Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av , anger härmed BUMP Productions följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av 2014-10-13, anger härmed BUMP Productions följande:"

Transkript

1 Till Stockholms Tingsrätt Box Stockholm Mål nr T Enhet 52 Med hänvisning till tingsrättens Akbilaga 17, skrivelse av , anger härmed BUMP Productions följande: 1. BUMP Productions tidigare talan mot Friday TV var uteslutande om Friday TV: s företagshemligheter intrång. Varken Meter Film eller TV3 var svarande i tidigare talan. 2. BUMP Productions nuvarande talan mot Friday TV är uteslutande om Friday TV: s varumärkesintrång, titelskydd intrång, upphovsrättsintrång. 3. Som det framgår av bilaga 8 i ansökan om stämining 22 august 2014, e-post av den 15 augusti 2013 till tingsrätten, tingsrätten kunde inte bestämma med hänsyn till Friday TV: s varumärkesintrång. Enligt tingsrätten skulle målet vara för stort och överväldigande och domaren uppmanade BUMP Productions att återkalla sin ansökan om ogiltigförklaring av Friday TV: s varumärkesregistrering. Därigenom tvisten löstes aldrig i den tidigare talan mot Friday TV när det gäller varumärkesintrång og titelskydd intrång, 4. Uppgifter och belägg från tidigare talan mot Friday TV är relevanta och viktiga för att stödja bevisningen och de faktiska omständigheterna i förevarande talan mot Friday TV, Meter Film och Viasat. 5. METER FILM är svarande i förevarande talan på grund av Meter Film: s LUXURY TRAP / Lyxfällan varumärkesintrång, upphovsrättsintrång, och olagligt utnyttjande av företagshemlighet i samband med BUMP Productions förslag av LUXURY TRAP / Lyxfällan till Metronome-koncernen och TV3 VIASAT. 1

2 Meter Film och Friday TV ingår i samma koncern och ägs till 100% av Metronomekoncernen. Tre till fyra gånger om året alla cheferna för utvecklingen inom Metronome-koncernen från de nordiska länderna håller ett utvecklingsmöte där de diskuterar nya idéer för TV-format. BUMP Productions presenterade LUXURY TRAP / Lyxfällan tv-format till Metronome-koncernen i februari Metronome-koncernen höll två möten under samma period, under våren och under hösten Se BILAGA BUMP Productions talan riktas även mot VIASAT AB , eftersom BUMP Productions förslag av LUXURY TRAP / Lyxfällan presenterades för TV3 VIASAT i februari 2006, och TV3 VIASAT i Sverige, Danmark och Norge ägs av VIASAT AB. 7. Den 1 december 2006 VIASAT BROADCASTING LTD UK undertecknade, för TV3 VIASAT, ett produktionsavtal med Meter Film (Metronome), efter att BUMP Productions redan lagt fram LUXURY TRAP förslaget till TV3 VASAT och Metronome-koncernen i februari Mars 2006 Friday TV och BUMP Productions ingått ett avtal, i vilket BUMP Productions skulle få 35% av Friday TV vinst från Friday TV licensiering till tredje man av BUMP Productions TV-program förslag CELEBRITY BIRTHDAY. se BILAGA 15. Friday TV tjänar 5-10% av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT i licensavgifter. Friday TV omsättningen ökade från 6 miljoner under 2006 till 44 miljoner svenska kronor under 2010, och 2/3 var ren vinst. Om Friday TV och BUMP Productions hade samma avtal om MINUTE TO WIN IT skulle skadeståndsbeloppet vara nästan samma som det belopp som anges i punkt 1.1. a) i BUMP Productions Yrkanden. 35% av Friday TV, Meter Film och VIASAT vinster betraktas som utgångspunkt vid uppskattningen av ekonomiska skador. Detta ska dock förväntas bli justerade efter det att parterna har lämnat in relevanta siffror och dithörande uppgifter, enligt 14 2

3 om Inlösen m. m. BUMP Productions har för avsikt att ta utgångspunkt för skadeberäkningen enligt 8 Kap. 4 Skadestånd, samt från den procentuella del av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT och LUXURY TRAP. Betalningsskyldigheten ska vara solidarisk för Meter Film och VIASAT med avseende på LUXURY TRAP / Lyxfällan. Friday TV har betalningsskyldigheten för egna overträdelser med avseende på MINUTE TO WIN IT. 9. Ovanstående punkter beskrivs närmare i sidorna nedan dock BUMP Productions avser att ge fördjupade uppgifter under den muntliga huvudförhandlingen med alla parter i målet. BUMP Productions får härmed komplettera sin ansöka om stämning mot Friday TV, Meter Film & Television, samt VIASAT AB under anförande av följande: 3

4 ANSÖKAN OM STÄMNING KOMPLETTERING med hänvisning till Aktbilaga 17, Tingsrättens krivelse av KÄRANDE BUMP Productions Danskt Organisationsnr CVR / SE nr c/o DEREK BANNER Axel Heides Gade 7B, 1 th 2300 Köpenhamn S Danmark SVARANDE FRIDAY TV AB, c/o Metronome Film & Television AB Box Stockholm METER FILM & TELEVISION AB, c/o Metronome Film & Television AB Box Stockholm Ombud: Nord & Co Advokatbyrå KB Box STOCKHOLM SVARANDE VIASAT AB c / o Modern Times Group MTG AB Box Stockholm Stockholm Saken FRIDAY TV: Varumärkesintrång, Titelskydd intrång, Upphovsrättsintrång rörande Minute Winner / Minute To Win It. METER FILM och VIASAT: Varumärkesintrång, Titelskydd intrång, Upphovsrättsintrång samt behörigt utnyttjande av företagshemligheter rörande Luxury Trap. Forum RB 17 Kap 4, 5 om dom och beslut (1942:740) 4

5 1.Yrkanden BUMP Productions yrkar att tingsrätten ska; 1.1. a) förplikta Friday TV att till BUMP Productions utge kr i ekonomiskt skadestånd och kr i allmänt skadestånd, eller de belopp som tingsrätten finner skäligt jämlikt 35 kap 5 RB, b) förplikta Meter Film och VIASAT AB att solidarisk till BUMP Productions utge kr i ekonomiskt skadestånd och kr i allmänt skadestånd, eller de belopp som tingsrätten finner skäligt jämlikt 35 kap 5 RB, c) vid vite om kr vid varje överträdelse, eller annat kraftigt verkande vite som tingsrätten finner skäligt, förbjuda Friday TV att utnyttja varumärket MINUTE TO WIN IT, d) vid vite om kr vid varje överträdelse, eller annat kraftigt verkande vite som tingsrätten finner skäligt, förbjuda Meter Film och VIASAT att utnyttja eller röja BUMP Productions varumärket LUXURY TRAP och / eller dess översättning till svenska, danska, norska eller andra språk, och LUXURY TRAP företagshemligheter vid sina exploatering av TV-programmet LYXFÄLLAN, e) upphäva Friday TVs varumärkesregistrering MINUTE TO WIN IT, reg. nr , samt, f) förelägga Friday TV genom edition, att till rätten inge den bokföring som utvisar bolagets omsättning av Minute to Win It från och med till dag för beslut. 5

6 g) förelägga Meter Film och VIASAT genom edition, att till rätten inge den bokföring som utvisar bolagens omsättning av Lyxfällan från och med till dag för beslut. h) På under p. a) och b) angivet belopp yrkas ränta jämte 4 och 6 räntelagen från dag för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker. i) Efter att efterfrågade uppgifter erhållits kommer BUMP Productions att justera sitt yrkande i motsvarande mån, enligt 8 Kap, 4 Skadestånd. BUMP Productions har därvid för avsikt att ta utgångspunkt för skadeberäkningen från den procentuella del av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT och LUXURY TRAP. j) BUMP Productions yrkar ersättning för rättegångskostnader. k) Särskild dom - Mellandom Friday TV har medgett att de omtvistade varumärkena MINUTE WINNER (2003) och MINUTE TO WIN IT (2010) är förvillande lika, och har samtidigt erkänt att ha skapat kontraktshandlingar med BUMP avseende MINUTE WINNER / MINUTE TO WIN IT. BILAGOR 1, 3. Som väl är det obestridligt att den svenska titeln Lyxfällan är densamma som Luxury Trap på engelska. l juset av ovanstående, och för att undvika onödiga kostnader för alla parter, yrkar BUMP Productions att tingsrätten avgör varumärkesintrång, titelskydd intrång, och upphovsrättsintrång frågor genom mellandom, särskild dom. Enligt 17 Kap 5 Rättegångsbalk (1942:740): Beror prövningen av en viss talan av en annan talan som handläggs i samma rättegång, får särskild dom ges över den talan. 6

7 Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, får särskild dom ges över en av flera omständigheter, som var för sig är av omedelbar betydelse för utgången, eller över hur en viss i målet uppkommen fråga, som främst angår rättstillämpningen, skall bedömas vid avgörande av saken. När särskild dom ges enligt denna paragraf, får rätten bestämma att målet i övrigt skall vila till dess domen har vunnit laga kraft. Lag (1990:443). 7

8 GRUND FÖR TALAN 2. FRIDAY TV - MINUTE WINNER MINUTE TO WIN IT 2.1. Banner Universal Motion Pictures, BUMP Productions, är en TV-format skapare och ett TV-format utvecklingsföretag som grundades sedan 2002 i Danmark Företaget är även registrerad i USA sedan 24 mars 2014 som ett aktiebolag. BUMP Productions - Banner Universal Motion Pictures LLC. Registreringsnummer: Under 2005 BUMP Productions lämnas in till Friday TV ett förslag till TVprogrammet med titeln MINUTE WINNER YOU GOT ONE MINUTE TO WIN IT Friday TV är ett TV-format utvecklingsbolag som sedan 2007 ägs till 100% av Metronomekoncernen Under 2011 upptäckte BUMP Productions att Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring det ovannämnda TVprogramförslaget. BILALAG De upptäckta avtalsfilerna bevaras av Friday TV och Metronome i följande mappstruktur i Metronomes internetserver: Metronome / Avtal / Avtalsunderlag / Friday TV AB / MINUTE WINNER 2.7. BUMP Productions upptäckte också att Friday TV och Metronomes hade skapat ett avtal med BUMP Productions namn, BUMP, utan BUMP Productions vetskap, kring TV-programförslaget MINUTE WINNER och TV-programmet med titeln MINUTE TO WIN IT, vilket året innan, 2010, Friday TV licensierat till NBC i USA. 8

9 2.8. De skapade avtalsfiler med BUMP bevaras av Friday TV och Metronome i följande mappstruktur i Metronomes internetserver: Metronome / Avtal / Avtalsunderlag / BUMP / MINUTE WINNER MINUTE TO WIN IT Avtalsfilerna skapades i samråd med Friday TV: s ombud av Friday TV: s VD, Estelle Bodén, och Jock Millgårdh och Mattias Olsson, vem vi höll ett möte med i november 2005 och presenterade programförslaget MINUTE WINNER You got One Minute To Win It I en skrivelse av den 12 oktober 2011, Friday TV hotade att lämna in en stämningsansökan mot BUMP Productions och kräva skadestånd, eftersom Friday TV ansåg att BUMP Productions varumärket MINUTE WINNER var förväxlingsbart med Friday TVs varumärket MINUTE TO WIN IT, och att BUMP Productions kränkt Friday TVs rättigheter till varumärket. Men det visade sig att BUMP Productions skapat och utnyttjat sitt varumärke MINUTE WINNER sedan 2003, och att Friday TV ansökt om registrering av varumärket MINUTE TO WIN IT dagen innan de skrev brevet till BUMP Productions, nämligen den 11 oktober BILAGA 3, BILAGA Friday TV: s MINUTE TO WIN IT varumärkesregistrering var i ond tro och mot bestämmelserna i varumärkeslagen. Enligt 2 kap. 8 4 p. VML får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. - Varumärkeslagen (2010:1877) (VML) Friday TV:s MINUTE TO WIN IT varumärkesregistreringsdatum är den 16 mars

10 2.13. BUMP Productions skapat och utnyttjat varumärket MINUTE WINNER sedan 2003, och sedan 2005 i kontakt med Friday TV och Metronomekoncernen, därmed BUMP Productions har förvärvat grundrättigheterna till varumärket, enligt 2 varumärkeslag (1960:644), samt titelskydd enligt upphovsrättslagen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. BILAGA 13. Vid beskrivning av TV-programförslaget MINUTE WINNER till Friday TV, under samarbetet med Friday TV mellan 2005 och 2007, använde BUMP Productions slogan MINUTE TO WIN IT, MINUTE TO WIN SOMETHING, MINUTE TO WIN A PRODUCT, osv. för att förklara grundidén i programförslaget. Varumärkeslag (1960:644) 2 Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Lag (1994:1510) BUMP Productions även upphovsrättsregistrerade MINUTE WINNER i USA den 3 december BILAGA Om Friday TV ansåg sig ha rätt att kräva skadestånd eftersom Friday TV trodde att dess varumärke hade överträds, och det visar att Friday TV är den som faktiskt gör intrång i BUMP Productions varumärkesrättigheter, då BUMP Productions har rätt till skadestånd, enligt 8 kap. 4 Skadestånd, Varumärkeslag (2010: Friday TV: s ansökan om registrering av varumärket Minute To Win It var i ond tro och mot bestämmelserna i varumärkeslagen, eftersom Friday TV var väl medveten om BUMP Productions ägande av det förväxlingsbart 10

11 varumärke sedan Friday TV: s MINUTE TO WIN IT varumärkesregistrering, reg. Nr , härmed skall ogiltigförklaras. 10 Kap. 6 : Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt Förutom att upptäcka att Friday TV olagligen hade utnyttjat förslaget till TV- programmet MINUTE WINNER, BUMP Productions upptäckte under 2011 att TV3 Viasat och Metronomekoncernen genom Metronomes dotterbolag Meter Film, också har utnyttjat TV-programsförslaget LUXURY TRAP (Lyxfällan) sedan november

12 3. METER FILM VIASAT AB - LUXURY TRAP LYXFÄLLAN 3.1. I februari 2006 BUMP Productions presenterade programförslaget LUXURY TRAP till TV3 VIASAT och METRONOMEKONCERNEN (med danska arbetstiteln version: Kør med klatten og bliv gældfri på en aften). BILAGA Under samverkan och möten med både Friday TV i Stockholm och Metronome Productions A / S i Danmark BUMP Productions använde engelska titlar LUXURY TRAP och LUXURY DEBT för att förklara grundidén i programförslaget Tre till fyra gånger om året alla Metronome s cheferna för utveckling från de nordiska länderna håller ett utvecklingsmöte där de diskuterar nya idéer för TV-program I sitt e-postmeddelande till BUMP Productions den 11 april 2006 Jock Millgårdh, Friday TV: s medgrundare och chef för utveckling, bekräftar ovanstående fakta och meddelar att nästa utvecklingsmöte skulle bli under våren. Han informerade också, i samma e-post, att Friday TV pitchade till danska Metronome Productions A / S BUMP Productions idé om TV-format CELEBRITY BIRTHDAY. se BILAGA Vad som nämns ovan, bilaga 14, bekräftar det faktum att alla bolag inom Metronome-koncernen arbetar tillsammans, inklusive Meter Film, Friday TV, Metronome Productions, Rubicon, osv November 2006 TV3 VIASAT sänder för första gången programmet LYXFÄLLAN, vilken är samma titel som BUMP Productions engelska titel LUXURY TRAP BUMP Productions skapat och utnyttjat varumärket LUXURY TRAP sedan 2005, och sedan februari 2006 i kontakt med Metronome12

13 koncernen och TV3 VIASAT. Därmed BUMP Productions har förvärvat grundrättigheterna till varumärket, enligt 2 varumärkeslag (1960:644), samt titelskydd enligt upphovsrättslagen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Se BILAGA 4 (Stämningsansökan 22 augusti 2014) Upphovsrättslagen (1960:729) 50 Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman Programmet LYXFÄLLAN / LUXURY TRAP produceras av Metronomekoncernens dotterbolag METER FILM & TELEVISION Under 2008 programmet också sändes på TV3 VIASAT i Danmark, med danska titeln LUKSUSFÆLDEN, vilket är samma som LUXURY TRAP på engelska; producerad av METRONOME PRODUCTIONS A / S i Danmark Samma år 2008 programmet också sänds på TV3 VIASAT i Norge under titeln LUKSUSFELLEN, vilket också är samma som LUXURY TRAP på engelska; producerad av RUBICON, Metronomekoncernens dotterbolag i Norge Metronomekoncernen, Meter Film och VIASAT försökte inte förvärva licensrättigheter för att kunna utnyttja BUMP Productions LUXURY TRAP / Lyxfällan programförslag Programmet är i sin 16: e säsong i Sverige Friday TV och Metronomekoncernen förklarade i tingsrätten under 2012 att TV-programmet Lyxfällan skapades av Meter Film & Television. 13

14 3.15. Friday TV och Metronomekoncernen lämnas till tingsrätten ett dokument, påstås från 2005 som de kallade "Registrering av TV-formatet Lyxfällan". BILALAG Det står i dokumentet, påstås från 2005, att "4 avsnitt av programmet har sändes", (4 episodes have been aired...) men programmet "Lyxfällan" sändes första gången i november Enligt Friday TV: s uppgifter, var titeln Lyxfällan påstås föreslagits av TV3 VIASAT under 2006, vilket är i strid med den ovan påstådda registreringen av Lyxfällan från Registreringen påstås vara av ett TV-format som kallas "Lyxfällan", men varken Meter Film, som producerat TV-programmet för TV3 VIASAT, eller Metronomekoncernen, är i besittning av ett dokument med den svenska titeln "Lyxfällan" med Meter Films namn Registreringen 2005 härmed grundas på ett dokument som inte finns, samt med en titel från 2006 och inte BUMP Productions invänder mot ovan dokumentet på grund av sin förfalskade karaktär, och dokumentet inte utgör ett bevis för att Meter Film skapade det påstådda Lyxfällan TV-format Den 1 december 2006 undertecknade TV3 Viasat och Meter Film produktionsavtalet, baserat på det påstådda "Lyxfällan TV-format", men finns inte ett sådant TV-format med den svenska titeln "Lyxfällan" med Meter Film namn. BILAGA BUMP Productions invänder mot ovannämnda avtal mellan TV3 VIASAT och Meter Film, eftersom avtalet undertecknas efter BUMP Productions lämnas in redan sitt förslag med samma titel till TV3 Viasat och Metronomekoncernen, och eftersom avtalet bygger på ett dokument som heter Lyxfällan, förmodligen skapad av Meter Film, men som inte 14

15 existerar BUMP Productions LUXURY TRAP skapades 2005, färdigställande 2006 och registrerades i USA 13 jan BILAGA TV3 Viasats programmet Lyxfällan är förväxlingsbart med BUMP Productions Luxury Trap programförslaget till TV3 VIASAT och Metronomekoncernen: BILAGA 5 a) Titeln är samma b) Deltagarna är instängd i skuld på grund av över utgifterna c) Båda handlar om att hjälpa deltagarna ut av skulden d) Deltagarna är mellan 18 och 40 år gammal e) Båda börjar med deltagarna talar om hur mycket de är skyldiga och varför f) En sida rättsligt dokument används: skuldsedel eller fullmakt g) Båda använder mer än en person som finansiell expert eller rådgivare. h) Tavlan används i) Kategorierna handlar om konsumtion, lån, sparande, osv. j) Beloppet placeras på tavlan k) Materiella ting av små eller stora värden och pengar som är intjänade används för att betala tillbaka deltagarnas skuld l) Skuldsedel eller fullmakt rivs i stycken i slutet av programmet. Alla ovanstående presenterades för Metronomekoncernen och TV3 Viasat i full sekretess. 1 första stycket FHL, Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) Varken Metronome, eller Friday TV hade rätt att avslöja, publicera, vidareutveckla, producera, eller utnyttja på något sätt delvis eller i sin 15

16 helhet innehållet i programförslaget, som nu har utnyttjats i sin 16: e säsong i Sverige och övriga nordiska länder från 2006 fram till idag BUMP Productions kan inte längre utnyttja titeln Luxury Trap eller innehållet i programförslaget utan att det förväxlas med Metronome, Meter Film och Viasats Lyxfällan TV-program BUMP Productions har förlust både finansiella intäkter, samt missat om goodwill, kredit, relaterad kompetens, royalties, och så vidare. 4.Beräkning av skadestånd Mars 2006 Friday TV och BUMP Productions ingått ett avtal, i vilket BUMP Productions skulle få 35% av Friday TV vinst från Friday TV licensiering till tredje man av BUMP Productions TV-program förslag CELEBRITY BIRTHDAY. se BILAGA 15. Friday TV tjänar 5-10% av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT i licensavgifter. Friday TV omsättningen ökade från 6 miljoner under 2006 till 44 miljoner svenska kronor under 2010, och 2/3 var ren vinst. Om Friday TV och BUMP Productions hade samma avtal om MINUTE TO WIN IT skulle kompensationsbeloppet vara nästan samma som det belopp som anges i punkt 1.1. a) i BUMP Productions Yrkanden. 35% av Meter Film och VIASAT vinster betraktas även här som utgångspunkt vid uppskattningen av ekonomiska skador som en följd av de två företagens överträdelser. Detta ska dock förväntas bli justerade efter det att parterna har lämnat in relevanta siffror och och dithörande uppgifter, enligt 14 om Inlösen m. m. Som tidigare nämnts i punkt 1.1 i) BUMP Productions har för avsikt att ta utgångspunkt för skadeberäkningen från den procentuella del av produktionsbudgeten per avsnitt av MINUTE TO WIN IT och LUXURY TRAP, enligt 8 Kap, 4 Skadestånd. 16

17 5. Ärendet i tingsrätten 2012 Uppgifter om ärendet i tingsrätten under 2012 är viktiga för att få den aktuella åtgärden i perspektiv och bättre lyfta fram bevisningen och fakta som presenteras i tvisten. Avsikten här är alltså inte söka en revidering av tidigare talan mot Friday TV 2012, och det bör informeras i detta avseende att BUMP Productions redan ansökt om "Resning" samt klagade över "Domvilla" i föregående talan mot Friday TV. Som beskrivits ovan i den första sidan, är Friday TV svaranden i den aktuella talan på grund av varumärket och inte företagshemligheter intrång. Varken Meter Film, TV3 eller Viasat var svarandena i den tidigare talan. Den aktuella talan inte är ett försök att få en revidering av tidigare talan mot Friday TV. Icke desto mindre allvarliga procedurfel från den föregående talan är värda att nämnas här, så att de kan undvikas i detta mål och inte upprepas Den 17 oktober 2012 ingav BUMP Productions en stämningsansökan mot Friday TV i Stockholms tingsrätt för företagshemligheter intrång Friday TV medgav att de ovannämnda avtal och mappstrukturen med BUMP Productions namn skapades av Metronome Tingsrätten bekräftar bland annat i domen att:...ftv har fått del av information om Minute Winner i domsbilaga1, dvs. et med bifogat dokument Tingsrätten bekräftar ovan med andra ord att Friday TV skapade det omtvistade TV-programmet MINUTE TO WIN IT utifrån BUMP Productions information, grundidé, kring TV-programförslaget MINUTE WINNER YOU GOT ONE MINUTE TO WIN IT; vilket är värdefull information som Friday TV har utnyttjats och sålts till mer än 70 länder. Och som tingsrätten också har bekräftat, enligt företagshemligheter lagen, 1 andra stycket FHL: även information om idéer och projekt bör kunna betraktas som företagshemlighet Tingsrätt har inte sagt i domen att Friday TV hade rätt att utnyttja 17

18 grundidén til MINUTE WINNER TV-programförslaget, eller om Friday TVs arbete skapades oberoende av BUMP Productions förslag Som en hänvisning, Friday TV utfärdade ett kontrakt och betalar royalty till Caroline af Ugglas, en svensk medborgare, för hennes muntliga grundidé till Friday TV om TV-programförslaget Körslaget. Caroline af Ugglas får en procentuell del av Friday TVs vinst från licens av TVprogrammet till tredje part. BILAG BUMP Productions skriftliga information till Friday TV har så mycket värde som den verbala grundidé som Friday TV betalar royalty för till Caroline af Ugglas. Friday TV och Metronome har erkänt detta värde och därför i all hemlighet skapat avtalshandlingar med BUMP Productions namn, BUMP Tingsrätten utfärdade inte ett beslut när det gäller Friday TV varumärkesintrång Tingsrätten beslutade inte med avseende på Lyxfällan, men bekräftade i sin dom att BUMP Productions använder titeln LUXURY TRAP. Tingsrätten bekräftade också att Friday TV försökte sälja LUXURY TRAP till tredje part runt om i världen. Mörklagt bevismaterial Parterna enades om att målet vid tingsrätten avgöras på grundval av bevismaterial. Men bara ett bevismaterial, domsbilaga1, används i tingsrättens dom av 3 mars Friday TVs juridiska ombud är också ordförande i advokatsamfundet disciplinnämnd. Hennes dubbla roll var ett hinder för en rättvis användning av bevismaterial mot hennes klient och till en rättvis rättslig prövning i målet Till exempel bevismaterial om avtalshandlingarna, samt Fridays bekännelse att ha skapat dessa avtalshandlingar har mörklagts och 18

19 nämns inte i Tingsrätts dom Skrivelsen av den 12 oktober 2011 i vilken Friday TV erkänner att de omtvistade varumärkena är förvillande lika har mörklagts och framgår inte i Tingsrätts dom Friday TVs juridiska ombuds advokatbyrå nämns också på bevismaterialet om de hemliga avtal som har skapats av Metronome och Friday TV. Även detta bevismaterial har mörklagts och framgår inte i Tingsrätts dom. Se BILAGA BUMP Productions ville förhindra Friday TVs fortsatta brott mot varumärke Minute Winner Minute To Win It och hade lämnat in juli 2013 till tingsrätten en ansökan om Minute To Win It varumärkes ogiltigförklaring. BILAGA 9. Istället, tingsrätten uppmanade BUMP Productions i ett telefonsamtal 15 augusti 2013 att återkalla sin ansökan om varumärkes ogiltigförklaring från målet, eftersom, enligt domaren, målet skulle bli för stort och överväldigande. Därigenom ärendet löstes aldrig när det gäller varumärkesintrång. BILAGA 8. 6.Rättsliga utgångspunkter Kap. Om dom och beslut, RB (1942:740) 4 Äro i en rättegång flera käromål och kunna de särskiljas, må dom givas över något av dem, ehuru handläggningen angående de övriga icke avslutats. Över huvudfordran och fordran, som åberopas till kvittning, må dömas allenast i ett sammanhang. Medgives käromål till någon del, må särskild dom givas över det som medgivits. 5 Beror prövningen av en viss talan av en annan talan som handläggs i samma rättegång, får särskild dom ges över den talan. Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, får särskild dom ges över en av flera omständigheter, som var för sig är av omedelbar betydelse för 19

20 utgången, eller över hur en viss i målet uppkommen fråga, som främst angår rättstillämpningen, skall bedömas vid avgörande av saken. När särskild dom ges enligt denna paragraf, får rätten bestämma att målet i övrigt skall vila till dess domen har vunnit laga kraft. Lag (1990:443) Varumärkeslag (1960:644) 2 Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Lag (1994:1510) Varumärkeslagen (2010:1877) (VML) Enligt 2 kap. 8 4 p. VML får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan Upphovsrättslagen (1960:729) 50 Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) 1 första stycket FHL att med företagshemlighet avses sådan information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Med information skall enligt 1 andra stycket FHL förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form och enskilda personers 20

21 kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt. Det ställs inga krav på informationens kvalitet eller originalitet, och även förhållandevis triviala uppgifter kan utgöra företagshemligheter. Även information om idéer och projekt bör kunna betraktas som företagshemlighet, om det är viktigt att utvecklingsarbetet hålls hemligt (prop.1987/88:155 s. 12). Begreppet information har alltså en vidsträckt innebörd och det är i stället de övriga kriterierna i definitionen som sätter gränserna förvad som utgör en företagshemlighet (a. prop. s. 34). Enligt 6 FHL ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare som han i förtroende har fått del av i samband med en affärsförbindelse med denne ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. Av 9 1 st FHL framgår i sin tur att vid bestämmande av skadestånd enligt bl.a. 6 ska hänsyn tas även till dennes intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, s.k. allmänt skadestånd. I 10 FHL anges att talan om skadestånd får avse skada endast under de fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad. Den som har angripit en företagshemlighet enligt FHL kan av domstol förbjudas vid vite att utnyttja eller röja företagshemligheten, Vitesförbud 11 Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Vitesförbud får dock meddelas endast om ett utnyttjande eller röjande skulle vara obehörigt enligt Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 visar sannolika 21

22 skäl för att en företagshemlighet har angripits enligt denna lag och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta angreppet förringar värdet av företagshemligheten, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har förordnats. Därvid tillämpas 15 kap rättegångsbalken Inlösen m. m. 14 Har någon angripit en företagshemlighet enligt denna lag, kan domstol förordna att en handling eller ett föremål som han har i sin besittning och som innefattar hemligheten skall överlämnas till den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Om det finns skäl för det får domstolen förordna att överlämnandet skall ske mot lösen. Kan en handling eller ett föremål som innefattar en företagshemlighet inte utan olägenhet överlämnas enligt första stycket, får domstol förordna att handlingen eller föremålet skall förstöras eller ändras eller utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m. 4 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till 1. utebliven vinst, 2. vinst som den som har begått intrånget har gjort, 3. skada på varukännetecknets anseende, 4. ideell skada, och 5. rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. 22

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

Kärande: Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 STOCKHOLM

Kärande: Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 STOCKHOLM 2012-06-14 Ärende ANM 2010/2154 Handling Södertälje tingsrätt Box 348 151 24 Södertälje Ansökan om stämning Kärande: Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 STOCKHOLM Ombud: Jur. kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2013 Ö 2926-12 KLAGANDE EBN i Göteborg Aktiebolag, 556420-0680 Stålverksgatan 14 417 07 Göteborg Ombud: Advokat OW och advokat

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2003 T 2982-01 KLAGANDE Mast-Jägermeister Aktiengesellschaft, 7-15 Jägermeisterstrasse, DE-38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland Ombud: advokaten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 oktober 2005 Ö 4968-04 KLAGANDE Fila Sport S.p.A. Viale Cesare Battisti 26 13900 Biella Italien Ombud: Advokat SB MOTPART Maersk Sverige

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2011 T 1408-09 KLAGANDE NonStop Television 7.0 AB, (tidigare Games Network Sweden AB), 556701-4567 Döbelnsgatan 24 113 52 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 1 Aktbilaga 12 HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2010 Ö 2181-10 SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 2. Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 12-160 och 13-031 meddelad i Stockholm den 27 september 2013 PARTER Klagande Stockholm Globe Hotel Aktiebolag, 556455-3062 Arenaslingen 7, 121 77 Johanneshov Ombud:

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. J. S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM SVARANDE Millivanilli

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen och .

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Postadress

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:26 2008: Datum 2009-09-25 Dnr C 1/09 KÄRANDE AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 KÄRANDE Poolia AB, 556447-9912, Box 30081, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. Göran Starkebo och jur.kand. Susanne Ståhlberg, Albihns Stockholm AB, Box

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

BEVISFRÅGOR I VARUMÄRKESRÄTTSLIGA TVISTER

BEVISFRÅGOR I VARUMÄRKESRÄTTSLIGA TVISTER BEVISFRÅGOR I VARUMÄRKESRÄTTSLIGA TVISTER 15 mars 2013 Adam Brandt och Magdalena Fredlund ÖVERSIKT Bevisning av existens av rä.ghet Bevisning vid ogil3ghetstalan Bevisning vid förväxlingsbarhet Bevisning

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-26 763 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Elg & Catenacci Restauranger AB (org. nr. 556946-6609) Hornsbruksgatan 28 117 34 Stockholm INNEHAVARE Piotr R. SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) Mål nr meddelat i Stockholm den 29 januari 2003 Ö 4380-01 KLAGANDE 1. TV4 Aktiebolag, 556242-7152, Tegeluddsvägen 3, 115 79 STOCKHOLM 2. TV Spartacus Kommanditbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2012 Ö 2256-10 KLAGANDE ME Ombud: ST MOTPART Tylden & Co AS, 963963629 Postboks 4343 Nydalen NO-0402 Oslo Norge Ombud: Advokat

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer