Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av , anger härmed BUMP Productions följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av 2014-10-13, anger härmed BUMP Productions följande:"

Transkript

1 Till Stockholms Tingsrätt Box Stockholm Mål nr T Enhet 52 Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av , anger härmed BUMP Productions följande: 1. BUMP Productions tidigare talan mot Friday TV var uteslutande om Friday TV: s företagshemligheter intrång. Varken Meter Film eller TV3 var svarande i tidigare talan. 2. BUMP Productions nuvarande talan mot Friday TV är uteslutande om Friday TV: s varumärkesintrång, titelskydd intrång, upphovsrättsintrång. 3. Som det framgår av bilaga 8 i ansökan om stämining 22 august 2014, e-post av den 15 augusti 2013 till tingsrätten, tingsrätten kunde inte bestämma med hänsyn till Friday TV: s varumärkesintrång. Enligt tingsrätten skulle målet vara för stort och överväldigande och domaren uppmanade BUMP Productions att återkalla sin ansökan om ogiltigförklaring av Friday TV: s varumärkesregistrering. Därigenom tvisten löstes aldrig i den tidigare talan mot Friday TV när det gäller varumärkesintrång og titelskydd intrång, 4. Uppgifter och belägg från tidigare talan mot Friday TV är relevanta och viktiga för att stödja bevisningen och de faktiska omständigheterna i förevarande talan mot Friday TV, Meter Film och Viasat. 5. METER FILM är svarande i förevarande talan på grund av Meter Film: s LUXURY TRAP / Lyxfällan varumärkesintrång, upphovsrättsintrång, och olagligt utnyttjande av företagshemlighet i samband med BUMP Productions förslag av LUXURY TRAP / Lyxfällan till Metronome-koncernen och TV3 VIASAT. 1

2 Meter Film och Friday TV ingår i samma koncern och ägs till 100% av Metronomekoncernen. Tre till fyra gånger om året alla cheferna för utvecklingen inom Metronome-koncernen från de nordiska länderna håller ett utvecklingsmöte där de diskuterar nya idéer för TV-format. BUMP Productions presenterade LUXURY TRAP / Lyxfällan tv-format till Metronome-koncernen i februari Metronome-koncernen höll två möten under samma period, under våren och under hösten Se BILAGA BUMP Productions talan riktas även mot VIASAT AB , eftersom BUMP Productions förslag av LUXURY TRAP / Lyxfällan presenterades för TV3 VIASAT i februari 2006, och TV3 VIASAT i Sverige, Danmark och Norge ägs av VIASAT AB. 7. Den 1 december 2006 VIASAT BROADCASTING LTD UK undertecknade, för TV3 VIASAT, ett produktionsavtal med Meter Film (Metronome), efter att BUMP Productions redan lagt fram LUXURY TRAP förslaget till TV3 VASAT och Metronome-koncernen i februari Mars 2006 Friday TV och BUMP Productions ingått ett avtal, i vilket BUMP Productions skulle få 35% av Friday TV vinst från Friday TV licensiering till tredje man av BUMP Productions TV-program förslag CELEBRITY BIRTHDAY. se BILAGA 15. Friday TV tjänar 5-10% av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT i licensavgifter. Friday TV omsättningen ökade från 6 miljoner under 2006 till 44 miljoner svenska kronor under 2010, och 2/3 var ren vinst. Om Friday TV och BUMP Productions hade samma avtal om MINUTE TO WIN IT skulle skadeståndsbeloppet vara nästan samma som det belopp som anges i punkt 1.1. a) i BUMP Productions Yrkanden. 35% av Friday TV, Meter Film och VIASAT vinster betraktas som utgångspunkt vid uppskattningen av ekonomiska skador. Detta ska dock förväntas bli justerade efter det att parterna har lämnat in relevanta siffror och dithörande uppgifter, enligt 14 2

3 om Inlösen m. m. BUMP Productions har för avsikt att ta utgångspunkt för skadeberäkningen enligt 8 Kap. 4 Skadestånd, samt från den procentuella del av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT och LUXURY TRAP. Betalningsskyldigheten ska vara solidarisk för Meter Film och VIASAT med avseende på LUXURY TRAP / Lyxfällan. Friday TV har betalningsskyldigheten för egna overträdelser med avseende på MINUTE TO WIN IT. 9. Ovanstående punkter beskrivs närmare i sidorna nedan dock BUMP Productions avser att ge fördjupade uppgifter under den muntliga huvudförhandlingen med alla parter i målet. BUMP Productions får härmed komplettera sin ansöka om stämning mot Friday TV, Meter Film & Television, samt VIASAT AB under anförande av följande: 3

4 ANSÖKAN OM STÄMNING KOMPLETTERING med hänvisning till Aktbilaga 17, Tingsrättens krivelse av KÄRANDE BUMP Productions Danskt Organisationsnr CVR / SE nr c/o DEREK BANNER Axel Heides Gade 7B, 1 th 2300 Köpenhamn S Danmark SVARANDE FRIDAY TV AB, c/o Metronome Film & Television AB Box Stockholm METER FILM & TELEVISION AB, c/o Metronome Film & Television AB Box Stockholm Ombud: Nord & Co Advokatbyrå KB Box STOCKHOLM SVARANDE VIASAT AB c / o Modern Times Group MTG AB Box Stockholm Stockholm Saken FRIDAY TV: Varumärkesintrång, Titelskydd intrång, Upphovsrättsintrång rörande Minute Winner / Minute To Win It. METER FILM och VIASAT: Varumärkesintrång, Titelskydd intrång, Upphovsrättsintrång samt behörigt utnyttjande av företagshemligheter rörande Luxury Trap. Forum RB 17 Kap 4, 5 om dom och beslut (1942:740) 4

5 1.Yrkanden BUMP Productions yrkar att tingsrätten ska; 1.1. a) förplikta Friday TV att till BUMP Productions utge kr i ekonomiskt skadestånd och kr i allmänt skadestånd, eller de belopp som tingsrätten finner skäligt jämlikt 35 kap 5 RB, b) förplikta Meter Film och VIASAT AB att solidarisk till BUMP Productions utge kr i ekonomiskt skadestånd och kr i allmänt skadestånd, eller de belopp som tingsrätten finner skäligt jämlikt 35 kap 5 RB, c) vid vite om kr vid varje överträdelse, eller annat kraftigt verkande vite som tingsrätten finner skäligt, förbjuda Friday TV att utnyttja varumärket MINUTE TO WIN IT, d) vid vite om kr vid varje överträdelse, eller annat kraftigt verkande vite som tingsrätten finner skäligt, förbjuda Meter Film och VIASAT att utnyttja eller röja BUMP Productions varumärket LUXURY TRAP och / eller dess översättning till svenska, danska, norska eller andra språk, och LUXURY TRAP företagshemligheter vid sina exploatering av TV-programmet LYXFÄLLAN, e) upphäva Friday TVs varumärkesregistrering MINUTE TO WIN IT, reg. nr , samt, f) förelägga Friday TV genom edition, att till rätten inge den bokföring som utvisar bolagets omsättning av Minute to Win It från och med till dag för beslut. 5

6 g) förelägga Meter Film och VIASAT genom edition, att till rätten inge den bokföring som utvisar bolagens omsättning av Lyxfällan från och med till dag för beslut. h) På under p. a) och b) angivet belopp yrkas ränta jämte 4 och 6 räntelagen från dag för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker. i) Efter att efterfrågade uppgifter erhållits kommer BUMP Productions att justera sitt yrkande i motsvarande mån, enligt 8 Kap, 4 Skadestånd. BUMP Productions har därvid för avsikt att ta utgångspunkt för skadeberäkningen från den procentuella del av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT och LUXURY TRAP. j) BUMP Productions yrkar ersättning för rättegångskostnader. k) Särskild dom - Mellandom Friday TV har medgett att de omtvistade varumärkena MINUTE WINNER (2003) och MINUTE TO WIN IT (2010) är förvillande lika, och har samtidigt erkänt att ha skapat kontraktshandlingar med BUMP avseende MINUTE WINNER / MINUTE TO WIN IT. BILAGOR 1, 3. Som väl är det obestridligt att den svenska titeln Lyxfällan är densamma som Luxury Trap på engelska. l juset av ovanstående, och för att undvika onödiga kostnader för alla parter, yrkar BUMP Productions att tingsrätten avgör varumärkesintrång, titelskydd intrång, och upphovsrättsintrång frågor genom mellandom, särskild dom. Enligt 17 Kap 5 Rättegångsbalk (1942:740): Beror prövningen av en viss talan av en annan talan som handläggs i samma rättegång, får särskild dom ges över den talan. 6

7 Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, får särskild dom ges över en av flera omständigheter, som var för sig är av omedelbar betydelse för utgången, eller över hur en viss i målet uppkommen fråga, som främst angår rättstillämpningen, skall bedömas vid avgörande av saken. När särskild dom ges enligt denna paragraf, får rätten bestämma att målet i övrigt skall vila till dess domen har vunnit laga kraft. Lag (1990:443). 7

8 GRUND FÖR TALAN 2. FRIDAY TV - MINUTE WINNER MINUTE TO WIN IT 2.1. Banner Universal Motion Pictures, BUMP Productions, är en TV-format skapare och ett TV-format utvecklingsföretag som grundades sedan 2002 i Danmark Företaget är även registrerad i USA sedan 24 mars 2014 som ett aktiebolag. BUMP Productions - Banner Universal Motion Pictures LLC. Registreringsnummer: Under 2005 BUMP Productions lämnas in till Friday TV ett förslag till TVprogrammet med titeln MINUTE WINNER YOU GOT ONE MINUTE TO WIN IT Friday TV är ett TV-format utvecklingsbolag som sedan 2007 ägs till 100% av Metronomekoncernen Under 2011 upptäckte BUMP Productions att Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring det ovannämnda TVprogramförslaget. BILALAG De upptäckta avtalsfilerna bevaras av Friday TV och Metronome i följande mappstruktur i Metronomes internetserver: Metronome / Avtal / Avtalsunderlag / Friday TV AB / MINUTE WINNER 2.7. BUMP Productions upptäckte också att Friday TV och Metronomes hade skapat ett avtal med BUMP Productions namn, BUMP, utan BUMP Productions vetskap, kring TV-programförslaget MINUTE WINNER och TV-programmet med titeln MINUTE TO WIN IT, vilket året innan, 2010, Friday TV licensierat till NBC i USA. 8

9 2.8. De skapade avtalsfiler med BUMP bevaras av Friday TV och Metronome i följande mappstruktur i Metronomes internetserver: Metronome / Avtal / Avtalsunderlag / BUMP / MINUTE WINNER MINUTE TO WIN IT Avtalsfilerna skapades i samråd med Friday TV: s ombud av Friday TV: s VD, Estelle Bodén, och Jock Millgårdh och Mattias Olsson, vem vi höll ett möte med i november 2005 och presenterade programförslaget MINUTE WINNER You got One Minute To Win It I en skrivelse av den 12 oktober 2011, Friday TV hotade att lämna in en stämningsansökan mot BUMP Productions och kräva skadestånd, eftersom Friday TV ansåg att BUMP Productions varumärket MINUTE WINNER var förväxlingsbart med Friday TVs varumärket MINUTE TO WIN IT, och att BUMP Productions kränkt Friday TVs rättigheter till varumärket. Men det visade sig att BUMP Productions skapat och utnyttjat sitt varumärke MINUTE WINNER sedan 2003, och att Friday TV ansökt om registrering av varumärket MINUTE TO WIN IT dagen innan de skrev brevet till BUMP Productions, nämligen den 11 oktober BILAGA 3, BILAGA Friday TV: s MINUTE TO WIN IT varumärkesregistrering var i ond tro och mot bestämmelserna i varumärkeslagen. Enligt 2 kap. 8 4 p. VML får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. - Varumärkeslagen (2010:1877) (VML) Friday TV:s MINUTE TO WIN IT varumärkesregistreringsdatum är den 16 mars

10 2.13. BUMP Productions skapat och utnyttjat varumärket MINUTE WINNER sedan 2003, och sedan 2005 i kontakt med Friday TV och Metronomekoncernen, därmed BUMP Productions har förvärvat grundrättigheterna till varumärket, enligt 2 varumärkeslag (1960:644), samt titelskydd enligt upphovsrättslagen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. BILAGA 13. Vid beskrivning av TV-programförslaget MINUTE WINNER till Friday TV, under samarbetet med Friday TV mellan 2005 och 2007, använde BUMP Productions slogan MINUTE TO WIN IT, MINUTE TO WIN SOMETHING, MINUTE TO WIN A PRODUCT, osv. för att förklara grundidén i programförslaget. Varumärkeslag (1960:644) 2 Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Lag (1994:1510) BUMP Productions även upphovsrättsregistrerade MINUTE WINNER i USA den 3 december BILAGA Om Friday TV ansåg sig ha rätt att kräva skadestånd eftersom Friday TV trodde att dess varumärke hade överträds, och det visar att Friday TV är den som faktiskt gör intrång i BUMP Productions varumärkesrättigheter, då BUMP Productions har rätt till skadestånd, enligt 8 kap. 4 Skadestånd, Varumärkeslag (2010: Friday TV: s ansökan om registrering av varumärket Minute To Win It var i ond tro och mot bestämmelserna i varumärkeslagen, eftersom Friday TV var väl medveten om BUMP Productions ägande av det förväxlingsbart 10

11 varumärke sedan Friday TV: s MINUTE TO WIN IT varumärkesregistrering, reg. Nr , härmed skall ogiltigförklaras. 10 Kap. 6 : Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt Förutom att upptäcka att Friday TV olagligen hade utnyttjat förslaget till TV- programmet MINUTE WINNER, BUMP Productions upptäckte under 2011 att TV3 Viasat och Metronomekoncernen genom Metronomes dotterbolag Meter Film, också har utnyttjat TV-programsförslaget LUXURY TRAP (Lyxfällan) sedan november

12 3. METER FILM VIASAT AB - LUXURY TRAP LYXFÄLLAN 3.1. I februari 2006 BUMP Productions presenterade programförslaget LUXURY TRAP till TV3 VIASAT och METRONOMEKONCERNEN (med danska arbetstiteln version: Kør med klatten og bliv gældfri på en aften). BILAGA Under samverkan och möten med både Friday TV i Stockholm och Metronome Productions A / S i Danmark BUMP Productions använde engelska titlar LUXURY TRAP och LUXURY DEBT för att förklara grundidén i programförslaget Tre till fyra gånger om året alla Metronome s cheferna för utveckling från de nordiska länderna håller ett utvecklingsmöte där de diskuterar nya idéer för TV-program I sitt e-postmeddelande till BUMP Productions den 11 april 2006 Jock Millgårdh, Friday TV: s medgrundare och chef för utveckling, bekräftar ovanstående fakta och meddelar att nästa utvecklingsmöte skulle bli under våren. Han informerade också, i samma e-post, att Friday TV pitchade till danska Metronome Productions A / S BUMP Productions idé om TV-format CELEBRITY BIRTHDAY. se BILAGA Vad som nämns ovan, bilaga 14, bekräftar det faktum att alla bolag inom Metronome-koncernen arbetar tillsammans, inklusive Meter Film, Friday TV, Metronome Productions, Rubicon, osv November 2006 TV3 VIASAT sänder för första gången programmet LYXFÄLLAN, vilken är samma titel som BUMP Productions engelska titel LUXURY TRAP BUMP Productions skapat och utnyttjat varumärket LUXURY TRAP sedan 2005, och sedan februari 2006 i kontakt med Metronome12

13 koncernen och TV3 VIASAT. Därmed BUMP Productions har förvärvat grundrättigheterna till varumärket, enligt 2 varumärkeslag (1960:644), samt titelskydd enligt upphovsrättslagen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Se BILAGA 4 (Stämningsansökan 22 augusti 2014) Upphovsrättslagen (1960:729) 50 Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman Programmet LYXFÄLLAN / LUXURY TRAP produceras av Metronomekoncernens dotterbolag METER FILM & TELEVISION Under 2008 programmet också sändes på TV3 VIASAT i Danmark, med danska titeln LUKSUSFÆLDEN, vilket är samma som LUXURY TRAP på engelska; producerad av METRONOME PRODUCTIONS A / S i Danmark Samma år 2008 programmet också sänds på TV3 VIASAT i Norge under titeln LUKSUSFELLEN, vilket också är samma som LUXURY TRAP på engelska; producerad av RUBICON, Metronomekoncernens dotterbolag i Norge Metronomekoncernen, Meter Film och VIASAT försökte inte förvärva licensrättigheter för att kunna utnyttja BUMP Productions LUXURY TRAP / Lyxfällan programförslag Programmet är i sin 16: e säsong i Sverige Friday TV och Metronomekoncernen förklarade i tingsrätten under 2012 att TV-programmet Lyxfällan skapades av Meter Film & Television. 13

14 3.15. Friday TV och Metronomekoncernen lämnas till tingsrätten ett dokument, påstås från 2005 som de kallade "Registrering av TV-formatet Lyxfällan". BILALAG Det står i dokumentet, påstås från 2005, att "4 avsnitt av programmet har sändes", (4 episodes have been aired...) men programmet "Lyxfällan" sändes första gången i november Enligt Friday TV: s uppgifter, var titeln Lyxfällan påstås föreslagits av TV3 VIASAT under 2006, vilket är i strid med den ovan påstådda registreringen av Lyxfällan från Registreringen påstås vara av ett TV-format som kallas "Lyxfällan", men varken Meter Film, som producerat TV-programmet för TV3 VIASAT, eller Metronomekoncernen, är i besittning av ett dokument med den svenska titeln "Lyxfällan" med Meter Films namn Registreringen 2005 härmed grundas på ett dokument som inte finns, samt med en titel från 2006 och inte BUMP Productions invänder mot ovan dokumentet på grund av sin förfalskade karaktär, och dokumentet inte utgör ett bevis för att Meter Film skapade det påstådda Lyxfällan TV-format Den 1 december 2006 undertecknade TV3 Viasat och Meter Film produktionsavtalet, baserat på det påstådda "Lyxfällan TV-format", men finns inte ett sådant TV-format med den svenska titeln "Lyxfällan" med Meter Film namn. BILAGA BUMP Productions invänder mot ovannämnda avtal mellan TV3 VIASAT och Meter Film, eftersom avtalet undertecknas efter BUMP Productions lämnas in redan sitt förslag med samma titel till TV3 Viasat och Metronomekoncernen, och eftersom avtalet bygger på ett dokument som heter Lyxfällan, förmodligen skapad av Meter Film, men som inte 14

15 existerar BUMP Productions LUXURY TRAP skapades 2005, färdigställande 2006 och registrerades i USA 13 jan BILAGA TV3 Viasats programmet Lyxfällan är förväxlingsbart med BUMP Productions Luxury Trap programförslaget till TV3 VIASAT och Metronomekoncernen: BILAGA 5 a) Titeln är samma b) Deltagarna är instängd i skuld på grund av över utgifterna c) Båda handlar om att hjälpa deltagarna ut av skulden d) Deltagarna är mellan 18 och 40 år gammal e) Båda börjar med deltagarna talar om hur mycket de är skyldiga och varför f) En sida rättsligt dokument används: skuldsedel eller fullmakt g) Båda använder mer än en person som finansiell expert eller rådgivare. h) Tavlan används i) Kategorierna handlar om konsumtion, lån, sparande, osv. j) Beloppet placeras på tavlan k) Materiella ting av små eller stora värden och pengar som är intjänade används för att betala tillbaka deltagarnas skuld l) Skuldsedel eller fullmakt rivs i stycken i slutet av programmet. Alla ovanstående presenterades för Metronomekoncernen och TV3 Viasat i full sekretess. 1 första stycket FHL, Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) Varken Metronome, eller Friday TV hade rätt att avslöja, publicera, vidareutveckla, producera, eller utnyttja på något sätt delvis eller i sin 15

16 helhet innehållet i programförslaget, som nu har utnyttjats i sin 16: e säsong i Sverige och övriga nordiska länder från 2006 fram till idag BUMP Productions kan inte längre utnyttja titeln Luxury Trap eller innehållet i programförslaget utan att det förväxlas med Metronome, Meter Film och Viasats Lyxfällan TV-program BUMP Productions har förlust både finansiella intäkter, samt missat om goodwill, kredit, relaterad kompetens, royalties, och så vidare. 4.Beräkning av skadestånd Mars 2006 Friday TV och BUMP Productions ingått ett avtal, i vilket BUMP Productions skulle få 35% av Friday TV vinst från Friday TV licensiering till tredje man av BUMP Productions TV-program förslag CELEBRITY BIRTHDAY. se BILAGA 15. Friday TV tjänar 5-10% av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT i licensavgifter. Friday TV omsättningen ökade från 6 miljoner under 2006 till 44 miljoner svenska kronor under 2010, och 2/3 var ren vinst. Om Friday TV och BUMP Productions hade samma avtal om MINUTE TO WIN IT skulle kompensationsbeloppet vara nästan samma som det belopp som anges i punkt 1.1. a) i BUMP Productions Yrkanden. 35% av Meter Film och VIASAT vinster betraktas även här som utgångspunkt vid uppskattningen av ekonomiska skador som en följd av de två företagens överträdelser. Detta ska dock förväntas bli justerade efter det att parterna har lämnat in relevanta siffror och och dithörande uppgifter, enligt 14 om Inlösen m. m. Som tidigare nämnts i punkt 1.1 i) BUMP Productions har för avsikt att ta utgångspunkt för skadeberäkningen från den procentuella del av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT och LUXURY TRAP, enligt 8 Kap, 4 Skadestånd. 16

17 5. Ärendet i tingsrätten 2012 Uppgifter om ärendet i tingsrätten under 2012 är viktiga för att få den aktuella åtgärden i perspektiv och bättre lyfta fram bevisningen och fakta som presenteras i tvisten. Avsikten här är alltså inte söka en revidering av tidigare talan mot Friday TV 2012, och det bör informeras i detta avseende att BUMP Productions redan ansökt om "Resning" samt klagade över "Domvilla" i föregående talan mot Friday TV. Som beskrivits ovan i den första sidan, är Friday TV svaranden i den aktuella talan på grund av varumärket och inte företagshemligheter intrång. Varken Meter Film, TV3 eller Viasat var svarandena i den tidigare talan. Den aktuella talan inte är ett försök att få en revidering av tidigare talan mot Friday TV. Icke desto mindre allvarliga procedurfel från den föregående talan är värda att nämnas här, så att de kan undvikas i detta mål och inte upprepas Den 17 oktober 2012 ingav BUMP Productions en stämningsansökan mot Friday TV i Stockholms tingsrätt för företagshemligheter intrång Friday TV medgav att de ovannämnda avtal och mappstrukturen med BUMP Productions namn skapades av Metronome Tingsrätten bekräftar bland annat i domen att:...ftv har fått del av information om Minute Winner i domsbilaga1, dvs. et med bifogat dokument Tingsrätten bekräftar ovan med andra ord att Friday TV skapade det omtvistade TV-programmet MINUTE TO WIN IT utifrån BUMP Productions information, grundidé, kring TV-programförslaget MINUTE WINNER YOU GOT ONE MINUTE TO WIN IT; vilket är värdefull information som Friday TV har utnyttjats och sålts till mer än 70 länder. Och som tingsrätten också har bekräftat, enligt företagshemligheter lagen, 1 andra stycket FHL: även information om idéer och projekt bör kunna betraktas som företagshemlighet Tingsrätt har inte sagt i domen att Friday TV hade rätt att utnyttja 17

18 grundidén til MINUTE WINNER TV-programförslaget, eller om Friday TVs arbete skapades oberoende av BUMP Productions förslag Som en hänvisning, Friday TV utfärdade ett kontrakt och betalar royalty till Caroline af Ugglas, en svensk medborgare, för hennes muntliga grundidé till Friday TV om TV-programförslaget Körslaget. Caroline af Ugglas får en procentuell del av Friday TVs vinst från licens av TVprogrammet till tredje part. BILAG BUMP Productions skriftliga information till Friday TV har så mycket värde som den verbala grundidé som Friday TV betalar royalty för till Caroline af Ugglas. Friday TV och Metronome har erkänt detta värde och därför i all hemlighet skapat avtalshandlingar med BUMP Productions namn, BUMP Tingsrätten utfärdade inte ett beslut när det gäller Friday TV varumärkesintrång Tingsrätten beslutade inte med avseende på Lyxfällan, men bekräftade i sin dom att BUMP Productions använder titeln LUXURY TRAP. Tingsrätten bekräftade också att Friday TV försökte sälja LUXURY TRAP till tredje part runt om i världen. Mörklagt bevismaterial Parterna enades om att målet vid tingsrätten avgöras på grundval av bevismaterial. Men bara ett bevismaterial, domsbilaga1, används i tingsrättens dom av 3 mars Friday TVs juridiska ombud är också ordförande i advokatsamfundet disciplinnämnd. Hennes dubbla roll var ett hinder för en rättvis användning av bevismaterial mot hennes klient och till en rättvis rättslig prövning i målet Till exempel bevismaterial om avtalshandlingarna, samt Fridays bekännelse att ha skapat dessa avtalshandlingar har mörklagts och 18

19 nämns inte i Tingsrätts dom Skrivelsen av den 12 oktober 2011 i vilken Friday TV erkänner att de omtvistade varumärkena är förvillande lika har mörklagts och framgår inte i Tingsrätts dom Friday TVs juridiska ombuds advokatbyrå nämns också på bevismaterialet om de hemliga avtal som har skapats av Metronome och Friday TV. Även detta bevismaterial har mörklagts och framgår inte i Tingsrätts dom. Se BILAGA BUMP Productions ville förhindra Friday TVs fortsatta brott mot varumärke Minute Winner Minute To Win It och hade lämnat in juli 2013 till tingsrätten en ansökan om Minute To Win It varumärkes ogiltigförklaring. BILAGA 9. Istället, tingsrätten uppmanade BUMP Productions i ett telefonsamtal 15 augusti 2013 att återkalla sin ansökan om varumärkes ogiltigförklaring från målet, eftersom, enligt domaren, målet skulle bli för stort och överväldigande. Därigenom ärendet löstes aldrig när det gäller varumärkesintrång. BILAGA 8. 6.Rättsliga utgångspunkter Kap. Om dom och beslut, RB (1942:740) 4 Äro i en rättegång flera käromål och kunna de särskiljas, må dom givas över något av dem, ehuru handläggningen angående de övriga icke avslutats. Över huvudfordran och fordran, som åberopas till kvittning, må dömas allenast i ett sammanhang. Medgives käromål till någon del, må särskild dom givas över det som medgivits. 5 Beror prövningen av en viss talan av en annan talan som handläggs i samma rättegång, får särskild dom ges över den talan. Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, får särskild dom ges över en av flera omständigheter, som var för sig är av omedelbar betydelse för 19

20 utgången, eller över hur en viss i målet uppkommen fråga, som främst angår rättstillämpningen, skall bedömas vid avgörande av saken. När särskild dom ges enligt denna paragraf, får rätten bestämma att målet i övrigt skall vila till dess domen har vunnit laga kraft. Lag (1990:443) Varumärkeslag (1960:644) 2 Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Lag (1994:1510) Varumärkeslagen (2010:1877) (VML) Enligt 2 kap. 8 4 p. VML får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan Upphovsrättslagen (1960:729) 50 Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) 1 första stycket FHL att med företagshemlighet avses sådan information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Med information skall enligt 1 andra stycket FHL förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form och enskilda personers 20

21 kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt. Det ställs inga krav på informationens kvalitet eller originalitet, och även förhållandevis triviala uppgifter kan utgöra företagshemligheter. Även information om idéer och projekt bör kunna betraktas som företagshemlighet, om det är viktigt att utvecklingsarbetet hålls hemligt (prop.1987/88:155 s. 12). Begreppet information har alltså en vidsträckt innebörd och det är i stället de övriga kriterierna i definitionen som sätter gränserna förvad som utgör en företagshemlighet (a. prop. s. 34). Enligt 6 FHL ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare som han i förtroende har fått del av i samband med en affärsförbindelse med denne ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. Av 9 1 st FHL framgår i sin tur att vid bestämmande av skadestånd enligt bl.a. 6 ska hänsyn tas även till dennes intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, s.k. allmänt skadestånd. I 10 FHL anges att talan om skadestånd får avse skada endast under de fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad. Den som har angripit en företagshemlighet enligt FHL kan av domstol förbjudas vid vite att utnyttja eller röja företagshemligheten, Vitesförbud 11 Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Vitesförbud får dock meddelas endast om ett utnyttjande eller röjande skulle vara obehörigt enligt Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 visar sannolika 21

22 skäl för att en företagshemlighet har angripits enligt denna lag och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta angreppet förringar värdet av företagshemligheten, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har förordnats. Därvid tillämpas 15 kap rättegångsbalken Inlösen m. m. 14 Har någon angripit en företagshemlighet enligt denna lag, kan domstol förordna att en handling eller ett föremål som han har i sin besittning och som innefattar hemligheten skall överlämnas till den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Om det finns skäl för det får domstolen förordna att överlämnandet skall ske mot lösen. Kan en handling eller ett föremål som innefattar en företagshemlighet inte utan olägenhet överlämnas enligt första stycket, får domstol förordna att handlingen eller föremålet skall förstöras eller ändras eller utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m. 4 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till 1. utebliven vinst, 2. vinst som den som har begått intrånget har gjort, 3. skada på varukännetecknets anseende, 4. ideell skada, och 5. rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. 22

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

Intrångsundersökning

Intrångsundersökning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Taranger Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 Sammanfattning Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster med anknytning till skatterådgivning. I tvisten åberopar arbetsgivaren

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning.

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Nyhetsbrev IP/TMT 2014:3 13 juni 2014 What s new? Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Företag som upphört med marknadsföring som strider mot MFL kan ändå bli föremål för påföljder. Långtgående

Läs mer

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm Stockholms tingsrätt Scheelegatan 7 Stockholm Stockholm den 3 juni 2014 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Nickel Mountain Group AB (publ), org. nr 556227-8043 Kungsgatan 44, 7 tr. 111 35 Stockholm Ombud: Advokaterna

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Målsägande, se bilaga 1. Tilltalad Hans FREDRIK Lennart

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 KÄRANDE AB LivsHälsa medvetandeutveckling, 556511-4112, Torstenssonsgatan 3, 114 56 STOCKHOLM Ombud: dr. Henning Witte, Villagatan 13 B, 114 32 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer