Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan pa Stockholmsmdssan, Alvsjci"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan 15.00 pa Stockholmsmdssan, Alvsjci""

Transkript

1

2 Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan pa Stockholmsmdssan, Alvsjci" Anmlilan mm Aktiedgare som vill deltaga i bolagsstiimman skall dels vara inicird i den av Vdrdepapperscentralen VPC AB (VPC) forda aktieboken senast torsdagen den 15 april 1993, dels grira a:rmiilan till iuridiska Centralen vid bankens huvudkontor, Kungstridgirdsgatan 8, Stockholm, tel 08-76, 5A 00 senast torsdagen den 22 april i993 kl Aktiedgare som har sina akfier forvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan irirvaltare maste fr:r att dga r;i1t att deiiaga i bolagsstlimman begdra att tillfiilligt fciras in i aktieboken hos VPC. Aktiedsaren m$ste underrdtta forvaltaren hiirom i god tid fore den 15 april Obserzterc att fi)rfarnndet ocksd giiller aktierigare som utnyttjar Skan dinaaiska Enskilda Bankens Akt ierigar depd. Definitioner Plnceringunarginal Riinte:retto i fcirhallande till genomsnittlig balansomslutning. C enon r s rri t t I i g b aln n sont sl tltn it g Banken: balansomslutningidagsmedeltal. Gruppen: genomsniitetavvarje minadsulfimoveirde; moderbanken ingir med balansomslutning i dagsmedeltai. Rrin t ab il i t e t eft er s chabl onskat t Rorelseresultat efter 30 procent skatt i fcirhdliande tiil eget kapital, definierat som beskattat eget kapital vid Arets inging minus under iiret utbetald utdeining pius eventuell nyemission plus 70 procent av samtliga obeskaltade reserver ddr siidana Jcirekommer (inklusive vdrdel'usteringskonto for obligationer) plus minoritetens andel av eget kapital. Vitrst per aktie efter sckablonskntt Resultat exklusive reali.sationsvinster dividerat med antalet stamaktier vid 6rets s1ut, diir resultat exklusive realisationsvinster definieras som roreiseresultai plus extraordindra poster exklusive realisationsvinster minus 30 procent skatt minus minoritetens andel av resultatet plus resultatandelar i intresseboiag utover erhdllen utdelning. Vinst per aktie efter fuii skatt $amma definition som ovan med undantag av att tirets skattekoslnad beriiknas som surrxnan av bltald skatt och 30 procent av samtliga bokslutsdispositioner. fr.rsterat eget kapital per aktie Beskattat eget kapital och 70 procent av obeskattade reserver d;ir sadana forekommer dividerat med antalet stamaktier vid 6rets slut. P r im rirfu & i t al r el nt io n Primiirt kapital i forhaliande till den riskv;igda volymen i och utanfcir balansr;ikningen. Det primi'ira kapitalet bestdr av det beskattade egna kapitalet samt 70 procent av obeskattade reserver d;ir sadana fcirekommer. Minoriietens andei av eget kapital l;iggs till och goodwill dras ifrdn denna summa. I(api t alt ticknin gs gr a ci Tr:talt eget kapitai i forhiliande till den riskviigda volymen i och utanfor balansriikningen. Det totala kapitalet bestdr av primarkapital och supplementiirkapitai med avdrag fcir innehav av aktier i bolag som inte konsolideras. Till supp- Iementdrkapitalet hor forlagslin samt reserver och kapitaf iillskott efter regeringens godkdnnande. Supplementlirkapitalet fdr inte rdknas med tili hogre belopp 6n primdrkapitaiet. Kreditfdrlustniui Krediiforiustnivin definieras som kreditfcirluster dividerat med ultimobalansen fcir utiining (alimanhet och finansinsaitr-rt) pius keditgarantier. Forekommande siflbruppgifter inom parentes avser 1991, om inte annat sigs. ltocenttal avseende $E-Banksgruppens, bankens och dess dotterboiags rcirelse dr baserade pi icke ar.rundat sif{erunderlag. Procenfr:ella for:indringar avser jiimfrirelser med 1991, om inte annat sdgs. Ekonomisk information frin Skandinaviska Enskilda Banken L993 Bokslutsmeddelande Arsredovisning Bolagssteimma Kvartalsrapport 31 mars 25 februari Borjan av aprii 27 apr1l 12 maf Kvartalsrapport 30 juni 17 augusii Kvartalsrappcrt 30 september 17 november Redovisningar och rapporter kan bestailas frin Kcncernstab ir:rformation, Skandir:aviska Enskilda Banken, Stockholm

3 Skandinaviska Enskilda Banken Arsredoaisning 1gg2 Innehill 2 J In- och utliining -.1fi 10 Privatmarknaden/ W fbretagsmarknaden W 76 Storforeta gsmarknaden 20 Personal i sammandrag Resultat och na ckeltal- Viktiga hdndelser och beslut VD har ordet Organisation S-E-Bankens kontor i Sverige t F rir a alt n in gsb er iit t ei s e 22 Resultat och lonsamhet 27 Kreditpolitik och kreditfcirluster 29 Treasury 32 S-E-Banksaktien Forslag till vinstdisposition LAngtidsoversikter 54 Styrelse 55 Redovisningsprinciper Resultat- och balansriikningar med noter Revisionsberdttelse Koncernledning 55 Revisorer 56 Enhetsstyrelser 56 Adresser

4 1992 i sammandrag Nyckeltal fiir S-H-Banksgruppen* 't990 't991 Rorelseresultat, Mkr Resultat fore forluster, Mkr Balansomslutning, miljarder kr Rdntabilitet efter 30Vo schablonskatt, % Kapitaltiickni ngs gr ad, Vo PrimiirkapitalrelatiorL % Intdkter/kostnader exkl kreditfcirluster Intdkter,/kostnader inkl kreditfcirluster Vinst per aktie efter 30% schablonskatt, kr Utdelning per aktie, kr ,5 1.,99 1 9,4 '12,6-1. t6q 4444 s ,1. 8,8 1,85 't,69 17,56 3,00 J JIZ "t't,8 9,1 6,0 't,74 1,35 7,61. 3, ,6-17,7 1,0,7 8,4 6,7 5,1 1,88 1,74 1,,'18 0,72 4,50-17,07 3,35 0 * For definitioner se omslagets insida Resultatutveckling i sammandrag Mkr Gruppen FcirAndring procent Mkr.Banken EAll-.{rn* Procenr Riintenetto Provisioner, courtage, avgifter och agio Ovriga intiikter ' Summa intlikter t L Personalkostnader Ovriga kostnader Avskrivningar b + r Summa kostnader Resultat fiire fiirluster Kreditfcirluster Liinderriskreservering s 813 LI Riirelseresultat Mot bakgrund av det negativa resultatet foreslar styrelsen att utdelningen till aktieiigarna slopas for verksamhetsaret 7992.Fakta om S-E-Banksaktien finns pd sidan 32.

5 Viktiga hhndelser och beslut Antalet styrelseledamoter minskas kraftigt och Skandinaviska Enskilda Banken far ny VD, Bjcirn Svedberg. * Banken bildar ett fastighetsbolag for forvaltning av de fastigheter gruppen tar over for skyddande av fordran. x Krediter pd ndra 24 rniljarder tas tiver i banken fran dotterbolaget Svensk Fastighetskredit. + Koncession beviljas for ett nytt livforsdkringsbolag som samordnas med det befintliga fondforsdkringsbolaget under det gemensamma namnet S-E-Banken Fcirsdkring. + Bankhuset i Rissne star klart och 1600 anstiillda flyttar frdn Stockholm city till den nya fastigheten. + Forberedande samtal inleds med finansdepartementet inom ramen for det statliga stodsystemetill bankerna. + Bundna aktier avskaffas efter riksdagsbeslut och samtliga aktier i S-E-Banken blir fria frdn och med 1 januari 1, I borjan av 7993 infors en ny organisation, ddr bankens verksamhet delas upp i tvd kund- och marknadsorienterade divisioner och kompletteras med en sdrskild enhet for nodlidande lan och overtagna panter. Samtidigt forstdrks bankens kreditorganisation. x Den 23 februari 1993liimnar banken in en formell ansokan om statligt stod.

6 VD har ordet -r I isdagen den 1 september 1992 tilltrddde jag - med stor respekt och <idmjukhet infor uppgiften - arbetet som verkstdllande direktcir och koncernchef i Skandinaviska Enskilda Banken. Den tid som har gdtt sedan dess har, minst sagt, varit mycket hiindelserik 500 procent dagslanerdnta i riksbanken i september och beslutet i november att ldta den svenska kronan flyta iir forstis nagra av de tyngsta inslagen under den dven i ovrigt sd dramatiska hclrsten. LAgkonjunkturen vdgrar att sldppa sitt grepp om Sverige, den allmdnna ekonomiska krisen fordjupas - och svdrigheterna for manga av vdra kunder fortsiitter att vdxa. \/ VArt bokslut visar en rcirelsefd,rlust pa over fem miljarder kronor, vilket dr samre dn vi forutsdg ndr vi lade fram delarsrapporten for de fcirsta Atta mdnaderna Dels har kreditforlusterna okat mer dn berdknat, dels har vol)rmen problemkrediter vuxit snabbare dn vdntat. Den vdxande volymen nridlidande engagemang dr ett allvarligt problem. De uteblivna riintebetalningarna iir friimsta orsaken till att dven vart resultat fore kreditforluster fcirsdmrats mellan 1991 och Skandinaviska Enskilda Banken hade vid 6rsskiftet en kapitaltiickningsgrad pe8,4 procent. Till den kraftiga forsdmringen bidrar, utc!,verorelsefcirlusten, det faktum att deprecieringen av kronan inneburit att vdrdet pa vara tillgangar i utliindsk valuta vid irsskiftet stigit med civer 35 miljarder kronor. Detta iir en allvarlig effekt i ett liige di det med hdnsyn till kapitalt?ickningen dr av storsta vikt att banta balansriikningen. Samtidigt vill jag betona att huvuddelen av verksamheten fortfarande Ar sund. Merparten av vdra forluster hdrrcir fran ett litet antal stora kunder. Affiirerna med majoriteten av koncernens tv6 miljoner privatkunder och civer foretagskunder visar god lonsamhet. En annan viktig positiv iakttagelse dr att vara provisionsintiikter har okat kraftigt. I dag svarar de for ndrmare 45 procent av de totala intdkterna. l r IVIed hjiilp av den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley och vart eget Enskilda startade vi i hostas en djupgaende analys av var bankgrupps finansiella liige, ddr vi ocksa forsokte bedcima sannolikheten och konsekvenserna av olika utvecklingstrender de ndrmaste Aren. Enligt denna analys finns det risk for att kreditfcirlusterna blir betydande dven under 1993 och 1994.Darfor har vi ocksa bedomt sannolikheten som hrig att 8-procentsgrdnsen fcir kapitaltiickningen underskrids under VAr bedomning av fcirlustutvecklingen och den successiva urgrcipningen av bankgruppens egna kapital innebdr naturligtvis att Skandinaviska Enskilda Bankens kapitalbas med det snaraste m6ste frirstiirkas. Bankens styrelse tog diirfor den17 februari i dr det formella beslutet att ansci,ka om stcid i enlighet med den garanti for banksystemet som riksdagen antog i slutet av 1992 (Regeringens proposition 1992/93:735 "om dtgirder for att stdrka det finansiella systemet"). T'l l-arallellt med analysen av det finansiella ldget gjorde vi under hosten 1992en noggrann genomgdng av bankgruppens affdrsplaner och organisationsstruktur. Det arbetet ledde till den uppdelning i tre divisioner - S-E-Banken, Enskilda Corporate och Diligentia - som styrelsen faststiillde i januari i Ar. Syftet iir att skapa en mer fokuserad, effektiv och kundnira verksamhet.

7 I Diligentia-divisionen samlar vi bankgruppens alla nodlidande engagemang civer en viss storlek samt civertagna panter - framfcir allt fastigheter men ocksa aktier. Parallellt med den affdrsdrivande verksamheten har bankens kreditorganisation omstrukturerats och forst;irkts. T\T I \ bir detta skrivs, inleds vara diskussioner med Finansdepartementet och Bankstodsndmnden om formerna for ett statligt stod. Min utgdngspunkt infor det arbetet har hela tiden varit att den goda, friska delen av banken - som ju dr den klart stcjrsta delen - skall kunna leva vidare pa biista mojliga sdtt och att Skandinaviska Enskilda Banken skall kunna fortsdtta att existera som en kraftfull bank i kundernas tjiinst och till aktieiigarnas nytta. Jag vill i detta sammanhang ocksa betona, att ett av de viktigaste skdlen for min i grunden positiva tilltro till banken och dess framtid - trots de stora kreditproblemen - dr att jag med stor gliidje och respekt sett lojaliteten, kunnandet och viljan till stora arbetsinsatser hos bankgruppens medarbetare. Stockholm i februari 1993 Samtidigt som vi samlar styrkorna pa ett klarare sdtt inom divisionerna, skapar vi ocksa en decentraliserad organisation med fdrre beslutsnivder och kortare avstand mellan kund och ledning. I division S-E-Banken betjanar vi privatpersoner samt sm6 och medelstora foretagskunder via vara 330 kontor runt om i Sverige. I division Enskilda Corporate, med ansvar fcir storfciretagskunderna och produkter avsedda for dessa, bygger vi vidare pd vdr av tradition starka st?illning pa denna marknad med m6let att vara den ledande nordiska banken for storre fciretag. O O 4* Jr-"^-) V,' Bjcirn Svedberg / I

8 Skandinaviska Enskilda Bankens organisation Placeringar Sparande Vardepapper Forsiikringar och fonder Betalningar/Kort Finansiering Dotterbolag Svensk Fastrgieiskredlf, FinansSkandic, - E- Banken Fondforv altning", S-E-Banken Fdrsdkring, Arsenalen, Garnisonen, S-E-Eanken Fastigheter * tidi g are En skild a Ka pi talf o rv altn i n g f*n,;-_l [",""-;] rr':d''"s ul --l ['-"* siii,f,'e'tvl '?i'f"t;,:'l' f;t'*"*-l i;.";'f-l f-pggl ffft:* i I sfi;;" -Fi;#- -fi-#i- I I ii iiri;iighei.ri l=*r;-l I stor-sthlm I r-il;-l I vast I tg;;l l s v a l ["*-r,- --l l o s t i [ *r";l I Norr I - Kundansvar - Aktieemilsioner - Fusioner och forvdrv - Aktiehandel - Valuta- och penningmarknadshandel - Rante- och skuldrelaterade Plodukter pa pennrng- ocn kapitalmarknaden - Derivatprodukter - Analys - Correspondenl banking - Cash management - Utlandsbetalningar lnternationellt ndtverk London, New York, Frankfurt/Berlin/Hamburg, Gendve, Luxemburg, Paris, Madrid, Singapore, Bangkok, Sydney, Hongkong, TokYo

9 Kortare beslutsvligar i ny organisation Under borjan av 7993 genomfordes en rad viktiga fordndringar i S-E-Banksgruppens organisation. o Verksamheten delades in i tve kund- och marl.rradsorienterade divisioner, division S-E-B anken respektive Enskilda Corporate. r En siirskild division, Diligentia, for bankgruppens nodlidande lan och civertagna panter bildades.. Kreditorganisationen fcirdndrades och fcirstdrktes. Divisionsindelningen av gruppens verksamhet dr en renodling och vidareutveckling av tidigare organisation - men med flera viktiga skillnader. Division S-E-Banken dr helt inriktad pd privatmarknaden samt mindre och medelstora fciretag. Division Enskilda Corporate svarar fcir de storre fciretagskunderna och bankens internationella niitverk. Det innebdr att en stor andel av de foretagskunder som tidigare funnits pa centralkontorens foretagskontaktenheter fcirts civer till Enskilda Corporate. PA motsvarande slitt har fcirvaltningen av bankens fonder och ovrig diskretiondr forvaltning inom Enskilda Kapitalforvaltning/Enskilda Asset Management fcirts civer till division S-E-Banken. Inom division S-E-Banken har verksamheten delats in i sex regioner (mot tidigare tio), samtidigt som de tre centralkontoren i Stockholm, Goteborg och Malmci omformats till regionkontor. Hdrigenom skapas en starkt kund- och marknadsorienterad organisation med fdrre beslutsnivder. Till divisionen hor ocksd de svenska dotterbolagen, vdrdepappersrorelsen, bankens kredit- och betalkortsverksamhet samt den betalningsrorelse som tidigare ingick i SEB Sverige. MAlet fcir division S-E-Banken dr att vara den ledande banken for krdvande kunder p6 privatmarknaden och bland mindre och medelstora foretag. Detta skall uppnds genom bl a hog kvalitet och okad tillgdng till rddgivare och experter. Bildandet av den nya storfciretagsdivisionen Enskilda Corporate innebiir en okad samverkan mellan investment bank-rcirelsen i det tidigare Enskilda och rivriga verksamheter inom det forna SEB International. Liksom tidigare omges dock sjiilvfallet rddgivningen i samband med fcirvdrv och fusioner liksom borshandeln med absolut sekretess. Mrilet for Enskilda Corporate dr att vara ledande pa marknaden fcir stcirre foretag i Norden samt fcir svenska och utliindska placerare. Detta mal skall uppnds genom en stark betoning av kundrelationen, en koncentration av gruppens expertis och tjanster pa dessa omraden och en okad satsning pa kvalitet. Enskilda Corporates internationella ndtverk betjiinar dven division S-E-Bankens kunder utomlands. Den sdrskilda divisionen for nodlidande krediter och civertagna panter air helt avskild frdn bankens civriga verksamhet. Divisionen har fatt namnet Diligentia efter det under 7992bitdade fastighetsbolaget, vilket i sin helhet ingar i divisionen. Den nya, kraftigt forstiirkta kreditorganisationen bygger pa ett system med kreditkommitt6er pd lokal-, region- och divisionsnivd. Ddrtill kommer en for hela koncernen gemensam kreditkommitt6 under ledning av koncernkreditchefen. Kommitt6- erna arbetar inom ramen fcir bankens fastlagda portfolj- och kreditpolitik. De allra stcirsta kreditbesluten fattas som tidigare av bankens styrelse.

10 In- och utl&ning Svag inliningstikning i banksystemet S-E-Banksgruppens totala inldning sasom den framgar av balansrdkningen, dvs inklusive inldning fran finansinstitut, cikade nagot under Det var inldningen i svenska kronor som svarade frir hela okningen, medan inlaningen i utldndska valutor minskade. S-E-Banksgruppens totala inlining fiirdelad pi kronor och valutor Per den 31 december Miljarderlconor Foriindring '199L procent Svenska kronor L Valutor Totalt 1, z S-E-Banksgruppens totala inlining fiirdelad pi huvudmarknader Per den 31 december HushAll Foretag m fl Finansinstitut Totalt Miljarderkonor -199-l 1992 Foriindring procent i 0 '1,42 L alltsa sin marknadsandel under iiret. Medan cikningen i samtliga banker stannade vid cirka 1 procent var okningen i banken 5 procent. Inldningen i kronor steg diirvid med hela 9 procent. En forklaring till att bankinlaningen totalt sett okade langsamt var att mdnga hushall valde att amortera pa sina lan framfcir att oka sitt banksparande. Konkurrensen frdn andra sparformer var dessutom hard. Medan bankernas sammanlagda hushallsinlaning minskade med ndra 3 procent under Aret lag dock bankens inlining frdn hushdll kvar pd i stort sett oforiindrad niva. Aven mdtt som ett medelvlirde under Aret var bankens andel av hushallsinldningen viil hdvdad. S-E-Bankens marknadsandela: fiir inlining i svenska kronor och utllindsk valuta frin svenska kunder MedelvArde f<ir respektive Ar Procent HushAll Fciretag m fl Totalt )4 23,0 L5,7 199"1 tz,o 24,1. 16,2 " ,6 24,8 't6,5 Inldningen fran hushall, foretag m fl, visade en betydligt starkare utveckling i S-E-Banken iin pa bankmarknaden som helhet. Banken forbdttrade S-E-Banksgruppens in- och utlaning Andelar fordelade pa kundgrupper UtlAning fran olika kreditinstitut Miliarder kronor

11 6kaa valutautlining i S-E-Banksgruppen Eftersom en stor andel av S-E-Banksgruppens utldning till allmiinheten och finansinstitut utgors av krediter i utliindsk valuta fick valutakursfordndringarna under Aret stor effekt pa utlaningssiffrorna. I november cikade gruppens utlaningsstock med over 20 miljarder enbart till foljd av deprecieringen. S-E-Banksgruppens totala utlining fiirdelad pi kronor och valutor Per den 31 december Svenska kronor Valutor Totalt Mljrderlconor Foriindring " "1. procent ' Svag utliningsiikning pi svenska marknaden PA den svenska marknaden okade kreditinstitutens utldning obetydligt under Bankernas kreditvolym okade med knappt 2 procent medan bostadsinstitutens utldning steg med 1 procent. Finansbolagens utestdende krediter fortsatte att minska. Ldgkonjunkturen i kombination med den begrdnsade avdragsrdtten medforde att hushallens kreditefterfragan minskade under 6ret. Bankernas utldning till hushallen - i kronor och valuta - minskade med ndra 8 procent. Ddremot fortsatte bostadsinstitutens utlaning till hushallen att oka, om dn i betydligt langsammare takt an under tidigare Ar. Aven i S-E-Banksgruppen minskade hushallsutldningen under dret. Delvis hiinger detta samman med att Svensk Fastighetskredit (SFK) salde ut smahusldn till Osprey Mortgage Securities (se sidan 17). Sammantaget sjonk ddrfor bankens och SFKs andel av hushdllsutlaningen under Aret. S-E-Banksgruppens utlining ftirdelad pi huvudmarknader Per den 31 december Mljarderkonor Fciriindring ' procent HushAll Fdretagmfl Finansinstitut Totalt ng ,3 17,0 75,'1. 11,0 16,9 't4,7 n Utldningen till foretag m fl fran samtliga banker, bostadsinstitut och finansbolag okade med cirka 2 procent. I S-E-Banksgruppens motsvarande svenska bolag var okningen drygt 11 procent. Foretagsutldningen i kronor okade betydligt snabbare i gruppen iin pa marknaden i civrigt. Dessutom rikade gruppens valutautlaning till fciretag, kommuner etc, medan marknaden i ovrigt minskade sina valutakrediter. S-E-Banksgruppens marknadsandelar f iir utlining i kronor och valuta till svenska kunder Medelviirde frjr respektive Ar Procent ,992 Hushdll Foretag m fl Totalt 10,4 16,7 L4,3

12 Privatmarknad en/f iiretagsmarknad en Storsatsning Pe hbid kvalitet S-E-Bankens 330 kontor gick under Aret pa offensiven for att forbiittra kvaliteten i servicen till kunderna. For ati fd en battre uppfattning om utgingsl;iget genomfcirde banken under Aret en stor undersokning for att mata sav:il kundernas som personalens uppfattning om kvaliteten pa det arbete som utfcirs pa kontoren. Mdtningarna visar bl a ati merparten av s6vai privat- som fdretagskunderna anser att S-E-Bankens kontor har hcig servicevilja och god kompetens i allmanna bankdrenden. Ddremot tycker kunderna att kontoren borde ha oppet liingre och att vdntetiderna iir for l6nga. M6nga kunder efterlyser ocksi iler egna ir-ritiativ frdn banken. Undersokningen visar desstitom att det finns ett klart samband mellan ett koniors kvalitet och dess lonsamhet. Med miitningen som grund har ett omfattande kvalitetsarbete dragits igang pa kontoren' Atgiirderna omfattar bl a satsningar pd utbildr-ring och okad tillg;inglighet. Ett exempel pa det senare dr att de 44 kontoren inom Region Stockholm City forliingt sina oppethallandetider med 1,5 timmar per dag. Banken utokade ocksa satsningen pa sj2ilvbetjtiningsservice genom att pa ett antal kontor installera automater fcir v2ixling av utldndsk valuta, insdttning samt vdxling och r;ikning av mynt. Dessutom byttes ett stort antal bankomater ut mot modernare modeller, ddr kunderna dven kan gora overforingar mellan egna konton. Priaatmarknaden Hiig andel av hsshillssparandet S-E-Banksgruppens cirka 2 miljoner privatkunder utgcir en mycket viktig och lonsam delmarknad. De senaste irens forbiittrade sparklimat och det d?irmed rikade intresset for finansiella placeringar har lett till att S-E-Banken ytterligare stirkts i sin ambition att tillhandahalla liimpliga sparprodukter for alla sorters behov. Gruppen har dfrrmed en hog andel av hus}raliens totala finansiella sparande. Att bankens andel av den krympande hushallsinlaningen cikade nagot under L992beror till stor del pa framgangar fdr bankens hcigforrantande konton, AktieAgarkontot och 90-talskontot. P& fondsidan okade S-E-Banksgruppens marknadsandelar framfor allt n2ir det galler svenska och utlindska aktiefonder och utliindska rdntefonder. S-E-Banken och dotterbolaget Svensk Fastighetskredit (SFK) hade vid Arsskiftet sammanlagt 12 priaatobligntionsldn pa 5,1 miljarder kronor utestiende. LAnen - som har loptider fr6n ett till tio dr - ir savdl rdntebarande som s k nolikupongare, ddr rdntan betalas ut forst vid loptidens slut. S-E-Banksgruppens andel av den snabbt vdxande privatobligationsmarknaden minskade under iret. 7992var ett deligt Ar pa livforsdkringsmarknaden. Men for S-E-Bankens tnit linked- eller fondfr)rsrikringnr, dar premierna investeras i olika fonder enligt kundernas eget val, var fdrsaljningsresultatet mycket gott. S-E-Banken ForsAkring tecknade cirka avtai - 24 procent fler iin under fcireg6ende Ar - med ett premievdrde pa 1,1 miljarder kronor. Det motsvarar en andel pi 19 procent av nyteckningen inom livforsiikringsomradet totalt. Viirdet i fonderna, som fcirvaltas av Enskilda Kapitalforvaltning, mer an fordubblades till 2,7 miljarder kronor. Under hosten lanserades en ny fondfcirsikring, PrivatPension, ddr premierna placeras i en svensk penningmarknadsfond med mycket lag risk. Forsiiljningen av denna nya forszikring lyckades civer forvdntan. S-E-Banksgruppens sparformel pi privatmarknaden 31 december 1992 Miljarder kronor BankinlAning 46,8 Allemanssoar 10,3 Allemansfond 7,5 Andra aktiefonder 14,4 Rdntefonder 17,7 Unit linked-forsdkring 2,7 Privatobligationer (inkl nollkupongare) 5,'l Fiiriindring under iret miljarder kr _ n) + 0,9 + 0,3 + 1.,9 + 1,5 + r/o + 7,6 Marknadsandel,procent JI 58 1,2 10

13 38 miljarder kronor i fondfiirvaltning Frirvaltningen av S-E-Bankens vdrdepappersfonder och ovrig s k diskretioniir portfciljforvaltning for institutioner och privatpersoner bedrevs under 1992 inom Enskilda KapitaUorvaltning/ Enskilda Asset Management i Stockholm, London, Luxemburg och Hongkong, samt i Banque Scandinave en Suisse (BSS) i Gendve och Banque Scandinave d Luxembourg (BSL). Sortimentet av vdrdepappersfonder omfattar saviil Sverige- som Luxemburgbaserade aktiefonder och rdntefonder med bade svenska och internationella placeringar. Totalt fcirvaltar Enskilda Kapitalforvaltning/Enskilda Asset Management over 50 fonder, vilkas samlade viirde vid drsskiftet uppgick till36 miljarder kronor. Till detta kommer den omfattande forvaltningen av individuella portfoljer. Under dret startade BSS tvd nya fonder baserade i Luxemburg, BSS UniversalJapan Fund och BSS Universal Far East Fund. Vid drsskiftet forvaltade och fcirvarade BSS f<irmogenheter pd sammanlagt cirka 56 miljarder kronor, varav 2 miljarder i fonder. De fdrsta saenskn mynten prtiglades under OIof Skdtkonung cirka 995. Enda aaldren - penningen - aar au siluer med engelskt mynt som ftirebild. Under Gustao Vasa genomfrirdes stora f(irrindringar i det saenska myntalisendet. BI a tillkom dalern, fr o m 7604 under namnet riksdqler, som blea et t int er nat ion ell t hand el smy nt. Riks dal er n ut gau s sist a gdngen med drtalet L877. Portriittlikheten pd mynten 6kade fdr att pd dalrarna fr o m 1542 aara konstn rirli gt hti gts t dende. 11

14 PRtvervenKNADEN / FoRgrecsvtARKNADEN 28 procent av den svenska fondmarknaden Den enskilda faktor som hade storst betydelse fclr fondverksamheten under Aret var kronans forsvagning, som ledde till betydande viirdestegringar fcir fonder med utlindska viirdepapper. Aven svenska aktie- och obligationsfonder gynnades indirekt av deprecieringen. Den forvaltade volymen dkade under Aret med totalt 5,4 miljarder kronor. S-E-Banken befiste ddrmed sin stiillning som den storsta fondforvaltaren i Sverige med en marknadsandel pa 28 procent. Andelen placeringar i utldndska aktier och i rdntebdrande papper fortsatte att oka pa bekostnad av andelen svenska aktier. Vid Arets utgang fordelade sig den totala fondformogenheten pd 32 procent svenska aktier, 33 procent utliindska aktier och 35 procent rdntebdrande vdrdepapper. S-E-Bankens breda sortiment av fonder gor det mojligt att uppna riskspridning Aven i samband med mindre placeringar. Detta sker antingen genom kombinationer av fonder eller genom placering i en balanserad fond, t ex forsiikringspremiefonden Aktiv Vdrlden, som placerar i aktier och obligationer jorden runt. Aktiv Viirldens vdrdetillviixt inklusive uidelning 7992 var 20 procent samtidigt som Veckans Affdrers totalindex var ofciriindrat och Stockholms fondbtjrs obligationsindex steg med 13 procent. Nya former fiir fiirmiigenhetsfiirvaltning Inom vdrdepappersrorelsen togs ett nytt datasystem for depdhantering och viirdepappersinformation i bruk under iret. Systemet utgor en modern och flexibel bas for hantering och radgivning i samband med depdkundernas formogenhetsforvaltning. Formerna for bankens forsiiljning och radgivning i fraga om kapitalplaceringar Andrades ocksd. Tidigare salde i princip alla kontor samtliga tjdnster i bankens sortiment. Idag Zir forutsittningarna helt annorlunda. Behovet av radgivning har vidgats och foriindrats bl a till foljd av valutaregleringens avskaffande, skatteomldggningen sami tillkomsten av nya produkter. For att kunna erbjuda de mer kriivande kunderna en kvalificerad lokal radgivning har banken ddrfcjr etablerat ett antal specialistkontor, ddr kunderna kar-r fa hjiilp iiven med mer komplexa eller specialiserade drenden. 7992var ett turbulent ir for privatridgivningen i banken. Under forsta halvdret okade efterfragan pa olika typer av rdntebdrande placeringar successivt for att kulminera under rdnteoron i september. NAr kronan sliipptes fri i november svingde preferenserna fran rdntebiirande placeringar till aktier. S-E-Bankens placeringsrekommendationer utgar fran en portfolj med viil fordelade risker mellan s6viil aktier och obligationer som mellan olika geografiska marknader. 1,2 miljoner kortkunder SEB Kort, bankens enhet fcir kredit- och betalkort, hade vid slutet av iret totalt 1,2 miljoner kort - cirka en tredjedel av marknaden - varav 1 miljon innehas av privatpersoner. Omsiittningen f6r privatkundernas kontokop noterades till 5,5 miljarder kronor, medan den utestaende krediten i Arsgenomsnitt uppgick till 1,9 miljarder. Motsvarande sif{ror for foretagskorten - i huvudsak Eurocard -var 6,7 miljarder respektive 700 miljoner kronor. jakten pa kortforfalskare och bedragare intensifierades med gott resultat, fr2imst genom ett utvecklat internationellt samarbete. Nya elektro' niskt baserade sdkerhetsprogram inom Master- Card- och VlSA-niitverken gav ocksa onskade effekter i form av minskade forluster i samband med bedrdgerier. Minskad hushillsutlining For andra Aret i rad minskade S-E-Bankens krediter till hush6llen. Hos SFK, som har cirka privatkunder, halverades antalet ldneansokningar frin hushdll jiimfort med De fallande priserna pa villor och stagnationen pa bostadsmarknaden ledde ocksd iill att beviljningsreglerna sk2irptes under 6ret. Antalet hushill som sldpar efter med att betala rdntor och amorteringar okade under t2

15 Mot bakgrund av de hoga realriintorna och den stigande arbetslosheten vantas situationen fcirvdrras under SAvdl SFK som banken borjade i slutet av Aret att bygga upp sdrskilda enheter fcir att hantera den okade mdngden privata ldntagare med betalningsproblem och samtidigt hjiilpa dem att reda ut sina ekonomiska problem. S-E-Banksgruppens lineformer pi den svenska privatmarknaden 31 december 1992 Fiiriindring Miliarder under iret Marknadskronor miljarder kr andel,procent Bankkrediter 287 HypotekslAn (SFK; t' 39,6 Kortkrediter 1, ,3 T Hertigarna lohan ach Knrl lrit 1558 prrtgla klippingar i silaer med sina initialer fdrenade med en slinga sonr tecken pd tleras allians mot Erik XlV. My nt en kulla s bl o d sklip - pingnr eftersom de uppges ha bekostats med siluer som Saante Stttres dnka t'dtt aa Erik XM, som bot fiir att han Idtit miirdn hennes mqke. Under 1590-talet uppleade Saerige en aa sina aiirsta inflationsperioder. Genom att dkn kopparhalten i de saenskn silaermynten (utam dalermynten) fickman ut fler mynt pd sanuna viktenhet rent silaer. " Siluermyntet " 114 dre 1592 aiigde 1,62 gr men innehijll bars 0,0095 gr silaer. Inflationen uppgick till mdnga hundra procent! tr Efter utfcirsdljning iill Osprey pa 2,1 miljarder (se sidan 17) 2)Uppskattning. IJ

16 PRrvaruanKNADEN / FonErecsruARKNADEN Fdretagsmarknaden Viktig kundgrupp S-E-Banksgruppens drygt sma och medelstora fciretagskunder iir en viktig bas fdr verksamheten. 7992kom drygt hiilften av davarande SEB Sveriges intiikter och 50 procent av resultatet fore problemkrediter och forluster frin denna kundgrupp. Till fdljd av de vdxande kreditforlusterna bl.ev emellertid rorelseresultatet kraftigt negativt. Gruppens kreditforluster pd mindre och medelstora foretag mer an fordubblades under Lonsamheten pa foretagsmarknaden har under flera Ar ocksi paverkats av aft etskilliga tjdnster, bl a dagskasseupprdkning och betalningsformedling, varit gratis for kunderna samtidigt som banken haft betydande kostnader for dem. Med start under senhcisten 1991 borjade banken diirfur ta betalt eller hrija priset for en rad tjiinster. Aven av riittviseskdl iir det onskvdrt att varje kund biir sin egen kostnad. Ett exempel pi detta iir Foretagspaketet som lanserades i borjan av 6ret. Paketet, som innehiller ett antal tjiinster till en fast Arskostnad, tillkom naturligtvis ocksa for att hj?ilpa kunderna att forenkla sina rutiner. Inforandet av Fciretagspaketet vdckte till att borja med protester. Enligt en undersokning som genomfcirdes under hosten var dock endast 15 procent av bankens foretagskunder negativa till systemet med att betala en paketavgift i stdllet fcir att betala separat for olika tjiinster. Okade krediter till mindre fiiretag De ofta forekommande anklagelserna mot bankerna for deras harda attityd mot kreditpropaer frdn mindre och medelstora fciretag far inte stcid av utldningsstatistiken for S-E-Banken. UtlAningen till foretag med mindre iin 200 anstiillda fortsatte att oka avsevdrt. Av gruppens totala utlaning 1992 gick ungefdr 45 procent till mindre och medelstora foretag. SFKs utestaende krediter tiil flerfamiljshus uppgick till 37,7 miljarder. For saviil SFK som banken dr det av hogsta vikt att ritt kunna bedoma vad de minskade statliga riintebidragen, hyresutvecklingen och uthyrningsgraden innebiir for bostadsforetagen och kommunerna framover. Nya krediter till flerfamiljshus beviljas inte med mindre dn att det finns ett uttalat behov av nya bostdder pa orten. 6kaa andel inom leasing Medan den svenska leasingmarknaden totalt minskade med 11 procent okade FinansSkandicgruppen, som ar storst i Sverige pa leasing, sina volymer med 8 procent. Diirmed steg Finans- Skandics marknadsandel fr6n 20 till ndrmare 25 procent. Pi factoringtjtinster (fakturakcip och fakturabelaning) hade bolaget niira 15 procent av marknaden. Framgingarna beror till stor del pa FinansSkandic strategi, som bygger pa ait ha en rad specialistbolag med olika inriktning och flera distributionskanaler. FinansSkandic samarbete med S-E-Banken intensifierades under iret i form av gemensam utbildning, gemensamma kundbesok och andra aktiviteter for att bankgruppen skall kunna erbjuda ett sa komplett utbud av finansieringar som mojligt. Hiiga andelar av betaltrafiken S-E-Banken beholl sina hoga marknadsandelar (civer 60 procent) av den utliindska betalningstrafiken. PA den svenska marknaden introducerade banken via Bankgirocentralen och i samarbete med ovriga banker ett moderniserat autogirosystem. Efter vissa igangkorningssvirigheter fu n- gerar tjiinsten viil och under 1993 kommer denna nyckelprodukt att utvecklas vidare. Inforandet av Bankgirots nya s k image-teknik skedde under stora tekniska sv6righeter, som allvarligt stcirde den svenska marknaden for framfor allt foretagsbetalningar. Aven om det mesta var tillriittat vid drsskiftet innebar stiirningarna en avsevdrd tempoforlust. I och med att de sista resterna av valutaregleringen forsvann den 1 januari 1993 forlorade de svenska bankerna sin ensamrdit pa utldndska betalningar. S-E-Banken star dock viil rustad for att mota en eventuell konkurrens fran utlandet tack vare hog teknisk standard och god kiinnedom om de svenska kundernas behov. 74

17 hade i btirjan au1500-talet ont om I orr r'rnrrrnrr, ^r:, Utiikade f astighetsti inster Det besvdrliga liiget pi fastighetsmarknaden medfrirde okade arbetsuppgifter for S-E-Bankens biigge fastighetsforvaltande bolag, Arsenalen och Carnisonen. Det giillde sdviil i frdga om vrirdering och analys som uppfoljning av byggprojekt i samband med kreditgivning. Mot slutet av Aret omfattade arbetsuppgifterna iven att i samarbete med Diligentia fcjrvalta de fastigheter som overtagits frir skyddande av fordran. * ocn penntng?enouet var start. Efter freden med Danmark 1,61-3 skulle Alvsborgs kisen betqlas med en miljon riksdaler och stora summor krdvdes senare tiil rustningar fiir deltagande i trettiodriga kriget. Landets stiirsta tillgdng aar FaIu glulja, sam saarade fdr 70 procent aa Europas kopparproduktion. Fdr att bdttre kunna utnyttja landets koppartiilgdngar besliit Gustaa II Adolf att ge ut rena kopparmynt. Under drottning Kristina utgaas fr o m 1"644 ocksd pldtmynt. Det stiirsta - 10 daler silztermynt - som miitte 325x675 mm och aiigde L9,7 kg iir uiirldens stiirsta mynt! 15

18 S torf iiretagsmarknad en Ledande pi betalningar Skandinaviska Enskilda Bankenstarka stillning pa storfciretagsmarknaden avspeglas bl a i hoga marknadsandelar pi en rad omraden. Enligt en underscikning genomfcird under 1992 uppfattas t ex banken som marknadsledande niir det giiller elektroniska banktjiinster. 90 procent av Sveriges storforetag uppger S-E-Banken som en av sina ledande betalbanker. Inom rcirelsegrenen Trade Services, som bl a omfattar betalningar, cash management, kortfristig handelsfinansiering och correspondent banking, fortsatte arbetet med att utveckla och marknadsfora automatiskt overford betalningsinformation mellan kundernas och bankens datasystem. Niir det giiller betalningsformedling iir det viktigt att utoka affdrerna med kundforetagen i deras verksamhet utanfcir Sverige. Mot bakgrund av den hdrdnande internationella konkurrensen byggde banken under det g6ngna iret upp den lokala kompetensen i det utldndska ndtverket. For att mota de svenska multinationella fciretagens okade behov av att lopande fa ett samlat grepp om sina olika dotterbolags transaktioner forbdttrades bankens koncernkontotjinster, som nu ocksa finns i bankens utldndska enheter. Konsultverksamheten inom Cash Management awecklades, eftersom varken efterfrdgan eller priser pa denna typ av tjdnster l2ingre dr tillfredsstdllande. Viixande andel av valutahandeln 7992 var ett mycket bra Ar for bankens tradingenhet. Genom sin uppbyggnad och arbetssdtt kunde denna framgangsrikt hantera de fluktuationer pi marknaden som skapades av valutaoron och hostens rdntechock. Skandinaviska Enskilda Banken stdrkte sin position som ledande svensk valutahandlare. Marknadsandelen steg fran knappt 40 till niirmare 50 procent. Flertalet av bankens utlandska valutaenheter utvecklades ocksa mycket viil. Global satsning pi derivat och futures Banken fcjrsiiirkte sina resurser inom derivatprodukter, bl a riinte- och valutaswappar samt optioner, i form av utokad personal och datainvesteringar pa olika hall i det internationella niitverket. PA den s k future-marknaden. diir aktorerna bl a handlar med terminskontrakt for finansiella instrument pi speciella bcirser, expanderade banken inom saviil formedling som clearing. S-E-Banken, som sedan tidigare eir full medlem av futureborserna i London GIFFE och International Petroleum Exchange) och Stockholm (OM), erholl i slutet av 6ret Aven fullt medlemskap i den franska terminsborsen (MATIF). StArkt stillning inom capital markets Banken beholl sin ledande stiillning inom capital markets, dvs skuldrelaterade produkter och tjiinster pa penning- och kapitalmarknaden, ndr det galler nordiska lantagare, marknader och valutor. Under Aret arrangerade banken syndikerade lin fcir en rad nya liintagare pa euromarknaden som t ex Securitas, Nynds, Esab och norska Jotun. Banken var ocksa ridgivare i ett antal s k private placements riktade mot internationella investerare. Sedan tillkomsten i juni 1990 har bankens Capital Markets-enhet arrangerat l6n och private placements for over 8 miljarder US-dollar. Banken forsatte ocksa att bredda investerarbasen och oka antalet program for s k Eurocommercial Paper, dvs kortfristiga vdrdepapper pd den internationella marknaden, och lade bl a upp eit nytt program for Vattenfall. 6kaa aktivitet pi emissionsmarknaden 1.992var ett hindelserikt 6r pi den svenska penning- och obligationsmarknaden. Den totala emissionsvolymen uppgick till over 300 miljarder kronor att jiimfora med 240 miljarder Tillsammans med Enskilda emitterade S-E-Banken Capital Markets tvi s k aktieindexobligationslan, ddr avkastningen iir kopplad till utvecklingen for borsindex i Europa respektive USA. Banken och dotterbolaget Svensk Fastighetskredit (SFK) emitterade ocksd ett flertal privatobligationslan, saviil nollkupongare som rdntebdrande. 16

19 Banken ledde dessutom emissioner av ett siu- Arigt obligationsldn fcir Ericsson, samt obligationsl6n i eurokronor med ett sammanlagt vdrde av 5,5 miljarder kronor (7 miljarder 1991), varav en miljard giillde en s k jumboemission fcir European Investment Bank. Den svenska certifikatmarknaden kannetecknades av minskade volymer och sjunkande antal aktiva program till foljd av investerarnas oro for ytterligare kreditforluster. Liksom under fciregaende Ar hade dock de stora forstklassiga lantagarna god tillgdng till marknaden. S-E-Banken beholl sin ledande stdllning dven pa detta omriide och assisterade bl a vid uppliiggningen av Vattenfalls forsta svenska lineprogram. SFK, som 1990 inforde den frir Sverige nya finansieringsformen att sdlja ut tillgangar i form av smahusliin, utnyttjade denna mojlighet iiven under SFK salde under 6ret ut lan med ett vdrde av 2,1 miljarder kronor till Osprey Mortgage Securities (No 7) Limited p6 Jersey. Overtagandet finansierade Osprey liksom tidigare genom att ge ut internationella obligationsldn. i bcirjan av 1993 salde SFK av ytterligare villalan till ett viirde av 2,2miljarder kronor. Totalt har ddrmed n med ett vdrde av 7,8 miljarder s6lts ut till Osprey-bolagen. gefi.rx., Knrl XII:s krig trtrde hdrt pd lnndets ekonami.i ett frirsdk ntt snnera ekonomin gaa Kronan fi myutetecken eller ncidmynt som de ttanligen ksllas, med ztaliiren I daler silaermynt (d sm). Ftir att t'd tillgdng till arirdet'ttl metall krriude Kronan att sil'oer- ach pldtmynt skulle bytas ttt mot ntidmynt. Vid inliisen erbjdds ett ttddmynthtdsm &,5 gr) f(ir ett pldr tnyrtt med samtnn aakir (750 gr). En r:eckct efter inlrimnnndet ftck man som Kronan laaade lcisn in" sd snart gdrligt rir". Kronan aann 50 prccent pa qytet. 77

20 STonpoRnTRGSMARKNADEN Inaestmentbanking Turbulent ir pi EuroPas biirser Den utdragna lagkonjunkturen i kombination med den finansiella och politiska osdkerheten kring den fortsatta integrationen av EG skapade ett sv6rt affiirsklimat for Enskilda, som svarar for gruppens investment bank-aktiviteter.,a.ret borjade bra pa Europas borser. Men efter hand stod det klart for marknadens aktcirer att den vdntade konjunkturuppgangen i USA var fcjrsenad och att tillfrisknandet i den europeiska ekonomin fortfarande var l6ngt borta' Detta ledde till en extremt svag borsutveckling under andra och tredje kvartalen, inte minst pa de nordiska marknaderna. Mot slutet av Aret ledde emellertid deprecieringen av pundet, den svenska och norska kronan samt den finska marken till att borskurvorna vdnde uppat runt om i Europa, och framfor allt i Norden. Trots detta var borsiret som helhet svagt i en rad ldnder, bl a Danmark (-26,2 procent), Tyskland (-3,5 procent) och Norge (-1,8 procent). Till de marknader som utvecklades bra hor Finland (+6,3 procent) och Frankrike (+1,9 procent)' PA den svenska bcirsen slutade generalindex ofcirdndrat jiimfort med foregaende Ar. Men for "1'6itopp" - de sexton mest omsatta aktierna - noterades en okning med 15,2 procent. Resultaten for olika sektorer varierade ocksa kraftigt. Medan index for byggindustrin sjonk med 44,3 procent och bankoch finans backade med 64,6 procent steg verkstadsindex med 22,3 Procent. PA de europeiska, och s?irskilt de nordiska, marknaderna var borsomsdttningen genomgaende hrigre iin under Den 33-procentiga okningen i Sverige berodde dock delvis pi en omfattande aktivitet mdklarna eme1lan. Detta var i sin tur en foljd av att omsittningsskatten slutgiltigt avskaffades och att handeln med optioner och andra derivat okade. Stark stiillning inom biirshandeln Enskilda beholl sin position som ledande internationell mdklare och handlare i europeiska vdrdepapper. For fjiirde Aret i rad rankades Enskilda som ru-unmer ett pa mediaforetaget Extel Financial's lista over de biista analytikerna i friga om skandinaviska aktier. Enskildas analyskapacitet och formaga att genomfora transaktioner fick ocksi mycket hogt betyg i en undersokning publicerad i tidskriften Euromoney. I Sverige fcirsvarade S-E-Banken/Enskilda Fondkommission sin stillning som ledande fondkommissiondr med en volymandel pi1'4,9 procent av borshandeln. Fdrre emissioner Det dystra ekonomiska liiget lockade inte till nagon omfattande emissionsaktivitet - vare sig i Sverige eller internationellt. I Sverige genomforde Enskilda bl a en utforsiili ning till allmiinheten av aktier i rederiforetaget ICB samt nyemissioner for Trelleborg och Frontline. Utomlands ledde Enskilda en nyemission frdmst riktad till utldndska investerare fcir Securitas samt agerade som s k Co-Lead Manager vid emissioner fbr bl a ett antal svenska och norska foretag- Ligre uppkiipsaktivitet Den internationella uppkopsaktiviteten med nordiska foretag som part var fortsatt 1Ag. Det dystra ekonomiska liiget i Norden medforde naturligt nog ett minskat intresse for utliindska forvirv bland de nordiska ftiretagen' Samtidigt fanns ett klart okat intresse hos foretag i andra ldnder for att investera i Norden. Aven om verksamheten totalt sett var mindre omfattande iin tidigare var aktiviteten hog hos Fnskilda, som under Aret var radgivare i 18 internationella fusioner och forvdrv - bl a tyska Kraft's forviirv av Freia Marabou, franska Eramets foviirv av Kloster Speedsteel, forshljningen av SAS' andel i Intercontinental Hotels samt joint venture-avtalet mellan norska Orkla och Goteborgs Kex' I Sverige var b6de antalet uppkopserbjudanden och den genomsnittliga volymen per transaktion liigre iin under Enskilda var ridgivare vid bl a Investors overtagande av Providentia, Incentives forsiiljning av Engstrom & Nilsson och Kabi Pharmacias forsiiljning av ACO Hudvdrd' Avknoppningen av Scribona frin Esselte liksom utforsiiljningen av delar av de kommunala elndten i Sohra och Sundbyberg genomfordes ocksi med Enskilda som radgivare. 18

6 Skandinaviska Enskilda Banken. Arsredovishing

6 Skandinaviska Enskilda Banken. Arsredovishing 6 Skandinaviska Enskilda Banken o Arsredovishing 1993 Innehill 1993 i sammandrag Resultat och nyckeltal- VD har ordet- Organisation, miil och strategi Utvecklingen i omviirlden 7 z 5 o Division S-E-Banken-

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\"' L.'.,," .,.,,.:,r,rlljl. xey

O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\' L.'.,, .,.,,.:,r,rlljl. xey ^ O Skandinaviska Enskilda Banken o I.. '?'ii Arsredovisnittg w91 a.,ts 1,.t't\"' L. L.'.,," I. \ 2 ',.,.,,.:,r,rlljl xey l, trnneh&trl 1994 i sammandrag Resultat och nyckeltal llll dklitrds4rrrd Den ekonomiska

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT SVERIGES BOSTADSFINANSIERINGSAKTIEBOLAG, SBAB (publ) TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅN Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO Bank Handelsbanken Capital

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer