DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, Valutavägen Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB Box Stockholm Svarande 1. Michael Montin, Kommendörsgatan Stockholm 2. Andreas Skönebrant, Folkungagatan Stockholm Ombud för båda: Förbundsjuristen Mats Sjöquist Mäklarsamfundet Juridik Box Solna Dok.Id SLUT 1. Tingsrätten avslår Claes Harryssons talan mot Michael Montin. 2. Med delvis bifall till käromålet förpliktar tingsrätten Andreas Skönebrant att till Claes Harrysson betala kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker. 3. Claes Harrysson ska ersätta Andreas Skönebrant och Michael Montin för deras gemensamma rättegångskostnad med kr, varav avser ombudsarvode. På beloppet ska löpa ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 4. Claes Harrysson ska därutöver betala kr till Andreas Skönebrant och kr till Michael Montin avseende egen rättegångskostnad, jämte ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

3 3 BAKGRUND Claes Harrysson ägde tidigare en bostadsrättslägenhet på två rum och kök belägen på Hornsgatan i Stockholm. Andreas Skönebrant och Michael Montin är båda mäklare. I oktober 2009 fick Andreas Skönebrant i uppdrag av Claes Harrysson att sälja dennes bostadsrättslägenhet på Hornsgatan. Den 17 november 2009 sålde Claes Harrysson bostadsrätten genom Andreas Skönebrants förmedling till Michael Montin. Priset var kr. Vid tillfället var Michael Montin verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i som mäklare. Ungefär två månader efter köpet sålde Michael Montin bostadsrätten vidare för kr. Michael Montin hade under sin tid som bostadsrättinnehavare vidtagit vissa renoveringsåtgärder samt även ändrat planlösningen i lägenheten till en trerummare. Det har nu uppkommit en tvist om försäljningen av Claes Harryssons bostadsrätt har skett i strid med 12 och 13 den tidigare fastighetsmäklarlagen (1995:400) (härefter benämnd fastighetsmäklarlagen). Tvist råder bl.a. om försäljningen lett till skada för Claes Harrysson samt om denna skada i så fall ska ersättas av Andreas Skönebrant och Michael Montin i enlighet med 20 nämnda lag. Tvist har även uppkommit om det mäklararvode som Claes Harrysson har betalat Andreas Skönebrant ska betalas tillbaka i enlighet med 23 fastighetsmäklarlagen. YRKANDEN M.M. Claes Harryson har yrkat att tingsrätten ska förplikta Andreas Skönebrant och Michael Montin att solidariskt till honom betala skadestånd med kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker.

4 4 Claes Harryson har vidare yrkat att tingsrätten ska förplikta Andreas Skönebrant att till honom betala kr avseende återbetalning av mäklararvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker. Andreas Skönebrant och Michael Montin har bestritt yrkandena. Ränteyrkandena har de dock vitsordat som skäliga i och för sig. Parterna har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader. GRUNDER M.M. Skadestånd Claes Harrysson I oktober 2009 fick Andreas Skönebrant i uppdrag av honom att sälja hans bostadsrättslägenhet. Genom Andreas Skönebrants förmedling såldes bostadsrätten till Michael Montin. Köpeavtalet träffades den 1 november 2009 och priset var kr. Vid tillfället var Michael Montin verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i. Ungefär två månader efter köpet sålde Michael Montin bostadsrätten vidare för kr. Andreas Skönebrant har vid uppdraget att försälja hans bostadsrätt brutit mot 12 och 13 i fastighetsmäklarlagen. Detta har skett enligt följande. 1) Andreas Skönebrant sålde bostadsrätten till en närstående. 2) Andreas Skönebrant har inte iakttagit god fastighetsmäklarsed eftersom han förmedlade bostadsrätten till en närstående till ett pris understigande marknadsvärdet samt då Andreas Skönebrant i övrigt inte har tillvaratagit hans intressen enligt följande.

5 5 a) Andreas Skönebrant höll en av visningarna på en udda tidpunkt, nämligen kl en söndag i oktober. b) Andreas Skönebrant har inte agerat aktivt för att få ett så högt pris som möjligt för lägenheten, exempelvis avrådde han honom från att renovera lägenheten och nämnde aldrig att man kunde ändra lägenhetens planlösning. c) Andreas Skönebrant som inte informerade honom om vilka som bjudit på lägenheten har agerat aktivt för att han skulle acceptera budet om kr och genom sitt handlande förmått honom att acceptera det budet. Ovanstående agerande har lett till skada för honom, vilken ska ersättas enligt 20 fastighetsmäklarlagen. Skadan om kr består i prisskillnaden mellan den köpeskilling som han själv fick för bostadsrätten och den köpeskilling som Michael Montin sålde bostadsrätten för, med avdrag om kr motsvarande de värdehöjande reparationer som genomfördes mellan försäljningarna. Michael Montin har brutit mot 12 fastighetsmäklarlagen genom att han inte har iakttagit god fastighetsmäklarsed. Michael Montin har brutit mot angiven lagregel då han både i samband med försäljningen av bostadsrättslägenheten och i samband med vidareförsäljningen ca två månader senare har agerat i samråd med Andreas Skönebrant. Samrådet har bestått i att Michael Montin aktivt har verkat för att han själv, som var närstående till Andreas Skönebrant, skulle få köpa bostadsrätten till ett underpris och för att bostadsrätten ca två månader senare skulle säljas vidare. Michael Montin tittade aldrig på lägenheten innan han köpte den, vilket ytterligare visar att han och Andreas Skönebrant har agerat i samråd. Michael Montins agerande i samråd med Andreas Skönebrant har inneburit dels att Michael Montin de facto har agerat som mäklare vid båda försäljningarna och därför var bunden av 12 fastighetsmäklarlagen, trots att han inte hade fått något försäljningsuppdrag, dels att Michael Montin brutit mot god fastighetsmäklarsed.

6 6 Michael Montin var närstående till Andreas Skönebrant eftersom han var verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i. Skadan om kr består även här i prisskillnaden mellan den köpeskilling som han själv fick för bostadsrätten och den köpeskilling som Michael Montin sålde bostadsrätten för, med avdrag om kr motsvarande de värdehöjande reparationer som genomfördes mellan försäljningarna. Andreas Skönebrant Skadeståndsyrkandet bestrids i första hand på den grunden att det inte uppkommit någon skada. Claes Harryssons lägenhet såldes inte till ett underpris. Ungefär en månad innan Claes Harrysson sålde sin lägenhet till Michael Montin hade två lägenheter i liknande skick sålts i samma bostadsrättsförening. Den ena lägenheten, nummer 1432, som var 63 kvadratmeter såldes för kr och den andra lägenheten, nummer 1433, som var 68 kvadratmeter såldes för kr. Det finns vidare inte någon skada eftersom köpeskillingen som Claes Harrysson fick översteg det högsta bud som tidigare hade lagts på bostadsrätten med kr. Claes Harrysson fick information om alla bud som lades i samband med visningarna. Den värdestegring som skedde mellan Claes Harryssons försäljning och Michael Montins försäljning berodde på omfattande renoveringsåtgärder i lägenheten och förändring av lägenhetens planlösning. Kostnaderna för denna renovering uppgick till kr. Den ändrade planlösningen innebar att lägenheten fick tre rum och kök istället för två rum och kök. Vidare berodde värdestegringen på en generell prisuppgång på bostadsmarknaden under perioden, att bostadsrättsföreningen förändrades från en oäkta till en äkta förening samt att det gått ytterligare tid sedan andra bostadsrätter i samma förening såldes, varför efterfrågan på en bostadsrätt i föreningen hade ökat.

7 7 Vid det andra försäljningstillfället såldes lägenheten innan visning eftersom den aktuelle köparen, Christian Masus, lade ett bud om kr under förutsättning att han fick köpa lägenheten innan visning. I andra hand bestrids skadeståndsyrkandet på den grunden att det saknas kausalitet mellan hans agerande och den skada som uppkommit. Detta mot bakgrund av att det var Claes Harrysson själv som uppgav att han var intresserad att sälja bostadsrätten för ett pris om kr. Det var även Claes Harrysson själv som valde att acceptera budet på detta belopp. Om förutsättningar för skadeståndsskyldighet i och för sig anses finnas görs i tredje hand gällande att skadeståndet i vart fall ska jämkas i första hand till noll kr av samma skäl som anförts under de första och andra bestridandegrunderna. För det fall tingsrätten anser att både han och Michael Montin är skadeståndsskyldiga bestrider han att de är solidariskt ansvariga Påståendena att han skulle ha agerat i strid med 12 och 13 fastighetsmäklarlagen bestrids vidare enligt följande. 1) Det vitsordas visserligen att Michael Montin var närstående till honom eftersom han vid tidpunkten för försäljningen av bostadsrätten var verkställande direktör för företaget där de båda arbetade. Det bestrids dock att den omständigheten i sig innebär att han har brutit mot 12 och 13 fastighetsmäklarlagen, detta eftersom han inte kände till att Michael Montin var verkställande direktör för företaget vid den tidpunkten. Han själv var av uppfattningen att Michael Montin endast var en arbetskollega, vilket han också upplyste Claes Harrysson om och mot detta framfördes inte några invändningar. 2) Det bestrids att bostadsrätten har sålts till ett pris understigande marknadsvärdet. Köpeskillingen som Claes Harrysson fick vid försäljningen översteg det högsta bud som tidigare lagts på bostadsrätten med kr.

8 8 3) Det bestrids vidare att han inte har iakttagit god fastighetsmäklarsed, detta enligt följande. a) Ett flertal olika visningar av lägenheten genomfördes och kl en söndag är ingen olämplig tid för visning. Claes Harrysson framförde aldrig någon synpunkt avseende tiden för visningen. b) Han har agerat aktivt för att få ett så högt pris som möjligt vid försäljningen. Marknadsföring har vidtagits i detta syfte både i tidningar och via webbplatsen Hemnet. Avseende frågan om renovering så diskuterade han och Claes Harrysson endast en kosmetisk renovering och han uttryckte då att en sådan renovering normalt bara ger en prisökning motsvarande de kostnader som lagts ner. En mer omfattande renovering var aldrig föremål för diskussion eftersom Claes Harrysson aldrig nämnde att han var intresserad av det. Han har inte heller haft någon skyldighet att föreslå omfattande renovering eller ändring av planlösning. c) Det var Claes Harrysson själv som accepterade budet på kr. Han har inte påverkat Claes Harrysson i någon riktning. Michael Montin Skadeståndskyldighet bestrids i första hand på den grunden att han inte haft något uppdrag eller vidtagit några åtgärder gentemot vare sig köpare eller säljare i det aktuella fallet och således inte har agerat såsom mäklare. Det har inte funnits något avtalsförhållanden mellan honom och Claes Harrysson och de har aldrig varit i kontakt med varandra. Han har således inte något skadeståndsrättsligt ansvar gentemot Claes Harrysson.

9 9 Han har inte heller agerat i samråd med Andreas Skönebrant. Han bestrider att han skulle ha vidtagit några åtgärder såsom mäklare i samband med den andra försäljningen av bostadsrätten. Det var en mäklare vid namn Peter Eriksén som skötte den andra affären, inte Andreas Skönebrant, varför han även av det skälet inte kan sägas ha agerat i samråd med Andreas Skönebrant. I andra hand bestrids att han agerat i strid med god fastighetsmäklarsed genom att köpa lägenheten. Det är riktigt att han var närstående till Andreas Skönebrant, men det innebär inte att han själv har gjort något felaktigt och omständigheten ska därför inte läggas honom till last. I tredje hand åberopas att det inte uppkommit någon skada i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin första bestridandegrund. I fjärde hand invänds att det saknas kausalitet mellan hans agerande och skadan i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin andra bestridandegrund. Under alla förhållanden ska skadeståndet i vart fall jämkas, i första hand till noll kr, i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin tredje bestridandegrund. För det fall tingsrätten anser att både han och Andreas Skönebrant är skadeståndsskyldiga bestrider han att de är solidariskt ansvariga. Mäklararvodet Claes Harrysson Andreas Skönebrant har genom sitt agerande såsom framgår av grunden för skadeståndsyrkandet åsidosatt sina skyldigheter gentemot honom som säljare. Andreas Skönebrant är därför återbetalningsskyldig för arvodet i enlighet med 23

10 10 fastighetsmäklarlagen. Åsidosättandet är sådant att det finns grund för återbetalning av hela mäklararvodet om kr. Andreas Skönebrant Det är riktigt att mäklararvodet uppgick till kr och att han fått detta belopp. Det saknas dock skäl för återbetalning enligt 23 fastighetsmäklarlagen. Det vitsordats visserligen att Michael Montin var närstående till honom på grund av att Michael Montin var verkställande direktör i det företag där han arbetade. Vid tidpunkten för försäljningen av bostadsrätten till Michael Montin kände han dock inte till att Michael Montin var verkställande direktör i företaget. Dessutom informerade han Claes Harrysson om att Michael Montin var verksam som mäklare i samma företag och Claes Harrysson hade inte någon att invända mot det. Att han under dessa förhållanden har sålt bostaden till närstående utgör inte grund för återbetalning. Det bestrids att han har sålt bostadsrätten till något underpris, i enlighet med vad som tidigare anförts avseende skadeståndsyrkandet. Claes Harrysson Andreas Skönebrant informerade inte honom att Michael Montin var verksam på samma företag. Det bestrids att Andreas Skönebrant saknade kännedom om att Michael Montin var verkställande direktör för företaget. UTREDNING Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Claes Harrysson, Andreas Skönebrant och Michael Montin har hörts under sanningsförsäkran.

11 11 På Claes Harryssons begäran har vittnesförhör hållits med Bo Strandberg som är bekant till Claes Harrysson, Leif Karlsson som tidigare var ledamot och kassör i bostadsrättsföreningen, Rickard Wennström som är snickare samt med Christian Masus som är den som köpte bostadsrätten av Michael Montin. På Andreas Skönebrants och Michael Montins begäran har partsakkunnigförhör hållits med Anders Alf som är fastighetsmäklare och med Petter Jonsson som är auktoriserad värderingsman. SKÄL Tillämplig lagstiftning Vid bedömningen av tvisten är den numera upphävda fastighetsmäklarlagen (1995:400) tillämplig. Bestämmelsen i 12 första stycket fastighetsmäklarlagen är en generalklausul och föreskriver att mäklaren ska iaktta alla de normer som faller under begreppet god fastighetsmäklarsed. I 13 fastighetsmäklarlagen finns ett förbud för en mäklare att förvärva en fastighet som han själv har fått i uppdrag att förmedla samt ett förbud att förmedla en fastighet till vissa kategorier av närstående personer. Vilka personer som är att betrakta som närstående enligt bestämmelsen är de som anges i 4 kap 3 konkurslagen (1987:672). Regeln syftar till att mäklarens ställning som opartisk mellanman inte ska rubbas. Bestämmelsen i 20 fastighetsmäklarlagen behandlar fastighetsmäklarens skadeståndsansvar och föreskriver att överträdelse av de normer som anges i berättigar till skadestånd, under förutsättning att övriga skadeståndsrättsliga rekvisit är uppfyllda.

12 12 I 23 fastighetsmäklarlagen föreskrivs att fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte om åsidosättandet varit av ringa betydelse. Skadestånd Det är ostridigt att Claes Harrysson genom Andreas Skönebrants förmedling har sålt sin bostadsrätt till Michael Montin den 17 november 2009 för kr samt att Michael Montin ca två månader senare sålde bostadsrätten vidare för kr. Claes Harrysson har gjort gällande att försäljningen skett i strid med 12 och 13 fastighetsmäklarlagen och att han lidit en ekonomisk skada uppgående till kr som enligt 20 fastighetsmäklarlagen ska ersättas av Andreas Skönebrant och Michael Montin. Enligt Claes Harrysson består skadan av mellanskillnaden mellan de två försäljningssummorna med avdrag för kostnader för vissa renoveringsåtgärder som Michael Montin låtit genomföra. För att Andreas Skönebrant och Michael Montin ska kunna förpliktas att betala skadestånd enligt 20 fastighetsmäklarlagen krävs alltså att överträdelse av de normer som anges i samma lag har skett samt att övriga skadeståndsrättsliga rekvisit är uppfyllda. En förutsättning är därmed att en ekonomisk skada har uppkommit. Både Andreas Skönebrant och Michael Montin har invänt att någon skada inte har uppkommit. Tingsrätten anser det lämpligt att pröva denna fråga först. Claes Harrysson har bevisbördan för att en ekonomisk skada har uppkommit. Någon bevislättnad för honom i egenskap av konsument kan inte anses finnas i detta avseende (se exempelvis Melin M, Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. 2 uppl s. 255 f).

13 13 Vid försäljningen av Claes Harryssons lägenhet genomförde Andreas Skönebrant fyra visningar. Enligt Andreas Skönebrant inkom bud från olika intressenter i november 2009 och enligt honom stannade budgivningen vid kr, vilket var ett pris som Claes Harrysson då inte kunde acceptera. Strax efter att budgivningen hade avstannat lade Michael Montin sitt bud om kr, vilket Claes Harrysson kom att acceptera. Priset som Michael Montin betalade för bostadsrättslägenheten översteg med denna beskrivning således det tidigare högsta budet vid budgivningen. Claes Harrysson har inte invänt mot de uppgifter som Andreas Skönebrant lämnat i denna del, men uppgett att han själv inte fick veta vilka budgivarna var. Tingsrätten saknar för sin del anledning att ifrågasätta Andreas Skönebrants uppgifter och utgår från dessa. När det gäller frågan om bostadsrätten har haft olika marknadsvärden vid det första och andra försäljningstillfället har Andreas Skönebrant och Michael Montin åberopat uppgifter av fastighetsmäklaren Anders Alf och den auktoriserade värderingsmannen Petter Jonsson. Båda har avgett skriftliga utlåtanden och hörts vid huvudförhandlingen. Enligt den bedömning som Anders Alf har gjort torde prisförändringen på lägenheten bero på i första hand ändring av planlösningen och i andra hand ytrenoveringen. Han har gjort en kalkyl där han angett en värdeökning på kr för den ändrade planlösningen, kr för renoveringen och kr på grund av en allmän uppgång på marknaden. Vad gäller förändringen av planlösningen har Anders Alf framhållit att denna innebar att även barnfamiljer kunde bli spekulanter, vilket medfört att en helt ny kundgrupp aktualiseras. Vidare har han uppgett att en total ytrenovering av en lägenhet kan beräknas ge en värdeökning om cirka kr. Anders Alf har vidare uppgett att marknaden på Södermalm gick upp cirka två procent under perioden mellan november 2009 och februari 2010 samt att man som säljare av en lägenhet normalt får mer betalt om man säljer i januari jämfört med november. Sammantaget har han gjort

14 14 bedömningen att priset kr inte direkt kan anses vara ett underpris samt att de nämnda faktorerna kan förklara en värdeökning upp till ca kr. Petter Jonsson har gjort den bedömningen att värdeökningen kan förklaras utifrån fyra faktorer, nämligen prisutveckling, skick och standard, planlösning samt andra omständigheter. Enligt honom kan prisutvecklingen på bostadsmarknaden under aktuell period i innerstan motsvara en prisökning på kr för lägenheten. Lägenhetens förändrade skick och standard kan enligt honom ge en värdeökning på kr. Den förändrade planlösningen kan enligt hans bedömning ha påverkat lägenhetens värde på två sätt. För det första menar han att lägenheten blev mer yteffektiv och för det andra att en ny grupp potentiella köpare kunde intressera sig för lägenheten. Petter Jonssons bedömning är att den nya planlösningen kan förklara en värdeökning om cirka kr. Den fjärde faktorn, andra omständigheter, innebär enligt Petter Jonsson att man kan få olika prisnoteringar vid försäljning av samma objekt beroende av slumpmässiga faktorer. Enligt Petter Jonsson kan man här kalkylera med en förändring på kr. Petter Jonssons slutsats är att en prisskillnad i storleksordningen kr är möjlig att förklara utifrån nämnda faktorer i det aktuella fallet. Enligt tingsrättens mening kan den åberopade sakkunnigbevisningen visserligen knappast anses ge en helt fullständig bild. Vissa synpunkter på de sakkunnigas bedömningar kan också i och för sig anses befogade. Det är i viss mån en brist att själva utgångspunkten för de sakkunnigas bedömningar är att förklara en värdehöjning. Varken Anders Alf eller Petter Jonsson har vidare sett lägenheten i verkligheten. Samtidigt har de båda sakkunniga fört liknande resonemang kring de aktuella värdepåverkande faktorerna och gett förklaringar kring dessa faktorer som framstår som väl underbyggda. Enligt tingsrättens bedömning ger den åberopade sakkunnigbevisningen i vart fall ett tydligt stöd för att de genomförda renoveringsåtgärderna, den ändrade planlösningen

15 15 samt prisutvecklingen kan förklara att det skiljer sig i pris mellan de två försäljningarna. Mot denna bevisning har inte Claes Harrysson förebringat någon utredning kring lägenhetens värde vid de olika försäljningstillfällena. Vad som framkommit om de andra lägenheter som sålts i fastigheten ger inte tingsrätten någon större vägledning för bedömningen. Sammanfattningsvis kan tingsrätten således konstatera att lägenheten visades vid fyra tillfällen inför Claes Harryssons försäljning, att det högsta bud som kunde fås efter visningarna uppgick till kr samt att det finns utredning från sakkunniga som anger att prisskillnaden mellan försäljningstillfällen kan förklaras av främst förändrad planlösning, renoveringsåtgärder och allmän prisutveckling på bostäder i området. Denna utredning talar med inte obetydlig styrka mot att Claes Harryssons lägenhet såldes till ett underpris i november Claes Harrysson har vidare anfört att skadan delvis uppkommit eftersom Andreas Skönebrant underlät att upplysa honom om hans möjligheter att före försäljningen renovera lägenheten och ändra planlösningen och på så sätt få ett högre pris. En sådan informations- eller rådgivningsskyldighet kan dock generellt inte anses ingå i ett mäklaruppdrag och således inte heller i det nu aktuella fallet. Mot denna bakgrund blir tingsrättens sammantagna bedömning att Claes Harrysson inte har påvisat att han lidit någon ekonomisk skada genom det sätt lägenheten kom att försäljas. Redan på denna grund saknas förutsättningar att bifalla Claes Harryssons skadeståndsyrkanden. Claes Harryssons yrkanden om skadestånd ska därför avslås. Mäklararvodet Enligt 13 fastighetsmäklarlagen får en fastighetsmäklare inte förmedla en fastighet till någon som är en sådan närstående som anges i 4 kap. 3 konkurslagen. Av den

16 16 aktuella bestämmelsen i konkurslagen framgår att den som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över gäldenären verksamhet, exempelvis den verkställande direktören, är att betrakta som närstående. Tingsrätten kan konstatera att Andreas Skönebrant vid tidpunkten för förmedlingsuppdraget att sälja Claes Harryssons bostadsrätt var anställd vid Mäklarhuset Innerstan AB och att Michael Montin var verkställande direktör för bolaget. Michael Montin var därför att betrakta som närstående till Andreas Skönebrant när lägenheten såldes till Michael Montin. Detta förhållande har också vitsordats av Andreas Skönebrant. Andreas Skönebrant har invänt att han vid den tidpunkten inte kände till att Michael Montin var verkställande direktör i bolaget. Med beaktande av de begränsningar som föreskrivs 13 fastighetsmäklarlagen har det dock ålegat Andreas Skönebrant att skaffa sig kännedom om vem som var verkställande direktör. Det krävs vidare inte någon försumlighet från mäklarens sida för att arvodet ska kunna sättas ned enligt 23 fastighetsmäklarlagen, utan endast att den avtalade tjänsten inte blivit korrekt utförd. Har tjänsten inte utförts på ett riktigt sätt ska heller inte full provision betalas ut, oavsett orsaken till detta. Det krävs inte heller att någon har lidit en skada för att nedsättning ska kunna ske av mäklarens arvode (se Melin M, Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. 2 uppl s. 323). Enligt tingsrättens mening är det uppenbart att Andreas Skönebrant har brutit mot 13 fastighetsmäklarlagen genom att sälja lägenheten till en närstående. Därigenom har han också åsidosatt sina skyldigheter gentemot Claes Harrysson. Det är dock inte visat i målet att Andreas Skönebrant på något annat påstått sätt har åsidosatt sina skyldigheter i samband med försäljningen. Bestämmelsen i 13 fastighetsmäklarlagen syftar till att mäklarens ställning som opartisk mellanman upprätthålls och Andreas Skönebrants agerande bör därför leda till

17 17 en nedsättning av mäklararvodet. En nedsättning med ca 30 procent framstår som rimlig i detta fall. Tingsrätten anser därför att ersättningen ska sättas ned från kr till kr. Andreas Skönebrant ska i enlighet med detta betala tillbaka kr till Claes Harrysson avseende mäklararvodet. Rättegångskostnader I tvisten mellan Claes Harrysson och Michael Montin är den senare vinnande part. Claes Harrysson är därför skyldig att ersätta Michael Montin för dennes rättegångskostnad. När det gäller Claes Harryssons talan mot Andreas Skönebrant har denna bifallits endast i mindre mån. Av det totalt yrkade beloppet på kr har tingsrätten dömt ut kr. I 18 kap 4 rättegångsbalken föreskrivs att om det finns flera yrkanden i samma mål och vinner parterna ömsom, ska vardera parten bära sin kostnad eller jämkad ersättning tillerkännas någon av dem. Kan kostnaderna för de olika yrkandena särskiljas ska ersättningsskyldigheten bestämmas efter detta. Vidare föreskrivs att om det en part tappat endast är av ringa betydelse, må han dock få full ersättning för sin kostnad. Den del av målet som krävt mest utredning är skadeståndsfrågan. Det är knappast möjligt att särskilja vissa kostnader som enbart hänförliga till mäklararvodet. Det som Andreas Skönebrant förlorat i målet är vidare endast av ringa betydelse i sammanhanget. Enligt tingsrättens mening ska Andreas Skönebrant därför tillerkännas full ersättning för sin rättegångskostnad. Andreas Skönebrant och Michael Montin har begärt ersättning med sammanlagt kr, varav kr avser ombudsarvode, för sin gemensamma

18 18 rättegångskostnad. Yrkat belopp framstår som skäligt med beaktande av den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Andreas Skönebrant och Michael Montin har vidare yrkat ersättning för deras inställelse vid huvudförhandlingen. Andreas Skönebrant har yrkat ersättning för kr avseende förlorad arbetsinkomst. Michael Montin har yrkat ersättning för sammanlagt kr, varav kr avser förlorad arbetsinkomst, kr avser kostnader för flygresa och kr avser kostnader för hotell. Kostnaderna framstår som skäliga. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV401). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 12 april Prövningstillstånd krävs. Anders Dereborg Gustaf Lindstedt Kim Lundström

19 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Bilaga Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upply s- ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 Sammanfattning Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet som hovmästare till att utföra serveringsarbete i sådan omfattning som

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr Avdelnings 2012-04-24 T 3987-10 Meddelad i Stockholm PARTER

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr Avdelnings 2012-04-24 T 3987-10 Meddelad i Stockholm PARTER STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr Avdelnings 2012-04-24 T 3987-10 Meddelad i Stockholm PARTER KÄRANDE OCH GENSVARANDE Bostadsrättsföreningen Storken 11, 716417-8613 Östermalmsgatan 79 4 tr ög 114 50 Stockholm

Läs mer