ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR!"

Transkript

1 ENGAGEMANG PÅ VÅRA VILLKOR! En studie om konsumenters motiv och inställning till interaktiv marknadsföring Magnus af Sandeberg och Axel Wallin Civilekonomuppsats 30 hp, inriktning Marknadsföring Höstterminen 2010/Autumn term 2010 Handledare/Supervisor: Marianne Nilson och Anita Radón English title: Engagement on our terms! Kontakt författare/ Contact authors:

2 Sammanfattning Att skapa engagerade konsumenter och få dem att kommunicera med varandra är något som många företag strävar efter. En specifik form av interaktion, vilken ökat i takt med Internets utveckling, är interaktiv marknadsföring utformad som spel eller tävlingar. Det finns mycket litteratur skriven om vilka fördelar detta ger företag men få har undersökt varför konsumenter väljer att delta. Vi har därför undersökt vilken inställning och vilka motiv deltagare i två interaktiva marknadsföringskampanjer haft till sitt deltagande och därmed belyst ämnet ur ett konsumentperspektiv. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och skapa förståelse om varför konsumenter engagerar sig i interaktiv marknadsföring. De valda kampanjerna är: Nike Take STHLM och Eniro Skattjakten. Empirin grundar sig på tolv kvalitativa intervjuer med deltagare från de båda kampanjerna. I empirin har vi även definierat sex teman för motiv och inställning som övergripande speglar vårt resultat. Utifrån empirin har vi dragit slutsatserna att underhållning är ett av det mest förekommande motiven till att delta och att det sociala motivet av att känna närhet till andra deltagare är viktigt för att börja engagera sig. Deltagare i interaktiva kampanjer har även ett behov av att känna sig prioriterade av företaget de interagerar med. Genom att känna sig prioriterad och ha en hög bestämmanderätt upplevs interaktionen som äkta. Uppsatsen visar även att inställningen till interaktiv marknadsföring påverkar synen på avsändaren. Med en restriktiv inställning ställer deltagare högre krav på avsändaren och med en öppen inställning spelar avsändaren mindre roll. Överlag är inställningen positiv till interaktiv marknadsföring då den engagerar och inte bara informerar. Nyckelord Interaktivitet, motiv, inställning, engagemang, deltagare 2

3 Abstract Creating engaged consumers, who communicate with each other, is what many companies strive for. A specific form of interaction, which has increased due to the Internet, is interactive marketing, designed as games or contests. A lot has been written about the benefits of interactive marketing from a company perspective but few have searched why consumers choose to participate. We have therefore, from a customer perspective, searched for the motives and attitudes among consumers who have participated in two different marketing campaigns. The purpose of our theses is to increase the knowledge and understanding of why consumers engage in interactive marketing. The selected campaigns are: Nike Take STHLM and Eniro Skattjakten. Our empirical data are based on twelve qualitative interviews with participants from the two campaigns. We have also identified six themes of motives and attitude that reflects our results. We have drawn the conclusions that entertainment is one of the most common motives for participation. The social motive of having a close relation to other participants is important in order to be committed. They also want to feel prioritised by the company that they interact with. The interaction will appear as genuine if the participants feel prioritised and have a high level of authority. Our thesis also shows that the attitude towards interactive marketing affects the perception of the company behind it. Participants who have a restrictive attitude to marketing are more demanding and the ones who have an open attitude are less demanding towards the company as a sender. The attitude is overall positive towards interactive marketing because it is engaging and not just informative. Keywords Interactivity, motives, attitude, engagement, participants 3

4 Innehållsförteckning 1.INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE MÅLGRUPP METOD VETENSKAPSTEORETISKTFÖRHÅLLNINGSSÄTT Hermeneutisktförhållningssätt Kvalitativforskningsstrategi Abduktivansats TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Kvalitativasemi struktureradeintervjuer Urval Valavkampanjer Nike TakeSTHLM Eniro Skattjakten Litteraturochkällkritik KVALITETSKRITERIERFÖRKVALITATIVFORSKNING TEORETISKTRAMVERK SKAPANDETAVVÄRDE INTERAKTIVMARKNADSFÖRING...16 Figur 1: Faktorer som formar attityden till reklam (Wang et al. 2002, s. 1147) Motivattdelta Inställningtillspelochreklam EMPIRIOCHANALYS MOTIV Viljanattbliunderhållen Lekaochhakul Attkännasigprioriteradavföretaget Densocialaomgivningensbetydelse Viktenavnärhettillandraförattdelta Attvisauppsinaprestationerförandraochfånågontingtillbaka Denpersonligavinningenochvärdetavengagemang INSTÄLLNING Inställningtillinteraktivmarknadsföring Deltagarnassynpåavsändaren Deltagarnasbestämmanderätt DISKUSSIONOCHSLUTSATSER DISKUSSION SLUTSATSER FORSKNINGSBIDRAG FRAMTIDAFORSKNING REFERENSLISTA BILAGOR...37 BILAGA Respondentförteckning...37 BILAGA IntervjumedJonasDahlquist,Marknadschef,Eniro...38 BILAGA IntervjumedSaraAlthini,BrandManager,Nike

5 1.Inledning I inledningskapitlet presenteras först en kort bakgrund till det övergripande ämnet. Därefter följer en problemdiskussion i vilken vi formulerar det problem vi ämnar undersöka samt vår huvudsakliga forskningsfråga. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och vilken målgrupp den riktar sig till. 1.1Bakgrund Den tekniska utvecklingen av Internet har skapat möjligheter för företag och kunder att interagera och kommunicera på ett enklare och mer effektivt sätt än tidigare. Med hjälp av Internet blir interaktion och informationsutbyte mindre beroende av tid och rum och större utrymme kan skapas för kreativ flexibilitet än med traditionella reklamformat (tidningsannonser, tv-reklam et cetera) (Liu & Shrum 2009). Redan 1993 förutspådde tidningen Newsweek hur interaktivitet skulle förändra vårt sätt att handla, spela och lära (Liu & Shrum 2002, s. 53). Forskare har också noterat att det är strävan efter att förbättra interaktion som har väglett denna tekniska utveckling (Robb et al se Ha & James 1998, s. 459). En annan avgörande skillnad mot tidigare reklamformat är att konsumenter ofta väljer att frivilligt delta i interaktiva marknadsföringskampanjer vilket skapar nya möjligheter för företag och kunder att mötas och samproducera värde (Liu & Shrum 2009). Samtidigt är dagens konsumenter mer välinformerade, uppkopplade och aktiva samt besitter mer information om företag, konkurrenter och produkter än någonsin tidigare. De kan genom nya kommunikationskanaler snabbt sprida sin personliga åsikt och erfarenhet av företag. Idag kommunicerar konsumenter i allt högre grad med varandra och är inte lika beroende av kommunikation från företag för att bilda sig en uppfattning om dess produkter (Prahalad & Ramaswamy 2004). De digitala nätverken och tillgången på information har också gett konsumenter en större förmåga att påverka företag än tidigare. För att skapa kundrelationer och lojalitet gäller det därför att företag är villiga att möta kunderna och skapa värde för och tillsammans med dem (Prahalad & Ramaswamy 2004). För att samproduktionen ska bli lyckad förutsätts det dessutom att kunden och företaget interagerar och kommunicerar på ett jämlikt sätt som gynnar båda parter (Prahalad & Ramaswamy 2004). Liu och Shrum (2002) menar att interaktivitet består av tre dimensioner vilka de kallar active control, two-way communication och synchronicity. Active control innebär att konsumenter har kontroll över vad de blir exponerade för via exempelvis Internet. När vi tittar på TV blir vi ofrivilligt avbrutna av TV-reklam och måste ibland mot vår vilja byta kanal för att undvika den. Men med internetreklam, exempelvis annonser på hemsidor, behövs ingen aktiv handling för att undvika den. Är konsumenter däremot intresserade kan de klicka på annonsen för att få mer information. Med two-way communication menar Liu och Shrum (2002) förmågan att kommunicera mellan företag - konsument eller mellan konsument - konsument. I de traditionella reklamkanalerna är detta knappast möjligt efterson de istället bygger på en envägskommunikation från företag till konsument. Den tredje dimensionen av interaktivitet, synchronicity, handlar om att Internet har skapat möjligheter för att den ovanstående tvåvägskommunikationen blir mer synkroniserad (Liu & Shrum 2002). Till skillnad från att skriva brev eller ringa ett samtal behöver det endast ta ett par sekunder att få respons på vad konsumenter utför på Internet. Internet kan alltså användas som ett kraftfullare medium än de traditionella marknadsföringskanalerna eftersom konsumenter kan interagera med företag, produkter, 5

6 tjänster och varandra (Li, Daugherty & Biocca 2002). Företag kan med hjälp av Internet skapa virtuella upplevelser där konsumenter frivilligt deltar och där erbjudanden, produktinformation eller varumärken är inbäddade i upplevelsen (Hudson & Hudson 2006). De fördelar detta ger är ur ett företagsperspektiv många, men vad krävs för att fånga konsumenters uppmärksamhet och få dem att engagera sig? Vissa forskare menar att det måste förmedlas ett värde för att konsumenter ska vilja engagera sig och spendera tid med företaget (Prahalad & Ramaswamy 2004; Nambisan & Baron 2009; Füller 2010). Ett värde som ger avkastning för den tid som konsumenterna lagt ner. 1.2Problemdiskussion Hudson och Hudson (2006) diskuterar kring begreppet Branded Entertainment vilket de menar är en integration av marknadsföring i underhållning, eller mer specifikt en samproduktion och samverkan mellan media, underhållning och varumärken. Wise et al. (2008) anser att branded entertainment innebär att företag under kontrollerade former låter kunderna underhållas, leka och spela. Men kan denna kontroll begränsa konsumenters vilja att engagera sig? Från ett företags synvinkel kan det tänkas vara riskabelt att släppa kontrollen över kommunikationen och låta den falla i händerna på konsumenterna. Det torde dock vara en balansgång att släppa in konsumenterna tillräckligt mycket i kommunikationen så att de känner tillhörighet och blir engagerade. Konsumenter ses idag som mer resistenta än tidigare mot öppna reklambudskap (Hudson & Hudson 2006) där branded entertainment och interaktiva marknadsföringskampanjer är nya sätt att fånga deras uppmärksamhet. Det handlar om att integrera delar av varumärkeskommunikationen i plattformar som konsumenter söker sig till för att bli underhållna (Wise et al. 2008). Samtidigt får företag större möjligheter att exponera sina varumärken, informera om produkter samt lära konsumenter hur deras tjänster eller produkter fungerar (Wise et al. 2008). I detta resonemang syns företagets fördelar tydligt medan konsumenters motiv att delta förefaller mer varierat och inte lika entydigt. Frågan är om viljan att bli underhållen är den enda drivkraften till att delta i interaktiva marknadsföringskampanjer. Om all interaktion bygger på värdeöverföring bör underhållningen enbart vara ett av motiven. Men en djupare kunskap om motiv och vad som värderas hos konsumenter tycks saknas i den aktuella litteraturen. Är det effektivt och möjligt att integrera varumärkeskommunikationen i underhållning? Rosenkrans (2009) menar att interaktiva reklamannonser engagerar användare i större utsträckning och skapar en högre nivå av interaktion. Detta gäller speciellt annonser som är mer kreativt utförda än andra (Rosenkrans 2009). Den kreativa och underhållande utformningen får mer uppmärksamhet och engagerar konsumenter i större utsträckning (Rosenkrans 2009). Rosenkrans undersökning kan vara till hjälp för att förstå ett av konsumenters motiv att engagera sig, det vill säga att engagemang uppstår till följd av nyfikenhet. Dock är hans undersökning utförd på en annan typ av marknadsföring än den vi ämnar undersöka. En specifik form av branded entertainment är när företag tillhandahåller spel med inbäddade reklambudskap skapade endast i marknadsföringssyfte. Dessa spel definieras ofta som Advergames och handlar om att stärka varumärket med hjälp av traditionella spelformer (Cauberghe & De Pelsmacker 2010). Hernandez och Chapas (2010) undersökning av advergames visar att sannolikheten att välja en produkt är större efter användningen av advergames, men att effekten är kortvarig (Hernandez & Chapa 2010). 6

7 Li, Daugherty & Biocca (2002) menar också att interaktiv, tredimensionell reklam förhöjer upplevelsen och skapar en känsla av närvaro som inte kan uppnås genom tvådimensionell reklam. Den virtuella upplevelsen av produkter och varumärken är dessutom rikare och består av fler kognitiva och affektiva aktiviteter än tvådimensionella meddelanden (Li, Daugherty & Biocca 2002). Vad den nya tekniken kan åstadkomma är inte bara en helt annan typ av upplevelse, utan en starkare och mer påverkande sådan. Det torde dock vara en balansgång mellan att informera och engagera konsumenter. Hur självklara eller dolda får företagets intentioner och budskap vara? Om de är för diffusa eller för självklara kan det tänkas finnas en risk att konsumenter känner obehag och olust att delta och att effekten då uteblir. Med detta i åtanke är det av hög relevans att avgöra inställningen till interaktiv marknadsföring hos konsumenter, vad som lockar dem att delta och hur pass närvarande ett företag får vara. Gross (2010) menar att konsumenter snabbt uppfattar om ett advergame försöker övertyga dem eller har för uppenbara motiv. Detta ställer företagen inför ett dilemma (Gross 2010). Om ett spel är relevant för produkten och företaget kan användningen av det skapa starka effekter på minne och medvetenheten om varumärket. Å andra sidan löper sådana spel risken att inte vara tillräckligt underhållande eller för uppenbara i sina motiv, vilket snabbt upptäcks av användare och kan istället skapa en negativ attityd gentemot spelet och företaget (Gross 2010). Enligt Fagerstrøm och Ghinea (2010) bygger framgångsrik interaktiv marknadsföring på att ge konsumenter en anledning att engagera sig. Detta gäller speciellt då det handlar om produktkategorier där målgruppen inte är involverad eller engagerad från början (Fagerstrøm & Ghinea 2010). Då måste det finnas incitament till att ägna tid åt kampanjen och att sprida den vidare. I deras studie av företaget Libresse kampanj Let s Design, där produkten sammankopplas med målgruppens intresse för mode, visar de att företag genom interaktivitet kan skapa varumärkeskännedom, positivare attityd till varumärket och en ökad försäljning. Vad som dock kan försvåra effektmätningar av en kampanj är att de ofta föregås av eller sker samtidigt som andra stödjande former av marknadsföring i andra typer av kanaler (Fagerstrøm & Ghinea 2010). Teman i kampanjer och spel bör, enligt Wise et al. (2008), vara utformade så att det engagerar spelare i aktiviteter liknande de som utförs med den aktuella produkten i vanliga fall. Wise et al. (2008) slår fast att den stora utmaningen är att ha ett relevant tema i spelet samtidigt som underhållningen inte får gå förlorad. Just underhållningsvärdet är den mest kritiska aspekten vad gäller effektskapande där målet är att överföra positiv påverkan från en upplevelse till ett varumärke (Wise et al. 2008). Vidare menar de att ju högre tematisk relevans ett spel har för produkten, desto bättre kan attityden till spelet förutsäga attityden till varumärket (Wise et al. 2008). Mycket av den tidigare forskningen kring branded entertainment och advergames visar att denna typ av interaktivitet har en positiv effekt på användarna. Med interaktiva kampanjer och spel kan företag skapa högre varumärkeskännedom, positiv attityd till varumärket samt öka sannolikheten att konsumenter väljer den aktuella produkten vid nästa inköpstillfälle. Tidigare forskning har även visat att kampanjer eller spel bör vara utformade efter produkten eller företaget och inte helt sakna relevans. Det kan vara en svår balansgång för företag eftersom underhållningsvärdet inte får gå förlorat och företagens motiv eller erbjudanden inte får vara för påträngande eller uppenbara. Konsumenters motiv och inställning till interaktiva kampanjer är dock inte lika framträdande i 7

8 litteraturen. Advergames och interaktiv marknadsföring på Internet är ett förhållandevis nytt fenomen vilket utvecklas så snabbt att forskningen redan då den publiceras kan ses som omodern. Detta kan vara en anledning till att vi uppfattar en viss spretighet och oklarhet kring konsumentmotiven i litteraturen. Det vi främst saknar är de bakomliggande och kvalitativa motiven till varför konsumenter deltar i interaktiva kampanjer. Vi antar att det finns en djupare förklaring till detta deltagande än att konsumenter enbart vill bli underhållna. Den tidigare forskningen koncentrerar sig mer på om användarna gillar kampanjen eller inte och fokus hamnar på fördelarna företag får ut av att marknadsföra sig interaktivt. Vi vill därför söka de bakomliggande motiv som konsumenter har för att delta i interaktiva kampanjer på Internet, skapade ur ett kommersiellt syfte och vilken inställning de har till den typen av marknadsföring. Med deltagande menar vi de konsumenter som registrerat sig och/eller åtminstone medverkat i det första momentet av en interaktiv kampanj. Vår forskningsfråga är således: Vilken inställning och vilka motiv har deltagare till interaktiva marknadsföringskampanjer? 1.3Syfte Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om motiv och inställning hos deltagare i interaktiva marknadsföringskampanjer. Vi vill med studien besvara frågorna om varför de deltar i de undersökta kampanjerna och vilken inställning de har till dem för att på så sätt bidra till att utöka teori, kunskap och diskussion. Detta när det gäller konsumentperspektivet inom ett än så länge outforskat område. 1.4Målgrupp Vår ambition är att uppsatsens innehåll är av intresse för företag inom såväl privat som offentlig sektor som skapar eller vill skapa marknadsföring till konsumenter med hjälp av interaktiva format. Nyttan för dem kan vara att med hjälp av innehållet i studien utforma effektivare kampanjer. Uppsatsen riktar sig även till teoretiker och akademiker för framtida studier inom liknande områden. 8

9 2.Metod Följande avsnitt avser att ge läsaren en förståelse av den metod vi har använt oss av och hur vi har förhållit oss till problemet och kunskapsinsamlingen. Kapitlet börjar med vårt vetenskapliga förhållningssätt vilket efterföljs av vårt huvudsakliga tillvägagångssätt. Slutligen presenterar vi olika kvalitetskriterier för vår forskning. 2.1Vetenskapsteoretisktförhållningssätt 2.1.1Hermeneutisktförhållningssätt Vår undersökning bygger på att tolka individers handlingar utifrån deras sociala verklighet. Frågorna vi vill få svar på är subjektiva utifrån intervjuobjektens synvinkel och bygger på den personliga inställningen samt synen på deras sociala verklighet. Det vi eftersträvar är en djupare förståelse för problemet varför människor deltar i interaktiva kampanjer och hur de ser på sitt deltagande. Med detta fokus i studien är det hermeneutiska förhållningssättet en viktig riktlinje för oss där förståelsen av det mänskliga beteendet är centralt (Bryman & Bell 2005). Betoningen ligger på att tolka och förstå mänskliga avsikter och mindre på att försöka förklara dem (Sohlberg & Sohlberg 2009). Uppsatsens förhållningssätt utgörs således av att försöka tolka, förstå och skapa möjligheter att se den sociala verkligheten ur undersökningspersonernas synvinkel Kvalitativforskningsstrategi Studien har en kvalitativ forskningsstrategi vilken lägger större vikt på ord till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar på kvantifiering och analys av data (Bryman & Bell 2005). Eftersom uppsatsen fokuserar på människors inställning och motiv samt syftar till att tolka och diskutera dessa anser vi att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. Vi kommer inte att söka en absolut sanning utan vill istället skapa förståelse och kunskap i det undersökta ämnet. Att vi använder oss av en kvalitativ forskningsstrategi kommer underlätta vår förståelse av det studerade ämnet då vi fokuserar på respondenternas tolkning och uppfattning av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005). Alternativt skulle begreppen motiv och inställning ur ett konsumentperspektiv kunna kvantifieras och analyseras utifrån siffror och mängder. Det är dock inte aktuellt i denna studie då framförallt begreppet motiv undersöks utifrån ett mer känslomässigt och undermedvetet fokus. Vi söker alltså inte ett uppenbart motiv hos respondenterna utan ett mer underliggande sådant, det vill säga vad som verkligen driver dem till att delta i interaktiva kampanjer. Begreppet blir således inte en mätbar variabel utan kräver mer förståelse och tolkning för att uppfylla syftet i denna studie Abduktivansats Det kvalitativa angreppssättet och det hermeneutiska förhållningssättet är ofta förknippade med en induktiv strategi där en empirisk grund genererar teori som ett resultat (Bryman & Bell 2005). Genom observationer och resultat kan generaliserade slutsatser dras kring undersökta fenomen (Sohlberg & Sohlberg 2009). Med en deduktiv ansats härleds istället hypoteser eller resonemang som sedan styrks eller förkastas av empirin (Bryman & Bell 2005). Deduktiva slutledningar tillför därför egentligen ingenting nytt vad gäller själva substansen i ämnet, utan handlar mer om att förklara eller bevisa något utifrån generella förutsättningar (Sohlberg & Sohlberg 2009). 9

10 Det finns emellertid anledning att inte göra en klar distinktion mellan induktiv och deduktiv strategi då processen i studier ofta innehåller inslag av dem båda (Bryman & Bell 2005). Abduktion är ett begrepp som används när studier använder sig av en kombination av deduktion och induktion, vilket innebär ett slags alternerande mellan teori och empiri (Sohlberg & Sohlberg 2009). Det handlar då om att försöka förstå villkoren bakom empirin och formulera dem för att göra studien begriplig (Sohlberg & Sohlberg 2009). Genom att ha viss förståelse för ett ämne grundad i tidigare teori skapas då ett sammanhang för observationerna (Sohlberg & Sohlberg 2009). Utifrån tidigare teori har vi fått viss kännedom och insikt i ämnet vilket hjälpt oss utforma vår empiriska undersökning. Datainsamlingen har således inte skett helt förutsättningslöst eftersom tidigare teori utgör en viss grund för förståelsen av empirin. Samtidigt är kunskapen om konsumenters motiv och inställning till kampanjer liknande de vi har undersökt relativt liten, vilket innebär att vi varken härleder eller prövar några hypoteser kring det specifika ämnet och kontexten. Vår studie syftar snarare till att dra slutsatser på grundval av de resultat vi får från intervjuerna. Detta för att skapa förståelse kring ämnet och i längden generera ny teori utifrån våra resultat. Vår studie måste därför betraktas som abduktiv där teori används för förståelse av ämnet men där avsikten är att dra slutsatser och generera ny teori. Den kunskap vi erhåller från empirin bör dock användas restriktivt och inte förhastat klassificeras som ny teori. Det finns alltid olika grader av osäkerhet i framförallt induktiva resonemang, där sannolikheten egentligen aldrig kan uppgå till 100 % (Sohlberg & Sohlberg 2009). Generaliserbarheten i kvalitativ forskning blir också ofta ifrågasatt då resultaten ofta grundar sig på små urval och att det ofta finns svårigheter i att upprepa dem (Bryman & Bell 2005). 2.2Tillvägagångssätt 2.2.1Kvalitativasemi struktureradeintervjuer Vi har genomfört tolv stycken intervjuer med sex deltagare från varje kampanj. Utöver dessa har en intervju genomförts med en representant från vardera företag bakom kampanjerna. Samtliga intervjuer i uppsatsen är av semi-strukturerad karaktär, en intervjutyp som bygger på en flexibilitet under intervjuprocessen (Bryman & Bell 2005). Frågorna som ställs är indelade i teman där respondenten på ett mångsidigt sätt har möjlighet att besvara frågorna och göra sig förstådd (Bryman & Bell 2005). Denna intervjutyps flexibilitet och utrymme för att associera fritt anser vi passa väl in i denna studie då vi söker en mer djupgående bild av våra respondenter och deras handlande. Frågorna vi har ställt uppkom inte alltid i samma ordning, men genom en intervjuguide eftersträvade vi att all potentiell information blev insamlad. Guiden är indelad i två områden, vilka berör inställning till interaktiva kampanjer och motiv att delta i dem Urval Urvalet av respondenter har till en början varit ett bekvämlighetsurval där enheterna är lättillgängliga likt ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2005). Allteftersom vi fått kontakt med de första respondenterna har vi tillämpat ett snöbollsurval vilket bygger på ett kedjeurval där man genom initiala kontakter med relevanta individer för undersökningen får vidare kontakt med nya intervjuobjekt (Bryman & Bell 2005). Vi har valt att intervjua sex personer från vardera kampanjen. Kriteriet för dem vi har valt ut är att de ska ha deltagit i kampanjen. De behöver inte ha fullföljt hela kampanjen från början 10

11 till slut men måste ha registrerat sig på kampanjens webbaserade huvudsida och/eller medverkat i det första momentet. Vi anser det vara av intresse att både intervjua personer som deltagit under hela kampanjens period men också de som har kommit in senare i kampanjen eller lämnat den tidigare. Detta för att få en bredare bild av inställningen och motiven och att denna inte bara baseras på de mest engagerade deltagarna. I empiriavsnittet har respondenterna kodats med bokstäverna E (Eniro) eller N (Nike) beroende på vilken kampanj de deltagit i, efterföljt av en siffra vilken är unik för varje respondent Valavkampanjer De två interaktiva marknadsföringskampanjerna vi har valt att fokusera på är Nikes Take STHLM och Eniros Skattjakten. De har delvis valts utifrån existerande teorier och tidigare forskning kring interaktivitet och advergames. Båda kampanjerna har skapats enbart i marknadsföringssyfte, varumärkena är inbäddade i spelen och de är båda av underhållande karaktär. Detta är aspekter som ofta karaktäriserar advergames vilket gör dem till bra exempel att studera. Vi har valt att använda oss av två olika kampanjer då anledningen till att delta kan skilja sig beroende på varumärke och utformning. För att få en insikt och förståelse för de interaktiva kampanjerna vars deltagare vi undersöker har vi valt att intervjua representanter från företagen bakom dem. Nedan följer korta beskrivningar av kampanjerna där vi redogör för utseende och upplägg. Informationen om kampanjerna baseras på de intervjuer vi har gjort med Nikes brand manager Sara Althini och Eniros marknadschef Jonas Dahlquist samt våra egna observationer. För längre kampanjredogörelser, se bilagorna 2 & Nike TakeSTHLM Kampanjen bestod av två parallella tävlingar där huvudtävlingen stod mellan de olika stadsdelarna i Stockholms innerstad. De tävlande fick ansluta sig till en stadsdel och springa så mycket som möjligt i syfte att ta över gator och andra stadsdelar. Löprundorna redovisades sedan på tillhörande kampanjhemsida där man kunde se vilken stadsdel som ledde tävlingen och vilka gator som ägdes av vem. Varje stadsdel hade sin egen lagledare och det lag som sprang längst fick medverka i en reklamfilm producerad av Nike. Det andra tävlingsmomentet gick ut på att individuellt springa så många kilometer som möjligt och på så sätt ha chansen till att vinna olika priser från Nike Eniro Skattjakten Kampanjen baserades på Eniros karttjänst med den nya funktionen gatuvy där besökarna kunde klicka sig runt i bilder med 360 graders vinkel. Från kampanjsidan kom deltagarna direkt in i gatuvytjänsten där de mötts av en manipulerad bild med den första ledtråden. Väl där var deltagarna tvungna att navigera runt för att hitta nästa ledtråd. Totalt fanns det 14 ledtrådar att lösa och vinnaren i jakten belönades med en guldtacka. Många av ledtrådarna skulle lösas i Eniros gatuvytjänst där de vanliga kartbilderna var utbytta till olika scenarier. En av de mest uppmärksammade ledtrådarna var den som enbart visades en gång i en reklampaus på TV 4. Att ta sig igenom hela kampanjen tog i snitt nio till elva timmar Litteraturochkällkritik Vår litteratur har främst hämtats från Stockholms universitets databas av vetenskapliga e- tidsskrifter och Ebscos databas av internationella artiklar. De generella sökord vi har använt oss av har varit co-creation, interactive marketing, branded entertainement och advergames. 11

12 Vi ser alla dessa ämnen som relevanta för vår undersökning där co-creation är det bredaste ämnet inom vårt område och advergames det mest specifika. Likaså har vi återfunnit de flesta teorier vilka ingår i vårt ramverk genom sökningar inom ämnena co-creation och interactive marketing och hittat mer caseliknande referenser från ämnena branded entertainment och advergames. Vad gäller publiceringsdatum är artiklarna inom branded entertainment och advergames i de flesta fall senare utgivna än de övriga. Källkritik är en uppsättning metodregler vilka värderar sanningshalten och trovärdigheten i litteratur, påståenden och händelseförlopp (Esaiasson et al. 2004). Dessa metodregler är ett hjälpmedel för systematiskt kunna utvärdera information (Esaiasson et al. 2004). Allt innehåll som vår uppsats bygger på har kritiskt granskats och studerats noggrant för att skapa så hög trovärdighet som möjligt. De fyra källkritiska reglerna vilka vi förhåller oss till och nedan kommer att redovisa är: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2004). Källornas äkthet syftar på att de skapats vid den tidpunkt och i det sammanhang vilket de påstås ha skapats och därmed inte är falska (Esaiasson et al. 2004). Den litteratur vi använt oss av har inte visat några tecken på förfalskning även om det för oss är omöjligt att absolut veta. Stockholm Universitets databas, där vi sökt den mesta litteraturen, anser vi vara en god källa för att hitta tillförlitlig information. Vi har undvikit att använda oss av internetbaserade källor då dessa ofta är svårare att bestämma sanningshalten i samt att granska vem/vilka som är upphovsman till dem. Oberoendet hos källorna innebär att de ska gå att bekräfta, att det ska vara ett litet avstånd mellan berättare och berättelse och att beroendet av andra källor ska vara låg (Esaiasson et al. 2004). Därför har vi i vår litteraturinsamling sökt den litteratur vilken relevanta teorier ursprungligen kommer ifrån. Källkritik avseende samtid innebär att ju äldre informationen som nedtecknats är desto större sannolikhet är det att den innehåller minnesfel, efterkonstruktioner eller efterrationaliseringar (Esaiasson et al. 2004). Det är därför viktigt att ha information vilken är aktuell för tiden. Då vårt uppsatsämne kretsar mycket kring Internet vilket är ständigt utvecklande är det extra viktigt att den litteratur vi medtar är samtidig. De flesta av våra artiklar är daterade från talet och vi bedömer dem i hög grad vara aktuella för vår studie. Källornas tendens syftar på om författaren haft ett avsiktligt intresse av att återge en snedvriden eller tillrättalagd bild av verkligheten (Esaiasson et al. 2004). Vi anser oss inte kunna svara på om det finns tendenser för detta i den litteratur vi behandlat men överlag anser vi att våra källor visar en samstämmig bild av verkligheten. 2.3Kvalitetskriterierförkvalitativforskning Reliabilitet, replikation och validitet ses som tre av de viktigaste kvalitetsparametrarna för en undersökning inom den företagsekonomiska vetenskapen (Bryman & Bell 2005). Dessa begrepp handlar dock mer om hur pass tillförlitliga och noggranna mätningarna är och anses därför av många vara mer inriktade på kvantitativ forskning. Därför används ibland alternativa kriterier för kvalitativa studier som fokuserar mer på kvalitén i studien och därmed bortser från uppfattningen att det finns en enda sanning om den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005). De mer kvalitativt inriktade begreppen vi utgår ifrån i denna studie är Trovärdighet och Äkthet. Trovärdigheten i en studie brukar i sin tur delas upp i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka/bekräfta (Bryman & Bell 2005). Då vårt upplägg och 12

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Den effektiva föreläsningen form och innehåll

Den effektiva föreläsningen form och innehåll Den effektiva föreläsningen form och innehåll Ulf Ekelund, Inst f Kliniska Vetenskaper, Lund Abstract I föreliggande arbete beskrivs kortfattat följande fördelar med föreläsningen som undervisningsform:

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

En bok om oss. För dig.

En bok om oss. För dig. En bok om oss. För dig. innehåll A Vad hälsokraft är hur vi förmedlar hälsokraft vårt grafiska uttryck Vad hälsokraft är Hälsokraft är så mycket mer än ett varumärke. Hälsokraft är alla som tar del av

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet Betydelsen av attityder, normer och vanors. 1 2 Vem är jag? Chris von Borgstede

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer