ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen i utvecklingsfaser 17 Projekt under produktion 18 Finansieringsmodell 20 Marknad 22 Kunder 25 Miljö 26 Partnerorganisation 27 Ett projekt blir till 28 Projektportfölj 33 Risker & riskhantering 73 Bolagsstyrning 76 Styrelse, revisor, företagsledning & personal 82 ALM Equity-aktien 92 Nyckeltal & aktiedata 94 Förvaltningsberättelse 96 Resultaträkningar 101 Balansräkningar 102 Kassaflödesanalyser 104 Noter 105 Revisionsberättelse Kalendarium 120 Kontaktinformation 120

2 2 alm equity ab orgnr alm equity ab orgnr ALM EQUITY I KORTHET Omsättning & rörelseresultat (Mkr) Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning & eget kapital (Mkr) Balansomslutning Eget kapital AFFÄRSIDÉ ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt plan- och bostadsprojekt. VÅRA KUNDER Bostadsköpare, fastighetsbolag, byggbolag, kommuner och kommersiella lokalsökare AFFÄRSMODELL I KORTHET MÅL Målet är att i varje fastighetsprojekt genom konceptualisering, utveckling och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform maximera det totala försäljningsvärdet för det enskilda projektet och därigenom uppnå en hög riskjusterad avkastning och värdetillväxt i ALM Equity. VISION ALM Equitys vision är att skapa god lönsamhet i våra fastighetsprojekt och att vara ledande inom konceptualisering. Varje fastighetsprojekt är självständigt och separerat från övriga projekt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering. Projekten bedrivs huvudsakligen i joint venture-form där ALM Equity har projektledningsansvaret och övriga inblandade är finansiärer och/eller fastighetsägare. Alla projekt anpassas efter sina egna förutsättningar och styrs på ett kostnadseffektivt sätt. Bolagets organi satoriska uppbyggnad kännetecknas av ett fåtal egna medarbetare samt en partnerorganisation bestående av externa kompetenser, vars tjänster köps in efter behov. FINANSIERINGSMODELL I KORTHET Geografisk fördelning av ALM Equitys andel bostadsprojekt i kvm byggrätt* 3% 2% 14% 12% 69% Geografisk fördelning av ALM Equitys andel planprojekt i kvm planerad byggrätt* 1% Geografisk fördelning av ALM Equitys andel projektfastigheter i kvm* 14% 8% 99% 60% 18% VERKSAMHET ALM Equity AB är ett publikt bolag listat på NASDAQ OMX First North. Nuvarande verksamhet startade 2006 och har huvudkontor i Stockholm. Bolagets geografiska marknader är Stockholm, Uppsala, Mälardalen och attraktiva semesterorter i Sverige. Alla projekt ska vara fullfinansierade. Inga säkerheter/lån får ställas mellan projektbolagen. Ett obelånat moderbolag. Projekten finansieras med fördel som joint venture. Marginalen i varje projekt ska vara hög. Likvida medel placeras primärt i bank med kort bindningstid. AKTIERNA Stockholm Mälardalen Uppsala Mellansverige väst Ostkusten syd VÅRA SAMARBETSPARTNERS PROJEKTKATEGORIER Bolaget har tre tydliga projektkategorier: Bostadsprojekt Detaljplanelagda fastigheter som medger byggnation av bostäder. Planprojekt Icke detaljplanelagda fastigheter (råmark), alternativt detaljplanelagda fastigheter där ändrad användning genom detaljplan identifierats generera högre fastighetsvärde. INVESTERINGSSTRATEGI Tydligt fokus på långsiktig tillväxt. Skapa en projektportfölj med tyngdpunkt på Stockholms län, Mälardalen, Uppsala regioner med stark tillväxt samt specifika semesterorter. Skapa en balanserad projektportfölj som vänder sig till en diversifierad mix av tänkta kunder. Öka byggrättsportföljen på kort och lång sikt, genom förvärv av färdiga byggrätter samt genom att driva egna planprojekt. ALM Equity har två aktieslag: stamaktier och preferensaktier. Bolaget hade vid årets utgång 287 stamaktieägare och 421 preferensaktieägare. Totala antalet ägare var 468 st. AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en så hög riskjusterad avkastning som möjligt på eget kapital. Privata fastighetsägare, investerare, fastighetsbolag, mäklare, förvaltningsbolag, byggbolag, kommuner, markägare, marinor, arkitekter, inredare och hotellbolag. PROJEKTPORTFÖLJ ALM Equitys projektportfölj omfattar fem geografiska områden: Stockholms län, Uppsala, Mälardalen, Mellansverige väst och Ostkusten syd. Det totala fastighetsbeståndet består av 41* projekt fördelat på 29 bostadsprojekt, 6 planprojekt och 6 projektfastigheter. Projektfastigheter Förvaltningsfastigheter med löpande verksamhet. * Status per april 2014.

3 4 alm equity ab orgnr Slottsallén i Bromma. VERKSAMHETSHISTORIA 2006 ALM Equity AB startar sin verksamhet 2006 genom ett omvänt förvärv av T-Book Holding. Under första halvåret hade detta bolag inte bedrivit någon verksamhet och innehöll vid förvärvet främst aktier och kassa värderade till 9 Mkr och förlustavdrag på 26 Mkr. Bolagets nya verksamhet är fastighetsutveckling med inriktning på bostäder. I samband med det omvända förvärvet apporteras sju fastighetsprojekt in i bolaget. Ny styrelse och företagsledning utses. HQ Bank är marketmaker för bolagets aktie. Flera förvärv görs och vid årets utgång äger ALM Equity 16 projekt Utvecklingen inom bolaget kommer i gång och under året utökas portföljen med nio projekt. Samtidigt färdigställer och frånträder bolaget fyra bostadsprojekt och en projektfastighet. Vid årets utgång äger och driver ALM Equity 20 projekt Året präglas av ekonomisk kris i världen och endast ett projekt tillkommer på grund av den sviktande marknaden. Fyra projekt färdigställs och frånträds. Vid årets utgång äger ALM Equity 17 projekt Under året förvärvas fyra projekt, varav Insteget vid Telefonplan är det största. Strategin inom bolaget läggs om mot större projekt, mer storstadsbetonade lägen och bostäder för normalinkomsttagaren. Två bostadsprojekt färdigställs. Vid årets utgång äger ALM Equity 19 projekt Expansionen fortsätter och under året tillkommer 10 projekt. I samband med problemen i HQ Bank meddelar banken ALM Equity att HQ Bank upphör att agera marketmaker i bolagets aktie med en sista handelsdag 30 september ALM Equity antar en ny redovisningsprincip där den egna andelen anges i procent av den totala byggrättsportföljen. Två projekt färdigställs. Vid årets utgång äger ALM Equity 27 projekt Under året förvärvas sex projekt. Ett projekt färdigställs. Ökat fokus på planprojekt genom förvärv och nya strategier. Vid en extrastämma i juli beslutade styrelsen att bolagets aktiekapital ska ökas med kronor genom fondemission av nya preferensaktier, varvid ska gälla att tio gamla aktier ska berättiga till en ny preferensaktie. Vid årets utgång äger ALM Equity 32 projekt var ett händelserikt år. Bolagets aktie listas på NASDAQ OMX First North. Tre bostadsprojekt avslutas där 400 bostäder och lokaler färdigställs, två bostadsprojekt byggstartas och 10 nya projekt tillkommer. Bolaget utvecklar sin strategi och beslutar sig för att aktivt satsa på planprojekt genom förvärv av råmark. Tillsammans med investerare bildas Svensk Markförvaltning AB (SMF). Organisationen växer med nya medarbetare och bolaget flyttar till Jakobsbergsgatan i Stockholm. Vid utgången av året äger ALM Equity 39 projekt Under 2013 växte ALM Equity på flera sätt, två projektfastigheter säljs och sju nya projekt förvärvas. Sju bostadsprojekt byggstartas med totalt 464 bostäder. Bolaget ökar sin satsning på Stockholm där centrala lägen kring tunnelbana och tvärbana är i fokus. En riktad nyemission tillför bolaget 150 Mkr och ALM Equity blir utnämnt till ett Gasellföretag av Dagens Industri. Organisationen fortsätter att växa med nya medarbetare. Vid utgången av året äger ALM Equity 41 projekt.

4 ALM Equity AB Org nr Slottsholmen ÅRET I KORTHET VÄSENTLIGT ÖKAD BYGGRÄTTSPORTFÖLJ VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Stadshusparken Omsättningen uppgick till 364,5 (417,7) Mkr och resultatet uppgick till 50,0 (49,2) Mkr, motsvarande 4,14 (4,34) kr per stamaktie. Eget kapital uppgick vid årets slut till 556,3 (370,4) Mkr, motsvarande 28,62 (25,98) kr per stamaktie och 122,10 (105,00) kr per preferensaktie. Soliditeten uppgick vid årets slut till 42 (40) % och likvida medel uppgick till 183,3 (95,8) Mkr. Bostadsportföljen innehöll vid årsskiftet en möjlig byggarea om (65.500) kvm, varav ALM Equitys andel utgjorde (35.700) kvm. Planportföljen innehöll en möjlig byggarea om ( ) kvm, varav ALM Equitys andel utgjorde (63.500) kvm. Projektfastighetsportföljen innehöll cirka (25.000) kvm, varav ALM Equitys andel utgjorde cirka (9.000) kvm. Under året såldes 464 (73) bostäder till ett värde av 921,2 Mkr, varav ALM Equitys andel var 247 (50) bostäder till ett värde av 453,0 (112,6) Mkr. Förvärv av totalt cirka kvm byggrätter till bostadsportföljen under året, varav ALM Equitys andel var cirka kvm, framförallt i Stockholmsområdet. Förvärv av två planprojekt i Stockholmsområdet omfattande cirka planerad byggrätt varav ALM Equitys andel var 100 procent, med villkor om att detaljplanerna ska vinna laga kraft. Under året vann två detaljplaner laga kraft och därmed flyttades cirka kvm, varav ALM Equitys andel var cirka kvm, från planportföljen till bostadsportföljen. Två projektfastigheter avyttrades under året omfattande totalt cirka kvm varav ALM Equitys andel var cirka kvm. Det färdigställdes och tillträddes 64 (400) bostäder under året och 7 projekt byggstartades, omfattande 464 (39) bostäder. Projektet Fyrlotsen såldes vidare till nytt joint venture-bolag där ALM Equitys ägarandel är 47,4 procent, försäljningen gav en resultatpåverkan om 21,9 Mkr. En omstrukturering av preferenskapitalet har genomförts under året samt en riktad nyemission som tillfört bolaget cirka 150 Mkr före emissionskostnaderna. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Rinkebyterrassen En detaljplan omfattande kvm planerad byggrätt i Uppsala har antagits. Byggstart av andra etappen i projektet Slottsallén, Bromma omfattande 25 bostäder. Efter årets utgång har 22 (64) bostäder sålts till ett värde av 108,2 (137,2) Mkr, varav ALM Equitys andel var 9 (38) bostäder till ett värde av 46,5 (70,3) Mkr.

5 8 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr VD HAR ORDET: ETT FANTASTISKT ÅR När man ser tillbaka på 2013 så har det varit ett fantastiskt år i många avseenden. ALM Equitys andel av byggrättsportföljen ökade med kvm till kvm och andelen av planportföljen växte till kvm. Samtidigt hade bolaget rekordmånga bostäder i produktion, 485 stycken och sålde totalt 464 stycken bostäder. Omsättningen landade på 365 mkr med ett resultat på 50 mkr. KUNGEN PÅ BESÖK Vår satsning på konvertering av kontors- och industriområden samt ungdomsbostäder resulterade i att Stockholms landshövding Chris Heister valde ut oss som representant för hur Stockholms boendemarknad förändras till det bättre i samband med kungens officiella besök i länet med anledning av firandet av 40 år som statschef. Tillsammans med våra samarbetspartners Björn Ulvaeus och Swedbanks Michael Wolf visade vi upp vår nya satsning the BRiCK med ca 600 bostäder och det färdiga projektet Insteget med 255 bostäder, båda vid Telefonplan. Alla fick chans att se vilka bra lägenheter vi kan skapa i ombyggda kontorsfastigheter och vilken möda vi lägger på att skapa bra boendemiljöer. En viktig del i utvecklingen av våra produkter är att alltid förstå vad kunden vill ha. För att förstå målgruppen unga vuxna i Stockholm startade vi under året ett forum där vi involverar stadens kreativa unga i att utveckla the BRiCK till ett boende där unga vill bo. Ingen skrivbordsprodukt alltså från medelålders tjänstemän och standardiserade byggföretag utan något som kunden verkligen vill ha. Arbetet pågår och hela processen kommer ta cirka tre år och vi hoppas att vårt framtida boende ska stå klart Ser man vad vi levererat under åren och vad vi kommer leverera i framtiden är vi en av de större aktörerna inom segmentet ungdomsboende i Stockholm. REKORD Ett bevis på att vi förstår våra målgrupper är vår försäljning. Försäljningsgraden i pågående produktion var rekordhöga 93 procent i slutet av året. Vi jobbar vidare med vår mussepiggstrategi, stora öron och liten mun, och hoppas att det ska förbättra vår konceptualiseringförmåga ytterligare. Satsningen på planprojekt som inleddes för cirka tre år sedan har börjat ge resultat och två detaljplaner blev färdiga byggrätter under året. Vi ser framför oss att många av de satsningarna på tidiga skeden som ligger i planportföljen kommer att falla ut under Det är tillfredsställande då det är fråga om egenproducerade byggrätter helt anpassade till vad vi tror oss veta är kundens behov. Vi skapar därmed bättre produkter med bättre marginaler. FOKUS PÅ STOCKHOLM Det kanske bästa med 2013 var att vi kunde öka volymen i Stockholm till att utgöra omkring 70 procent av vår portfölj. Eftersom efterfrågan på bostäder i Stockholm är så stark hoppas vi att detta ska öka omsättningshastigheten i vår byggrättsportfölj och därmed ytterligare förbättra försäljningen såväl som lönsamheten. Vi jobbar nu hårt med att konceptualisera våra nya projekt för att kunna erbjuda det stora flertalet av dem till försäljning under 2014 och därefter byggstartas. STARK FINANSIELL STÄLLNING Det som möjliggjorde dessa förvärv av byggrätter var vår starka finansiella ställning som förbättrades ytterligare under året genom en riktad emission av preferensaktier på 150 mkr. I samband med detta fick bolaget en större ägarkrets. En viktig förberedelse för emissionen var vår inlösen av preferensaktier och den justering av utdelning på preferensaktien som skedde under våren. Detta gav preferensaktieägarna en värdeökning på 65 procent eftersom substansrabatten på nya preferensaktier eliminerades. Även stamaktieägarna har haft en fin utveckling då värdeutvecklingen på deras aktier har stigit med cirka 310 procent sedan noteringen. När man gör saker man brinner för brukar det bli bra och i vårt fall resulterade det i att ALM Equity utsågs till ett Gasellföretag av tidningen Dagens Industri under året. Vi blev nummer 41 av de företag som växer snabbast i Sverige. Vi jobbar vidare för att nå högre placeringar och hoppas nå detta inom en snar framtid. Stockholm i april 2014 Joakim Alm VD Bolagets VD Joakim Alm

6 10 alm equity ab orgnr alm equity ab orgnr AFFÄRSMODELL: KREATIVITET OCH TYDLIGHET MAXIMERAR VÄRDET ALM Equity arbetar med fastighetsutveckling genom att analysera tänkbara förvärv, strukturera, finansiera, leda och sälja olika typer av projekt: bostadsprojekt, planprojekt och projektfastigheter. Målet är att i varje fastighetsprojekt genom kon ceptualisering, utveckling och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform maximera dess värde på marknaden. För att lyckas med detta ligger bolagets fokus på analys, konceptualisering och riskhantering. Varje projekt anpassas efter sina speci fika förutsättningar och är helt självständigt och separerat från övriga projekt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering. Projekten bedrivs huvudsakligen i joint ventureform där ALM Equity har projektledningsansvaret. Bolagets organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av ett anpassat antal egna medarbetare om cirka 20 personer tillsammans med en stor partnerorganisation bestående av utvalda externa kompetenser och samarbetspartners, vars tjänster köps in efter behov. Goda och flexibla samarbeten gör att projekten kan utformas efter sina unika förutsättningar med mervärde och kundnytta i fokus. Flexibilitet och möjligheten att verkligen kunna ge varje projekt dess bästa förutsättningar har resulterat i att ALM Equity, till skillnad från många andra bostadsutvecklingsbolag, inte har egen byggverksamhet, anställda mäklare, arkitekter och designers. Inför varje projektstart väljs respektive partner ut baserat på analys av boendeformer, kundgrupp, etc. I takt med att ALM Equity vuxit har banden med företagen i partnerorganisationen successivt stärkts och bolaget har goda relationer med de ledande bankerna, de stora byggföretagen, välkända arkitekter, jurister och mäklare. Vi drar nytta av erfarenheter från tidigare projekt, men jobbar inte som många av de större bostadsutvecklarna med systemhusbyggnation, inrutade koncept och designlinjer som upprepas. INVESTERINGSSTRATEGI Bolagets investeringar eftersträvar långsiktig tillväxt genom att skapa en balanserad projektportfölj med fokus på Stockholms län, Mälardalen, Uppsala, regio ner med stark tillväxt och specifika semesterorter. Innehållet i portföljen ska vara diversifierat och främst vända sig till normalinkomsttagare i respektive område, men även till ett något högre segment. Ökning av portföljen på kort och lång sikt ska ske genom nya förvärv av färdiga byggrätter och genom att driva egna planprojekt. Bolaget ska främst investera i projekt i storleksordningen kvm. FÖRVALTNINGSSTRATEGI Bolagets kärnverksamhet är inte långsiktig förvaltning av de fastigheter vi äger utan projektutveckling. Därför bygger ALM Equitys förvaltningsstrategi på att optimera förvaltning på kort och medellång sikt tills eventuell utveckling påbörjas. Fokus ligger på att kostnads- och energieffektivt förvalta fastigheterna tills de är färdigutvecklade. I enstaka projekt med lång projektutvecklingsfas görs en långsiktig förvaltningsplan redan vid förvärvstillfället. FASTIGHETSUTVECKLINGENS FASER Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, plan processer, försäljning, produktion och kundhantering. ALM Equity har erfarenhet av att behärska denna helhet på ett värdeskapande sätt, inte minst genom nära kontakt med vår partnerorganisation och våra slutkunder. Beroende på projekttyp går projekten igenom olika faser. ANALYS Vid förvärvstillfället görs en tydlig affärsmässig analys av projektens förutsättningar och det aktuella marknadsläget som i sin tur ligger till grund för att utveckla rätt mervärde och koncept. Genom att noggrant ana - lysera och strukturera projekten i anpassade bolagsstrukturer uppnås transparens och finansieringsbarhet i varje enskilt projekt samtidigt som rätt partners tas in. R PROCESSENS RISKNIVÅER I PLANPROJEKT KONCEPTUALISERING ALM Equitys projekt karaktäriseras av stark konceptualisering. Grundidén är att producera bostäder/projekt med adderade mervärden anpassat till mål grupp och marknad. Fokus ligger på arkitektur, planlösningar, design och utförande. Stort arbete läggs på att identi - fiera befintliga och nya målgrupper och anpassa bostäderna och produkterna efter dem. Det kan handla om att blanda innehåll, verksamheter och boendeformer och att erbjuda mervärden såsom båtplatser, jakträtter, stallplatser, service, etc. Alternativt ha en stringent designlinje väl anpassad till målgrupperna, i stället för en mängd olika tillval, eller att tillföra byggnaden service såsom gym eller annan verksamhet som uppskattas av de boende. Tanken på att skapa ett bekymmersfritt boende är en genomgående röd tråd i många av våra projekt. RISKHANTERING Lönsam tillväxt med lågt risktagande är den grundläggande affärsfilosofin i ALM Equity. Konkret innebär detta att risken begränsas i flera led såväl finansiellt som operationellt. I detta arbete är bolaget inte främ mande för samarbeten som kan säkra lönsam expansion. Genom att diversifiera investeringarna i de tre projektkategorierna begränsas riskerna och långsiktig tillväxt skapas. ALM Equity har en tydlig strategi för riskhantering inom varje segment. Dessutom har ALM Equity en egen modell för att värdera varje specifikt projekts risknivå baserat på processrisk och mikroläge. M PROJEKTETS MIKROLÄGE Mikroläge M4 M3 M2 M1 Prisbild Mikroläget följer marknaden. Mycket små möjlig heter att påverka prisbilden. Mikroläge med speciell design eller storlek på bostad. Små möjligheter att påverka prisbilden. Eget mikroläge. Möjlighet att påverka prisbilden. Unikt mikroläge med aktiviteter, båtplatser, service, etc kopplade till objektet. Jämförbara objekt saknas. Stora möjligheter att påverka prisbilden. R PROCESSENS RISKNIVÅER I BOSTADSPROJEKT Risknivå Projektfas R4 Detaljplanelagd mark. * R3 Bygglov/myndighetslov beviljade. R2 Mer än 75 % av projektets bostäder sålda. R1 Upphandling, påbörjade & färdigställande av entreprenad. * En detaljplan reglerar användningen av bebyggelse, markoch vatten områden samt medför rätt att bygga i enlighet Risknivå Projektfas R5 Råmark utan angiven ÖP eller FÖP. * R4 Råmark med angiven ÖP eller FÖP. * R3 Råmark/byggnad med positivt planbesked. ** R2 Planarbete i samrådsfas/utställningsfas. *** R1 Antagen detaljplan. **** * En översiktsplan (ÖP) redovisar grunddragen i den framtida bebygg elseutvecklingen. En fördjupad översiktsplan ( FÖP) tydliggör ytterligare kommunens framtida intentioner med området. ** Ett planbesked är ett kommunalt beslut som redovisar kommunens intentioner och avsikt i en fråga angående planläggning. R PROCESSENS RISKNIVÅER I PROJEKTFASTIGHETER Risknivå Projektfas R4 Befintlig byggnad. R3 Förädlingsprocess inledd. R2 Mer än 75 % av projektets tänkta nya användning har avtalats/sålts. R1 Upphandling, påbörjad och färdigställande

7 12 ALM Equity AB Org nr alm equity ab orgnr PROJEKTKATEGORIER: TRE OMRÅDEN MED FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG TILLVÄXT Fastighetsutveckling innebär i stora drag att man för ändrar en fastighets förutsättningar eller utförande och därigenom höjer dess värde. En förklaring till ALM Equitys framgångar inom området är kreativitet och förmåga att se enskilda lösningar som maximerar värdet i de olika projekten. Vilket kan innebära helt nya boendekoncept, utökade och effektiviserade byggrätter/kommersiella ytor eller satsningar på typbostäder för speciella och nischade målgrupper. Vid förvärvstillfället har bolaget alltid en klar vision över hur fastigheten ska utvecklas för att ge bästa tänkbara avkastning. ALM Equity bedriver verksamhet inom tre områden av projektutveckling: Bostadsprojektens byggrätter redovisas som tillgångar i koncernens balansräkning under rubriken»exploateringsfastigheter«. I de fall bostadsprojekten har löpan - de verksamhet och driftnetto anges detta separat. 69 (50) procent av de bostadsbyggrätter som redovisas i balansräkningen finns i Stockholms län, 2 (4) procent i Uppsala, 14 (37) procent i Mälardalen, 3 (7) procent Mellansverige väst och 12 (2) procent på Ostkusten syd.* PLANLAGD FASTIGHET KONCEPT- UTVECKLING BYGGLOV FÖRSÄLJNING PRODUKTION FÄRDIG BOSTAD Inbjudande boende på BJG 53, Stockholm Bostadsprojekt Planprojekt Projektfastigheter Projektens investeringsstorlek, värdeutvecklingsfaser, riskhantering och tidsfaktorer är olika inom de olika delområdena. Gemensamt för samtliga är att de består av komplexa och kapitalintensiva processer. BOSTADSPROJEKT Inom denna projektkategori äger eller förvärvar ALM Equity detaljplanelagda fastigheter med färdiga bygg rätter som medger försäljning och ny- eller ombyggnation av egna hem, fritidshus eller lägenheter i flerbostadshus. Bostadsprojekt definieras som: Detaljplanelagd fastighet som medger byggnation av bostäder och lokaler. Byggrättsportföljens storlek anges i kvm säljbar eller uthyrningsbar bostad/lokal (boa/ loa) ovan mark samt i antal bostäder. Värdeutveckling Markförvärv och idéfas är mycket viktigt inom bostadsutveckling. Att hitta attraktiva byggrätter till rätt pris och att utveckla bostäder och bostadsområden som tilltalar kunderna är vägledande för att kunna driva projektutveckling med god lönsamhet. Värdeutvecklingen sker stegvis i takt med att markanvändningen definieras och förändras genom exempelvis om- och tillbyggnad, nybyggnation, konvertering från ett ändamål till ett annat eller förtätning. Värdeökning sker primärt genom utveckling av ett boendekoncept där ALM Equity identifierar hur högsta värde kr/kvm kan skapas mot slutkund. Fastighetens värde ökar genom att utifrån varje specifikt projekt och marknadssituation utveckla det koncept som attraherar mesta möjliga köpkraft. Bolaget lägger stor vikt vid konceptualisering för rätt målgrupp, i form av arkitekturlösningar, mervärde och design. En avgörande framgångsfaktor i själva säljprocessen är kommunikationen med de presumtiva kunderna. Eftersom ALM Equity säljer bostäder på ritningsstadiet och bolaget således inte har någon färdig produkt att visa upp ställs det höga krav på marknadsföring och presentation. Det gäller att så tydligt som möjligt visualisera projekten och dess fördelar på ett verklighetstroget sätt.

8 14 alm equity ab orgnr alm equity ab orgnr ostadsportfölj och antal bostäder) ostadsportfölj ntal bostäder) Bostadsportfölj Projektportfölj (kvm (kvm och och antal antal bostäder) Totalt Bostadsportfölj Projektportfölj (antal (antal bostäder) ALM Equitys andel ALM:S andel är bostäder Projektportfölj (kvm och antal bostäder) Geografisk utveckling ALMs andel totalportföljen (kvm) Totalt ALM Equitys andel Projektportfölj (antal bostäder) Stockholm Mälardalen Uppsala Mellansverige väst Ostkusten syd ALM Equitys planerade bostäder finns framför allt i starka bostadsmarknader som Telefonplan, Bromma, Projektportfölj Planportfölj Planportfölj Sundbyberg, Sollentuna, Vällingby, Hässelby och (planerad (kvm och kvm antal och bostäder) antal bostäder) (planerad kvm och antal bostäder) Uppsala. Satsningarna vänder sig framför allt mot ALM:S andel är stora segment som unga vuxna och normalinkomsttagare. Många av de planerade bostäderna tillfredsställer köpares krav på goda kommunikationer, sjönära bostäder läge och närhet till service. Stigande bostadspriser i Stockholms län har gjort att många bostadssökande letar sig allt längre ut, till exempelvis Mälardalen, och goda kommunikationer har gjort dessa områden till attraktiva boendemiljöer inom bekvämt pendlingsavstånd. Denna utvidgning av storstadsregionerna har Totalt ALM Equitys andel gjort nya bostadsmarknader intressanta. Samtidigt syns en tydlig trend att centrala stadsnära lägen som exempelvis Telefonplan är synnerligen attraktiva. Projektportfölj Planportfölj Planportfölj (planerat (antal bostäder) antal bostäder) (planerat antal Då bostäder) projekten har en detaljplan med en definierad Planportfölj byggrätt begränsas vissa osäkerheter/risker och tids (planerad kvm och antal bostäder) aspekten blir i regel kortare än för planprojekt. Sam tidigt så påverkas projekten i hög grad av aktuellt marknadsläge på bostadsmarknaden och inom byggsektorn. ALM:S andel är 68 bostäder Planportfölj (planerat antal bostäder) 0 PLANPROJEKT Inom denna projektkategori äger eller förvärvar ALM Equity icke planlagda fastigheter alternativt fastigheter med befintlig detaljplan, som bolaget anser har god potential för värdeutveckling genom detaljplaneändring. Planprojekten har som syfte att stödja bolagets bostadsutveckling/kommersiella utveckling på medellång och lång sikt. Planskedet omfattar tiden från det att detaljplanearbetet påbörjas fram till dess en ny detaljplan vunnit laga kraft och byggrätterna definierats. Då övergår byggrätterna till att ingå i bolagets Bostadsprojektportfölj, alternativt Projektfastighetsportföljen. Planprojekt definieras som: Icke detaljplanelagd fastighet (råmark), alternativt detaljplanelagd fastighet där detaljplanen kan ändras. Planportföljens storlek anges i planerad kvm säljbar eller uthyrningsbar bostad/lokal (boa/loa) ovan mark samt i antal bostäder. boa/loa uppskattas till 75 procent av angiven BTA (bruttoteknisk area) och en bostad anges till 70 kvm om inte annat anges i planen. Planprojektens byggrätter redovisas som tillgångar i koncernens balansräkning under rubriken»exploateringsfastigheter«. I de fall planprojekten har löpande verksamhet och driftnetto anges det separat. 99 (97) procent av planprojektens planerade byggrätter som redovisas i balansräkningen finns i Stockholms län, 1 (1) procent i Uppsala, 0 (0) procent i Mälardalen, 0 (0) procent Mellansverige väst och 0 (2) procent på Ostkusten syd.* RÅMARK / PLANLAGD FASTIGHET Värdeutveckling KONCEPT- UTVECKLING DETALJ- PLANEARBETE PLANLAGD FASTIGHET Värdeökning sker genom att tillskapa helt nya byggrätter alternativt genom konvertering eller förädling av befintliga byggrätter. Utifrån konceptutvecklingen identifierar ALM Equity hur en fastighets värde kan öka genom en detaljplaneändring som tillskapar en större byggrätt eller medger ett nytt användningsområde för fastigheten. Fokus ligger på att skapa attraktiva byggrätter an passade till identifierad slutkund. ALM Equity driver detaljplaneprocessen för att maximera nytt fastighetsvärde samtidigt som det befintliga användningsområdet utnyttjas i största möjliga mån. Värdeskapande är som störst under planprocessen då markanvändningen för råmark definieras. Det är i denna fas som byggrätterna konkretiseras till sitt innehåll startade ALM Equity tillsammans med partners Svensk Markförvaltning AB (SMF), vars syfte är att förvärva marktillgångar (råmark) utan definierad byggrätt för framtida detaljplaneläggning till framför allt bostäder. Bolaget har gjort två förvärv som omfattar 430 hektar mark i Salem/Södertälje och Österåker. ALM Equitys ägarandel är 41,24 procent. ALM Equity kommer att driva detaljplaneprocessen med målsättningen att maximera fastighetsvärdet samtidigt som det befintliga användningsområdet utnyttjas i största möjliga mån. ALM Equity står för projektledning och administration från förvärv till färdig byggrätt. Målsättningen är att projekten ska vara detaljplanelagda inom tre till fem år. När planprojekten vunnit laga kraft och nya byggrätter har tillskapats har ALM Equity första rätt att förvärva byggrätterna till marknadspris och driva projektutvecklingen vidare inom ALM Equity-koncernen. PROJEKTFASTIGHETER Kategorin projektfastigheter omfattar bebyggda fastigheter med varierande typer av verksamhet som ger möjligheter att genom konceptualisering och utveckling skapa högre värden. Under utvecklingsfasen bedrivs oftast en verksamhet i byggnaderna för att generera ett driftnetto till dess att fastigheten utvecklas eller konverteras för ny tilltänkt verksamhet som exempelvis centrum, bostäder, kontor eller hotell.

9 16 alm equity ab orgnr alm equity ab orgnr Projektfastigheter definieras som: Bebyggd fastighet med löpande verksamhet. Portföljen delas upp i säljbara eller uthyrningsbar area, ovan mark i kvm. Projektfastigheter redovisas som tillgångar i koncernens balansräkning under rubriken»projektfastigheter«. 8 (8)procent av projektfastigheternas area finns i Stockholms län, 60 (55) procent i Uppsala, 18 (15) procent i Mälardalen, 14 (22) procent i Mellansverige väst och 0 (0) procent på Ostkusten syd. FASTIGHET MED VERKSAMHET Värdeutveckling KONCEPT- UTVECKLING GENOMFÖRINGS- PROCESS FASTIGHET MED NY VERKSAMHET Värdeökning sker genom strukturering, effektivisering eller ändrad användning i en fastighet. Fastighetens värde ökar genom att utifrån varje specifikt projekt och marknadssituation identifiera högsta intäkts- eller försäljningsvärde. Bolaget lägger stor vikt på att anpassa och utveckla befintlig användning på ett smidigt och enkelt sätt till framtida tänkt användningsområde och utveckla dess driftnetton. RISKHANTERING INOM OMRÅDENA Genom att diversifiera investeringarna i de tre olika projektkategorierna begränsas bolagets risker såväl finansiellt som operationellt. Inom områdena identifieras olika projektrisker som noggrant bevakas: Bostadsprojekt marknadsrisk, entreprenadrisk, finansieringsrisk, ränterisk och kundrisk. Planprojekt risk att planarbetet drar ur på tiden alternativt att ny detaljplan inte medges. Projektfastigheter marknadsrisk, entreprenadrisk, finansieringsrisk, ränterisk, kundrisk och störningsrisk. Se även»risker och riskhantering«, sid *De angivna siffrorna avser april PROJEKTPORTFÖLJEN I UTVECKLINGSFASER* BOSTADSPROJEKT Projekt Mikroläge Risknivå Typ BJG 53 M2 R1 Lägenheter Kevinge Strand M1 R1 Lägenheter Lampfabriken M2 R1 Lägenheter Pepparkakan M2 R4 Lägenheter Slottsallén M2 R1 Radhus Slottsvillorna M2 R4 Parhus Bryggvägen** M3 R4 Lägenheter Silverdalen** M3 R4 Rad/-parhus/lägenheter Stadshusparken M3 R4 Radhus/lägenheter Mälarprojekten M3 R4 Lägenheter Rinkebyterrassen M2 R4 Lägenheter Elfvik Strand M1 R4 Hotellägenheter Fyrlotsen M3 R3 Lägenheter Kalksilo 1 6 M1 R4 Semesterboende Sjövillan 5 M1 R4 Semesterboende Sjövillan 7 M1 R4 Semesterboende Kalkateljén M1 R4 Semesterboende Kalklaboratoriet M1 R4 Semesterboende Kalkmagasinet M1 R4 Semesterboende Stadsterrassen 2 M4 R4 Lägenheter Linbanan 1-3 M4 R4 Lägenheter Pausfågeln M4 R3 Kommersiellt/lägenheter Boktryckeriet M2 R3 Lägenheter Eddahuset M3 R2 Lägenheter Kvarnen M4 R4 Lägenheter Kvarnenhörnet M4 R4 Lägenheter Bjäreterrassen 2 M3 R2 Semesterboende Guldkaggen M1 R3 Semesterboende Slottsholmen M1 R4 Lägenheter/hotell Fas i Planlagd fastighet Fas ii Konceptutveckling Fas iiia Bygglov Fas iiib Fas iiic Fas iv Försäljning Produktion Färdig bostad ALM EQUITY AB FASTIGHETSPORTFÖLJ PLANPROJEKT Projekt Mikroläge Risknivå Typ The Brick M3 R3 Lägenheter Archimedes** M3 R4 Lägenheter Sickla Allé M3 R4 Lägenheter Ektorp M4 R4 Tomter/hus Högantorp M4 R5 Tomter/hus Stadsfjället M4 R5 Industri Fas i Råmark/ Planlagd fastighet Fas ii Konceptutveckling Fas iii Detaljplanearbete Fas iv Planlagd fastighet BOSTADSPROJEKT PLANPROJEKT PROJEKTFASTIGHETER PROJEKTFASTIGHETER Projekt Mikroläge Risknivå Typ Fas i Fastighet med verksamhet Fas ii Konceptutveckling Fas iii Genomföringsprocess Fas iv Fastighet med ny verksamhet EGNA HEM FRITIDSHUS FLERBOSTADSHUS BOSTAD INDUSTRI KONTOR CENTRUM BOSTAD INDUSTRI KONTOR CENTRUM Sickla M3 R4 Kommersiellt Nilhästen 11 M4 R4 Lägenheter Kvarnengallerian M4 R3 Kommersiellt/lägenheter Kvarnenhörnet M4 R4 Kommersiellt Stake 5 M4 R4 Lägenheter Östra Kråkhagen 3 M4 R4 Lägenheter * Projektens värdestatus per april 2014 ** Antagen men överklagad detaljplan. HOTELL

10 18 ALM Equity AB Org nr Stadsterrassen 1 & 2 PROJEKT UNDER PRODUKTION Under året satte ALM Equity sju byggprojekt i produktion om totalt 464 bostäder (varav ALM Equitys andel var 247 bostäder). Två projekt färdigställdes om 64 bostäder (varav ALM Equitys andel var 55 bostäder). Per årsskiftet var nio projekt och 485 bostäder under produktion (varav ALM Equitys andel var 251 bostäder). Utöver bostadsproduktionen pågår en stor ombyggnation och uppfräschning av Kvarnen gallerian i Uppsala och omflyttning av lokalhyresgäster i syfte att göra gallerian modern och bättre utnyttjad. Projekten är av olika slag - både renodlad nyproduktion och om- och tillbyggnation- men gemensamt för dem alla är att allt som görs handlas upp via totalentreprenad och att vi endast jobbar med kända aktörer överstigande en viss storlek. Den avslutade etapp ett i Bjäreterrassen, Torekov är småskalig småhusproduktion i sten med NCC som totalentreprenör. I nyproduktionsprojekten Stadsterrassen och Linbanan i Enköping, använder vi oss av Andersson Company Byggnads AB, som också svarar för ombyggnaden av Boktryckeriet i Uppsala och nybyggandet och ROTrenoveringen av Fyrlotsen på Lidingö. I Slottsallén bygger Värmdö Bygg den småskaliga radhus- och atriumhusbebyggelsen, och i Lampfabriken och Bjg 53 är det PEAB (f.d. Kungsfiskaren) som står för konverteringen från kontor till bostäder. PEAB bygger även nyproduktionen på Kevinge strand. Kevinge Strand BJG 53 Vinter vid Högantorps Gård, Salem. Här har SMF köpt 350 hektar råmark för att bland annat utveckla nya bostäder. Boktryckeriet Lampfabriken

11 20 alm equity ab orgnr alm equity ab orgnr FINANSIERINGSMODELL: UNDVIKA ONÖDIGA RISKER ALM EQUITYS FINANSIELLA MODELL (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) Fastighetsutveckling är kapitalintensivt och förenad med olika typer av risker genom projektens gång. För att möjliggöra en säker och långsiktig tillväxt med begränsad kapitalinsats har ALM Equity utvecklat en finansiell modell som minimerar bolagets risker och säkrar kapitalflödena i projektutvecklingen. Målsättningen med ALM Equitys finansverksamhet är att stödja bolagets projektutveckling, utnyttja kapi tal och kassaflöden på ett sätt som inte utsätter den operativa verksamheten för finansiella risker och hantera bedömda risker så att exponeringen mot dessa minimeras. ALM Equitys finansiella strategi är att tydligt koppla kassaflöden i varje pågående projekt till bolagets upplåning, ränterisk och eget kapitalbehov. På detta sätt erhålls den bästa kontrollen av de finansiella riskerna. FULLT FINANSIERADE PROJEKT En grundprincip är att alla projekt ska vara bolagise rade och fullfinansierade vid start. Inga lån eller säkerheter får ställas mellan de olika projektbolagen som var för sig ska stå på egna ben. På så vis riske rar inte eventuella problem i enskilda projekt att spridas till övriga delar av koncernen. Ytterligare en säkerhetsfaktor är att moderbolaget på detta sätt kan hållas skuldfritt och utnyttjas för nya affärer. Riskanalys och finansieringsstruktur för varje projekt fastställs gemensamt av ALM Equity, dess banker, andra finansiella institutioner och partners. All finansiering sker i projektbolagen mot säkerheter i projekten i så stor utsträckning som möjligt. Projekt finansieras med banklån, reverslån, obligations lån, mezzaninlån, eget kapital och ägarlån. För att kunna hantera större volymer, och öka tillväxten, tar ALM Equity in delägare i projekten. Detta kan exempelvis ske genom lån där externa partners, utöver ränta, får del i den framtida förädlingsvinsten. Andra former av finansiering är säkerställda och icke säkerställda låneinstrument och i vissa projekt finansieras delar av utvecklingskostnaderna med preferensaktier som löses in när projekten är färdigställda och sålda. De olika finansieringsformerna varierar över tiden och mellan projekt beroende på vilken riskfas projekten befinner sig i. Marginalerna ska vara höga i varje projekt. En viktig del i riskhantering är att vi tillsammans med våra finansiella partners och eventuella delägare gemensamt utvecklar en finansieringsplan för projektet, som då får sin unika kapitalstruktur kopplat till flöden som genereras i projektet. Denna tar även hänsyn till övriga risker i projektet. Detta säkerställer att alla projekt är fullt finansierade, vid varje tillfälle, med sin egen kapitalstruktur. Likvida medel placeras primärt i bank eller liknande med kort bindningstid. Alla projekt ska vara fullfinansierade Inga säkerheter/lån får ställas mellan projektbolagen Ett obelånat moderbolag Projekten finansieras med fördel som joint venture Marginalen i varje projekt ska vara hög Likvida medel placeras med kort bindningstid Varje projekt bär sig självt och är fullfinansierat. FINANSIERINGSFORMER

12 22 alm equity ab orgnr alm equity ab orgnr MARKNAD: FORTSATT FOKUS PÅ STOCKHOLM Efter några år med svag tillväxt är utsikterna för svensk ekonomi god. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats, förtroendet hos svenska hushåll och företag har stigit och tillsammans med en gradvis högre efterfrågan i omvärlden skapas förutsättningar för att BNP-tillväxten ska bli högre och att arbetsmarknaden förbättras ytterligare under Reporäntan spås ligga kvar på låga 0,75 procent tills återhämtningen i ekonomin slagit igenom mer tydligt. För konsumenter gynnas privatekonomin av reallöneökningar, låg inflation och låga räntor. Sveriges BNP ökade med 1,5 procent under 2013 och Stockholmsbörsen slutade med en uppgång om cirka 23 procent över året. För ALM Equity har det under året märkts att ekonomin och framtidstron generellt blivit starkare. Vi har sett bra försäljningsnivåer i våra projekt, märkt att bankerna ser mer positivt på utlåning av pengar till projekt och slutkunder samt att den generella prisuppgången på bostäder på riksnivå, stimulerat hushållens optimism. Den fortsatt låga bolåneräntan (snitträntan i januari 2014 var 2,45 procent jämfört med 2,88 procent år 2013) tillsammans med andra privatekonomiska smörjmedel gör kunderna mer positiva och har lättare att fatta beslut idag än på flera år. Bostadsåret 2013 präglades av lågt utbud, snabba avslut på andrahandsmarknaden och generella prisökningar. Bostadsrättspriserna steg med 11 procent och villapriserna med 5 procent på riksnivå. En långsiktig orsak till de stigande priserna är att det byggts mycket lite bostäder under lång tid i Sverige och att det råder stor bostadsbrist på tillväxtorter. ÖKAT BYGGANDE OCH TRENDBROTT I STOCKHOLM Under 2013 påbörjades byggandet av bostäder i landet vilket innebär en ökning med 46 procent jämfört med 2012 då endast ca bostäder påbörjades. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 55 procent till (15.838), medan påbörjandet i småhus ökade med 18 procent till (5.466). Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på nya lägenheter jämfört med lägenheter under Nyproduktionsbyggandet i Sverige ligger under det uppskattade årliga behovet av bostäder och det fortsätter byggas upp ett stort uppdämt behov av bostäder. Störst nytillskott uppskattas behövas i storstadsregionerna. I Stockholms län är behovet uppskattat till nya bostäder per år i tio år. Trenden med sjunkande bostadsbyggnation i Stockholms län har vänts och nyproduktionen förutspås fortsätta öka under kommande år. Under 2013 påbörjades byggandet av nya bostäder och för 2014 och 2015 förutspås årligen. För Stockholm stad gäller bostäder vilket är den högsta siffran sedan Dock har detta inte minskat behovet av nya bostäder tvärt om då samtliga kommuner i länet uppger att man har bostadsunderskott tre fler än föregående år. Sex kommuner, däribland Stockholm stad, uppger att underskottet kommer öka de närmsta åren. Störst brist anses det finnas på små lägenheter. Den sista december 2013 stod personer i Stockholm stads bostadskö vilket innebär en ökning med personer eller 8 procent under året. ALM ÖKAR FOKUS PÅ STOCKHOLMS VÄXANDE BEFOLKNING Stockholm stad och län är en stark tillväxtmotor i Sverige och en av fem snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler flyttar till området samtidigt som allt fler barn föds och befolkningen blir äldre. Tillväxttakten är högre än tidigare beräknat och nu finns cirka invånare i Stockholms stad och cirka i Stockholm län vilket motsvarar drygt 22 procent av landets invånarantal. Av själva befolkningsökningen står Stockholm för 40 procent vilket motsvarar ca personer. Till år 2030 planerar Stockholm stad att bygga och planera för nya bostäder vilket 31 procent fler bostäder än i dag. I takt med att staden växer ställs det krav på utveckling av infrastrukturen och i början av januari 2014 skrevs avtal om utbyggnad av stadens tunnelbanenät. Utbyggnaden innebär att fler bostäder kan byggas i attraktiva lägen nära kommunikationer. Det nuvarande tunnelbanesystemet byggs ut med nio nya stationer till Barkarby, Hagastaden och Arenastaden i norr och Nacka Centrum i öster. I tunnelbanans och bostädernas spår följer annan service som restauranger, affärer och förskolor. ALM Equity tror på Stockholms fortsatta utveckling och ökar därför sitt fokus på området genom förvärv av nya färdiga byggrätter och planprojekt. Projekten skall ligga nära goda kommunikationer som tunnelbana, tvärbana eller pendeltåg. I början av året förvärvades planprojektet Archimedes i Bromma med potential att utveckla 625 bostäder och i slutet av året kompletterades portföljen med fem projektförvärv om totalt cirka kvm i Gröndal, Silverdal, Hässelby, Vällingby och Rinkeby. Projekten vänder sig både till unga vuxna, förstagångsköpare, barnfamiljer och par utan barn. Gröndal kommer blir ett exklusivt projekt med frontläge mot Mälaren medan de andra projekten mer vänder sig mot normalinkomsttagare. Alla projekten ägs till 100 procent av ALM Equity och bidrar till en ökning av portföljen med ca nya bostäder i Stockholmsområdet. Tillsammans med befintligt innehav kommer ALM Equity utveckla totalt ca bostäder i området de närmsta åren. Tack vare att de fyra delarna befolkning, utbud, ränta och disponibel inkomst alla pekar åt samma håll tror vi samtidigt på stabila bostadsrättspriser. En studie gjord av United Mind på unga stockholmare (18-35 år) berättar hur dagens unga ser på sitt boende. Läget är prioriterat framför innehåll och yta och att bo litet och ge avkall på kvadratmeter är inget problem om man får bo där man vill. Man drömmer inte om bil utan vill hellre bo nära bra kommunikationer och vänner. Samtidigt säger studien att hela 32 procent vill flytta till ett nytt boende men saknar möjlighet att göra detta. De stora inlåsningseffekterna är brist på bostäder i passande storlek och prisklass, bolånetak och svårigheten att få lån. Dessa problem vill ALM Equity råda bot på och flera satsningar görs nu i olika projekt med fokus på unga vuxna. I och med att efterfrågan på välplanerade och små bostäder är fortsatt stor kommer vårt fokus på den typen av bostäder att kvarstå, samtidigt som vi ser goda möjligheter även inom andra målgrupper beroende på läge. VÅRA PROJEKT 2013 Efterfrågan på ALM Equitys bostäder har varit mycket god under året vilket resulterade i 464 byggstartade bostäder och lokaler, vilket är bolagets högsta volym någonsin. Projekten BJG 53, Lampfabriken, Fyrlotsen, Slottsalléns etapp 1, Boktryckeriet, Stadsterrassen 2 och Linbanan 1 nådde alla sina försäljningskrav under året. Jämfört med 2012 års 39 byggstartade enheter är skillnaden markant. Vid årsskiftet var 485 bostäder (varav ALM Equitys andel var 251 bostäder) i pågående produktion med en försäljningsgrad om hela 93 procent. VAD SKILJER OSS FRÅN ANDRA AKTÖRER Med tydlig konceptualisering, kundfokus, en genomtänkt affärsstrategi och förtroendeingivande finansieringsmodeller stakar vi ut vägen för framtiden. Varje enskilt projekt behandlas som en unik produkt i förhållande till våra andra projekt vilket är en förutsättning för att skapa intressanta och spännande bostäder. Många av våra konkurrenter gör precis tvärtom och fokuserar på byggsystem och likriktning för att strama upp och effektivisera produktionen. De fyra största bostadsutvecklarna i Sverige JM, NCC, PEAB och SKANSKA kännetecknas av stora organisationer med egen bostadsutveckling och byggrörelse. Dessa bolag representerar en betydande del av landets bostadsproduktion och JM sticker ut som den största bostadsutvecklaren med fokus på bostäder medan de andra bolagen även har andra stora verksamhetsområden inom kontors-, anläggnings- och vägbyggnation. I segmentet under kommer medelstora aktörer som exempelvis HSB, Riksbyggen, Ikano Bostad, Järntorget, Besqab, Einar Matsson och Veidekke som är inriktade på utveckling och byggnation av bland annat bostadsrätter och hyresrätter men även byggprojektledning och förvaltning. Utöver dessa aktörer finns små regionala aktörer med bra lokalkännedom som driver ett eller ett fåtal projekt som ett komplement till sin vanliga verksamhet. ALM Equity skiljer sig i flera avseenden från de stora bostads- och byggbolagen vad gäller projektinriktning, organisation, projektupplägg och storlek. ALM Equity arbetar också annorlunda jämfört med de medelstora aktörerna då vi har en renodlad kärnverksamhet med fastighetsutveckling och bostadsutveckling i fokus och utesluter byggnation, byggprojektledning och förvaltningstjänster som verksamhetsområden. ALM Equity har hittat något av en egen nisch inom marknaden vad avser projektkategorier, organisatorisk uppbyggnad och finansiering bolagets värdeskapande sker primärt i fastighetsutvecklingsskedet, det vi kallar konceptualiseringsfasen.

13 24 alm equity ab orgnr ALM Equity AB Org nr Hur nöjd är du med din bostad från ALM Equity? KUNDER: LYHÖRDHET FÖR KÖPAREN Beroende på projekt och projektkategori har ALM Equity olika slags slutkunder. Det kan vara en privatperson som köper en bostad, ett fastighetsbolag som köper en fastighet i syfte att förvalta på lång sikt, ett byggbolag som köper ett projekt som vi konceptualiserat för att bygga färdigt eller kommuner och kommer siella aktörer som söker bostäder eller lokaler anpassade för sina specifika behov. För att kunna leverera attraktiva produkter till dessa olika kundgrupper gäller det att vara lyhörd och aktiv på marknaden. Mot privatkunder har bolaget ett stort ansvar att hjälpa och underlätta för kunden i den process det innebär att förvärva en bostad vilket oftast är en privatpersons största affär i livet. Då många av projekten vänder sig till en marknad med förstagångsköpare krävs det extra god förståelse för situationen. och byggare. En viktig del av undersökningen är att mäta hur väl kundens förväntningar har uppfyllts vilket blir ett bra mått för hur väl vi kommunicerar med kunden och håller vad vi lovar. VIP-KUNDER Många av våra kunder når vi via egna kontaktnät och ALM Equitys VIP-kundregister. Att vara VIP-kund hos ALM Equity innebär att kunden får information om när och var vi ska bygga nya bostäder, innan de släpps till allmän försäljning. VIP-kunderna får nyhetsbrev med aktuell information om våra bostadsprojekt och förtur till våra bostäder. Anmälan görs via bolagets webbplats eller genom att personlig kontakt. Att vara VIP-kund i ALM Equity är kostnadsfritt. KUNDFOKUS Det ska kännas genomtänkt, utvalt och bekymmers fritt för kunden att köpa och bo i en bostad som ALM Equity producerat. Kundfokus och lyhördhet ska genomsyra alla prestationer inom bolaget och gentemot kund. Det som kännetecknar en bostad från ALM Equity är att den oftast är starkt konceptualiserad mot tydliga målgrupper som t.ex. i vår produkt»instegsboende«, genomtänkta och välplanerade bostäder med service och design perfekt anpassade för unga vuxna och förstagångsköpare. INREDNING & DESIGN Inredning och design är en viktig del i planeringen av bostaden och ligger till stor del till grund för köpet av densamma. ALM Equity har konsekvent valt att inte jobba med standardiserade inredningsstilar och linjer. I stället tas en specifik inredning fram för varje projekt i samband med identifiering av målgrupp och konceptualisering. Designlinjerna går sedan igenom allt som gäller inredning för kök, badrum, väggar, handtag m.m. NÖJD KUND INDEX För att förstärka ALM Equitys kundfokus har bolaget under 2012 anslutit sig till branschens stora mätning i Nöjd Kund Index (NKI) och börjat mäta kundnöjdheten i levererade bostadsprojekt. Det är ett effektivt verktyg för att låta våra kunder återkoppla med synpunkter, dels på produkten men också på den process det innebär att förvärva en bostad genom ALM Equity. Det är viktigt att få kunskap om hur kunderna upplever varumärke, medarbetare, färdig produkt, köpprocessen och partnerorganisationen i form av mäklare, banker

14 26 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr MILJÖ: HÅLLBART BOENDE MED EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING ALM Equitys målsättning är att skapa genomtänkta bostadsmiljöer där val av material, uppförande och förvaltning sammantaget tar hänsyn till miljön och ett långsiktigt brukande. Bra material och kvalitetsprodukter har bättre hållbarhet och längre livstid. ALM Equity lägger därför stor vikt vid att anpassa materialen till projektens olika behov och efterfrågan. I detta arbete följer vi med intresse utvecklingen av nya material och olika klassificeringssystem. Utöver alla rådande miljökrav, försöker ALM Equity, så långt det går, att uppnå ett så kostnadsoch miljöeffektivt boende som möjligt. Detta genom att ge de boende bättre möjlighet att själva styra sin miljöpåverkan. Så långt det är möjligt satsar bolaget på att nyproducerade bostäder ska ha individuell mätning av el, värme och vatten. Detta för att ge de boende ett incita - ment att själva sänka sin energiförbrukning, vilket är positivt ur både miljösynpunkt och för den enskildes driftskostnader. En viktig parameter vid förvärv är projektets geo - grafiska läge en viktig del. Ett centralt och lättåtkomligt geografiskt läge är värdefullt för att göra det tillgängligt. I Stockholm till exempel satsar bolaget på att förvärva centralt belägna projekt, eller projekt med goda kommunala kommunikationer som uppmuntrar till andra färdmedel än bil. Dessutom satsar bolaget gärna på ombyggnationsprojekt och försöker få en jämn fördelning av bostäder i ombyggnations- och nyproduktionsprojekt. Ombyggnationens miljömässiga fördelar är att det kan dra nytta av redan nedlagda resurser och investeringar i form av stomme, grundläggning och markarbeten omkring fastigheten. Internt pågår en ständig process för att utveckla miljötänkandet i företaget med bra rutiner inom alla våra arbetsområden. PARTNERORGANISATION: SPÄNNANDE SAMARBETEN LYFTER PROJEKTEN En av de saker som gör ALM Equity till ett speciellt bolag i branschen samt bidrar stort till dess konkurrensfördelar är mixen av unika projekt i portföljen samt satsningen på att hitta spännande och bra samarbeten som är anpassade efter respektive projekt och som tillför det lilla extra. Det gäller allt från finansieringslösningar till val av arkitekt, mäklare och byggare. Beroende på projekt så använder vi olika typer av samarbeten och partners. Under åren har en del samarbeten fördjupats vilket gynnar det gemensamma arbetet och gör projekten mer säkra och förutsägbara. Samtidigt är mixen av olika samarbeten det som får bolaget och projekten att växa och bli spännande. Under åren har vi haft goda samarbeten med arkitekter som bland annat SandellSandberg, Gert Wingårdh, Bergkrantz Arkitekter, Tengbom, White, Megaron, SWECO, TEMA arkitekter och Tovatts arkitekter. För att sälja våra produkter anlitar vi oftast en lokal mäklare. Våra samarbeten sträcker sig från lokalkontoren hos de stora rikstäckande bolagen Svensk Fastig - hetsförmedling, Fastighetsbyrån, Mäklarhuset och Skandiamäklarna till de mer lokala och nischade mäklarna som Bjäremäklaren, Alexander White och Skeppsholmen. Vid val av byggare har vi några viktiga urvalskriterier som vi arbetar efter. Det är viktigt att bolaget är till räckligt stort för projektet i form av omsättning och kunskap, att bolaget behärskar den entreprenadform som ställs upp samt har ett omfattande garantiåtaganden och säkerhetsförhållande. Vi arbetar främst med de stora byggarna, PEAB, NCC och Kungsfiskaren men har också några utvalda i mellansegmenten som Andersson Company Byggnads AB och RM Bygg AB.

15 28 ALM Equity AB Org nr alm equity ab orgnr ETT PROJEKT BLIR TILL: KEVINGE STRAND ETT UNIKT BOENDE Efter några år av konceptualisering, försäljning och byggnation står projektet nu där som ett bevis på att framgångsrik projektutveckling uppnås genom att vrida och vända på möjligheter och att anpassa sig till de situationer som uppkommer. Utgångpunkten i konceptualiseringsprocessen är alltid detaljplanen. Om man ber fem arkitekter att rita på en byggrätt utifrån detaljplanen får du fem helt skilda förslag. Skicklighet, lyhördhet och kreativitet är viktiga element i arkitektens arbete och det är avgörande för projekten att rätt människor är inblandande för att verkligen komma åt projektets kärnkvalitet. Samtidigt som kundfokus, lyhördhet och anpassningsförmåga till vad kunderna verkligen vill ha och är beredda att betala för är a och o för att lyckas. Det spelar ingen roll hur fina projekt en arkitekt ritar om det inte går att bygga till en rätt kostnad eller inte är anpassade efter rätt målgrupp. Det är Kevinge Strand ett bevis på. Projektet på Kevinge strand är spännande och spektakulärt på många sätt. Arkitekturen känns både unik och djärv, samtidigt som den är småskalig och insmickrande. Läget är enastående, nära vatten, natur och kommunikationer, samtidigt som vyn över golfbanan sommar som vinter är magnifik. Till det finns livet och rörelsen kring en populär och anrik klubb som Stockholms Golfklubb med den service som där finns tillgänglig. Allt tog sin början 2010 då vi fick reda på att golfklubben hade för avsikt att sälja av en del av sin mark. Man ville se bostäder i stället för fastighetens tre nedgångna byggnader med blandat innehåll. Golfklubben ville i samband med försäljningen säkerställa att den blivande byggnationen skulle vara av hög kvalitet och accepteras av medlemmarna, samtidigt som byggnation inte fick störa golfen varken fysiskt eller visuellt. I konkurrens med andra vann vi budgivningen med ett förslag framtaget av SandellSandberg radhus i engelsk stil med handslaget tegel och en modern och exklusiv touch som anspelade på Saint Andrews och liknande golfboenden i England och Skottland. Byggnationen fördelades på tre radhuskroppar med radhus i två och tre plan. Produkten blev väldigt uppskattad det är något visst med engelska radhus men den stora försäljningssuccén uteblev. Målgruppen som främst ville bo på platsen var par i medelåldern med utflugna barn och radhus i flera våningar ansågs därför inte vara optimalt då flera av dem redan bodde i villa i kommunen. Radhusen vann golfklubbens och bygglovshandläggares starka gillande men det fanns inget annat att göra än att tänka om och rita nytt. OMTAGNING TILLSAMMANS MED KUNDEN Mäklare, spekulanter och intresserade klubbmedlemmar var eniga om att man gärna ville se en lägenhetsprodukt. SandellSandberg ritade om projektet och ur askan steg ett nytt projekt en fågel Fenix. Tre byggnadskroppar sammanfogades till en som placerades diagonalt över tomten. Placeringen möjliggjorde entré och passage från två sidor samtidigt som den diagonala vinkeln fick frontfasaden att vända sig sydväst mot vattenspegeln i Edsviken. Radhusens lodräta orientering i tre plan ersattes med horisontella lägenheter på ett plan samtidigt som byggnadens flera färger och tak brutna på flera lägen imiterade en radhusbebyggelse. Utvecklingen skedde med slutkunden ständigt närvarande för feedback varför processen blev en sammanflätad utvecklings och försäljningsprocess med både kund och projektledare på tåget. Efter hårt arbete skrevs de första förhandsavtalen under hösten UNIKA LÖSNINGAR OCH DETALJER Unikt och exklusivt må vara klyschiga mäklarfraser som används till allt som känns lite roligare än standard. Men vad är det då som gör ett projekt verkligen unikt och exklusivt? För oss är läget primärt, men dessutom är det viktigt med variation, att man inte sett det förut och att det inte känns massproducerat. Därtill kommer hög nivå på materialval, inredning och design. När det gäller läge kvalificerar sig detta projekt direkt. Dessutom har vi 21 lägenheter med stor varia-

16 30 ALM Equity AB Org nr alm equity ab orgnr Solen skiner på Kevinge Strand tion i planlösning, platsbyggd inredning, unika detaljer samt handplockade produkter som inte kan hämtas från lagerhyllan. Interiört har vi lekfullt skapat en försänkning i vissa lägenheter där takhöjden når hela 3,6 m och där nivåsänkningen skyddas av platsbyggda bokhyllor som både ger förvaring och fallskydd. Exteriört har vi en spännande arkitektur och färgsättning med designade trappor till varje lägenhet på våning två och på souterränglägenheternas skyddade uteplatser har vi omslutande platsbyggda blomlådor i liggande lärkpanel, som för övrigt även kläder hela bottenvåningens fasad. Utöver det har vi kök och badrum med exklusiva materialval och genomtänkta detaljer. ÄNTLIGEN! I december 2012 påbörjade PEAB, sin byggentreprenad på fastigheten. Att utföra en byggnation på en tomt om kvm, omringad av en golfbana och med en byggnadsarea på cirka kvm lämnas inte mycket yta till etablering. Med stor hänsyn till Stockholms Golfklubb som förtjänar en extra eloge i sammanhanget för sitt tålamod lyckades PEAB med att få projektet på plats samtidigt som det spelades golf som om inget hade hänt på banan! ALM Equity har följt arbetet noggrant för att övervaka att de höga kvalitetsmålen uppnås och att projektet rullar på enligt tidsplan. ATT KOMMA HEM I skrivande stund återstår endast en månad tills våra förväntansfulla kunder flyttar in i sina i vårt tycke unika bostäder. Det finns inte många lägen i Stockholm som erbjuder det Kevinge Strand gör. Närhet till natur och centrum invid Edsviken och Sveriges kanske mest anrika golfklubb. I ett arkitektritat boende med ett unikt utryck som kommer leva kvar. Det är inte utan att vi både är stolta och avundsjuka på de lyckliga som får bo där!

17 32 ALM Equity AB Org nr UNIKA PROJEKT I SAMARBETE MED SVERIGES BÄSTA ARKITEKTER PROJEKTPORTFÖLJEN BJG 53, STOCKHOLM KEVINGE STRAND, DANDERYD PEPPARKAKAN, SUNDBYBERG LAMPFABRIKEN, SUNDBYBERG SLOTTSALLÉN, BROMMA SLOTTSVILLORNA, BROMMA BRYGGVÄGEN, GRÖNDAL SILVERDALEN, SOLLENTUNA STADSHUSPARKEN, VÄLLINGBY MÄLARPROJEKTEN, HÄSSELBY STRAND RINKEBYTERRASSEN, RINKEBY FYRLOTSEN, LIDINGÖ ELFVIK STRAND, LIDINGÖ OAXEN KALKSILO 1 & 2, SÖDERTÄLJE SJÖVILLAN 5, SÖDERTÄLJE SJÖVILLAN 7, SÖDERTÄLJE KALKATELJÉN, SÖDERTÄLJE KALKMAGASINET, SÖDERTÄLJE KALKLABORATORIET, SÖDERTÄLJE BOKTRYCKERIET, UPPSALA KVARNENHÖRNET, UPPSALA KVARNEN, UPPSALA EDDAHUSET, UPPSALA PAUSFÅGELN, ENKÖPING STADSTERRASSEN 2, ENKÖPING LINBANAN, ENKÖPING BJÄRETERRASSEN 2, TOREKOV SLOTTSHOLMEN, VÄSTERVIK GULDKAGGEN, GOTLAND THE BRICK, STOCKHOLM ARCHIMEDES, BROMMA SICKLA ALLÉ, NACKA HÖGANTORP, SALEM/SÖDERTÄLJE EKTORP, ÖSTERÅKER STADSFJÄLLET, UDDEVALLA SICKLA, NACKA KVARNENGALLERIAN, UPPSALA KVARNENHÖRNET, UPPSALA NILHÄSTEN 11, ESKILSTUNA STAKE 5, UDDEVALLA ÖSTRA KRÅKHAGEN 3, UDDEVALLA

18 34 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr BOSTADSPROJEKT Byggrätt anges i säljbar bostads- & lokalarea ovan mark. BJG 53, STOCKHOLM Nära Stureplan i Stockholms city pågår ombyggnation av 1920-tals fastigheten Såpsjudaren 14. Efter genomförd planändring konverteras nu befintliga kontorslokaler till exklusiva bostäder signerade arkitektkontoret SandellSandberg. Inflytt är planerad till Fastighetsbeteckning: Såpsjudaren 14 Stockholm Planerad byggrätt: kvm Antal bostäder: 19 st Ägarandel: 43,7 % M2 R1

19 36 ALM Equity AB Org nr ALM Equity AB Org nr KEVINGE STRAND, DANDERYD Med ett unikt läge intill golfbanan på Stockholms Golfklubb i Danderyd uppför ALM Equity ett exklusivt boende ritat av SandellSandberg. Projektet omfattar 21 unika lägenheter med stora balkonger och terrasser med soligt sydvästläge och utsikt över golfbana och Edsviken. Inflytt sker i april Fastighetsbeteckning: Skeppet 11 Danderyd Byggrätt: kvm Antal bostäder: 21 st Ägarandel: 45 % M1 R1

20 38 ALM Equity AB Org nr Takvåning Lampfabriken ALM Equity AB Org nr Brf Pepparkakan LAMPFABRIKEN, SUNDBYBERG Mitt i centrala Sundbyberg bygger ALM Equity om två kontorsbyggnader till attraktiva bostäder och lokaler. Fastigheten förvärvades 2011 och har efter tillträdet styckats till två separata projekt, Lampfabriken och Pepparkakan. Lampfabrikens byggnad är uppförd 1912 och består av 85 lägenheter och lokaler i varierande storlekar med genomgående högt i tak, balkonger och charmig karaktär. Utmärkande är vindsplanet med stora terrasser och ljusgårdar. Ansvarig arkitekt är Megaron Arkitekter. Inflytt är Fastighetsbeteckning: Råsten 3 Sundbyberg Byggrätt: kvm Antal bostäder: 71 st Antal lokaler: 14 st Ägarandel: 40 % M2 R1 PEPPARKAKAN, SUNDBYBERG Den mindre av de två byggnaderna är den så kallade C. R. Nybergs Lödlampfabrik, uppförd 1891 och historiskt värdefull i sin utformning med sin karaktäristiska tegelexteriör. Byggnaden ger en speciell karaktär åt hela området och kommer byggas om till sju unika bostäder med en mix av modern och exklusiv sekelskiftskaraktär. Här finns tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan, bussar och Sundbybergs centrum alldeles intill. Ansvarig arkitekt är Megaron Arkitekter. Inflytt är planerad till Fastighetsbeteckning: Råsten 3 Sundbyberg Byggrätt: 535 kvm Antal bostäder: 7 st Ägarandel: 40 % M2 R4

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2012

ALM Equity ab årsredovisning 2012 ALM Equity ab årsredovisning 2012 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 4 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljens utvecklingsfaser 17 svensk

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2011

ALM Equity ab årsredovisning 2011 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 ALM Equity ab årsredovisning 2011 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 5 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Affärsområden 14 Fastighetsportföljens

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2013 Oktober december 2013 Stockholm 2014-02-27 Omsättningen uppgick till 95,3 (129,7) Mkr. Resultatet uppgick till 12,3 (11,0) Mkr, motsvarande 0,76 (0,96) kr per

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2013 Juli - september 2013 Stockholm 2013-11-21 Omsättningen uppgick till 114,5 (108,2) Mkr. Resultatet uppgick till 15,7 (14,7) Mkr, motsvarande 1,38

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2013 Januari - mars 2013 Stockholm 2013-05-23 Omsättningen uppgick till 113,1 (101,4) Mkr. Resultatet uppgick till 23,0 (16,0) Mkr, motsvarande 2,14 (1,45)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 Stockholm 2012-11-23 Juli -september 2012 Omsättningen uppgick till 108,2 (50,1) Mkr Resultatet uppgick till 14,7 (11,5) Mkr, motsvarande 1,32

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2014 Januari september 2014 Stockholm 2014-11-20 Omsättningen uppgick till 681,9 (269,2) Mkr. Resultatet uppgick till 114,9 (37,7) Mkr, motsvarande

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012 Oktober - december 2012 Stockholm 2013-02-27 Omsättningen uppgick till 129,7 (60,7) Mkr Resultatet uppgick till 11,0 (5,7) Mkr, motsvarande 0,96 (0,44) kr per

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2010 Stockholm 2010-05-17 Januari-mars 2010 Omsättningen uppgick till 44,6 (18,5) Mkr Resultatet uppgick till 13,3 (-1,0) Mkr, motsvarande 1,31 (-0,09)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2014 Stockholm 2014-08-27 Januari juni 2014 Omsättningen uppgick till 384,1 (154,7) Mkr. Resultatet uppgick till 67,6 (33,5) Mkr, motsvarande 4,73 (1,83)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari juni 2015 Stockholm 2015-08-25 Januari juni 2015 Omsättningen uppgick till 404,3 (384,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 82,7 (67,6) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2015 Stockholm 2015-05-28 Januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 192,9 (165,6) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 39,9 (28,4) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari mars 2014 Januari mars 2014 Stockholm 2014-05-22 Omsättningen uppgick till 165,6 (113,1) Mkr. Resultatet uppgick till 23,4 (23,0) Mkr, motsvarande 1,85 (2,14)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 Stockholm 2010-11-19 Juli-september 2010 Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2013

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2013 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2013 April - juni 2013 Stockholm 2013-08-23 Omsättningen uppgick till 41,6 (78,4) Mkr. Resultatet uppgick till -1,0 (7,5) Mkr, motsvarande -0,26 (0,61)

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 Stockholm 2011-08-22 April - juni 2011 Omsättningen uppgick till 144,2 (14,1) Mkr Resultatet uppgick till 30,7 (0,3) Mkr, motsvarande 3,02 (0,03)

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- mars 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- mars 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari- mars 2012 Januari mars 2012 Stockholm 2012-05-15 Omsättningen uppgick till 101,4 (63,5) Mkr Resultatet blev 16,0 (19,4) Mkr, motsvarande 1,45 (1,91) kr/stamaktie

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2011 Stockholm 2011-11-18 Juli - september 2011 Omsättningen uppgick till 50,1 (41,9) Mkr Resultatet uppgick till 11,5 (6,0) Mkr, motsvarande 1,13

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2016

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2016 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2016 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 3 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Framtiden 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projekt under produktion 15 Finansieringsmodell

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011 Stockholm 2011-05-24 Januari - mars 2011 Omsättningen uppgick till 63,5 (44,6) Mkr Resultatet uppgick till 19,4 (13,3) Mkr, motsvarande 1,91 (1,31)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67 Förvaltningsresultat, Mkr 2 500 2 000 1 500 Fastighetsvärde, Mkr 100 000 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 Stockholm 2011-02-16 Oktober-december 2010 Omsättningen uppgick till 51,5 (2,2) Mkr Resultatet blev 5,1 (-1,8) Mkr, motsvarande 0,51 (-0,18) kr/aktie Eget kapital

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 Stockholm 2010-08-20 April-juni 2010 Omsättningen uppgick till 14,1 (22,5) Mkr Resultatet blev 0,3 (1,9) Mkr, motsvarande 0,03 (0,19) kr/aktie Eget

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2010

å r s r e d o v i s n i n g 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 A L M E q u i t y a b å r s r e d o v i s n i n g 2010 I N N E H Å L L Detta är ALM Equity AB 2 Femårskalas 4 viktiga händelser under året 5 vd har ordet 6 Affärsmodell

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

KARLBERGSVÄGEN 77 FASTIGHETS AB Delårsrapport januari-mars 2017

KARLBERGSVÄGEN 77 FASTIGHETS AB Delårsrapport januari-mars 2017 KARLBERGSVÄGEN 77 FASTIGHETS AB Delårsrapport januari-mars 2017 1 Tidig illustration över Karlbergsvägen 77-79 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET Emission av preferensaktier Notering av preferensaktier

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

K2A i korthet Flexibla planlösningar 7 K2A i korthet Flexibla planlösningar (forts) 8 Fastighets- och projektportföljen samt finansiell information Resultaträkning och kassaflöde Resultaträkning

Läs mer

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN.

SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN. PROCESS & ORGANISATION MARKNAD LANSERING METODISKT & LÅNGSIKTIGT FÖRSÄLJNINGSARBETE EFTERMARKNAD TILLTRÄDE WWW.CHOKLADFABRIKEN2.SE ETABLERAD PROCESS MED TYDLIGT

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2016

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2016 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2016 Stockholm 2016-11-24 Januari september 2016 Omsättning 863,5 (704,7) Mkr. Rörelseresultat 165,1 (150,1) Mkr. Resultat 131,5 (127,5) Mkr, motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION 28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 MARKNADSDATA DEL 3 TILLVÄXT DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL AFFÄRSIDÉ Stendörren Fastigheter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429. Kommunstyrelsens arbetsutskott 99 Utdrag ur PROTOKOLL - ojusterat 2015-08-10 Information om utdelning från Alsikebolaget 2015-2019 KS-2015/429 Ärende Simon Granit, ekonomichef för de kommunala bolagen,

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-25 Januari december 2015 Omsättningen 934,4 (895,7) Mkr. Rörelseresultatet 191,8 (169,0) Mkr. Resultatet 161,4 (142,7) Mkr, motsvarande 12,98

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad.

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad. Fabege Fastighetsportfölj och projekt Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Portföljstrategin ger stöd till våra verksamhetsområden

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att: Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016 Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag 31 augusti 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader i

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare

Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare Vi lokaliserar, omdisponerar och optimerar ytor för att skapa attraktiva bostäder med ett ökat värde.

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer