Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?"

Transkript

1 Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05060

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE TRITA-NA-E05060 Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för maskinteknik respektive Programmet för elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare var Christopher Rosenqvist, Handelshögskolan i Stockholm Examinator var Nils Enlund

3 Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? Sammanfattning Idag har en stor del av de bankärenden som tidigare utförts genom att besöka ett bankkontor förflyttats till Internetbanker. Denna studie söker svar på om bankkunderna nu är redo att följa den tekniska utvecklingen vidare och utföra sina bankärenden via tjänster i en mobil kanal. Syftet med studien är att redogöra för hur konsumentmarknaden för mobila banktjänster ser ut i dagsläget och hur den kan komma att arta sig i framtiden. Fokus ligger på om konsumenten har ett behov av mobila banktjänster och hur en tjänst skall utformas. Då uppdragsgivaren inte har någon mobil banktjänst på den svenska konsumentmarknaden är studien tänkt att resultera i ett antal rekommendationer för hur en eventuell lösning skall utformas och implementeras. För att få en djupare förståelse för ämnet har branschrepresentanter intervjuats. Attityd och beteenden kring mobila banktjänster har sedan extraherats utifrån intervjuer och gruppdiskussioner med kunder till vår uppdragsgivare samt användare av mobila banktjänster. Vidare har inspiration och idéer hämtats ifrån utländska marknader men också genom ett aktivt testande av en befintlig mobil banktjänst. Resultatet visar att det idag finns ett visst intresse för att uträtta bankärenden via en mobiltelefon, men att information och marknadsföring samt användarvänliga och enkla tjänster behövs för att användningen ska komma igång. Vi rekommenderar att gradvis vänja användaren vid att utföra bankärenden via mobiltelefonen och införa lösningar i tre steg med en gradvis stegrande komplexitet. Det första och enklaste steget avser att tillfredställa dagens behov, vilket i första hand är en saldokontroll initierad från mobiltelefonen. Kommunikationen i första steget sker via SMS, för att då kunden är redo i andra steget erbjuda snarlika tjänster via mobilt Internet. Då ett intresse har noterats för i synnerhet överföringar via mobiltelefonen avser de enklare tjänsterna via mobilt Internet att tillfredställa detta eventuella behov med samma enkelhet som de tidigare SMStjänsterna. Det slutgiltiga målet bör vara en komplett mobil bank, där banken erbjuder kunden banktjänster vars funktionalitet kan likställas med Internetbankens. Denna tjänst bör inte erbjudas idag, utan lansering bör ske först när tekniken som erbjuder en enklare användning är standard på marknaden. Användningen av den extra funktionalitet som kan erbjudas är i högsta grad situationsberoende, men ger kunden ett mervärde. I

4 Is the Swedish consumer market ready for mobile banking? Abstract The banking errands that earlier were run at bank offices are today to a great extent instead run on the Internet. The purpose of this thesis is to find out if the bank customer is ready to follow the technological development further and run their banking errands on a mobile phone. The Swedish consumer market of mobile banking services today is described and also how it could appear in the future. Focus lies on if the consumer is ready to run banking errands on a mobile phone and how a banking service like this should be designed. Since the assigner of the study does not currently have a mobile banking service on the Swedish market, the conclusion of this study is some recommendations on what a possible solution should contain and how it should be implemented. To get a deeper understanding in the subject representatives from the industry of mobile banking services have been interviewed. Attitude towards mobile banking and behavior amongst consumers have been examined through focused group discussions with users of mobile banking services and interviews with customers. Ideas and inspiration have also been taken from foreign markets with a more widely spread usage of mobile banking services and through using a mobile banking service currently existing on the Swedish market. The results show that there is some interest in using the mobile phone to run banking errands today, but the services have to be marketed and the bank customers should be informed that this service is available. The services need to be very basic in the beginning and easy to use to make the usage higher. We recommend learning the customer step by step to run their banking errands via a mobile phone and introduce solutions in three steps with an increasing complexity. The first and most basic step is to introduce basic services that communicate via SMS. When the customer is ready an introduction of a similar solution that communicates through mobile Internet. A specific interest in transactions via a mobile phone has come to light and the services that communicate via SMS should be complemented with such a service where the communication goes through mobile Internet. The final step is to offer the customer a mobile banking service similar to the existing Internet banking service. It is recommended not to implement this service until the technical solution that simplifies the usage exists as a standard on the market. II

5 Förord Detta examensarbete har utförts inom ramen för inriktningen Affärsutveckling och Medieteknik vid institutionen NADA på Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Uppdragsgivare till studien har varit Danske Bank i Sverige. Vi vill framför allt tacka vår handledare vid Handelshögskolan i Stockholm, Teknologie Dr. Christopher Rosenqvist, samt vår kontaktperson på Danske Bank, Jonas Faxborn. Ett stort tack riktas även till alla de som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid att diskutera mobila banktjänster, branschrepresentanter, samt kunder och anställda på Danske Bank. Slutligen vill vi tacka alla som har läst rapporten och bidragit med återkoppling och kommentarer. Stockholm, mars Joakim Larsson Elin Wide III

6 Begreppsförklaringar 1G Första generationens mobiltelefonisystem är analoga, kretskopplade och endast till för samtalstrafik. Inkluderar bland annat NMT. 2.5G Utökar 2G med extra funktionalitet som paketbaserad kommunikation och förbättrad överföringshastighet för datatrafik. 2.5G nätverken inkluderar EDGE och GPRS. 2G Andra generationens mobiltelefonisystem är digitala. De stödjer högre överföringshastigheter än första generationens system. GSM är ett av de existerande 2G-nätverken. 3G Tredje generationens mobiltelefonisystem är digitala och paketbaserade. Stödjer multimedia applikationer som videosamtal, Internettillgång samt videokonferenser. EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution, en teknik som framför allt fokuserar på att sammanbinda 3G med tidigare system, främst då GPRS. Flatrate Abonnemangsform med ett fast pris för obegränsad användning. GPRS General Packet Radio Service, en teknik för dataöverföring via mobiltelefoni. Den högsta överföringshastigheten sägs bli 115 kbit/s, jämfört med de 9,6 kbit/s som är möjliga i GSM-nät idag. GSM Global System for Mobile Communications, den europeiska digitala mobiltelefonistandarden. Innehållsleverantör Leverantör av innehåll och tjänster till Internet och i det här sammanhanget mobilt Internet. ISP Internet Service Provider, en leverantör av uppkopplingar mot Internet. Kbit/s Överföringshastighet, ett flödesmått på antalet bitar som kan transporteras per sekund. Multiplicerat med en potens på tre. Kretskopplad kommunikation Innebär att användaren betalar per uppkopplad tid. Används i de analoga mobiltelefonisystemen. Mbit/s Överföringshastighet, ett flödesmått på antalet bitar som kan transporteras per sekund. Multiplicerat med en potens på sex. MSISDN Mobile Station International ISDN Number, ett nummer som kan används för identifikation. Märkspråk Språk som HTML, XML, WML med flera, ML står för Markup Language. NMT Nordic Mobile Telephone, brukar benämnas den första generationens mobiltelefoni. En analog teknik som har utvecklats i Norden. Paketbaserad kommunikation Informationen skickas i paket. Användaren betalar för överförd mängd data. Används i alla digitala mobiltelefonisystem. IV

7 PDA Personal Digital Assistant, en populär akronym för handdatorer som ipaq, Palm med flera. PDC Personal Digital Cellular, är den japanska standarden för den digitala trådlösa kommunikationens i den andra generationens mobiltelefoner. Tekniken ägs av NTT DoCoMo. PIN Personal Identification Number, en personlig numerisk kod. SSL Secure Sockets Layer, en metod för säkra överföringar med hjälp av kryptering. En adress som börjar med https är krypterad med SSL. TCP/IP Transmission Control Protocol over Internet Protocol, en standard för kommunikation mellan datorer och basen för Internet. UMTS Universal Mobile Telecommunications System, den svenska standarden för tredje generationens mobiltelefoni. Upplösning Upplösningen på skärmen är ett mått på antalet bildpunkter som får plats på en rektangulär yta. WLAN Wireless Local Area Network, trådlöst lokalt nätverk. WPKI Wireless Public Key Interface, är den mobila motsvarigheten till PKI, en infrastruktur baserat på asymmetriska nycklar. XML extensible Markup Language, en standard för att styra presentation av sidor på ett likformigt sätt över webben. V

8

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Avgränsningar och antaganden Målgrupp Ansvarsfördelning Rapportens olika delar Metod Vetenskapligt synsätt Metodval Informationsinsamling Studiens genomförande Metodbedömning Sammanfattning Teori Mobilitetens dimensioner Acceptans för ny teknik Tillväxtfaktorer Sammanfattning Mobila Banktjänster Definitioner En mobil banks innehåll Sammanfattning Marknaden Nationell marknadsanalys Internationell jämförelsestudie Sammanfattning Resultat Användare av mobila banktjänster Uppdragsgivarens kunder Branschrepresentanter Likheter och skillnader Analys och slutsatser Situationsberoende Tillväxt Marknadsföring för tillväxten Utformning Slutsatser Rekommendationer Ställningstagande VII

10 8.2 Rekommenderade lösningspaket Diskussion Studien Fortsatta studier Slutord Källförteckning Böcker Artiklar Internet Bilagor Bilaga 1 Mobila banktjänster Tekniken Bilaga 2 Genomförda intervjuer Bilaga 3 Manus branschintervjuer Bilaga 4 Manus kundintervjuer Bilaga 5 Manus användarintervjuer VIII

11 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund Definitionen på mobilitet kan sägas ha förändrats med tiden i takt med mänsklighetens utveckling. En definition som kan anses spegla dagens syn på mobilitet är: Mobility is the ability to access information and services anytime, anyhow, anywhere. (Arehart, 2000) Dagens teknologi gör det möjligt att från en mobil enhet få tillgång till Internet med allt vad det innebär. Vissa ser stora möjligheter med denna utveckling, medan andra förblir skeptiska och ifrågasätter nyttan. De förstnämnda kan kanske tilltalas av tanken att få åtkomst till sin privata ekonomi via en mobiltelefon. Lindgren et al (2001) ifrågasätter dock om dagens vuxna, uppväxta utan mobiltelefoner och Internet, kommer att se den mobila tillvaron som något naturligt och önskvärt. Att kunna uträtta bankärenden via en mobiltelefon är inte någon ny företeelse. Det har man länge kunnat göra via klassiska telefontjänster och sedan millenniumskiftet har man även kunnat ansluta sig till så kallade WAP-banker. De flesta stora bankerna på den svenska marknaden erbjuder idag mobila banktjänster, men antalet användare är fortfarande mycket begränsat. I den här studien definieras mobila banktjänster som ett samlingsnamn för alla typer av finansiella tjänster som är tillgängliga via en mobil kanal. Något vi finner intressant är tanken på hur tekniken har ändrat människors beteende. Efter att bankärenden först utförts genom att vara fysiskt närvarande på ett bankkontor har idag en stor del förflyttats till Internet. Frågan är om konsumenten idag är redo att följa utvecklingen vidare och utföra dessa tjänster via en mobil kanal. Danske Bank som är uppdragsgivare till studien är intresserade av hur marknaden för mobila banktjänster ser ut, främst med avseende på konsumentens inställning till mobiltelefonen som kommunikationskanal för att utföra bankärenden. Kan en lansering av mobila banktjänster skapa en konkurrensfördel, eller är det kanske till och med något som måste finnas med i bankens tjänsteportfölj för att den ska uppfattas som en komplett aktör? Om det nu visar sig vara värt att satsa på mobila banktjänster är det intressant att se vad som efterfrågas av kunderna, men även vad som inte intresserar dem. 1

12 Frågeställning 1.2 Frågeställning Huvudfrågan i denna studie är: Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? För att kunna ge ett utförligt svar på denna frågeställning har huvudfrågan delats upp i följande tre underliggande frågeställningar: Finns det behov för banktjänster via mobiltelefonen? Hur skall tjänsterna utformas för att tillföra ett mervärde? Vad är en gynnsam miljö för mobila banktjänster? Hela arbetet är uppbyggt runt dessa frågeställningar. Frågorna kommer separat att besvaras i kapitel Syfte Syftet med studien är att redogöra för hur konsumentmarknaden för mobila banktjänster ser ut i dagsläget och hur den kan komma att arta sig i framtiden. Vad konsumenten efterfrågar har då en betydande roll. Genom att dennes beteende och inställning till att utföra bankärenden via mobiltelefonen utforskas kommer det i studien att utredas vilken typ av erbjudanden som kan ge konsumenten ett mervärde. Studien kommer slutligen att mynna ut i ett beslutsunderlag till vår uppdragsgivare om hur en eventuell lösning skall utformas och implementeras. 1.4 Avgränsningar och antaganden För att ämnet ska vara hanterbart och samtidigt ge ett intressant resultat har ett antal avgränsningar gjorts. Tillsammans med ett antal antaganden har dessa avgränsningar fungerat som ett ramverk för studien Avgränsningar Den mest betydande avgränsningen är att studien ska fokusera på den svenska bankmarknaden för privatpersoner, vilket här innebär alla människor med ett engagemang på en svensk bank. Det bör här poängteras att marknaden för mobila banktjänster i utlandet i viss utsträckning också kommer att studeras då det kommer till en jämförelsestudie av marknader som kommit längre i utvecklingen av banktjänster via mobiltelefonen. Om användaren surfar med en webbläsare annan än den som finns på mobiltelefonen, hur än uppkopplingen har skett, kommer det inte att falla innanför ramarna för den här studien. En uppkoppling till en mobil banktjänst kan göras med hjälp av en bärbar dator och en mobiltelefon. Då mobiltelefonen i det fallet agerar modem så är användaren inte ansluten till den mobila banktjänsten utan till den vanliga Internetbanken. Om mobiltelefonen används för att ringa bankens telefontjänst anses det inte vara innanför ramarna för studien. 2

13 Inledning Som framgår av syftet kommer fokus att ligga på konsumentens inställning till bankärenden via mobiltelefonen, men en genomgång av tekniken kommer ändå att finnas med för att ge en god förståelse till diskussioner kring specifika lösningar. Informationsinsamlingen påbörjades i oktober 2004 och avslutades i februari Då marknaden för mobila tjänster är under utveckling kan en del av informationen ha blivit inaktuell sedan informationsinsamlingens slut. I arbetet inkluderas inte mikrobetalningar eftersom vissa begränsningar måste göras för att inte arbetet ska bli för omfattande. Mikrobetalningar kommer ändå att förekomma i vissa diskussioner Antaganden Kommunikationen för datatrafiken förutsätts vara paketbaserad, det vill säga kommunikationen sker via GPRS eller 3G, vilket i sin tur leder till att användaren blir debiterad en avgift för överförd datamängd och inte för uppkopplad tid. Antagandet grundar sig på det faktum att huvuddelen av de telefoner som säljs idag är anpassade för paketbaserad kommunikation. 1 Enligt säkerhetschefen hos vår uppdragsgivare kan banktjänster via mobiltelefonen göras lika säkert som banktjänster via Internet, något som även bekräftats av externa källor. 2 Därför gör vi antagandet att mobila banktjänster är säkert och ingen direkt diskussion förs om den tekniska säkerhetslösningen. 1.5 Målgrupp Examensarbetet är skrivet för Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och med Danske Bank som uppdragsgivare. Fokus i skrivandet har därmed legat på att personer ifrån dessa tre bakgrunder relativt enkelt skall kunna förstå innehållet. Tekniker, begrepp och teorier som inte anses vara allmänt vedertagna har förklarats på plats eller i ordlistan placerad i början på arbetet. 1.6 Ansvarsfördelning Arbetet har utförts genom att all typ av informationsinsamling såsom litteratur, fokusgrupper, telefonintervjuer med kunder samt intervjuer med aktörer på marknaden har genomförts gemensamt. För att en röd tråd ska gå genom hela arbetet har hela tiden en kontinuerlig diskussion och resonemang förts författarna sinsemellan. Av det följer att författarna står för och är ense om alla resonemang, åsikter och lösningar som presenteras i arbetet. 1 E-post konversation med Linda Gunnvard, The Phonehouse, Diskussion under WPKI Referensgruppsmöte,

14 Rapportens olika delar Ansvarsfördelningen under produktionen av själva rapporten redovisas för nedan. Uppdelningen innebär inte att den som huvudsakligen har skrivit respektive kapitel ensam är ansvarig för kapitlet i fråga. ANSVAROMRÅDEN Kapitel 1 har behandlats av Joakim och Elin, och huvudsakligen skrivits av Joakim. Kapitel 2 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Elin. Kapitel 3 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 4 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Kapitel 5.1 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Elin. Kapitel 5.2 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Kapitel 6 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 7 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 8 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 9 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Bilaga 1 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Utöver det har Joakim haft ansvaret för det grafiska gränssnittet i fråga om illustrationer och struktur. Elin har haft ansvar för den språkliga översikten. 1.7 Rapportens olika delar Arbetet är uppdelat i nio kapitel. Tillsammans utgör de en helhet som kommer att täcka ämnet mobila banktjänster. 1. INLEDNING En inledning till området där bakgrundsfaktorer, problemformulering, syfte och frågeställningar utreds och fastställs. 2. METOD Beskriver undersökningens ansats, metod och genomförande. Därtill diskuteras metodens för- och nackdelar för att ge läsaren en uppfattning om resultatens kvalitet. 3. TEORI Grundlig genomgång av de teorier som i resultatkapitlet kommer att appliceras på insamlad information från intervjuer med branschrepresentanter, kunder och användare av mobila banktjänster. 4

15 Inledning 4. MOBILA BANKTJÄNSTER Begreppet mobila banktjänster kommer att definieras och diskuteras. Därefter kommer en diskussion om innehållet i mobila banktjänster. 5. MARKNADEN Marknaden beskrivs ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Den nationella marknadsanalysen innehåller en konkurrentanalys, en genomgång av de trender som kan påverka marknaden för mobila banktjänster samt en utredning av marknadspotentialen. Den internationella studien har gjorts i ett jämförande syfte, där framstående lösningar på den finska respektive japanska marknaden har analyserats. 6. RESULTAT Den insamlade informationen från intervjuer med användare av mobila banktjänster, kunder och representanter från branschen sammanställs. 7. ANALYS OCH SLUTSATSER Analys utifrån ovanstående resultat och de presenterade teorierna presenteras här tillsammans med slutsatser av studien. 8. REKOMMENDATIONER Rekommendationer har gjorts med utgångspunkt i marknadens aktuella och framtida utseende. Resultaten presenteras i ställningstagande och rekommenderade lösningspaket. Det förra diskuterar hur man ska ställa sig till respektive område rörande mobila banktjänster. De senare är en av oss föreslagen lösningsplan på hur man ska anpassa mobila banktjänster till rådande och framtida förväntade förhållanden. 9. DISKUSSION Avslutningsvis diskuteras allmänna tankar om uppgiftens karaktär och utförande, och huruvida undersökningens ursprungliga syfte anses ha uppfyllts. Här redovisas också förslag till fortsatta studier. 5

16

17 Metod 2 Metod Kapitlet beskriver examensarbetets undersökningsansats, undersökningsmetoder och genomförande. Det avslutas med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet. 2.1 Vetenskapligt synsätt All sökande efter kunskap bör ha en teoretisk utgångspunkt. Informationen som samlas in är lättare att förstå och förklara om reflektioner görs över hur den valda utgångspunkten format observationer och slutsatser (Arbnor och Bjerke, 1994). Nedan beskrivs teoretiska utgångspunkter tillhörande de två vetenskapliga huvudinriktningarna som finns idag: positivism och hermeneutik, samt hur de kan relateras till examensarbetets problemformulering. Enligt positivismen har människan endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Positivismen strävar efter absolut kunskap och endast den kunskap som kan säkerställas med all rimlig sannolikhet anses som giltig. Inriktningen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess synsätt har spridit sig även till andra vetenskapsområden. (Thurén, 1991) Hermeneutiken bygger på en förståelse för människors känslor och upplevelser. Inom hermeneutiken strävar man inte efter en absolut sanning, istället ses kunskapen som relativ (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Hermeneutiken anser att alla bär på sin egen tolkning av världen och att individens olika uppfattningar är baserade på denna egna referensram (Thurén, 1991). Det är dessa subjektiva uppfattningar som hermeneutiken grundar sig i. Det här synsättet förekommer av naturliga skäl mest inom humanvetenskaperna. För att besvara det här examensarbetets frågeställning krävs det en förståelse för konsumentens behov, attityd och förutsättningar. Med ett positivistiskt förhållningssätt går det inte att på ett bra sätt mäta den här typen av subjektiva uppfattningar. Det vetenskapliga synsätt som formar den här studien kommer istället att vara det hermeneutiska. Det finns ingen absolut sanning som kan påvisas eller mätas vid den här typen av undersökning då den i allra högsta grad är relativ. 2.2 Metodval Avsnittet beskriver olika metoder för att genomföra empirisk informationsinsamling och klargör vilka metoder som använts och varför Kvantitativ och kvalitativ metod Empirisk informationsinsamling kan antingen utföras med kvantitativa eller kvalitativa metoder. En kvantitativ undersökningsmetod syftar till att dra generaliserbara slutsatser, medan man i användningen av en kvalitativ metod strävar efter att analysera helheter som ger ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. (Patel och Davidson, 1994) 7

18 Metodval Vilken av metoderna som lämpar sig bäst beror delvis på det vetenskapliga synsätt som undersökningen baseras på, och det i sin tur beror på studiens syfte och karaktär. Om undersökningen grundar sig i positivismen används med fördel en kvantitativ metod och om den grundar sig i hermeneutiken används med fördel en kvalitativ metod (Lantz, 1993). Det vetenskapliga synsättet för det här examensarbetet är som tidigare fastslaget hermeneutiskt. Således har också en kvalitativ metod använts för att införskaffa information. De kvalitativa metoder vi huvudsakligen använt oss av är personliga intervjuer med branschrepresentanter, fokuserade gruppintervjuer med användare av mobila banktjänster samt telefonintervjuer med vår uppdragsgivares kunder. Personliga intervjuer har gjorts externt för att ta del av de branschfolks syn på marknaden för mobila banktjänster. De interna intervjuerna gjordes dels för att få en känsla av hur bankens situation ser ut och dels för att ta del av den kunskap som finns inom organisationen. Fokusgrupper med användare av mobila banktjänster har gjorts för att skapa en uppfattning om vilka tjänster som erbjuds i befintliga mobila banktjänster, vilka tjänster som föredras samt vilka som avfärdas. Syftet med att intervjua kunderna var att reda ut hur de utför sina bankärenden idag samt deras attityd till att utföra bankärenden via en mobiltelefon. Tanken var från början att även anordna fokusgrupper med bankens kunder, men det visade sig vara ogenomförbart i december, strax innan jul. Det resulterade i att djupintervjuer via telefon istället genomfördes med vår uppdragsgivares kunder Intervjuer En fördel med den personliga intervjun som metod är dess flexibilitet. I en intervju kan idéer följas upp med hjälp av följdfrågor och svaren kan på så sätt utvecklas och fördjupas. Respondentens tonfall och mimik kan ge information som ett skriftligt svar inte skulle ha avslöjat. Allt detta har sammantaget resulterat i valet att använda den personliga intervjun som huvudsaklig metod för att skapa en bild av framtiden för mobila banktjänster. (Bell, 2000) Intervjuer kan ha olika grad av formalisering. Vid den ena ytterligheten på skalan för formalisering hamnar den helt strukturerade intervjun, där intervjuaren fungerar som en objektiv registrator. En sådan strukturerad intervju kan liknas vid en enkät som fylls i av intervjuaren och inte av respondenten. Den andra ytterligheten är en helt och hållet ostrukturerad intervju som styrs av respondentens svar och reaktioner. (Bell, 2000) Den intervjumetodik som använts i den här studien kan definieras som en styrd eller fokuserad intervju (Bell, 2000), vilket är ett mellanting mellan en helt strukturerad och en ostrukturerad intervju. I den fokuserade intervjun följs inte ett frågeformulär slaviskt utan respondenten ges utrymme att tala omkring frågorna och följdfrågor kan ställas vartefter ny information kommer fram. På så sätt undgås det största problemet med en helt strukturerad intervju att det kanske inte är de viktigaste frågorna som ställs. Särskilt med ett sådant föränderligt tema som mobila banktjänster, där nya tekniker ständigt utvecklas, kan det med en helt strukturerad intervjumetod finnas risk för det. Fördelen med en fokuserad intervju gentemot en ostrukturerad intervju är att ramarna för diskussionen utformas i förväg. Behov finns av en viss typ av information och det är viktigt att komma ihåg att intervjun ska vara mer än bara ett givande samtal. En viss struktur förhindrar att samtalet drar iväg åt helt fel håll och det gör det även lättare att sedan analysera materialet. 8

19 Metod Fokusgrupper En fokusgrupp, eller en fokuserad gruppintervju, kan definieras som en grupp människor som fokuserar på en aktuell fråga eller ett aktuellt ämne. Valet att göra fokusgrupper för att ta reda på konsumenternas inställning till mobila banktjänster baseras på att fokuserade gruppintervjuer som metod i stort är konsumentstyrd. På så sätt får man en bedömning av en produkt eller tjänst utifrån och in. Det är därför viktigt att den som leder en fokusgrupp inte har för avsikt att styra och kontrollera vad som kommer upp i grupperna, eller vilka faktorer deltagarna tycker är viktiga. En annan fördel med fokusgrupper är den process som uppstår, där enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och reaktioner hos andra, vilket resulterar i att många olika perspektiv på en fråga kan komma fram. Då deltagarna i en fokusgrupp är särskilt utvalda för någon specifik egenskap är frågeställningen dessutom alltid viktig och aktuell för målgruppen. (Obert och Forsell, 2001) Fokusgrupper kan och ska inte ersätta andra källor till kunskap inom det undersökta området utan fungera som ett komplement till dessa. Det är fortfarande viktigt att de professionella, det vill säga de som arbetar inom ämnesområdet, tillfrågas då de har samlat på sig kunskap genom erfarenhet och på så sätt skapat en uppfattning i frågan. Fokusgruppen är till för att generera information utifrån konsumenternas perspektiv och för att få dem att själva beskriva sina konkreta och närliggande behov. Den informationen kan visa sig vara viktig och bidra till träffsäkra åtgärder och förändringar. (Obert och Forsell, 2001) 2.3 Informationsinsamling Studien har bedrivits utifrån ett problemorienterat angreppssätt. Det innebär att sekundärkällor inom ämnesområdet studeras inledningsvis för att sedan användas till att avgränsa fokus för undersökningen av primärkällorna. När forskningen sedan fortskrider kan frågeställningen preciseras och fler frågor formuleras i och med att ens kunskap om ämnet fördjupas. (Bell, 2000). Informationsinsamlingen har varit iterativ. När nya idéer har formats med hjälp av den primära informationen har de utvärderats och utforskats genom ytterligare litteratursökning och uppföljning hos referenspersoner. Litteratursökningen har på så sätt löpt parallellt med det utförda arbetet under hela studien. Primärdata innebär att materialet samlas in för första gången och inte finns tillgängligt sedan tidigare. Insamlingen kan till exempel ske genom enkäter, intervjuer eller observationer. Sekundärdata är redan publicerat material. De sekundärdata som legat till grund för problemformuleringen består i huvudsak av avhandlingar med angränsande frågeställning, branschtidningar, tidningar på Internet, forum på Internet, uppslagsverk samt hemsidor som på något sätt berör mobila banktjänster. Den litteratur som fungerat som källor till studien har legat till grund för metod- och teorikapitlen. Till metodkapitlet har främst böcker som behandlar vetenskapsmetodik och forskningsteori samt intervjumetodik och fokuserade gruppintervjuer använts. För teorikapitlet har exempelvis böcker som behandlar konsumentbeteende, mobilitet, användbarhet och kvalitet legat till grund. 9

20 Studiens genomförande För vidare utveckling av frågeställningen, fördjupning i ämnet, förståelse för marknadssituationen idag och konsumentens syn på mobila banktjänster har vi använt oss av primära källor i form av personliga intervjuer med anställda hos vår uppdragsgivare och med andra aktörer på marknaden som berör mobila banktjänster, fokusgrupper med användare av mobila banktjänster och kunder till vår uppdragsgivare samt information vi fått som åhörare på två seminarier: Internetdagarna 2004 och WPKI Referensgruppsmöte. Vi har också själva använt en befintlig mobil banktjänst existerande på den svenska marknaden. Internetdagarna 2004 är ett årligen återkommande branschforum för alla som arbetar i Internetbranschen. Den föreläsning vi närvarade vid berörde möjligheter med Internet i mobilen. WPKI referensgruppsmöte hölls för de företag och myndigheter som tillhör intressegruppen kring WPKI 3. Initiativtagare till mötet var de banker som deltar i projektet vilket gjorde informationen klart relevant för studien. 2.4 Studiens genomförande Den primära informationen inhämtades på följande sätt: Personliga intervjuer med anställda inom vår uppdragsgivares organisation. Personliga intervjuer med olika aktörer på marknaden för mobila banktjänster. En fokusgrupp med användare av mobila banktjänster. Telefonintervjuer med vår uppdragsgivares kunder. Egen användning av en mobil banktjänst Utförandet av personliga intervjuer Som tidigare nämnts har personliga intervjuer utförts dels med personal inom vår uppdragsgivares organisation, och dels med andra aktörer på marknaden för mobila banktjänster. Nedan redovisas hur de har genomförts. INTERNA INTERVJUER Personliga intervjuer har gjorts med anställda inom vår uppdragsgivares organisation, dels för att få en känsla av hur företaget fungerar, hur beslut fattas och vad som går att påverka och dels för att ta del av den kunskap som existerar inom organisationen. Från början fick vi exempel på några personer som skulle vara givande för vår del att tala med. Under intervjuernas gång kom sedan ytterligare namn fram på anställda inom organisationen som kunde tänkas vara intressanta för oss att kontakta. Inför intervjuerna har frågor skickats ut till respondenterna med avsikt att fungera som en riktlinje för vad diskussionen ska kretsa kring. 3 Mer information om WPKI finns i Bilaga 1. 10

E-post som marknadsföringsmedium

E-post som marknadsföringsmedium E-post som marknadsföringsmedium Styrkor och svagheter ur ett konsumentperspektiv L I S E N S E L L É N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 E-post som marknadsföringsmedium Styrkor och svagheter ur ett

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Abstract Most payment systems that are used on the Internet today are analogous

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden En branschanalys av den svenska mobilmarknaden Strategi, konkurrenssituationen och 4G:s påverkan Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats Vårterminen

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 TV-kanalers intäktsmöjligheter

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Johanna Lövgren.

ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Johanna Lövgren. ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Johanna Lövgren Oscar Winter VT 2014:KF07 1/33 Svensk titel: Alltid till hands - en

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer