EXAMENSARBETE. Internets användning vid marknadsföring av musik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Internets användning vid marknadsföring av musik"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:225 SHU Internets användning vid marknadsföring av musik En studie på två independentbolag Daniel Canales Andreas Dauksz Luleå tekniska universitet Företagsekonomi och musikindustrin C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell marknadsföring och e-handel 2005:225 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--05/225--SE

2 ABSTRACT The purpose of this thesis was to give an understanding of how the Internet is used by the record industry concerning marketing and commercialization of music, therefore the research consists of examining how music industry use the Internet as a marketing and commercialization tool. The method used was a case study consisting of two cases: Two independent record labels in Sweden. It must be pointed out that there are no specific theories regarding online-marketing and commercialization for the music industry; that means that general literature has been used. The result of this study was that the Internet is used as a complement and not a substitute for the usual marketing channels used by a record company. As a marketing tool the Internet is used by the record companies when they utilize their own and artists webpages, banner advertising and ing lists. Another benefit that the Internet has contributed to the recording industry is that it has expanded the market and increased the potential of earning income.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte och forskningsfrågor TEORI Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? Produktlansering Introduktionsstadiet Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? Marknadsföring av musik Marknadsföring på Internet METOD Litteratursökning Forskningsstrategi Val av fallstudieobjekt Val av datainsamlingsmetod Genomförande av fallstudien Analysmetod Metodproblem EMPIRI Inledning Lansering Marknadsföringsverktyg för skivbolag Produkt och marknadsutveckling Marknadsföring på Internet Hemsidan DISKUSSION AV PROBLEMOMRÅDE Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? Svar på forskningsfrågor SLUTDISKUSSION Återkoppling till syftet Teoretisk bidrag Praktiskt bidrag Förslag på fortsatt forskning... 37

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REFERENSLISTA BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Intervjuguide JuJu Records och Curling Music Sammanfattning av intervju med Magnus Mårtensson (IFPI) Intervjuguide Magnus Mårtensson

5 INLEDNING 1 INLEDNING I detta kapitel presenterar vi en bakgrund till vår uppsats samt diskuterar uppsatsens problemområde. Diskussionen mynnar ut i ett syfte samt forskningsfrågor. 1.1 Bakgrund Musikindustrin har under flera år varit beroende av teknisk utveckling och har fått anpassa sig till de tekniska innovationer som uppstått inom olika lagringsmedier. Exempel på detta är bytet från vinylskivor och kassettband till CD-skivor. Den senaste i raden av dessa tekniska innovationer är Mp3-filen som är en komprimerad ljudfil som enkelt kan skickas mellan olika användare över Internet. Eftersom nedladdning av Mp-3 filer på Internet har ökat avsevärt de senaste åren samt även lett till förlorade intäkter för skivbolag har dessa insett att de inte kan fortsätta i gamla distributionsrutiner utan måste komma på nya sätt att leverera sina produkter till kunder. Detta beror helt enkelt på att skivbolagen vill generera intäkter på sina produkter samt att upphovsmännen måste få kompensation för sitt arbete. Detta är något som är ett problem vad gäller illegal nedladdning. Detta har lett till att skivbolagen själva lanserar Mp-3 filer med sina artister på Internet med hjälp av olika samarbetspartners för att på ett enklare sätt nå kunden. Kunden kan enkelt och smidigt ladda ner och betala för musiken samtidigt som företaget i sig skapar en direkt kontakt till kunden utan att använda sig av mellanhänder. I och med skivbolagens egna lansering av musik betyder det även att kunden inte blir tvungen att köpa hela skivan utan kan välja att bara köpa enstaka låtar från en skiva. Detta gynnar i första hand enligt Meisel och Sullivan (2002, s 19) kunden som upplever ett högre kundvärde genom det egna valet av låtar. En viktig del av ett skivbolags marknadsföring är den kontakt som uppstår med kunden; ett bra sätt att nå kunden är då användandet av Internet. Statistik som visar människors tillgång till Internet i hemmet (från Statistiska Centralbyrån 1 ) visar att i åldrarna år har 66 % av 1 SCB. ( ). E-handeln ökar. Pressmeddelande från SCB. (Källa: [On-Line] Available: asp). SCB. ( ). Tillgång till Internet i hemmet. (Källa: [On-Line] Available: asp). 1

6 INLEDNING både kvinnor och män tillgång till Internet av vilket vi drar den egna slutsatser att det betyder att mer än hälften av alla människor i det åldersintervallet sitter framför datorn mer än en gång i veckan. Ytterligare statistik visar även att E-handeln har ökat, i åldersgruppen år har mer än två av tre personer någon gång handlat (köpt eller beställt varor eller tjänster) via Internet där andelen är lika stor för både kvinnor och män. Med beaktande av dessa siffror drar vi den egna slutsatsen att fler och fler väljer att handla sina varor över Internet istället för att gå till en affär. I och med att fler företag inom musikindustrin väljer att direkt vända sig mot kunden så är det även viktigt för dessa företag att de syns ut mot marknaden. Med hjälp av Internet kan därför skivbolag nå ut till en mycket bredare marknad på ett mer kundanpassat vis än vad som tidigare var möjligt med traditionella marknadsföringsmetoder. Detta anser vi leder till att Internet kan ses som ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen för en bransch som håller på att förändras. 1.2 Problemdiskussion Doyle (2002, s 139) skriver att en ny marknad ofta framkallas av utveckling. Detta utvecklar författaren genom att skriva att utveckling kan vara en ny produkt eller en ny service som är överlägsen de tidigare, ett nytt marknadskoncept som skapar en ny typ av kunder eller en utveckling som dramatiskt skär ner på kostnaderna eller ökar tillgången på en produkt. Om denna utveckling ska bli framgångsrik måste den även erbjuda en ytterligare fördel, förmån eller nytta som kunden upplever överlägsen den nuvarande lösningen (ibid). Detta utvecklar även Kotler och Armstrong (2001, s 336) som skriver att som en följd av att kundernas behov snabbt ändras beroende på tycke, konkurrens och teknologi, så måste företagen utveckla ett ständigt flöde av nya produkter och tjänster. Dessa författare påpekar även att med nya produkter menar de inte bara introduktionen av nya produkter på en marknad, utan även utvecklandet av befintliga produkter som på ett bättre sätt tillfredställer kundens behov. En produkt definieras enligt Kotler och Armstrong (2001, s 291) som en fysisk vara, en tjänst, en plats, en person, en organisation eller en idé. I och med detta gör vi den egna liknelsen mellan en produkt och en artists låt eller skiva. Vi anser att musiken bland annat tillfredställer ett musikaliskt behov, ett statusbehov, samt ett socialt behov, vilket leder till att den kan jämställas med en produkt. 2

7 INLEDNING Kotler och Armstrong (2001, s 349) beskriver produktlansering som introduktion av en ny eller förbättrad produkt på en ny marknad eller befintlig marknad. Viktigt att tänka på då man gör en produktlansering är att företaget undersöker att det finns en potentiell marknad före själva lanseringen (ibid). Vi anser att marknaden redan finns i dagsläget om man ser på den mängd Mp3-filer som figurerar på Internet. Ett exempel på detta behandlar Björk (2005) i sin artikel där han skriver att antalet musikdistributörer uppskattas till 230 stycken sammanlagt i både USA och Europa och som i sin tur säljer Mp3-filer legalt till kunder. Samtidigt visar statistik ur IFPI: 05 Digital Music Report (2005) att folk är villiga att betala för musik som finns tillgängliga genom dessa hemsidor. I och med att musik nu istället har gått över till att mer och mer förekomma på Internet samt att Internet har blivit en viktig del av musikbranschen anser vi att det är viktigt att planera hur man effektivt ska kunna nå ut till marknaden med hjälp av Internet. Enligt Kotler och Armstrong (2001, s 67) är The Marketing Mix (marknadsmixen) alla de kontrollerbara och taktiska verktyg som marknadsföraren kan använda i sitt arbete för att påverka marknaden. Enligt författarna (ibid) använder företag dessa verktyg för att få en önskad respons av marknaden. Dessa kallas även för de 4 p-na (pris, plats, produkt och påverkan). Vidare skriver författarna (op cit, s 69) att för att varje vara eller tjänst ska kunna marknadsföras på ett effektivt sätt mot marknaden är det viktigt att företaget skapar en marknadsplan. Vidare beskriver författarna att en marknadsplan ska innehålla fullständiga analyser av hur marknaden ser ut, den målgrupp som företaget ska vända sig mot, budget, de mål som vill uppnås med marknadsplanen samt vilka strategier som ska implementeras för att målen ska kunna uppnås (op cit, s 70). Lathrop och Pettigrew (1999, s 30, 34) skriver att en marknadsplan är grundläggande och att ett av de viktigaste elementen i en marknadsplan är att påverka kunden till att köpa produkten. Dessa författare påpekar dock att det inom musikbranschen är vanligt att marknadsmixen skiljer sig från den traditionella uppfattningen om marknadsmixen. Brantsing (1998, s 20-21) skriver att skivbolag gör ett promotionupplägg för sina artister, det vill säga vilka mediekanaler (tidningar, radio, TV) som skivbolaget vill att artisten ska visas på. Detta kan liknas med Kotler och Armstrong (2001, s 71) marketing strategy vilket innebär att ett företag gör en plan för vilken målgrupp som produkten riktar sig mot, hur målgruppen ska nås, hur mycket produkten förväntas sälja och hur stor vinsten förväntas bli. Lathrop och 3

8 INLEDNING Pettigrew (1999, s 34) påpekar också att marknadsmixen skiljer sig även vad gäller påverkan och distribution. Påverkan innebär publicitet såsom annonsering, sales promotion, liveframträdanden, få artistens singel spelad i radio med mera, och där distribution inte bara innebär försäljning över disk utan även andra kanaler där musik kan levereras till kunden (ibid). Brantsing (1998, s 21) tar upp att alla skivbolag är beroende av olika medier för att kunna få uppmärksamhet hos potentiella skivköpare. Enligt Melewar och Smith (2003, s 368) ger Internet möjligheten till en global marknadsföring samt enorma möjligheter att utveckla kundrelationer, därtill möjligheten till att kundanpassa varan. Kotler och Armstrong (2001, s 636) beskriver Online Marketing (marknadsföring på Internet) som ett interaktivt samspel mellan en konsument och en säljare. Vidare tar dessa författare upp att det finns fyra sätt att marknadsföra företaget och dess produkter på Internet. Detta innefattar bland annat skapandet av en hemsida, annonsering, deltagande i forum samt användandet av och webcasting (op cit, s 639). Bayne (2000, s 9-21) skriver att det finns tio olika strategier för ett företag då de ska marknadsföra sig på Internet. Författaren påpekar även att hans strategier kan användas oavsett vilken typ av Internetbaserade marknadsföringsmetoder som företagen vill använda sig av. Detta utvecklar Allen och Fjernestad (2001, s 14-23) som skriver att genom användning av Internet kan företag skapa kundprofiler. Med hjälp av dessa kundprofiler menar dessa författare att företag kan anpassa sin marknadsföring på Internet så att de når den målgrupp som de riktar sig mot, och för att på så sätt informera om det egna företagets produkter. Vidare skriver Carlsson, Rebane och Woggart (2000, s 130) att marknadsföring av ett bolags egna produkter på Internet inte är en ersättning utan ett komplement till den vanliga marknadsföringen. Den stora skillnaden är att på Internet väljer kunden själv vilken information som önskas (ibid). Detta utvecklar Dahlén (2002, s 9) genom att skriva att människan är lat, feg och trög och att man måste tänka på detta vad gäller marknadsföring på Internet. Vidare skriver han att människan har tre mycket kraftfulla mekanismer som påverkar människans mottaglighet för marknadsföring på Internet. Dessa är sökkostnader (den tid det tar för användaren att leta upp en vara eller tjänst), automaticitet (skapandet av vanor som är svåra att bryta) samt Internetmognad (användaren begränsar sig till ett fåtal hemsidor). Författaren poängterar att goda kunskaper och smart utnyttjande av dessa faktorer ger goda 4

9 INLEDNING möjligheter och fördelar vid marknadsföring på Internet. (op cit, s 17). Vidare skriver Dahlén att det för företag gäller att erbjuda ett mervärde som ligger inom ramen för vad kunden är ute efter. Detta ska i sin tur leda till att företaget får fler användare till sin hemsida (op cit, s 30). Yakhlef (1998, s ) behandlar i en artikel hur Internet kan ses som ett medium för att öka det upplevda kundvärdet hos kunden samt vilket kundvärde företaget kan ge kunden via Internet. Författaren kommer fram till att användandet av Internet är ett bra sätt att öka kundvärdet då kunden väljer att göra sina affärer över Internet istället för att gå till affären. Detta gäller även musikbranschen då kunden på ett mycket enklare sätt kan samspela med företaget vad gäller information om produkten, nedladdning och betalning. Enligt Melewar och Smith (2003, s 368) har Internet haft en så stor genomslagskraft att det bör ses som ett viktigt strategiskt verktyg. Inte bara genom dess inflytande på hur affärsuppgörelser uppkommer utan även dess påverkan på marknadsmixen. Som vi berört i problemdiskussionen uppstår en marknad ofta genom utveckling, där bland annat teknisk utveckling ingår. Musikindustrin är för närvarande beroende av teknisk utveckling, med tanke på den mängd Mp3-filer som figurerar på Internet. Enligt Björk (2005) finns en marknad för legala Mp3-filer. Dessutom börjar skivbolagen komma in på marknaden och lansera musik över Internet. Kotler och Armstrong (2001, s 349) beskriver produktlansering som introduktion av en ny eller förbättrad produkt på en ny marknad eller befintlig marknad. För att lyckas med en lansering är det enligt Kotler och Armstrong (2001, s 67) grundläggande att ha en marknadsplan. Denna innehåller utöver analyser av marknaden de 4 p-na som även benämns som marknadsmixen. Lathrop och Pettigrew (1999, s 34) påpekar att skivbolagens marknadsmix skiljer sig från den traditionella marknadsmixen där promotion (påverkan) har en större betydelse. Vidare skriver Brantsing (1998, s 21) att skivbolag inom promotionarbetet är beroende av olika medier för att skapa uppmärksamhet hos kunder. Carlsson, Rebane och Woggart (2000, s 130) skriver att marknadsföring på Internet inte är en ersättning utan ett komplement till den vanliga marknadsföringen. Yakhlef (1998, s ) behandlar att Internet kan ses som ett medium för att öka det upplevda kundvärdet. Det gäller enligt författaren även musikbranschen. Melewar och Smith (2003, s 368) anser att Internet bör ses som ett viktigt strategiskt verktyg genom dess påverkan på marknadsmixen. 5

10 INLEDNING Musikbranschen består idag av fyra majorbolag 2 samt ett stort antal independentbolag 3. Vi har i vår studie valt att angränsa oss mot independentbolag. Motiveringen till detta var att utvecklingen har skett snabbt de senaste åren, vilket i sin tur har förändrat förutsättningarna för skivbolag vad gäller lansering och marknadsföring. Independentbolag kan i vissa fall ses som marknadens innovatörer och borde därav vara snabbare att anpassa sig till de förändringar som skett i branschen. Då Internet har haft en så pass stor inverkan på musikbranschen tycker vi att det är intressant att studera hur de små aktörerna har anpassat sig till dessa förändringar. 1.3 Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna uppsats är att undersöka Internets användningsområden vid marknadsföring av musik. Motivering för detta är att Internet starkt har påverkat musikindustrin samt att Internet fått en allt större betydelse som ett marknadsföringsverktyg för att nå ut till marknaden. Med beaktande av detta finner vi det intressant att få svar på följande forskningsfrågor: 1. Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? 2. Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? 2 Majorbolag är ett samlingsnamn för multinationella skivbolag. 3 Independentbolag är ett samlingsnamn för mindre, (till största delen) nationella skivbolag. 6

11 TEORI 2 TEORI I detta kapitel redogör vi för vår teoretiska referensram. Vi har sorterat referensramen efter våra forskningsfrågor. 2.1 Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? Inom detta ämne, det vill säga produktlansering på Internet och produktlansering av musik på Internet finns det i dagsläget ingen vetenskaplig litteratur. Vi tar därför upp teorier om produktlansering i överlag för att kunna ha någon typ av teoretisk referensram inom ämnet. Huvudsyftet med denna forskning är att undersöka hur ett skivbolag i dagens läge använder sig av Internet som ett verktyg vid lansering av musik på Internet Produktlansering En vara som introduceras (lanseras) på en marknad går enligt Kotler och Armstrong (2001, s 354) igenom produktlivscykeln som består av fyra steg (introduktionsstadiet, tillväxtsstadiet, mognadsstadiet och minskningsstadiet). Hur lång tid produkten kommer att befinna sig i varje stadium beror på produkten och på hur stor genomslagskraft den har på marknaden. Dessa författare skriver även att vissa produkter dör snabbt efter att de har introducerats medan andra kan efter introduktionen och tillväxt befinna sig i mognadsstadiet under en längre period (ibid). För att företag effektivt ska kunna lyckas med en produktlansering är det enligt (2001, s 35), viktigt att göra en marknadsplan. De skriver att en marknadsplan är skapad för att kunna uppnå mål som enklast kan förklaras som ett sätt att nå ut till en målgrupp samt att sälja musikprodukter. Det sekundära målet blir enligt dessa författare att under vägens gång göra så att marknadsföringsprogrammet blir självgående. Då ett företag skapar en marknadsplan är det även viktigt enligt författarna att tänka på att det nästan är omöjligt att separera marknadsföringskomponenter som promotion och distribution. De menar att många komponenter inom marknadsplanen tenderar att vara verksamma inom olika områden och förstärker därav varandra (ibid). Lathrop och Pettigrew (2001, s 35) utvecklar detta genom att skriva att liveframträdanden inte bara en inkomstkälla utan även fungerar som ett slags promotionverktyg för albumet; TV-framträdanden genererar både en inkomst och publicitet, samma sak gäller film-soundtrack. Som ett sätt att påvisa de olika komponenternas kombination för det slutliga målet har författarna illustrerat följande modell (ibid). 7

12 TEORI MARKETING & PROMOTION Live Performance Radio Play AUDIENCE DEMAND Press Coverage Movie/TV Exposure SALES Figur 2.1. Lathrop och Pettigrew (2001, s 35) Marknadsföringssystemet genererar efterfrågan som i sin tur generar försäljning. Framgång påverkar systemet positivt och genererar ytterligare efterfrågan och försäljning. Lathrop och Pettigrew (2001, s 42) fortsätter med att påpeka att då marknadsplanen har satts i rörelse kan det enligt dem fungera som en väloljad maskin. Promotion och konserter kan enligt dem öka skivförsäljningen, vilket leder till en större efterfrågan för att få musiken spelad i radio och TV, bredare distribution, mer exponering i press vilket i sin tur leder till mer skivförsäljning. Författarna poängterar även att det är viktigt att marknadsplanen konstant bevakas och finjusteras. Vidare skriver de att om det sker förändringar i marknaden krävs det även förändringar i marknadsplanen. Som exempel på detta tar författarna upp en artist vilkens musik inte längre är populär på marknaden. I detta fall är det enligt Lathrop och Pettigrew (2001, s 42) nödvändigt att justera den musikaliska riktningen samt förändra marknadsföringen för artisten. Författarna skriver även att samma tankesätt gäller för en artist som inte längre kan anses vara ny på en marknad. I dessa fall krävs det en annan taktik för att försäkra sig om fortsatt försäljning. Det kan även vara så att en artist inte accepteras av marknaden, därför gäller det att marknadsföraren har en fingertoppskänsla och kan känna av marknaden för att kunna veta när företaget ska skära ner på promotion och börja avveckla marknadsplanen (ibid). Lathrop och Pettigrew (2001, s 42) skriver även att med management av marknadsplanen menas också att företaget måste hålla koll på sin ekonomi, inkomster och utgifter. Det är med hjälp av dessa som företaget kan få finansiella indikationer på om det blivit en succé eller misslyckande vad gäller produktlansering och marknadsplan (ibid). 8

13 TEORI Introduktionsstadiet Enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 520) finns det fyra olika strategier då ett företag introducerar en vara på en marknad. Skim slowly I denna strategi sätter företaget ett högt pris på varan och har små kostnader vad gäller reklam. Denna strategi är bra att använda sig av då många känner till och är villiga att betala ett högt pris Skim rapidly I denna strategi sätter företaget ett högt pris på varan samtidigt som det har höga reklamkostnader. Med hjälp av denna strategi når man snabbt den prisoberoende delen av markanden Rapid penetration I denna strategi har man ett lågt pris på varan samt höga reklamkostnader. Detta ger en snabb introduktion och är bra att använda sig av då marknaden är stor och då potentiella köpare är priskänsliga och omedvetna om produkten Slow penetration I denna strategi har man ett lågt pris på produkten och låga reklamkostnader. Används då marknaden är priskänslig och då företaget inte har stora resurser vad gäller reklam Kotler et al (2002, s 520) skriver att det som kännetecknar en vara i introduktionsstadiet är att försäljning samt vinst av produkten är låga på grund av höga reklam- och distributionskostnader. Här gäller det även för företaget att åstadkomma provköp och medvetenhet hos kunderna. Colbert (2001, s 37) påpekar även att det finns fyra strategier vad gäller produktlansering och att dessa bygger på två hypoteser vad gäller promotion och pris. Författaren skriver även att det är vanligast att företag tar ut ett högre pris vid introduktionen eftersom de vill täcka sina kostnader. Kostnaderna består inte enbart av tillverkningskostnader utan även av promotionkostnader (ibid). 9

14 TEORI 2.2 Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? Inom detta ämne, hur Internet används som ett marknadsföringsverktyg av musikbranschen, finns det ingen litteratur som direkt är kopplat till just Internet och musikbranschen. Den litteratur som tas upp i detta kapitel har koppling till hur ett skivbolag går tillväga då de marknadsför musik. Den litteratur som presenteras angående marknadsföring på Internet har till viss del koppling till musikbranschen men är mest av den karaktären att den beskriver hur ett företag ska marknadsföra sig på Internet överlag Marknadsföring av musik Lathrop och Pettigrew (1999, s 42) skriver att en väsentlig del av en marknadsplan är en promotionstrategi. Promotion handlar om att informera världen om själva produkten, få potentiella köpare att inse produktens värde och kontinuerligt påminna publiken om artisten och produkten. Utan promotion blir alla andra delar i marknadsföringen verkningslösa, då publiken skulle vara ovetande om artisten och produkten. I musikens värld kan promotion se ut på många olika sätt som till exempel liveframträdanden, spelas i radio, synas i TV, gratis publicitet och betald reklam. Lathrop och Pettigrew (1999, s 30 ff) skriver att marknadsföring av musik är mer invecklad än att man bara använder sig av marknadsmixen. Produktutveckling inom musikbranschen innebär att företaget måste komma på flera olika produkter med samma artist eller grupp som i sin tur genererar intäkter från olika källor. I dagsläget ses musik som digital information, som kan bli presenterad i många olika skepnader och som kan anpassas till olika typer av media. Dessa olika typer av skepnader kan i sin tur skickas genom ett flertal olika typer av distributionskanaler som i sin tur leder till ett större antal ställen varifrån skivbolag kan generera intäkter från. Författarna skriver även att distributionskanalerna inom musikbranschen inte bara innebär butiksförsäljning utan innefattar alla distributionskanaler där musiken når konsumenten. Författarna skriver även att en skiva generera intäkter både från den fysiska skivan som från kassett-, vinyl- samt DVD-försäljning. Detta leder till att arbetet med marknadsföringen av musiken blir komplicerad. Enligt författarna finns det ett antal marknadsföringskanaler för musik, till exempel annonsering, sales promotion, liveframträdanden, få singeln spelad i radio, försäljning av souvenirer samt TVframträdanden. 10

15 TEORI Marknadsföring på Internet Lathrop och Pettigrew (1999, s 262) påpekar att det är viktigt att hemsidan syns på marknaden, annars kommer den bara att smälta in bland liknande sidor på Internet. Författarna skriver att för att kunna få maximalt promotionunderstöd av hemsidan bör företaget göra två saker: dra uppmärksamhet till hemsidan använda sig av effektiva promotiontekniker på själva hemsidan som hjälper att marknadsföra musiken Kotler och Armstrong (2001, s 639) tar i sin tur upp fyra olika metoder för att marknadsföra sina produkter eller företaget i sig över Internet. Skapandet av en närvaro på Internet Vilket innebär skapandet av en hemsida med relevant information om företaget och dess produkter Annonsering online Innebär all annonsering som syns online. Detta kan ske genom annonsering på andra företags hemsidor, användandet av banners 4 och olika typer av pop-up fönster 5 Deltagande i forum, nyhetsgrupper samt communities Företag kan även välja att synas på olika hemsidor där människor pratar eller diskuterar med varandra om diverse ämnen. Även detta är en typ av annonsering och Webcasting - Genom användandet av e-postlistor kan företaget få feedback från kunder och samtidigt informera dessa om kommande produkter Webcasting Detta innebär att användaren går med på att datorn automatiskt laddar ner information om företaget och dess produkter Vidare skriver Dahlén (2002, s 17-29) att det finns tre mycket kraftfulla mekanismer som alla kännetecknar människan i det nya medielandskapet. Sökkostnader Innebär den omedvetna bedömning av den ansträngning som krävs för att lösa ett problem. Ett exempel på detta är den tid det tar för en kund att leta upp en vara eller en tjänst 4 Banner, lånades in under dotcom-boomen i slutet av 1990-talet i betydelsen (avlång) reklamruta i (överdelen av) en webbsida. (Källa: [On-Line] Available: 5 Pop-up fönster, det vill säga en annons som poppar upp när man använder sig av Internet (Källa: [On-Line] Available: 11

16 TEORI Automaticitet Innebär att människan automatiskt standardiserar sina beteenden och skapar kraftfulla vanor som är svåra att bryta Internetmognad Innebär den process som alla Internetanvändare går igenom när de stabiliserar sin användning av mediet i både form och underhåll. Detta betyder att användaren blir regelbunden i sin användning och begränsar sig till ett fåtal hemsidor Dessa tre mekanismer får mycket stora konsekvenser för människors mottaglighet för marknadsföring. Genom att begrunda dessa mekanismer skriver författaren att det har blivit svårare att marknadsföra sig mot kunder i takt med att nya medier tillsammans med nya produkter och företag etableras. Samtidigt poängterar författaren även att genom ett smart utnyttjande tillsammans med god kunskap av hur de tre mekanismerna fungerar så kan marknadsföraren få väldiga fördelar och nya möjligheter. Dahlén (2002, s 29-30) poängterar även att eftersom mogna Internetanvändare blir mer fokuserade i sitt användande gäller det för företaget att synas på rätt plats för att bli uppmärksammad. Vidare skriver författaren att i och med att nya medier blir en del av människors vardag blir det viktigare för företagen att bryta invanda mönster hos kunden. Statisk marknadsföring minskar i effektivitet och detta leder till att människor automatiserar sin medieanvändning så att de slipper annonser och liknande som de inte medvetet eftersöker. Detta kan undvikas genom att företaget arbetar med placering, placering och placering (location gånger tre) som innebär att företaget måste synas på rätt plats för att kunna locka användare. Målet med detta är att hårt knyta företaget till det innehåll som användaren fokuserar på. Vidare skriver författaren att det inte är den bästa produkten som vinner mer köpare, utan att det är den produkten som har minst sökkostnader som lockar till sig flest köpare. Enligt Dahlén (2002, s 32) bör marknadsföringen bli mer dynamisk samt att de olika mediernas effektivitet kontinuerligt måste utvärderas och omvärderas. För att lyckas med marknadsföring över Internet måste företaget skapa en marknadsplan för hur marknadsföring ska gå till, menar Bayne (2000, s 6 f). Författaren fortsätter med att skriva att skapandet av själva markandsplanen kommer att innefattas av två delar, där första delen går ut på att samla in information om marknaden samt ta reda på hur stor marknadsföringsbudget som finns till förfogande, och där andra delen går ut på att strukturera marknadsplanen samtidigt som man ska beakta de aktiviteter som är associerade med implementeringen. Som en följd av detta måste företaget även beakta hur Internet kommer att 12

D-UPPSATS. E-handelsrelationer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer D-UPPSATS 2006:072 E-handelsrelationer En fallstudie av hur e-handelsföretag arbetar med sina relationer till konsumenter Andreas Gerdin Emelie Hellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen

Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen Författare: Daniel Abrahamsson Jens Eriksson Martin Larsson Handledare: MaxMikael Björling Program: Musikindustriprogrammet

Läs mer

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson C-UPPSATS 2006:090 Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas Andreas Gröning Ingela Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:162 Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt?

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? C-UPPSATS 2008:247 Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? Fredrik Degerman Marie Marklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Kandidatuppsats i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:026 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Hur företag kan utnyttja

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Strategi för e-handel

Strategi för e-handel En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Leder belöningar till ett önskvärt beteende

C-UPPSATS. Leder belöningar till ett önskvärt beteende C-UPPSATS 2006:115 Leder belöningar till ett önskvärt beteende En fallstudie på FöreningsSparbanken Hanna Nilsson Samira Naghdi Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180 hp Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM En studie i vad som motiverar företag till att använda Social CRM

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer