Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)"

Transkript

1 Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående så kan dessa tankar ha ett värde som underlag vid planering av framtida insatser. Efter de generella funderingarna kommer de åtgärder som gjordes på respektive ställe och hur dessa föll ut. 1 Generellt om alla målgrupper Även om man kan identifiera bra förmedlare och organisationer, som har namn och adresser till personer ur respektive målgrupp, så är det sällan så att man själv kan få tillgång till dessa uppgifter. Sekretess och andra skäl gör att man inte lämnar ut uppgifterna. Däremot kan man många gånger etablera ett samarbete så att information om att biblioteket erbjuder introduktioner i Internet kan gå ut med annan information från förmedlaren. Här gäller det att vara ute i god tid, eftersom förmedlaren kanske bara skickar ut sådan information ett par gånger per år. Om det inte finns något bra naturligt tillfälle att medverka i förmedlarens information så kan man kanske få eller köpa en tjänst, så att man själv gör ett brev och lägger i kuvert med frankering och sedan sätter förmedlaren på adressetiketter och postar breven. Det kan också finnas tillfällen till muntlig information i samband med möten som förmedlaren håller, och detta är bra tillfällen man inte ska missa. Muntlig information har alltid större effekt än skriftlig, och särskilt när vi vänder oss till grupper som kanske inte så vana att läsa mycket. I vilken mån förmedlaren vill medverka i att sprida information beror både på förmedlarens organisationsstruktur och synen på biblioteket. Generellt kan man nog påstå att biblioteket har bra status, många anser att kostnadsfria erbjudanden från biblioteket är något som känns positivt att förmedla. Det är inte troligt att någon ur målgruppen kan tänkas bli sur för att förmedlaren medverkat i detta, som man skulle kunna bli om det är ett kommersiellt reklamerbjudande. Det är oerhört viktigt att erbjudandets budskap formuleras på ett sådant sätt att både förmedlare och målgrupp känner att det är något attraktivt som riktar sig direkt till denna målgrupp. Alltså inte som något generellt bibliotekserbjudande, eftersom många fortfarande ser biblioteket som enbart ett utlåningsställe för romaner, och då känns det irrelevant för t.ex. småföretagare och personer med lässvårigheter. 2 Småföretagare Alla småföretagare är inte med i företagarföreningen/föreningarna, men några är det. (En del tvekar p.g.a. medlemsavgiften.) Hur man får kontakt med företagarföreningar vet kommunens handläggare för näringsfrågor. Den personen kan också tänkas ha adresser 1

2 och/eller e-postadresser till många enskilda företagare. Detta beror på hur aktiv kommunen är att bjuda in till möten osv. Nyföretagarcentrum känner till en del av de nystartade företagen och arbetsförmedlingen känner till vilka som har fått bidrag till näringsverksamhet (d.v.s. Starta-eget-bidrag). Lärcentra har ofta kontakt med vissa företagare. I Valdemarsvik har lärcentra redan haft kurser med ett stort antal småföretagare och har därför en omfattade kontaktlista. Den lokala telefonkatalogens har en särskild rosa del för företag och där finns alla som har egen telefon (dock med viss eftersläpning). Tänk dock på att gula sidorna är en annonsdel där man betalar för sin medverkan. Detta gäller även ämnessökning i gula sidorna på Internet. Däremot kan man söka enskilda firmanamn i gula sidorna på Internet och då fungerar det som i företagsdelen. Även har ett företagsregister som man kan söka i men det är enligt samma annonseringsprincip som gula sidorna. Företag får massor av reklam. Om man gör ett utskick bör man samarbeta med någon av förmedlarna så att det får större tyngd och har större chans att bli läst. Att man ringer upp efteråt har störst chans att få effekt. Att nå företagarna per telefon kan vara svårt, men det kan vara tillräckligt bra att lämna ett meddelande på deras telefonsvarare. Om det är affärsinnehavare o. dyl. kan man gå förbi personligen. Nyttoaspekten är viktigast, utgående från deras roll som företagare. Man kan betona att de behöver kolla vad som händer i branschen och förändring i lagar och bestämmelser, och att de kan hitta vägar som är administrativt lättare än att jaga personer via telefon. Tidsvinst är viktigare att betona än att de blir bättre på vad de gör, för tid är pengar. Hur vi gjorde i Valdemarsvik I slutet av augusti gjordes ett stort utskick av Lärcentrum till företagare i Valdemarsvik. Adresserna hämtades från tidigare kontakter och från företagarföreningar och nätverk. I utskicket fanns en kortfattad beskrivning av de fem blocken som ingick i en gemensam satsning (mer om dessa block finns i modellbeskrivningen) och en inbjudan till en informationskväll där blocken presenterades mera detaljerat. På informationskvällen medverkade projektledaren och bibliotekschefen. Ett trettiotal företagare var intresserade av något eller några av blocken, men till Internetblocket blev det först bara fyra anmälningar. Två personer som arbetar deltid på biblioteket och även har företag anmälde sig också, så att det blev sex. Ett ganska magert resultat utifrån så många inbjudningar och det hjälpte tydligen inte att vi talade så glödande om detta på informationsmötet. Men det ÄR svårt att få med småföretagare på kurser, eftersom tid är en sådan bristvara för denna grupp. 3 Äldre Här avses den generella gruppen, som inte har behov av särskilt stöd i boende m.m. 2

3 Det finns ju flera olika pensionärsorganisationer och de har ofta en livaktig verksamhet. Bland de målgrupper vi har valt för introduktionerna är det nog pensionärerna som har högst grad av organisationstillhörighet. Det finns dock också en hel del pensionärer som känner sig alldeles för ungdomliga och självständiga för att vilja vara med i en pensionärsorganisation. Röda Korset har verksamhet i flera kommuner och medelåldern hos dem som deltar är hög. Ex. i Valdemarsvik träffas de ibland på biblioteket och löser frågetävlingar. En möjlighet är att samarbeta med ett eller flera studieförbund. Dessa har ju ofta ett speciellt utbud för seniorer där detta kan passa bra in. Men går det att samarbeta utan att det blir någon kostnad för introduktionen? Och kan studieförbund känna en konkurrens, att biblioteket erbjuder gratis vad de redan har i sitt utbud? Man måste också tänka på att studieförbunden har olika politisk och organisatorisk profil. ABF står ex. nära socialdemokraterna och Medborgarskolan står nära moderaterna. En del seniorer väljer av ideologiska skäl det ena studieförbundet framför det andra, och biblioteket får ju inte heller förknippas med någon speciell inriktning, utan bör samarbeta med alla som finns representerade på orten. Vill man göra detta måste man vara ute i god tid. Programbladen görs klara före sommaren när det gäller höstens utbud. En fördel är att många äldre redan besöker biblioteket, för att låna böcker och/eller läsa tidningar. Om all bibliotekspersonal pratar med äldre besökare om introduktionerna, och lägger ut inbjudningar på disken och på andra strategiska ställen i biblioteket kommer man att nå många på ett par månader. Man kombinerar detta med att sätta upp inbjudningar på allmänna anslagstavlor i mataffärer m.fl. ställen. Hör också med pensionärsorganisationerna (och ev. Röda Korset) om möjligheten att medverka vid något möte och att ha inbjudningar till utdelning i deras lokaler. Och fundera över ev. samarbete med studieförbund. Budskapet bör vara en blandning av nytta och nöje. Intresse för Internet kan ex. väckas om man upptäcker att man kan läsa om sin hembygd. I Östergötland har vi exempelvis Kulturarv Östergötland med många gamla bilder och annat intressant material. För nyblivna pensionärer är ofta resor mycket intressanta och de kan lockas av all information kring turistmål och möjlighet att boka egna kombinationer via nätet. I denna grupp finns det inte datorer i hemmet i samma utsträckning som i yngre grupper, och bara tillgången till supportservad dator och bredband är attraktivt. Ovana vid att läsa på skärm kan kanske kompenseras av att man visar hur man kan förstora texten på skärmen, och att den texten på det sättet kan bli mera lättläst än tidningstext och pocketböcker. Hur vi gjorde i Boxholm Till den första testomgången handplockade biblioteket låntagare i rätt ålder genom att bearbeta dem personligen. 9 personer deltog i de två introduktionerna under våren. 3

4 Till höstens visningar gjordes ett inbjudningsblad som lades på biblioteksdisken. Bibliotekspersonalen visade detta för personer ur målgruppen när de besökte biblioteket. Innan den första visningen hade personalen hunnit informera på ett möte hos en pensionärsorganisation. I denna organisation fanns det en tongivande person som var mycket negativ så responsen blev mindre här. Fyra personer kom denna gång, men dessa kände sig så osäkra att de ville gå om steg 1 vid det andra tillfället. Innan detta andra tillfälle hade bibliotekspersonalen hunnit informera hos en annan pensionärsorganisation, som var betydligt mer positiv än den första, så denna omgång av steg 1 blev fulltecknad (10 platser). Man måste ju gå till befintliga medlemsmöten hos organisationer, så det hade kanske varit bra att datumlägga det första introduktionstillfället till efter att man hunnit ut till båda organisationerna. För övrigt fungerade marknadsföringen bra, eftersom steg 2 och steg 3 hade 9-10 deltagare vid vardera två tillfällen, vissa gick alla tre stegen medan andra deltog i enstaka steg. Steg 3 hade först planerats till endast ett tillfälle men fick dubbleras p.g.a. efterfrågan. 4 Äldre med behov av särskilt stöd Här avses personer som har äldreomsorg eller bor i olika former av serviceboende. Hemtjänstpersonal är viktiga förmedlare. Här bör man dock tänka på att denna personal kanske inte själva använder Internet i så stor utsträckning, särskilt inte de äldre bland personalen. Kanske förstår de då inte nyttan eller nöjet med detta. På vissa ställen finns det väntjänster, alltså friska pensionärer som besöker andra äldre med visst behov av stöd. Pensionärsorganisationerna och äldreomsorgsenheten känner säkert till om någon sådan verksamhet finns i kommunen. Förmedlarna från hemtjänsten och olika organisationer är helt nödvändiga för att nå gruppen. Direktutskick är ingen bra metod. För denna grupp är det kanske inte så attraktivt att knappa själv, åtminstone inte i första skedet. Betoningen ligger snarast på att vi visar en del av det som finns, så kan de sedan efterfråga det på biblioteket så mycket de vill. Patientfass och olika medicinska sidor kan vara nyttodelen, lokalhistoria m.m. nöjesdelen. Hur vi gjorde i Ödeshög Varannan tisdag tar Väntjänsten med sig fyra äldre personer, som bor på ålderdomshem, till biblioteket. Det kan vara olika personer gång från gång, och inför denna visning hade Väntjänsten valt ut personer som man trodde skulle ha glädje av det som visades. En av deltagarna var dock synskadad och uppskattade inte visningen. Där blev det alltså en miss i samarbetet med Väntjänsten, som ju annars är en bra kanal i detta sammanhang. 5 Personer med utvecklingsstörning LSS-enheten i kommunen har adresser till alla i målgruppen som de har haft kontakt med, vilket borde vara de flesta i vuxen ålder. Även landstingen har en LSS-enhet inom sin 4

5 habilitering, men där är det troligt att de har bättre kontakt med barn och ungdomar än med de vuxna. LSS-enheten har också adresser till alla ledsagare, kontaktpersoner, gruppbostäder och daglig verksamhet. Läsombudsprojektet Rätten till läsning har ju fortfarande kvar en nätverksorganisation och via den når man personal på gruppbostäder som redan är intresserade av böcker och bibliotek och som kanske kan nappa även på detta. I Kalmar län finns ett Projekt ITombud som är en förlängning på läsombudsprojektet, där man utbildar personal inom omsorgen att kunna vägleda på Internet. Se för allmän information, för att nå deras studiematerial måste man dock vara inloggad användare. Det finns särvux, på samma sätt som komvux, men det är naturligtvis bara en mindre del av målgruppen som går där. Å andra sidan är detta en del av målgruppen som troligen skulle ha ett ganska stort intresse för Internet-introduktioner. En viss sådan kunskap får de nog i skolarbetet, men biblioteket kan lägga till andra, mera fritidsbetonade, aspekter. När det gäller handikapporganisationer för personer med utvecklingsstörning är FUB den största, men när man tittar på deras webbplats (http://www.fub.se/fub/lansforbund/27) finns det inte listat några lokalföreningar i någon av våra tre kommuner. Det står inte heller utskrivet någon regional nivå, men där kan man ju kolla med Linköping eller Norrköping. En del studieförbund har särskilt inriktad verksamhet för målgruppen, t.ex. har Studieförbundet Vuxenskolan varit aktiva inom det området. Målgruppen har en stor bredd när det gäller förmåga och intresse att lära sig mer om Internet. Här måste man använda sig av förmedlare som kan avgöra vem som skulle kunna ha glädje av introduktionen. Det sker dock ibland en undervärdering av målgruppens intresse och möjligheter hos förmedlarna, så man bör arbeta med flera olika förmedlare som kanske träffar samma personer. En kontaktperson och en personal i gruppbostad kan ha olika uppfattning. Inbjudan ställs till förmedlare men ska vara skriven på ett sådant lätt sätt att dessa kan visa inbjudan för personer i målgruppen. Man skriver inte ut att inbjudan går till personer med utvecklingsstörning, utan gör det indirekt genom att säga att introduktionerna görs på ett lätt språk och att vi börjar helt från början. Betoningen är på att man kan hitta sidor som är roliga att använda, och man tonar ner biblioteks- och nyttoaspekten. Man ska också betona att de får fråga hur mycket de vill, om och om igen på biblioteket, så de behöver inte lära sig utantill vad som sägs på introduktionen. Hur vi gjorde i Ödeshög och Kinda I Ödeshög tog biblioteket kontakt med särvux, men det visade sig att det bara fanns en elev där så gruppen fick bli den eleven och hans lärare. 5

6 När Kinda tog vid diskuterade vi hur vi skulle kunna nå personer med utvecklingsstörning. Bibliotekspersonalen föreslog bl.a. en särskoleklass på högstadienivå, vilket jag kände mig ganska tveksam till. Dels ser jag projektet som riktat till vuxna personer och dels räknar jag med att dagens skolelever får en viss Internetvana. Vi pratade också om att ta kontakt med gruppbostäder i Kisa och Rimforsa. Att få till stånd visningar för boende på gruppbostäder gick inte. Personalen var negativ, man kunde inte dela upp gruppen för att vissa skulle kunna vara med, och dessutom ansåg man att de boende inte skulle kunna tillgodogöra sig vad biblioteket kunde lära ut. Detta är mycket beklagligt, men inte så ovanligt. Personal inom omsorgen har ibland en tendens att fokusera mest på praktiska behov och kan ibland underskatta vad personer med utvecklingsstörning kan klara av eller ha glädje av. Troligen fanns det också vissa missuppfattningar om viken nivå bibliotekets handledning skulle ligga på, man misstrodde nog förmågan att lära ut enkla saker på ett enkelt sätt. Det blev alltså bara en visning i Kisa, för tre elever ut särskoleklassen. Denna klass besöker biblioteket varje vecka, och tre elever hade sagt att de ville vara med på detta. 6 Personer med läs- och skrivsvårigheter FMLS, handikapporganisationen, har sin länsförening i Norrköping (http://www.fmls.nu/start.asp?sida=4254). Det finns inga lokalföreningar i våra tre kommuner. Ordföranden i länet arbetar på Mediacentralen som är integrerat i Norrköpings stadsbibliotek, och hon är mycket positivt inställd till bibliotek. Det är dock bara en minoritet som är med i FMLS. Den stora gruppen väljer snarast att dölja sitt funktionshinder, så det är inte lätt att identifiera och nå dem. Här får man fundera på kringvägar, att bjuda in på ett bredare sätt. Förmedlare kan vara fackföreningar och personalavdelningar på större arbetsplatser, komvux på grundnivån och faktiskt vanliga grundskolor. Tanken med grundskolan är att barnen får med sig en inbjudan, i stil med du som är förälder och är ovan att använda datorer. Man behöver kombinera flera förmedlare och så långt som möjligt ge muntlig information. Gå till en FMLS-träff och be dem man träffar där berätta för andra de känner. Kanske kan man få vara med på ett personalmöte eller fackmöte på större arbetsplatser. Kompletta den muntliga informationen genom att dela ut en lättläst skriven inbjudan. Man kommer aldrig att veta om man har nått just denna målgrupp eller om det bara var allmänt datorovana personer som kom. Kanske kan man gissa om man ser hur personerna stavar när de ska söka något. Det är extremt viktigt att budskapet görs rätt för denna grupp. Inte någonstans får det stå att det handlar om läs- och skrivsvårigheter, utan betoningen är på ovana vid datorer och Internet. Betoningen är också på praktisk nytta att man lätt kan hitta bra, vardagsanvändbara ställen och inte behöver leta själv. Här är balansgången svår för en vanlig person är det ett argument att man inte behöver sitta i telefon utan kan läsa informationen direkt, men för en dyslektiker är det ofta 6

7 tvärtom. Det kan däremot vara ett argument att man kan fylla in elektroniska, nedladdade blanketter direkt i datorn (med hjälp av stavningsprogram), i stället för att få pappersblanketter skickade till sig. Man måste komma ihåg att många dyslektiker ser biblioteket som en fasansfull plats, full med svåra böcker, och inte gärna går dit. Man måste använda både humor och avdramatisering, typ Gillar du inte böcker? Kom då till biblioteket så visar vi dig en massa annat! Hur vi skulle ha gjort i Ödeshög Det vi planerade att göra var att bjuda in via fackföreningar och personalavdelningar på några företag med industiinriktning. Vi skulle ta kontakt med dem och be att få medverka i något personalmöte samt bearbeta facket så att de skulle stödja detta. 7 Personer med annat modersmål Organisationer och förmedlare att nå målgruppen I vissa språk/land-grupper är organisationstillhörigheten hög, i andra är den lägre. Dessutom saknas flertalet av kvinnorna ofta i organisationerna. Kommunens flyktingsamordnare känner säkert till vilka organisationer som finns i kommunen. En komplikation är att vi knappast har råd att anlita tolkar i introduktionerna, så att de personer som kommer måste ha en grundläggande förståelse av lätt svenska. SFI kan vara en bra samarbetspartner, där går ju målgruppen under en längre tid. Kommunen har ansvar för flyktingar som fått uppehållstillstånd, men strikt sett är det inte de kommunala biblioteksresurserna som ska användas till asylssökande. Om detta kan man läsa mer i rapporten Var femte låntagare. Medieförsörjning på andra språk än svenska i Östergötlands och Jönköpings län (Nr 2003:2 i skriftserien Biblioteken i Östergötland publicerar, finns även att läsa på Länsbibliotek Östergötlands webbplats I detta projekt är det den förstnämnda gruppen vi riktar oss till. Inget bibliotek har valt denna grupp som sin primära grupp. Man tycker att det känns svårt att hitta rätt nivå, med hänsyn taget till både språkkunskaper och tidigare datorvana. Inom detta projekt vill man först testa med någon enstaka grupp, för att senare gå vidare när man känner sig mer varm i kläderna. Ovanstående resonemang är utifrån gruppen som helhet. Självklart finns det individer med annat modersmål även i de andra grupperna, ex. ganska många småföretagare. SFI förefaller vara det alternativ man kan pröva först. Nyttoaspekten är viktig, att man kan hitta användbara sidor för att lättare ta sig fram i det svenska samhället. Men också att man hittar tidningar och andra webbsidor på det egna språket. Det senare är dock ofta mera välkänt i flyktinggrupperna medan okunskapen om de svenska resurserna är mindre. 7

8 I de här grupperna finns det många utan egen dator, så där är möjligheten att boka bibliotekets datorer mycket attraktiv. Hur vi skulle ha gjort Biblioteken hade funderingar på att ta kontakt med respektive kommuns SFI för att där hitta någon lämplig grupp, men detta hanns alltså inte med. 21 dec 2005 Mona Quick Projektledare 8

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Visningarna i Boxholm gjordes först för en testgrupp på 9 personer, som gick steg 1 och steg 2. Själva introduktionen genomfördes

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att skriva. När det inte

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen.

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Startade 2007 Privat initiativ av bibliotekarie Nina Frid Drivs från och med hösten 2010 av Sveriges

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

PENGASAGOR HANDLEDNING

PENGASAGOR HANDLEDNING PENGASAGOR HANDLEDNING 1 PENGASAGOR OM SERIEN för den egna nationella minoriteten. Låt gärna bilderna fungera som inspiration för eget skapande. Barnen kan rita, måla eller bygga och under tiden benämna

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala 1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/riktlinjer-foer-mediefoersoerjning 9 4 bibliotek har inte

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Rapport februari 2011

Rapport februari 2011 Rapport februari 2011 Nytta & nöje på nätet: Digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under den gånga månaden Sex kommuner har anmält intresse för deltagande i projektet: Finspång Kinda

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Minnesanteckningar Arbetsmöte Lärmiljöprojektet

Minnesanteckningar Arbetsmöte Lärmiljöprojektet Minnesanteckningar Arbetsmöte Lärmiljöprojektet 2010 10 07 Närvarande: Håkan Blomqvist Norrköpings stadsbibliotek Johanna Wassholm, Norrköpings stadsbibliotek Carina Ljung, Norrköpings stadsbibliotek Helena

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda:

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda: Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi 8 Elva berättelser VÄSTERNORRLANDS LÄN I Västernorrland arbetar sex kommuner gemensamt i Projekt esamverkan. Kommunal samverkan inom området e-tjänster är rätt väg att gå eftersom få kommuner ensamma har

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Rapport oktober/november 2011

Rapport oktober/november 2011 Rapport oktober/november 2011 Nytta och Nöje på nätet: för digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under de gångna månaderna Strategimöte inför Digidel 2013 i Östergötland Representanter

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Studieprogram Örebro

Studieprogram Örebro Studieprogram Örebro Vi tror på att Vi äldre lär äldre bäst! Webbsida Örebroklubben: orebro.seniornet.se Jan 2016 Terttu Bohlin Studiecirklar våren 2016 i Örebro Studiecirklarna bedrivs i grupper med ca

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner!

augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner! augusti 2012 Hej alla Klippan-sektioner! Klippan-sektioner tycker ni det är ett konstigt ord? Sektion, det betyder en grupp som är en del av en förening. Klippan är en del av FUB. Det går bra att säga

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer