DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, Valutavägen Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB Box Stockholm Svarande 1. Michael Montin, Kommendörsgatan Stockholm 2. Andreas Skönebrant, Folkungagatan Stockholm Ombud för båda: Förbundsjuristen Mats Sjöquist Mäklarsamfundet Juridik Box Solna Dok.Id SLUT 1. Tingsrätten avslår Claes Harryssons talan mot Michael Montin. 2. Med delvis bifall till käromålet förpliktar tingsrätten Andreas Skönebrant att till Claes Harrysson betala kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker. 3. Claes Harrysson ska ersätta Andreas Skönebrant och Michael Montin för deras gemensamma rättegångskostnad med kr, varav avser ombudsarvode. På beloppet ska löpa ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 4. Claes Harrysson ska därutöver betala kr till Andreas Skönebrant och kr till Michael Montin avseende egen rättegångskostnad, jämte ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

3 3 BAKGRUND Claes Harrysson ägde tidigare en bostadsrättslägenhet på två rum och kök belägen på Hornsgatan i Stockholm. Andreas Skönebrant och Michael Montin är båda mäklare. I oktober 2009 fick Andreas Skönebrant i uppdrag av Claes Harrysson att sälja dennes bostadsrättslägenhet på Hornsgatan. Den 17 november 2009 sålde Claes Harrysson bostadsrätten genom Andreas Skönebrants förmedling till Michael Montin. Priset var kr. Vid tillfället var Michael Montin verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i som mäklare. Ungefär två månader efter köpet sålde Michael Montin bostadsrätten vidare för kr. Michael Montin hade under sin tid som bostadsrättinnehavare vidtagit vissa renoveringsåtgärder samt även ändrat planlösningen i lägenheten till en trerummare. Det har nu uppkommit en tvist om försäljningen av Claes Harryssons bostadsrätt har skett i strid med 12 och 13 den tidigare fastighetsmäklarlagen (1995:400) (härefter benämnd fastighetsmäklarlagen). Tvist råder bl.a. om försäljningen lett till skada för Claes Harrysson samt om denna skada i så fall ska ersättas av Andreas Skönebrant och Michael Montin i enlighet med 20 nämnda lag. Tvist har även uppkommit om det mäklararvode som Claes Harrysson har betalat Andreas Skönebrant ska betalas tillbaka i enlighet med 23 fastighetsmäklarlagen. YRKANDEN M.M. Claes Harryson har yrkat att tingsrätten ska förplikta Andreas Skönebrant och Michael Montin att solidariskt till honom betala skadestånd med kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker.

4 4 Claes Harryson har vidare yrkat att tingsrätten ska förplikta Andreas Skönebrant att till honom betala kr avseende återbetalning av mäklararvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker. Andreas Skönebrant och Michael Montin har bestritt yrkandena. Ränteyrkandena har de dock vitsordat som skäliga i och för sig. Parterna har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader. GRUNDER M.M. Skadestånd Claes Harrysson I oktober 2009 fick Andreas Skönebrant i uppdrag av honom att sälja hans bostadsrättslägenhet. Genom Andreas Skönebrants förmedling såldes bostadsrätten till Michael Montin. Köpeavtalet träffades den 1 november 2009 och priset var kr. Vid tillfället var Michael Montin verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i. Ungefär två månader efter köpet sålde Michael Montin bostadsrätten vidare för kr. Andreas Skönebrant har vid uppdraget att försälja hans bostadsrätt brutit mot 12 och 13 i fastighetsmäklarlagen. Detta har skett enligt följande. 1) Andreas Skönebrant sålde bostadsrätten till en närstående. 2) Andreas Skönebrant har inte iakttagit god fastighetsmäklarsed eftersom han förmedlade bostadsrätten till en närstående till ett pris understigande marknadsvärdet samt då Andreas Skönebrant i övrigt inte har tillvaratagit hans intressen enligt följande.

5 5 a) Andreas Skönebrant höll en av visningarna på en udda tidpunkt, nämligen kl en söndag i oktober. b) Andreas Skönebrant har inte agerat aktivt för att få ett så högt pris som möjligt för lägenheten, exempelvis avrådde han honom från att renovera lägenheten och nämnde aldrig att man kunde ändra lägenhetens planlösning. c) Andreas Skönebrant som inte informerade honom om vilka som bjudit på lägenheten har agerat aktivt för att han skulle acceptera budet om kr och genom sitt handlande förmått honom att acceptera det budet. Ovanstående agerande har lett till skada för honom, vilken ska ersättas enligt 20 fastighetsmäklarlagen. Skadan om kr består i prisskillnaden mellan den köpeskilling som han själv fick för bostadsrätten och den köpeskilling som Michael Montin sålde bostadsrätten för, med avdrag om kr motsvarande de värdehöjande reparationer som genomfördes mellan försäljningarna. Michael Montin har brutit mot 12 fastighetsmäklarlagen genom att han inte har iakttagit god fastighetsmäklarsed. Michael Montin har brutit mot angiven lagregel då han både i samband med försäljningen av bostadsrättslägenheten och i samband med vidareförsäljningen ca två månader senare har agerat i samråd med Andreas Skönebrant. Samrådet har bestått i att Michael Montin aktivt har verkat för att han själv, som var närstående till Andreas Skönebrant, skulle få köpa bostadsrätten till ett underpris och för att bostadsrätten ca två månader senare skulle säljas vidare. Michael Montin tittade aldrig på lägenheten innan han köpte den, vilket ytterligare visar att han och Andreas Skönebrant har agerat i samråd. Michael Montins agerande i samråd med Andreas Skönebrant har inneburit dels att Michael Montin de facto har agerat som mäklare vid båda försäljningarna och därför var bunden av 12 fastighetsmäklarlagen, trots att han inte hade fått något försäljningsuppdrag, dels att Michael Montin brutit mot god fastighetsmäklarsed.

6 6 Michael Montin var närstående till Andreas Skönebrant eftersom han var verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i. Skadan om kr består även här i prisskillnaden mellan den köpeskilling som han själv fick för bostadsrätten och den köpeskilling som Michael Montin sålde bostadsrätten för, med avdrag om kr motsvarande de värdehöjande reparationer som genomfördes mellan försäljningarna. Andreas Skönebrant Skadeståndsyrkandet bestrids i första hand på den grunden att det inte uppkommit någon skada. Claes Harryssons lägenhet såldes inte till ett underpris. Ungefär en månad innan Claes Harrysson sålde sin lägenhet till Michael Montin hade två lägenheter i liknande skick sålts i samma bostadsrättsförening. Den ena lägenheten, nummer 1432, som var 63 kvadratmeter såldes för kr och den andra lägenheten, nummer 1433, som var 68 kvadratmeter såldes för kr. Det finns vidare inte någon skada eftersom köpeskillingen som Claes Harrysson fick översteg det högsta bud som tidigare hade lagts på bostadsrätten med kr. Claes Harrysson fick information om alla bud som lades i samband med visningarna. Den värdestegring som skedde mellan Claes Harryssons försäljning och Michael Montins försäljning berodde på omfattande renoveringsåtgärder i lägenheten och förändring av lägenhetens planlösning. Kostnaderna för denna renovering uppgick till kr. Den ändrade planlösningen innebar att lägenheten fick tre rum och kök istället för två rum och kök. Vidare berodde värdestegringen på en generell prisuppgång på bostadsmarknaden under perioden, att bostadsrättsföreningen förändrades från en oäkta till en äkta förening samt att det gått ytterligare tid sedan andra bostadsrätter i samma förening såldes, varför efterfrågan på en bostadsrätt i föreningen hade ökat.

7 7 Vid det andra försäljningstillfället såldes lägenheten innan visning eftersom den aktuelle köparen, Christian Masus, lade ett bud om kr under förutsättning att han fick köpa lägenheten innan visning. I andra hand bestrids skadeståndsyrkandet på den grunden att det saknas kausalitet mellan hans agerande och den skada som uppkommit. Detta mot bakgrund av att det var Claes Harrysson själv som uppgav att han var intresserad att sälja bostadsrätten för ett pris om kr. Det var även Claes Harrysson själv som valde att acceptera budet på detta belopp. Om förutsättningar för skadeståndsskyldighet i och för sig anses finnas görs i tredje hand gällande att skadeståndet i vart fall ska jämkas i första hand till noll kr av samma skäl som anförts under de första och andra bestridandegrunderna. För det fall tingsrätten anser att både han och Michael Montin är skadeståndsskyldiga bestrider han att de är solidariskt ansvariga Påståendena att han skulle ha agerat i strid med 12 och 13 fastighetsmäklarlagen bestrids vidare enligt följande. 1) Det vitsordas visserligen att Michael Montin var närstående till honom eftersom han vid tidpunkten för försäljningen av bostadsrätten var verkställande direktör för företaget där de båda arbetade. Det bestrids dock att den omständigheten i sig innebär att han har brutit mot 12 och 13 fastighetsmäklarlagen, detta eftersom han inte kände till att Michael Montin var verkställande direktör för företaget vid den tidpunkten. Han själv var av uppfattningen att Michael Montin endast var en arbetskollega, vilket han också upplyste Claes Harrysson om och mot detta framfördes inte några invändningar. 2) Det bestrids att bostadsrätten har sålts till ett pris understigande marknadsvärdet. Köpeskillingen som Claes Harrysson fick vid försäljningen översteg det högsta bud som tidigare lagts på bostadsrätten med kr.

8 8 3) Det bestrids vidare att han inte har iakttagit god fastighetsmäklarsed, detta enligt följande. a) Ett flertal olika visningar av lägenheten genomfördes och kl en söndag är ingen olämplig tid för visning. Claes Harrysson framförde aldrig någon synpunkt avseende tiden för visningen. b) Han har agerat aktivt för att få ett så högt pris som möjligt vid försäljningen. Marknadsföring har vidtagits i detta syfte både i tidningar och via webbplatsen Hemnet. Avseende frågan om renovering så diskuterade han och Claes Harrysson endast en kosmetisk renovering och han uttryckte då att en sådan renovering normalt bara ger en prisökning motsvarande de kostnader som lagts ner. En mer omfattande renovering var aldrig föremål för diskussion eftersom Claes Harrysson aldrig nämnde att han var intresserad av det. Han har inte heller haft någon skyldighet att föreslå omfattande renovering eller ändring av planlösning. c) Det var Claes Harrysson själv som accepterade budet på kr. Han har inte påverkat Claes Harrysson i någon riktning. Michael Montin Skadeståndskyldighet bestrids i första hand på den grunden att han inte haft något uppdrag eller vidtagit några åtgärder gentemot vare sig köpare eller säljare i det aktuella fallet och således inte har agerat såsom mäklare. Det har inte funnits något avtalsförhållanden mellan honom och Claes Harrysson och de har aldrig varit i kontakt med varandra. Han har således inte något skadeståndsrättsligt ansvar gentemot Claes Harrysson.

9 9 Han har inte heller agerat i samråd med Andreas Skönebrant. Han bestrider att han skulle ha vidtagit några åtgärder såsom mäklare i samband med den andra försäljningen av bostadsrätten. Det var en mäklare vid namn Peter Eriksén som skötte den andra affären, inte Andreas Skönebrant, varför han även av det skälet inte kan sägas ha agerat i samråd med Andreas Skönebrant. I andra hand bestrids att han agerat i strid med god fastighetsmäklarsed genom att köpa lägenheten. Det är riktigt att han var närstående till Andreas Skönebrant, men det innebär inte att han själv har gjort något felaktigt och omständigheten ska därför inte läggas honom till last. I tredje hand åberopas att det inte uppkommit någon skada i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin första bestridandegrund. I fjärde hand invänds att det saknas kausalitet mellan hans agerande och skadan i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin andra bestridandegrund. Under alla förhållanden ska skadeståndet i vart fall jämkas, i första hand till noll kr, i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin tredje bestridandegrund. För det fall tingsrätten anser att både han och Andreas Skönebrant är skadeståndsskyldiga bestrider han att de är solidariskt ansvariga. Mäklararvodet Claes Harrysson Andreas Skönebrant har genom sitt agerande såsom framgår av grunden för skadeståndsyrkandet åsidosatt sina skyldigheter gentemot honom som säljare. Andreas Skönebrant är därför återbetalningsskyldig för arvodet i enlighet med 23

10 10 fastighetsmäklarlagen. Åsidosättandet är sådant att det finns grund för återbetalning av hela mäklararvodet om kr. Andreas Skönebrant Det är riktigt att mäklararvodet uppgick till kr och att han fått detta belopp. Det saknas dock skäl för återbetalning enligt 23 fastighetsmäklarlagen. Det vitsordats visserligen att Michael Montin var närstående till honom på grund av att Michael Montin var verkställande direktör i det företag där han arbetade. Vid tidpunkten för försäljningen av bostadsrätten till Michael Montin kände han dock inte till att Michael Montin var verkställande direktör i företaget. Dessutom informerade han Claes Harrysson om att Michael Montin var verksam som mäklare i samma företag och Claes Harrysson hade inte någon att invända mot det. Att han under dessa förhållanden har sålt bostaden till närstående utgör inte grund för återbetalning. Det bestrids att han har sålt bostadsrätten till något underpris, i enlighet med vad som tidigare anförts avseende skadeståndsyrkandet. Claes Harrysson Andreas Skönebrant informerade inte honom att Michael Montin var verksam på samma företag. Det bestrids att Andreas Skönebrant saknade kännedom om att Michael Montin var verkställande direktör för företaget. UTREDNING Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Claes Harrysson, Andreas Skönebrant och Michael Montin har hörts under sanningsförsäkran.

11 11 På Claes Harryssons begäran har vittnesförhör hållits med Bo Strandberg som är bekant till Claes Harrysson, Leif Karlsson som tidigare var ledamot och kassör i bostadsrättsföreningen, Rickard Wennström som är snickare samt med Christian Masus som är den som köpte bostadsrätten av Michael Montin. På Andreas Skönebrants och Michael Montins begäran har partsakkunnigförhör hållits med Anders Alf som är fastighetsmäklare och med Petter Jonsson som är auktoriserad värderingsman. SKÄL Tillämplig lagstiftning Vid bedömningen av tvisten är den numera upphävda fastighetsmäklarlagen (1995:400) tillämplig. Bestämmelsen i 12 första stycket fastighetsmäklarlagen är en generalklausul och föreskriver att mäklaren ska iaktta alla de normer som faller under begreppet god fastighetsmäklarsed. I 13 fastighetsmäklarlagen finns ett förbud för en mäklare att förvärva en fastighet som han själv har fått i uppdrag att förmedla samt ett förbud att förmedla en fastighet till vissa kategorier av närstående personer. Vilka personer som är att betrakta som närstående enligt bestämmelsen är de som anges i 4 kap 3 konkurslagen (1987:672). Regeln syftar till att mäklarens ställning som opartisk mellanman inte ska rubbas. Bestämmelsen i 20 fastighetsmäklarlagen behandlar fastighetsmäklarens skadeståndsansvar och föreskriver att överträdelse av de normer som anges i berättigar till skadestånd, under förutsättning att övriga skadeståndsrättsliga rekvisit är uppfyllda.

12 12 I 23 fastighetsmäklarlagen föreskrivs att fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte om åsidosättandet varit av ringa betydelse. Skadestånd Det är ostridigt att Claes Harrysson genom Andreas Skönebrants förmedling har sålt sin bostadsrätt till Michael Montin den 17 november 2009 för kr samt att Michael Montin ca två månader senare sålde bostadsrätten vidare för kr. Claes Harrysson har gjort gällande att försäljningen skett i strid med 12 och 13 fastighetsmäklarlagen och att han lidit en ekonomisk skada uppgående till kr som enligt 20 fastighetsmäklarlagen ska ersättas av Andreas Skönebrant och Michael Montin. Enligt Claes Harrysson består skadan av mellanskillnaden mellan de två försäljningssummorna med avdrag för kostnader för vissa renoveringsåtgärder som Michael Montin låtit genomföra. För att Andreas Skönebrant och Michael Montin ska kunna förpliktas att betala skadestånd enligt 20 fastighetsmäklarlagen krävs alltså att överträdelse av de normer som anges i samma lag har skett samt att övriga skadeståndsrättsliga rekvisit är uppfyllda. En förutsättning är därmed att en ekonomisk skada har uppkommit. Både Andreas Skönebrant och Michael Montin har invänt att någon skada inte har uppkommit. Tingsrätten anser det lämpligt att pröva denna fråga först. Claes Harrysson har bevisbördan för att en ekonomisk skada har uppkommit. Någon bevislättnad för honom i egenskap av konsument kan inte anses finnas i detta avseende (se exempelvis Melin M, Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. 2 uppl s. 255 f).

13 13 Vid försäljningen av Claes Harryssons lägenhet genomförde Andreas Skönebrant fyra visningar. Enligt Andreas Skönebrant inkom bud från olika intressenter i november 2009 och enligt honom stannade budgivningen vid kr, vilket var ett pris som Claes Harrysson då inte kunde acceptera. Strax efter att budgivningen hade avstannat lade Michael Montin sitt bud om kr, vilket Claes Harrysson kom att acceptera. Priset som Michael Montin betalade för bostadsrättslägenheten översteg med denna beskrivning således det tidigare högsta budet vid budgivningen. Claes Harrysson har inte invänt mot de uppgifter som Andreas Skönebrant lämnat i denna del, men uppgett att han själv inte fick veta vilka budgivarna var. Tingsrätten saknar för sin del anledning att ifrågasätta Andreas Skönebrants uppgifter och utgår från dessa. När det gäller frågan om bostadsrätten har haft olika marknadsvärden vid det första och andra försäljningstillfället har Andreas Skönebrant och Michael Montin åberopat uppgifter av fastighetsmäklaren Anders Alf och den auktoriserade värderingsmannen Petter Jonsson. Båda har avgett skriftliga utlåtanden och hörts vid huvudförhandlingen. Enligt den bedömning som Anders Alf har gjort torde prisförändringen på lägenheten bero på i första hand ändring av planlösningen och i andra hand ytrenoveringen. Han har gjort en kalkyl där han angett en värdeökning på kr för den ändrade planlösningen, kr för renoveringen och kr på grund av en allmän uppgång på marknaden. Vad gäller förändringen av planlösningen har Anders Alf framhållit att denna innebar att även barnfamiljer kunde bli spekulanter, vilket medfört att en helt ny kundgrupp aktualiseras. Vidare har han uppgett att en total ytrenovering av en lägenhet kan beräknas ge en värdeökning om cirka kr. Anders Alf har vidare uppgett att marknaden på Södermalm gick upp cirka två procent under perioden mellan november 2009 och februari 2010 samt att man som säljare av en lägenhet normalt får mer betalt om man säljer i januari jämfört med november. Sammantaget har han gjort

14 14 bedömningen att priset kr inte direkt kan anses vara ett underpris samt att de nämnda faktorerna kan förklara en värdeökning upp till ca kr. Petter Jonsson har gjort den bedömningen att värdeökningen kan förklaras utifrån fyra faktorer, nämligen prisutveckling, skick och standard, planlösning samt andra omständigheter. Enligt honom kan prisutvecklingen på bostadsmarknaden under aktuell period i innerstan motsvara en prisökning på kr för lägenheten. Lägenhetens förändrade skick och standard kan enligt honom ge en värdeökning på kr. Den förändrade planlösningen kan enligt hans bedömning ha påverkat lägenhetens värde på två sätt. För det första menar han att lägenheten blev mer yteffektiv och för det andra att en ny grupp potentiella köpare kunde intressera sig för lägenheten. Petter Jonssons bedömning är att den nya planlösningen kan förklara en värdeökning om cirka kr. Den fjärde faktorn, andra omständigheter, innebär enligt Petter Jonsson att man kan få olika prisnoteringar vid försäljning av samma objekt beroende av slumpmässiga faktorer. Enligt Petter Jonsson kan man här kalkylera med en förändring på kr. Petter Jonssons slutsats är att en prisskillnad i storleksordningen kr är möjlig att förklara utifrån nämnda faktorer i det aktuella fallet. Enligt tingsrättens mening kan den åberopade sakkunnigbevisningen visserligen knappast anses ge en helt fullständig bild. Vissa synpunkter på de sakkunnigas bedömningar kan också i och för sig anses befogade. Det är i viss mån en brist att själva utgångspunkten för de sakkunnigas bedömningar är att förklara en värdehöjning. Varken Anders Alf eller Petter Jonsson har vidare sett lägenheten i verkligheten. Samtidigt har de båda sakkunniga fört liknande resonemang kring de aktuella värdepåverkande faktorerna och gett förklaringar kring dessa faktorer som framstår som väl underbyggda. Enligt tingsrättens bedömning ger den åberopade sakkunnigbevisningen i vart fall ett tydligt stöd för att de genomförda renoveringsåtgärderna, den ändrade planlösningen

15 15 samt prisutvecklingen kan förklara att det skiljer sig i pris mellan de två försäljningarna. Mot denna bevisning har inte Claes Harrysson förebringat någon utredning kring lägenhetens värde vid de olika försäljningstillfällena. Vad som framkommit om de andra lägenheter som sålts i fastigheten ger inte tingsrätten någon större vägledning för bedömningen. Sammanfattningsvis kan tingsrätten således konstatera att lägenheten visades vid fyra tillfällen inför Claes Harryssons försäljning, att det högsta bud som kunde fås efter visningarna uppgick till kr samt att det finns utredning från sakkunniga som anger att prisskillnaden mellan försäljningstillfällen kan förklaras av främst förändrad planlösning, renoveringsåtgärder och allmän prisutveckling på bostäder i området. Denna utredning talar med inte obetydlig styrka mot att Claes Harryssons lägenhet såldes till ett underpris i november Claes Harrysson har vidare anfört att skadan delvis uppkommit eftersom Andreas Skönebrant underlät att upplysa honom om hans möjligheter att före försäljningen renovera lägenheten och ändra planlösningen och på så sätt få ett högre pris. En sådan informations- eller rådgivningsskyldighet kan dock generellt inte anses ingå i ett mäklaruppdrag och således inte heller i det nu aktuella fallet. Mot denna bakgrund blir tingsrättens sammantagna bedömning att Claes Harrysson inte har påvisat att han lidit någon ekonomisk skada genom det sätt lägenheten kom att försäljas. Redan på denna grund saknas förutsättningar att bifalla Claes Harryssons skadeståndsyrkanden. Claes Harryssons yrkanden om skadestånd ska därför avslås. Mäklararvodet Enligt 13 fastighetsmäklarlagen får en fastighetsmäklare inte förmedla en fastighet till någon som är en sådan närstående som anges i 4 kap. 3 konkurslagen. Av den

16 16 aktuella bestämmelsen i konkurslagen framgår att den som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över gäldenären verksamhet, exempelvis den verkställande direktören, är att betrakta som närstående. Tingsrätten kan konstatera att Andreas Skönebrant vid tidpunkten för förmedlingsuppdraget att sälja Claes Harryssons bostadsrätt var anställd vid Mäklarhuset Innerstan AB och att Michael Montin var verkställande direktör för bolaget. Michael Montin var därför att betrakta som närstående till Andreas Skönebrant när lägenheten såldes till Michael Montin. Detta förhållande har också vitsordats av Andreas Skönebrant. Andreas Skönebrant har invänt att han vid den tidpunkten inte kände till att Michael Montin var verkställande direktör i bolaget. Med beaktande av de begränsningar som föreskrivs 13 fastighetsmäklarlagen har det dock ålegat Andreas Skönebrant att skaffa sig kännedom om vem som var verkställande direktör. Det krävs vidare inte någon försumlighet från mäklarens sida för att arvodet ska kunna sättas ned enligt 23 fastighetsmäklarlagen, utan endast att den avtalade tjänsten inte blivit korrekt utförd. Har tjänsten inte utförts på ett riktigt sätt ska heller inte full provision betalas ut, oavsett orsaken till detta. Det krävs inte heller att någon har lidit en skada för att nedsättning ska kunna ske av mäklarens arvode (se Melin M, Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. 2 uppl s. 323). Enligt tingsrättens mening är det uppenbart att Andreas Skönebrant har brutit mot 13 fastighetsmäklarlagen genom att sälja lägenheten till en närstående. Därigenom har han också åsidosatt sina skyldigheter gentemot Claes Harrysson. Det är dock inte visat i målet att Andreas Skönebrant på något annat påstått sätt har åsidosatt sina skyldigheter i samband med försäljningen. Bestämmelsen i 13 fastighetsmäklarlagen syftar till att mäklarens ställning som opartisk mellanman upprätthålls och Andreas Skönebrants agerande bör därför leda till

17 17 en nedsättning av mäklararvodet. En nedsättning med ca 30 procent framstår som rimlig i detta fall. Tingsrätten anser därför att ersättningen ska sättas ned från kr till kr. Andreas Skönebrant ska i enlighet med detta betala tillbaka kr till Claes Harrysson avseende mäklararvodet. Rättegångskostnader I tvisten mellan Claes Harrysson och Michael Montin är den senare vinnande part. Claes Harrysson är därför skyldig att ersätta Michael Montin för dennes rättegångskostnad. När det gäller Claes Harryssons talan mot Andreas Skönebrant har denna bifallits endast i mindre mån. Av det totalt yrkade beloppet på kr har tingsrätten dömt ut kr. I 18 kap 4 rättegångsbalken föreskrivs att om det finns flera yrkanden i samma mål och vinner parterna ömsom, ska vardera parten bära sin kostnad eller jämkad ersättning tillerkännas någon av dem. Kan kostnaderna för de olika yrkandena särskiljas ska ersättningsskyldigheten bestämmas efter detta. Vidare föreskrivs att om det en part tappat endast är av ringa betydelse, må han dock få full ersättning för sin kostnad. Den del av målet som krävt mest utredning är skadeståndsfrågan. Det är knappast möjligt att särskilja vissa kostnader som enbart hänförliga till mäklararvodet. Det som Andreas Skönebrant förlorat i målet är vidare endast av ringa betydelse i sammanhanget. Enligt tingsrättens mening ska Andreas Skönebrant därför tillerkännas full ersättning för sin rättegångskostnad. Andreas Skönebrant och Michael Montin har begärt ersättning med sammanlagt kr, varav kr avser ombudsarvode, för sin gemensamma

18 18 rättegångskostnad. Yrkat belopp framstår som skäligt med beaktande av den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Andreas Skönebrant och Michael Montin har vidare yrkat ersättning för deras inställelse vid huvudförhandlingen. Andreas Skönebrant har yrkat ersättning för kr avseende förlorad arbetsinkomst. Michael Montin har yrkat ersättning för sammanlagt kr, varav kr avser förlorad arbetsinkomst, kr avser kostnader för flygresa och kr avser kostnader för hotell. Kostnaderna framstår som skäliga. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV401). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 12 april Prövningstillstånd krävs. Anders Dereborg Gustaf Lindstedt Kim Lundström

19 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Bilaga Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upply s- ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr Kärande 1. A.C.E. European Group Ltd. HRB 58029 Lurgialle 10 60439 Frankfurt am Main 2. Allianz Global Corporate & Specialty, HRB 20312 Königstrasse 28 80802 München

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2012-10-24 Meddelad i Skövde. Per MIKAEL Andersson med firma M. Andersson Gatuköket, 650831-5931 Dragaregränd 5 B 541 70 Skövde

2012-10-24 Meddelad i Skövde. Per MIKAEL Andersson med firma M. Andersson Gatuköket, 650831-5931 Dragaregränd 5 B 541 70 Skövde 1 Meddelad i Skövde Mål nr PA R T E R K Ä R A ND E Per MIKAEL Andersson med firma M. Andersson Gatuköket, 650831-5931 Dragaregränd 5 B 541 70 Skövde Ombud: Jur.kand. Sebastian Scheiman Centrum för rättvisa

Läs mer

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr T 7268-10 Meddelad i Stockholm PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm SVARANDE

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg 1 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg Mål nr Ombud: Processföraren Anna Rosenmüller Nordlander

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-04-14 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1376-15 KLAGANDE 1. Jan Engholm Hov Säby 107 592 92 Vadstena 2. Lars Engholm Hov Säby 111 592 92 Vadstena MOTPART

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr.

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr. 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PA R T E R Å klagare Kammaråklagare Anne-Marie Nyholm Norrorts åklagarkammare i Stockholm Motpart Alex Matservice AB, 556679-8590 Gökvägen 6 185 34 Vaxholm Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

DOM Meddelad i Mora

DOM Meddelad i Mora 1 Meddelad i Mora Mål nr PARTER Kärande Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, 556864-6284 Box 25 782 21 Malung Ombud Jur.kand. Jakob Stigsson Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Svarande Lima Jordägande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund 1 Meddelad i Östersund Mål nr PARTER KÄRANDE Rolf PETER Johansson, 590406-8219 Blåhammarvägen 60 Lgh 8030 831 72 Östersund Ombud: Niclas Sundell c/o Hyresgästföreningen Region Norrland Götgatan 4 903 27

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-01-31 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 12054-16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Vänerflytt AB, 559028-3650 Östra Bangatan 31 693 30 Degerfors

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Voice the Brand Liberation Company AB, 556312-4741 c/o Proventus AB Box 1719 111 87 Stockholm Ombud: advokat Fredrik Elmér och advokat Frida Engzell Nord &

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-12-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3050-15 KLAGANDE L.Y.X by T Cosmetics AB, 556788-6196, Box 10422, 137 22 Västerhaninge Ombud: Advokaten Nicklas

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr VÄSTRA SVERIGE 2013-02-21 T 5151-11 Avdelning 2 Göteborg Rotel 24 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-10-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 3993-14 KLAGANDE 1. Monica Lööf, Fylkesvägen 15, 174 46 Sundbyberg 2. Sven Malmros, Fylkesvägen 15, 174 46 Sundbyberg

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

BESLUT 2012-08-22 Stockholm

BESLUT 2012-08-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 BESLUT 2012-08-22 Stockholm Mål nr F 2774-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-03-02

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-10-21 meddelad i Nacka strand Mål nr P 4477-16 KLAGANDE EJSelenkonsult AB Genetikvägen 11 B 756 51 Uppsala MOTPART Uppsala kommun 753 75 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Angela Weber, 510810-9322 Norrtullsgatan 27 B Lgh 1501 113 27 Stockholm Ombud: Jur. kand. Lars Alvestrand Alterego & Partners Kungsgatan 33, XIII 111 56 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer