ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN. Årets Nyföretagarkommun. Årets Turistkommun. Kosterhavets nationalpark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN. Årets Nyföretagarkommun. Årets Turistkommun. Kosterhavets nationalpark"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Kosterhavets nationalpark Årets Nyföretagarkommun 2009 Årets Turistkommun 2009

2 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande Korta fakta Organisationsöversikt Välfärdsredovisning Omvärldsanalys Kommunala jämförelser FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten under året Avstämning kommunfullmäktiges mål Ekonomisk översikt och analys Personalredovisning NÄMNDER och BOLAG Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och byggnämnden AB Strömstadsbyggen AB Strömstadslokaler AB Strömstads Badanstalt EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Notförteckning Redovisningsmodell och Redovisningsprinciper Ord- och begreppsförklaring Tio års översikt - kommunen Revisionsberättelse

3 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Bokslut 2009 Kommunen gjorde ett mycket bra resultat under de omständigheter som råder för kommunerna. Det skattefinansierade resultatet blev 11 Mkr (miljoner kronor) och inklusive taxekollektiven 17,3 Mkr. Det skall nämnas att drygt 6,5 Mkr är ökning av pensionsfonden på grund av börsuppgång. Taxekollektivens goda resultat beror till stor del på en ändrad beräkning av räntan. Många kanske tror att en kommun inte behöver gå med plus men så är det inte. Kommunen måste ha en ekonomi för att klarar sina åtaganden vad gäller till exempel pensionskostnader men bör också ha en beredskap för oförutsedda händelser samt kunna amortera av på lån. Vi kan också konstatera att verksamheterna inte riktigt har en budget i balans, men där har stora förbättringar gjorts. Att Strömstad har tillväxt är positivt. Det innebär samtidigt att stora krav ställs på kommunens ekonomi och verksamheter. De förväntningar man har avgör också om man blir nöjd eller inte. Ouppfyllda förväntningar uttrycks ofta i besvikelse. Vilka förväntningar är realistiska att ha på vår kommun? Näringsliv Ett fortsatt stort intresse och god investeringsvilja finns i Strömstad. Viktigt för näringslivet är att kommunen har en god planberedskap. Där har stora framsteg gjorts och en bra beredskap finns idag, inte minst på bostadssidan. Strömstads position i framtiden känns stark och vår del av regionen är mycket attraktiv. Jag ser mycket ljust på vår kommuns framtid. Inom fem år tror jag vi kommer att ha ca 800 fler arbetstillfällen i kommunen. Detta är ju jätteutmaningar men låt oss tillsammans glädjas åt det och gemensamt anta utmaningen. Många andra kommuner kan bara drömma om en sådan situation. Detta är inte samma som att den kommunala ekonomins framtid är lika ljus under de kommande åren, vilket kommer att innebära ansträngningar för såväl politiker som tjänstemän. Sammanfattning En god balans mellan investeringar och driftkostnader är av största vikt just för att värna kärnverksamheten. Det är också viktigt just i sämre tider att vi vågar investera i de rätta sakerna. Ambitionen är att öka antalet invånare. Målet på invånare år 2015 kvarstår. Orealistiskt säger en del, svårt säger jag. En utmaning och faktiskt ett konkret och bra mål. Tack till politiker och alla medarbetare för ett bra utfört arbete i kommunen under året som gått. Befolkning Strömstads befolkning ökade 2009 med 83 personer. Ett bra resultat då övriga norra Bohuslän tyvärr minskar i befolkning. Vi arbetar vidare på samma spår som tidigare med bostadsutveckling och här finns anledning att vara optimistisk då ytterligare bostadsprojekt kommer att startas med ett stort antal bostäder som följd. Det gäller nu att hålla samma kurs som påbörjats. Framtid Ronnie Brorsson Kommunstyrelsens ordförande (s) Inledning - Kommunstyrelsens ordförande Sidan 1

4 KORTA FAKTA År Antal invånare 31/12 Partier Mandatfördelning Strömstadspartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet Vänsterpartiet Kristdemokraterna Totalt: Skattesats Inkomstår Kommunen 21,99 21,99 21,99 22,34 Regionen 10,45 10,45 10,45 10,45 Kyrkan Strömstad kyrkoavgift 1,138 1,118 1,192 1,192 begr.avgift 0,432 0,452 0,378 0,378 Skee - Tjärnö kyrkoavgift 1,138 1,118 1,192 1,192 begr.avgift 0,432 0,452 0,378 0,378 Idefjorden kyrkoavgift 1,138 1,118 1,192 1,192 begr.avgift 0,432 0,452 0,378 0,378 Totalt skatteuttag: 32,872-32,892-32,818-33,168-34,01 34,01 34,01 34,36 Nettokostnadsfördelning 2009 (-487,4 Mkr) 15,8 Finansförvaltningen 6,3 Teknisk nämnd, taxekollektiven -3,8 Teknisk nämnd, skattefiansierad vsh -18,7 Miljö-.och byggnämnd -49,1 Kommunstyrelse -165,6 Omsorgsnämnd -272,3 Barn- och utbildningsnämnd -300,0-250,0-200,0-150,0-100,0-50,0 0,0 50,0 Externa intäkter, fördelning 2009 Externa kostnader, fördelning 2009 Taxor och avgifter 14,9% Övriga intäkter 8,0% Kommunal utjämning 14,6% Finansintäkter 0,5% Bidrag 3,7% Lokal hyror 10,2% Pensionskostnader 3,7% Övriga kostnader 21,0% Statsbidrag, mm 4,3% Av- och nedskrivningar 3,4% Finans.kostnader 0,1% Expl.kostnader 0,6% Kommunalskatt 55,3% Löner och soc avg 56,5% Sidan 2 Inledning - Korta fakta

5 ORGANISATIONSÖVERSIKT Politisk organisation Kommunfullmäktige 39 ledamöter Överförmyndare Valnämnd Kommunrevision Folkhälsorådet Arbetsutskott Kultur och fritidsutskott Kommunstyrelse 11 ledamöter TEKNISK NÄMND 5 ledamöter MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 9 ledamöter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 9 ledamöter OMSORGSNÄMND 9 ledamöter Förvaltningsorganisation KOMMUNCHEF Kommunledningsförvaltning Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Teknisk förvaltning Miljö- och byggförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunägda bolag AB Strömstadsbyggen AB Strömstadslokaler AB Strömstads Badanstalt Inledning - Organisationsöversikt Sidan 3

6 VÄLFÄRDSREDOVISNING Välfärden utvecklas i en positiv riktning. Barn och unga vuxna bör få fortsatt prioritering och stöd för att nå målet om en hållbar tillväxt i Strömstad. En utmaning är att arbeta med ökad delaktighet av många grupper i samhället, ökat arbetsdeltagande liksom en samhällsplanering som underlättar hälsosamma val och som har ett tydligt miljöfokus. Nationellt folkhälsomål Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Årets välfärdsredovisning relateras till de fyra övergripande målen för Strömstads kommun: Ökat medborgarengagemang Förbättrad folkhälsa Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning Offensivt samhällsbyggande Målen har sitt ursprung i de tre dimensionerna i begreppet hållbar utveckling, vars syfte är att välfärden ska vara minst lika stor i framtiden som den är idag. Resurserna måste förvaltas på ett sådant sätt att en god ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet kan uppnås idag och i framtiden utan att förbruka våra resurser. Ökat medborgarengagemang Delaktighet och inflytande i samhällsplaneringen förutsätter att man både fysiskt och mentalt har möjligheter att delta i utvecklingen av vårt samhälle. Kommunen har prioriterat detta område, inte bara i de övergripande målen utan även i kommunfullmäktiges styrkort där aktiv medborgardialog lyfts fram som en framgångsfaktor. Denna prioritering är helt i linje med Strömstadbornas önskningar. I SCB:s medborgarenkät från 2008 sätter en stor andel medborgare ett lågt betyg på sina möjligheter till delaktighet och inflytande på kommunens verksamheter och beslut, framför allt gäller detta personer under 35 år. Envägskommunikation som information om verksamheter och ärenden är Strömstads kommun relativt bra på, även om de yngre inte är fullt lika nöjda som de äldre (Källa: Medborgarenkät 2008). Delaktighet kan även mätas med hur man använder bibliotek och biografer. Antalet besökare och utlåning på huvudbiblioteket har ökat de senaste åren och i jämförelse med grannkommunerna i Norra Bohuslän lånar Strömstadsborna fler böcker och gör fler biobesök (Källa: VGR och BUN). Sammanfattande kan dock sägas att det finns stora förbättringsområden vad gäller demokratifrågor i Strömstads kommun framför allt vad gäller gruppen unga vuxna. Förbättrad folkhälsa Folkhälsoarbetet i Strömstad utgår från Västra Götalandsregionens 6 utmaningar; jämlika och jämställda livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, ökat arbetsdeltagande, åldrande med livskvalitet samt goda levnadsvanor. Dessa utmaningar går igen både i de övriga av KF:s övergripande mål samt i områdena i kommunens strategiska plan. procent Trygga och goda uppväxtvillkor Förhållanden under barn och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. Men barndomen är inte bara viktig för sin betydelse för framtiden, barnkonventionen statuerar att barndomen har ett värde i sig. Barn och ungdomar är individer med medborgerliga rättigheter och stor kapacitet och förmåga. Som beskrivs tidigare i denna redovisning känner sig unga dåligt delaktiga i samhället och enligt CAN:s enkätundersökning i niondeklass är det bara ca 30 % av tjejerna som anger att de trivs bra eller mycket bra med livet. En förhållandevis hög andel elever skolkar en gång i månaden eller oftare. Barn och ungdomars levnadsvanor påverkas i stor utsträckning av samhällets livsvillkor. I niondeklass röker 25 procent av ungdomarna och rökningen ökar både bland tjejer och killar. Andelen ungdomar som har druckit alkohol och andelen ungdomar som har varit berusade har ökat i jämförelse med föregående år. Strömstad har jämfört med andra kommuner en förhållandevis stor andel 10-åringar med övervikt och fetma men andelen med fetma och övervikt ser i alla fall inte ut att ha ökat från föregående år (Källa: Skolhälsovården CAN-enkät 2009). Övervikt samt fetma i skolår flickor pojkar Livslångt lärande Ett livslångt lärande påverkar hälsan positivt i alla kulturer. Lusten för lärande grundläggs i barndomen. Utbildningsnivå påverkar både individens möjligheter för egna val av livsstil och arbetsliv samt ger goda förutsättningar för en känsla av sammanhang och ökad delaktighet. För att utbildningen ska ha en positiv betydelse för folkhälsoutvecklingen i Strömstad, behövs olika utbildningsmöjligheter under hela livet. Andelen elever med godkänt i kärnämnen i årskurs 9, läsåret var bättre än föregående läsår och ligger över riket. (95 % i Strömstad jämfört med 89 % i riket). Andelen 20 åringar med fullföljd gymnasieutbildning har ökat konstant de senaste fyra åren och ligger nu på 74 %, en siffra som ligger över genomsnittet för en kommun av Strömstads storlek. Sidan 4 Inledning - Välfärdsredovisning

7 Trots detta har andelen ungdomar som väljer att studera vidare inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning minskat jämfört med förra året. Detta är inte en positiv utveckling då Strömstad redan sedan tidigare har en förhållandevis låg andel studerande jämfört med kommuner av samma storlek (Källa: skolverket). Övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan Procent Ett hälsofrämjande arbetsliv ökat arbetsdeltagande Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa, samt minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. Det samlade ohälsotalet för alla åldrar har sjunkit och ligger nu i nivå med riket. Ohälsotalet för unga vuxna sjunker även det, men ligger över riket (Källa Försäkringskassan). Ohälsotal år 60,0 40, / / / / , Utbildningsnivån i Strömstad är förhållandevis låg i jämförelse med riket men även i jämförelse med kommunerna i Norra Bohuslän. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män och de senaste åren har det även varit fler kvinnor än män som varit inskrivna på en högskola. Totalt var det 122 personer skrivna i Strömstad som studerade på någon av de svenska högskolorna under 2008 (Källa SCB). Goda kommunikationer/ tillgänglighet till och kännedom om olika utbildningsenheter är några faktorer som påverkar förutsättningar för den bofasta befolkningen att studera. Hälsosamma levnadsvanor Individens levnadsvanor, såsom rökning, matvanor eller fysisk aktivitet, påverkas i hög utsträckning av samhällets sociala och ekonomiska förhållanden. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har tillsammans med Folkhälsoinstitutet genomfört en utökad hälsoenkät till åringar, hälsa på lika villkor I enkäten framkommer att Strömstadsborna har en förhållandevis hög andel ohälsosamma vanor jämfört med övriga kommuner i Norra Bohuslän. Bland annat har Strömstad en hög andel personer med övervikt och fetma, en hög andel män med riskabel alkoholkonsumtion och en hög andel dagligrökare bland kvinnor (Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, HSN1). Samtliga Kvinnor Män Riket Åldrande med livskvalitet En klar majoritet av 80-åringarna som får hembesök i Åldras väl projektet upplever att de har en god eller mycket god hälsa. Antalet personer med höftfrakturer har minskat jämfört med föregående år och är lågt i jämförelse med andra kommuner (Källa: Omsorgsförvaltningen, VEGA vårddatabas, Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli ). Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning Ekonomiska dimensionen Att kunna försörja sig själv är en grundläggande förutsättning i ett välfärdssamhälle. Det finns starka kopplingar mellan möjligheter till försörjning och egen hälsa. Egen försörjning ger både ekonomisk och social trygghet, och gör att man befinner sig i ett sammanhang. Förra året bröts trenden med minskat försörjningsstöd som istället ökade från 112 hushåll till 126 hushåll. År 2009 ser den positiva trenden, till skillnad från övriga riket, ut att återupptas då försörjningsstödet återigen minskar. Mindre än 2 % (38 barn) av barnen i Strömstad lever i familjer med försörjningsstöd vilket är en minskning från förra året och en jämförelsevis mycket låg siffra. Foto: Roger Sundberg Inledning - Välfärdsredovisning Sidan 5

8 % Många unga vuxna (under 25 år) är ute i arbetslivet. Arbetslösheten har dock ökat i denna åldersgrupp jämfört med Vad gäller försörjningsstödet för denna grupp ligger det på en jämn nivå jämfört med tidigare år, 27 ungdomar fick försörjningsstöd vilket motsvarar ca 3 % av totalantalet i gruppen. Arbetslösa eller i program per år Riket Strömstad Riket Std Andelen arbetslösa vuxna och unga vuxna i Strömstad följer samma utveckling som den i riket, fast på en klart lägre nivå. ( Källa: Arbetsförmedlingen och Omsorgsförvaltningen) Miljödimensionen Vägtrafiken är en stor källa till luftföroreningar. Andelen bilar per tusen invånare har fortsatt öka, från 516 till 527 från 2007 till 2008 och av dessa har antalet miljöbilar fördubblats från 64 till 130. Här ingår även kommunens miljöbilar. Körsträckan per invånare ökar också. Antalet resor per invånare med kollektivtrafik ökar. Energianvändning i hushållen har fortsatt att minska och är år 2007 nere i kwh per invånare. Även den totala energianvändningen för samtliga sektorer har fortsatt minska till kwh per invånare år ( Källa: SCB). Kommunen har utvecklat arbetet med att i samtliga upphandlingar ställa miljökrav, där så är möjligt, genom att bl. a. tillämpa miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Offensivt samhällsbyggande Bra bostäder och trygga och attraktiva boendemiljöer är viktiga faktorer för såväl tillväxt som välfärd och blir allt viktigare för kommuner som vill locka till sig invånare. Även kollektivtrafiken är en viktig del i att locka människor till Strömstad genom att kommunen görs lättillgänglig både regionalt och lokalt. I SCB:s medborgarenkät får frågor som berör boende ett lågt betyg. Bebyggelsen upplevs som trivsam men priserna för höga och många upplever att det planeras för dåligt för bostäder. Vad gäller trygghetsfrågor får Strömstads kommun ett förhållandevis högt värde. Både kvinnor och män känner sig trygga generellt och de flesta känner sig trygga och säkra vad gäller att vistas ute på kvällarna. Så många som 31 procent känner emellertid en oro för inbrott och rån. I medborgarenkäten gav, medborgarna ett betyg strax under medelbetyget på frågorna om kollektivtrafik, turtäthet, sträckning. Det gäller med undantag för tillgången till långfärdsbussar i linjetrafik som får ett något högre betyg. På frågor som berör kollektivtrafiken har var fjärde person ingen åsikt, vilket kan beror på att de inte använder kollektivtrafiken. Nyinflyttade är mest nöjda med kollektivtrafiken. Unga under 24 år är den åldersgrupp som är minst nöjd med kollektivtrafiken. Enkäten genomfördes när flygplatsen i Rygge var ny och innan Västtrafik hade släppt in andra bussbolag med långfärdsbussar i Strömstad. Dessutom har en rad större förändringar av kollektivtrafiken genomförts efter enkätens genomförande bl.a. en väl utvecklad arbetspendlingsmöjlighet mellan Strömstad och Nordby köpcenter. (Källa: Medborgarenkät 2008) Foto: Roger Sundberg Sidan 6 Inledning - Välfärdsredovisning

9 OMVÄRDSANALYS Konjunkturvändningen går långsamt, men hjulen rullar på i Strömstad Under andra halvåret 2009 kom vändningen och produktionen började åter att öka i OECD-området, i första hand ett resultat av en kraftigt expansiv ekonomisk politik. Tillväxten blir dock svag de närmaste åren. Den exportdominerade svenska ekonomin drabbades hårt av konjunkturnedgången och det blir istället tjänstesektorn som bidrar mest till BNP-tillväxten Det samlade resultatet i Sveriges kommuner var betydligt bättre 2009 än året innan. Skatteunderlagsutvecklingen kommer dock att vara fortsatt svag några år framöver. Låg skatteintäktsutveckling drabbar alla kommuner men i övrigt påverkas inte samhällsutvecklingen i Strömstad av lågkonjunkturen i samma utsträckning som på många andra ställen. Aktivt samarbete mellan olika aktörer ger goda förutsättningar för ett mer mångsidigt näringsliv och en arbetsmarknad, som sträcker sig långt utanför kommunens gränser. Befolkningen ökar och inflyttningstrycket kvarstår. Svag konjunkturuppgång förväntas i OECD-området Det var främst OECD-länderna som drabbades av en snabb konjunkturnedgång i finanskrisens spår, men även i de s.k. tillväxtekonomierna dämpades BNP-tillväxten. Under andra halvan av 2009 började produktionen att öka i OECDområdet, i första hand ett resultat av en kraftigt expansiv ekonomisk politik. Konjunkturen fortsätter att förstärkas under 2010 och Uppgången blir dock svag i OECD-området, huvudsakligen av tre skäl. Ett är att en av grunderna till finanskrisens var att vissa tillgångar var för högt värderade och föll kraftigt i värde. Skuldsättningen blev därmed för hög och hushållen i framför allt USA måste därför hålla igen och öka sitt sparande. Även finansinstituten i USA och Europa bidrar till återhållsamheten genom att de behöver höja sin kapitaliseringsgrad. Slutligen kommer finanspolitiken i OECD-området att bli mer åtstramande så att de offentliga finanserna ska ha en chans till återhämtning efter den kraftiga försämring som krisen innebar. Tabell 1. BNP-utveckling i valda länder åren (Kalenderjusterade värden) Sverige -0,5-4,7 2, 1 3,8 Euroområdet 0,5-4,0 1,0 1, 7 USA 0,4-2,4 3,1 2,8 OECD 0,5-3,4 2,2 2,6 Kina 9,1 8,7 10,0 9,3 Indien 5,1 6,8 7,8 8,2 Världen 2,9-0,8 4,0 4,3 Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Mars 2010 Lågt resursutnyttjande och måttligt inflationstryck har lett till låg styrränta i många länder. I USA och euroområdet höjs räntorna först i slutet av 2010 eller första halvåret I tillväxtekonomierna stramas penningpolitiken åt snabbare för att undvika överhettning. Lång väg tillbaka för svensk ekonomi Sverige tillhör de länder som har drabbats hårdast av krisen med ett fall i BNP på nästan 7 procent från första kvartalet 2008 till fjärde kvartalet Största nedgången hade industrin med drygt 20 procent under samma period, till följd av att omvärldens efterfrågan föll särskilt mycket på de varor som svensk industri producerar. Tjänstesektorn, främst handeln, har inte alls drabbats på samma sätt. En svag uppgång har redan skett inom sektorn och produktionen förväntas fortsätta att växa framöver. Ränteläget är lågt och inkomstskatten har sänkts, vilket har stärkt hushållens köpkraft. De svenska hushållen har ett högt sparande jämfört med i många andra länder och behöver inte vara lika återhållsamma. Hushållens konsumtion stimuleras även av att osäkerheten minskar i takt med att arbetsmarknaden förbättras. En ökning förväntas ske under 2010 och 2011, vilket gynnar branscher som handeln, hantverkstjänster och hushållstjänster. Offentliga sektorns produktion steg under 2009 till följd av expansiv finanspolitik och förväntas fortsätta stiga 2010 och Sammantaget är det främst tjänstesektorn som bidrar till BNP-tillväxten Under 2011 ökar bidraget från industrin i takt med att den internationella ekonomin återhämtar sig. Sysselsättningsutvecklingen speglar produktionsutvecklingen. Under senare tid har sysselsättningen börjat öka i tjänstebranscherna, främst hushållstjänster och företagstjänster, medan industrin har fortsatt att anpassa personalstyrkan till den låga produktionsnivån. Under fjärde kvartalet 2009 uppgick arbetslösheten till ca 9 procent, en nivå som förväntas kvarstå under 2010 och Den höga arbetslösheten indikerar att resursutnyttjandet i ekonomin är lågt även i slutet av det dröjer ända till 2014 innan ekonomin återigen är i balans, med en arbetslöshet på knappt 7 procent. Det svaga arbetsmarknadsläget gör att timlönerna ökar långsamt de kommande åren. Avtalsrörelsen 2010, som berör 75 procent av löntagarna, förväntas leda till att lönerna stiger med drygt 2 procent 2010 och Inledning - Omvärldsanalys Sidan 7

10 Inflationen rensad för förändrade bolåneräntor uppgår i genomsnitt till 1,3 procent 2011 och 2 procent Riksbanken börjar långsamt höja reporäntan hösten 2010 upp till 1,75 procent i slutet av År 2015 uppgår reporäntan till 5 procent för att undvika överhettning i ekonomin. Även finanspolitiken förväntas bli fortsatt expansiv framöver. Konjunkturinstitutet bedömer att det behövs ytterligare 8 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder 2010, vilket ger ett negativt offentligt finansiellt sparande 2010 och Detta förbättras i takt med att resursutnyttjandet stiger och arbetslösheten faller och från 2013 övergår finanspolitiken till att i stort sett vara neutral. (Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Mars 2010) Kommunernas ekonomi Resultat 2009 Kommunernas samlade preliminära resultat före extraordinära poster uppgick till 11,6 mdkr (miljarder kronor), jämfört med 7 mdkr Årets resultat uppgick till 10,8 mdkr, jämfört med 6,2 mdkr En ökning av skatteintäkterna med 5,7 mdkr, samt en minskning av de finansiella kostnaderna med 4,1 mdkr är främsta förklaringarna tillkommunernas förbättrade resultat. Ytterligare en faktor som påverkade resultatet var att AFA Försäkring genomförde en premiesänkning som innebar en kostnadsreduktion för hela kommunsektorn på 2,3 mdkr. Summan av skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag uppgick till 397,7 mdkr, en ökning med 2 procent från Verksamhetens nettokostnader uppgick till 391,2 mdkr, en ökning med 1,8 procent. Soliditeten enligt balansräkningen minskade med en procentenhet till 52 procent. Det är den lägsta nivån under den senaste femårsperioden. År 2007 var den högsta nivån då soliditeten uppgick till knappt 55 procent redovisade 9 procent av kommunerna ett underskott före extraordinära poster. Detta är en klar förbättring jämfört med året innan då var fjärde kommun redovisade ett negativt resultat. Andelen kommuner som redovisade underskott på mer än 500 kronor/invånare minskade från 13 procent till knappt fyra procent. Andelen kommuner som redovisade ett resultat på över 500 kronor/invånare ökade från 45 till 75 procent. Förutsättningarna framöver I lågkonjunkturens spår följer att skatteunderlagsutvecklingen bromsas upp, främst till följd av färre arbetade timmar och lägre löneökningstakt. Skatteunderlaget påverkas också av att den så kallade bromsen i pensionssystemet bidrar till en långsam ökning av pensionsinkomsterna åren Ökad sysselsättning framöver innebär att löneökningstakten stiger och skatteunderlaget växer i hyfsad takt Det innebär även att kommunernas kostnader ökar och tillväxttakten i reala termer blir mindre än i nominella. Tabell 2. Skatteunderlagets tillväxt samt bidrag från olika komponenter, procentuell förändring Summa exklusive regelförändring 2, Källa: SKL Cirkulär 10:12 prognos februari 2010 Samhällsutvecklingen i Strömstad Möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i Strömstad är beroende av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. En stabil befolkningstillväxt ger förutsättningar för att utveckla välfärden och minska hälsoklyftorna i samhället. Befolkningsförändring Befolkningsförändringar styrs av födelsenettot (födda-döda) och flyttningsnettot (inflyttade-utflyttade). Under år 2009 ökade befolkningen i Strömstads kommun med 83 personer. Vid årets slut uppgick befolkningen till personer. Folkmängdsutveckling i Strömstad, månadsvis Inv Januari Februari Mars April ,7 2,4 1,9 3,8 4,6 Regelförändringar -0,3-0,7 0,0 0,0 0,0 Summa 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6 Timlön, hela ekonomin 2,4 1,7 1,8 2,3 2,7 Sysselsättning -2,2-0,4 0,0 0,7 1,1 Sociala ersättningar 1,9 0,5 0,2 0,3 0,8 Övriga inkomster -0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 Avdrag -0,7-0,3-0,1-0,1-0,4 Mj a Juni Juli Augusti Sptembr e e Oktober November December 1. SCB Kommunernas och landstingens resultat 2009, mars SKL = Sveriges Kommuner och Landsting Sidan 8 Inledning - Omvärldsanalys

11 Det årliga dödstalet är relativt stabilt medan födelsetalet varierar mer från år till år. Under 2009 föddes 129 barn, något fler än tidigare år. Antalet döda är vanligtvis fler än antalet födda. År 2009 uppgick födelsenettot till -10 personer. Det gör att ett positivt flyttningsnetto är avgörande för om befolkningen ska öka. Inflyttningöverskottet år 2009 var stort, närmare 100 personer, där antalet inrikes inflyttade ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Flyttströmmar Under 2000-talet är det fler som flyttat in från utlandet, främst Norge, än som har flyttat ut till utlandet. År 2009 var det 49 personer. Nettoinflyttning från Sverige var förhållandevis hög under 2009, närmare bestämt också 49 personer. Flyttningsnettot från övriga Sverige varierar mer och har under större delen av 2000-talet varit negativt eller endast svagt positivt. Under 2004 och 2005 bröts denna trend då en tydlig nettoinflyttning från riket och Västra Götaland uppstod. Likaså är nettot också positivt för de senaste två åren. Den totala nettoinflyttningen varierar under åren men har alltid varit positiv under 2000-talet, med en topp åren 2004 och Vid en försiktig analys tycks de senaste årens flyttningsnetton samvariera med tillkomsten av nya bostäder i kommunen. Flyttningsnettots utveckling de kommande åren beror i hög grad på bostadsbyggandet omfattning och de flyttkedjor det genererar. Om man delar upp det totala flyttningsnettot i olika åldersgrupper är det möjligt att se hur det påverkar befolkningens sammansättning ur ett åldersperspektiv. De största flyttunderskotten återfinns i åldersgrupperna och Underskottet i åldersgruppen kan ses som något positivt då det är tänkbart att utflyttning i den åldersgruppen sker för att strömstadsungdomar flyttar för att utbilda sig. Att flyttning främst sker under hösten stärker detta antagande. I övrigt sker en inflyttning i de yrkesverksamma åldersgrupperna 25-59, inte oväntat med den fortsatt goda situationen på arbetsmarknaden i gränsregionen. Under året 2009 flyttade 641 personer in till kommunen och 543 personer flyttade ut.. Arbetsmarknaden ur ett kommuninvånarperspektiv Arbetsmarknaden i en kommun beskrivs vanligtvis med statistik över antalet arbetstillfällen i kommunen. Det ger dock inte en fullständig bild. Alla kommuninvånare arbetar inte i den egna kommunen utan många arbetspendlar 3. Boendet blir allt viktigare och man är därför villig att pendla allt längre för att arbeta. De senaste 20 åren har pendelströmmarna fördubblats. Undersökningar visar att smärtgränsen för en arbetspendlingstid på uppemot 1 timma inte är ovanligt och i takt med att E6:an färdigställs och förbättrad kollektivtrafik, kommer man allt längre. År 2008 bodde och arbetade ca av Strömstads kommuninvånare i kommunen medan ca av kommuninvånarna pendlar ut ur kommunen. Det innebär att ca 20 procent av kommunens arbetskraft arbetar utanför kommunens gränser. Av dessa pendlar ca 700 personer till Norge och då främst till kommunerna Halden, Fredrikstad och Sarpsborg. Drygt personer från andra kommuner pendlar in till Strömstads kommun för att arbeta. Näringslivsutveckling Varumärket Strömstad förknippas med det goda livet för såväl våra innevånare, våra delårsboende som våra gäster. Vår närhet till Östfold samt vårt läge mitt emellan Oslo och Göteborg är en sannolik förklaring liksom förutsättningarna för en god livsmiljö. Besöksnäringen i vid mening, inkluderande shopping, är den dominerande näringen, i stark tillväxt. Vår låga andel tillverkningsindustri har inneburit att vi inte drabbats av den kris som tynger många andra kommuner, inte minst i västsverige. ROT-avdraget och vårt höga antal fritidshus i kommunen har givit goda förutsättningar för fortsatt utveckling av hantverkssidan. Under året har vi arbetat aktivt med vår strategi, som bygger på att vårda våra styrkor och vidareutveckla den näringsverksamhet vi har. Näringslivet kännetecknas av småskalighet och kreativitet. År 2009 utsågs Strömstad till Årets Nyföretagarkommun och till Årets Turistkommun, det sistnämnda för andra gången. Starkt bidragande orsaker är naturligtvis det geografiska läget, men också det aktiva samarbetet som utvecklats inom näringarna och mellan näringen och kommunen. Ett framgångsrikt värdskap bygger på gott lagarbete hos alla berörda. Ett högt nyföretagande bygger på riskbenägenhet och entreprenörskap, som utvecklas genom aktiva nätverk.. Ett utökat samarbete mellan de fem nordbohuslänska kommunerna, samt lokalt mellan kommunen och Strömstad Tourist, Köpmannaföreningen och Företagarna, ger en bra bas för fortsatt positiv utveckling. Samförvaltningsinitiativet, hållbart kustnära fiske, har fått nationell uppmärksamhet. Det har resulterat i att området blivit ett permanent fiskeområde med lokal förvaltning och ett viktigt inslag i Kosterhavets nationalpark som invigdes under Nationalparken ger oss en internationell lyskraftig symbol för våra kärnvärden och förstärker vårt varumärke.. Detta kommer att skapa förutsättningar för nya näringslivsprojekt som ligger rätt i tiden. Initialt främst baserad på ökad efterfrågan på eko- och upplevelseturism. SvenLoven Center tillför kommunen värdefull maritim forskningskompetens. 3. Arbetspendling uppstår när den förvärvsarbetande har sin huvudsakliga arbetsplats i en annan kommun än den där den förvärvsarbetande är folkbokförd Inledning - Omvärldsanalys Sidan 9

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Omvärldsanalys 2013-2015

Omvärldsanalys 2013-2015 Omvärldsanalys 2013-2015 Innehåll Omvärldsanalys 2013-2015... 1 Inledning... 2 Piteå attraktivt och uthålligt... 2 Fördjupning av föregående års omvärldsanalys... 2 Metodbeskrivning... 3 Metatrender...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer