Samhällsekonomin. sviktar även i Finland tillväxten i totalproduktionen. avtar kännbart. Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomin. sviktar även i Finland tillväxten i totalproduktionen. avtar kännbart. Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel."

Transkript

1 Prognos Economic Ekonomisk forecast prognosfor Samhällsekonomin sviktar även i Finland tillväxten i totalproduktionen avtar kännbart Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) Informatör Heikki Taimio tel. (9) L Ö N TA G A R N A S

2 Ekonomisk prognos 11 1 Samhällsekonomin sviktar även i Finland tillväxten i totalproduktionen avtar kännbart Löntagarnas forskningsinstitut spår att BNP-tillväxten i Finland blir 3,6 i år, dvs. bara, procentenheter lägre än i institutets förra prognos den 9 mars 11. Trots svagare internationella konjunkturer växer ekonomin något ännu i slutet av 11. Tillväxten hålls uppe av exportföretagens ökade orderstock och en relativt stark inhemsk efterfrågan. Nästa år förutspås Finlands BNP-tillväxt bli,1 eller en procentenhet lägre än i prognosen i våras. Prognosen bygger på uppfattningen att den ökade osäkerheten drar ned företagens investeringar i såväl utvecklade länder som tillväxtländer. Det inverkar negativt särskilt på länder som Tyskland, Finland, Sverige och Österrike i vars export produktionen av investeringsvaror och tillhörande tjänster har stor tyngd. Även om risken för en ny finanskris har ökat påtagligt kommer de globala finansmarknaderna enligt vår bedömning inte att kollapsa på samma sätt som hösten 8. När en öppen finanskris undviks blir avmattningen i tillväxtländernas BNP-tillväxt inte särskilt stor. Tillväxten i tillväxtländerna skapar tillsammans med något lugnare förhållanden på kapitalmarknaderna i utvecklade länder förutsättningar för produktionsåterhämtning under andra halvåret 1. Så sker i Finland redan därför att arbetsmarknadsläget inte hinner försämras nämnvärt och att kraftiga finanspolitiska nedskärningar har kunnat undvikas. Även om produktionsavmattningen motverkar en förstärkning av de offentliga finanserna under nästa år förbyts underskottet i ett litet överskott. I internationell jämförelse ter sig Finlands offentliga finanser starkare än förut, och någon högre räntepremie på finska statens långa lån är således inte att vänta. Det kan inte helt uteslutas att den nuvarande skuldkrisen i Europa kan komma att förvärras avsevärt och sprida sig till bankerna. Om så sker skulle samhällsekonomin åtminstone i EU-länderna och med största sannolikhet också i Nordamerika åter sjunka ned i recession. Det skulle då bli ännu svårare än förut att hålla ihop den europeiska valutaunionen. Tillväxten i Europa bromsar in BNP i EU-länderna och euroområdet växte med,5 under första kvartalet 11 och med 1,7 under det andra kvartalet jämfört med året innan. Under det andra kvartalet var tillväxten dock bara, jämfört med föregående kvartal. På grund av turbulensen till följd av skuldkrisen i Europa blir tillväxten under andra hälften av 11 jämförelsevis låg. BNP-tillväxten i euroområdet och EU-länderna beräknas bli 1,6 i år. Nästa år har euroområdet en BNP-tillväxt på bara 1,. Siffran dras ned av tillväxtinbromsningen i början av nästa år även om de ekonomiska utsikterna ljusnar något och tillväxten ökar mot slutet av året. Lägst är tillväxten fortsättningsvis i Medelhavsområdet, men med tilltagande försiktighet hos investerarna backar tillväxten mer än genomsnittligt i Tyskland och Sverige, vilket har stor inverkan på Finlands export. I Tyskland ökar totalproduktionen ännu i år med,4 Industriproduktion i euroområdet och eurons kurs mot USdollarn :1 11:8 1 M ånatlig förändring, 1 m ån. glidande m edeltal, E U R /U S D -1 Indus triproduk tion i euroområdet (vänster skala) E urons genom s nitts k urs m ot US -dollarn (höger skala) - :1 :1 4:1 6:1 8:1 1:1 K älla: E C B, E uros tat Industriförtroende och industriproduktion i euroområdet 199:1 11: = 1 S aldotal 8-3 Industriproduktion (vänster skala) Industriförtroende (höger skala) :1 1994:1 1998:1 :1 6:1 1:1 K älla: E uros tat 1,8 1,6 1,4 1, 1,,8, (19)

3 men nästa år med bara 1,5. I Sverige backar tillväxten från 4,6 till,5. En relativt svag inhemsk efterfrågan präglar fortfarande utvecklingen i EU- och euroområdet. Investeringarna hålls tillbaka av det oroliga läget på kapitalmarknaderna och den privata konsumtionen dämpas av finanspolitiska åtstramningar och allt dystrare ekonomiska utsikter. När finanspolitiken stramas åt stannar tillväxten i den offentliga efterfrågan på,4 nästa år. Den genomsnittliga arbetslösheten i euroområdet sjunker inte längre utan ligger kvar på årets nivå, dvs. 1. Råvarupriserna sjunker räntorna fortsatt låga Avmattningen i den globala tillväxten pressar ned råvarupriserna på världsmarknaden. Enligt vår bedömning kommer oljepriset (Brent), som i snitt ligger på 15 US-dollar/fat i år, nästa år att sjunka till i genomsnitt 1 US-dollar. Då pristrenden också för andra råvaror snarare pekar nedåt ger importpriserna inte längre fart åt inflationen i euroområdet. Konsumentprisinflationen i euroområdet väntas avta från,4 i år till 1,6 nästa år. En inflationstakt på mindre än ger ECB möjlighet att stödja tillväxten med en expansiv penningpolitik. ECB förväntas därför sänka styrräntan med,5 procentenheter nästa år. Den förväntade räntesänkningen syns redan i marknadsräntorna. I de korta räntorna väntas inga nämnvärda förändringar under prognosperioden. Tre månaders Euribor beräknas ligga på i genomsnitt 1,4 i år och nästa år och räntan på tioåriga statsobligationer på i genomnsnitt 3 respektive,6. Eurons kurs mot US-dollarn antas ligga kvar ungefär på nuvarande nivå. Skuldproblem finns på bägge sidor om Atlanten, men både USA och Tyskland åtnjuter fortfarande förtroende på finansmarknaderna och lockar till sig investeringar som tenderar att stärka deras valutor. Andra attraktiva investeringsobjekt är schweizerfrancen, den japanska yenen och guld. Kina har revalverat sin valuta mot US-dollarn med omkring 4 hittills i år och väntas fortsätta göra det i minst samma takt. Kina måste ju försöka stävja den ökade inhemska inflationen. Konsumentförtroende och detaljhandelsförsäljning i euroområdet 199:1 11: = 1 Detaljhandelsförsäljning (vänster skala) Konsumentförtroende (höger skala) S aldotal 8 199:1 1994:1 1998:1 :1 6:1 1:1 K älla: E uros tat BNP-tillväxt 1, 11 och 1 F inland S verige E s tland D anm ark H olland Ty s k land F rank rik e Italien S panien S torbritannien Irland G rek land Allvarliga ekonomiska problem i USA ännu nästa år BNP-tillväxten i USA blev under första halvåret 11 mindre än en procent på årsnivå. Totalproduktionen var under första halvåret K älla: E uros tat, Löntagarnas fors k nings ins titut Ekonomisk utveckling i euroområdet 1 1 Tabell 1. Internationell ekonomi Totalproduktion, volymtillväxt () 1 11p 1p Förenta staterna 3, 1,4 1,3 Euro-17 1,8 1,6 1, Tyskland 3,6,4 1,5 Frankrike 1,5 1,6 1,3 Italien 1,3,9,8 EU7 1,9 1,7 1,3 Sverige 5,7 4,6,5 Storbritannien 1,4 1, 1, Japan 4, -,5, Ryssland 4, 4, 3,5 Kina 1,3 9, 8,5 Källa: BEA, BOFIT, Eurostat, Löntagarnas forskningsinstitut B N P P rivat k ons um tion O ffentlig k ons um tion B ruttobildning av fast kapital E x port Im port 1 11p 1p K älla: E uros tat, Löntagarnas fors k nings ins titut (19)

4 dock ännu knappt större än året innan. Av föregående års tillväxt på 3 utgjordes nästan hälften av lagerpåfyllnad efter recessionen. Men den effekten har klingat ut. Andra tillväxthämmande faktorer är den stagnerade bostadsmarknaden och neddragningar av offentlig konsumtion och investeringar. Hushållens stora skuldbörda bromsar också tillväxten i privat konsumtion, och med nuvarande sparkvot kommer skuldbördan inte att lätta särskilt snabbt. Arbetslösheten har redan länge rört sig kring 9 och sysselsättningsgraden kring 58 nivåer som senast sågs under depressionen för närmare 3 år sedan. Hittills har andra privata investeringar än bostadsinvesteringar och utvecklingen av utrikeshandeln stött den bräckliga tillväxten. Flera konjunkturindikatorer som presenterats den senaste tiden visar på att tillväxten i USA saktar in påtagligt. Tillväxten blir svag både i år och nästa år och beräknas stanna på 1,3 1,4. Vid nästa årsskifte kan USA till och med sjunka in i recession. Den spirande tillväxten kunde nästa år få grogrund i förbättrad lönsamhet för företagenoch i privata investeringar. Det skulle förbättra sysselsättningen och uppmuntra hushållen att konsumera. Förenta staternas centralbanks (Fed) beslut att frysa styrräntan på en nivå nära noll fram till 13 stöder tillväxten. Om tillväxtutsikterna ytterligare försämras kan Fed trots inflationshot snabbt starta det tredje programmet med köp av statsobligationer. Det skulle pressa ned de långa räntorna men ha rätt obetydliga effekter på realekonomin. Även om den amerikanska förbundsstaten också framöver kunde skuldsätta sig till mycket låg ränta har president Obama på grund av det politiska läget små möjligheter att få kongressens godkännande till finanspolitiska stimulansåtgärder. Följaktligen väntas han inte få igenom fortsatta sänkningar av arbetsgivaravgifterna och förlängning av perioden för arbetslöshetsersättningar under nästa år, vilket i kombination med det redan godkända sparpaketet bidrar till att dämpa tillväxten med drygt en procentenhet. Relativt arbetslöshetstal i valda länder 9:1 11: :1 9:7 1:1 1:7 11:1 11:7 K älla: E uros tat Inflation i valda länder :1 11: Ty s k land E uroom rådet F inland E uroom rådet U S A Japan Japan återhämtar sig efter tsunamin Följderna av jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan i mars på vissa industribranschers globala produktionskedjor återspeglades i en något avtagande tillväxt i många länder. Samtidigt som produktionskedjorna småningom börjat återhämta sig under sommaren och emellanåt gett upphov till positivare ekonomiska nyheter har det dock blivit allt uppenbarare att det skuldtyngda Japan har stora svårigheter att finansiera återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade områdena. Av allt att döma kommer återuppbyggnaden i Japan, som kan gynna exportmarknaden för finländska sågar och den finländska snickeriindustrin, att ta flera år i anspråk. Någon större efterfrågeboom är inte att vänta under nästa år. Tillväxten i tillväxtländerna avtar något Tillväxtländernas betydelse i världsekonomin ökar hela tiden. Enligt Internationella valutafondens (köpkraftskorrigerade) beräkningar utgjorde det största tillväxtlandets, dvs. Kinas, BNP redan nästan 14 av världsekonomin i fjol och var därmed i samma klass som USA:s privata konsumtion eller hela euroområdets totalproduktion. Mätt med bruttonationalprodukten är Kina och Indien sammantaget redan lika stora -4 :1 :1 4:1 6:1 8:1 1:1 K älla: E uros tat, O E C D Styrräntor och kort marknadsränta Euribor 3 mån. E C B :s s ty rränta U S A :s c entralbank s s ty rränta K älla: E uropeis k a c entralbank en, F inlands B ank (19)

5 som USA eller hela EU. Om dessutom Brasilien och Ryssland tas med i beräkningarna stiger de fyra största tillväxtländernas, BRIC-ländernas, andel av världsekonomin redan till en fjärdedel. BRIC-länderna står för drygt hälften av den globala tillväxten. Å andra sidan kämpar de alla nu mot hög inflation, vilket för sin del hämmar tillväxten. Valutakurser = 1 Fortsatt hög tillväxt i Kina och Indien Den snabba tillväxttakten i Kina undermineras av interna obalanser i ekonomin. Inflationen uppgick enligt senaste uppgifter till 6,5. Den höga inflationen är förknippad med en ännu högre löneökning. Den senaste tiden har Kina försökt dämpa den interna revalveringen genom att strama åt penningpolitiken och låta landets valuta förstärkas något mer än förut. Det bidrar till att minska Kinas export men också till att stärka balansen i världsekonomin. I takt med brant stigande löner har tillväxten i privat konsumtion tagit fart i Kina. Det är regeringens mål att öka den privata konsumtionens andel av BNP med 1 procentenheter under åren framöver, vilket innebär en helomvändning i landets senaste tillväxtstrategi där investeringskvoten hann stiga till 46. Trots den nominella löneökningen har den kinesiska exporten hållit fortsatt god fart. Den ekonomiska tillväxten har dock tydligt mattats av under första halvåret från 1,3 förra året och trenden antas fortsätta så att landets totalproduktion växer med 9 i år och 8,5 nästa år. I Indien har den höga inflationen på drygt 9 lett till penningpolitiska åtstramningar och tillväxten blir därför något lägre än väntat. Löneökningen och tillväxten i privat konsumtion avtar medan tillväxten i industriproduktionen däremot klart tagit fart under den senaste tiden. Indiens export är på väg att diversifieras till att innefatta olika industriprodukter. Tillväxten förutses bli hög både i år och nästa år, dvs. omkring 8. Tillväxttakten i Ryssland blir lägre än väntat Tillväxten i Ryssland har varit oväntat låg under första halvåret. Under det andra kvartalet föll den redan till 3,4. Orsaken låg i att exporttillväxten stannade av samtidigt som tillväxten i importen sköt i höjden och blev drygt. Trots att den höga inflationen tärt på hushållens realinkomster har den privata konsumtionen fortsatt att öka. De extra inkomster som oljeprisstegringen genererat har inte som förut kanaliserats till ökning av den inhemska produktionen, som dock väntas öka något under andra halvåret. För helåret blir tillväxten 4 men den vikande internationella konjunkturen väntas åter dämpa tillväxten något under nästa år. För Brasilien ser olika mätare på landets ekonomi rätt bra ut trots att även Brasilien tvingas bekämpa inflationen. Kapitalimporten har lett till ett kraftigt ökat penningutbud och appreciering av landets valuta. Underskottet i bytesbalansen har ökat men i rätt måttlig takt. Den offentliga och den utländska skuldsättningen är inte farligt hög. Finanspolitiken har skärpts och är inte längre expansiv. Tillväxten avtar och väntas bli 3, 3,5. Tillväxten i Finlands export dämpas märkbart nästa år Exporten av varor och tjänster ökade sist och slutligen med 8,6 förra året, medan exporttillväxten i vår marsprognos hade upps K älla: E uropeis k a c entralbank en Ekonomiska indikatorer för USA 199:1 11: Index C N Y /E U R JP Y /E U R U S D /E U R 4 ISM index över USA:s indus triak tivitet M ic higanunivers itetets index över konsumentförtroende 199:1 1994:1 1998:1 :1 6:1 1:1 Källa: ISM, University of M ichigan Industriförtroende och industriproduktion i Finland 1993:1 11: = 1 S aldotal - 6 Industriproduktion (vänster skala) Industriförtroende (höger skala) :1 1996:1 1999:1 :1 5:1 8:1 11:1 K älla: E uros tat 4 (19)

6 kattats till 5,1. Särskilt tjänsteexporten blev betydligt högre än prognostiserat. I år beräknas exportvolymen totalt stiga med drygt 6 och importen i en något långsammare takt än så. Positiv effekt på exporten i år har uppsvinget i tjänsteexporten medan det försämrade marknadsläget för processindustrins varuexport i slutet av året inverkar negativt. Tack vare en god orderstock inom tillverkningen av maskiner och utrustning är branschens export fortsatt stark nästa år. Det oaktat kan exporten rentav tillfälligt minska under de första månaderna nästa år för att dock ta fart senare under året så att exporttillväxten slutligen blir 3,6. Importtillväxten blir nästa år en procentenhet lägre än exporttillväxten. Importpriserna ökar ännu i år snabbare än exportpriserna, men nästa år förbättras bytesförhållandet för första gången på länge när avmattningen i den globala tillväxten pressar ned priserna på olja och andra råvaror. Konsumentförtroende och detaljhandelsförsäljning i Finland 1996:1 11: = 1 S aldotal Detaljhandelsförsäljning (vänster skala) Konsumentförtroende (höger skala) 3 1 Företagstjänster stöder tillväxten i år och nästa år :1 1999:1 :1 5:1 8:1 11:1 K älla: E uros tat Av de olika branscherna växer industrin i år med drygt 5 och nästa år med knappt 3. Förutom primärproduktionen och gruvdriften ökar företagstjänsterna klart snabbare än BNP i år. Också nästa år bidrar företagstjänsterna, som delvis går på export, till att stödja tillväxten. Tillväxten i byggbranschen faller från 6 i år till 3 nästa år. Inom handeln och transportbranschen är avmattningen klart mindre. Basservicen växer i en låg takt på 1, 1,5 både i år och nästa år som följd av den långsamma tillväxten i de offentliga finanserna. Investeringarna ökar men i lägre takt än förut Den totala investeringsvolymen ökade något i fjol jämfört med den mycket låga nivån 9. Investeringarnas tillväxttakt var fortsatt hög under det första kvartalet i år. Den vikande konjunkturen kommer dock att reflekteras även i investeringarna under nästa år. Bostadsbyggandet vände brant uppåt under 1. Uppgången var stark särskilt från och med det andra kvartalet jämfört med året innan. Vi förutspår att tillväxten i bostadsbyggandet avtar i år men för helåret uppgår till 1. Nästa år ligger bostadsbyggandet kvar på oförändrad nivå. För övrigt husbyggande skedde den branta vändningen uppåt något senare, dvs. under fjolårets sista kvartal och första kvartalet 11. Enligt vår bedömning blir tillväxttakten 9 i år. Tillväxten för övrigt husbyggande avtar något efter hand som de ekonomiska utsikterna försämras och beräknas stanna på 3 nästa år. Däremot sker det relativt små förändringar inom jord- och vattenbyggnad. En svag uppgång kan dock skönjas under nästa år bland annat tack vare ban- och vägprojekt. Investeringarna i maskiner och utrustning sjönk med 6,9 förra året. Under det första kvartalet i år steg de med 6,5 jämfört med motsvarande period i fjol. Också registreringen av nya motorfordon under första halvåret pekar på en kraftig uppgång i år. Vi förutspår att investeringarna i maskiner och utrustning ökar med 9,6 i år. Trots den vikande konjunkturen bedöms investeringarna i maskiner och utrustning fortsätta att växa under nästa Bytesbalansunderskott i förhållande till BNP 1 F inland S verige E s tland D anm ark H olland Ty s k land F rank rik e Italien S panien S torbritannien Irland G rek land K älla: IM F BNP och export års referenspriser, årlig procentuell förändring - E x port BNP till marknadspris (19)

7 år, om än i en klart långsammare takt. Ökningen beräknas uppgå till 3,6 1. Totalt sett beräknas volymen av de privata investeringarna växa med 8,5 i år och, nästa år. De offentliga investeringarna växer med 6,4 i år främst tack vare kommunernas investeringar för att nästa år ligga kvar på oförändrad nivå. Tabell. Försörjningsbalans Sysselsättningstillväxten avtar Sysselsättningsnedgången bröts förra året. I år har sysselsättningen ökat varje månad frånsett mars, och i juli växte de sysselsattas antal med 1,1. Uppgången i sysselsättningen blir dock trög till följd av den avtagande ekonomiska tillväxten under slutet av året och nästa år. Vi spår att sysselsättningen för helåret 11 växer med i genomsnitt,9. Ökningen fortsätter 1, men takten sjunker till i genomnsnitt,5. Mätt med antalet arbetstillfällen är ökningen i år och nästa år 1. Typiskt i en recession är att arbetskraftsdeltagandet minskar eftersom arbetslösa försvinner ur arbetskraften när de upphör att aktivt söka arbete. Också den åldrande befolkningsstrukturen i Finland bidrar till att minska arbetskraftsdeltagandet. När läget på arbetsmarknaden förbättras ökar arbetskraftsdeltagandet i regel åter. När arbetslösheten ökade 9 och 1 minskade även arbetskraftsdeltagandet. Trots att sysselsättningen börjat öka har någon större uppgång i arbetskraftsdeltagandet ännu inte kunnat skönjas, delvis även beroende på den förändrade åldersstrukturen. Särskilt kvinnornas arbetskraftsdeltagande sjönk ännu under första halvåret i år. Den genomsnittliga förändringen jämfört med motsvarande period ett år tidigare var i januari juli en nedgång på,4 procentenheter. Arbetskraftsdeltagandet förblir i år i genomsnitt oförändrat jämfört med fjolåret och ökar nästa år med,1 procentenheter p 1p Mrd. Procentuell volymförändring () Bruttonationalprodukt 18,3 3,6 3,6,1 Import 7,3 7,4 5,7,6 Totalt utbud 5,6 4,7 4,, Export 7,6 8,6 6,4 3,6 Konsumtion 14,8,1 1,8 1,4 privat 98,5,7, 1,8 offentlig 44,3,6,8,5 Investeringar 33,9,8 8, 1,9 privata 9,3 3,9 8,5, offentliga 4,6-3,8 6,4, Lagerförändring (inkl. statistiskt fel) 1 1,3 1,,, Total efterfrågan 5,6 4,7 4,, 1 Volymförändring uttryckt i procentenheter av BNP. Källa: Statistikcentralen, Löntagarnas forskningsinstitut Till följd av förändringarna i sysselsättningen och arbetskraftsvolymen sjunker antalet arbetslösa i år med 1 personer från fjolårets genomsnittsnivå och förblir nästa år i det närmaste oförändrat. Arbetslösheten beräknas både i år och nästa år uppgå till i genomsnitt 8. Finlands varuexport i januari maj 11 S verige Ty s k land R y s s land H olland S torbritannien U S A K ina K älla: Tullen A ndel av exporten (nedre skalan) F örändring (övre s k alan) Bytesförhållande och handelsbalans = 1 M n euro H andels balans (höger skala) B y tes förhållande (vänster skala) p Konjunkturindikator för produktionen 1996:1 11: = :1 1999:1 :1 5:1 8:1 11:1 K älla: S tatis tik c entralen (19)

8 Anpassningen av arbetsvolymen i ekonomin sker inte bara genom förändring av sysselsättningen utan också via antalet arbetade timmar. Typiskt i konjunkturväxlingar är att antalet arbetade timmar till en början anpassas mer än sysselsättningen och när produktionen åter vänder uppåt också börjar öka före sysselsättningssiffrorna, eftersom antalet arbetade timmar är lättare att anpassa än antalet sysselsatta. Det framgick bland annat förra året då timmarna ökade trots att sysselsättningen i genomsnitt fortfarande minskade. Om konjunkturuppgången hade fortsatt skulle utvecklingen småningom ha vänt och sysselsättningen således ökat något mer än antalet arbetade timmar. En avtagande tillväxt innebär dock att sysselsättningsökningen dämpas då företagen blir försiktigare i sina rekryteringar. Tillväxten i antalet arbetade timmar minskar också till följd av permitteringar och färre övertidstimmar. Antalet arbetade timmar ökar i år och nästa år i samma takt som sysselsättningen, dvs. med,9 respektive,5. Ekonomisk upp- och nedgång sker delvis också via produktivitetstillväxt. Arbetsproduktiviteten vände uppåt 1 efter två år av nedgång. BNP-tillväxten på 3,6 och ökningen i antalet arbetade timmar på,9 i år betyder att produktiviteten ökar med,5 per arbetad timme. 1 växer produktiviteten på motsvarande sätt med 1,6 per arbetad timme. Inflationen mattas av Konsumentpriserna i Finland stiger under prognosperioden fortfarande klart snabbare än genomsnittet för euroområdet. Avmattningen i den globala tillväxten bromsar dock uppgången i priserna på olja och andra råvaror, vilket dämpar även den inhemska inflationen redan i år så att den 11 blir i genomsnitt 3,3. Nästa år bidrar sjunkande priser på råvarumarknaderna och och inte längre stigande boendekostnader till att bromsa den inhemska inflationen. Som motvikt stiger dock en del indirekta skatter (bl.a. bränsle-, alkohol-, tobaks-, sötsaks- och fordonsskatten), vilket bidrar till inflationen med drygt en halv procentenhet. Totalt sett avtar inflationen dock till i genomsnitt omkring,6 nästa år. BNP och sysselsättning BNP till marknadspris, års referenspriser, procentuell förändring -8 A ntal s y s s els atta, procentuell förändring p Investeringar Mn euro, till års referenspriser Ma s kin e r, u tru s tn in g o ch tra n s p o rtm e d e l B o s ta d s b yg g a n d e Övrigt hus byggande Jo rd - o ch va tte n b yg g n a d Ö vrig a in ve s te rin g a r p Lönerna stiger långsammare än priserna i år Arbetskraftsutbud och sysselsättning Under 1 steg lönerna i lägre takt än tidigare på -talet, och inkomstnivån fortsätter att stiga i måttlig takt även i år. De nominella inkomsterna beräknas öka med,9. Avtalsförhandlingarna på arbetsmarknaden har förts på förbundsnivå och löneökningarna är avtalade för ett år. Avtalsperioderna varierar branschvis liksom också avtalsstrukturen. Största delen innehåller en företags- eller arbetsplatsspecifik lokal pott. En typisk löneökningsmall bestod i början av året av en generell löneökning på cirka en och en halv procent och en lokal pott på knappt en procent. Den höjande effekten av löneglidning och strukturella faktorer på inkomstnivån är i år något större än förra året. Små lönelyft har inneburit att Finlands priskonkurrenskraft mätt med enhetsarbetskostnader förbättras i euroområdet. Den under året accelererade inflationstakten har tärt på köpkraften, och realinkomsterna sjunker med nästan en halv procent i år. 1 pers oner A rbets k raft S y s s els atta (19)

9 Den svaga realinkomstutvecklingen ökar trycket på lönehöjningar och ansträngningarna att stärka löntagarnas köpkraft och konsumtionsmöjligheter. När löneavtalen ingås på förbundsnivå får de avtalade lönehöjningarna inom en bransch genomslag i lönekraven i andra branschers senare löneförhandlingar. Enligt vår prognos stiger lönerna nästa år med drygt 3 och realinkomsterna växer måttligt. Utgångspunkten är antagandet om ökad lönesamordning på arbetsmarknaden. I praktiken påverkas löne- och prisutvecklingen i varje fall av vilken lönehöjningslinjen blir i det osäkra ekonomisaka läget. Tillväxten i hushållens köpkraft försvagas Tillväxten i lönesumman blir i år högre än förra året, dvs. 5,. Orsaken ligger i en något snabbare inkomstökning och ett ökat antal arbetade timmar. Kapital- och företagarinkomsterna beräknas öka i något snabbare takt än lönesumman. Den låga inflationen 1 återspeglas i årets indexförhöjningar av transfereringarna, och socialskyddsförmånerna ökar därför i något lägre takt än lönesumman. Förändringarna i förvärvsinkomstbeskattningen har endast obetydlig effekt på hushållens köpkraft. Den genomsnittliga kommunalskatteprocenten steg, men ändringarna i statens inkomstbeskattning verkar i motsatt riktning. Hushållens nominella disponibla inkomster ökar med 4,4. Den allt högre inflationstakten innebär dock att tillväxten i hushållens sammantagna reala köpkraft blir 1,4 och alltså lägre än förra året. Nedgången i realinkomsten medför att den reala disponibla inkomsten per löntagare sjunker med omkring en halv procent. Tillväxten i lönesumman dämpas något nästa år då antalet arbetade timmar ökar i mindre grad än i år. Däremot ökar tillväxten i transfereringarna till hushållen något då den höga inflationstakten 11 leder till indexjusteringar på nästan 4 under nästa år. Ändringarna av inkomstbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna bedöms påverka köpkraftsutvecklingen endast marginellt då åtgärder i motsatt riktning gör att effekterna i stort sett tar ut varandra. Med dessa antaganden beräknas tillväxten i de disponibla inkomsterna bli 4,3 nästa år eller omkring en procentenhet lägre än i år. Ökningen i den reala köpkraften stannar på 1, trots att inflationen avtar. Följaktligen kommer lönernas andel av företagens mervärde att krympa både i år och nästa år. Relativt arbetslöshetstal Arbetsproduktivitet och arbetade timmar 199 1, årlig förändring A rbets produk tivitet A rbetade tim m ar p Enhetsarbetskostnader, årlig procentuell förändring :1 11:1 Svag köpkraftsutveckling dämpar konsumtionsviljan 3 Den privata konsumtionen har ännu inte nått upp till nivåerna före recessionen. Den vände brant uppåt på våren 1 men tappade klart fart under det första kvartalet i år. Förra året ökade framför allt förvärven av kapitalvaror och sällanköpsvaror kraftigt. Mer pengar än förut användes bland annat på köp av transportmedel, heminredning och hemvård. Den fortsatt låga räntenivån har för sin del stött den privata konsumtionen när lånekostnaderna förblivit måttliga. Hushållen har uppdämda konsumtionsbehov som de två senaste årens relativt anspråkslösa köpkraftsutveckling dock gör svårare att förverkliga. Dåliga ekonomiska nyheter om ökad osäkerhet i den globala ekonomin och skuldkrisen i euroområdet har ytter- 1-1 E uroom rådet F inland S verige U S A - :1 :1 4:1 6:1 8:1 1:1 K älla: O E C D 9 (19)

10 ligare tärt på konsumenternas förtroende under innevarande år. Tilltron till utvecklingen av den egna ekonomin har visserligen inte rubbats i samma omfattning som tilltron till hela landets ekonomiska utveckling. Den privata konsumtionen förutspås växa med, i år och 1,8 nästa år, alltså i en något raskare takt än hushållens köpkraft. Sparkvoten krymper bägge åren, sammantaget med cirka en och en halv procentenhet. Tabell 3. Nyckeltal i prognosen 1 11p 1p Arbetslöshet () 8,4 8, 8, Arbetslösa (1 -tal) Sysselsatta (1 -tal) Sysselsättning () 67,8 68,5 69, Inflation, konsumentprisindex () 1, 3,3,6 Lönenivå, lönenivåindex (),6,9 3,1 Hushållens disponibla realinkomst (), 1,4 1, Inkomstnivåindex p Konsumentpriser Bytesbalansöverskott (mrd. ) 3,4 3,1 4,7 Handelsbalansöverskott (mrd. ),8 1,8 3, 8 Statens finansiella överskott mrd. -9,4-6,6-5,4 av BNP -5, -3,5 -,7 Offentliga sektorns finansiella överskott mrd. -4,6-1,,3 av BNP -,5 -,5, Offentlig Emu-skuld av BNP 48,4 49, 49, Skattegraden () 4,1 43,4 43,3 Korta räntor (3 mån. Euribor),8 1,4 1,4 Långa räntor (1 års statsobligationsränta) 3, 3,,6 Källa: Finlands Bank, Statistikcentralen, Löntagarnas forskningsinstitut Harmoniserat konsumentprisindex 1:1 11:7 Skärpt indirekt beskattning förbättrar statens finansiella ställning m ån. förändring, F inland E uroom rådet Den ekonomiska tillväxten och höjningen av indirekta skatter ökar statens skatteintäkter i år. Höjningen av den allmänna mervärdesskatten och å andra sidan sänkningen av mervärdesskatten i restaurangbranschen ger tillsammans med den omvända mervärdesskatten på byggtjänster, som infördes i april, ett nettobidrag till statens skatteintäkter på cirka 53 miljoner euro i år. På intäkerna av indirekta skatter inverkar också skärpningen av energiskatterna som ökar statens skatteintäkter med uppskattningsvis 73 miljoner euro. Höjningen av avfallsskatten och den breddade avfallsskattebasen genererar tillsammans med accishöjningarna på sötsaker, glass och läskedrycker ytterligare 1 miljoner euro i :1 3:1 5:1 7:1 9:1 11:1 K älla: E uros tat 1 (19)

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2008:3 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:4 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006 2006:5 Kommunreform på Åland? En förstudie 2006:6 Konjunkturläget hösten 2006 2006:7 Ekonomisk

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Helsingfors 2007 B 10/2007 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2006 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2007 ISSN 1237-4342 (tryct) ISSN 1796-9808 (webbpublikation)

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer