VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG"

Transkript

1 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU /KRIM

2 slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU /KRIM 1

3 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box Umeå Domstolsverket Jönköping Brottsoffermyndigheten, Maria Persson, Martha Gunnarsson & Domstolsverket, Peter Islander Produktion Grafisk design: Kombi Marketing AB Tryck: Åströms Tryckeri AB, Umeå 2004 ISBN

4 slutredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...9 SAMMANFATTNING...10 UPPDRAG...12 BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE...13 Resultat av kartläggningen 2001 Handlingsplan Genomförande Vittnesstödsutbildningens utformning LÄGESBESKRIVNING AV VITTNESSTÖDSVERKSAMHETER VID LANDETS TINGSRÄTTER OCH HOVRÄTTER...20 Brottsoffermyndighetens pilotprojekt före regeringsuppdraget Orter som åtgärdats under regeringsuppdraget Olika organisatoriska modeller ÖVERSIKTSBILD VITTNESSTÖDSVERKSAMHET VID LANDETS TINGSRÄTTER OCH HOVRÄTTER , översikt våren 2004 KVALITETSKONTROLL...29 Enkät till lagmän och hovrättspresidenter Enkät till vittnen och målsäganden Temadag för vittnesstödssamordnare Vittnesstödens upplevelser i samband med uppdragen ANALYS...35 Ideellt arbete Samordning Ekonomi Försäkringsfrågor Kontinuitet En jämförelse med Witness Service i England FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER...41 De största domstolarna Små och mellanstora domstolar Information till målsäganden och vittnen Vittnesstödsrum Nationellt ansvar och kvalitetssäkring 3

5 vittnesstöd KOSTNADSKONSEKVENSER...47 Domstolsverket Lokala ideella föreningar Brottsoffermyndigheten Brottofferjourernas Riksförbund BILAGOR BILAGA 1 Sammanställning och enkät till lagmän och hovrättspresidenter...50 BILAGA 2 Sammanställning och enkät till vittnen och målsägande...53 BILAGA 3 Sammanställning av telefonintervju med samordnare...57 BILAGA 4 Kartläggning av vittnesstödsverksamhet NORRBOTTENS LÄN Gällivare tingsrätt...60 Haparanda tingsrätt...61 Luleå tingsrätt...62 VÄSTERBOTTENS LÄN Lycksele tingsrätt...63 Skellefteå tingsrätt...65 Umeå tingsrätt...66 Hovrätten för Övre Norrland...66 VÄSTERNORRLANDS LÄN Sundsvalls tingsrätt...67 Hovrätten för Nedre Norrland...67 Ångermanlands tingsrätt, Härnösand...68 Kansliort Örnsköldsvik...68 JÄMTLANDS LÄN Svegs tingsrätt...69 Östersunds tingsrätt...70 GÄVLEBORGS LÄN Bollnäs tingsrätt...70 Gävle tingsrätt...72 Hudiksvalls tingsrätt...72 Sandvikens tingsrätt

6 slutredovisning 2004 DALARNAS LÄN Falu tingsrätt...73 Mora tingsrätt...74 VÄRMLANDS LÄN Arvika tingsrätt...75 Karlstads tingsrätt...76 Kristinehamns tingsrätt...77 Sunne tingsrätt...77 ÖREBRO LÄN Karlskoga tingsrätt...78 Lindesbergs tingsrätt...79 Örebro tingsrätt...79 VÄSTMANLANDS LÄN Västmanlands tingsrätt...80 Kansliort Köping...80 Kansliort Sala...81 Kansliort Västerås...82 UPPSALA LÄN Enköpings tingsrätt...83 Tierps tingsrätt...83 Uppsala tingsrätt...84 STOCKHOLMS LÄN Handens tingsrätt...85 Huddinge tingsrätt...85 Nacka tingsrätt...86 Norrtälje tingsrätt...87 Sollentuna tingsrätt...87 Solna tingsrätt...88 Stockholms tingsrätt...88 Svea hovrätt...89 Södertälje tingsrätt...90 Södra Roslags tingsrätt

7 vittnesstöd SÖDERMANLANDS LÄN Eskilstuna tingsrätt...91 Katrineholms tingsrätt...91 Nyköpings tingsrätt...92 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Alingsås tingsrätt...93 Borås tingsrätt...93 Göteborgs tingsrätt...94 Hovrätten för Västra Sverige...94 Lidköpings tingsrätt...95 Mariestads tingsrätt...95 Mölndals tingsrätt...96 Skövde tingsrätt...96 Stenungsunds tingsrätt...97 Strömstads tingsrätt...98 Trollhättans tingsrätt...98 Uddevalla tingsrätt...99 Vänersborgs tingsrätt ÖSTERGÖTLANDS LÄN Linköpings tingsrätt Kansliort Motala Norrköpings tingsrätt JÖNKÖPINGS LÄN Eksjö tingsrätt Jönköpings tingsrätt Göta hovrätt Värnamo tingsrätt HALLANDS LÄN Halmstads tingsrätt Varbergs tingsrätt

8 slutredovisning 2004 KALMAR LÄN Kalmar tingsrätt Oskarshamns tingsrätt Västerviks tingsrätt GOTLANDS LÄN Gotlands tingsrätt KRONOBERGS LÄN Ljungby tingsrätt Växjö tingsrätt BLEKINGE LÄN Blekinge tingsrätt Kansliort Karlskrona Kansliort Karlshamn SKÅNE LÄN Helsingborgs tingsrätt Kansliort Ängelholm Hässleholms tingsrätt Kristianstads tingsrätt Lunds tingsrätt Kansliort Landskrona Malmö tingsrätt Hovrätten över Skåne och Blekinge Trelleborgs tingsrätt Ystads tingsrätt

9 vittnesstöd 8

10 slutredovisning 2004 Förord För att förbättra informationen till, och bemötandet av, målsäganden och vittnen vid landets domstolar fastslogs i prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer att vittnesstödsverksamhet bör finnas vid landets samtliga tingsrätter och hovrätter inom tre år. Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick i uppdrag att ta fram en plan för hur regeringens mål skulle kunna uppnås samt medverka till att vittnesstödsverksamhet inrättades vid de domstolar som saknade sådan. Brottsoffermyndigheten har nu bedrivit vittnesstödsutbildningar och medverkat till att inrätta vittnesstödsverksamheter i tre år. Grundstommen i denna betydelsefulla verksamhet är de idag drygt tusen ideella vittnesstöden runt om i landet. Våra erfarenheter är mycket positiva och efter en kvalitetskontroll visar det sig att domstolar, målsäganden och vittnen samt de ideella vittnesstöden uppskattar vittnesstödsverksamheten och anser att den fyller en viktig funktion. Mot den bakgrunden har Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket genomfört en utvärdering som redovisas här. Resultaten av den är mycket goda och visar att det är uppenbart att vittnesstödsverksamheten är här för att stanna. Tiden är mogen för att permanenta verksamheten. Oavsett var i landet en målsägande eller ett vittne befinner sig bör man ha möjligheten att möta ett vittnesstöd i samband med rättegången. Vittnesstöden bidrar till en ökad trygghet och förståelse för den kommande domstolsförhandlingen, vilket i sin tur leder till en ökad rättssäkerhet. Vår förhoppning är att våra förslag ska leda till att vittnesstödsverksamheten fortsätter växa och utvecklas i framtiden. Målet med verksamheten är att öka grundtryggheten för vittnen och brottsoffer under rättegången samt att utredningen i målet ska bli så bra som möjligt. Förhörspersoner spelar en betydelsefull roll i rättsprocessen och med hjälp av vittnesstödens insatser kan de uppsatta målen nås. Britta Bjelle, generaldirektör Brottsoffermyndigheten Stefan Strömberg, generaldirektör Domstolsverket 9

11 vittnesstöd Sammanfattning Syftet med denna slutrapport är att kartlägga och beskriva hur vittnesstödsverksamheten fungerar i Sverige samt att redovisa hur Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket genomfört det treåriga regeringsuppdraget att inrätta vittnesstödsverksamhet vid landets samtliga tingsrätter och hovrätter där sådan verksamhet tidigare saknades. Syftet är även att försöka bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att verksamheten ska få en så långsiktigt gynnsam utveckling som möjligt och vilka kostnader dessa åtgärder skulle innebära. Med vittnesstöd avser Brottsoffermyndigheten en ideellt verksam person som bistår vittnen och brottsoffer med stöd och praktisk information i samband med rättegång. Vittnesstöden bidrar till att skapa större trygghet för målsäganden och vittnen i samband med brottmålsförhandlingar. De identifieras genom att bära en bricka med texten vittnesstöd och har avlagt ett etiskt tystnadslöfte. Ett vittnesstöd har genomgått utbildning i såväl bemötandefrågor som rättsprocessen och har fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med målsäganden eller vittnen. Kartläggningen av vittnesstödsverksamheten har genomförts länsvis från norr till söder och bygger på telefonintervjuer med berörda domstolar och de organisationer som administrerar vittnesstödsverksamheten. Tre kvalitetskontroller har genomförts i syfte att skapa en bild av hur vittnesstödsverksamheten fungerar. Genom en enkätundersökning har uppgifter samlats in från lagmän och hovrättspresidenter för att utröna hur domstolarna upplever vittnesstödsverksamheten. Ytterligare en enkät har riktats till ett urval av målsäganden och vittnen som träffat ett vittnesstöd i samband med rättegången för att få en uppfattning om hur de upplevde mötet. Slutligen har telefonintervjuer genomförts med tio utvalda samordnare för att undersöka hur vittnesstöden själva upplever sina uppdrag. Sammantaget visar slutrapporten att vittnesstödsverksamheten, som idag finns på i stort sett alla domstolar, fungerar förhållandevis väl och att den ger goda resultat när det gäller att förbättra situationen för målsäganden och vittnen i samband med rättegång. De brister och problem som uppmärksammats är till stor del av praktisk karaktär och gäller samordning eller kommunikation mellan domstol och vittnesstödsverksamhet. 10

12 slutredovisning 2004 Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket anser att vittnesstödsverksamhet ska bedrivas i sin nuvarande form även fortsättningsvis men föreslår följande förändringar. Samordningen vid tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö bör få en enhetlig lösning genom heltidsanställda vittnesstödssamordnare. De små och mellanstora domstolarnas delaktighet bör ökas genom att de gentemot vittnesstödsverksamheten får ett informationsansvar avseende kommande förhandlingar. Samtliga domstolar bör informera målsäganden och vittnen redan i kallelsen om att det finns möjlighet att träffa ett vittnesstöd i samband med rättegången. Vittnesstödsrum bör inrättas vid domstolar där sådant saknas. Ideella föreningar som bedriver vittnesstödsverksamhet bör få ett årligt bidrag för att underlätta samordning och skapa gynnsammare förhållanden för verksamheten. Brottsoffermyndigheten bör få ett nationellt ansvar för rekrytering, utbildning samt kvalitetssäkring av vittnesstödsverksamheterna. 11

13 vittnesstöd Uppdrag Regeringen fastslog i prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer och riksdagen beslutade, att vittnesstödsverksamhet bör finnas vid samtliga tingsrätter och hovrätter inom tre år. Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick i uppdrag att genomföra reformen. I uppdraget ingick dels att ta fram en plan för hur regeringens mål skulle kunna uppnås, dels att medverka till att vittnesstödsverksamhet inrättades vid de domstolar som då saknade sådan. Det framgick att verksamheten skulle bedrivas på ideell basis varför uppbyggnaden av vittnesstödsverksamheten skulle ske i samråd med Brottsofferjourernas Riksförbund och andra berörda ideella organisationer. Uppdraget skulle genomföras i två etapper. Med tanke på att de lokala förutsättningarna för vittnesstödsverksamhet såg olika ut runt om i landet, skulle det under den första etappen genomföras en kartläggning beträffande förutsättningarna för vittnesstöd på respektive ort där tingsrätter och hovrätter är belägna. Kartläggningen genomfördes under hösten 2001 och den låg sedan till grund för den handlingsplan som upprättades och redovisades till regeringen i januari Den andra etappen av uppdraget avser själva genomförandefasen och ska slutredovisas senast den 1 juli

14 slutredovisning 2004 Bakgrund och genomförande För att förbättra informationen till och bemötandet av målsäganden och vittnen vid landets domstolar aktualiserades frågan om vittnesstöd i Brottsofferutredningens betänkande SOU 1998:40, Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras?. Mot bakgrund av den vid tidpunkten pågående vittnesstödsverksamheten vid tingsrätterna i Växjö och Luleå samt den motsvarande verksamheten i England, Witness Service, ansåg utredningen att ideellt anordnad vittnesstödsverksamhet borde uppmuntras på olika sätt. Den ideella vittnesstödsverksamheten, som idag finns på i stort sett alla domstolar, har vuxit fram under den senaste tioårsperioden. en fyller viktiga funktioner och möter behov hos många av domstolarnas besökare såväl före och under som efter en rättegång. För många människor innebär kallelsen till huvudförhandlingen den första kontakten med en domstol, de flesta är även osäkra på hur processen i en rättgång går till. Situationen präglas av stor oro och osäkerhet. Många är oroliga över att inte förstå vad som förväntas, att språket ska vara för svårt eller att de inte ska kunna göra sig förstådda på rätt sätt. Dessutom kan det kännas obehagligt att under ett förhör få sina upplevelser ifrågasatta. Väntrummet är i de allra flesta fall gemensamt för domstolens alla besökare. Detta innebär att den tilltalade och eventuellt medföljande personer till denne delar väntrum med målsäganden och vittnen, vilket i sin tur kan ge upphov till känslor av otrygghet eller rädsla. Syftet med vittnesstöd i domstolen är att öka grundtryggheten för brottsoffer och vittnen när de sitter och väntar på att målet ska ropas upp. Vid behov kan vittnesstöden förklara hur en rättegång går till och efter rättegången svara på frågor som kan ha uppkommit. Det kan även röra sig om att ta emot personer, visa tillrätta och vara ett medmänskligt sällskap. En central roll i sammanhanget har den person som samordnar vittnesstödverksamheten. Vittnesstödssamordnarens uppgifter består av att ta emot information om förhandlingar från domstolen, fördela uppdragen mellan vittnesstöden, ordna vittnesstödsträffar samt upprätthålla fortlöpande kontakter med domstolen. 13

15 vittnesstöd Resultat av kartläggningen 2001 I enlighet med uppdraget genomförde Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket under hösten 2001 en rikstäckande kartläggning över befintlig vittnesstödsverksamhet och förutsättningar för inrättandet av vittnesstödverksamhet på respektive ort där tingsrätt och hovrätt är belägna. Arbetet med kartläggningen genomfördes länsvis och telefonkontakt togs med samtliga tings- och hovrätter för att inventera rådande förhållanden. Vid de domstolar som redan hade en etablerad vittnesstödsverksamhet kontaktades den/de organisationer som administrerade verksamheten för att utröna hur den fungerade. Vid de domstolar där vittnesstödsverksamhet saknades togs i första hand kontakt med respektive domstolschef för att undersöka förutsättningar för och inställning till inrättande av dylik verksamhet. Därefter togs kontakt med lokala ideella organisationer, företrädelsevis de lokala brottsofferjourerna, för att utröna deras inställning samt personella och ekonomiska möjligheter att starta och bedriva vittnesstödsverksamhet. Vid kartläggningen framkom att det fanns variationer på hur vittnesstödsverksamhet kan bedrivas. På det allra flesta ställen användes begreppet vittnesstöd. Begreppet kommer från det engelska ordet witness där betydelsen omfattar både målsägande och vittne. Det fanns dock ett antal orter som valt att använda andra begrepp. I Karlskoga kallades till exempel vittnesstöden för rättegångsstöd och i Norrtälje kallades de tingsvärdar. Under hösten 2001 administrerades den vittnesstödsverksamhet som då fanns nästan uteslutande av lokala brottsofferjourer. Vad gäller vittnesstödsutbildningar hade de genomförts på ett likartat sätt runt om i landet. Antalet utbildningstillfällen varierade mellan 5 och 10 och varje utbildning hade vanligtvis lockat deltagare. Utbildningen innehöll i de allra flesta fall föreläsningar med representanter från rättsväsendet; domare, åklagare, advokat och polis. Det visade sig även vanligt med föreläsningar av kuratorer eller psykologer. De behandlade bemötandefrågor, krishantering och samtalsmetodik. Utöver detta fanns även exempel på utbildningar som innehållit föreläsningar om sexualiserat våld mot kvinnor och allmän viktimologi. Kurslitteraturen utgjordes av Handbok för vittnesstöd och efter avslutad utbildning undertecknade de blivande vittnesstöden ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Handlingsplan Den ovan redovisade kartläggningen över vittnesstödsverksamheten som Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket genomförde utgjorde underlag för upprättandet av en handlingsplan. Vid denna tidpunkt saknades vittnesstödsverksamhet 14

16 slutredovisning 2004 vid två av landets sex hovrätter. När det gäller tingsrätter/kansliorter fanns det vittnesstödsverksamhet vid 47 av landets 83 tingsrätter/kansliorter. Sådan verksamhet saknades således vid 38 domstolar. Vid 8 av dessa tingsrätter/kansliorter hade arbetet med att inrätta vittnesstödsverksamhet redan påbörjats. Utöver tingsrätter/kansliorter fanns det 20 obemannade tingsställen i landet varav 11 saknade vittnesstödsverksamhet. Med tanke på att den dömande aktiviteten vid tingsställen är förhållandevis begränsad lämnades dessa utanför handlingsplanen. Arbetet med att inrätta vittnesstödsverksamhet vid de domstolar som saknade sådan inleddes våren 2002 och avslutades under våren Turordningen för inrättandet av vittnesstödsverksamhet har styrts av faktorer som utformningen av domstolarnas lokaler, domstolarnas egna önskemål och de lokala ideella organisationernas möjligheter, förutsättningar och intresse av att medverka i vittnesstödsverksamhet. De 38 orter som ingick i handlingsplanen delades in i fyra etapper. Handlingsplanen innehöll inte några exakta tidpunkter för när respektive etapp skulle påbörjas, utan grundades istället på ett rullande schema. Varje etapp omfattade ett 10-tal orter. Under arbetets gång har det dock visat sig nödvändigt att i viss utsträckning frångå denna planering och prioritera orter i senare etapper framför orter i tidigare etapper. Det har också förekommit att domstolar som vid kartläggningen uppgav att det fanns vittnesstöd senare meddelat att de behöver hjälp att starta verksamheten på nytt. I vissa fall har det krävts mer än en utbildningsinsats för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. I genomsnitt har Brottsoffermyndigheten genomfört ett 10-tal utbildningar på lika många orter per termin från och med våren 2002 till och med våren Genomförande I enlighet med uppdraget har Brottsoffermyndigheten i samarbete med Domstolsverket medverkat till att vittnesstödsverksamhet inrättats vid de tings- och hovrätter där sådan verksamhet saknades. Redan före regeringsuppdraget hade Brottsoffermyndigheten medverkat till att starta vittnesstödsverksamhet på några orter och genom detta erhållit bred kunskap vad gäller brottsofferarbete och vittnesstödsverksamhet, och även goda erfarenheter av att samarbeta med ideella organisationer. Brottsoffermyndighetens arbetsinsatser under detta treåriga regeringsuppdrag har varit av varierande slag. Den främsta uppgiften har emellertid bestått i att utforma, bedriva och medverka vid vittnesstödsutbildningar. Utbildningarna har anpassats och utformats efter lokala önskemål så långt som möjligt och har hela tiden för- 15

17 vittnesstöd ankrats lokalt genom anlitande av föreläsare och representanter från rätts- och polisväsende på orten. Därutöver har myndigheten bidragit med råd och stöd till domstolar och ideella föreningar som har haft för avsikt att själva starta vittnesstödsverksamhet. Brottsoffermyndigheten tog i ett tidigt skede fram ett utbildningsmaterial i samarbete med Brottsofferjourernas Riksförbund. Utbildningsmaterialet består av en studie- och metodvägledning för de som själva vill bedriva utbildningar, samt en vittnesstödshandbok för kursdeltagarna och har tillhandahållits kostnadsfritt. Handboken innehåller bland annat avsnitt om hur det är att vara brottsoffer eller vittne, vad som krävs av ett vittnesstöd, kommunikation och samtalsmetodik samt ett avsnitt som belyser rättsprocessen och dess aktörer. Förutom detta har även två broschyrer tagits fram; en mindre broschyr som kort och översiktligt beskriver vittnesstödsverksamheten och som kan användas vid rekrytering av kursdeltagare samt en fylligare informationsfolder. Domstolverkets arbetsinsatser har bestått i att tillsammans med Brottsoffermyndigheten utarbeta huvuddragen i vittnesstödsutbildningen, planera genomförandet av uppdraget samt fortlöpande bistå med information om uppbyggnad och eventuella omorganisationer av domstolsväsendet. Därutöver har lagmän och domstolspersonal ute i landet i stor utsträckning medverkat och föreläst på vittnesstödsutbildningar. När vittnesstödsverksamhet ska inrättas på en ort inleder Brottsoffermyndigheten arbetet med att kontakta domstolens lagman samt den lokala brottsofferjouren för att dra upp riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras och administreras. Verksamheten kan se olika ut beroende dels på domstolens utformning och storlek, dels på den lokala brottsofferjourens personella och ekonomiska resurser. Utgångspunkten var inledningsvis att Brottsoffermyndigheten skulle samarbeta med den lokala brottsofferjouren på respektive ort samt att vittnesstödsverksamheten skulle samordnas av jourerna. Fortfarande förhåller det sig till största delen på detta vis men under projektets gång har det uppstått en del nya organisatoriska modeller för vittnesstödsverksamhet. Anledningen till detta är att jourerna inte alltid haft tillräckligt med resurser för att ta sig an en helt ny verksamhet eller att det helt enkelt saknats brottsofferjour på orten. Däremot handlar det vanligtvis inte om att det saknas vilja eller intresse av att starta vittnesstödsverksamhet. I sådana situationer har Brottsoffermyndigheten i första hand vänt sig till andra ideella föreningar med förfrågan om intresse. I Mariestad etablerades till exempel ett samarbete med Röda Korset som nu administrerar verksamheten. En annan lösning har varit att starta 16

18 slutredovisning 2004 utbildningen och sedan söka efter en samordnare bland de utbildade vittnesstöden. Exempel på detta finns i Härnösand, Lidköping och Nyköping. I Nyköping resulterade detta sedan i att en helt ny ideell förening bildades; Brottsofferstöd/Vittnesstöd i Nyköping Oxelösund, vilken numera är knuten till Brottsofferjourernas Riksförbund. För att få en väl fungerande vittnesstödsverksamhet har det visat sig viktigt att redan på ett tidigt stadium hitta en passande organisatorisk lösning. I de flesta fall har Brottsoffermyndigheten ansvarat för rekrytering och utbildning av personer som är intresserade. Rekrytering har skett genom annonser i dagstidningar, utskick till olika föreningar, affischering på strategiska platser och informationsmöten. Inför utbildningsstart kontaktas och bokas lokala föreläsare in och ett schema upprättas. Antalet kursdeltagare på utbildningarna varierar beroende på ortens storlek och allmänhetens intresse. Det vanliga är att det deltar personer på en utbildning men det har också hänt att det varit fler kursdeltagare. Endast vid två tillfällen har utbildningar ställts in på grund av att för få har varit anmälda. Den person på Brottsoffermyndigheten som är utbildningsansvarig för respektive ort har, för att kunna påverka verksamheten och etablera en nära kontakt med blivande vittnesstöd, deltagit dels på informationsmötet dels vid de flesta utbildningstillfällena. Nästan alla utbildningar har skett i nära samarbete med lokal brottsofferjour och alltid med berörd domstol. Vid de tings- och hovrätter där Brottsoffermyndigheten har medverkat till att inrätta vittnesstödsverksamhet har målsättningen varit att ett vittnesstöd alltid ska finnas närvarande vid brottmålsförhandlingar där målsäganden och vittnen medverkar. Vittnesstödsutbildningens utformning Utbildningens övergripande syfte har varit att ge deltagarna de kunskaper som behövs för att kunna vara verksamma som vittnesstöd, det vill säga att hjälpa målsäganden och vittnen i samband med rättegången med information, stöd och praktisk hjälp. Målsättningen har varit att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha erhållit kunskap om vittnesstödets funktion och uppgifter, rättsprocessen, brottsoffers situation, reaktioner och behov. Målet har även varit att sprida kunskap om hur man bemöter en människa i kris samt den särskilda problematik som utmärker situationen för kvinnor som utsätts för våld av en närstående man. Därutöver har deltagarna informerats om Brottsoffermyndigheten, brottsofferjourens organisation och verksamhet samt brottsoffers möjligheter till ekonomisk ersättning för sina skador. Utbildningen har bedrivits i föreläsningsform och omfattat sammanlagt ca 20 lektionstimmar fördelat på en åttaveckors period. Förutom föreläsningar har ett 17

19 vittnesstöd studiebesök på tingsrätten genomförts. I utbildningen har även ingått att närvara vid en eller flera rättegångar. Genom en presentation av den eller de organisationer som ansvarar för utbildningen har deltagarna fått en introduktion till själva vittnesstödsverksamheten. Ansvarig organisation har, förutom Brottsoffermyndigheten, varit brottsofferjouren eller den ideella organisation som administrerar och ansvarar för själva verksamheten. Utbildningen har också innehållit en presentation av den domstol, där vittnesstöden ska utföra sina uppdrag. För att kunna ge stöd till målsäganden och vittnen inför rättegången behövs kunskap om vad som sker från det att ett brott anmälts till polisen till dess att huvudförhandlingen är avslutad. Det är även viktigt att ha kunskap om vilka arbetsuppgifter de olika aktörerna i rättsprocessen har och vilka kontakter de har med målsäganden och vittnen. Ett par utbildningstillfällen har ägnats åt detta område. Information om detta har förmedlats av representanter från olika delar av rättsväsendet; domare, åklagare, polis och advokat. En grundläggande förutsättning för vittnesstöden är förståelsen för hur man kan reagera efter att ha blivit utsatt för brott och vilka behov detta ger upphov till. Utbildningen har därför innehållit en viktimologisk del som beskriver brottsoffers reaktioner och behov, utvecklingen på brottsofferområdet samt brottsoffers situation och ställning i samhället. För att ge vittnesstöden en ökad förståelse för brottsoffers situation har ett brottsoffer/vittne som varit med om/bevittnat ett brott och även genomgått den rättsliga processen till följd av brottet deltagit på utbildningen. Bland det viktigaste arbetsredskapet för vittnesstöden är kommunikation - att informera och samtala. Utbildningen har därför innehållit information om krisens olika faser och vilket stöd och hjälp som kan behövas under de olika faserna, samt om samtalets möjligheter och begränsningar. En grupp särskilt utsatta brottsoffer är kvinnor som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp av en närstående man. Vid dessa typer av brott föreligger oftast en annorlunda problematik än vid andra typer av våldsbrottslighet. Det finns ofta skam och skuldkänslor sammankopplade med våldet, vilket tillsammans med normaliseringsprocessen medför att kvinnan har mycket svårt att ta sig ur en sådan relation. Eftersom samhället ännu har stora luckor i förståelse för och kunskap om misshandlade kvinnors behov och situation, är det viktigt att vittnesstöden utbildas i dessa frågor. 18

20 slutredovisning 2004 Ett vittnesstöd kommer troligen sällan i kontakt med frågor som rör skadestånd, men det kan ändå vara bra att ha översiktlig kunskap om hur processen avseende skadestånd fungerar. Utbildningen har därför innehållit ett avsnitt om möjligheter för brottsoffer att få ersättning för sina skador till följd av brottet. Utbildningen har inte innehållit någon formell examination, för att bli godkänd på kursen har istället krävts närvaro vid samtliga utbildningstillfällen samt att deltagaren bedömts som lämplig som vittnesstöd av de utbildningsansvariga. Därtill ska deltagarna underteckna ett tystnadslöfte samt lämna in ett utdrag från belastningsregistret. Vid avslutande samtal i mindre grupper har intyg för genomförd utbildning delats ut. Sammanfattningsvis är utbildningens alla moment lika angelägna för att vittnesstöden ska kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Det är emellertid av grundläggande betydelse att deltagarna inledningsvis tydligt informeras om vad uppdraget som vittnesstöd innebär. Ett vittnesstöd ska bistå med stöd och information till målsäganden och vittnen i samband med rättegång. Dessutom ska de informeras om vilka krav och förväntningar som ställs samt vilken roll och betydelse vittnesstödet har i rättsprocessen. 19

21 vittnesstöd Lägesbeskrivning av vittnesstödsverksamheter vid landets tingsrätter och hovrätter Redan före regeringsuppdraget startade Brottsoffermyndigheten på eget initiativ vittnesstödsutbildningar och också vittnesstödsverksamheter på utvalda orter. Med inspiration från Witness Service i England och den nystartade verksamheten i Sverige ville myndigheten försöka uppmuntra ideellt anordnad vittnesstödsverksamhet på fler platser i landet. De orter som ingick i projektet var Uppsala, Östersund, Umeå, Örebro och Linköping. Brottsoffermyndighetens pilotprojekt före regeringsuppdraget Under 1999 startade Brottsoffermyndigheten vittnesstödsverksamhet vid Örebro tingsrätt. Inledningsvis var det huvudsakligen studenter vid Örebro universitet som engagerade sig i verksamheten. Under mars 2000 avlänkades verksamheten till den lokala brottsofferjouren. I dagsläget utgörs vittnesstöden av både studenter och allmänhet. I Umeå initierade Brottsoffermyndigheten under hösten 1999 en försöksverksamhet med vittnesstöd genom att erbjuda vittnesstödsutbildning för juridikstuderande vid Umeå universitet. Vittnesstödsgruppen utgörs idag av både juriststudenter och medlemmar i Umeå Brottsofferjour, som också ansvarar för verksamheten. I Uppsala inledde Brottsoffermyndigheten ytterligare ett pilotprojekt under våren Där rekryterades vittnesstöd bland juridikstuderande vid Uppsala universitet. En av studenterna samordnar vittnesstödsverksamheten och projektet drivs fortfarande av Brottsoffermyndigheten. Under våren 2001 startade Brottsoffermyndigheten ännu ett pilotprojekt, denna gång i Östersund. Inledningsvis riktades utbildningarna först och främst till socionomstudenter men i ett senare skede har rekrytering även skett bland allmänheten. Verksamheten bedrivs idag av den lokala brottsofferjouren. Brottsoffermyndigheten bedrev under ett projekt med lokal brottsoffersamverkan i Östergötlands län och som en del i detta ingick att medverka till att vittnesstödsverksamhet inrättades vid tingsrätten i Linköping. en avlänkades därefter till den lokala brottsofferjouren. 20

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

STUDIEVÄGLEDNING FÖR VITTNESSTÖDSUTBILDNING

STUDIEVÄGLEDNING FÖR VITTNESSTÖDSUTBILDNING STUDIEVÄGLEDNING FÖR VITTNESSTÖDSUTBILDNING Praktiska tips vid inrättande av vittnesstödsverksamhet STUDIEVÄGLEDNING FÖR VITTNESSTÖDSUTBILDNING Praktiska tips vid inrättande av vittnesstödsverksamhet BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel för projekt ur Brottsofferfonden, våren 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn, Göteborg Kvällsföreläsning hösten 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade, ATSU, Eskilstuna Studiecirkel Anhöriga till sexuellt utnyttjade, ATSU, Västerås Uppmärksammande

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2007-08-07 48/2007 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer