DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-07-12 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande ContextVision AB, Kungsgatan 50, Stockholm Ombud: Advokaterna Per Josefson och Christian Pfeiff samt jur. kand. Evelina Anttila Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711, Stockholm Svarande SAPHENEIA Commercial products AB, c/o Grahn, Vårvägen 4, Tullinge Ombud: Advokaterna Hans Dahlberg Kolga och Magnus Fridh Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, Stockholm SLUT 1. Tingsrätten fastställer att ContextVision AB har bättre rätt än SAPHENEIA Commercial products AB till den uppfinning som avses i patentansökningen PCT/EP2006/ (EP ). 2. SAPHENEIA Commercial products AB ska ersätta ContextVision AB för rättegångskostnader med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker. 3. Sekretessen enligt 36 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska, i den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom, bestå för uppgifterna i tingsrättens aktbilagor 181 och 204 (s ), vilka lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 Innehåll BAKGRUND... 4 YRKANDEN M.M GRUNDER... 7 CONTEXTVISION... 7 SAPHENEIA... 7 PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN... 8 CONTEXTVISION... 8 ContextVisions utvecklingsprojekt inom CT... 9 IBAS undersökning En kapplöpningsliknande situation Uppfinningen är patenterbar Uppfinnarna och deras arbetsuppgifter hos ContextVision Uppfinnarnas arbetsuppgifter Sapheneias uppgifter om när i tiden uppfinningen gjordes är felaktiga SAPHENEIA Bakgrund Uppfinningen i patentansökan är inte patenterbar Rekvisiten i 3 första stycket LAU är inte uppfyllda Rekvisiten i 5 första stycket LAU är inte uppfyllda Uppfinningen gjordes inte under anställningen hos ContextVision BEVISNING SKÄL BRISTANDE PATENTERBARHET? Är det uppenbart att ansökan inte kunde resultera i ett patent? BRISTANDE PATENTERBARHET PGA. ATT ANSÖKAN FÖRFALLIT? UPPFINNINGEN INOM CONTEXTVISIONS VERKSAMHETSOMRÅDE?.. 50 HAR UPPFINNINGEN TILLRÄCKLIGT SAMBAND MED SÅDAN FORSKNINGS- ELLER UPPFINNARVERKSAMHET SOM VAR HAGEN SPIES OCH TOMAS LOOCKS HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFT HOS CONTEXTVISION?... 51

3 3 Allmänt om ContextVisions verksamhetsområde Hagen Spies och Tomas Loocks arbetsuppgifter Samband UPPFINNINGEN GJORD UNDER ANSTÄLLNING HOS CONTEXTVISION (7 LAU)? HAR CONTEXTVISION FÖRVÄRVAT RÄTTEN TILL UPPFINNINGEN (5 LAU)? RÄTTEGÅNGSKOSTNADER... 72

4 4 BAKGRUND ContextVision AB (ContextVision) startade år 1983 som en avknoppning från tekniska högskolan i Linköping. I företaget fanns en forskargrupp som hade utvecklat unika metoder och algoritmer för digital bildanalys och bildbehandling. ContextVision koncentrerade inledningsvis sin verksamhet på algoritmer för förbättring av digitala bilders bildkvalitet inom bl.a. det medicinska området magnetresonans (MR). Bolagets första kommersiella produkt levererades år Under 1990-talet lyckades ContextVision vidareutveckla och anpassa den relevanta algoritmen och erhålla ett flertal av de stora tillverkarna av MR-system som kunder. Under 1990-talet inledde ContextVision även studier och tester för att vidareutveckla och anpassa bolagets algoritmer och programvaror för ultraljudsystem och vanliga digitala röntgensystem. Kommersiella produkter introducerades under de första åren av 2000-talet. Med start år 2003 genomförde ContextVision ett projekt för att utveckla en bildförbättringsprogramvara inom området datortomografi (CT). Hagens Spies och Tomas Loock anställdes av ContextVision år 2003 och avslutade sina anställningar den 27 maj SAPHENEIA Commercial products AB (Sapheneia) ägs av det amerikanska bolaget Sapheneia LLC. Sapheneia startade i april 2006 och strax innan verksamheten kom igång träffade Sapheneia LLC ett samarbetsavtal med ett amerikanskt företag, CAD Sciences LLC (CAD Sciences). Sapheneia LLC:s del i samarbetet innebar att Sapheneia LLC skulle utveckla en programvara för förbättringen av bildkvalitet. Hagen Spies och Tomas Loock började arbeta hos Sapheneia den 29 maj Detsamma gäller Johan Mannerskog och Håkan Jonsson, vilka hade sagt upp sig vid

5 5 samma tidpunkt. Hans Grahn, som hade sagt upp sin anställning hos ContextVision i mars 2006, hade då börjat arbeta med och förberett verksamheten i Sapheneia. Sapheneia gav den 15 september 2006 in den internationella patentansökan PCT/EP2006/066396, som gavs europeisk ansökningsnummer EP (Sapheneias patentansökan), till Europeiska Patentverket (EPO). EPO meddelade den 22 november 2006 att uppfinningen enligt patentansökan inte var patenterbar på grund av bristande uppfinningshöjd. Efter viss korrespondens meddelade EPO den 5 september 2008 på nytt att kraven på uppfinningshöjd inte var uppfyllda. Sapheneias patentansökan fullföljdes inte i Sverige efter utgången av den frist som anges i 31 patentlagen (1967:837), dvs. den 15 april Uppfinnare enligt Sapheneias patentansökan var Hagen Spies och Tomas Loock. Sammandraget i den ursprungliga patentansökan angav följande. The present invention relates to a method and an arrangement enhancing image quality of a computed tomography image. A noise reduction scheme is provided, where the original image data is replaced by its approximation values obtained from a robust estimation of a locally selected signal model. The parameters controlling the estimation are controlled by the Hounsfield value of the point where the result is equated. Uppfinningen enligt huvudkravet i den ursprungliga patentansökan definierades, uppdelat i bestämningar, på följande sätt. a. A method of enhancing image quality of a computed tomography image characterized in that, the method comprises the steps of: b. receiving computed tomography image data as Hounsfield values; c. for each of said received Hounsfield values, selecting a signal model based on said Hounsfield value; d. based on said Hounsfield value, selecting an estimation technique for estimating said selected signal model;

6 6 e. determining an approximation value based on said received Hounsfield value using said estimated signal model; f. replacing each received Hounsfield value with said determined approximation value; and g. generating a result image with said determined approximation values. ContextVision ansökte om stämning mot Sapheneia, Hagen Spies och Tomas Loock. Sedan ContextVision därefter återkallat talan mot Hagen Spies och Tomas Loock, beslutade tingsrätten den 23 februari 2010 att avskriva målet i den delen. I målet kvarstår ContextVisions talan om bättre rätt till den uppfinning som avses i Sapheneias patentansökan. YRKANDEN M.M. ContextVision har yrkat att tingsrätten, i första hand, ska fastställa att bolaget har bättre rätt än Sapheneia till den uppfinning som avses i patentansökningen PCT/EP2006/ (EP ). ContextVision har yrkat att tingsrätten, i andra hand, ska fastställa att bolaget har bättre rätt än Sapheneia till Hagen Spies och Tomas Loocks respektive andelar (som tillkom dem såsom uppfinnare) av den uppfinning som avses i patentansökningen PCT/EP2006/ (EP ). Sapheneia har bestritt käromålet. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

7 7 GRUNDER CONTEXTVISION Hagen Spies och Tomas Loock är uppfinnare till den patenterbara uppfinning (uppfinningen) som avses i Sapheneias patentansökan. Sökande var Sapheneia. Tomas Loock och Hagen Spies var fram till den 27 maj 2006 anställda hos ContextVision och gjorde uppfinningen under sina anställningar hos ContextVision. Utnyttjande av uppfinningen faller inom ContextVisions verksamhetsområde och uppfinningen äger samband med sådan forsknings- eller uppfinnarverksamhet som var Hagen Spies och Tomas Loocks huvudsakliga arbetsuppgift hos ContextVision och har tillkommit väsentligen såsom resultatet av denna verksamhet, och/eller innefattar annars lösningen på av Hagen Spies och Tomas Loocks i sina arbeten förelagd, närmare angiven uppgift, 3 lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU). ContextVision har genom meddelande enligt 5 LAU till Hagen Spies, Tomas Loock och Sapheneia förvärvat rätten till uppfinningen. Uppfinningen och rätten till Sapheneias patentansökan tillhör ContextVision. Uppfinningen har patentsökts inom sex månader efter det att Hagen Spies och Tomas Loock slutat sina respektive anställningar hos ContextVision och uppfinningen ska därför enligt 7 LAU anses ha gjorts under Tomas Loocks och Hagen Spies anställningstid hos ContextVision. SAPHENEIA Det var i bolagets patentansökan inte frågan om en här i riket patenterbar uppfinning och LAU är därför inte tillämplig. Om tingsrätten skulle finna att uppfinningen i Sapheneias patentansökan var patenterbar så är uppfinningen i vart fall inte längre patenterbar. Patentansökan har publicerats och förfallit. Någon ny patentansökan kan därför inte beviljas pga. nyhetshinder. Uppfinningen är därför inte patenterbar.

8 8 Tomas Loock arbetade inte på ContextVision huvudsakligen med forsknings- eller uppfinnarverksamhet avseende CT och detsamma gäller Hagen Spies såvitt avser tiden efter sommaren Uppfinningen tillkom inte heller för någon av dem väsentligen såsom resultatet av verksamheten vid ContextVision. Uppfinningen omfattar inte heller eljest lösningen av en för någon av dem i tjänsten förelagd närmare uppgift. ContextVision äger därför inte inträda såsom rättsinnehavare för varken Hagen Spies eller Tomas Loock med anledning av uppfinningen. ContextVision hade i juni 2008 full kännedom om uppfinningen. ContextVision har inte i rätt tid meddelat att bolaget vill förvärva uppfinningen. ContextVision meddelade sitt krav först den 11 november ContextVision har därför försuttit sin möjlighet att grunda någon rätt till uppfinningen. Uppfinningen gjordes inte under Hagen Spies eller Tomas Loocks anställningstid vid ContextVision. PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN CONTEXTVISION Bolagets metoder och algoritmer för digital bildanalys och bildbehandling hålls hemliga och skyddas som företagshemligheter. Redan tidigt stod det klart att ContextVisions konfidentiella algoritmer var särskilt lämpade för förbättring av digitala bilders bildkvalitet inom bl.a. det medicinska området för MR. ContextVision koncentrerade sig på detta segment och bolagets första kommersiella produkt levererades år Under 1990-talet lyckades ContextVision vidareutveckla och anpassa den relevanta algoritmen och erhålla ett flertal av de stora tillverkarna av MR-system som kunder.

9 9 Under 1990-talet inledde ContextVision även studier och tester för att vidareutveckla och anpassa bolagets algoritmer och programvaror för ultraljudsystem och vanliga digitala röntgensystem. Kommersiella produkter introducerades under de första åren av 2000-talet och idag är ContextVision en världsledande leverantör av bildförbättringsmjukvara med långt mer än levererade programvarulicenser över hela världen. Under 1990-talet hade ContextVision även genomfört initiala tester inom området CT. Vid samma tid hade ContextVision tillsammans med Philips Medical Systems respektive Siemens genomfört tester av bildförbättring inom CT. ContextVision hade dock vid denna tid inte någon kommersiell bildförbättringsprogramvara för CT. ContextVisions utvecklingsprojekt inom CT CT-projektet År 2003 återupptog ContextVision ett internprojekt att utveckla en bildförbättringsprogramvara för CT. Inom ramen för det CT-projektet genomfördes ett delprojekt som internt kallades InteraCT-projektet. Vissa resultat från InteraCT-projektet redogjordes för i en konfidentiell internrapport Robust Smoothing Techniques, Report CVAB-R , CDEV_ InteraCT-CT-Algorithms_1.0, daterad den 22 januari 2004 upprättad av Hagen Spies. ContextVisions CT-projekt intensifierades under år 2005 och en särskild intern projektgrupp tillsattes. Till projektledare utsågs Hans Grahn och till teknisk ansvarig utsågs Hagen Spies. I projektgruppen ingick även Tomas Loock, Johan Mannerskog samt Håkan Jonsson. Olika tester genomfördes under våren 2005 med friska försökspersoner i Norge. Lågdosbilder togs av försökspersonerna med CT, varefter bilderna förbättrades med

10 10 ContextVisions nyutvecklade konfidentiella datorprogram för bildförbättring för CT som senare kom att lanseras under namnet GOPView (GOPView CT). Försöket föll mycket väl ut. I augusti år 2005 anlitades amerikanen Rick Mancilla av ContextVision för att han som konsult skulle bistå bolaget. ContextVision hade kommit i kontakt med honom i maj Rick Mancilla kontaktade i sin tur den amerikanske röntgenläkaren Patrick Sewell som också anlitades som konsult av ContextVision. ContextVision mottog fakturor från Sapheneia för det arbete som utfördes av Patrick Sewell och Rick Mancilla. ContextVision beslutade att genomföra ytterligare studier och Rick Mancilla och Patrick Sewell anlitades för att genomföra en dosreduktionsstudie vid Mississippi Hospital där Patrick Sewell var verksam. Studien avsåg utvärdering av CT-bilder på hund tagna med olika dosnivåer med bildbehandling med GOPView CT. Studien genomfördes under september 2005 och var mycket framgångsrik. Hans Grahn meddelade i ett e-postmeddelande den 7 oktober 2005 till ContextVisions VD Jan Erik Hedborg att enligt prel. besked från Patrick Sewell och Rick Mancilla är den initiala CT-studien på hund en succé; tydligheten i 10 ggr lägre dosbilder är enorm med vår filtrering (utgående från redan låga nivåer). ContextVision beslutade då om genomförandet av en utökad studie av GOPView CT på CT-bilder tagna på patienter vid en studie i Shanghai (Shanghai-studien). Shanghai-studien Avsikten var att Rick Mancilla och Patrick Sewell på ContextVisions uppdrag skulle genomföra en oberoende granskning av CT-bilder som, genom överenskommelse med ContextVision, skulle tas i Shanghai för att därefter genomgå bildförbättring i Sverige med användande av GOPView CT. Planeringen för Shanghai-studien var följande. Under hösten 2005 skulle ContextVision förfina sin konfidentiella CT-algoritm som var implementerad i GOPView CT för

11 11 att ytterligare anpassa den för CT-bilder. I december 2005 skulle sedan bl.a. Rick Mancilla och Patrick Sewell resa till Shanghai för att närvara när CT-bilder togs. För varje patient skulle en normalbild tas (med normal röntgendos) och en lågdosbild. Bilderna skulle sedan överföras till ContextVision i Linköping. Här skulle lågdosbilderna bildförbättras med ContextVisions GOPView CT. I januari 2006 skulle ContextVision skicka normalbilder samt med GOPView CT förbättrade lågdosbilder till Patrick Sewell i USA, där denne skulle låta tio röntgenläkare göra ett blindtest av de två kategorierna av bilder för att ge oberoende utlåtanden avseende resultatet. Svaren skulle sedan sammanställas i en rapport som skulle tillställas ContextVisions styrelse i februari 2006, varvid ett slutligt beslut skulle tas om en marknadslansering av GOPView CT. Under hösten 2005 kom ContextVision i kontakt med Andreas Muehler, VD för CAD Sciences som erbjuder system för visualisering av medicinska bilder. Ansvarig hos ContextVision för kontakten med Andreas Muehler var projektledaren Hans Grahn. I november/december 2005 träffades Jan Erik Hedborg och Rick Mancilla på en radiologimässa i Chicago. Rick Mancilla berättade att han och Patrick Sewell hade bildat ett bolag som getts namnet Sapheneia LLC. Rick Mancilla upplyste att Sapheneia LLC:s verksamhet skulle vara att etablera cancerkliniker. Behandlingarna skulle göras bland annat med hjälp av guidning från CT-system. En första klinik skulle etableras i Jackson, Mississippi. Rick Mancilla och Patrick Sewell ville med Sapheneia etablera samarbete med ContextVision avseende GOPView CT. Jan Erik Hedborg ställde sig positiv till förslaget men klargjorde att ContextVision först ville avvakta resultaten från Shanghai-studien. I december 2005 genomförde läkaren Hans Forsberg, Rick Mancilla och Patrick Sewell för ContextVisions räkning en resa till Shanghai för att närvara vid tagningen av CT-bilderna. När bilderna tagits överfördes de till ContextVision i Sverige för bildbearbetning med GOPView CT.

12 12 Oförutsedda förseningar och plötsliga avhopp Efter årsskiftet 2005/2006 gjorde ContextVisions medarbetare Hans Grahn och Hagen Spies internt gällande att de inte var nöjda med resultatet av bildförbättringen med GOPView CT av bilderna från Shanghai-studien. De påstod att det fordrades oförutsedd vidareutveckling. Mot slutet av januari 2006 hade fortfarande inga bilder skickats till Patrick Sewell i USA och stämningen mellan Jan Erik Hedborg och Hans Grahn började bli ansträngd. Jan Erik Hedborg påpekade hur angeläget det var att bilderna skulle kunna skickas till USA för utvärdering för att resultatet skulle kunna presenteras på styrelsemötet i februari 2006 enligt plan. I mitten av februari 2006 reste Hans Grahn till San Diego för att närvara vid ett seminarium vid vilket också Rick Mancilla deltog. Hans Grahn återkom till Sverige den 26 februari Den 27 februari 2006 sa Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson upp sina anställningar hos ContextVision. De uppgav att de skulle börja arbeta på ett nytt bolag som inte konkurrerade med ContextVision och de fick därför stanna kvar under den tre månader långa uppsägningstiden för att under ordnade former slutföra och överlämna sina respektive arbetsuppgifter. Hagen Spies, Tomas Loock Johan Mannerskog och Håkan Jonsson var då djupt involverade i ContextVisions stora utvecklingsprojekt med GOPView CT. Den 3 mars 2006 reste Hans Grahn för ContextVisions räkning till en radiologimässa i Wien. Den 6 mars 2006 skickade Hans Grahn ett e-postmeddelande från Wien till Jan Erik Hedborg och meddelade att han sade upp sin anställning hos ContextVision eftersom han inte längre ansåg sig kunna utföra något ordentligt arbete efter att de fyra teknikerna slutat. Hans Grahn uppgav att han skulle återgå till sin tjänst på Karolinska Institutet samt skriva en bok.

13 13 Utvärderingen i USA påstås inte längre vara möjlig Jan Erik Hedborg kontaktade, omedelbart efter Hans Grahns avhopp, Rick Mancilla i USA för att diskutera hur man skulle gå vidare med utvärderingen av Shanghai-studien med hänsyn till avhoppen från ContextVision. Rick Mancilla gjorde därvid gällande att det inte var möjligt att genomföra blindtestet med de tio läkarna förrän i oktober 2006 eftersom bildbearbetningen blivit så försenad hos ContextVision. Den 20 mars 2006 befriades Hans Grahn från sin tjänst på ContextVision med anledning av beskedet från Rick Mancilla som innebar att Hans Grahns tilltänkta arbetsuppgifter inte skulle kunna genomföras under dennes återstående uppsägningstid. Hans Grahn skulle emellertid finnas tillgänglig under resterande uppsägningstid som löpte ut den 6 juni Ett nystartat konkurrerande bolag Den 22 maj 2006 deltog ContextVisions utvecklingschef på ett seminarium i Linköping. Han noterade därvid att Tomas Loock fanns med på deltagarlistan under företagsnamnet Sapheneia (Tomas Loock var då fortfarande anställd av ContextVision). Vid samma tid återfanns på Sapheneias webbsida meddelandet att Sapheneia nu hade ett dotterbolag i Sverige. Bolaget hade getts namnet Sapheneia Commercial Products AB (dvs. Sapheneia) med kontor i Mjärdevi och Stockholm. Det framkom senare att det var Hans Grahn som hade ordnat med de praktiska detaljerna med uppsättandet av Sapheneia när han var anställd av ContextVision. Den 24 maj 2006 gick Sapheneia och CAD Sciences ut med ett gemensamt pressmeddelande i vilket bolagen deklarerade att Sapheneia och CAD Sciences samarbetade i ett projekt som inbegrep lågdosteknik för CT från Sapheneia. Innebörden av vad som anfördes var att Sapheneia hade utvecklat ett datorprogram motsvarande GOPView CT. När pressmeddelandet gick ut var Hans Grahn och Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson fortfarande anställda av ContextVision.

14 14 ContextVision fattade misstankar om att Hans Grahn, Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson, utöver att ha bedrivit med sin arbetsgivare konkurrerande verksamhet under pågående anställningar, hade använt ContextVisions företagshemligheter och programvara för den nya verksamheten och att detta skett i nära samarbete med Rick Mancilla och Patrick Sewell. IBAS undersökning Återskapande av e-postkorrespondens I början av juni 2006 anlitade ContextVision datasäkerhetsföretaget IBAS för att undersöka de tidigare anställdas datorer och bolagets servrar. IBAS kunde konstatera att innehållet i alla personliga datorer hade raderats med avancerade raderingsprogram framtagna för att inte bara omformatera hårddiskarna utan även skriva över gammal kod med ny. Även delar av bolagets servrar hade raderats. Trots att alla personliga datorer samt delar av ContextVisions servrar raderats med mycket avancerade raderingsprogram, lyckades IBAS bl.a. återskapa viss kommunikation över e-postmeddelanden. Genom IBAS undersökning framkom bl.a. följande. Sapheneias parallella och konkurrerande CT-projekt Hösten 2005 bestämde sig Rick Mancilla och Patrick Sewell uppenbarligen för att i egen regi exploatera ContextVisions lågdosteknologi för CT. I hemlighet övervägde Rick Mancilla och Patrick Sewell att skapa ett dotterbolag till Sapheneia LLC i Sverige. Rick Mancilla hade för detta ändamål löpande kontakt per e-post med Hans Grahn. Eftersom de tre Rick Mancilla, Patrick Sewell och Hans Grahn behövde metoder och teknisk kompetens från ContextVision kontaktades Hagen Spies. Det skedde sannolikt omkring månadsskiftet oktober/november 2005.

15 15 Av ett e-postmeddelande från Rick Mancilla till Hagen Spies den 16 november 2005 framgår att man vid denna tid diskuterat organisatoriska frågor avseende bildande av Sapheneia. Rick Mancilla skrev att en släkting till Patrick Sewell, som delvis finansierade Sapheneia LLC, var intresserad av att tillföra det nya dotterbolaget medel och i gengäld erhålla ägarandel i bolaget. I samma e-postmeddelande den 16 november 2005 påpekar Rick Mancilla också hur viktig Shanghai-studien är för de fyra inblandade dvs. Hagen Spies, Hans Grahn, Rick Mancilla och Patrick Sewell och deras planer. I e-postkorrespondens den 28 november 2005 mellan Rick Mancilla och Hagen Spies avhandlades var ContextVisions utveckling befann sig i tiden. Med hänvisning till ett tidigare e-postmeddelande från Hagen Spies frågade Rick Mancilla vad Hagen Spies avsåg med riktig implementering och hur långt bort det låg. Hagen Spies svarade: By real I mean that we are coding the algorithm in C++ now. Presumingly a library will be ready in February, however there will be beta tests in Norway before this becomes generally available. Beslut fattades om skapandet av Sapheneia i Sverige och den 27 december 2005 skickade Rick Mancilla per e-post ett formaliserat förslag till Hagen Spies om anställning. Rick Mancilla skrev i sitt e-postmeddelande: I hope I have made it clear in the offer letter that you will be driving SAPHENEIA s software development team and its budget, and will be an integral part of the executive team s decision making and its future. Rick Mancilla skrev också: I expect that upon accepting the position, you will be hiring an image scientist, followed by the tuning expert. I ett e-postmeddelande från Rick Mancilla till Hagen Spies den 6 januari 2006 skrev Rick Mancilla: Being that you will be the Chief Scientist and therefore, managing the development group, I look forward to your input and mapping out the appropriate skill set match to responsibilities, this will provide us with how you see the best approach to capitalizing on their talents and providing Hans and me the products to market and sell, in as efficient a manner as possible with the team you will put together.

16 16 Det bestämdes att Hagen Spies skulle ta kontakt med två andra utvecklare inom ContextVision, Tomas Loock och Håkan Jonsson, vilka så småningom förklarade sig intresserade av att börja hos Sapheneia. Senare tillkom även Johan Mannerskog. Önskan att stanna eller fördröja ContextVisions CT-projekt Parallellt med förberedelserna att skapa Sapheneia oroades Rick Mancilla, Patrick Sewell, Hans Grahn och Hagen Spies av den långt framskridna utvecklingen inom ContextVision av bolagets CT-projekt. När ContextVision under december 2005 sökte en försäljningschef för sin verksamhet i USA blev Hans Grahn påtagligt oroad över att en mycket kompetent säljare inom medicinteknik vid namn Tony visade sig intresserad av att börja hos ContextVision. Hans Grahn var rädd att en sådan rekrytering skulle försvåra Sapheneias egna planer i USA. I ett e-postmeddelande den 13 december 2005 från Hans Grahn till Rick Mancilla skrev Hans Grahn: What s been disclosed here tonight regarding Tony s possible position as VP sales for ContextVision is very serious; we re letting a top-sales guy in to our arena thereby diminishing our chances for sales towards the same actors (Source One, Merry X-ray, PACS vendors and systems integrators); all of them on my list for possible Sapheneia partners. I samma meddelande tillade Hans Grahn syftande på sin arbetsgivares ContextVisions CTprojekt: As it looks today we can t stop or stall the CT project for CV. Rick Mancilla svarade Hans Grahn den 14 december 2005 per e-post och anförde (med Jan Eric avses Jan Erik Hedborg): If you still see this as a serious issue, I can call and talk to Tony, altering him to these and Jan Eric s shortcomings. Under januari/februari 2006, dvs. under pågående anställning hos ContextVision, började Hans Grahn det praktiska arbetet med att starta Sapheneia i Sverige. Han ordnade lokaler i Mjärdevi och köpte ett lagerbolag. Ny bolagsordning antogs den 22 mars 2006 och bolagets nya firma registrerades den 4 april Hans Grahn valdes till styrelseledamot samt Rick Mancilla och Hagen Spies till suppleanter. Hagen Spies fick i uppdrag att inhämta offerter avseende datorutrustning för utvecklingsarbete.

17 17 Den 11 februari 2006 åkte Hans Grahn för ContextVisions räkning till en bildbehandlingskonferens i San Diego. Hans Grahn mötte där Rick Mancilla och de drog upp de sista riktlinjerna för Sapheneia i Sverige samt planerade tillsammans den närmaste framtiden. Från San Diego skickade Rick Mancilla den 13 februari 2006 ett e-postmeddelande till Hagen Spies med följande innehåll: Hans and I have been working on getting the offer letters completed, securing the office facility, and working with CAD Sciences as our first customer. I have a standard offer letter for Thomas, Håkan, and Johan (when he is ready ), which describes their positions as Scientific Imaging Analysts. This will keep our services very much in the realm of the sciences and not specific to Healthcare/medical Please help me by filling in the section describing each individuals task overview for their purposes; I have highlighted the section in yellow. The attached word documents are for each of Thomas and Håkan. Please include in the back to me Johan s tasks as well so I can incorporate into his offer letter. Also, I will need his contact information. Hagen, I would like for you to comment on whether you want to be the one to present the offer letters to your staff or you feel it more important that Hans, or I, the offer letters to them personally. We will be meeting with Andreas Muehler at ECR regarding the development and commercialization of CT Dose Reduced Lung Scanning. We are making in-roads to the oil and gas industry with requests for our technology to provide better analytical quality imagery to currently limited imaging. I attached your revised offer letter which reflects the agreement we made during our visit to Linköping, Friday, February 3rd, 06. It is my understanding that the others are aware that you are the Chief Scientist and as such are managing the team and the development projects. Please remind Håkan that I need the Specifications for the server and desktops for you and the other developers. Hagen Spies förklarade att han var nöjd med sin arbetsbeskrivning och att han var medveten om att han skulle fokusera på CT-projektet till en början men att man inte

18 18 borde referera så explicit till det. I ett e-postmeddelande till Rick Mancilla den 13 februari 2006 skrev han: I'm quite happy with my description. I know we will focus on the CT project to start with, however I'm not sure the project plan should be quoted that explicitly in my job description. Apart from me wanting to do more than just CT this might become a legal problem in a potential case with CV. I samma meddelande klargjorde Hagen Spies vad han ville diskutera med Andreas Muehler under ECRmässan: I very much want to meet Andreas at the ECR and discuss our cooperation from a more technical point of view. Den 27 februari 2006 sade Hagen Spies, Tomas Loock, Johan Mannerskog och Håkan Jonsson upp sina anställningar hos ContextVision. Hagen Spies fick därför inte åka till ECR-mässan i Wien som han hade planerat. För att kunna åka till ECR-mässan i Wien på ContextVisions bekostnad (mässan pågick den 3-7 mars 2006) och träffa Andreas Muehler avvaktade Hans Grahn med sin uppsägning till den 6 mars 2006 då han per e-post från Wien till Jan Erik Hedborg sade upp sitt anställningsavtal. Hans Grahn angav som orsak att det var omöjligt för honom att utföra sitt arbete då hans teknikergrupp inom CT-projektet hade sagt upp sig. Den 18 mars 2006 meddelade Rick Mancilla per e-post till ContextVision att han och Patrick Sewell inte kunde slutföra den med ContextVision avtalade studien förrän i oktober I meddelandet anförde Rick Mancilla att our time has been exclusively dedicated to the successful opening date of our clinic in June Sanningen var emellertid att Rick Mancilla i hemlighet hade ägnat sin tid åt Sapheneias direkt konkurrerande lågdosprojekt. CAD Sciences och Sapheneias gemensamma pressmeddelande Hans Grahn såg uppenbarligen CAD Sciences som en lämplig första kund till Sapheneia. Hans Grahn och Rick Mancilla höll under januari/februari 2006 kontakt med CAD Sciences som representanter för Sapheneia för att sälja lågdosprogram för CT till CAD Sciences. Under ECR-mässan i Wien (den 3-7 mars 2006) träffade Hans

Något om patenterbarhet av datorprogrami svensk rätt

Något om patenterbarhet av datorprogrami svensk rätt Något om patenterbarhet av datorprogrami svensk rätt Diskussionsunderlag Patrik Wallström och Mikael Pawlo ------------------------ Ett seminarium i observatoriets serie Förord Informations- och kommunikationstekniken

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm Stockholms tingsrätt Scheelegatan 7 Stockholm Stockholm den 3 juni 2014 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Nickel Mountain Group AB (publ), org. nr 556227-8043 Kungsgatan 44, 7 tr. 111 35 Stockholm Ombud: Advokaterna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07. Sammanfattning

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07. Sammanfattning ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07 Sammanfattning En man, med ursprung från Bosnien, sökte arbete som originalare hos ett bemanningsföretag för uthyrning till ett detaljhandelsföretag. Fråga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/13 Mål nr A 204/11 Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en lektor vid en högskola som påstås ha misskött sina arbetsuppgifter

Läs mer

Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728

Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728 Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728 Examensarbete inom nyproduktutveckling Halmstad Högskola 22,5 hp Handledare & examinator: Leif Nordin Sekretess Denna rapport är under sekretess

Läs mer

DOM 2009-10-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-29 Meddelad i Stockholm 2009-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr Rotel 222 1 SÖKANDE BAE Systems Hägglunds Aktiebolag, 556305-6059 Ombud: 1. Advokat Johan Carle 2. Jur. kand. Elin Eriksson 3. Advokat Tomas Kjellgren 4. Jur.kand.

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer