Transparenta internetaccesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transparenta internetaccesser"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2011:29 Datum Transparenta internetaccesser - får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör?

2 -får konsumenterna tillräckligt tydlig informationen om begränsningar i tjänsterna och möjligheten att byta leverantör? Rapportnummer PTS-ER-2011:29 Diarienummer ISSN Författare PTS: Marie Larsson, Staffan Lindmark, Anna Montelius, Johan Rydberg, Peter Thörnqvist. Konsumentverket: Magnus Karpe, Joel Westerlund Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll Sammanfattning 5 Abstract 7 1 Inledning Utvecklingen på internet Stort politiskt fokus på att främja ett öppet internet och nätneutralitet Metod Rapportens omfattning och avgränsning Definitioner 17 2 Åtkomst till- och begränsning av innehåll och tjänster via internetaccesstjänster Generella begränsningar av internetaccesstjänster Beroendet av tillräcklig kapacitet Trafikhantering för att lindra konsekvenserna av kapacitetsbrist Abonnentspecifika begränsningar av internetaccesstjänster Begränsning av datamängd och överföringshastighet Begränsande villkor avseende missbruk, otillbörligt utnyttjande m.m Begränsning av tillgången till specifika innehållstjänster Tjänstespecifik differentiering kräver avancerad teknik Avancerad trafikhantering är svår att upptäcka Mätningar av trafikhantering och överföringshastighet 26 3 Krav på informationen Regler om informationskrav Marknadsföringslagen (MFL) Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) Distans och hemförsäljningslagen (DHL) Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) BEREC och arbetet med transparens och nätneutralitet 31 4 Får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna? Information om begränsningar Trafikhantering Tjänstespecifika begränsningar Datamängdsbegräsning/trafiktak Överföringshastighet Villkor om missbruk, otillbörligt utnyttjande m.m Får konsumenterna tillräckligt tydlig information om möjligheten att byta leverantör? Bindningstid Uppsägningstid Operatörslås (SIM-kortlås) Kombinationserbjudanden Leverantörsspecifika tilläggstjänster 46 6 Slutsatser och förslag på åtgärder Tydlig information om begränsningar Otydlig information om begränsningar Överföringshastighet för mobila internetaccesstjänster Tjänstespecifika begränsningar 48 Post- och telestyrelsen 3

4 6.2.3 Villkor om missbruk, otillbörligt nyttjande, m.m Information om trafikhanteringsåtgärder saknas Otydlig information om trafikhanteringsåtgärder riskerar göra tjänstespecifika begränsningar mer otydliga Åtgärder för förbättrad information Föreskrifter om informationskrav Tillsyn mot otydlig information Föreskrifter om lägsta tjänstekvalitet är inte aktuellt i dagsläget Otydlig information om möjligheten att byta leverantör Bristfällig information om bindningstid och uppsägningstid Åtgärder för att underlätta leverantörsbyten Granskning av marknadsföringen Förslag till lagändring Viktigt att följa utvecklingen 53 Post- och telestyrelsen 4

5 Sammanfattning Det är ett uttalat politiskt mål, både nationellt och internationellt, att behålla ett öppet internet och att säkerställa en fungerande konkurrens och en valfrihet för konsumenterna på internet. För att uppnå målen behöver konsumenterna tydlig information om egenskaperna hos de internetaccesstjänster som marknadsförs och bättre förutsättningar att byta tjänsteleverantör. Denna rapport är en delredovisning av ett regeringsuppdrag om informationsinsatser för ökad öppenhet avseende bredbands- och internetuppkopplingar. Post- och telestyrelsen (PTS) har utfört uppdraget i nära samarbete med Konsumentverket. PTS och Konsumentverket har i denna rapport granskat om internetleverantörerna ger tillräckligt tydlig information om begränsningar i åtkomsten till tjänster och innehåll möjligheterna att byta leverantör Den 1 juli 2011 ändrades lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) på ett stort antal punkter. PTS vill tydliggöra att intervjuerna och granskningen som denna rapport baseras på genomfördes under senvåren 2011, då de nya informationskraven i LEK ännu inte hade trätt i kraft. Det kan med andra ord vara så att internetleverantörer har justerat sin information till konsumenter till följd av de nya lagkraven. Granskningen visar att informationen till konsumenterna i vissa delar är tydlig, men att det på andra områden finns utrymme för förbättringar. Informationen om trafiktak är ett exempel på begränsningar som idag många gånger är tydlig, medan begränsningar av användandet av fildelning och ip-telefoni måste bli tydligare avseende vad begränsningen har för innebörd och göras mer lättillgänglig. I flera fall är dock informationen så otydlig att den enligt Konsumentverket riskerar stå i strid med marknadsrättslig reglering. Det här gäller för information om bindningstid och uppsägningstid, överföringshastigheten i mobila internetaccesstjänster samt för villkor om vad som anses utgöra missbruk. I rapporten uppmärksammas särskilt att information om trafikhantering saknas helt, en brist som är angelägen och som kan få än större betydelse då användningen av sådan teknik ökar. I rapporten konstateras att internetleverantörerna redan tillämpar olika typer av trafikhantering och avtalsmässiga begränsningar av tillgång till tjänster, samt att flera internetleverantörer i de mobila näten skaffar sig möjlighet att använda sådana tekniker i högre utsträckning. Post- och telestyrelsen 5

6 Myndigheterna kan genom tillsyn se till att leverantörerna förbättrar sin information till konsumenter. PTS har också möjlighet att utfärda föreskrifter om hur informationskraven i LEK ska uppfyllas. PTS kommer under 2012 se över behovet av att utfärda föreskrifter för att på bästa sätt ska se till att konsumenterna får ett bra underlag för att göra informerade val. Arbetet kommer att ske i dialog med branschen, Konsumentverket och berörda konsumentorganisationer. Konsumentverket avser att under 2012 granska internetleverantörernas marknadsföring samt avtalsvillkor utifrån bindningstid. I granskningen kommer även marknadsföring av erbjudande utan bindningstid att ingå. Det är både PTS och Konsumentverkets uppfattning att även om man skulle få fullständig information om svårigheter vid leverantörsbyte är de hinder som skapas av bl.a. lång uppsägningstid i sig ett problem på marknaden, vilket framhållits i myndigheternas tidigare arbeten. PTS och Konsumentverket kommer dessutom noggrant att följa utvecklingen för att ha beredskap om situationen utvecklas så att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa valfriheten på internet. Post- och telestyrelsen 6

7 Abstract It is an express policy objective, both nationally and internationally, to retain an open Internet and ensure functional competition and freedom of choice for consumers on the Internet. In order to achieve these objectives, consumers need to have clear information about the properties of the Internet access services marketed and better preconditions for switching service provider. This report covers part of a Government Assignment concerning information measures for enhanced openness in respect of broadband and Internet connections. The Swedish Post and Telecom Agency (PTS) has conducted this assignment in close cooperation with the Swedish Consumer Agency. In this report, PTS and the Swedish Consumer Agency have examined whether Internet service providers provide sufficiently clear information about restrictions in access to services and content the costs involved in switching service provider A large number of provisions of the Electronic Communications Act (2003:389 LEK) were amended on 1 July PTS wishes to make it clear that the interviews and review on which this report is based were carried out during the late spring of 2011, when the new information requirements contained in LEK had not yet entered into force. In other words, it may be the case that Internet service providers have adjusted their information for consumers as a consequence of the new legal requirements. The review shows that some aspects of the information for consumers are clear, but that there is scope for improvement in other areas. Information about traffic caps constitutes one example of restrictions that are sufficiently clear, while restrictions in respect of the use of file sharing and IP-telephony must be made more clear in terms of the implication of these restrictions and must also be made easier to access. However, in several cases the information is so unclear that the Swedish Consumer Agency is of the opinion that it may potentially contravene market law rules. This applies to information relating to lock-in periods and periods of notice, transmission rates for mobile Internet access services and also conditions concerning what is deemed to constitute abuse. The report draws particular attention to there being a complete lack of information about traffic management, a shortcoming that is pressing and that may become even more important when use of such technology increases. The report concludes that Internet service providers already apply different kinds of traffic management and contractual restrictions in respect of access to Post- och telestyrelsen 7

8 services, and also that several Internet service providers in the mobile networks are acquiring the possibility of using such technologies to a greater extent. Through their supervisory work, the public authorities can ensure that providers improve their information for consumers. PTS also has the power to issue regulations about how to satisfy the information requirements contained in LEK. In 2012, PTS will review the need to issue regulations to ensure in the best way that consumers have a good information base on which to make informed choices. This work will be conducted in dialogue with the industry, the Swedish Consumer Agency and relevant consumer organisations. In 2012, the Swedish Consumer Agency intends to examine the marketing conducted by Internet service providers, together with contract conditions, from the perspective of lock-in periods. This review will also include the marketing of offers without lock-in periods. PTS and the Swedish Consumer Agency are both of the opinion that even if one were to receive full information about the difficulties associated with switching supplier, the obstacles created by, for example, long periods for notice represent in themselves a problem in the market. This has been shown in the previous work conducted by the authorities. PTS and the Swedish Consumer Agency will also carefully monitor developments so that they are prepared if the situation should develop in such a way that further measures need to be taken to safeguard freedom of choice on the Internet. Post- och telestyrelsen 8

9

10 1 Inledning Som ett resultat av ett tidigare regeringsuppdrag presenterade PTS den 30 november 2009 rapporten Öppna nät och tjänster (PTS-ER-2009:32). I uppdraget ombads PTS att bl.a. utreda och analysera Vad öppenhet betyder för infrastruktur- och transmissionsnivå och i synnerhet på Internet- och tjänstenivå. Syftet med rapporten var att utifrån regeringens uppdrag förklara och analysera begreppet öppenhet och dess betydelse på de marknader där elektronisk kommunikation används för att producera bredbandstjänster, med beaktande av regulatoriska, marknadsmässiga och tekniska förhållanden. I arbetet med regeringsuppdraget kom PTS fram till följande slutsatser: Öppenhet skapar förutsättningar för innovation och konkurrenskraft men måste balanseras mot andra skyddsvärda intressen såsom investeringsincitament och nätsäkerhet. Öppenhet främjas genom säkerställande av icke-diskriminering och fungerande konkurrens. Eftersom öppenhet är av stor betydelse är det viktigt att leverantörer vid marknadsföring och i avtalsvillkor är tydliga med bindningstider, begränsningar i Internetaccess och åtkomlighet avseende tjänster. Vad gäller den sista slutsatsen gjorde PTS bedömningen att det skulle vara värdefullt med en översyn av om informationen till konsumenterna om vad en Internetaccess innehåller är tillräckligt tydlig. PTS pekade även på behovet av en branschöverenskommelse med målet att ge tydligare avtal och mer lättförstålig information om vad konsumenterna kan förvänta sig när de köper en internetaccesstjänst. Därtill bedömde PTS att det fanns ett stort behov av att utveckla möjligheterna för konsumenterna att ta del av information som visar om det förekommer trafikhantering som kan inskränka möjligheten att ta del av innehåll och tjänster. PTS bedömde att en ökad kunskap hos alla användare om vad som kan förväntas av en Internetaccess och tydlighet om vilka krav som användare har möjlighet att ställa på tjänste- och innehållsåtkomst, skulle förstärka användares möjlighet att upptäcka och välja bort osanktionerade begränsningar. Vad gäller förutsättningarna för användare att rent faktiskt byta leverantör framhöll PTS att en översyn även borde innefatta hur förutsättningarna för kundrörlighet ser ut på marknaden för elektronisk kommunikation, samt vilka konsekvenser en begränsning av avtalstider kan medföra. PTS hänvisade bl.a. till att den svenska modellen med tillträdesreglering och så kallade SMP- Post- och telestyrelsen 10

11 skyldigheter för dominerande aktörer på marknaden vilar på tanken att infrastrukturkonkurrens ska främjas och att slutkunder genom sina val kan utsätta t.ex. internetleverantörer för ett tryck att leverera det som efterfrågas. Slutkundernas vapen utgörs bl.a. av möjligheten att vid missnöje kunna byta leverantör ( rösta med fötterna ). Att förstärka konsumenters möjligheter att kunna rösta med fötterna torde därför vara ett effektivt sätt att stimulera marknaden att tillhandahålla det utbud av öppna internetaccesser som användarna efterfrågar, menade PTS. Mot denna bakgrund har PTS, på uppdrag av regeringen 1, i nära samverkan med Konsumentverket granskat information avseende internetaccesstjänster för att se huruvida konsumenter får tillräckligt tydlig information om - begränsningar i åtkomst till tjänster och innehåll, - möjligheten att byta leverantör. I förevarande regeringsuppdrag till PTS 2 framhåller Regeringen att, för att konsumenter ska kunna göra välinformerade val, är det viktigt att information avseende internetaccesstjänster är tydlig och på rätt nivå. Det är enligt regeringen av största vikt att även annan information än internetuppkopplingens hastighet är tydliggjord, såsom uppkopplingens kvalitet och eventuella begränsningar. 1.1 Utvecklingen på internet Användningen av elektronisk kommunikation har kommit att bli en förutsättning för i stort sett all verksamhet såväl inom näringsliv och offentlig sektor som i det privata livet. En allt större del av människors vardagsliv utspelar sig på internet, där tillgången till kommunikationstjänster bl.a. bidrar till såväl kunskapsutbyte som en livskraftig samhällsdebatt. Internet kan kortfattat beskrivas som ett nät av flera nätverk som är sammankopplade vid trafikutbytespunkter, där olika nätoperatörer har ingått avtal om hur trafiken ska skickas mellan de olika nätverken. De avtal som reglerar trafikutbytet benämns peering- respektive transitavtal. 3 Kommunikationen sker med hjälp av det s.k. ip-protokollet och trafiken (ippaketen) styrs av routrar som med hjälp av ip-adresser avgör hur respektive ippaket ska skickas vidare fram till mottagaren. 1 N NTP, Informationsinsatser för ökad öppenhet. 2 N2010/5785/ITP, JfrPTS rapport Öppna nät och tjänster, från 30 november 2009, PTS-ER-2009:32, ( Öppenhetsrapporten ), sid 49ff. Post- och telestyrelsen 11

12 En grundläggande egenskap hos system för ip-baserad kommunikation är att principerna som styr informationsöverföringen är enkla och neutrala i förhållande till informationens syfte eller innehåll och viken typ av terminal som används. Ip-baserad kommunikation har således av tradition präglats av ett relativt ointelligent nät som utan diskriminering överför all information på lika villkor. Intelligensen finns istället i nätets ändpunkter. Trafik över internet har av tradition inte begränsats genom blockering, prioritering eller liknande beroende på vilken tjänst som används, vilket innehåll som transporteras eller vem som är avsändare eller mottagare. Istället har trafiken dirigerats enligt köprinciper i nätet och levererats enligt best effort. Med detta menas i princip att all möjlig tillgänglig kapacitet i nätet används i varje ögonblick, men att fördröjningar och avbrott kan inträffa vid brist på kapacitet. Trafiken levereras i den mån det finns kapacitet (även kallat best effort-kvalitet ), och om det råder kapacitetsbrist drabbas alla avsändare och mottagare med likadana internetaccesser i lika hög grad när vissa paket kommer fram och andra går förlorade eller fördröjs. År 2000 byggde 95 % av alla abonnemang för internetaccess på s.k. uppringd internet, dvs. anslutning till internet över det analoga telefonnätet via modem, eller ISDN. De första åren under 2000-talet växte andelen fasta anslutningsformer kraftigt, via t.ex. xdsl, kabel-tv eller fiber-lan, och stod år 2006 för 70 % av marknaden. Under de senaste fem åren har internetaccess via mobilnätet slagit igenom och mobilt bredband stod år 2010 för hälften av alla internetaccessabonnemang. De främsta aktörerna på marknaden är TeliaSonera, Telenor Sverige, Comhem, Tele2 Sverige och Hi3G. 4 Utöver att dessa aktörer erbjuder tjänster för anslutning till det publika internet via sina accessnät (nedan benämnt internetaccesstjänster ) så tillhandahåller de ofta även egna eller andra samarbetspartners ip-baserade tjänster och innehåll till konsumenter. I vissa fall kan användning av innehållstjänster över internet konkurrera med användning av internetleverantörens egna tjänster. Exempelvis kan man numera ringa med ip-telefoni över en mobil internetaccess, och i stället för sms kan konsumenten använda meddelandefunktioner i sociala nätverk. På så sätt genereras inga intäkter för telefoni och sms till operatören. Denna utveckling hotar de etablerade affärsmodellerna, som bygger på intäkter för samtalsminuter och sms. Genom de begränsningar som införs för hur en internetaccesstjänst kan användas uppkommer differentiering mellan accesstjänster som ger olika tillgång till internet. 4 Se PTS statistikrapport Svensk Telemarknad 2010, PTS-ER-2011:15 Post- och telestyrelsen 12

13 För tio år sedan förekom i princip ingen differentiering av de internetaccesstjänster som erbjöds utan det var enbart tekniska omständigheter som avgjorde tjänstens användbarhet. När det fasta bredbandet gjorde sitt intåg på marknaden introducerades en prisdifferentiering baserat på tjänstens överföringshastighet. Med genombrottet för det mobila bredbandet har en mer betydande differentiering av accesstjänsterna kommit. Det förekommer tjänster där debitering sker per överförd datamängd liksom tjänster med en fast månadskostnad. Kostnaden kan även variera beroende på val av maximal överföringshastighet. Idag förekommer även erbjudanden där internetaccessen som erbjuds vid sidan av internetleverantörens tillhandahållna ip-tjänster är begränsad kapacitetsmässigt, med möjlighet för abonnenten att betala mer för att få en kraftfullare och mer öppen internetaccess. En sådan typ av accessdifferentiering där accessen antingen är begränsad kapacitetsmässigt (t.ex. genom att överföringshastigheten begränsats till 3 Mbit/s, med ytterligare sänkning av hastigheten när viss datatrafikmängd uppnås) eller begränsad genom att vissa tjänster eller viss trafik särbehandlas eller är förbjuden (t.ex. genom angivande av att ip-telefoni eller fildelning inte tillåts) har blivit vanligare i Sverige sedan PTS presenterade Öppenhetsrapporten Stort politiskt fokus på att främja ett öppet internet och nätneutralitet Den ovan beskrivna utvecklingen mot mer differentierade erbjudanden av internetaccesstjänster har fått politiska beslutsfattare både i Sverige 6, EU 7 och 5 Jfr Öppenhetsrapporten sid Regeringen hänvisade till denna utveckling i den proposition som presenterades i mars 2011 med ändringar i LEK : Det är inte otänkbart att marknaden står inför ett skifte vad avser affärsmodeller och att detta skulle kunna leda till otillbörlig diskriminering av viss trafik. Det är viktigt även ur ett innovationsperspektiv att företag och entreprenörer som utvecklar elektroniska slutkundstjänster på Internet kan nå fram till hela konsumentmarknaden. Många tjänsteinnovationer kräver en stor användarbas för att bli lönsamma och för att en efterfrågan ska skapas. Blockering eller prioritering bör därför inte ske i syfte att undgå konkurrens från Internetbaserade tjänster som levereras av andra aktörer än tjänsteleverantören själv. (Prop. 2010/11:115, sid. 101.) 7 Som exempel presenterade EU-kommissionen ett s.k. meddelande i april 2011 (KOM(2011) 222 slutlig) om Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa., och flera arbetsgrupper inom BEREC arbetar med olika aspekter av nätneutralitet. I Holland antogs en lag sommaren 2011 med förbud mot all form av tjänstebaserad differentiering. I anslutning till de nya EU-direktiv som genomförts genom ändringar i LEK, vilka trädde ikraft 1 juli 2011, uttalade EU-kommissionen bl.a. att [k]ommissionen är mycket mån om att Internet ska förbli öppet och neutralt, och beaktar med lagstiftarnas önskan att nu ta upp nätneutralitet som ett strategiskt mål och en regleringsprincip som ska främjas av de nationella regleringsmyndigheterna (artikel 8.4 g i ramdirektivet), parallellt med en skärpning av de tillhörande kraven på öppenhet och insyn (artiklarna 20.1 b och 21.3 c och 21.3 d i direktivet om samhällsomfattande tjänster) och införandet av skyddsbefogenheter för nationella regleringsmyndigheter i syfte att förebygga försämringar av servicen och hinder eller fördröjningar av trafiken på de offentliga näten (artikel 22.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster). Se Uttalande från kommissionen om nätneutralitet, Prop 2010/11:115, sid. 229 (http://regeringen.se/content/1/c6/16/43/30/2bae6ba7.pdf) Post- och telestyrelsen 13

14 världen i övrigt 8 att varna för risken att internetleverantörer av olika skäl prioriterar egna eller samarbetspartners tjänster och diskriminerar eller spärrar vissa ip-tjänster. En diskussion om nätneutralitet har uppstått bland annat om hur man bör främja en utveckling mot ett fortsatt öppet internet. Kortfattat är den politiska ambitionen att konsumenter lätt ska få tillgång till och kunna distribuera innehåll, tjänster och tillämpningar efter eget val via ett enda internetabonnemang. Den svenska regeringen har understrukit att det i så stor utsträckning som möjligt bör överlåtas till marknaden att ge konsumenter den tjänstekvalitet som de efterfrågar. 9 I debatten om nätneutralitet och ett öppet internet diskuteras frågan om det verkligen är internetaccess som tillhandahålls i fall där accessleverantören styr utbudet och endast möjliggör åtkomst till fördefinierade ip-tjänster och därutöver begränsad åtkomst till andras tjänster och innehåll (iptv, VoIP, fildelningsprogram eller strömmad video), eller begränsad möjlighet att skicka information. Den 6 oktober 2011 presenterade regeringen It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 10. Regeringen framhåller däri ånyo att det är [e]tt grundläggande samhälleligt intresse att upprätthålla ett öppet internet och principen om öppna nät och tjänster, även kallat nätneutralitet. Användaren ska i princip fritt kunna ta emot och skicka innehåll samt fritt använda innehållstjänster som inte skadar nätverket.. Vidare betonas att konsumenterna måste kunna göra medvetna och välinformerade val. Det behöver också finnas verktyg för konsumenter och leverantörer att mäta, jämföra och verifiera internetanslutningar Metod För att ta reda på om informationen till konsumenterna om vad de köper är tillräckligt tydlig vad avser begränsningar i åtkomst till tjänster och innehåll hos internetaccesser, behöver man känna till om internetleverantörerna faktiskt tillämpar sådana specifika begränsningar. För att ta reda på detta har PTS träffat och intervjuat ett urval av aktörer på marknaden för elektronisk kommunikation. Flera av dessa tillhandahåller ipbaserade tjänster via internet. Syftet med dessa intervjuer har varit att försöka 8 Federal Communications Commission (FCC): Rules and Regulations, Preserving the Open Internet, från 23 september 2011, 47 CFR Parts 0 and 8 [GN Docket No ; WC Docket No ; FCC ] (www.gpo.gov/fdsys/pkg/fr /pdf/ pdf). 9 Prop. 2010/11:115, sid It i människans tjänst en digital agenda för Sverige, N , sid 39. Post- och telestyrelsen 14

15 få en bild av aktörernas egna eventuella erfarenhet av hur sådana tjänster begränsas, och hur de skulle kunna begränsas. De internetleverantörer som PTS intervjuat är Telia, Telenor, Tre, Tele2, Net1 och Bahnhof. Övriga aktörer som PTS intervjuat är Voddler, SVT, TV4, Skype, Rebtel, Stiftelsen.SE, Google, Juliagruppen, ISOC-SE och KTIB. Dessa aktörer har valts för att de representerar olika grupper med olika intressen. Vid intervjuerna har PTS ställt bl.a. följande frågor till internetleverantörerna: a) Vilka tekniska begränsningar i de fasta respektive mobila näten förekommer som begränsar tillgången till eller användningen av andra tjänster och tillämpningar (dvs. utöver internetaccesstjänsten)? b) Vilka åtgärder vidtas för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika överbelastning av nätet och hur påverkar åtgärderna internetaccesstjänstens kvalitet? c) Vilken information avseende punkterna a) och b) ges till potentiella köpare av internetaccesstjänster? d) Är informationen om möjligheten att byta en internetaccesstjänst tillräckligt tydlig, t.ex. avseende uppsägningstider, flyttmöjligheter och avgifter vid byte av leverantör? e) Förekommer några branschaktiviteter avseende samordning av information till konsumenter angående internetaccesstjänster och begränsningar? Beskrivningarna i denna rapport om begränsningar och trafikhanteringsåtgärder baseras uteslutande på den information som inhämtats i dessa intervjuer. PTS vill understryka att myndigheten alltså inte har utfört några egna tekniska mätningar eller liknande utredningar för att undersöka eventuell förekomst av dylika begränsningar. Konsumentverket har granskat hur leverantörerna av internetaccesstjänster informerar konsumenter om begränsningar av tjänster och innehåll i marknadsföring och avtalsvillkor. Vid granskningen har myndigheten studerat ett urval av leverantörers webbplatser och abonnemangsformer. Samtliga större rikstäckande internetleverantörer finns med och även ett antal mindre leverantörer med mer lokal prägel. Den information på webbplatserna som granskats är den allmänna informationen som framgår på webbplatsen, den ytterligare information som lämnas i beställningsprocessen samt den information som framgår av avtalsvillkor och prislistor m.m. Den information som granskats i beställningsprocessen är den information som lämnas fram till att ett avtal ska ingås. Post- och telestyrelsen 15

16 1.4 Rapportens omfattning och avgränsning Den 1 juli 2011 ändrades lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) på ett stort antal punkter. Flera av ändringarna syftar till att öka transparensen vad gäller information till konsumenterna bland annat beträffande begränsningar i internetaccesstjänster. PTS har med det nya regelverket även fått ett tydligare uppdrag att främja nätneutralitet. PTS vill tydliggöra att intervjuerna och granskningen som denna rapport baseras på genomfördes under våren 2011, då de nya informationskraven ännu inte hade trätt i kraft. Det kan med andra ord vara så att internetleverantörer har justerat sin information till konsumenter till följd av de nya lagkraven. Av detta skäl har granskningen av informationen inte ställts mot kraven i LEK. Granskningen av informationen, som genomförts av Konsumentverket, har istället gjorts mot bakgrund av gällande marknadsrättsliga regler i marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. För att inom regeringsuppdraget kunna besvara frågan om informationen till konsumenterna är tillräckligt tydlig vad avser begränsningar i åtkomst till tjänster och innehåll, har PTS försökt särskilja olika typer av begränsningar. En enskild internetleverantör kan inte hållas ensam ansvarig för alla de begränsningar som, till följd av hur trafiken dirigeras över de olika sammanlänkade ip-nät som utgör internet, kan påverka en konsuments upplevelse vid användning av internetaccesstjänsten. Sådana faktorer utom kontroll för internetleverantören beaktas inte i rapporten. Rapporten kommer inte heller att omfatta frågor om begränsningar som uppstår på grund av exempelvis samtrafik mellan olika internetleverantörer på internet. Det finns flera faktorer som kan begränsa åtkomsten till tjänster och innehåll via en internetaccess; t.ex. täckningen i mobila nät, tekniska fel, drift- och underhåll av nätet, väderförhållanden och avstånd till telestationen. Begränsningar av åtkomst kan även bero på säkerhetsåtgärder i näten, t.ex. genom tekniska skydd mot avbrott, sabotage och andra incidenter. Information om hur dylika begränsningar eventuellt påverkar åtkomsten till tjänster och innehåll har inte granskats särskilt i denna rapport. Rapporten fokuserar på: - hur internetleverantörer hanterar datatrafik och ip-baserade tjänster i de nät de kontrollerar, Post- och telestyrelsen 16

17 - hur hanteringen av datatrafik och ip-baserade tjänster påverkar användbarheten av internetaccesstjänster samt - om konsumenter informeras om internetaccesstjänstens användbarhet på ett tillräckligt tydligt sätt. Rapporten syftar också till att på motsvarande sätt undersöka om informationen som lämnas avseende kostnader eller hinder för att byta leverantör av internetaccesstjänst är tillräckligt tydlig. Konsumentverkets granskning begränsar sig till information på leverantörernas webbplatser. Anslutningsformerna kan klassificeras som fast internetaccess (xdsl, fiber, kabel-tv) och mobil internetaccess som mobilt bredband och surf i mobilen. En genomgång av samtliga internetaccesstjänster har inte varit möjlig att genomföra. Granskningen har begränsats till ett exempel per leverantör för varje anslutningsform som marknadsförs. Granskningen är en ögonblicksbild av förhållandena på marknaden under våren 2011 med reservation för ändringar som kan ha genomförts på webbplatserna vid en senare tidpunkt. Konsumentverket har tidigare inte sett att denna typ av information ändras i någon större omfattning. Konsumentverket har i sin granskning lagt fokus på hur informationen utformats, samt hur den placerats på webbplatsen, och gör en bedömning av om den sammantaget är tillräckligt tydlig, huvudsakligen mot bakgrund av de marknadsrättsliga reglerna. Som framgår nedan innebär vissa av de åtgärder som internetleverantörer vidtar eller kan komma att vidta för att hantera internettrafiken, att innehållet i trafiken (ip-paketen) analyseras. I LEK finns regler som bl.a. innebär att endast berörda användare får ta del av eller på annat sätt behandla den information som överförs i en internetaccesstjänst, om inte en av användarna har samtyckt till innehållsgranskningen. För att ett samtycke ska vara giltigt förutsätts bl.a. att den användaren har fått information om ändamålet med behandlingen. I den här rapporten kommer PTS dock inte att ta ställning till i vilken utsträckning internetleverantörernas trafikhantering medför krav på samtycke från berörda användare eller hur den information ska vara utformad, som därvid måste lämnas. 1.5 Definitioner I rapporten förekommer en rad olika begrepp och definitioner. Nedan ges en förklaring till vad som avses med några av de begrepp som används återkommande i texten: Post- och telestyrelsen 17

18 Internetleverantör Tjänsteleverantör som äger eller förvaltar ett allmänt tillgängligt elektroniskt kommunikationsnät och som tillhandahåller internetaccesstjänster. Innehållsleverantör Tjänsteleverantör som tillhandahåller ip-baserade tjänster eller innehåll över internet. Internetaccesstjänst Tjänst som ger en abonnent en anslutning till internet. Trafikhantering Med trafikhantering avses åtgärder som vidtas för att påverka överföringen av datatrafik i ett nät. Det kan t.ex. handla om prioritering av trafik för innehållstjänster som är beroende av ett jämnt och kontinuerligt trafikflöde, eller blockering av trafik för tjänster som är mycket kapacitetskrävande. Post- och telestyrelsen 18

19 2 Åtkomst till- och begränsning av innehåll och tjänster via internetaccesstjänster Detta kapitel innehåller en teknisk beskrivning av begränsningar av innehåll och tjänster. Kapitlet baseras främst på de intervjuer som PTS genomfört med olika aktörer. 2.1 Generella begränsningar av internetaccesstjänster Vissa begränsningar är generella och påverkar nätet som helhet. Den här typen av generella begränsningar har sin grund i hur tillgången till kapacitet hanteras Beroendet av tillräcklig kapacitet Den mest grundläggande förutsättningen för vilka tjänster och vilket innehåll som kan användas genom en internetaccesstjänst bestäms av nätets kapacitet och den överföringshastighet som medges. Här avses inte bara kapaciteten i den internetaccesstjänst som abonnenter köper, utan kapaciteten i hela den anslutning som upprättas mellan abonnenten och den eller de platser på internet där det innehåll som efterfrågas finns tillgängligt. Tillgången till tjänster och innehåll kan därför variera t.ex. beroende på var på internet innehållet finns placerat, alldeles oavsett vilken kapacitet abonnentens egen anslutning till internet har. En internetleverantör som tillhandahåller internetaccesstjänster kan inte tekniskt garantera kapaciteten i de nät leverantören inte själv råder över. Detsamma gäller för de servrar och lokala nätverk som ansluts till internetleverantörens nät. Ansvaret för att kapaciteten i anslutningen mellan en abonnent och en innehållsleverantör är tillräcklig, delas till stor del av dem som tillhandahåller tjänster över internet, men också av andra internetleverantörer, genom vilkas nät trafiken måste passera. 12 Ett exempel är användningen av en ip-telefonitjänst (VoIP 13 ) som visas i följande figur. Det finns olika hinder som påverkar kvaliteten på tjänsten och som är hänförlig till olika delar av nätverket. Ip-telefonitjänster är ett exempel på vad som brukar kallas för en realtidskritisk tjänst, och har vissa minimikrav när det gäller överföring av ip-paket som måste uppfyllas för att ge god kvalitet. Om någon del i kedjan håller låg kvalitet kommer slutanvändaren att 12 I begränsad utsträckning kan dock osäkerheten i överföringen mellan andra internetleverantörers nät överbryggas genom avtal, om t.ex. hur viss trafik ska prioriteras, men kontrollen över kapacitet och trafikhantering ligger alltjämt hos någon annan än den konsumenten ingått sitt avtal med. 13 VoIP är en förkortning av Voice over IP som är ett internetprotokoll som används för att förmedla röstsamtalstjänster via datatrafik i ett IP-nät. Post- och telestyrelsen 19

20 uppleva att tjänsten ger en dålig upplevelse. Slutanvändaren kan oftast inte direkt identifiera den specifika problemorsaken, inte heller vem som är ansvarig för den. Detta måste avgöras genom objektiva mätmetoder. Begränsad tillgång till tjänster via en internetaccesstjänst kan följaktligen bero på flera orsaker, som i vissa fall ligger inom en internetleverantörs kontroll att påverka och i andra fall utom. En innehållsleverantör som underlåter att dimensionera sin kapacitet utifrån efterfrågan, skapar t.ex. en begränsad tillgång till sina tjänster alldeles oavsett kapacitetsproblem hos abonnenten eller internetleverantören. Att en begränsning i tillgången till tjänster och innehåll föreligger behöver därmed inte alltid bero på förhållanden hos internetleverantören. Internetleverantören har dock ansvaret för att säkerställa att kapaciteten i de olika delarna av det egna nätet är tillräcklig för den samlade efterfrågan från abonnenterna. Internetleverantören ansvarar också för att internetaccesstjänsten verkligen har de egenskaper som marknadsförts. Det är således nödvändigt för internetleverantören att utöka kapaciteten i takt med att efterfrågad och utlovad överföringshastighet ökar. Efterfrågan på kapacitet varierar dock över tid, vilket gör att det är svårt att säkerställa att kapacitetsbrist aldrig uppkommer. För att helt bygga bort kapacitetsbrister i nätet måste kapaciteten dimensioneras utifrån en maximal användning som endast uppstår tillfälligt. Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att nätet blir överdimensionerat under större delen av tiden, vilket med hänsyn till kostnaden, skulle vara ett ekonomiskt ineffektivt sätt att dimensionera nätet. Post- och telestyrelsen 20

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-12-19 Dnr: 12-11245 1(36) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2009:6. Datum Nätneutralitet

Rapportnummer PTS-ER-2009:6. Datum Nätneutralitet Rapportnummer PTS-ER-2009:6 Datum 2009-01-28 Nätneutralitet Rapportnummer PTS-ER-2009:6 Diarienummer 09-1002 ISSN 1650-9862 Författare Marcus Boklund Johan Engström Stina Levin Peter Wallström Post- och

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster:

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Den 20 februari går remisstiden ut för Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Öppna nät och

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

PTS kommentarer till remissvar

PTS kommentarer till remissvar PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-05-01 11-11245 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 55 00 anna.montelius@pts.se er till remissvar PTS har sett ett behov av att meddela föreskrifter

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-18 Dnr: 11-4511 1(11) Johan Engström Konsumentmarknadsavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang.

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang. 3 snabba punkter Jag förutsätter att ni redan gjort de ändringar som behövs för att följa dem, men vill informera kort. Utökad nummerspärr, 5:7 a - även premium-sms. Alltså ska abonnenten kunna välja en

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2015 Författare: Linn Berggren, Jurist vid enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Förändringar i nya LEK

Förändringar i nya LEK Förändringar i nya LEK Informationsmöte 6 september 2011 Staffan Lindmark Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen Vi kommer att beskriva förändringar inom följande områden Driftssäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.4.2011 KOM(2011) 222 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Ett öppet

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Internettrafik och nätneutralitet

Internettrafik och nätneutralitet Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt marknads- och IT-rätt 30 högskolepoäng Internettrafik och nätneutralitet om marknadsrättsliga aspekter på trafikstyrning Författare:

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Trygghetslarm - Vår trygga framtid? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2017-02-01 Dnr: 16-6142 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Därför spelar nätneutralitet roll

Därför spelar nätneutralitet roll 01 Därför spelar nätneutralitet roll I sin mest renodlade form är begreppet nätneutralitet enkelt att förklara: All data som skickas över Internet ska hanteras på samma sätt. Oavsett vem som är avsändare.

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se. Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010

2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se. Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010 PROMEMORIA Datum Sida 2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010 Anmälda deltagare: Pär Nygårds, Nils Weidstam (IT&Telekomföretagen), Stefan Tengvall

Läs mer

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING I den här tjänstebeskrivningen kan du läsa om vad som ingår i tjänsten. Tjänstebeskrivningen är en del av ditt Telia Yhteys kotiin-avtal. Telia Yhteys kotiin-abonnemanget (nedan abonnemanget ) är ett för

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation PROMEMORIA DATUM 17 januari 05 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Marknadsanalys Avdelningen för Marknadsfrågor +46 8 678 55 00 Förslag till Segmentering och trafikmönster inför

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Konsumentens bästa samma mål olika medel

Konsumentens bästa samma mål olika medel Konsumentens bästa samma mål olika medel PTS marknadsdag, seminarium A Konsumenternas bästa samma mål olika medel Post- och telestyrelsen, PTS Anna Montelius Konsumentverket, KOV Ola Svensson Cecilia Hurtig

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige Datum Vår referens Sida 2011-04-26 Dnr: 11-1262 1(6) Ert datum Er referens 2011-04-26 N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer

Läs mer

Yttrande över Bättre regler för elektronisk kommunikation (DS2010:19)

Yttrande över Bättre regler för elektronisk kommunikation (DS2010:19) Sundbyberg 2010-10-18 Dnr.nr: R10-031 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: Marcus Boklund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre regler för elektronisk kommunikation (DS2010:19) Handikappförbundens

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Integritetsforum Torsdagen den 9 november 2017 Välkomna! Agenda Internationella frågor EU:s

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNGINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12360 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer