I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18: Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande"

Transkript

1 och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18: Plats och tid Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson (S) V. ordförande Greta Meller (M) Ledamot Irma EkwaII (M) Ledarnot Agne Ekiund (FP) Ledamot Christina Holmqvist (S) Ledamot Ines Svanergren (MP) Ledamot Birgitta Jönsson (M) Tjanstgorande ersättare Kaj Nämvik (FP) Ersättare Inga-Lill Sandwing (KD) Ersättare Jana Karisson (S) Ersättare Ann Panzar (S) Tjanstgorande ersättare Erika Hagg Bengt Odehoim Forvaltningschef Sekreterare Anita Mattisson Avdelningschef äo, Anna Boman-Gottfridsson Utvecklingsledare, Peter Haggquist Ekonom, Mikael Markstedt Ekonom, Kerstin Nilsson Kommunal, Jerry Johansson Irma Ekwall Utses att justera Var - omsorgsforvaltningen, Partille, den 12 december 2012 Justeringens plats och tid Beligt Odehoim Underskrifter Sekreterare Jonas Màrdbrink Ordfdrande Je ohansson Irma Ekwall Justerande ANSLAGIBEVIS Partille yard- och omsorgsnamnd Organ Sammanträdesdatum Uppsattande: Nedtagande: Datum for anslag Várd- och omsorgsforvaltningen, Partille Protokollet forvaras Be Odehoim

2 Ij PARTILLE KOMMUN Vàrd- och omsorgsnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Information om tillganglighet och bemötande Forvaltningschef Erika Hagg redovisar kommunens sista telefoni- och postundersokning gallande tillgänglighet och bemötande. Resultatet liknar foregâende undersokning även om flera saker har förbättrats. Fortfarande finns flera forbattringsomrâden att arbeta vidare med. Várd- och omsorgsnamnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 146 Information om nytt kvalitetsledningssystem Utvecklingsledare Anna Boman-Gottfridsson redovisar forvaltningens arbete med ett nytt kvalitetsledningssystem som utgár fran Socialstyrelsens handbok hur ett ledningssystem ska utformas. Vârd- och omsorgsnamnden beslutar att anteckna redovisningen till protokollet. 147 Revidering av äldreomsorgsplanen Utvecklingsledare Anna Boman-Gottfridsson redovisar de forandringar som gjorts i aldreomsorgsplanen. I arendet finns en tjänsteskrivelse daterad Várd- och omsorgsnamnden godkanner den reviderade aldreomsorgsplanen , att planen framöver revideras vartannat ár med start 2013 sãvida inte nämnd eller förvalt ning päkallar behov av en revidering samt anmäler den till kommunstyrelsen. 148 Revidering av funktionshinderplanen Utvecklingsledare Anna Boman-Gottfridsson redovisar de forandringar som gjorts i funktionshinderplanen. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Várd- och omsorgsnamnden godkanner den reviderade funktionshinderplanen , att planen framöver revideras vartannat âr med start 2013 sávida inte namnd eller forvaltning pãkallar en revidering samt anmäler den till kommunstyrelsen.

3 I I PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1 Vird- och omsorgsnarnnderi 149 Samverkan VOF - BUF fly gemensam köksorganisation Várd- och omsorgsforvaltningen bar diskuterat med Barn- och utbildningsforvaltningen (BUF) om en nära samverkan avseende koksorganisationen. Ett forslag till överens kommelse mellan VOF och BUF avseende fly gemensam kostorganisation bar utarbetats av de báda forvaltningarna i syfte att optimera kvalitén i relation till kostnaderna. Omor ganisationen ska vara kostnadsneutral. Forslaget innebär att all personal mom VOF:s koksorganisation inkl. enhetschef och ad ministratör organiseras mom BUF:s serviceorganisation. Samtliga hyresavtal och kostna der ligger kvar hos respektive forvaltning. Forandringar av lokaler samt lokalinvesteringar bekostas av VOF och BUF gemensamt i förhãllande till nyttan. Ekonomiskt sker ingen rarnvaxling utan de kostnader BUF har for personal, livsmedel, forbrukningsartiklar finansieras via det portionspris som betalas av VOF och övriga kun der. Kostnader for lokaler och inventarier ingár inte i portionspriset. Den nya ansvarsfordelningen foreslâs träda i kraft 1 andringen utvärderas efter ett tr. april 2012 och att verksamhetsför I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Vrd- och omsorgsnamnden godkanner samverkan mellan Vàrd- och omsorgs forvaltningen och Barn- och utbildningsforvaltningen avseende gemensam koksorganisat ion mom ramen for Barn- och utbildningsforvaltningens serviceorganisation. 150 Ekonomisk prognos Uppfoljning av verksamhetens kostnader och intakter har gjorts for perioden samt en prognos av forvantat resultat per den 31 december Resulta tet visar for närvarande pa ett underskott pa -3,5 mnkr per helär I bästa fall kan for vaitningen gora ett nollresultat och i sämsta fall ett underskott pa -6 mnkr. yard- och omsorgsnamnden beräknar att investera for 3 mnkr av en total budget pa 4 mnkr. I ärendet finns en tjansteskrivelse daterad Várd- och omsorgsnamnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 I I PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Vrd- och omsorgsnärnnden 151 Attestbehorighet 2013 Vàrd- och omsorgsforvaltningen har upprattat en forteckning Over beslutsattestanter for FOrteckningen ska innehàlla uppgifter om samtliga attestberattigade mom nämn dens verksamhetsomráden sarnt narnnteckningsprov. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Vârd- och omsorgsnimnden godkanner forteckning over beslutsattestanter for Revidering av hemtj änstersättning Vârd- och omsorgsforvaltningen har arbetat fram ett nytt forsiag till ersattning for hem tjanst med anledning av att tidigare beslutad ersattningsnivä for omsorgs- och servicein satser bedomts som hog, dá vi ser att den egna regin gor ett Overskott. Ett arbete har pborjats for att ytterligare genomlysa ersattningsnivâerna till hemtjansten. Arbetet pâgár, men som ett första steg foreslãs att nuvarande ersattningsnivá revideras. FOrsiaget innebär att en omsorgstimme ersätts med 363 kr inkl. momskompensation (da gens ersättning är 393 kr) och en servicetimme ersätts med 318 kr ink!, moms kompensation (dagens ersattning är 344 kr). Motsvarande belopp for egenregi foreslàs bli 348 kr respektive 303 kr. I ärendet finns en tjansteskrivelse daterad Till ärendet yrkar ordforande Jonas Mârdbrink (M) att forvaltningen ges i uppdrag att utreda mojligheten till att lagga Ut tvätt och inkop mom hemtjänsten pa entreprenad. Vârd- och omsorgsnamnden godkanner de nya ersattningsnivãerna att galla fran och med samt uppdrar at forvaltningen att ârligen se Over ersattningsniváerna for hem tj änst. Vàrd- och omsorgsnamnden beslutar vidare att ge forvaltningen i uppdrag att utreda moj ligheterna till att lägga Ut tvätt och inkop mom hemtjansten pa entreprenad. 153 Statistik äldreboende Platssituationen for särskilt boende till och med vecka 49 anmäls och antecknas till pro tokollet.

5 I a i PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL i Vârd- och omsorgsnarnrideri 154 Förvaltningschefen informerar Forvaltningschef Erika informerar om att: - det - Socialstyrelsens - ny - av pägär en diskussion om den ekonomiska utvecklingen for VOF ãr 2014 och mer lãngsiktigt framover med kommunchef och kommunens ekonomichef riktlinjer avseende demens innebär krav pa ändrad bemanning, exakt i vilken omfattning är inte kiart i dagslaget chef bar tillträtt pa Mellbygárdens gruppboende. Fortfarande turbulens kring ombyggnationen. Mote i december med anhoriga och Partillebo. de 10 foreslagna projekten mom WEPA sá bar bl.a. projektet med barnlunga, där VOF är inbiandad, prioriterats att arbeta vidare med 155 Anmalan av protokoll FOljande protokoll anrnals och antecknas till protokollet: - Lokal - Lokal - FOrvaltningsridets samverkansgrupp avdelning funktionshinder samverkansgrupp avdelning aidreomsorgen protokoll Inkomna handlingar och uppdrag Inkomna handlingar och upprattade for perioden antecknas till protokollet anmals och 157 Anmälan av delegationsbeslut Inkomna delegationsbeslut enligt socialtjanstlagen (Sol), inkomna delegationsbeslut en ligt lagen om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS), inkomna beslut i ären den om bostadsanpassning under oktober och november mânad 2012 anmäls och anteck nas till protokollet. enligt delegationsforteckningen 11:1 polisanmalan anmäls och antecknas till pro tokollet. 158 Ovrigt Kaj Nämvik (FP) redovisar fadderbesök pa Soldatangens gruppboende. Christina Holmqvist (S) redovisar fadderbesok pa Jonseredsgârdens äldreboende. Nämnden har fátt en inbjudan till en halvdags uppfoljning och utvardering av projekt Ar betsliv den l6januari Intresserade ges mojlighet att gà pa halvdagen med forrätt ningsarvode. Anmälan till nämndsekreterare.

6 I I PARTILLE 1 KOMMUN Vrd- och omsorgsnarnnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrãdesdatum Vice ordförande Jerry Johansson meddelar att han pa grund av hälsoskäl beslutat att lämna Vârd- och omsorgsnamnden efter àrsskiftet. OrdfOrande och övriga i nämnden rik tar ett stort tack och önskar lycka till. Ordförande Jonas Mârdbrink önskar alla God jul och ett stort tack for det gãngna ãret. Justerandes sgn,

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer