogram, vilket inkluderar att fortsätta arbetet vid det nya sågverket i Magistralnij, har RusForest placerat ett obligationslån med en volym om 50 miljoner SEK och en löptid om 12 månader. Obligationslånet kan förtidsinlösas efter 6 månader, om RusForest så önskar, och löper med en fast ränta om 15 procent. E. Öhman J:or Fondkommission AB har placerat obligationslånet. All sågverksdrift har stoppats vid Tuba, tillgångar har sålts till andra bolag inom koncernen och Tuba-Les har ansökt om företagsrekonstruktion. Extrem kyla från december 2009 till februari 2010 försvårade skogsavverkningen i hela östra Sibirien och bolagets avverkningsbolag förlorade omkring 300 arbetstimmar i både januari och februari Som en följd av detta kunde bolaget inte uppnå målet för snölager vid PIK-89, men däremot vid Bogutjanskij och Lesprom. De lägre snölagernivåerna vid PIK-89 innebär att sågverksdriften kommer att vara långsammare än planerat fram till dess att sommarens avverkning börjar runt juni. ÅRSREDOVISNING

6 Ordförandens kommentar Utvecklingen i Ryssland Ryssland drabbades kraftigt av den ekonomiska krisen Nedgången i oljepriset fick stort genomslag på den ryska ekonomin och de ryska statsfinanserna. BNPtillväxten under 2000-talet förbyttes i en BNP-nedgång på 8 procent 2009, budgetöverskottet förvandlades till budgetunderskott och rubeln föll initialt med 30 procent mot dollarn samtidigt som arbetslösheten steg till närmare 10 procent. Regeringen satte in kraftfulla motåtgärder och kunde därvid utnyttja de stora valutareserver som man, vis av erfarenheten från den ekonomiska krisen 1998, sparat under de goda tillväxtåren Naturligtvis bidrog uppgången i oljepriset under 2009 från 30 dollar fatet till nuvarande 80 dollar. Ryssland exporterar cirka 160 miljoner ton olja per år. Staten kan för närvarande ta ut en exportaccis på 270 dollar per ton, vilket inbringar den ryska statsbudgeten cirka 40 miljarder dollar, lika mycket som försvarsbudgetens storlek. Liksom efter den ekonomiska krisen 1998 vänder den ryska ekonomin snabbt uppåt igen. Fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010 visar på tillväxt, och BNP beräknas öka med 3 5 procent innevarande år. Inflationen sjönk 2009 till knappt 9 procent och uppskattas minska med ytterligare ett par procent i år. Rubelkursen har stabiliserats kring mot dollarn. Trots de stora uttagen från valutareserven och olje- stabiliseringsfonderna under 2008 och 2009 uppgår de totala ryska valutareserverna fortfarande till 450 miljarder dollar och förblir de tredje största i världen efter Kinas och Japans. På kort sikt ser således de ekonomiska utsikterna goda ut för Ryssland. Icke desto mindre dras Ryssland med allvarliga strukturproblem, främst en föråldrad infrastruktur, en ensidig satsning på energisektorn, ett dåligt fungerande kreditväsen samt en förfärande byråkrati och korruptionskultur. Insikt om detta finns hos den politiska ledningen liksom om nödvändigheten av en modernisering av näringslivet. Åtgärder vidtas nu för att underlätta utländska investeringar i Ryssland, till exempel genom att godkänna västerländska tekniska standards utan förnyad prövning. Avregleringen av alla tillstånd, som plågar det ryska näringslivet och bidrar till korruption, fortsätter. Regeringen avsätter stora resurser för teknologiska innovationer, varav nanoteknologi är ett exempel. Medan Vladimir Putin som premiärminister jämte finansminister Kudrin har ansvaret för den ekonomiska politiken, som förblivit toppstyrd, söker president Medvedev utvidga moderniseringspolitiken till att omfatta det civila samhället, i synnerhet rättsväsendet men till viss del även det politiska livet vad gäller de politiska partiernas verksamhet och medborgarnas inflytande. Det är uppenbart att den ekonomiska krisen har gjort den politiska ledningen i Moskva mer lyhörd för befolkningens krav och önskemål. Ryssland och övriga världen Utrikespolitiskt har ett visst närmande skett mellan Ryssland och USA efter president Obamas tillträde. Länderna har således nyligen undertecknat ett nytt avtal om begränsning av strategiska kärnvapen. Principiella motsättningar kvarstår dock i flera andra frågor, inte minst vad gäller förhållandet till flera av Rysslands grannstater. Efter presidentvalet i Ukraina torde dock relationerna mellan Ryssland och Ukraina åter bli mer avspända, vilket ligger i bägge parters ekonomiska intresse. Relationerna mellan Ryssland och EU har inte utvecklats särskilt mycket det senaste året. Intressant är att se vilken vikt Ryssland lägger vid utvecklandet av de bilaterala relationerna med länder som Tyskland, Italien och Frankrike och vilket gensvar man får från dessa. För svensk del var det en framgång att Ryssland EU toppmötet kunde genomföras i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 samt att statsminister Reinfeldt i mars avlagt ett officiellt besök i Moskva. I och med att den ekonomiska krisen är på reträtt i Ryssland och tillväxten åter ökar föreligger goda förutsättningar för ett fortsatt livligt handelsutbyte mellan Sverige och Ryssland. RusForest ser positivt på framtiden För RusForest som ett stort ryskt skogsbolag är det viktigt att modernisering och avreglering verkligen genomförs i det ryska näringslivet. Vi känner att vi åtnjuter starkt stöd av de ryska myndigheterna för vår industriella verksamhet. Vi har, när det behövts, kunnat lösa uppkomna problem på högsta nivå med de federala och regionala myndigheterna. Med vår starka resursbas ser vi därför framtiden an med tillit och studerar intressanta förvärvsmöjligheter. Sven Hirdman Ordförande 4 ÅRSREDOVISNING 2009

7 VD-ord Skogssektorn 2009 var verkligen ett besvärligt år då RusForest kämpade med svaga marknadsförhållanden samtidigt som två större produktionsanläggningar (sågverket Bogutjanskij och stenbrottet Belomorskij) sattes i drift. Färdigställandet av dessa investeringar utgör en viktig milstolpe, då aktieägarna nu äger två nya produktionsanläggningar som inte kräver några större investeringar under överskådlig framtid. Dessutom genererade Bogutjanskij positivt kassaflöde i december tack vare en produktionsvolym om m 3. Grusverksamheten visade negativt kassaflöde under 2009 på grund av kollapsen på den ryska grusmarknaden. Bolaget uppnådde betydande tillväxt under året, både inom avverkning (20,8 procent tillväxt jämfört med 2008) och inom sågverksproduktion (37,9 procent tillväxt jämfört med 2008). På grund av de sämre marknadsförhållandena gick priserna på sågade trävaror ned, men bolaget befann sig aldrig i en situation där efterfrågad volym minskade markant. RusForest kunde därför utöka försäljningen samtidigt som de flesta konkurrenter var tvungna att minska sin kapacitet. Bolagets förmåga att sälja sina produkter är i första hand en följd av kvaliteten på skogsinnehavet, RusForest förfogar över barrskog med bland den bästa kvaliteten i världen. Den andra orsaken är att bolagets läge ger tillgång till marknaderna i Fjärran Östern, Centralasien och Europa. Under 2009 har förmågan att rikta om volymer från norra Afrika till Centralasien varit avgörande för att bibehålla försäljningsvolymerna. Kassaflödet har stått i fokus under Även om resultatet för 2009 inte var upplyftande (likvida medel minskade med 29,6 miljoner SEK under året) bör man ha i åtanke att bolaget genomförde två stora nyetableringar under året, och detta i en mycket svag marknad. Bolaget kunde delvis kompensera kassautflödet genom en erhållen kredit på 4 miljoner USD vid Bogutjanskij sågverket. Det är viktigt att komma ihåg att kreditmarknaden i Ryssland var oerhört pressad under 2009 och PIK-89 var tvunget att återbetala alla sina banklån under Trots att PIK-89 tog nya lån i december återbetalade bolaget faktiskt ett netto om 8,3 miljoner SEK i skulder under året. Även om RusForest har övervunnit några betydande operativa risker genom att färdigställa två nya anläggningar, återstår ett stort arbete för att förbättra de befintliga verksamheterna. PIK-89, Lesprom (ett avverkningsbolag) och Trade House visade alla positiva operativa kassaflöden under 2009, men resultatet återspeglar ännu inte till fullo bolagets konkurrensfördelar (främst tillgången till billigt och högkvalitativt virke). Processen för att förbättra verksamheten är beständig, och under 2009 fattades beslut om att stoppa sågverksdriften vid Tuba och istället transportera överskottstimret till PIK-89 för att öka genomströmningen där. Dessutom såldes ett litet sågverk vid PIK-89 som inte hörde till kärnverksamheten. Denna process kommer att fortsätta under Utöver den pågående rationaliseringen arbetar bolaget löpande med de tre initiativ som beskrevs i delårsrapporten för det tredje kvartalet, nämligen; 1. Att bygga ett betydande snölager av stockar och stammar under vintern för att kunna garantera en smidig leverans av stockar under sommarmånaderna. 2. Bolaget arbetar för att minska produktutbudet av sågade trävaror som säljs för att förenkla flödet genom sågverken. 3. Bolaget arbetar med att säkra finansieringen för att kunna slutföra det tredje sågverket i Magistralny och därmed öka intäktsbasen utan att öka de indirekta kostnaderna. Även om priserna på sågade trävaror ökar, är det mycket viktigt att bolaget gör materiella framsteg inom alla dessa tre områden. Punkt 2 är ett av flera initiativ som tagits för att minska kostnaderna vid PIK-89. Underlåtenhet att adressera dessa frågor kommer att lämna bolaget utsatt för väderförhållandena, vilket kommer att resultera i oberäkneliga intäkter under sommarmånaderna. På längre sikt är det viktigt att fler förädlingsindustrier utvecklas kring RusForest, vilket gör det möjligt för bolaget att sälja biprodukter (framför allt massaved) till bland annat massa- och pappersindustrin. Hittills har den ryska regeringens försök att tvinga fram investeringar i förädlingsindustrin genom höjda exporttullarna på virke inte varit särskilt framgångsrika. Med tiden torde utsikterna till ökade exporttullar tillsammans med Rysslands stora skogsinnehav, och låga kostnader, sannolikt stimulera utvecklingen. RusForest ämnar hålla sig till sin kärnverksamhet inom avverkning och sågverksdrift, men bolaget kan även fungera som en katalysator för att främja denna process genom att finna investerare som kan etablera förädlingsindustrier i vårt geografiska område och på så sätt främja lokal massavedsefterfrågan. Grussektorn 2009 var ett viktigt år för vår grusverksamhet då vi startade produktion i april efter två års byggnadsarbeten och en ansenlig mängd erhållna licenstillstånd var också ett besvärligt år att starta upp verksamheten på, då både den allmänna byggnationen minskade med cirka 20 procent och statliga medel för vägbyggnation minskade uppskattningsvis i samma takt. Eftersom vägbyggnation och andra infrastrukturprojekt är budgetfinansierade både på federal- och regional nivå, styrs dessa till stor del av politiska beslut. På lång sikt finns det ett uppenbart behov av att bygga vägar i Ryssland och detta återspeglas i den ryska regeringens transportstrategi. Transportstrategin går ut på att km väg skall byggas mellan 2010 och 2015 och km nya järnvägslinjer. I syfte att utveckla den infrastruktur som beskrivs i transportstrategin kommer Ryssland att behöva uppskattningsvis 86 miljoner m 3 grus per år, vilket kommer att innebära en fördubbling av den inhemska produktionen jämfört med dagens nivåer. ÅRSREDOVISNING

8 Det är helt klart att 2009 inte var ett bra år att starta större infrastrukturprojekt givet den oväntade pressen på federala och regionala budgetar. Den ryska regeringen har fortfarande betydande besparingar planerade, men vägbyggnadsprogrammet bör återupptas inom den närmsta tiden även om det inte är säkert att detta kommer att ske under Grusverksamheten stängdes under vintern för att undvika drift vid nivåer lägre än break-even, och med tanke på rådande yttre förhållanden har RusForest beslutat att förlänga stängningen av verksamheten tills marknaden förbättras, samtidigt som alla tillgängliga åtgärder tas för att minska kassautflödet. Detta innefattar omstrukturering av leasingbetalning för krossutrustning, införandet av ett påtvingat avstängningssystem för att minska lönekostnader och korttidsleasing av utrustningen. Kassa och likviditet Koncernens kassabalans uppgick till 26,1 miljoner SEK vid årets slut jämfört med 55,7 miljoner SEK den 31 december Den ingående kassabalansen utgörs av likvida medel i Varyag Resources AB per den 31 december Efter förvärvet av tillgångarna från Vostok Nafta Investment Ltd den 1 juni 2009 är likvida medel konsoliderade för samtliga koncernbolag. Det totala kassautflödet för de tolv månaderna fram till 31 december 2009 var således 29,6 miljoner SEK; ingående kassabalans i Varyag Resources AB jämfört med koncernens konsoliderade utgående kassabalans. Resultatet speglar det faktum att vi startat upp två nya anläggningar under 2009 samtidigt som externa marknadsförutsättningar varit mycket ofördelaktiga. De fullt etablerade verksamheterna vid PIK-89, vårt avverkningsbolag OOO Lesprom och Trade House subventionerade delvis kassautflödet vid Bogutjanskij sågverket. Sågverket säkrade även ett lån på 28,6 miljoner SEK (4 miljoner USD) i september 2009 för att finansiera inköp av timmer och för att slutföra färdigställandet av sågverket. Följaktligen uppvisade skogsbolagen ett positivt kassaflöde om 24,4 miljoner SEK. PIK-89 var tvungen att återbetala samtliga utestående krediter under 2009 och bolaget återbetalade 19,8 miljoner SEK (83,3 miljoner RUB) i banklån under året. Trots att PIK-89 tog ett nytt lån i december 2009 minskade alltså skuldsidan i PIK-89 med 8,3 miljoner SEK (34,9 miljoner RUB) under Alex Williams VD 6 ÅRSREDOVISNING 2009

9 Översikt RusForest är ett bolag som är verksamt inom skogssektorn i östra Sibirien, Ryssland. Bolaget bildades 2006 genom förvärven av Tuba-Les och PIK-89 i Ust Ilimsk regionen. Sedan dess har RusForest uppnått en betydande storlek både gällande skogstillgångar och sågverkskapacitet genom strategiska förvärv och utvecklingsprojekt. Bolaget förfogar över cirka hektar skog med årliga avverkningsrätter (ACC) om m 3. Koncernens sågverkskapacitet är för nuvarande cirka m 3 vilken förväntas öka till runt m 3 inom den närmaste tiden till följd av färdigställandet av sågverket i Bogutjany, vilket närmar sig full kapacitet, samt konstruktionen av sågverket RusForest Magistralnij. Ryssland har, med stor marginal, världens största timmerreserv och östra Sibirien är känd för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk. Skogstillgångarna i detta område är av hög densitet och är därmed väl lämpad för att producera sågad trävara av exceptionell kvalitet. Skogsareal per land (tusen hektar) Antal hektar Ryssland Brasilien Kanada USA Kina Indonesien Australien RusForests verksamhet är väl positionerad i de södra delarna av östra Sibirien för att effektiv nå ut till de snabbt växande asiatiska marknaderna. Följaktligen är huvuddelen av bolagets produktion för närvarande inriktad på kunder i Centralasien, Mellanöstern, Nordafrika, Japan och Kina (världens största importör av trä och trävaror). Alla RusForests produkter säljs genom det helägda försäljningsbolaget RusForest Trading. RusForest är det sjätte största skogsbolaget i Ryssland i fråga om avverkningsvolymer enligt data sammanställd av Lesprom.ru. Skogstillgång, ägd eller arrenderad (tusen hektar) Svea skog UPM* Södra SCA Bergvik Skog Holmen RusForest* Tornator Sino-Forest* Bergs Timmer Källa: Företagsdata 2007, RusForest: Total arrenderad skogsareal per den 31 december 2009 Källa: UN Food and Agriculture Organisation ÅRSREDOVISNING

10 Mål och strategi Affärsidé RusForests affärsidé är att vara en effektiv leverantör av högkvalitativa sågade trävaror. Bolagets mål är att utnyttja sin tillgång till högkvalitativ skog och låga kostnader för insatsvaror för att producera högkvalitativa sågade trävaror och därmed generera avkastning för aktieägarna. Bolaget har uppnått sitt första mål att förvärva och konsolidera stora skogs- och sågverksindustritillgångar. Framöver kommer bolaget att fokusera på att förbättra den befintliga verksamheten och fullgöra sitt investeringsprogram. Övergripande mål RusForest långsiktiga mål är att fortsätta att utnyttja sina betydande skogsresurser genom att öka sågverkskapaciteten och förädlingsvärdet och samtidigt generera en god avkastning på kapital. Strategi För att fullt ut utnyttja konkurrensfördelen framför västerländska konkurrenter, av att ha tillgång till ett överflöd av billig råvara samt låga el- och personalkostnader, syftar RusForest att öka produktiviteten och effektiviteten i hela sin värdekedja. Bolaget har uppnått sitt första mål att erhålla administrativ kontroll över en stor skogsresurs och sågverkskapacitet. Framöver är det viktigt att effektivisera verksamheten och öka bolagets storlek genom att fullborda investeringsprogrammet genom att få Magistralnij sågverket i drift. På längre sikt vill RusForest vara en katalysator för inhemska investeringar i förädlingsindustrier i de geografiska områden där bolaget är verksamt. RusForests kärnverksamhet kommer att förbli avverkning och sågverksdrift, men bolaget syftar till att uppmuntra vertikal integration och modernisering genom att få investerare att etablera förädlingsindustrier i anknytning till RusForests verksamhet. Operativa och finansiella mål RusForest har nu uppnått en storlek där fokus kan skiftas från förvärv och expansion av tillgångsmassan till att slutföra projekt och förbättra operativ effektivitet. Under 2009 utnyttjade bolaget 49,7 procent av sin årliga avverkningskvot och avsikten är att successivt öka denna andel till omkring 65 procent, motsvarande cirka 1 miljon m³ framöver. Produktionen av sågade trävaror planeras också öka till cirka m³ på årsbasis. Den planerade ökningen av avverkningen kommer att möjliggöra en större självförsörjning av råmaterial, vilket sänker kostnaderna och de utbudsrelaterade riskerna. Det är viktigt att uppnå dessa ökningar i produktionskapaciteten för att RusForest ska kunna matcha sin produktion av sågade trävaror med Rysslands införande av exporttullar på rundvirke, vilka sannolikt kommer införas på medellång sikt. Exporttullarna skulle ursprungligen träda i kraft den 1 januari 2009, men har sedan skjutits upp. Den ryska regeringen bekräftar sin långsiktiga plan att stimulera inhemsk träbearbetning genom införandet av oöverkomligt höga exporttullar, men har gått med på att skjuta upp den planerade höjningen av tullarna för 2010 och eventuellt längre. För att fullt ut utnyttja konkurrensfördelen framför västerländska konkurrenter, av att ha tillgång till billig råvara och lägre energikostnader, försöker RusForest att öka produktiviteten och effektiviteten i hela värdekedjan. Detta är en fortgående uppgift och bolaget är fortfarande i ett tidigt skede av denna process vid de äldre PIK-89 anläggningarna. Inom den närmaste tiden fokuserar bolaget på följande viktiga initiativ; 1. Att bygga ett betydande snölager av stockar och stammar under vintern för att kunna garantera en smidig leverans av stockar under sommarmånaderna. 2. Bolaget arbetar för att minska produktutbudet av sågade trävaror som säljs för att förenkla flödet genom sågverken. 3. Bolaget arbetar med att säkra finansieringen för att kunna slutföra det tredje sågverket i Magistralnij och därmed öka intäktsbasen utan att öka de indirekta kostnaderna. Nyckeln till att uppnå dessa mål är att ha en motiverad och kompetent ledningsgrupp; detta är en stor utmaning i bolagets verksamhetsområden vilka tenderar att vara på landsbygden eller delvis på landsbygden. Några av personerna i ledningsgruppen har uppnått enastående resultat under 2009 genom att fullborda två stora investeringar och särskilt föra Bogutjanskij sågverket upp till full kapacitet. Mycket arbete återstår att göra, framförallt vid PIK-89. Även om PIK-89 uppnådde rekord stora sågverksvolymer under sommaren 2009 så återstår mycket arbete för att öka effektiviteten. Detta innebär ett omfattande program för kostnadskontroll och kostnadsminskningar som kommer att genomföras under andra kvartalet På medellång sikt, är Bolagets mål att generera en avkastning som återspeglar det kapital som investerats i verksamheten och de risker som tas av aktieägarna. Vår avverkningsverksamhet har haft ett konsekvent positivt kassaflöde medan PIK-89 har uppvisat oberäkneliga kassa flöden och Bogutjanskij är på väg att uppnå ett positivt kassaflöde då volymerna ökar. Bolaget har överkommit en hel del operativa risker under 2009 framförallt genom att färdigställa två nya produktionsanläggningar. Framöver är det avgörande att rörelsekapitalet förvaltas mer effektivt och att kostnaderna hålls nere vid PIK-89. Exponeringen för vädercykler medför stora rörelsekapitalproblem och om bolaget inte har säkrat timmerlager under vintern kan sommarens produktionsvolymer påverkas negativt av dåligt väder under sommaren. Företaget måste övervinna dessa säsongsvariationer dels genom att bygga snölager under vintern och på lång sikt genom att förbättra tillgången till skogen genom vägbyggen. Utdelningspolicy Utdelning till aktieägare är beroende av RusForests resultat, finansiella ställning och investeringsbehov. Med tanke på RusForests nuvarande investeringar och framtida tillväxt, utöver bolagets likviditet och finansiella ställning i allmänhet, beräknas ingen utdelning att ske inom en överskådlig framtid. RusForest planerar för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera utvecklingen och tillväxten i bolaget. Styrelsen har inte föreslagit någon utdelning för ÅRSREDOVISNING 2009

11 Organisation och legal struktur Organisation RusForest AB är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget har varit noterat på First North listan vid Stockholms Fondbörs sedan den 7 augusti En namnändring från Varyag Resources AB till RusForest AB gjordes i augusti Sedan bolaget bildades har det investerat i, och förvaltat, onoterade skogs- och gruvbolag i Ryssland. Investeringarna i skogsbolagen gjordes på 50/50 basis med saminvesteraren Vostok Nafta Investment Ltd. Investeringarna gjordes via RusForest Ltd (Bermuda) i syfte att drivas under brittisk, snarare än cypriotisk lag. Den 1 juni 2009 förvärvade RusForest AB 50 procent av RusForest Ltd, 1 aktie i RusForest (Cyprus) Ltd, 10 procent i Tuba-Les LLC, 10 procent i Tublesprom PLC och 50 procent i RusForest Angara LLC (tidigare TSLKK LLC) från Vostok Nafta Investment Ltd i utbyte mot ny emitterade aktier i RusForest AB. Dessutom överläts de lån som utfärdats till RusForest (Cyprus) Ltd på tusen SEK till RusForest AB. Som en följd av denna transaktion uppgick vederlaget till tusen SEK (beräknat på aktier till en aktiekurs vid First North den 1 juni 2009 av 18,3 SEK per aktie). Förutom moderbolaget består koncernen av dotterbolaget RusForest Ltd (Bermuda). RusForest Ltd registrerades i Bermuda den 8 mars 2005 som ett privat bolag med begränsat ansvar enligt Bermuda Companies Act Bolaget bildades ursprungligen under namnet Vostok Caspian Oil Ltd och den 29 mars 2006 bytte bolaget namn till RusForest Ltd. De ryska dotterbolagen ägs via RusForest Ltd:s helägda dotterbolag RusForest (Cyprus) Ltd och Varyag Capital (Cyprus) med säte i Nicosia, Cypern. RusForest AB äger även Varyag Finance GmbH med säte i Zug, Schweiz. Varyag Capital (Cyprus) Ltd hade mellan 31 jul 2006 och 1 juni 2009 ett förvaltningsavtal med Taiga Capital Ltd som förvaltade bolagets investeringar. Som ett led i omstruktureringen av RusForest avslutades förvaltningsavtalet med management bolaget Taiga Capital Ltd. Som ersättning för den prestationsbaserade kompensationen av framtida avyttringar inom skogsrelaterade bolag erhöll management bolaget teckningsoptioner i Varyag, i enlighet med beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 25 maj Dessa teckningsoptioner ger rätt att teckna nya aktier till en teckningskurs om 63 SEK per aktie under perioden 1 juli 2009 till och med den 1 januari Managementbolaget kommer att behålla rätten till prestationsbaserad ersättning vid en avyttring av Russian Gravel Co. Investeringsbeslut fattas av Varyag Capital (Cyprus) Ltd på grundval av förslag från Managementbolaget och råd från den Rådgivande investeringskommittén, se nästa sida. PIK-89 bytte namn till RusForest Ust-Ilimsk den 1 april Förenklad legal struktur 31 december % RusForest AB 100% Russian Gravel Co. Cyprus Ltd RusForest Limited Bermuda 100% RusForest Cyprus Limited 90% PIK 89 Tuba-Les Bogouchanski LPK RusForest Magistralny OOO Lesprom Ust Ilimsk, Irkutsk Ust Ilimsk, Irkutsk Bogouchan, Magistralny, Irkutsk Magistralny, Irkutsk Krasnoyarsk AAC m3 sågverkskapacitet m3 100% AAC m3 sågverkskapacitet m3 100% sågverkskapacitet m3 sågverkskapacitet (planerad) m3 100% 100% AAC m3 100% 100% 100% 100% OOO Belomorski Karier Tuba-Lesprom TSLKK ZAO Bamlesstroi Belomorsk, Karelia Ust Ilimsk, Irkutsk Bogouchan, Krasnoyarsk Magistralny, Irkutsk C1 + C2 Res 153,6 Mn3 kapacitet 1,2 M Ton AAC m3 (faktisk AAC m3 AAC m3 ÅRSREDOVISNING

ii Innehåll Aktieägarinformation

ii Innehåll Aktieägarinformation Årsredovisning 2012 ii Innehåll ii Aktieägarinformation 01 2012 i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16

Läs mer

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport 2008 Periodens resultat blev 296,16 miljoner US-dollar (MUSD) (103,89 för perioden 1 januari 2007 30 september 2007). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis genom nyemission 29 Inbjudan till teckning av Depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd 3 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt:

Läs mer

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader.

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader. Årsredovisning 2010 Året i korthet Verksamheten NN Den sammanlagda skörden för Alpcot Agro under 2010 uppgick till cirka 98 900 ton i Ryssland och cirka 10 900 ton i Ukraina, exklusive fodergrödor. Den

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport. Januari mars 2011

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport. Januari mars 2011 Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport Januari mars 2011 Periodens resultat blev 67,93 miljoner US-dollar (MUSD) (83,57 för perioden 1 januari 2010 31 mars 2010). Resultat per aktie blev under

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008 18NOV200812490184 Inbjudan till teckning av preferensaktier i Swedbank AB:s nyemission 2008 Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Swedbank Markets 1 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL) 2014 1 Innehållsförteckning Solör Bioenergi koncernen... 3 Förvaltningsberättelse... 7 Rapport över resultat för koncernen... 28 Koncernens rapport över

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13 Rörvik Timber Årsredovisning 20 13 innehåll 2013 i sammandrag verksamheten 2013 Året i sammandrag 02 Affärsidé, mål och strategier 03 Vd har ordet 04 Detta är Rörvik Timber 06 Genomförda emissioner 07

Läs mer

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande.

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande. Årsredovisning 2002 Om Skandia Skandia bildades 1855 och har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1863. Därmed är Skandia det enda noterade bolag som varit inregistrerat sedan Stockholmsbörsen startade.

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer