DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2015-07-29 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr T PARTER Kärande Konkurrensverket Stockholm Svarande 1. Cederroth Intressenter AB, Box Upplands Väsby Ombud: Advokat Eric Ericsson Box Nacka Strand 2. Orkla ASA NO P.O. Box 423 Sköyen 0213 Oslo Norge Ombud: Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box Stockholm DOMSLUT Tingsrätten ålägger Orkla ASA och Cederroth Intressenter AB att vid äventyr av vite om 100 miljoner kr fullgöra åtagandet att avyttra varumärket Allévo i enlighet med vad som anges i domsbilaga 1 punkten 2. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 BAKGRUND DOM T Orkla ASA (Orkla) är ett moderbolag för en företagskoncern med huvudkontor i Norge. Orkla är leverantör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandeln och storhushåll. I Sverige marknadsför Orkla genom dotterbolag bl.a. kosttillskott och viktkontrollsprodukter. Cederroth Intressenter AB (Cederroth) är moderbolag i Cederrothkoncernen. Koncernens huvudsakliga verksamhet är tillverkning och försäljning av produkter inom hygien, hälsa, sårvård, hushåll och första hjälpen. Inom ett affärsområde utvecklar och marknadsför Cederroth bl.a. kosttillskott och viktkontrollsprodukter. Orkla och aktieägarna i Cederroth träffade den 14 januari 2015 ett aktieägaravtal enligt vilket Orkla förvärvar samtliga aktier i Cederroth. En fullständig anmälan av den aktuella företagskoncentrationen enligt 4 kap 6 konkurrenslagen gjordes till Konkurrensverket den 2 mars Den 8 april 2015 beslutade Konkurrensverket att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen. Den 8 juli 2015 väckte Konkurrensverket talan i detta mål med yrkande om att Orkla och Cederroth meddelas vissa ålägganden enligt 4 kap 2 konkurrenslagen. Konkurrensverket framförde samtidigt ett alternativt yrkande om förbud mot den anmälda företagskoncentrationen enligt 4 kap. 1 samma lag. Efter att Konkurrensverket justerat sin väckta talan om åläggande har båda svarandebolagen nu kommit att medge Konkurrensverkets yrkande. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Konkurrensverket har som talan slutligen har bestämts yrkat att Orkla och Cederroth meddelas de ålägganden vid äventyr av vite som framgår av domslutet och den bilaga som där hänvisas till.

3 3 DOM T Orkla och Cederroth har medgett Konkurrensverkets talan. Parterna har förklarat att de anser att tingsrätten kan meddela dom i målet utan huvudförhandling. Parterna har inte framfört några kostnadsanspråk. GRUNDER Konkurrensverket har i korthet anfört följande till grund för sin talan. Orklas anmälan om förvärv av ensam kontroll över Cederroth utgör en företagskoncentration enligt 1 kap. 9 konkurrenslagen. Koncentrationen ska prövas enligt konkurrenslagen eftersom Orkla och Cederroth tillsammans har haft en omsättning i Sverige 2013 som överstiger en miljard kronor och var och en haft en omsättning i Sverige som överstiger 200 miljoner kronor samma år. Koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller avsevärd del av det. Konkurrensverkets utredning visar att de samgående företagens verksamheter överlappar marknaden för försäljning av kost- och måltidsersättningsprodukter till dagligvaruhandeln i Sverige, vilken därför har identifierats som relevant marknad. Ett åläggande enligt yrkandet är tillräckligt och inte mer långtgående än vad som krävs för att undanröja de skadliga effekterna av koncentrationen. Ett åläggande kan dessutom meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- och försörjningsintressen åsidosätts. Orkla och Cederroth har godtagit att de åtgärder som anges i det yrkade åläggandet vidtas för att säkerställa förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens.

4 4 DOMSKÄL DOM T Reglerna om företagskoncentrationer i 4 kap konkurrenslagen är intern svensk rätt och innebär i sig inget införlivande av EU-rätten. Lagstiftningen innebär däremot att svensk koncentrationskontroll sakligt sett utformas så att rättslikhet med EU:s koncentrationsförordning åstadkoms. Bestämmelserna har i nu relevanta delar följande lydelse: 1 En företagskoncentration som prövas enligt denna lag ska förbjudas, om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska det särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. 2 Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av en företagskoncentration, får en part i koncentrationen i stället för förbud enligt 1 åläggas att 1. avyttra ett företag eller en del av ett företag, eller 2. genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd. Ett åläggande enligt första stycket får inte vara mer långtgående än vad som krävs för att de skadliga effekterna av konkurrensbegränsningen ska undanröjas. Vidare gäller vissa frister för Konkurrensverkets undersökning av företagskoncentrationer och väckande av talan om förbud eller åläggande. Dessa frister finns angivna i 4 kap Fristerna innebär att Konkurrensverket inom 25 arbetsdagar från det att en fullständig anmälan har getts in antingen ska meddela beslut om särskild undersökning eller lämna koncentrationen utan åtgärd. Fristen kan under viss förutsättning förlängas till 35 arbetsdagar. Om Konkurrensverket inom denna frist beslutar om en särskild undersökning får verket väcka talan om förbud eller åläggande vid Stockholms tingsrätt. En sådan talan ska då väckas inom tre månader från ett beslut om särskild undersökning. I det nu aktuella fallet har Konkurrensverket fattat beslut om särskild undersökning inom 25 arbetsdagar från fullständig anmälan. Konkurrensverket har vidare väckt talan

5 5 DOM T inom tre månader från beslutet om särskild undersökning. Tingsrätten kan alltså först konstatera att angivna frister har hållits. Konkurrensverket har i stämningsansökan närmare redogjort för vad som framkommit vid den särskilda undersökningen av företagskoncentrationen och hänfört sig till viss skriftlig bevisning. Enligt Konkurrensverket har det framkommit är förvärvet ägnat att påtagligt hämma förekomsten och utvecklingen av en effektiv konkurrens på den nationella marknaden för försäljning av kost- och måltidsersättningsprodukter till dagligvaruhandeln. Enligt Konkurrensverket ger utredningen inte vid handen att förvärvet skulle medföra sådana effektivitetsvinster att det förändrar saken. Enligt Konkurrensverkets mening är det tillräckligt för att undanröja koncentrationens negativa effekter att ett åläggande i enlighet med yrkandet meddelas. Parterna i koncentrationen har också godtagit att åläggandet meddelas för att säkerställa förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Mot den angivna bakgrunden har tingsrätten inte skäl att göra annan bedömning än Konkurrensverket. Åläggandets utformning som förståtts och godtagits av svarandebolagen framstår som tillräckligt tydligt och välavvägt. Parterna har begärt att tingsrätten meddelar dom på handlingarna. Tingsrätten anser därför att förutsättningar nu finns att bifalla Konkurrensverket talan. Några kostnadsanspråk har inte framförts. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 401) Skriftlig överklagande, ställt till Marknadsdomstolen, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 19 augusti Anders Dereborg

6 Bilaga 1 12)1( 6 1bk. KONFIDENTIELLT OMFA7TAS AV SEKRETESS Friviltligt åtagande (KKV Dnr 514/2015) 1. Bakgrund 0 KONKURRENSVERKET Avd ÅDI :7 Dnr 5/11/20i6- KSnr3,6,/ Aktbll 3,SP Avdelning 5 INKOM: MÅLNR: T AKTBIL: 66 HEMLIG jämlikt 3ökap ( Offentlighets- och sekretesslagen KONKURRENSVERKET7 1.1 Orkla ASA ("Orkia") har den 14 januari 2015 ingått ett avtal med aktiellgarna i Ceder-met littressenter AB om förvärv av samtliga aktier i Cederroth Intressenter AB ("Cederroth") ("Aktieöverlätelseavtalet"). Cederroth och Orkin beniimns nedan gemensamt "Parterna". Dagen air Orkin tillträde av aktierna i Cederroth enligt Aktiebverlåtelseavtalet hentimns nedan Tillträdesdagen. 1.2 Konkurrensverket har den S juli 2015 hos Stockholms tingsratt ansökt om stämning mot Parterna med förstahandsyrkande om avyttring av vat-um/hag Mks innan I illträdesdagen. 2. Åtagande Parterna atm sig gentemot Konkurrensverket alt, inom den lid som anges i en särskild handling, tillse att bindande avtal om överlåtelse av det i Sverige registrerade varumärket Alley ("Vartantirket") high med en eller flera köpare som: (i) (ii) (iii) (iv) inte direkt eller indirekt kontrollens av Partema. har de finansiella resurset. den expertis och de incitament som behövs RV au Varumärket ska kunna fortsifita alt utöva ett konkurrenstryck. har möjlighet att erhålla erforderliga tillstånd Fran relevanta konkurrensmyndigheter med anledning av överlåtelsen, och inte genom förvärvet av Varumärket skulle kunna msakit andra effekter som ör tignade all påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen as en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevlird del av det. 9.2 Parterna ska liven erbjuda köparen att, om denne så önskar. Ibrvärva dittighetenut till varumärket Alley i de andra Mader än Sverige där vinn market är registrerat vid tidpunkten för överlåtelsen. Allt1vo fir En. registrerat i Sverige. Norge, Finland, Danmark och Pblen. 9.3 överlåtelsen ska inkludera immateriella rättigheter och recept/formuleringar, produktheskrivningar och varulager som fir knutna till Vartunitrket Dell, i den mån sådana lagligen kan överföras till köparen, relevanta tillstånd lör marknadsföring och fitrsiltining av protickler under Varundirket. Parterna ska, orn köparen så önskar, göra alla rimliga ansträngningar lör au (i) befintliga avtal med. tillverkare, kunder och distributörer, flyzc

7 med kunderna bokade nktivitetsprogram Ihr hasten 2015 stunt alla aktiviletsprograin som!nun till avyuringen hokus ill i enlighet mud sådan normal verksanthetsulovning NO111 krik s en' igl punkten 2.5 nedan, (iii) av kunderna godkända produkdanseringar för 2010 saint alla moduktlanseringur som Ibin tills Its, ytiring tas lain i enlighei med sådan nomad verksamhelsmilvning som Li livs enligt punkten 2.5 nedan. (i \ den s(irskilda hemsidan foal viktcoach. kost!tell motionsprogrant t.r[1, \.1 :), tick annan dokuntentet ad inffinnation ota verksamheten som Parterna besitter, sasom fölsärjulings- och marknadsduta på artikelniva seende Varumärket överliirs till köparen. För del fall köparen. i enlighel med punkt 2.2 omit väljer nit live n förvärva rtittigbeterna till vitrumärket Andy i andra länder tin Sverige sa skall även sklana tillgångar som motsvarar de sot ii anges ovan erbjudas köparen för dessa hinder. Parterna ska vidare göra al la rimliga anstrfingningar. och på inget sätt anitverka, att köparen kan erbjuda Cederroths Brand Manager lör Vammärket anstfillning, om köparen sn önskar och 0111 pasta= i finga lämnar Slit samtycke. 2.1 Pal-Krim försäkiar att LIC tillgangar solo ska ell«kan avyliras enligt punkt 2.3 omfattat de tilleangar och anställda som behövs för att säkerställa Varuntärkets konkurrenskraft 2.5 Parteitia (bar sig all. iuuiill dess en överlåtelse genomförts. Vitrumikket i enlighet med god aillitssed deb under normal verksambetsutövning. Partema ska därvid stmttvmt crier att upprlitthålla en distributionsnivå som motsvarar distribulionsnivan vid Tillträdesdagen, Verksamlieten mod Varumfirket ska hållas avskild fain Orklas betintligut \ erkstunlict avseende Nutrilett. 7.0 Parterna ska utse en oberoende (Sven akande 1(Irvaltare (''overvakande Förvaltaren") sum skall godkännas av konkurrensverkel. Parterna ska ge Övervakande Förvaltaren i uppdrag för Konkurrensverkets räkning all fivervak a all Alagandet i punkt 2.5 uppfylls. För det if:1(1;11)1am ska övervakande Förvaltaren, Intill desn iirciucinc genounförts, ha rätt till insyn I Panernas verksambet avseende Varnialirkel itch, med början den 30 se.ptember 2015 och dike fler vid uigången av vade påföljande kidendermånad, Illinnu en skriftlig rapport till Konkurrensverket med kopia till Parienta. 2.7 Oin Vartanärket inte kan överlåtas inom den tid sum tinges I punkt 2.1 skut ch oberoende nvytkingsförvaltare ("Avymingsförvullaren") ges ell onterktilleligt mandat att. Mont den t- terligare lid och med de villkor sum singes i en särskild handling, ingå ett bindande avtal ont överlåtelse Varumärket med en eller lieni köpare i enlighet med punkterna Om Avyttringsförvallaren fir någon an mun lin övervakande Förvaltaren ska Avyttringsförvaltaren godkännas av Konkurrens erkel. 2.8 Köpare av Varumärket skit med beaktande av punkt ovan godkilnotts av Konkurrensverkel innan en (tverlåtelse 111' Vartnn(kkel genom förs Itillträde). Parterna eller i rekommande hill Avytkingsfilnaltaren Skit Arvid förse Konkurrensverket tried ett alvardeningsuunderlutg i form av en skriftlig redogörelsc varför köparen uppfyller villkoren i pankt 2.1. de huvudsakliga principerna 11Ir önerlåtelsen och ett bindande Overlatelseavtal som Ar villkorat entlast av Konkurrelltil'OrkeiS godldinnande av köparen. 2. ) 2 10 Out Konkurrensverkel inte lämnar sv ur på Parternas förslag enligt punkterna 2.6, 2.7 el ler 2,8 man. inom fem (5) arbetsdagar (fått del alt Konkurrensverket lick del av tbrslaget enligt 2.6 milt 2.7 eller tits ärderingsunderlaget enligt 2.8, förlängs tidsfristen enligt 2.1 i motsvarande man som rent (5)-dagarsperinden överskridits!ilk svar Overlåtelsen av Varumärket skut gent'llia5rits inom den lid som tinges i en särskild handling från del att Konkurrensverket Iiimaat sitt godklinnande av köparen enligt punk( 2,8,

8 2.11 Parterna förbinder sig att under den tid som anges i en sfirskild handling från genomlämodet ay en överlåtelse av Vanimfirket inte!owl, eller genom Ittrelag som direkt eller indirekt kontrolleras av dem, köpa tillbaka Varumärket man Konkurrensverkets före,gående godktinnande Parterna förhinder sig nit under den lid som tinges i en stirskild handling Wm genomfbrandet ay en överlåtelse av Varumtirket inte tjltivti, eller genom företag swa direkt eller indirekt kontrolleras av dem återanställa nyckelpersonal stwn omfattas av punkt 2.3 nviln 3. Villkor 3.1 Delta åtagande fir villkoret av ett Konkurrensverket justentr ski talan och istället yrkar att tingsränen ålägger Cedorroth och Orkin att, vid skfillgt vile om maximnit ctibundra (100) miljoner kronor, fullgöra åtagandet och att Stockholms iingsrätt, efter Parternas medgivande, semis( den 21 augusti 2015 beslutar att 1)1 falla talan. Stockholm den 25 juli 2015 Cederroilt Intressenter AB Orkla ASA (42 /, 9., d.lity-le-m,) _ 6 Erie Ericsson, enligt fullinakt OM) 71,'&-rrEre 7i, fa-t7 /1449,k9f,-

9

10 Bilaga 2 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I TVISTEMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer