Till. Stockholms tingsrätt HQ AB KÄRANDE./.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till. Stockholms tingsrätt HQ AB KÄRANDE./."

Transkript

1 Till Stockholms tingsrätt HQ AB KÄRANDE./. Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström, Thomas Erséus, Mikael König, Johan Piehl, Carolina Dybeck Happe, AnneMarie Pålsson, Pernilla Ström, Johan Dyrefors, KPMG AB (organisationsnummer ), och Investment AB Öresund (organisationsnummer ) ( Svarandena ) SAKKUNNIGUTLÅTANDE RÖRANDE VÄRDERINGAR AV DERIVATPORTFÖLJ BRENT C. KACZMAREK, CFA NAVIGANT CONSULTING, INC th Street Suite 700 WASHINGTON, DC februari 2013

2 Innehållsförteckning I. Uppdragets omfattning och förutsättningar... 1 II. Min bedömning av Bankens värderingsregler mot bakgrund av IAS 39 och IFRS A. Grundläggande värderingsparametrar enligt IAS B. Undersökning av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning... 5 C. Min granskning av den metod HQ AB använde för att värdera HQ Banks tradingportfölj... 7 i. Årsredovisningen för ii. Årsredovisningen för iii. Årsredovisningen för D. Min samlade bedömning av de metoder HQ Bank använde för att värdera sin derivattradingportfölj III. Min undersökning och granskning av HQ Banks tradingportfölj A. Översikt över det sätt på vilket min undersökning och granskning genomfördes i. Volatilitetsavstämningar ii. Dagliga avstämningar iii. HQ Banks tradingfiler iv. Data och tradingstatistik från Eurex Exchange v. Data och tradingstatistik från Nasdaq OMX Exchange vi. Förfarande för att införliva extern data i Volatilitetsavstämningarna B. Utvärdering av tradingportföljen och HQ Banks värderingsmetoder mellan 2007 och i. Undersökning av positioner och värderingar som skapar Edgen ii. Edge som sträcker sig över de finansiella rapporteringsdatumen vid årsskiftena iii. Faktorer som bidrar till Edgen iv. Rullande Edge v. Analys av positionerna vid utgången av 2007, 2008 och (a) Årsskiftet (b) Årsskiftet (c) Årsskiftet C. Slutsatser avseende Bankens finansiella rapportering av utvecklingen av tradingportföljen från 2007 till Sid. i

3 Tabeller Tabell 1 Efterföljande värdering av finansiella instrument i HQ:s årsredovisning... 7 Tabell 2 Beskrivning av beräkning av verkligt värde i HQ AB:s årsredovisningar för 2006 och Tabell 3 HQ Banks metod för att fastställa verkligt värde under Tabell 4 HQ Banks metoder för att fastställa verkligt värde under 2008 jämfört med Tabell 5 HQ Banks metoder för att fastställa verkligt värde under 2009 jämfört med Tabell Metod för verkligt värde som en procent av samtliga derivat Tabell 7 Beskrivning av för min undersökning av Volatilitetsavstämningarna relevanta fält Tabell 8 Jämförelse av tillgångsvärden mellan Volatilitetsavstämningar och HQkoncernens reviderade balansräkningar Tabell 9 Exempel på månatliga tradingdata från Eurex Exchange köpoption på ODAX med ett lösenpris om 5,800 och förfall i mars Tabell 10 Volatilitetsavstämningar för OMXS30 köpoptioner med ett lösenpris om SEK 660 och SEK 700 med lösen den 22 januari Tabell 11 Handelsdata för OMXS30 köpoptioner med lösenpriser om SEK 660 och SEK 700 med lösen den 22 januari Tabell 12 Dagliga volatilitetsavstämningar för OMXS30 köpoptioner med lösenpriser om SEK 660 och SEK 700 med lösen den 22 januari Tabell 13 Positioner med inaktiva ordrar den 30 juni Tabell 14 Volatilitetsavstämningar för OMXS30 säljoptioner med lösenpris om SEK 980 och SEK 940 och köpoptioner med lösenpris om SEK 860 med lösendatum 22 januari Tabell 15 HQ Bank handelsdata för OMXS30 säljoptioner med lösenpriser om SEK 980 och SEK 940 och köpoption med lösenpris om SEK 860 med lösen 22 januari Tabell 16 Noterade marknadspriser den 22 december 2008 för OMXS30 sälj och köpoptioner med lösen 22 januari Tabell 17 Förändring i HQ Banks köp och säljpositioner i DAX med lösen 18 juni Tabell 18 Transaktioner avseende köpoptioner på DAX med lösenpris om och lösendatum den 18 december Tabell 19 Historisk volatilitet och implicit ATMvolatilitet för DAXoptioner med lösen den 18 december Tabell 20 Historisk volatilitet och implicit ATMvolatilitet för OMXoptioner med lösen den 25 januari Tabell 21 Toppositioner avseende Navigant Edgen per den 18 december Tabell 22 Toppositioner avseende Navigant Edgen per den 22 december Tabell 23 Toppositioner för Navigant Edge från och med 30 december Tabell 24 Förluster som har samband med de 18 felaktigt värderade positionerna Sid. i

4 Tabell 25 NCIs beräknade edge jämfört med det redovisade värdet av derivatportföljen, HQ Banks vinster och vinster/förluster avseende derivathandeln Sid. ii

5 Bilder Bild 1 Implicita marknadsvolatiliteter för NOA3 säljoptioner per den 22 december Bild 2 Implicita marknadsvolatiliteter för HMB köpoptioner per den 22 december Bild 3 Nordea Uppgift om in och utgående balanser för nivå Bild 4 Beslutsregler för införlivande av Eurex och Nasdaq OMX marknadspriser Bild 5 Utveckling av HQ Banks Edge och Navigant Edgen för köp och säljoptioner Bild 6 Navigant Edgen för köp och säljoptioner uppdelat på underliggande värdepapper Bild 7 Reviderad utveckling av HQ Banks Edge för sälj och köpoptioner Bild 8 Navigant Edgen för sälj och köpoptioner uppdelat på tillgångar och skulder Bild 9 Rörelse i DAX från 28 juli 2009 till 25 augusti 2009 i SEK Bild 10 Totalt teoretiskt resultat och marknadsresultat för HQ Banks utställda köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum 18 december Bild 11 Totala teoretiska resultat och marknadsresultat för HQ Banks köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum 19 mars Bild 12 Transaktionspris och rapporterat teoretiskt verkligt värde för HQ Banks köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum den 19 mars Bild 13 Totala teoretiska resultat och marknadsresultat för HQ Banks skuldposition i köpoptioner i DAX med ett lösenpris om och lösendatum den 18 december Bild 14 Totala teoretiska resultat och marknadsresultat för HQ Banks skuldposition i köpoptioner i OMXS30 med ett lösenpris om SEK med lösen den 23 januari Bild 15 Navigant Edgen för HQ Banks optioner på OMXS30 och DAXindexen vid olika lösendatum Sid. iii

6 I. Uppdragets omfattning och förutsättningar 1. Navigant Consulting, Inc. ( Navigant ) har tillfrågats av HQ AB ( Käranden ) genom dess ombud Frank Advokatbyrå AB ( Ombudet ) att upprätta detta sakkunnigutlåtande i de tvister som uppkommit till följd av likvidationen och försäljningen av HQ Bank efter Finansinspektionens ( FI ) beslut att återkalla HQ Banks tillstånd att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse och dess tillstånd att vara registrerat som fondbolag ( Beslutet ). Jag är medveten om att Käranden påstår att Beslutet orsakades genom vårdslöst agerande av styrelsen i HQ AB, styrelsen i Banken, den verkställande direktören, och revisorn i HQ AB och HQ Bank (tillsammans Svarandena ) vid utförande av sina respektive åligganden under perioden från 2007 till Jag har också förstått att Käranden hävdar att vinstutdelningarna från HQ AB avseende räkenskapsåren från och med 2007 till och med 2009 var olagliga. 2. Jag har ombetts att upprätta detta sakkunnigutlåtande för att bistå domstolen i finansiella frågor i denna tvist som kan vara relevanta för domstolens bedömning av ansvarsfrågan. Jag har av Käranden särskilt ombetts att lämna mitt oberoende sakkunnigutlåtande i två olika frågor. 3. För det första har jag i min egenskap av värderingsexpert ombetts att kommentera den metod som HQ Bank använde vid värderingen av derivaten i sin portfölj med beaktande av International Accounting Standard 39 ( IAS 39 ) och International Financial Reporting Standard 7 ( IFRS 7 ). 4. För det andra har jag ombetts att granska finansiell information och uppgifter avseende HQ Banks egna tradingportfölj från maj 2007 till maj 2010 och att fastställa om den rapporterade finansiella utvecklingen av portföljen på ett korrekt sätt återger de vinster och förluster som genererades av Bankens tradingverksamhet. I den utsträckning som jag anser att HQ Bank inte värderade sin tradingportfölj avseende egenhandel på ett korrekt sätt har jag med användning av de uppgifter som funnits tillgängliga för mig ombetts att kvantifiera en eventuell skillnad i värdet vid vissa särskilda tidpunkter årsskiftena 2007, 2008 och Detta utlåtande innehåller inte några bedömningar av juridiska förhållanden som skulle kräva juridisk sakkunskap. Utlåtandet behandlar inte heller några frågor avseende revisionspraxis eller revisionsstandarder. 6. Jag är managing director vid Navigants kontor i Washington, D.C. Jag ansvarar för Navigants verksamhet avseende internationella skiljeförfaranden och har varit (eller är) sakkunnig i finansiella frågor samt värderings och skadeståndsfrågor i omkring 90 internationella skiljeförfaranden, inklusive fler än 70 investeringstvister i vilka jag har utsetts av såväl investerare som stater i ungefär samma utsträckning. Under 1998 blev jag utsedd till Chartered Financial Analyst av Association for Investment Management and Research (numera CFA Institute). Denna globalt erkända titel innehas av yrkesmän som Sid. 1

7 visar kompetens vad gäller värderingar av investeringar samt processer för beslutsfattande. Aktuellt curriculum vitae framgår av Appendix 1 till denna rapport. 7. Under de senaste 13 åren har jag varit involverad i och har verkat som expert i internationella skiljeförfaranden rörande bankers solvens, omstrukturering av banker och värderingsfrågor rörande banker. Jag har skrivit sakkunnigutlåtanden som behandlar de sätt på vilket banker omstrukturerades i Östeuropa efter Sovjetunionens kollaps. Jag har särskilt analyserat bankkrascher och bankrekonstruktionsprogram som implementerats i Tjeckien, Slovakien och i mindre omfattning i Ungern och Polen. Jag har också skrivit sakkunnigutlåtanden som handlar om bankkrascher och omstruktureringar som inträffade i Tjeckien och Slovakien efter den ryska krisen tidigt under I Sydamerika har jag varit involverad i ärenden som handlar om bankkrascher och omstruktureringar som inträffade i Peru under 2000 efter external shocks och i Argentina under 2001 efter dess statsbankrutt, devalvering och pesificering. Mitt arbete har också bestått av särskilda undersökningar och en detaljerad granskning av transaktions och redovisningsmetoder som användes inom vissa specifika banker och som till slut bidrog till dessa bankers obestånd. Jag har framlagt expertbevisning rörande de sätt på vilka vissa transaktioner strukturerats och redovisningsmetoder genomförts för att säkerställa betydelsen av dessa för bankens rapporterade finansiella ställning. Det arbete som jag har ombetts att utföra i denna tvist är likvärdigt med det arbete som jag tidigare har åtagit mig i andra sakkunniguppdrag vid internationella skiljedomstolar. 8. Några av de handlingar som jag har granskat i detta ärende var ursprungligen upprättade på svenska. Trots att jag har uppträtt som sakkunnig i många skiljeförfaranden som involverar företag och stater i Europa, inklusive Sverige, varken talar eller skriver jag på svenska. Följaktligen har jag förlitat mig på översättningar av de handlingar eller översättningstjänster som Ombudet tillhandahållit. Den förteckning av handlingar som jag förlitat mig på vid upprättandet av detta utlåtande framgår av Appendix Jag förbehåller jag mig rätten att ändra mina slutsatser om jag får kännedom om ytterligare handlingar eller omständigheter som kan ha bäring på min granskning av HQ Banks egna tradingportfölj. II. Min bedömning av Bankens värderingsregler mot bakgrund av IAS 39 och IFRS Som värderingsexpert har jag ombetts att kommentera den metod som HQ Bank tillämpade vid värderingen av värdepappren och derivaten i dess portfölj med beaktande av IAS 39 och IFRS 7. För att kunna göra detta granskade jag Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning som utfärdats av styrelsen för HQ Bank och noterna i HQ AB:s årsredovisningar från 2007 till 2009 som beskriver de redovisningspolicies som tillämpats för att värdera och rapportera HQ Banks finansiella instrument. I detta avsnitt redogör jag först för de grundläggande regler och parametrar som anges i IAS Sid. 2

8 39. Detta följs av min granskning av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning eftersom denna relaterar till värderingsfrågor. Sedan beskriver jag min granskning av HQ AB:s beskrivning av den metod som HQ Bank använde för att värdera sin tradingportfölj och belyser betydande ändringar i det språk som använts över tiden. Slutligen presenterar jag mina slutsatser avseende den värderingsmetod som HQ AB uppger att HQ Bank använde vid upprättandet av sina årsredovisningar. A. Grundläggande värderingsparametrar enligt IAS IAS 39 anger de metoder och parametrar som skall användas vid bestämmandet av verkligt värde för vissa tillgångar och skulder. IAS definierar verkligt värde som ett överenskommet pris mellan en köpare och en säljare som är kunniga, är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs IAS 39 anger att det bästa beviset för ett verkligt värde är noterade priser på en aktiv marknad. IAS 39 definierar inte en aktiv marknad men beskriver det karaktäristiska för en aktiv marknad. Ett finansiellt instrument betraktas som att det noteras på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet och regelbundet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor Användning av termen faktiska och regelbundet förekommande öppnar för tolkning av definitionen av aktiv marknad. IAS 39 anger också att köp och säljkurser borde användas när tillgången eller skulden handlas på en aktiv marknad. 3 I frånvaron av köp och säljkurser anger IAS 39 att den näst bästa indikatorn på värdet är den senaste betalkursen så länge det inte har skett några betydande förändringar i de ekonomiska omständigheterna mellan transaktionstidpunkten och beräkningsdagen I avsaknad av noterade priser på en aktiv marknad anger IAS 39 att en värderingsteknik skall användas för att etablera verkligt värde. 5 IAS 39 klargör emellertid att värderingstekniken skall fastställa 1 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 71, (NAV1) 2 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering p. VT 71, (NAV1) 3 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering p. VT 71, VT 72, (NAV1) 4 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 71, VT 72, (NAV1) 5 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 74, (NAV1) Sid. 3

9 vad priset skulle ha varit vid värderingstidpunkten för en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och som är motiverad av sedvanliga affärsvillkor. 6 Vid användning av en värderingteknik bör enligt IAS 39 marknadsuppgifter användas i så hög grad som möjligt och subjektiva indata som bestäms av värderaren i så låg grad som möjligt. 7 Syftet med att använda en värderingsteknik är att fastställa vad transaktionspriset skulle ha varit vid värderingstidpunkten för en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och som är motiverad av sedvanliga affärsvillkor. Verkligt värde uppskattas utifrån resultaten av en värderingsteknik där marknadsuppgifter används i så hög grad som möjligt och företagsspecifika uppgifter i så låg grad som möjligt. En värderingsteknik skulle väntas ge en realistisk uppskattning av det verkliga värdet om (a) den rimligt återspeglar hur marknaden skulle kunna väntas prissätta instrumentet, och (b) indata som används i värderingstekniken rimligt representerar marknadsförväntningar och mått på de faktorer avseende risk och avkastning som är inneboende i det finansiella instrumentet Sålunda skapar IAS 39 en hierarki av värderingsstöd som enligt IAS 39 anses vara lämplig för att bestämma verkligt värde: 1) noterade priser på en aktiv marknad, 2) nyligen genomförda transaktioner som gjorts på marknaden, 3) en värderingsteknik som maximerar användningen av indata härlett från marknaden För finansiell rapportering kräver IFRS 7 att företag redovisar det totala värdet av de tillgångar och skulder som har fastställts enligt en hierarki. Enligt IFRS 7 finns det också 3 nivåer av finansiell rapportering som relaterar till hierarkin enligt IAS 39 men nivåerna är något olika. 10 IFRS 7 anger att de värderingar som genomförs med användning av noterade priser på aktiva marknader eller nyligen genomförda transaktioner ska rapporteras som värderingar enligt nivå 1. Värderingar som genomförs med användning av värderingstekniker med marknadsbaserade parametrar ska rapporteras som nivå 2 6 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 75, (NAV1) 7 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 75, (NAV1) 8 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 75, (NAV1) 9 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 69 VT 82, (NAV1) 10 International Financial Reporting Standard 7, Finansiella instrument: Upplysningar p. 27A, (NAV2); IFRS 7, p. 27A trädde ikraft den 1 januari Sid. 4

10 värderingar. Slutligen ska värderingar som använder värderingstekniker med parametrar som inte är marknadsbaserade rapporteras som nivå 3värderingar Såvitt avser den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i räkenskaperna anger IAS 39 att det bästa belägget för värde är transaktionspriset såvida inte: det verkliga värdet för detta instrument erhålls genom jämförelse med andra observerbara aktuella marknadstransaktioner avseende samma instrument (det vill säga utan förändring, uppdelning eller sammanslagning) eller baserat på en värderingsteknik vars variabler endast innefattar uppgifter från observerbara marknader Om sålunda observerbara marknadstransaktioner eller en värderingsteknik som endast använder observerbara marknadsuppgifter kan användas, medger IAS 39 att en tillgång eller skuld värderas på detta sätt omedelbart efter den initiala redovisningen. 13 Denna omedelbara omvärdering av tillgång eller skuld är typiskt benämnd som dag 1resultat. Dag 1resultatet kan naturligtvis vara såväl en dag 1förlust som en dag 1vinst. 19. Exempel på observerbara marknadsuppgifter är noterade priser för liknande tillgångar eller räntor. KPMG anser följande vara observerbara marknadsindata såsom anges i deras vägledning för praktiska frågor rörande verkligt värde, benämnd IFRS Practice Issues: Fair Value Hierarchy. Transaktionspriser på marknader som inte är aktiva för identiska instrument. Noterade priser på aktiva marknader för liknande, men inte identiska, instrument. Transaktionspriser på marknader som inte är aktiva för liknande, men inte identiska, instrument. Implicit volatilitet härledd från noterade optionspriser. 14 B. Undersökning av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning 20. Jag har fått en kopia på engelska av Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning. 15 Jag har granskat detta dokument för att förstå de metoder som Banken har använt vid 11 International Financial Reporting Standard 7, Finansiella instrument: Upplysningar, p. 27A, (NAV2) 12 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 76, (NAV1) 13 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT 76, (NAV1) 14 KPMG, IFRS Practice Issues: Fair Value Hierarchy, International Financial Reporting Standards, 2009, sid.10, (NAV3) Sid. 5

11 värdering av den egna tradingportföljen och särskilt de derivatpositioner som Banken historiskt tagit. Det fanns vissa aspekter av detta dokument som förvånade mig vid min granskning. 21. Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning anger att såväl marknadsvärderingar som teoretiska värderingar skall genomföras av Banken för dess derivatpositioner. Medan dessa två metoder inte var förvånande i sig var det förvånande att se att Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning anger att: Vid utvärdering av derivat, skall framräknat teoretiskt värde ligga till grund för bokföring och resultatberäkning Dessa anvisningar förefaller stå i direkt strid med IAS 39 som anger att noterade priser eller priset vid nyligen genomförda transaktioner är att föredra framför en teoretisk värderingsteknik. Emellertid måste man först granska om de värderingar som Banken gjorde resulterade i ett värde som var oförenligt med verkligt värde eller inte, innan man kan dra slutsatsen om Banken slutligen efterlevde IAS 39, mot bakgrund av dessa anvisningar. Jag noterar faktiskt att Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning anger att: Vid varje månadsslut eller vid annat valt tillfälle gör R/F/K en kontrollvärdering av samtliga instrument i tradingportföljen genom att jämföra priser i ORC mot externa källor och kontrollera och särskilt kommentera konsistens i valda parametrar i den teoretiska värderingen Det förefaller sålunda som om HQ AB avsåg att använda teoretiska värderingstekniker som kunde bringas i överensstämmelse med marknadsbaserade värderingsuppgifter Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning, fastställd av styrelsen för HQ Bank, 13 december 2000 (såsom senare ändrad), (NAV4) 16 Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning, fastställd av styrelsen för HQ Bank, 13 december 2000 (såsom senare ändrad), sid. 2, (NAV4) 17 Regler och Befogenheter för HQ Bank AB:s Tradingavdelning, fastställd av styrelsen för HQ Bank, 13 december 2000 (såsom senare ändrad), sid. 3, (NAV4) 18 Jag fann det också överraskande att det enligt arbetsordningen skulle ske en beräkning av en edge. Edgen förefaller vara skillnaden mellan den vinst/förlust som bokförts i årsredovisningarna (som baseras på teoretiska värderingstekniker) och den vinst/förlust som baseras på en marknadsbaserad värdering. Används en teroretisk värderingsteknik i den finansiella rapporteringen ska värderingarna alltid kalibreras. Genom kalibreringen kan banker bedöma om den teoretiska värderingstekniken resulterar i ett värde som är till deras fördel eller nackdel. HQ Bank synes emellertid genom användningen av ordet edge alltid ha använt värderingstekningen till dess fördel. Sid. 6

12 C. Min granskning av den metod HQ AB använde för att värdera HQ Banks tradingportfölj 24. I presentationssyfte har jag delat upp min granskning av HQ AB:s värderingspolicies såsom dessa visas i deras årsredovisningar och räkenskaper i avsnitt år för år. i. Årsredovisningen för År 2007 anger HQ AB:s årsredovisning att finansiella instrument initialt värderades till den kostnad som motsvarade instrumentets verkliga värde. 19 finansiella instrumentet på den klassificering som åsatts varje instrument. 20 Efter initial redovisning baserades värdet på det HQ AB klassificerade alla tillgångar och skulder baserat på: 1) det syfte för vilket instrumentet förvärvats och 2) reglerna i IAS Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassificerats enligt nedan. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvats, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS Tabell 1 nedan visar den värderingsmetod som användes för att värdera finansiella instrument i varje kategori och den resultaträkning där förändringar i värdet på instrumentet redovisades. Tabell 1 Efterföljande värdering av finansiella instrument i HQ:s årsredovisning 23 Typ av finansiellt instrument Värdering Förändringar i det redovisade värdet redovisat i Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Verkligt värde Resultaträkningen Nettoresultat av finansiella transaktioner Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde Resultaträkningen Kreditförluster netto Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Verkligt värde Resultaträkningen Nettoresultat av finansiella transaktioner Andra finansiella skulder (som inte innehas för handel) Upplupet anskaffningsvärde Resultaträkningen Kreditförluster netto 19 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 20 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 21 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 22 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 23 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 4950, (NAV5) Sid. 7

13 27. HQ AB klassificerade finansiella instrumenten i tradingportföljen i kategorierna finansiella tillgångar eller skulder till verkligt värde via resultaträkningen. 24 I årsredovisningen för 2007 definierade HQ AB denna kategori som instrument som förvärvats för att säljas på kort sikt. 25 Noterna till 2007 års räkenskaper indikerar att de finansiella instrumenten i denna kategori regelbundet värderades till verkligt värde och att förändringar i det verkliga värdet redovisades i resultaträkningen under kontot Nettoresultat av finansiella transaktioner Jag granskade HQ AB:s årsredovisning för 2006 för att fastställa hur HQ Bank beräknade verkligt värde under det året. Min granskning visade på att HQ AB ändrade sin förklaring om hur verkligt värde beräknades under Under 2006 angav HQ AB att marknadspriser användes för att fastställa verkligt värde för finansiella instrument. 27 Under 2007 lade emellertid HQ AB till att marknadspriserna användes för att fastställa verkligt värde för finansiella instrument endast när dessa var noterade på aktiva marknader. 28 Tabell 2 nedan belyser skillnaden i språk mellan de två åren. Tabell 2 Beskrivning av beräkning av verkligt värde i HQ AB:s årsredovisningar för 2006 och Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Verkligt värde för noterade finansiella instrument som har priser kvoterade på en aktiv marknad utgörs för finansiella tillgångar av den aktuella köpkursen på balansdagen och för finansiella skulder den aktuella säljkursen... Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. 29. Noterna till årsredovisningen 2007 definierar inte en aktiv marknad men konceptet aktiv marknad återfinns i IAS 39. Årsredovisningen för 2007 angav också att om det noterade marknadspriset för ett finansiellt instrument inte representerade faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner, skulle det verkliga värdet för instrumentet fastställas med användning av värderingsmodeller baserade på 24 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 4950, (NAV5) 25 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 26 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 49, (NAV5) 27 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2006, sid. 41, (NAV6) 28 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) 29 Endast väsentliga ändringar i noterna är markerade. Ord som har strukits över och markerats med röd färg har tagits bort sedan föregående år. Ord som har markerat med blå färg har lagts till det aktuella året. HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2006 sid. 41, (NAV6); och HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 5051, (NAV5) Sid. 8

14 indata från observerbara marknadspriser. Om indata från observerbara marknadspriser inte fanns tillgängliga förlitade sig HQ Bank på icke observerbara parametrar. 30 Årsredovisningen för 2007 behandlar inte de omständigheter som koncernen ansåg vara avgörande för om de noterade marknadspriserna representerade faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner. Om noterade priser för ett finansiellt instrument inte representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner eller om noterade priser inte finns tillgängliga, fastställs det verkliga värdet med hjälp av lämplig värderingsteknik. Värderingsteknikerna kan variera från enkel analys av diskonterade kassaflöden till komplexa optionsvärderingsmodeller. Värderingsmodellerna har utformats så att observerbara marknadspriser och kurser används som indata i förekommande fall, men de kan också använda ej observerbara modellparametrar. HQ använder till övervägande del värderingstekniker för att fastställa verkligt värde på instrument som redovisas under följande balansposter: Aktier och andelar (när prisnoteringar på en aktiv marknad saknas), derivatinstrument HQ Bank hade således tre klassificeringsnivåer vid fastställande av verkligt värde för finansiella instrument nivå 1, instrument med noterade marknadspriser; nivå 2, värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata; och nivå 3, värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata. Dessa kategorier överensstämmer med IAS 39. Årsredovisningen för 2007 visar emellertid inte totalbeloppet för finansiella instrument som värderades på varje nivå. Jag uppmärksammade att HQ AB började ge denna upplysning i sin årsredovisning för 2008 (som också innehåller finansiella uppgifter för 2007 som historisk jämförelse). Tabell 3 nedan summerar det totala värdet av finansiella instrument som värderades på varje nivå per utgången av HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) 31 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) Sid. 9

15 Tabell 3 HQ Banks metod för att fastställa verkligt värde under Instrument med publicerade 2007 Värderingstekniker baserade på Observerbara Icke observerbara marknadsdata marknadsdata prisnoteringar (Belopp i MSEK) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Tillgångar Derivatinstrument Aktier och andelar Totalt Nivå som % av samtliga derivatinstrument 0% 63% 37% 100% Skulder Derivatinstrument Värdepapperslån Totalt Nivå som % av samtliga derivatinstrument 0% 24% 76% 100% 31. Tabell 3 ovan visar att HQ AB endast använde noterade marknadspriser (nivå 1) för att bestämma det verkliga värdet av positioner i aktier. Alla derivat (både tillgångar och skulder) värderades enligt nivåerna 2 eller 3. I själva verket värderades 37 procent av tillgångspositionerna och 76 procent av skuldpositionerna med användning av icke observerbara marknadsdata. Detta innebär att det antingen inte fanns något tillgängligt noterat marknadspris för derivatinstrumenten eller att ledningen beslutade att de noterade marknadspriserna inte representerade faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner (d.v.s. marknaden ansågs vara inaktiv). 32. Vad avser värderingarna enligt nivå 2 och nivå 3 anger årsredovisningen för 2007 att HQ AB använde värderingstekniker som är mindre objektiva än noterade marknadspriser och som kräver olika mått av bedömning från ledningens sida. 33 Ledningen använde sitt omdöme för att välja den korrekta värderingstekniken som skulle användas, de indata som skulle användas i modellen (såsom volatilitet och diskonteringsräntor) och sannolikheten för motparts och likviditetsrisker. Verkligt värde beräknas som det teoretiska nuvärdet av de enskilda kontrakten, baserat på marknadsparametrar från fristående källor och under antagandet att inga risker och ingen osäkerhet föreligger. Denna beräkning kompletteras med en justering på portföljnivå. Justeringen på portföljnivå avser osäkerhet hänförlig till värderingstekniker, modellernas antaganden och ej observerbara parametrar, liksom motpartsrisk och likviditetsrisk hänförlig till portföljen. 32 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, sid. 68, not 29, (NAV7) 33 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) Sid. 10

16 För finansiella instrument där verkligt värde uppskattas med hjälp av en värderingsteknik, undersöks huruvida de variabler som använts i värderingsmodellen uteslutande har baserats på data från observerbara marknader. Med data från observerbara marknader avser HQ data som kan inhämtas från allmänt tillgängliga externa källor och som bedöms utgöra realistiska marknadspriser Årsredovisningen för 2007 angav också att HQ AB använde allmänt erkända värderingstekniker för att fastställa det verkliga värdet för optioner som baserades på den implicita volatiliteten i liknande värdepapper eller historisk volatilitet i det underliggande värdepappret. ii. Årsredovisningen för 2008 Teoretisk värdering baseras på vedertagna modeller för prissättning av optioner. För amerikanska aktieoptioner används normalt binomialmodell (säljoptioner) samt Geske (köpoptioner) och för europeiska aktieoptioner samt för indexoptioner används Black & Scholes. Den viktigaste parametern som estimeras vid teoretisk värdering av derivatinstrument är volatilitet. Dessa estimat bygger på implicit volatilitet i liknande värdepapper samt historisk volatilitet i aktuellt underliggande värdepapper Min granskning av HQ AB:s årsredovisning för 2008 visade på tre viktiga förändringar i det språk som användes för att beskriva värderings och rapporteringsreglerna för finansiella instrument. 35. För det första innehöll årsredovisningen en tillkommande text som inskränkte definitionen av en aktiv marknad. I synnerhet använde HQ AB storleken på sin position i ett särskilt finansiellt instrument för att fastställa om marknaden var aktiv för det instrumentet. 36 I händelse av att HQ står för en betydande del av handeln i ett visst finansiellt instrument påverkar detta bedömningen av huruvida marknaden för det specifika instrumentet är aktivt eller inte. Skälet till att denna omständighet beaktas vid bedömningen av marknaden för ett visst instrument är aktivt eller inte är att eliminera risken att enskilda handlare genom avvikande avslut påverkar marknadspris och i förlängningen bolagets värdering i resultatoch balansräkning HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5) 35 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 51, (NAV5) 36 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 46, (NAV7) 37 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 47, (NAV7) Sid. 11

17 36. För det andra visade HQ AB att bolaget inte längre förlitade sig på volatiliteten i det underliggande instrumentet eller uppskattningar av den implicita volatiliteten som erhölls från liknande instrument när de genomförde sina nivå 2 och nivå 3värderingar. I stället förklarade den nya texten att den värderingsteknik som återspeglades i HQ Banks tradingstrategi var mean reversion, eller idén om att volatiliteten hos optioner skulle söka sig mot sitt historiska genomsnitt. Teoretisk värdering baseras på vedertagna modeller för prissättning av optioner. För amerikanska aktieoptioner används normalt binomialmodellen (säljoptioner) samt Geske (köpoptioner) och för europeiska aktieoptioner samt för indexoptioner används Black & Scholes. Den viktigaste parametern som estimeras vid teoretisk värdering av derivatinstrument är volatilitet. Dessa estimat bygger på implicit volatilitet i liknande värdepapper samt historisk volatilitet i aktuellt underliggande värdepapper. Den teoretiska värderingen av optioner baseras på en trading strategi som kallas mean reversion, vilken bygger på antagandet att optioners volatilitet kommer att söka sig mot ett historiskt snitt. Alla optionspriser som avviker från sitt historiska snitt betraktas som felprissatta. Detta innebär att framtida volatilitet skattas utifrån historisk volatilitet i högre grad än implicit volatilitet. Modellerna bygger också på att alla optioner med samma underliggande exponering och samma förfallodatum har samma volatilitet oavsett lösenpris. (Tillagda ord framgår av den blå understrukna fonten och borttagna ord framgår av den röda genomstrukna fonten) Dessutom innehöll årsredovisningen för 2008 inte längre någon skrivning som förklarade att förfarandet vid fastställandet av verkligt värde hade förändrats till att ta hänsyn till osäkerheter relaterade till värderingsteknikerna, antaganden i modellen samt likviditets och motpartsrisker För det tredje visade HQ AB att bolaget börjat redovisa dag 1 resultat. Dag 1resultat avser redovisning av en vinst eller förlust samma dag som det finansiella instrumentet säljs eller förvärvas. HQ Bank bokförde i själva verket köpet eller försäljningen av ett finansiellt instrument samtidigt som man samma dag omvärderade instrumentet och bokförde skillnaden som vinst eller förlust. Det eventuella resultat som kan komma att uppstå vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt instrument redovisas i balansräkningen för första gången, så kallat dag 1resultat, har inte 38 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 47, (NAV7) 39 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid. 50, (NAV5); HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 4647, (NAV7) Sid. 12

18 bedömts som materiellt och redovisas således direkt i resultaträkningen Jag anser att ändringarna i HQ Banks värderingspolicy är mycket kontroversiella av fyra skäl. 40. För det första beaktade den reviderade definitionen av aktiv marknad felaktigt storleken på HQ Banks position i ett visst instrument. I huvudsak visade HQ AB att om Banken etablerat en mycket stor position i ett visst instrument, och även om det instrumentet regelbundet handlades till volymer som var mindre än HQ AB:s totala position, skulle tradingpriset inte användas för värderingsändamål. Enligt min åsikt skapade användningen av en nivå 2 eller 3värderingsteknik enligt denna policy en förvrängning i Bankens finansiella rapportering på grund av skillnaden mellan priset på det finansiella instrumentet som bokförts i räkenskaperna och tradingpriset för det finansiella instrumentet. Denna skillnad kan vara berättigad om värderingstekniken resulterar i ett lägre pris än tradingpriset för tillgångspositioner och ett högre pris än tradingpriset för skuldpositioner på grund av den förhöjda risk som ligger i att hålla en stor position. Noterna till årsredovisningen anger inte om värderingstekniken resulterar i en mer konservativ värdering under dessa omständigheter. 41. För det andra är HQ AB:s uppgift att HQ Banks värderingstekniker införlivade dess tradingstrategi felaktig. Även om det kan vara en väl fungerande tradingstrategi att köpa optioner där den historiska volatiliteten i det underliggande värdepappret har varit mer volatil och sälja optioner när den historiska volatiliteten i det underliggande värdepappret har varit mindre volatil och hoppas att volatiliteten återgår till det historiska genomsnittet (och sålunda generera en potentiell vinst) är en tradingstrategi en irrelevant parameter för värderingsändamål. I själva verket uppgav HQ AB att HQ Bank värderade derivatinstrument till priser de hoppades instrumenten skulle handlas till i framtiden snarare än aktuella priser. 42. För det tredje, medan HQ Banks användning av dag 1 resultat får stöd i IAS 39 när övertygande marknadsdata kan underbygga ett dag 1 resultat uppgav HQ AB att de nästan aldrig förlitade sig på marknadsdata vid sin värdering av derivatportföljen. 41 Tabell 4 nedan jämför summan av derivat som värderats i varje nivå under 2007 och HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 1, sid. 47, (NAV7) 41 International Accounting Standard 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, p. VT76, (NAV1) Sid. 13

19 Tabell 4 HQ Banks metoder för att fastställa verkligt värde under 2008 jämfört med Instrument med publicerade 2007 Värderingstekniker baserade på Icke observerbara marknadsdata Instrument med publicerade 2008 Värderingstekniker baserade på Icke observerbara marknadsdata prisnoteringar Observerbara marknadsdata prisnoteringar Observerbara marknadsdata (Belopp i MSEK) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Tillgångar Derivatinstrument Nivå som % av total 0% 63% 37% 100% 0% 3% 97% 100% Skulder Derivatinstrument Nivå som % av total 0% 24% 76% 100% 0% 5% 95% 100% 43. Tabell 4 ovan visar att 97 procent av derivattillgångarna och 95 procent av derivatskulderna värderades enligt nivå 3 under 2008 jämfört med 37 procent av derivattillgångarna och 76 procent av derivatskulderna under Uppgiften att HQ Bank hade använt dag 1resultat hade sålunda antingen inte någon materiell inverkan på värderingen av dess derivatportfölj givet att inga derivat värderades enligt nivå 1metoder och endast 4 procent värderades enligt nivå 2metoder (vilka båda kräver stöd från marknaden för att underbygga ett dag 1resultat) eller också innebar uppgiften att HQ Bank felaktigt bokförde dag 1resultat med användning av nivå 3metoder. 44. För det fjärde anger HQ Banks nya policy att Banken inte beaktade lösenpriset för det underliggande värdepappret vid fastställande av volatilitetsparametrar för instrument där enda skillnaden låg i lösenpriset. Detta förfaringssätt skulle tendera att leda till felaktiga värderingar eftersom optioner generellt sett handlas till olika implicita volatiliteter beroende på lösenpriset, där den implicita volatiliteten typiskt sett minskar med ett ökande lösenpris och vice versa. 43 Till exempel visar de två diagrammen nedan marknadens implicita volatilitet för två av de större positioner som innehades av HQ Bank den 22 december I fråga om NOA3 säljoptioner med förfall den 18 december 2009 sjunker den implicita marknadsvolatiliteten i takt med att lösenpriset ökar, vilket framgår av Bild 1 nedan. 42 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2008, not 29, sid. 68, (NAV7) 43 The volatility skew used by traders to price equity options (both those on individual stocks and those on stock indices) has the general form.sometimes referred to as a volatility skew. The volatility decreases as the strike price increases. The volatility used to price a lowstrikeprice option (i.e., a deepoutofthemoney put or a deepinthemoney call) is significantly higher than that used to price a highstrike price option (i.e., a deepinthemoney put or a deepoutofthemoney call). Hull, John C., Options, Futures, and Other Derivatives, 5:e upplagan. Prentice Hall. 2003, sid. 334, (NAV32) Sid. 14

20 Bild 1 Implicita marknadsvolatiliteter för NOA3 säljoptioner per den 22 december NOA3 säljoption med förfall den 18 december 2009 Marknadspris för NOA3 per den 22 december 2008, EUR 11,14! Implicit marknadsvolatilitet Outofthemoney Marknadspris = EUR 11,14 Inthemoney Lösenpris, SEK 46. I fråga om HMB köpoptioner med förfall den 20 mars 2009 sjunker också den implicita marknadsvolatiliteten i takt med att lösenpriset ökar som visas i Bild 2 nedan. 44 NOA3 säljoptioner med förfall den 18 december 2009 enligt Volatilitetsavstämningen per den 22 december 2008, (NAV16) Sid. 15

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Pressmeddelande 2015-10-19

Pressmeddelande 2015-10-19 Pressmeddelande HQ har lämnat in ett yttrande och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt ang. tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg och KPMG m fl. I inlagan lägger HQ fram argumenten för varför

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

MÅL NR T 9306-11 & T 9311-11

MÅL NR T 9306-11 & T 9311-11 Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Enhet 52 Även med e-mail: stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se Stockholm den 7 oktober 2015 MÅL NR T 9306-11 & T 9311-11 HQ AB./. Mats Qviberg m.fl. KÄRANDENS YTTRANDE

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu *

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * 12 Mars 2008 *connectedthinking Finansiella instrument och säkringsredovisning Hur har IAS 39 tillämpats av svenska företag? Vad är det för särskilda svårigheterna

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1(5) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

1(86) 964 Finansmarknadskammaren Ärende EB-2662-10 Chefsåklagare Martin Tidén 2015-01-09 Handläggare 913-1

1(86) 964 Finansmarknadskammaren Ärende EB-2662-10 Chefsåklagare Martin Tidén 2015-01-09 Handläggare 913-1 1(86) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt Avd 5, Enhet 52 Box 8307 104 20 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT Enhet 52 INKOM: 2015-01-09 MÅLNR: B 15982-11 AKTBIL: 105 TR mål:

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Totalavkastningstabell

Totalavkastningstabell Stockholm 2006-10-02 Totalavkastningstabell Rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning Totalavkastningstabell Förord Bakgrund Kapitalavkastningstabellen (KAT) skapades genom ett branschgemensamt

Läs mer

Yttrande till Revisorsnämnden: kommentarer till Johan Dyrefors

Yttrande till Revisorsnämnden: kommentarer till Johan Dyrefors 2011-04-04 Revisorsnämnden FI Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Tredje kvartalet Periodens resultat uppgick till -3 (-8) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,12) SEK. Mats Qviberg har återkallat sin talan

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

International Financial Reporting Standard 2

International Financial Reporting Standard 2 International Financial Reporting Standard 2 Aktierelaterade ersättningar SYFTE 1 Syftet med denna standard är att ange hur de finansiella rapporterna skall utformas med avseende på ett företags aktierelaterade

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Dnr 2010-1391 2011-10-18 D 11

Dnr 2010-1391 2011-10-18 D 11 Dnr 2010-1391 2011-10-18 D 11 D 11 1 Inledning 1.1 Vad som har föranlett ärendet Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan från Finansinspektionen. Anmälan riktas mot det registrerade revisionsbolaget

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Protokollbilaga. Kriminalinspektör Leif Lundqvist

Protokollbilaga. Kriminalinspektör Leif Lundqvist Myndighet Ekobrottsmyndigheten Enhet Stockholm FMK Handläggare (Protokollförare) Kriminalinspektör Kenneth Nihlvin Bitr. handläggare Kriminalinspektör Leif Lundqvist Undersökningsledare Chefsåklagare Martin

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 9 mars 2004 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning och övriga medarbetare A. Information

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer