DOM Meddelad i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge"

Transkript

1 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, Tatari 30 EE Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron Stockholm Svarande Sergej Sattarov, Valutavägen 42 Lgh Hägersten Ombud: Jur.kand. Christoffer Lewinowitz Företagarna Sverige Service AB Stockholm SLUT 1. Nummerupplysningen OÜ:s talan ogillas. 2. Nummerupplysningen OÜ ska till Sergej Sattarov betala kr 50 öre avseende ersättning för en timmes rättslig rådgivning inklusive mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

2 2 YRKANDEN M.M. Nummerupplysningen OÜ ( Nummerupplysningen ) har yrkat att Sergej Sattarov med enskild firma Bizair Art ( Sergej Sattarov ) till dem ska betala sammanlagt kr. Nummerupplysningen har även yrkat ersättning för sin rättegångskostnad med kr varav kr avser ombudsarvode. Sergej Sattarov har bestritt Nummerupplysningens talan men vitsordat beloppet såsom skäligt i och för sig. Sergej Sattarov har för egen del yrkat ersättning för rättegångskostnad med kr 50 öre avseende ersättning för en timmes rättslig rådgivning inklusive mervärdesskatt. Nummerupplysningen har vitsordat Sergej Sattarovs rättegångskostnad. Sergej Sattarov har överlåtit åt tingsrätten att bedöma skäligheten i den av Nummerupplysningen begärda rättegångskostnaden och därvid särskilt angett att Nummerupplysningen inte har haft ett befogat intresse av att inleda en rättegång mot Sergej Sattarov. GRUNDER M.M. Frågan om talongen var ett utbud eller ett anbud Nummerupplysningen Nummerupplysningen och Sergej Sattarov ingick ett avtal mellan varandra genom att Sergej Sattarov undertecknade den talong som skickades till honom. Nummerupplysningen utförde sin del av avtalet men Sergej Sattarov erlade aldrig någon betalning. Talongen riktade sig mot en bestämd adressat då den skickades till Bizair Art Sergej Sattarov på hans adress på Valutavägen. Talongen innehöll vissa uppgifter som enbart berörde honom. Talongen var därför tillräckligt konkretiserad för att den ska bedömas som ett anbud i avtalsrättslig mening. Detta måste även Sergej Sattarov genom sin namnteckning på talongen ha förstått eftersom talongen innehöll tilläggsuppgifter och

3 3 att kostnader för medverkan uppgick till omstämt belopp. Det går att utläsa klart och tydligt vad talongen innehöll och vilka förpliktelser som ett undertecknande av den var förenat med. Något ytterligare moment behövdes inte från Nummerupplysningens sida för bindande avtal. Sergej Sattarov Det medges att Sergej Sattarov fyllde i den av Nummerupplysningen nämnda talongen men talongen var inte tillräckligt preciserad eller konkretiserad för att den ska kunna uppfattas som ett anbud från Nummerupplysningen. Det var till exempel inte klart vad talongen gick ut på eller vilka eventuella förpliktelser som ett undertecknande var förenat med. Istället rörde det sig om en massförsändelse eller om ett utbud varför undertecknandet av talongen inte medförde någon avtalsbundenhet. Frågan om talongen varit vilseledande Nummerupplysningen Talongen innehöll precisa uppgifter om vad ett undertecknande innebar och vilka förpliktelser som följer av undertecknandet för Sergej Sattarov. Någon information var varken oriktig eller undanhållen. För det fall talongen bedöms ha varit vilseledande har Nummerupplysningen inte varit i ond tro eftersom de inblandade har varit professionella aktörer och man har att utgå från att kunder läser och tar till sig av den information som de får och att de förstår innebörden av de villkor som anges i talongen. Sergej Sattarov är firmatecknare och registrerad företagare och behärskar det svenska språket. Det har därför inte funnits några skäl för Nummerupplysningen att ifrågasätta huruvida Sergej Sattarov genom sitt undertecknande hade för avsikt att binda sig eller inte. Snarare är det så att han genom att underteckna talongen har visat prov på att vilja ingå ett avtal med Nummerupplysningen.

4 4 Sergej Sattarov För det fall ett avtal anses ha uppkommit mellan parterna genom Sergej Sattarovs undertecknande av talongen görs det i andra hand gällande att rättshandlingen tillkommit genom svikligt förledande. Den omständigheten att det som Nummerupplysningen anger utgör avtalsvillkor lyfts fram först i det finstilta och på talongens baksida medför att talongen hade en vilseledande utformning. Undertecknaren förleddes att tro att det blott rörde sig om en ändring av redan befintliga uppgifter och att rättelse av uppgifterna inte skulle ge upphov till några kostnader för den som undertecknar talongen. Det var även på det viset som Sergej Sattarov kom att uppfatta talongen. Hans uppfattning förstärks bland annat genom att ovidkommande information såsom att Nummerupplysningen står för portokostnaden anges med stora bokstäver vilket gav sken av att ett ifyllande kunde ske kostnadsfritt. Någon vilja från Sergej Sattarovs sida att binda sig till avtal har aldrig funnits vilket han tydliggjort genom att bestrida de fakturor som tillställts honom. Nummerupplysningen måste ha varit medveten om de moment som utgör vilseledandet eftersom flertalet anmälningar har gjorts till Svensk handel om Nummerupplysningens affärsstrategi och deras användande av blanketten. Nummerupplysningen finns även upptagen på Svensk Handels varningslista. Frågan om det skulle strida mot tro och heder att göra rättshandlingen gällande Nummerupplysningen Det förelåg aldrig några svårigheter för Sergej Sattarov att tillgodogöra sig innehållet i erbjudandet. Varken bokstäverna eller typsnittet var skrivna i en sådan storlek eller form att de skulle ligga till grund för missuppfattning. Texten var inte på något sätt vilseledande. Det ställs höga krav på näringsidkare att ta del av textens innehåll vid avtalsingående. Inte heller synfel eller liknande förhållanden kan medföra någon annan bedömning. Eftersom bestämmelsen om tro och heder tar sikte på förhållandena vid avtalets ingående har sådana förhållanden i vart fall inte förelegat vid avtalets ingående eller vid den tidpunkten varit kända för Nummerupplysningen.

5 5 Detta sammantaget medför att parterna har ingått ett giltigt avtal och eftersom Sergej Sattarov inte har betalat ska han förpliktas att erlägga det omstämda beloppet till Nummerupplysningen. Sergej Sattarov Eftersom det vid en sammanvägning av samtliga föreliggande omständigheter skulle strida mot tro och heder att göra rättshandlingen gällande ska den ogiltigförklaras. UTREDNINGEN I MÅLET På Sergej Sattarovs begäran har han hörts under sanningsförsäkran. På hans begäran har också sakkunnigförhör hållits med Per Geijer. Parterna har åberopat skriftlig bevisning. De hörda har berättat i huvudsak följande. Sergej Sattarov har berättat att han driver en verksamhet med liten omfattning sedan tio år tillbaka. Verksamheten har som huvudsakliga område att måla motiv inom fordons- och tivolidekorationsbranschen. Han har inte särskilt många kunder och ifall han är i behov av att utöka sin kundkrets sköter han det på egen hand. Han har inget behov av att anlita någon annan för att söka efter kunder till sin verksamhet utan han sköter själv den marknadsföring som behövs. Han uppfattade Nummerupplysningens talong som vilseledande. När han mottog den tänkte han på reklamen och det väckte inga misstankar hos honom att ett undertecknande innebar ett avtalsslutande. Blanketten påminde om Eniro eller telefonkatalogen. Han uppfattade det som att ett undertecknande endast innebar att man korrigerade en uppgift som fanns i blanketten. Den viktigaste informationen och det som avtalet går ut på fanns intaget i blanketten med små bokstäver. En sådan viktig information borde ha funnits med väl synligt i blanketten. Hade han känt till att det rörde sig om ett avtal skulle han aldrig ha undertecknat blanketten. Det hela känns mycket obehagligt och det rör sig om en brottslig verksamhet.

6 6 Per Geijer har berättat att han arbetar som säkerhetschef på Svensk Handel där han bland annat undersöker säkerhetsfrågor såsom fakturabedrägerier och bluffakturor. På Svensk Handel finns en varningslista där Nummerupplysningen finns medtagen. Skälet till detta är för att Svensk Handel fått in över klagomål från småföretagare som känt sig lurade av Nummerupplysningens blankett. Syftet är att varna företagare från de bolag som finns medtagna på listan. Klagomålen har varit nästintill identiska om att de fått en förifylld blankett med deras företagsuppgifter och att de nu kunde korrigera uppgifterna om de ville få dem rättade. De från Svensk Handels sida har varit väldigt tydliga med att Nummerupplysningens blankett är mycket vilseledande. Svensk Handel har fört en dialog med Nummerupplysningen om detta men Svensk Handel har inte fått intryck av att antalet klagomål har sjunkit. Nummerupplysningen använder sig av ett genomarbetat koncept och de ger känslan av att det är en produkt som många vill vara med i. Upplägget är väldigt utstuderat. När det talas om bedrägerier och bluffakturor är denna typ av talong det första man kommer att tänka på. Han kan därför förstå att många känner sig lurade. Det är även förståeligt att många känner sig oroliga inför vad ett eventuellt bestridande av fakturan skulle kunna få för konsekvenser. Han anser att den som råkar skriva på inte ska känna sig rädd för att hamna hos kronofogdemyndigheten eller hos tingsrätten utan han uppmanar till att bestrida fakturan. SKÄL Tingsrätten har i första hand att pröva huruvida avtalsbundenhet uppstått genom Sergej Sattarovs undertecknande av talongen. För det fall tingsrätten kommer fram till att det föreligger ett avtal mellan parterna kommer tingsrätten därefter att pröva frågan huruvida rättshandlingen har framkallats genom svikligt förledande från Nummerupplysningens sida och slutligen, vid eventuellt nekande svar, ta ställning till huruvida avtalet ändå inte ska gälla på den grunden att det skulle strida mot tro och heder att göra rättshandlingen gällande.

7 7 Parterna har ingått ett avtal mellan varandra Tingsrätten finner att talongen har tillräcklig preciserings- och konkretionsgrad för att det i avtalslagens mening ska vara att uppfatta som ett anbud. Erbjudandet har inte haft karaktär av att endast utgöra avtalspreliminär och någon ytterligare viljeförklaring från Nummerupplysningens sida har inte varit behövlig för att avtal ska kunna komma till stånd med det innehåll som det fått. Genom undertecknandet har Sergej Sattarov förbundit sig på sätt Nummerupplysningen gjort gällande. Om avtalsvillkorens närmare innebörd råder ingen tvist. Avtalet ska inte gälla till följd av svikligt förledande För att 30 lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område ska äga tillämplighet krävs det att rättshandlingen framkallats genom svikligt förledande. Bestämmelsen ska tillämpas med återhållsamhet. Tillskapandet av den situation som leder till rättshandlingen ska innefatta ond tro hos medkontrahenten och det måste föreligga erforderligt kausalsamband för att rättshandlingen ska anses vara framkallad genom vilseledande. Det sagda ger upphov till följande frågor som måste besvaras; har talongen som sådan varit vilseledande, har Nummerupplysningen befunnit sig i ond tro samt föreligger erforderligt kausalsamband? Talongen har vilseledande utformning Avtalslagens förarbeten ger inte mycket besked om vad som ska omfattas av begreppet svikligt förledande. Av presumtionsregeln i bestämmelsens andra stycke framgår att förledandet kan bestå, inte bara i lämnandet av oriktiga uppgifter, utan även förtigande av omständigheter. Det har i målet inte gjorts gällande att uppgifterna i talongen i sig är oriktiga eller att information har undanhållits. Emellertid är den viktigaste informationen och det som sägs utgöra avtalsinnehåll intaget i talongen på ett sådant sätt att de är ägnade att förleda den som undertecknar talongen. Talongen ger sken av att, endast oförpliktandes för den undertecknande, ändra eller göra tillägg till redan befintliga

8 8 uppgifter som kanske är inaktuella eller felaktiga. Gäldenärens penningförpliktelse, vilket utgör det centrala momentet i hela avtalet, finns intaget i finstilta partier och på talongens baksida. Det är även vilseledande att talongen med stor stil anger uppgifter såsom Lägg till utökad sökbar företagsinformation följt av finstilta bokstäver att kostnad för medverkan är kr per år. Det går inte därav dra slutsatsen att ett undertecknande innebär att undertecknaren vill ha en utökad sökbar företagsinformation. Talongen har därför till sin utformning varit vilseledande eftersom den indicerar och ger undertecknaren föreställningen att det endast rör sig om en korrigering av uppgifter när så inte är fallet. Uppgiften om att Nummerupplysningen.se står för portot förstärker eller vidmakthåller undertecknarens villfarelse. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att den motivvillfarelse som talongens utformning framkallat hos Sergej Sattarov faller in under paragrafens tillämpningsområde. Att talongen haft ovannämnda inverkan på Sergej Sattarovs motivbildning framgår av förhöret under sanningsförsäkran med honom. Han har berättat om hur han fick uppfattningen att möjligheten till korrigering/tillägg följde av att han redan fanns intagen i ett system medan det i själva verket handlade om att teckna ett helt nytt avtal med en ny avtalspart. Det var även detta som han satte sin tillit till. Han misstänkte därför aldrig att han behövde läsa igenom talongen i dess helhet och han behöver, till följd av synfel och något bristfälliga kunskaper i svenska, anstränga sig för att läsa text med små bokstäver. Han skulle ha haft möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i de finstilta partierna om han hade läst talongen mer noggrant. De förpliktande omständigheterna fanns emellertid intagna i talongen med små bokstäver och han anser att det som är viktigast bör framhållas tydligast men att så inte var fallet med förevarande talong. Huruvida det var svårt eller inte för Sergej Sattarov att vinna klarhet över vad ett undertecknande kunde medföra för konsekvenser saknar emellertid betydelse när hela talongen till sin utformning är vilseledande. Huruvida Sergej Sattarov haft någon nytta av erbjudandet saknar egentlig betydelse.

9 9 Nummerupplysningen har varit i ond tro Part som själv agerat på nämnda vis, det vill säga givit talongen dess utformning, kan svårligen ha varit i god tro om de moment som konstituerar själva vilseledandet. Ett eventuellt undertecknande av talongen måste tolkas mot denna bakgrund. Av den av Sergej Sattarov åberopade bevisningen framgår att Stockholms tingsrätt bedömt en liknande talong som vilseledande och därvid ansett att talongen är vilseledande och framkallar förklaringsmisstag. Per Geijer, som är Säkerhetschef på Svensk Handel, har under ed bland annat berättat om hur de fått in många klagomål beträffande Nummerupplysningen och hur Nummerupplysningen använder sig av en blankett som är vilseledande. Målgruppen för blanketten är ofta småföretagare och i klagomålen anges ofta från de utsatta att de känt sig lurade eftersom de trott att det endast handlade om att rätta en uppgift; inte att ingå ett avtal. Av nämnda skäl har Svensk Handel valt att lägga in Nummerupplysningen på deras varningslista. Detta är uppgifter som Nummerupplysningen inte kan ha varit obekanta med. Nummerupplysningens invändning om att de inte har varit i ond tro på grund av att inblandade aktörer agerat professionellt lämnas till följd av det sagda utan avseende. Inte heller påståendet om att Sergej Sattarov har en långtgående undersökningsplikt innan han skriver på en handling eller den e-postkorrespondens som Nummerupplysningen fört med Svensk Handel kan medföra att Nummerupplysningen skulle sakna insikt om att deras talong uppfattas av många småföretagare som vilseledande. Erforderligt kausalsamband föreligger För att kausalsamband ska föreligga krävs det att Sergej Sattarov inte skulle ha företagit rättshandlingen, i vart fall inte med det innehållet, om han inte blivit utsatt för vilseledandet. Att så är fallet presumeras i en tvåpartskonstellation, när den, gent emot

10 10 vilken rättshandlingen företogs, själv varit den som vilselett. Nummerupplysningens onda eller goda tro har alltså ingen inverkan på det sagda. Nummerupplysningen har anfört att Sergej Sattarov är enskild näringsidkare sedan flera år och han behärskar det svenska språket. Erbjudanden och talonger är regelmässigt författade på svenska och Sergej Sattarov har läst och tagit del av talongens innehåll. Han har likväl valt att underteckna talongen varför utformningen på talongen inte har utövat något inflytande eller försett Sergej Sattarov med handlingsskäl i annan riktning än vad som skulle ha varit fallet om talongen haft en annan utformning. Rättshandlingen som undertecknandet innebär kan därför enligt Nummerupplysningen inte ogiltigförklaras på de skäl som Sergej Sattarov anfört. I denna del fäster emellertid tingsrätten avseende vid att Sergej Sattarov, genom sin redogörelse, tydliggjort att han inte hade för avsikt att teckna ett avtal med någon. Han har även genom att bestrida fakturorna visat att han aldrig hade för avsikt att förbinda sig till något. Det föreligger därför ett erforderligt kausalsamband. Tingsrätten konstaterar följaktligen att det är klarlagt att företagandet av rättshandlingen skett under premisser föranledda av den vilseledande talong som Nummerupplysningen har utformat och att Nummerupplysningen varit medvetna om att deras talong framkallar denna motivvillfarelse. Nummerupplysningens talan ska redan mot denna bakgrund ogillas. Det saknas därför anledning till att gå in på frågan huruvida det skulle strida mot tro och heder att göra rättshandlingen gällande. Med hänsyn tagen till utgången i målet ska Nummerupplysningen ersätta Sergej Sattarov för hans rättegångskostnad. Kostnaden har vitsordats av Nummerupplysningen.

11 11 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401) Överklagande ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast Prövningstillstånd krävs. Anders Sjögren

12 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Bilaga Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upply s- ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Sulake Sverige AB, c/o Sulake Corporation Oy, Korkeavuorenkatu 35, FI-00130 Helsinki

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar:

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar: OM BLUFFAKTUROR [7933] Som småföretagare kommer du förr eller senare bli utsatt för bluffakturor och bedräglig försäljning. Bara företagen på Svensk Handels varningslista beräknas omsätta 1,2 miljarder

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 KÄRANDE Fortum Power & Heat AB, Hangövägen 19, 115 77 STOCKHOLM ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer