Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST"

Transkript

1 Köpings kommun Årsredovisning 2011

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 6 Teknik och miljö 8 Kultur och fritid 11 Stöd och omsorg 13 Miljön i Köpings kommun 15 Kommunens organisation 17 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 18 Kommunfullmäktiges mål 20 Personalöversikt 21 Driftredovisning med kommentarer 23 Investeringsredovisning 27 Ekonomisk analys 30 Finansiella rapporter Resultaträkning och finansieringsanalys 46 Balansräkning 47 Tilläggsupplysningar Noter 48 Redovisningsprinciper 51 Ord och begrepp 52 Sammanställd redovisning 54 Förslag till beslut 62 Om årsredovisningen Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare. Förhoppningsvis kan årsredovisningen bidra till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. Mer information om kommunens verksamhet hittar du på vår webbplats, Fakta om Köping Folkmängd Kommunalskatt, kr 22:04 22:04 22:04 22:04 22:04 Landstingsskatt, kr 10:80 10:65 10:50 10:50 10:50 Kyrkoavgift, kr 1:03 1:03 1:03 1:03 1:03 Begravningsavgift, kr 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 Årets resultat, Mkr 14,3 12,5 26,3 33,8 18,4 Låneskuld, Mkr 24,0 22,7 70,0 20,0 110,0 Nettoinvesteringar, Mkr 46,9 79,6 99,7 67,7 94,8 Soliditet, % 62,1 62,4 55,6 58,8 57,3 Areal, km 2 606,8 Tätorter: Köping, Kolsva, Munktorp Årsredovisningen 2011 är producerad av kommunens drätselkontor och informationsenhet i samverkan med kommunala förvaltningar och bolag samt Reklambyrån Info, Köping. Tryck: Reklamtryckeriet, Köping

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Positivt år - i dubbel bemärkelse Återigen kan vi redovisa ett positivt bokslut för Köpings kommun. Positivt såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Vi klarar balanskravet och våra finansiella mål med råge, kan redovisa flera och viktiga investeringar för framtiden samt utveckling av den kommunala servicen. Stora investeringar har skett inom va- och fjärrvärmesidan som tillsammans med investeringar för energibesparingar, gång- och cykelvägar, trädplanteringar, bättre skötsel av grönytor, ny rondell mm ökar känslan av trygghet och trivsel samtidigt som de gynnar miljön och klimatet. Gynnar gör också arbetet med va-plan samt den klimatstrategi som påbörjades under Tillgänglighet till byggnader och samhället i övrigt förbättrades genom hissinstallation i rådhuset, ombyggnader i centrum, anpassning av hemsidan samt en mängd smärre åtgärder som genomförts efter råd och synpunkter från allmänheten. Önskvärt vore att fler fastighetsägare skulle arbeta mer aktivt med tillgängligheten, bl.a. i Köpings centrum. Glädjande är att efterfrågan på förskoleplatser varit stor och lett till att tre nya avdelningar öppnats i Köping och ytterligare en i Munktorp. Skolans samarbete med näringslivet har också burit frukt. Teknikcollege, vård- och omsorgscollege (länets bästa!), det nya handels- och administrationsprogrammet samt teknikprogrammets återupptagna samarbete med Volvo Powertrain och GKN Driveline ger våra gymnasieelever en bra grund att stå på inför framtiden. Näringslivet har återhämtat sig bra efter den kris vi genomlevde tidigare år och kommunens service till företagen får höga betyg, bland de högsta i landet, enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) undersökning. Etapp tre av småföretagshus i KMV-kvarteren invigdes och har plats för fler små företag och nystartare i de s.k. groddlokalerna. Vi har också tagit ett rejält kliv uppåt när det gäller antal nystartade företag i kommunen. Under året har 200-årsminnet av Richard Dybecks födelse uppmärksammats, bl.a. genom en soaré som också sänts ut via Sveriges Radio. Även Theodor Dahl uppmärksammades genom invigning av minnesmärke på Stora Torget på arkitektens födelsedag. Ombyggnad har påbörjats av torget som bl.a. kommer att prydas av en stor utomhusscen och öka möjligheterna till offentliga arrangemang. Mycket, mycket mer har naturligtvis hunnit hända under året som gått framför allt tack vare stora och viktiga arbetsinsatser från kommunens personal och förtroendevalda. Ett stort tack riktas till alla för värdefullt arbete som gör Köping till en bra och ännu bättre kommun att bo och verka i. Elizabeth Salomonsson Kommunstyrelsens ordförande 3

4 Ekonomi i korthet Balanskravet uppfyllt Köpings kommun har även 2011 uppfyllt det lagstadgade balanskravet. Resultat bättre än budget Årets resultat före extraordinära poster blev 18,4 Mkr mot ett budgeterat resultat på 1,9 Mkr. Resultatet motsvarar 1,6 % av skatteintäkterna. Nämnderna visar ett underskott på -1,7 Mkr medan finansförvaltingen ger ett överskott på 18,3 Mkr. Befolkningsminskning Invånarantalet i Köpings kommun var personer, en minskning med 98 personer från föregående år som kan förklaras av utflyttning och lågt födelsetal Årets intäkter och kostnader I diagrammen visas hur de externa intäkterna och kostnaderna för året har intjänats och konsumerats. Resultaträkningen bygger på dessa intäkter och kostnader. Verksamheternas huvudområden Under år 2011 uppgick kommunens nettokostnader för verksamheterna till 1 182,8 Mkr. I dessa kostnader ingår både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. De kommunala verksamheterna har kostat 40,5 Mkr mer under 2011 än under verksamhetsåret 2010, vilket motsvarar 3,5 % (3,6 %). Vad kostar verksamheterna? Politisk verksamhet Infrastruktur Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Verksamhet att fördela inkl semesterskuld m m 13,6 37, Totalt 1 182,8 Mkr Negativt för nämndernas budgetavvikelser Styrelsens och nämndernas utfall i förhållande till budget visar på ett totalt underskott på -1,7 Mkr. Budgetresultatet blev sämre jämfört med prognosen i delårsrapporten där resultatet för nämnderna var 5,4 Mkr. Vård- och omsorgsnämndens budgetöverskott blev 3,7 Mkr, vilket främst beror på senarelagd start för ett nytt LSS-boende. Vatten och avlopps- samt fjärrvärmeverksamhetens (avgiftsfinansierad verksamhet) negativa resultat på -6,2 Mkr, beror främst på ökat underhåll och återbetalningar på grund av felvisande mätare samt dyrare kostnader för att producera värme. 14,2 9,2 68,1 56,6 499,7 483,7 Positivt för skatteintäkter och utdebitering Utdebitering av kommunalskatt är oförändrad på 22,04 kr. Kommunalskatt och generella statsbidrag uppgår totalt till 1 185,2 Mkr varav kommunalskatt utgör 922,9 Mkr. Totalt har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 2,7 % mellan 2010 och Varifrån kommer pengarna? Vad används pengarna till? Bidrag 6% Material och tjänster 24% Lokalkostnader 7% Avskrivningar 3% Övrigt 1% Kommunalskatt 60% Taxor och avgifter 19% Bidrag 6% Övrigt 1% Generella statsbidrag/ utjämning, netto 14% Personalkostnader 59% 4

5 Ekonomi i korthet Resultatet för finansförvaltningen blev totalt ett överskott på 18,3 Mkr och förklaras främst av positiv skatteavräkning med anledning av den påtagligt ökade skatteunderlagsutvecklingen under året. Varje hundralapp vi Köpingsbor betalat i skatt har fördelats ut i verksamheterna enligt: 25,30 Vård och omsorg till äldre 18,67 Grundskola för elever 12,71 Förskola och fritidshem för barn 10,45 Gymnasieutbildning för elever samt vuxenutbildning för 300 elever 7,87 Insatser till funktionshindrade enligt LSS/ LASS 4,79 Kultur- och fritidsverksamhet 4,29 Kommunens övriga verksamheter 4,03 Försörjningsstöd (socialbidrag) till 843 hushåll 3,69 Insatser inom individ och familjeomsorgen 2,75 Skötsel av parker, gator samt 59 km cykelbanor mm 1,20 Politisk verksamhet och revision 1,15 Affärsverksamhet (kommunikation, fjärrvärme, vatten mm) 0,60 Arbetsmarknadsåtgärder 0,43 Fysisk och teknisk planering 0,38 Miljö- och hälsoskydd Årets investeringar Årets nettoinvesteringar uppgår till 94,8 Mkr. Av årets större investeringar kan följande nämnas: Tillgänglighet Rådhuset 3,1 Mkr Investeringar i hamnen, 2,4 Mkr Rondell Nygatan/Sveavägen, 1,8 Mkr Ombyggnad Stora Torget, 3,0 Mkr Datorer, skolan, 3,2 Mkr Malmön, etapp 3, vatten och avlopp, 2,9 Mkr Slamhantering, vatten och avlopp, 2,1 Mkr Övriga investeringar i vatten och avlopp, 17,1 Mkr Norsa, träpulverpanna, fjärrvärme, 25,2 Mkr Övriga investeringar i fjärrvärme, 8,6 Mkr Personalöversikt Kommunen är en stor arbetsgivare med totalt cirka anställda och en årslönekostnad på 850 Mkr. Skola, förskola, vård och omsorg är de mest personalintensiva verksamheterna med 77 % av de anställda. Ohälsotalet i kommunen är totalt 5,4 % av arbetad tid varav andelen långtidssjukskrivna mer än 60 dagar utgör 37,5 % av den totala frånvaron. Ökade lån Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 110,0 Mkr och var ,0 Mkr. Långivare är Kommuninvest med 90,0 Mkr och SEB med 20,0 Mkr. De kommunala bolagen Kommunen bedriver en del verksamhet i bolagsform. För att få en samlad bild av kommunens ekonomiska ställning görs en sammanställd redovisning. Årets resultat för koncernen Köpings kommun blev 25,8 Mkr efter justering av koncerninterna köp och försäljningar. Bolagens redov. res. efter finansiella poster Bolag, ägd andel i % Köpings Bostads AB, 100 3,3 4,9 5,8 4,3 7,4 Kungsörs Grus AB, 25 3,1 4,0 2,8 1,7 4,1 Mälarhamnar AB, 45 4,5-2,5-9,3 6,4 1,9 Västra Mälardalens Kommunalförb, 56 0,1 2,8 2,5 2,8 3,6 Ekonomiska framtidsutsikter svag tillväxt I Budget 2012 och ekonomisk plan framgår att resultatet 2012 är beräknat till 5,7 Mkr efter att en ramökning med 15,0 Mkr exklusive löneökningar gjorts. Det kommer att krävas fortsatt god anpassningsförmåga och samarbete för att bibehålla en god ekonomisk hushållning när skatteintäkterna ökar svagare än pris- och löneökning. En viktig faktor för fortsatt god ekonomisk hushållning är att anpassa nettokostnadernas ökning till skatteintäkternas utveckling. Kostnaderna för verksamheterna ökade med 3,4 % under 2011, medan skatteintäkterna ökade med 2,7 %. Det måste också finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och kvalitet som säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 5

6 Fler förskolebarn och datorer Inspektion med krav på bättre resultat Under vårterminen granskades hela skolverksamheten, från förskola till vuxenutbildning, av Skolinspektionen. Efter inspektionen har verksamheterna aktivt arbetat med de avvikelser som upptäcktes. Inspektionen påpekade bland annat att det samlade resultatet måste förbättras och att alla elever ska ha betyg i alla ämnen. Det viktigaste uppdraget är därför arbetet med att öka måluppfyllelsen. Fler vill ha förskoleplats Förskolan i Köpings kommun fortsätter att växa och efterfrågan på förskoleplatser ökar. Tre avdelningar öppnades under året. Beslut togs om utbyggnad av Koltrasten i Kolsva med två avdelningar och en avdelning till i Munktorp i modulbyggnad. Planeringen av den nya förskolan intill Ringvägen har fortsatt under Ny skollag och läroplaner Den nya skollagen och reviderade eller nya läroplaner började gälla 1 juli Under året har arbete pågått för att arbeta in de nya bestämmelserna i verksamheten och flera utbildningar har genomförts för personalen. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet startade arbetet med att införa ett integrerat ledningssystem för miljö- och kvalitetsfrågor. Tekniska kontoret har tagit fram ett program för att förbättra grundskolans och förskolans skolgårdar. Gymnasiereform och datorer till år 1 Höstterminen innebar starten för de nya programmen i gymnasiereformen GY11. Nya kurser, nytt betygssystem och datorer till alla elever i årskurs 1 gäller från hösten. Det nya handels- och administrationsprogrammet startades, ett lärlingsprogram med arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med handeln. Teknikprogrammet har återupptagit samarbetet med Volvo Powertrain och GKN Driveline. Elever som väljer produktionsteknik kommer att ha nära kontakter med företagen under utbildningen. Fler elever väljer gymnasieutbildning på andra orter och under 2011 var det cirka 30 procent av eleverna som valde en skola i annan kommun. Antalet elever på Ullvigymnasiet minskade med 80 till elever. Fler barn behöver förskoleplats. Här inviger kommunalrådet Roger Eklund en förskoleavdelning med hjälp av ung assistent. Förskollärare Kajsa Osbeck i pulkabacken med barnen utanför förskolan Lärkan. 6

7 Verksamhetsberättelse Barn & Utbildning Praktisk gymnasieutbildning, här byte av avgassystem på Ullvigymnasiets fordonsprogram. Kolsva kommundel Förvaltningen ansvarar för drift av förskola, skola, äldreomsorg och kultur- och fritidsfrågor i Kolsva. Kommundelsnämnden ska arbeta med helhetssyn från ett lokalt perspektiv. Kolsva skolområde omfattar skolorna i Odensvi och Kolsva. Barn & Utbildning Skolan ansvarar för skolverksamheten i kommunen (undantaget Kolsva kommundel). Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola. I verksamheten ingår även skolskjutsar, skolhälsovård, måltidsservice och musikskolan. Barn & utbildning Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad * * 2011 länet 2010 Förskolebarn Fritidshemsbarn Förskoleklass Grundskoleelever Gymnasieelever Komvux, årsplats * Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun 7

8 Verksamhetsberättelse Teknik & Miljö Torgrenovering och miljövänlig värmepanna Under första kvartalet fortsatte vintern med flera stora snö- och sandningsinsatser. Året resulterade i ett underskott på nästan 1,9 Mkr för vinterväghållning. De större insatserna på beläggningsunderhållet har utförts på Industrivägen i Köping och på Norrbovägen, Parkvägen, Mellanvägen, Allmänningsvägen och Guttstavägen i Kolsva. Rondell på Nygatan och torgrenovering Korsningen Nygatan-Sveavägen byggdes under året om till en cirkulationsplats som ansluter till Nettobutiken och en parkeringsplats. Delar av Stora torget byggdes om i den första etappen med en bred trapp som ersätter de sten- och betongmurar med barrplanteringar som delat Stora torget och Scheeleparken. På Hisingsgatan, sträckan Ringvägen till Östanåsgatan, byggdes hela gatan om med avsmalningar, anpassade busshållplatser, gångbana och gång- och cykelväg. Gräsklippning och städning i centrum Standarden på gräsklippningen har höjts och i några parker och i Köpings centrum klipptes gräset oftare. Städningen i centrum prioriterades och sopning och ogräsbekämpning utökades. Under året gjordes planteringar vid parkeringen på Östra Långgatan och cirkulationsplatsen Nygatan/ Sveavägen. 100 nya träd planterades bland annat vid Ringvägen, på Hisingsgatan och vid södra infarten till Köping. Ny pelletspanna för fjärrvärme Under året byggdes en pelletspanna som även går att elda med bioolja eller torrflis. Pannan gör det möjligt att ersätta oljan som bränsle vilket både sänker kostnader och värnar miljön. Fjärrvärmen byggdes ut och 30 nya abonnenter anslöts. Parkeringstillstånd och bostadsanpassning till förbundet Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och bostadsanpassningsbidrag fördes över till Västra Mälardalens Kommunalförbund. Köpings bygglovhantering i topp I den servicemätning där bygglovsökande företag sva- Den nya rondellen i i korsningen Nygatan Sveavägen ger en ny vy med Netto i bakgrunden. 8

9 Verksamhetsberättelse Teknik & Miljö rat på frågor och bedömt kommunernas handläggning och service rankades bygglovhanteringen i Köpings kommun högt. Köpings kommun tog första platsen bland kommunerna inom Stockholm Business Alliance och tredje platsen i en jämförelse med de 166 kommuner som ingick i Sveriges Kommuners och Landstings undersökning. På senhösten kunde förslaget till ny översiktsplan ställas ut efter genomfört samråd. Miljökörkort för alla Arbetet med att införa miljöledningssystemet i förvaltningar och i Köpings Bostads AB har fortsatt, bland annat med utbildning av chefer, miljösamordnare, miljöombud och övrig personal. I utbildningen ingår också att alla medarbetare ska ta Miljökörkortet, en bred miljöutbildning i elva avsnitt. Ett mål med miljöarbetet är att alla förvaltningar och bolaget ska kunna certifieras under Ny webbplats och företagshus invigt Kommunens webbplats byggdes om liksom webbplatserna för Ullvigymnasiet, Kompetenscenter och alla grundskolor. Tillgänglighetsanpassning, ny navigationsstruktur och omarbetat innehåll har varit några av utgångspunkterna. I februari invigdes Företagshusets etapp 3 med lokaler för mindre företag och Företagsbyrån. I huset finns också möjlighet att hyra kontorsplatser för nystartade företag i Groddlokalerna. Rådhuset fasadrenoverades under året efter det att huset gjorts tillgängligt genom hissinstallation och bygge av handikapptoalett. Läsplattor köptes in till politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och via dessa distribueras nu handlingar digitalt inför sammanträden. Kommunen har från 2012 totalt datorer med en kostnad för drift och support på 10,7 miljoner kronor, en kostnadsminskning med kronor jämfört med föregående år. 9

10 Verksamhetsberättelse Teknik & Miljö Pelletsugnen har ställts på plats i värmeverket, miljövänlig och mer ekonomisk uppvärmning väntar. Tekniska kontoret Ansvarsområdet omfattar bl a gator, vägar, parker, trafik, vatten och avlopp samt fjärrvärme. Kontoret har förutom en administrativ del en entreprenadavdelning som utför många underhålls- och byggnadsuppgifter. Miljökontoret Kontoret är tillsynsmyndighet för miljölagstiftningen. En uppgift är att arbeta förebyggande inom miljö- och hälsoområdet. Kontoret ska arbeta för en ökad miljömedvetenhet och lämna information till allmänheten i miljöfrågor. Stadsarkitektkontoret Kontoret ansvarar för tillsyn enligt bygglagstiftning och svarar för kommunens planering av bebyggelse m m. Kontoret är även ansvarigt för kommunens geografiska informationssystem och fysisk planering. TEKNIK OCH MILJÖ Beviljade bygglov Antal markförsäljningar Vattenförbrukning hushåll, liter per person och dygn Antal vattenläckor Nya va-abonnenter Antal kunder med fjärrvärme Gång- och cykelvägar i km 57,4 57,4 58,5 59,0 59,5 10

11 Verksamhetsberättelse Kultur & Fritid Minnesmärke och 200-årsfirande Arkitekten Theodor Dahl uppmärksammades med ett minnesmärke placerat på Stora torget. 200-årsminnet av Rickard Dybecks födelse firades med olika aktiviteter. Fornminnesvandring, musikprogram och en mycket välbesökt nationaldagsfrukost var några av aktiviteterna. På Dybecks födelsedag ordnades en aftonunderhållning med ett musikprogram i Dybecks anda. Kolsva bibliotek renoverades och programverksamheten har utökats. Linje 500 är ett läsfrämjandeprojekt för ungdomar där biblioteken längs busslinje 500 samarbetar, från Köping till Avesta. Skejtverksamheten i KMW har ökat kraftigt och lokalen anpassades för aktiviteterna med specialgolv och sarg. I samband med att parkeringen vid Kristinelunds sportfält asfalterades byggdes också ny entré till sportfältet. Under våren anordnades pojklandskamp i fotboll mellan Sverige och Schweiz. 25 nya båtplatser blev klara i inre hamnen. De flesta platserna ligger längs med högkajen och är ett bra tillskott för att minska båtplatskön. Flera större idrottsläger förlades till Köping och cuper har genomförts av Köpingslag. En välbesökt museinatt arrangerades i augusti då alla museer i Köping höll öppet. Våfflor och musik i Gammelgården, guidningar i järnvägsmuseet och en titt i Nyströms snickeri var några av begivenheterna. Richard Dybecks 200-års jubileum firades med nationaldagsfrukost och aftonunderhållning. Många kom till invigning av Theodor Dahls minnesmärke där dansuppvisningen blev ett färgstarkt inslag. Stadsvandringarna under sommaren fortsatte med medverkan av Hagateatern. 11

12 Verksamhetsberättelse Kultur & Fritid Festligt, folkligt och fullsatt vid Allsång i Himlabacken med flera tusen allsjungare i publiken, Gösta och Ulla Fredriksson i förgrunden på första parkett. Streck in Kultur & Fritid Kultur & Fritid ansvarar för kommunens kultur- och fritids-/föreningsfrågor samt turismen. Stödet till föreningslivet är budgetmässigt dominerande, i form av bidrag samt drift av lokaler och anläggningar. Verksamhet för barn och unga prioriteras. KULTUR OCH FRITID Antal besök Karlbergsbadet Antal besök Kristinelundsbadet Antal besök Malmabadet Antal besök Köpings bibliotek Antal besök Kolsva bibliotek Antal besök Köpings museum Antal elever i Musikskolan

13 Verksamhetsberättelse Stöd & Omsorg Nytt jobbcenter för arbetslösa Jobbcenter startade i april med syfte att förbättra arbetslösas förutsättningar för att få arbete och att på sikt minska behovet av försörjningsstöd. 500 personer har sedan starten varit inskrivna och erbjudits olika insatser. Ny ansvarsfördelning för flyktingar Ansvaret för ersättningar till flyktinghushållen som fått uppehållstillstånd under 2011 övergick till staten. Kommunen svarar för svenskundervisning, samhällsinformation samt förskola och skola för barnen. Många flyktingar har en låg utbildningsnivå från hemlandet och flera än tidigare är analfabeter. En verksamhet för det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar år startades. Syftet är att fånga upp ungdomar som hoppar av eller inte går gymnasiet och erbjuda dem andra insatser. Under sommaren kunde feriearbete erbjudas till alla gymnasieungdomar som avslutat årskurs ett och sökte arbete, vilket innebar att 163 ungdomar fick jobb. Individ- och familjeomsorgen har fortsatt att utveckla öppenvården och har kunnat erbjuda fler hemmaplanslösningar för familjer, barn och vuxna. Färre söker särskilt boende Under 2011 har 113 personer ansökt om plats i särskilt boende, nästan en halvering sedan 2007 då 209 ansökningar kom in. Kön för att få en plats i särskilt boende redovisas löpande och väntetiden har aldrig överstigit tre månader. I genomsnitt har 14 personer stått i kö under året. Anhörigstöd, fixare och änglar Köpings kommun har anslutit sig till webbtjänsten Gapet, en mötesplats som är öppen för alla anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående. Teatergruppen Änglarna har permanentats som daglig verksamhet under året. Från och med januari har en fixartjänst inrättats som ett led i att förebygga skador och underlätta för äldre som bor i eget boende. Önskad sysselsättningsgrad Införandet av schemaplaneringssystem och önskad sysselsättningsgrad har medfört en förbättring för både medarbetare och verksamhet. Alla medarbetare ges en gång per år möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Den utökade arbetstiden används för att ersätta vikarier på egen eller annan enhet. Möjligheten har införts även för medarbetarna inom enheterna för funktionshindrade och personlig assistans. Socialstyrelsen ställer krav på kommunerna att arbetet med värdegrund och värdighetsgarantier i äldre- och handikappomsorg ska utvecklas. Ett projekt för kvalitetsutveckling pågår för både Kolsva kommundel och Vård & Omsorg inom dessa områden. Insatser har gjorts för att minska kostnader för utskrivningsklara personer från sjukvården. Under året har endast 8 dygn betalats i vårdersättning, en halvering sedan Carl-Inge Westberg, Per Överberg, David Schanzer-Larsen och Anna-Klara Sjölund var med när Social & Arbetsmarknad invigde sitt jobbcenter. 13

14 Verksamhetsberättelse Stöd & Omsorg Ann-Britt Bernhardsson- Holm och Charlotte Gustén distribuerar matlådor och utför fixaruppdrag. Samtal, aktivitet och gemenskap i Nygårdens restaurang Social & Arbetsmarknad ansvarar för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, flyktingmottagande arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Vård & Omsorg ansvarar för insatser inom äldre och handikappomsorg enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (undantaget Kolsva kommundel). Stöd & OMSORG Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad Antal Nettokostnad (kr) (kr) 2011 länet 2010 Personer i särskilt boende, SoL 357 * * * Personer i bostad med särskild service, LSS 84 * * * Hushåll med socialbidrag och kr/hushåll Barn/ungd i institutionsvård och kr/årsplac 4, , ,29 Barn/ungd i familjehem och kr/årsplac 46, , ,66 Vuxna i institutionsvård/familjehem och kr/årsplac 4, , ,65 *) Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun 14

15 Miljöredovisning Miljöarbete på flera fronter Miljöarbetet i Köpings kommun har en långsiktig målsättning, att dagens beslut ska vara positiva även för kommande generationer. De 16 nationella miljökvalitetsmålen, kommunens miljöpolicy och övergripande miljömål är ett stöd för att driva miljöarbetet framåt. Det sker genom det kommunala ansvaret för samhällsplanering och myndighetsutövning, men även genom åtgärder inom den egna organisationen. Aktivt arbete för en bättre miljö I början av året antogs en vatten- och avloppsplan för Köpings kommun. Planens syfte är att ha en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning. Ett särskilt fokus finns på att hitta långsiktigt hållbara lösningar för kommunens tätbebyggda fritidshusområden. Arbetet med att ta fram en klimatstrategi för Köpings kommun startade. Med anledning av detta bjöds allmänhet, företag och politiker in till en klimatdialog i syfte att få in synpunkter och underlag till det fortsatta arbetet. För tredje året i rad medverkade Köpings kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. Ungdomsfullmäktige stod för programmet på Stora torget. Till årets miljöpristagare utsågs restaurang Buffé Grön. Miljökörkort på schemat Miljökörkortet är en webbaserad utbildning som kommunen köpt för utbildning av all personal och som man inom skolan beslutat att samtliga elever i årskurs 9 ska genomföra som en del av utbildningen. Öppen natur Kommunen medverkade i länets satsning öppen natur som syftar till att få allmänheten att upptäcka naturen. Ett hundratal personer nappade på erbjudandet om att göra en utflykt till Norsa hagar. Många följde med på en guidad tur i området för att lära sig om växter, fåglar och svamp. Arbetet med att utveckla Norsa hagar till ett tätortsnära naturområde fortsätter. Kommunen har fått bidrag för att göra en inventering av födobasen för våtmarksfåglarna i Norsadammen. Under året har även en fågelinventering utförts av Hedströmsdalens Ornitologiska Förening.. Miljöarbete genom myndighetsutövning Lokalt har kommunen det samlade ansvaret för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och på så sätt skapa en god livsmiljö för invånarna. I det dagliga arbetet sker detta genom tillämpning av till exempel miljöbalken och plan- och bygglagen. Inom ramen för miljöbalken anordnades för tredje året en uppskattad informationsträff för tillstånds- och anmälningspliktiga företag. Målet med träffarna är att underlätta tillsynen för verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. En träff för företag som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men där kommunen ändå bedriver tillsyn ordnades också. I Köpings kommun finns förorenade områden och för att komma närmare målet om en Giftfri miljö har en sammanställning gjorts med syfte att få överblick och tydliggöra behovet av tillsyn, ett stöd för vilka Total CO2 utsläpp - Tjänsteresor och arbetsfordon Under 2011 har kommunens totala utsläpp av fossilt koldioxid från tjänsteresor och arbetsfordon ökat med ca 7 % jämfört med år 2010 och ökat med ca 25 % jämfört med år En förklaring till detta är att inköp av diesel till arbetsfordon för snöröjning ökade till följd av den snörika vintern i början av Kg Tjänstebil/fordon Egen bil i tjänsten 2011 Elförbrukning - Köpings kommun Kommunens totala elförbrukning har under året minskat med ca 2,5 % jämfört med år 2010 och minskat med ca 8 % jämfört med år MWH mwh totalt

16 Miljöredovisning förorenade områden som ska prioriteras. Utifrån miljölagstiftningen ställs krav på enskilda avlopp på landsbygden och för att kontrollera luft- och vattenkvaliteten genomförs regelbundna mätningar. Miljöledningssystemet som miljöverktyg I början av året genomfördes uppföljande revision vid de förvaltningar som är certifierade. Resterande förvaltningar och Köpings Bostad AB arbetar vidare mot en certifiering, bland annat med utbildning av chefer, miljösamordnare, miljöombud och övrig personal. Vid årets slut hade drygt av de ca kommunanställda tagit Miljökörkort med målet att alla anställda ska ha klarat provet under För att nå kommunens miljömål görs både små och stora insatser på förvaltningarna och i kommunens fastigheter genomfördes energieffektiviseringar. Sol och vind utreddes För att möjliggöra elförsörjning från förnyelsebara energikällor har förslag till en vindkraftspolicy tagits fram. Vindkraftspolicyn ska fungera som ett planeringsunderlag för vindkraftsutbyggnad i kommunerna. Under året har kommunen deltagit i en förstudie om solenergiparker med syfte att hitta lämpliga platser. 16

17 Förvaltningsberättelse Organisationsplan 2011 Kommunrevision Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Stadskansliet Valnämnd Drätselkontoret Överförmyndarnämnd Tekniska kontoret Miljö- och byggnadsnämnd Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Vård- och omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Vård & Omsorg Social & Arbetsmarknad Barn & Utbildning Kultur & Fritid Nämnd Kommundelsnämnd Kolsva kommundel Ordförande Förvaltning Förvaltningschef Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Valnämnd Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Carl-Inge Westberg Georg Lövelius Carl-Inge Westberg Leif Strandh Elizabeth Salomonsson Per Carlesson Roger Eklund Roger Eklund Andreas Trygg Kultur- och fritidsnämnd Jonny Clefberg Kommundelsnämnd Börje Eriksson Stadskansliet Drätselkontoret Tekniska kontoret Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Barn & Utbildning Vård & Omsorg Social & Arbetsmarknad Kultur & Fritid Kolsva kommundel Olle Emanuelsson Jan Häggkvist Tommy Karlqvist Per-Inge Nilsson Göran Nilsson Torkel Nilson Lillemor Quist Göran Fagerberg (fr 1 nov) David Schanzer -Larsen Christina Axelsson Bo Nilsson 17

18 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Påverkansfaktorer Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Köpings kommun. Bland de faktorer som påverkar kommunen är konjunkturutvecklingen, utvecklingen på arbetsmarknaden, demografiska förändringar, reformer beslutade av riksdagen och andra statliga beslut samt pris- och löneutveckling. Global osäkerhet Världsekonomin befinner sig nära recession 2012 även om det finns ljusglimtar. Länder som Kina och Indien växer med 7-8 procent. Den amerikanska ekonomin har utvecklats något bättre än väntat de senaste månaderna och riskerna för recession har minskat. USA växer sakta men stabilt och även det svåra arbetsmarknadsläget har förbättrats. På sikt måste USA också åtgärda sitt stora budgetunderskott vilket innebär att några restriktioner inom penning- eller finanspolitiken inte kommer att genomföras den närmaste tiden vilket förmodligen innebär att den amerikanska ekonomin fortsätter att stärkas. Statsskuldkrisen i Europa påverkar Sverige genom ökad osäkerhet och svag export. Svensk ekonomi Svensk export utvecklades starkt under 2011 med stor efterfrågan från tillväxtekonomierna, också BNP ökade rejält. När sedan skuldkrisen inom EMU eskalerade under hösten försvagades stämningsläget. Sedan dess har både företag och hushåll blivit allt försiktigare. I de senaste bedömningar som presenterats beräknas svensk BNP endast öka med 1,0 procent 2012 mot 4,4 procent Tillväxten har stannat av under vintern och beräknas bli väsentligt svagare under 2012 än under de två senaste åren. Det innebär att arbetslösheten kan komma att stiga något. Detta kommer också att påverka skatteunderlag och skatteprognoser negativt under Även om det skett en viss nedgång sista kvartalet 2011 för industriföretagen ser orderingången positiv ut för första kvartalet Även om exporten stiger kommer den inte upp i samma nivå som förut förrän i slutet av året. Det innebär att exporten endast ökar med 1,5 procent mellan 2011 och Ekonomin på lite längre sikt beräknas ta fart efter Förhoppningsvis har Europas omfattande statsfinansiella problem som många länder brottas med löst sig. Det kommer nog att bli en utdragen process innan alla stater får ordning på sina finanser. Låg inflation med minskad ränta Det låga resursutnyttjandet i både Sverige och omvärlden innebär lågt kostnadstryck och att kronan har stärkts under de senaste åren. Inflationstrycket på svensk ekonomi är låg. Riksbanken mål att hålla inflationen på en 2 procentnivå och skapa ett resursutnyttjande i ekonomin på en normal nivå har inneburit att riksbankens direktion sänkt reproräntan till 1,5 procent. Riksbankens prognos är att reproräntan kommer att ligga på den nivån en bit in på De räntor som hushållen möter är betydligt högre. Den onormalt stora skillnaden mellan bolåneräntan och Riksbankens reproränta gör att vissa bedömare ser motiv till ytterligare sänkt reproränta. Befolkningens sammansättning Antalet invånare påverkar ekonomin i kommunen bland annat genom att det generella statsbidraget utgår per invånare. De närmaste åren blir antalet elever i grundskolan och gymnasiet färre. Pensionärerna blir å andra sidan fler medan antalet kommuninvånare i de förvärvsarbetande åldrarna sannolikt förblir oförändrat Befolkningspyramid i procent för Köping jämfört med riket. Köping män Köping kvinnor Riket män Riket kvinnor Befolkningen minskade Den 31 december 2011 var det invånare i kommunen. Under året föddes 264 barn medan 306 personer avled. Det medförde att födelsenetto blev personer flyttade till och personer från kommunen vilket resulterade i ett flyttnetto på -49. Sammanlagt medförde födelse- och flyttnettot, och en justeringspost på -7, att kommunens befolkning minskade med 98 personer (0,4 %) under

19 Förvaltningsberättelse Under åren ökade befolkningen med 250 personer till , för att under 2011 minska till Minskningen kan dels relateras till det negativa födelsenettot, dels till att förhållandevis många ungdomar flyttade från kommunen. Det kan kopplas till att en stor ungdomskull lämnade gymnasiet samtidigt som det rådde hög ungdomsarbetslöshet. Det ledde i sin tur till att många ungdomar flyttade till andra orter för att arbeta eller studera. Ovisshet på arbetsmarknaden Näringslivet i Köpings kommun kännetecknas av industrin, i synnerhet den konjunkturkänsliga bilkomponenttillverkningen, och närmare en tredjedel av arbetena finns i industrisektorn. Som en följd av depressionen ökade arbetslösheten kraftigt och nådde maximum i januari 2010 då antalet arbetslösa (öppet och i program) var stycken (11,3 %). Därefter inträdde en successiv återhämtning och i september 2011 hade det totala antalet arbetslösa minskat till stycken (7,5 %). Under 2011 kom en ny kris - kort uttryckt euro-krisen - vilken än en gång orsakat ekonomiskt oro och återhållsamhet. För Köpings vidkommande medförde det att arbetslösheten började öka under senhösten och i december saknade stycken (8,8 %) kommuninvånare arbete. Kommunernas utmaningar Ett minskat antal arbetade timmar 2012 medför en sämre skatteunderlagsutveckling vilket medför ett försämrat resultat. För 2013 innebär prognosen att resultatet blir något bättre. Men sammantaget riskerar kommunerna att resultatet för 2013 blir lägre än 2 procent för utvecklingen på skatter och generella statsbidrag som är en tumregel i god ekonomisk hushållning. Därför är det viktigt att staten klargör statsbidragsramarna för 2013 redan i vårpropositionen för att ge rimliga planeringsförutsättningar och undvika onödiga förändringar av verksamheterna i kommunerna. För 2012 väntas försämrade ekonomiska förutsättningar genom att den internationella skuldkrisen sätter sina spår även på svensk ekonomi. Därför är det viktigt med en stabil ekonomi för att möta det fortsatta behovet av välfärdstjänster och investeringar i välfärden. För att klara detta måste arbetet med strategin för ekonomisk balans och kvalitetsutveckling ihärdigt fortsätta med högsta prioritet. Intern kontroll Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Uppföljningen av 2011 års internkontroll har genomförts genom att styrelse och nämnder själva har fått bedöma och redovisa vilken internkontroll som man har genomfört samt hur väl man anser att internkontrollen har fungerat. Uppföljningen har genomförts dels inom två gemensamma områden dels inom 30 områden som styrelse och nämnder själva har bedömt som viktiga för sin verksamhet. I jämförelse med 2010 kan konstateras att utfallet blev något bättre. Fler kontroller kunde genomföras och något färre avvikelser har redovisats. Framför allt kan konstateras att, med ett undantag, kontrollmetoderna har blivit bättre. Beträffande de gemensamma kontrollområdena visar kontrollen av attestrutiner att inga avvikelser kunde påträffas hos de nio av tio förvaltningar som kunde genomföra kontrollen. Kontrollen om extern inkommen post blir öppnad och registrerad visade på att rutinerna fungerar väl för post i pappersformat samt inkommen e-post till myndighetsbrevlådor. Vad gäller kontroll av inkommen e-post till personliga e- postadresser kan konstateras att det inte gick att hitta en lämplig gemensam kontrollmetod. 30 olika områden kontrollerades inom styrelsens och nämndernas egna internkontrollområden. Samtliga områden kunde kontrolleras, och avvikelser mot rutinerna kunde identifierats inom 8 områden, jämfört med 10 områden Av de brister som konstaterats gäller flera enbart delar av kontrollområdet. Samtliga avvikelser är föremål för åtgärder och ligger till grund för kommande förbättringar av såväl verksamhetens arbetssätt som för rutiner kring internkontrollen. Arbetet med att utveckla internkontrollen kommer att fortsätta under året, framför allt hur internkontrollen kan användas som metod i det fortlöpande kvalitetsarbetet. 19

20 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden är vägledande för arbetet inom kommunen. Målen är att år ska nio av tio Köpingsbor svara ja på frågan om de känner sig trygga med livet i Köping. 2 ska det finnas 250 nya attraktiva bostäder i Köping. 3 ska Köping vara bland Sveriges 100 bästa nyföretagarkommuner och antalet arbetstillfällen ska ha ökat med ska man kunna bo i Köping och med tåg regelbundet nå Stockholm inom en timme. 5 ska nio av tio Köpingsbor svara ja på frågan om de upplever sig ha möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Trygghet I enkätundersökningen Köpingsindex år 2010 uppgav 82 procent av kommunens invånare att de känner sig trygga. Boende Som en följd av den ekonomiska osäkerheten har det byggts få småhus de senaste åren. Under 2011 ansöktes om bygglov för 9 småhus, vilket kan jämföras med 14 hus 2010, 7 hus 2009, 18 hus 2008 och 36 hus Arbete och företagande I början av 2011 saknade personer arbete. Sedan minskade arbetslösheten successivt till i september. Under senhösten försämrades situationen och vid årets slut saknade personer arbete. Nyföretagandet ökade jämfört med 2010 och Företagsbyrån har arbetat för att öka nyetableringen. Kommuntjänstemän med näringslivskontakter har genomgått den så kallade komprenörsutbildningen och de månatliga företagarfrukostarna har fortsatt. Under året genomfördes även 50-dagen, då politiker och tjänstemän gemensamt besökte femtio företag under en dag. Kommunikationer Att kunna åka tåg till Stockholm på högst 60 minuter har länge varit ett mål. Att det fortfarande inte har förverkligats beror främst på att spårkapaciteten in mot Stockholm är otillräcklig för den ständigt ökande trafiken. Engagemang Enligt Köpingsindex 2010 anser 15 procent av kommuninvånarna att de kan påverka utvecklingen i kommunen. 20

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Köpings kommun Årsredovisning 2012

Köpings kommun Årsredovisning 2012 Köpings kommun Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn & utbildning 6 Miljö & teknik

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA SIDAN 1 ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA Finansborgarrådets förslag 10 oktober 2012 Det ekonomiska läget i Sverige i oktober 2012 Stark ekonomi i Stockholms stad, skattetillväxten mellan 2012-2013 var 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer