Förstudie pensionärer September-november, 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie pensionärer September-november, 2012"

Transkript

1 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman

2 Kronofogdens omvärldsanalys 2012 visade signaler att pensionärer kunde vara en särskild riskgrupp för att drabbas av överskuldsättning. Därför bestämdes att en förstudie skulle tas fram för att kartlägga den utpekade riskgruppen. Förstudien fokuserar på blivande pensionärer och deras förutsättningar. Detta för att se med vilka förutsättningar framtidens pensionärer, som grupp, kommer att möta pensionsavgången. De signaler som förstudien tar avstamp i är: - Budget- och skuldrådgivare varnar om fler ärenden från pensionärer - Det nya kreditsamhällets eventuella påverkan på blivande pensionärer - Omställning från förvärvsarbetande till pensionär - Ökat antal ärenden med pensionärer och blivande pensionärer hos Kronofogden Följande områden har kartlagts: - Attityder/betalningsförmåga bland blivande pensionärer (55-64 år) - Regeringens framtidsplaner för pensionärer - Pensionärer och blivande pensionärer för verkställighet hos Kronofogden - Framtida pensionärsgrupper med risk för låg pension - Andra myndigheters insatser kopplade till pensionärer och blivande pensionärer - Blivande pensionärers (55-65 år) levnadsförhållanden Attityder/betalningsförmåga År 2010 genomförde TNS/SIFO en segmentundersökning på uppdrag av Kronofogden personer som speglade befolkningen mellan år intervjuades. Segmenteringen baserades på respondenternas attityder när det gäller var ansvaret ligger om en individ har ekonomiska problem kombinerat med deras betalningsförmåga de närmaste två månaderna. Utifrån denna segmentundersökning har Kronofogden tagit fram specifik information kopplad till åldersspannet år. Underlaget ger en fingervisning om gruppens attityder och betalningsförmåga. Underlaget grundar sig på djupintervjuer med 495 individer i åldersspannet.

3 Segmentundersökningen utgår från en matris om sex olika fält som motsvarar befolkningen. I det fält där befolkningen löper mycket hög risk att drabbas av överskuldsättning anser individen att det egna ansvaret är lågt och det konstateras att individens betalningsförmåga är ett problem. I fallet blivande pensionärer (55-64 år) hamnar majoriteten i den gröna rutan på övre raden i mitten Ej risk segment 3 inga problem med betalningsförmågan och en balans mellan individens och samhällets ansvar. TNS/SIFO har gjort bedömningen att åldersgruppen inte är en riskgrupp. Detta grundar man bland annat på följande information: - Ur ett kunskapsperspektiv hade 70 procent av gruppen ett stort intresse för ekonomi och 52 procent ansåg att kunskaperna i ekonomi är bra eller som 11 procent svarade, mycket bra. Gruppen tänker inte speciellt mycket på sin ekonomi och anser att individen har ansvar för att hitta information om hur man sköter sin ekonomi och den bästa kunskapen får man när man själv sökt svaren och man kan då också vara en aktiv konsument procent av de tillfrågade skulle om de fick problem med sin ekonomi vända sig till en budget- och skuldrådgivare respektive banken. Om man inte klarar sin ekonomi är det individens ansvar. Att känna sig ekonomiskt oberoende och att kunna sova gott om natten är de drivkrafter man har procent av åldersgruppen uppger att de hade personer i sin närhet som de kan låna en mindre summa pengar av om de skulle behöva. Knappt 90 procent av de tillfrågade hade en sparad buffert (klarade av att betala en kontantutgift på minst kronor), vilket fördelade sig på 87 procent av männen och 90 procent av kvinnorna. 80 procent av gruppen svarade nej när de fick frågan om de levt över sina tillgångar. 80 procent hade inga pågående lån eller krediter.

4 - Under de senaste 12 månaderna hade 94 procent inte varit i den situationen att de inte skulle klarat att betala alla sina räkningar och 90 procent upplever inte att det är några problem med att betala sina räkningar under de kommande 2 månaderna. 2 procent angav att de är arbetslösa procent upplevde att de för tillfället är fullt friska och mår bra. Regeringens framtidsplaner Den arbetsföra befolkningen i Sverige minskar från cirka 75 procent 2010 till ungefär 70 procent Om tjugo år beräknas var fjärde svensk vara över 65 år - och de flesta av dem kommer att vara friska och aktiva. En följd av detta är att i ett längre perspektiv kommer befolkningen att behöva arbeta mer och längre upp i åldrarna. Som pensionssystemet är utformat idag kommer pengarna inte räcka till åt alla pensionärer som lever friskare och längre. Bättre information om tjänstepension och privat sparande kommer få stor betydelse för hur stor den totala pensionen blir. Informationen om den allmänna pensionen som den ser ut idag är därför inte tillräcklig för att kunna göra rationella val mellan arbete, sparande och fritid. Det måste tydliggöras vilka effekter olika beslut såsom att jobba deltid, pensionsspara privat eller gå i förtida pension kan få för den samlade pensionen. En samlad pensionsinformation är av stor vikt för att detta skall kunna genomföras. Något beslut finns inte i dagsläget för hur detta skall genomföras men en seriös diskussion förs och beslut rörande frågan kommer inom de närmaste åren. Ett blocköverskridande samarbete kallat Pensionsgruppens arbete behandlar dessa frågor. I det korta perspektivet kopplat till pensionärers inkomster kan nämnas att regeringen höjt landets ålderspensionärers pensioner med 340 kronor det senaste året (2012). Under 2013 höjer man med ytterliggare 492 kronor. 1 Ärenden för indrivning hos Kronofogden I Kronofogdens register finns det i dagsläget cirka personer. Detta inkluderar fysiska personer och personer med tillfälliga personnummer. Totalt har 4,6 procent av den totala befolkningen ( personer) 2 skulder för indrivning hos Kronofogden. I åldersspannet år har cirka individer skulder hos Kronofogden vilket gör att 3,9 procent i det åldersspannet förekommer. Bland dem som är 66 år och äldre förekommer cirka individer vilket utgör 1,9 procent av åldersgruppen. Om vi väljer att fokusera på när personer (födda 1947) får sin första skuld hos Kronofogden visar det sig att de flesta får sin första skuld (82 procent) innan de fyllt sextio år. Redan när aspx

5 dessa individer är i femtioårsåldern (52 år) har flertalet (68 procent) förekommit i myndighetens register med minst en första skuld. Fyra procent av befolkningen får sin första skuld året de fyller 65 år. Detta talar för att skulderna börjar belasta dessa individer tidigare i livet. Själva pensionsavgången är alltså inte en faktor i sig. 3 Sammantaget kan konstateras att pensionärer (66+ år) och blivande pensionärer (55-65 år) har en lägre förekomst hos Kronofogden än genomsnittet av befolkningen. Samt att de som förekommer i Kronofogdens register oftast ådrar sig skulder långt tidigare än när de börjar närma sig pensionsavgången. 4 I sammanhanget bör dock nämnas att det sker en ökning av skulder bland blivande pensionärer i åldersgruppen år. Mellan 2007 och 2012 har dessa skulder ökat med 3,5 procent. Bland pensionärer (66+) har ökningen under samma period ökat med 15,5 procent. Vad man bör ha i åtanke, och som tidigare nämnts, är att 1,9 procent av den genomsnittliga pensionären förekommer i Kronofogdens register. Ökningen sker alltså från mycket låga nivåer. 5 Framtida pensionärsgrupper med risk för låg pension Det finns grupper inom samhället som löper stor risk att få lägre pension än andra. Framförallt handlar det om egenföretagare, deltidsarbetande och utrikes födda. I fallet med de utrikes födda handlar det oftast om att de har jobbat för få år i Sverige. Det kan även vara så att deras arbetsgivare inte betalat in till tjänstepensionen. Ofta är det företag med ett fåtal anställda eller egenföretagare som brister i detta avseende. Kvinnor har i genomsnitt en lägre pension när de fyllt 65 år och gått i pension. Däremot förkommer män i samma åldersspann i större utsträckning i Kronofogdens register. 6 I sammanhanget bör nämnas att en låg pension, alltså inkomsten, inte är en faktor som ger risk för ökad överskuldsättning. 7 Andra myndigheters insatser Pensionsmyndigheten arbetar idag med gruppen 55+ genom att erbjuda muntlig information på stormöten kallade Inför pensionen. Mötena besöks i stor utsträckning av dem som redan fyllt 60 år. I informationen ingår ett stycke från Kronofogdens Gilla din ekonomi. Denna information handlar om att fler pensionärer hamnar i Kronofogdens register och att man bör göra en tidig prognos om hur mycket pengar man får kvar när man blivit pensionär. Just nu håller Pensionsmyndigheten på med en segmenteringsgruppering. Till våren 3 Kronofogden, Personer födda 1947 eller tidigare med skuld i Kronofogdens register 4 Kronofogden, Plex, Ibid. 6 Inkomstfördelning bland pensionärer, Rapport till finanspolitiska rådet, Alla vill göra rätt för sig, s. 23, KFM Rapport 2008:1

6 kommer myndigheten att rikta sig till kvinnor 55+ som anses som en riskgrupp. I dagsläget arbetar man enbart med denna grupp men de kommer kanske att rikta sig till andra målgrupper när segmenteringsundersökningen är klar. I dagsläget jobbar Pensionsmyndigheten också med att utöka och förbättra informationen på sin webbplats. 8 Inom Försäkringskassan finns idag inga projekt som arbetar med målgruppen pensionärer. När det gäller pensionen är det överflyttat till Pensionsmyndigheten. 9 Skatteverket tar i dagsläget fram en förstudie för olika företeelser och faktorer som ska vidareutvecklas under Att finna vägar att underlätta för pensionärer att inte hamna i situationen med kvarskatt är en av faktorerna de jobbar med. Skatteverket avser också att inleda ett samarbete med Pensionsmyndigheten för att nå ut med information till alla blivande pensionärer. Skatteverket ser även över informationen för pensionärer på sin webbplats. 10 Blivande pensionärers (55-64 år) levnadsförhållanden Uppgifterna i följande avsnitt är hämtade från SCB:s statistikdata: Undersökningarna av levnadsförhållandena (ULF/SILC) åren 2010/2011. SCB:s undersökning bygger på skattade genomsnittsvärden på sammanlagt individer (55-64 år). Åldersgruppen utgör drygt 12 procent av befolkningen i riket. Kartläggningen syftar till att ge ett underlag gällande blivande pensionärers levnadsförhållanden. Gällande civilstånd kan man konstatera att det finns en hög andel gifta inom åldersgruppen (58 procent). Jämfört med hela befolkningen (+18 år) ligger andelen gifta runt 40 procent. Om vi i ekonomiskt avseende betraktar detta civilstånd som en trygghet (genom det ömsesidiga försörjningsansvaret) torde åringarna vara säkrare i detta avseende än resten av befolkningen. Drygt 74 procent av åldergruppen äger sin bostad. Det är nästan tio procent högre jämfört med hela befolkningen (16+ år). I ekonomiskt avseende kan detta betyda att åldergruppen sitter på realtillgångar som kan kapitaliseras i ett läge där inkomsterna skulle förändras negativt. Alternativt att deras boendekostnader är lägre och att de kan minska utgifterna vid pensioneringen. Närmare 73 procent inom åldergruppen anger att de förvärvsarbetar. Motsvarande siffra för hela befolkningen (16-64 år) är drygt 70 procent. 4,7 procent uppgav sig vara arbetslösa vilket jämfört med hela befolkningen (16-64 år) är en procent lägre (5,7 procent). Angående inkomsterna av tjänst fördelat på åldergrupperna, så ligger inkomstspridningen hyfsat jämt över normalfördelningskurvan. Andelen kvinnor med låga inkomster är cirka tre 8 Peter Sylén, informatör, Pensionsmyndigheten, Kundcenter för partner, Försäkringskassan, Catharina Skarica, verksamhetsutvecklare, Skatteverkets huvudkontor, 2012

7 procent högre än för männen. Jämförande siffror för hela befolkningen saknas, varför det är svårt att säga om åringarnas inkomster är bättre eller sämre som helhet. Andelen personer som pensionsparat en eller flera gånger om året är mycket hög inom åldergruppen år. Drygt 90 procent av de förvärvsarbetande uppger att de sparat. Motsvarande siffra för befolkningen i övrigt är 81 procent. Bland de förvärvsarbetande (55-64 år) är det fler kvinnor än män i inkomstklasserna låg och medel som pensionssparar privat. I de högre inkomstklasserna (> kronor per år) är männens andel högre. I ekonomiskt hänseende visar siffrorna att det finns en planering inför ålderspensioneringen. Ett mått på tillståndet i den privata ekonomin är att bedöma kontantmarginalen. SCB redovisar statistik på hur många hushåll som kan få fram kronor i kontanter inom en månads tid. 12,2 procent av åringarna uppgav att de inte skulle klara detta. Motsvarande siffra för hela befolkningen (16+ år) är högre, 17,3 procent. SCB har även statistik som indikerar om hushållet anser sig ha ekonomiska problem. Definitionen av ekonomiska problem är om hushållet under de senaste 12 månaderna kommit efter med betalningen av någon hushållsräkning eller bolåneränta. Befolkningen i stort har en något högre andel ekonomiska problem och har sämre möjlighet att snabbt få fram ett större belopp kontanter (6 procent) än vad åringarna (4,6 procent) har. Slutligen redovisas något om åldergruppen år och deras hälsotillstånd. 74 procent anger att de har ett gott hälsotillstånd. Motsvarande andel för hela befolkningen (16+ år) är 78 procent åringarna har även en högre andel som anger dåligt hälsotillstånd (7,3 procent) i jämförelse med resten av befolkningen (5,6 procent). Ett gott tecken är dock att nästan 75 procent av åldergruppen år är vid god hälsa. I ekonomiskt avseende innebär det att de kan fortsätta arbeta och därigenom ha en stabilare ekonomi. 11 Sammanfattning Utifrån underlaget gör Kronofogden bedömningen att pensionärer, eller blivande pensionärer, inte är någon omedelbar riskgrupp för överskuldsättning. Här nedan följer en sammanfattning av det underlaget: - En låg andel förekommer i Kronofogdens register bland blivande pensionärer (55-65 år, 3,9 procent). Bland pensionärer är förekomsten i registret ännu lägre (66+, 1,9 procent). Som jämförelse kan konstateras att 4,6 procent av befolkningen förekommer i Kronofogdens register. - Majoriteten av pensionärer i Kronofogdens register har fått sina första skulder innan de fyllt 52 år (68 procent). 82 procent har fått sin första skuld innan de fyllt 60 år. Skulder är med andra ord inte något som står i direkt relation till pensionsåldern. - Gruppen har ett individuellt ansvar för sin ekonomiska situation och en god betalningsförmåga. Bland blivande pensionärer (55-64 år) finns en hög andel som kunnat 11 SCB Undersökning/ULF, 2010/2011

8 betala sina räkningar de senaste tolv månaderna, en hög andel som har ett intresse för ekonomi, ett lågt antal som har krediter, ett lågt antal som levt över sina tillgångar, en hög andel buffertsparar, en hög andel pensionssparar, låg arbetslöshet, högre framtida pensioner och en hög andel som äger sin bostad. De signaler som inkommit från budget- och skuldrådgivare om ärenden från fler pensionärer är svåra att uttala sig om. Det finns ingen statistik att ta ställning till, utan detta grundar sig enbart på en uppskattning från budget- och skuldrådgivares sida. Utifrån förstudiens underlag är pensionärer tvärtom en av de grupper som förekommer i mycket liten utsträckning hos Kronofogden. Det nya kreditsamhällets påverkan på blivande pensionärer synes bli mindre än befarat. Blivande pensionärer har en mycket god finansiell situation och förmåga. Dessutom har man inställningen att det både är upp till samhället och individen att ta itu med finansiella problem, om sådana skulle uppstå. Med bakgrund av detta tyder det mesta på att omställningsproblemet från förvärvsarbetande till pensionär inte blir ett stort problem. Gruppen kommer även att vara satt under ett utökat informationsflöde då regeringens planer är att intensifiera kunskaper om sparande och ge mer information om att gå tidigare respektive senare i pension.

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Omvärldsanalys 1. april 2012

Omvärldsanalys 1. april 2012 Omvärldsanalys 1 april 2012 1. Inledning Följande omvärldsrapport tar sin utgångspunkt i de händelser i omvärlden som kan tänkas påverka Kronofogden under de närmaste åren. När det gäller konsekvenserna

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder

PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder Konsumentverket/KO PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING......2 2. Inledning...6 2.1 BAKGRUND OCH UPPDRAG...6 2.2 METOD...6 2.3 DEFINITIONER...7

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer