Konsumenträttsliga riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumenträttsliga riktlinjer"

Transkript

1 Konsumenträttsliga riktlinjer MINDERÅRIGA, MARKNADSFÖRING OCH INKÖPt Kommersiell påverkan på minderåriga har ökat avsevärt. Marknadsföring riktas till allt yngre åldersgrupper. Internet är en ny marknadsföringskanal och mobiltelefoner en ny köpkanal. I samband med marknadsföringen aktualiseras ofta också frågan om minderårigas möjlighet att företa rättshandlingar, dvs. göra inköp utan föräldrarnas samtycke. Föräldrarna skall dock fortfarande ha den primära rätten att fatta beslut om familjens konsumtion utan att deras bestämmanderätt och rätt att uppfostra sina barn åsidosätts. Dessa anvisningar är avsedda som vägledning vid det praktiska arbetet när marknadsföring planeras. Anvisningarna baserar sig på marknadsdomstolens etablerade praxis och konsumentombudsmannens beslut som baserar sig bl.a. på den. Anvisningarna innehåller också ställningstaganden till och information om minderårigas rätt att företa rättshandlingar. I anvisningarna tas också ställning till marknadsföring av mobila tjänster och marknadsföring på internet. Ställningstagandena baserar sig delvis på de nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om internetmarknadsföring som riktar sig till barn och unga och de nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på internet Utöver anvisningarna är det skäl för webbutiksinnehavare att också studera konsumentombudsmannens praktiskt orienterade anvisningar för webbutiker. Minderåriga har upptäckts som en betydande konsumentgrupp och marknadsföring som riktar sig till minderåriga har konstaterats ha ett direkt samband med barnfamiljernas konsumtionsbeteende. Det är viktigt att få minderåriga att växa upp till märkestrogna vuxna konsumenter. Ett nytt fenomen inom brandmarknadsföringen är att också produkter som hänför sig till vuxnas vardag marknadsförs så att de intresserar barn och unga. Nuförtiden kan marknadsföring som riktar sig till minderåriga indelas i fyra kategorier: Reklam för produkter som är avsedda för barn men som vuxna beslutar att köpa. Reklam för produkter som minderåriga själva, utan föräldrarnas medverkan, kan besluta att köpa. Reklam som minderåriga ser men som är avsedd för vuxna och som gäller produkter som är avsedda för vuxna. Marknadsföring av produkter som ingår i de vuxnas vardag men som är upplagd så att den intresserar minderåriga. Idag omges barnen av kommersialism och reklam från späd ålder. Reklamen söker nya former att påverka också minderåriga, och den är ofta svår att identifiera som kommersiell kommunikation. Sponsorering har blivit allmännare, likaså s.k. produktplacering, som är en etablerad form av reklam men svår att upptäcka. Kombinationen av tidsfördriv och marknadsföring (advergames) på internet är redan idag verklighet inom marknadsföring som Konsumentombudsmannens anvisningar 2004

2 riktar sig till barn i Finland. Går man till överdrift med att skydda barnen? Det är naturligt att barn och unga i takt med att de växer upp och så småningom uppnår myndighetsåldern får en större livserfarenhet och bättre färdigheter och kunskaper om konsumtionsmarknaden. Barnen skall undervisas i bl.a. medieläskunnighet både hemma och i skolan, men allt ansvar kan inte läggas på dessa aktörer. Allt är fortfarande inte till salu barndomen och ungdomen skall fortfarande skyddas mitt ibland all reklam. Smygreklam kan inte godtas i någon form av marknadsföring. Barn bör inte behöva se till exempel erotisk eller skrämmande reklam på allmänna platser. Marknadsföringen får inte heller utsätta ungdomar för stereotypier som skapar press i fråga om utseendet, uppmana dem att bryta mot lagen eller anamma rasistiska eller diskriminerande attityder. De som gör reklam skall bära sitt samhälleliga ansvar genom att respektera minderårigas rätt till en balanserad uppväxtmiljö. Bestämmelserna i lagen ger allmänna ramar för bedömningen av god sed och övrig lagenlighet inom reklam. De som planerar eller beställer reklam och medierna bör känna till bestämmelserna och anvisningarna. Konsumentombudsmannen och andra myndigheter övervakar marknadsföring till konsumenter och ger information och vägledning. Marknadsföring av livsmedel till minderåriga och marknadsföring i skolor och daghem berörs utöver de frågor som tas upp i dessa anvisningar även av andra aspekter än de som konsumentskyddslagen omfattar. Till den delen kommer anvisningarna att kompletteras i samarbete med andra myndigheter. Tes 1. MARKNADSFÖRING TILL MIND- ERÅRIGA BEDÖMS STRIKTARE ÄN ANNAN MARKNADSFÖRING Minderåriga och vuxna skiljer sig från varandra i fråga om livserfarenhet och färdigheter och kunskaper om konsumtionsmarknaden. Minderåriga är mer utsatt för marknadsföringens effektmedel och påverkan av reklam än vuxna. Skillnaden är desto större ju yngre personer det handlar om. Marknadsföring som riktar sig till minderåriga har alltid bedömts striktare. Denna princip framgår av konsumentskyddslagens förarbeten Konsumentskyddslagens 2 kap. gäller marknadsföring. Marknadsföring som riktar sig till minderåriga bedöms huvudsakligen enligt generalklausulen, enligt vilken det i marknadsföringen inte får användas förfarande, som strider mot god sed eller eljest är otillbörligt mot konsumenterna. Förfarande som strider mot god sed är det fråga om när reklamen strider mot allmänt rådande värderingar i samhället. Otillbörlighet är det fråga om när marknadsföringen kan påverka konsumentens rationella köpbeslut. många av marknadsdomstolens Marknadsdomstolen är en specialdomstol som behandlar bl.a. marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga ärenden. Ärenden som baserar sig på konsumentskyddslagen blir anhängiga vid marknadsdomstolen på konsumentombudsmannens ansökan. I sin nuvarande form verkar marknadsdomstolen sedan avgöranden, direktivet om tv- och radioverksamhet och även ICC:s internationella grundregler för reklam, som innehåller ett eget kapitel om marknadsföring som riktar sig till barn. Vid planering av marknadsföring för minderåriga skall man ta hänsyn till att de inte har samma förmåga att förstå syftet med marknadsföring som vuxna de är juridiskt omyndiga deras föräldrar har ansvaret för att uppfostra dem och rätt att besluta om familjens anskaffningar Det är skäl att alltid utgå från principrna i dessa anvisningar vid planering av marknadsföring som riktar sig till minderåriga, dvs. barn och ungdomar som inte fyllt 18 år Åldersgränser som begrepp En minderårigs förmåga att förstå marknadsföring och definiera en rättshandling som är sedvanlig för honom eller henne påverkas väsentligt av hans eller hennes utvecklingsnivå och ålder. Det är emellertid inte möjligt att sätta exakta åldersgränser inom gruppen minderåriga. Det står klart att när marknadsföring planeras för barn under skolåldern, ställer målgruppens utvecklingsnivå andra krav än i fråga om en kampanj för tonåringar. I anvisningarna används begreppen minderårig, litet barn, barn, lågstadieelev och ungdom för att åskådliggöra de skillnader mellan minderåriga som den som gör reklam bör ta hänsyn till. Den som gör reklam bör alltså i varje enskilt fall reflektera över reklambudskapets innehåll i förhållande till den nyttighet som marknadsförs, den huvudsakliga målgruppen och reklammediet. Principerna och exemplen preciseras hur lagenligheten hos marknadsföring som riktas till minderåriga bedöms i praktiken. I marknadsdomstolens avgöranden används termerna små barn, barn, unga osv. Marknadsdomstolen har inte bundit termerna vid några åldersgränser. Föräldrarna måste tillåtas fatta be- 2

3 slut om marknadsföringsåtgärder som riktas till deras barn. (MD 1980:13, 1981:9, 2002:12) Bolaget har ordnat en tävling i samband med marknadsföring av en tidning En elev på grundskolans lågstadium är i allmänhet inte i stånd att bedöma osannolikheten att få en slumpmässig förmån. (MD 1981:9) Det är möjligt att t.ex. ett litet barn är den första som kommer i kontakt med Om barnet lyckas öppna flaskan schampo förvaras i allmänhet utom räckhåll för små barn en dylik situation gör föräldrarna oroade för barnens hälsa. (MD 1992:15) Vinsten i lotteriet som bolaget ordnat har i synnerhet vädjat till barn och unga åtminstone barn och ungdomar har kunnat uppfatta anskaffning av produkten som det enda sättet att delta i lotteriet. (MD 1996:12) publikationen i första hand var riktad till barn och unga, hade risken för att målgruppen inte hade identifierat texterna som reklam varit större än vanligt. (MD 2000:12) Vid bedömningen av marknadsföringens otillbörlighet skall enligt förarbetena till konsumentskyddslagen marknadsföring som riktar sig till minderåriga bedömas striktare än genomsnittet Barn och unga personer kan inte på motsvarande sätt som vuxna bedöma Föräldrarna skall tillåtas fatta beslut om marknadsföringsåtgärder som riktas till deras barn Ansvaret för fostran av barn och unga ankommer i första hand på barnens och ungdomarnas vårdnadshavare I allmänhet fattar vårdnadshavarna också beslut om barnens och ungdomarnas anskaffning av nyttigheter Genom att rikta marknadsföringsåtgärder direkt till barn och unga som går i skolan utan samtycke av deras föräldrar eller andra vårdnadshavare.i synnerhet barn och unga kan inte förväntas kunna bedöma de rätttigheter och skyldigheter som hänför sig till avtalsförhållandet och deras ekonomiska betydelse på motsvarande sätt som vuxna Föräldrarna till barn och ungdomar ansvarar oftast åtminstone för de mest betydande anskaffningarna i familjen Innan marknadsföringen inleddes hade bolaget inte inhämtat samtycke av föräldrarna till de minderåriga personer till vilka marknadsföringen riktades adresserad direktmarknadsföring till minderåriga. (MD 2003:80) Tes 2. DE SOM GÖR REKLAM HAR ETT SAMHÄLLELIGT ANSVAR. MINDERÅRIGAS MÄNNISKO- VÄRDE SKALL RESPEKTERAS. Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter skall barnets människovärde respekteras och föräldrarna garanteras ro att fostra sina barn. Med barn avser konventionen varje person som inte fyllt 18 år. Enligt Finlands grundlag skall barn bemötas som jämlika individer. Vidare enligt grundlagen skall det allmänna också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt. Enligt lagen om barnskydd har barn rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt till en harmonisk och mångsidig utveckling. Barn har företrädesrätt till särskilt skydd. Marknadsföring som kränker människovärdet eller som eftersträvar att åsidosätta föräldrarnas möjlighet att fullvärdigt fostra sina barn strider mot god sed. Även människovärdet hos en minderårig som uppträder i reklam skall respekteras. Barn eller unga får inte framställas i reklam på ett nedvärderande, förödmjukande eller ringaktande sätt eller som objekt. Det måste alltid finnas en grundad anledning för att barn förekommer i reklam. Barn kan uppträda i reklam endast om de utgör en naturlig del av den miljö som skildras eller om de är nödvändiga för att åskådliggöra användningen av produkten. Inte heller då får ett barn i reklamen framföra en direkt uppmaning att köpa. Även i övrigt är det skäl att akta sig för att ge en uppfattning att produkten säljs med hjälp av barnet. Marknadsdomstolen betraktade som otillbörlig marknadsföring att ett barn utnyttjades till att framföra reklambudskapet så att barnet direkt bad en vuxen köpa ett leksaksskepp. (MD 1987:13) Eftersom barn (på en hamburgerrestaurang) utgjorde ett naturligt inslag i reklamen var det inte otillbörligt gentemot konsumenterna att barn uppträdde i tv-reklamen. (MD 1987:13) Reklam som visas sådana tider då barn tittar på tv skall till sitt innehåll och framställningssätt vara sådan att den inte har en skadlig inverkan på barn. Man bör inta en restriktiv hållning till att barn uppträder i reklam. (MD 1990:16) Reklam där barn uppträder är ägnade att särskilt appellera till barn. (MD 1995:016) I en mobiltelefonreklam framförde ett barn sina julklappsönskemål genom att be julgubben komma med en mobiltelefon. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen var otillbörlig, eftersom ett barn uttryckte en köpuppmaning, som vädjade till både barns och föräldrars känslor. (KO 99/41/2989) I en möbelaffärs reklam står föräldrarna i ett vardagsrum och ett barn hoppar på soffan. Fadern säger bl.a. man måste bara få barnen att förstå att vardagsrummet är till för vuxna. I detsamma öppnar fadern en lucka i golvet med en fjärrkontroll och barnet faller ner genom luckan. I nästa scen stänger mannen vardagsrumsdörren med fjärrkontrollen, och barnet kolliderar med dörren. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen var 3

4 problematisk med tanke på allmänt accepterade uppfostringsmässiga och samhälleliga mål som också befästs i lag. (KO 1997/40/1589) Reklamens människouppfattning motsvarar ofta inte den vardagliga verkligheten. I reklamen skapas och idealiseras vissa utseendemönster och utsätter ungdomar och till och med barn för press i fråga om det egna utseendet. Gränsen mellan vanliga människor och modeller som uppträder i reklam kan ofta suddas ut när det är fråga om en målgrupp vars människobild håller på att formas. Man kan förutsätta att de som gör reklam tar sitt samhälleliga ansvar i fråga om de rollmönster och attityder reklamen skapar hos minderåriga. I en reklam berättade en flicka i tioårsåldern att hon tyckte om Chupa Chups-klubbor, eftersom de innehåller 0 % fett. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen var otillbörlig, eftersom den skapade en föreställning om att klubban var ett hälsosamt mellanmål, eftersom den inte innehöll fett, och för att reklamen genom ett barns uttalande gav budskapet att redan barn och ungdomar bör vara medvetna om fetthalten i produkter och fästa uppmärksamhet vid att ha vikten under kontroll. (KO 2003/40/3721) Ett privat sjukhus marknadsförde skönhetsoperationer av bl.a. bröst och ansikte för en 13-åring. Konsumentombudsmannen uppmanade företaget att ta hänsyn till de konsekvenser som dylik marknadsföring kan ha för barns och ungdomars utveckling. (KO 2003/40/5580) Det är inte heller godtagbart att i marknadsföring vädja till föräldrarnas ansvar för barnens fostran genom att väcka skuldkänslor. Reklamen skall alltså inte ge en sådan uppfattning att föräldern lyckas i sin fostrargärning om han eller hon köper produkten. Reklamen får inte heller ge minderåriga en sådan föreställning att människovärde, livskvalitet och goda sociala relationer går att köpa. Ett företag gjorde reklam för sin modekatalog som det stora avundsjukenumret. I reklamen skildrades avund som barn klädda i skoluniform kände mot moderiktigt klädda barn. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen var otillbörlig, när den skapade en uppfattning att vissa slags kläder gör ett barn lyckligt och på detta sätt vädjade både till barnen och till föräldrarnas ansvar för deras fostran. (KO 2003/40/3810) Reklamen skildrade ensamhet som en minderårig kände i samband med att familjen flyttade. Lycka och samvaro med vänner förknippades med köp av den produkt som marknadsfördes i reklamen. Marknadsdomstolen ansåg att reklamen bröt mot god sed i och med att den gav en sådan uppfattning att produkten kunde ersätta vänner eller minska ensamheten. (MD 1990:16) I en researrangörs reklam skildrades en familj på semester på en sandstrand. I reklamtexten konstaterades: Det är aldrig för sent att skaffa sig en lycklig barndom. Konsumentombudsmannen konstaterade i sitt avgörande att reklamen skapade en föreställning om att goda och nära mänskliga relationer och en lycklig barndom kunde uppnås mot vederlag. Dessutom eftersträvar reklamen att utnyttja föräldrarnas vilja att ta hand om sina barns välbefinnande och föräldrarnas dåliga samvete för barnuppfostran. (KO 1997/41/2017). Sötsaker marknadsfördes med reklamtexten Med godis får du kompisar. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen bröt mot god sed, eftersom den lät förstå att man kunde undvika ensamhet genom att köpa sötsaker. (KO 1996/40/0989) Konsumentombudsmannen ansåg att en reklam där både bilden och texten Skolan. Kompisar. Alla har mobil tydligt gav både vuxna och barn ett budskap om att ett barn som inte har en mobiltelefon inte heller har vänner. (KO 2000/40/2528). I reklamen satte ett barn sig ner vid ett bord där andra barn satt och spelade kort. Barnet hälsade vänligt på de andra. Ett äldre barn som satt bredvid sade Stick! Det här intresserar inte dig! Efter scenen hördes en röst som sade: Med hjälp av spelet blir du gårdens tuffaste Pokemon-tränare som andra inte rår på. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen bröt mot god sed, eftersom den utnyttjade barns övergivenhetskänsla och deras behov av social framgång för att främja försäljningen av produkten. (KO 2001/40/0392) Barn kan härma beteendemönster som förekommer i reklamen. Därför får reklam inte innehålla situationer där man handlar mot värderingar som är allmänt accepterade i samhället eller sådana situationer att barn av misstag kan skada sig själva eller andra om de tar efter reklamen. Reklam får inte heller innehålla element som är skrämmande för barn. Det är klart att till exempel tobak och alkohol inte får marknadsföras till minderåriga. Dessa produkter får inte heller marknadsföras indirekt genom att hänvisa till användningen av sådana produkter i marknadsföringen. Ett bolag delade ut produktprover på schampo till hemmen genom brevluckan. Marknadsdomstolen ansåg att förfarandet var otillbörligt, eftersom det medförde risk för att små barn kom i kontakt med proverna. (MD 1992:15) Reklamen framställde ett barn som hoppade med fjäderförsedda skor och kolliderade med andra människor och välte försäljningsdiskar. Fastän en vuxen konsument såg att händelserna var överdrivna och fiktiva, kunde ett 4

5 barn uppleva händelserna i reklamen som verkligare. Marknadsdomstolen ansåg att reklamen bröt mot god sed, när den framställde likgiltighet inför andra människors säkerhet och egendom som godtagbart beteende. (MD 1995:16) En tillverkare av spisar ville framhäva spisens barnsäkerhet i en tv-reklam genom att visa en risksituation där ett litet barn rörde vid ugnsluckan medan spisen var på. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen var otillbörlig i och med att den visade ett barn som gav ett beteendemönster som kunde leda till farliga situationer i hem där spisen inte är barnsäker. (KO 1994/40/0635) I tidningar för barn och på busshållplatser marknadsfördes glass med hjälp av en djävulsfigur. Konsumentombudsmannen ansåg att marknadsföring till barn som utnyttjade en skrämmande effekt var otillbörlig (KO 98/40/1074) I tv marknadsfördes småfranska med en skräckhistoria som effektmedel. Reklamen visades tidigt på kvällen. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen var otillbörlig i och med att den utnyttjade element som var skrämmande för barn och reklamen visades en sådan tid då små barn tittar på tv. (KO 99/40/1814) Sötsaker marknadsfördes i en förpackning som såg ut som en cigarrettask. Marknadsföring är också annat än t.ex. tv- eller tryckt reklam, konstaterade KO. Förpackningen är också en del av marknadsföringen av en produkt och bedöms enligt konsumentskyddslagen. Det är lagstridigt att vänja barn vid tobaksprodukter och skapa dem en positiv bild av rökning med hjälp av chokladcigarretter. (KO 2001/40/4822). Våld och diskriminering får inte användas som effektmedel i marknadsföring, inte heller sådan som riktar sig till minderåriga. I en reklam uppvisade två karatedockor sina färdigheter på ett våldsamt sätt. Marknadsdomstolen ansåg att våldsskildringar var särskilt skadliga för barn, eftersom de i allmänhet inte hade någon uppfattning om vilka följder till och med ett enda slag eller en enda spark kan ha.(md 1988:11) I en leksaksreklam visades närbilder av en tecknad figur som höll sina fiender i fötterna och slängde dem runt och slog deras huvuden ihop. Efter det lekte en pojke på ett våldsamt sätt med stridsdockor som påminde om de tecknade figurerna. Marknadsdomstolen ansåg att det bröt mot god sed att i leksaksreklam visa våldsskildringar som hade en skadlig inverkan på barn. (MD 1990:19) Tuggummi marknadsfördes i en pappask med bilder av kvinnor med bar överkropp. Konsumentombudsmannen ansåg att marknadsföringen var otillbörlig, eftersom det i samband med en produkt som särskilt intresserar barn förekom nakenbilder som föreställde kvinnor som objekt och som inte hade något som helst sakligt samband med produkten. (KO 2002/40/4414) I tv gjordes reklam för en tidskrift med hjälp av en annan, fiktiv tidskrift. En storbystad kvinna talade i tv-rutan om den nya tidskriften som var riktad till yppiga kvinnor. Kvinnobrösten framhävdes i reklamen och bystomfång mättes varvid det konstaterades att kupstorleken inte räckte till. Konsumentombudsmannen konstaterade att kvinnor framställdes på ett nedvärderade sätt enbart som könsobjekt. Reklamen stärkte den gamla stereotypin om blonda storbystade kvinnor genom att antyda att sådana kvinnor inte är läskunniga. Reklamen var särskilt otillbörlig för att den också visades sådana tider då barn ser på tv. (KO 2003/40/1107) Internet och mobila tjänster Den som gör reklam på webbsidor som riktar sig till minderåriga skall särskilt se till att sidorna kontrolleras regelbundet. De skall avlägsna eventuella aktiviteter eller material som inte lämpar sig för barn och ungdomar eller som inte följer gällande lagstiftning som siktar på att psykiskt eller fysiskt skydda minderåriga. Det skall också regelbundet kontrolleras att länkarna på sidorna är lämpliga för barn. Utöver sidor som riktar sig till minderåriga finns det webbplatser där en stor del av besökarna är barn och unga. Sådana är webbplatser som marknadsför t.ex. elektroniska vykort, logotyper och bildmeddelanden. Bilder och meddelanden som intresserar barn skall tydligt hållas isär från material som endast lämpar sig för vuxna. På nätet är utrymmet inte begränsat, utan det är lätt att ge vårdnadshavarna behövlig information om innehållet på webbsidorna. På sidor för minderåriga är det också tillrådligt att berätta om att det finns olika slag av spärrar och filterprogram. Det är också bra att ge minderåriga rådet att be sina föräldrar bekanta sig med materialet. På webbplatser för minderåriga är det bra att informera om försiktighetsoch etikettreglerna på internet. Om det finns en diskussionsspalt på en webbplats för minderåriga, eller om diskussionspalter rekommenderas där, är den som gör reklam skyldig att ge sådan information. Internet är ett medium där minderåriga kan komma åt sidor som tydligt är avsedda för vuxna. Därför borde filter- och spärrsystemen utvecklas så att material som enbart lämpar sig för vuxna inte når minderåriga. I en webbtjänst som var avsedd för barn utbjöds pornografiska vykort. Konsumentombudsmannen uppmanade tjänsteupprätthållaren att avlägsna korten från sidorna, eftersom de inte 5

6 var lämpliga för besökarna att se eller skicka. (KO 2003/40/0542) På en webbplats fanns reklam för logotyper, bland annat en som hette blosset. Konsumentombudsmannen ansåg att logotypen uppviglade till bruk av cannabis. I Finland klassificeras cannabis som narkotika vars bruk är förbjudet enligt narkotikalagen. Konsumentombudsmannen påpekade för marknadsföraren att marknadsföring som uppviglar till lagstridiga handlingar bryter mot konsumentskyddslagen. Även om marknadsföringen inte direkt riktar sig till barn och ungdomar gäller den dem om den produkt som marknadsförs intresserar barn och unga, påpekade konsumentombudsmannen i sitt avgörande. Logotyper för mobiltelefoner är just sådana produkter.(ko 2002/40/2955) I till exempel ordningslagen, alkohollagen och lagen om granskning av bildprogram fastställs uttryckliga åldersgränser för anskaffning av vissa produkter. Syftet med åldersgränserna är bland annat att se till barnens och ungdomarnas trygghet och psykiska välbefinnande. I dessa fall ansvarar den som bjuder ut tjänsten för att försäkra sig om att avtalsparten är myndig (t.ex. alkohollagen) eller om vårdnadshavarens samtycke (ordningslagen). När olika slag av spel och filmer erbjuds måste det också i internetoch mobil miljö tas hänsyn till hur de lämpar sig för minderåriga och till eventuella åldersgränser. Om det är fråga om material som uttryckligen har förbjudits för minderåriga, såsom porrfilmer, måste tjänsteleverantören lägga upp sin verksamhet så att minderåriga inte kommer åt sådant material. Då kan minderåriga inte köpa eller se filmer som innehåller vuxenunderhållning eller ens sådana avsnitt ur dem som visas i marknadsföringssyfte inom tjänsten. Till exempel för köp av luftvapen krävs föräldrarnas uttryckliga samtycke enligt ordningslagen. Den som vill sälja sådana produkter på internet måste försäkra sig om att föräldrarna verkligen har gett sitt tillstånd. Tes 3. MARKNADSFÖRING SOM ALLMÄNT NÅR MINDERÅRIGA KAN BEDÖMAS PÅ SAMMA SÄTT SOM MARKNADSFÖRING SOM RIKTAS TILL MINDERÅRI- GA På allmänna platser ser minderåriga marknadsföring som inte egentligen är avsedd för dem. Det gäller till exempel utomhusreklam, allmänna transportmedel och skyltfönster. Sådan reklam, som allmänt når minderåriga, har bedömts såsom marknadsföring som riktar sig till minderåriga, om den har innehållit material som inte lämpar sig för minderåriga. Marknadsföring av pornografiskt material eller material som innehåller våldsskildringar får inte nå barn eller unga i någon form. Även placeringen av sådant material i butiker är en del av marknadsföringen. Material som enbart är avsett för vuxna skall placeras så att det inte är möjligt för minderåriga att komma i kontakt med det. I ett avgörande som gällde utomhusreklam för underkläder konstaterade konsumentombudsmannen att det vid bedömning av marknadsföring också skall fästas uppmärksamhet vid marknadsföringsmediet. Utomhusreklam utnyttjar det offentliga rummet, och ingen kan undgå att komma i kontakt med den. Utomhusreklam når också barn och unga. Därför kan marknadsföringen bedömas såsom marknadsföring som riktar sig till barn. Störande reklam kränker konsumentens rätt till en fridfull boendemiljö och underbygger ofta rådande könsstereotypier. (2003/40/2176) Konsumentombudsmannen fäste Handelns Centralförbunds och bensinhandlarförbundets uppmärksamhet vid placeringen av pornografiska tidningar i butiker och på servicestationer. Material som enbart är avsett för vuxna skall hållas åtskilt från material som också bjuds ut till barn, och placeras på ett sådant sätt att marknadsföringen inte når barn. (KO 2002/80/6592, 2003/80/0699) I reklam för ett bands skivalbum visades en kvinnas särade ben, mellan vilka det fanns en pornografisk teckning som föreställde kvinnans könsorgan. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen var nedvärderande för kvinnor och att reklamen också utsatte barn och unga för opassande sexuella impulser i och med att marknadsföringen skedde i allmänna transportmedel.(ko 2004/40/1139) Barn nås också av reklam som visas i tv eller radio medan barnen är vakna, på biografer före barnfilmer och på barnvideor. Då kan reklam som enbart lämpar sig för vuxna givetvis inte visas. Det är inte heller lämpligt att då visa reklam som är skrämmande för barn eller som innehåller farliga beteendemönster. Marknadsdomstolen konstaterade i sitt avgörande 1990:16 att även barn hade ingått i målgruppen för reklamen utgående från de tider då bolagets reklam visats och många av de program i samband med vilka reklamen var avsedd att visas. I sitt avgörande 2002:7 har marknadsdomstolen ansett att även barn kan betraktas som målgrupp för produktreklam som intresserar barn och som har visats i samband med andra program än barnprogram. Då kan marknadsföringen bedömas såsom marknadsföring som riktar sig till barn. I tv marknadsfördes småfranska med en skräckhistoria som effektmedel. Reklamen visades tidigt på kvällen. Konsumentombudsmannen ansåg att 6

7 reklamen var otillbörlig i och med att den utnyttjade element som var skrämmande för barn och reklamen visades en sådan tid då små barn tittar på tv. (KO 99/40/1814) Vissa hotell marknadsförde pornografiska filmer genom att avgiftsfritt visa avsnitt ur filmerna så att minderåriga kunde komma åt att se denna reklam när de öppnade tv:n. Konsumentombudsmannen ansåg att reklamen är otillbörlig när den också når minderåriga (2002/40/5656). Tes 4. FÖRÄLDRARNA FÅR ALLTID BESLUTA OM ANSKAFFNINGAR SOM ÄR STÖRRE ÄN FICK- PENGSKÖP För sina fickpengar kan minderåriga köpa produkter som har ett skäligt pris och som är sedvanliga för dem. De får också besluta om pengar de förtjänat själva. Föräldrarna fattar beslut om övriga inköp. Enligt lagen om förmyndarverksamhet kan en omyndig självständigt endast utföra rättshandlingar som med hänsyn till omständigheterna är sedvanliga och av mindre betydelse En rättshandling som en omyndig inte har haft rätt att företa blir inte bindande för den omyndige om inte intressebevakaren har gett sitt samtycke till den. Förmynderskapslagen 4 kap. Vid bedömningen av huruvida vårdnadshavarens samtycke behövs skall det tas hänsyn bl.a. till köparens ålder och inköpets pris och art. I fråga om art är det av betydelse om produkten är sådan som barn och ungdomar i den åldern i allmänhet köper, dvs. om det är fråga om ett sedvanligt köp för minderåriga. Ett företag gjorde en tatuering på en minderårig utan vårdnadshavarens tillstånd. Konsumentombudsmannen konstaterade att en tatuering är en åtgärd som är mycket svår, smärtsam och dyr att återkalla. Därför kan avtal om tatuering inte betraktas som en sedvanlig rättshandling som en minderårig kan utföra utan vårdnadshavarens samtycke. (KO 2003/41/2190) Att köpa någonting på kredit är aldrig en sådan rättshandling av mindre betydelse som avses i lagen. En minderårig kan alltså inte uppta en konsumtionskredit. Köp mot faktura som skickas senare är också kreditköp. Fakturor kan alltså inte skickas till minderåriga, och minderåriga kan inte utsättas för indrivning som hänför sig till köp av konsumtionsnyttigheter. Förbudet mot köp på kredit gäller alla inkomster som en minderårig har. Minderåriga kan inte heller använda pengar de själva förtjänat till kreditköp. Ett inkassobrev som skickats till vårdnadshavare innehöll texten Vårdnadshavare! Ert barn har en obetald skuld! Eftersom minderåriga inte giltigt kan skuldsätta sig, bryter indrivningsåtgärder mot en minderårig mot god sed. I sitt avgörande konstaterade konsumentombudsmannen att texten gav en felaktig bild om vem som ansvarade för skulden och att det sålunda bröt mot god sed att använda texten. (KO 2002/41/4761) Se också konsumentombudsmannens anvisningar Perintätapa kuluttajaperinnässä (endast på finska) och Fotografering i skolor och daghem Föräldrarna måste få besluta om marknadsföring som riktas till deras barn. Föräldrarna har också i sin egenskap som fostrare rätt att besluta om familjens anskaffningar utan att föräldrarnas rätt att fostra barnen förbigås genom att vädja direkt till barnet. Reklamen får inte ifrågasätta föräldrarnas beslutanderätt och inte heller ge barnen en felaktig uppfattning om deras befogenheter. Direktmarknadsföring får inte skickas till barn och unga under 15 år utan föräldrarnas samtycke. Denna princip kan inte kringgås så att direktmarknadsföring skickas på föräldrarnas namn men i en sådan form som vädjar till denna åldersgrupp. Man bör också förhålla sig synnerligen restriktivt till marknadsföring till åringar. Även denna princip framgår av marknadsdomstolens och konsumentombudsmannens avgöranden. Reklam får inte innehålla direkta köpuppmaningar till barn. Det innebär att uttryck som köp, prova, du får, upplev inte får förekomma i reklamen. Reklamen får inte heller vädja till barnen och uppmana dem att övertala sina föräldrar eller andra att köpa produkten åt dem. Barn får inte heller uppmanas att ringa till avgiftsbelagda servicenummer. Marknadsdomstolen ansåg att sådan marknadsföring var otillbörlig där det på en försändelse som kom på föräldrarnas namn fanns seriefigurer och en direkt och en indirekt uppmaning att öppna, som väckte intresse hos barn. I direktmarknadsföring som riktar sig till barn eller därmed jämförbar direktmarknadsföring skall man undvika förfaranden som är övertalande och vädjar starkt till barn. På basis av direktmarknadsföringsförsändelsens utseende skulle marknadsföringen anses rikta sig till barn, fastän vårdnadshavaren hade angetts som mottagare.(md 1984:11) Av motiveringen till marknadsdomstolens avgöranden 1980:13 och 1981:9 framgår principen att föräldrarna skall tillåtas besluta om marknadsföringsåtgärder som riktas till deras barn.(md 2000:12) En mobiltelefonoperatör hade skickat minderåriga direktmarknadsföringsbrev med ett förhandsifyllt anslutningsavtal och ett sim-kort. Marknadsdomstolen ansåg att förfarandet var otillbörligt, eftersom företaget inte hade försäkrat sig om att de minder- 7

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och samfund, marknadsföring och sponsring

Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och samfund, marknadsföring och sponsring Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och samfund, marknadsföring och sponsring Promemoria 1.11.2007 Innehåll 1 Varför behöver vi inom fostran och undervisning samarbete med företag och

Läs mer

SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR, MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING

SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR, MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR, MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING Promemorior 2014:1 SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Sulake Sverige AB, c/o Sulake Corporation Oy, Korkeavuorenkatu 35, FI-00130 Helsinki

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga STÖDMATERIAL Spelproblem Ungd marna på spel Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga Text: Projektet Pelitaito, Livet Är Det Bästa Ruset rf: Kaisa Luhtala Inka

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer KONSUMENTKREDITER VID MARKNADSFÖRING AV VAROR OCH TJÄNSTER Huvudreglerna vid marknadsföring av konsumentkrediter 1. En kredit får inte marknadsföras så att marknadsföringen

Läs mer

D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2008:051 Underårigas rättshandlingsförmåga Petter Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Reklam funkar inte på mig...

Reklam funkar inte på mig... Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet Louise Ekström och Helena Sandberg TN2010:502 Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet TemaNord 2010:502 Nordiska ministerrådet,

Läs mer

Problematiken kring underårigas ekonomiska skuldsättning - ett familjerättsligt perspektiv

Problematiken kring underårigas ekonomiska skuldsättning - ett familjerättsligt perspektiv JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Niclas Sjöquist Problematiken kring underårigas ekonomiska skuldsättning - ett familjerättsligt perspektiv Examensarbete 20 poäng Docent Eva Ryrstedt Familjerätt

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp Handledare: Ann-Sofie Henrikson Författare: Anna Lindvall Skuldsatta barn En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan.

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. 1 Utgivare Mannerheims Barnskyddsförbund rf Manuskript Petteri Hakanen, ledare

Läs mer