Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se"

Transkript

1 Offentlig säljverksamhet Förbundsjurist Lena Dalman

2 - vilken rättsutveckling har vi sett?

3 Nulägesrapport Fem mål har avgjorts. - Skelleftebuss i Stockholms tingsrätt (förlust för Skelleftebuss). - Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (RDM) i Marknadsdomstolen (förlust för RDM). - Borås stad (förlust i tingsrätten för Borås, en skiljaktig ledamot). - AB Strömstads Badanstalt (förlust i tingsrätten för KKV). - Privat aktör mot kommunalförbund angående streamade tjänster talan ogillad i tingsrätten. - Ett mål på väg upp Växjö (rör fjärrvärme vid tomtköp). 3

4 Sammanfattning av lagstiftningen (I) - Ändringar i konkurrenslagen (2008:579). - Ikraftträdande 1 januari Reglerna är i första hand konkurrensrättsliga. - Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet om den snedvrider/är ägnad att snedvrida, hämmar eller är ägnad att hämma konkurrensen. Förbud får inte meddelas om verksamheten är förenlig med lag. - Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att tillämpa ett visst förfarande i en säljverksamhet om detta snedvrider/är ägnat att snedvrida, hämmar eller är ägnat att hämma konkurrensen. Förfarandet får inte förbjudas om det är försvarbart från allmän synpunkt. 4

5 Sammanfattning av lagstiftningen (II) - Förbud kan förenas med vite. Vitet kan först dömas ut sedan den offentlige aktören överträtt ett meddelat förbud. - Förbud meddelas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Tingsrättens beslut överklagas till Marknadsdomstolen som är sista instans. - Beslut i förbudsärenden kan utan tidsgräns omprövas under vissa villkor, såväl i fall där förbudstalan bifallits som när den avslagits. - SFS 2009:1280; prop. 2008/09:231, 2009/10:NU8 5

6 Bevisbörda - Konkurrensverket har bevisbördan för att förutsättningar föreligger att förbjuda ett visst förfarande. Konkurrensverket ska styrka sin talan. - Att effekterna på konkurrensen bör vara av någon betydelse är en stridsfråga KKV hävdar att något märkbarhetskrav ej finns. Det framgår dock av propositionen (s. 57) att effekterna bör vara av någon betydelse.

7 Dala Mitt-målet Gällde tillgången till ett övningsfält för räddningstjänst. - Ett multinationellt säkerhetsföretag krävde att få hyra fältet för att delta i upphandlingar som MSB gjorde för utbildning av deltidsbrandmän. - Tingsrätten ogillade talan. Man konstaterade att inträdeshindren inte var så stora som KKV gjort gällande och att en konkurrenssnedvridning endast kan ske på en marknad och inte på en anläggning. - Konkurrensverket överklagade.

8 Skelleftebussmålet Konkurrensverket vann i tingsrätten. Skelleftebuss överklagade inte. - Frågan om marknadsavgränsning var inte tvistig i målet. - Förenligheten med kommunallagen var tvistig. Tingsrätten ansåg verksamheten icke kompetensenlig. - Verksamheten ansågs bedrivas utan påtagliga risker för verksamhetens existens på grund av koncernbidrag (som enligt Skelleftebuss enbart var vinstdispositioner). Därmed var verksamheten konkurrenshämmande.

9 Dala Mitt-målet MD Konkurrensverket vann. - Tvist rådde om storleken på inträdeshindren. MD baserade sin dom på att det inte var styrkt att kostnaderna var så höga som kr. - Bysjön var mer utvecklat och skapade mervärden. - Verksamheten var i vart fall ägnad att snedvrida eller hämma konkurrensen. - Intresseavvägningen i 3 kap. 27 KKL tog sikte på att uthyrningen kunde planeras i god tid. - Skenmotiveringar i form av rena citat av lagtext. - Samlad bedömning vid bedömning av proportionaliteten enligt 2 kap. 15 RF.

10 Borås (I) - Huvudförhandlingen påbörjades den 3 februari 2014, alltså tre dagar efter domen i Dala Mitt-målet. - Gällde privata uppdrag som Servicekontoret gjorde inom markoch anläggningsentreprenader. - Konkurrensverket vann, dock en skiljaktig ledamot (ekonomisk expert). - Tvist rådde om den geografiska marknaden samt om marknadspåverkan. - Tvist rådde också om kompetensenligheten.

11 Borås (II) - Tingsrättens majoritet underkände KKV:s utredning för att kunna dra slutsatsen att Servicekontorets närvaro på marknaden hade som effekt att konkurrensen hämmades eller snedvreds. - TR hade också att ta ställning till om verksamheten var ägnad att snedvrida eller hämma konkurrensen. - TR konstaterade här att kommunen agerade utanför den kommunala kompetensen, utan det avkastningskrav som gäller för andra aktörer och utan transparent prissättning.

12 Borås (III) - Den skiljaktiga ledamoten fann att konkurrensen var hård på den relevanta marknaden. Han betonade att konkurrensbegränsningar ska utvärderas utifrån ett konsumentperspektiv. Han ansåg inte att KKV demonstrerat någon konkurrensbegränsande effekt i målet. - Borås kommun har överklagat och fått PT.

13 Strömstads badanstalt ( ) - Gällde gymverksamhet och dagspa. - Tvist rådde om kompetensenligheten och marknadspåverkan. - TR ansåg att det inte kunde uteslutas att det fanns ett naturligt samband mellan gymverksamheten och simhallen. Eftersom gymverksamheten inte var av begränsad omfattning, förelåg emellertid inte anknytningskompetens. - När det gällde konkurrenspåverkan godtogs inte KKV:s utredning, eftersom konkurrerande gym och span hade etablerats på orten. Förhållandena ansågs i brist på utredning från KKV:s sida inte heller vara ägnade att påverka konkurrensen. - KKV har överklagat.

14 Vad ser vi (I)? - Konkurrensfrågan har fått en alltmer framskjuten position. - Konkurrensverket har fått bakläxa när det gäller bevisningen om konkurrensbegränsningen när det gäller i samtliga mål i tingsrätten (utom Skellefteå). - Borås-domen är märklig; man underkänner bevisningen avseende marknadspåverkan men gör sedan helt om och åberopar en andra gång den kommunala kompetensen, men nu för att avgöra om verksamheten är ägnad att påverka konkurrensen. En ledamot är inte med på detta resonemang. - Har man tagit intryck av Dala Mitt-målet och gett upp?

15 Vad ser vi (II)? - Några dagar senare underkänns KKV:s utredning igen (i Strömstads-målet), men nu med motsatt utgång. Samma referent men andra ledamöter i övrigt. - Det rör sig om små verksamheter, där konkurrenspåverkan är liten.

16 Dala Mitt vad händer? - 20 februari 2014 ärende från Kristinehamn som fått brev från Den Nya Välfärden (DNV). - Bilaga med DNV:s ledamöter, bl.a. Christer Fallenius och Per Eklund - Dessa två dömde i Marknadsdomstolen i Dala Mitt-målet. - Ytterligare en ledamot, Anders Stenlund, är anställd på Svenskt Näringsliv. - Vi gick igenom domen noggrant och såg många brister. - Vi kontaktade RDM och vi har gjort en resningsansökan/klagan över domvilla hos HD. Ansökan gavs in den 18 juni 2014.

17 Spännande

18 Ansökan till HD - Vi har yrkat återförvisning till MD för ny handläggning. - Grunder: - 1. grovt rättegångsfel jäv- som kan antas ha inverkat på målets utgång. Gäller de tre ledamöterna (av sex) tjänsteförseelse; de lagfarna ledamöterna har ej anmält jäv eller bisyssla domen är så oklar att det inte framgår hur domstolen dömt (på sätt som skett vägra ge XX tillträde) (tillämpa förfaranden som till sin effekt har samma verkan som vägran) rättstillämpningen som ligger till grund för domen strider uppenbart mot lag (domslutet går utöver tillämplig lags ordalydelse och vad som yrkats i målet).

19 Jävsgrunden - På DNV har en tydlig agenda som framgår av hemsidan, - Kopplingar till Svenskt Näringsliv, som också har en agenda. - RDM har inte fått en rättvis rättegång med opartiska, oavhängiga ledamöter. - Felet är grovt eftersom det gäller tre ledamöter, i högsta instans och i det första prejudicerande fallet. - Domskälen skvallrar om att jävsförhållandet påverkat målets utgång; det verkar som man har bestämt sig från början.

20 Vad händer nu? - Det ligger två mål i MD för avgörande. - Vi vet i dagsläget inte om Dala Mitt-målet kommer att återförvisas. - Det kan nog antas att prejudikatsvärdet av Dala Mitt-målet redan reducerats genom ingivandet av resningsansökan. - Konsekvensen av resningsansökan är att tre ledamöter i MD är ifrågasatta att över huvud taget hantera mål om offentlig säljverksamhet. Detta blir kännbart för MD:s fortsatta arbete; jävsinvändningar kan komma att väntas i andra mål när det gäller dessa ledamöter. MD är en liten organisation.

21 Några avslutande egna reflektioner - Hur har Marknadsdomstolen arbetat med jävsfrågor och bisysslor när sådant här kan hända? - Konkurrensverkets handläggning präglas av en stor mängd handlingar och bevispärmar på hundratals sidor, där det inte klart framgår vad saken gäller och vad som ska bevisas. Det förefaller då logiskt att utredningen underkänns.

22 Fortsättning följer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Osund kommunal konkurrens

Osund kommunal konkurrens JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristina Ekstrand Osund kommunal konkurrens Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde: Konkurrensrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING...5

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet En studie av Uppsala Konsert och Kongress Författare: Nina Larsen Handledare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Telia Internet Services AB, Box 10066, 121 27 STOCKHOLM-GLOBEN Ombud: advokaten Peter Nordbeck

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn 4 Innehåll Inledning... 7 Allmänt om JO:s och JK:s tillsyn av domstolarna... 8

Läs mer