ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR!"

Transkript

1 ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR! En studie om konsumenters motiv och inställning till interaktiv marknadsföring Magnus af Sandeberg och Axel Wallin Civilekonomuppsats 30 hp, inriktning Marknadsföring Höstterminen 2010/Autumn term 2010 Handledare/Supervisor: Marianne Nilson och Anita Radón English title: Engagement on our terms! Kontakt författare/ Contact authors:

2 Sammanfattning Att skapa engagerade konsumenter och få dem att kommunicera med varandra är något som många företag strävar efter. En specifik form av interaktion, vilken ökat i takt med Internets utveckling, är interaktiv marknadsföring utformad som spel eller tävlingar. Det finns mycket litteratur skriven om vilka fördelar detta ger företag men få har undersökt varför konsumenter väljer att delta. Vi har därför undersökt vilken inställning och vilka motiv deltagare i två interaktiva marknadsföringskampanjer haft till sitt deltagande och därmed belyst ämnet ur ett konsumentperspektiv. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och skapa förståelse om varför konsumenter engagerar sig i interaktiv marknadsföring. De valda kampanjerna är: Nike Take STHLM och Eniro Skattjakten. Empirin grundar sig på tolv kvalitativa intervjuer med deltagare från de båda kampanjerna. I empirin har vi även definierat sex teman för motiv och inställning som övergripande speglar vårt resultat. Utifrån empirin har vi dragit slutsatserna att underhållning är ett av det mest förekommande motiven till att delta och att det sociala motivet av att känna närhet till andra deltagare är viktigt för att börja engagera sig. Deltagare i interaktiva kampanjer har även ett behov av att känna sig prioriterade av företaget de interagerar med. Genom att känna sig prioriterad och ha en hög bestämmanderätt upplevs interaktionen som äkta. Uppsatsen visar även att inställningen till interaktiv marknadsföring påverkar synen på avsändaren. Med en restriktiv inställning ställer deltagare högre krav på avsändaren och med en öppen inställning spelar avsändaren mindre roll. Överlag är inställningen positiv till interaktiv marknadsföring då den engagerar och inte bara informerar. Nyckelord Interaktivitet, motiv, inställning, engagemang, deltagare 2

3 Abstract Creating engaged consumers, who communicate with each other, is what many companies strive for. A specific form of interaction, which has increased due to the Internet, is interactive marketing, designed as games or contests. A lot has been written about the benefits of interactive marketing from a company perspective but few have searched why consumers choose to participate. We have therefore, from a customer perspective, searched for the motives and attitudes among consumers who have participated in two different marketing campaigns. The purpose of our theses is to increase the knowledge and understanding of why consumers engage in interactive marketing. The selected campaigns are: Nike Take STHLM and Eniro Skattjakten. Our empirical data are based on twelve qualitative interviews with participants from the two campaigns. We have also identified six themes of motives and attitude that reflects our results. We have drawn the conclusions that entertainment is one of the most common motives for participation. The social motive of having a close relation to other participants is important in order to be committed. They also want to feel prioritised by the company that they interact with. The interaction will appear as genuine if the participants feel prioritised and have a high level of authority. Our thesis also shows that the attitude towards interactive marketing affects the perception of the company behind it. Participants who have a restrictive attitude to marketing are more demanding and the ones who have an open attitude are less demanding towards the company as a sender. The attitude is overall positive towards interactive marketing because it is engaging and not just informative. Keywords Interactivity, motives, attitude, engagement, participants 3

4 Innehållsförteckning 1.INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE MÅLGRUPP METOD VETENSKAPSTEORETISKTFÖRHÅLLNINGSSÄTT Hermeneutisktförhållningssätt Kvalitativforskningsstrategi Abduktivansats TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Kvalitativasemi struktureradeintervjuer Urval Valavkampanjer Nike TakeSTHLM Eniro Skattjakten Litteraturochkällkritik KVALITETSKRITERIERFÖRKVALITATIVFORSKNING TEORETISKTRAMVERK SKAPANDETAVVÄRDE INTERAKTIVMARKNADSFÖRING...16 Figur 1: Faktorer som formar attityden till reklam (Wang et al. 2002, s. 1147) Motivattdelta Inställningtillspelochreklam EMPIRIOCHANALYS MOTIV Viljanattbliunderhållen Lekaochhakul Attkännasigprioriteradavföretaget Densocialaomgivningensbetydelse Viktenavnärhettillandraförattdelta Attvisauppsinaprestationerförandraochfånågontingtillbaka Denpersonligavinningenochvärdetavengagemang INSTÄLLNING Inställningtillinteraktivmarknadsföring Deltagarnassynpåavsändaren Deltagarnasbestämmanderätt DISKUSSIONOCHSLUTSATSER DISKUSSION SLUTSATSER FORSKNINGSBIDRAG FRAMTIDAFORSKNING REFERENSLISTA BILAGOR...37 BILAGA Respondentförteckning...37 BILAGA IntervjumedJonasDahlquist,Marknadschef,Eniro...38 BILAGA IntervjumedSaraAlthini,BrandManager,Nike

5 1.Inledning I inledningskapitlet presenteras först en kort bakgrund till det övergripande ämnet. Därefter följer en problemdiskussion i vilken vi formulerar det problem vi ämnar undersöka samt vår huvudsakliga forskningsfråga. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och vilken målgrupp den riktar sig till. 1.1Bakgrund Den tekniska utvecklingen av Internet har skapat möjligheter för företag och kunder att interagera och kommunicera på ett enklare och mer effektivt sätt än tidigare. Med hjälp av Internet blir interaktion och informationsutbyte mindre beroende av tid och rum och större utrymme kan skapas för kreativ flexibilitet än med traditionella reklamformat (tidningsannonser, tv-reklam et cetera) (Liu & Shrum 2009). Redan 1993 förutspådde tidningen Newsweek hur interaktivitet skulle förändra vårt sätt att handla, spela och lära (Liu & Shrum 2002, s. 53). Forskare har också noterat att det är strävan efter att förbättra interaktion som har väglett denna tekniska utveckling (Robb et al se Ha & James 1998, s. 459). En annan avgörande skillnad mot tidigare reklamformat är att konsumenter ofta väljer att frivilligt delta i interaktiva marknadsföringskampanjer vilket skapar nya möjligheter för företag och kunder att mötas och samproducera värde (Liu & Shrum 2009). Samtidigt är dagens konsumenter mer välinformerade, uppkopplade och aktiva samt besitter mer information om företag, konkurrenter och produkter än någonsin tidigare. De kan genom nya kommunikationskanaler snabbt sprida sin personliga åsikt och erfarenhet av företag. Idag kommunicerar konsumenter i allt högre grad med varandra och är inte lika beroende av kommunikation från företag för att bilda sig en uppfattning om dess produkter (Prahalad & Ramaswamy 2004). De digitala nätverken och tillgången på information har också gett konsumenter en större förmåga att påverka företag än tidigare. För att skapa kundrelationer och lojalitet gäller det därför att företag är villiga att möta kunderna och skapa värde för och tillsammans med dem (Prahalad & Ramaswamy 2004). För att samproduktionen ska bli lyckad förutsätts det dessutom att kunden och företaget interagerar och kommunicerar på ett jämlikt sätt som gynnar båda parter (Prahalad & Ramaswamy 2004). Liu och Shrum (2002) menar att interaktivitet består av tre dimensioner vilka de kallar active control, two-way communication och synchronicity. Active control innebär att konsumenter har kontroll över vad de blir exponerade för via exempelvis Internet. När vi tittar på TV blir vi ofrivilligt avbrutna av TV-reklam och måste ibland mot vår vilja byta kanal för att undvika den. Men med internetreklam, exempelvis annonser på hemsidor, behövs ingen aktiv handling för att undvika den. Är konsumenter däremot intresserade kan de klicka på annonsen för att få mer information. Med two-way communication menar Liu och Shrum (2002) förmågan att kommunicera mellan företag - konsument eller mellan konsument - konsument. I de traditionella reklamkanalerna är detta knappast möjligt efterson de istället bygger på en envägskommunikation från företag till konsument. Den tredje dimensionen av interaktivitet, synchronicity, handlar om att Internet har skapat möjligheter för att den ovanstående tvåvägskommunikationen blir mer synkroniserad (Liu & Shrum 2002). Till skillnad från att skriva brev eller ringa ett samtal behöver det endast ta ett par sekunder att få respons på vad konsumenter utför på Internet. Internet kan alltså användas som ett kraftfullare medium än de traditionella marknadsföringskanalerna eftersom konsumenter kan interagera med företag, produkter, 5

6 tjänster och varandra (Li, Daugherty & Biocca 2002). Företag kan med hjälp av Internet skapa virtuella upplevelser där konsumenter frivilligt deltar och där erbjudanden, produktinformation eller varumärken är inbäddade i upplevelsen (Hudson & Hudson 2006). De fördelar detta ger är ur ett företagsperspektiv många, men vad krävs för att fånga konsumenters uppmärksamhet och få dem att engagera sig? Vissa forskare menar att det måste förmedlas ett värde för att konsumenter ska vilja engagera sig och spendera tid med företaget (Prahalad & Ramaswamy 2004; Nambisan & Baron 2009; Füller 2010). Ett värde som ger avkastning för den tid som konsumenterna lagt ner. 1.2Problemdiskussion Hudson och Hudson (2006) diskuterar kring begreppet Branded Entertainment vilket de menar är en integration av marknadsföring i underhållning, eller mer specifikt en samproduktion och samverkan mellan media, underhållning och varumärken. Wise et al. (2008) anser att branded entertainment innebär att företag under kontrollerade former låter kunderna underhållas, leka och spela. Men kan denna kontroll begränsa konsumenters vilja att engagera sig? Från ett företags synvinkel kan det tänkas vara riskabelt att släppa kontrollen över kommunikationen och låta den falla i händerna på konsumenterna. Det torde dock vara en balansgång att släppa in konsumenterna tillräckligt mycket i kommunikationen så att de känner tillhörighet och blir engagerade. Konsumenter ses idag som mer resistenta än tidigare mot öppna reklambudskap (Hudson & Hudson 2006) där branded entertainment och interaktiva marknadsföringskampanjer är nya sätt att fånga deras uppmärksamhet. Det handlar om att integrera delar av varumärkeskommunikationen i plattformar som konsumenter söker sig till för att bli underhållna (Wise et al. 2008). Samtidigt får företag större möjligheter att exponera sina varumärken, informera om produkter samt lära konsumenter hur deras tjänster eller produkter fungerar (Wise et al. 2008). I detta resonemang syns företagets fördelar tydligt medan konsumenters motiv att delta förefaller mer varierat och inte lika entydigt. Frågan är om viljan att bli underhållen är den enda drivkraften till att delta i interaktiva marknadsföringskampanjer. Om all interaktion bygger på värdeöverföring bör underhållningen enbart vara ett av motiven. Men en djupare kunskap om motiv och vad som värderas hos konsumenter tycks saknas i den aktuella litteraturen. Är det effektivt och möjligt att integrera varumärkeskommunikationen i underhållning? Rosenkrans (2009) menar att interaktiva reklamannonser engagerar användare i större utsträckning och skapar en högre nivå av interaktion. Detta gäller speciellt annonser som är mer kreativt utförda än andra (Rosenkrans 2009). Den kreativa och underhållande utformningen får mer uppmärksamhet och engagerar konsumenter i större utsträckning (Rosenkrans 2009). Rosenkrans undersökning kan vara till hjälp för att förstå ett av konsumenters motiv att engagera sig, det vill säga att engagemang uppstår till följd av nyfikenhet. Dock är hans undersökning utförd på en annan typ av marknadsföring än den vi ämnar undersöka. En specifik form av branded entertainment är när företag tillhandahåller spel med inbäddade reklambudskap skapade endast i marknadsföringssyfte. Dessa spel definieras ofta som Advergames och handlar om att stärka varumärket med hjälp av traditionella spelformer (Cauberghe & De Pelsmacker 2010). Hernandez och Chapas (2010) undersökning av advergames visar att sannolikheten att välja en produkt är större efter användningen av advergames, men att effekten är kortvarig (Hernandez & Chapa 2010). 6

7 Li, Daugherty & Biocca (2002) menar också att interaktiv, tredimensionell reklam förhöjer upplevelsen och skapar en känsla av närvaro som inte kan uppnås genom tvådimensionell reklam. Den virtuella upplevelsen av produkter och varumärken är dessutom rikare och består av fler kognitiva och affektiva aktiviteter än tvådimensionella meddelanden (Li, Daugherty & Biocca 2002). Vad den nya tekniken kan åstadkomma är inte bara en helt annan typ av upplevelse, utan en starkare och mer påverkande sådan. Det torde dock vara en balansgång mellan att informera och engagera konsumenter. Hur självklara eller dolda får företagets intentioner och budskap vara? Om de är för diffusa eller för självklara kan det tänkas finnas en risk att konsumenter känner obehag och olust att delta och att effekten då uteblir. Med detta i åtanke är det av hög relevans att avgöra inställningen till interaktiv marknadsföring hos konsumenter, vad som lockar dem att delta och hur pass närvarande ett företag får vara. Gross (2010) menar att konsumenter snabbt uppfattar om ett advergame försöker övertyga dem eller har för uppenbara motiv. Detta ställer företagen inför ett dilemma (Gross 2010). Om ett spel är relevant för produkten och företaget kan användningen av det skapa starka effekter på minne och medvetenheten om varumärket. Å andra sidan löper sådana spel risken att inte vara tillräckligt underhållande eller för uppenbara i sina motiv, vilket snabbt upptäcks av användare och kan istället skapa en negativ attityd gentemot spelet och företaget (Gross 2010). Enligt Fagerstrøm och Ghinea (2010) bygger framgångsrik interaktiv marknadsföring på att ge konsumenter en anledning att engagera sig. Detta gäller speciellt då det handlar om produktkategorier där målgruppen inte är involverad eller engagerad från början (Fagerstrøm & Ghinea 2010). Då måste det finnas incitament till att ägna tid åt kampanjen och att sprida den vidare. I deras studie av företaget Libresse kampanj Let s Design, där produkten sammankopplas med målgruppens intresse för mode, visar de att företag genom interaktivitet kan skapa varumärkeskännedom, positivare attityd till varumärket och en ökad försäljning. Vad som dock kan försvåra effektmätningar av en kampanj är att de ofta föregås av eller sker samtidigt som andra stödjande former av marknadsföring i andra typer av kanaler (Fagerstrøm & Ghinea 2010). Teman i kampanjer och spel bör, enligt Wise et al. (2008), vara utformade så att det engagerar spelare i aktiviteter liknande de som utförs med den aktuella produkten i vanliga fall. Wise et al. (2008) slår fast att den stora utmaningen är att ha ett relevant tema i spelet samtidigt som underhållningen inte får gå förlorad. Just underhållningsvärdet är den mest kritiska aspekten vad gäller effektskapande där målet är att överföra positiv påverkan från en upplevelse till ett varumärke (Wise et al. 2008). Vidare menar de att ju högre tematisk relevans ett spel har för produkten, desto bättre kan attityden till spelet förutsäga attityden till varumärket (Wise et al. 2008). Mycket av den tidigare forskningen kring branded entertainment och advergames visar att denna typ av interaktivitet har en positiv effekt på användarna. Med interaktiva kampanjer och spel kan företag skapa högre varumärkeskännedom, positiv attityd till varumärket samt öka sannolikheten att konsumenter väljer den aktuella produkten vid nästa inköpstillfälle. Tidigare forskning har även visat att kampanjer eller spel bör vara utformade efter produkten eller företaget och inte helt sakna relevans. Det kan vara en svår balansgång för företag eftersom underhållningsvärdet inte får gå förlorat och företagens motiv eller erbjudanden inte får vara för påträngande eller uppenbara. Konsumenters motiv och inställning till interaktiva kampanjer är dock inte lika framträdande i 7

8 litteraturen. Advergames och interaktiv marknadsföring på Internet är ett förhållandevis nytt fenomen vilket utvecklas så snabbt att forskningen redan då den publiceras kan ses som omodern. Detta kan vara en anledning till att vi uppfattar en viss spretighet och oklarhet kring konsumentmotiven i litteraturen. Det vi främst saknar är de bakomliggande och kvalitativa motiven till varför konsumenter deltar i interaktiva kampanjer. Vi antar att det finns en djupare förklaring till detta deltagande än att konsumenter enbart vill bli underhållna. Den tidigare forskningen koncentrerar sig mer på om användarna gillar kampanjen eller inte och fokus hamnar på fördelarna företag får ut av att marknadsföra sig interaktivt. Vi vill därför söka de bakomliggande motiv som konsumenter har för att delta i interaktiva kampanjer på Internet, skapade ur ett kommersiellt syfte och vilken inställning de har till den typen av marknadsföring. Med deltagande menar vi de konsumenter som registrerat sig och/eller åtminstone medverkat i det första momentet av en interaktiv kampanj. Vår forskningsfråga är således: Vilken inställning och vilka motiv har deltagare till interaktiva marknadsföringskampanjer? 1.3Syfte Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om motiv och inställning hos deltagare i interaktiva marknadsföringskampanjer. Vi vill med studien besvara frågorna om varför de deltar i de undersökta kampanjerna och vilken inställning de har till dem för att på så sätt bidra till att utöka teori, kunskap och diskussion. Detta när det gäller konsumentperspektivet inom ett än så länge outforskat område. 1.4Målgrupp Vår ambition är att uppsatsens innehåll är av intresse för företag inom såväl privat som offentlig sektor som skapar eller vill skapa marknadsföring till konsumenter med hjälp av interaktiva format. Nyttan för dem kan vara att med hjälp av innehållet i studien utforma effektivare kampanjer. Uppsatsen riktar sig även till teoretiker och akademiker för framtida studier inom liknande områden. 8

9 2.Metod Följande avsnitt avser att ge läsaren en förståelse av den metod vi har använt oss av och hur vi har förhållit oss till problemet och kunskapsinsamlingen. Kapitlet börjar med vårt vetenskapliga förhållningssätt vilket efterföljs av vårt huvudsakliga tillvägagångssätt. Slutligen presenterar vi olika kvalitetskriterier för vår forskning. 2.1Vetenskapsteoretisktförhållningssätt 2.1.1Hermeneutisktförhållningssätt Vår undersökning bygger på att tolka individers handlingar utifrån deras sociala verklighet. Frågorna vi vill få svar på är subjektiva utifrån intervjuobjektens synvinkel och bygger på den personliga inställningen samt synen på deras sociala verklighet. Det vi eftersträvar är en djupare förståelse för problemet varför människor deltar i interaktiva kampanjer och hur de ser på sitt deltagande. Med detta fokus i studien är det hermeneutiska förhållningssättet en viktig riktlinje för oss där förståelsen av det mänskliga beteendet är centralt (Bryman & Bell 2005). Betoningen ligger på att tolka och förstå mänskliga avsikter och mindre på att försöka förklara dem (Sohlberg & Sohlberg 2009). Uppsatsens förhållningssätt utgörs således av att försöka tolka, förstå och skapa möjligheter att se den sociala verkligheten ur undersökningspersonernas synvinkel Kvalitativforskningsstrategi Studien har en kvalitativ forskningsstrategi vilken lägger större vikt på ord till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar på kvantifiering och analys av data (Bryman & Bell 2005). Eftersom uppsatsen fokuserar på människors inställning och motiv samt syftar till att tolka och diskutera dessa anser vi att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. Vi kommer inte att söka en absolut sanning utan vill istället skapa förståelse och kunskap i det undersökta ämnet. Att vi använder oss av en kvalitativ forskningsstrategi kommer underlätta vår förståelse av det studerade ämnet då vi fokuserar på respondenternas tolkning och uppfattning av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005). Alternativt skulle begreppen motiv och inställning ur ett konsumentperspektiv kunna kvantifieras och analyseras utifrån siffror och mängder. Det är dock inte aktuellt i denna studie då framförallt begreppet motiv undersöks utifrån ett mer känslomässigt och undermedvetet fokus. Vi söker alltså inte ett uppenbart motiv hos respondenterna utan ett mer underliggande sådant, det vill säga vad som verkligen driver dem till att delta i interaktiva kampanjer. Begreppet blir således inte en mätbar variabel utan kräver mer förståelse och tolkning för att uppfylla syftet i denna studie Abduktivansats Det kvalitativa angreppssättet och det hermeneutiska förhållningssättet är ofta förknippade med en induktiv strategi där en empirisk grund genererar teori som ett resultat (Bryman & Bell 2005). Genom observationer och resultat kan generaliserade slutsatser dras kring undersökta fenomen (Sohlberg & Sohlberg 2009). Med en deduktiv ansats härleds istället hypoteser eller resonemang som sedan styrks eller förkastas av empirin (Bryman & Bell 2005). Deduktiva slutledningar tillför därför egentligen ingenting nytt vad gäller själva substansen i ämnet, utan handlar mer om att förklara eller bevisa något utifrån generella förutsättningar (Sohlberg & Sohlberg 2009). 9

10 Det finns emellertid anledning att inte göra en klar distinktion mellan induktiv och deduktiv strategi då processen i studier ofta innehåller inslag av dem båda (Bryman & Bell 2005). Abduktion är ett begrepp som används när studier använder sig av en kombination av deduktion och induktion, vilket innebär ett slags alternerande mellan teori och empiri (Sohlberg & Sohlberg 2009). Det handlar då om att försöka förstå villkoren bakom empirin och formulera dem för att göra studien begriplig (Sohlberg & Sohlberg 2009). Genom att ha viss förståelse för ett ämne grundad i tidigare teori skapas då ett sammanhang för observationerna (Sohlberg & Sohlberg 2009). Utifrån tidigare teori har vi fått viss kännedom och insikt i ämnet vilket hjälpt oss utforma vår empiriska undersökning. Datainsamlingen har således inte skett helt förutsättningslöst eftersom tidigare teori utgör en viss grund för förståelsen av empirin. Samtidigt är kunskapen om konsumenters motiv och inställning till kampanjer liknande de vi har undersökt relativt liten, vilket innebär att vi varken härleder eller prövar några hypoteser kring det specifika ämnet och kontexten. Vår studie syftar snarare till att dra slutsatser på grundval av de resultat vi får från intervjuerna. Detta för att skapa förståelse kring ämnet och i längden generera ny teori utifrån våra resultat. Vår studie måste därför betraktas som abduktiv där teori används för förståelse av ämnet men där avsikten är att dra slutsatser och generera ny teori. Den kunskap vi erhåller från empirin bör dock användas restriktivt och inte förhastat klassificeras som ny teori. Det finns alltid olika grader av osäkerhet i framförallt induktiva resonemang, där sannolikheten egentligen aldrig kan uppgå till 100 % (Sohlberg & Sohlberg 2009). Generaliserbarheten i kvalitativ forskning blir också ofta ifrågasatt då resultaten ofta grundar sig på små urval och att det ofta finns svårigheter i att upprepa dem (Bryman & Bell 2005). 2.2Tillvägagångssätt 2.2.1Kvalitativasemi struktureradeintervjuer Vi har genomfört tolv stycken intervjuer med sex deltagare från varje kampanj. Utöver dessa har en intervju genomförts med en representant från vardera företag bakom kampanjerna. Samtliga intervjuer i uppsatsen är av semi-strukturerad karaktär, en intervjutyp som bygger på en flexibilitet under intervjuprocessen (Bryman & Bell 2005). Frågorna som ställs är indelade i teman där respondenten på ett mångsidigt sätt har möjlighet att besvara frågorna och göra sig förstådd (Bryman & Bell 2005). Denna intervjutyps flexibilitet och utrymme för att associera fritt anser vi passa väl in i denna studie då vi söker en mer djupgående bild av våra respondenter och deras handlande. Frågorna vi har ställt uppkom inte alltid i samma ordning, men genom en intervjuguide eftersträvade vi att all potentiell information blev insamlad. Guiden är indelad i två områden, vilka berör inställning till interaktiva kampanjer och motiv att delta i dem Urval Urvalet av respondenter har till en början varit ett bekvämlighetsurval där enheterna är lättillgängliga likt ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2005). Allteftersom vi fått kontakt med de första respondenterna har vi tillämpat ett snöbollsurval vilket bygger på ett kedjeurval där man genom initiala kontakter med relevanta individer för undersökningen får vidare kontakt med nya intervjuobjekt (Bryman & Bell 2005). Vi har valt att intervjua sex personer från vardera kampanjen. Kriteriet för dem vi har valt ut är att de ska ha deltagit i kampanjen. De behöver inte ha fullföljt hela kampanjen från början 10

11 till slut men måste ha registrerat sig på kampanjens webbaserade huvudsida och/eller medverkat i det första momentet. Vi anser det vara av intresse att både intervjua personer som deltagit under hela kampanjens period men också de som har kommit in senare i kampanjen eller lämnat den tidigare. Detta för att få en bredare bild av inställningen och motiven och att denna inte bara baseras på de mest engagerade deltagarna. I empiriavsnittet har respondenterna kodats med bokstäverna E (Eniro) eller N (Nike) beroende på vilken kampanj de deltagit i, efterföljt av en siffra vilken är unik för varje respondent Valavkampanjer De två interaktiva marknadsföringskampanjerna vi har valt att fokusera på är Nikes Take STHLM och Eniros Skattjakten. De har delvis valts utifrån existerande teorier och tidigare forskning kring interaktivitet och advergames. Båda kampanjerna har skapats enbart i marknadsföringssyfte, varumärkena är inbäddade i spelen och de är båda av underhållande karaktär. Detta är aspekter som ofta karaktäriserar advergames vilket gör dem till bra exempel att studera. Vi har valt att använda oss av två olika kampanjer då anledningen till att delta kan skilja sig beroende på varumärke och utformning. För att få en insikt och förståelse för de interaktiva kampanjerna vars deltagare vi undersöker har vi valt att intervjua representanter från företagen bakom dem. Nedan följer korta beskrivningar av kampanjerna där vi redogör för utseende och upplägg. Informationen om kampanjerna baseras på de intervjuer vi har gjort med Nikes brand manager Sara Althini och Eniros marknadschef Jonas Dahlquist samt våra egna observationer. För längre kampanjredogörelser, se bilagorna 2 & Nike TakeSTHLM Kampanjen bestod av två parallella tävlingar där huvudtävlingen stod mellan de olika stadsdelarna i Stockholms innerstad. De tävlande fick ansluta sig till en stadsdel och springa så mycket som möjligt i syfte att ta över gator och andra stadsdelar. Löprundorna redovisades sedan på tillhörande kampanjhemsida där man kunde se vilken stadsdel som ledde tävlingen och vilka gator som ägdes av vem. Varje stadsdel hade sin egen lagledare och det lag som sprang längst fick medverka i en reklamfilm producerad av Nike. Det andra tävlingsmomentet gick ut på att individuellt springa så många kilometer som möjligt och på så sätt ha chansen till att vinna olika priser från Nike Eniro Skattjakten Kampanjen baserades på Eniros karttjänst med den nya funktionen gatuvy där besökarna kunde klicka sig runt i bilder med 360 graders vinkel. Från kampanjsidan kom deltagarna direkt in i gatuvytjänsten där de mötts av en manipulerad bild med den första ledtråden. Väl där var deltagarna tvungna att navigera runt för att hitta nästa ledtråd. Totalt fanns det 14 ledtrådar att lösa och vinnaren i jakten belönades med en guldtacka. Många av ledtrådarna skulle lösas i Eniros gatuvytjänst där de vanliga kartbilderna var utbytta till olika scenarier. En av de mest uppmärksammade ledtrådarna var den som enbart visades en gång i en reklampaus på TV 4. Att ta sig igenom hela kampanjen tog i snitt nio till elva timmar Litteraturochkällkritik Vår litteratur har främst hämtats från Stockholms universitets databas av vetenskapliga e- tidsskrifter och Ebscos databas av internationella artiklar. De generella sökord vi har använt oss av har varit co-creation, interactive marketing, branded entertainement och advergames. 11

12 Vi ser alla dessa ämnen som relevanta för vår undersökning där co-creation är det bredaste ämnet inom vårt område och advergames det mest specifika. Likaså har vi återfunnit de flesta teorier vilka ingår i vårt ramverk genom sökningar inom ämnena co-creation och interactive marketing och hittat mer caseliknande referenser från ämnena branded entertainment och advergames. Vad gäller publiceringsdatum är artiklarna inom branded entertainment och advergames i de flesta fall senare utgivna än de övriga. Källkritik är en uppsättning metodregler vilka värderar sanningshalten och trovärdigheten i litteratur, påståenden och händelseförlopp (Esaiasson et al. 2004). Dessa metodregler är ett hjälpmedel för systematiskt kunna utvärdera information (Esaiasson et al. 2004). Allt innehåll som vår uppsats bygger på har kritiskt granskats och studerats noggrant för att skapa så hög trovärdighet som möjligt. De fyra källkritiska reglerna vilka vi förhåller oss till och nedan kommer att redovisa är: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2004). Källornas äkthet syftar på att de skapats vid den tidpunkt och i det sammanhang vilket de påstås ha skapats och därmed inte är falska (Esaiasson et al. 2004). Den litteratur vi använt oss av har inte visat några tecken på förfalskning även om det för oss är omöjligt att absolut veta. Stockholm Universitets databas, där vi sökt den mesta litteraturen, anser vi vara en god källa för att hitta tillförlitlig information. Vi har undvikit att använda oss av internetbaserade källor då dessa ofta är svårare att bestämma sanningshalten i samt att granska vem/vilka som är upphovsman till dem. Oberoendet hos källorna innebär att de ska gå att bekräfta, att det ska vara ett litet avstånd mellan berättare och berättelse och att beroendet av andra källor ska vara låg (Esaiasson et al. 2004). Därför har vi i vår litteraturinsamling sökt den litteratur vilken relevanta teorier ursprungligen kommer ifrån. Källkritik avseende samtid innebär att ju äldre informationen som nedtecknats är desto större sannolikhet är det att den innehåller minnesfel, efterkonstruktioner eller efterrationaliseringar (Esaiasson et al. 2004). Det är därför viktigt att ha information vilken är aktuell för tiden. Då vårt uppsatsämne kretsar mycket kring Internet vilket är ständigt utvecklande är det extra viktigt att den litteratur vi medtar är samtidig. De flesta av våra artiklar är daterade från talet och vi bedömer dem i hög grad vara aktuella för vår studie. Källornas tendens syftar på om författaren haft ett avsiktligt intresse av att återge en snedvriden eller tillrättalagd bild av verkligheten (Esaiasson et al. 2004). Vi anser oss inte kunna svara på om det finns tendenser för detta i den litteratur vi behandlat men överlag anser vi att våra källor visar en samstämmig bild av verkligheten. 2.3Kvalitetskriterierförkvalitativforskning Reliabilitet, replikation och validitet ses som tre av de viktigaste kvalitetsparametrarna för en undersökning inom den företagsekonomiska vetenskapen (Bryman & Bell 2005). Dessa begrepp handlar dock mer om hur pass tillförlitliga och noggranna mätningarna är och anses därför av många vara mer inriktade på kvantitativ forskning. Därför används ibland alternativa kriterier för kvalitativa studier som fokuserar mer på kvalitén i studien och därmed bortser från uppfattningen att det finns en enda sanning om den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005). De mer kvalitativt inriktade begreppen vi utgår ifrån i denna studie är Trovärdighet och Äkthet. Trovärdigheten i en studie brukar i sin tur delas upp i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka/bekräfta (Bryman & Bell 2005). Då vårt upplägg och 12

INTERAGERA MERA? - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess varumärkeskapital. Emma Johansson & Louise Wanemark

INTERAGERA MERA? - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess varumärkeskapital. Emma Johansson & Louise Wanemark Kandidatexamen i företagsekonomi Textilhögskolan 2014-05-28 Rapportnr: 2014.1.20 INTERAGERA MERA? Emma Johansson & Louise Wanemark - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Olivia Holén Caroline Strömberg VT2014CE11 I Förord Denna magisteruppsats är skriven i samband med Civilekonomprogrammets

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180 hp Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM En studie i vad som motiverar företag till att använda Social CRM

Läs mer

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS FÖRTROENDE INOM E-HANDEL - EN UNDERSÖKNING MED FOKUS PÅ OMDÖMESSYSTEM Kandidatuppsats i Informatik Awet Zekarias Jakob Salazar Delgado Nemanja Panic 2013KANI03 Förord Vi vill främst

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Blogga vårt varumärke!

Blogga vårt varumärke! Blogga vårt varumärke! Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Caroline Lundgren Alma Johansson Examensarbete 15 hp Inom MKV Medie- och Kommunikationsvetenskap Höstterminen 2012

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Hur samarbetar konkurrenter?

Hur samarbetar konkurrenter? ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Kurs: Självständigt arbete 30 HP avancerad nivå Handledare: Gabriella Wennblom Examinator: Johan Kask VT-2013 2013-05-31 Hur samarbetar konkurrenter? En studie om hur

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Vidareutbildning och medbestämmande

Vidareutbildning och medbestämmande MÄLARDALENS HÖGSKOLA Ekonomihögskolan C-uppsats i företagsekonomi Vidareutbildning och medbestämmande Varför bry sig? Västerås 2004-06-17 Handledare: Eltebrandt, Tobias Författare: Amin, Raber 800428 Blom,

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism - Den organisatoriska bloggens funktioner för svenska turistdestinationer Författare: Ghebaru, Emma Turismekonomprogrammet Henningsson, Diana

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Fashion 2.0. Modeföretagets nya digitala strategi. Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats VT.

Fashion 2.0. Modeföretagets nya digitala strategi. Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats VT. Fashion 2.0 - Modeföretagets nya digitala strategi Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats VT. 2010 FEKP01 Författad av Kristina Bengtsson Kristian Gustafsson

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Social-CRM. Företagsekonomiska institutionen FEKK01 Höstterminen 2010. Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier

Social-CRM. Företagsekonomiska institutionen FEKK01 Höstterminen 2010. Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier Företagsekonomiska institutionen FEKK01 Höstterminen 2010 Social-CRM Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier Författare: Manu Mahal Jeanette Nikdavoodi Handledare: Lars Carlman Sammanfattning

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer