Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan pa Stockholmsmdssan, Alvsjci"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan 15.00 pa Stockholmsmdssan, Alvsjci""

Transkript

1

2 Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan pa Stockholmsmdssan, Alvsjci" Anmlilan mm Aktiedgare som vill deltaga i bolagsstiimman skall dels vara inicird i den av Vdrdepapperscentralen VPC AB (VPC) forda aktieboken senast torsdagen den 15 april 1993, dels grira a:rmiilan till iuridiska Centralen vid bankens huvudkontor, Kungstridgirdsgatan 8, Stockholm, tel 08-76, 5A 00 senast torsdagen den 22 april i993 kl Aktiedgare som har sina akfier forvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan irirvaltare maste fr:r att dga r;i1t att deiiaga i bolagsstlimman begdra att tillfiilligt fciras in i aktieboken hos VPC. Aktiedsaren m$ste underrdtta forvaltaren hiirom i god tid fore den 15 april Obserzterc att fi)rfarnndet ocksd giiller aktierigare som utnyttjar Skan dinaaiska Enskilda Bankens Akt ierigar depd. Definitioner Plnceringunarginal Riinte:retto i fcirhallande till genomsnittlig balansomslutning. C enon r s rri t t I i g b aln n sont sl tltn it g Banken: balansomslutningidagsmedeltal. Gruppen: genomsniitetavvarje minadsulfimoveirde; moderbanken ingir med balansomslutning i dagsmedeltai. Rrin t ab il i t e t eft er s chabl onskat t Rorelseresultat efter 30 procent skatt i fcirhdliande tiil eget kapital, definierat som beskattat eget kapital vid Arets inging minus under iiret utbetald utdeining pius eventuell nyemission plus 70 procent av samtliga obeskaltade reserver ddr siidana Jcirekommer (inklusive vdrdel'usteringskonto for obligationer) plus minoritetens andel av eget kapital. Vitrst per aktie efter sckablonskntt Resultat exklusive reali.sationsvinster dividerat med antalet stamaktier vid 6rets s1ut, diir resultat exklusive realisationsvinster definieras som roreiseresultai plus extraordindra poster exklusive realisationsvinster minus 30 procent skatt minus minoritetens andel av resultatet plus resultatandelar i intresseboiag utover erhdllen utdelning. Vinst per aktie efter fuii skatt $amma definition som ovan med undantag av att tirets skattekoslnad beriiknas som surrxnan av bltald skatt och 30 procent av samtliga bokslutsdispositioner. fr.rsterat eget kapital per aktie Beskattat eget kapital och 70 procent av obeskattade reserver d;ir sadana forekommer dividerat med antalet stamaktier vid 6rets slut. P r im rirfu & i t al r el nt io n Primiirt kapital i forhaliande till den riskv;igda volymen i och utanfcir balansr;ikningen. Det primi'ira kapitalet bestdr av det beskattade egna kapitalet samt 70 procent av obeskattade reserver d;ir sadana fcirekommer. Minoriietens andei av eget kapital l;iggs till och goodwill dras ifrdn denna summa. I(api t alt ticknin gs gr a ci Tr:talt eget kapitai i forhiliande till den riskviigda volymen i och utanfor balansriikningen. Det totala kapitalet bestdr av primarkapital och supplementiirkapitai med avdrag fcir innehav av aktier i bolag som inte konsolideras. Till supp- Iementdrkapitalet hor forlagslin samt reserver och kapitaf iillskott efter regeringens godkdnnande. Supplementlirkapitalet fdr inte rdknas med tili hogre belopp 6n primdrkapitaiet. Kreditfdrlustniui Krediiforiustnivin definieras som kreditfcirluster dividerat med ultimobalansen fcir utiining (alimanhet och finansinsaitr-rt) pius keditgarantier. Forekommande siflbruppgifter inom parentes avser 1991, om inte annat sigs. ltocenttal avseende $E-Banksgruppens, bankens och dess dotterboiags rcirelse dr baserade pi icke ar.rundat sif{erunderlag. Procenfr:ella for:indringar avser jiimfrirelser med 1991, om inte annat sdgs. Ekonomisk information frin Skandinaviska Enskilda Banken L993 Bokslutsmeddelande Arsredovisning Bolagssteimma Kvartalsrapport 31 mars 25 februari Borjan av aprii 27 apr1l 12 maf Kvartalsrapport 30 juni 17 augusii Kvartalsrappcrt 30 september 17 november Redovisningar och rapporter kan bestailas frin Kcncernstab ir:rformation, Skandir:aviska Enskilda Banken, Stockholm

3 Skandinaviska Enskilda Banken Arsredoaisning 1gg2 Innehill 2 J In- och utliining -.1fi 10 Privatmarknaden/ W fbretagsmarknaden W 76 Storforeta gsmarknaden 20 Personal i sammandrag Resultat och na ckeltal- Viktiga hdndelser och beslut VD har ordet Organisation S-E-Bankens kontor i Sverige t F rir a alt n in gsb er iit t ei s e 22 Resultat och lonsamhet 27 Kreditpolitik och kreditfcirluster 29 Treasury 32 S-E-Banksaktien Forslag till vinstdisposition LAngtidsoversikter 54 Styrelse 55 Redovisningsprinciper Resultat- och balansriikningar med noter Revisionsberdttelse Koncernledning 55 Revisorer 56 Enhetsstyrelser 56 Adresser

4 1992 i sammandrag Nyckeltal fiir S-H-Banksgruppen* 't990 't991 Rorelseresultat, Mkr Resultat fore forluster, Mkr Balansomslutning, miljarder kr Rdntabilitet efter 30Vo schablonskatt, % Kapitaltiickni ngs gr ad, Vo PrimiirkapitalrelatiorL % Intdkter/kostnader exkl kreditfcirluster Intdkter,/kostnader inkl kreditfcirluster Vinst per aktie efter 30% schablonskatt, kr Utdelning per aktie, kr ,5 1.,99 1 9,4 '12,6-1. t6q 4444 s ,1. 8,8 1,85 't,69 17,56 3,00 J JIZ "t't,8 9,1 6,0 't,74 1,35 7,61. 3, ,6-17,7 1,0,7 8,4 6,7 5,1 1,88 1,74 1,,'18 0,72 4,50-17,07 3,35 0 * For definitioner se omslagets insida Resultatutveckling i sammandrag Mkr Gruppen FcirAndring procent Mkr.Banken EAll-.{rn* Procenr Riintenetto Provisioner, courtage, avgifter och agio Ovriga intiikter ' Summa intlikter t L Personalkostnader Ovriga kostnader Avskrivningar b + r Summa kostnader Resultat fiire fiirluster Kreditfcirluster Liinderriskreservering s 813 LI Riirelseresultat Mot bakgrund av det negativa resultatet foreslar styrelsen att utdelningen till aktieiigarna slopas for verksamhetsaret 7992.Fakta om S-E-Banksaktien finns pd sidan 32.

5 Viktiga hhndelser och beslut Antalet styrelseledamoter minskas kraftigt och Skandinaviska Enskilda Banken far ny VD, Bjcirn Svedberg. * Banken bildar ett fastighetsbolag for forvaltning av de fastigheter gruppen tar over for skyddande av fordran. x Krediter pd ndra 24 rniljarder tas tiver i banken fran dotterbolaget Svensk Fastighetskredit. + Koncession beviljas for ett nytt livforsdkringsbolag som samordnas med det befintliga fondforsdkringsbolaget under det gemensamma namnet S-E-Banken Fcirsdkring. + Bankhuset i Rissne star klart och 1600 anstiillda flyttar frdn Stockholm city till den nya fastigheten. + Forberedande samtal inleds med finansdepartementet inom ramen for det statliga stodsystemetill bankerna. + Bundna aktier avskaffas efter riksdagsbeslut och samtliga aktier i S-E-Banken blir fria frdn och med 1 januari 1, I borjan av 7993 infors en ny organisation, ddr bankens verksamhet delas upp i tvd kund- och marknadsorienterade divisioner och kompletteras med en sdrskild enhet for nodlidande lan och overtagna panter. Samtidigt forstdrks bankens kreditorganisation. x Den 23 februari 1993liimnar banken in en formell ansokan om statligt stod.

6 VD har ordet -r I isdagen den 1 september 1992 tilltrddde jag - med stor respekt och <idmjukhet infor uppgiften - arbetet som verkstdllande direktcir och koncernchef i Skandinaviska Enskilda Banken. Den tid som har gdtt sedan dess har, minst sagt, varit mycket hiindelserik 500 procent dagslanerdnta i riksbanken i september och beslutet i november att ldta den svenska kronan flyta iir forstis nagra av de tyngsta inslagen under den dven i ovrigt sd dramatiska hclrsten. LAgkonjunkturen vdgrar att sldppa sitt grepp om Sverige, den allmdnna ekonomiska krisen fordjupas - och svdrigheterna for manga av vdra kunder fortsiitter att vdxa. \/ VArt bokslut visar en rcirelsefd,rlust pa over fem miljarder kronor, vilket dr samre dn vi forutsdg ndr vi lade fram delarsrapporten for de fcirsta Atta mdnaderna Dels har kreditforlusterna okat mer dn berdknat, dels har vol)rmen problemkrediter vuxit snabbare dn vdntat. Den vdxande volymen nridlidande engagemang dr ett allvarligt problem. De uteblivna riintebetalningarna iir friimsta orsaken till att dven vart resultat fore kreditforluster fcirsdmrats mellan 1991 och Skandinaviska Enskilda Banken hade vid 6rsskiftet en kapitaltiickningsgrad pe8,4 procent. Till den kraftiga forsdmringen bidrar, utc!,verorelsefcirlusten, det faktum att deprecieringen av kronan inneburit att vdrdet pa vara tillgangar i utliindsk valuta vid irsskiftet stigit med civer 35 miljarder kronor. Detta iir en allvarlig effekt i ett liige di det med hdnsyn till kapitalt?ickningen dr av storsta vikt att banta balansriikningen. Samtidigt vill jag betona att huvuddelen av verksamheten fortfarande Ar sund. Merparten av vdra forluster hdrrcir fran ett litet antal stora kunder. Affiirerna med majoriteten av koncernens tv6 miljoner privatkunder och civer foretagskunder visar god lonsamhet. En annan viktig positiv iakttagelse dr att vara provisionsintiikter har okat kraftigt. I dag svarar de for ndrmare 45 procent av de totala intdkterna. l r IVIed hjiilp av den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley och vart eget Enskilda startade vi i hostas en djupgaende analys av var bankgrupps finansiella liige, ddr vi ocksa forsokte bedcima sannolikheten och konsekvenserna av olika utvecklingstrender de ndrmaste Aren. Enligt denna analys finns det risk for att kreditfcirlusterna blir betydande dven under 1993 och 1994.Darfor har vi ocksa bedomt sannolikheten som hrig att 8-procentsgrdnsen fcir kapitaltiickningen underskrids under VAr bedomning av fcirlustutvecklingen och den successiva urgrcipningen av bankgruppens egna kapital innebdr naturligtvis att Skandinaviska Enskilda Bankens kapitalbas med det snaraste m6ste frirstiirkas. Bankens styrelse tog diirfor den17 februari i dr det formella beslutet att ansci,ka om stcid i enlighet med den garanti for banksystemet som riksdagen antog i slutet av 1992 (Regeringens proposition 1992/93:735 "om dtgirder for att stdrka det finansiella systemet"). T'l l-arallellt med analysen av det finansiella ldget gjorde vi under hosten 1992en noggrann genomgdng av bankgruppens affdrsplaner och organisationsstruktur. Det arbetet ledde till den uppdelning i tre divisioner - S-E-Banken, Enskilda Corporate och Diligentia - som styrelsen faststiillde i januari i Ar. Syftet iir att skapa en mer fokuserad, effektiv och kundnira verksamhet.

7 I Diligentia-divisionen samlar vi bankgruppens alla nodlidande engagemang civer en viss storlek samt civertagna panter - framfcir allt fastigheter men ocksa aktier. Parallellt med den affdrsdrivande verksamheten har bankens kreditorganisation omstrukturerats och forst;irkts. T\T I \ bir detta skrivs, inleds vara diskussioner med Finansdepartementet och Bankstodsndmnden om formerna for ett statligt stod. Min utgdngspunkt infor det arbetet har hela tiden varit att den goda, friska delen av banken - som ju dr den klart stcjrsta delen - skall kunna leva vidare pa biista mojliga sdtt och att Skandinaviska Enskilda Banken skall kunna fortsdtta att existera som en kraftfull bank i kundernas tjiinst och till aktieiigarnas nytta. Jag vill i detta sammanhang ocksa betona, att ett av de viktigaste skdlen for min i grunden positiva tilltro till banken och dess framtid - trots de stora kreditproblemen - dr att jag med stor gliidje och respekt sett lojaliteten, kunnandet och viljan till stora arbetsinsatser hos bankgruppens medarbetare. Stockholm i februari 1993 Samtidigt som vi samlar styrkorna pa ett klarare sdtt inom divisionerna, skapar vi ocksa en decentraliserad organisation med fdrre beslutsnivder och kortare avstand mellan kund och ledning. I division S-E-Banken betjanar vi privatpersoner samt sm6 och medelstora foretagskunder via vara 330 kontor runt om i Sverige. I division Enskilda Corporate, med ansvar fcir storfciretagskunderna och produkter avsedda for dessa, bygger vi vidare pd vdr av tradition starka st?illning pa denna marknad med m6let att vara den ledande nordiska banken for storre fciretag. O O 4* Jr-"^-) V,' Bjcirn Svedberg / I

8 Skandinaviska Enskilda Bankens organisation Placeringar Sparande Vardepapper Forsiikringar och fonder Betalningar/Kort Finansiering Dotterbolag Svensk Fastrgieiskredlf, FinansSkandic, - E- Banken Fondforv altning", S-E-Banken Fdrsdkring, Arsenalen, Garnisonen, S-E-Eanken Fastigheter * tidi g are En skild a Ka pi talf o rv altn i n g f*n,;-_l [",""-;] rr':d''"s ul --l ['-"* siii,f,'e'tvl '?i'f"t;,:'l' f;t'*"*-l i;.";'f-l f-pggl ffft:* i I sfi;;" -Fi;#- -fi-#i- I I ii iiri;iighei.ri l=*r;-l I stor-sthlm I r-il;-l I vast I tg;;l l s v a l ["*-r,- --l l o s t i [ *r";l I Norr I - Kundansvar - Aktieemilsioner - Fusioner och forvdrv - Aktiehandel - Valuta- och penningmarknadshandel - Rante- och skuldrelaterade Plodukter pa pennrng- ocn kapitalmarknaden - Derivatprodukter - Analys - Correspondenl banking - Cash management - Utlandsbetalningar lnternationellt ndtverk London, New York, Frankfurt/Berlin/Hamburg, Gendve, Luxemburg, Paris, Madrid, Singapore, Bangkok, Sydney, Hongkong, TokYo

9 Kortare beslutsvligar i ny organisation Under borjan av 7993 genomfordes en rad viktiga fordndringar i S-E-Banksgruppens organisation. o Verksamheten delades in i tve kund- och marl.rradsorienterade divisioner, division S-E-B anken respektive Enskilda Corporate. r En siirskild division, Diligentia, for bankgruppens nodlidande lan och civertagna panter bildades.. Kreditorganisationen fcirdndrades och fcirstdrktes. Divisionsindelningen av gruppens verksamhet dr en renodling och vidareutveckling av tidigare organisation - men med flera viktiga skillnader. Division S-E-Banken dr helt inriktad pd privatmarknaden samt mindre och medelstora fciretag. Division Enskilda Corporate svarar fcir de storre fciretagskunderna och bankens internationella niitverk. Det innebdr att en stor andel av de foretagskunder som tidigare funnits pa centralkontorens foretagskontaktenheter fcirts civer till Enskilda Corporate. PA motsvarande slitt har fcirvaltningen av bankens fonder och ovrig diskretiondr forvaltning inom Enskilda Kapitalforvaltning/Enskilda Asset Management fcirts civer till division S-E-Banken. Inom division S-E-Banken har verksamheten delats in i sex regioner (mot tidigare tio), samtidigt som de tre centralkontoren i Stockholm, Goteborg och Malmci omformats till regionkontor. Hdrigenom skapas en starkt kund- och marknadsorienterad organisation med fdrre beslutsnivder. Till divisionen hor ocksd de svenska dotterbolagen, vdrdepappersrorelsen, bankens kredit- och betalkortsverksamhet samt den betalningsrorelse som tidigare ingick i SEB Sverige. MAlet fcir division S-E-Banken dr att vara den ledande banken for krdvande kunder p6 privatmarknaden och bland mindre och medelstora foretag. Detta skall uppnds genom bl a hog kvalitet och okad tillgdng till rddgivare och experter. Bildandet av den nya storfciretagsdivisionen Enskilda Corporate innebiir en okad samverkan mellan investment bank-rcirelsen i det tidigare Enskilda och rivriga verksamheter inom det forna SEB International. Liksom tidigare omges dock sjiilvfallet rddgivningen i samband med fcirvdrv och fusioner liksom borshandeln med absolut sekretess. Mrilet for Enskilda Corporate dr att vara ledande pa marknaden fcir stcirre foretag i Norden samt fcir svenska och utliindska placerare. Detta mal skall uppnds genom en stark betoning av kundrelationen, en koncentration av gruppens expertis och tjanster pa dessa omraden och en okad satsning pa kvalitet. Enskilda Corporates internationella ndtverk betjiinar dven division S-E-Bankens kunder utomlands. Den sdrskilda divisionen for nodlidande krediter och civertagna panter air helt avskild frdn bankens civriga verksamhet. Divisionen har fatt namnet Diligentia efter det under 7992bitdade fastighetsbolaget, vilket i sin helhet ingar i divisionen. Den nya, kraftigt forstiirkta kreditorganisationen bygger pa ett system med kreditkommitt6er pd lokal-, region- och divisionsnivd. Ddrtill kommer en for hela koncernen gemensam kreditkommitt6 under ledning av koncernkreditchefen. Kommitt6- erna arbetar inom ramen fcir bankens fastlagda portfolj- och kreditpolitik. De allra stcirsta kreditbesluten fattas som tidigare av bankens styrelse.

10 In- och utl&ning Svag inliningstikning i banksystemet S-E-Banksgruppens totala inldning sasom den framgar av balansrdkningen, dvs inklusive inldning fran finansinstitut, cikade nagot under Det var inldningen i svenska kronor som svarade frir hela okningen, medan inlaningen i utldndska valutor minskade. S-E-Banksgruppens totala inlining fiirdelad pi kronor och valutor Per den 31 december Miljarderlconor Foriindring '199L procent Svenska kronor L Valutor Totalt 1, z S-E-Banksgruppens totala inlining fiirdelad pi huvudmarknader Per den 31 december HushAll Foretag m fl Finansinstitut Totalt Miljarderkonor -199-l 1992 Foriindring procent i 0 '1,42 L alltsa sin marknadsandel under iiret. Medan cikningen i samtliga banker stannade vid cirka 1 procent var okningen i banken 5 procent. Inldningen i kronor steg diirvid med hela 9 procent. En forklaring till att bankinlaningen totalt sett okade langsamt var att mdnga hushall valde att amortera pa sina lan framfcir att oka sitt banksparande. Konkurrensen frdn andra sparformer var dessutom hard. Medan bankernas sammanlagda hushallsinlaning minskade med ndra 3 procent under Aret lag dock bankens inlining frdn hushdll kvar pd i stort sett oforiindrad niva. Aven mdtt som ett medelvlirde under Aret var bankens andel av hushallsinldningen viil hdvdad. S-E-Bankens marknadsandela: fiir inlining i svenska kronor och utllindsk valuta frin svenska kunder MedelvArde f<ir respektive Ar Procent HushAll Fciretag m fl Totalt )4 23,0 L5,7 199"1 tz,o 24,1. 16,2 " ,6 24,8 't6,5 Inldningen fran hushall, foretag m fl, visade en betydligt starkare utveckling i S-E-Banken iin pa bankmarknaden som helhet. Banken forbdttrade S-E-Banksgruppens in- och utlaning Andelar fordelade pa kundgrupper UtlAning fran olika kreditinstitut Miliarder kronor

11 6kaa valutautlining i S-E-Banksgruppen Eftersom en stor andel av S-E-Banksgruppens utldning till allmiinheten och finansinstitut utgors av krediter i utliindsk valuta fick valutakursfordndringarna under Aret stor effekt pa utlaningssiffrorna. I november cikade gruppens utlaningsstock med over 20 miljarder enbart till foljd av deprecieringen. S-E-Banksgruppens totala utlining fiirdelad pi kronor och valutor Per den 31 december Svenska kronor Valutor Totalt Mljrderlconor Foriindring " "1. procent ' Svag utliningsiikning pi svenska marknaden PA den svenska marknaden okade kreditinstitutens utldning obetydligt under Bankernas kreditvolym okade med knappt 2 procent medan bostadsinstitutens utldning steg med 1 procent. Finansbolagens utestdende krediter fortsatte att minska. Ldgkonjunkturen i kombination med den begrdnsade avdragsrdtten medforde att hushallens kreditefterfragan minskade under 6ret. Bankernas utldning till hushallen - i kronor och valuta - minskade med ndra 8 procent. Ddremot fortsatte bostadsinstitutens utlaning till hushallen att oka, om dn i betydligt langsammare takt an under tidigare Ar. Aven i S-E-Banksgruppen minskade hushallsutldningen under dret. Delvis hiinger detta samman med att Svensk Fastighetskredit (SFK) salde ut smahusldn till Osprey Mortgage Securities (se sidan 17). Sammantaget sjonk ddrfor bankens och SFKs andel av hushdllsutlaningen under Aret. S-E-Banksgruppens utlining ftirdelad pi huvudmarknader Per den 31 december Mljarderkonor Fciriindring ' procent HushAll Fdretagmfl Finansinstitut Totalt ng ,3 17,0 75,'1. 11,0 16,9 't4,7 n Utldningen till foretag m fl fran samtliga banker, bostadsinstitut och finansbolag okade med cirka 2 procent. I S-E-Banksgruppens motsvarande svenska bolag var okningen drygt 11 procent. Foretagsutldningen i kronor okade betydligt snabbare i gruppen iin pa marknaden i civrigt. Dessutom rikade gruppens valutautlaning till fciretag, kommuner etc, medan marknaden i ovrigt minskade sina valutakrediter. S-E-Banksgruppens marknadsandelar f iir utlining i kronor och valuta till svenska kunder Medelviirde frjr respektive Ar Procent ,992 Hushdll Foretag m fl Totalt 10,4 16,7 L4,3

12 Privatmarknad en/f iiretagsmarknad en Storsatsning Pe hbid kvalitet S-E-Bankens 330 kontor gick under Aret pa offensiven for att forbiittra kvaliteten i servicen till kunderna. For ati fd en battre uppfattning om utgingsl;iget genomfcirde banken under Aret en stor undersokning for att mata sav:il kundernas som personalens uppfattning om kvaliteten pa det arbete som utfcirs pa kontoren. Mdtningarna visar bl a ati merparten av s6vai privat- som fdretagskunderna anser att S-E-Bankens kontor har hcig servicevilja och god kompetens i allmanna bankdrenden. Ddremot tycker kunderna att kontoren borde ha oppet liingre och att vdntetiderna iir for l6nga. M6nga kunder efterlyser ocksi iler egna ir-ritiativ frdn banken. Undersokningen visar desstitom att det finns ett klart samband mellan ett koniors kvalitet och dess lonsamhet. Med miitningen som grund har ett omfattande kvalitetsarbete dragits igang pa kontoren' Atgiirderna omfattar bl a satsningar pd utbildr-ring och okad tillg;inglighet. Ett exempel pa det senare dr att de 44 kontoren inom Region Stockholm City forliingt sina oppethallandetider med 1,5 timmar per dag. Banken utokade ocksa satsningen pa sj2ilvbetjtiningsservice genom att pa ett antal kontor installera automater fcir v2ixling av utldndsk valuta, insdttning samt vdxling och r;ikning av mynt. Dessutom byttes ett stort antal bankomater ut mot modernare modeller, ddr kunderna dven kan gora overforingar mellan egna konton. Priaatmarknaden Hiig andel av hsshillssparandet S-E-Banksgruppens cirka 2 miljoner privatkunder utgcir en mycket viktig och lonsam delmarknad. De senaste irens forbiittrade sparklimat och det d?irmed rikade intresset for finansiella placeringar har lett till att S-E-Banken ytterligare stirkts i sin ambition att tillhandahalla liimpliga sparprodukter for alla sorters behov. Gruppen har dfrrmed en hog andel av hus}raliens totala finansiella sparande. Att bankens andel av den krympande hushallsinlaningen cikade nagot under L992beror till stor del pa framgangar fdr bankens hcigforrantande konton, AktieAgarkontot och 90-talskontot. P& fondsidan okade S-E-Banksgruppens marknadsandelar framfor allt n2ir det galler svenska och utlindska aktiefonder och utliindska rdntefonder. S-E-Banken och dotterbolaget Svensk Fastighetskredit (SFK) hade vid Arsskiftet sammanlagt 12 priaatobligntionsldn pa 5,1 miljarder kronor utestiende. LAnen - som har loptider fr6n ett till tio dr - ir savdl rdntebarande som s k nolikupongare, ddr rdntan betalas ut forst vid loptidens slut. S-E-Banksgruppens andel av den snabbt vdxande privatobligationsmarknaden minskade under iret. 7992var ett deligt Ar pa livforsdkringsmarknaden. Men for S-E-Bankens tnit linked- eller fondfr)rsrikringnr, dar premierna investeras i olika fonder enligt kundernas eget val, var fdrsaljningsresultatet mycket gott. S-E-Banken ForsAkring tecknade cirka avtai - 24 procent fler iin under fcireg6ende Ar - med ett premievdrde pa 1,1 miljarder kronor. Det motsvarar en andel pi 19 procent av nyteckningen inom livforsiikringsomradet totalt. Viirdet i fonderna, som fcirvaltas av Enskilda Kapitalforvaltning, mer an fordubblades till 2,7 miljarder kronor. Under hosten lanserades en ny fondfcirsikring, PrivatPension, ddr premierna placeras i en svensk penningmarknadsfond med mycket lag risk. Forsiiljningen av denna nya forszikring lyckades civer forvdntan. S-E-Banksgruppens sparformel pi privatmarknaden 31 december 1992 Miljarder kronor BankinlAning 46,8 Allemanssoar 10,3 Allemansfond 7,5 Andra aktiefonder 14,4 Rdntefonder 17,7 Unit linked-forsdkring 2,7 Privatobligationer (inkl nollkupongare) 5,'l Fiiriindring under iret miljarder kr _ n) + 0,9 + 0,3 + 1.,9 + 1,5 + r/o + 7,6 Marknadsandel,procent JI 58 1,2 10

13 38 miljarder kronor i fondfiirvaltning Frirvaltningen av S-E-Bankens vdrdepappersfonder och ovrig s k diskretioniir portfciljforvaltning for institutioner och privatpersoner bedrevs under 1992 inom Enskilda KapitaUorvaltning/ Enskilda Asset Management i Stockholm, London, Luxemburg och Hongkong, samt i Banque Scandinave en Suisse (BSS) i Gendve och Banque Scandinave d Luxembourg (BSL). Sortimentet av vdrdepappersfonder omfattar saviil Sverige- som Luxemburgbaserade aktiefonder och rdntefonder med bade svenska och internationella placeringar. Totalt fcirvaltar Enskilda Kapitalforvaltning/Enskilda Asset Management over 50 fonder, vilkas samlade viirde vid drsskiftet uppgick till36 miljarder kronor. Till detta kommer den omfattande forvaltningen av individuella portfoljer. Under dret startade BSS tvd nya fonder baserade i Luxemburg, BSS UniversalJapan Fund och BSS Universal Far East Fund. Vid drsskiftet forvaltade och fcirvarade BSS f<irmogenheter pd sammanlagt cirka 56 miljarder kronor, varav 2 miljarder i fonder. De fdrsta saenskn mynten prtiglades under OIof Skdtkonung cirka 995. Enda aaldren - penningen - aar au siluer med engelskt mynt som ftirebild. Under Gustao Vasa genomfrirdes stora f(irrindringar i det saenska myntalisendet. BI a tillkom dalern, fr o m 7604 under namnet riksdqler, som blea et t int er nat ion ell t hand el smy nt. Riks dal er n ut gau s sist a gdngen med drtalet L877. Portriittlikheten pd mynten 6kade fdr att pd dalrarna fr o m 1542 aara konstn rirli gt hti gts t dende. 11

14 PRtvervenKNADEN / FoRgrecsvtARKNADEN 28 procent av den svenska fondmarknaden Den enskilda faktor som hade storst betydelse fclr fondverksamheten under Aret var kronans forsvagning, som ledde till betydande viirdestegringar fcir fonder med utlindska viirdepapper. Aven svenska aktie- och obligationsfonder gynnades indirekt av deprecieringen. Den forvaltade volymen dkade under Aret med totalt 5,4 miljarder kronor. S-E-Banken befiste ddrmed sin stiillning som den storsta fondforvaltaren i Sverige med en marknadsandel pa 28 procent. Andelen placeringar i utldndska aktier och i rdntebdrande papper fortsatte att oka pa bekostnad av andelen svenska aktier. Vid Arets utgang fordelade sig den totala fondformogenheten pd 32 procent svenska aktier, 33 procent utliindska aktier och 35 procent rdntebdrande vdrdepapper. S-E-Bankens breda sortiment av fonder gor det mojligt att uppna riskspridning Aven i samband med mindre placeringar. Detta sker antingen genom kombinationer av fonder eller genom placering i en balanserad fond, t ex forsiikringspremiefonden Aktiv Vdrlden, som placerar i aktier och obligationer jorden runt. Aktiv Viirldens vdrdetillviixt inklusive uidelning 7992 var 20 procent samtidigt som Veckans Affdrers totalindex var ofciriindrat och Stockholms fondbtjrs obligationsindex steg med 13 procent. Nya former fiir fiirmiigenhetsfiirvaltning Inom vdrdepappersrorelsen togs ett nytt datasystem for depdhantering och viirdepappersinformation i bruk under iret. Systemet utgor en modern och flexibel bas for hantering och radgivning i samband med depdkundernas formogenhetsforvaltning. Formerna for bankens forsiiljning och radgivning i fraga om kapitalplaceringar Andrades ocksd. Tidigare salde i princip alla kontor samtliga tjdnster i bankens sortiment. Idag Zir forutsittningarna helt annorlunda. Behovet av radgivning har vidgats och foriindrats bl a till foljd av valutaregleringens avskaffande, skatteomldggningen sami tillkomsten av nya produkter. For att kunna erbjuda de mer kriivande kunderna en kvalificerad lokal radgivning har banken ddrfcjr etablerat ett antal specialistkontor, ddr kunderna kar-r fa hjiilp iiven med mer komplexa eller specialiserade drenden. 7992var ett turbulent ir for privatridgivningen i banken. Under forsta halvdret okade efterfragan pa olika typer av rdntebdrande placeringar successivt for att kulminera under rdnteoron i september. NAr kronan sliipptes fri i november svingde preferenserna fran rdntebiirande placeringar till aktier. S-E-Bankens placeringsrekommendationer utgar fran en portfolj med viil fordelade risker mellan s6viil aktier och obligationer som mellan olika geografiska marknader. 1,2 miljoner kortkunder SEB Kort, bankens enhet fcir kredit- och betalkort, hade vid slutet av iret totalt 1,2 miljoner kort - cirka en tredjedel av marknaden - varav 1 miljon innehas av privatpersoner. Omsiittningen f6r privatkundernas kontokop noterades till 5,5 miljarder kronor, medan den utestaende krediten i Arsgenomsnitt uppgick till 1,9 miljarder. Motsvarande sif{ror for foretagskorten - i huvudsak Eurocard -var 6,7 miljarder respektive 700 miljoner kronor. jakten pa kortforfalskare och bedragare intensifierades med gott resultat, fr2imst genom ett utvecklat internationellt samarbete. Nya elektro' niskt baserade sdkerhetsprogram inom Master- Card- och VlSA-niitverken gav ocksa onskade effekter i form av minskade forluster i samband med bedrdgerier. Minskad hushillsutlining For andra Aret i rad minskade S-E-Bankens krediter till hush6llen. Hos SFK, som har cirka privatkunder, halverades antalet ldneansokningar frin hushdll jiimfort med De fallande priserna pa villor och stagnationen pa bostadsmarknaden ledde ocksd iill att beviljningsreglerna sk2irptes under 6ret. Antalet hushill som sldpar efter med att betala rdntor och amorteringar okade under t2

15 Mot bakgrund av de hoga realriintorna och den stigande arbetslosheten vantas situationen fcirvdrras under SAvdl SFK som banken borjade i slutet av Aret att bygga upp sdrskilda enheter fcir att hantera den okade mdngden privata ldntagare med betalningsproblem och samtidigt hjiilpa dem att reda ut sina ekonomiska problem. S-E-Banksgruppens lineformer pi den svenska privatmarknaden 31 december 1992 Fiiriindring Miliarder under iret Marknadskronor miljarder kr andel,procent Bankkrediter 287 HypotekslAn (SFK; t' 39,6 Kortkrediter 1, ,3 T Hertigarna lohan ach Knrl lrit 1558 prrtgla klippingar i silaer med sina initialer fdrenade med en slinga sonr tecken pd tleras allians mot Erik XlV. My nt en kulla s bl o d sklip - pingnr eftersom de uppges ha bekostats med siluer som Saante Stttres dnka t'dtt aa Erik XM, som bot fiir att han Idtit miirdn hennes mqke. Under 1590-talet uppleade Saerige en aa sina aiirsta inflationsperioder. Genom att dkn kopparhalten i de saenskn silaermynten (utam dalermynten) fickman ut fler mynt pd sanuna viktenhet rent silaer. " Siluermyntet " 114 dre 1592 aiigde 1,62 gr men innehijll bars 0,0095 gr silaer. Inflationen uppgick till mdnga hundra procent! tr Efter utfcirsdljning iill Osprey pa 2,1 miljarder (se sidan 17) 2)Uppskattning. IJ

Friga S-!-Banken! Iusternl cct't knpilnl I Tter nklie

Friga S-!-Banken! Iusternl cct't knpilnl I Tter nklie Bolassstemma Ordiriarie bolagsstdmnra h5lles orrsdagen den 24 april 1991 klockan 16.30 ta Stockhoimsmissan, Ah'sjc. An:nilan Aktie:igare som vill deitaga i bolagsstii:nman skall drls r-ara intr:rd i del

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning. En global lyxfälla? - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning Magnus Lindmark Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

Läs mer