Tid: kl Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm"

Transkript

1 Domarnämnden PROTOKOLL 1 (4) NR 10 Tid: kl Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Anmärkningar Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine Lindeblad, ersättare för Fredrik Wersäll Martin Holmgren Margareta Åberg Lennart Svensäter Anne Ramberg Guntra Åhlund Maarit Jänterä-Jareborg Barbro Thorblad Barbro Thorblad närvarar inte vid 4 vad gäller presentation av Hanserik Romeling och Daniel Samuelson samt deltar endast i beslut i 5 bilaga 1-2 och 6 Föredragande, tillika Philippe Benalal, 5 bilaga 1, 3-4, 8-9 och 11 samt protokollförare 6-7 och Lisa Nilheim, 5 bilaga 2, 5-7 och 10 samt 8-10 Övrig närvarande Leg. psykologen och konsulten Andreas Lökken, närvarar vid I anställningsärendet lagman i Norrtälje tingsrätt, dnr , redogör Andreas Lökken för testresultat och intervjuintryck. 2 I anställningsärendet lagman i Norrköpings tingsrätt, dnr , redogör Andreas Lökken för testresultat och intervjuintryck. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

2 PROTOKOLL 2 (4) NR 10 3 I anställningsärendet lagman i Norrtälje tingsrätt, dnr , presenterar sig Anders Dereborg, Lena Hjelmtorp och Göran Nilsson inför nämnden. 4 I anställningsärendet lagman i Norrköpings tingsrätt, dnr , presenterar sig Anders Heiborn, Hanserik Romeling och Daniel Samuelson inför nämnden. 5 Domarnämnden fattar beslut i anställningsärenden; se bilaga Förslagen gäller under förutsättning att förhandling inte påkallas av personalorganisationen. Nämndens beslut kan enligt förordningen (2008:427) med instruktion för Domarnämnden inte överklagas. 6 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Lars-Erik Bergström, Daniel Samuelson och Patrik Säflund inför beslut om anställning som lagman i Falu tingsrätt, dnr Med hänsyn till att Daniel Samuelson alldeles nyligen genomgått motsvarande förfarande i annat ärende kommer förfarandet att individanpassas. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 7 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Ove Lindström, Jennie Mellbin, Jörgen Nilsson och Stefan Olsson inför beslut om anställning som chefsrådman i Göteborgs tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 8 Domarnämnden beslutar att test och intervjuförfarande ska genomföras med Catarina Barketorp, Erik Brattgård, Tord Pettersson, Charlotta Riberdahl och Tomas Zander inför beslut om anställning som chefsrådman i Uppsala tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3 PROTOKOLL 3 (4) NR 10 9 Ansökan från Jon Lindahl, som är tingsnotarie i Varbergs tingsrätt, om tillstånd enligt 12 kap. 3 rättegångsbalken att uppträda som ombud för sin mor i ett ärende gällande beslut om sjukersättning. Ärendet handläggs för närvarande vid Försäkringskassan i Örnsköldsvik och kan komma att handläggas i allmän förvaltningsdomstol (dnr ). Nämnden meddelar följande BESLUT Nämnden lämnar Jon Lindahl det begärda tillståndet. 10 Ansökan från lagmannen Ulf Andersson, numera tjänstgörande vid Hovrätten för Västra Sverige, om tillstånd enligt 12 kap. 3 rättegångsbalken att uppträda som ombud för sin dotter i ärende om körkortstillstånd. Ärendet handläggs för närvarande vid Transportstyrelsen och kan därefter komma att handläggas i allmän förvaltningsdomstol (dnr ). Domarnämnden meddelar följande BESLUT Domarnämnden lämnar Ulf Andersson det begärda tillståndet. 11 Förslag genomgås till Domarnämndens yttrande över avsnitt 14 i promemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17). Nämnden instämmer i de synpunkter som framförs i förslaget och delegerar till Thomas Rolén att utforma yttrandet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4 PROTOKOLL 4 (4) NR Tid för sammanträdet den 15 december 2011 ändras till kl Tisdagen den 14 december 2010, från kl , bokas som reservdag för eventuellt ytterligare sammanträde. Datum och tider för den ombildade Domarnämndens sammanträden våren 2011 bestäms enligt följande. Onsdagen den 12 januari 2011, kl Onsdagen den 16 februari 2011, kl Onsdagen den 16 mars 2011, kl Onsdagen den 13 april 2011, kl Onsdagen den 18 maj 2011, kl Onsdagen den 15 juni 2011, kl Föredraganden anmäler utnämningar och förordnanden på domaranställningar som förekommit sedan Domarnämndens sammanträde den 18 augusti Philippe Benalal Lisa Nilheim Justeras Thomas Rolén

5 Domarnämnden Bilaga 1 1 (3) Lagman i Norrtälje tingsrätt, dnr Sökande Hovrättsrådet Anders Dereborg, rådmännen Thomas Ericsson, Lena Hjelmtorp och Ylva Myhrberg, chefsrådmannen Göran Nilsson samt rådmannen Daniel Samuelson Förslag 1. Göran Nilsson 2. Anders Dereborg 3. Lena Hjelmtorp Motivering Domarnämnden fattade vid sammanträdet den 18 augusti 2010 beslut om test- och intervjuförfarande med Anders Dereborg, Lena Hjelmtorp och Göran Nilsson, vilka utifrån tillgängligt material bedömdes vara de som i första hand kunde komma i fråga för anställningen. Samtliga tre personer kunde åberopa mycket/synnerligen goda vitsord från sina tidigare och nuvarande anställningar samt hade värdefulla chefserfarenheter. Anders Dereborg arbetar sedan januari 2008 som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt. Han fungerar även som lagmannens ställföreträdare på avdelningen. Dessförinnan var han under drygt sex år rådman i Stockholms tingsrätt, varav han under ett år var samordnande rådman vid en enhet. Vidare har han erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Justitiedepartementet och som rättssekreterare i Europadomstolen i Strasbourg. Han förordnades som hovrättsassessor år Lena Hjelmtorp arbetar sedan juli 1998 som rådman, inledningsvis i Solna tingsrätt och därefter i Södra Roslags tingsrätt och Attunda tingsrätt. Hon har varit enhetschef sedan november Innan hon blev rådman arbetade hon som rättssakkunnig i Kulturdepartementet. Hon förordnades som hovrättsassessor år Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

6 Bilaga 1 2 (3) Göran Nilsson arbetar sedan juni 2002 som chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Dessförinnan, från år 1992, var han rådman i samma domstol. Under åren 1999 och 2000 ledde han en förstärkningsenhet vid domstolen. Vidare har han erfarenhet av arbete som tf. rådman vid olika domstolar. Han förordnades som hovrättsassessor år Test- och intervjuförfarandet har stärkt Domarnämndens uppfattning om de tre som högst kvalificerade jurister med goda ledaregenskaper. De uppfyller samliga väl de krav som kan ställas på en chef för en domstol av Norrtälje tingsrätts storlek. När det sedan gäller frågan om i vilken ordning de sökande bör komma i fråga för anställningen gör Domarnämnden följande bedömning. Göran Nilsson har betydligt längre erfarenhet av arbete i ledande befattning och har som chefsrådman haft ett mer omfattande chefsansvar än Anders Dereborg och Lena Hjelmtorp. Uppgiften att vara chef och ledare för en avdelning i Stockholms tingsrätt, med det personal- och budgetansvar som följer därav, är på många sätt jämförbar med att ansvara för en mindre domstol. Därtill kommer att Göran Nilsson får utomordentligt goda vitsord från sin tid som chefsrådman. Göran Nilsson får därför anses ha ett försteg framför övriga när det gäller den aktuella anställningen och förs följaktligen upp i första förslagsrummet. Både Anders Dereborg och Lena Hjelmtorp kan åberopa ledarerfarenheter och har enligt referenspersonerna fungerat mycket bra i rollen som chef. Vid en samlad bedömning av deras chefserfarenheter och ledaregenskaper finner Domarnämnden att det är svårt att särskilja dem när det gäller deras förutsättningar att leda en domstol av Norrtälje tingsrätts storlek. Att vara lagman i Norrtälje tingsrätt innebär också, som angetts i samband med annonseringen av den aktuella anställningen, att medverka i den dömande verksamheten i stor utsträckning. Domarnämnden finner vid en samlad bedömning utifrån referensunderlaget att Anders Dereborg får anses ha ett visst försteg framför Lena Hjelmtorp i fråga om sådan skicklighet. Följaktligen förs Anders Dereborg upp i andra förslagsrummet samt Lena Hjelmtorp i tredje och sista förslagsrummet.

7 Skiljaktig mening Bilaga 1 3 (3) Maarit Jänterä-Jareborg, Anne Ramberg, Lennart Svensäter och Margareta Åberg är skiljaktiga i fråga om rangordningen i ärendet såvitt avser Anders Dereborg och Lena Hjelmtorp enligt följande motivering. Lena Hjelmtorp kan, genom sina fleråriga erfarenheter som enhetschef, åberopa mer ingående cheferfarenheter än Anders Dereborg. Därtill kommer att Lena Hjelmtorp, mot bakgrund av genomförda intervjuer och presentationer inför nämnden, utmärkt sig genom att redovisa en väl genomtänkt och tydligt utformad bild hur hon vill ta sig an uppgiften att vara lagman i Norrtälje tingsrätt. Enligt vår mening får hon följaktligen anses ha ett försteg framför Anders Dereborg när det gäller den aktuella anställningen. Vi för således upp Lena Hjelmtorp i andra samt Anders Dereborg i tredje och sista förslagsrummet. I övrigt är vi ense med majoriteten.

8 Domarnämnden Bilaga 2 1 (2) Lagman i Norrköpings tingsrätt, dnr Sökande Rådmannen Anders Heiborn, hovrättsrådet Hanserik Romeling och rådmannen Daniel Samuelson. Förslag Hanserik Romeling Motivering I ärendet finns tre sökande och vid sammanträdet den 18 augusti 2010 fattade Domarnämnden beslut om att test- och intervjuförfarande skulle genomföras med dessa tre. Anders Heiborn arbetar sedan år 2003 som rådman i Norrköpings tingsrätt, där han sedan januari 2007 även är enhetschef på en av tingsrättens målenheter. Han var dessförinnan tf. rådman/rådman i Stockholms tingsrätt. Han har även erfarenhet från arbete som sekreterare och senare expert i Säkerhetstjänstkommissionen samt som rättssakkunnig i Finansdepartementet. Han har under många år undervisat, dels vid universitet och dels genom ett mångårigt engagemang inom Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Han är även engagerad i Domstolsverkets notarie- och fiskalsutbildning. Han förordnades som assessor år Hanserik Romeling är sedan år 2002 hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge, där han sedan januari 2008 tillika är vice ordförande på avdelning. Han har sedan mars 2008 varit beredningschef vid en av hovrättens avdelningar. Han lämnade domarbanan som tingsfiskal för att istället arbeta vid advokatbyrå. Från år 1987 arbetade han sedan med egen verksamhet som advokat innan han sökte sig tillbaka till domaryrket. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

9 Bilaga 2 2 (2) Daniel Samuelson är sedan år 2006 rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län, där han sedan september 2009 även är enhetschef. Han var dessförinnan under drygt sex år avdelningschef vid Fiskeriverket. Han har även erfarenhet från arbete som rättssakkunnig och kansliråd i Jordbruksdepartementet, där han även under kortare tid var tf. enhetschef. Han har sin bakgrund i allmän domstol och förordnades som hovrättsassessor år Hanserik Romeling kan åberopa synnerligen goda vitsord från flera referensgivare vad avser hans förmåga i administrativt och personalledande hänseende. Han får också synnerligen goda vitsord som domare. Härtill kommer att Hanserik Romeling till Domarnämnden förmedlat en klar bild av hur han skulle ta sig an rollen som lagman i Norrköpings tingsrätt. Domarnämnden anser att Hanserik Romeling är mycket lämplig för aktuell anställning och han förs upp i första förslagsrummet. Både Anders Heiborn och Daniel Samuelson kan åberopa goda vitsord från olika håll. Det har emellertid framkommit skilda uppfattningar om Anders Heiborn och därmed sådana oklarheter att det inte utan ytterligare omfattande utredning går att rangordna Anders Heiborn och Daniel Samuelson inbördes. Mot bakgrund av att ärendet enligt Domarnämnden brådskar och eftersom Hanserik Romeling framstår som den klart lämpligaste kandidaten förs endast han upp på förslag.

10 Domarnämnden Bilaga 3 1 (4) Rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, en eller flera anställningar, dnr Sökande Tf. rådmannen Lena Aronsson, kanslirådet Maria Ek Oldsjö, rådmannen Britt-Marie Ekmosse, skattejuristen Johan Gefvert, tf. rådmannen Maria Persson, rättssakkunnige Daniel Sjölund, regeringsrättssekreteraren Jonatan Wahlberg och kanslirådet Göran Wickström Förslag 1. Britt-Marie Ekmosse 2. Daniel Sjölund 3. Göran Wickström 4. Maria Ek Oldsjö 5. Jonatan Wahlberg 6. Johan Gefvert 7. Lena Aronsson 8. Maria Persson Motivering Det är, såvitt Domarnämnden känner till, fråga om minst fem anställningar. I samband med annonseringen av de aktuella anställningarna har angetts att förvaltningsrätten söker en eller flera rådmän att placeras på någon eller några av domstolens enheter och att domstolen gärna ser sökande med skattebakgrund. Domstolschefen, som intervjuat samtliga sökanden i detta ärende eller i tidigare anställningsärenden, har placerat Maria Ek Oldsjö, Daniel Sjölund, Jonatan Wahlberg och Göran Wickström på en gemensam första plats. Vidare har domstolschefen angett att Britt-Marie Ekmosse, Johan Gefvert, Lena Aronsson och Maria Persson bör placeras i förslagsrummen fem till åtta, i nu nämnd ordning. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

11 Bilaga 3 2 (4) Maria Ek Oldsjö arbetar sedan januari 2007 i Arbetsmarknadsdepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och numera som kansliråd. Dessförinnan arbetade hon under kortare tid i Näringsdepartementet. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Daniel Sjölund arbetar sedan maj 2005 som rättssakkunnig i Justitiedepartementet, inledningsvis vid Kriminalpolitiska enheten och numera vid Enheten för processrätt och domstolsfrågor. Han förordnades som kammarrättsassessor år 2004 och kan dessförinnan åberopa erfarenhet av arbete som byrådirektör vid Socialstyrelsen, som förbundsjurist vid Intresseförbundet för Schizofreni och som föredragande i Svea hovrätt. Jonatan Wahlberg arbetar sedan oktober 2008 som regeringsrättssekreterare. Dessförinnan var han rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän. Han förordnades som kammarrättsassessor år Göran Wickström arbetar sedan oktober 2001 i Socialdepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och numera som kansliråd. Han har vid tre tillfällen varit tjänstledig för andra uppdrag. Under sex månaders tid år 2002 arbetade han som juristlingvist i EGdomstolen i Luxemburg, under fem månaders tid år 2004 var han utredningssekreterare i Utredningen om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut och under år 2009 tjänstgjorde han som tf. rådman i Länsrätten i Gotlands län. Han förordnades som kammarrättsassessor år Britt-Marie Ekmosse arbetar sedan december 2004 som rådman i Förvaltningsrätten i Linköping, tidigare Länsrätten i Södermanlands län. Dessförinnan arbetade hon under cirka sex månaders tid som tf. rådman i Länsrätten i Södermanlands län. Hon kan också åberopa erfarenhet av arbete som regeringsrättssekreterare. Vidare har hon längre erfarenhet av arbete som assessor vid olika domstolar. Johan Gefvert arbetar sedan maj 2000 som skattejurist vid Länsförsäkringar Liv. Dessförinnan arbetade han som skatteexpert och redaktör för facktidskriften FAR INFO vid Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) samt var delaktig i FAR:s

12 Bilaga 3 3 (4) skattekommitté. Vidare har han erfarenhet av arbete som skatterådgivare och processförare vid Price Waterhouse Skattejurister KB. Lena Aronsson tjänstgör sedan augusti 2008 som rådman med tidsbegränsat förordnande i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län, men genomför sedan juni 2010 adjunktion i Kammarrätten i Sundsvall. Hon kan också åberopa erfarenhet som bl.a. enhetschef i Kammarrätten i Stockholm samt som föredragande i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och i Länsrätten i Stockholms län. Maria Persson arbetar sedan augusti 2008 som rådman med tidsbegränsat förordnande i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län. Dessförinnan arbetade hon som enhetschef i Kammarrätten i Stockholm. Hon kan också åberopa erfarenhet av arbete som bl.a. enhetschef och föredragande i Utlänningsnämnden samt som departementssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Domarnämnden delar domstolschefens uppfattning att samtliga sökande är lämpliga för de aktuella anställningarna. När det sedan gäller frågan om i vilken ordning de sökande bör komma i fråga för anställningarna gör Domarnämnden följande överväganden. Domarnämnden konstaterar att Britt-Marie Ekmosse har väsentligen längre arbetserfarenhet än övriga sökande och att hon har arbetat som rådman under knappt sex år med synnerligen gott resultat. Efter en skicklighetsbedömning där hänsyn även ska tas till den allmänskicklighet och mognad som erfarenhet ger anser Domarnämnden att Britt-Marie Ekmosse har ett försteg framför övriga sökande. Hon förs därför upp i första förslagsrummet. Vad gäller förslagsrummen två till fem bör enligt Domarnämnden Maria Ek Oldsjö, Daniel Sjölund, Jonatan Wahlberg och Göran Wickström komma i fråga. Samtliga dessa personer kan åberopa mycket eller synnerligen goda vitsord från sina tjänstgöringar och det är ytterst svårt att särskilja vem som ska ha företräde till de aktuella anställningarna. Domarnämnden anser emellertid att Daniel Sjölund kan åberopa något bättre vitsord än

13 Bilaga 3 4 (4) övriga tre kandidater varför han får anses ha ett visst försteg framför dessa tre i fråga om skicklighet. Närmast efter Daniel Sjölund finner Domarnämnden att Maria Ek Oldsjö och Göran Wickström bör komma i fråga för anställning. De får nämligen med sina mycket/synnerligen goda vitsord något bättre vitsord än Jonatan Wahlberg. När det gäller rangordningen mellan Maria Ek Oldsjö och Göran Wickström anser Domarnämnden att Göran Wickström med sina något bredare erfarenheter får anses ha ett visst försteg framför Maria Ek Oldsjö i fråga om skicklighet. Följaktligen för Domarnämnden upp Daniel Sjölund i andra, Göran Wickström i tredje, Maria Ek Oldsjö i fjärde och Jonatan Wahlberg i femte förslagsrummet. Därefter bör enligt Domarnämnden Johan Gefvert komma i fråga för anställning. Han kan åberopa lång erfarenhet av arbete med skatterättslig inriktning inom den privata sektorn, bl.a. mångårig och synnerligen väl vitsordad tjänstgöring som skattejurist vid Länsförsäkringar Liv. Mot denna bakgrund och eftersom domstolschefen särskilt har efterfrågat en person med skattekunskaper finner Domarnämnden att Johan Gefvert får anses ha ett försteg framför Lena Aronsson och Maria Persson när det gäller de aktuella anställningarna. Johan Gefvert förs därför upp i sjätte förslagsrummet. Slutligen när det gäller förslagsrummen sju och åtta konstaterar Domarnämnden att såväl Lena Aronsson som Maria Persson skaffat sig ett flertal värdefulla erfarenheter för att arbeta som ordinarie domare. Bl.a. har de under två års tid arbetat som rådmän med tidsbegränsade förordnanden och utfört sådana tjänstgöringar med mycket gott resultat. Domarnämnden anser att det är svårt att särskilja Lena Aronsson och Maria Persson i fråga om vem som ska företräde för de aktuella anställningarna. Efter en samlad bedömning utifrån befintligt material finner Domarnämnden inte skäl att frångå domstolschefens rangordning dem emellan. Följaktligen förs Lena Aronsson upp i sjunde förslagsrummet och Maria Persson i åttonde förslagsrummet.

14 Domarnämnden Bilaga 4 1 (4) Rådman i Attunda tingsrätt, en eller flera anställningar, dnr Sökande Advokaten Michael Berg, rådmannen Lennart Christianson, jur. kand. Elisabeth Gustafsson Lövgren, revisionssekreteraren Maria Hallqvist, rådmannen Emilia Lundberg, kanslirådet Håkan Lundquist, rådmannen Daniel Samuelson, föredraganden Mathias Wastesson och rådmannen Lotten Ögren Förslag 1. Lennart Christianson 2. Daniel Samuelson 3. Håkan Lundquist 4. Maria Hallqvist 5. Emilia Lundberg 6. Michael Berg 7. Lotten Ögren 8. Mathias Wastesson Motivering Det är, såvitt Domarnämnden känner till, fråga om fem anställningar. Vid bedömningen av hur många som ska föras upp på förslag beaktar Domarnämnden att vissa sökande förekommer i andra anställningsärenden. Domstolschefen, som intervjuat samtliga sökanden förutom Elisabeth Gustafsson Lövgren, har angett att Lennart Christianson, Daniel Samuelson, Maria Hallqvist, Håkan Lundquist, Michael Berg, Emilia Lundberg, Lotten Ögren och Mathias Wastesson utgör de åtta främsta bland de sökande samt att de bör komma i fråga för anställningarna i nu nämnd ordning. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

15 Bilaga 4 2 (4) Lennart Christianson arbetar sedan november 2006 som rådman, inledningsvis i Stockholms tingsrätt och numera i Solna tingsrätt. Dessförinnan arbetade han som ämnessakkunnig i Justitiedepartementet. Vidare kan han åberopa erfarenhet av arbete som verksjurist vid Rikspolisstyrelsen och som extra åklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg. Han förordnades som hovrättsassessor år Daniel Samuelson arbetar sedan april 2006 som rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län, där han sedan september 2009 även är enhetschef. Han var dessförinnan under drygt sex år avdelningschef vid Fiskeriverket. Vidare har han erfarenhet av arbete som rättssakkunnig och kansliråd i Jordbruksdepartementet, där han även under kortare tid var tf. enhetschef. Han förordnades som hovrättsassessor år Maria Hallqvist arbetar sedan april 2007 som revisionssekreterare. Dessförinnan tjänstgjorde hon i Finansdepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och därefter som kansliråd. Under drygt ett år vikarierade hon som enhetschef vid bankenheten i Finansdepartementet. Hon förordnades som hovrättsassessor år Håkan Lundquist arbetar sedan augusti 2008 som kansliråd i Arbetsmarknadsdepartementet. Dessförinnan var han revisionssekreterare. Han kan även åberopa erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Justitiedepartementet och som sekreterare i Arbetsdomstolen. Dessutom har han varit ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen. Han förordnades som hovrättsassessor år Michael Berg arbetar sedan februari 2006 vid Advokatfirman Inter. Han har varit verksam vid olika advokatbyråer sedan år 1994 och är advokat sedan år Han är delvis domarutbildad och har varit fiskal i Svea hovrätt. Emilia Lundberg arbetar sedan juni 2009 som rådman i Södertörns tingsrätt. Dessförinnan, från år 2000, var hon verksam vid Wistrand Advokatbyrå. Under åren var hon advokat. Hon har också erfarenhet av arbete som sekreterare i skiljeförfaranden och har varit styrelseledamot i Skiljedomsföreningen för Yngre Jurister vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Vidare är hon medlem av Juridisk Tidskrifts redaktionsråd och har blivit publicerad som författare till olika artiklar om

16 Bilaga 4 3 (4) skiljemannarätt och processrätt. Lotten Ögren arbetar sedan mars 2007 som rådman, inledningsvis i Västmanlands tingsrätt och numera i Södertörns tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon vid Domstolsverket, först som jurist vid Domstolsverkets juridiska avdelning och därefter som föredragande i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Hon kan även efter att hon förordnades som hovrättsassessor år 1996 åberopa erfarenhet av arbete som handläggare vid Jordbruksverket och som hovrättsassessor i Göta hovrätt. Mathias Wastesson arbetar sedan augusti 2008 som föredragande hos Riksdagens ombudsmän. Dessförinnan arbetade han som sekreterare i Marknadsdomstolen. Han förordnades som hovrättsassessor år Domarnämnden gör följande bedömning. Mot bakgrund av de intervjuade kandidaternas erfarenheter och kvalifikationer anser Domarnämnden att det i detta ärende får anses tillfyllest att begränsa intervjuförfarandet till att omfatta dessa åtta kandidater. När det sedan gäller frågan om i vilken ordning de bör komma i fråga för anställning gör Domarnämnden följande bedömning. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Lennart Christianson och Daniel Samuelson, som båda kan åberopa synnerligen goda vitsord från sina anställningar som ordinarie domare, har ett försteg i fråga om skicklighet framför övriga sökande. Vid en jämförelse mellan dessa två kandidater har domstolschefen ansett att Lennart Christianson, mot bakgrund av att han kan åberopa erfarenhet av och synnerligen goda vitsord från flera juridiskt kvalificerade arbeten, har ett försteg framför Daniel Samuelson. Domarnämnden instämmer i sådan bedömning. Följaktligen förs Lennart Christianson upp i första förslagsrummet och Daniel Samuelson i andra förslagsrummet. När det gäller förslagsrummen tre och fyra finner Domarnämnden, i likhet med domstolschefen, att Maria Hallqvist och Håkan Lundquist bör komma i fråga. Vid den inbördes rangordningen mellan dessa två personer anser Domarnämnden att Håkan Lundquist, mot bakgrund av dennes något bredare erfarenheter och något bättre vitsord, har ett försteg framför Maria Hallqvist i fråga om skicklighet. Domarnämnden för därför

17 Bilaga 4 4 (4) upp Håkan Lundquist i tredje förslagsrummet och Maria Hallqvist i fjärde förslagsrummet. I förslagsrummen fem och sex anser Domarnämnden att Emilia Lundberg och Michael Berg bör komma i fråga. Båda dessa kan åberopa flerårig erfarenhet av arbete som advokat med mycket gott resultat. Emilia Lundberg kan därutöver åberopa en mycket väl vitsordad tjänstgöring som rådman. Mot sådan bakgrund finner Domarnämnden att Emilia Lundberg får anses ha ett visst försteg framför Michael Berg i fråga om skicklighet. Domarnämnden för därför upp Emilia Lundberg i femte förslagsrummet och Michael Berg i sjätte förslagsrummet. När det gäller förslagsrummen sju och åtta konstaterar Domarnämnden att Lotten Ögren kan åberopa bredare erfarenheter än Mathias Wastesson. Därtill kommer att Lotten Ögren har arbetat som ordinarie domare med mycket gott resultat. Domarnämnden anser därför att hon får anses ha ett försteg framför Mathias Wastesson i fråga om skicklighet. Lotten Ögren förs följaktligen upp i sjunde förslagsrummet samt Mathias Wastesson i åttonde och sista förslagsrummet.

18 Domarnämnden Bilaga 5 1 (2) Rådman i Eksjö tingsrätt, dnr Sökande Advokaten Henric Källén och kronofogden Elisabeth Ljungdahl. Förslag Elisabeth Ljungdahl Motivering Henric Källén har varit verksam vid olika advokatbyråer sedan år 1992, till en början vid Allmänna advokatbyrån i Gävle och därefter sedan år 2000 i egen regi. Han är advokat sedan år Under perioden september 2009 till och med februari 2010 genomförde han adjunktion i Göta hovrätt. Elisabeth Ljungdahl är sedan år 2009 verksam som teamledare vid Tillsynsmyndigheten i konkurser, Kronofogdemyndigheten i Jönköping. Hon var även innan dess verksam vid tillsynsenheten. Mellan åren arbetade hon på Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde, Eksjö och Malmö, både i rollen som kronofogde och som teamledare. Domstolschefen, som har intervjuat de sökande, har som sin uppfattning angett att Henric Källén och Elisabeth Ljungdahl är lämpliga för anställningen. Han har vidare angett att Elisabeth Ljungdahl med hänsyn till sina mycket goda vitsord och det intryck hon gjort vid intervjun har alla förutsättningar att bli en utmärkt domare. Hon bedöms av domstolschefen ha ett klart försteg framför Henric Källén. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Elisabeth Ljungdahl bedöms ha de kvalifikationer som en domare ska ha. I detta sammanhang konstaterar Domarnämnden att Elisabeth Ljungdahl kan åberopa långa och väl vitsordade tjänstgöringar. Vidare anser Domarnämnden att den omständigheten att hon är gift med en rådman vid den aktuella Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

19 Bilaga 5 2 (2) tingsrätten inte innefattas i de sakliga grunder som ska beaktas i ärenden gällande tillsättning av ordinarie domare. Hon förs därför upp på förslag i ärendet. Henric Källén har lång erfarenhet från arbete som allmänpraktiserande advokat och har visat intresse för arbetsuppgifterna som domare genom sin adjunktion i hovrätt. Domarnämnden finner dock, i enlighet med den bedömning som bl.a. gjordes vid sammanträdet den 17 mars 2010 i ärende dnr , att befintligt referensmaterial inte styrker Henric Källéns lämplighet för en anställning som rådman. I detta sammanhang konstaterar Domarnämnden att något nytt referensmaterial inte har tillkommit sedan sammanträdet i mars Att domstolschefen har bedömt honom som lämplig medför inte heller att Domarnämnden gör någon annan bedömning i detta ärende än den som gjorts tidigare. Han förs därför inte upp på förslag.

20 Domarnämnden Bilaga 6 1 (2) Rådman i Förvaltningsrätten i Växjö, två anställningar, dnr Sökande Förvaltningsrättsassessorn Margaretha Fröberg, regeringsrättssekreterarna Ingela Hofvander och Bertil Idarsson, föredraganden Urban Lund och rättssakkunnige Carl Scheutz. Förslag 1. Ingela Hofvander 2. Carl Scheutz 3. Bertil Idarsson 4. Margaretha Fröberg Motivering Domarnämnden antecknar inledningsvis att det är fråga om två anställningar varför fyra sökande bör föras upp på förslag. Domstolschefen har intervjuat samtliga sökande förutom Margaretha Fröberg som är verksam vid domstolen och därmed känd för domstolschefen. Domstolschefen har angett att Margaretha Fröberg, Ingela Hofvander, Carl Scheutz och Bertil Idarsson bör föras upp på förslag, i nu angiven ordning. Margaretha Fröberg har arbetat som assessor vid domstolen sedan år Ingela Hofvander förordnades år 2006 som kammarrättsassessor och har sedan dess arbetat som regeringsrättssekreterare. Carl Scheutz arbetar sedan han förordnades som kammarrättsassessor år 2006 som rättssakkunnig i Näringsdepartementet. Bertil Idarsson arbetar sedan år 2008 som regeringsrättssekreterare och arbetade dessförinnan som skatteintendent på Skatteverket. Han har under flera år arbetat som Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) Dnr 54-2013 Dnr 11-2013 Dnr 97-2012 621212 *********************************************** Hon är sedan oktober 2010 chefsåklagare vid åklagarkammaren i Växjö 2005 2010 Rådman

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn 4 Innehåll Inledning... 7 Allmänt om JO:s och JK:s tillsyn av domstolarna... 8

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07. Sammanfattning

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07. Sammanfattning ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07 Sammanfattning En man, med ursprung från Bosnien, sökte arbete som originalare hos ett bemanningsföretag för uthyrning till ett detaljhandelsföretag. Fråga

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/05 Mål nr A 40/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/05 Mål nr A 40/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/05 Mål nr A 40/04 Sammanfattning Könsdiskriminering? En kyrklig samfällighet har med förbigående av en kvinnlig sökande anställt en man som kyrkoherde. Arbetsdomstolen har funnit

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51

A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51 A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51 Domsnummer: 2001-51 Målnummer: A-61-2000 Avgörandedatum: 2001-05-23 Rubrik: Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid en länsstyrelse

Läs mer

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Försöksverksamhet med videokonferens DV-RAPPORT 2004:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1509-1997 Tryckt av Tabergs tryckeri AB,

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer