ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR!"

Transkript

1 ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR! En studie om konsumenters motiv och inställning till interaktiv marknadsföring Magnus af Sandeberg och Axel Wallin Civilekonomuppsats 30 hp, inriktning Marknadsföring Höstterminen 2010/Autumn term 2010 Handledare/Supervisor: Marianne Nilson och Anita Radón English title: Engagement on our terms! Kontakt författare/ Contact authors:

2 Sammanfattning Att skapa engagerade konsumenter och få dem att kommunicera med varandra är något som många företag strävar efter. En specifik form av interaktion, vilken ökat i takt med Internets utveckling, är interaktiv marknadsföring utformad som spel eller tävlingar. Det finns mycket litteratur skriven om vilka fördelar detta ger företag men få har undersökt varför konsumenter väljer att delta. Vi har därför undersökt vilken inställning och vilka motiv deltagare i två interaktiva marknadsföringskampanjer haft till sitt deltagande och därmed belyst ämnet ur ett konsumentperspektiv. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och skapa förståelse om varför konsumenter engagerar sig i interaktiv marknadsföring. De valda kampanjerna är: Nike Take STHLM och Eniro Skattjakten. Empirin grundar sig på tolv kvalitativa intervjuer med deltagare från de båda kampanjerna. I empirin har vi även definierat sex teman för motiv och inställning som övergripande speglar vårt resultat. Utifrån empirin har vi dragit slutsatserna att underhållning är ett av det mest förekommande motiven till att delta och att det sociala motivet av att känna närhet till andra deltagare är viktigt för att börja engagera sig. Deltagare i interaktiva kampanjer har även ett behov av att känna sig prioriterade av företaget de interagerar med. Genom att känna sig prioriterad och ha en hög bestämmanderätt upplevs interaktionen som äkta. Uppsatsen visar även att inställningen till interaktiv marknadsföring påverkar synen på avsändaren. Med en restriktiv inställning ställer deltagare högre krav på avsändaren och med en öppen inställning spelar avsändaren mindre roll. Överlag är inställningen positiv till interaktiv marknadsföring då den engagerar och inte bara informerar. Nyckelord Interaktivitet, motiv, inställning, engagemang, deltagare 2

3 Abstract Creating engaged consumers, who communicate with each other, is what many companies strive for. A specific form of interaction, which has increased due to the Internet, is interactive marketing, designed as games or contests. A lot has been written about the benefits of interactive marketing from a company perspective but few have searched why consumers choose to participate. We have therefore, from a customer perspective, searched for the motives and attitudes among consumers who have participated in two different marketing campaigns. The purpose of our theses is to increase the knowledge and understanding of why consumers engage in interactive marketing. The selected campaigns are: Nike Take STHLM and Eniro Skattjakten. Our empirical data are based on twelve qualitative interviews with participants from the two campaigns. We have also identified six themes of motives and attitude that reflects our results. We have drawn the conclusions that entertainment is one of the most common motives for participation. The social motive of having a close relation to other participants is important in order to be committed. They also want to feel prioritised by the company that they interact with. The interaction will appear as genuine if the participants feel prioritised and have a high level of authority. Our thesis also shows that the attitude towards interactive marketing affects the perception of the company behind it. Participants who have a restrictive attitude to marketing are more demanding and the ones who have an open attitude are less demanding towards the company as a sender. The attitude is overall positive towards interactive marketing because it is engaging and not just informative. Keywords Interactivity, motives, attitude, engagement, participants 3

4 Innehållsförteckning 1.INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE MÅLGRUPP METOD VETENSKAPSTEORETISKTFÖRHÅLLNINGSSÄTT Hermeneutisktförhållningssätt Kvalitativforskningsstrategi Abduktivansats TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Kvalitativasemi struktureradeintervjuer Urval Valavkampanjer Nike TakeSTHLM Eniro Skattjakten Litteraturochkällkritik KVALITETSKRITERIERFÖRKVALITATIVFORSKNING TEORETISKTRAMVERK SKAPANDETAVVÄRDE INTERAKTIVMARKNADSFÖRING...16 Figur 1: Faktorer som formar attityden till reklam (Wang et al. 2002, s. 1147) Motivattdelta Inställningtillspelochreklam EMPIRIOCHANALYS MOTIV Viljanattbliunderhållen Lekaochhakul Attkännasigprioriteradavföretaget Densocialaomgivningensbetydelse Viktenavnärhettillandraförattdelta Attvisauppsinaprestationerförandraochfånågontingtillbaka Denpersonligavinningenochvärdetavengagemang INSTÄLLNING Inställningtillinteraktivmarknadsföring Deltagarnassynpåavsändaren Deltagarnasbestämmanderätt DISKUSSIONOCHSLUTSATSER DISKUSSION SLUTSATSER FORSKNINGSBIDRAG FRAMTIDAFORSKNING REFERENSLISTA BILAGOR...37 BILAGA Respondentförteckning...37 BILAGA IntervjumedJonasDahlquist,Marknadschef,Eniro...38 BILAGA IntervjumedSaraAlthini,BrandManager,Nike

5 1.Inledning I inledningskapitlet presenteras först en kort bakgrund till det övergripande ämnet. Därefter följer en problemdiskussion i vilken vi formulerar det problem vi ämnar undersöka samt vår huvudsakliga forskningsfråga. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och vilken målgrupp den riktar sig till. 1.1Bakgrund Den tekniska utvecklingen av Internet har skapat möjligheter för företag och kunder att interagera och kommunicera på ett enklare och mer effektivt sätt än tidigare. Med hjälp av Internet blir interaktion och informationsutbyte mindre beroende av tid och rum och större utrymme kan skapas för kreativ flexibilitet än med traditionella reklamformat (tidningsannonser, tv-reklam et cetera) (Liu & Shrum 2009). Redan 1993 förutspådde tidningen Newsweek hur interaktivitet skulle förändra vårt sätt att handla, spela och lära (Liu & Shrum 2002, s. 53). Forskare har också noterat att det är strävan efter att förbättra interaktion som har väglett denna tekniska utveckling (Robb et al se Ha & James 1998, s. 459). En annan avgörande skillnad mot tidigare reklamformat är att konsumenter ofta väljer att frivilligt delta i interaktiva marknadsföringskampanjer vilket skapar nya möjligheter för företag och kunder att mötas och samproducera värde (Liu & Shrum 2009). Samtidigt är dagens konsumenter mer välinformerade, uppkopplade och aktiva samt besitter mer information om företag, konkurrenter och produkter än någonsin tidigare. De kan genom nya kommunikationskanaler snabbt sprida sin personliga åsikt och erfarenhet av företag. Idag kommunicerar konsumenter i allt högre grad med varandra och är inte lika beroende av kommunikation från företag för att bilda sig en uppfattning om dess produkter (Prahalad & Ramaswamy 2004). De digitala nätverken och tillgången på information har också gett konsumenter en större förmåga att påverka företag än tidigare. För att skapa kundrelationer och lojalitet gäller det därför att företag är villiga att möta kunderna och skapa värde för och tillsammans med dem (Prahalad & Ramaswamy 2004). För att samproduktionen ska bli lyckad förutsätts det dessutom att kunden och företaget interagerar och kommunicerar på ett jämlikt sätt som gynnar båda parter (Prahalad & Ramaswamy 2004). Liu och Shrum (2002) menar att interaktivitet består av tre dimensioner vilka de kallar active control, two-way communication och synchronicity. Active control innebär att konsumenter har kontroll över vad de blir exponerade för via exempelvis Internet. När vi tittar på TV blir vi ofrivilligt avbrutna av TV-reklam och måste ibland mot vår vilja byta kanal för att undvika den. Men med internetreklam, exempelvis annonser på hemsidor, behövs ingen aktiv handling för att undvika den. Är konsumenter däremot intresserade kan de klicka på annonsen för att få mer information. Med two-way communication menar Liu och Shrum (2002) förmågan att kommunicera mellan företag - konsument eller mellan konsument - konsument. I de traditionella reklamkanalerna är detta knappast möjligt efterson de istället bygger på en envägskommunikation från företag till konsument. Den tredje dimensionen av interaktivitet, synchronicity, handlar om att Internet har skapat möjligheter för att den ovanstående tvåvägskommunikationen blir mer synkroniserad (Liu & Shrum 2002). Till skillnad från att skriva brev eller ringa ett samtal behöver det endast ta ett par sekunder att få respons på vad konsumenter utför på Internet. Internet kan alltså användas som ett kraftfullare medium än de traditionella marknadsföringskanalerna eftersom konsumenter kan interagera med företag, produkter, 5

6 tjänster och varandra (Li, Daugherty & Biocca 2002). Företag kan med hjälp av Internet skapa virtuella upplevelser där konsumenter frivilligt deltar och där erbjudanden, produktinformation eller varumärken är inbäddade i upplevelsen (Hudson & Hudson 2006). De fördelar detta ger är ur ett företagsperspektiv många, men vad krävs för att fånga konsumenters uppmärksamhet och få dem att engagera sig? Vissa forskare menar att det måste förmedlas ett värde för att konsumenter ska vilja engagera sig och spendera tid med företaget (Prahalad & Ramaswamy 2004; Nambisan & Baron 2009; Füller 2010). Ett värde som ger avkastning för den tid som konsumenterna lagt ner. 1.2Problemdiskussion Hudson och Hudson (2006) diskuterar kring begreppet Branded Entertainment vilket de menar är en integration av marknadsföring i underhållning, eller mer specifikt en samproduktion och samverkan mellan media, underhållning och varumärken. Wise et al. (2008) anser att branded entertainment innebär att företag under kontrollerade former låter kunderna underhållas, leka och spela. Men kan denna kontroll begränsa konsumenters vilja att engagera sig? Från ett företags synvinkel kan det tänkas vara riskabelt att släppa kontrollen över kommunikationen och låta den falla i händerna på konsumenterna. Det torde dock vara en balansgång att släppa in konsumenterna tillräckligt mycket i kommunikationen så att de känner tillhörighet och blir engagerade. Konsumenter ses idag som mer resistenta än tidigare mot öppna reklambudskap (Hudson & Hudson 2006) där branded entertainment och interaktiva marknadsföringskampanjer är nya sätt att fånga deras uppmärksamhet. Det handlar om att integrera delar av varumärkeskommunikationen i plattformar som konsumenter söker sig till för att bli underhållna (Wise et al. 2008). Samtidigt får företag större möjligheter att exponera sina varumärken, informera om produkter samt lära konsumenter hur deras tjänster eller produkter fungerar (Wise et al. 2008). I detta resonemang syns företagets fördelar tydligt medan konsumenters motiv att delta förefaller mer varierat och inte lika entydigt. Frågan är om viljan att bli underhållen är den enda drivkraften till att delta i interaktiva marknadsföringskampanjer. Om all interaktion bygger på värdeöverföring bör underhållningen enbart vara ett av motiven. Men en djupare kunskap om motiv och vad som värderas hos konsumenter tycks saknas i den aktuella litteraturen. Är det effektivt och möjligt att integrera varumärkeskommunikationen i underhållning? Rosenkrans (2009) menar att interaktiva reklamannonser engagerar användare i större utsträckning och skapar en högre nivå av interaktion. Detta gäller speciellt annonser som är mer kreativt utförda än andra (Rosenkrans 2009). Den kreativa och underhållande utformningen får mer uppmärksamhet och engagerar konsumenter i större utsträckning (Rosenkrans 2009). Rosenkrans undersökning kan vara till hjälp för att förstå ett av konsumenters motiv att engagera sig, det vill säga att engagemang uppstår till följd av nyfikenhet. Dock är hans undersökning utförd på en annan typ av marknadsföring än den vi ämnar undersöka. En specifik form av branded entertainment är när företag tillhandahåller spel med inbäddade reklambudskap skapade endast i marknadsföringssyfte. Dessa spel definieras ofta som Advergames och handlar om att stärka varumärket med hjälp av traditionella spelformer (Cauberghe & De Pelsmacker 2010). Hernandez och Chapas (2010) undersökning av advergames visar att sannolikheten att välja en produkt är större efter användningen av advergames, men att effekten är kortvarig (Hernandez & Chapa 2010). 6

7 Li, Daugherty & Biocca (2002) menar också att interaktiv, tredimensionell reklam förhöjer upplevelsen och skapar en känsla av närvaro som inte kan uppnås genom tvådimensionell reklam. Den virtuella upplevelsen av produkter och varumärken är dessutom rikare och består av fler kognitiva och affektiva aktiviteter än tvådimensionella meddelanden (Li, Daugherty & Biocca 2002). Vad den nya tekniken kan åstadkomma är inte bara en helt annan typ av upplevelse, utan en starkare och mer påverkande sådan. Det torde dock vara en balansgång mellan att informera och engagera konsumenter. Hur självklara eller dolda får företagets intentioner och budskap vara? Om de är för diffusa eller för självklara kan det tänkas finnas en risk att konsumenter känner obehag och olust att delta och att effekten då uteblir. Med detta i åtanke är det av hög relevans att avgöra inställningen till interaktiv marknadsföring hos konsumenter, vad som lockar dem att delta och hur pass närvarande ett företag får vara. Gross (2010) menar att konsumenter snabbt uppfattar om ett advergame försöker övertyga dem eller har för uppenbara motiv. Detta ställer företagen inför ett dilemma (Gross 2010). Om ett spel är relevant för produkten och företaget kan användningen av det skapa starka effekter på minne och medvetenheten om varumärket. Å andra sidan löper sådana spel risken att inte vara tillräckligt underhållande eller för uppenbara i sina motiv, vilket snabbt upptäcks av användare och kan istället skapa en negativ attityd gentemot spelet och företaget (Gross 2010). Enligt Fagerstrøm och Ghinea (2010) bygger framgångsrik interaktiv marknadsföring på att ge konsumenter en anledning att engagera sig. Detta gäller speciellt då det handlar om produktkategorier där målgruppen inte är involverad eller engagerad från början (Fagerstrøm & Ghinea 2010). Då måste det finnas incitament till att ägna tid åt kampanjen och att sprida den vidare. I deras studie av företaget Libresse kampanj Let s Design, där produkten sammankopplas med målgruppens intresse för mode, visar de att företag genom interaktivitet kan skapa varumärkeskännedom, positivare attityd till varumärket och en ökad försäljning. Vad som dock kan försvåra effektmätningar av en kampanj är att de ofta föregås av eller sker samtidigt som andra stödjande former av marknadsföring i andra typer av kanaler (Fagerstrøm & Ghinea 2010). Teman i kampanjer och spel bör, enligt Wise et al. (2008), vara utformade så att det engagerar spelare i aktiviteter liknande de som utförs med den aktuella produkten i vanliga fall. Wise et al. (2008) slår fast att den stora utmaningen är att ha ett relevant tema i spelet samtidigt som underhållningen inte får gå förlorad. Just underhållningsvärdet är den mest kritiska aspekten vad gäller effektskapande där målet är att överföra positiv påverkan från en upplevelse till ett varumärke (Wise et al. 2008). Vidare menar de att ju högre tematisk relevans ett spel har för produkten, desto bättre kan attityden till spelet förutsäga attityden till varumärket (Wise et al. 2008). Mycket av den tidigare forskningen kring branded entertainment och advergames visar att denna typ av interaktivitet har en positiv effekt på användarna. Med interaktiva kampanjer och spel kan företag skapa högre varumärkeskännedom, positiv attityd till varumärket samt öka sannolikheten att konsumenter väljer den aktuella produkten vid nästa inköpstillfälle. Tidigare forskning har även visat att kampanjer eller spel bör vara utformade efter produkten eller företaget och inte helt sakna relevans. Det kan vara en svår balansgång för företag eftersom underhållningsvärdet inte får gå förlorat och företagens motiv eller erbjudanden inte får vara för påträngande eller uppenbara. Konsumenters motiv och inställning till interaktiva kampanjer är dock inte lika framträdande i 7

8 litteraturen. Advergames och interaktiv marknadsföring på Internet är ett förhållandevis nytt fenomen vilket utvecklas så snabbt att forskningen redan då den publiceras kan ses som omodern. Detta kan vara en anledning till att vi uppfattar en viss spretighet och oklarhet kring konsumentmotiven i litteraturen. Det vi främst saknar är de bakomliggande och kvalitativa motiven till varför konsumenter deltar i interaktiva kampanjer. Vi antar att det finns en djupare förklaring till detta deltagande än att konsumenter enbart vill bli underhållna. Den tidigare forskningen koncentrerar sig mer på om användarna gillar kampanjen eller inte och fokus hamnar på fördelarna företag får ut av att marknadsföra sig interaktivt. Vi vill därför söka de bakomliggande motiv som konsumenter har för att delta i interaktiva kampanjer på Internet, skapade ur ett kommersiellt syfte och vilken inställning de har till den typen av marknadsföring. Med deltagande menar vi de konsumenter som registrerat sig och/eller åtminstone medverkat i det första momentet av en interaktiv kampanj. Vår forskningsfråga är således: Vilken inställning och vilka motiv har deltagare till interaktiva marknadsföringskampanjer? 1.3Syfte Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om motiv och inställning hos deltagare i interaktiva marknadsföringskampanjer. Vi vill med studien besvara frågorna om varför de deltar i de undersökta kampanjerna och vilken inställning de har till dem för att på så sätt bidra till att utöka teori, kunskap och diskussion. Detta när det gäller konsumentperspektivet inom ett än så länge outforskat område. 1.4Målgrupp Vår ambition är att uppsatsens innehåll är av intresse för företag inom såväl privat som offentlig sektor som skapar eller vill skapa marknadsföring till konsumenter med hjälp av interaktiva format. Nyttan för dem kan vara att med hjälp av innehållet i studien utforma effektivare kampanjer. Uppsatsen riktar sig även till teoretiker och akademiker för framtida studier inom liknande områden. 8

9 2.Metod Följande avsnitt avser att ge läsaren en förståelse av den metod vi har använt oss av och hur vi har förhållit oss till problemet och kunskapsinsamlingen. Kapitlet börjar med vårt vetenskapliga förhållningssätt vilket efterföljs av vårt huvudsakliga tillvägagångssätt. Slutligen presenterar vi olika kvalitetskriterier för vår forskning. 2.1Vetenskapsteoretisktförhållningssätt 2.1.1Hermeneutisktförhållningssätt Vår undersökning bygger på att tolka individers handlingar utifrån deras sociala verklighet. Frågorna vi vill få svar på är subjektiva utifrån intervjuobjektens synvinkel och bygger på den personliga inställningen samt synen på deras sociala verklighet. Det vi eftersträvar är en djupare förståelse för problemet varför människor deltar i interaktiva kampanjer och hur de ser på sitt deltagande. Med detta fokus i studien är det hermeneutiska förhållningssättet en viktig riktlinje för oss där förståelsen av det mänskliga beteendet är centralt (Bryman & Bell 2005). Betoningen ligger på att tolka och förstå mänskliga avsikter och mindre på att försöka förklara dem (Sohlberg & Sohlberg 2009). Uppsatsens förhållningssätt utgörs således av att försöka tolka, förstå och skapa möjligheter att se den sociala verkligheten ur undersökningspersonernas synvinkel Kvalitativforskningsstrategi Studien har en kvalitativ forskningsstrategi vilken lägger större vikt på ord till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar på kvantifiering och analys av data (Bryman & Bell 2005). Eftersom uppsatsen fokuserar på människors inställning och motiv samt syftar till att tolka och diskutera dessa anser vi att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. Vi kommer inte att söka en absolut sanning utan vill istället skapa förståelse och kunskap i det undersökta ämnet. Att vi använder oss av en kvalitativ forskningsstrategi kommer underlätta vår förståelse av det studerade ämnet då vi fokuserar på respondenternas tolkning och uppfattning av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005). Alternativt skulle begreppen motiv och inställning ur ett konsumentperspektiv kunna kvantifieras och analyseras utifrån siffror och mängder. Det är dock inte aktuellt i denna studie då framförallt begreppet motiv undersöks utifrån ett mer känslomässigt och undermedvetet fokus. Vi söker alltså inte ett uppenbart motiv hos respondenterna utan ett mer underliggande sådant, det vill säga vad som verkligen driver dem till att delta i interaktiva kampanjer. Begreppet blir således inte en mätbar variabel utan kräver mer förståelse och tolkning för att uppfylla syftet i denna studie Abduktivansats Det kvalitativa angreppssättet och det hermeneutiska förhållningssättet är ofta förknippade med en induktiv strategi där en empirisk grund genererar teori som ett resultat (Bryman & Bell 2005). Genom observationer och resultat kan generaliserade slutsatser dras kring undersökta fenomen (Sohlberg & Sohlberg 2009). Med en deduktiv ansats härleds istället hypoteser eller resonemang som sedan styrks eller förkastas av empirin (Bryman & Bell 2005). Deduktiva slutledningar tillför därför egentligen ingenting nytt vad gäller själva substansen i ämnet, utan handlar mer om att förklara eller bevisa något utifrån generella förutsättningar (Sohlberg & Sohlberg 2009). 9

10 Det finns emellertid anledning att inte göra en klar distinktion mellan induktiv och deduktiv strategi då processen i studier ofta innehåller inslag av dem båda (Bryman & Bell 2005). Abduktion är ett begrepp som används när studier använder sig av en kombination av deduktion och induktion, vilket innebär ett slags alternerande mellan teori och empiri (Sohlberg & Sohlberg 2009). Det handlar då om att försöka förstå villkoren bakom empirin och formulera dem för att göra studien begriplig (Sohlberg & Sohlberg 2009). Genom att ha viss förståelse för ett ämne grundad i tidigare teori skapas då ett sammanhang för observationerna (Sohlberg & Sohlberg 2009). Utifrån tidigare teori har vi fått viss kännedom och insikt i ämnet vilket hjälpt oss utforma vår empiriska undersökning. Datainsamlingen har således inte skett helt förutsättningslöst eftersom tidigare teori utgör en viss grund för förståelsen av empirin. Samtidigt är kunskapen om konsumenters motiv och inställning till kampanjer liknande de vi har undersökt relativt liten, vilket innebär att vi varken härleder eller prövar några hypoteser kring det specifika ämnet och kontexten. Vår studie syftar snarare till att dra slutsatser på grundval av de resultat vi får från intervjuerna. Detta för att skapa förståelse kring ämnet och i längden generera ny teori utifrån våra resultat. Vår studie måste därför betraktas som abduktiv där teori används för förståelse av ämnet men där avsikten är att dra slutsatser och generera ny teori. Den kunskap vi erhåller från empirin bör dock användas restriktivt och inte förhastat klassificeras som ny teori. Det finns alltid olika grader av osäkerhet i framförallt induktiva resonemang, där sannolikheten egentligen aldrig kan uppgå till 100 % (Sohlberg & Sohlberg 2009). Generaliserbarheten i kvalitativ forskning blir också ofta ifrågasatt då resultaten ofta grundar sig på små urval och att det ofta finns svårigheter i att upprepa dem (Bryman & Bell 2005). 2.2Tillvägagångssätt 2.2.1Kvalitativasemi struktureradeintervjuer Vi har genomfört tolv stycken intervjuer med sex deltagare från varje kampanj. Utöver dessa har en intervju genomförts med en representant från vardera företag bakom kampanjerna. Samtliga intervjuer i uppsatsen är av semi-strukturerad karaktär, en intervjutyp som bygger på en flexibilitet under intervjuprocessen (Bryman & Bell 2005). Frågorna som ställs är indelade i teman där respondenten på ett mångsidigt sätt har möjlighet att besvara frågorna och göra sig förstådd (Bryman & Bell 2005). Denna intervjutyps flexibilitet och utrymme för att associera fritt anser vi passa väl in i denna studie då vi söker en mer djupgående bild av våra respondenter och deras handlande. Frågorna vi har ställt uppkom inte alltid i samma ordning, men genom en intervjuguide eftersträvade vi att all potentiell information blev insamlad. Guiden är indelad i två områden, vilka berör inställning till interaktiva kampanjer och motiv att delta i dem Urval Urvalet av respondenter har till en början varit ett bekvämlighetsurval där enheterna är lättillgängliga likt ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2005). Allteftersom vi fått kontakt med de första respondenterna har vi tillämpat ett snöbollsurval vilket bygger på ett kedjeurval där man genom initiala kontakter med relevanta individer för undersökningen får vidare kontakt med nya intervjuobjekt (Bryman & Bell 2005). Vi har valt att intervjua sex personer från vardera kampanjen. Kriteriet för dem vi har valt ut är att de ska ha deltagit i kampanjen. De behöver inte ha fullföljt hela kampanjen från början 10

11 till slut men måste ha registrerat sig på kampanjens webbaserade huvudsida och/eller medverkat i det första momentet. Vi anser det vara av intresse att både intervjua personer som deltagit under hela kampanjens period men också de som har kommit in senare i kampanjen eller lämnat den tidigare. Detta för att få en bredare bild av inställningen och motiven och att denna inte bara baseras på de mest engagerade deltagarna. I empiriavsnittet har respondenterna kodats med bokstäverna E (Eniro) eller N (Nike) beroende på vilken kampanj de deltagit i, efterföljt av en siffra vilken är unik för varje respondent Valavkampanjer De två interaktiva marknadsföringskampanjerna vi har valt att fokusera på är Nikes Take STHLM och Eniros Skattjakten. De har delvis valts utifrån existerande teorier och tidigare forskning kring interaktivitet och advergames. Båda kampanjerna har skapats enbart i marknadsföringssyfte, varumärkena är inbäddade i spelen och de är båda av underhållande karaktär. Detta är aspekter som ofta karaktäriserar advergames vilket gör dem till bra exempel att studera. Vi har valt att använda oss av två olika kampanjer då anledningen till att delta kan skilja sig beroende på varumärke och utformning. För att få en insikt och förståelse för de interaktiva kampanjerna vars deltagare vi undersöker har vi valt att intervjua representanter från företagen bakom dem. Nedan följer korta beskrivningar av kampanjerna där vi redogör för utseende och upplägg. Informationen om kampanjerna baseras på de intervjuer vi har gjort med Nikes brand manager Sara Althini och Eniros marknadschef Jonas Dahlquist samt våra egna observationer. För längre kampanjredogörelser, se bilagorna 2 & Nike TakeSTHLM Kampanjen bestod av två parallella tävlingar där huvudtävlingen stod mellan de olika stadsdelarna i Stockholms innerstad. De tävlande fick ansluta sig till en stadsdel och springa så mycket som möjligt i syfte att ta över gator och andra stadsdelar. Löprundorna redovisades sedan på tillhörande kampanjhemsida där man kunde se vilken stadsdel som ledde tävlingen och vilka gator som ägdes av vem. Varje stadsdel hade sin egen lagledare och det lag som sprang längst fick medverka i en reklamfilm producerad av Nike. Det andra tävlingsmomentet gick ut på att individuellt springa så många kilometer som möjligt och på så sätt ha chansen till att vinna olika priser från Nike Eniro Skattjakten Kampanjen baserades på Eniros karttjänst med den nya funktionen gatuvy där besökarna kunde klicka sig runt i bilder med 360 graders vinkel. Från kampanjsidan kom deltagarna direkt in i gatuvytjänsten där de mötts av en manipulerad bild med den första ledtråden. Väl där var deltagarna tvungna att navigera runt för att hitta nästa ledtråd. Totalt fanns det 14 ledtrådar att lösa och vinnaren i jakten belönades med en guldtacka. Många av ledtrådarna skulle lösas i Eniros gatuvytjänst där de vanliga kartbilderna var utbytta till olika scenarier. En av de mest uppmärksammade ledtrådarna var den som enbart visades en gång i en reklampaus på TV 4. Att ta sig igenom hela kampanjen tog i snitt nio till elva timmar Litteraturochkällkritik Vår litteratur har främst hämtats från Stockholms universitets databas av vetenskapliga e- tidsskrifter och Ebscos databas av internationella artiklar. De generella sökord vi har använt oss av har varit co-creation, interactive marketing, branded entertainement och advergames. 11

12 Vi ser alla dessa ämnen som relevanta för vår undersökning där co-creation är det bredaste ämnet inom vårt område och advergames det mest specifika. Likaså har vi återfunnit de flesta teorier vilka ingår i vårt ramverk genom sökningar inom ämnena co-creation och interactive marketing och hittat mer caseliknande referenser från ämnena branded entertainment och advergames. Vad gäller publiceringsdatum är artiklarna inom branded entertainment och advergames i de flesta fall senare utgivna än de övriga. Källkritik är en uppsättning metodregler vilka värderar sanningshalten och trovärdigheten i litteratur, påståenden och händelseförlopp (Esaiasson et al. 2004). Dessa metodregler är ett hjälpmedel för systematiskt kunna utvärdera information (Esaiasson et al. 2004). Allt innehåll som vår uppsats bygger på har kritiskt granskats och studerats noggrant för att skapa så hög trovärdighet som möjligt. De fyra källkritiska reglerna vilka vi förhåller oss till och nedan kommer att redovisa är: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2004). Källornas äkthet syftar på att de skapats vid den tidpunkt och i det sammanhang vilket de påstås ha skapats och därmed inte är falska (Esaiasson et al. 2004). Den litteratur vi använt oss av har inte visat några tecken på förfalskning även om det för oss är omöjligt att absolut veta. Stockholm Universitets databas, där vi sökt den mesta litteraturen, anser vi vara en god källa för att hitta tillförlitlig information. Vi har undvikit att använda oss av internetbaserade källor då dessa ofta är svårare att bestämma sanningshalten i samt att granska vem/vilka som är upphovsman till dem. Oberoendet hos källorna innebär att de ska gå att bekräfta, att det ska vara ett litet avstånd mellan berättare och berättelse och att beroendet av andra källor ska vara låg (Esaiasson et al. 2004). Därför har vi i vår litteraturinsamling sökt den litteratur vilken relevanta teorier ursprungligen kommer ifrån. Källkritik avseende samtid innebär att ju äldre informationen som nedtecknats är desto större sannolikhet är det att den innehåller minnesfel, efterkonstruktioner eller efterrationaliseringar (Esaiasson et al. 2004). Det är därför viktigt att ha information vilken är aktuell för tiden. Då vårt uppsatsämne kretsar mycket kring Internet vilket är ständigt utvecklande är det extra viktigt att den litteratur vi medtar är samtidig. De flesta av våra artiklar är daterade från talet och vi bedömer dem i hög grad vara aktuella för vår studie. Källornas tendens syftar på om författaren haft ett avsiktligt intresse av att återge en snedvriden eller tillrättalagd bild av verkligheten (Esaiasson et al. 2004). Vi anser oss inte kunna svara på om det finns tendenser för detta i den litteratur vi behandlat men överlag anser vi att våra källor visar en samstämmig bild av verkligheten. 2.3Kvalitetskriterierförkvalitativforskning Reliabilitet, replikation och validitet ses som tre av de viktigaste kvalitetsparametrarna för en undersökning inom den företagsekonomiska vetenskapen (Bryman & Bell 2005). Dessa begrepp handlar dock mer om hur pass tillförlitliga och noggranna mätningarna är och anses därför av många vara mer inriktade på kvantitativ forskning. Därför används ibland alternativa kriterier för kvalitativa studier som fokuserar mer på kvalitén i studien och därmed bortser från uppfattningen att det finns en enda sanning om den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005). De mer kvalitativt inriktade begreppen vi utgår ifrån i denna studie är Trovärdighet och Äkthet. Trovärdigheten i en studie brukar i sin tur delas upp i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka/bekräfta (Bryman & Bell 2005). Då vårt upplägg och 12

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Chris von Borgstede

Chris von Borgstede 2010-11-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Vänligen stäng av mobilen 1 Läsanvisning: Eagly & Kulesa: Attitudes, attitude structure, and resistance to change Biel, Larsson

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Spel som interaktiva berättelser

Spel som interaktiva berättelser Spel som interaktiva berättelser Finns många typer av interaktivt berättande; ska titta närmare på spel eftersom de exemplifierar en rad aspekter av interaktivt berättande väldigt tydligt. Kan förstå spel

Läs mer

Läsning med digitala verktyg Vad är egentligen läsning idag?

Läsning med digitala verktyg Vad är egentligen läsning idag? Läsning med digitala verktyg Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet Torghandel ledare 19 september Läromedelstext 1958 Läromedelstext 1968 Läromedelstext

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Vad är visuell kommunikation?

Vad är visuell kommunikation? Vad är visuell kommunikation? Det vi ser upplever läser tar in... och påverkas av... då är det mycket att förhålla sig till. Hur klarar vi av att sortera? Varför påverkas vi av viss kommunikation och inte

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Tillämpad experimentalpsykologi [3] Empirisk forskningsansats

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Tillämpad experimentalpsykologi [3] Empirisk forskningsansats Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Metod- PM 3 28 september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Inledning Hyresgästföreningen ( Hgf ) är en partipolitiskt obunden, demokratisk

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Spelutveckling - Gameplay. Design och produktion

Spelutveckling - Gameplay. Design och produktion Spelutveckling - Gameplay Design och produktion Vad är ett spel? Finns olika åsikter Några exempel som räcker på egen hand Coola features Akta er för feature creep För mycket features kan dränka gameplay

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kompetens. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun

Kompetens. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun Kompetens Utmaning Sammanhang Aktivitet Förväntningar är grunden för vår pedagogiska plattform. Varje utvalt ord i vår plattform vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Läs mer om detta

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier Gerd Ahlström, professor Bedömning av kvaliteten En välskriven artikel the EQUATOR Network website - the

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun Kommunikation Utmaning Sammanhang Motivation Förväntningar är grunden för vår pedagogiska plattform. Varje utvalt ord i vår plattform vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Läs mer om detta

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

En bok om oss. För dig.

En bok om oss. För dig. En bok om oss. För dig. innehåll A Vad hälsokraft är hur vi förmedlar hälsokraft vårt grafiska uttryck Vad hälsokraft är Hälsokraft är så mycket mer än ett varumärke. Hälsokraft är alla som tar del av

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer