Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)"

Transkript

1 Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående så kan dessa tankar ha ett värde som underlag vid planering av framtida insatser. Efter de generella funderingarna kommer de åtgärder som gjordes på respektive ställe och hur dessa föll ut. 1 Generellt om alla målgrupper Även om man kan identifiera bra förmedlare och organisationer, som har namn och adresser till personer ur respektive målgrupp, så är det sällan så att man själv kan få tillgång till dessa uppgifter. Sekretess och andra skäl gör att man inte lämnar ut uppgifterna. Däremot kan man många gånger etablera ett samarbete så att information om att biblioteket erbjuder introduktioner i Internet kan gå ut med annan information från förmedlaren. Här gäller det att vara ute i god tid, eftersom förmedlaren kanske bara skickar ut sådan information ett par gånger per år. Om det inte finns något bra naturligt tillfälle att medverka i förmedlarens information så kan man kanske få eller köpa en tjänst, så att man själv gör ett brev och lägger i kuvert med frankering och sedan sätter förmedlaren på adressetiketter och postar breven. Det kan också finnas tillfällen till muntlig information i samband med möten som förmedlaren håller, och detta är bra tillfällen man inte ska missa. Muntlig information har alltid större effekt än skriftlig, och särskilt när vi vänder oss till grupper som kanske inte så vana att läsa mycket. I vilken mån förmedlaren vill medverka i att sprida information beror både på förmedlarens organisationsstruktur och synen på biblioteket. Generellt kan man nog påstå att biblioteket har bra status, många anser att kostnadsfria erbjudanden från biblioteket är något som känns positivt att förmedla. Det är inte troligt att någon ur målgruppen kan tänkas bli sur för att förmedlaren medverkat i detta, som man skulle kunna bli om det är ett kommersiellt reklamerbjudande. Det är oerhört viktigt att erbjudandets budskap formuleras på ett sådant sätt att både förmedlare och målgrupp känner att det är något attraktivt som riktar sig direkt till denna målgrupp. Alltså inte som något generellt bibliotekserbjudande, eftersom många fortfarande ser biblioteket som enbart ett utlåningsställe för romaner, och då känns det irrelevant för t.ex. småföretagare och personer med lässvårigheter. 2 Småföretagare Alla småföretagare är inte med i företagarföreningen/föreningarna, men några är det. (En del tvekar p.g.a. medlemsavgiften.) Hur man får kontakt med företagarföreningar vet kommunens handläggare för näringsfrågor. Den personen kan också tänkas ha adresser 1

2 och/eller e-postadresser till många enskilda företagare. Detta beror på hur aktiv kommunen är att bjuda in till möten osv. Nyföretagarcentrum känner till en del av de nystartade företagen och arbetsförmedlingen känner till vilka som har fått bidrag till näringsverksamhet (d.v.s. Starta-eget-bidrag). Lärcentra har ofta kontakt med vissa företagare. I Valdemarsvik har lärcentra redan haft kurser med ett stort antal småföretagare och har därför en omfattade kontaktlista. Den lokala telefonkatalogens har en särskild rosa del för företag och där finns alla som har egen telefon (dock med viss eftersläpning). Tänk dock på att gula sidorna är en annonsdel där man betalar för sin medverkan. Detta gäller även ämnessökning i gula sidorna på Internet. Däremot kan man söka enskilda firmanamn i gula sidorna på Internet och då fungerar det som i företagsdelen. Även har ett företagsregister som man kan söka i men det är enligt samma annonseringsprincip som gula sidorna. Företag får massor av reklam. Om man gör ett utskick bör man samarbeta med någon av förmedlarna så att det får större tyngd och har större chans att bli läst. Att man ringer upp efteråt har störst chans att få effekt. Att nå företagarna per telefon kan vara svårt, men det kan vara tillräckligt bra att lämna ett meddelande på deras telefonsvarare. Om det är affärsinnehavare o. dyl. kan man gå förbi personligen. Nyttoaspekten är viktigast, utgående från deras roll som företagare. Man kan betona att de behöver kolla vad som händer i branschen och förändring i lagar och bestämmelser, och att de kan hitta vägar som är administrativt lättare än att jaga personer via telefon. Tidsvinst är viktigare att betona än att de blir bättre på vad de gör, för tid är pengar. Hur vi gjorde i Valdemarsvik I slutet av augusti gjordes ett stort utskick av Lärcentrum till företagare i Valdemarsvik. Adresserna hämtades från tidigare kontakter och från företagarföreningar och nätverk. I utskicket fanns en kortfattad beskrivning av de fem blocken som ingick i en gemensam satsning (mer om dessa block finns i modellbeskrivningen) och en inbjudan till en informationskväll där blocken presenterades mera detaljerat. På informationskvällen medverkade projektledaren och bibliotekschefen. Ett trettiotal företagare var intresserade av något eller några av blocken, men till Internetblocket blev det först bara fyra anmälningar. Två personer som arbetar deltid på biblioteket och även har företag anmälde sig också, så att det blev sex. Ett ganska magert resultat utifrån så många inbjudningar och det hjälpte tydligen inte att vi talade så glödande om detta på informationsmötet. Men det ÄR svårt att få med småföretagare på kurser, eftersom tid är en sådan bristvara för denna grupp. 3 Äldre Här avses den generella gruppen, som inte har behov av särskilt stöd i boende m.m. 2

3 Det finns ju flera olika pensionärsorganisationer och de har ofta en livaktig verksamhet. Bland de målgrupper vi har valt för introduktionerna är det nog pensionärerna som har högst grad av organisationstillhörighet. Det finns dock också en hel del pensionärer som känner sig alldeles för ungdomliga och självständiga för att vilja vara med i en pensionärsorganisation. Röda Korset har verksamhet i flera kommuner och medelåldern hos dem som deltar är hög. Ex. i Valdemarsvik träffas de ibland på biblioteket och löser frågetävlingar. En möjlighet är att samarbeta med ett eller flera studieförbund. Dessa har ju ofta ett speciellt utbud för seniorer där detta kan passa bra in. Men går det att samarbeta utan att det blir någon kostnad för introduktionen? Och kan studieförbund känna en konkurrens, att biblioteket erbjuder gratis vad de redan har i sitt utbud? Man måste också tänka på att studieförbunden har olika politisk och organisatorisk profil. ABF står ex. nära socialdemokraterna och Medborgarskolan står nära moderaterna. En del seniorer väljer av ideologiska skäl det ena studieförbundet framför det andra, och biblioteket får ju inte heller förknippas med någon speciell inriktning, utan bör samarbeta med alla som finns representerade på orten. Vill man göra detta måste man vara ute i god tid. Programbladen görs klara före sommaren när det gäller höstens utbud. En fördel är att många äldre redan besöker biblioteket, för att låna böcker och/eller läsa tidningar. Om all bibliotekspersonal pratar med äldre besökare om introduktionerna, och lägger ut inbjudningar på disken och på andra strategiska ställen i biblioteket kommer man att nå många på ett par månader. Man kombinerar detta med att sätta upp inbjudningar på allmänna anslagstavlor i mataffärer m.fl. ställen. Hör också med pensionärsorganisationerna (och ev. Röda Korset) om möjligheten att medverka vid något möte och att ha inbjudningar till utdelning i deras lokaler. Och fundera över ev. samarbete med studieförbund. Budskapet bör vara en blandning av nytta och nöje. Intresse för Internet kan ex. väckas om man upptäcker att man kan läsa om sin hembygd. I Östergötland har vi exempelvis Kulturarv Östergötland med många gamla bilder och annat intressant material. För nyblivna pensionärer är ofta resor mycket intressanta och de kan lockas av all information kring turistmål och möjlighet att boka egna kombinationer via nätet. I denna grupp finns det inte datorer i hemmet i samma utsträckning som i yngre grupper, och bara tillgången till supportservad dator och bredband är attraktivt. Ovana vid att läsa på skärm kan kanske kompenseras av att man visar hur man kan förstora texten på skärmen, och att den texten på det sättet kan bli mera lättläst än tidningstext och pocketböcker. Hur vi gjorde i Boxholm Till den första testomgången handplockade biblioteket låntagare i rätt ålder genom att bearbeta dem personligen. 9 personer deltog i de två introduktionerna under våren. 3

4 Till höstens visningar gjordes ett inbjudningsblad som lades på biblioteksdisken. Bibliotekspersonalen visade detta för personer ur målgruppen när de besökte biblioteket. Innan den första visningen hade personalen hunnit informera på ett möte hos en pensionärsorganisation. I denna organisation fanns det en tongivande person som var mycket negativ så responsen blev mindre här. Fyra personer kom denna gång, men dessa kände sig så osäkra att de ville gå om steg 1 vid det andra tillfället. Innan detta andra tillfälle hade bibliotekspersonalen hunnit informera hos en annan pensionärsorganisation, som var betydligt mer positiv än den första, så denna omgång av steg 1 blev fulltecknad (10 platser). Man måste ju gå till befintliga medlemsmöten hos organisationer, så det hade kanske varit bra att datumlägga det första introduktionstillfället till efter att man hunnit ut till båda organisationerna. För övrigt fungerade marknadsföringen bra, eftersom steg 2 och steg 3 hade 9-10 deltagare vid vardera två tillfällen, vissa gick alla tre stegen medan andra deltog i enstaka steg. Steg 3 hade först planerats till endast ett tillfälle men fick dubbleras p.g.a. efterfrågan. 4 Äldre med behov av särskilt stöd Här avses personer som har äldreomsorg eller bor i olika former av serviceboende. Hemtjänstpersonal är viktiga förmedlare. Här bör man dock tänka på att denna personal kanske inte själva använder Internet i så stor utsträckning, särskilt inte de äldre bland personalen. Kanske förstår de då inte nyttan eller nöjet med detta. På vissa ställen finns det väntjänster, alltså friska pensionärer som besöker andra äldre med visst behov av stöd. Pensionärsorganisationerna och äldreomsorgsenheten känner säkert till om någon sådan verksamhet finns i kommunen. Förmedlarna från hemtjänsten och olika organisationer är helt nödvändiga för att nå gruppen. Direktutskick är ingen bra metod. För denna grupp är det kanske inte så attraktivt att knappa själv, åtminstone inte i första skedet. Betoningen ligger snarast på att vi visar en del av det som finns, så kan de sedan efterfråga det på biblioteket så mycket de vill. Patientfass och olika medicinska sidor kan vara nyttodelen, lokalhistoria m.m. nöjesdelen. Hur vi gjorde i Ödeshög Varannan tisdag tar Väntjänsten med sig fyra äldre personer, som bor på ålderdomshem, till biblioteket. Det kan vara olika personer gång från gång, och inför denna visning hade Väntjänsten valt ut personer som man trodde skulle ha glädje av det som visades. En av deltagarna var dock synskadad och uppskattade inte visningen. Där blev det alltså en miss i samarbetet med Väntjänsten, som ju annars är en bra kanal i detta sammanhang. 5 Personer med utvecklingsstörning LSS-enheten i kommunen har adresser till alla i målgruppen som de har haft kontakt med, vilket borde vara de flesta i vuxen ålder. Även landstingen har en LSS-enhet inom sin 4

5 habilitering, men där är det troligt att de har bättre kontakt med barn och ungdomar än med de vuxna. LSS-enheten har också adresser till alla ledsagare, kontaktpersoner, gruppbostäder och daglig verksamhet. Läsombudsprojektet Rätten till läsning har ju fortfarande kvar en nätverksorganisation och via den når man personal på gruppbostäder som redan är intresserade av böcker och bibliotek och som kanske kan nappa även på detta. I Kalmar län finns ett Projekt ITombud som är en förlängning på läsombudsprojektet, där man utbildar personal inom omsorgen att kunna vägleda på Internet. Se för allmän information, för att nå deras studiematerial måste man dock vara inloggad användare. Det finns särvux, på samma sätt som komvux, men det är naturligtvis bara en mindre del av målgruppen som går där. Å andra sidan är detta en del av målgruppen som troligen skulle ha ett ganska stort intresse för Internet-introduktioner. En viss sådan kunskap får de nog i skolarbetet, men biblioteket kan lägga till andra, mera fritidsbetonade, aspekter. När det gäller handikapporganisationer för personer med utvecklingsstörning är FUB den största, men när man tittar på deras webbplats (http://www.fub.se/fub/lansforbund/27) finns det inte listat några lokalföreningar i någon av våra tre kommuner. Det står inte heller utskrivet någon regional nivå, men där kan man ju kolla med Linköping eller Norrköping. En del studieförbund har särskilt inriktad verksamhet för målgruppen, t.ex. har Studieförbundet Vuxenskolan varit aktiva inom det området. Målgruppen har en stor bredd när det gäller förmåga och intresse att lära sig mer om Internet. Här måste man använda sig av förmedlare som kan avgöra vem som skulle kunna ha glädje av introduktionen. Det sker dock ibland en undervärdering av målgruppens intresse och möjligheter hos förmedlarna, så man bör arbeta med flera olika förmedlare som kanske träffar samma personer. En kontaktperson och en personal i gruppbostad kan ha olika uppfattning. Inbjudan ställs till förmedlare men ska vara skriven på ett sådant lätt sätt att dessa kan visa inbjudan för personer i målgruppen. Man skriver inte ut att inbjudan går till personer med utvecklingsstörning, utan gör det indirekt genom att säga att introduktionerna görs på ett lätt språk och att vi börjar helt från början. Betoningen är på att man kan hitta sidor som är roliga att använda, och man tonar ner biblioteks- och nyttoaspekten. Man ska också betona att de får fråga hur mycket de vill, om och om igen på biblioteket, så de behöver inte lära sig utantill vad som sägs på introduktionen. Hur vi gjorde i Ödeshög och Kinda I Ödeshög tog biblioteket kontakt med särvux, men det visade sig att det bara fanns en elev där så gruppen fick bli den eleven och hans lärare. 5

6 När Kinda tog vid diskuterade vi hur vi skulle kunna nå personer med utvecklingsstörning. Bibliotekspersonalen föreslog bl.a. en särskoleklass på högstadienivå, vilket jag kände mig ganska tveksam till. Dels ser jag projektet som riktat till vuxna personer och dels räknar jag med att dagens skolelever får en viss Internetvana. Vi pratade också om att ta kontakt med gruppbostäder i Kisa och Rimforsa. Att få till stånd visningar för boende på gruppbostäder gick inte. Personalen var negativ, man kunde inte dela upp gruppen för att vissa skulle kunna vara med, och dessutom ansåg man att de boende inte skulle kunna tillgodogöra sig vad biblioteket kunde lära ut. Detta är mycket beklagligt, men inte så ovanligt. Personal inom omsorgen har ibland en tendens att fokusera mest på praktiska behov och kan ibland underskatta vad personer med utvecklingsstörning kan klara av eller ha glädje av. Troligen fanns det också vissa missuppfattningar om viken nivå bibliotekets handledning skulle ligga på, man misstrodde nog förmågan att lära ut enkla saker på ett enkelt sätt. Det blev alltså bara en visning i Kisa, för tre elever ut särskoleklassen. Denna klass besöker biblioteket varje vecka, och tre elever hade sagt att de ville vara med på detta. 6 Personer med läs- och skrivsvårigheter FMLS, handikapporganisationen, har sin länsförening i Norrköping (http://www.fmls.nu/start.asp?sida=4254). Det finns inga lokalföreningar i våra tre kommuner. Ordföranden i länet arbetar på Mediacentralen som är integrerat i Norrköpings stadsbibliotek, och hon är mycket positivt inställd till bibliotek. Det är dock bara en minoritet som är med i FMLS. Den stora gruppen väljer snarast att dölja sitt funktionshinder, så det är inte lätt att identifiera och nå dem. Här får man fundera på kringvägar, att bjuda in på ett bredare sätt. Förmedlare kan vara fackföreningar och personalavdelningar på större arbetsplatser, komvux på grundnivån och faktiskt vanliga grundskolor. Tanken med grundskolan är att barnen får med sig en inbjudan, i stil med du som är förälder och är ovan att använda datorer. Man behöver kombinera flera förmedlare och så långt som möjligt ge muntlig information. Gå till en FMLS-träff och be dem man träffar där berätta för andra de känner. Kanske kan man få vara med på ett personalmöte eller fackmöte på större arbetsplatser. Kompletta den muntliga informationen genom att dela ut en lättläst skriven inbjudan. Man kommer aldrig att veta om man har nått just denna målgrupp eller om det bara var allmänt datorovana personer som kom. Kanske kan man gissa om man ser hur personerna stavar när de ska söka något. Det är extremt viktigt att budskapet görs rätt för denna grupp. Inte någonstans får det stå att det handlar om läs- och skrivsvårigheter, utan betoningen är på ovana vid datorer och Internet. Betoningen är också på praktisk nytta att man lätt kan hitta bra, vardagsanvändbara ställen och inte behöver leta själv. Här är balansgången svår för en vanlig person är det ett argument att man inte behöver sitta i telefon utan kan läsa informationen direkt, men för en dyslektiker är det ofta 6

7 tvärtom. Det kan däremot vara ett argument att man kan fylla in elektroniska, nedladdade blanketter direkt i datorn (med hjälp av stavningsprogram), i stället för att få pappersblanketter skickade till sig. Man måste komma ihåg att många dyslektiker ser biblioteket som en fasansfull plats, full med svåra böcker, och inte gärna går dit. Man måste använda både humor och avdramatisering, typ Gillar du inte böcker? Kom då till biblioteket så visar vi dig en massa annat! Hur vi skulle ha gjort i Ödeshög Det vi planerade att göra var att bjuda in via fackföreningar och personalavdelningar på några företag med industiinriktning. Vi skulle ta kontakt med dem och be att få medverka i något personalmöte samt bearbeta facket så att de skulle stödja detta. 7 Personer med annat modersmål Organisationer och förmedlare att nå målgruppen I vissa språk/land-grupper är organisationstillhörigheten hög, i andra är den lägre. Dessutom saknas flertalet av kvinnorna ofta i organisationerna. Kommunens flyktingsamordnare känner säkert till vilka organisationer som finns i kommunen. En komplikation är att vi knappast har råd att anlita tolkar i introduktionerna, så att de personer som kommer måste ha en grundläggande förståelse av lätt svenska. SFI kan vara en bra samarbetspartner, där går ju målgruppen under en längre tid. Kommunen har ansvar för flyktingar som fått uppehållstillstånd, men strikt sett är det inte de kommunala biblioteksresurserna som ska användas till asylssökande. Om detta kan man läsa mer i rapporten Var femte låntagare. Medieförsörjning på andra språk än svenska i Östergötlands och Jönköpings län (Nr 2003:2 i skriftserien Biblioteken i Östergötland publicerar, finns även att läsa på Länsbibliotek Östergötlands webbplats I detta projekt är det den förstnämnda gruppen vi riktar oss till. Inget bibliotek har valt denna grupp som sin primära grupp. Man tycker att det känns svårt att hitta rätt nivå, med hänsyn taget till både språkkunskaper och tidigare datorvana. Inom detta projekt vill man först testa med någon enstaka grupp, för att senare gå vidare när man känner sig mer varm i kläderna. Ovanstående resonemang är utifrån gruppen som helhet. Självklart finns det individer med annat modersmål även i de andra grupperna, ex. ganska många småföretagare. SFI förefaller vara det alternativ man kan pröva först. Nyttoaspekten är viktig, att man kan hitta användbara sidor för att lättare ta sig fram i det svenska samhället. Men också att man hittar tidningar och andra webbsidor på det egna språket. Det senare är dock ofta mera välkänt i flyktinggrupperna medan okunskapen om de svenska resurserna är mindre. 7

8 I de här grupperna finns det många utan egen dator, så där är möjligheten att boka bibliotekets datorer mycket attraktiv. Hur vi skulle ha gjort Biblioteken hade funderingar på att ta kontakt med respektive kommuns SFI för att där hitta någon lämplig grupp, men detta hanns alltså inte med. 21 dec 2005 Mona Quick Projektledare 8

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Visningarna i Boxholm gjordes först för en testgrupp på 9 personer, som gick steg 1 och steg 2. Själva introduktionen genomfördes

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Arbeta. för läsombud! litet PM. för. arbetsgrupper. pm för arbetsgrupper. centrum för lättläst

Arbeta. för läsombud! litet PM. för. arbetsgrupper. pm för arbetsgrupper. centrum för lättläst Arbeta för läsombud! litet PM för arbetsgrupper 1 Innehåll Förord 2 Vad ska arbetsgruppen göra? 3 Hur startar vi? 4 sammankallande adressansvarig arbetsplan Samarbete med projektledare och länsgrupp 4

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner!

augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner! augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner! Klippan-sektioner tycker ni det är ett konstigt ord? Sektion, det betyder en grupp som är en del av en förening. Klippan är en del av FUB. Det går bra att säga

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Nytt tänk kring stöd till elever Det var främst erbjudandet om ny teknik i klassrummen som gjorde

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan I detta nummer: Frukostvärd 13/1: NyföretagarCentrum Bergslagen TEMA: Hur ser vårt företagande ut och hur kan vi öka företagandet? Nytt från Företagarna - Årsmöte Handelskammarens vårevenemang - Seminarier

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer