EXAMENSARBETE. Internets användning vid marknadsföring av musik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Internets användning vid marknadsföring av musik"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:225 SHU Internets användning vid marknadsföring av musik En studie på två independentbolag Daniel Canales Andreas Dauksz Luleå tekniska universitet Företagsekonomi och musikindustrin C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell marknadsföring och e-handel 2005:225 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--05/225--SE

2 ABSTRACT The purpose of this thesis was to give an understanding of how the Internet is used by the record industry concerning marketing and commercialization of music, therefore the research consists of examining how music industry use the Internet as a marketing and commercialization tool. The method used was a case study consisting of two cases: Two independent record labels in Sweden. It must be pointed out that there are no specific theories regarding online-marketing and commercialization for the music industry; that means that general literature has been used. The result of this study was that the Internet is used as a complement and not a substitute for the usual marketing channels used by a record company. As a marketing tool the Internet is used by the record companies when they utilize their own and artists webpages, banner advertising and ing lists. Another benefit that the Internet has contributed to the recording industry is that it has expanded the market and increased the potential of earning income.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte och forskningsfrågor TEORI Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? Produktlansering Introduktionsstadiet Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? Marknadsföring av musik Marknadsföring på Internet METOD Litteratursökning Forskningsstrategi Val av fallstudieobjekt Val av datainsamlingsmetod Genomförande av fallstudien Analysmetod Metodproblem EMPIRI Inledning Lansering Marknadsföringsverktyg för skivbolag Produkt och marknadsutveckling Marknadsföring på Internet Hemsidan DISKUSSION AV PROBLEMOMRÅDE Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? Svar på forskningsfrågor SLUTDISKUSSION Återkoppling till syftet Teoretisk bidrag Praktiskt bidrag Förslag på fortsatt forskning... 37

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REFERENSLISTA BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Intervjuguide JuJu Records och Curling Music Sammanfattning av intervju med Magnus Mårtensson (IFPI) Intervjuguide Magnus Mårtensson

5 INLEDNING 1 INLEDNING I detta kapitel presenterar vi en bakgrund till vår uppsats samt diskuterar uppsatsens problemområde. Diskussionen mynnar ut i ett syfte samt forskningsfrågor. 1.1 Bakgrund Musikindustrin har under flera år varit beroende av teknisk utveckling och har fått anpassa sig till de tekniska innovationer som uppstått inom olika lagringsmedier. Exempel på detta är bytet från vinylskivor och kassettband till CD-skivor. Den senaste i raden av dessa tekniska innovationer är Mp3-filen som är en komprimerad ljudfil som enkelt kan skickas mellan olika användare över Internet. Eftersom nedladdning av Mp-3 filer på Internet har ökat avsevärt de senaste åren samt även lett till förlorade intäkter för skivbolag har dessa insett att de inte kan fortsätta i gamla distributionsrutiner utan måste komma på nya sätt att leverera sina produkter till kunder. Detta beror helt enkelt på att skivbolagen vill generera intäkter på sina produkter samt att upphovsmännen måste få kompensation för sitt arbete. Detta är något som är ett problem vad gäller illegal nedladdning. Detta har lett till att skivbolagen själva lanserar Mp-3 filer med sina artister på Internet med hjälp av olika samarbetspartners för att på ett enklare sätt nå kunden. Kunden kan enkelt och smidigt ladda ner och betala för musiken samtidigt som företaget i sig skapar en direkt kontakt till kunden utan att använda sig av mellanhänder. I och med skivbolagens egna lansering av musik betyder det även att kunden inte blir tvungen att köpa hela skivan utan kan välja att bara köpa enstaka låtar från en skiva. Detta gynnar i första hand enligt Meisel och Sullivan (2002, s 19) kunden som upplever ett högre kundvärde genom det egna valet av låtar. En viktig del av ett skivbolags marknadsföring är den kontakt som uppstår med kunden; ett bra sätt att nå kunden är då användandet av Internet. Statistik som visar människors tillgång till Internet i hemmet (från Statistiska Centralbyrån 1 ) visar att i åldrarna år har 66 % av 1 SCB. ( ). E-handeln ökar. Pressmeddelande från SCB. (Källa: [On-Line] Available: asp). SCB. ( ). Tillgång till Internet i hemmet. (Källa: [On-Line] Available: asp). 1

6 INLEDNING både kvinnor och män tillgång till Internet av vilket vi drar den egna slutsatser att det betyder att mer än hälften av alla människor i det åldersintervallet sitter framför datorn mer än en gång i veckan. Ytterligare statistik visar även att E-handeln har ökat, i åldersgruppen år har mer än två av tre personer någon gång handlat (köpt eller beställt varor eller tjänster) via Internet där andelen är lika stor för både kvinnor och män. Med beaktande av dessa siffror drar vi den egna slutsatsen att fler och fler väljer att handla sina varor över Internet istället för att gå till en affär. I och med att fler företag inom musikindustrin väljer att direkt vända sig mot kunden så är det även viktigt för dessa företag att de syns ut mot marknaden. Med hjälp av Internet kan därför skivbolag nå ut till en mycket bredare marknad på ett mer kundanpassat vis än vad som tidigare var möjligt med traditionella marknadsföringsmetoder. Detta anser vi leder till att Internet kan ses som ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen för en bransch som håller på att förändras. 1.2 Problemdiskussion Doyle (2002, s 139) skriver att en ny marknad ofta framkallas av utveckling. Detta utvecklar författaren genom att skriva att utveckling kan vara en ny produkt eller en ny service som är överlägsen de tidigare, ett nytt marknadskoncept som skapar en ny typ av kunder eller en utveckling som dramatiskt skär ner på kostnaderna eller ökar tillgången på en produkt. Om denna utveckling ska bli framgångsrik måste den även erbjuda en ytterligare fördel, förmån eller nytta som kunden upplever överlägsen den nuvarande lösningen (ibid). Detta utvecklar även Kotler och Armstrong (2001, s 336) som skriver att som en följd av att kundernas behov snabbt ändras beroende på tycke, konkurrens och teknologi, så måste företagen utveckla ett ständigt flöde av nya produkter och tjänster. Dessa författare påpekar även att med nya produkter menar de inte bara introduktionen av nya produkter på en marknad, utan även utvecklandet av befintliga produkter som på ett bättre sätt tillfredställer kundens behov. En produkt definieras enligt Kotler och Armstrong (2001, s 291) som en fysisk vara, en tjänst, en plats, en person, en organisation eller en idé. I och med detta gör vi den egna liknelsen mellan en produkt och en artists låt eller skiva. Vi anser att musiken bland annat tillfredställer ett musikaliskt behov, ett statusbehov, samt ett socialt behov, vilket leder till att den kan jämställas med en produkt. 2

7 INLEDNING Kotler och Armstrong (2001, s 349) beskriver produktlansering som introduktion av en ny eller förbättrad produkt på en ny marknad eller befintlig marknad. Viktigt att tänka på då man gör en produktlansering är att företaget undersöker att det finns en potentiell marknad före själva lanseringen (ibid). Vi anser att marknaden redan finns i dagsläget om man ser på den mängd Mp3-filer som figurerar på Internet. Ett exempel på detta behandlar Björk (2005) i sin artikel där han skriver att antalet musikdistributörer uppskattas till 230 stycken sammanlagt i både USA och Europa och som i sin tur säljer Mp3-filer legalt till kunder. Samtidigt visar statistik ur IFPI: 05 Digital Music Report (2005) att folk är villiga att betala för musik som finns tillgängliga genom dessa hemsidor. I och med att musik nu istället har gått över till att mer och mer förekomma på Internet samt att Internet har blivit en viktig del av musikbranschen anser vi att det är viktigt att planera hur man effektivt ska kunna nå ut till marknaden med hjälp av Internet. Enligt Kotler och Armstrong (2001, s 67) är The Marketing Mix (marknadsmixen) alla de kontrollerbara och taktiska verktyg som marknadsföraren kan använda i sitt arbete för att påverka marknaden. Enligt författarna (ibid) använder företag dessa verktyg för att få en önskad respons av marknaden. Dessa kallas även för de 4 p-na (pris, plats, produkt och påverkan). Vidare skriver författarna (op cit, s 69) att för att varje vara eller tjänst ska kunna marknadsföras på ett effektivt sätt mot marknaden är det viktigt att företaget skapar en marknadsplan. Vidare beskriver författarna att en marknadsplan ska innehålla fullständiga analyser av hur marknaden ser ut, den målgrupp som företaget ska vända sig mot, budget, de mål som vill uppnås med marknadsplanen samt vilka strategier som ska implementeras för att målen ska kunna uppnås (op cit, s 70). Lathrop och Pettigrew (1999, s 30, 34) skriver att en marknadsplan är grundläggande och att ett av de viktigaste elementen i en marknadsplan är att påverka kunden till att köpa produkten. Dessa författare påpekar dock att det inom musikbranschen är vanligt att marknadsmixen skiljer sig från den traditionella uppfattningen om marknadsmixen. Brantsing (1998, s 20-21) skriver att skivbolag gör ett promotionupplägg för sina artister, det vill säga vilka mediekanaler (tidningar, radio, TV) som skivbolaget vill att artisten ska visas på. Detta kan liknas med Kotler och Armstrong (2001, s 71) marketing strategy vilket innebär att ett företag gör en plan för vilken målgrupp som produkten riktar sig mot, hur målgruppen ska nås, hur mycket produkten förväntas sälja och hur stor vinsten förväntas bli. Lathrop och 3

8 INLEDNING Pettigrew (1999, s 34) påpekar också att marknadsmixen skiljer sig även vad gäller påverkan och distribution. Påverkan innebär publicitet såsom annonsering, sales promotion, liveframträdanden, få artistens singel spelad i radio med mera, och där distribution inte bara innebär försäljning över disk utan även andra kanaler där musik kan levereras till kunden (ibid). Brantsing (1998, s 21) tar upp att alla skivbolag är beroende av olika medier för att kunna få uppmärksamhet hos potentiella skivköpare. Enligt Melewar och Smith (2003, s 368) ger Internet möjligheten till en global marknadsföring samt enorma möjligheter att utveckla kundrelationer, därtill möjligheten till att kundanpassa varan. Kotler och Armstrong (2001, s 636) beskriver Online Marketing (marknadsföring på Internet) som ett interaktivt samspel mellan en konsument och en säljare. Vidare tar dessa författare upp att det finns fyra sätt att marknadsföra företaget och dess produkter på Internet. Detta innefattar bland annat skapandet av en hemsida, annonsering, deltagande i forum samt användandet av och webcasting (op cit, s 639). Bayne (2000, s 9-21) skriver att det finns tio olika strategier för ett företag då de ska marknadsföra sig på Internet. Författaren påpekar även att hans strategier kan användas oavsett vilken typ av Internetbaserade marknadsföringsmetoder som företagen vill använda sig av. Detta utvecklar Allen och Fjernestad (2001, s 14-23) som skriver att genom användning av Internet kan företag skapa kundprofiler. Med hjälp av dessa kundprofiler menar dessa författare att företag kan anpassa sin marknadsföring på Internet så att de når den målgrupp som de riktar sig mot, och för att på så sätt informera om det egna företagets produkter. Vidare skriver Carlsson, Rebane och Woggart (2000, s 130) att marknadsföring av ett bolags egna produkter på Internet inte är en ersättning utan ett komplement till den vanliga marknadsföringen. Den stora skillnaden är att på Internet väljer kunden själv vilken information som önskas (ibid). Detta utvecklar Dahlén (2002, s 9) genom att skriva att människan är lat, feg och trög och att man måste tänka på detta vad gäller marknadsföring på Internet. Vidare skriver han att människan har tre mycket kraftfulla mekanismer som påverkar människans mottaglighet för marknadsföring på Internet. Dessa är sökkostnader (den tid det tar för användaren att leta upp en vara eller tjänst), automaticitet (skapandet av vanor som är svåra att bryta) samt Internetmognad (användaren begränsar sig till ett fåtal hemsidor). Författaren poängterar att goda kunskaper och smart utnyttjande av dessa faktorer ger goda 4

9 INLEDNING möjligheter och fördelar vid marknadsföring på Internet. (op cit, s 17). Vidare skriver Dahlén att det för företag gäller att erbjuda ett mervärde som ligger inom ramen för vad kunden är ute efter. Detta ska i sin tur leda till att företaget får fler användare till sin hemsida (op cit, s 30). Yakhlef (1998, s ) behandlar i en artikel hur Internet kan ses som ett medium för att öka det upplevda kundvärdet hos kunden samt vilket kundvärde företaget kan ge kunden via Internet. Författaren kommer fram till att användandet av Internet är ett bra sätt att öka kundvärdet då kunden väljer att göra sina affärer över Internet istället för att gå till affären. Detta gäller även musikbranschen då kunden på ett mycket enklare sätt kan samspela med företaget vad gäller information om produkten, nedladdning och betalning. Enligt Melewar och Smith (2003, s 368) har Internet haft en så stor genomslagskraft att det bör ses som ett viktigt strategiskt verktyg. Inte bara genom dess inflytande på hur affärsuppgörelser uppkommer utan även dess påverkan på marknadsmixen. Som vi berört i problemdiskussionen uppstår en marknad ofta genom utveckling, där bland annat teknisk utveckling ingår. Musikindustrin är för närvarande beroende av teknisk utveckling, med tanke på den mängd Mp3-filer som figurerar på Internet. Enligt Björk (2005) finns en marknad för legala Mp3-filer. Dessutom börjar skivbolagen komma in på marknaden och lansera musik över Internet. Kotler och Armstrong (2001, s 349) beskriver produktlansering som introduktion av en ny eller förbättrad produkt på en ny marknad eller befintlig marknad. För att lyckas med en lansering är det enligt Kotler och Armstrong (2001, s 67) grundläggande att ha en marknadsplan. Denna innehåller utöver analyser av marknaden de 4 p-na som även benämns som marknadsmixen. Lathrop och Pettigrew (1999, s 34) påpekar att skivbolagens marknadsmix skiljer sig från den traditionella marknadsmixen där promotion (påverkan) har en större betydelse. Vidare skriver Brantsing (1998, s 21) att skivbolag inom promotionarbetet är beroende av olika medier för att skapa uppmärksamhet hos kunder. Carlsson, Rebane och Woggart (2000, s 130) skriver att marknadsföring på Internet inte är en ersättning utan ett komplement till den vanliga marknadsföringen. Yakhlef (1998, s ) behandlar att Internet kan ses som ett medium för att öka det upplevda kundvärdet. Det gäller enligt författaren även musikbranschen. Melewar och Smith (2003, s 368) anser att Internet bör ses som ett viktigt strategiskt verktyg genom dess påverkan på marknadsmixen. 5

10 INLEDNING Musikbranschen består idag av fyra majorbolag 2 samt ett stort antal independentbolag 3. Vi har i vår studie valt att angränsa oss mot independentbolag. Motiveringen till detta var att utvecklingen har skett snabbt de senaste åren, vilket i sin tur har förändrat förutsättningarna för skivbolag vad gäller lansering och marknadsföring. Independentbolag kan i vissa fall ses som marknadens innovatörer och borde därav vara snabbare att anpassa sig till de förändringar som skett i branschen. Då Internet har haft en så pass stor inverkan på musikbranschen tycker vi att det är intressant att studera hur de små aktörerna har anpassat sig till dessa förändringar. 1.3 Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna uppsats är att undersöka Internets användningsområden vid marknadsföring av musik. Motivering för detta är att Internet starkt har påverkat musikindustrin samt att Internet fått en allt större betydelse som ett marknadsföringsverktyg för att nå ut till marknaden. Med beaktande av detta finner vi det intressant att få svar på följande forskningsfrågor: 1. Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? 2. Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? 2 Majorbolag är ett samlingsnamn för multinationella skivbolag. 3 Independentbolag är ett samlingsnamn för mindre, (till största delen) nationella skivbolag. 6

11 TEORI 2 TEORI I detta kapitel redogör vi för vår teoretiska referensram. Vi har sorterat referensramen efter våra forskningsfrågor. 2.1 Hur använder sig independentbolag av Internet vid lansering av ny musik? Inom detta ämne, det vill säga produktlansering på Internet och produktlansering av musik på Internet finns det i dagsläget ingen vetenskaplig litteratur. Vi tar därför upp teorier om produktlansering i överlag för att kunna ha någon typ av teoretisk referensram inom ämnet. Huvudsyftet med denna forskning är att undersöka hur ett skivbolag i dagens läge använder sig av Internet som ett verktyg vid lansering av musik på Internet Produktlansering En vara som introduceras (lanseras) på en marknad går enligt Kotler och Armstrong (2001, s 354) igenom produktlivscykeln som består av fyra steg (introduktionsstadiet, tillväxtsstadiet, mognadsstadiet och minskningsstadiet). Hur lång tid produkten kommer att befinna sig i varje stadium beror på produkten och på hur stor genomslagskraft den har på marknaden. Dessa författare skriver även att vissa produkter dör snabbt efter att de har introducerats medan andra kan efter introduktionen och tillväxt befinna sig i mognadsstadiet under en längre period (ibid). För att företag effektivt ska kunna lyckas med en produktlansering är det enligt (2001, s 35), viktigt att göra en marknadsplan. De skriver att en marknadsplan är skapad för att kunna uppnå mål som enklast kan förklaras som ett sätt att nå ut till en målgrupp samt att sälja musikprodukter. Det sekundära målet blir enligt dessa författare att under vägens gång göra så att marknadsföringsprogrammet blir självgående. Då ett företag skapar en marknadsplan är det även viktigt enligt författarna att tänka på att det nästan är omöjligt att separera marknadsföringskomponenter som promotion och distribution. De menar att många komponenter inom marknadsplanen tenderar att vara verksamma inom olika områden och förstärker därav varandra (ibid). Lathrop och Pettigrew (2001, s 35) utvecklar detta genom att skriva att liveframträdanden inte bara en inkomstkälla utan även fungerar som ett slags promotionverktyg för albumet; TV-framträdanden genererar både en inkomst och publicitet, samma sak gäller film-soundtrack. Som ett sätt att påvisa de olika komponenternas kombination för det slutliga målet har författarna illustrerat följande modell (ibid). 7

12 TEORI MARKETING & PROMOTION Live Performance Radio Play AUDIENCE DEMAND Press Coverage Movie/TV Exposure SALES Figur 2.1. Lathrop och Pettigrew (2001, s 35) Marknadsföringssystemet genererar efterfrågan som i sin tur generar försäljning. Framgång påverkar systemet positivt och genererar ytterligare efterfrågan och försäljning. Lathrop och Pettigrew (2001, s 42) fortsätter med att påpeka att då marknadsplanen har satts i rörelse kan det enligt dem fungera som en väloljad maskin. Promotion och konserter kan enligt dem öka skivförsäljningen, vilket leder till en större efterfrågan för att få musiken spelad i radio och TV, bredare distribution, mer exponering i press vilket i sin tur leder till mer skivförsäljning. Författarna poängterar även att det är viktigt att marknadsplanen konstant bevakas och finjusteras. Vidare skriver de att om det sker förändringar i marknaden krävs det även förändringar i marknadsplanen. Som exempel på detta tar författarna upp en artist vilkens musik inte längre är populär på marknaden. I detta fall är det enligt Lathrop och Pettigrew (2001, s 42) nödvändigt att justera den musikaliska riktningen samt förändra marknadsföringen för artisten. Författarna skriver även att samma tankesätt gäller för en artist som inte längre kan anses vara ny på en marknad. I dessa fall krävs det en annan taktik för att försäkra sig om fortsatt försäljning. Det kan även vara så att en artist inte accepteras av marknaden, därför gäller det att marknadsföraren har en fingertoppskänsla och kan känna av marknaden för att kunna veta när företaget ska skära ner på promotion och börja avveckla marknadsplanen (ibid). Lathrop och Pettigrew (2001, s 42) skriver även att med management av marknadsplanen menas också att företaget måste hålla koll på sin ekonomi, inkomster och utgifter. Det är med hjälp av dessa som företaget kan få finansiella indikationer på om det blivit en succé eller misslyckande vad gäller produktlansering och marknadsplan (ibid). 8

13 TEORI Introduktionsstadiet Enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2002, s 520) finns det fyra olika strategier då ett företag introducerar en vara på en marknad. Skim slowly I denna strategi sätter företaget ett högt pris på varan och har små kostnader vad gäller reklam. Denna strategi är bra att använda sig av då många känner till och är villiga att betala ett högt pris Skim rapidly I denna strategi sätter företaget ett högt pris på varan samtidigt som det har höga reklamkostnader. Med hjälp av denna strategi når man snabbt den prisoberoende delen av markanden Rapid penetration I denna strategi har man ett lågt pris på varan samt höga reklamkostnader. Detta ger en snabb introduktion och är bra att använda sig av då marknaden är stor och då potentiella köpare är priskänsliga och omedvetna om produkten Slow penetration I denna strategi har man ett lågt pris på produkten och låga reklamkostnader. Används då marknaden är priskänslig och då företaget inte har stora resurser vad gäller reklam Kotler et al (2002, s 520) skriver att det som kännetecknar en vara i introduktionsstadiet är att försäljning samt vinst av produkten är låga på grund av höga reklam- och distributionskostnader. Här gäller det även för företaget att åstadkomma provköp och medvetenhet hos kunderna. Colbert (2001, s 37) påpekar även att det finns fyra strategier vad gäller produktlansering och att dessa bygger på två hypoteser vad gäller promotion och pris. Författaren skriver även att det är vanligast att företag tar ut ett högre pris vid introduktionen eftersom de vill täcka sina kostnader. Kostnaderna består inte enbart av tillverkningskostnader utan även av promotionkostnader (ibid). 9

14 TEORI 2.2 Hur använder independentbolag Internet som ett marknadsföringsverktyg? Inom detta ämne, hur Internet används som ett marknadsföringsverktyg av musikbranschen, finns det ingen litteratur som direkt är kopplat till just Internet och musikbranschen. Den litteratur som tas upp i detta kapitel har koppling till hur ett skivbolag går tillväga då de marknadsför musik. Den litteratur som presenteras angående marknadsföring på Internet har till viss del koppling till musikbranschen men är mest av den karaktären att den beskriver hur ett företag ska marknadsföra sig på Internet överlag Marknadsföring av musik Lathrop och Pettigrew (1999, s 42) skriver att en väsentlig del av en marknadsplan är en promotionstrategi. Promotion handlar om att informera världen om själva produkten, få potentiella köpare att inse produktens värde och kontinuerligt påminna publiken om artisten och produkten. Utan promotion blir alla andra delar i marknadsföringen verkningslösa, då publiken skulle vara ovetande om artisten och produkten. I musikens värld kan promotion se ut på många olika sätt som till exempel liveframträdanden, spelas i radio, synas i TV, gratis publicitet och betald reklam. Lathrop och Pettigrew (1999, s 30 ff) skriver att marknadsföring av musik är mer invecklad än att man bara använder sig av marknadsmixen. Produktutveckling inom musikbranschen innebär att företaget måste komma på flera olika produkter med samma artist eller grupp som i sin tur genererar intäkter från olika källor. I dagsläget ses musik som digital information, som kan bli presenterad i många olika skepnader och som kan anpassas till olika typer av media. Dessa olika typer av skepnader kan i sin tur skickas genom ett flertal olika typer av distributionskanaler som i sin tur leder till ett större antal ställen varifrån skivbolag kan generera intäkter från. Författarna skriver även att distributionskanalerna inom musikbranschen inte bara innebär butiksförsäljning utan innefattar alla distributionskanaler där musiken når konsumenten. Författarna skriver även att en skiva generera intäkter både från den fysiska skivan som från kassett-, vinyl- samt DVD-försäljning. Detta leder till att arbetet med marknadsföringen av musiken blir komplicerad. Enligt författarna finns det ett antal marknadsföringskanaler för musik, till exempel annonsering, sales promotion, liveframträdanden, få singeln spelad i radio, försäljning av souvenirer samt TVframträdanden. 10

15 TEORI Marknadsföring på Internet Lathrop och Pettigrew (1999, s 262) påpekar att det är viktigt att hemsidan syns på marknaden, annars kommer den bara att smälta in bland liknande sidor på Internet. Författarna skriver att för att kunna få maximalt promotionunderstöd av hemsidan bör företaget göra två saker: dra uppmärksamhet till hemsidan använda sig av effektiva promotiontekniker på själva hemsidan som hjälper att marknadsföra musiken Kotler och Armstrong (2001, s 639) tar i sin tur upp fyra olika metoder för att marknadsföra sina produkter eller företaget i sig över Internet. Skapandet av en närvaro på Internet Vilket innebär skapandet av en hemsida med relevant information om företaget och dess produkter Annonsering online Innebär all annonsering som syns online. Detta kan ske genom annonsering på andra företags hemsidor, användandet av banners 4 och olika typer av pop-up fönster 5 Deltagande i forum, nyhetsgrupper samt communities Företag kan även välja att synas på olika hemsidor där människor pratar eller diskuterar med varandra om diverse ämnen. Även detta är en typ av annonsering och Webcasting - Genom användandet av e-postlistor kan företaget få feedback från kunder och samtidigt informera dessa om kommande produkter Webcasting Detta innebär att användaren går med på att datorn automatiskt laddar ner information om företaget och dess produkter Vidare skriver Dahlén (2002, s 17-29) att det finns tre mycket kraftfulla mekanismer som alla kännetecknar människan i det nya medielandskapet. Sökkostnader Innebär den omedvetna bedömning av den ansträngning som krävs för att lösa ett problem. Ett exempel på detta är den tid det tar för en kund att leta upp en vara eller en tjänst 4 Banner, lånades in under dotcom-boomen i slutet av 1990-talet i betydelsen (avlång) reklamruta i (överdelen av) en webbsida. (Källa: [On-Line] Available: 5 Pop-up fönster, det vill säga en annons som poppar upp när man använder sig av Internet (Källa: [On-Line] Available: 11

16 TEORI Automaticitet Innebär att människan automatiskt standardiserar sina beteenden och skapar kraftfulla vanor som är svåra att bryta Internetmognad Innebär den process som alla Internetanvändare går igenom när de stabiliserar sin användning av mediet i både form och underhåll. Detta betyder att användaren blir regelbunden i sin användning och begränsar sig till ett fåtal hemsidor Dessa tre mekanismer får mycket stora konsekvenser för människors mottaglighet för marknadsföring. Genom att begrunda dessa mekanismer skriver författaren att det har blivit svårare att marknadsföra sig mot kunder i takt med att nya medier tillsammans med nya produkter och företag etableras. Samtidigt poängterar författaren även att genom ett smart utnyttjande tillsammans med god kunskap av hur de tre mekanismerna fungerar så kan marknadsföraren få väldiga fördelar och nya möjligheter. Dahlén (2002, s 29-30) poängterar även att eftersom mogna Internetanvändare blir mer fokuserade i sitt användande gäller det för företaget att synas på rätt plats för att bli uppmärksammad. Vidare skriver författaren att i och med att nya medier blir en del av människors vardag blir det viktigare för företagen att bryta invanda mönster hos kunden. Statisk marknadsföring minskar i effektivitet och detta leder till att människor automatiserar sin medieanvändning så att de slipper annonser och liknande som de inte medvetet eftersöker. Detta kan undvikas genom att företaget arbetar med placering, placering och placering (location gånger tre) som innebär att företaget måste synas på rätt plats för att kunna locka användare. Målet med detta är att hårt knyta företaget till det innehåll som användaren fokuserar på. Vidare skriver författaren att det inte är den bästa produkten som vinner mer köpare, utan att det är den produkten som har minst sökkostnader som lockar till sig flest köpare. Enligt Dahlén (2002, s 32) bör marknadsföringen bli mer dynamisk samt att de olika mediernas effektivitet kontinuerligt måste utvärderas och omvärderas. För att lyckas med marknadsföring över Internet måste företaget skapa en marknadsplan för hur marknadsföring ska gå till, menar Bayne (2000, s 6 f). Författaren fortsätter med att skriva att skapandet av själva markandsplanen kommer att innefattas av två delar, där första delen går ut på att samla in information om marknaden samt ta reda på hur stor marknadsföringsbudget som finns till förfogande, och där andra delen går ut på att strukturera marknadsplanen samtidigt som man ska beakta de aktiviteter som är associerade med implementeringen. Som en följd av detta måste företaget även beakta hur Internet kommer att 12

17 TEORI passa in i den övergripande marknadskommunikationen. Bayne (2000, s 9-21) nämner att det finns tio olika strategier för hur ett företag ska marknadsföra sig och sina produkter över Internet. View the Internet as an adjunct Skapandet av synergier mellan traditionell media och on-line media genom att annonsera i media som inte befinner sig online Use strategically Användandet av gentemot kunder för att skapa kundrelationer Cross-Pollinate Visa för kunden att företaget finns på Internet genom att göra reklam för hemsidan i andra typer av media, exempelvis via Provide extra value Locka kunder till företagets hemsida genom att erbjuda besökare något extra. Exempelvis tävlingar och speciella erbjudanden Analyse content and use Analys om vad som ska finnas med på företagets hemsida och vad kunderna vill ska vara med på hemsidan. Företaget är i denna strategi ute efter att skapa ett bra flöde av information mellan kund och företag Repurpose Materials Lägga ut broschyrer och liknande på hemsidan Design with online in mind Designa hemsidan så att kunderna vill stanna kvar och utforska den samt designa hemsidan så att det är lätt att hitta det kunden letar efter. Detta gäller även för annonsering on-line, kunden upplever inte annonsen på samma sätt över Internet som i en tidning Plan frequent revisions Innebär att företaget ska hålla hemsidan uppdaterad Manage for the long term Företaget måste tänka långsiktigt vad gäller hemsidan. Går företaget on-line kommer kunderna att ha detta i åtanke då de vill komma i kontakt med denna Set reasonable goals Företaget måste bestämma vad det vill uppnå med att ha en närvaro på Internet och hur de ska uppnå dessa mål. Exempel på mål kan vara att erbjuda kunder 24 timmars support eller att höja kundvärdet Kotler (2004, s 133) skriver att det viktigaste marknadsföringsverktyget på Internet är skapandet av en effektiv och lockande hemsida. Via hemsidan kan företaget beskriva sin verksamhet, vilka produkter de har, distributörer och var företaget har kontor. Författaren påpekar även det viktiga med att företag måste komma på sätt att få kunden att komma tillbaka till hemsidan och att detta kan ske genom att tillföra något av extra värde för kunden. Författarna tar upp hur viktigt det är att synas ut mot marknaden via en effektiv hemsida med 13

18 TEORI information som är anpassad för kunden. Genom att skriva så vill författarna visa vikten av att ha återkommande kunder. 14

19 METOD 3 METOD I metodkapitlet har vi som avsikt att redovisa de metoder vi har använt oss av för att genomföra vår undersökning. Vi kommer att beskriva vår litteratursökning, gå igenom vår valda forskningsstrategi och motivera vårt val av fallstudieobjekt. Vi kommer också att beskriva hur vi genomfört vår fallstudie, samt metodproblem. 3.1 Litteratursökning Genom Luleå tekniska universitet har vi använt oss av databaserna Emerald (fulltext) och Ebsco för att på ett enkelt och smidigt sätt få tillgång till vetenskapliga artiklar. För att få tillgång till annan litteratur har vi använt oss av Lucia samt Libris. Vi har även använt oss av Google.com, som är en sökmotor på Internet. Vid sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar har vi använts oss av både svenska och engelska sökord. För att på ett smidigt sätt inkludera flera ord i sökningen har vi använt oss av ordet AND och trunkering. Vi har använt oss av följande sökord: marketing (marknadsföring), product marketing (produkt marknadsföring), musicbusiness (musikbranschen), record label (skivbolag), music (musik), Internet marketing (Internet marknadsföring), Introduction (introduktion), commercialization (produktlansering). Något vi måste ta upp är den svårighet vi haft att hitta relevant teoretiskt litteratur berörande vårt forskningsområde. Detta behandlas vidare under metodproblem. 3.2 Forskningsstrategi Vi anser att en fallstudie är den mest lämpade forskningsstrategin för denna undersökning i och med att den enligt Denscombe (2000, s 41-43), går på djupet, vilket innebär att det är möjligt att studera relationer eller processer och djupgående detaljer. Orsaken till att vi valt att göra en fallstudie är att vi var ute efter att få en djupare inblick i hur skivbolag använder sig av Internet. Orsaken till detta var att Internet i sig har haft en så pass stor påverkan på musikbranschen. Vi var alltså ute efter att undersöka hur skivbolagen har anpassat sig till Internet och hur de använder sig av denna inom marknadsföring vad gäller musik. 3.3 Val av fallstudieobjekt För urval av intervjuobjekt har vi haft som kriterium att dessa ska vara independentbolag, vara relativt nystartade och att de respondenter som finns på respektive skivbolag ska besitta de kunskaper som är aktuella för vårt forskningsområde. Ett ytterligare kriterium som vi haft är att skivbolagen ska vara oberoende av varandra. Anledningen till detta var att vi ville granska 15

20 METOD olika tillvägagångssätt som vi förmodat att de gör inom vårt ämnade forskningsområde. Med utgångspunkt av dessa kriterier kom vi fram till följande forskningsobjekt: JuJu Records Grundades 1999 och har sitt kontor i Malmö Curling Music Grundades 2005 och har sitt kontor i Uppsala För att kunna få mer underlag för våra intervjuer tog vi även kontakt med IFPI 6, där vi kom i kontakt med Magnus Mårtensson som arbetar med juridiska frågor gällande Internet och musikbranschen. Anledningen till att vi tog kontakt med honom var att vi ansåg att han kunde tillföra andra infallsvinklar till vårt arbete som vi inte hade tänkt på och även allmän branschuppfattning (denna intervju sammanfattas i bilaga 2). 3.4 Val av datainsamlingsmetod Vi har valt att inrikta oss på telefonintervjuer. I uppsatsens början hade vi tänkt göra intervjuerna personligen. Denna idé lade vi åt sidan då vi kom underfund med att den tidsram som fanns till förfogande inte skulle räcka till samt att de finansiella resurser som fanns till förfogande var otillräckliga. Därför har vi valt att inrikta oss på att göra telefonintervjuer. Efter telefonintervjuerna frågade vi även om vi kunde ställa kompletterande frågor till respondenterna via eller över telefon vilket gick bra. 3.5 Genomförande av fallstudien Vi började med att ta kontakt med våra respondenter (de aktuella skivbolagen) via . Detta ledde till att vi på ett smidigt sätt fick kontakt med de personer som var relevanta för vår forskning. De respondenter som ställt upp på att bli intervjuade var även angelägna om att få en intervjuguide i förväg för att kunna se om de besatt den kunskapen som var relevant för vår forskning samt för att kunna få en inblick i vårt forskningsområde. Intervjuguiden skickades via till våra respondenter där även tid för telefonintervju bokades. Intervjuerna har genomförts på Åsa Stockséns kontor på Campus Skellefteå för att undvika störande faktorer som bakgrundsljud eller liknande. Intervjuerna har även gjorts vid tre olika tillfällen. Detta beror på att samtliga respondenter inte kunnat bli intervjuade samma dag. Intervjuerna genomfördes på följande sätt, tisdag den 10 maj med Magnus Mårtensson (IFPI), onsdagen den 11 maj med Mikael Wadström (JuJu Records) och slutligen fredag den 13 maj med Jonas 6 IFPI, International Federation of the Phonographic Industry, en organisation som bevakar fonogramproducenters rättigheter (Källa: [On-Line] Available: 16

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr« 98 jämställdhet »På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«de flesta associerar ordet skivbolag till fräscha kontor, guldskivor och stora studios genom vilka namnkunniga artister gör entré och

Läs mer

Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna

Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna En kvantitativ studie över hur studenter påverkas av marknadsföring Daniel Bäckdahl, Torbjörn Larsson C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap MKV 41-60 poäng

Läs mer

IFPI Svenska Gruppen. Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org

IFPI Svenska Gruppen. Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org IFPI Svenska Gruppen Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org Disposition Kort presentation av IFPI Svenska Gruppen Bakgrund Vilka åtgärder har IFPI vidtagit fram till idag för att motverka spridandet

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

D-UPPSATS. Företags användande av kändisreklam

D-UPPSATS. Företags användande av kändisreklam D-UPPSATS 2007:022 Företags användande av kändisreklam Johanna Rajakaski Jansson Regina Simonsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Pris, Produkt, Plats och Påverkan

Pris, Produkt, Plats och Påverkan Pris, Produkt, Plats och Påverkan Marknadsmixen 4P Pris Produkt Påverkan Plats 2 Vad består en produkt av? Service Varumärkes namn Kvalitet Förpackning Leverans & betalningsvillkor Kärnprodukt Utseende

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET en guide för föräldrar om fildelning och nedladdning Vad är fildelning? Som förälder eller vårdnadshavare har du säkert redan hört dina barn prata om fildelning, nedladdning

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg Affärsutveckling och marknadsföring Bok 4 Marknadsföringens verktyg HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Warner Music Group. DSK:GIS Ht 11. Grupp 13

Warner Music Group. DSK:GIS Ht 11. Grupp 13 Warner Music Group DSK:GIS Ht 11 Grupp 13 Cecilia Rumenius Bengtsson Carina Höglander Erik Stefan Haglund Elin Jonsson Simon Kolström Thanh-Tuan Nguyen Innehållsförteckning Warner Music Group 1. Introduktion

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

Utvecklingsarena för digitala tjänster. Pär Nygårds +46706427058 par.nygards@almega.se

Utvecklingsarena för digitala tjänster. Pär Nygårds +46706427058 par.nygards@almega.se Utvecklingsarena för digitala tjänster Pär Nygårds +46706427058 par.nygards@almega.se IT&Telekomföretagen Branschorganisation för svenska IT och telekomföretag Över 900 medlemsföretag med 90.000 anställda

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Närvaro Online WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Kenny Johansson Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet Jonas Vahlne Ansvarig för strategi och analys På den globala mediebyrån Mindshare MSEK 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Medieinvesteringar i video på nätet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa:

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM Stockholm 2015-09-25 Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm Diarienummer UD2015/267/FIM Ang. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Att släppa musik med ABF Bandens manual

Att släppa musik med ABF Bandens manual Att släppa musik med ABF Bandens manual Innehåll Kort om skivbolagen Ordlista Att släppa musik digitalt Såhär går det till Detta skickar ni in Avtal / Kostnader / Utbetalningar Kort om skivbolagen Skivbolagen

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Närvaro Online. WIFI: ldg-guest

Närvaro Online. WIFI: ldg-guest Närvaro Online WIFI: ldg-guest Jonathan Lemethy Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag mina besökare till nya kunder?

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Email: david@davidhallstrom.se

Email: david@davidhallstrom.se David is the founder of 2 companies: Getfound and Pacific Fencing. Through his entrepreneurial career David has helped large corporations like Plan, ANZ Bank, Goodman and RipCurl make more money from the

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Introduktion till case 2: Nyhetsartiklarna. Vad ska genomföras? Relatera till litteraturen

Introduktion till case 2: Nyhetsartiklarna. Vad ska genomföras? Relatera till litteraturen Introduktion till case 2: Nyhetsartiklarna Agenda: Vad ska genomföras? Vad är syftet med case 2? Hur ska nyhetsartiklarna väljas ut? Hur hittar man artiklarna? Hur ska case 2: Nyhetsartiklarna redovisas?

Läs mer