Tid: kl Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm"

Transkript

1 Domarnämnden PROTOKOLL 1 (4) NR 10 Tid: kl Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Anmärkningar Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine Lindeblad, ersättare för Fredrik Wersäll Martin Holmgren Margareta Åberg Lennart Svensäter Anne Ramberg Guntra Åhlund Maarit Jänterä-Jareborg Barbro Thorblad Barbro Thorblad närvarar inte vid 4 vad gäller presentation av Hanserik Romeling och Daniel Samuelson samt deltar endast i beslut i 5 bilaga 1-2 och 6 Föredragande, tillika Philippe Benalal, 5 bilaga 1, 3-4, 8-9 och 11 samt protokollförare 6-7 och Lisa Nilheim, 5 bilaga 2, 5-7 och 10 samt 8-10 Övrig närvarande Leg. psykologen och konsulten Andreas Lökken, närvarar vid I anställningsärendet lagman i Norrtälje tingsrätt, dnr , redogör Andreas Lökken för testresultat och intervjuintryck. 2 I anställningsärendet lagman i Norrköpings tingsrätt, dnr , redogör Andreas Lökken för testresultat och intervjuintryck. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

2 PROTOKOLL 2 (4) NR 10 3 I anställningsärendet lagman i Norrtälje tingsrätt, dnr , presenterar sig Anders Dereborg, Lena Hjelmtorp och Göran Nilsson inför nämnden. 4 I anställningsärendet lagman i Norrköpings tingsrätt, dnr , presenterar sig Anders Heiborn, Hanserik Romeling och Daniel Samuelson inför nämnden. 5 Domarnämnden fattar beslut i anställningsärenden; se bilaga Förslagen gäller under förutsättning att förhandling inte påkallas av personalorganisationen. Nämndens beslut kan enligt förordningen (2008:427) med instruktion för Domarnämnden inte överklagas. 6 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Lars-Erik Bergström, Daniel Samuelson och Patrik Säflund inför beslut om anställning som lagman i Falu tingsrätt, dnr Med hänsyn till att Daniel Samuelson alldeles nyligen genomgått motsvarande förfarande i annat ärende kommer förfarandet att individanpassas. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 7 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Ove Lindström, Jennie Mellbin, Jörgen Nilsson och Stefan Olsson inför beslut om anställning som chefsrådman i Göteborgs tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 8 Domarnämnden beslutar att test och intervjuförfarande ska genomföras med Catarina Barketorp, Erik Brattgård, Tord Pettersson, Charlotta Riberdahl och Tomas Zander inför beslut om anställning som chefsrådman i Uppsala tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3 PROTOKOLL 3 (4) NR 10 9 Ansökan från Jon Lindahl, som är tingsnotarie i Varbergs tingsrätt, om tillstånd enligt 12 kap. 3 rättegångsbalken att uppträda som ombud för sin mor i ett ärende gällande beslut om sjukersättning. Ärendet handläggs för närvarande vid Försäkringskassan i Örnsköldsvik och kan komma att handläggas i allmän förvaltningsdomstol (dnr ). Nämnden meddelar följande BESLUT Nämnden lämnar Jon Lindahl det begärda tillståndet. 10 Ansökan från lagmannen Ulf Andersson, numera tjänstgörande vid Hovrätten för Västra Sverige, om tillstånd enligt 12 kap. 3 rättegångsbalken att uppträda som ombud för sin dotter i ärende om körkortstillstånd. Ärendet handläggs för närvarande vid Transportstyrelsen och kan därefter komma att handläggas i allmän förvaltningsdomstol (dnr ). Domarnämnden meddelar följande BESLUT Domarnämnden lämnar Ulf Andersson det begärda tillståndet. 11 Förslag genomgås till Domarnämndens yttrande över avsnitt 14 i promemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17). Nämnden instämmer i de synpunkter som framförs i förslaget och delegerar till Thomas Rolén att utforma yttrandet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4 PROTOKOLL 4 (4) NR Tid för sammanträdet den 15 december 2011 ändras till kl Tisdagen den 14 december 2010, från kl , bokas som reservdag för eventuellt ytterligare sammanträde. Datum och tider för den ombildade Domarnämndens sammanträden våren 2011 bestäms enligt följande. Onsdagen den 12 januari 2011, kl Onsdagen den 16 februari 2011, kl Onsdagen den 16 mars 2011, kl Onsdagen den 13 april 2011, kl Onsdagen den 18 maj 2011, kl Onsdagen den 15 juni 2011, kl Föredraganden anmäler utnämningar och förordnanden på domaranställningar som förekommit sedan Domarnämndens sammanträde den 18 augusti Philippe Benalal Lisa Nilheim Justeras Thomas Rolén

5 Domarnämnden Bilaga 1 1 (3) Lagman i Norrtälje tingsrätt, dnr Sökande Hovrättsrådet Anders Dereborg, rådmännen Thomas Ericsson, Lena Hjelmtorp och Ylva Myhrberg, chefsrådmannen Göran Nilsson samt rådmannen Daniel Samuelson Förslag 1. Göran Nilsson 2. Anders Dereborg 3. Lena Hjelmtorp Motivering Domarnämnden fattade vid sammanträdet den 18 augusti 2010 beslut om test- och intervjuförfarande med Anders Dereborg, Lena Hjelmtorp och Göran Nilsson, vilka utifrån tillgängligt material bedömdes vara de som i första hand kunde komma i fråga för anställningen. Samtliga tre personer kunde åberopa mycket/synnerligen goda vitsord från sina tidigare och nuvarande anställningar samt hade värdefulla chefserfarenheter. Anders Dereborg arbetar sedan januari 2008 som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt. Han fungerar även som lagmannens ställföreträdare på avdelningen. Dessförinnan var han under drygt sex år rådman i Stockholms tingsrätt, varav han under ett år var samordnande rådman vid en enhet. Vidare har han erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Justitiedepartementet och som rättssekreterare i Europadomstolen i Strasbourg. Han förordnades som hovrättsassessor år Lena Hjelmtorp arbetar sedan juli 1998 som rådman, inledningsvis i Solna tingsrätt och därefter i Södra Roslags tingsrätt och Attunda tingsrätt. Hon har varit enhetschef sedan november Innan hon blev rådman arbetade hon som rättssakkunnig i Kulturdepartementet. Hon förordnades som hovrättsassessor år Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

6 Bilaga 1 2 (3) Göran Nilsson arbetar sedan juni 2002 som chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Dessförinnan, från år 1992, var han rådman i samma domstol. Under åren 1999 och 2000 ledde han en förstärkningsenhet vid domstolen. Vidare har han erfarenhet av arbete som tf. rådman vid olika domstolar. Han förordnades som hovrättsassessor år Test- och intervjuförfarandet har stärkt Domarnämndens uppfattning om de tre som högst kvalificerade jurister med goda ledaregenskaper. De uppfyller samliga väl de krav som kan ställas på en chef för en domstol av Norrtälje tingsrätts storlek. När det sedan gäller frågan om i vilken ordning de sökande bör komma i fråga för anställningen gör Domarnämnden följande bedömning. Göran Nilsson har betydligt längre erfarenhet av arbete i ledande befattning och har som chefsrådman haft ett mer omfattande chefsansvar än Anders Dereborg och Lena Hjelmtorp. Uppgiften att vara chef och ledare för en avdelning i Stockholms tingsrätt, med det personal- och budgetansvar som följer därav, är på många sätt jämförbar med att ansvara för en mindre domstol. Därtill kommer att Göran Nilsson får utomordentligt goda vitsord från sin tid som chefsrådman. Göran Nilsson får därför anses ha ett försteg framför övriga när det gäller den aktuella anställningen och förs följaktligen upp i första förslagsrummet. Både Anders Dereborg och Lena Hjelmtorp kan åberopa ledarerfarenheter och har enligt referenspersonerna fungerat mycket bra i rollen som chef. Vid en samlad bedömning av deras chefserfarenheter och ledaregenskaper finner Domarnämnden att det är svårt att särskilja dem när det gäller deras förutsättningar att leda en domstol av Norrtälje tingsrätts storlek. Att vara lagman i Norrtälje tingsrätt innebär också, som angetts i samband med annonseringen av den aktuella anställningen, att medverka i den dömande verksamheten i stor utsträckning. Domarnämnden finner vid en samlad bedömning utifrån referensunderlaget att Anders Dereborg får anses ha ett visst försteg framför Lena Hjelmtorp i fråga om sådan skicklighet. Följaktligen förs Anders Dereborg upp i andra förslagsrummet samt Lena Hjelmtorp i tredje och sista förslagsrummet.

7 Skiljaktig mening Bilaga 1 3 (3) Maarit Jänterä-Jareborg, Anne Ramberg, Lennart Svensäter och Margareta Åberg är skiljaktiga i fråga om rangordningen i ärendet såvitt avser Anders Dereborg och Lena Hjelmtorp enligt följande motivering. Lena Hjelmtorp kan, genom sina fleråriga erfarenheter som enhetschef, åberopa mer ingående cheferfarenheter än Anders Dereborg. Därtill kommer att Lena Hjelmtorp, mot bakgrund av genomförda intervjuer och presentationer inför nämnden, utmärkt sig genom att redovisa en väl genomtänkt och tydligt utformad bild hur hon vill ta sig an uppgiften att vara lagman i Norrtälje tingsrätt. Enligt vår mening får hon följaktligen anses ha ett försteg framför Anders Dereborg när det gäller den aktuella anställningen. Vi för således upp Lena Hjelmtorp i andra samt Anders Dereborg i tredje och sista förslagsrummet. I övrigt är vi ense med majoriteten.

8 Domarnämnden Bilaga 2 1 (2) Lagman i Norrköpings tingsrätt, dnr Sökande Rådmannen Anders Heiborn, hovrättsrådet Hanserik Romeling och rådmannen Daniel Samuelson. Förslag Hanserik Romeling Motivering I ärendet finns tre sökande och vid sammanträdet den 18 augusti 2010 fattade Domarnämnden beslut om att test- och intervjuförfarande skulle genomföras med dessa tre. Anders Heiborn arbetar sedan år 2003 som rådman i Norrköpings tingsrätt, där han sedan januari 2007 även är enhetschef på en av tingsrättens målenheter. Han var dessförinnan tf. rådman/rådman i Stockholms tingsrätt. Han har även erfarenhet från arbete som sekreterare och senare expert i Säkerhetstjänstkommissionen samt som rättssakkunnig i Finansdepartementet. Han har under många år undervisat, dels vid universitet och dels genom ett mångårigt engagemang inom Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Han är även engagerad i Domstolsverkets notarie- och fiskalsutbildning. Han förordnades som assessor år Hanserik Romeling är sedan år 2002 hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge, där han sedan januari 2008 tillika är vice ordförande på avdelning. Han har sedan mars 2008 varit beredningschef vid en av hovrättens avdelningar. Han lämnade domarbanan som tingsfiskal för att istället arbeta vid advokatbyrå. Från år 1987 arbetade han sedan med egen verksamhet som advokat innan han sökte sig tillbaka till domaryrket. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

9 Bilaga 2 2 (2) Daniel Samuelson är sedan år 2006 rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län, där han sedan september 2009 även är enhetschef. Han var dessförinnan under drygt sex år avdelningschef vid Fiskeriverket. Han har även erfarenhet från arbete som rättssakkunnig och kansliråd i Jordbruksdepartementet, där han även under kortare tid var tf. enhetschef. Han har sin bakgrund i allmän domstol och förordnades som hovrättsassessor år Hanserik Romeling kan åberopa synnerligen goda vitsord från flera referensgivare vad avser hans förmåga i administrativt och personalledande hänseende. Han får också synnerligen goda vitsord som domare. Härtill kommer att Hanserik Romeling till Domarnämnden förmedlat en klar bild av hur han skulle ta sig an rollen som lagman i Norrköpings tingsrätt. Domarnämnden anser att Hanserik Romeling är mycket lämplig för aktuell anställning och han förs upp i första förslagsrummet. Både Anders Heiborn och Daniel Samuelson kan åberopa goda vitsord från olika håll. Det har emellertid framkommit skilda uppfattningar om Anders Heiborn och därmed sådana oklarheter att det inte utan ytterligare omfattande utredning går att rangordna Anders Heiborn och Daniel Samuelson inbördes. Mot bakgrund av att ärendet enligt Domarnämnden brådskar och eftersom Hanserik Romeling framstår som den klart lämpligaste kandidaten förs endast han upp på förslag.

10 Domarnämnden Bilaga 3 1 (4) Rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, en eller flera anställningar, dnr Sökande Tf. rådmannen Lena Aronsson, kanslirådet Maria Ek Oldsjö, rådmannen Britt-Marie Ekmosse, skattejuristen Johan Gefvert, tf. rådmannen Maria Persson, rättssakkunnige Daniel Sjölund, regeringsrättssekreteraren Jonatan Wahlberg och kanslirådet Göran Wickström Förslag 1. Britt-Marie Ekmosse 2. Daniel Sjölund 3. Göran Wickström 4. Maria Ek Oldsjö 5. Jonatan Wahlberg 6. Johan Gefvert 7. Lena Aronsson 8. Maria Persson Motivering Det är, såvitt Domarnämnden känner till, fråga om minst fem anställningar. I samband med annonseringen av de aktuella anställningarna har angetts att förvaltningsrätten söker en eller flera rådmän att placeras på någon eller några av domstolens enheter och att domstolen gärna ser sökande med skattebakgrund. Domstolschefen, som intervjuat samtliga sökanden i detta ärende eller i tidigare anställningsärenden, har placerat Maria Ek Oldsjö, Daniel Sjölund, Jonatan Wahlberg och Göran Wickström på en gemensam första plats. Vidare har domstolschefen angett att Britt-Marie Ekmosse, Johan Gefvert, Lena Aronsson och Maria Persson bör placeras i förslagsrummen fem till åtta, i nu nämnd ordning. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

11 Bilaga 3 2 (4) Maria Ek Oldsjö arbetar sedan januari 2007 i Arbetsmarknadsdepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och numera som kansliråd. Dessförinnan arbetade hon under kortare tid i Näringsdepartementet. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Daniel Sjölund arbetar sedan maj 2005 som rättssakkunnig i Justitiedepartementet, inledningsvis vid Kriminalpolitiska enheten och numera vid Enheten för processrätt och domstolsfrågor. Han förordnades som kammarrättsassessor år 2004 och kan dessförinnan åberopa erfarenhet av arbete som byrådirektör vid Socialstyrelsen, som förbundsjurist vid Intresseförbundet för Schizofreni och som föredragande i Svea hovrätt. Jonatan Wahlberg arbetar sedan oktober 2008 som regeringsrättssekreterare. Dessförinnan var han rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän. Han förordnades som kammarrättsassessor år Göran Wickström arbetar sedan oktober 2001 i Socialdepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och numera som kansliråd. Han har vid tre tillfällen varit tjänstledig för andra uppdrag. Under sex månaders tid år 2002 arbetade han som juristlingvist i EGdomstolen i Luxemburg, under fem månaders tid år 2004 var han utredningssekreterare i Utredningen om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut och under år 2009 tjänstgjorde han som tf. rådman i Länsrätten i Gotlands län. Han förordnades som kammarrättsassessor år Britt-Marie Ekmosse arbetar sedan december 2004 som rådman i Förvaltningsrätten i Linköping, tidigare Länsrätten i Södermanlands län. Dessförinnan arbetade hon under cirka sex månaders tid som tf. rådman i Länsrätten i Södermanlands län. Hon kan också åberopa erfarenhet av arbete som regeringsrättssekreterare. Vidare har hon längre erfarenhet av arbete som assessor vid olika domstolar. Johan Gefvert arbetar sedan maj 2000 som skattejurist vid Länsförsäkringar Liv. Dessförinnan arbetade han som skatteexpert och redaktör för facktidskriften FAR INFO vid Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) samt var delaktig i FAR:s

12 Bilaga 3 3 (4) skattekommitté. Vidare har han erfarenhet av arbete som skatterådgivare och processförare vid Price Waterhouse Skattejurister KB. Lena Aronsson tjänstgör sedan augusti 2008 som rådman med tidsbegränsat förordnande i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län, men genomför sedan juni 2010 adjunktion i Kammarrätten i Sundsvall. Hon kan också åberopa erfarenhet som bl.a. enhetschef i Kammarrätten i Stockholm samt som föredragande i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och i Länsrätten i Stockholms län. Maria Persson arbetar sedan augusti 2008 som rådman med tidsbegränsat förordnande i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län. Dessförinnan arbetade hon som enhetschef i Kammarrätten i Stockholm. Hon kan också åberopa erfarenhet av arbete som bl.a. enhetschef och föredragande i Utlänningsnämnden samt som departementssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Domarnämnden delar domstolschefens uppfattning att samtliga sökande är lämpliga för de aktuella anställningarna. När det sedan gäller frågan om i vilken ordning de sökande bör komma i fråga för anställningarna gör Domarnämnden följande överväganden. Domarnämnden konstaterar att Britt-Marie Ekmosse har väsentligen längre arbetserfarenhet än övriga sökande och att hon har arbetat som rådman under knappt sex år med synnerligen gott resultat. Efter en skicklighetsbedömning där hänsyn även ska tas till den allmänskicklighet och mognad som erfarenhet ger anser Domarnämnden att Britt-Marie Ekmosse har ett försteg framför övriga sökande. Hon förs därför upp i första förslagsrummet. Vad gäller förslagsrummen två till fem bör enligt Domarnämnden Maria Ek Oldsjö, Daniel Sjölund, Jonatan Wahlberg och Göran Wickström komma i fråga. Samtliga dessa personer kan åberopa mycket eller synnerligen goda vitsord från sina tjänstgöringar och det är ytterst svårt att särskilja vem som ska ha företräde till de aktuella anställningarna. Domarnämnden anser emellertid att Daniel Sjölund kan åberopa något bättre vitsord än

13 Bilaga 3 4 (4) övriga tre kandidater varför han får anses ha ett visst försteg framför dessa tre i fråga om skicklighet. Närmast efter Daniel Sjölund finner Domarnämnden att Maria Ek Oldsjö och Göran Wickström bör komma i fråga för anställning. De får nämligen med sina mycket/synnerligen goda vitsord något bättre vitsord än Jonatan Wahlberg. När det gäller rangordningen mellan Maria Ek Oldsjö och Göran Wickström anser Domarnämnden att Göran Wickström med sina något bredare erfarenheter får anses ha ett visst försteg framför Maria Ek Oldsjö i fråga om skicklighet. Följaktligen för Domarnämnden upp Daniel Sjölund i andra, Göran Wickström i tredje, Maria Ek Oldsjö i fjärde och Jonatan Wahlberg i femte förslagsrummet. Därefter bör enligt Domarnämnden Johan Gefvert komma i fråga för anställning. Han kan åberopa lång erfarenhet av arbete med skatterättslig inriktning inom den privata sektorn, bl.a. mångårig och synnerligen väl vitsordad tjänstgöring som skattejurist vid Länsförsäkringar Liv. Mot denna bakgrund och eftersom domstolschefen särskilt har efterfrågat en person med skattekunskaper finner Domarnämnden att Johan Gefvert får anses ha ett försteg framför Lena Aronsson och Maria Persson när det gäller de aktuella anställningarna. Johan Gefvert förs därför upp i sjätte förslagsrummet. Slutligen när det gäller förslagsrummen sju och åtta konstaterar Domarnämnden att såväl Lena Aronsson som Maria Persson skaffat sig ett flertal värdefulla erfarenheter för att arbeta som ordinarie domare. Bl.a. har de under två års tid arbetat som rådmän med tidsbegränsade förordnanden och utfört sådana tjänstgöringar med mycket gott resultat. Domarnämnden anser att det är svårt att särskilja Lena Aronsson och Maria Persson i fråga om vem som ska företräde för de aktuella anställningarna. Efter en samlad bedömning utifrån befintligt material finner Domarnämnden inte skäl att frångå domstolschefens rangordning dem emellan. Följaktligen förs Lena Aronsson upp i sjunde förslagsrummet och Maria Persson i åttonde förslagsrummet.

14 Domarnämnden Bilaga 4 1 (4) Rådman i Attunda tingsrätt, en eller flera anställningar, dnr Sökande Advokaten Michael Berg, rådmannen Lennart Christianson, jur. kand. Elisabeth Gustafsson Lövgren, revisionssekreteraren Maria Hallqvist, rådmannen Emilia Lundberg, kanslirådet Håkan Lundquist, rådmannen Daniel Samuelson, föredraganden Mathias Wastesson och rådmannen Lotten Ögren Förslag 1. Lennart Christianson 2. Daniel Samuelson 3. Håkan Lundquist 4. Maria Hallqvist 5. Emilia Lundberg 6. Michael Berg 7. Lotten Ögren 8. Mathias Wastesson Motivering Det är, såvitt Domarnämnden känner till, fråga om fem anställningar. Vid bedömningen av hur många som ska föras upp på förslag beaktar Domarnämnden att vissa sökande förekommer i andra anställningsärenden. Domstolschefen, som intervjuat samtliga sökanden förutom Elisabeth Gustafsson Lövgren, har angett att Lennart Christianson, Daniel Samuelson, Maria Hallqvist, Håkan Lundquist, Michael Berg, Emilia Lundberg, Lotten Ögren och Mathias Wastesson utgör de åtta främsta bland de sökande samt att de bör komma i fråga för anställningarna i nu nämnd ordning. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

15 Bilaga 4 2 (4) Lennart Christianson arbetar sedan november 2006 som rådman, inledningsvis i Stockholms tingsrätt och numera i Solna tingsrätt. Dessförinnan arbetade han som ämnessakkunnig i Justitiedepartementet. Vidare kan han åberopa erfarenhet av arbete som verksjurist vid Rikspolisstyrelsen och som extra åklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg. Han förordnades som hovrättsassessor år Daniel Samuelson arbetar sedan april 2006 som rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten i Stockholms län, där han sedan september 2009 även är enhetschef. Han var dessförinnan under drygt sex år avdelningschef vid Fiskeriverket. Vidare har han erfarenhet av arbete som rättssakkunnig och kansliråd i Jordbruksdepartementet, där han även under kortare tid var tf. enhetschef. Han förordnades som hovrättsassessor år Maria Hallqvist arbetar sedan april 2007 som revisionssekreterare. Dessförinnan tjänstgjorde hon i Finansdepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och därefter som kansliråd. Under drygt ett år vikarierade hon som enhetschef vid bankenheten i Finansdepartementet. Hon förordnades som hovrättsassessor år Håkan Lundquist arbetar sedan augusti 2008 som kansliråd i Arbetsmarknadsdepartementet. Dessförinnan var han revisionssekreterare. Han kan även åberopa erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Justitiedepartementet och som sekreterare i Arbetsdomstolen. Dessutom har han varit ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen. Han förordnades som hovrättsassessor år Michael Berg arbetar sedan februari 2006 vid Advokatfirman Inter. Han har varit verksam vid olika advokatbyråer sedan år 1994 och är advokat sedan år Han är delvis domarutbildad och har varit fiskal i Svea hovrätt. Emilia Lundberg arbetar sedan juni 2009 som rådman i Södertörns tingsrätt. Dessförinnan, från år 2000, var hon verksam vid Wistrand Advokatbyrå. Under åren var hon advokat. Hon har också erfarenhet av arbete som sekreterare i skiljeförfaranden och har varit styrelseledamot i Skiljedomsföreningen för Yngre Jurister vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Vidare är hon medlem av Juridisk Tidskrifts redaktionsråd och har blivit publicerad som författare till olika artiklar om

16 Bilaga 4 3 (4) skiljemannarätt och processrätt. Lotten Ögren arbetar sedan mars 2007 som rådman, inledningsvis i Västmanlands tingsrätt och numera i Södertörns tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon vid Domstolsverket, först som jurist vid Domstolsverkets juridiska avdelning och därefter som föredragande i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Hon kan även efter att hon förordnades som hovrättsassessor år 1996 åberopa erfarenhet av arbete som handläggare vid Jordbruksverket och som hovrättsassessor i Göta hovrätt. Mathias Wastesson arbetar sedan augusti 2008 som föredragande hos Riksdagens ombudsmän. Dessförinnan arbetade han som sekreterare i Marknadsdomstolen. Han förordnades som hovrättsassessor år Domarnämnden gör följande bedömning. Mot bakgrund av de intervjuade kandidaternas erfarenheter och kvalifikationer anser Domarnämnden att det i detta ärende får anses tillfyllest att begränsa intervjuförfarandet till att omfatta dessa åtta kandidater. När det sedan gäller frågan om i vilken ordning de bör komma i fråga för anställning gör Domarnämnden följande bedömning. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Lennart Christianson och Daniel Samuelson, som båda kan åberopa synnerligen goda vitsord från sina anställningar som ordinarie domare, har ett försteg i fråga om skicklighet framför övriga sökande. Vid en jämförelse mellan dessa två kandidater har domstolschefen ansett att Lennart Christianson, mot bakgrund av att han kan åberopa erfarenhet av och synnerligen goda vitsord från flera juridiskt kvalificerade arbeten, har ett försteg framför Daniel Samuelson. Domarnämnden instämmer i sådan bedömning. Följaktligen förs Lennart Christianson upp i första förslagsrummet och Daniel Samuelson i andra förslagsrummet. När det gäller förslagsrummen tre och fyra finner Domarnämnden, i likhet med domstolschefen, att Maria Hallqvist och Håkan Lundquist bör komma i fråga. Vid den inbördes rangordningen mellan dessa två personer anser Domarnämnden att Håkan Lundquist, mot bakgrund av dennes något bredare erfarenheter och något bättre vitsord, har ett försteg framför Maria Hallqvist i fråga om skicklighet. Domarnämnden för därför

17 Bilaga 4 4 (4) upp Håkan Lundquist i tredje förslagsrummet och Maria Hallqvist i fjärde förslagsrummet. I förslagsrummen fem och sex anser Domarnämnden att Emilia Lundberg och Michael Berg bör komma i fråga. Båda dessa kan åberopa flerårig erfarenhet av arbete som advokat med mycket gott resultat. Emilia Lundberg kan därutöver åberopa en mycket väl vitsordad tjänstgöring som rådman. Mot sådan bakgrund finner Domarnämnden att Emilia Lundberg får anses ha ett visst försteg framför Michael Berg i fråga om skicklighet. Domarnämnden för därför upp Emilia Lundberg i femte förslagsrummet och Michael Berg i sjätte förslagsrummet. När det gäller förslagsrummen sju och åtta konstaterar Domarnämnden att Lotten Ögren kan åberopa bredare erfarenheter än Mathias Wastesson. Därtill kommer att Lotten Ögren har arbetat som ordinarie domare med mycket gott resultat. Domarnämnden anser därför att hon får anses ha ett försteg framför Mathias Wastesson i fråga om skicklighet. Lotten Ögren förs följaktligen upp i sjunde förslagsrummet samt Mathias Wastesson i åttonde och sista förslagsrummet.

18 Domarnämnden Bilaga 5 1 (2) Rådman i Eksjö tingsrätt, dnr Sökande Advokaten Henric Källén och kronofogden Elisabeth Ljungdahl. Förslag Elisabeth Ljungdahl Motivering Henric Källén har varit verksam vid olika advokatbyråer sedan år 1992, till en början vid Allmänna advokatbyrån i Gävle och därefter sedan år 2000 i egen regi. Han är advokat sedan år Under perioden september 2009 till och med februari 2010 genomförde han adjunktion i Göta hovrätt. Elisabeth Ljungdahl är sedan år 2009 verksam som teamledare vid Tillsynsmyndigheten i konkurser, Kronofogdemyndigheten i Jönköping. Hon var även innan dess verksam vid tillsynsenheten. Mellan åren arbetade hon på Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde, Eksjö och Malmö, både i rollen som kronofogde och som teamledare. Domstolschefen, som har intervjuat de sökande, har som sin uppfattning angett att Henric Källén och Elisabeth Ljungdahl är lämpliga för anställningen. Han har vidare angett att Elisabeth Ljungdahl med hänsyn till sina mycket goda vitsord och det intryck hon gjort vid intervjun har alla förutsättningar att bli en utmärkt domare. Hon bedöms av domstolschefen ha ett klart försteg framför Henric Källén. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Elisabeth Ljungdahl bedöms ha de kvalifikationer som en domare ska ha. I detta sammanhang konstaterar Domarnämnden att Elisabeth Ljungdahl kan åberopa långa och väl vitsordade tjänstgöringar. Vidare anser Domarnämnden att den omständigheten att hon är gift med en rådman vid den aktuella Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

19 Bilaga 5 2 (2) tingsrätten inte innefattas i de sakliga grunder som ska beaktas i ärenden gällande tillsättning av ordinarie domare. Hon förs därför upp på förslag i ärendet. Henric Källén har lång erfarenhet från arbete som allmänpraktiserande advokat och har visat intresse för arbetsuppgifterna som domare genom sin adjunktion i hovrätt. Domarnämnden finner dock, i enlighet med den bedömning som bl.a. gjordes vid sammanträdet den 17 mars 2010 i ärende dnr , att befintligt referensmaterial inte styrker Henric Källéns lämplighet för en anställning som rådman. I detta sammanhang konstaterar Domarnämnden att något nytt referensmaterial inte har tillkommit sedan sammanträdet i mars Att domstolschefen har bedömt honom som lämplig medför inte heller att Domarnämnden gör någon annan bedömning i detta ärende än den som gjorts tidigare. Han förs därför inte upp på förslag.

20 Domarnämnden Bilaga 6 1 (2) Rådman i Förvaltningsrätten i Växjö, två anställningar, dnr Sökande Förvaltningsrättsassessorn Margaretha Fröberg, regeringsrättssekreterarna Ingela Hofvander och Bertil Idarsson, föredraganden Urban Lund och rättssakkunnige Carl Scheutz. Förslag 1. Ingela Hofvander 2. Carl Scheutz 3. Bertil Idarsson 4. Margaretha Fröberg Motivering Domarnämnden antecknar inledningsvis att det är fråga om två anställningar varför fyra sökande bör föras upp på förslag. Domstolschefen har intervjuat samtliga sökande förutom Margaretha Fröberg som är verksam vid domstolen och därmed känd för domstolschefen. Domstolschefen har angett att Margaretha Fröberg, Ingela Hofvander, Carl Scheutz och Bertil Idarsson bör föras upp på förslag, i nu angiven ordning. Margaretha Fröberg har arbetat som assessor vid domstolen sedan år Ingela Hofvander förordnades år 2006 som kammarrättsassessor och har sedan dess arbetat som regeringsrättssekreterare. Carl Scheutz arbetar sedan han förordnades som kammarrättsassessor år 2006 som rättssakkunnig i Näringsdepartementet. Bertil Idarsson arbetar sedan år 2008 som regeringsrättssekreterare och arbetade dessförinnan som skatteintendent på Skatteverket. Han har under flera år arbetat som Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Domarnämnden PROTOKOLL 1 (3) NR 10 Tid: kl. 10.00 16.45 Plats: Närvarande ledamöter Anmärkningar Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Thomas Rolén, ordförande Anna Skarhed,

Läs mer

Tid: kl. 10.00 13.45 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Tid: kl. 10.00 13.45 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Domarnämnden PROTOKOLL 1 (2) NR 3 Tid: kl. 10.00 13.45 Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine Lindeblad, ersättare

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion; SFS 2001:984 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck utfärdad den 29 november 2001. Regeringen

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

2010-02-09. Justitiedepartementet

2010-02-09. Justitiedepartementet 2010-02-09 Justitiedepartementet För att domstolarna ska kunna fullgöra sina uppgifter är det ett grundläggande krav att det finns tillgång till en domarkår som tillgodoser högt ställda krav på erfarenhet,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 5 mars 2009 KLAGANDE Hagenfeldt Advokatbyrå AB, 556629-0499 Ställföreträdare: Advokat Carl Lindstrand Hagenfeldt Advokatbyrå AB Box 3443 103 69 Stockholm

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11)

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Datum Diarienummer 2007-09-12 776-2007 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Ert diarienummer Ju2007/3985/DOM Inledning Det är

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 september 2008 Ö 2303-07 KLAGANDE Banverket, Östra banregionen Projektenheten Box 1070 172 22 Sundbyberg Ombud: Advokaterna KH och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Årsredovisning för 2012. Fastställd 2013-02-20

Årsredovisning för 2012. Fastställd 2013-02-20 Årsredovisning för 2012 Fastställd Årsredovisning 2 (24) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Mål och återrapporteringskrav... 5 3 Anställningar av domare och hyresråd... 6 3.1 Förslag i anställningsärenden...

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

domkretsen Att möta allmänheten bättre en utmaning Svårigheter att rekrytera Lagrummet.se i nytappning 45 underbara år I april införs RIF SID 4 SID 11

domkretsen Att möta allmänheten bättre en utmaning Svårigheter att rekrytera Lagrummet.se i nytappning 45 underbara år I april införs RIF SID 4 SID 11 nr 1 mars 2012 Lagrummet.se i nytappning 45 underbara år I april införs RIF domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Svårigheter att rekrytera SID 4 Att möta allmänheten bättre en utmaning SID 11

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

PM fr ån TFN 2007. TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer

PM fr ån TFN 2007. TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer PM fr ån TFN 2007 TFN:s arbetsformer Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdraget och genomförandet... 5 3 Kravprofil för ordinarie domare... 5 4 Chefsrekrytering...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Notarie. Anställning och tjänstgöring

Notarie. Anställning och tjänstgöring Notarie Anställning och tjänstgöring Domstolsverket Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrende- och hyresnämnderna och

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer