Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST"

Transkript

1 Köpings kommun Årsredovisning 2011

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 6 Teknik och miljö 8 Kultur och fritid 11 Stöd och omsorg 13 Miljön i Köpings kommun 15 Kommunens organisation 17 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 18 Kommunfullmäktiges mål 20 Personalöversikt 21 Driftredovisning med kommentarer 23 Investeringsredovisning 27 Ekonomisk analys 30 Finansiella rapporter Resultaträkning och finansieringsanalys 46 Balansräkning 47 Tilläggsupplysningar Noter 48 Redovisningsprinciper 51 Ord och begrepp 52 Sammanställd redovisning 54 Förslag till beslut 62 Om årsredovisningen Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare. Förhoppningsvis kan årsredovisningen bidra till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. Mer information om kommunens verksamhet hittar du på vår webbplats, Fakta om Köping Folkmängd Kommunalskatt, kr 22:04 22:04 22:04 22:04 22:04 Landstingsskatt, kr 10:80 10:65 10:50 10:50 10:50 Kyrkoavgift, kr 1:03 1:03 1:03 1:03 1:03 Begravningsavgift, kr 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 Årets resultat, Mkr 14,3 12,5 26,3 33,8 18,4 Låneskuld, Mkr 24,0 22,7 70,0 20,0 110,0 Nettoinvesteringar, Mkr 46,9 79,6 99,7 67,7 94,8 Soliditet, % 62,1 62,4 55,6 58,8 57,3 Areal, km 2 606,8 Tätorter: Köping, Kolsva, Munktorp Årsredovisningen 2011 är producerad av kommunens drätselkontor och informationsenhet i samverkan med kommunala förvaltningar och bolag samt Reklambyrån Info, Köping. Tryck: Reklamtryckeriet, Köping

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Positivt år - i dubbel bemärkelse Återigen kan vi redovisa ett positivt bokslut för Köpings kommun. Positivt såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Vi klarar balanskravet och våra finansiella mål med råge, kan redovisa flera och viktiga investeringar för framtiden samt utveckling av den kommunala servicen. Stora investeringar har skett inom va- och fjärrvärmesidan som tillsammans med investeringar för energibesparingar, gång- och cykelvägar, trädplanteringar, bättre skötsel av grönytor, ny rondell mm ökar känslan av trygghet och trivsel samtidigt som de gynnar miljön och klimatet. Gynnar gör också arbetet med va-plan samt den klimatstrategi som påbörjades under Tillgänglighet till byggnader och samhället i övrigt förbättrades genom hissinstallation i rådhuset, ombyggnader i centrum, anpassning av hemsidan samt en mängd smärre åtgärder som genomförts efter råd och synpunkter från allmänheten. Önskvärt vore att fler fastighetsägare skulle arbeta mer aktivt med tillgängligheten, bl.a. i Köpings centrum. Glädjande är att efterfrågan på förskoleplatser varit stor och lett till att tre nya avdelningar öppnats i Köping och ytterligare en i Munktorp. Skolans samarbete med näringslivet har också burit frukt. Teknikcollege, vård- och omsorgscollege (länets bästa!), det nya handels- och administrationsprogrammet samt teknikprogrammets återupptagna samarbete med Volvo Powertrain och GKN Driveline ger våra gymnasieelever en bra grund att stå på inför framtiden. Näringslivet har återhämtat sig bra efter den kris vi genomlevde tidigare år och kommunens service till företagen får höga betyg, bland de högsta i landet, enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) undersökning. Etapp tre av småföretagshus i KMV-kvarteren invigdes och har plats för fler små företag och nystartare i de s.k. groddlokalerna. Vi har också tagit ett rejält kliv uppåt när det gäller antal nystartade företag i kommunen. Under året har 200-årsminnet av Richard Dybecks födelse uppmärksammats, bl.a. genom en soaré som också sänts ut via Sveriges Radio. Även Theodor Dahl uppmärksammades genom invigning av minnesmärke på Stora Torget på arkitektens födelsedag. Ombyggnad har påbörjats av torget som bl.a. kommer att prydas av en stor utomhusscen och öka möjligheterna till offentliga arrangemang. Mycket, mycket mer har naturligtvis hunnit hända under året som gått framför allt tack vare stora och viktiga arbetsinsatser från kommunens personal och förtroendevalda. Ett stort tack riktas till alla för värdefullt arbete som gör Köping till en bra och ännu bättre kommun att bo och verka i. Elizabeth Salomonsson Kommunstyrelsens ordförande 3

4 Ekonomi i korthet Balanskravet uppfyllt Köpings kommun har även 2011 uppfyllt det lagstadgade balanskravet. Resultat bättre än budget Årets resultat före extraordinära poster blev 18,4 Mkr mot ett budgeterat resultat på 1,9 Mkr. Resultatet motsvarar 1,6 % av skatteintäkterna. Nämnderna visar ett underskott på -1,7 Mkr medan finansförvaltingen ger ett överskott på 18,3 Mkr. Befolkningsminskning Invånarantalet i Köpings kommun var personer, en minskning med 98 personer från föregående år som kan förklaras av utflyttning och lågt födelsetal Årets intäkter och kostnader I diagrammen visas hur de externa intäkterna och kostnaderna för året har intjänats och konsumerats. Resultaträkningen bygger på dessa intäkter och kostnader. Verksamheternas huvudområden Under år 2011 uppgick kommunens nettokostnader för verksamheterna till 1 182,8 Mkr. I dessa kostnader ingår både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. De kommunala verksamheterna har kostat 40,5 Mkr mer under 2011 än under verksamhetsåret 2010, vilket motsvarar 3,5 % (3,6 %). Vad kostar verksamheterna? Politisk verksamhet Infrastruktur Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Verksamhet att fördela inkl semesterskuld m m 13,6 37, Totalt 1 182,8 Mkr Negativt för nämndernas budgetavvikelser Styrelsens och nämndernas utfall i förhållande till budget visar på ett totalt underskott på -1,7 Mkr. Budgetresultatet blev sämre jämfört med prognosen i delårsrapporten där resultatet för nämnderna var 5,4 Mkr. Vård- och omsorgsnämndens budgetöverskott blev 3,7 Mkr, vilket främst beror på senarelagd start för ett nytt LSS-boende. Vatten och avlopps- samt fjärrvärmeverksamhetens (avgiftsfinansierad verksamhet) negativa resultat på -6,2 Mkr, beror främst på ökat underhåll och återbetalningar på grund av felvisande mätare samt dyrare kostnader för att producera värme. 14,2 9,2 68,1 56,6 499,7 483,7 Positivt för skatteintäkter och utdebitering Utdebitering av kommunalskatt är oförändrad på 22,04 kr. Kommunalskatt och generella statsbidrag uppgår totalt till 1 185,2 Mkr varav kommunalskatt utgör 922,9 Mkr. Totalt har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 2,7 % mellan 2010 och Varifrån kommer pengarna? Vad används pengarna till? Bidrag 6% Material och tjänster 24% Lokalkostnader 7% Avskrivningar 3% Övrigt 1% Kommunalskatt 60% Taxor och avgifter 19% Bidrag 6% Övrigt 1% Generella statsbidrag/ utjämning, netto 14% Personalkostnader 59% 4

5 Ekonomi i korthet Resultatet för finansförvaltningen blev totalt ett överskott på 18,3 Mkr och förklaras främst av positiv skatteavräkning med anledning av den påtagligt ökade skatteunderlagsutvecklingen under året. Varje hundralapp vi Köpingsbor betalat i skatt har fördelats ut i verksamheterna enligt: 25,30 Vård och omsorg till äldre 18,67 Grundskola för elever 12,71 Förskola och fritidshem för barn 10,45 Gymnasieutbildning för elever samt vuxenutbildning för 300 elever 7,87 Insatser till funktionshindrade enligt LSS/ LASS 4,79 Kultur- och fritidsverksamhet 4,29 Kommunens övriga verksamheter 4,03 Försörjningsstöd (socialbidrag) till 843 hushåll 3,69 Insatser inom individ och familjeomsorgen 2,75 Skötsel av parker, gator samt 59 km cykelbanor mm 1,20 Politisk verksamhet och revision 1,15 Affärsverksamhet (kommunikation, fjärrvärme, vatten mm) 0,60 Arbetsmarknadsåtgärder 0,43 Fysisk och teknisk planering 0,38 Miljö- och hälsoskydd Årets investeringar Årets nettoinvesteringar uppgår till 94,8 Mkr. Av årets större investeringar kan följande nämnas: Tillgänglighet Rådhuset 3,1 Mkr Investeringar i hamnen, 2,4 Mkr Rondell Nygatan/Sveavägen, 1,8 Mkr Ombyggnad Stora Torget, 3,0 Mkr Datorer, skolan, 3,2 Mkr Malmön, etapp 3, vatten och avlopp, 2,9 Mkr Slamhantering, vatten och avlopp, 2,1 Mkr Övriga investeringar i vatten och avlopp, 17,1 Mkr Norsa, träpulverpanna, fjärrvärme, 25,2 Mkr Övriga investeringar i fjärrvärme, 8,6 Mkr Personalöversikt Kommunen är en stor arbetsgivare med totalt cirka anställda och en årslönekostnad på 850 Mkr. Skola, förskola, vård och omsorg är de mest personalintensiva verksamheterna med 77 % av de anställda. Ohälsotalet i kommunen är totalt 5,4 % av arbetad tid varav andelen långtidssjukskrivna mer än 60 dagar utgör 37,5 % av den totala frånvaron. Ökade lån Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 110,0 Mkr och var ,0 Mkr. Långivare är Kommuninvest med 90,0 Mkr och SEB med 20,0 Mkr. De kommunala bolagen Kommunen bedriver en del verksamhet i bolagsform. För att få en samlad bild av kommunens ekonomiska ställning görs en sammanställd redovisning. Årets resultat för koncernen Köpings kommun blev 25,8 Mkr efter justering av koncerninterna köp och försäljningar. Bolagens redov. res. efter finansiella poster Bolag, ägd andel i % Köpings Bostads AB, 100 3,3 4,9 5,8 4,3 7,4 Kungsörs Grus AB, 25 3,1 4,0 2,8 1,7 4,1 Mälarhamnar AB, 45 4,5-2,5-9,3 6,4 1,9 Västra Mälardalens Kommunalförb, 56 0,1 2,8 2,5 2,8 3,6 Ekonomiska framtidsutsikter svag tillväxt I Budget 2012 och ekonomisk plan framgår att resultatet 2012 är beräknat till 5,7 Mkr efter att en ramökning med 15,0 Mkr exklusive löneökningar gjorts. Det kommer att krävas fortsatt god anpassningsförmåga och samarbete för att bibehålla en god ekonomisk hushållning när skatteintäkterna ökar svagare än pris- och löneökning. En viktig faktor för fortsatt god ekonomisk hushållning är att anpassa nettokostnadernas ökning till skatteintäkternas utveckling. Kostnaderna för verksamheterna ökade med 3,4 % under 2011, medan skatteintäkterna ökade med 2,7 %. Det måste också finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och kvalitet som säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 5

6 Fler förskolebarn och datorer Inspektion med krav på bättre resultat Under vårterminen granskades hela skolverksamheten, från förskola till vuxenutbildning, av Skolinspektionen. Efter inspektionen har verksamheterna aktivt arbetat med de avvikelser som upptäcktes. Inspektionen påpekade bland annat att det samlade resultatet måste förbättras och att alla elever ska ha betyg i alla ämnen. Det viktigaste uppdraget är därför arbetet med att öka måluppfyllelsen. Fler vill ha förskoleplats Förskolan i Köpings kommun fortsätter att växa och efterfrågan på förskoleplatser ökar. Tre avdelningar öppnades under året. Beslut togs om utbyggnad av Koltrasten i Kolsva med två avdelningar och en avdelning till i Munktorp i modulbyggnad. Planeringen av den nya förskolan intill Ringvägen har fortsatt under Ny skollag och läroplaner Den nya skollagen och reviderade eller nya läroplaner började gälla 1 juli Under året har arbete pågått för att arbeta in de nya bestämmelserna i verksamheten och flera utbildningar har genomförts för personalen. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet startade arbetet med att införa ett integrerat ledningssystem för miljö- och kvalitetsfrågor. Tekniska kontoret har tagit fram ett program för att förbättra grundskolans och förskolans skolgårdar. Gymnasiereform och datorer till år 1 Höstterminen innebar starten för de nya programmen i gymnasiereformen GY11. Nya kurser, nytt betygssystem och datorer till alla elever i årskurs 1 gäller från hösten. Det nya handels- och administrationsprogrammet startades, ett lärlingsprogram med arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med handeln. Teknikprogrammet har återupptagit samarbetet med Volvo Powertrain och GKN Driveline. Elever som väljer produktionsteknik kommer att ha nära kontakter med företagen under utbildningen. Fler elever väljer gymnasieutbildning på andra orter och under 2011 var det cirka 30 procent av eleverna som valde en skola i annan kommun. Antalet elever på Ullvigymnasiet minskade med 80 till elever. Fler barn behöver förskoleplats. Här inviger kommunalrådet Roger Eklund en förskoleavdelning med hjälp av ung assistent. Förskollärare Kajsa Osbeck i pulkabacken med barnen utanför förskolan Lärkan. 6

7 Verksamhetsberättelse Barn & Utbildning Praktisk gymnasieutbildning, här byte av avgassystem på Ullvigymnasiets fordonsprogram. Kolsva kommundel Förvaltningen ansvarar för drift av förskola, skola, äldreomsorg och kultur- och fritidsfrågor i Kolsva. Kommundelsnämnden ska arbeta med helhetssyn från ett lokalt perspektiv. Kolsva skolområde omfattar skolorna i Odensvi och Kolsva. Barn & Utbildning Skolan ansvarar för skolverksamheten i kommunen (undantaget Kolsva kommundel). Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola. I verksamheten ingår även skolskjutsar, skolhälsovård, måltidsservice och musikskolan. Barn & utbildning Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad * * 2011 länet 2010 Förskolebarn Fritidshemsbarn Förskoleklass Grundskoleelever Gymnasieelever Komvux, årsplats * Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun 7

8 Verksamhetsberättelse Teknik & Miljö Torgrenovering och miljövänlig värmepanna Under första kvartalet fortsatte vintern med flera stora snö- och sandningsinsatser. Året resulterade i ett underskott på nästan 1,9 Mkr för vinterväghållning. De större insatserna på beläggningsunderhållet har utförts på Industrivägen i Köping och på Norrbovägen, Parkvägen, Mellanvägen, Allmänningsvägen och Guttstavägen i Kolsva. Rondell på Nygatan och torgrenovering Korsningen Nygatan-Sveavägen byggdes under året om till en cirkulationsplats som ansluter till Nettobutiken och en parkeringsplats. Delar av Stora torget byggdes om i den första etappen med en bred trapp som ersätter de sten- och betongmurar med barrplanteringar som delat Stora torget och Scheeleparken. På Hisingsgatan, sträckan Ringvägen till Östanåsgatan, byggdes hela gatan om med avsmalningar, anpassade busshållplatser, gångbana och gång- och cykelväg. Gräsklippning och städning i centrum Standarden på gräsklippningen har höjts och i några parker och i Köpings centrum klipptes gräset oftare. Städningen i centrum prioriterades och sopning och ogräsbekämpning utökades. Under året gjordes planteringar vid parkeringen på Östra Långgatan och cirkulationsplatsen Nygatan/ Sveavägen. 100 nya träd planterades bland annat vid Ringvägen, på Hisingsgatan och vid södra infarten till Köping. Ny pelletspanna för fjärrvärme Under året byggdes en pelletspanna som även går att elda med bioolja eller torrflis. Pannan gör det möjligt att ersätta oljan som bränsle vilket både sänker kostnader och värnar miljön. Fjärrvärmen byggdes ut och 30 nya abonnenter anslöts. Parkeringstillstånd och bostadsanpassning till förbundet Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och bostadsanpassningsbidrag fördes över till Västra Mälardalens Kommunalförbund. Köpings bygglovhantering i topp I den servicemätning där bygglovsökande företag sva- Den nya rondellen i i korsningen Nygatan Sveavägen ger en ny vy med Netto i bakgrunden. 8

9 Verksamhetsberättelse Teknik & Miljö rat på frågor och bedömt kommunernas handläggning och service rankades bygglovhanteringen i Köpings kommun högt. Köpings kommun tog första platsen bland kommunerna inom Stockholm Business Alliance och tredje platsen i en jämförelse med de 166 kommuner som ingick i Sveriges Kommuners och Landstings undersökning. På senhösten kunde förslaget till ny översiktsplan ställas ut efter genomfört samråd. Miljökörkort för alla Arbetet med att införa miljöledningssystemet i förvaltningar och i Köpings Bostads AB har fortsatt, bland annat med utbildning av chefer, miljösamordnare, miljöombud och övrig personal. I utbildningen ingår också att alla medarbetare ska ta Miljökörkortet, en bred miljöutbildning i elva avsnitt. Ett mål med miljöarbetet är att alla förvaltningar och bolaget ska kunna certifieras under Ny webbplats och företagshus invigt Kommunens webbplats byggdes om liksom webbplatserna för Ullvigymnasiet, Kompetenscenter och alla grundskolor. Tillgänglighetsanpassning, ny navigationsstruktur och omarbetat innehåll har varit några av utgångspunkterna. I februari invigdes Företagshusets etapp 3 med lokaler för mindre företag och Företagsbyrån. I huset finns också möjlighet att hyra kontorsplatser för nystartade företag i Groddlokalerna. Rådhuset fasadrenoverades under året efter det att huset gjorts tillgängligt genom hissinstallation och bygge av handikapptoalett. Läsplattor köptes in till politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och via dessa distribueras nu handlingar digitalt inför sammanträden. Kommunen har från 2012 totalt datorer med en kostnad för drift och support på 10,7 miljoner kronor, en kostnadsminskning med kronor jämfört med föregående år. 9

10 Verksamhetsberättelse Teknik & Miljö Pelletsugnen har ställts på plats i värmeverket, miljövänlig och mer ekonomisk uppvärmning väntar. Tekniska kontoret Ansvarsområdet omfattar bl a gator, vägar, parker, trafik, vatten och avlopp samt fjärrvärme. Kontoret har förutom en administrativ del en entreprenadavdelning som utför många underhålls- och byggnadsuppgifter. Miljökontoret Kontoret är tillsynsmyndighet för miljölagstiftningen. En uppgift är att arbeta förebyggande inom miljö- och hälsoområdet. Kontoret ska arbeta för en ökad miljömedvetenhet och lämna information till allmänheten i miljöfrågor. Stadsarkitektkontoret Kontoret ansvarar för tillsyn enligt bygglagstiftning och svarar för kommunens planering av bebyggelse m m. Kontoret är även ansvarigt för kommunens geografiska informationssystem och fysisk planering. TEKNIK OCH MILJÖ Beviljade bygglov Antal markförsäljningar Vattenförbrukning hushåll, liter per person och dygn Antal vattenläckor Nya va-abonnenter Antal kunder med fjärrvärme Gång- och cykelvägar i km 57,4 57,4 58,5 59,0 59,5 10

11 Verksamhetsberättelse Kultur & Fritid Minnesmärke och 200-årsfirande Arkitekten Theodor Dahl uppmärksammades med ett minnesmärke placerat på Stora torget. 200-årsminnet av Rickard Dybecks födelse firades med olika aktiviteter. Fornminnesvandring, musikprogram och en mycket välbesökt nationaldagsfrukost var några av aktiviteterna. På Dybecks födelsedag ordnades en aftonunderhållning med ett musikprogram i Dybecks anda. Kolsva bibliotek renoverades och programverksamheten har utökats. Linje 500 är ett läsfrämjandeprojekt för ungdomar där biblioteken längs busslinje 500 samarbetar, från Köping till Avesta. Skejtverksamheten i KMW har ökat kraftigt och lokalen anpassades för aktiviteterna med specialgolv och sarg. I samband med att parkeringen vid Kristinelunds sportfält asfalterades byggdes också ny entré till sportfältet. Under våren anordnades pojklandskamp i fotboll mellan Sverige och Schweiz. 25 nya båtplatser blev klara i inre hamnen. De flesta platserna ligger längs med högkajen och är ett bra tillskott för att minska båtplatskön. Flera större idrottsläger förlades till Köping och cuper har genomförts av Köpingslag. En välbesökt museinatt arrangerades i augusti då alla museer i Köping höll öppet. Våfflor och musik i Gammelgården, guidningar i järnvägsmuseet och en titt i Nyströms snickeri var några av begivenheterna. Richard Dybecks 200-års jubileum firades med nationaldagsfrukost och aftonunderhållning. Många kom till invigning av Theodor Dahls minnesmärke där dansuppvisningen blev ett färgstarkt inslag. Stadsvandringarna under sommaren fortsatte med medverkan av Hagateatern. 11

12 Verksamhetsberättelse Kultur & Fritid Festligt, folkligt och fullsatt vid Allsång i Himlabacken med flera tusen allsjungare i publiken, Gösta och Ulla Fredriksson i förgrunden på första parkett. Streck in Kultur & Fritid Kultur & Fritid ansvarar för kommunens kultur- och fritids-/föreningsfrågor samt turismen. Stödet till föreningslivet är budgetmässigt dominerande, i form av bidrag samt drift av lokaler och anläggningar. Verksamhet för barn och unga prioriteras. KULTUR OCH FRITID Antal besök Karlbergsbadet Antal besök Kristinelundsbadet Antal besök Malmabadet Antal besök Köpings bibliotek Antal besök Kolsva bibliotek Antal besök Köpings museum Antal elever i Musikskolan

13 Verksamhetsberättelse Stöd & Omsorg Nytt jobbcenter för arbetslösa Jobbcenter startade i april med syfte att förbättra arbetslösas förutsättningar för att få arbete och att på sikt minska behovet av försörjningsstöd. 500 personer har sedan starten varit inskrivna och erbjudits olika insatser. Ny ansvarsfördelning för flyktingar Ansvaret för ersättningar till flyktinghushållen som fått uppehållstillstånd under 2011 övergick till staten. Kommunen svarar för svenskundervisning, samhällsinformation samt förskola och skola för barnen. Många flyktingar har en låg utbildningsnivå från hemlandet och flera än tidigare är analfabeter. En verksamhet för det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar år startades. Syftet är att fånga upp ungdomar som hoppar av eller inte går gymnasiet och erbjuda dem andra insatser. Under sommaren kunde feriearbete erbjudas till alla gymnasieungdomar som avslutat årskurs ett och sökte arbete, vilket innebar att 163 ungdomar fick jobb. Individ- och familjeomsorgen har fortsatt att utveckla öppenvården och har kunnat erbjuda fler hemmaplanslösningar för familjer, barn och vuxna. Färre söker särskilt boende Under 2011 har 113 personer ansökt om plats i särskilt boende, nästan en halvering sedan 2007 då 209 ansökningar kom in. Kön för att få en plats i särskilt boende redovisas löpande och väntetiden har aldrig överstigit tre månader. I genomsnitt har 14 personer stått i kö under året. Anhörigstöd, fixare och änglar Köpings kommun har anslutit sig till webbtjänsten Gapet, en mötesplats som är öppen för alla anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående. Teatergruppen Änglarna har permanentats som daglig verksamhet under året. Från och med januari har en fixartjänst inrättats som ett led i att förebygga skador och underlätta för äldre som bor i eget boende. Önskad sysselsättningsgrad Införandet av schemaplaneringssystem och önskad sysselsättningsgrad har medfört en förbättring för både medarbetare och verksamhet. Alla medarbetare ges en gång per år möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Den utökade arbetstiden används för att ersätta vikarier på egen eller annan enhet. Möjligheten har införts även för medarbetarna inom enheterna för funktionshindrade och personlig assistans. Socialstyrelsen ställer krav på kommunerna att arbetet med värdegrund och värdighetsgarantier i äldre- och handikappomsorg ska utvecklas. Ett projekt för kvalitetsutveckling pågår för både Kolsva kommundel och Vård & Omsorg inom dessa områden. Insatser har gjorts för att minska kostnader för utskrivningsklara personer från sjukvården. Under året har endast 8 dygn betalats i vårdersättning, en halvering sedan Carl-Inge Westberg, Per Överberg, David Schanzer-Larsen och Anna-Klara Sjölund var med när Social & Arbetsmarknad invigde sitt jobbcenter. 13

14 Verksamhetsberättelse Stöd & Omsorg Ann-Britt Bernhardsson- Holm och Charlotte Gustén distribuerar matlådor och utför fixaruppdrag. Samtal, aktivitet och gemenskap i Nygårdens restaurang Social & Arbetsmarknad ansvarar för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, flyktingmottagande arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Vård & Omsorg ansvarar för insatser inom äldre och handikappomsorg enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (undantaget Kolsva kommundel). Stöd & OMSORG Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad (kr) (kr) 2011 länet 2010 Personer i särskilt boende, SoL 357 * * * Personer i bostad med särskild service, LSS 84 * * * Hushåll med socialbidrag och kr/hushåll Barn/ungd i institutionsvård och kr/årsplac 4, , ,29 Barn/ungd i familjehem och kr/årsplac 46, , ,66 Vuxna i institutionsvård/familjehem och kr/årsplac 4, , ,65 *) Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun 14

15 Miljöredovisning Miljöarbete på flera fronter Miljöarbetet i Köpings kommun har en långsiktig målsättning, att dagens beslut ska vara positiva även för kommande generationer. De 16 nationella miljökvalitetsmålen, kommunens miljöpolicy och övergripande miljömål är ett stöd för att driva miljöarbetet framåt. Det sker genom det kommunala ansvaret för samhällsplanering och myndighetsutövning, men även genom åtgärder inom den egna organisationen. Aktivt arbete för en bättre miljö I början av året antogs en vatten- och avloppsplan för Köpings kommun. Planens syfte är att ha en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning. Ett särskilt fokus finns på att hitta långsiktigt hållbara lösningar för kommunens tätbebyggda fritidshusområden. Arbetet med att ta fram en klimatstrategi för Köpings kommun startade. Med anledning av detta bjöds allmänhet, företag och politiker in till en klimatdialog i syfte att få in synpunkter och underlag till det fortsatta arbetet. För tredje året i rad medverkade Köpings kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. Ungdomsfullmäktige stod för programmet på Stora torget. Till årets miljöpristagare utsågs restaurang Buffé Grön. Miljökörkort på schemat Miljökörkortet är en webbaserad utbildning som kommunen köpt för utbildning av all personal och som man inom skolan beslutat att samtliga elever i årskurs 9 ska genomföra som en del av utbildningen. Öppen natur Kommunen medverkade i länets satsning öppen natur som syftar till att få allmänheten att upptäcka naturen. Ett hundratal personer nappade på erbjudandet om att göra en utflykt till Norsa hagar. Många följde med på en guidad tur i området för att lära sig om växter, fåglar och svamp. Arbetet med att utveckla Norsa hagar till ett tätortsnära naturområde fortsätter. Kommunen har fått bidrag för att göra en inventering av födobasen för våtmarksfåglarna i Norsadammen. Under året har även en fågelinventering utförts av Hedströmsdalens Ornitologiska Förening.. Miljöarbete genom myndighetsutövning Lokalt har kommunen det samlade ansvaret för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och på så sätt skapa en god livsmiljö för invånarna. I det dagliga arbetet sker detta genom tillämpning av till exempel miljöbalken och plan- och bygglagen. Inom ramen för miljöbalken anordnades för tredje året en uppskattad informationsträff för tillstånds- och anmälningspliktiga företag. Målet med träffarna är att underlätta tillsynen för verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. En träff för företag som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men där kommunen ändå bedriver tillsyn ordnades också. I Köpings kommun finns förorenade områden och för att komma närmare målet om en Giftfri miljö har en sammanställning gjorts med syfte att få överblick och tydliggöra behovet av tillsyn, ett stöd för vilka Total CO2 utsläpp - Tjänsteresor och arbetsfordon Under 2011 har kommunens totala utsläpp av fossilt koldioxid från tjänsteresor och arbetsfordon ökat med ca 7 % jämfört med år 2010 och ökat med ca 25 % jämfört med år En förklaring till detta är att inköp av diesel till arbetsfordon för snöröjning ökade till följd av den snörika vintern i början av Kg Tjänstebil/fordon Egen bil i tjänsten 2011 Elförbrukning - Köpings kommun Kommunens totala elförbrukning har under året minskat med ca 2,5 % jämfört med år 2010 och minskat med ca 8 % jämfört med år MWH mwh totalt

16 Miljöredovisning förorenade områden som ska prioriteras. Utifrån miljölagstiftningen ställs krav på enskilda avlopp på landsbygden och för att kontrollera luft- och vattenkvaliteten genomförs regelbundna mätningar. Miljöledningssystemet som miljöverktyg I början av året genomfördes uppföljande revision vid de förvaltningar som är certifierade. Resterande förvaltningar och Köpings Bostad AB arbetar vidare mot en certifiering, bland annat med utbildning av chefer, miljösamordnare, miljöombud och övrig personal. Vid årets slut hade drygt av de ca kommunanställda tagit Miljökörkort med målet att alla anställda ska ha klarat provet under För att nå kommunens miljömål görs både små och stora insatser på förvaltningarna och i kommunens fastigheter genomfördes energieffektiviseringar. Sol och vind utreddes För att möjliggöra elförsörjning från förnyelsebara energikällor har förslag till en vindkraftspolicy tagits fram. Vindkraftspolicyn ska fungera som ett planeringsunderlag för vindkraftsutbyggnad i kommunerna. Under året har kommunen deltagit i en förstudie om solenergiparker med syfte att hitta lämpliga platser. 16

17 Förvaltningsberättelse Organisationsplan 2011 Kommunrevision Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Stadskansliet Valnämnd Drätselkontoret Överförmyndarnämnd Tekniska kontoret Miljö- och byggnadsnämnd Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Vård- och omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Vård & Omsorg Social & Arbetsmarknad Barn & Utbildning Kultur & Fritid Nämnd Kommundelsnämnd Kolsva kommundel Ordförande Förvaltning Förvaltningschef Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Valnämnd Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Carl-Inge Westberg Georg Lövelius Carl-Inge Westberg Leif Strandh Elizabeth Salomonsson Per Carlesson Roger Eklund Roger Eklund Andreas Trygg Kultur- och fritidsnämnd Jonny Clefberg Kommundelsnämnd Börje Eriksson Stadskansliet Drätselkontoret Tekniska kontoret Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Barn & Utbildning Vård & Omsorg Social & Arbetsmarknad Kultur & Fritid Kolsva kommundel Olle Emanuelsson Jan Häggkvist Tommy Karlqvist Per-Inge Nilsson Göran Nilsson Torkel Nilson Lillemor Quist Göran Fagerberg (fr 1 nov) David Schanzer -Larsen Christina Axelsson Bo Nilsson 17

18 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Påverkansfaktorer Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Köpings kommun. Bland de faktorer som påverkar kommunen är konjunkturutvecklingen, utvecklingen på arbetsmarknaden, demografiska förändringar, reformer beslutade av riksdagen och andra statliga beslut samt pris- och löneutveckling. Global osäkerhet Världsekonomin befinner sig nära recession 2012 även om det finns ljusglimtar. Länder som Kina och Indien växer med 7-8 procent. Den amerikanska ekonomin har utvecklats något bättre än väntat de senaste månaderna och riskerna för recession har minskat. USA växer sakta men stabilt och även det svåra arbetsmarknadsläget har förbättrats. På sikt måste USA också åtgärda sitt stora budgetunderskott vilket innebär att några restriktioner inom penning- eller finanspolitiken inte kommer att genomföras den närmaste tiden vilket förmodligen innebär att den amerikanska ekonomin fortsätter att stärkas. Statsskuldkrisen i Europa påverkar Sverige genom ökad osäkerhet och svag export. Svensk ekonomi Svensk export utvecklades starkt under 2011 med stor efterfrågan från tillväxtekonomierna, också BNP ökade rejält. När sedan skuldkrisen inom EMU eskalerade under hösten försvagades stämningsläget. Sedan dess har både företag och hushåll blivit allt försiktigare. I de senaste bedömningar som presenterats beräknas svensk BNP endast öka med 1,0 procent 2012 mot 4,4 procent Tillväxten har stannat av under vintern och beräknas bli väsentligt svagare under 2012 än under de två senaste åren. Det innebär att arbetslösheten kan komma att stiga något. Detta kommer också att påverka skatteunderlag och skatteprognoser negativt under Även om det skett en viss nedgång sista kvartalet 2011 för industriföretagen ser orderingången positiv ut för första kvartalet Även om exporten stiger kommer den inte upp i samma nivå som förut förrän i slutet av året. Det innebär att exporten endast ökar med 1,5 procent mellan 2011 och Ekonomin på lite längre sikt beräknas ta fart efter Förhoppningsvis har Europas omfattande statsfinansiella problem som många länder brottas med löst sig. Det kommer nog att bli en utdragen process innan alla stater får ordning på sina finanser. Låg inflation med minskad ränta Det låga resursutnyttjandet i både Sverige och omvärlden innebär lågt kostnadstryck och att kronan har stärkts under de senaste åren. Inflationstrycket på svensk ekonomi är låg. Riksbanken mål att hålla inflationen på en 2 procentnivå och skapa ett resursutnyttjande i ekonomin på en normal nivå har inneburit att riksbankens direktion sänkt reproräntan till 1,5 procent. Riksbankens prognos är att reproräntan kommer att ligga på den nivån en bit in på De räntor som hushållen möter är betydligt högre. Den onormalt stora skillnaden mellan bolåneräntan och Riksbankens reproränta gör att vissa bedömare ser motiv till ytterligare sänkt reproränta. Befolkningens sammansättning Antalet invånare påverkar ekonomin i kommunen bland annat genom att det generella statsbidraget utgår per invånare. De närmaste åren blir antalet elever i grundskolan och gymnasiet färre. Pensionärerna blir å andra sidan fler medan antalet kommuninvånare i de förvärvsarbetande åldrarna sannolikt förblir oförändrat Befolkningspyramid i procent för Köping jämfört med riket. Köping män Köping kvinnor Riket män Riket kvinnor Befolkningen minskade Den 31 december 2011 var det invånare i kommunen. Under året föddes 264 barn medan 306 personer avled. Det medförde att födelsenetto blev personer flyttade till och personer från kommunen vilket resulterade i ett flyttnetto på -49. Sammanlagt medförde födelse- och flyttnettot, och en justeringspost på -7, att kommunens befolkning minskade med 98 personer (0,4 %) under

19 Förvaltningsberättelse Under åren ökade befolkningen med 250 personer till , för att under 2011 minska till Minskningen kan dels relateras till det negativa födelsenettot, dels till att förhållandevis många ungdomar flyttade från kommunen. Det kan kopplas till att en stor ungdomskull lämnade gymnasiet samtidigt som det rådde hög ungdomsarbetslöshet. Det ledde i sin tur till att många ungdomar flyttade till andra orter för att arbeta eller studera. Ovisshet på arbetsmarknaden Näringslivet i Köpings kommun kännetecknas av industrin, i synnerhet den konjunkturkänsliga bilkomponenttillverkningen, och närmare en tredjedel av arbetena finns i industrisektorn. Som en följd av depressionen ökade arbetslösheten kraftigt och nådde maximum i januari 2010 då antalet arbetslösa (öppet och i program) var stycken (11,3 %). Därefter inträdde en successiv återhämtning och i september 2011 hade det totala antalet arbetslösa minskat till stycken (7,5 %). Under 2011 kom en ny kris - kort uttryckt euro-krisen - vilken än en gång orsakat ekonomiskt oro och återhållsamhet. För Köpings vidkommande medförde det att arbetslösheten började öka under senhösten och i december saknade stycken (8,8 %) kommuninvånare arbete. Kommunernas utmaningar Ett minskat antal arbetade timmar 2012 medför en sämre skatteunderlagsutveckling vilket medför ett försämrat resultat. För 2013 innebär prognosen att resultatet blir något bättre. Men sammantaget riskerar kommunerna att resultatet för 2013 blir lägre än 2 procent för utvecklingen på skatter och generella statsbidrag som är en tumregel i god ekonomisk hushållning. Därför är det viktigt att staten klargör statsbidragsramarna för 2013 redan i vårpropositionen för att ge rimliga planeringsförutsättningar och undvika onödiga förändringar av verksamheterna i kommunerna. För 2012 väntas försämrade ekonomiska förutsättningar genom att den internationella skuldkrisen sätter sina spår även på svensk ekonomi. Därför är det viktigt med en stabil ekonomi för att möta det fortsatta behovet av välfärdstjänster och investeringar i välfärden. För att klara detta måste arbetet med strategin för ekonomisk balans och kvalitetsutveckling ihärdigt fortsätta med högsta prioritet. Intern kontroll Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Uppföljningen av 2011 års internkontroll har genomförts genom att styrelse och nämnder själva har fått bedöma och redovisa vilken internkontroll som man har genomfört samt hur väl man anser att internkontrollen har fungerat. Uppföljningen har genomförts dels inom två gemensamma områden dels inom 30 områden som styrelse och nämnder själva har bedömt som viktiga för sin verksamhet. I jämförelse med 2010 kan konstateras att utfallet blev något bättre. Fler kontroller kunde genomföras och något färre avvikelser har redovisats. Framför allt kan konstateras att, med ett undantag, kontrollmetoderna har blivit bättre. Beträffande de gemensamma kontrollområdena visar kontrollen av attestrutiner att inga avvikelser kunde påträffas hos de nio av tio förvaltningar som kunde genomföra kontrollen. Kontrollen om extern inkommen post blir öppnad och registrerad visade på att rutinerna fungerar väl för post i pappersformat samt inkommen e-post till myndighetsbrevlådor. Vad gäller kontroll av inkommen e-post till personliga e- postadresser kan konstateras att det inte gick att hitta en lämplig gemensam kontrollmetod. 30 olika områden kontrollerades inom styrelsens och nämndernas egna internkontrollområden. Samtliga områden kunde kontrolleras, och avvikelser mot rutinerna kunde identifierats inom 8 områden, jämfört med 10 områden Av de brister som konstaterats gäller flera enbart delar av kontrollområdet. Samtliga avvikelser är föremål för åtgärder och ligger till grund för kommande förbättringar av såväl verksamhetens arbetssätt som för rutiner kring internkontrollen. Arbetet med att utveckla internkontrollen kommer att fortsätta under året, framför allt hur internkontrollen kan användas som metod i det fortlöpande kvalitetsarbetet. 19

20 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden är vägledande för arbetet inom kommunen. Målen är att år ska nio av tio Köpingsbor svara ja på frågan om de känner sig trygga med livet i Köping. 2 ska det finnas 250 nya attraktiva bostäder i Köping. 3 ska Köping vara bland Sveriges 100 bästa nyföretagarkommuner och antalet arbetstillfällen ska ha ökat med ska man kunna bo i Köping och med tåg regelbundet nå Stockholm inom en timme. 5 ska nio av tio Köpingsbor svara ja på frågan om de upplever sig ha möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Trygghet I enkätundersökningen Köpingsindex år 2010 uppgav 82 procent av kommunens invånare att de känner sig trygga. Boende Som en följd av den ekonomiska osäkerheten har det byggts få småhus de senaste åren. Under 2011 ansöktes om bygglov för 9 småhus, vilket kan jämföras med 14 hus 2010, 7 hus 2009, 18 hus 2008 och 36 hus Arbete och företagande I början av 2011 saknade personer arbete. Sedan minskade arbetslösheten successivt till i september. Under senhösten försämrades situationen och vid årets slut saknade personer arbete. Nyföretagandet ökade jämfört med 2010 och Företagsbyrån har arbetat för att öka nyetableringen. Kommuntjänstemän med näringslivskontakter har genomgått den så kallade komprenörsutbildningen och de månatliga företagarfrukostarna har fortsatt. Under året genomfördes även 50-dagen, då politiker och tjänstemän gemensamt besökte femtio företag under en dag. Kommunikationer Att kunna åka tåg till Stockholm på högst 60 minuter har länge varit ett mål. Att det fortfarande inte har förverkligats beror främst på att spårkapaciteten in mot Stockholm är otillräcklig för den ständigt ökande trafiken. Engagemang Enligt Köpingsindex 2010 anser 15 procent av kommuninvånarna att de kan påverka utvecklingen i kommunen. 20

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Köpings kommun Årsredovisning 2012

Köpings kommun Årsredovisning 2012 Köpings kommun Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn & utbildning 6 Miljö & teknik

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 279-280 Bo Nilsson kommundelschef, 281-282 Kari Anttila fastighetsansvarig, 283-284. Rådhuset, Köping 2010-12-07 ...

Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 279-280 Bo Nilsson kommundelschef, 281-282 Kari Anttila fastighetsansvarig, 283-284. Rådhuset, Köping 2010-12-07 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer