Till. Stockholms tingsrätt HQ AB KÄRANDE./.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till. Stockholms tingsrätt HQ AB KÄRANDE./."

Transkript

1 Till Stockholms tingsrätt HQ AB KÄRANDE./. Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström, Thomas Erséus, Mikael König, Johan Piehl, Carolina Dybeck Happe, AnneMarie Pålsson, Pernilla Ström, Johan Dyrefors, KPMG AB (organisationsnummer ), och Investment AB Öresund (organisationsnummer ) ( Svarandena ) SAKKUNNIGUTLÅTANDE RÖRANDE VÄRDERINGAR AV DERIVATPORTFÖLJ BRENT C. KACZMAREK, CFA NAVIGANT CONSULTING, INC th Street Suite 700 WASHINGTON, DC februari 2013

2 Innehållsförteckning I. Uppdragets omfattning och förutsättningar... 1 II. Min bedömning av Bankens värderingsregler mot bakgrund av IAS 39 och IFRS A. Grundläggande värderingsparametrar enligt IAS B. Undersökning av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning... 5 C. Min granskning av den metod HQ AB använde för att värdera HQ Banks tradingportfölj... 7 i. Årsredovisningen för ii. Årsredovisningen för iii. Årsredovisningen för D. Min samlade bedömning av de metoder HQ Bank använde för att värdera sin derivattradingportfölj III. Min undersökning och granskning av HQ Banks tradingportfölj A. Översikt över det sätt på vilket min undersökning och granskning genomfördes i. Volatilitetsavstämningar ii. Dagliga avstämningar iii. HQ Banks tradingfiler iv. Data och tradingstatistik från Eurex Exchange v. Data och tradingstatistik från Nasdaq OMX Exchange vi. Förfarande för att införliva extern data i Volatilitetsavstämningarna B. Utvärdering av tradingportföljen och HQ Banks värderingsmetoder mellan 2007 och i. Undersökning av positioner och värderingar som skapar Edgen ii. Edge som sträcker sig över de finansiella rapporteringsdatumen vid årsskiftena iii. Faktorer som bidrar till Edgen iv. Rullande Edge v. Analys av positionerna vid utgången av 2007, 2008 och (a) Årsskiftet (b) Årsskiftet (c) Årsskiftet C. Slutsatser avseende Bankens finansiella rapportering av utvecklingen av tradingportföljen från 2007 till Sid. i

3 Tabeller Tabell 1 Efterföljande värdering av finansiella instrument i HQ:s årsredovisning... 7 Tabell 2 Beskrivning av beräkning av verkligt värde i HQ AB:s årsredovisningar för 2006 och Tabell 3 HQ Banks metod för att fastställa verkligt värde under Tabell 4 HQ Banks metoder för att fastställa verkligt värde under 2008 jämfört med Tabell 5 HQ Banks metoder för att fastställa verkligt värde under 2009 jämfört med Tabell Metod för verkligt värde som en procent av samtliga derivat Tabell 7 Beskrivning av för min undersökning av Volatilitetsavstämningarna relevanta fält Tabell 8 Jämförelse av tillgångsvärden mellan Volatilitetsavstämningar och HQkoncernens reviderade balansräkningar Tabell 9 Exempel på månatliga tradingdata från Eurex Exchange köpoption på ODAX med ett lösenpris om 5,800 och förfall i mars Tabell 10 Volatilitetsavstämningar för OMXS30 köpoptioner med ett lösenpris om SEK 660 och SEK 700 med lösen den 22 januari Tabell 11 Handelsdata för OMXS30 köpoptioner med lösenpriser om SEK 660 och SEK 700 med lösen den 22 januari Tabell 12 Dagliga volatilitetsavstämningar för OMXS30 köpoptioner med lösenpriser om SEK 660 och SEK 700 med lösen den 22 januari Tabell 13 Positioner med inaktiva ordrar den 30 juni Tabell 14 Volatilitetsavstämningar för OMXS30 säljoptioner med lösenpris om SEK 980 och SEK 940 och köpoptioner med lösenpris om SEK 860 med lösendatum 22 januari Tabell 15 HQ Bank handelsdata för OMXS30 säljoptioner med lösenpriser om SEK 980 och SEK 940 och köpoption med lösenpris om SEK 860 med lösen 22 januari Tabell 16 Noterade marknadspriser den 22 december 2008 för OMXS30 sälj och köpoptioner med lösen 22 januari Tabell 17 Förändring i HQ Banks köp och säljpositioner i DAX med lösen 18 juni Tabell 18 Transaktioner avseende köpoptioner på DAX med lösenpris om och lösendatum den 18 december Tabell 19 Historisk volatilitet och implicit ATMvolatilitet för DAXoptioner med lösen den 18 december Tabell 20 Historisk volatilitet och implicit ATMvolatilitet för OMXoptioner med lösen den 25 januari Tabell 21 Toppositioner avseende Navigant Edgen per den 18 december Tabell 22 Toppositioner avseende Navigant Edgen per den 22 december Tabell 23 Toppositioner för Navigant Edge från och med 30 december Tabell 24 Förluster som har samband med de 18 felaktigt värderade positionerna Sid. i

4 Tabell 25 NCIs beräknade edge jämfört med det redovisade värdet av derivatportföljen, HQ Banks vinster och vinster/förluster avseende derivathandeln Sid. ii

5 Bilder Bild 1 Implicita marknadsvolatiliteter för NOA3 säljoptioner per den 22 december Bild 2 Implicita marknadsvolatiliteter för HMB köpoptioner per den 22 december Bild 3 Nordea Uppgift om in och utgående balanser för nivå Bild 4 Beslutsregler för införlivande av Eurex och Nasdaq OMX marknadspriser Bild 5 Utveckling av HQ Banks Edge och Navigant Edgen för köp och säljoptioner Bild 6 Navigant Edgen för köp och säljoptioner uppdelat på underliggande värdepapper Bild 7 Reviderad utveckling av HQ Banks Edge för sälj och köpoptioner Bild 8 Navigant Edgen för sälj och köpoptioner uppdelat på tillgångar och skulder Bild 9 Rörelse i DAX från 28 juli 2009 till 25 augusti 2009 i SEK Bild 10 Totalt teoretiskt resultat och marknadsresultat för HQ Banks utställda köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum 18 december Bild 11 Totala teoretiska resultat och marknadsresultat för HQ Banks köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum 19 mars Bild 12 Transaktionspris och rapporterat teoretiskt verkligt värde för HQ Banks köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum den 19 mars Bild 13 Totala teoretiska resultat och marknadsresultat för HQ Banks skuldposition i köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum den 18 december Bild 14 Totala teoretiska resultat och marknadsresultat för HQ Banks skuldposition i köpoptioner i OMXS30 med ett lösenpris om SEK med lösen den 23 januari Bild 15 Navigant Edgen för HQ Banks optioner på OMXS30 och DAXindexen vid olika lösendatum Sid. iii

6 I. Uppdragets omfattning och förutsättningar 1. Navigant Consulting, Inc. ( Navigant ) har tillfrågats av HQ AB ( Käranden ) genom dess ombud Frank Advokatbyrå AB ( Ombudet ) att upprätta detta sakkunnigutlåtande i de tvister som uppkommit till följd av likvidationen och försäljningen av HQ Bank efter Finansinspektionens ( FI ) beslut att återkalla HQ Banks tillstånd att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse och dess tillstånd att vara registrerat som fondbolag ( Beslutet ). Jag är medveten om att Käranden påstår att Beslutet orsakades genom vårdslöst agerande av styrelsen i HQ AB, styrelsen i Banken, den verkställande direktören, och revisorn i HQ AB och HQ Bank (tillsammans Svarandena ) vid utförande av sina respektive åligganden under perioden från 2007 till Jag har också förstått att Käranden hävdar att vinstutdelningarna från HQ AB avseende räkenskapsåren från och med 2007 till och med 2009 var olagliga. 2. Jag har ombetts att upprätta detta sakkunnigutlåtande för att bistå domstolen i finansiella frågor i denna tvist som kan vara relevanta för domstolens bedömning av ansvarsfrågan. Jag har av Käranden särskilt ombetts att lämna mitt oberoende sakkunnigutlåtande i två olika frågor. 3. För det första har jag i min egenskap av värderingsexpert ombetts att kommentera den metod som HQ Bank använde vid värderingen av derivaten i sin portfölj med beaktande av International Accounting Standard 39 ( IAS 39 ) och International Financial Reporting Standard 7 ( IFRS 7 ). 4. För det andra har jag ombetts att granska finansiell information och uppgifter avseende HQ Banks egna tradingportfölj från maj 2007 till maj 2010 och att fastställa om den rapporterade finansiella utvecklingen av portföljen på ett korrekt sätt återger de vinster och förluster som genererades av Bankens tradingverksamhet. I den utsträckning som jag anser att HQ Bank inte värderade sin tradingportfölj avseende egenhandel på ett korrekt sätt har jag med användning av de uppgifter som funnits tillgängliga för mig ombetts att kvantifiera en eventuell skillnad i värdet vid vissa särskilda tidpunkter årsskiftena 2007, 2008 och Detta utlåtande innehåller inte några bedömningar av juridiska förhållanden som skulle kräva juridisk sakkunskap. Utlåtandet behandlar inte heller några frågor avseende revisionspraxis eller revisionsstandarder. 6. Jag är managing director vid Navigants kontor i Washington, D.C. Jag ansvarar för Navigants verksamhet avseende internationella skiljeförfaranden och har varit (eller är) sakkunnig i finansiella frågor samt värderings och skadeståndsfrågor i omkring 90 internationella skiljeförfaranden, inklusive fler än 70 investeringstvister i vilka jag har utsetts av såväl investerare som stater i ungefär samma utsträckning. Under 1998 blev jag utsedd till Chartered Financial Analyst av Association for Investment Management and Research (numera CFA Institute). Denna globalt erkända titel innehas av yrkesmän som Sid. 1

7 visar kompetens vad gäller värderingar av investeringar samt processer för beslutsfattande. Aktuellt curriculum vitae framgår av Appendix 1 till denna rapport. 7. Under de senaste 13 åren har jag varit involverad i och har verkat som expert i internationella skiljeförfaranden rörande bankers solvens, omstrukturering av banker och värderingsfrågor rörande banker. Jag har skrivit sakkunnigutlåtanden som behandlar de sätt på vilket banker omstrukturerades i Östeuropa efter Sovjetunionens kollaps. Jag har särskilt analyserat bankkrascher och bankrekonstruktionsprogram som implementerats i Tjeckien, Slovakien och i mindre omfattning i Ungern och Polen. Jag har också skrivit sakkunnigutlåtanden som handlar om bankkrascher och omstruktureringar som inträffade i Tjeckien och Slovakien efter den ryska krisen tidigt under I Sydamerika har jag varit involverad i ärenden som handlar om bankkrascher och omstruktureringar som inträffade i Peru under 2000 efter external shocks och i Argentina under 2001 efter dess statsbankrutt, devalvering och pesificering. Mitt arbete har också bestått av särskilda undersökningar och en detaljerad granskning av transaktions och redovisningsmetoder som användes inom vissa specifika banker och som till slut bidrog till dessa bankers obestånd. Jag har framlagt expertbevisning rörande de sätt på vilka vissa transaktioner strukturerats och redovisningsmetoder genomförts för att säkerställa betydelsen av dessa för bankens rapporterade finansiella ställning. Det arbete som jag har ombetts att utföra i denna tvist är likvärdigt med det arbete som jag tidigare har åtagit mig i andra sakkunniguppdrag vid internationella skiljedomstolar. 8. Några av de handlingar som jag har granskat i detta ärende var ursprungligen upprättade på svenska. Trots att jag har uppträtt som sakkunnig i många skiljeförfaranden som involverar företag och stater i Europa, inklusive Sverige, varken talar eller skriver jag på svenska. Följaktligen har jag förlitat mig på översättningar av de handlingar eller översättningstjänster som Ombudet tillhandahållit. Den förteckning av handlingar som jag förlitat mig på vid upprättandet av detta utlåtande framgår av Appendix Jag förbehåller jag mig rätten att ändra mina slutsatser om jag får kännedom om ytterligare handlingar eller omständigheter som kan ha bäring på min granskning av HQ Banks egna tradingportfölj. II. Min bedömning av Bankens värderingsregler mot bakgrund av IAS 39 och IFRS Som värderingsexpert har jag ombetts att kommentera den metod som HQ Bank tillämpade vid värderingen av värdepappren och derivaten i dess portfölj med beaktande av IAS 39 och IFRS 7. För att kunna göra detta granskade jag Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning som utfärdats av styrelsen för HQ Bank och noterna i HQ AB:s årsredovisningar från 2007 till 2009 som beskriver de redovisningspolicies som tillämpats för att värdera och rapportera HQ Banks finansiella instrument. I detta avsnitt redogör jag först för de grundläggande regler och parametrar som anges i IAS Sid. 2

8 39. Detta följs av min granskning av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning eftersom denna relaterar till värderingsfrågor. Sedan beskriver jag min granskning av HQ AB:s beskrivning av den metod som HQ Bank använde för att värdera sin tradingportfölj och belyser betydande ändringar i det språk som använts över tiden. Slutligen presenterar jag mina slutsatser avseende den värderingsmetod som HQ AB uppger att HQ Bank använde vid upprättandet av sina årsredovisningar. A. Grundläggande värderingsparametrar enligt IAS IAS 39 anger de metoder och parametrar som skall användas vid bestämmandet av verkligt värde för vissa tillgångar och skulder. IAS definierar verkligt värde som ett överenskommet pris mellan en köpare och en säljare som är kunniga, är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs IAS 39 anger att det bästa beviset för ett verkligt värde är noterade priser på en aktiv marknad. IAS 39 definierar inte en aktiv marknad men beskriver det karaktäristiska för en aktiv marknad. Ett finansiellt instrument betraktas som att det noteras på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet och regelbundet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor Användning av termen faktiska och regelbundet förekommande öppnar för tolkning av definitionen av aktiv marknad. IAS 39 anger också att köp och säljkurser borde användas när tillgången eller skulden handlas på en aktiv marknad. 3 I frånvaron av köp och säljkurser anger IAS 39 att den näst bästa indikatorn på värdet är den senaste betalkursen så länge det inte har skett några betydande förändringar i de ekonomiska omständigheterna mellan transaktionstidpunkten och beräkningsdagen I avsaknad av noterade priser på en aktiv marknad anger IAS 39 att en värderingsteknik skall användas för att etablera verkligt värde. 5 IAS 39 klargör emellertid att värderingstekniken skall fastställa 1 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 71, (NAV1) 2 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering p. VT 71, (NAV1) 3 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering p. VT 71, VT 72, (NAV1) 4 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 71, VT 72, (NAV1) 5 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 74, (NAV1) Sid. 3

9 vad priset skulle ha varit vid värderingstidpunkten för en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och som är motiverad av sedvanliga affärsvillkor. 6 Vid användning av en värderingteknik bör enligt IAS 39 marknadsuppgifter användas i så hög grad som möjligt och subjektiva indata som bestäms av värderaren i så låg grad som möjligt. 7 Syftet med att använda en värderingsteknik är att fastställa vad transaktionspriset skulle ha varit vid värderingstidpunkten för en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och som är motiverad av sedvanliga affärsvillkor. Verkligt värde uppskattas utifrån resultaten av en värderingsteknik där marknadsuppgifter används i så hög grad som möjligt och företagsspecifika uppgifter i så låg grad som möjligt. En värderingsteknik skulle väntas ge en realistisk uppskattning av det verkliga värdet om (a) den rimligt återspeglar hur marknaden skulle kunna väntas prissätta instrumentet, och (b) indata som används i värderingstekniken rimligt representerar marknadsförväntningar och mått på de faktorer avseende risk och avkastning som är inneboende i det finansiella instrumentet Sålunda skapar IAS 39 en hierarki av värderingsstöd som enligt IAS 39 anses vara lämplig för att bestämma verkligt värde: 1) noterade priser på en aktiv marknad, 2) nyligen genomförda transaktioner som gjorts på marknaden, 3) en värderingsteknik som maximerar användningen av indata härlett från marknaden För finansiell rapportering kräver IFRS 7 att företag redovisar det totala värdet av de tillgångar och skulder som har fastställts enligt en hierarki. Enligt IFRS 7 finns det också 3 nivåer av finansiell rapportering som relaterar till hierarkin enligt IAS 39 men nivåerna är något olika. 10 IFRS 7 anger att de värderingar som genomförs med användning av noterade priser på aktiva marknader eller nyligen genomförda transaktioner ska rapporteras som värderingar enligt nivå 1. Värderingar som genomförs med användning av värderingstekniker med marknadsbaserade parametrar ska rapporteras som nivå 2 6 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 75, (NAV1) 7 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 75, (NAV1) 8 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 75, (NAV1) 9 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 69 VT 82, (NAV1) 10 International Financial Reporting Standard 7, Finansiella instrument: Upplysningar p. 27A, (NAV2); IFRS 7, p. 27A trädde ikraft den 1 januari Sid. 4

10 värderingar. Slutligen ska värderingar som använder värderingstekniker med parametrar som inte är marknadsbaserade rapporteras som nivå 3värderingar Såvitt avser den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i räkenskaperna anger IAS 39 att det bästa belägget för värde är transaktionspriset såvida inte: det verkliga värdet för detta instrument erhålls genom jämförelse med andra observerbara aktuella marknadstransaktioner avseende samma instrument (det vill säga utan förändring, uppdelning eller sammanslagning) eller baserat på en värderingsteknik vars variabler endast innefattar uppgifter från observerbara marknader Om sålunda observerbara marknadstransaktioner eller en värderingsteknik som endast använder observerbara marknadsuppgifter kan användas, medger IAS 39 att en tillgång eller skuld värderas på detta sätt omedelbart efter den initiala redovisningen. 13 Denna omedelbara omvärdering av tillgång eller skuld är typiskt benämnd som dag 1resultat. Dag 1resultatet kan naturligtvis vara såväl en dag 1förlust som en dag 1vinst. 19. Exempel på observerbara marknadsuppgifter är noterade priser för liknande tillgångar eller räntor. KPMG anser följande vara observerbara marknadsindata såsom anges i deras vägledning för praktiska frågor rörande verkligt värde, benämnd IFRS Practice Issues: Fair Value Hierarchy. Transaktionspriser på marknader som inte är aktiva för identiska instrument. Noterade priser på aktiva marknader för liknande, men inte identiska, instrument. Transaktionspriser på marknader som inte är aktiva för liknande, men inte identiska, instrument. Implicit volatilitet härledd från noterade optionspriser. 14 B. Undersökning av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning 20. Jag har fått en kopia på engelska av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning. 15 Jag har granskat detta dokument för att förstå de metoder som Banken har använt vid 11 International Financial Reporting Standard 7, Finansiella instrument: Upplysningar, p. 27A, (NAV2) 12 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 76, (NAV1) 13 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 76, (NAV1) 14 KPMG, IFRS Practice Issues: Fair Value Hierarchy, International Financial Reporting Standards, 2009, sid.10, (NAV3) Sid. 5

11 värdering av den egna tradingportföljen och särskilt de derivatpositioner som Banken historiskt tagit. Det fanns vissa aspekter av detta dokument som förvånade mig vid min granskning. 21. Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning anger att såväl marknadsvärderingar som teoretiska värderingar skall genomföras av Banken för dess derivatpositioner. Medan dessa två metoder inte var förvånande i sig var det förvånande att se att Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning anger att: Vid utvärdering av derivat, skall framräknat teoretiskt värde ligga till grund för bokföring och resultatberäkning Dessa anvisningar förefaller stå i direkt strid med IAS 39 som anger att noterade priser eller priset vid nyligen genomförda transaktioner är att föredra framför en teoretisk värderingsteknik. Emellertid måste man först granska om de värderingar som Banken gjorde resulterade i ett värde som var oförenligt med verkligt värde eller inte, innan man kan dra slutsatsen om Banken slutligen efterlevde IAS 39, mot bakgrund av dessa anvisningar. Jag noterar faktiskt att Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning anger att: Vid varje månadsslut eller vid annat valt tillfälle gör R/F/K en kontrollvärdering av samtliga instrument i tradingportföljen genom att jämföra priser i ORC mot externa källor och kontrollera och särskilt kommentera konsistens i valda parametrar i den teoretiska värderingen Det förefaller sålunda som om HQ AB avsåg att använda teoretiska värderingstekniker som kunde bringas i överensstämmelse med marknadsbaserade värderingsuppgifter Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning, fastställd av styrelsen för HQ Bank, 13 december 2000 (såsom senare ändrad), (NAV4) 16 Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning, fastställd av styrelsen för HQ Bank, 13 december 2000 (såsom senare ändrad), sid. 2, (NAV4) 17 Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning, fastställd av styrelsen för HQ Bank, 13 december 2000 (såsom senare ändrad), sid. 3, (NAV4) 18 Jag fann det också överraskande att det enligt arbetsordningen skulle ske en beräkning av en edge. Edgen förefaller vara skillnaden mellan den vinst/förlust som bokförts i årsredovisningarna (som baseras på teoretiska värderingstekniker) och den vinst/förlust som baseras på en marknadsbaserad värdering. Används en teroretisk värderingsteknik i den finansiella rapporteringen ska värderingarna alltid kalibreras. Genom kalibreringen kan banker bedöma om den teoretiska värderingstekniken resulterar i ett värde som är till deras fördel eller nackdel. HQ Bank synes emellertid genom användningen av ordet edge alltid ha använt värderingstekningen till dess fördel. Sid. 6

12 C. Min granskning av den metod HQ AB använde för att värdera HQ Banks tradingportfölj 24. I presentationssyfte har jag delat upp min granskning av HQ AB:s värderingspolicies såsom dessa visas i deras årsredovisningar och räkenskaper i avsnitt år för år. i. Årsredovisningen för År 2007 anger HQ AB:s årsredovisning att finansiella instrument initialt värderades till den kostnad som motsvarade instrumentets verkliga värde. 19 finansiella instrumentet på den klassificering som åsatts varje instrument. 20 Efter initial redovisning baserades värdet på det HQ AB klassificerade alla tillgångar och skulder baserat på: 1) det syfte för vilket instrumentet förvärvats och 2) reglerna i IAS Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassificerats enligt nedan. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvats, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS Tabell 1 nedan visar den värderingsmetod som användes för att värdera finansiella instrument i varje kategori och den resultaträkning där förändringar i värdet på instrumentet redovisades. Tabell 1 Efterföljande värdering av finansiella instrument i HQ:s årsredovisning 23 Typ av finansiellt instrument Värdering Förändringar i det redovisade värdet redovisat i Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Verkligt värde Resultaträkningen Nettoresultat av finansiella transaktioner Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde Resultaträkningen Kreditförluster netto Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Verkligt värde Resultaträkningen Nettoresultat av finansiella transaktioner Andra finansiella skulder (som inte innehas för handel) Upplupet anskaffningsvärde Resultaträkningen Kreditförluster netto 19 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 20 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 21 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 22 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 23 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 4950, (NAV5) Sid. 7

13 27. HQ AB klassificerade finansiella instrumenten i tradingportföljen i kategorierna finansiella tillgångar eller skulder till verkligt värde via resultaträkningen. 24 I årsredovisningen för 2007 definierade HQ AB denna kategori som instrument som förvärvats för att säljas på kort sikt. 25 Noterna till 2007 års räkenskaper indikerar att de finansiella instrumenten i denna kategori regelbundet värderades till verkligt värde och att förändringar i det verkliga värdet redovisades i resultaträkningen under kontot Nettoresultat av finansiella transaktioner Jag granskade HQ AB:s årsredovisning för 2006 för att fastställa hur HQ Bank beräknade verkligt värde under det året. Min granskning visade på att HQ AB ändrade sin förklaring om hur verkligt värde beräknades under Under 2006 angav HQ AB att marknadspriser användes för att fastställa verkligt värde för finansiella instrument. 27 Under 2007 lade emellertid HQ AB till att marknadspriserna användes för att fastställa verkligt värde för finansiella instrument endast när dessa var noterade på aktiva marknader. 28 Tabell 2 nedan belyser skillnaden i språk mellan de två åren. Tabell 2 Beskrivning av beräkning av verkligt värde i HQ AB:s årsredovisningar för 2006 och Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Verkligt värde för noterade finansiella instrument som har priser kvoterade på en aktiv marknad utgörs för finansiella tillgångar av den aktuella köpkursen på balansdagen och för finansiella skulder den aktuella säljkursen... Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. 29. Noterna till årsredovisningen 2007 definierar inte en aktiv marknad men konceptet aktiv marknad återfinns i IAS 39. Årsredovisningen för 2007 angav också att om det noterade marknadspriset för ett finansiellt instrument inte representerade faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner, skulle det verkliga värdet för instrumentet fastställas med användning av värderingsmodeller baserade på 24 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 4950, (NAV5) 25 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 26 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 27 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2006, sid. 41, (NAV6) 28 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) 29 Endast väsentliga ändringar i noterna är markerade. Ord som har strukits över och markerats med röd färg har tagits bort sedan föregående år. Ord som har markerat med blå färg har lagts till det aktuella året. HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2006 sid. 41, (NAV6); och HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 5051, (NAV5) Sid. 8

14 indata från observerbara marknadspriser. Om indata från observerbara marknadspriser inte fanns tillgängliga förlitade sig HQ Bank på icke observerbara parametrar. 30 Årsredovisningen för 2007 behandlar inte de omständigheter som koncernen ansåg vara avgörande för om de noterade marknadspriserna representerade faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner. Om noterade priser för ett finansiellt instrument inte representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner eller om noterade priser inte finns tillgängliga, fastställs det verkliga värdet med hjälp av lämplig värderingsteknik. Värderingsteknikerna kan variera från enkel analys av diskonterade kassaflöden till komplexa optionsvärderingsmodeller. Värderingsmodellerna har utformats så att observerbara marknadspriser och kurser används som indata i förekommande fall, men de kan också använda ej observerbara modellparametrar. HQ använder till övervägande del värderingstekniker för att fastställa verkligt värde på instrument som redovisas under följande balansposter: Aktier och andelar (när prisnoteringar på en aktiv marknad saknas), derivatinstrument HQ Bank hade således tre klassificeringsnivåer vid fastställande av verkligt värde för finansiella instrument nivå 1, instrument med noterade marknadspriser; nivå 2, värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata; och nivå 3, värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata. Dessa kategorier överensstämmer med IAS 39. Årsredovisningen för 2007 visar emellertid inte totalbeloppet för finansiella instrument som värderades på varje nivå. Jag uppmärksammade att HQ AB började ge denna upplysning i sin årsredovisning för 2008 (som också innehåller finansiella uppgifter för 2007 som historisk jämförelse). Tabell 3 nedan summerar det totala värdet av finansiella instrument som värderades på varje nivå per utgången av HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) 31 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) Sid. 9

15 Tabell 3 HQ Banks metod för att fastställa verkligt värde under Instrument med publicerade 2007 Värderingstekniker baserade på Observerbara Icke observerbara marknadsdata marknadsdata prisnoteringar (Belopp i MSEK) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Tillgångar Derivatinstrument Aktier och andelar Totalt Nivå som % av samtliga derivatinstrument 0% 63% 37% 100% Skulder Derivatinstrument Värdepapperslån Totalt Nivå som % av samtliga derivatinstrument 0% 24% 76% 100% 31. Tabell 3 ovan visar att HQ AB endast använde noterade marknadspriser (nivå 1) för att bestämma det verkliga värdet av positioner i aktier. Alla derivat (både tillgångar och skulder) värderades enligt nivåerna 2 eller 3. I själva verket värderades 37 procent av tillgångspositionerna och 76 procent av skuldpositionerna med användning av icke observerbara marknadsdata. Detta innebär att det antingen inte fanns något tillgängligt noterat marknadspris för derivatinstrumenten eller att ledningen beslutade att de noterade marknadspriserna inte representerade faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner (d.v.s. marknaden ansågs vara inaktiv). 32. Vad avser värderingarna enligt nivå 2 och nivå 3 anger årsredovisningen för 2007 att HQ AB använde värderingstekniker som är mindre objektiva än noterade marknadspriser och som kräver olika mått av bedömning från ledningens sida. 33 Ledningen använde sitt omdöme för att välja den korrekta värderingstekniken som skulle användas, de indata som skulle användas i modellen (såsom volatilitet och diskonteringsräntor) och sannolikheten för motparts och likviditetsrisker. Verkligt värde beräknas som det teoretiska nuvärdet av de enskilda kontrakten, baserat på marknadsparametrar från fristående källor och under antagandet att inga risker och ingen osäkerhet föreligger. Denna beräkning kompletteras med en justering på portföljnivå. Justeringen på portföljnivå avser osäkerhet hänförlig till värderingstekniker, modellernas antaganden och ej observerbara parametrar, liksom motpartsrisk och likviditetsrisk hänförlig till portföljen. 32 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, sid. 68, not 29, (NAV7) 33 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) Sid. 10

16 För finansiella instrument där verkligt värde uppskattas med hjälp av en värderingsteknik, undersöks huruvida de variabler som använts i värderingsmodellen uteslutande har baserats på data från observerbara marknader. Med data från observerbara marknader avser HQ data som kan inhämtas från allmänt tillgängliga externa källor och som bedöms utgöra realistiska marknadspriser Årsredovisningen för 2007 angav också att HQ AB använde allmänt erkända värderingstekniker för att fastställa det verkliga värdet för optioner som baserades på den implicita volatiliteten i liknande värdepapper eller historisk volatilitet i det underliggande värdepappret. ii. Årsredovisningen för 2008 Teoretisk värdering baseras på vedertagna modeller för prissättning av optioner. För amerikanska aktieoptioner används normalt binomialmodell (säljoptioner) samt Geske (köpoptioner) och för europeiska aktieoptioner samt för indexoptioner används Black & Scholes. Den viktigaste parametern som estimeras vid teoretisk värdering av derivatinstrument är volatilitet. Dessa estimat bygger på implicit volatilitet i liknande värdepapper samt historisk volatilitet i aktuellt underliggande värdepapper Min granskning av HQ AB:s årsredovisning för 2008 visade på tre viktiga förändringar i det språk som användes för att beskriva värderings och rapporteringsreglerna för finansiella instrument. 35. För det första innehöll årsredovisningen en tillkommande text som inskränkte definitionen av en aktiv marknad. I synnerhet använde HQ AB storleken på sin position i ett särskilt finansiellt instrument för att fastställa om marknaden var aktiv för det instrumentet. 36 I händelse av att HQ står för en betydande del av handeln i ett visst finansiellt instrument påverkar detta bedömningen av huruvida marknaden för det specifika instrumentet är aktivt eller inte. Skälet till att denna omständighet beaktas vid bedömningen av marknaden för ett visst instrument är aktivt eller inte är att eliminera risken att enskilda handlare genom avvikande avslut påverkar marknadspris och i förlängningen bolagets värdering i resultatoch balansräkning HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) 35 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 51, (NAV5) 36 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 46, (NAV7) 37 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 47, (NAV7) Sid. 11

17 36. För det andra visade HQ AB att bolaget inte längre förlitade sig på volatiliteten i det underliggande instrumentet eller uppskattningar av den implicita volatiliteten som erhölls från liknande instrument när de genomförde sina nivå 2 och nivå 3värderingar. I stället förklarade den nya texten att den värderingsteknik som återspeglades i HQ Banks tradingstrategi var mean reversion, eller idén om att volatiliteten hos optioner skulle söka sig mot sitt historiska genomsnitt. Teoretisk värdering baseras på vedertagna modeller för prissättning av optioner. För amerikanska aktieoptioner används normalt binomialmodellen (säljoptioner) samt Geske (köpoptioner) och för europeiska aktieoptioner samt för indexoptioner används Black & Scholes. Den viktigaste parametern som estimeras vid teoretisk värdering av derivatinstrument är volatilitet. Dessa estimat bygger på implicit volatilitet i liknande värdepapper samt historisk volatilitet i aktuellt underliggande värdepapper. Den teoretiska värderingen av optioner baseras på en trading strategi som kallas mean reversion, vilken bygger på antagandet att optioners volatilitet kommer att söka sig mot ett historiskt snitt. Alla optionspriser som avviker från sitt historiska snitt betraktas som felprissatta. Detta innebär att framtida volatilitet skattas utifrån historisk volatilitet i högre grad än implicit volatilitet. Modellerna bygger också på att alla optioner med samma underliggande exponering och samma förfallodatum har samma volatilitet oavsett lösenpris. (Tillagda ord framgår av den blå understrukna fonten och borttagna ord framgår av den röda genomstrukna fonten) Dessutom innehöll årsredovisningen för 2008 inte längre någon skrivning som förklarade att förfarandet vid fastställandet av verkligt värde hade förändrats till att ta hänsyn till osäkerheter relaterade till värderingsteknikerna, antaganden i modellen samt likviditets och motpartsrisker För det tredje visade HQ AB att bolaget börjat redovisa dag 1 resultat. Dag 1resultat avser redovisning av en vinst eller förlust samma dag som det finansiella instrumentet säljs eller förvärvas. HQ Bank bokförde i själva verket köpet eller försäljningen av ett finansiellt instrument samtidigt som man samma dag omvärderade instrumentet och bokförde skillnaden som vinst eller förlust. Det eventuella resultat som kan komma att uppstå vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt instrument redovisas i balansräkningen för första gången, så kallat dag 1resultat, har inte 38 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 47, (NAV7) 39 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5); HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 4647, (NAV7) Sid. 12

18 bedömts som materiellt och redovisas således direkt i resultaträkningen Jag anser att ändringarna i HQ Banks värderingspolicy är mycket kontroversiella av fyra skäl. 40. För det första beaktade den reviderade definitionen av aktiv marknad felaktigt storleken på HQ Banks position i ett visst instrument. I huvudsak visade HQ AB att om Banken etablerat en mycket stor position i ett visst instrument, och även om det instrumentet regelbundet handlades till volymer som var mindre än HQ AB:s totala position, skulle tradingpriset inte användas för värderingsändamål. Enligt min åsikt skapade användningen av en nivå 2 eller 3värderingsteknik enligt denna policy en förvrängning i Bankens finansiella rapportering på grund av skillnaden mellan priset på det finansiella instrumentet som bokförts i räkenskaperna och tradingpriset för det finansiella instrumentet. Denna skillnad kan vara berättigad om värderingstekniken resulterar i ett lägre pris än tradingpriset för tillgångspositioner och ett högre pris än tradingpriset för skuldpositioner på grund av den förhöjda risk som ligger i att hålla en stor position. Noterna till årsredovisningen anger inte om värderingstekniken resulterar i en mer konservativ värdering under dessa omständigheter. 41. För det andra är HQ AB:s uppgift att HQ Banks värderingstekniker införlivade dess tradingstrategi felaktig. Även om det kan vara en väl fungerande tradingstrategi att köpa optioner där den historiska volatiliteten i det underliggande värdepappret har varit mer volatil och sälja optioner när den historiska volatiliteten i det underliggande värdepappret har varit mindre volatil och hoppas att volatiliteten återgår till det historiska genomsnittet (och sålunda generera en potentiell vinst) är en tradingstrategi en irrelevant parameter för värderingsändamål. I själva verket uppgav HQ AB att HQ Bank värderade derivatinstrument till priser de hoppades instrumenten skulle handlas till i framtiden snarare än aktuella priser. 42. För det tredje, medan HQ Banks användning av dag 1 resultat får stöd i IAS 39 när övertygande marknadsdata kan underbygga ett dag 1 resultat uppgav HQ AB att de nästan aldrig förlitade sig på marknadsdata vid sin värdering av derivatportföljen. 41 Tabell 4 nedan jämför summan av derivat som värderats i varje nivå under 2007 och HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 47, (NAV7) 41 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT76, (NAV1) Sid. 13

19 Tabell 4 HQ Banks metoder för att fastställa verkligt värde under 2008 jämfört med Instrument med publicerade 2007 Värderingstekniker baserade på Icke observerbara marknadsdata Instrument med publicerade 2008 Värderingstekniker baserade på Icke observerbara marknadsdata prisnoteringar Observerbara marknadsdata prisnoteringar Observerbara marknadsdata (Belopp i MSEK) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Tillgångar Derivatinstrument Nivå som % av total 0% 63% 37% 100% 0% 3% 97% 100% Skulder Derivatinstrument Nivå som % av total 0% 24% 76% 100% 0% 5% 95% 100% 43. Tabell 4 ovan visar att 97 procent av derivattillgångarna och 95 procent av derivatskulderna värderades enligt nivå 3 under 2008 jämfört med 37 procent av derivattillgångarna och 76 procent av derivatskulderna under Uppgiften att HQ Bank hade använt dag 1resultat hade sålunda antingen inte någon materiell inverkan på värderingen av dess derivatportfölj givet att inga derivat värderades enligt nivå 1metoder och endast 4 procent värderades enligt nivå 2metoder (vilka båda kräver stöd från marknaden för att underbygga ett dag 1resultat) eller också innebar uppgiften att HQ Bank felaktigt bokförde dag 1resultat med användning av nivå 3metoder. 44. För det fjärde anger HQ Banks nya policy att Banken inte beaktade lösenpriset för det underliggande värdepappret vid fastställande av volatilitetsparametrar för instrument där enda skillnaden låg i lösenpriset. Detta förfaringssätt skulle tendera att leda till felaktiga värderingar eftersom optioner generellt sett handlas till olika implicita volatiliteter beroende på lösenpriset, där den implicita volatiliteten typiskt sett minskar med ett ökande lösenpris och vice versa. 43 Till exempel visar de två diagrammen nedan marknadens implicita volatilitet för två av de större positioner som innehades av HQ Bank den 22 december I fråga om NOA3 säljoptioner med förfall den 18 december 2009 sjunker den implicita marknadsvolatiliteten i takt med att lösenpriset ökar, vilket framgår av Bild 1 nedan. 42 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 29, sid. 68, (NAV7) 43 The volatility skew used by traders to price equity options (both those on individual stocks and those on stock indices) has the general form.sometimes referred to as a volatility skew. The volatility decreases as the strike price increases. The volatility used to price a lowstrikeprice option (i.e., a deepoutofthemoney put or a deepinthemoney call) is significantly higher than that used to price a highstrike price option (i.e., a deepinthemoney put or a deepoutofthemoney call). Hull, John C., Options, Futures, and Other Derivatives, 5:e upplagan. Prentice Hall. 2003, sid. 334, (NAV32) Sid. 14

20 Bild 1 Implicita marknadsvolatiliteter för NOA3 säljoptioner per den 22 december NOA3 säljoption med förfall den 18 december 2009 Marknadspris för NOA3 per den 22 december 2008, EUR 11,14! Implicit marknadsvolatilitet Outofthemoney Marknadspris = EUR 11,14 Inthemoney Lösenpris, SEK 46. I fråga om HMB köpoptioner med förfall den 20 mars 2009 sjunker också den implicita marknadsvolatiliteten i takt med att lösenpriset ökar som visas i Bild 2 nedan. 44 NOA3 säljoptioner med förfall den 18 december 2009 enligt Volatilitetsavstämningen per den 22 december 2008, (NAV16) Sid. 15

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Accounting Update #29 April 2013

Accounting Update #29 April 2013 Kära läsare! Så börjar det då äntligen gå mot ljusare tider! Vårdagjämningen är redan här och vi har precis gått över till sommartid. Jag tror vi är många som önskar snön all världens väg och emotser knastrigt

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet Viktiga frågor och svar för beslutsfattare Innehåll Sammanfattning 3 Frågor och svar 7 Skillnader mellan IFRS och US GAAP 19 Konsekvenser för verksamheten 21

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2012 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, sparbankens

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder REKOMMENDATION 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Oktober 2011 Innehåll Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Verkställande direktörens kommentar

Verkställande direktörens kommentar ÅRSREDOVISNING 2014 BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare på lånemarknaden. Vi vänder oss till människor som själva vill ändra sin livssituation, och är motiverade att göra de förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer