Frivilligt integritetsskydd DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivilligt integritetsskydd DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:2"

Transkript

1 Frivilligt integritetsskydd på Internet DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:2

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Frivilliga åtgärder för integritetsskydd på Internet (självreglering) 4 Syfte och metoder för självreglering 4 Internationella överenskommelser/riktlinjer 6 Internationella Handelskammaren (ICC) 6 Safe harbor 7 Svenska överenskommelser/riktlinjer 9 Svenska IT-Företagens Organisation (IT-Företagen) 9 Bitos 10 IT-kommissionen 11 Passagen och Torget 11 Internetombudsmannen 12 The Swedish Research Institute for Information Technology (SITI) 12 Svenska Internet-operatörer 13 Tele2 13 Telia 13 Etikmärkning av webbsidor 14 TRUSTe 14 BBBOnLine 14 Tekniska åtgärder/standards 16 P3P 16 Secure Electronic Transaction (SET) 16 Anonymitetstjänster 17 Anonymizer 17 Privaseek 17 Zero Knowledge Systems 17 Lumeria 18 Källor 19 1

3 Inledning Genom Internet sprids upplysningar om enskilda personer över hela världen. Möjligheterna att söka och behandla information verkar ofta vara oändliga. Den som besöker olika webbplatser lämnar många gånger information om sig själv. Det kan ske genom att den enskilde själv lämnar information men det kan också vara så att han eller hon är omedveten om att information registreras. Syftet med denna skrift är att beskriva s.k. självreglering för att skydda den personliga integriteten på Internet. Beskrivningen är inte fullständig. Det finns också andra former av självreglering. Regler om behandling av personuppgifter finns främst i personuppgiftslagen. Självreglering innebär inte något undantag från lagens regler om behandling av personuppgifter eller från reglerna om överföring av personuppgifter till tredje land. Självreglering utgör dock ett värdefullt komplement till personuppgiftslagen och kan bidra till ett förstärkt integritetsskydd. Stockholm i juli

4 Sammanfattning Syftet med självreglering för att skydda den personliga integriteten på Internet är att undvika eller minimera behovet av lagstiftning och annan statlig reglering samt att öka förtroendet för Internet. Självreglering sker dels genom information, etikregler, föreskrifter till nya Internetanvändare och frivilliga överenskommelser, dels genom åtgärder från aktörer på Internet, t.ex. när en Internetoperatör stänger av eller hotar att stänga av en användare på grund av att denne inte följer operatörens regler. Inom de internationella organisationerna har bl.a. Internationella Handelskammaren riktlinjer för reklam och marknadsföring på Internet. I Sverige har Svenska IT-Företagens Organisation affärsregler som reglerar förhållandet till elektronisk information. Enligt dessa regler skall medlem som tillhandahåller elektronisk information sträva efter att inte medverka till spridning av information som uppenbart skadar branschens anseende och medlem skall visa respekt för användarens krav på integritet. Svenska Internetoperatörer, bl.a. Telia och Tele2, har regler för vett och etikett på Internet samt avdelningar som tar hand om klagomål mot deras kunder. Båda bolagen använder sig vid missförhållanden av avstängning, varning och borttagning av webbsidor. Så kallad etikmärkning av webbplatser förekommer. Syftet är att användarna skall känna sig trygga när de lämnar information på Internet. Exempelvis TRUSTe och BBBOnLine tillhandahåller sådan märkning. De som ansluter sig till TRUSTe och BBBOnLine får förse sina webbsidor med ett märke, ett integritetsskyddssigill, under förutsättning att de följer vissa riktlinjer för bl.a. marknadsföring. Vidare förekommer olika tekniska åtgärder där användaren kan definiera sina önskemål om vad som får avslöjas om honom när han använder Internet. Även möjlighet att agera anonymt på Internet erbjuds av olika företag. 3

5 Frivilliga åtgärder för integritetsskydd på Internet (självreglering) Etiska regler för hur uppgifter om Internetanvändaren får användas och spridas av t.ex. tjänsteleverantörer utvecklas på olika håll i världen. Bakgrunden till reglerna är bl.a. användares osäkerhet om hur uppgifter som samlas in om honom sprids och används användares rädsla för bristande säkerhet när det gäller att lämna över uppgifter (inte minst när det gäller kreditkortsnummer) föräldrars rätt att ha kontroll över vilken information som barnen tar del av när de använder Internet De uppgifter som leverantörer på Internet samlar in om sina kunder och andra kan leverantörerna använda bl.a. för att förbättra sin service sälja uppgifter till andra effektivisera sin marknadsföring förbättra sin webbplats förbättra produktsortimentet Användarna är å ena sidan intresserade av en god service som utlämnande av vissa personuppgifter kan ge (t.ex. kan man slippa reklam eller bli kopplad direkt till en viss webbsida) medan de å andra sidan vill vara restriktiva när de lämnar ut uppgifter om sig själva eftersom de inte vet hur mottagaren kommer att utnyttja uppgifterna. Vid Stockholms universitet har det skrivits en magisteruppsats (Konsumenters integritet i informationssamhället) som bygger på intervjuer med Internetanvändare. Slutsatsen av denna uppsats och av en stor undersökning i USA 1 är att kunden ofta känner osäkerhet när han lämnar ut sina personuppgifter på nätet. Syfte och metoder för självreglering Syftet med självreglering för att skydda den personliga integriteten kan sägas vara att undvika eller minimera behovet av lagstiftning och annan statlig reglering samt att öka förtroendet för Internet. Samtidigt kompletterar självreglering den lagstiftning som finns på området, t.ex. personuppgiftslagen. 4

6 Självreglering sker dels genom information, utbildning, etikregler, föreskrifter till nya Internetanvändare och frivilliga överenskommelser, dels genom åtgärder från olika aktörer på Internet, t.ex. när en Internetoperatör stänger av eller hotar att stänga av en användare på grund av att denne inte följer operatörens regler. I denna skrift beskrivs en del av den självreglering som finns för att skydda den personliga integriteten på Internet. Många av de frivilliga satsningar som berör den personliga integriteten är samtidigt ett regelverk för att skydda ekonomiska intressen. 5

7 Internationella överenskommelser/riktlinjer Internationella Handelskammaren (ICC) ICC 2 är en organisation för marknadsekonomi, fri handel och konkurrens och har medlemmar i 140 länder. ICC har bl.a. till uppgift att utarbeta regler inom internationell handel och främja en hög etisk standard på marknadsföringsområdet. Sedan slutet av 1930-talet har ICC utvecklat och fastslagit självreglerande etiska regler för reklam och marknadsföring. ICC anser att marknadsföring och reklam via Internet, World Wide Web och onlinetjänster bör återspegla de höga etiska normer som lagts fast både nationellt och internationellt i ICC:s grundregler för reklam och andra självreglerande ICC-koder. Mot denna bakgrund har ICC den 2 april 1998 antagit riktlinjer för reklam och marknadsföring på Internet. ICC kommer regelbundet att se över dessa riktlinjer för att säkerställa att de är i fas med utvecklingen. ICC rekommenderar en global uppslutning och tillämpning av dessa riktlinjer, som enligt ICC har följande syften: öka allmänhetens förtroende för reklam och marknadsföring via de nya interaktiva systemen trygga en optimal yttrandefrihet för annonsörer och marknadsförare minimera behovet av statliga och/eller mellanstatliga regler eller ingripanden uppfylla rimliga förväntningar med avseende på konsumenters personliga integritet Riktlinjerna är tillämpliga på all reklam och marknadsföring på Internet. Dessa riktlinjer syftar till att främja försäljningen av varor och tjänster och utgör etiska standarder, vilka skall följas av var och en som är engagerad i reklam- och marknadsföringsaktiviteter på Internet. Riktlinjerna innehåller sju artiklar som behandlar grundläggande principer (artikel 1), sändarangivelse (artikel 2), kostnader och ansvar vid elektronisk försäljning och marknadsföring (artikel 3), respekt för offentliga grupper (artikel 4), användarskydd (artikel 5), reklam till barn (artikel 6 ) och hänsyn inför en global publik (artikel 7). Artikel 5 innehåller bl.a. följande regler. 1. Insamling och användning av personuppgifter Annonsörer och marknadsförare skall redovisa det syfte eller de syften som ligger bakom insamlandet och användningen av personuppgifterna och skall inte använda uppgifterna på annat sätt som strider mot dessa syften. Dataregister innehållande personuppgifter skall vara korrekta, kompletta och aktuella. 6

8 2. Skydd av dataregister Annonsörer och marknadsförare skall vidta skäliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet av sina dataregister. 3. Utlämnande av personuppgifter Användaren skall ges möjlighet att förhindra att uppgifter överförs till annan annonsör eller marknadsförare. Personuppgifter skall inte utlämnas då användaren motsatt sig detta. Härifrån undantas utlämnande som kan göras med stöd i lag. Elektroniska online-funktioner skall installeras så att användare kan utnyttja sin rätt att invända mot utlämnande. 4. Korrigering och blockering av uppgifter Annonsörer och marknadsförare skall ge användaren rätt att ta del av uppgifter som rör honom samt, när det är lämpligt, möjlighet att korrigera, komplettera eller blockera sådana uppgifter. 5. Policy för integritetsskydd Annonsörer och marknadsförare uppmanas att på sina online-webbplatser publicera sin policy för integritetsskydd. När sådan policy föreligger, skall den vara lätt att finna, lätt att använda och lätt att förstå. Av artikel 6 framgår bl.a. att annonsörer och marknadsförare, som erbjuder varor och tjänster online till barn, inte skall utnyttja barnens naturliga godtrogenhet eller ungdomars brist på erfarenhet. Vidare skall man lämna information till föräldrar och/eller vårdnadshavare om olika sätt att skydda sina barns personliga integritet online. Safe harbor I USA finns ingen heltäckande lagstiftning avseende dataskydd. I stället har man ett en blandning av lagstiftning, administrativa föreskrifter och självreglerande åtgärder. De s.k. safe harbor-principerna kan betraktas som sådana självreglerande åtgärder. Det är här fråga om ett antal principer avseende dataskydd som USA:s handelsdepartement har utarbetat och som är tänkta att vara bindande för organisationer som anmäler sig till safe harbor-systemet. Principerna har utarbetats i samråd med näringslivet och allmänheten för att underlätta handel mellan USA och EU. Sedan ett drygt halvår tillbaka pågår en diskussion mellan EU-kommissionen och det amerikanska handelsdepartementet om hur USA skall kunna leva upp till reglerna i EG:s dataskyddsdirektiv. Förhandlingarna mellan EU-kommissionen och USA:s handelsdepartement om dessa principer och hithörande frågor är ännu inte avslutade. Principerna är avsedda att användas av amerikanska organisationer som tar emot personuppgifter från EU för att dessa organisationer skall kunna kvalificera sig för safe harbor och den presumtion om adekvat skyddsnivå som följer därav. Det är helt frivilligt att ansluta sig till principerna men om en organisation ansluter sig är detta bindande för denna i fortsättningen. 7

9 Safe harbor-principerna är sju till antalet och innebär i korthet följande: 1. Information (notice). En organisation skall informera den registrerade om syftet med insamlingen av uppgifter, hur uppgifterna används, hur man skall kontakta organisationen med frågor eller klagomål, vilken tredje man som kan vara mottagare av uppgifterna och vilka möjligheter det finns för den registrerade att begränsa användningen av uppgifterna. Informationen måste vara mycket tydlig. 2. Val (opt-out). En organisation skall ge den registrerade en möjlighet att välja om och hur personuppgifter som denne lämnar får användas av eller lämnas ut till tredje man. Om det är fråga om att lämna ut uppgifter till tredje man som inte är ansluten till safe harbor principerna eller är bunden av ett skriftligt avtal om att säkerställa samma skyddsnivå som safe harbor måste den registrerade få tydlig information om detta. När det gäller känsliga personuppgifter måste den registrerade få tydlig information om att han kan välja att uppgifterna inte får användas för ett annat ändamål än för vilket de samlades in. 3. Vidareöverföring (onward transfer) En organisation får i princip endast lämna ut personuppgifter till tredje man om det sker i överensstämmelse med punkterna 1 och Säkerhet (security) Organisationer som skapar, lagrar, använder eller sprider personuppgifter skall vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. 5. Dataskydd (data integrity). En organisation får inte behandla personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de samlades in. Organisationen måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är riktiga, fullständiga och aktuella. 6. Tillgång till uppgifter (access) Enskilda skall från en organisation ha tillgång till personuppgifter som rör dem och kunna rätta, ändra eller utplåna uppgifterna om de inte är korrekta. Detta gäller inte om kostnaderna för sådan tillgång skulle vara oproportionerligt höga i förhållande till riskerna för den enskildes integritet i det aktuella fallet eller om någon annan enskilds legitima rättigheter skulle kränkas. 7. Kontroll av efterlevnaden (enforcement) Ett effektivt skydd av den personliga integriteten måste innefatta mekanismer för att säkerställa att safe harbor principerna följs, möjlighet för enskilda att framföra klagomål om principerna inte följs och påföljder för organisationen om principerna inte följs. Den närmare utformningen av dessa mekanismer är fortfarande föremål för diskussioner. Till safe harbor-principerna hör också ett antal s.k. frequently asked questions (FAQ:s) ofta ställda frågor som är tänkta (åtminstone från USA:s sida) att ingå som en del av principerna. 8

10 Svenska överenskommelser/riktlinjer I Sverige har ett antal branschorganisationer riktlinjer om bl.a. god etik på Internet och flera organisationer håller på att utarbeta sådana regler. Även inom marknadsplatserna Passagen och Torget finns riktlinjer. Svenska IT-Företagens Organisation (IT-Företagen) IT-Företagen 3 är en organisation för företag som utvecklar, tillverkar och säljer IT-produkter och IT-tjänster. Cirka 600 företag är medlemmar i IT-Företagen. IT-Företagen har till uppgift att företräda medlemmar inför myndigheter, andra organisationer och alla andra i branschens omvärld. De skall erbjuda medlemmarna olika former av tjänster och ha till uppgift att värna om branschens goda etik. Samtliga medlemmar är skyldiga att respektera organisationens stadgar och affärsregler. Av affärsreglerna framgår hur medlemmarna ska agera gentemot kunder, konkurrenter, miljön, kvalitet och samhället i stort. Av regel 7, som reglerar förhållandet till elektronisk information, framgår bl.a. följande. Medlem som tillhandahåller elektronisk information skall sträva efter att ej medverka till spridning av information som uppenbart skadar branschens anseende. Medlem skall visa respekt för användarens krav på integritet. Den information som medlem får om användaren, när han tillhandahåller elektronisk information, får inte användas för andra syften än vad som är brukligt eller som särskilt angivits. Medlem skall vid marknadsföring med användning av elektronisk information ej distribuera sådan information till ett större antal användare, som medlem saknar en relevant relation till. Medlem skall vid sådan marknadsföring respektera användarens önskemål att ej behöva ta emot information. Medlem som tillhandahåller elektronisk information mot avgift skall lämna fullgod information om avgiftens storlek och andra väsentliga villkor för kundens användande av informationen. Fakturering skall vara tydlig och lätt kontrollerbar. Spridande av elektronisk information som uppenbart skadar branschens anseende är bl.a. spridning av information som strider mot lag, som har tillkommit genom brott, eller som är ägnad att användas för brott. Att sträva efter att ej medverka till spridning av sådan information innebär att medlem skall ta bort uppenbart olämplig information som medlemmen känner till, om detta är möjligt och ej kräver orimligt omfattande åtgärder. Medlem skall också hålla uppsikt över den information medlemmen tillhandahåller när det finns påtaglig anledning därtill. Medlemmens skyldighet avser de faktiska möjligheterna att påverka innehållet i det system där den aktuella informa- 9

11 tionen finns. Medlem som inte kontrollerar informationen på detta sätt, men sköter driften av s.k. webb-hotell eller likartad verksamhet åt företag som har en sådan kontroll, skall verka för att detta företag uppträder på motsvarande sätt som medlem. De uppgifter som medlem får om den som använder informationen genom dennes utnyttjande av elektronisk information som medlem tillhandahåller får inte överlåtas till andra, om inte användaren har avidentifierats. Den får ej heller användas för andra syften, än som är brukligt för den typ av verksamhet, varigenom medlem fick del av informationen. Vill medlemmen kunna använda den här typen av information på annat sätt skall användaren ha upplysts därom. Inom IT-Företagen pågår för närvarande en diskussion om självreglering och man tittar på olika företeelser som TRUSTe. Hur man skall gå vidare är inte bestämt. Inom IT-Företagen anser man att självreglering är nödvändigt och att det är den bästa vägen att gå. Bitos Bitos 4 är en branschorganisation för innehålls- och tjänsteleverantörer på Internet. Föreningens huvudfrågor är domänstrukturen, etiska riktlinjer, upphovsrätt, varumärkesrätt m.m. Bitos styrelse har tillsatt en arbetsgrupp om etik. Gruppens uppgift är att utarbeta beslutsunderlag för Bitos styrelse. Gruppen har arbetat med att Definiera minimistandard för god affärssed i on-linemiljö i Sverige genom att utarbeta förslag till kort policytext i punktform. Gruppen arbetar också med någon typ av etikmärkning. Ett utkast till god affärssed har upprättats den 9 januari Utkastet har följande innehåll: 1. Inledning En Bitos-medlem skall följa svensk rätt och beakta yttrande- och föreningsfriheten. 2. Yttrandefrihet Bitos värnar om yttrandefriheten. Det står medlem fritt att välja att moderera yttranden i egna publika system förutsatt att detta tydligt anges. 3. Personlig integritet Bitos värnar om den personliga integriteten (Kommentar; Här diskuterar gruppen ett etablerat koncept för självreglering). 4. Upphovsrätt Medlem respekterar upphovsrätten och erkänner att det upphovsrättsliga systemet skall bygga på intressebalans samt åtar sig att vara medveten om det upphovsrättsliga systemet. 10

12 5. Elektronisk affärskommunikation Medlem skall vid elektronisk affärskommunikation värna om konsumentens rättigheter genom att tillse att information om kund i det säljande företaget inte utan kundens samtycke distribueras till andra att tillse att leveransvillkor är skäliga och att det fullföljs samt att kontinuerligt följa och utvärdera nya tekniska lösningar till förmån för kunden/användaren. 6. Sändarangivelse Varje webb skall tydligt och enkelt tillhandahålla information om den ansvarige informationsgivaren. Informationen skall omfatta ev länk till policy avseende hantering av kundinformation. 7. Reklamidentifiering Reklam och andra annonser skall tydligt kunna urskiljas som sådana. 8. Övrigt Medlem använder sig vid första köp ej av negativ avtalsbindning. IT-kommissionen IT-kommissionen 5 har ett pågående projekt som heter God etik på nätet 6. Projektet syftar till att belysa om, och i så fall hur, informationssamhället påverkar de grundläggande etiska värderingarna i samhället. I maj 1998 anordnades en hearing om God etik på nätet. Syftet med hearingen var att inhämta ett underlag för att utforma riktlinjer/rekommendationer för en god etik på nätet. Bakgrunden till hearingen var insikten om den tilltagande diskussionen om innehåll och förhållningssätt på nätet. Arbetet går nu vidare med att utifrån detta material söka utforma etiska ställningstaganden för informationssamhället. Passagen och Torget Passagen 7 och Torget 8 är svenska elektroniska marknadsplatser på Internet där bl.a. varor och tjänster erbjuds och medlemmarna ges möjlighet att lagra och publicera eget utformat material på egna webbsidor. Av etikregler för Passagen framgår bl.a. att information som läggs upp på egna webbsidor på Passagen och meddelanden eller inlägg i konferenser, Chat, News och liknande skall följa lag, sedvanlig moral och den allmänna etik som råder på Internet. Vid brott mot dessa regler kan materialet avlägsnas. Passagen har vidare på sin webbplats ett anmälningsformulär som kan fyllas i av den som hittar material på Passagen som klart bryter mot gällande etikregler. Torget har liknande regler och vid brott mot dessa kan medlemmen helt eller delvis stängas av från Torget. 11

13 Internetombudsmannen Internetombudsmannen 9 är en ideell förening för privata och professionella Internetanvändare. Tjänsten är tänkt att starta under tredje kvartalet Syftet är att verka för att stärka de enskilda Internetanvändarnas ställning och att agera som ställföreträdare för enskilda och kollektiv av Internetanvändare. På Internetombudsmannens webbplats skall man kunna anmäla olika ärenden som stör användaren i sitt Internetanvändande. På deras webbplats ges bl.a. följande exempel. Konsumenträtt. T.ex. om man blivit lurad på leverans av det som man beställt på Internet och redan betalt. Abuse (missbruk) och etisk rätt. Man skall inte behöva stöta på t.ex. barnpornogra-fiska webbplatser. Om man gör detta kan man anmäla detta till Internetombudsmannen. The Swedish Research Institute for Information Technology (SITI) Inom SITI 10 finns en grupp som heter Technology And Society Science (TASS) som bl.a. har olika projekt som har det gemensamt att de handlar om den personliga integriteten och respekten för individens privata sfär. SITI:s satsning på forskning om personlig integritet syftar till att ta fram användbara metoder för att skydda individens integritet i informationssamhället. Ett projekt heter Privacy Enhancing Technologies (PET) och handlar om integritet och nya medier. Syftet är att undersöka och förstå sådana fenomen som t.ex. privacy policies, självreglering och krypteringstekniska lösningar för integritetsbefrämjande åtgärder. TASS håller dessutom på att starta upp en webbplats om integritet på adressen 12

14 Svenska Internet-operatörer Tele2 Tele2 11 har något som kallas Netiquette. Kunden förbinder sig att följa den etik som gäller på Internet. Tele2 förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer dessa regler. Netiquetten är en samling av exempel på vad som kan anses vara god sed på nätet och utgör grunden för hur man bör bete sig respektive inte bete sig på Internet. Vid avvikelser från Netiquetten, vid misstanke om brott eller vid liknande icke önskvärda beteenden kan Tele2, efter kontroll och i de fall så anses nödvändigt, varna eller stänga av den felande kunden. Tele2 arbetar utifrån förutsättningen att hålla Internet fritt från barnporr, upphovsrättskränkningar, förtal m.m. Tele2 anser att det tillhör god sed att vara artig och undvika att förolämpa eller tala illa om andra Internetanvändare. När någon av Tele2:s kunder inte följer Netiquetten händer det att andra Internet-användare anmäler detta till Tele2:s abuse-avdelning. Detta är en avdelning som hanterar klagomål gentemot Tele2:s kunder. Efter det att Tele2 erhållit en skriftlig anmälan kontrolleras uppgifterna och när det finns skäl till det kontaktas kunden. Tele2 avgör om en varning eller avstängning skall ske. Borttagning av webbsidor förekommer också. Någon allmän kontroll från Tele2 av att deras kunder följer Netiquetten förekommer inte. Tele 2 har vidare ofta kontakt med övriga svenska operatörer när det gäller missförhållanden på Internet. När det gäller grova brott, såsom barnpornografi, kontaktas de andra operatörerna när man stänger av en användare som sysslar med sådant. Även polisanmälan förekommer. Telia Telia 12 har liksom Tele2 regler för vett och etikett på Internet samt en avdelning som handhar klagomål mot Telias användare. Även Telia använder sig vid missförhållanden av avstängning, varning och borttagning av webbsidor. 13

15 Etikmärkning av webbsidor I USA finns flera frivilliga lösningar för att skydda den personliga integriteten på Internet. Som exempel kan nämnas det system av märkning av webbsidor som TRUSTe 13 och BBBOnLine 14 (Better Business Bureau) tillhandahåller. De som ansluter sig till TRUSTe och BBBOnLine får förse sina webbsidor med ett märke, ett integritetsskyddssigill, under förutsättning att de följer vissa riktlinjer för bl.a. marknadsföring. TRUSTe TRUSTe är en oberoende, icke kommersiell organisation som har till syfte att skapa tillit och förtroende för Internet och, genom att göra så, öka tillväxten av Internet-industrin. En hörnsten i TRUSTe:s integritetsprogram är deras onlinesigill. Sigillet tilldelas de webbplatser som ansluter sig till att etablera integritetsprinciper och går med på att iaktta TRUSTe:s beslutsprocess. För att bli ansluten krävs att man bl.a. undertecknar en licensöverenskommelse som innehåller regler som företaget skall följa. Vidare utgår en licensavgift beroende på företagets storlek. Sigillet på en webbplats skall enligt TRUSTe innebära. att webbplatsen till ett minimum kommer att dela med sig av insamlad personlig information, att man vet hur uppgifterna kommer att användas, till vem uppgifterna kommer att distribueras och huruvida användaren har möjlighet att kontrollera spridningen. Grundat på dessa upplysningar kan användaren bestämma huruvida han skall eller inte skall lämna personlig information såsom kreditkortsnummer. TRUSTe anger följande som skäl till att självreglering är så viktigt. En lagstiftning om Internet skulle sannolikt bli mer sträng, kostsammare att implementera och svårare att avskaffa än ett näringslivsreglerat, kostnadseffektivt program som TRUSTe:s. BBBOnLine BBBOnLine är en sammanslutning för att säkerställa att personlig information hanteras på ett sätt som gör det möjligt för användaren att informera sig om hur webbplatsen hanterar personuppgifter. Dessutom finns möjlighet att anmäla medlemswebbplatser som bryter mot bestämmelserna. 14

16 De som vill kvalificera sig till BBBOnLines program måste kunna demonstrera att en integritetspolicy har implementerats enligt BBBOnLines krav. En ansökan måste lämnas in tillsammans med en försäkran om att den sökande förbinder sig att följa integritetskraven. En årlig avgift måste dessutom betalas in. Sedan erhålls ett sigill från BBBOnLine. Tre olika sigill finns att välja mellan: Reliability seal, Privacy seal och Kid s Privacy seal. Sigillet som sedan visas på medlemmens webbsida meddelar de uppkopplade att webbplatsen har anslutit sig till BBBOnLines regelverk. 15

17 Tekniska åtgärder/standards P3P P3P 15 är en standard som utarbetas av en internationell arbetsgrupp där medlemmar från olika företag ingår. Arbetet ska resultera i en standard som skall möjliggöra för Internetanvändaren att själv välja vilka personuppgifter som webbplatsen får lämna ut eller registrera. Genom P3P kan användaren definiera sina önskemål om vad som får avslöjas om honom när han använder Internet (en s.k. användarprofil skapas). Webbläsaren reagerar automatiskt på användarprofilen så att en avbrottsfri uppkoppling alltid sker till de webbplatser som inte bryter mot profilen. När uppkoppling begärs av webbläsaren, deklarerar webbplatsen i sin tur vilken information den kräver av den som ska kopplas upp. Om mera information begärs än vad användaren har definierat i sin profil, avbryter webbläsaren med en fråga till användaren, som får ta ställning till webbplatsens begäran. Secure Electronic Transaction (SET) SET 16 är en standard för elektronisk handel på Internet och innehåller även definitioner för att garantera de inblandades personliga integritet. Det ska vara möjligt för de som är involverade i en SET-transaktion att inte avslöja mer än nödvändigt för de övriga inblandade. Den bank som förmedlar en penningtransaktion får t.ex. inte veta vad kunden i fråga har handlat på nätet. 16

18 Anonymitetstjänster Möjlighet till anonymitet för Internetanvändaren erbjuds av olika mer eller mindre seriösa källor. Det finns dels olika produkter som möjliggör för användaren att kontrollera vad som lämnas ut, dels tjänster som bl.a. kan agera som mellanhand när en användare kopplar upp sig. Det innebär att webbplatsen varken ser identiteten av den verklige användaren eller varifrån uppkopplingen i själva verket och ursprungligen har skett. Mellanhanden har naturligtvis informationen om sina användare, och diskussioner pågår ifall dessa kan tvingas att lämna ut information till exempelvis polisen. Anonymizer Anonymizer 17 var en av de första tjänsterna för anonym tillgång till Internet som utvecklades. Den som använder Internet kan använda Internet via en proxyserver (ställföreträdande server) som Anonymizer tillhandahåller. Resultatet blir att det ser ut som om den som använder Anonymizer kommer från Anonymizers dator. Anonymizer samlar inte information om hur deras användare använder webben eftersom fullständig anonymitet ligger i affärsidén. Användare kan använda sig av en snabb betaltjänst eller en långsammare gratistjänst. Privaseek Privaseek 18 är ett företag som försöker skapa sig en nisch i det s.k. infomediaryfältet. En infomediär träder in mellan konsumenten och marknaden och låter konsumenten välja vilken typ av information som han eller hon skall dela med sig av och till vem. Till infomediären ger konsumenten en tämligen heltäckande information, för att denne skall kunna administrera försäljningen av denna information till så många som möjligt. Användaren definierar vilka villkor som gäller för användningen av personuppgifterna och till vilka uppgifterna kan eller inte kan distribueras. Verktyget för att kontrollera vilken informationen som skall lämnas ut heter Persona. Zero Knowledge Systems Ett annat företag som producerar s.k. privacy enhancing technologies är Zero Knowledge Systems 19. Företagets produkt heter Freedom och är en klientserverprodukt som erbjuder anonym Internetaccess och anonym e-post. Genom Freedom kan man skapa en eller flera digitala pseudonymer. Ingen kan sedan finna ut vem som finns bakom den digitala identiteten. Freedom bl.a. bevakar utgående trafik så att ingen personlig information sipprar ut, krypterar automatiskt trafiken och dirigerar den genom Freedom network, krypterar inkommande trafik på ett transparent sätt och filtrerar bort oönskad e-post. 17

19 Lumeria Lumeria 20 har en produkt som de kallar SuperProfile. Det är en samling av information som användaren lägger upp om sig själv och som bara användaren har tillgång till. Användaren kan sedan bestämma när och vilken del av SuperProfilen som han eller hon vill dela med sig av till intresserade och kan även ta betalt för informationen. 18

20 Källor 1. Se närmare om undersökningen på: wkshp Se IT-kommissionens rapport 11/98, som bl.a. ger ett referat av hearingen Mer om SET finns att läsa på bl.a. följande webbplatser: och

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Etiska regler för e-postmarknadsföring

Etiska regler för e-postmarknadsföring Etiska regler för e-postmarknadsföring Innehåll Etiska regler för e-postmarknadsföring 2 1. Inledning 3 2.0 Insamling och hantering av data 3 2.1 Datainsamling 3 2.1.1 Avregistrering 4 2.1.2 Soft opt-in

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam RAPPORT 2000:21 @ Spärregister för e-postreklam Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning och bakgrund 2. Tillvägagångssätt 3. NIX-Telefon 4. Amerikanska erfarenheter 5. Näringslivets inställning

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000

Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000 Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000 Daniel Westman (red) Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2001:2 2001 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck:

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 1.1 NYA MEDIER OCH NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.2 PROBLEMOMRÅDEN OCH PÅGÅENDE ARBETE... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 2.1 ALLMÄNT OM AVTALSRÄTTEN OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET...

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer