Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan pa Stockholmsmdssan, Alvsjci"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan 15.00 pa Stockholmsmdssan, Alvsjci""

Transkript

1

2 Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan pa Stockholmsmdssan, Alvsjci" Anmlilan mm Aktiedgare som vill deltaga i bolagsstiimman skall dels vara inicird i den av Vdrdepapperscentralen VPC AB (VPC) forda aktieboken senast torsdagen den 15 april 1993, dels grira a:rmiilan till iuridiska Centralen vid bankens huvudkontor, Kungstridgirdsgatan 8, Stockholm, tel 08-76, 5A 00 senast torsdagen den 22 april i993 kl Aktiedgare som har sina akfier forvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan irirvaltare maste fr:r att dga r;i1t att deiiaga i bolagsstlimman begdra att tillfiilligt fciras in i aktieboken hos VPC. Aktiedsaren m$ste underrdtta forvaltaren hiirom i god tid fore den 15 april Obserzterc att fi)rfarnndet ocksd giiller aktierigare som utnyttjar Skan dinaaiska Enskilda Bankens Akt ierigar depd. Definitioner Plnceringunarginal Riinte:retto i fcirhallande till genomsnittlig balansomslutning. C enon r s rri t t I i g b aln n sont sl tltn it g Banken: balansomslutningidagsmedeltal. Gruppen: genomsniitetavvarje minadsulfimoveirde; moderbanken ingir med balansomslutning i dagsmedeltai. Rrin t ab il i t e t eft er s chabl onskat t Rorelseresultat efter 30 procent skatt i fcirhdliande tiil eget kapital, definierat som beskattat eget kapital vid Arets inging minus under iiret utbetald utdeining pius eventuell nyemission plus 70 procent av samtliga obeskaltade reserver ddr siidana Jcirekommer (inklusive vdrdel'usteringskonto for obligationer) plus minoritetens andel av eget kapital. Vitrst per aktie efter sckablonskntt Resultat exklusive reali.sationsvinster dividerat med antalet stamaktier vid 6rets s1ut, diir resultat exklusive realisationsvinster definieras som roreiseresultai plus extraordindra poster exklusive realisationsvinster minus 30 procent skatt minus minoritetens andel av resultatet plus resultatandelar i intresseboiag utover erhdllen utdelning. Vinst per aktie efter fuii skatt $amma definition som ovan med undantag av att tirets skattekoslnad beriiknas som surrxnan av bltald skatt och 30 procent av samtliga bokslutsdispositioner. fr.rsterat eget kapital per aktie Beskattat eget kapital och 70 procent av obeskattade reserver d;ir sadana forekommer dividerat med antalet stamaktier vid 6rets slut. P r im rirfu & i t al r el nt io n Primiirt kapital i forhaliande till den riskv;igda volymen i och utanfcir balansr;ikningen. Det primi'ira kapitalet bestdr av det beskattade egna kapitalet samt 70 procent av obeskattade reserver d;ir sadana fcirekommer. Minoriietens andei av eget kapital l;iggs till och goodwill dras ifrdn denna summa. I(api t alt ticknin gs gr a ci Tr:talt eget kapitai i forhiliande till den riskviigda volymen i och utanfor balansriikningen. Det totala kapitalet bestdr av primarkapital och supplementiirkapitai med avdrag fcir innehav av aktier i bolag som inte konsolideras. Till supp- Iementdrkapitalet hor forlagslin samt reserver och kapitaf iillskott efter regeringens godkdnnande. Supplementlirkapitalet fdr inte rdknas med tili hogre belopp 6n primdrkapitaiet. Kreditfdrlustniui Krediiforiustnivin definieras som kreditfcirluster dividerat med ultimobalansen fcir utiining (alimanhet och finansinsaitr-rt) pius keditgarantier. Forekommande siflbruppgifter inom parentes avser 1991, om inte annat sigs. ltocenttal avseende $E-Banksgruppens, bankens och dess dotterboiags rcirelse dr baserade pi icke ar.rundat sif{erunderlag. Procenfr:ella for:indringar avser jiimfrirelser med 1991, om inte annat sdgs. Ekonomisk information frin Skandinaviska Enskilda Banken L993 Bokslutsmeddelande Arsredovisning Bolagssteimma Kvartalsrapport 31 mars 25 februari Borjan av aprii 27 apr1l 12 maf Kvartalsrapport 30 juni 17 augusii Kvartalsrappcrt 30 september 17 november Redovisningar och rapporter kan bestailas frin Kcncernstab ir:rformation, Skandir:aviska Enskilda Banken, Stockholm

3 Skandinaviska Enskilda Banken Arsredoaisning 1gg2 Innehill 2 J In- och utliining -.1fi 10 Privatmarknaden/ W fbretagsmarknaden W 76 Storforeta gsmarknaden 20 Personal i sammandrag Resultat och na ckeltal- Viktiga hdndelser och beslut VD har ordet Organisation S-E-Bankens kontor i Sverige t F rir a alt n in gsb er iit t ei s e 22 Resultat och lonsamhet 27 Kreditpolitik och kreditfcirluster 29 Treasury 32 S-E-Banksaktien Forslag till vinstdisposition LAngtidsoversikter 54 Styrelse 55 Redovisningsprinciper Resultat- och balansriikningar med noter Revisionsberdttelse Koncernledning 55 Revisorer 56 Enhetsstyrelser 56 Adresser

4 1992 i sammandrag Nyckeltal fiir S-H-Banksgruppen* 't990 't991 Rorelseresultat, Mkr Resultat fore forluster, Mkr Balansomslutning, miljarder kr Rdntabilitet efter 30Vo schablonskatt, % Kapitaltiickni ngs gr ad, Vo PrimiirkapitalrelatiorL % Intdkter/kostnader exkl kreditfcirluster Intdkter,/kostnader inkl kreditfcirluster Vinst per aktie efter 30% schablonskatt, kr Utdelning per aktie, kr ,5 1.,99 1 9,4 '12,6-1. t6q 4444 s ,1. 8,8 1,85 't,69 17,56 3,00 J JIZ "t't,8 9,1 6,0 't,74 1,35 7,61. 3, ,6-17,7 1,0,7 8,4 6,7 5,1 1,88 1,74 1,,'18 0,72 4,50-17,07 3,35 0 * For definitioner se omslagets insida Resultatutveckling i sammandrag Mkr Gruppen FcirAndring procent Mkr.Banken EAll-.{rn* Procenr Riintenetto Provisioner, courtage, avgifter och agio Ovriga intiikter ' Summa intlikter t L Personalkostnader Ovriga kostnader Avskrivningar b + r Summa kostnader Resultat fiire fiirluster Kreditfcirluster Liinderriskreservering s 813 LI Riirelseresultat Mot bakgrund av det negativa resultatet foreslar styrelsen att utdelningen till aktieiigarna slopas for verksamhetsaret 7992.Fakta om S-E-Banksaktien finns pd sidan 32.

5 Viktiga hhndelser och beslut Antalet styrelseledamoter minskas kraftigt och Skandinaviska Enskilda Banken far ny VD, Bjcirn Svedberg. * Banken bildar ett fastighetsbolag for forvaltning av de fastigheter gruppen tar over for skyddande av fordran. x Krediter pd ndra 24 rniljarder tas tiver i banken fran dotterbolaget Svensk Fastighetskredit. + Koncession beviljas for ett nytt livforsdkringsbolag som samordnas med det befintliga fondforsdkringsbolaget under det gemensamma namnet S-E-Banken Fcirsdkring. + Bankhuset i Rissne star klart och 1600 anstiillda flyttar frdn Stockholm city till den nya fastigheten. + Forberedande samtal inleds med finansdepartementet inom ramen for det statliga stodsystemetill bankerna. + Bundna aktier avskaffas efter riksdagsbeslut och samtliga aktier i S-E-Banken blir fria frdn och med 1 januari 1, I borjan av 7993 infors en ny organisation, ddr bankens verksamhet delas upp i tvd kund- och marknadsorienterade divisioner och kompletteras med en sdrskild enhet for nodlidande lan och overtagna panter. Samtidigt forstdrks bankens kreditorganisation. x Den 23 februari 1993liimnar banken in en formell ansokan om statligt stod.

6 VD har ordet -r I isdagen den 1 september 1992 tilltrddde jag - med stor respekt och <idmjukhet infor uppgiften - arbetet som verkstdllande direktcir och koncernchef i Skandinaviska Enskilda Banken. Den tid som har gdtt sedan dess har, minst sagt, varit mycket hiindelserik 500 procent dagslanerdnta i riksbanken i september och beslutet i november att ldta den svenska kronan flyta iir forstis nagra av de tyngsta inslagen under den dven i ovrigt sd dramatiska hclrsten. LAgkonjunkturen vdgrar att sldppa sitt grepp om Sverige, den allmdnna ekonomiska krisen fordjupas - och svdrigheterna for manga av vdra kunder fortsiitter att vdxa. \/ VArt bokslut visar en rcirelsefd,rlust pa over fem miljarder kronor, vilket dr samre dn vi forutsdg ndr vi lade fram delarsrapporten for de fcirsta Atta mdnaderna Dels har kreditforlusterna okat mer dn berdknat, dels har vol)rmen problemkrediter vuxit snabbare dn vdntat. Den vdxande volymen nridlidande engagemang dr ett allvarligt problem. De uteblivna riintebetalningarna iir friimsta orsaken till att dven vart resultat fore kreditforluster fcirsdmrats mellan 1991 och Skandinaviska Enskilda Banken hade vid 6rsskiftet en kapitaltiickningsgrad pe8,4 procent. Till den kraftiga forsdmringen bidrar, utc!,verorelsefcirlusten, det faktum att deprecieringen av kronan inneburit att vdrdet pa vara tillgangar i utliindsk valuta vid irsskiftet stigit med civer 35 miljarder kronor. Detta iir en allvarlig effekt i ett liige di det med hdnsyn till kapitalt?ickningen dr av storsta vikt att banta balansriikningen. Samtidigt vill jag betona att huvuddelen av verksamheten fortfarande Ar sund. Merparten av vdra forluster hdrrcir fran ett litet antal stora kunder. Affiirerna med majoriteten av koncernens tv6 miljoner privatkunder och civer foretagskunder visar god lonsamhet. En annan viktig positiv iakttagelse dr att vara provisionsintiikter har okat kraftigt. I dag svarar de for ndrmare 45 procent av de totala intdkterna. l r IVIed hjiilp av den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley och vart eget Enskilda startade vi i hostas en djupgaende analys av var bankgrupps finansiella liige, ddr vi ocksa forsokte bedcima sannolikheten och konsekvenserna av olika utvecklingstrender de ndrmaste Aren. Enligt denna analys finns det risk for att kreditfcirlusterna blir betydande dven under 1993 och 1994.Darfor har vi ocksa bedomt sannolikheten som hrig att 8-procentsgrdnsen fcir kapitaltiickningen underskrids under VAr bedomning av fcirlustutvecklingen och den successiva urgrcipningen av bankgruppens egna kapital innebdr naturligtvis att Skandinaviska Enskilda Bankens kapitalbas med det snaraste m6ste frirstiirkas. Bankens styrelse tog diirfor den17 februari i dr det formella beslutet att ansci,ka om stcid i enlighet med den garanti for banksystemet som riksdagen antog i slutet av 1992 (Regeringens proposition 1992/93:735 "om dtgirder for att stdrka det finansiella systemet"). T'l l-arallellt med analysen av det finansiella ldget gjorde vi under hosten 1992en noggrann genomgdng av bankgruppens affdrsplaner och organisationsstruktur. Det arbetet ledde till den uppdelning i tre divisioner - S-E-Banken, Enskilda Corporate och Diligentia - som styrelsen faststiillde i januari i Ar. Syftet iir att skapa en mer fokuserad, effektiv och kundnira verksamhet.

7 I Diligentia-divisionen samlar vi bankgruppens alla nodlidande engagemang civer en viss storlek samt civertagna panter - framfcir allt fastigheter men ocksa aktier. Parallellt med den affdrsdrivande verksamheten har bankens kreditorganisation omstrukturerats och forst;irkts. T\T I \ bir detta skrivs, inleds vara diskussioner med Finansdepartementet och Bankstodsndmnden om formerna for ett statligt stod. Min utgdngspunkt infor det arbetet har hela tiden varit att den goda, friska delen av banken - som ju dr den klart stcjrsta delen - skall kunna leva vidare pa biista mojliga sdtt och att Skandinaviska Enskilda Banken skall kunna fortsdtta att existera som en kraftfull bank i kundernas tjiinst och till aktieiigarnas nytta. Jag vill i detta sammanhang ocksa betona, att ett av de viktigaste skdlen for min i grunden positiva tilltro till banken och dess framtid - trots de stora kreditproblemen - dr att jag med stor gliidje och respekt sett lojaliteten, kunnandet och viljan till stora arbetsinsatser hos bankgruppens medarbetare. Stockholm i februari 1993 Samtidigt som vi samlar styrkorna pa ett klarare sdtt inom divisionerna, skapar vi ocksa en decentraliserad organisation med fdrre beslutsnivder och kortare avstand mellan kund och ledning. I division S-E-Banken betjanar vi privatpersoner samt sm6 och medelstora foretagskunder via vara 330 kontor runt om i Sverige. I division Enskilda Corporate, med ansvar fcir storfciretagskunderna och produkter avsedda for dessa, bygger vi vidare pd vdr av tradition starka st?illning pa denna marknad med m6let att vara den ledande nordiska banken for storre fciretag. O O 4* Jr-"^-) V,' Bjcirn Svedberg / I

8 Skandinaviska Enskilda Bankens organisation Placeringar Sparande Vardepapper Forsiikringar och fonder Betalningar/Kort Finansiering Dotterbolag Svensk Fastrgieiskredlf, FinansSkandic, - E- Banken Fondforv altning", S-E-Banken Fdrsdkring, Arsenalen, Garnisonen, S-E-Eanken Fastigheter * tidi g are En skild a Ka pi talf o rv altn i n g f*n,;-_l [",""-;] rr':d''"s ul --l ['-"* siii,f,'e'tvl '?i'f"t;,:'l' f;t'*"*-l i;.";'f-l f-pggl ffft:* i I sfi;;" -Fi;#- -fi-#i- I I ii iiri;iighei.ri l=*r;-l I stor-sthlm I r-il;-l I vast I tg;;l l s v a l ["*-r,- --l l o s t i [ *r";l I Norr I - Kundansvar - Aktieemilsioner - Fusioner och forvdrv - Aktiehandel - Valuta- och penningmarknadshandel - Rante- och skuldrelaterade Plodukter pa pennrng- ocn kapitalmarknaden - Derivatprodukter - Analys - Correspondenl banking - Cash management - Utlandsbetalningar lnternationellt ndtverk London, New York, Frankfurt/Berlin/Hamburg, Gendve, Luxemburg, Paris, Madrid, Singapore, Bangkok, Sydney, Hongkong, TokYo

9 Kortare beslutsvligar i ny organisation Under borjan av 7993 genomfordes en rad viktiga fordndringar i S-E-Banksgruppens organisation. o Verksamheten delades in i tve kund- och marl.rradsorienterade divisioner, division S-E-B anken respektive Enskilda Corporate. r En siirskild division, Diligentia, for bankgruppens nodlidande lan och civertagna panter bildades.. Kreditorganisationen fcirdndrades och fcirstdrktes. Divisionsindelningen av gruppens verksamhet dr en renodling och vidareutveckling av tidigare organisation - men med flera viktiga skillnader. Division S-E-Banken dr helt inriktad pd privatmarknaden samt mindre och medelstora fciretag. Division Enskilda Corporate svarar fcir de storre fciretagskunderna och bankens internationella niitverk. Det innebdr att en stor andel av de foretagskunder som tidigare funnits pa centralkontorens foretagskontaktenheter fcirts civer till Enskilda Corporate. PA motsvarande slitt har fcirvaltningen av bankens fonder och ovrig diskretiondr forvaltning inom Enskilda Kapitalforvaltning/Enskilda Asset Management fcirts civer till division S-E-Banken. Inom division S-E-Banken har verksamheten delats in i sex regioner (mot tidigare tio), samtidigt som de tre centralkontoren i Stockholm, Goteborg och Malmci omformats till regionkontor. Hdrigenom skapas en starkt kund- och marknadsorienterad organisation med fdrre beslutsnivder. Till divisionen hor ocksd de svenska dotterbolagen, vdrdepappersrorelsen, bankens kredit- och betalkortsverksamhet samt den betalningsrorelse som tidigare ingick i SEB Sverige. MAlet fcir division S-E-Banken dr att vara den ledande banken for krdvande kunder p6 privatmarknaden och bland mindre och medelstora foretag. Detta skall uppnds genom bl a hog kvalitet och okad tillgdng till rddgivare och experter. Bildandet av den nya storfciretagsdivisionen Enskilda Corporate innebiir en okad samverkan mellan investment bank-rcirelsen i det tidigare Enskilda och rivriga verksamheter inom det forna SEB International. Liksom tidigare omges dock sjiilvfallet rddgivningen i samband med fcirvdrv och fusioner liksom borshandeln med absolut sekretess. Mrilet for Enskilda Corporate dr att vara ledande pa marknaden fcir stcirre foretag i Norden samt fcir svenska och utliindska placerare. Detta mal skall uppnds genom en stark betoning av kundrelationen, en koncentration av gruppens expertis och tjanster pa dessa omraden och en okad satsning pa kvalitet. Enskilda Corporates internationella ndtverk betjiinar dven division S-E-Bankens kunder utomlands. Den sdrskilda divisionen for nodlidande krediter och civertagna panter air helt avskild frdn bankens civriga verksamhet. Divisionen har fatt namnet Diligentia efter det under 7992bitdade fastighetsbolaget, vilket i sin helhet ingar i divisionen. Den nya, kraftigt forstiirkta kreditorganisationen bygger pa ett system med kreditkommitt6er pd lokal-, region- och divisionsnivd. Ddrtill kommer en for hela koncernen gemensam kreditkommitt6 under ledning av koncernkreditchefen. Kommitt6- erna arbetar inom ramen fcir bankens fastlagda portfolj- och kreditpolitik. De allra stcirsta kreditbesluten fattas som tidigare av bankens styrelse.

10 In- och utl&ning Svag inliningstikning i banksystemet S-E-Banksgruppens totala inldning sasom den framgar av balansrdkningen, dvs inklusive inldning fran finansinstitut, cikade nagot under Det var inldningen i svenska kronor som svarade frir hela okningen, medan inlaningen i utldndska valutor minskade. S-E-Banksgruppens totala inlining fiirdelad pi kronor och valutor Per den 31 december Miljarderlconor Foriindring '199L procent Svenska kronor L Valutor Totalt 1, z S-E-Banksgruppens totala inlining fiirdelad pi huvudmarknader Per den 31 december HushAll Foretag m fl Finansinstitut Totalt Miljarderkonor -199-l 1992 Foriindring procent i 0 '1,42 L alltsa sin marknadsandel under iiret. Medan cikningen i samtliga banker stannade vid cirka 1 procent var okningen i banken 5 procent. Inldningen i kronor steg diirvid med hela 9 procent. En forklaring till att bankinlaningen totalt sett okade langsamt var att mdnga hushall valde att amortera pa sina lan framfcir att oka sitt banksparande. Konkurrensen frdn andra sparformer var dessutom hard. Medan bankernas sammanlagda hushallsinlaning minskade med ndra 3 procent under Aret lag dock bankens inlining frdn hushdll kvar pd i stort sett oforiindrad niva. Aven mdtt som ett medelvlirde under Aret var bankens andel av hushallsinldningen viil hdvdad. S-E-Bankens marknadsandela: fiir inlining i svenska kronor och utllindsk valuta frin svenska kunder MedelvArde f<ir respektive Ar Procent HushAll Fciretag m fl Totalt )4 23,0 L5,7 199"1 tz,o 24,1. 16,2 " ,6 24,8 't6,5 Inldningen fran hushall, foretag m fl, visade en betydligt starkare utveckling i S-E-Banken iin pa bankmarknaden som helhet. Banken forbdttrade S-E-Banksgruppens in- och utlaning Andelar fordelade pa kundgrupper UtlAning fran olika kreditinstitut Miliarder kronor

11 6kaa valutautlining i S-E-Banksgruppen Eftersom en stor andel av S-E-Banksgruppens utldning till allmiinheten och finansinstitut utgors av krediter i utliindsk valuta fick valutakursfordndringarna under Aret stor effekt pa utlaningssiffrorna. I november cikade gruppens utlaningsstock med over 20 miljarder enbart till foljd av deprecieringen. S-E-Banksgruppens totala utlining fiirdelad pi kronor och valutor Per den 31 december Svenska kronor Valutor Totalt Mljrderlconor Foriindring " "1. procent ' Svag utliningsiikning pi svenska marknaden PA den svenska marknaden okade kreditinstitutens utldning obetydligt under Bankernas kreditvolym okade med knappt 2 procent medan bostadsinstitutens utldning steg med 1 procent. Finansbolagens utestdende krediter fortsatte att minska. Ldgkonjunkturen i kombination med den begrdnsade avdragsrdtten medforde att hushallens kreditefterfragan minskade under 6ret. Bankernas utldning till hushallen - i kronor och valuta - minskade med ndra 8 procent. Ddremot fortsatte bostadsinstitutens utlaning till hushallen att oka, om dn i betydligt langsammare takt an under tidigare Ar. Aven i S-E-Banksgruppen minskade hushallsutldningen under dret. Delvis hiinger detta samman med att Svensk Fastighetskredit (SFK) salde ut smahusldn till Osprey Mortgage Securities (se sidan 17). Sammantaget sjonk ddrfor bankens och SFKs andel av hushdllsutlaningen under Aret. S-E-Banksgruppens utlining ftirdelad pi huvudmarknader Per den 31 december Mljarderkonor Fciriindring ' procent HushAll Fdretagmfl Finansinstitut Totalt ng ,3 17,0 75,'1. 11,0 16,9 't4,7 n Utldningen till foretag m fl fran samtliga banker, bostadsinstitut och finansbolag okade med cirka 2 procent. I S-E-Banksgruppens motsvarande svenska bolag var okningen drygt 11 procent. Foretagsutldningen i kronor okade betydligt snabbare i gruppen iin pa marknaden i civrigt. Dessutom rikade gruppens valutautlaning till fciretag, kommuner etc, medan marknaden i ovrigt minskade sina valutakrediter. S-E-Banksgruppens marknadsandelar f iir utlining i kronor och valuta till svenska kunder Medelviirde frjr respektive Ar Procent ,992 Hushdll Foretag m fl Totalt 10,4 16,7 L4,3

12 Privatmarknad en/f iiretagsmarknad en Storsatsning Pe hbid kvalitet S-E-Bankens 330 kontor gick under Aret pa offensiven for att forbiittra kvaliteten i servicen till kunderna. For ati fd en battre uppfattning om utgingsl;iget genomfcirde banken under Aret en stor undersokning for att mata sav:il kundernas som personalens uppfattning om kvaliteten pa det arbete som utfcirs pa kontoren. Mdtningarna visar bl a ati merparten av s6vai privat- som fdretagskunderna anser att S-E-Bankens kontor har hcig servicevilja och god kompetens i allmanna bankdrenden. Ddremot tycker kunderna att kontoren borde ha oppet liingre och att vdntetiderna iir for l6nga. M6nga kunder efterlyser ocksi iler egna ir-ritiativ frdn banken. Undersokningen visar desstitom att det finns ett klart samband mellan ett koniors kvalitet och dess lonsamhet. Med miitningen som grund har ett omfattande kvalitetsarbete dragits igang pa kontoren' Atgiirderna omfattar bl a satsningar pd utbildr-ring och okad tillg;inglighet. Ett exempel pa det senare dr att de 44 kontoren inom Region Stockholm City forliingt sina oppethallandetider med 1,5 timmar per dag. Banken utokade ocksa satsningen pa sj2ilvbetjtiningsservice genom att pa ett antal kontor installera automater fcir v2ixling av utldndsk valuta, insdttning samt vdxling och r;ikning av mynt. Dessutom byttes ett stort antal bankomater ut mot modernare modeller, ddr kunderna dven kan gora overforingar mellan egna konton. Priaatmarknaden Hiig andel av hsshillssparandet S-E-Banksgruppens cirka 2 miljoner privatkunder utgcir en mycket viktig och lonsam delmarknad. De senaste irens forbiittrade sparklimat och det d?irmed rikade intresset for finansiella placeringar har lett till att S-E-Banken ytterligare stirkts i sin ambition att tillhandahalla liimpliga sparprodukter for alla sorters behov. Gruppen har dfrrmed en hog andel av hus}raliens totala finansiella sparande. Att bankens andel av den krympande hushallsinlaningen cikade nagot under L992beror till stor del pa framgangar fdr bankens hcigforrantande konton, AktieAgarkontot och 90-talskontot. P& fondsidan okade S-E-Banksgruppens marknadsandelar framfor allt n2ir det galler svenska och utlindska aktiefonder och utliindska rdntefonder. S-E-Banken och dotterbolaget Svensk Fastighetskredit (SFK) hade vid Arsskiftet sammanlagt 12 priaatobligntionsldn pa 5,1 miljarder kronor utestiende. LAnen - som har loptider fr6n ett till tio dr - ir savdl rdntebarande som s k nolikupongare, ddr rdntan betalas ut forst vid loptidens slut. S-E-Banksgruppens andel av den snabbt vdxande privatobligationsmarknaden minskade under iret. 7992var ett deligt Ar pa livforsdkringsmarknaden. Men for S-E-Bankens tnit linked- eller fondfr)rsrikringnr, dar premierna investeras i olika fonder enligt kundernas eget val, var fdrsaljningsresultatet mycket gott. S-E-Banken ForsAkring tecknade cirka avtai - 24 procent fler iin under fcireg6ende Ar - med ett premievdrde pa 1,1 miljarder kronor. Det motsvarar en andel pi 19 procent av nyteckningen inom livforsiikringsomradet totalt. Viirdet i fonderna, som fcirvaltas av Enskilda Kapitalforvaltning, mer an fordubblades till 2,7 miljarder kronor. Under hosten lanserades en ny fondfcirsikring, PrivatPension, ddr premierna placeras i en svensk penningmarknadsfond med mycket lag risk. Forsiiljningen av denna nya forszikring lyckades civer forvdntan. S-E-Banksgruppens sparformel pi privatmarknaden 31 december 1992 Miljarder kronor BankinlAning 46,8 Allemanssoar 10,3 Allemansfond 7,5 Andra aktiefonder 14,4 Rdntefonder 17,7 Unit linked-forsdkring 2,7 Privatobligationer (inkl nollkupongare) 5,'l Fiiriindring under iret miljarder kr _ n) + 0,9 + 0,3 + 1.,9 + 1,5 + r/o + 7,6 Marknadsandel,procent JI 58 1,2 10

13 38 miljarder kronor i fondfiirvaltning Frirvaltningen av S-E-Bankens vdrdepappersfonder och ovrig s k diskretioniir portfciljforvaltning for institutioner och privatpersoner bedrevs under 1992 inom Enskilda KapitaUorvaltning/ Enskilda Asset Management i Stockholm, London, Luxemburg och Hongkong, samt i Banque Scandinave en Suisse (BSS) i Gendve och Banque Scandinave d Luxembourg (BSL). Sortimentet av vdrdepappersfonder omfattar saviil Sverige- som Luxemburgbaserade aktiefonder och rdntefonder med bade svenska och internationella placeringar. Totalt fcirvaltar Enskilda Kapitalforvaltning/Enskilda Asset Management over 50 fonder, vilkas samlade viirde vid drsskiftet uppgick till36 miljarder kronor. Till detta kommer den omfattande forvaltningen av individuella portfoljer. Under dret startade BSS tvd nya fonder baserade i Luxemburg, BSS UniversalJapan Fund och BSS Universal Far East Fund. Vid drsskiftet forvaltade och fcirvarade BSS f<irmogenheter pd sammanlagt cirka 56 miljarder kronor, varav 2 miljarder i fonder. De fdrsta saenskn mynten prtiglades under OIof Skdtkonung cirka 995. Enda aaldren - penningen - aar au siluer med engelskt mynt som ftirebild. Under Gustao Vasa genomfrirdes stora f(irrindringar i det saenska myntalisendet. BI a tillkom dalern, fr o m 7604 under namnet riksdqler, som blea et t int er nat ion ell t hand el smy nt. Riks dal er n ut gau s sist a gdngen med drtalet L877. Portriittlikheten pd mynten 6kade fdr att pd dalrarna fr o m 1542 aara konstn rirli gt hti gts t dende. 11

14 PRtvervenKNADEN / FoRgrecsvtARKNADEN 28 procent av den svenska fondmarknaden Den enskilda faktor som hade storst betydelse fclr fondverksamheten under Aret var kronans forsvagning, som ledde till betydande viirdestegringar fcir fonder med utlindska viirdepapper. Aven svenska aktie- och obligationsfonder gynnades indirekt av deprecieringen. Den forvaltade volymen dkade under Aret med totalt 5,4 miljarder kronor. S-E-Banken befiste ddrmed sin stiillning som den storsta fondforvaltaren i Sverige med en marknadsandel pa 28 procent. Andelen placeringar i utldndska aktier och i rdntebdrande papper fortsatte att oka pa bekostnad av andelen svenska aktier. Vid Arets utgang fordelade sig den totala fondformogenheten pd 32 procent svenska aktier, 33 procent utliindska aktier och 35 procent rdntebdrande vdrdepapper. S-E-Bankens breda sortiment av fonder gor det mojligt att uppna riskspridning Aven i samband med mindre placeringar. Detta sker antingen genom kombinationer av fonder eller genom placering i en balanserad fond, t ex forsiikringspremiefonden Aktiv Vdrlden, som placerar i aktier och obligationer jorden runt. Aktiv Viirldens vdrdetillviixt inklusive uidelning 7992 var 20 procent samtidigt som Veckans Affdrers totalindex var ofciriindrat och Stockholms fondbtjrs obligationsindex steg med 13 procent. Nya former fiir fiirmiigenhetsfiirvaltning Inom vdrdepappersrorelsen togs ett nytt datasystem for depdhantering och viirdepappersinformation i bruk under iret. Systemet utgor en modern och flexibel bas for hantering och radgivning i samband med depdkundernas formogenhetsforvaltning. Formerna for bankens forsiiljning och radgivning i fraga om kapitalplaceringar Andrades ocksd. Tidigare salde i princip alla kontor samtliga tjdnster i bankens sortiment. Idag Zir forutsittningarna helt annorlunda. Behovet av radgivning har vidgats och foriindrats bl a till foljd av valutaregleringens avskaffande, skatteomldggningen sami tillkomsten av nya produkter. For att kunna erbjuda de mer kriivande kunderna en kvalificerad lokal radgivning har banken ddrfcjr etablerat ett antal specialistkontor, ddr kunderna kar-r fa hjiilp iiven med mer komplexa eller specialiserade drenden. 7992var ett turbulent ir for privatridgivningen i banken. Under forsta halvdret okade efterfragan pa olika typer av rdntebdrande placeringar successivt for att kulminera under rdnteoron i september. NAr kronan sliipptes fri i november svingde preferenserna fran rdntebiirande placeringar till aktier. S-E-Bankens placeringsrekommendationer utgar fran en portfolj med viil fordelade risker mellan s6viil aktier och obligationer som mellan olika geografiska marknader. 1,2 miljoner kortkunder SEB Kort, bankens enhet fcir kredit- och betalkort, hade vid slutet av iret totalt 1,2 miljoner kort - cirka en tredjedel av marknaden - varav 1 miljon innehas av privatpersoner. Omsiittningen f6r privatkundernas kontokop noterades till 5,5 miljarder kronor, medan den utestaende krediten i Arsgenomsnitt uppgick till 1,9 miljarder. Motsvarande sif{ror for foretagskorten - i huvudsak Eurocard -var 6,7 miljarder respektive 700 miljoner kronor. jakten pa kortforfalskare och bedragare intensifierades med gott resultat, fr2imst genom ett utvecklat internationellt samarbete. Nya elektro' niskt baserade sdkerhetsprogram inom Master- Card- och VlSA-niitverken gav ocksa onskade effekter i form av minskade forluster i samband med bedrdgerier. Minskad hushillsutlining For andra Aret i rad minskade S-E-Bankens krediter till hush6llen. Hos SFK, som har cirka privatkunder, halverades antalet ldneansokningar frin hushdll jiimfort med De fallande priserna pa villor och stagnationen pa bostadsmarknaden ledde ocksd iill att beviljningsreglerna sk2irptes under 6ret. Antalet hushill som sldpar efter med att betala rdntor och amorteringar okade under t2

15 Mot bakgrund av de hoga realriintorna och den stigande arbetslosheten vantas situationen fcirvdrras under SAvdl SFK som banken borjade i slutet av Aret att bygga upp sdrskilda enheter fcir att hantera den okade mdngden privata ldntagare med betalningsproblem och samtidigt hjiilpa dem att reda ut sina ekonomiska problem. S-E-Banksgruppens lineformer pi den svenska privatmarknaden 31 december 1992 Fiiriindring Miliarder under iret Marknadskronor miljarder kr andel,procent Bankkrediter 287 HypotekslAn (SFK; t' 39,6 Kortkrediter 1, ,3 T Hertigarna lohan ach Knrl lrit 1558 prrtgla klippingar i silaer med sina initialer fdrenade med en slinga sonr tecken pd tleras allians mot Erik XlV. My nt en kulla s bl o d sklip - pingnr eftersom de uppges ha bekostats med siluer som Saante Stttres dnka t'dtt aa Erik XM, som bot fiir att han Idtit miirdn hennes mqke. Under 1590-talet uppleade Saerige en aa sina aiirsta inflationsperioder. Genom att dkn kopparhalten i de saenskn silaermynten (utam dalermynten) fickman ut fler mynt pd sanuna viktenhet rent silaer. " Siluermyntet " 114 dre 1592 aiigde 1,62 gr men innehijll bars 0,0095 gr silaer. Inflationen uppgick till mdnga hundra procent! tr Efter utfcirsdljning iill Osprey pa 2,1 miljarder (se sidan 17) 2)Uppskattning. IJ

16 PRrvaruanKNADEN / FonErecsruARKNADEN Fdretagsmarknaden Viktig kundgrupp S-E-Banksgruppens drygt sma och medelstora fciretagskunder iir en viktig bas fdr verksamheten. 7992kom drygt hiilften av davarande SEB Sveriges intiikter och 50 procent av resultatet fore problemkrediter och forluster frin denna kundgrupp. Till fdljd av de vdxande kreditforlusterna bl.ev emellertid rorelseresultatet kraftigt negativt. Gruppens kreditforluster pd mindre och medelstora foretag mer an fordubblades under Lonsamheten pa foretagsmarknaden har under flera Ar ocksi paverkats av aft etskilliga tjdnster, bl a dagskasseupprdkning och betalningsformedling, varit gratis for kunderna samtidigt som banken haft betydande kostnader for dem. Med start under senhcisten 1991 borjade banken diirfur ta betalt eller hrija priset for en rad tjiinster. Aven av riittviseskdl iir det onskvdrt att varje kund biir sin egen kostnad. Ett exempel pi detta iir Foretagspaketet som lanserades i borjan av 6ret. Paketet, som innehiller ett antal tjiinster till en fast Arskostnad, tillkom naturligtvis ocksa for att hj?ilpa kunderna att forenkla sina rutiner. Inforandet av Fciretagspaketet vdckte till att borja med protester. Enligt en undersokning som genomfcirdes under hosten var dock endast 15 procent av bankens foretagskunder negativa till systemet med att betala en paketavgift i stdllet fcir att betala separat for olika tjiinster. Okade krediter till mindre fiiretag De ofta forekommande anklagelserna mot bankerna for deras harda attityd mot kreditpropaer frdn mindre och medelstora fciretag far inte stcid av utldningsstatistiken for S-E-Banken. UtlAningen till foretag med mindre iin 200 anstiillda fortsatte att oka avsevdrt. Av gruppens totala utlaning 1992 gick ungefdr 45 procent till mindre och medelstora foretag. SFKs utestaende krediter tiil flerfamiljshus uppgick till 37,7 miljarder. For saviil SFK som banken dr det av hogsta vikt att ritt kunna bedoma vad de minskade statliga riintebidragen, hyresutvecklingen och uthyrningsgraden innebiir for bostadsforetagen och kommunerna framover. Nya krediter till flerfamiljshus beviljas inte med mindre dn att det finns ett uttalat behov av nya bostdder pa orten. 6kaa andel inom leasing Medan den svenska leasingmarknaden totalt minskade med 11 procent okade FinansSkandicgruppen, som ar storst i Sverige pa leasing, sina volymer med 8 procent. Diirmed steg Finans- Skandics marknadsandel fr6n 20 till ndrmare 25 procent. Pi factoringtjtinster (fakturakcip och fakturabelaning) hade bolaget niira 15 procent av marknaden. Framgingarna beror till stor del pa FinansSkandic strategi, som bygger pa ait ha en rad specialistbolag med olika inriktning och flera distributionskanaler. FinansSkandic samarbete med S-E-Banken intensifierades under iret i form av gemensam utbildning, gemensamma kundbesok och andra aktiviteter for att bankgruppen skall kunna erbjuda ett sa komplett utbud av finansieringar som mojligt. Hiiga andelar av betaltrafiken S-E-Banken beholl sina hoga marknadsandelar (civer 60 procent) av den utliindska betalningstrafiken. PA den svenska marknaden introducerade banken via Bankgirocentralen och i samarbete med ovriga banker ett moderniserat autogirosystem. Efter vissa igangkorningssvirigheter fu n- gerar tjiinsten viil och under 1993 kommer denna nyckelprodukt att utvecklas vidare. Inforandet av Bankgirots nya s k image-teknik skedde under stora tekniska sv6righeter, som allvarligt stcirde den svenska marknaden for framfor allt foretagsbetalningar. Aven om det mesta var tillriittat vid drsskiftet innebar stiirningarna en avsevdrd tempoforlust. I och med att de sista resterna av valutaregleringen forsvann den 1 januari 1993 forlorade de svenska bankerna sin ensamrdit pa utldndska betalningar. S-E-Banken star dock viil rustad for att mota en eventuell konkurrens fran utlandet tack vare hog teknisk standard och god kiinnedom om de svenska kundernas behov. 74

17 hade i btirjan au1500-talet ont om I orr r'rnrrrnrr, ^r:, Utiikade f astighetsti inster Det besvdrliga liiget pi fastighetsmarknaden medfrirde okade arbetsuppgifter for S-E-Bankens biigge fastighetsforvaltande bolag, Arsenalen och Carnisonen. Det giillde sdviil i frdga om vrirdering och analys som uppfoljning av byggprojekt i samband med kreditgivning. Mot slutet av Aret omfattade arbetsuppgifterna iven att i samarbete med Diligentia fcjrvalta de fastigheter som overtagits frir skyddande av fordran. * ocn penntng?enouet var start. Efter freden med Danmark 1,61-3 skulle Alvsborgs kisen betqlas med en miljon riksdaler och stora summor krdvdes senare tiil rustningar fiir deltagande i trettiodriga kriget. Landets stiirsta tillgdng aar FaIu glulja, sam saarade fdr 70 procent aa Europas kopparproduktion. Fdr att bdttre kunna utnyttja landets koppartiilgdngar besliit Gustaa II Adolf att ge ut rena kopparmynt. Under drottning Kristina utgaas fr o m 1"644 ocksd pldtmynt. Det stiirsta - 10 daler silztermynt - som miitte 325x675 mm och aiigde L9,7 kg iir uiirldens stiirsta mynt! 15

18 S torf iiretagsmarknad en Ledande pi betalningar Skandinaviska Enskilda Bankenstarka stillning pa storfciretagsmarknaden avspeglas bl a i hoga marknadsandelar pi en rad omraden. Enligt en underscikning genomfcird under 1992 uppfattas t ex banken som marknadsledande niir det giiller elektroniska banktjiinster. 90 procent av Sveriges storforetag uppger S-E-Banken som en av sina ledande betalbanker. Inom rcirelsegrenen Trade Services, som bl a omfattar betalningar, cash management, kortfristig handelsfinansiering och correspondent banking, fortsatte arbetet med att utveckla och marknadsfora automatiskt overford betalningsinformation mellan kundernas och bankens datasystem. Niir det giiller betalningsformedling iir det viktigt att utoka affdrerna med kundforetagen i deras verksamhet utanfcir Sverige. Mot bakgrund av den hdrdnande internationella konkurrensen byggde banken under det g6ngna iret upp den lokala kompetensen i det utldndska ndtverket. For att mota de svenska multinationella fciretagens okade behov av att lopande fa ett samlat grepp om sina olika dotterbolags transaktioner forbdttrades bankens koncernkontotjinster, som nu ocksa finns i bankens utldndska enheter. Konsultverksamheten inom Cash Management awecklades, eftersom varken efterfrdgan eller priser pa denna typ av tjdnster l2ingre dr tillfredsstdllande. Viixande andel av valutahandeln 7992 var ett mycket bra Ar for bankens tradingenhet. Genom sin uppbyggnad och arbetssdtt kunde denna framgangsrikt hantera de fluktuationer pi marknaden som skapades av valutaoron och hostens rdntechock. Skandinaviska Enskilda Banken stdrkte sin position som ledande svensk valutahandlare. Marknadsandelen steg fran knappt 40 till niirmare 50 procent. Flertalet av bankens utlandska valutaenheter utvecklades ocksa mycket viil. Global satsning pi derivat och futures Banken fcjrsiiirkte sina resurser inom derivatprodukter, bl a riinte- och valutaswappar samt optioner, i form av utokad personal och datainvesteringar pa olika hall i det internationella niitverket. PA den s k future-marknaden. diir aktorerna bl a handlar med terminskontrakt for finansiella instrument pi speciella bcirser, expanderade banken inom saviil formedling som clearing. S-E-Banken, som sedan tidigare eir full medlem av futureborserna i London GIFFE och International Petroleum Exchange) och Stockholm (OM), erholl i slutet av 6ret Aven fullt medlemskap i den franska terminsborsen (MATIF). StArkt stillning inom capital markets Banken beholl sin ledande stiillning inom capital markets, dvs skuldrelaterade produkter och tjiinster pa penning- och kapitalmarknaden, ndr det galler nordiska lantagare, marknader och valutor. Under Aret arrangerade banken syndikerade lin fcir en rad nya liintagare pa euromarknaden som t ex Securitas, Nynds, Esab och norska Jotun. Banken var ocksa ridgivare i ett antal s k private placements riktade mot internationella investerare. Sedan tillkomsten i juni 1990 har bankens Capital Markets-enhet arrangerat l6n och private placements for over 8 miljarder US-dollar. Banken forsatte ocksa att bredda investerarbasen och oka antalet program for s k Eurocommercial Paper, dvs kortfristiga vdrdepapper pd den internationella marknaden, och lade bl a upp eit nytt program for Vattenfall. 6kaa aktivitet pi emissionsmarknaden 1.992var ett hindelserikt 6r pi den svenska penning- och obligationsmarknaden. Den totala emissionsvolymen uppgick till over 300 miljarder kronor att jiimfora med 240 miljarder Tillsammans med Enskilda emitterade S-E-Banken Capital Markets tvi s k aktieindexobligationslan, ddr avkastningen iir kopplad till utvecklingen for borsindex i Europa respektive USA. Banken och dotterbolaget Svensk Fastighetskredit (SFK) emitterade ocksd ett flertal privatobligationslan, saviil nollkupongare som rdntebdrande. 16

19 Banken ledde dessutom emissioner av ett siu- Arigt obligationsldn fcir Ericsson, samt obligationsl6n i eurokronor med ett sammanlagt vdrde av 5,5 miljarder kronor (7 miljarder 1991), varav en miljard giillde en s k jumboemission fcir European Investment Bank. Den svenska certifikatmarknaden kannetecknades av minskade volymer och sjunkande antal aktiva program till foljd av investerarnas oro for ytterligare kreditforluster. Liksom under fciregaende Ar hade dock de stora forstklassiga lantagarna god tillgdng till marknaden. S-E-Banken beholl sin ledande stdllning dven pa detta omriide och assisterade bl a vid uppliiggningen av Vattenfalls forsta svenska lineprogram. SFK, som 1990 inforde den frir Sverige nya finansieringsformen att sdlja ut tillgangar i form av smahusliin, utnyttjade denna mojlighet iiven under SFK salde under 6ret ut lan med ett vdrde av 2,1 miljarder kronor till Osprey Mortgage Securities (No 7) Limited p6 Jersey. Overtagandet finansierade Osprey liksom tidigare genom att ge ut internationella obligationsldn. i bcirjan av 1993 salde SFK av ytterligare villalan till ett viirde av 2,2miljarder kronor. Totalt har ddrmed n med ett vdrde av 7,8 miljarder s6lts ut till Osprey-bolagen. gefi.rx., Knrl XII:s krig trtrde hdrt pd lnndets ekonami.i ett frirsdk ntt snnera ekonomin gaa Kronan fi myutetecken eller ncidmynt som de ttanligen ksllas, med ztaliiren I daler silaermynt (d sm). Ftir att t'd tillgdng till arirdet'ttl metall krriude Kronan att sil'oer- ach pldtmynt skulle bytas ttt mot ntidmynt. Vid inliisen erbjdds ett ttddmynthtdsm &,5 gr) f(ir ett pldr tnyrtt med samtnn aakir (750 gr). En r:eckct efter inlrimnnndet ftck man som Kronan laaade lcisn in" sd snart gdrligt rir". Kronan aann 50 prccent pa qytet. 77

20 STonpoRnTRGSMARKNADEN Inaestmentbanking Turbulent ir pi EuroPas biirser Den utdragna lagkonjunkturen i kombination med den finansiella och politiska osdkerheten kring den fortsatta integrationen av EG skapade ett sv6rt affiirsklimat for Enskilda, som svarar for gruppens investment bank-aktiviteter.,a.ret borjade bra pa Europas borser. Men efter hand stod det klart for marknadens aktcirer att den vdntade konjunkturuppgangen i USA var fcjrsenad och att tillfrisknandet i den europeiska ekonomin fortfarande var l6ngt borta' Detta ledde till en extremt svag borsutveckling under andra och tredje kvartalen, inte minst pa de nordiska marknaderna. Mot slutet av Aret ledde emellertid deprecieringen av pundet, den svenska och norska kronan samt den finska marken till att borskurvorna vdnde uppat runt om i Europa, och framfor allt i Norden. Trots detta var borsiret som helhet svagt i en rad ldnder, bl a Danmark (-26,2 procent), Tyskland (-3,5 procent) och Norge (-1,8 procent). Till de marknader som utvecklades bra hor Finland (+6,3 procent) och Frankrike (+1,9 procent)' PA den svenska bcirsen slutade generalindex ofcirdndrat jiimfort med foregaende Ar. Men for "1'6itopp" - de sexton mest omsatta aktierna - noterades en okning med 15,2 procent. Resultaten for olika sektorer varierade ocksa kraftigt. Medan index for byggindustrin sjonk med 44,3 procent och bankoch finans backade med 64,6 procent steg verkstadsindex med 22,3 Procent. PA de europeiska, och s?irskilt de nordiska, marknaderna var borsomsdttningen genomgaende hrigre iin under Den 33-procentiga okningen i Sverige berodde dock delvis pi en omfattande aktivitet mdklarna eme1lan. Detta var i sin tur en foljd av att omsittningsskatten slutgiltigt avskaffades och att handeln med optioner och andra derivat okade. Stark stiillning inom biirshandeln Enskilda beholl sin position som ledande internationell mdklare och handlare i europeiska vdrdepapper. For fjiirde Aret i rad rankades Enskilda som ru-unmer ett pa mediaforetaget Extel Financial's lista over de biista analytikerna i friga om skandinaviska aktier. Enskildas analyskapacitet och formaga att genomfora transaktioner fick ocksi mycket hogt betyg i en undersokning publicerad i tidskriften Euromoney. I Sverige fcirsvarade S-E-Banken/Enskilda Fondkommission sin stillning som ledande fondkommissiondr med en volymandel pi1'4,9 procent av borshandeln. Fdrre emissioner Det dystra ekonomiska liiget lockade inte till nagon omfattande emissionsaktivitet - vare sig i Sverige eller internationellt. I Sverige genomforde Enskilda bl a en utforsiili ning till allmiinheten av aktier i rederiforetaget ICB samt nyemissioner for Trelleborg och Frontline. Utomlands ledde Enskilda en nyemission frdmst riktad till utldndska investerare fcir Securitas samt agerade som s k Co-Lead Manager vid emissioner fbr bl a ett antal svenska och norska foretag- Ligre uppkiipsaktivitet Den internationella uppkopsaktiviteten med nordiska foretag som part var fortsatt 1Ag. Det dystra ekonomiska liiget i Norden medforde naturligt nog ett minskat intresse for utliindska forvirv bland de nordiska ftiretagen' Samtidigt fanns ett klart okat intresse hos foretag i andra ldnder for att investera i Norden. Aven om verksamheten totalt sett var mindre omfattande iin tidigare var aktiviteten hog hos Fnskilda, som under Aret var radgivare i 18 internationella fusioner och forvdrv - bl a tyska Kraft's forviirv av Freia Marabou, franska Eramets foviirv av Kloster Speedsteel, forshljningen av SAS' andel i Intercontinental Hotels samt joint venture-avtalet mellan norska Orkla och Goteborgs Kex' I Sverige var b6de antalet uppkopserbjudanden och den genomsnittliga volymen per transaktion liigre iin under Enskilda var ridgivare vid bl a Investors overtagande av Providentia, Incentives forsiiljning av Engstrom & Nilsson och Kabi Pharmacias forsiiljning av ACO Hudvdrd' Avknoppningen av Scribona frin Esselte liksom utforsiiljningen av delar av de kommunala elndten i Sohra och Sundbyberg genomfordes ocksi med Enskilda som radgivare. 18

6 Skandinaviska Enskilda Banken. Arsredovishing

6 Skandinaviska Enskilda Banken. Arsredovishing 6 Skandinaviska Enskilda Banken o Arsredovishing 1993 Innehill 1993 i sammandrag Resultat och nyckeltal- VD har ordet- Organisation, miil och strategi Utvecklingen i omviirlden 7 z 5 o Division S-E-Banken-

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex blev 150,7 tredje kvartalet i år husköpkraften stabiliserades på tillfredsställande nivå Lägre räntor och stigande inkomster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex blev 144,5 fjärde kvartalet ifjol högre räntor och huspriser försämrade husköpkraften Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet 2010 högre räntor och huspriser dämpar husköpkraften Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B

Stiftelsen for Samhdllshjdlp 857201-4705 STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP. ARsneoovrsNtNG 2o1o. Sida 1 av B STIFTELSEN T6N SAMHALLSHJALP ARsneoovrsNtNG 2o1o Sida 1 av B Styrelsen avger hiirmed Arsredovisning for hr 201Q Fcirvaltn i n gs beriitte lse Beskrivning av verksamheten Stiftelsens medel skall "anvdndas

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\"' L.'.,," .,.,,.:,r,rlljl. xey

O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\' L.'.,, .,.,,.:,r,rlljl. xey ^ O Skandinaviska Enskilda Banken o I.. '?'ii Arsredovisnittg w91 a.,ts 1,.t't\"' L. L.'.,," I. \ 2 ',.,.,,.:,r,rlljl xey l, trnneh&trl 1994 i sammandrag Resultat och nyckeltal llll dklitrds4rrrd Den ekonomiska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer