Halvårsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsberättelse 2011"

Transkript

1 Halvårsberättelse 2011

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna har ordet 11 Nyckeltal och innehav 12 Förvaltningsberättelse 13 Balans- och resultaträkning 13 Awake Global Energy Fund 14 Förvaltarna har ordet 15 Nyckeltal och innehav 16 Förvaltningsberättelse 17 Balans- och resultaträkning 17 Ägare och styrelse 18

4 VD har ordet Stockholmsbörsen slutade första halvåret med en nedgång på fyra procent. Fram till en vecka innan halvårsskiftet var nedgången nio procent men återhämtades något under de sista dagarna, då Grekland som efter lång debatt till slut röstade ja till det besparingspaket som var en förutsättning för att få nästa utbetalning av nödlån från EU, ECB och IMF. Det är just makroekonomiska oroligheter som för tillfället överskuggar de fortsatt fina bolagsresultaten. Även utanför EU har det varit oroligt på makrofronten. I USA har halvåret varit sämre än förväntningarna inom flera områden, särskilt sysselsättning och bostadsstatistiken oroar, då dessa är mycket viktiga konjunktursignaler. Är det då så att man skulle anammat det gamla uttrycket sell in may - and stay away? Möjligtvis på kort sikt, men även om makrooron på sina håll är klart befogad fortsätter andra tongivande ekonomier att växa. Kinas BNP steg med 9,5 procent under det andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal Även industriproduktionen i landet fortsätter att öka kraftigt. Återhämtningen i japan går också snabbare än väntat. Produktionen är nu tillbaka på samma nivåer som innan jordbävningen. Japan är inte den ekonomiska stormakt man tidigare var, men jordbävningen och det efterföljande reaktorhaveriet påverkade tveklöst världsekonomin. Vi är av uppfattningen att den underliggande goda vinsttillväxten i börsbolagen på sikt kommer att slå igenom i värderingarna. Stockholmsbörsen är nämligen inte högt värderad. Småbolag värderas idag till 12 gånger nästa års förväntade vinster och storbolagen knappt 13 gånger. Balansräkningarna är historiskt sett starka efter ett par års arbete med minskad skuldsättning. Detta i kombination med ökad M&A aktivitet under våren och fortsatt lågt ränteläge menar vi möjliggör för kursuppgångar framgent. Awake Swedish Equity Fund inledde året väl och steg de första fem månaderna med 3,2 procent, hela 3,5 procentenheter bättre än OMXS30, för att under juni tyvärr falla mer än börsen i övrigt och sluta halvåret med en nedgång på 3,2 procent, 0,3 procentenheter bättre än OMXS30. En anledning till börsen föll brant i juni kan vara att marknaden missbedömde konsumtionen. I efterhand ter sig stigande räntor och ökade kostnader för el och drivmedel ha urholkat konsumtionsutrymmet mer än beräknat. Aktier som är helt beroende av privat konsumtion, exempelvis konfektionsindustrin, drabbades extra hårt. Awake Global Energy Fund hade ett motigt första halvår. -17,7 procent. Betydligt sämre än MSCI Word Energy Index och jämförbara fonder som fonden utklassat de senaste åren. Anledningen till fallande tillgångsvärden är bland annat jasminrevolutionen som inleddes i Tunisien i början av året för att sedan sprida sig till angränsande länder och delar av Mellanöstern. Samtliga dessa länder är viktiga ur ett energiförsörjningsperspektiv. Den del av fonden som sedan drygt ett år framgångsrikt varit investerad i aktier med huvudsaklig Är det då så att man skulle anammat det gamla uttrycket sell in may - and stay away? Halvårsberättelse 4

5 geografisk inriktning mot Kurdistan i norra Irak drabbades tyvärr hårt genom ökad politisk oro i regionen. Politisk oro har även påverkat fondens största innehav, InterOil. Efter det mycket jämna valet i Peru som ledde till regimskifte från liberalt till kommunistiskt styre föll värdet på gruv- och energibolag med verksamhet i landet kraftigt. Marknaden är oroad över att den nya regeringen ska agera likt Venezuelas diktator Hugo Chavez och mycket hårdfört instifta nya försämrade villkor för gruv- och energibolag. Den nya peruanska ledningen har dock tydligt stipulerat att så inte kommer bli fallet utan att man sneglar mer åt hur socialistiska Lula da Silva har lett Brasilien. Delar man vår uppfattning om framtida obalans mellan utbud och efterfrågan på energirelaterade tillgångar och tror att den politiska oro som för närvarande råder på sikt kommer att bedarra och de underliggande tillgångarna då åsätts ett mer rättvisande värde är det förmodligen istället köpläge för de opportunistiske. Awake Swedish Bond Fund har under det inledande halvåret ändamålsenligt fungerat som ett mycket tryggt alternativ till andra tillgångsslag. Med en risknivå (volatilitet) på låga 2 procent avkastade fonden +1,4 procent. Efter januari, som var oförändrad, har fonden avkastat 0,25-0,30 procent per månad. Lite ironiskt kan man som alltid konstatera att just den analyserade tidsperioden varit osedvanligt turbulent och det givetvis aldrig varit svårare än just precis nu att bedöma framtidsutsikterna på börsen. Som förvaltare med fokus på bolag inte branscher, relativvärderingar eller index, och fundamental analys som rättesnöre anser vi att det trots allt ser ganska ok ut. Vi är inte rädda för börsens värdering, politisk oro har på sina håll visserligen grumlat bilden något, men vi är trots allt övertygade om att vi har positionerat fondernas tillgångar i aktier som på olika sätt har kvalitéer som gemensamt kommer att bidra till en god värdeutveckling framöver. Tack för förtroendet och fortsatt trevlig sommar! Oscar Ahlgren VD Halvårsberättelse 5

6 Awake Swedish Equity Fund Awake Swedish Equity Fund bedriver en svensk indexoberoende förvaltning med ett balanserat risktagande. Fonden är en specialfond vilket möjliggör att antalet placeringar kan koncentreras till ett färre antal bolag än en traditionell investeringsfond. Investeringar sker utan restriktioner avseende branschtillhörighet eller bolagens storlek. Fonden har även rätt att ha upp till 50 procent av fondförmögenheten i likvida medel vilket ger möjlighet att sänka risken betydligt om bedömningen av marknadsförhållandena så motiverar. Fondens fria placeringsmandat borgar för att investeringar uteslutande bedöms utifrån avkastning och risk. Antalet innehav i fonden är relativt få jämfört med andra Sverigefonder då det är vår uppfattning att man med en fokuserad portfölj förbättrar möjligheterna att skapa överavkastning. Urvalsprocessen tar sin utgångspunkt i en fundamental värderingsansats där externa analyser och företagsbesök kompletteras med egna analyser i strävan att hitta bolagets verkliga värde. Vi använder oss således inte av trendföljande modeller eller modeller baserat på teknisk analys. Fondens mål är att över tiden uppvisa en högre riskjusterad avkastning än Stockholmsbörsen. Månadsavkastning 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun -2% % -6% -8% Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Månadsavkastning för Awake Swedish Equity Fund. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr april 2006 april 2007 april 2008 april 2009 april 2010 april 2011 Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 0,7% Andelsvärde 763,67 Fondförmögenhet 375 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens standardavvikelse sedan start var per ,7%. Branschfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Energi Råvaror Industri Kons. sällanköpsvaror Kons. dagligvaruhandel Vård Finans It Kassa Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Peter Eliasson Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisor Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 3 april 2006 Minsta insättning* kr Försäljning och inlösen Varje bankdag Fondtyp Specialfond Branschfördelningen i fondens innehav. Awake Swedish Equity Fund 6

7 Förvaltarna har ordet Marknadsutveckling Börsutvecklingen under första halvåret 2011 kom mer att påverkas av den geopolitiska utvecklingen i Nordafrika samt makroekonomiska utvecklingen i Sydeuropa snarare än den underliggande vinstutvecklingen i bolagen. Redan under årets första månad ledde det så kallade jasminupproret i Tunisien till landets diktators fall. Upproret fick snart fäste även i grannländerna i regionen vilket så småningom ledde till Egyptens ledare Mubaraks fall, en väpnad konflikt i Libyen mellan rebeller och Muammar Gadaffi samt allvarliga skärmytslingar i länder som Jemen och Syrien. Oron i Nordafrika fick snabbt världsmarknadspriset på olja att stiga till följd av produktionsstörningar och farhågor om en spridning av konflikten till Saudiarabien. I mitten av mars inträffade en kraftig jordbävning i Japan. Katastrofen kostade många människoliv och ödelade stora kustområden samt orsakade en härdsmälta i kärnkraftverket i Fukushima. Produktionsstörningar och komponentbrist inom hårdvaru- och fordonssektorerna blev snart ett faktum och världens börser föll kraftigt efter jordbävningen. En återhämtning av kurserna inleddes i april då flertalet bolag också lämnade starka rapporter för det första kvartalet. Under maj och juni kom emellertid åter fokus på skuldkrisen i Grekland och allt svagare makroekonomisk statistik från främst USA att påverka börserna negativt. Fondens utveckling Fonden inledde året med en försiktigt positiv hållning och var i stort sett fullinvesterad. Negativa realräntor, fortsatt stigande vinster i bolagen och en modest värdering av dessa bidrog till detta. I takt med oljeprisuppgången och efter den japanska katastrofen i mars valde vi emellertid att successivt öka likviditeten för att minska risken. Det kraftiga börsfallet i samband med Greklandsoron såg vi dock som en investeringsmöjlighet och vid halvårsskiftet var fonden i stort sett fullinvesterad igen. Viktiga positiva bidragsgivare till fondens utveckling under första halvåret var bland andra; ABB, Dannemora Mineral och Vitrolife. De bolag som stack ut på den negativa sidan var främst; Dibs, Husqvarna och KappAhl. De aktier som fick lämna portföljen under första halvåret var; Alliance Oil, BE Group, Duni, Malmbergs Elektriska, SSAB och VBG. Nytillkomna bolag i portföljen är; Byggmax, Oriflame och SCA. Kommentarer innehav Dannemora Mineral var under första halvåret en av fondens positiva bidragsgivare. Den fortsatt starka utvecklingen för järnmalmspriserna, det tecknade leveransavtalet med Salzgitter samt säkrad finansiering fram till produktionsstart 2012 bidrog till uppgången. ABB, som vid halvårsskiftet var fondens största innehav, levererade en avkastning på drygt 10 procent per den sista juni. Bolaget, som är mer sencykliskt till sin natur, har börjat se en bra tillväxt i orderingången samtidigt som prispressen inom kraftverksamheten avtagit. Ett bolag som inte rosade marknaden var KappAhl. Utvecklingen i hela detaljhandelssektorn har under det senaste året varit svag. Högre räntor tillsammans med rekordhöga elpriser har minskat konsumenternas totala köputrymme trots erhållna skattelättnader i form av jobbskatteavdrag. Samtidigt har priserna på bomull samt kostnader för tillverkning och frakt av textilier från Asien skjutit i höjden. Denna kombination har lett till minskade marginaler och fallande aktiekurser för detaljhandelsbolagen. KappAhl har därtill lidit av sin högre belåning som har oroat investerare. Dibs payment services, som levererar betalningslösningar för handel på internet, hade ett tufft första halvår med stillastående försäljning och ökade kostnader. Den svagare försäljningen var dock delvis beroende på den starkare kronan och kostnadsökningarna hänförliga till investeringar i en mobil betalningslösning och en expansion utanför Norden. Vi tror fortsatt Dibs är en intressant investering för att få exponering mot den fortsatt kraftigt växande handeln på internet. Husqvarna hade en svag utveckling under årets första hälft. Bolaget befinner sig i en omstruktureringsfas där man slår samman produktionsenheter i USA och Europa för att uppnå ökad effektivitet. Även marknadsmässigt, i USA, strävar man efter att flytta fram sin position i värdekedjan genom att sälja via så kallade dealers istället för genom detaljhandel, till exempel Sears. Vinstvarningen, som kom i april, var hänförlig till produktions- och logistikproblem i USA. Eftersom tillverknings- och försäljningssäsongen för Husqvarna är väldigt kort, valde bolaget att ta rejäla extra kostnader för att lösa problemen och säkerställa leveranser till sina kunder. Därtill blev VDn, Magnus Yngen, sjukskriven under juni månad på obestämd tid vilket ytterligare spädde på osäkerheten. Medivir som länge varit ett större innehav i fonden hade ett intressant första halvår som bland annat innehöll starka fas IIb data för TMC 435 samt påbörjad fas III studie av densamma. Bolaget pratar inte längre om denna produkt kommer till marknaden utan när, vilket får sägas vara modigt för ett forskningsbolag. Vidare genomförde bolaget ett förvärv av börsnoterade läkemedelsförsäljaren Biophausia och nu har man den nordiska försäljningsplattform man länge eftersträvat. Vitrolife som utvecklar fertilitetsprodukter samt transplantationsvätskor hade en positiv utveckling. Divisionen fertilitetsproduker fortsatte sin stadiga tillväxt där framförallt den starka tillväxten i Kina var ett glädjeämne. Transplantationsvätskan Steen Solution närmar sig samtidigt en FDA ansökan då flertalet av de transplantationer som ingår i studien nu genomförs. Därtill tar produkten successivt mer fart i Europa, där den redan är godkänd, och har fått flertalet positiva artiklar däribland i den prestigefulla New England Journal of Medicine. Awake Swedish Equity Fund 7

8 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 763,67 Antal andelar Utdelning per andel 2,4% Totalavkastning första halvåret ,2% Avkastning OMXS30-3,5% Avkastning OMXS30 inkl. utdelningar -0,3% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) ,5 392,7 251,4 495,7 555,8 Andelsvärde 807,84 652,93 448,42 925, ,25 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel Totalavkastning Avkastning OMXS30 Avk. OMXS30 inkl. utd. 2,28% 10,78% 3,27% 0,65% 0 29,4% 66,1% -48,8% -10,0% 5,0% 21,4% 43,7% -38,8% -5,7% 8,2% 24,9% 46,9% -36,3% -3,0% 10,9% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 15,2% Totalrisk OMXS30 13,7% Aktiv risk 11,9% Genomsnittlig årsavkastning 2 år 26,7% Genomsnittlig årsavkastning 5 år 2,6% Omsättning Omsättningshastighet 0,98 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Energi % ENQUEST % Industri % ABB LTD % ADDTECH B % INTRUM JUSTITIA % LOOMIS B % SKF B % SYSTEM AIR % Konsument sällanköpvaror % BYGGMAX % HUSQVARNA B % KAPPAHL AB % Konsument dagligvaror % ORIFLAME % Vård % MEDIVIR B % VITROLIFE % Finans % NORDEA % NORDNET B % SHB A % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Råvaror % DANNEMORA MINERAL B % Informationsteknologi % DIBS % Summa finansiella instrument % Kassa % Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid årsskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -786 kkr. Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,11% TER (Total Expense Ratio) 1,15% Resultatpremier 0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen 0% Awake Swedish Equity Fund 8

9 Förvaltningsberättelse För första halvåret 2011 redovisar Awake Swedish Equity Fund en avkastning på -3,2% efter förvaltningsavgifter. Sedan start har Awake Swedish Equity Fund avkastat 0,7 procent vilket uttryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på 0,1%. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under halvåret till 0,98 och fondens standardavvikelse var 15,2%, båda uttryckt i årstakt. Den 30 juni 2011 uppgick Awake Swedish Equity Funds fondförmögenhet till 375 miljoner kronor. Fondens kostnader Under första halvåret 2011 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 2,2 miljoner kronor. Fondbestämmelser Inga förändringar har gjorts i fondbestämmelserna under perioden. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvisande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Peter Eliasson och Per Lönn. Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Awake Swedish Equity Fund 9

10 Awake Swedish Bond Fund Awake Swedish Bond Fund kombinerar tryggheten hos ränteplaceringar med avkastningspotentialen hos optioner för att över tiden och med ett mycket begränsat risktagande uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Fonden består av två komponenter, en med låg risk och en med hög risk, där placeringarna med låg risk består av räntebärande värdepapper av god kreditvärdighet. Vid varje avräkningstillfälle ska lågriskkomponentens andel av fonden uppgå till minst 90 procent. Placeringarna med hög risk består huvudsakligen av optioner och obligationer med högre risk. Delen med hög risk kan i sämsta fall bli värdelös men i bästa fall få ett mycket högt värde. I förvaltningsarbetet innebär detta att vi använder en del av räntan från innehaven med låg risk till mer riskfyllda investeringar för att över tiden kunna leverera en avkastning som överstiger den hos en traditionell ränteplacering. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en risknivå, angiven som volatilitet, som uppgår till högst 10 procent. Durationen, det vill säga den återstående löptiden, för fondens placeringar skall vara mellan ett och fyra år. Avseende fondens innehav av räntebärande värdepapper får placeringar ske i instrument som är utgivna av svenska emittenter i svenska kronor samt upp till 20 procent av fondförmögenheten i EUR eller USD. Månadsavkastning 2% 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun % Awake Swedish Bond Fund 50% T-BOND / 50% T-BILL Månadsavkastning för Awake Swedish Bond Fund. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr februari 2007 februari 2008 februari 2009 februari 2010 februari 2011 Awake Swedish Bond Fund 50% T-BOND / 50% T-BILL Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 19,6% Andelsvärde 1007,12 Fondförmögenhet 38 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens standardavvikelse sedan start var per ,0%. Värdepappersfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Hypotek Kassa Stat & kommun Företagsobligation Fondens innehav fördelade utifrån typ av värdepapper. Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 1 februari 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Varje bankdag Minsta insättning kr Awake Swedish Bond Fund 10

11 Förvaltarna har ordet Marknadsutveckling Året inleddes med en reporänta på 1,25 procent, som efter ett par höjningar, uppgick till 1,75 procent vid halvårsskiftet. Skillnaden mellan riksbankens reporänta och räntan vid lån banker emellan (stibor) nådde som högst 80 baspunkter eller 0,8 procentenheter under det första halvåret. Det har bland annat medfört relativt snabbt stigande bolåneräntor samt ökade kreditkostnader för företag. De ökade bolåneräntorna har, tillsammans med ett nyinfört bolånetak, orsakat en inbromsning på den annars starka svenska bostadsmarknaden. Trenden att stora svenska bolag i större utsträckning upphandlar sin finansiering på obligationsmarknaden istället för att använda banklån har blivit uppenbar under 2010 och inledningen av innevarande år då bland annat de nya kapitaltäckningsreglerna för bankerna under Basel III pressat upp utlåningsmarginalen. 4 3,5 3 2,5 2 1, Swe 3 mån Swe 5 år Swed 2 år Swe 10 år Ovanstående graf visar hur spreaden mellan svenska statspapper med olika löptid under året har krympt. Svenska obligationer uppfattas i dagsläget som mycket trygga vilket pressar ned räntenivåerna på dessa instrument. De svaga statsfinanserna i flera sydeuropeiska länder, med Grekland som det tydligaste exemplet, fortsatte att sätta sin prägel på ränte-, valuta- och aktiemarknaderna under perioden. Priserna på statsobligationer i dessa länder sjönk dramatiskt (stigande ränta) och den så kallade spreaden i förhållande till tyska statsobligationer nådde nya rekordnivåer. För att tillfälligt lösa det grekiska finansieringsbehovet garanterade euroländerna tillsammans med ECB och IMF krediter på drygt 100 miljarder euro till låga räntor. Vår uppfattning är att problemen inte upphör eller löses genom nya lån till redan alltför skuldtyngda stater och att framtiden för den europeiska valutaunionen faktiskt ser osäker ut. Sveriges finansiella ställning har gjort svenska statspapper till en trygg hamn vilket fått räntan på dessa att komma ner till låga nivåer. Denna rörelse har även förstärkts av statens minskande lånebehov vilket också minskar utbudet av svenska statspapper och därigenom ytterligare sänker räntan på dessa. Fondens utveckling Fonden steg under det första kvartalet med 1,4 procent. Vi har under det senaste året haft uppfattningen att räntorna skulle öka i en snabbare takt och har därför haft en relativt kort duration (återstående löptid) i fonden. Durationen ska enligt fondbestämmelserna vara mellan ett och fyra år och denna har under perioden uppgått till drygt ett år. Efter den senaste ränterörelsen och mot bakgrund av den statsfinansiella oron i Europa och USA samt höga råvarupriser är vi av uppfattningen att räntan kommer att stiga i en något långsammare takt framöver. Nämnda faktorer riskerar att bromsa den globala tillväxten vilket sannolikt kommer innebära att centralbanker som exempelvis den svenska Riksbanken avstår från räntehöjningar. Kommentarer innehav Vi har fortsatt tyckt oss se bra värde i svenska säkerställda bostadspapper och har bibehållit en stor del av fonden investerade i detta tillgångsslag. Vid halvårsskiftet fanns obligationer utgivna av Länsförsäkringar, SEB Bolån, Swedbank Hypotek, Nordea Hypotek, SBAB och Stadshypotek i denna kategori. Den genomsnittliga belåningen av svenska bostäder är fortfarande på en betryggande nivå vilket gör att risken för förluster i dessa obligationer framstår som låg och ser ut att vara ett bättre alternativ än statspapper. Fondens innehav i obligationer utgivna av svenska industribolag som Volvo, Ericsson, SSAB och Scania har också bidragit till fondens positiva avkastning under första halvåret även om dessa positioner är klart mindre än exponeringen mot bostäder som beskrivits ovan. Inom fondens fria mandat har fokus legat på så kallad high-yield obligationer som erbjuder en hög ränta till en acceptabel risk. Här har innehaven dominerats av Dannemora Mineral som under våren emitterade ett femårigt obligationslån till närmare 12 procents årlig ränta. Dannemora är ett av innehaven i Awake Swedish Equity Fund sedan ett par år tillbaka vilket gör att vi känner bolaget väl. Vi har även exponering mot ett bolag som heter Ferronordic som är exklusiv återförsäljare av Volvos entreprenadmaskiner i Ryssland. Denna marknad är i stark tillväxt, inte minst inför vinter-os i Sotji, och Volvo har en dominerande ställning inom detta marknadssegment. Awake Swedish Bond Fund 11

12 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 1 007,12 Antal andelar Utdelning per andel 3,2% Totalavkastning första halvåret ,38% Avkastning 50% T-Bond / 50% T-bill 2,17% Duration 1,41 Förvaltningsavgifter kr Transaktionsavgifter kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) 238,1 341,0 135,3 185,4 Andelsvärde 1 029, , ,9 1051,0 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 2,0% 7,8% 4,2% 0 Totalavkastning -0,1% 8,6% 3,5% 5,10% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 1,88% Sharpekvot 0,59 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 3,12% Omsättning Omsättningshastighet 0,54 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,00% TER (Total Expense Ratio) 0,59% Resultatpremier 0,0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Hypotek % LANDSHYPOTEK FRN % LFHYP 504 4, % NORDEA HYP % SCBC % SEB % SEB % STADSHYPOTEK % STADSHYPOTEK % SWEDBANK % Företagsobligationer % ELECTROLUX % DANNEMORA % ERICSSON % SCANIA % TELIASONERA % VASAKRONAN % VOLVO TR % VOLVO TR % VOLVO TR % Stat och kommun % SUNDSVALL % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Företagsobligationer % FERRONORDIC % SSAB % Summa finansiella instrument % Kassa % Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -133 kkr. Awake Swedish Bond Fund 12

13 Förvaltningsberättelse För första halvåret 2011 redovisar Awake Swedish Bond Fund en avkastning på 1,4% efter fasta förvaltningsavgifter. Sedan start har Awake Swedish Bond Fund avkastat 19,6 procent vilket uttryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på 4,1%. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under halvåret till 0,5 och fondens standardavvikelse var 1,9%, båda uttryckt i årstakt. Den 30 juni 2011 uppgick Awake Swedish Bond Funds fondförmögenhet till 38,6 miljoner kronor. Fondens kostnader Under första halvåret 2011 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 0,6 miljoner kronor. Fondbestämmelser Under perioden har inga förändringar skett av Awake Swedish Bond Funds fondbestämmelser. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvissande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Per Lönn och Peter Eliasson. Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Awake Swedish Bond Fund 13

14 Awake Global Energy Fund I Awake Global Energy Fund kombineras finansiellt kunnande med shejk Mohammed Al-Amoudis mest erfarna oljeexperter för att skapa en portfölj av attraktiva aktier inom energibranschen. Hos medlemmarna i fondens advisory board överstiger den sammanlagda branscherfarenheten ett hundra år vilket innebär en unik skillnad jämfört med övriga energifonder på marknaden. Tillgång till energi är en av de viktigaste faktorerna för global tillväxt och oavsett hur denna framställs eller utvinns kommer investeringar inom energirelaterade bolag enligt vår bedömning att vara intressanta under lång tid framöver. Priset på olja kommer även framgent att vara föremål för stora svängningar på grund av sin starka konjunkturella koppling samt politiska och strategiska betydelse. Till följd av detta och i avsaknad av realistiska alternativ ser beroendet av fossila bränslen ut att vara fortsatt stort under överskådlig tid. Fonden investerar globalt i marknadsnoterade företag med verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. Det kan till exempel vara företag med verksamhet inom utvinning, vidareförädling, service, transport och distribution. Fonden har dessutom särskilt tillstånd att handla med råvaruderivat för att ytterligare optimera portföljsammansättningen. Månadsavkastning 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun -2% -4% % -8% -10% Awake Global Energy MSCI World Energy Månadsavkastning för Awake Global Energy Fund. Historisk avkastning kr kr kr kr kr november 2007 november 2008 november 2009 november 2010 Awake Global Energy Fund MSCI World Energy Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart -23,3% Andelsvärde 741,86 Fondförmögenhet 184 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,4%. Landsfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Kassa Kanada Frankrike Storbritannien Ryssland Norge USA Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 31 oktober 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Varje bankdag Minsta insättning kr Fondens innehav fördelade utifrån land. Awake Global Energy Fund 14

15 Förvaltarna har ordet Marknadsutveckling Oljepriset utvecklades mycket starkt i spåren av oroligheterna i Mellanöstern i början av året. Utbudet av olja påverkas fortfarande av konflikten i Libyen vars export uppgick till drygt en miljon fat per dag innan produktionen upphörde under det första kvartalet. Vid halvårsskiftet handlades ett fat Brentolja kring 110 dollar vilket är en uppgång på 16 procent sedan årsskiftet. Senast oljan handlades över 100 dollar per fat var 2008 då en hastig uppgång förbyttes i ett kraftigt ras vilket gör att den nuvarande situationen med ett långvarigt högt oljepris ter sig något annorlunda. Hittills har världsekonomin klarat av att hantera de höga energipriserna. Dock råder oenighet inom OPEC kring eventuella produktionsökningar vilket till stor del bottnar i en osäkerhet kring de långsiktiga effekterna av rådande oljepris på den globala konjunkturen. Dagens oljepriser ger de producerande bolagen fantastiska möjligheter till lönsamma investeringar. Marginalkostnaden för en stor del av dagens producerande oljefält ligger långt under rådande oljepris men för de nya som upptäcks och sätts i produktion krävs ofta ett oljepris som är markant högre. Exempelvis har produktionen i Nordamerika varit minskande sedan början av 70-talet fram till nyligen då den kanadensiska oljesanden började utvinnas i stor skala. Denna har generellt en break-even nivå uppemot 70 dollar per fat och detsamma gäller för de stora oljefynden utanför Brasiliens kust som är de enda riktigt stora fynd som gjorts på senare år. Just dessa nya fynd som görs kommer ofta inom vad som brukar benämnas okonventionell olja vilket hör samman med en högre utvinningskostnad och ett större behov av utrustning och tjänster. I dagens sköra balans mellan utbud och efterfrågan är det denna olja som utgör marginalkostnaden och som därigenom i praktiken sätter ett golv för ett framtida oljepris. Antalet transaktioner där huvudsakligen statligt uppbackade bolag förvärvar oljetillgångar har minskat något beroende på att köpare och säljare behöver hitta ett långsiktigt kalkylpris för oljan som båda parter är tillfreds med efter det senaste årets relativt kraftiga uppgång. Fondens utveckling Fondens negativa avkastning under första halvåret 2011 är resultatet av en handfull investeringar som av olika anledningar haft en svagare utveckling än marknaden som helhet. Ett par av dessa avslutade fjolåret med starka uppgångar som i fallen Shamaran och DNO vars huvudsakliga tillgångar finns i Kurdistan. I grund och botten har utvecklingen i båda dessa varit klart positiv med ett betydande oljefynd för Shamaran och kraftigt uppreviderade reserver för DNO men det faktum att båda opererar i en politiskt instabil region har satt sina spår i kurserna som vi nu anser vara mycket attraktiva. Även utvecklingen i det norska bolaget Noreco överraskade oss då kursen mer än halverats efter att man inte accepterat något av de bud som inkom i den strategiska översyn man annonserade under fjärde kvartalet I fondens största innehav Interoil pressades kursen efter att en vänsterpolitiker vunnit valet i Peru som är bolagets viktigaste marknad. Dock har vi inte ännu sett några tecken på att ett nytt styre skulle förändra villkoren för utländska oljebolag i landet och vi ser fortfarande en stor uppsida i aktien. Vi har rent generellt bibehållit en stor andel av fonden i E&P bolag och kompletterat med servicebolag inom valda nischer då dessa sektorer historiskt sett haft den starkaste utvecklingen vid ett stigande oljepris vilket varit vårt grundscenario. Bland de positiva bidragsgivarna fanns servicebolagen Awilco Drilling och National Oilwell som båda steg med ca 20 procent och det franska E&P bolaget Maurel et Prom som stigit med drygt 40 procent sedan det köptes in i fonden under första kvartalet. Awilco Drilling har nu uppgraderat sina två riggar som man köpte till ett mycket förmånligt pris i spåren av sammanslagningen mellan branschjättarna Transocean och Global Santa Fe i slutet av Dessa två riggar tvingades man sälja då man annars blivit för dominerande på den brittiska marknaden och Awilco var den enda intressenten som lyckades få finansiering för köpet. Nu har båda riggarna genomgått omfattande uppgraderingar och tillhör toppskiktet av de som opererar på brittiskt vatten. National Oilwell är en världsledande leverantör till energisektorn och har framförallt en dominerande ställning avseende utrustning till borriggar. Exempelvis kom flera av de viktiga komponenterna i Awilcos uppgradering av sina riggar från National Oilwell. Det senaste året har vi sett en kraftig ökning av nybyggnation av riggar och bolaget har tagit majoriteten av ordrarna för att förse dessa med borrutrustning vilket gör orderböckerna välfyllda under flera år framöver. Maurel et Prom har huvuddelen av sin verksamhet i Västafrika och med en stark lokal förankring är likheterna med Afren, som är ett annat av fondens innehav, uppenbara. Utvecklingen har varit svag för aktien sedan man sålde sin största tillgång till Shell för ett par år sedan men i takt med att man utvecklat nya fyndigheter i huvudsakligen Gabon har intresset för bolaget återigen ökat. Ett beslut att särnotera sin Nigerianska verksamhet har också bidragit till att belysa de stora värden som vi bedömer finns i bolaget men som ännu inte fullt ut avspeglar sig i aktiekursen trots en fin utveckling sedan vi köpte aktien under våren. Awake Global Energy Fund 15

16 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 741,86 Antal andelar Utdelning per andel 0% Totalavkastning första halvåret ,7% Avkastning MSCI World Energy 0,9% Förvaltningsavgifter kr Transaktionsavgifter kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling * Fondförmögenhet (Mkr) 220,3 175,7 102,9 215,0 Andelsvärde 901,7 757,9 472,17 991,74 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 0% 3,38% 0,05% 0 Totalavkastning 19,0% 65,9% -52,4% -0,83% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 18,8% Aktiv risk 11,5% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 7,5% Omsättning Omsättningshastighet 1,28 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,19% TER (Total Expense Ratio) 1,82% Resultatpremier 0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen 0% *Fonden startade Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Kanada % CANACOL % GASTEM % PETROBAKKEN % PETROMINERALES % SHAMARAN PETROLEUM % SOUTHERN PACIFIC % WESTERNZAGROS % Frankrike % MAUREL & PROM % TECHNIP % Storbritannien % AFREN % PREMIER OIL % Norge % AWILCO DRILLING % DNO INTERNATIONAL % INTEROIL % NORECO % PETROLEUM GEO % SEVAN % Ryssland % INTEGRA % USA % APACHE % MARATHON % ROWAN % VARCO % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Storbritannien % GULFSANDS PETROLEUM % Summa finansiella instrument % Kassa % Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -856 kkr. Awake Global Energy Fund 16

17 Förvaltningsberättelse För första halvåret 2011 redovisar fonden en avkastning på -17,7% efter förvaltningsavgifter. Sedan start har Awake Global Energy Fund avkastat -23,3 procent vilket uttryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på -7,0%. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under halvåret till 1,3 och fondens standardavvikelse var 18,8%, båda uttryckt i årstakt. Den 30 juni 2010 uppgick Awake Global Energy Funds fondförmögenhet till 165,2 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2011 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 2,0 miljoner kronor. Fondbestämmelser Inga förändringar har gjorts i fondbestämmelserna under perioden. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Vid värderingen av Awake Global Energy Funds noterade innehav har fondbolaget använt betalkurs, eller om sådan saknas, köpkurs vid en av fondbolaget fastställd tidpunkt. För onoterade innehav används den i enlighet med fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Per Lönn och Peter Eliasson. Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Awake Global Energy Fund 17

18 Bolagets styrelse Bolagets huvudägare Bengt Eckerwall, Ordförande, har arbetat i olika ledande befattningar inom Tetra Pak koncernen, varav 6 år i koncernledningen, främst vid huvudkontoret i Schweiz men även i Japan. Efter en period som vvd och arbetande styrelseledamot i Sintercast AB har han arbetat med corporate finance och entreprenörsverksamhet inom ett brett spektra av branscher. Oscar Ahlgren, VD Västra Hamnen Fondkommission AB. Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning. Styrelseledamot i Midroc International AB, Allenex AB och EffRx Pharmaceuticals SA. Lennart Alvin, Sveriges tidigare ambassadör i Kanada. Har dessförinnan även varit Sveriges ambassadör i Saudiarabien och Nederländerna, och har under sin karriär för Sveriges räkning haft förtroendeuppdrag i olika internationella organisationer. Styrelseledamot i Svenska Petroleum Exploration AB. Johan Kjell bedriver egen konsult- och investeringsverksamhet. Har lång erfarenhet från affärsutveckling och corporate finance och har bland annat varit Head of M&A på If Skadeförsäkring och projektledare på Alfred Berg Fondkommission. Styrelseordförande i Ordstark AB och C2 Vertical Saftey AB samt ledamot i Online Brands Nordic AB och ett flertal familjeägda bolag Roger Wikström, har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Med en bakgrund från fastighets- och entreprenadbranschen arbetar han sedan 1999 som styrelseledamot och koncernchef i den av Mohammed Al Amoudi ägda Midroc gruppen i Europa. Shejk Mohammed Al Amoudi, bolagets huvudägare, är en stor privat investerare i Sverige. Förutom ägarintresset i Västra Hamnen Fondkommission äger han Preem, Svenska Petroleum Exploration och Midroc Europe. De senaste 10 åren har Mohammed Al Amoudi investerat mer än 18 miljarder i Sverige. Idag omsätter hans svenska bolag mer än 92 miljarder och har totalt anställda. Preem är Sveriges största oljebolag. Bolagets två raffinaderier utgör tillsammans 80 % av svensk oljeraffineringskapacitet. Utöver raffinaderierna äger Preem ett distributionsnätverk av 500 bensinstationer. Svenska Petroleum Exploration är ett oberoende olje- och gasbolag verksamt både inom prospektering och produktion. Bolaget äger offshoretillgångar i Norge, Storbritannien, Sverige, Elfenbenskusten, Guinea Bissau, Angola och Nigeria. Svenska Petroleum har av Veckans Affärer flera år i rad utsetts till ett av Sveriges mest lönsamma storbolag. Midroc Europe utvecklar bolag inriktade på tjänster mot fastighets-, bygg-, industri- samt miljösektorn. Gruppen omsätter 3,5 miljarder kronor och har totalt anställda. Midroc Europe har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Sverige, men bedriver även verksamhet i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Polen. Hösten 2007 tilldelades Mohammed Al Amoudi utmärkelsen Kommendör av första klassen av Kungliga Nordstjärneorden av Kung Carl XVI Gustav. Mohammed Al Amoudi tilldelades utmärkelsen för förtjänstfulla insatser för Sverige och svenskt näringsliv. Halvårsberättelse 18

19 Västra Hamnen Fondkommission AB Jungmansgatan Malmö tel: fax: Malmö 2011 Foto omslag: Joakim Lloyd Raboff Det finns inga garantier att en investering i Västra Hamnen Fondkommissions fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonderna återfår hela det insatta kapitalet.

20

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer