Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 26/2001 rd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 26/2001 rd"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 26/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (genetiskt modifierade livsmedel och foder samt spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade produkter) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens talman sände den 11 oktober 2001 statsrådets skrivelse med anledning av Europeiska gemenskapernas kommissions förslag till en förordning av Europaparlamentet och rådet om genetiskt modifierade livsmedel och foder samt kommissionens förslag till en förordning av Europaparlamentet och rådet om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (U 68/2001 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att jordoch skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande om ärendet till stora utskottet. Sakkunniga Utskottet har hört - lantbruksrådet Päivi Mannerkorpi och specialforskare Leena Hömmö, jord- och skogsbruksministeriet - specialforskare Leena Mannonen, Livsmedelsverket - överdirektör Tuula Honkanen-Buzalski, Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA - direktör Kaija Varimo, Kontrollcentralen för växtproduktion - direktör Antero Leino, Livsmedelsindustriförbundet r.f. - informationschef Leena Packalén, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter r.f. - ombudsman Ilkka Nieminen, Finlands dagligvaruhandeln r.f. Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund Finlands Konsumentförbund r.f. U 68/2001 rd Version 2.0

2 STATSRÅDETS SKRIVELSE Förslaget Förslagets huvudsakliga innehåll KOM (2001) 425 slutlig Tillämpningsområde Förslaget gäller genetiskt modifierade livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer (GMO). Tillämpningsområdet för gemenskapens nuvarande lagstiftning om GMO utvidgas att även omfatta foder som tillverkats av GMO. Godkännandeförfarande Enligt förslaget skall gemenskapens godkännande beviljas på ett öppet och centraliserat sätt på grundval av Europeiska livsmedelsmyndighetens vetenskapliga yttrande, under förutsättning att kriterierna för godkännande är uppfyllda. Märkning I förslaget utvidgas märkningstvånget att gälla alla genetiskt modifierade livsmedel och foder, oavsett om DNA eller protein som härstammar från genetisk modifiering kan spåras eller ej. Dessutom skall, såsom redan fastställs i förordningen om nya livsmedel, konsumenten och producenten få besked om varje utmärkande drag eller egenskap som gör att ett livsmedel eller foder inte är likvärdigt med dess konventionella motsvarighet. I förordningen föreslås av praktiska skäl att det införs en tröskel vid 1 procent för ytterst ringa spår av genetiskt modifierat material i livsmedel eller foder om förekomsten av detta material är tillfällig eller tekniskt oundviklig. I så fall behöver livsmedlet eller fodret inte uppfylla märkningskravet i denna förordning. Förslagets huvudsakliga innehåll KOM (2001) 182 slutlig Tillämpningsområde Förslaget tillämpas på produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, livsmedel och livsmedelsingredienser samt foderråvaror, foderblandningar och fodertillsatser som framställts av genetiskt modifierade organismer. Med en produkt som framställts av genetiskt modifierade organismer avses i förslaget en produkt som helt eller delvis härstammar från genetiskt modifierade organismer, men inte innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer. Spårbarhetssystem Operatörerna skall ha infört system och förfaranden för att identifiera vem som tillhandahåller en produkt och vem den tillhandahålls. Operatörerna skall vidarebefordra i förordningen fastställda identifieringsbeteckningar för en produkt i fråga om de enskilda GMO den innehåller samt uppgifter om huruvida livsmedlet eller fodret har tillverkats av GMO. Målen för spårbarhet är inte identiska för GMO och för produkter som framställts av GMO, och därmed skiljer sig de särskilda uppgifter som skall vidarebefordras och bevaras för dessa båda kategorier från varandra. Spårbarhets- och märkningskrav för GMO I förslaget föreskrivs att operatörerna skall förse den operatör som tar emot en produkt med följande uppgifter: Att produkten innehåller eller består av GMO samt den unika identitetsbeteckning som tilldelats den GMO som ingår i produkten. Operatörerna skall se till att uppgifterna vidarebefordras från och med det stadium då GMO först släpps ut på marknaden fram till den slutliga användningen av dem som livsmedel, foder eller för bearbetning. I förslaget föreskrivs att färdigförpackade produkter som består av eller innehåller GMO skall märkas med texten "Denna produkt inne- 2

3 håller genetiskt modifierade organismer". Även i fråga om produkter som inte är färdigförpackade skall operatörerna se till att uppgifterna vidarebefordras till mottagaren. Spårbarhet för produkter som framställts av GMO Enligt förslaget skall operatörerna se till att följande uppgifter vidarebefordras till de operatörer som tar emot produkten: En angivelse av varje livsmedelsingrediens, inbegripet tillsatser och aromer, som framställts av genetiskt modifierade organismer och en angivelse av varje foderråvara eller fodertillsats som framställts av genetiskt modifierade organismer. Om produkten saknar ingrediensförteckning skall det anges att produkten framställts av genetiskt modifierade organismer. Regeringens ståndpunkt Sammandrag av regeringens preliminära ståndpunkt till förordningsförslaget KOM (2001) 425 slutlig Regeringen förhåller sig positiv till kommissionens förslag till förordning. Det föreslagna tillämpningsområdet kräver dock precisering när det gäller produkter som tillverkats av GMO. I det här skedet har regeringen ännu inte tagit ställning till detaljerna i förslaget. Sammandrag av regeringens preliminära ståndpunkt till förordningsförslaget KOM (2001) 182 slutlig Regeringen förhåller sig i princip positiv till kommissionens förslag till förordning. Kommissionens förslag måste dock ytterligare preciseras bland annat när det gäller frågan om hur spårbarheten i praktiken genomförs. Målet bör vara tillräckligt flexibla system som inte skapar onödig administrativ belastning för företag som vill sätta sina produkter på marknaden. Regeringen anser det viktigt att definitioner, principer och förfaringssätt i lagstiftning som är under beredning på olika håll harmoniseras så att de är så överensstämmande som möjligt och att överlappande bestämmelser undviks. Det föreslagna tillämpningsområdet kräver precisering i synnerhet i fråga om produkter framställda av genetiskt modifierade organismer. Förslaget bör preciseras även när det gäller ansvarsfrågorna. Regeringen har än så länge inte tagit ställning till detaljerna i förslaget. UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN Motivering Märkning av produkter som innehåller ingredienser framställda av genetiskt modifierade organismer (GMO) I samband med utfrågningen av sakkunniga i utskottet har uppmärksamhet fästs vid behovet av att förenkla och precisera märkningarna. Exempelvis märkningen "framställd av genetiskt modifierad soja men ej innehållande en genetiskt modifierad organism" är dålig och svår att förstå. Dessutom skall märkning göras särskilt för varje ingrediens. Det är därför viktigt, menar utskottet, att de föreskrivna märkningarna förenklas och preciseras. Eftersom det ur konsumenternas och näringsidkarnas synvinkel är väsentligt att få veta om genteknik använts eller inte, bör de föreslagna bestämmelserna ändras så att den föreslagna märkningen "innehåller (namn på ingrediens) framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat (namn på organismen) men ej innehållande en genetiskt modifierad organism" anger att ingrediensen framställts av en genetiskt modifierad organism. På grundval av erhållen utredning anser utskottet att tröskeln för oundviklig förekomst av GMO (1 procent), som betyder att GM-märk- 3

4 ningsbestämmelserna inte tilllämpas, kan godkännas. Frågan om utfodring av djur med GM-foder och märkningen av livsmedel som tillverkats av dem har också tagits upp då utskottet har hört sakkunniga. Utskottet anser att GM-märkningen i detta fall inte skall utsträckas till husdjursprodukter. Det är inte motiverat att i detta sammanhang utvidga förordningens tillämpningsområde bland annat på grund av problem med övervakningen. Bedömning av näringseffekter, ändamål och konsekvenser för vissa delar av befolkningen Utskottet anser att de nationella skillnaderna bör beaktas i tillräcklig mån i de riskbedömningar som EU:s livsmedelsmyndighet (EFA) utför. Det är därför viktigt att en tillräcklig sakkunskap från olika länder i gemenskapen är representerad i myndighetens verksamhet. Enligt erhållen utredning har för detta ändamål planerats ett nätverk, där livsmedelsmyndighetens vetenskapliga expertis i huvudsak utformas genom samarbete mellan befintliga högklassiga forskningsanstalter och sakkunniga i medlemsländerna. I detta sammanhang betonar utskottet också att ett medlemsland bör ha möjlighet att tillämpa skyddsklausulen (artikel 35) för att ändra beslutet om goda grunder kan anföras för det. Djurproduktion utan genetiskt modifierade ingredienser och identifiering av produkterna på marknaden Det är problematiskt, menar utskottet, att djurproduktion utan genetiskt modifierade ingredienser inte alltid kan profilera sig på marknaden. Enligt bestämmelserna om genteknik är det med undantag av veterinärmedicinska preparat visserligen förbjudet att använda genteknik i hela produktionskedjan. Trots att det sålunda redan finns en "GM-fri" produktionskategori anser utskottet att det absolut också behövs en kategori, som gör åtskillnad mellan gårdar som bedriver sedvanlig och samtidigt GM-fri produktion. Problem vid tillsynen av produkter som inte innehåller genetiskt modifierat DNA eller protein Enligt förslagen utsträcks märkningstvånget att även gälla livsmedel och foder som tillverkats av GMO oberoende av om modifierat DNA eller protein kan konstateras i själva produkten. Utskottet fäster därför uppmärksamhet vid problemen med den vetenskapliga grunden och tillsynen när märkning krävs för produkter, vars ursprung inte kan konstateras med hjälp av analyser och som kemiskt inte på något sätt skiljer sig från andra motsvarande produkter. Bestämmelserna om GM-produkters spårbarhet förutsätter kontroll även av dessa produkter. Som exempel på produkter vars ursprung det inte är möjligt att få fram genom analys är produkter som inte innehåller modifierat DNA eller protein som olja, socker, stärkelse, enzymer, vitaminer och aminosyror. Som ett alternativ har föreslagits att med GM-organismer producerade enzymer, vitaminer och aminosyror jämställs med läkemedelsprodukter och därmed lämnas utanför tilllämpningsområdet för den föreslagna märkningen. Pålitlig spårbarhet för GMO-råvara fram till produkt Enligt erhållen utredning har dagligvaruhandeln redan ett fungerande system för tillbakadragande av produkter. I samband med utfrågningen av sakkunniga har det också framförts att det för detta ändamål inte behövs några unika GMO-koder i märkningarna på förpackningarna. Enligt utskottet är det dock viktigt att vinnlägga sig om en pålitlig spårbarhet för råvaran fram till produkten. Förslaget till förordning om märkning och spårbarhet är till denna del motiverat. De unika koderna följer levande GM-organismer främst i syfte att underlätta miljöuppföljningen. Av dessa skäl och då konsumenterna vill ha enkla produktmärkningar behövs inga koder för produkter som framställts av GMO. I detta sammanhang fäster utskottet även uppmärksamhet vid frågan om ansvar i produktionskedjan. Till denna del har växtförädlarna en central ställning. Det är bland annat viktigt att byg- 4

5 ga upp ett tillräckligt försäkringsskydd. Enligt vad utskottet har erfarit har kommissionen lovat ge rättsakter om GMO-relaterade skador i samband med ett allmänt direktiv om miljöskador. Kontroll av livsmedelssäkerheten Trots att märknings- och spårbarhetskraven i förslaget till förordning inte motiveras med livsmedelssäkerhet utan med tryggare val för konsumenten påpekar utskottet att kontrollen kräver en myckenhet ekonomiska och materiella resurser. Kontrollen av GM-märkningar och spårbarheten får dock inte minska de resurser som används för kontroll av säkerheten i traditionella livsmedel. Utskottet understryker hur viktigt det är att säkerställa de resurser som en effektiv GM-kontroll kräver. Det förutsätter därför att det innan förordningarna ges fattas beslut för att säkerställa att gemenskapen i så stor omfattning som möjligt är med om att täcka de kostnader som kontrollen ger upphov till. GM-kontrollen bör utgöra en del av den normala livsmedelskontrollen trots att GM-produkterna går igenom ett strängt förhandsförfarande innan de släpps ut på marknaden. Påtagliga praktiska problem inom livsmedelssäkerheten utgör för närvarande framför allt de mikrobiologiska riskerna som fortfarande kräver en effektiv kontroll. På det nationella planet är det enligt utskottet viktigt att det utredningsarbete som utförs på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet angående arbetsfördelningen mellan kommunerna och staten i fråga om livsmedelskontroll snabbt slutförs. I förordningen om GM-livsmedel och GM-foder föreskrivs att det inom gemenskapen finns ett gemensamt referenslaboratorium (Joint Research Center) som bistås av ett konsortium av nationella referenslaboratorier (det europeiska GMO-laboratorienätet). Från varje medlemsstat deltar fler än ett laboratorium inom gemenskapens laboratorienät i utveckling och standardisering av GM-kontrollmetoder. När förordningen genomförs tas frågan om vilka laboratorier som deltar i kontrollen upp till prövning. Det är viktigt, menar utskottet, att i detta sammanhang sörja för att sakkunskap och resurser fördelas ändamålsenligt samt att de som deltar specialiserar sig på olika kontrollobjekt (exempelvis växter, frön, livsmedel, mikrober). Utlåtande Jord- och skogsbruksutskottet meddelar vördsamt som sitt utlåtande att utskottet omfattar regeringens ståndpunkt i ärendet med betoning på ovan anförda synpunkter och särskilt det att tillämpningsområdet för GM-produkterna bör preciseras speciellt i fråga om fodertillsatser, märkningsbestämmelser bör övervägas i fråga om enzymer, vitaminer och aminosyror, föreskrivna märkningar bör förkortas och förenklas, bestämmelsen om ett tröskelvärde för oundviklig förekomst av GMO (varvid GM-märkningsbestämmelserna inte tillämpas) av tekniska orsaker bör definieras (1 %), det inte är ändamålsenligt att utsträcka GM-märkningen till husdjursprodukter från djur utfodrade med GMfoder, gårdar som bedriver sedvanlig GMfri produktion bör ges möjlighet att profilera sig på marknaden och det innan förordningarna ges bör fattas beslut som garanterar att gemenskapen i så stor omfattning som möjligt är med om att täcka de kostnader GM-kontrollen ger upphov till. 5

6 Helsingfors den 23 november 2001 I den avgörande behandlingen deltog ordf. Timo Kalli /cent vordf. Kari Rajamäki /sd medl. Hannu Aho /cent Pertti Hemmilä /saml Nils-Anders Granvik /sv Matti Kangas /vänst Tapio Karjalainen /sd Marja-Leena Kemppainen /kd Jari Koskinen /saml Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtela /sd Eero Lämsä /cent Pertti Mäki-Hakola /saml Olli Nepponen /saml Erkki Pulliainen /gröna Unto Valpas /vänst. Sekreterare vid behandlingen i utskottet var utskottsrådet Carl Selenius. 6

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (genetiskt modifierade livsmedel och foder samt spårbarhet och märkning

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Finlands EU-mål under Belgiens ordförandeskap Till stora utskottet INLEDNING Remiss Stora utskottet sände den

Läs mer

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 68/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av förslag

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 68/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av förslag MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 16/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (genetiskt modifierade livsmedel och foder samt spårbarhet och märkning

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 18.10.2003 L 268/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Text

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2002 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003 INLEDNING.

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2002 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003 INLEDNING. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2002 rd Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003 Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagens biträdande generalsekreterare meddelade utskottet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 6-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 6-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 9.10.2013 2012/0260(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 6-27 Förslag till yttrande Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) Ändring av rådets direktiv

Läs mer

JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/1999 rd

JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/1999 rd J sub 1111999 rd- RP 58/1999 rd JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/1999 rd Regeringens proposition med rörslag till lagar om ombildande av Växtförädlingsanstalten till ett aktiebolag och om ändring

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att foderlagen ändras i syfte att genomföra vissa krav

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 12 juni 2001 en proposition med förslag

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Till stora utskottet. ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd. statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet. ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd. statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av arbetstidsdirektivet) Till stora

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0191/1. Ändringsförslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi för EFD-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0191/1. Ändringsförslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi för EFD-gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titeln EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 102/14 7.4.2004 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för

Läs mer

Till stora utskottet. ARBETSMARKNADS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 19/2002 rd

Till stora utskottet. ARBETSMARKNADS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 19/2002 rd ARBETSMARKNADS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 19/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om EG-typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer,

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2001 rd

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2001 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av gemenskapens framtida gemensamma fiskeripolitik Till stora utskottet INLEDNING Remiss Stora utskottet sände den

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 3 april 2001 en proposition med förslag

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1.

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1. Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juli 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 FÖLJENOT från: inkom den: 10 juli 2015 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D039828/03

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

KOMMISSIONEN. Europeiska unionens officiella tidning

KOMMISSIONEN. Europeiska unionens officiella tidning 8.10.2003 L 254/21 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 september 2003 om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 1. Sammanfattning Under hösten 2007 genomförde Livsmedelsverket ett projekt vars syfte var att undersöka om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Genetiskt modifierade livsmedel (GMO)

Genetiskt modifierade livsmedel (GMO) Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Genetiskt modifierade livsmedel (GMO) Ersätter: 2008-02-26 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och omfattning... 3 2.1 Syfte 3 2.2 Omfattning... 3 2.3 Kompletterande

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd Regeringens proposition med förslag till företags- och organisationsdatalag och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. av program som hänför sig till utveckling

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. av program som hänför sig till utveckling JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

U 31/2014 rd. Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

U 31/2014 rd. Social- och hälsovårdsminister Laura Räty U 31/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Läs mer

Till miljöutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2001 rd. Statsrådets redogörelse om en nationell klimatstrategi INLEDNING.

Till miljöutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2001 rd. Statsrådets redogörelse om en nationell klimatstrategi INLEDNING. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2001 rd Statsrådets redogörelse om en nationell klimatstrategi Till miljöutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 mars 2001 statsrådets redogörelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804); SFS 2006:1032 Utkom från trycket den 18 juli 2006 beslutat den 6 juli 2006. Regeringen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 13 oktober 2011 (14.10) (OR. en) 15517/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0264 (NLE) AGRI 689 SEMENCES 8

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 13 oktober 2011 (14.10) (OR. en) 15517/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0264 (NLE) AGRI 689 SEMENCES 8 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 oktober 2011 (14.10) (OR. en) 15517/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0264 (NLE) AGRI 689 SEMENCES 8 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 12 oktober 2011

Läs mer

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2006 rd Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ramdirektiv om markskydd) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens talman

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

STATSRÅDETS UTREDNING

STATSRÅDETS UTREDNING MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 98/70/EG Till stora

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/0121(COD) 11.2.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 Förslag till yttrande Andreas Schwab (PE398.646v01-00) Över förslaget till

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 23.10.2015 L 278/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om tillhandahållande av tjänster, om ändring av 1 i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande och om ändring av

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen och 39 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN

FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN Hälsoinspektörernas svenskspråkiga utbildningsdagar 6.10.2015 Tammerfors livsmedelsöverinspektör Anna Lemström Jord- och skogsbruksministeriet Harmoniserad EU-lagstifning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 12.9.2013 2012/0260(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING. Remiss.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING. Remiss. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 23 maj 2001 en lagmotion (LM 49/2001 rd Paula Kokkonen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 6 november

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd motion med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för riksdagsmän, 1 i lagen om familjepension efter riksdagsmän och 4 i lagen om statens

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2 maj 2001

Läs mer

Nya livsmedel. Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nya livsmedel. Hälsa och livsmedelssäkerhet Nya livsmedel Hälsa och livsmedelssäkerhet Inledning Ett nytt livsmedel är ett livsmedel som sällan eller aldrig konsumerades i Europeiska unionen (EU) före maj 1997. Det året trädde de första bestämmelserna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2009/0006(COD) 4.3.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Toine Manders (PE456.959v02-00)

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

(EUT L 268, , s. 29)

(EUT L 268, , s. 29) 2003R1831 SV 01.09.2010 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1831/2003

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Föredragen av Sanna Viljakainen Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Allmänt om blanketten Blanketten för kontroll av

Läs mer

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation; (H 125) Utkom från trycket 15 oktober 2014 beslutade den 6 oktober 2014. Med stöd av 2, 6 och

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Regeringskansliet Faktapromemoria Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Näringsdepartementet 2015-05-21 Dokumentbeteckning KOM (2015)177

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 20

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen Regeringens proposition om komplettering av regeringens proposition om ändring

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar samt till lagar om ändring av 17 kap. 23 i rättegångsbalken

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap och av steriliseringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

Motion om GMO fria livsmedel i Luleå kommun

Motion om GMO fria livsmedel i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2009 09 28 155 367 2010 10 25 153 360 Kommunstyrelsen 2010 10 11 177 439 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 167 346 Dnr 09.586 008 septkf16 Motion om GMO fria livsmedel i Luleå kommun

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 14 februari 2011 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU30 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer