Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?"

Transkript

1 Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05060

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE TRITA-NA-E05060 Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för maskinteknik respektive Programmet för elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare var Christopher Rosenqvist, Handelshögskolan i Stockholm Examinator var Nils Enlund

3 Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? Sammanfattning Idag har en stor del av de bankärenden som tidigare utförts genom att besöka ett bankkontor förflyttats till Internetbanker. Denna studie söker svar på om bankkunderna nu är redo att följa den tekniska utvecklingen vidare och utföra sina bankärenden via tjänster i en mobil kanal. Syftet med studien är att redogöra för hur konsumentmarknaden för mobila banktjänster ser ut i dagsläget och hur den kan komma att arta sig i framtiden. Fokus ligger på om konsumenten har ett behov av mobila banktjänster och hur en tjänst skall utformas. Då uppdragsgivaren inte har någon mobil banktjänst på den svenska konsumentmarknaden är studien tänkt att resultera i ett antal rekommendationer för hur en eventuell lösning skall utformas och implementeras. För att få en djupare förståelse för ämnet har branschrepresentanter intervjuats. Attityd och beteenden kring mobila banktjänster har sedan extraherats utifrån intervjuer och gruppdiskussioner med kunder till vår uppdragsgivare samt användare av mobila banktjänster. Vidare har inspiration och idéer hämtats ifrån utländska marknader men också genom ett aktivt testande av en befintlig mobil banktjänst. Resultatet visar att det idag finns ett visst intresse för att uträtta bankärenden via en mobiltelefon, men att information och marknadsföring samt användarvänliga och enkla tjänster behövs för att användningen ska komma igång. Vi rekommenderar att gradvis vänja användaren vid att utföra bankärenden via mobiltelefonen och införa lösningar i tre steg med en gradvis stegrande komplexitet. Det första och enklaste steget avser att tillfredställa dagens behov, vilket i första hand är en saldokontroll initierad från mobiltelefonen. Kommunikationen i första steget sker via SMS, för att då kunden är redo i andra steget erbjuda snarlika tjänster via mobilt Internet. Då ett intresse har noterats för i synnerhet överföringar via mobiltelefonen avser de enklare tjänsterna via mobilt Internet att tillfredställa detta eventuella behov med samma enkelhet som de tidigare SMStjänsterna. Det slutgiltiga målet bör vara en komplett mobil bank, där banken erbjuder kunden banktjänster vars funktionalitet kan likställas med Internetbankens. Denna tjänst bör inte erbjudas idag, utan lansering bör ske först när tekniken som erbjuder en enklare användning är standard på marknaden. Användningen av den extra funktionalitet som kan erbjudas är i högsta grad situationsberoende, men ger kunden ett mervärde. I

4 Is the Swedish consumer market ready for mobile banking? Abstract The banking errands that earlier were run at bank offices are today to a great extent instead run on the Internet. The purpose of this thesis is to find out if the bank customer is ready to follow the technological development further and run their banking errands on a mobile phone. The Swedish consumer market of mobile banking services today is described and also how it could appear in the future. Focus lies on if the consumer is ready to run banking errands on a mobile phone and how a banking service like this should be designed. Since the assigner of the study does not currently have a mobile banking service on the Swedish market, the conclusion of this study is some recommendations on what a possible solution should contain and how it should be implemented. To get a deeper understanding in the subject representatives from the industry of mobile banking services have been interviewed. Attitude towards mobile banking and behavior amongst consumers have been examined through focused group discussions with users of mobile banking services and interviews with customers. Ideas and inspiration have also been taken from foreign markets with a more widely spread usage of mobile banking services and through using a mobile banking service currently existing on the Swedish market. The results show that there is some interest in using the mobile phone to run banking errands today, but the services have to be marketed and the bank customers should be informed that this service is available. The services need to be very basic in the beginning and easy to use to make the usage higher. We recommend learning the customer step by step to run their banking errands via a mobile phone and introduce solutions in three steps with an increasing complexity. The first and most basic step is to introduce basic services that communicate via SMS. When the customer is ready an introduction of a similar solution that communicates through mobile Internet. A specific interest in transactions via a mobile phone has come to light and the services that communicate via SMS should be complemented with such a service where the communication goes through mobile Internet. The final step is to offer the customer a mobile banking service similar to the existing Internet banking service. It is recommended not to implement this service until the technical solution that simplifies the usage exists as a standard on the market. II

5 Förord Detta examensarbete har utförts inom ramen för inriktningen Affärsutveckling och Medieteknik vid institutionen NADA på Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Uppdragsgivare till studien har varit Danske Bank i Sverige. Vi vill framför allt tacka vår handledare vid Handelshögskolan i Stockholm, Teknologie Dr. Christopher Rosenqvist, samt vår kontaktperson på Danske Bank, Jonas Faxborn. Ett stort tack riktas även till alla de som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid att diskutera mobila banktjänster, branschrepresentanter, samt kunder och anställda på Danske Bank. Slutligen vill vi tacka alla som har läst rapporten och bidragit med återkoppling och kommentarer. Stockholm, mars Joakim Larsson Elin Wide III

6 Begreppsförklaringar 1G Första generationens mobiltelefonisystem är analoga, kretskopplade och endast till för samtalstrafik. Inkluderar bland annat NMT. 2.5G Utökar 2G med extra funktionalitet som paketbaserad kommunikation och förbättrad överföringshastighet för datatrafik. 2.5G nätverken inkluderar EDGE och GPRS. 2G Andra generationens mobiltelefonisystem är digitala. De stödjer högre överföringshastigheter än första generationens system. GSM är ett av de existerande 2G-nätverken. 3G Tredje generationens mobiltelefonisystem är digitala och paketbaserade. Stödjer multimedia applikationer som videosamtal, Internettillgång samt videokonferenser. EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution, en teknik som framför allt fokuserar på att sammanbinda 3G med tidigare system, främst då GPRS. Flatrate Abonnemangsform med ett fast pris för obegränsad användning. GPRS General Packet Radio Service, en teknik för dataöverföring via mobiltelefoni. Den högsta överföringshastigheten sägs bli 115 kbit/s, jämfört med de 9,6 kbit/s som är möjliga i GSM-nät idag. GSM Global System for Mobile Communications, den europeiska digitala mobiltelefonistandarden. Innehållsleverantör Leverantör av innehåll och tjänster till Internet och i det här sammanhanget mobilt Internet. ISP Internet Service Provider, en leverantör av uppkopplingar mot Internet. Kbit/s Överföringshastighet, ett flödesmått på antalet bitar som kan transporteras per sekund. Multiplicerat med en potens på tre. Kretskopplad kommunikation Innebär att användaren betalar per uppkopplad tid. Används i de analoga mobiltelefonisystemen. Mbit/s Överföringshastighet, ett flödesmått på antalet bitar som kan transporteras per sekund. Multiplicerat med en potens på sex. MSISDN Mobile Station International ISDN Number, ett nummer som kan används för identifikation. Märkspråk Språk som HTML, XML, WML med flera, ML står för Markup Language. NMT Nordic Mobile Telephone, brukar benämnas den första generationens mobiltelefoni. En analog teknik som har utvecklats i Norden. Paketbaserad kommunikation Informationen skickas i paket. Användaren betalar för överförd mängd data. Används i alla digitala mobiltelefonisystem. IV

7 PDA Personal Digital Assistant, en populär akronym för handdatorer som ipaq, Palm med flera. PDC Personal Digital Cellular, är den japanska standarden för den digitala trådlösa kommunikationens i den andra generationens mobiltelefoner. Tekniken ägs av NTT DoCoMo. PIN Personal Identification Number, en personlig numerisk kod. SSL Secure Sockets Layer, en metod för säkra överföringar med hjälp av kryptering. En adress som börjar med https är krypterad med SSL. TCP/IP Transmission Control Protocol over Internet Protocol, en standard för kommunikation mellan datorer och basen för Internet. UMTS Universal Mobile Telecommunications System, den svenska standarden för tredje generationens mobiltelefoni. Upplösning Upplösningen på skärmen är ett mått på antalet bildpunkter som får plats på en rektangulär yta. WLAN Wireless Local Area Network, trådlöst lokalt nätverk. WPKI Wireless Public Key Interface, är den mobila motsvarigheten till PKI, en infrastruktur baserat på asymmetriska nycklar. XML extensible Markup Language, en standard för att styra presentation av sidor på ett likformigt sätt över webben. V

8

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Avgränsningar och antaganden Målgrupp Ansvarsfördelning Rapportens olika delar Metod Vetenskapligt synsätt Metodval Informationsinsamling Studiens genomförande Metodbedömning Sammanfattning Teori Mobilitetens dimensioner Acceptans för ny teknik Tillväxtfaktorer Sammanfattning Mobila Banktjänster Definitioner En mobil banks innehåll Sammanfattning Marknaden Nationell marknadsanalys Internationell jämförelsestudie Sammanfattning Resultat Användare av mobila banktjänster Uppdragsgivarens kunder Branschrepresentanter Likheter och skillnader Analys och slutsatser Situationsberoende Tillväxt Marknadsföring för tillväxten Utformning Slutsatser Rekommendationer Ställningstagande VII

10 8.2 Rekommenderade lösningspaket Diskussion Studien Fortsatta studier Slutord Källförteckning Böcker Artiklar Internet Bilagor Bilaga 1 Mobila banktjänster Tekniken Bilaga 2 Genomförda intervjuer Bilaga 3 Manus branschintervjuer Bilaga 4 Manus kundintervjuer Bilaga 5 Manus användarintervjuer VIII

11 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund Definitionen på mobilitet kan sägas ha förändrats med tiden i takt med mänsklighetens utveckling. En definition som kan anses spegla dagens syn på mobilitet är: Mobility is the ability to access information and services anytime, anyhow, anywhere. (Arehart, 2000) Dagens teknologi gör det möjligt att från en mobil enhet få tillgång till Internet med allt vad det innebär. Vissa ser stora möjligheter med denna utveckling, medan andra förblir skeptiska och ifrågasätter nyttan. De förstnämnda kan kanske tilltalas av tanken att få åtkomst till sin privata ekonomi via en mobiltelefon. Lindgren et al (2001) ifrågasätter dock om dagens vuxna, uppväxta utan mobiltelefoner och Internet, kommer att se den mobila tillvaron som något naturligt och önskvärt. Att kunna uträtta bankärenden via en mobiltelefon är inte någon ny företeelse. Det har man länge kunnat göra via klassiska telefontjänster och sedan millenniumskiftet har man även kunnat ansluta sig till så kallade WAP-banker. De flesta stora bankerna på den svenska marknaden erbjuder idag mobila banktjänster, men antalet användare är fortfarande mycket begränsat. I den här studien definieras mobila banktjänster som ett samlingsnamn för alla typer av finansiella tjänster som är tillgängliga via en mobil kanal. Något vi finner intressant är tanken på hur tekniken har ändrat människors beteende. Efter att bankärenden först utförts genom att vara fysiskt närvarande på ett bankkontor har idag en stor del förflyttats till Internet. Frågan är om konsumenten idag är redo att följa utvecklingen vidare och utföra dessa tjänster via en mobil kanal. Danske Bank som är uppdragsgivare till studien är intresserade av hur marknaden för mobila banktjänster ser ut, främst med avseende på konsumentens inställning till mobiltelefonen som kommunikationskanal för att utföra bankärenden. Kan en lansering av mobila banktjänster skapa en konkurrensfördel, eller är det kanske till och med något som måste finnas med i bankens tjänsteportfölj för att den ska uppfattas som en komplett aktör? Om det nu visar sig vara värt att satsa på mobila banktjänster är det intressant att se vad som efterfrågas av kunderna, men även vad som inte intresserar dem. 1

12 Frågeställning 1.2 Frågeställning Huvudfrågan i denna studie är: Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? För att kunna ge ett utförligt svar på denna frågeställning har huvudfrågan delats upp i följande tre underliggande frågeställningar: Finns det behov för banktjänster via mobiltelefonen? Hur skall tjänsterna utformas för att tillföra ett mervärde? Vad är en gynnsam miljö för mobila banktjänster? Hela arbetet är uppbyggt runt dessa frågeställningar. Frågorna kommer separat att besvaras i kapitel Syfte Syftet med studien är att redogöra för hur konsumentmarknaden för mobila banktjänster ser ut i dagsläget och hur den kan komma att arta sig i framtiden. Vad konsumenten efterfrågar har då en betydande roll. Genom att dennes beteende och inställning till att utföra bankärenden via mobiltelefonen utforskas kommer det i studien att utredas vilken typ av erbjudanden som kan ge konsumenten ett mervärde. Studien kommer slutligen att mynna ut i ett beslutsunderlag till vår uppdragsgivare om hur en eventuell lösning skall utformas och implementeras. 1.4 Avgränsningar och antaganden För att ämnet ska vara hanterbart och samtidigt ge ett intressant resultat har ett antal avgränsningar gjorts. Tillsammans med ett antal antaganden har dessa avgränsningar fungerat som ett ramverk för studien Avgränsningar Den mest betydande avgränsningen är att studien ska fokusera på den svenska bankmarknaden för privatpersoner, vilket här innebär alla människor med ett engagemang på en svensk bank. Det bör här poängteras att marknaden för mobila banktjänster i utlandet i viss utsträckning också kommer att studeras då det kommer till en jämförelsestudie av marknader som kommit längre i utvecklingen av banktjänster via mobiltelefonen. Om användaren surfar med en webbläsare annan än den som finns på mobiltelefonen, hur än uppkopplingen har skett, kommer det inte att falla innanför ramarna för den här studien. En uppkoppling till en mobil banktjänst kan göras med hjälp av en bärbar dator och en mobiltelefon. Då mobiltelefonen i det fallet agerar modem så är användaren inte ansluten till den mobila banktjänsten utan till den vanliga Internetbanken. Om mobiltelefonen används för att ringa bankens telefontjänst anses det inte vara innanför ramarna för studien. 2

13 Inledning Som framgår av syftet kommer fokus att ligga på konsumentens inställning till bankärenden via mobiltelefonen, men en genomgång av tekniken kommer ändå att finnas med för att ge en god förståelse till diskussioner kring specifika lösningar. Informationsinsamlingen påbörjades i oktober 2004 och avslutades i februari Då marknaden för mobila tjänster är under utveckling kan en del av informationen ha blivit inaktuell sedan informationsinsamlingens slut. I arbetet inkluderas inte mikrobetalningar eftersom vissa begränsningar måste göras för att inte arbetet ska bli för omfattande. Mikrobetalningar kommer ändå att förekomma i vissa diskussioner Antaganden Kommunikationen för datatrafiken förutsätts vara paketbaserad, det vill säga kommunikationen sker via GPRS eller 3G, vilket i sin tur leder till att användaren blir debiterad en avgift för överförd datamängd och inte för uppkopplad tid. Antagandet grundar sig på det faktum att huvuddelen av de telefoner som säljs idag är anpassade för paketbaserad kommunikation. 1 Enligt säkerhetschefen hos vår uppdragsgivare kan banktjänster via mobiltelefonen göras lika säkert som banktjänster via Internet, något som även bekräftats av externa källor. 2 Därför gör vi antagandet att mobila banktjänster är säkert och ingen direkt diskussion förs om den tekniska säkerhetslösningen. 1.5 Målgrupp Examensarbetet är skrivet för Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och med Danske Bank som uppdragsgivare. Fokus i skrivandet har därmed legat på att personer ifrån dessa tre bakgrunder relativt enkelt skall kunna förstå innehållet. Tekniker, begrepp och teorier som inte anses vara allmänt vedertagna har förklarats på plats eller i ordlistan placerad i början på arbetet. 1.6 Ansvarsfördelning Arbetet har utförts genom att all typ av informationsinsamling såsom litteratur, fokusgrupper, telefonintervjuer med kunder samt intervjuer med aktörer på marknaden har genomförts gemensamt. För att en röd tråd ska gå genom hela arbetet har hela tiden en kontinuerlig diskussion och resonemang förts författarna sinsemellan. Av det följer att författarna står för och är ense om alla resonemang, åsikter och lösningar som presenteras i arbetet. 1 E-post konversation med Linda Gunnvard, The Phonehouse, Diskussion under WPKI Referensgruppsmöte,

14 Rapportens olika delar Ansvarsfördelningen under produktionen av själva rapporten redovisas för nedan. Uppdelningen innebär inte att den som huvudsakligen har skrivit respektive kapitel ensam är ansvarig för kapitlet i fråga. ANSVAROMRÅDEN Kapitel 1 har behandlats av Joakim och Elin, och huvudsakligen skrivits av Joakim. Kapitel 2 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Elin. Kapitel 3 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 4 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Kapitel 5.1 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Elin. Kapitel 5.2 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Kapitel 6 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 7 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 8 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Kapitel 9 har behandlats och skrivits av Joakim och Elin. Bilaga 1 har huvudsakligen behandlats och skrivits av Joakim. Utöver det har Joakim haft ansvaret för det grafiska gränssnittet i fråga om illustrationer och struktur. Elin har haft ansvar för den språkliga översikten. 1.7 Rapportens olika delar Arbetet är uppdelat i nio kapitel. Tillsammans utgör de en helhet som kommer att täcka ämnet mobila banktjänster. 1. INLEDNING En inledning till området där bakgrundsfaktorer, problemformulering, syfte och frågeställningar utreds och fastställs. 2. METOD Beskriver undersökningens ansats, metod och genomförande. Därtill diskuteras metodens för- och nackdelar för att ge läsaren en uppfattning om resultatens kvalitet. 3. TEORI Grundlig genomgång av de teorier som i resultatkapitlet kommer att appliceras på insamlad information från intervjuer med branschrepresentanter, kunder och användare av mobila banktjänster. 4

15 Inledning 4. MOBILA BANKTJÄNSTER Begreppet mobila banktjänster kommer att definieras och diskuteras. Därefter kommer en diskussion om innehållet i mobila banktjänster. 5. MARKNADEN Marknaden beskrivs ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Den nationella marknadsanalysen innehåller en konkurrentanalys, en genomgång av de trender som kan påverka marknaden för mobila banktjänster samt en utredning av marknadspotentialen. Den internationella studien har gjorts i ett jämförande syfte, där framstående lösningar på den finska respektive japanska marknaden har analyserats. 6. RESULTAT Den insamlade informationen från intervjuer med användare av mobila banktjänster, kunder och representanter från branschen sammanställs. 7. ANALYS OCH SLUTSATSER Analys utifrån ovanstående resultat och de presenterade teorierna presenteras här tillsammans med slutsatser av studien. 8. REKOMMENDATIONER Rekommendationer har gjorts med utgångspunkt i marknadens aktuella och framtida utseende. Resultaten presenteras i ställningstagande och rekommenderade lösningspaket. Det förra diskuterar hur man ska ställa sig till respektive område rörande mobila banktjänster. De senare är en av oss föreslagen lösningsplan på hur man ska anpassa mobila banktjänster till rådande och framtida förväntade förhållanden. 9. DISKUSSION Avslutningsvis diskuteras allmänna tankar om uppgiftens karaktär och utförande, och huruvida undersökningens ursprungliga syfte anses ha uppfyllts. Här redovisas också förslag till fortsatta studier. 5

16

17 Metod 2 Metod Kapitlet beskriver examensarbetets undersökningsansats, undersökningsmetoder och genomförande. Det avslutas med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet. 2.1 Vetenskapligt synsätt All sökande efter kunskap bör ha en teoretisk utgångspunkt. Informationen som samlas in är lättare att förstå och förklara om reflektioner görs över hur den valda utgångspunkten format observationer och slutsatser (Arbnor och Bjerke, 1994). Nedan beskrivs teoretiska utgångspunkter tillhörande de två vetenskapliga huvudinriktningarna som finns idag: positivism och hermeneutik, samt hur de kan relateras till examensarbetets problemformulering. Enligt positivismen har människan endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Positivismen strävar efter absolut kunskap och endast den kunskap som kan säkerställas med all rimlig sannolikhet anses som giltig. Inriktningen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess synsätt har spridit sig även till andra vetenskapsområden. (Thurén, 1991) Hermeneutiken bygger på en förståelse för människors känslor och upplevelser. Inom hermeneutiken strävar man inte efter en absolut sanning, istället ses kunskapen som relativ (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Hermeneutiken anser att alla bär på sin egen tolkning av världen och att individens olika uppfattningar är baserade på denna egna referensram (Thurén, 1991). Det är dessa subjektiva uppfattningar som hermeneutiken grundar sig i. Det här synsättet förekommer av naturliga skäl mest inom humanvetenskaperna. För att besvara det här examensarbetets frågeställning krävs det en förståelse för konsumentens behov, attityd och förutsättningar. Med ett positivistiskt förhållningssätt går det inte att på ett bra sätt mäta den här typen av subjektiva uppfattningar. Det vetenskapliga synsätt som formar den här studien kommer istället att vara det hermeneutiska. Det finns ingen absolut sanning som kan påvisas eller mätas vid den här typen av undersökning då den i allra högsta grad är relativ. 2.2 Metodval Avsnittet beskriver olika metoder för att genomföra empirisk informationsinsamling och klargör vilka metoder som använts och varför Kvantitativ och kvalitativ metod Empirisk informationsinsamling kan antingen utföras med kvantitativa eller kvalitativa metoder. En kvantitativ undersökningsmetod syftar till att dra generaliserbara slutsatser, medan man i användningen av en kvalitativ metod strävar efter att analysera helheter som ger ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. (Patel och Davidson, 1994) 7

18 Metodval Vilken av metoderna som lämpar sig bäst beror delvis på det vetenskapliga synsätt som undersökningen baseras på, och det i sin tur beror på studiens syfte och karaktär. Om undersökningen grundar sig i positivismen används med fördel en kvantitativ metod och om den grundar sig i hermeneutiken används med fördel en kvalitativ metod (Lantz, 1993). Det vetenskapliga synsättet för det här examensarbetet är som tidigare fastslaget hermeneutiskt. Således har också en kvalitativ metod använts för att införskaffa information. De kvalitativa metoder vi huvudsakligen använt oss av är personliga intervjuer med branschrepresentanter, fokuserade gruppintervjuer med användare av mobila banktjänster samt telefonintervjuer med vår uppdragsgivares kunder. Personliga intervjuer har gjorts externt för att ta del av de branschfolks syn på marknaden för mobila banktjänster. De interna intervjuerna gjordes dels för att få en känsla av hur bankens situation ser ut och dels för att ta del av den kunskap som finns inom organisationen. Fokusgrupper med användare av mobila banktjänster har gjorts för att skapa en uppfattning om vilka tjänster som erbjuds i befintliga mobila banktjänster, vilka tjänster som föredras samt vilka som avfärdas. Syftet med att intervjua kunderna var att reda ut hur de utför sina bankärenden idag samt deras attityd till att utföra bankärenden via en mobiltelefon. Tanken var från början att även anordna fokusgrupper med bankens kunder, men det visade sig vara ogenomförbart i december, strax innan jul. Det resulterade i att djupintervjuer via telefon istället genomfördes med vår uppdragsgivares kunder Intervjuer En fördel med den personliga intervjun som metod är dess flexibilitet. I en intervju kan idéer följas upp med hjälp av följdfrågor och svaren kan på så sätt utvecklas och fördjupas. Respondentens tonfall och mimik kan ge information som ett skriftligt svar inte skulle ha avslöjat. Allt detta har sammantaget resulterat i valet att använda den personliga intervjun som huvudsaklig metod för att skapa en bild av framtiden för mobila banktjänster. (Bell, 2000) Intervjuer kan ha olika grad av formalisering. Vid den ena ytterligheten på skalan för formalisering hamnar den helt strukturerade intervjun, där intervjuaren fungerar som en objektiv registrator. En sådan strukturerad intervju kan liknas vid en enkät som fylls i av intervjuaren och inte av respondenten. Den andra ytterligheten är en helt och hållet ostrukturerad intervju som styrs av respondentens svar och reaktioner. (Bell, 2000) Den intervjumetodik som använts i den här studien kan definieras som en styrd eller fokuserad intervju (Bell, 2000), vilket är ett mellanting mellan en helt strukturerad och en ostrukturerad intervju. I den fokuserade intervjun följs inte ett frågeformulär slaviskt utan respondenten ges utrymme att tala omkring frågorna och följdfrågor kan ställas vartefter ny information kommer fram. På så sätt undgås det största problemet med en helt strukturerad intervju att det kanske inte är de viktigaste frågorna som ställs. Särskilt med ett sådant föränderligt tema som mobila banktjänster, där nya tekniker ständigt utvecklas, kan det med en helt strukturerad intervjumetod finnas risk för det. Fördelen med en fokuserad intervju gentemot en ostrukturerad intervju är att ramarna för diskussionen utformas i förväg. Behov finns av en viss typ av information och det är viktigt att komma ihåg att intervjun ska vara mer än bara ett givande samtal. En viss struktur förhindrar att samtalet drar iväg åt helt fel håll och det gör det även lättare att sedan analysera materialet. 8

19 Metod Fokusgrupper En fokusgrupp, eller en fokuserad gruppintervju, kan definieras som en grupp människor som fokuserar på en aktuell fråga eller ett aktuellt ämne. Valet att göra fokusgrupper för att ta reda på konsumenternas inställning till mobila banktjänster baseras på att fokuserade gruppintervjuer som metod i stort är konsumentstyrd. På så sätt får man en bedömning av en produkt eller tjänst utifrån och in. Det är därför viktigt att den som leder en fokusgrupp inte har för avsikt att styra och kontrollera vad som kommer upp i grupperna, eller vilka faktorer deltagarna tycker är viktiga. En annan fördel med fokusgrupper är den process som uppstår, där enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och reaktioner hos andra, vilket resulterar i att många olika perspektiv på en fråga kan komma fram. Då deltagarna i en fokusgrupp är särskilt utvalda för någon specifik egenskap är frågeställningen dessutom alltid viktig och aktuell för målgruppen. (Obert och Forsell, 2001) Fokusgrupper kan och ska inte ersätta andra källor till kunskap inom det undersökta området utan fungera som ett komplement till dessa. Det är fortfarande viktigt att de professionella, det vill säga de som arbetar inom ämnesområdet, tillfrågas då de har samlat på sig kunskap genom erfarenhet och på så sätt skapat en uppfattning i frågan. Fokusgruppen är till för att generera information utifrån konsumenternas perspektiv och för att få dem att själva beskriva sina konkreta och närliggande behov. Den informationen kan visa sig vara viktig och bidra till träffsäkra åtgärder och förändringar. (Obert och Forsell, 2001) 2.3 Informationsinsamling Studien har bedrivits utifrån ett problemorienterat angreppssätt. Det innebär att sekundärkällor inom ämnesområdet studeras inledningsvis för att sedan användas till att avgränsa fokus för undersökningen av primärkällorna. När forskningen sedan fortskrider kan frågeställningen preciseras och fler frågor formuleras i och med att ens kunskap om ämnet fördjupas. (Bell, 2000). Informationsinsamlingen har varit iterativ. När nya idéer har formats med hjälp av den primära informationen har de utvärderats och utforskats genom ytterligare litteratursökning och uppföljning hos referenspersoner. Litteratursökningen har på så sätt löpt parallellt med det utförda arbetet under hela studien. Primärdata innebär att materialet samlas in för första gången och inte finns tillgängligt sedan tidigare. Insamlingen kan till exempel ske genom enkäter, intervjuer eller observationer. Sekundärdata är redan publicerat material. De sekundärdata som legat till grund för problemformuleringen består i huvudsak av avhandlingar med angränsande frågeställning, branschtidningar, tidningar på Internet, forum på Internet, uppslagsverk samt hemsidor som på något sätt berör mobila banktjänster. Den litteratur som fungerat som källor till studien har legat till grund för metod- och teorikapitlen. Till metodkapitlet har främst böcker som behandlar vetenskapsmetodik och forskningsteori samt intervjumetodik och fokuserade gruppintervjuer använts. För teorikapitlet har exempelvis böcker som behandlar konsumentbeteende, mobilitet, användbarhet och kvalitet legat till grund. 9

20 Studiens genomförande För vidare utveckling av frågeställningen, fördjupning i ämnet, förståelse för marknadssituationen idag och konsumentens syn på mobila banktjänster har vi använt oss av primära källor i form av personliga intervjuer med anställda hos vår uppdragsgivare och med andra aktörer på marknaden som berör mobila banktjänster, fokusgrupper med användare av mobila banktjänster och kunder till vår uppdragsgivare samt information vi fått som åhörare på två seminarier: Internetdagarna 2004 och WPKI Referensgruppsmöte. Vi har också själva använt en befintlig mobil banktjänst existerande på den svenska marknaden. Internetdagarna 2004 är ett årligen återkommande branschforum för alla som arbetar i Internetbranschen. Den föreläsning vi närvarade vid berörde möjligheter med Internet i mobilen. WPKI referensgruppsmöte hölls för de företag och myndigheter som tillhör intressegruppen kring WPKI 3. Initiativtagare till mötet var de banker som deltar i projektet vilket gjorde informationen klart relevant för studien. 2.4 Studiens genomförande Den primära informationen inhämtades på följande sätt: Personliga intervjuer med anställda inom vår uppdragsgivares organisation. Personliga intervjuer med olika aktörer på marknaden för mobila banktjänster. En fokusgrupp med användare av mobila banktjänster. Telefonintervjuer med vår uppdragsgivares kunder. Egen användning av en mobil banktjänst Utförandet av personliga intervjuer Som tidigare nämnts har personliga intervjuer utförts dels med personal inom vår uppdragsgivares organisation, och dels med andra aktörer på marknaden för mobila banktjänster. Nedan redovisas hur de har genomförts. INTERNA INTERVJUER Personliga intervjuer har gjorts med anställda inom vår uppdragsgivares organisation, dels för att få en känsla av hur företaget fungerar, hur beslut fattas och vad som går att påverka och dels för att ta del av den kunskap som existerar inom organisationen. Från början fick vi exempel på några personer som skulle vara givande för vår del att tala med. Under intervjuernas gång kom sedan ytterligare namn fram på anställda inom organisationen som kunde tänkas vara intressanta för oss att kontakta. Inför intervjuerna har frågor skickats ut till respondenterna med avsikt att fungera som en riktlinje för vad diskussionen ska kretsa kring. 3 Mer information om WPKI finns i Bilaga 1. 10

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

07-03-09 TORULF PALM 1

07-03-09 TORULF PALM 1 07-03-09 TORULF PALM 1 Prov, betyg och bedömning Torulf Palm Institutionen för Matematik, Teknik och Naturvetenskap Umeå universitet 07-03-09 TORULF PALM 2 Händelser från skolvardagen Martin har bedömt

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Det blir aldrig något

Det blir aldrig något Per-Olof Persson Det blir aldrig något Det är rena snurren kring det nya europeiska digitala mobilsystemet GSM. Den så viktiga lanseringen på marknaden av ett nytt och dyrbart system liknar mest ett fiasko.

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup förståelse för detta ämne. Presentera ert ämne

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander Per Wallander Per Wallander 1 Per Wallander Första upplagan ISBN 91-86296-09-4 Innehållet i denna bok är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729, och får inte reproduceras eller spridas i någon form

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Analysfasen. Systemering med användarfokus

Analysfasen. Systemering med användarfokus Analysfasen Systemering med användarfokus ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Användbarhetskrav Funktionalitetskrav Design Prototyping Utvärdering Suzana R (omarb från

Läs mer