DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-07-12 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande ContextVision AB, Kungsgatan 50, Stockholm Ombud: Advokaterna Per Josefson och Christian Pfeiff samt jur. kand. Evelina Anttila Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711, Stockholm Svarande SAPHENEIA Commercial products AB, c/o Grahn, Vårvägen 4, Tullinge Ombud: Advokaterna Hans Dahlberg Kolga och Magnus Fridh Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, Stockholm SLUT 1. Tingsrätten fastställer att ContextVision AB har bättre rätt än SAPHENEIA Commercial products AB till den uppfinning som avses i patentansökningen PCT/EP2006/ (EP ). 2. SAPHENEIA Commercial products AB ska ersätta ContextVision AB för rättegångskostnader med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker. 3. Sekretessen enligt 36 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska, i den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom, bestå för uppgifterna i tingsrättens aktbilagor 181 och 204 (s ), vilka lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 Innehåll BAKGRUND... 4 YRKANDEN M.M GRUNDER... 7 CONTEXTVISION... 7 SAPHENEIA... 7 PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN... 8 CONTEXTVISION... 8 ContextVisions utvecklingsprojekt inom CT... 9 IBAS undersökning En kapplöpningsliknande situation Uppfinningen är patenterbar Uppfinnarna och deras arbetsuppgifter hos ContextVision Uppfinnarnas arbetsuppgifter Sapheneias uppgifter om när i tiden uppfinningen gjordes är felaktiga SAPHENEIA Bakgrund Uppfinningen i patentansökan är inte patenterbar Rekvisiten i 3 första stycket LAU är inte uppfyllda Rekvisiten i 5 första stycket LAU är inte uppfyllda Uppfinningen gjordes inte under anställningen hos ContextVision BEVISNING SKÄL BRISTANDE PATENTERBARHET? Är det uppenbart att ansökan inte kunde resultera i ett patent? BRISTANDE PATENTERBARHET PGA. ATT ANSÖKAN FÖRFALLIT? UPPFINNINGEN INOM CONTEXTVISIONS VERKSAMHETSOMRÅDE?.. 50 HAR UPPFINNINGEN TILLRÄCKLIGT SAMBAND MED SÅDAN FORSKNINGS- ELLER UPPFINNARVERKSAMHET SOM VAR HAGEN SPIES OCH TOMAS LOOCKS HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFT HOS CONTEXTVISION?... 51

3 3 Allmänt om ContextVisions verksamhetsområde Hagen Spies och Tomas Loocks arbetsuppgifter Samband UPPFINNINGEN GJORD UNDER ANSTÄLLNING HOS CONTEXTVISION (7 LAU)? HAR CONTEXTVISION FÖRVÄRVAT RÄTTEN TILL UPPFINNINGEN (5 LAU)? RÄTTEGÅNGSKOSTNADER... 72

4 4 BAKGRUND ContextVision AB (ContextVision) startade år 1983 som en avknoppning från tekniska högskolan i Linköping. I företaget fanns en forskargrupp som hade utvecklat unika metoder och algoritmer för digital bildanalys och bildbehandling. ContextVision koncentrerade inledningsvis sin verksamhet på algoritmer för förbättring av digitala bilders bildkvalitet inom bl.a. det medicinska området magnetresonans (MR). Bolagets första kommersiella produkt levererades år Under 1990-talet lyckades ContextVision vidareutveckla och anpassa den relevanta algoritmen och erhålla ett flertal av de stora tillverkarna av MR-system som kunder. Under 1990-talet inledde ContextVision även studier och tester för att vidareutveckla och anpassa bolagets algoritmer och programvaror för ultraljudsystem och vanliga digitala röntgensystem. Kommersiella produkter introducerades under de första åren av 2000-talet. Med start år 2003 genomförde ContextVision ett projekt för att utveckla en bildförbättringsprogramvara inom området datortomografi (CT). Hagens Spies och Tomas Loock anställdes av ContextVision år 2003 och avslutade sina anställningar den 27 maj SAPHENEIA Commercial products AB (Sapheneia) ägs av det amerikanska bolaget Sapheneia LLC. Sapheneia startade i april 2006 och strax innan verksamheten kom igång träffade Sapheneia LLC ett samarbetsavtal med ett amerikanskt företag, CAD Sciences LLC (CAD Sciences). Sapheneia LLC:s del i samarbetet innebar att Sapheneia LLC skulle utveckla en programvara för förbättringen av bildkvalitet. Hagen Spies och Tomas Loock började arbeta hos Sapheneia den 29 maj Detsamma gäller Johan Mannerskog och Håkan Jonsson, vilka hade sagt upp sig vid

5 5 samma tidpunkt. Hans Grahn, som hade sagt upp sin anställning hos ContextVision i mars 2006, hade då börjat arbeta med och förberett verksamheten i Sapheneia. Sapheneia gav den 15 september 2006 in den internationella patentansökan PCT/EP2006/066396, som gavs europeisk ansökningsnummer EP (Sapheneias patentansökan), till Europeiska Patentverket (EPO). EPO meddelade den 22 november 2006 att uppfinningen enligt patentansökan inte var patenterbar på grund av bristande uppfinningshöjd. Efter viss korrespondens meddelade EPO den 5 september 2008 på nytt att kraven på uppfinningshöjd inte var uppfyllda. Sapheneias patentansökan fullföljdes inte i Sverige efter utgången av den frist som anges i 31 patentlagen (1967:837), dvs. den 15 april Uppfinnare enligt Sapheneias patentansökan var Hagen Spies och Tomas Loock. Sammandraget i den ursprungliga patentansökan angav följande. The present invention relates to a method and an arrangement enhancing image quality of a computed tomography image. A noise reduction scheme is provided, where the original image data is replaced by its approximation values obtained from a robust estimation of a locally selected signal model. The parameters controlling the estimation are controlled by the Hounsfield value of the point where the result is equated. Uppfinningen enligt huvudkravet i den ursprungliga patentansökan definierades, uppdelat i bestämningar, på följande sätt. a. A method of enhancing image quality of a computed tomography image characterized in that, the method comprises the steps of: b. receiving computed tomography image data as Hounsfield values; c. for each of said received Hounsfield values, selecting a signal model based on said Hounsfield value; d. based on said Hounsfield value, selecting an estimation technique for estimating said selected signal model;

6 6 e. determining an approximation value based on said received Hounsfield value using said estimated signal model; f. replacing each received Hounsfield value with said determined approximation value; and g. generating a result image with said determined approximation values. ContextVision ansökte om stämning mot Sapheneia, Hagen Spies och Tomas Loock. Sedan ContextVision därefter återkallat talan mot Hagen Spies och Tomas Loock, beslutade tingsrätten den 23 februari 2010 att avskriva målet i den delen. I målet kvarstår ContextVisions talan om bättre rätt till den uppfinning som avses i Sapheneias patentansökan. YRKANDEN M.M. ContextVision har yrkat att tingsrätten, i första hand, ska fastställa att bolaget har bättre rätt än Sapheneia till den uppfinning som avses i patentansökningen PCT/EP2006/ (EP ). ContextVision har yrkat att tingsrätten, i andra hand, ska fastställa att bolaget har bättre rätt än Sapheneia till Hagen Spies och Tomas Loocks respektive andelar (som tillkom dem såsom uppfinnare) av den uppfinning som avses i patentansökningen PCT/EP2006/ (EP ). Sapheneia har bestritt käromålet. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

7 7 GRUNDER CONTEXTVISION Hagen Spies och Tomas Loock är uppfinnare till den patenterbara uppfinning (uppfinningen) som avses i Sapheneias patentansökan. Sökande var Sapheneia. Tomas Loock och Hagen Spies var fram till den 27 maj 2006 anställda hos ContextVision och gjorde uppfinningen under sina anställningar hos ContextVision. Utnyttjande av uppfinningen faller inom ContextVisions verksamhetsområde och uppfinningen äger samband med sådan forsknings- eller uppfinnarverksamhet som var Hagen Spies och Tomas Loocks huvudsakliga arbetsuppgift hos ContextVision och har tillkommit väsentligen såsom resultatet av denna verksamhet, och/eller innefattar annars lösningen på av Hagen Spies och Tomas Loocks i sina arbeten förelagd, närmare angiven uppgift, 3 lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU). ContextVision har genom meddelande enligt 5 LAU till Hagen Spies, Tomas Loock och Sapheneia förvärvat rätten till uppfinningen. Uppfinningen och rätten till Sapheneias patentansökan tillhör ContextVision. Uppfinningen har patentsökts inom sex månader efter det att Hagen Spies och Tomas Loock slutat sina respektive anställningar hos ContextVision och uppfinningen ska därför enligt 7 LAU anses ha gjorts under Tomas Loocks och Hagen Spies anställningstid hos ContextVision. SAPHENEIA Det var i bolagets patentansökan inte frågan om en här i riket patenterbar uppfinning och LAU är därför inte tillämplig. Om tingsrätten skulle finna att uppfinningen i Sapheneias patentansökan var patenterbar så är uppfinningen i vart fall inte längre patenterbar. Patentansökan har publicerats och förfallit. Någon ny patentansökan kan därför inte beviljas pga. nyhetshinder. Uppfinningen är därför inte patenterbar.

8 8 Tomas Loock arbetade inte på ContextVision huvudsakligen med forsknings- eller uppfinnarverksamhet avseende CT och detsamma gäller Hagen Spies såvitt avser tiden efter sommaren Uppfinningen tillkom inte heller för någon av dem väsentligen såsom resultatet av verksamheten vid ContextVision. Uppfinningen omfattar inte heller eljest lösningen av en för någon av dem i tjänsten förelagd närmare uppgift. ContextVision äger därför inte inträda såsom rättsinnehavare för varken Hagen Spies eller Tomas Loock med anledning av uppfinningen. ContextVision hade i juni 2008 full kännedom om uppfinningen. ContextVision har inte i rätt tid meddelat att bolaget vill förvärva uppfinningen. ContextVision meddelade sitt krav först den 11 november ContextVision har därför försuttit sin möjlighet att grunda någon rätt till uppfinningen. Uppfinningen gjordes inte under Hagen Spies eller Tomas Loocks anställningstid vid ContextVision. PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN CONTEXTVISION Bolagets metoder och algoritmer för digital bildanalys och bildbehandling hålls hemliga och skyddas som företagshemligheter. Redan tidigt stod det klart att ContextVisions konfidentiella algoritmer var särskilt lämpade för förbättring av digitala bilders bildkvalitet inom bl.a. det medicinska området för MR. ContextVision koncentrerade sig på detta segment och bolagets första kommersiella produkt levererades år Under 1990-talet lyckades ContextVision vidareutveckla och anpassa den relevanta algoritmen och erhålla ett flertal av de stora tillverkarna av MR-system som kunder.

9 9 Under 1990-talet inledde ContextVision även studier och tester för att vidareutveckla och anpassa bolagets algoritmer och programvaror för ultraljudsystem och vanliga digitala röntgensystem. Kommersiella produkter introducerades under de första åren av 2000-talet och idag är ContextVision en världsledande leverantör av bildförbättringsmjukvara med långt mer än levererade programvarulicenser över hela världen. Under 1990-talet hade ContextVision även genomfört initiala tester inom området CT. Vid samma tid hade ContextVision tillsammans med Philips Medical Systems respektive Siemens genomfört tester av bildförbättring inom CT. ContextVision hade dock vid denna tid inte någon kommersiell bildförbättringsprogramvara för CT. ContextVisions utvecklingsprojekt inom CT CT-projektet År 2003 återupptog ContextVision ett internprojekt att utveckla en bildförbättringsprogramvara för CT. Inom ramen för det CT-projektet genomfördes ett delprojekt som internt kallades InteraCT-projektet. Vissa resultat från InteraCT-projektet redogjordes för i en konfidentiell internrapport Robust Smoothing Techniques, Report CVAB-R , CDEV_ InteraCT-CT-Algorithms_1.0, daterad den 22 januari 2004 upprättad av Hagen Spies. ContextVisions CT-projekt intensifierades under år 2005 och en särskild intern projektgrupp tillsattes. Till projektledare utsågs Hans Grahn och till teknisk ansvarig utsågs Hagen Spies. I projektgruppen ingick även Tomas Loock, Johan Mannerskog samt Håkan Jonsson. Olika tester genomfördes under våren 2005 med friska försökspersoner i Norge. Lågdosbilder togs av försökspersonerna med CT, varefter bilderna förbättrades med

10 10 ContextVisions nyutvecklade konfidentiella datorprogram för bildförbättring för CT som senare kom att lanseras under namnet GOPView (GOPView CT). Försöket föll mycket väl ut. I augusti år 2005 anlitades amerikanen Rick Mancilla av ContextVision för att han som konsult skulle bistå bolaget. ContextVision hade kommit i kontakt med honom i maj Rick Mancilla kontaktade i sin tur den amerikanske röntgenläkaren Patrick Sewell som också anlitades som konsult av ContextVision. ContextVision mottog fakturor från Sapheneia för det arbete som utfördes av Patrick Sewell och Rick Mancilla. ContextVision beslutade att genomföra ytterligare studier och Rick Mancilla och Patrick Sewell anlitades för att genomföra en dosreduktionsstudie vid Mississippi Hospital där Patrick Sewell var verksam. Studien avsåg utvärdering av CT-bilder på hund tagna med olika dosnivåer med bildbehandling med GOPView CT. Studien genomfördes under september 2005 och var mycket framgångsrik. Hans Grahn meddelade i ett e-postmeddelande den 7 oktober 2005 till ContextVisions VD Jan Erik Hedborg att enligt prel. besked från Patrick Sewell och Rick Mancilla är den initiala CT-studien på hund en succé; tydligheten i 10 ggr lägre dosbilder är enorm med vår filtrering (utgående från redan låga nivåer). ContextVision beslutade då om genomförandet av en utökad studie av GOPView CT på CT-bilder tagna på patienter vid en studie i Shanghai (Shanghai-studien). Shanghai-studien Avsikten var att Rick Mancilla och Patrick Sewell på ContextVisions uppdrag skulle genomföra en oberoende granskning av CT-bilder som, genom överenskommelse med ContextVision, skulle tas i Shanghai för att därefter genomgå bildförbättring i Sverige med användande av GOPView CT. Planeringen för Shanghai-studien var följande. Under hösten 2005 skulle ContextVision förfina sin konfidentiella CT-algoritm som var implementerad i GOPView CT för

11 11 att ytterligare anpassa den för CT-bilder. I december 2005 skulle sedan bl.a. Rick Mancilla och Patrick Sewell resa till Shanghai för att närvara när CT-bilder togs. För varje patient skulle en normalbild tas (med normal röntgendos) och en lågdosbild. Bilderna skulle sedan överföras till ContextVision i Linköping. Här skulle lågdosbilderna bildförbättras med ContextVisions GOPView CT. I januari 2006 skulle ContextVision skicka normalbilder samt med GOPView CT förbättrade lågdosbilder till Patrick Sewell i USA, där denne skulle låta tio röntgenläkare göra ett blindtest av de två kategorierna av bilder för att ge oberoende utlåtanden avseende resultatet. Svaren skulle sedan sammanställas i en rapport som skulle tillställas ContextVisions styrelse i februari 2006, varvid ett slutligt beslut skulle tas om en marknadslansering av GOPView CT. Under hösten 2005 kom ContextVision i kontakt med Andreas Muehler, VD för CAD Sciences som erbjuder system för visualisering av medicinska bilder. Ansvarig hos ContextVision för kontakten med Andreas Muehler var projektledaren Hans Grahn. I november/december 2005 träffades Jan Erik Hedborg och Rick Mancilla på en radiologimässa i Chicago. Rick Mancilla berättade att han och Patrick Sewell hade bildat ett bolag som getts namnet Sapheneia LLC. Rick Mancilla upplyste att Sapheneia LLC:s verksamhet skulle vara att etablera cancerkliniker. Behandlingarna skulle göras bland annat med hjälp av guidning från CT-system. En första klinik skulle etableras i Jackson, Mississippi. Rick Mancilla och Patrick Sewell ville med Sapheneia etablera samarbete med ContextVision avseende GOPView CT. Jan Erik Hedborg ställde sig positiv till förslaget men klargjorde att ContextVision först ville avvakta resultaten från Shanghai-studien. I december 2005 genomförde läkaren Hans Forsberg, Rick Mancilla och Patrick Sewell för ContextVisions räkning en resa till Shanghai för att närvara vid tagningen av CT-bilderna. När bilderna tagits överfördes de till ContextVision i Sverige för bildbearbetning med GOPView CT.

12 12 Oförutsedda förseningar och plötsliga avhopp Efter årsskiftet 2005/2006 gjorde ContextVisions medarbetare Hans Grahn och Hagen Spies internt gällande att de inte var nöjda med resultatet av bildförbättringen med GOPView CT av bilderna från Shanghai-studien. De påstod att det fordrades oförutsedd vidareutveckling. Mot slutet av januari 2006 hade fortfarande inga bilder skickats till Patrick Sewell i USA och stämningen mellan Jan Erik Hedborg och Hans Grahn började bli ansträngd. Jan Erik Hedborg påpekade hur angeläget det var att bilderna skulle kunna skickas till USA för utvärdering för att resultatet skulle kunna presenteras på styrelsemötet i februari 2006 enligt plan. I mitten av februari 2006 reste Hans Grahn till San Diego för att närvara vid ett seminarium vid vilket också Rick Mancilla deltog. Hans Grahn återkom till Sverige den 26 februari Den 27 februari 2006 sa Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson upp sina anställningar hos ContextVision. De uppgav att de skulle börja arbeta på ett nytt bolag som inte konkurrerade med ContextVision och de fick därför stanna kvar under den tre månader långa uppsägningstiden för att under ordnade former slutföra och överlämna sina respektive arbetsuppgifter. Hagen Spies, Tomas Loock Johan Mannerskog och Håkan Jonsson var då djupt involverade i ContextVisions stora utvecklingsprojekt med GOPView CT. Den 3 mars 2006 reste Hans Grahn för ContextVisions räkning till en radiologimässa i Wien. Den 6 mars 2006 skickade Hans Grahn ett e-postmeddelande från Wien till Jan Erik Hedborg och meddelade att han sade upp sin anställning hos ContextVision eftersom han inte längre ansåg sig kunna utföra något ordentligt arbete efter att de fyra teknikerna slutat. Hans Grahn uppgav att han skulle återgå till sin tjänst på Karolinska Institutet samt skriva en bok.

13 13 Utvärderingen i USA påstås inte längre vara möjlig Jan Erik Hedborg kontaktade, omedelbart efter Hans Grahns avhopp, Rick Mancilla i USA för att diskutera hur man skulle gå vidare med utvärderingen av Shanghai-studien med hänsyn till avhoppen från ContextVision. Rick Mancilla gjorde därvid gällande att det inte var möjligt att genomföra blindtestet med de tio läkarna förrän i oktober 2006 eftersom bildbearbetningen blivit så försenad hos ContextVision. Den 20 mars 2006 befriades Hans Grahn från sin tjänst på ContextVision med anledning av beskedet från Rick Mancilla som innebar att Hans Grahns tilltänkta arbetsuppgifter inte skulle kunna genomföras under dennes återstående uppsägningstid. Hans Grahn skulle emellertid finnas tillgänglig under resterande uppsägningstid som löpte ut den 6 juni Ett nystartat konkurrerande bolag Den 22 maj 2006 deltog ContextVisions utvecklingschef på ett seminarium i Linköping. Han noterade därvid att Tomas Loock fanns med på deltagarlistan under företagsnamnet Sapheneia (Tomas Loock var då fortfarande anställd av ContextVision). Vid samma tid återfanns på Sapheneias webbsida meddelandet att Sapheneia nu hade ett dotterbolag i Sverige. Bolaget hade getts namnet Sapheneia Commercial Products AB (dvs. Sapheneia) med kontor i Mjärdevi och Stockholm. Det framkom senare att det var Hans Grahn som hade ordnat med de praktiska detaljerna med uppsättandet av Sapheneia när han var anställd av ContextVision. Den 24 maj 2006 gick Sapheneia och CAD Sciences ut med ett gemensamt pressmeddelande i vilket bolagen deklarerade att Sapheneia och CAD Sciences samarbetade i ett projekt som inbegrep lågdosteknik för CT från Sapheneia. Innebörden av vad som anfördes var att Sapheneia hade utvecklat ett datorprogram motsvarande GOPView CT. När pressmeddelandet gick ut var Hans Grahn och Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson fortfarande anställda av ContextVision.

14 14 ContextVision fattade misstankar om att Hans Grahn, Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson, utöver att ha bedrivit med sin arbetsgivare konkurrerande verksamhet under pågående anställningar, hade använt ContextVisions företagshemligheter och programvara för den nya verksamheten och att detta skett i nära samarbete med Rick Mancilla och Patrick Sewell. IBAS undersökning Återskapande av e-postkorrespondens I början av juni 2006 anlitade ContextVision datasäkerhetsföretaget IBAS för att undersöka de tidigare anställdas datorer och bolagets servrar. IBAS kunde konstatera att innehållet i alla personliga datorer hade raderats med avancerade raderingsprogram framtagna för att inte bara omformatera hårddiskarna utan även skriva över gammal kod med ny. Även delar av bolagets servrar hade raderats. Trots att alla personliga datorer samt delar av ContextVisions servrar raderats med mycket avancerade raderingsprogram, lyckades IBAS bl.a. återskapa viss kommunikation över e-postmeddelanden. Genom IBAS undersökning framkom bl.a. följande. Sapheneias parallella och konkurrerande CT-projekt Hösten 2005 bestämde sig Rick Mancilla och Patrick Sewell uppenbarligen för att i egen regi exploatera ContextVisions lågdosteknologi för CT. I hemlighet övervägde Rick Mancilla och Patrick Sewell att skapa ett dotterbolag till Sapheneia LLC i Sverige. Rick Mancilla hade för detta ändamål löpande kontakt per e-post med Hans Grahn. Eftersom de tre Rick Mancilla, Patrick Sewell och Hans Grahn behövde metoder och teknisk kompetens från ContextVision kontaktades Hagen Spies. Det skedde sannolikt omkring månadsskiftet oktober/november 2005.

15 15 Av ett e-postmeddelande från Rick Mancilla till Hagen Spies den 16 november 2005 framgår att man vid denna tid diskuterat organisatoriska frågor avseende bildande av Sapheneia. Rick Mancilla skrev att en släkting till Patrick Sewell, som delvis finansierade Sapheneia LLC, var intresserad av att tillföra det nya dotterbolaget medel och i gengäld erhålla ägarandel i bolaget. I samma e-postmeddelande den 16 november 2005 påpekar Rick Mancilla också hur viktig Shanghai-studien är för de fyra inblandade dvs. Hagen Spies, Hans Grahn, Rick Mancilla och Patrick Sewell och deras planer. I e-postkorrespondens den 28 november 2005 mellan Rick Mancilla och Hagen Spies avhandlades var ContextVisions utveckling befann sig i tiden. Med hänvisning till ett tidigare e-postmeddelande från Hagen Spies frågade Rick Mancilla vad Hagen Spies avsåg med riktig implementering och hur långt bort det låg. Hagen Spies svarade: By real I mean that we are coding the algorithm in C++ now. Presumingly a library will be ready in February, however there will be beta tests in Norway before this becomes generally available. Beslut fattades om skapandet av Sapheneia i Sverige och den 27 december 2005 skickade Rick Mancilla per e-post ett formaliserat förslag till Hagen Spies om anställning. Rick Mancilla skrev i sitt e-postmeddelande: I hope I have made it clear in the offer letter that you will be driving SAPHENEIA s software development team and its budget, and will be an integral part of the executive team s decision making and its future. Rick Mancilla skrev också: I expect that upon accepting the position, you will be hiring an image scientist, followed by the tuning expert. I ett e-postmeddelande från Rick Mancilla till Hagen Spies den 6 januari 2006 skrev Rick Mancilla: Being that you will be the Chief Scientist and therefore, managing the development group, I look forward to your input and mapping out the appropriate skill set match to responsibilities, this will provide us with how you see the best approach to capitalizing on their talents and providing Hans and me the products to market and sell, in as efficient a manner as possible with the team you will put together.

16 16 Det bestämdes att Hagen Spies skulle ta kontakt med två andra utvecklare inom ContextVision, Tomas Loock och Håkan Jonsson, vilka så småningom förklarade sig intresserade av att börja hos Sapheneia. Senare tillkom även Johan Mannerskog. Önskan att stanna eller fördröja ContextVisions CT-projekt Parallellt med förberedelserna att skapa Sapheneia oroades Rick Mancilla, Patrick Sewell, Hans Grahn och Hagen Spies av den långt framskridna utvecklingen inom ContextVision av bolagets CT-projekt. När ContextVision under december 2005 sökte en försäljningschef för sin verksamhet i USA blev Hans Grahn påtagligt oroad över att en mycket kompetent säljare inom medicinteknik vid namn Tony visade sig intresserad av att börja hos ContextVision. Hans Grahn var rädd att en sådan rekrytering skulle försvåra Sapheneias egna planer i USA. I ett e-postmeddelande den 13 december 2005 från Hans Grahn till Rick Mancilla skrev Hans Grahn: What s been disclosed here tonight regarding Tony s possible position as VP sales for ContextVision is very serious; we re letting a top-sales guy in to our arena thereby diminishing our chances for sales towards the same actors (Source One, Merry X-ray, PACS vendors and systems integrators); all of them on my list for possible Sapheneia partners. I samma meddelande tillade Hans Grahn syftande på sin arbetsgivares ContextVisions CTprojekt: As it looks today we can t stop or stall the CT project for CV. Rick Mancilla svarade Hans Grahn den 14 december 2005 per e-post och anförde (med Jan Eric avses Jan Erik Hedborg): If you still see this as a serious issue, I can call and talk to Tony, altering him to these and Jan Eric s shortcomings. Under januari/februari 2006, dvs. under pågående anställning hos ContextVision, började Hans Grahn det praktiska arbetet med att starta Sapheneia i Sverige. Han ordnade lokaler i Mjärdevi och köpte ett lagerbolag. Ny bolagsordning antogs den 22 mars 2006 och bolagets nya firma registrerades den 4 april Hans Grahn valdes till styrelseledamot samt Rick Mancilla och Hagen Spies till suppleanter. Hagen Spies fick i uppdrag att inhämta offerter avseende datorutrustning för utvecklingsarbete.

17 17 Den 11 februari 2006 åkte Hans Grahn för ContextVisions räkning till en bildbehandlingskonferens i San Diego. Hans Grahn mötte där Rick Mancilla och de drog upp de sista riktlinjerna för Sapheneia i Sverige samt planerade tillsammans den närmaste framtiden. Från San Diego skickade Rick Mancilla den 13 februari 2006 ett e-postmeddelande till Hagen Spies med följande innehåll: Hans and I have been working on getting the offer letters completed, securing the office facility, and working with CAD Sciences as our first customer. I have a standard offer letter for Thomas, Håkan, and Johan (when he is ready ), which describes their positions as Scientific Imaging Analysts. This will keep our services very much in the realm of the sciences and not specific to Healthcare/medical Please help me by filling in the section describing each individuals task overview for their purposes; I have highlighted the section in yellow. The attached word documents are for each of Thomas and Håkan. Please include in the back to me Johan s tasks as well so I can incorporate into his offer letter. Also, I will need his contact information. Hagen, I would like for you to comment on whether you want to be the one to present the offer letters to your staff or you feel it more important that Hans, or I, the offer letters to them personally. We will be meeting with Andreas Muehler at ECR regarding the development and commercialization of CT Dose Reduced Lung Scanning. We are making in-roads to the oil and gas industry with requests for our technology to provide better analytical quality imagery to currently limited imaging. I attached your revised offer letter which reflects the agreement we made during our visit to Linköping, Friday, February 3rd, 06. It is my understanding that the others are aware that you are the Chief Scientist and as such are managing the team and the development projects. Please remind Håkan that I need the Specifications for the server and desktops for you and the other developers. Hagen Spies förklarade att han var nöjd med sin arbetsbeskrivning och att han var medveten om att han skulle fokusera på CT-projektet till en början men att man inte

18 18 borde referera så explicit till det. I ett e-postmeddelande till Rick Mancilla den 13 februari 2006 skrev han: I'm quite happy with my description. I know we will focus on the CT project to start with, however I'm not sure the project plan should be quoted that explicitly in my job description. Apart from me wanting to do more than just CT this might become a legal problem in a potential case with CV. I samma meddelande klargjorde Hagen Spies vad han ville diskutera med Andreas Muehler under ECRmässan: I very much want to meet Andreas at the ECR and discuss our cooperation from a more technical point of view. Den 27 februari 2006 sade Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson upp sina anställningar hos ContextVision. Hagen Spies fick därför inte åka till ECR-mässan i Wien som han hade planerat. För att kunna åka till ECR-mässan i Wien på ContextVisions bekostnad (mässan pågick den 3-7 mars 2006) och träffa Andreas Muehler avvaktade Hans Grahn med sin uppsägning till den 6 mars 2006 då han per e-post från Wien till Jan Erik Hedborg sade upp sitt anställningsavtal. Hans Grahn angav som orsak att det var omöjligt för honom att utföra sitt arbete då hans teknikergrupp inom CT-projektet hade sagt upp sig. Den 18 mars 2006 meddelade Rick Mancilla per e-post till ContextVision att han och Patrick Sewell inte kunde slutföra den med ContextVision avtalade studien förrän i oktober I meddelandet anförde Rick Mancilla att our time has been exclusively dedicated to the successful opening date of our clinic in June Sanningen var emellertid att Rick Mancilla i hemlighet hade ägnat sin tid åt Sapheneias direkt konkurrerande lågdosprojekt. CAD Sciences och Sapheneias gemensamma pressmeddelande Hans Grahn såg uppenbarligen CAD Sciences som en lämplig första kund till Sapheneia. Hans Grahn och Rick Mancilla höll under januari/februari 2006 kontakt med CAD Sciences som representanter för Sapheneia för att sälja lågdosprogram för CT till CAD Sciences. Under ECR-mässan i Wien (den 3-7 mars 2006) träffade Hans

19 19 Grahn och Rick Mancilla som planerat Andreas Muehler. Den 24 maj 2006 skrevs ett avtal mellan Sapheneia och CAD Sciences om Sapheneias lågdosprogram för CT. Samma dag publicerade CAD Sciences och Sapheneia ett gemensamt pressmeddelande om en teknologi som baserat på beskrivningen där svarar bra mot uppfinningen. Av innehållet framgår att man kan sänka stråldosen (till t.ex. 30 mas) men ändå förbättra den spatiala upplösningen med tillämpningen av Sapheneias groundbreaking ULDCT technology. Vidare angavs att Sapheneias highly sophisticated algorithm justerar den spatiala skalan baserat på intensitetsvärdet, dvs. Hounsfieldvärdet. Sapheneia hade således vid denna tid en egen lågdosteknologi, en algoritm liksom ett datorprogram för CT. En kapplöpningsliknande situation Utvecklande av ny programvara för bildförbättring av CT-bilder för att möjliggöra sänkning av stråldosen var och är ett komplicerat område inom medicinsk bildbehandling. Åren , när ContextVisions huvudfokus låg på bolagets stora CTprojekt, fanns inga etablerade företag som sålde bildförbättringsprogramvara för CT på slutkundmarknaden. Genom CT-projektet skulle ContextVision bli pionjär på området. Den av IBAS återskapade e-postkorrespondensen visar hur Hans Grahn och Hagen Spies gav Sapheneia detaljerade upplysningar om var i tiden ContextVisions CTprojekt befann sig. För Sapheneia var det viktigt att veta exakt var i tiden ContextVisions utvecklingsprojekt låg och om möjligt sabotera det. Sapheneia ville komma först med att lansera en kommersiell produkt på marknaden. Det förelåg sålunda en kapplöpningsliknande situation mellan ContextVision och Sapheneia, något som ContextVision länge förblev omedvetet om.

20 20 Uppfinningen är patenterbar Allmänt Sapheneias patentansökan har under målets förberedelse förfallit eftersom Sapheneia avstått från att erlägga föreskrivna avgifter. ContextVision har dock trots detta rätt att inge en ny europeisk patentansökan avseende uppfinningen. Det är uppenbart att uppfinningen uppfyller kravet på patenterbarhet, inbegripet kravet på uppfinningshöjd. Det centrala i uppfinningen Det centrala i uppfinningen återspeglas av Sapheneias patentansökan, enligt vilken val av såväl signalmodell som estimeringsteknik ska göras individuellt för varje pixel. Enligt uppfinningen approximeras data lokalt genom robust estimering av en signalmodell där både signalmodellen och estimeringsmetoden beror på Hounsfieldvärdet för den centrala pixeln i ett lokalt område. Eftersom olika vävnadstyper har olika Hounsfieldvärden, erhålls en vävnadsspecifik bildbehandling. Centralt i uppfinningen är att parametrar som styr estimeringen är beroende av målpixelns värde och att parametrar som styr influensfunktionen är beroende av Hounsfieldvärdet, vilket betyder att estimeringsnormen förändras mellan olika regioner. Detta kan utföras t.ex. med hjälp av en uppslagstabell där varje Hounsfieldvärde (eller intervall av värden) kopplas till en för respektive värde (eller värdeintervall) lämplig signalmodell och estimeringsteknik. En i målet åberopad artikel från 1991 av Meer, Robust regression methods for computer vision: A review (D1), har av granskningsmyndigheten befunnits utgöra närmast liggande del av teknikens ståndpunkt baserat på den lydelse patentkraven getts. D1 utnyttjar emellertid samma signalmodell och samma estimeringsteknik över hela bilden och ger inte någon som helst information om vävnadsberoende bildbehandling. Inte något av mothållen i målet visar på en bildförbättringsteknik i vilken signalmodell och estimeringsteknik väljs för varje enskild pixel. Enligt ContextVisions uppfattning

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 februari 2005 Ö 4077-04 SÖKANDE KP MOTPART Sinmatai Enterprise Co. Ltd., 11 F-5, No. 171 Sec. 2 Chang-An E. Road, P.O.Box 46-472,

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Postadress

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer