DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, Valutavägen Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB Box Stockholm Svarande 1. Michael Montin, Kommendörsgatan Stockholm 2. Andreas Skönebrant, Folkungagatan Stockholm Ombud för båda: Förbundsjuristen Mats Sjöquist Mäklarsamfundet Juridik Box Solna Dok.Id SLUT 1. Tingsrätten avslår Claes Harryssons talan mot Michael Montin. 2. Med delvis bifall till käromålet förpliktar tingsrätten Andreas Skönebrant att till Claes Harrysson betala kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker. 3. Claes Harrysson ska ersätta Andreas Skönebrant och Michael Montin för deras gemensamma rättegångskostnad med kr, varav avser ombudsarvode. På beloppet ska löpa ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 4. Claes Harrysson ska därutöver betala kr till Andreas Skönebrant och kr till Michael Montin avseende egen rättegångskostnad, jämte ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

3 3 BAKGRUND Claes Harrysson ägde tidigare en bostadsrättslägenhet på två rum och kök belägen på Hornsgatan i Stockholm. Andreas Skönebrant och Michael Montin är båda mäklare. I oktober 2009 fick Andreas Skönebrant i uppdrag av Claes Harrysson att sälja dennes bostadsrättslägenhet på Hornsgatan. Den 17 november 2009 sålde Claes Harrysson bostadsrätten genom Andreas Skönebrants förmedling till Michael Montin. Priset var kr. Vid tillfället var Michael Montin verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i som mäklare. Ungefär två månader efter köpet sålde Michael Montin bostadsrätten vidare för kr. Michael Montin hade under sin tid som bostadsrättinnehavare vidtagit vissa renoveringsåtgärder samt även ändrat planlösningen i lägenheten till en trerummare. Det har nu uppkommit en tvist om försäljningen av Claes Harryssons bostadsrätt har skett i strid med 12 och 13 den tidigare fastighetsmäklarlagen (1995:400) (härefter benämnd fastighetsmäklarlagen). Tvist råder bl.a. om försäljningen lett till skada för Claes Harrysson samt om denna skada i så fall ska ersättas av Andreas Skönebrant och Michael Montin i enlighet med 20 nämnda lag. Tvist har även uppkommit om det mäklararvode som Claes Harrysson har betalat Andreas Skönebrant ska betalas tillbaka i enlighet med 23 fastighetsmäklarlagen. YRKANDEN M.M. Claes Harryson har yrkat att tingsrätten ska förplikta Andreas Skönebrant och Michael Montin att solidariskt till honom betala skadestånd med kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker.

4 4 Claes Harryson har vidare yrkat att tingsrätten ska förplikta Andreas Skönebrant att till honom betala kr avseende återbetalning av mäklararvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 21 november 2011 till dess betalning sker. Andreas Skönebrant och Michael Montin har bestritt yrkandena. Ränteyrkandena har de dock vitsordat som skäliga i och för sig. Parterna har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader. GRUNDER M.M. Skadestånd Claes Harrysson I oktober 2009 fick Andreas Skönebrant i uppdrag av honom att sälja hans bostadsrättslägenhet. Genom Andreas Skönebrants förmedling såldes bostadsrätten till Michael Montin. Köpeavtalet träffades den 1 november 2009 och priset var kr. Vid tillfället var Michael Montin verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i. Ungefär två månader efter köpet sålde Michael Montin bostadsrätten vidare för kr. Andreas Skönebrant har vid uppdraget att försälja hans bostadsrätt brutit mot 12 och 13 i fastighetsmäklarlagen. Detta har skett enligt följande. 1) Andreas Skönebrant sålde bostadsrätten till en närstående. 2) Andreas Skönebrant har inte iakttagit god fastighetsmäklarsed eftersom han förmedlade bostadsrätten till en närstående till ett pris understigande marknadsvärdet samt då Andreas Skönebrant i övrigt inte har tillvaratagit hans intressen enligt följande.

5 5 a) Andreas Skönebrant höll en av visningarna på en udda tidpunkt, nämligen kl en söndag i oktober. b) Andreas Skönebrant har inte agerat aktivt för att få ett så högt pris som möjligt för lägenheten, exempelvis avrådde han honom från att renovera lägenheten och nämnde aldrig att man kunde ändra lägenhetens planlösning. c) Andreas Skönebrant som inte informerade honom om vilka som bjudit på lägenheten har agerat aktivt för att han skulle acceptera budet om kr och genom sitt handlande förmått honom att acceptera det budet. Ovanstående agerande har lett till skada för honom, vilken ska ersättas enligt 20 fastighetsmäklarlagen. Skadan om kr består i prisskillnaden mellan den köpeskilling som han själv fick för bostadsrätten och den köpeskilling som Michael Montin sålde bostadsrätten för, med avdrag om kr motsvarande de värdehöjande reparationer som genomfördes mellan försäljningarna. Michael Montin har brutit mot 12 fastighetsmäklarlagen genom att han inte har iakttagit god fastighetsmäklarsed. Michael Montin har brutit mot angiven lagregel då han både i samband med försäljningen av bostadsrättslägenheten och i samband med vidareförsäljningen ca två månader senare har agerat i samråd med Andreas Skönebrant. Samrådet har bestått i att Michael Montin aktivt har verkat för att han själv, som var närstående till Andreas Skönebrant, skulle få köpa bostadsrätten till ett underpris och för att bostadsrätten ca två månader senare skulle säljas vidare. Michael Montin tittade aldrig på lägenheten innan han köpte den, vilket ytterligare visar att han och Andreas Skönebrant har agerat i samråd. Michael Montins agerande i samråd med Andreas Skönebrant har inneburit dels att Michael Montin de facto har agerat som mäklare vid båda försäljningarna och därför var bunden av 12 fastighetsmäklarlagen, trots att han inte hade fått något försäljningsuppdrag, dels att Michael Montin brutit mot god fastighetsmäklarsed.

6 6 Michael Montin var närstående till Andreas Skönebrant eftersom han var verkställande direktör för det mäklarföretag som Andreas Skönebrant arbetade i. Skadan om kr består även här i prisskillnaden mellan den köpeskilling som han själv fick för bostadsrätten och den köpeskilling som Michael Montin sålde bostadsrätten för, med avdrag om kr motsvarande de värdehöjande reparationer som genomfördes mellan försäljningarna. Andreas Skönebrant Skadeståndsyrkandet bestrids i första hand på den grunden att det inte uppkommit någon skada. Claes Harryssons lägenhet såldes inte till ett underpris. Ungefär en månad innan Claes Harrysson sålde sin lägenhet till Michael Montin hade två lägenheter i liknande skick sålts i samma bostadsrättsförening. Den ena lägenheten, nummer 1432, som var 63 kvadratmeter såldes för kr och den andra lägenheten, nummer 1433, som var 68 kvadratmeter såldes för kr. Det finns vidare inte någon skada eftersom köpeskillingen som Claes Harrysson fick översteg det högsta bud som tidigare hade lagts på bostadsrätten med kr. Claes Harrysson fick information om alla bud som lades i samband med visningarna. Den värdestegring som skedde mellan Claes Harryssons försäljning och Michael Montins försäljning berodde på omfattande renoveringsåtgärder i lägenheten och förändring av lägenhetens planlösning. Kostnaderna för denna renovering uppgick till kr. Den ändrade planlösningen innebar att lägenheten fick tre rum och kök istället för två rum och kök. Vidare berodde värdestegringen på en generell prisuppgång på bostadsmarknaden under perioden, att bostadsrättsföreningen förändrades från en oäkta till en äkta förening samt att det gått ytterligare tid sedan andra bostadsrätter i samma förening såldes, varför efterfrågan på en bostadsrätt i föreningen hade ökat.

7 7 Vid det andra försäljningstillfället såldes lägenheten innan visning eftersom den aktuelle köparen, Christian Masus, lade ett bud om kr under förutsättning att han fick köpa lägenheten innan visning. I andra hand bestrids skadeståndsyrkandet på den grunden att det saknas kausalitet mellan hans agerande och den skada som uppkommit. Detta mot bakgrund av att det var Claes Harrysson själv som uppgav att han var intresserad att sälja bostadsrätten för ett pris om kr. Det var även Claes Harrysson själv som valde att acceptera budet på detta belopp. Om förutsättningar för skadeståndsskyldighet i och för sig anses finnas görs i tredje hand gällande att skadeståndet i vart fall ska jämkas i första hand till noll kr av samma skäl som anförts under de första och andra bestridandegrunderna. För det fall tingsrätten anser att både han och Michael Montin är skadeståndsskyldiga bestrider han att de är solidariskt ansvariga Påståendena att han skulle ha agerat i strid med 12 och 13 fastighetsmäklarlagen bestrids vidare enligt följande. 1) Det vitsordas visserligen att Michael Montin var närstående till honom eftersom han vid tidpunkten för försäljningen av bostadsrätten var verkställande direktör för företaget där de båda arbetade. Det bestrids dock att den omständigheten i sig innebär att han har brutit mot 12 och 13 fastighetsmäklarlagen, detta eftersom han inte kände till att Michael Montin var verkställande direktör för företaget vid den tidpunkten. Han själv var av uppfattningen att Michael Montin endast var en arbetskollega, vilket han också upplyste Claes Harrysson om och mot detta framfördes inte några invändningar. 2) Det bestrids att bostadsrätten har sålts till ett pris understigande marknadsvärdet. Köpeskillingen som Claes Harrysson fick vid försäljningen översteg det högsta bud som tidigare lagts på bostadsrätten med kr.

8 8 3) Det bestrids vidare att han inte har iakttagit god fastighetsmäklarsed, detta enligt följande. a) Ett flertal olika visningar av lägenheten genomfördes och kl en söndag är ingen olämplig tid för visning. Claes Harrysson framförde aldrig någon synpunkt avseende tiden för visningen. b) Han har agerat aktivt för att få ett så högt pris som möjligt vid försäljningen. Marknadsföring har vidtagits i detta syfte både i tidningar och via webbplatsen Hemnet. Avseende frågan om renovering så diskuterade han och Claes Harrysson endast en kosmetisk renovering och han uttryckte då att en sådan renovering normalt bara ger en prisökning motsvarande de kostnader som lagts ner. En mer omfattande renovering var aldrig föremål för diskussion eftersom Claes Harrysson aldrig nämnde att han var intresserad av det. Han har inte heller haft någon skyldighet att föreslå omfattande renovering eller ändring av planlösning. c) Det var Claes Harrysson själv som accepterade budet på kr. Han har inte påverkat Claes Harrysson i någon riktning. Michael Montin Skadeståndskyldighet bestrids i första hand på den grunden att han inte haft något uppdrag eller vidtagit några åtgärder gentemot vare sig köpare eller säljare i det aktuella fallet och således inte har agerat såsom mäklare. Det har inte funnits något avtalsförhållanden mellan honom och Claes Harrysson och de har aldrig varit i kontakt med varandra. Han har således inte något skadeståndsrättsligt ansvar gentemot Claes Harrysson.

9 9 Han har inte heller agerat i samråd med Andreas Skönebrant. Han bestrider att han skulle ha vidtagit några åtgärder såsom mäklare i samband med den andra försäljningen av bostadsrätten. Det var en mäklare vid namn Peter Eriksén som skötte den andra affären, inte Andreas Skönebrant, varför han även av det skälet inte kan sägas ha agerat i samråd med Andreas Skönebrant. I andra hand bestrids att han agerat i strid med god fastighetsmäklarsed genom att köpa lägenheten. Det är riktigt att han var närstående till Andreas Skönebrant, men det innebär inte att han själv har gjort något felaktigt och omständigheten ska därför inte läggas honom till last. I tredje hand åberopas att det inte uppkommit någon skada i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin första bestridandegrund. I fjärde hand invänds att det saknas kausalitet mellan hans agerande och skadan i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin andra bestridandegrund. Under alla förhållanden ska skadeståndet i vart fall jämkas, i första hand till noll kr, i enlighet med vad Andreas Skönebrant har anfört under sin tredje bestridandegrund. För det fall tingsrätten anser att både han och Andreas Skönebrant är skadeståndsskyldiga bestrider han att de är solidariskt ansvariga. Mäklararvodet Claes Harrysson Andreas Skönebrant har genom sitt agerande såsom framgår av grunden för skadeståndsyrkandet åsidosatt sina skyldigheter gentemot honom som säljare. Andreas Skönebrant är därför återbetalningsskyldig för arvodet i enlighet med 23

10 10 fastighetsmäklarlagen. Åsidosättandet är sådant att det finns grund för återbetalning av hela mäklararvodet om kr. Andreas Skönebrant Det är riktigt att mäklararvodet uppgick till kr och att han fått detta belopp. Det saknas dock skäl för återbetalning enligt 23 fastighetsmäklarlagen. Det vitsordats visserligen att Michael Montin var närstående till honom på grund av att Michael Montin var verkställande direktör i det företag där han arbetade. Vid tidpunkten för försäljningen av bostadsrätten till Michael Montin kände han dock inte till att Michael Montin var verkställande direktör i företaget. Dessutom informerade han Claes Harrysson om att Michael Montin var verksam som mäklare i samma företag och Claes Harrysson hade inte någon att invända mot det. Att han under dessa förhållanden har sålt bostaden till närstående utgör inte grund för återbetalning. Det bestrids att han har sålt bostadsrätten till något underpris, i enlighet med vad som tidigare anförts avseende skadeståndsyrkandet. Claes Harrysson Andreas Skönebrant informerade inte honom att Michael Montin var verksam på samma företag. Det bestrids att Andreas Skönebrant saknade kännedom om att Michael Montin var verkställande direktör för företaget. UTREDNING Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Claes Harrysson, Andreas Skönebrant och Michael Montin har hörts under sanningsförsäkran.

11 11 På Claes Harryssons begäran har vittnesförhör hållits med Bo Strandberg som är bekant till Claes Harrysson, Leif Karlsson som tidigare var ledamot och kassör i bostadsrättsföreningen, Rickard Wennström som är snickare samt med Christian Masus som är den som köpte bostadsrätten av Michael Montin. På Andreas Skönebrants och Michael Montins begäran har partsakkunnigförhör hållits med Anders Alf som är fastighetsmäklare och med Petter Jonsson som är auktoriserad värderingsman. SKÄL Tillämplig lagstiftning Vid bedömningen av tvisten är den numera upphävda fastighetsmäklarlagen (1995:400) tillämplig. Bestämmelsen i 12 första stycket fastighetsmäklarlagen är en generalklausul och föreskriver att mäklaren ska iaktta alla de normer som faller under begreppet god fastighetsmäklarsed. I 13 fastighetsmäklarlagen finns ett förbud för en mäklare att förvärva en fastighet som han själv har fått i uppdrag att förmedla samt ett förbud att förmedla en fastighet till vissa kategorier av närstående personer. Vilka personer som är att betrakta som närstående enligt bestämmelsen är de som anges i 4 kap 3 konkurslagen (1987:672). Regeln syftar till att mäklarens ställning som opartisk mellanman inte ska rubbas. Bestämmelsen i 20 fastighetsmäklarlagen behandlar fastighetsmäklarens skadeståndsansvar och föreskriver att överträdelse av de normer som anges i berättigar till skadestånd, under förutsättning att övriga skadeståndsrättsliga rekvisit är uppfyllda.

12 12 I 23 fastighetsmäklarlagen föreskrivs att fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte om åsidosättandet varit av ringa betydelse. Skadestånd Det är ostridigt att Claes Harrysson genom Andreas Skönebrants förmedling har sålt sin bostadsrätt till Michael Montin den 17 november 2009 för kr samt att Michael Montin ca två månader senare sålde bostadsrätten vidare för kr. Claes Harrysson har gjort gällande att försäljningen skett i strid med 12 och 13 fastighetsmäklarlagen och att han lidit en ekonomisk skada uppgående till kr som enligt 20 fastighetsmäklarlagen ska ersättas av Andreas Skönebrant och Michael Montin. Enligt Claes Harrysson består skadan av mellanskillnaden mellan de två försäljningssummorna med avdrag för kostnader för vissa renoveringsåtgärder som Michael Montin låtit genomföra. För att Andreas Skönebrant och Michael Montin ska kunna förpliktas att betala skadestånd enligt 20 fastighetsmäklarlagen krävs alltså att överträdelse av de normer som anges i samma lag har skett samt att övriga skadeståndsrättsliga rekvisit är uppfyllda. En förutsättning är därmed att en ekonomisk skada har uppkommit. Både Andreas Skönebrant och Michael Montin har invänt att någon skada inte har uppkommit. Tingsrätten anser det lämpligt att pröva denna fråga först. Claes Harrysson har bevisbördan för att en ekonomisk skada har uppkommit. Någon bevislättnad för honom i egenskap av konsument kan inte anses finnas i detta avseende (se exempelvis Melin M, Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. 2 uppl s. 255 f).

13 13 Vid försäljningen av Claes Harryssons lägenhet genomförde Andreas Skönebrant fyra visningar. Enligt Andreas Skönebrant inkom bud från olika intressenter i november 2009 och enligt honom stannade budgivningen vid kr, vilket var ett pris som Claes Harrysson då inte kunde acceptera. Strax efter att budgivningen hade avstannat lade Michael Montin sitt bud om kr, vilket Claes Harrysson kom att acceptera. Priset som Michael Montin betalade för bostadsrättslägenheten översteg med denna beskrivning således det tidigare högsta budet vid budgivningen. Claes Harrysson har inte invänt mot de uppgifter som Andreas Skönebrant lämnat i denna del, men uppgett att han själv inte fick veta vilka budgivarna var. Tingsrätten saknar för sin del anledning att ifrågasätta Andreas Skönebrants uppgifter och utgår från dessa. När det gäller frågan om bostadsrätten har haft olika marknadsvärden vid det första och andra försäljningstillfället har Andreas Skönebrant och Michael Montin åberopat uppgifter av fastighetsmäklaren Anders Alf och den auktoriserade värderingsmannen Petter Jonsson. Båda har avgett skriftliga utlåtanden och hörts vid huvudförhandlingen. Enligt den bedömning som Anders Alf har gjort torde prisförändringen på lägenheten bero på i första hand ändring av planlösningen och i andra hand ytrenoveringen. Han har gjort en kalkyl där han angett en värdeökning på kr för den ändrade planlösningen, kr för renoveringen och kr på grund av en allmän uppgång på marknaden. Vad gäller förändringen av planlösningen har Anders Alf framhållit att denna innebar att även barnfamiljer kunde bli spekulanter, vilket medfört att en helt ny kundgrupp aktualiseras. Vidare har han uppgett att en total ytrenovering av en lägenhet kan beräknas ge en värdeökning om cirka kr. Anders Alf har vidare uppgett att marknaden på Södermalm gick upp cirka två procent under perioden mellan november 2009 och februari 2010 samt att man som säljare av en lägenhet normalt får mer betalt om man säljer i januari jämfört med november. Sammantaget har han gjort

14 14 bedömningen att priset kr inte direkt kan anses vara ett underpris samt att de nämnda faktorerna kan förklara en värdeökning upp till ca kr. Petter Jonsson har gjort den bedömningen att värdeökningen kan förklaras utifrån fyra faktorer, nämligen prisutveckling, skick och standard, planlösning samt andra omständigheter. Enligt honom kan prisutvecklingen på bostadsmarknaden under aktuell period i innerstan motsvara en prisökning på kr för lägenheten. Lägenhetens förändrade skick och standard kan enligt honom ge en värdeökning på kr. Den förändrade planlösningen kan enligt hans bedömning ha påverkat lägenhetens värde på två sätt. För det första menar han att lägenheten blev mer yteffektiv och för det andra att en ny grupp potentiella köpare kunde intressera sig för lägenheten. Petter Jonssons bedömning är att den nya planlösningen kan förklara en värdeökning om cirka kr. Den fjärde faktorn, andra omständigheter, innebär enligt Petter Jonsson att man kan få olika prisnoteringar vid försäljning av samma objekt beroende av slumpmässiga faktorer. Enligt Petter Jonsson kan man här kalkylera med en förändring på kr. Petter Jonssons slutsats är att en prisskillnad i storleksordningen kr är möjlig att förklara utifrån nämnda faktorer i det aktuella fallet. Enligt tingsrättens mening kan den åberopade sakkunnigbevisningen visserligen knappast anses ge en helt fullständig bild. Vissa synpunkter på de sakkunnigas bedömningar kan också i och för sig anses befogade. Det är i viss mån en brist att själva utgångspunkten för de sakkunnigas bedömningar är att förklara en värdehöjning. Varken Anders Alf eller Petter Jonsson har vidare sett lägenheten i verkligheten. Samtidigt har de båda sakkunniga fört liknande resonemang kring de aktuella värdepåverkande faktorerna och gett förklaringar kring dessa faktorer som framstår som väl underbyggda. Enligt tingsrättens bedömning ger den åberopade sakkunnigbevisningen i vart fall ett tydligt stöd för att de genomförda renoveringsåtgärderna, den ändrade planlösningen

15 15 samt prisutvecklingen kan förklara att det skiljer sig i pris mellan de två försäljningarna. Mot denna bevisning har inte Claes Harrysson förebringat någon utredning kring lägenhetens värde vid de olika försäljningstillfällena. Vad som framkommit om de andra lägenheter som sålts i fastigheten ger inte tingsrätten någon större vägledning för bedömningen. Sammanfattningsvis kan tingsrätten således konstatera att lägenheten visades vid fyra tillfällen inför Claes Harryssons försäljning, att det högsta bud som kunde fås efter visningarna uppgick till kr samt att det finns utredning från sakkunniga som anger att prisskillnaden mellan försäljningstillfällen kan förklaras av främst förändrad planlösning, renoveringsåtgärder och allmän prisutveckling på bostäder i området. Denna utredning talar med inte obetydlig styrka mot att Claes Harryssons lägenhet såldes till ett underpris i november Claes Harrysson har vidare anfört att skadan delvis uppkommit eftersom Andreas Skönebrant underlät att upplysa honom om hans möjligheter att före försäljningen renovera lägenheten och ändra planlösningen och på så sätt få ett högre pris. En sådan informations- eller rådgivningsskyldighet kan dock generellt inte anses ingå i ett mäklaruppdrag och således inte heller i det nu aktuella fallet. Mot denna bakgrund blir tingsrättens sammantagna bedömning att Claes Harrysson inte har påvisat att han lidit någon ekonomisk skada genom det sätt lägenheten kom att försäljas. Redan på denna grund saknas förutsättningar att bifalla Claes Harryssons skadeståndsyrkanden. Claes Harryssons yrkanden om skadestånd ska därför avslås. Mäklararvodet Enligt 13 fastighetsmäklarlagen får en fastighetsmäklare inte förmedla en fastighet till någon som är en sådan närstående som anges i 4 kap. 3 konkurslagen. Av den

16 16 aktuella bestämmelsen i konkurslagen framgår att den som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över gäldenären verksamhet, exempelvis den verkställande direktören, är att betrakta som närstående. Tingsrätten kan konstatera att Andreas Skönebrant vid tidpunkten för förmedlingsuppdraget att sälja Claes Harryssons bostadsrätt var anställd vid Mäklarhuset Innerstan AB och att Michael Montin var verkställande direktör för bolaget. Michael Montin var därför att betrakta som närstående till Andreas Skönebrant när lägenheten såldes till Michael Montin. Detta förhållande har också vitsordats av Andreas Skönebrant. Andreas Skönebrant har invänt att han vid den tidpunkten inte kände till att Michael Montin var verkställande direktör i bolaget. Med beaktande av de begränsningar som föreskrivs 13 fastighetsmäklarlagen har det dock ålegat Andreas Skönebrant att skaffa sig kännedom om vem som var verkställande direktör. Det krävs vidare inte någon försumlighet från mäklarens sida för att arvodet ska kunna sättas ned enligt 23 fastighetsmäklarlagen, utan endast att den avtalade tjänsten inte blivit korrekt utförd. Har tjänsten inte utförts på ett riktigt sätt ska heller inte full provision betalas ut, oavsett orsaken till detta. Det krävs inte heller att någon har lidit en skada för att nedsättning ska kunna ske av mäklarens arvode (se Melin M, Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. 2 uppl s. 323). Enligt tingsrättens mening är det uppenbart att Andreas Skönebrant har brutit mot 13 fastighetsmäklarlagen genom att sälja lägenheten till en närstående. Därigenom har han också åsidosatt sina skyldigheter gentemot Claes Harrysson. Det är dock inte visat i målet att Andreas Skönebrant på något annat påstått sätt har åsidosatt sina skyldigheter i samband med försäljningen. Bestämmelsen i 13 fastighetsmäklarlagen syftar till att mäklarens ställning som opartisk mellanman upprätthålls och Andreas Skönebrants agerande bör därför leda till

17 17 en nedsättning av mäklararvodet. En nedsättning med ca 30 procent framstår som rimlig i detta fall. Tingsrätten anser därför att ersättningen ska sättas ned från kr till kr. Andreas Skönebrant ska i enlighet med detta betala tillbaka kr till Claes Harrysson avseende mäklararvodet. Rättegångskostnader I tvisten mellan Claes Harrysson och Michael Montin är den senare vinnande part. Claes Harrysson är därför skyldig att ersätta Michael Montin för dennes rättegångskostnad. När det gäller Claes Harryssons talan mot Andreas Skönebrant har denna bifallits endast i mindre mån. Av det totalt yrkade beloppet på kr har tingsrätten dömt ut kr. I 18 kap 4 rättegångsbalken föreskrivs att om det finns flera yrkanden i samma mål och vinner parterna ömsom, ska vardera parten bära sin kostnad eller jämkad ersättning tillerkännas någon av dem. Kan kostnaderna för de olika yrkandena särskiljas ska ersättningsskyldigheten bestämmas efter detta. Vidare föreskrivs att om det en part tappat endast är av ringa betydelse, må han dock få full ersättning för sin kostnad. Den del av målet som krävt mest utredning är skadeståndsfrågan. Det är knappast möjligt att särskilja vissa kostnader som enbart hänförliga till mäklararvodet. Det som Andreas Skönebrant förlorat i målet är vidare endast av ringa betydelse i sammanhanget. Enligt tingsrättens mening ska Andreas Skönebrant därför tillerkännas full ersättning för sin rättegångskostnad. Andreas Skönebrant och Michael Montin har begärt ersättning med sammanlagt kr, varav kr avser ombudsarvode, för sin gemensamma

18 18 rättegångskostnad. Yrkat belopp framstår som skäligt med beaktande av den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Andreas Skönebrant och Michael Montin har vidare yrkat ersättning för deras inställelse vid huvudförhandlingen. Andreas Skönebrant har yrkat ersättning för kr avseende förlorad arbetsinkomst. Michael Montin har yrkat ersättning för sammanlagt kr, varav kr avser förlorad arbetsinkomst, kr avser kostnader för flygresa och kr avser kostnader för hotell. Kostnaderna framstår som skäliga. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV401). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 12 april Prövningstillstånd krävs. Anders Dereborg Gustaf Lindstedt Kim Lundström

19 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Bilaga Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upply s- ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund 1 Meddelad i Östersund Mål nr PARTER KÄRANDE Rolf PETER Johansson, 590406-8219 Blåhammarvägen 60 Lgh 8030 831 72 Östersund Ombud: Niclas Sundell c/o Hyresgästföreningen Region Norrland Götgatan 4 903 27

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr VÄSTRA SVERIGE 2013-02-21 T 5151-11 Avdelning 2 Göteborg Rotel 24 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2606-09 PARTER KÄRANDE OCH GENSVARANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB

Läs mer

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Anders Wilhelmsson och Ulrika Dietersson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5344-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5061-13, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

DOM 2011-11-01 Meddelad i Uddevalla

DOM 2011-11-01 Meddelad i Uddevalla 1 UDDEVALLA TINGSRÄTT Meddelad i Uddevalla Mål nr PARTER KÄRANDE Palmblad Fastighetsutveckling i Strömstad AB, 556739-6840 Örgryte Stomgata 91 412 67 Göteborg Ställföreträdare: Dag Palmblad Örgryte Stomgata

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Stockholm. SAKEN Skadestånd enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. a) förpliktas SSRS Plaza Aktiebolag att till var och en av

Stockholm. SAKEN Skadestånd enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. a) förpliktas SSRS Plaza Aktiebolag att till var och en av 1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr T 836-08 Rotel 0111 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 11 december 2007 i mål T 18908-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5745-14 M 5747-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande.

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande. 1 Handläggning i Huddinge Aktbilaga 12 Mål nr Handläggning utan att parterna är närvarande RÄTTEN Tingsfiskalen Johanna van Rooij FÖRARE Tingsnotarien Maria Sundqvist PARTER Sökande Anders Olsson, 621221-0097

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm Mål nr T 1419-09 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Marie Nordström Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 T 2966-09 KLAGANDE Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Jur.kand. SJ MOTPART ZS Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

DOM 2010-03-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-09 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-09 Meddelad i Stockholm Mål nr T 14513-08 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Anders Wilhelmsson Adress

Läs mer

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan.

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan. Advokatfirman Credo Göteborgs tingsrätt Avdelning 2 404 83 Göteborg Göteborg den 9 april 2014 T 2164-14 SVAROMÅL Claes och Sari Lundin../. Ingrid och Sven-Erik Skoglund Med stöd av tidigare ingiven fullmakt

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 30 PARTER Kärande Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 STOCKHOLM DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm Ombud: verksjuristen Susanna Broms, adress som ovan Sid 1 (5) Mål nr

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5348-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5058-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-05-20 Stockholm

DOM 2014-05-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0712 DOM 2014-05-20 Stockholm Mål nr T 10009-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2012-10-15 i mål T 12304-11, se bilaga A KLAGANDE Party Store of Sweden

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2006 T 2100-05 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Box 3327 103 66 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer