DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2009-11-19 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr T PARTER KÄRANDE 1. Ann Runquist, Box Stockholm 2. Anders Garpe, Peterséns väg Skärholmen Ombud: jur. kand. Henrik Warnke Juristfirman Henrik Warnke AB Dalagatan Stockholm SVARANDE Ramsöbergs Fastighetsägareförening ek.för., c/o Elsegerd Wikholm Tullgårdsgatan Stockholm Ombud: advokaten Christina Sandström Hellström Advokatbyrå KB Box Stockholm SLUT 1. Käromålet ogillas. 2. Ann Runquist och Anders Garpe förpliktas att solidariskt till Ramsöbergs Fastighetsägareförening ek.för. betala dess rättegångskostnader med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från denna dag till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan Stockholm E-post: måndag fredag 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 BAKGRUND Ramsöbergs fastighetsägareförening ek. för. (Föreningen) har till ändamål att inom Ramsö östra tomtområde på tomter avstyckade från Ramsö 1:352 och 1:376 i Vaxholms stad, Stockholms län, främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ombesörja och bekosta underhåll av allmänna platser, båtbryggor, badplatser, brunnar, telefonkiosker m.m., att handha uthyrning och fördelning av båtplatser, att tillvarata fastighetsägarnas intressen i övrigt samt att i frågor av intresse för hela Ramsö ö samarbeta med Ramsö Fastighetsägareförening. Under ledning av Per Runquist, som är gift med Ann Runquist, och Anders Garpe väckte Föreningen talan mot nyttjanderättshavaren till en byggnad benämnd Båtsmanstorpet varvid huvudfrågan i målet var huruvida byggnaden var belägen på marksamfälligheten Ramsö s:6 eller på markområdet Badberget inom fastigheten Ramsö 1:376. Föreningen äger ¼ av marksamfälligheten s:6 som förvaltas av Ramsö-Vaxholm samfällighetsförening (Samfällighetsföreningen). Efter att Föreningen och nyttjanderättshavaren konstaterat i målet att Båtsmanstorpet var beläget på marksamfälligheten s:6 träffades en förlikning vilken bland annat innebar att parterna skulle verka för att en tomt avstyckades kring byggnaden Båtmanstorpet, att Samfällighetsföreningen skulle sälja den nybildade fastigheten till nyttjanderättshavaren för kr och att vardera parten skulle stå sina rättegångskostnader. Föreningen påkallade delägarsammanträde i marksamfälligheten s:6 och på ett sådant sammanträde beslöts att avstyckning skulle ske i enlighet med förlikningsavtalet och att samfälligheten skulle ta del i de kostnader som uppkommit för Föreningen såsom lantmäteri- och rättegångskostnader. Båtsmanstorpet med omgivande mark bildades och fick beteckningen Ramsö 1:461 varefter Samfällighetsföreningen sålde fastigheten till nyttjanderättshavaren i enlighet med den tidigare träffade förlikningen. Samfällighetsföreningen uppbar köpeskillingen om kr och utbetalade samtidigt kostnadstäckning till Föreningen med kr. Därefter fick Samfällighetsföreningen ny styrelse och den nya styrelsen ansåg att utbetalningen för att täcka Föreningens kostnader var felaktig. Samfällighetsföreningen

3 3 väckte sedan talan mot de styrelseledamöter i Samfällighetsföreningen som deltagit i beslutet att utbetala kr till Föreningen. Sedan tvist med anledning av den träffade förlikningen uppkommit föreslog Föreningens styrelse på extra stämma den 8 september 2007 att styrelsen skulle ges i uppdrag att träffa en överenskommelse med Samfällighetsföreningen på vissa angivna villkor. Förslaget antogs emellertid inte av föreningsstämman den 8 september 2007 utan styrelsen i Föreningen kallade till ny extra stämma den 26 april 2008 varvid styrelsen föreslog att stämman skulle bemyndiga styrelsen att träffa en överenskommelse med Samfällighetsföreningen på följande villkor: 1. Badberget (fastigheten Ramsö 1:462) överförs från Ramsöbergs ägo till samfälligheten s:6, dvs Båtsmanstorpet. Detta innebär att marksamfälligheten s:6 utvidgas till att omfatta såväl nuvarande mark som badberget. Inga ändringar sker i delägarkretsen avseende s:6. Inga ändringar sker avseende befintliga servitut i s:6. S:6 skall så snart som möjligt byta syfte från att hålla med Båtsman till att förvalta dessa gemensamma områden (Badberget). 2. Samfällighetsföreningen drar tillbaka de krav på ca kr de har på Ramsöbergs fastighetsägareförening. 3. Ramsöbergs fastighetsägareförening accepterar att stå för förrättningskostnader för införlivandet av Ramsö 1:462 (Badberget) i S:6, upp till kr (den indikerade storleksordningen som Lantmäteriet angett). Om förrättningen eventuellt överstiger detta belopp betalas den överskjutande delen av samfällighetsföreningen. 4. Ramsöbergs fastighetsägareförening har option att köpa hela eller delar av badberget om det av någon anledning skulle komma till försäljning i framtiden. 5. Samfällighetsföreningen drar tillbaka de krav de har på förra styrelsen i detta ärende. Styrelsens förslag antogs av stämman den 26 april Föreningen och Samfällighetsföreningen bekräftade därefter den 1 juni 2008 i ett skriftligt avtal stämmobeslutet av den 26 april 2008.

4 4 Tvist föreligger nu huruvida Föreningens beslut, fattat på en extra föreningsstämma den 26 april 2008, är rättsstridigt. YRKANDEN M M Ann Runquist och Anders Garpe har yrkat att tingsrätten ska upphäva det av Föreningen fattade beslutet den 26 april 2008 att anta styrelsens förslag beträffande överenskommelsen med Samfällighetsföreningen. Föreningen har bestritt käromålet. Parterna har fordrat ersättning för sina rättegångskostnader. GRUNDER Ann Runquist och Anders Garpe har åberopat följande alternativa grunder för sin talan. Beslutet, fattat av föreningsstämman den 26 april 2008, strider mot Föreningens ändamål enligt stadgarna, vilket är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens beslut ger en otillbörlig fördel för Samfällighetsföreningen, alternativt dess medlemmar, och är till nackdel för Föreningen varför beslutet strider mot likhetsprincipen i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL). Beslutet har inte tillkommit i behörig ordning eftersom oriktiga uppgifter från styrelsen legat till grund för beslutet. Genom att avhända sig fastigheten Badberget kan Föreningen inte uppfylla sin stadgeenliga verksamhet att ombesörja och bekosta underhåll av bl.a. badplatser, varför beslutet strider mot stadgarna.

5 5 Styrelsen har inte prövat Anders Garpes ansökan om inträde som medlem före stämman den 26 april 2008, varför beslutet inte tillkommit i behörig ordning. Beslutet har inneburit att Föreningen gett bort fastigheten Badberget, vilket innebär att beslutet strider mot gåvoförbudet i FL. Föreningen har åberopat följande grunder för sitt bestridande av käromålet. Genom beslutet har Föreningen sluppit ekonomiska krav från Samfällighetsföreningen samt skötsel- och underhållskostnader för fastigheten Badberget, vilken saknar marknadsvärde, och därigenom har beslutet främjat medlemmarnas ekonomiska intressen. Beslutet har vidare främjat grannsämjan på ön genom att en långvarig tvist har bilagts, och därigenom har emotionella värden tillförts medlemmarna, vilket är i överensstämmelse med föreningens ändamål att bl.a. tillvarata medlemmarnas intressen i övrigt. Även om beslutet inte har främjat medlemmarnas ekonomiska intresse innebär beslutet inte ett brott mot stadgarna eftersom ifrågavarande bestämmelse inte innebär att samtliga beslut måste medföra en vinst för medlemmarna. Samfällighetsföreningen eller dess medlemmar har inte genom beslutet beretts en otillbörlig fördel och någon ekonomisk nackdel har inte uppstått för Föreningen. Uppgifterna från styrelsen är riktiga och har lämnats i ett informationsblad och inte i ett förslagsunderlag inför stämman. Bestämmelsen i stadgarna om badplatser avser Ramsös östra tomtområde och, eftersom fastigheten Badberget är belägen på den västra delen av ön, faller den utanför bestämmelsen. Även om fastigheten Badberget skulle omfattas av stadgarna är föreningens ändamål inte begränsat till underhåll av badplatser. Stadgarna lämnar utrymme för att de platser som ska underhållas och skötas kan förändras. Under alla förhållanden uppfyller Föreningen ändamålet i stadgarna att förvalta badplatser

6 6 eftersom Föreningen fortsättningsvis indirekt förvaltar fastigheten Badberget genom att vara medlem i Samfälligheten. Dessutom finns i Föreningens ägo en annan badplats som Föreningen förvaltar. Samtliga behöriga personer har tillåtits rösta på Föreningens stämma. Det finns inte någon lagstadgad tid inom vilken en medlemsansökan ska prövas och, även om styrelsen inte agerat tillräckligt snabbt, utgör tidsutdräkten inte en laglig grund för klander av stämmans beslut. Föreningen har inte haft någon gåvoavsikt vad gäller fastigheten Badberget och har inte avsett att gynna Samfälligheten. Någon förmögenhetsöverföring från Föreningen till Samfälligheten har inte skett eftersom Föreningen genom förlikningen undgått ett krav på kr. Dessutom saknar fastigheten Badberget något större ekonomiskt värde och dess taxeringsvärde är 0 kr. PARTERNAS TALAN Ann Runquist och Anders Garpe Skälet för stämmans beslut den 26 april 2008 var, enligt styrelsen i Föreningen, i huvudsak att förbättra grannsämjan på Ramsö. Beslutet innebar att Föreningen vederlagsfritt skulle avhända sig fastigheten Badberget, med ett betydande värde, och att Föreningen därjämte påtog sig ansvar för lantmäterikostnader upp till ett belopp om kr utan att få någon som helst motprestation. Det fanns inte några lagliga hinder mot att ändra den gällande planen för fastigheten. Föreningen var inte tvingad att godta en förlikning med Samfällighetsföreningen beträffande dess påstådda fordran på Föreningen om kr. Det var nämligen känt i Föreningen att styrelsen i Samfällighetsföreningen ansåg att det var utsiktslöst att väcka talan mot Föreningen i frågan om den utbetalda kostnadstäckningen om kr. I augusti 2007 väckte

7 7 Samfällighetsföreningen talan mot de styrelseledamöter i samfälligheten som deltog i beslutet för att söka återfå det utbetalda beloppet. Vid en extra stämma i Föreningen den 8 september 2007 beslöts att inte godta ett beslut, vilket i huvudsak motsvarade beslutet som fattades på stämman den 26 april Styrelsen i Föreningen framhöll även då att skälet till att godta en förlikning med Samfällighetsföreningen var att förbättra samarbetet och skapa bättre stämning mellan alla boende på Ramsö. Föreningen uppskattade värdet av Badberget till kr medan Samfällighetsföreningen uppskattade värdet till kr. Privata spekulanter hade hört av sig till Anders Garpe som förklarat sig vara villiga att köpa Badberget. Samfällighetsföreningen presenterade inte vid något tillfälle grunden för sitt påstådda anspråk mot Föreningen. Någon ekonomisk fördel att ingå en överenskommelse med Samfällighetsföreningen förelåg inte. Föreningen kände till att Samfällighetsföreningen inte hade någon laglig rätt att innehålla Föreningens andel i överskottet från försäljningen av fastigheten Ramsö 1:461. Beslutet på föreningsstämman den 26 april 2008 fattades inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse utan beslutet skadade istället medlemmarnas ekonomiska intresse. Beslutet främjar således inte medlemmarnas intressen varför det strider mot Föreningens ändamål enligt stadgarna och det ska därför upphävas. Genom beslutet den 26 april 2008 avhände sig Föreningen den fulla förvaltningsbefogenheten av Badberget och Föreningen blev istället genom Samfällighetsföreningen indirekt ägare av 25 procent av fastigheten. Vid en eventuell senare försäljning av Badberget kommer Föreningen att endast uppbära 25 procent av köpeskillingen istället för 100 procent av köpeskillingen. Det förhållandet att det i beslutet finns en option för Föreningen att köpa Badberget saknar betydelse eftersom det inte finns något pris angivet i optionsvillkoret. Föreningens beslut innebar således en ekonomisk fördel för Samfällighetsföreningen eller dess medlemmar och en motsvarande nackdel för Föreningen. Fördelen är otillbörlig då den avser ett betydande värde och då inte någon som helst motprestation föreligger. Föreningens beslut strider således mot FL och ska därför upphävas. Föreningen kände till att Samfällighetsföreningen inte hade någon

8 8 laglig rätt att innehålla överskottet från försäljningen av fastigheten Båtsmanstorpet. Trots kännedom härom förklarade styrelsen i Föreningen i ett brev i september 2007 att för det fall beslutet om förlikning med Samfällighetsföreningen godtogs av stämman skulle överskottet från försäljningen av Båtsmanstorpet om ca kr betalas ut till Föreningen. Uttalandet av Föreningens styrelse har väsentligt påverkat medlemmarna i deras beslut vid den extra stämman den 26 april Oriktiga uppgifter från Föreningens styrelse har således legat till grund för stämmans beslut varför beslutet inte tillkommit i behörig ordning. Genom stämmans beslut den 26 april 2008 att avhända sig fastigheten Badberget kan Föreningen inte uppfylla sin skyldighet enligt stadgarna att ombesörja och bekosta underhåll av badplatsen Badberget. Beslutet strider således mot Föreningens stadgar och ska upphävas. Anders Garpe begärde och beviljades utträde ur Föreningen under hösten 2007 och han ansökte på nytt om medlemskap i Föreningen i slutet av mars Den 9 april 2008 fick han besked av styrelsen att frågan om hans medlemskap skulle behandlas på ordinarie föreningsstämma i juni Sedan Anders Garpe vid flera tillfällen påtalat att frågan om medlemskap var en fråga för styrelsen fick han den 7 maj 2008 besked om att styrelsen den 26 april 2008, efter det att den extra föreningsstämman hållits samma dag, hade beslutat att godkänna honom som medlem i Föreningen. Föreningens styrelse var medveten om Anders Garpes inställning i den fråga som skulle behandlas på stämman den 26 april 2008 och styrelsen vinnlade sig om att Anders Garpe inte skulle få rösta på stämman. Genom att fatta ett felaktigt beslut i styrelsen beträffande Anders Garpes ansökan om medlemskap i Föreningen och i strid med FL vägra hålla styrelsesammanträde för behandling av Anders Garpes medlemsansökan före den extra stämman den 26 april 2008, har beslutet inte tillkommit i behörig ordning och det ska därför upphävas. Föreningen avyttrade Badberget utan vederlag och Föreningen åtog sig dessutom utan någon motpresation att svara för lantmäterikostnader upp till kr. Samfällighetsföreningen hade inte presenterat någon grund för att Föreningen skulle betala till Samfällighetsföreningen. Stämmans beslut den 26 april 2008 innebar därmed att Föreningen gav bort Badberget. Gåvan var inte avsedd för allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål och beslutet kan inte med hänsyn till

9 9 ändamålet, föreningens ställning och omständigheterna i övrigt anses skäligt. Beslutet strider således mot gåvoförbudet i FL och ska således upphävas. Föreningen Styrelsen i Samfällighetsföreningen fattade beslutet att till Föreningen betala den ursprungliga förlikningslikviden om kr. Revisorn i Samfällighetsföreningen granskade beslutet och fann att det var felaktigt att verkställa betalningen. Stämman i Samfällighetsföreningen beslöt att föreningen skulle kräva tillbaka från Föreningen det utbetalda beloppet om kr. Den förlikning som den 1 juni 2008 träffades med Samfällighetsföreningen, på basis av stämmans beslut den 26 april 2008, var förankrad på stämmorna i såväl Föreningen som i Samfällighetsföreningen. Fastigheten Badberget har numera gått upp i marksamfälligheten s:6. Fastigheten har inte varit ute till försäljning. Föreningen ville inte att fastigheten skulle ägas av någon enskild person. Enligt stadgarna har Föreningen till ändamål att inom Ramsö östra tomtområde på tomter avstyckade från Ramsö 1:352 och 1:376 främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ombesörja och bekosta underhåll av bland annat badplatser och att i frågor av intresse för hela Ramsö ö samarbeta med Ramsö Fastighetsägareförening. Samtliga beslut som stämman i Föreningen fattar måste inte främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Samfällighetsföreningen vidhöll sitt krav om kr på Föreningen varjämte Samfällighetsföreningen innehöll överskottet av försäljningslikviden för Båtsmanstorpet. Eftersom Föreningen inte hade någon dokumentation avseende skulden till Samfällighetsföreningen gjordes bedömning att det fanns risk att Föreningen skulle förlora en eventuell rättegång om anspråket. Föreningen skulle i så fall tvingas att betala, utöver kapitalbeloppet om kr, även upplupen ränta på beloppet jämte egna och motpartens rättegångskostnader. En förlikning med Samfällighetsföreningen, baserad på stämmobeslutet av den 26 april 2008, skulle undanröja den osäkerhet som förelåg och den risk som Föreningen eljest skulle löpa för att behöva ersätta Samfällighetsföreningen kapitalbelopp, upplupen ränta och rättegångskostnader. Överskottet från försäljningen av Båtsmanstorpet har

10 10 inte gått att fastställa. Fastigheten Badberget bestod av allmän parkmark och fastigheten fick inte bebyggas. Taxeringsvärdet var 0 kr. Några anbud att köpa fastigheten har Föreningen inte fått. Fastigheten Badberget har inte något kommersiellt värde. Genom stämmans beslut den 26 april 2008 och den efterföljande förlikningen kan Föreningen utveckla sin verksamhet och, såsom förskrivs i stadgarna för Föreningen, samarbeta med Ramsö Fastighetsägareförening. Genom beslutet och den efterföljande förlikningen uppstod inte någon ekonomisk nackdel för Föreningen. Någon ekonomisk skada uppkom inte för Föreningen och Föreningens förvaltningsbefogenheter ändrades inte heller. Rätten för medlem i Föreningen att delta i dess förvaltning av sin egendom minskade inte genom beslutet. Det förhållandet att styrelsen i Föreningen skulle ha lämnat felaktig information till föreningsstämman utgör inte någon klandergrund enligt FL. Föreningens ändamål är inte begränsat till att underhålla badplatser och därför strider avyttrandet av Badberget inte mot stadgarna. Även om Anders Garpe hade varit medlem i Föreningen och röstberättigad på stämman den 26 april 2008 hade hans röst inte påverkat utgången av stämmans beslut eftersom endast en medlem röstade nej till styrelsens förslag till förlikning. Föreningen hade inte någon gåvoavsikt eller någon avsikt att gynna Samfällighetsföreningen genom beslutet på stämman den 26 april Avsikten var att bli kvitt Samfällighetsföreningens anspråk på kr och att därmed också skapa utrymme för samarbete på ön. BEVISNING Ann Runquist och Anders Garpe har åberopat förhör under sanningsförsäkran med Anders Garpe och på deras begäran har vittnesförhör ägt rum med Gösta Landell och Björn B:son Colliander. Föreningen har åberopat vittnesförhör med Jan Jansson och Johan Paléus. Parterna har därjämte åberopat skriftlig bevisning.

11 11 Anders Garpe har i huvudsak uppgett följande. Han köpte en fastighet på Ramsö 1972 och ytterligare en fastighet tio år senare. Han har varit medlem i såväl Föreningen som i Samfällighetsföreningen. Under åtta år var han styrelsens ordförande i Föreningen. Fastigheten Badberget har en yta på ca kvm med en strandlinje om ca 150 m. Det fanns inte några lagliga hinder att bebygga fastigheten utan det är Vaxholms kommun som beslutar om eventuellt bygglov. Under hans 37 år på Ramsö har det inte uppkommit några underhållskostnader för fastigheten. När beslut hade fattats om att avyttra Badberget fick han förfrågningar från personer som var intresserade av att köpa fastigheten. Han fick konkreta bud på fastigheten vilka inte understeg kr. Enligt hans uppfattning är fastigheten värd allt mellan kr och kr. Badberget skulle vara särskilt attraktiv att köpa för en ägare av någon närliggande fastighet. Badberget var Föreningens största och mest värdefulla tillgång. Samfällighetsföreningen betalade kr till Föreningen, vilket avsåg faktiska advokatkostnader och möjligen också lantmäterikostnader. Samfällighetsföreningen presenterade aldrig några grunder för sitt anspråk på Föreningen utan Samfällighetsföreningen stämde dess gamla styrelse. Han lämnade styrelsen i Föreningen i vredesmod eftersom de gick in i förhandlingar med Samfällighetsföreningen för att ge bort Badberget. Han bad senare att få informera medlemmarna i Föreningen inför den stämma som skulle ta ställning till huruvida Föreningen skulle ge bort Badberget. Om han inte fick lov att lämna sådan information till Föreningens medlemmar begärde han att på nytt bli medlem i Föreningen. Han fick emellertid endast besked om att Föreningen skulle ta ställning till hans medlemskap vid en senare stämma. Han fick därefter besked om att styrelsen beviljat honom medlemskap i Föreningen kort efter det att stämman i Föreningen hade beslutat att ge bort Badberget. När han avgick ur styrelsen i Föreningen lämnade han över all dokumentation i form av styrelseprotokoll och annat. Gösta Landell har uppgett i huvudsak följande. Han äger två fastigheter på Ramsö och han har under årens lopp innehaft olika uppdrag inom Föreningen. Han skulle ha varit

12 12 beredd att betala kr för Badberget men det har inte förekommit någon närmare diskussion om köp av fastigheten. Björn B:son Colliander har uppgett i huvudsak följande. Han har arbetat som mäklare sedan 1972 och har vid åtskilliga tillfällen haft uppdrag att värdera obebyggda fastigheter som Badberget. Att värdera en sådan typ av fastighet är oerhört subjektivt. Om fastigheten inte varit klassad som grönområde och om byggrätt hade förelegat bör värdet ha varit ca kr. Eftersom någon möjlighet att idag bebygga fastigheten inte föreligger är det hans uppfattning att marknadsvärdet på Badberget uppgår till kr med en variation på 10 procent. Han känner Anders Garpe sedan många år och denne har berättat att ett flertal personer varit intresserade att köpa fastigheten. Han har inte själv kontrollerat om det föreligger något intresse för fastigheten utan han litar i detta avseende på Anders Garpe. Jan Jansson har i huvudsak uppgett följande. Han har innehaft olika funktioner i Föreningen sedan han 1999 köpte en fastighet på Ramsö. Föreningen träffade förlikningsavtalet med Samfällighetsföreningen eftersom samfälligheten hade ett anspråk på Föreningen om ca kr. Föreningen saknade underlag för att kunna bedöma Samfällighetsföreningens påstådda krav och Föreningen ville därför inte bli indragen i någon rättegång. Risken att förlora en sådan process bedömdes vara alltför stor. Förlikningen innebar att Föreningen blev kvitt anspråket på kr jämte upplupen ränta och eventuella rättegångskostnader. Vidare åstadkoms att det blev lugn och ro på Ramsö samt att Badberget blev tillgängligt för hela befolkningen på ön. Därjämte blev Föreningen, genom Samfällighetsföreningen, indirekt ägare till 25 % av fastigheten. Någon gåvoavsikt vad gäller Badberget fanns inte hos Föreningen. Även Samfällighetsföreningen var angelägen om att ingå en förlikning för att få ett slut på tvistigheterna med Föreningen och därmed också lugn och ro på Ramsö. Stämman i Föreningen hade gjort klart att Badberget inte skulle säljas till någon enskild person. Såvitt han vet lämnades inte några köpeanbud till Föreningen avseende Badberget och någon annan i styrelsen fick inte heller några anbud på fastigheten. Det kommersiella

13 13 värdet på Badberget är 0 kr eller i vart fall väldigt lågt. Det är felaktigt att värdet på Badberget skulle vara kr med en variation på 10 %. När han gav uttryck för denna uppfattning fördes förhandlingar med Samfällighetsföreningen om en förlikning och det angivna värdet på fastigheten ingick i förhandlingsstrategin. Det fanns inga kostnader förknippade med förvaltningen av fastigheten Badberget. Johan Paléus har i huvudsak uppgett följande. Han har bott på Ramsö sedan Han blev invald i styrelsen för Samhällighetsföreningen 2006 och han avgick som styrelseledamot vid ordinarie stämma våren Han har tidigare även suttit i styrelsen för Föreningen. Såvitt han känner till fanns ett styrelsebeslut i Samfällighetsföreningen att ersätta Föreningen för dess rättegångskostnader i målet mot nyttjanderättshavaren av Båtmanstorpet. Kostnaderna uppgick till kr. Samfällighetsföreningen betalade felaktigt ut beloppet till Föreningen och han blev av Samfällighetsföreningens revisor uppmanad att polisanmäla bland andra Anders Garpe för förskingring. I Samfällighetsföreningens bokföring för räkenskapsåret 2006 fanns upptaget en fordran på Föreningen om kr. Taxeringsvärdet för fastigheten Badberget är 0 kr och det finns inte något bygglov för fastigheten. Fastigheten Badberget var kanske värd kr men det är mer en emotionell värdering av fastigheten och inte en kommersiell värdering. Förlikningen som träffades med Föreningen var bra för alla inblandade parter och alla fick därigenom fri tillgång till vatten. Några underhållskostnader finns inte för fastigheten Badberget. SKÄL Av 7 kap. 17 FL följer att om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras föras bland annat av föreningsmedlemmar.

14 14 Ann Runquist och Anders Garpe har i första hand gjort gällande att föreningsstämmans beslut av den 26 april 2008 strider mot Föreningens ändamål enligt stadgarna, vilket är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Till stöd för att beslutet inte främjar medlemmarnas ekonomiska intressen har Ann Runquist och Anders Garpe bland annat åberopat att beslutet innebar att Föreningen vederlagsfritt överlät Badberget, vars värde uppgick till i vart fall kr, och att Föreningen också påtog sig ansvar för lantmäterikostnader utan att få någon motprestation. Samfällighetsföreningens påstådda fordran på Föreningen var nämligen utan värde. Av vittnesförhöret med Johan Paléus framgår emellertid att det i Samfällighetsföreningens bokföring för i vart fall räkenskapsåret 2006 fanns upptaget en fordran på Föreningen om kr och av vittnesförhöret med Jan Jansson framgår att Föreningen gjorde bedömningen att Samfällighetsföreningen hade ett verkligt anspråk på Föreningen om kr. Med hänsyn härtill och då styrelserna för såväl Föreningen som Samfällighetsföreningen godtagit fordringens existens finner tingsrätten utrett att Samfällighetsföreningens fordran på Föreningen i målet bör åsättas ett värde om kr. Vad därefter gäller värdet på fastigheten Badberget är det ostridigt att fastigheten åsatts ett taxeringsvärde om 0 kr och att marken är klassad som parkområde. Av vittnesförhöret med Björn Colliander framgår bland annat att det är oerhört subjektivt att värdera en fastighet som Badberget och att han, när han bedömde marknadsvärdet till kr med en variation på 10 procent, bland annat förlitade sig på Anders Garpes uppgifter om intresset för fastigheten. Styrelserna i Föreningen och Samfällighetsföreningen har under förlikningsförhandlingarna angett att fastigheten hade ett värde om kr till kr medan Jan Jansson i sitt vittnesförhör förklarat att fastigheten Badberget inte hade något ekonomiskt värde eller i vart fall ett väldigt lågt värde. Johan Paléus har i sitt vittnesförhör uppgett att fastigheten kanske hade ett värde om kr men att det värdet var mer en emotionell än en kommersiell värdering. Mot bakgrund av vad som sålunda framkommit finner tingsrätten inte visat att fastigheten Badberget skulle ha ett högre värde än vad de båda föreningarna under förlikningsförhandlingarna uppgett. Beslutet fattat av den extra föreningsstämman den 26 april 2008 att anta förslaget till överenskommelse med Samfällighetsföreningen kan därför inte anses

15 15 strida mot Föreningens ändamål enligt stadgarna. Ann Runquists och Anders Garpes kan således inte bifallas på nu angiven grund. Ann Runquist och Anders Grape har även gjort gällande att Föreningens beslut ger en otillbörlig fördel för Samfällighetsföreningen, alternativt dess medlemmar, och är till nackdel för Föreningen varför beslutet strider mot likhetsprincipen i FL. Med hänsyn till vad tingsrätten ovan konstaterat beträffande värdet på fastigheten Badberget och värdet på Samfällighetsföreningens fordran mot Föreningen och då den föreningsrättsliga likhetsprincipen i första hand är avsedd att förhindra rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar, finner tingsrätten inte visat att beslutet skulle strida mot 7 kap. 16 FL. Ann Runquist och Anders Garpe har vidare gjort gällande att oriktiga uppgifter från styrelsen legat till grund för föreningsstämmans beslut av den 26 april 2008 varför beslutet inte tillkommit i behörig ordning. Även om de av styrelsen till stämman lämnade uppgifterna skulle ha varit oriktiga och legat till grund för beslutet den 26 april 2008 uppställs i FL inte några särskilda krav på tillfredsställande beslutsunderlag vid stämmobeslut såsom föreskrivs i FL vid styrelsebeslut (se 6 kap. 9 FL) utan brister i detta avseende kan endast leda till yrkande om avslag, återremiss till beredningsorgan eller bordläggning. Ann Runquists och Anders Garpes talan kan således inte heller bifallas på nu angiven grund. Ann Runquist och Anders Garpe har alternativt gjort gällande att Föreningen genom att avhända sig Badberget inte kan uppfylla sin stadgeenliga verksamhet att ombesörja och bekosta underhåll av bl.a. badplatser och att beslutet därför strider mot stadgarna. I Föreningens stadgar föreskrivs att föreningen har till ändamål att inom Ramsö östra tomtområde på tomter avstyckade från Ramsö 1:352 och 1:376 främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bland annat ombesörja och bekosta underhåll av

16 16 allmänna platser, båtbryggor, badplatser, brunnar, telefonkiosker m.m. Föreningen har obestritt uppgett att den bedriver även annan verksamhet än att ombesörja och bekosta underhåll av fastigheten Badberget. Det förhållandet att stadgarna föreskriver att Föreningen bland annat ska ombesörja och bekosta underhåll av badplatser innebär inte att Föreningen nödvändigtvis behöver ägna sig åt sådan verksamhet. Med hänsyn härtill och då beslutet således inte åsyftade en fullständig och slutlig avveckling av Föreningens verksamhet, såsom den finns angiven i stadgarna, finner tingsrätten att beslutet inte står i strid med Föreningens stadgar. Ann Runquist och Anders Garpe har också gjort gällande att styrelsen i Föreningen inte prövat Anders Garpes ansökan om inträde som medlem före föreningsstämman den 26 april 2008 och att beslutet av föreningsstämman därför inte tillkommit i behörig ordning. Av 3 kap.1 första stycket FL följer att styrelsen ska pröva ansökan om inträde, om inte annat följer av stadgarna. Beslut av styrelsen i Föreningen eller underlåtenhet av styrelsen att fatta beslut i viss fråga kan inte angripas med stöd av 7 kap. 17 FL. Ann Runquists och Anders Garpes talan om att stämmans beslut ska upphävas då det inte kommit till i behörig ordning saknar således fog och ska således ogillas. Ann Runquist och Anders Garpe har slutligen gjort gällande att föreningsstämmans beslut av den 26 april 2008 inneburit att Föreningen gett bort fastigheten Badberget, vilket innebär att beslutet strider mot gåvoförbudet i FL. Såsom redovisats ovan har tingsrätten funnit att Samfällighetsföreningens fordran på Föreningen i målet bör värderas till kr och att värdet på fastigheten inte har visats uppgå till mer än högst kr. Någon värdeöverföring från Föreningen till Samfällighetsföreningen har således inte visats ha förekommit genom det klandrade beslutet i följd varav beslutet inte strider mot gåvoförbudet i FL. Ann Runquists och Anders Garpes talan kan därför inte heller bifallas på ifrågavarande grund. Vid denna utgång i målet ska Ann Runqvist och Anders Garpe i egenskap av tappande

17 17 part förpliktas att betala Föreningens rättegångskostnader. Föreningen har yrkat ersättning med kr, varav kr avser ombudsarvode och kr vittnesersättning. Ann Runquist och Anders Garpe har överlämnat frågan om skäligheten av anspråket till rättens bedömning med anmärkningen att, vad gäller begärd vittnesersättning, endast ett belopp om kr kan vitsordas som skäligt. Ersättning för rättegångskostnad ska enligt 18 kap. 8 första stycket rättegångsbalken fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud och biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Detta innebär att en kostnad, om den inte är medgiven av motparten, inte kan ersättas utan att den kan anses skälig med hänsyn till vad den avser. Det är alltså inte tillräckligt att beloppet inte framstår som oskäligt. Vad gäller kostnad för ombudsarvode är att beakta att ersättningen inte i första hand ska bestämmas efter nedlagd tid. Sådan ersättning ska bestämmas med hänsyn till bland annat målets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilken arbetet utförts. Mot bakgrund härav finner tingsrätten att det av Föreningen fordrade ombudsarvodet är skäligt. Tingsrätten finner inte heller anledning att ifrågasätta skäligheten den vittnesersättning som Johan Paléus fordrat och tillerkänts för sin inställelse vid huvudförhandlingen i målet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 10 december Bertil Olgård

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

DOM 2013-05-21 Stockholm

DOM 2013-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-05-21 Stockholm Mål nr F 459-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 1131-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 DOM 2016-01-20 Stockholm Mål nr F 5912-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-06-03 i mål F 3614-14, se bilaga A KLAGANDE 1. K B 2.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2011 T 322-10 KLAGANDE LP Ombud: Advokat CBO MOTPART Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Ombud: AL och JZ SAKEN Inlösen

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

DOM 2015-10-13 Stockholm

DOM 2015-10-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-10-13 Stockholm Mål nr F 7731-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr F 2063-15, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

BESLUT 2012-08-22 Stockholm

BESLUT 2012-08-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 BESLUT 2012-08-22 Stockholm Mål nr F 2774-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-03-02

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2013-01-17 Rotel 060104 Stockholm Mål nr Fi'9394-12 Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008)

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-04-08 T 740-10 Rotel 020105 Stockholm Sid l (8) KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 Sammanfattning Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2013-03-20 Stockholm Mål nr F 8784-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-18 i mål nr F 1880-12, se bilaga A KLAGANDE 1. G J 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2016 T 3753-14 KLAGANDE 1. Concorp Holding B.V. de Waal 40 NL-5684 PH Best Nederländerna 2. Concorp Scandinavia AB i likvidation,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 oktober 2005 Ö 4968-04 KLAGANDE Fila Sport S.p.A. Viale Cesare Battisti 26 13900 Biella Italien Ombud: Advokat SB MOTPART Maersk Sverige

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr T 7268-10 Meddelad i Stockholm PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm SVARANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Göteborg Mål nr KLANDRAT AVGÖRANDE Skiljedom meddelad i Göteborg den 20 oktober 2003, se bilaga KÄRANDE Dentirol AB, 556541-1716 Box 24046 400 22 Göteborg Ombud Advokaten Mats Dahlgren Box 11017 404

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 8372-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-09-05 i mål nr M 4979-11, se bilaga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060307 DOM 2016-10-31 Stockholm Mål nr F 2651-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-02 i mål nr F 996-16, se bilaga A KLAGANDE X MOTPART Samfällighetsföreningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5344-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5061-13, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 oktober 2012 Ö 2451-11 KLAGANDE Sandtorps Villasamfällighetsförening Ombud: Advokat HG och jur.kand. JP MOTPART MS SAKEN Invändning

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm Mål nr T 1419-09 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Marie Nordström Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2008 Ö 1139-08 KLAGANDE ME MOTPART HE Ombud: Advokat MA SAKEN Avvisande av ansökan om försäljning enligt lagen (1904:48 s.

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5348-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5058-13, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2012-08-29 Stockholm Mål nr F 10838-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-12-08 i mål nr F 3564-10, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr F 7140-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-10 i mål F 1831-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:16 2008: Datum 2010-05-28 Dnr C 14/09 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, 220

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 april 2014 T 487-13 KLAGANDE ZP Ombud: Advokat MA MOTPART AS Ombud: Advokat AL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-12-20

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-03-03 Stockholm Mål nr F 9203-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-20 i mål nr F 1441-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-09-05 Stockholm Mål nr M 3019-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-03-04 i mål

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg Mål nr T637-01 PARTER Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Svarande Bertil Magnusson, Storskiftesvägen 3 433 41 PARTILLE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer