Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?"

Transkript

1 Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05060

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE TRITA-NA-E05060 Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för maskinteknik respektive Programmet för elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare var Christopher Rosenqvist, Handelshögskolan i Stockholm Examinator var Nils Enlund

3 Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? Sammanfattning Idag har en stor del av de bankärenden som tidigare utförts genom att besöka ett bankkontor förflyttats till Internetbanker. Denna studie söker svar på om bankkunderna nu är redo att följa den tekniska utvecklingen vidare och utföra sina bankärenden via tjänster i en mobil kanal. Syftet med studien är att redogöra för hur konsumentmarknaden för mobila banktjänster ser ut i dagsläget och hur den kan komma att arta sig i framtiden. Fokus ligger på om konsumenten har ett behov av mobila banktjänster och hur en tjänst skall utformas. Då uppdragsgivaren inte har någon mobil banktjänst på den svenska konsumentmarknaden är studien tänkt att resultera i ett antal rekommendationer för hur en eventuell lösning skall utformas och implementeras. För att få en djupare förståelse för ämnet har branschrepresentanter intervjuats. Attityd och beteenden kring mobila banktjänster har sedan extraherats utifrån intervjuer och gruppdiskussioner med kunder till vår uppdragsgivare samt användare av mobila banktjänster. Vidare har inspiration och idéer hämtats ifrån utländska marknader men också genom ett aktivt testande av en befintlig mobil banktjänst. Resultatet visar att det idag finns ett visst intresse för att uträtta bankärenden via en mobiltelefon, men att information och marknadsföring samt användarvänliga och enkla tjänster behövs för att användningen ska komma igång. Vi rekommenderar att gradvis vänja användaren vid att utföra bankärenden via mobiltelefonen och införa lösningar i tre steg med en gradvis stegrande komplexitet. Det första och enklaste steget avser att tillfredställa dagens behov, vilket i första hand är en saldokontroll initierad från mobiltelefonen. Kommunikationen i första steget sker via SMS, för att då kunden är redo i andra steget erbjuda snarlika tjänster via mobilt Internet. Då ett intresse har noterats för i synnerhet överföringar via mobiltelefonen avser de enklare tjänsterna via mobilt Internet att tillfredställa detta eventuella behov med samma enkelhet som de tidigare SMStjänsterna. Det slutgiltiga målet bör vara en komplett mobil bank, där banken erbjuder kunden banktjänster vars funktionalitet kan likställas med Internetbankens. Denna tjänst bör inte erbjudas idag, utan lansering bör ske först när tekniken som erbjuder en enklare användning är standard på marknaden. Användningen av den extra funktionalitet som kan erbjudas är i högsta grad situationsberoende, men ger kunden ett mervärde. I

4 Is the Swedish consumer market ready for mobile banking? Abstract The banking errands that earlier were run at bank offices are today to a great extent instead run on the Internet. The purpose of this thesis is to find out if the bank customer is ready to follow the technological development further and run their banking errands on a mobile phone. The Swedish consumer market of mobile banking services today is described and also how it could appear in the future. Focus lies on if the consumer is ready to run banking errands on a mobile phone and how a banking service like this should be designed. Since the assigner of the study does not currently have a mobile banking service on the Swedish market, the conclusion of this study is some recommendations on what a possible solution should contain and how it should be implemented. To get a deeper understanding in the subject representatives from the industry of mobile banking services have been interviewed. Attitude towards mobile banking and behavior amongst consumers have been examined through focused group discussions with users of mobile banking services and interviews with customers. Ideas and inspiration have also been taken from foreign markets with a more widely spread usage of mobile banking services and through using a mobile banking service currently existing on the Swedish market. The results show that there is some interest in using the mobile phone to run banking errands today, but the services have to be marketed and the bank customers should be informed that this service is available. The services need to be very basic in the beginning and easy to use to make the usage higher. We recommend learning the customer step by step to run their banking errands via a mobile phone and introduce solutions in three steps with an increasing complexity. The first and most basic step is to introduce basic services that communicate via SMS. When the customer is ready an introduction of a similar solution that communicates through mobile Internet. A specific interest in transactions via a mobile phone has come to light and the services that communicate via SMS should be complemented with such a service where the communication goes through mobile Internet. The final step is to offer the customer a mobile banking service similar to the existing Internet banking service. It is recommended not to implement this service until the technical solution that simplifies the usage exists as a standard on the market. II

5 Förord Detta examensarbete har utförts inom ramen för inriktningen Affärsutveckling och Medieteknik vid institutionen NADA på Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Uppdragsgivare till studien har varit Danske Bank i Sverige. Vi vill framför allt tacka vår handledare vid Handelshögskolan i Stockholm, Teknologie Dr. Christopher Rosenqvist, samt vår kontaktperson på Danske Bank, Jonas Faxborn. Ett stort tack riktas även till alla de som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid att diskutera mobila banktjänster, branschrepresentanter, samt kunder och anställda på Danske Bank. Slutligen vill vi tacka alla som har läst rapporten och bidragit med återkoppling och kommentarer. Stockholm, mars Joakim Larsson Elin Wide III

6 Begreppsförklaringar 1G Första generationens mobiltelefonisystem är analoga, kretskopplade och endast till för samtalstrafik. Inkluderar bland annat NMT. 2.5G Utökar 2G med extra funktionalitet som paketbaserad kommunikation och förbättrad överföringshastighet för datatrafik. 2.5G nätverken inkluderar EDGE och GPRS. 2G Andra generationens mobiltelefonisystem är digitala. De stödjer högre överföringshastigheter än första generationens system. GSM är ett av de existerande 2G-nätverken. 3G Tredje generationens mobiltelefonisystem är digitala och paketbaserade. Stödjer multimedia applikationer som videosamtal, Internettillgång samt videokonferenser. EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution, en teknik som framför allt fokuserar på att sammanbinda 3G med tidigare system, främst då GPRS. Flatrate Abonnemangsform med ett fast pris för obegränsad användning. GPRS General Packet Radio Service, en teknik för dataöverföring via mobiltelefoni. Den högsta överföringshastigheten sägs bli 115 kbit/s, jämfört med de 9,6 kbit/s som är möjliga i GSM-nät idag. GSM Global System for Mobile Communications, den europeiska digitala mobiltelefonistandarden. Innehållsleverantör Leverantör av innehåll och tjänster till Internet och i det här sammanhanget mobilt Internet. ISP Internet Service Provider, en leverantör av uppkopplingar mot Internet. Kbit/s Överföringshastighet, ett flödesmått på antalet bitar som kan transporteras per sekund. Multiplicerat med en potens på tre. Kretskopplad kommunikation Innebär att användaren betalar per uppkopplad tid. Används i de analoga mobiltelefonisystemen. Mbit/s Överföringshastighet, ett flödesmått på antalet bitar som kan transporteras per sekund. Multiplicerat med en potens på sex. MSISDN Mobile Station International ISDN Number, ett nummer som kan används för identifikation. Märkspråk Språk som HTML, XML, WML med flera, ML står för Markup Language. NMT Nordic Mobile Telephone, brukar benämnas den första generationens mobiltelefoni. En analog teknik som har utvecklats i Norden. Paketbaserad kommunikation Informationen skickas i paket. Användaren betalar för överförd mängd data. Används i alla digitala mobiltelefonisystem. IV

7 PDA Personal Digital Assistant, en populär akronym för handdatorer som ipaq, Palm med flera. PDC Personal Digital Cellular, är den japanska standarden för den digitala trådlösa kommunikationens i den andra generationens mobiltelefoner. Tekniken ägs av NTT DoCoMo. PIN Personal Identification Number, en personlig numerisk kod. SSL Secure Sockets Layer, en metod för säkra överföringar med hjälp av kryptering. En adress som börjar med https är krypterad med SSL. TCP/IP Transmission Control Protocol over Internet Protocol, en standard för kommunikation mellan datorer och basen för Internet. UMTS Universal Mobile Telecommunications System, den svenska standarden för tredje generationens mobiltelefoni. Upplösning Upplösningen på skärmen är ett mått på antalet bildpunkter som får plats på en rektangulär yta. WLAN Wireless Local Area Network, trådlöst lokalt nätverk. WPKI Wireless Public Key Interface, är den mobila motsvarigheten till PKI, en infrastruktur baserat på asymmetriska nycklar. XML extensible Markup Language, en standard för att styra presentation av sidor på ett likformigt sätt över webben. V

8

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Avgränsningar och antaganden Målgrupp Ansvarsfördelning Rapportens olika delar Metod Vetenskapligt synsätt Metodval Informationsinsamling Studiens genomförande Metodbedömning Sammanfattning Teori Mobilitetens dimensioner Acceptans för ny teknik Tillväxtfaktorer Sammanfattning Mobila Banktjänster Definitioner En mobil banks innehåll Sammanfattning Marknaden Nationell marknadsanalys Internationell jämförelsestudie Sammanfattning Resultat Användare av mobila banktjänster Uppdragsgivarens kunder Branschrepresentanter Likheter och skillnader Analys och slutsatser Situationsberoende Tillväxt Marknadsföring för tillväxten Utformning Slutsatser Rekommendationer Ställningstagande VII

10 8.2 Rekommenderade lösningspaket Diskussion Studien Fortsatta studier Slutord Källförteckning Böcker Artiklar Internet Bilagor Bilaga 1 Mobila banktjänster Tekniken Bilaga 2 Genomförda intervjuer Bilaga 3 Manus branschintervjuer Bilaga 4 Manus kundintervjuer Bilaga 5 Manus användarintervjuer VIII

11 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund Definitionen på mobilitet kan sägas ha förändrats med tiden i takt med mänsklighetens utveckling. En definition som kan anses spegla dagens syn på mobilitet är: Mobility is the ability to access information and services anytime, anyhow, anywhere. (Arehart, 2000) Dagens teknologi gör det möjligt att från en mobil enhet få tillgång till Internet med allt vad det innebär. Vissa ser stora möjligheter med denna utveckling, medan andra förblir skeptiska och ifrågasätter nyttan. De förstnämnda kan kanske tilltalas av tanken att få åtkomst till sin privata ekonomi via en mobiltelefon. Lindgren et al (2001) ifrågasätter dock om dagens vuxna, uppväxta utan mobiltelefoner och Internet, kommer att se den mobila tillvaron som något naturligt och önskvärt. Att kunna uträtta bankärenden via en mobiltelefon är inte någon ny företeelse. Det har man länge kunnat göra via klassiska telefontjänster och sedan millenniumskiftet har man även kunnat ansluta sig till så kallade WAP-banker. De flesta stora bankerna på den svenska marknaden erbjuder idag mobila banktjänster, men antalet användare är fortfarande mycket begränsat. I den här studien definieras mobila banktjänster som ett samlingsnamn för alla typer av finansiella tjänster som är tillgängliga via en mobil kanal. Något vi finner intressant är tanken på hur tekniken har ändrat människors beteende. Efter att bankärenden först utförts genom att vara fysiskt närvarande på ett bankkontor har idag en stor del förflyttats till Internet. Frågan är om konsumenten idag är redo att följa utvecklingen vidare och utföra dessa tjänster via en mobil kanal. Danske Bank som är uppdragsgivare till studien är intresserade av hur marknaden för mobila banktjänster ser ut, främst med avseende på konsumentens inställning till mobiltelefonen som kommunikationskanal för att utföra bankärenden. Kan en lansering av mobila banktjänster skapa en konkurrensfördel, eller är det kanske till och med något som måste finnas med i bankens tjänsteportfölj för att den ska uppfattas som en komplett aktör? Om det nu visar sig vara värt att satsa på mobila banktjänster är det intressant att se vad som efterfrågas av kunderna, men även vad som inte intresserar dem. 1

12 Frågeställning 1.2 Frågeställning Huvudfrågan i denna studie är: Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? För att kunna ge ett utförligt svar på denna frågeställning har huvudfrågan delats upp i följande tre underliggande frågeställningar: Finns det behov för banktjänster via mobiltelefonen? Hur skall tjänsterna utformas för att tillföra ett mervärde? Vad är en gynnsam miljö för mobila banktjänster? Hela arbetet är uppbyggt runt dessa frågeställningar. Frågorna kommer separat att besvaras i kapitel Syfte Syftet med studien är att redogöra för hur konsumentmarknaden för mobila banktjänster ser ut i dagsläget och hur den kan komma att arta sig i framtiden. Vad konsumenten efterfrågar har då en betydande roll. Genom att dennes beteende och inställning till att utföra bankärenden via mobiltelefonen utforskas kommer det i studien att utredas vilken typ av erbjudanden som kan ge konsumenten ett mervärde. Studien kommer slutligen att mynna ut i ett beslutsunderlag till vår uppdragsgivare om hur en eventuell lösning skall utformas och implementeras. 1.4 Avgränsningar och antaganden För att ämnet ska vara hanterbart och samtidigt ge ett intressant resultat har ett antal avgränsningar gjorts. Tillsammans med ett antal antaganden har dessa avgränsningar fungerat som ett ramverk för studien Avgränsningar Den mest betydande avgränsningen är att studien ska fokusera på den svenska bankmarknaden för privatpersoner, vilket här innebär alla människor med ett engagemang på en svensk bank. Det bör här poängteras att marknaden för mobila banktjänster i utlandet i viss utsträckning också kommer att studeras då det kommer till en jämförelsestudie av marknader som kommit längre i utvecklingen av banktjänster via mobiltelefonen. Om användaren surfar med en webbläsare annan än den som finns på mobiltelefonen, hur än uppkopplingen har skett, kommer det inte att falla innanför ramarna för den här studien. En uppkoppling till en mobil banktjänst kan göras med hjälp av en bärbar dator och en mobiltelefon. Då mobiltelefonen i det fallet agerar modem så är användaren inte ansluten till den mobila banktjänsten utan till den vanliga Internetbanken. Om mobiltelefonen används för att ringa bankens telefontjänst anses det inte vara innanför ramarna för studien. 2

13 Inledning Som framgår av syftet kommer fokus att ligga på konsumentens inställning till bankärenden via mobiltelefonen, men en genomgång av tekniken kommer ändå att finnas med för att ge en god förståelse till diskussioner kring specifika lösningar. Informationsinsamlingen påbörjades i oktober 2004 och avslutades i februari Då marknaden för mobila tjänster är under utveckling kan en del av informationen ha blivit inaktuell sedan informationsinsamlingens slut. I arbetet inkluderas inte mikrobetalningar eftersom vissa begränsningar måste göras för att inte arbetet ska bli för omfattande. Mikrobetalningar kommer ändå att förekomma i vissa diskussioner Antaganden Kommunikationen för datatrafiken förutsätts vara paketbaserad, det vill säga kommunikationen sker via GPRS eller 3G, vilket i sin tur leder till att användaren blir debiterad en avgift för överförd datamängd och inte för uppkopplad tid. Antagandet grundar sig på det faktum att huvuddelen av de telefoner som säljs idag är anpassade för paketbaserad kommunikation. 1 Enligt säkerhetschefen hos vår uppdragsgivare kan banktjänster via mobiltelefonen göras lika säkert som banktjänster via Internet, något som även bekräftats av externa källor. 2 Därför gör vi antagandet att mobila banktjänster är säkert och ingen direkt diskussion förs om den tekniska säkerhetslösningen. 1.5 Målgrupp Examensarbetet är skrivet för Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och med Danske Bank som uppdragsgivare. Fokus i skrivandet har därmed legat på att personer ifrån dessa tre bakgrunder relativt enkelt skall kunna förstå innehållet. Tekniker, begrepp och teorier som inte anses vara allmänt vedertagna har förklarats på plats eller i ordlistan placerad i början på arbetet. 1.6 Ansvarsfördelning Arbetet har utförts genom att all typ av informationsinsamling såsom litteratur, fokusgrupper, telefonintervjuer med kunder samt intervjuer med aktörer på marknaden har genomförts gemensamt. För att en röd tråd ska gå genom hela arbetet har hela tiden en kontinuerlig diskussion och resonemang förts författarna sinsemellan. Av det följer att författarna står för och är ense om alla resonemang, åsikter och lösningar som presenteras i arbetet. 1 E-post konversation med Linda Gunnvard, The Phonehouse, Diskussion under WPKI Referensgruppsmöte,

14 Rapportens olika delar Ansvarsfördelningen under produktionen av själva rapporten redovisas för nedan. Uppdelningen innebär inte att den som huvudsakligen har skrivit respektive kapitel ensam är ansvarig för kapitlet i fråga. ANSVAROMRÅDEN Kapitel 1 har behandlats av Joakim och Elin, och huvudsakligen skrivits av Joakim. Kapitel 2 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Elin. Kapitel 3 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 4 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Kapitel 5.1 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Elin. Kapitel 5.2 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Kapitel 6 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 7 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 8 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 9 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Bilaga 1 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Utöver det har Joakim haft ansvaret för det grafiska gränssnittet i fråga om illustrationer och struktur. Elin har haft ansvar för den språkliga översikten. 1.7 Rapportens olika delar Arbetet är uppdelat i nio kapitel. Tillsammans utgör de en helhet som kommer att täcka ämnet mobila banktjänster. 1. INLEDNING En inledning till området där bakgrundsfaktorer, problemformulering, syfte och frågeställningar utreds och fastställs. 2. METOD Beskriver undersökningens ansats, metod och genomförande. Därtill diskuteras metodens för- och nackdelar för att ge läsaren en uppfattning om resultatens kvalitet. 3. TEORI Grundlig genomgång av de teorier som i resultatkapitlet kommer att appliceras på insamlad information från intervjuer med branschrepresentanter, kunder och användare av mobila banktjänster. 4

15 Inledning 4. MOBILA BANKTJÄNSTER Begreppet mobila banktjänster kommer att definieras och diskuteras. Därefter kommer en diskussion om innehållet i mobila banktjänster. 5. MARKNADEN Marknaden beskrivs ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Den nationella marknadsanalysen innehåller en konkurrentanalys, en genomgång av de trender som kan påverka marknaden för mobila banktjänster samt en utredning av marknadspotentialen. Den internationella studien har gjorts i ett jämförande syfte, där framstående lösningar på den finska respektive japanska marknaden har analyserats. 6. RESULTAT Den insamlade informationen från intervjuer med användare av mobila banktjänster, kunder och representanter från branschen sammanställs. 7. ANALYS OCH SLUTSATSER Analys utifrån ovanstående resultat och de presenterade teorierna presenteras här tillsammans med slutsatser av studien. 8. REKOMMENDATIONER Rekommendationer har gjorts med utgångspunkt i marknadens aktuella och framtida utseende. Resultaten presenteras i ställningstagande och rekommenderade lösningspaket. Det förra diskuterar hur man ska ställa sig till respektive område rörande mobila banktjänster. De senare är en av oss föreslagen lösningsplan på hur man ska anpassa mobila banktjänster till rådande och framtida förväntade förhållanden. 9. DISKUSSION Avslutningsvis diskuteras allmänna tankar om uppgiftens karaktär och utförande, och huruvida undersökningens ursprungliga syfte anses ha uppfyllts. Här redovisas också förslag till fortsatta studier. 5

16

17 Metod 2 Metod Kapitlet beskriver examensarbetets undersökningsansats, undersökningsmetoder och genomförande. Det avslutas med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet. 2.1 Vetenskapligt synsätt All sökande efter kunskap bör ha en teoretisk utgångspunkt. Informationen som samlas in är lättare att förstå och förklara om reflektioner görs över hur den valda utgångspunkten format observationer och slutsatser (Arbnor och Bjerke, 1994). Nedan beskrivs teoretiska utgångspunkter tillhörande de två vetenskapliga huvudinriktningarna som finns idag: positivism och hermeneutik, samt hur de kan relateras till examensarbetets problemformulering. Enligt positivismen har människan endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Positivismen strävar efter absolut kunskap och endast den kunskap som kan säkerställas med all rimlig sannolikhet anses som giltig. Inriktningen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess synsätt har spridit sig även till andra vetenskapsområden. (Thurén, 1991) Hermeneutiken bygger på en förståelse för människors känslor och upplevelser. Inom hermeneutiken strävar man inte efter en absolut sanning, istället ses kunskapen som relativ (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Hermeneutiken anser att alla bär på sin egen tolkning av världen och att individens olika uppfattningar är baserade på denna egna referensram (Thurén, 1991). Det är dessa subjektiva uppfattningar som hermeneutiken grundar sig i. Det här synsättet förekommer av naturliga skäl mest inom humanvetenskaperna. För att besvara det här examensarbetets frågeställning krävs det en förståelse för konsumentens behov, attityd och förutsättningar. Med ett positivistiskt förhållningssätt går det inte att på ett bra sätt mäta den här typen av subjektiva uppfattningar. Det vetenskapliga synsätt som formar den här studien kommer istället att vara det hermeneutiska. Det finns ingen absolut sanning som kan påvisas eller mätas vid den här typen av undersökning då den i allra högsta grad är relativ. 2.2 Metodval Avsnittet beskriver olika metoder för att genomföra empirisk informationsinsamling och klargör vilka metoder som använts och varför Kvantitativ och kvalitativ metod Empirisk informationsinsamling kan antingen utföras med kvantitativa eller kvalitativa metoder. En kvantitativ undersökningsmetod syftar till att dra generaliserbara slutsatser, medan man i användningen av en kvalitativ metod strävar efter att analysera helheter som ger ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. (Patel och Davidson, 1994) 7

18 Metodval Vilken av metoderna som lämpar sig bäst beror delvis på det vetenskapliga synsätt som undersökningen baseras på, och det i sin tur beror på studiens syfte och karaktär. Om undersökningen grundar sig i positivismen används med fördel en kvantitativ metod och om den grundar sig i hermeneutiken används med fördel en kvalitativ metod (Lantz, 1993). Det vetenskapliga synsättet för det här examensarbetet är som tidigare fastslaget hermeneutiskt. Således har också en kvalitativ metod använts för att införskaffa information. De kvalitativa metoder vi huvudsakligen använt oss av är personliga intervjuer med branschrepresentanter, fokuserade gruppintervjuer med användare av mobila banktjänster samt telefonintervjuer med vår uppdragsgivares kunder. Personliga intervjuer har gjorts externt för att ta del av de branschfolks syn på marknaden för mobila banktjänster. De interna intervjuerna gjordes dels för att få en känsla av hur bankens situation ser ut och dels för att ta del av den kunskap som finns inom organisationen. Fokusgrupper med användare av mobila banktjänster har gjorts för att skapa en uppfattning om vilka tjänster som erbjuds i befintliga mobila banktjänster, vilka tjänster som föredras samt vilka som avfärdas. Syftet med att intervjua kunderna var att reda ut hur de utför sina bankärenden idag samt deras attityd till att utföra bankärenden via en mobiltelefon. Tanken var från början att även anordna fokusgrupper med bankens kunder, men det visade sig vara ogenomförbart i december, strax innan jul. Det resulterade i att djupintervjuer via telefon istället genomfördes med vår uppdragsgivares kunder Intervjuer En fördel med den personliga intervjun som metod är dess flexibilitet. I en intervju kan idéer följas upp med hjälp av följdfrågor och svaren kan på så sätt utvecklas och fördjupas. Respondentens tonfall och mimik kan ge information som ett skriftligt svar inte skulle ha avslöjat. Allt detta har sammantaget resulterat i valet att använda den personliga intervjun som huvudsaklig metod för att skapa en bild av framtiden för mobila banktjänster. (Bell, 2000) Intervjuer kan ha olika grad av formalisering. Vid den ena ytterligheten på skalan för formalisering hamnar den helt strukturerade intervjun, där intervjuaren fungerar som en objektiv registrator. En sådan strukturerad intervju kan liknas vid en enkät som fylls i av intervjuaren och inte av respondenten. Den andra ytterligheten är en helt och hållet ostrukturerad intervju som styrs av respondentens svar och reaktioner. (Bell, 2000) Den intervjumetodik som använts i den här studien kan definieras som en styrd eller fokuserad intervju (Bell, 2000), vilket är ett mellanting mellan en helt strukturerad och en ostrukturerad intervju. I den fokuserade intervjun följs inte ett frågeformulär slaviskt utan respondenten ges utrymme att tala omkring frågorna och följdfrågor kan ställas vartefter ny information kommer fram. På så sätt undgås det största problemet med en helt strukturerad intervju att det kanske inte är de viktigaste frågorna som ställs. Särskilt med ett sådant föränderligt tema som mobila banktjänster, där nya tekniker ständigt utvecklas, kan det med en helt strukturerad intervjumetod finnas risk för det. Fördelen med en fokuserad intervju gentemot en ostrukturerad intervju är att ramarna för diskussionen utformas i förväg. Behov finns av en viss typ av information och det är viktigt att komma ihåg att intervjun ska vara mer än bara ett givande samtal. En viss struktur förhindrar att samtalet drar iväg åt helt fel håll och det gör det även lättare att sedan analysera materialet. 8

19 Metod Fokusgrupper En fokusgrupp, eller en fokuserad gruppintervju, kan definieras som en grupp människor som fokuserar på en aktuell fråga eller ett aktuellt ämne. Valet att göra fokusgrupper för att ta reda på konsumenternas inställning till mobila banktjänster baseras på att fokuserade gruppintervjuer som metod i stort är konsumentstyrd. På så sätt får man en bedömning av en produkt eller tjänst utifrån och in. Det är därför viktigt att den som leder en fokusgrupp inte har för avsikt att styra och kontrollera vad som kommer upp i grupperna, eller vilka faktorer deltagarna tycker är viktiga. En annan fördel med fokusgrupper är den process som uppstår, där enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och reaktioner hos andra, vilket resulterar i att många olika perspektiv på en fråga kan komma fram. Då deltagarna i en fokusgrupp är särskilt utvalda för någon specifik egenskap är frågeställningen dessutom alltid viktig och aktuell för målgruppen. (Obert och Forsell, 2001) Fokusgrupper kan och ska inte ersätta andra källor till kunskap inom det undersökta området utan fungera som ett komplement till dessa. Det är fortfarande viktigt att de professionella, det vill säga de som arbetar inom ämnesområdet, tillfrågas då de har samlat på sig kunskap genom erfarenhet och på så sätt skapat en uppfattning i frågan. Fokusgruppen är till för att generera information utifrån konsumenternas perspektiv och för att få dem att själva beskriva sina konkreta och närliggande behov. Den informationen kan visa sig vara viktig och bidra till träffsäkra åtgärder och förändringar. (Obert och Forsell, 2001) 2.3 Informationsinsamling Studien har bedrivits utifrån ett problemorienterat angreppssätt. Det innebär att sekundärkällor inom ämnesområdet studeras inledningsvis för att sedan användas till att avgränsa fokus för undersökningen av primärkällorna. När forskningen sedan fortskrider kan frågeställningen preciseras och fler frågor formuleras i och med att ens kunskap om ämnet fördjupas. (Bell, 2000). Informationsinsamlingen har varit iterativ. När nya idéer har formats med hjälp av den primära informationen har de utvärderats och utforskats genom ytterligare litteratursökning och uppföljning hos referenspersoner. Litteratursökningen har på så sätt löpt parallellt med det utförda arbetet under hela studien. Primärdata innebär att materialet samlas in för första gången och inte finns tillgängligt sedan tidigare. Insamlingen kan till exempel ske genom enkäter, intervjuer eller observationer. Sekundärdata är redan publicerat material. De sekundärdata som legat till grund för problemformuleringen består i huvudsak av avhandlingar med angränsande frågeställning, branschtidningar, tidningar på Internet, forum på Internet, uppslagsverk samt hemsidor som på något sätt berör mobila banktjänster. Den litteratur som fungerat som källor till studien har legat till grund för metod- och teorikapitlen. Till metodkapitlet har främst böcker som behandlar vetenskapsmetodik och forskningsteori samt intervjumetodik och fokuserade gruppintervjuer använts. För teorikapitlet har exempelvis böcker som behandlar konsumentbeteende, mobilitet, användbarhet och kvalitet legat till grund. 9

20 Studiens genomförande För vidare utveckling av frågeställningen, fördjupning i ämnet, förståelse för marknadssituationen idag och konsumentens syn på mobila banktjänster har vi använt oss av primära källor i form av personliga intervjuer med anställda hos vår uppdragsgivare och med andra aktörer på marknaden som berör mobila banktjänster, fokusgrupper med användare av mobila banktjänster och kunder till vår uppdragsgivare samt information vi fått som åhörare på två seminarier: Internetdagarna 2004 och WPKI Referensgruppsmöte. Vi har också själva använt en befintlig mobil banktjänst existerande på den svenska marknaden. Internetdagarna 2004 är ett årligen återkommande branschforum för alla som arbetar i Internetbranschen. Den föreläsning vi närvarade vid berörde möjligheter med Internet i mobilen. WPKI referensgruppsmöte hölls för de företag och myndigheter som tillhör intressegruppen kring WPKI 3. Initiativtagare till mötet var de banker som deltar i projektet vilket gjorde informationen klart relevant för studien. 2.4 Studiens genomförande Den primära informationen inhämtades på följande sätt: Personliga intervjuer med anställda inom vår uppdragsgivares organisation. Personliga intervjuer med olika aktörer på marknaden för mobila banktjänster. En fokusgrupp med användare av mobila banktjänster. Telefonintervjuer med vår uppdragsgivares kunder. Egen användning av en mobil banktjänst Utförandet av personliga intervjuer Som tidigare nämnts har personliga intervjuer utförts dels med personal inom vår uppdragsgivares organisation, och dels med andra aktörer på marknaden för mobila banktjänster. Nedan redovisas hur de har genomförts. INTERNA INTERVJUER Personliga intervjuer har gjorts med anställda inom vår uppdragsgivares organisation, dels för att få en känsla av hur företaget fungerar, hur beslut fattas och vad som går att påverka och dels för att ta del av den kunskap som existerar inom organisationen. Från början fick vi exempel på några personer som skulle vara givande för vår del att tala med. Under intervjuernas gång kom sedan ytterligare namn fram på anställda inom organisationen som kunde tänkas vara intressanta för oss att kontakta. Inför intervjuerna har frågor skickats ut till respondenterna med avsikt att fungera som en riktlinje för vad diskussionen ska kretsa kring. 3 Mer information om WPKI finns i Bilaga 1. 10

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Intervjuer: konsten att lyssna och fråga 2010-04-26 Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Vad är en intervju Intervjuandets

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Rafel Ridha Projektdefinition

Rafel Ridha Projektdefinition Rafel Ridha Projektdefinition Utveckling av applikation för Windows Phone Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentförfattare Rafel Ridha Dokumentnamn Projektdefinition xx.pdf Version 0.3 E-post rafelr@kth.se

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Utvärdering med fokusgrupper

Utvärdering med fokusgrupper Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Utvärdering med fokusgrupper Monica Hane Med metod menar vi hur det empiriska materialet insamlas och bearbetas för att på bästa sätt belysa det som studien skall

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar NR 1 / JUNI 2015 WWW.UNEP.ORG/10YFP WWW.SCPCLEARINGHOUSE.ORG WWW.NATURVARDSVERKET.SE/10YFP Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar Visst är det viktigt att tänka på hur vi lever, hur

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning?

Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning? Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning? Branschrådmöte, 20 Juni 2011. Viktor Arvidsson Bakgrund OPS möjliggör innovation och skapande av tillväxt och nya exportprodukter genom samarbeten

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan Utvärderingsärende Huvudområde/område för examen: Datateknik

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-10-31 Dnr: 11-8652 1(6) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter

Läs mer

Medieanalys 3. Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter.

Medieanalys 3. Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter. Medieanalys 3 Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter. 1 Medievanor Datainsamling Vetenskapligt ta fram underlag: Statistik Intervjuer

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer