INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS"

Transkript

1 repo001.docx NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS UPPSALA VATTEN OCH MILJÖ GRY STRANDELL

2 repo001.docx Sammanfattning Norrtälje kommun arbetar med planläggning av delar av fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. Syftet med planen är att få till stånd ny bebyggelse för verksamheter såsom industri, kontor och handel. Området är beläget öster om länsväg 276 strax söder om Görla industriområde. Marken tillhörde tidigare Fortifikationsverket och nyttjades delvis som övningsområde inom totalförvaret. Stora delar av området består av öppna marker som delvis används för vallodling. Inom de öppna markerna i planområdet finns ett antal holmar som kan komma att påverkas av planen. Sweco har på uppdrag av Norrtälje kommun inventerat holmarna samt bedömt huruvida de är åkerholmar, d.v.s. om de omfattas av biotopskydd. Enligt definitionen är åkerholme en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Av de totalt 10 holmar som inventerats bedöms 3 omfattas av biotopskydd. På en av holmarna finns ett även ett odlingsröse som omfattas av biotopskydd. Karaktären på de inventerade holmarna varierar, några består främst av videsnår medan andra hyser stora och delvis gamla träd. Flera av holmarna har varierande miljöer med både öppen gräsmark, skuggigare träd och buskbeväxta delar samt steniga partier. Inga rödlistade eller fridlysta arter kopplade till holmarna hittades. Förutom två havsörnar som för en kort stund seglade över planområdet noterades inga anmärkningsvärda fågelarter. Högst naturvärde har holme 1, 5, 6 och 10. De har en varierad miljö som rymmer gräsmark, buskage av olika arter av bärbuskar och mindre träd, grova löv- och i vissa fall även barrträd samt död ved. I partier hyser de rikligt med mossor och lavar och med undantag för holme 6 har de också steniga partier. Naturmiljöerna ger här goda förutsättningar för insekter och fåglar. Av dessa fyra holmar bedöms endast holme 10 utgöra en åkerholme och därmed omfattas av biotopskydd. Holme 5 och 6 kommer, enligt detaljplanen, ingå i ett naturområde. Sweco Kungsgatan 62 SE Uppsala, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Gry Strandell Uppsala Vatten och Miljö Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 repo001.docx Innehållsförteckning 1 inledning Bakgrund Syfte Beskrivning av området Avgränsningar 3 2 Metod 3 3 Åkerholmar och Biotopskydd 3 4 Beskrivning av holmarna i Mellingeholm holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning 21

4 repo001.docx Bedömning biotopskydd 22 5 Referenser 24 Bilagor Bilaga 1. Foton av holme 1 25 Bilaga 2. Foton av holme 3 30 Bilaga 3. Foton av holme 4 31 Bilaga 4. Foton av holme 5 35 Bilaga 5. Foton av holme 6 37 Bilaga 6 Foton av holme 7 41 Bilaga 7. Foton av holme 8 45 Bilaga 8. Foton av holme 9 50 Bilaga 9. Foton av holme 10 53

5 repo001.docx

6

7 repo001.docx INLEDNING 1.1 BAKGRUND Norrtälje kommun arbetar med planläggning av delar av fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. Syftet med planen är att få till stånd ny bebyggelse för verksamheter såsom industri, kontor och handel. I juni 2012 ansökte Norrtälje kommun om dispens från biotopskyddet för ett antal åkerholmar som kunde förväntas påverkas av detaljplanen. Länsstyrelsen i Stockholms län begärde in kompletterande underlag då tillräcklig information om åkerholmarnas naturvärden och hur de påverkas inte fanns tillgänglig. 1.2 SYFTE Med anledning av Länsstyrelsens begäran om komplettering till ansökan om dispens från biotopskyddet har Sweco fått i uppdrag att inventera de åkerholmar som ingick i dispensansökan samt ytterligare ett par holmar i jordbrukslandskapet som också kan komma att påverkas av detaljplanen. I uppdraget ingick också att bedöma huruvida holmarna omfattas av biotopskyddet, utreda hur de påverkas av detaljplanen samt komplettera ansökan om biotopskyddsdispens. Inventeringen kommer också utgöra underlag till MKB:n för detaljplanen. 1.3 BESKRIVNING AV OMRÅDET Området är beläget öster om och längs länsväg 276 i direkt anslutning till Görla industriområde. Planområdet omfattar ca 71 ha. Området tillhörde tidigare Fortifikationsverket och nyttjades delvis som övningsområde inom totalförvaret. Idag ägs marken av Norrtälje kommun. (figur 1) 1 (57)

8 repo001.docx Figur 1 Översiktskarta planområdet. Planområdet utgörs mestadels av skog i västra delen och öppen mark i östra delen. Den öppna marken består dels av åkermark med vallodlingar och dels av ohävdade gräsmarker, vilka tidigare använts som militärt övningsområde och som nu delvis växer

9 repo001.docx igen. I området finns ett antal holmar, både i jordbruksmarken och i de ohävdade gräsmarkerna. I planen ingår också en del av ett sportflygfält. 1.4 AVGRÄNSNINGAR De diken som finns inom de öppna markerna i planområdet ingår i ett markavvattningsföretag och omfattas därmed inte av biotopskyddsbestämmelserna. Diken har därför inte inventerats. Detaljplanens påverkan på dikena tas upp i ansökan om vattenverksamhet och omprövning av markavvattningsföretaget som prövas samlat av mark- och miljödomstolen. 2 METOD De holmar som ingick i ansökan om dispens från biotopskyddet från 2012 inventerades med avseende på naturvärden den 14 augusti Några ytterligare holmar inom planområdet noterades dels i fält och dels vid flygfotostudier. Dessa holmar inventerades den 4 september 2013 och samtidigt gjordes en bedömning av huruvida holmarna kan anses vara åkerholmar och därmed omfattas av biotopskyddet. Observera att detta är Swecos bedömning. Dock har diskussioner med Länsstyrelsen i Stockholms län (holme 1) samt Naturvårdsverket (allmän diskussion) skett inför bedömningen. 3 ÅKERHOLMAR OCH BIOTOPSKYDD Åkerholmar utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många växt- och djurarter i det öppna jordbrukslandskapets. Flera av arterna var tidigare betydligt vanligare, men återfinns nu ofta endast i anslutning till jordbrukslandskapets småbiotoper. Åkerholmar är ofta artrika miljöer och des brynmiljöer, hävdgynnade flora och gamla träd kan utgöra höga naturvärden p.g.a. den mosaik och variation de ger i jordbrukslandskapet, vilken har stor betydelse för växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör också ett viktigt inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre jordbrukslandskapets utseende. Åkerholmar kan ibland vara bärare av fornlämningar i form av till exempel gravar, boplatslämningar och bytomter. De kan också rymma odlingsspår, såsom odlingsrösen (även de är biotopskyddade) eller gröna kulturvärden i form av träd och buskar som är lämningar av bebyggelse. En biotopskyddad åkerholme definieras som En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. 3 (57)

10 repo001.docx BESKRIVNING AV HOLMARNA I MELLINGEHOLM Nedan görs en beskrivning av samtliga inventerade holmar samt en motivering till bedömning av om de omfattas av biotopskyddet eller inte. Sist görs en sammanfattning av de viktigaste naturvärdena. I figur 2 visas ett flygfoto där samtliga inventerade biotoper har markerats. Figur 2 Inventerade holmar.

11 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 1 är belägen i nordöstra hörnet av planområdet (figur 3), är 0,17 ha och består av en liten stenig höjd med varierande grad av öppenhet i vegetationen. Figur 3 Holme 1-4 i planområdets nordöstra hörn. 5 (57)

12 repo001.docx I norra och östra delen finns mycket buskage av framför allt rosor och brakved, sly av björk, rönn och asp samt ormbunkar. Sly, högt gräs och rosenbuskar växer i stort sett helt ut till vägen norr om holmen. I stenigare och öppnare partiet i norra delen finns stinknäva. På stenarna växer mossa. Öster om holmen sträcker sig två berghällar ner mot den asfalterade ytan. I mittendelen växer en hög ask med rikligt med lavar (bl.a. slånlav och kyrkogårdslav), en gammal oxel med lavar (bägarlav m.fl.), mossor och en fågelholk, måbär, småplantor av ek och lönn samt rallaros, fyrkantig johannesört och trevarlav. Det finns även ett par, mindre, döda träd samt enar. I södra delen av har ett stort antal aspar kapats. (figur 4) Figur 4 Holme 1 (Foto taget från vägen nordöst om holmen). 2 kråkor och 2 sädesärlor noterades på platsen. Söder om holme 1, mot flygfältet, växer högt gräs, vägtistlar m.m. Väster om och nordväst om holmen finns klippta gräsmattor som används för modellflygverksamhet. I området finns en liten bod samt bord och stolar i grupper. (figur 5)

13 repo001.docx Figur 5 Holme 1 (foto taget från väst) Under hela besöket hördes störande ljud från industrin i nordväst och en helikopter landade ett par 100 meter nordöst om holmen. På flygrakan körde en motorcykel fram och tillbaka. Delar av holme 1 ligger utanför planområdet. I bilaga 1 finns fler foton av holme 1 med omgivning BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 1 omfattas inte av biotopskyddet. Marken kring holmen utgörs inte av åkermark eller kultiverad betesmark. Den omges av vägar i norr och öster och av ett flygfält i sydöst och i syd. Väster om holmen utgörs marken mestadels av klippta gräsmattor. Odlingsrösen på eller i anslutning till jordbruksmark är även de biotopskyddade. I detta fall bedöms odlingsröset inte omfattas av biotopskydd då det varken ligger på eller i anslutning till jordbruksmark. Det är ca 120 meter till närmsta odlade mark. 7 (57)

14 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 2 är belägen i planområdets nordvästra hörn, strax norr om flygfältet (figur 3). Holmen som är ca 0,11 ha stor består av mestadels av buskage med rönn, ask, nypon, hallon och salix. På holmen finns en skylt som anger att det finns en fornlämning på holmen. (Figur 6) Figur 6 Holme 2 (foto taget från nordväst). Holmen omges av i norr, öst och söder av ohävdade gräsmarker med tistlar. Längre norrut finns klippta gräsmattor. Längs flygfältet söder om holmen finns ett djupt, grävt dike. Väster om holmen går en traktorväg med små vägdiken längsmed. På andra sidan traktorvägen finns en vallodling BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 2 omfattas inte av biotopskyddet. Holmen omges endast delvis (knappt en fjärdedel) av brukad mark och i söder angränsar den till ett flygfält.

15 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 3 är belägen längst i norr i planområdet (figur 3). Holmen är ca 0,05 ha och består mestadels av ungt lövsly av framför allt ask och rönn, samt älggräs, hallon, gräs, någon rosart samt olvon. Här och var fanns stenar och en gammal avkapad, död och överväxt stam av något lövträd låg i nordvästra delen. På holmen finns en fornlämning som markeras med en skylt. (figur 7) Figur 7 Holme 3 (foto taget från nordväst) BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 3 omfattas av biotopskyddet. Marken kring holmen utgörs till 100 % av åkermark som används för vallodling. (figur 8) 9 (57)

16 repo001.docx Figur 8 Holme 3 omgärdad av vallodlingar (foto från öster).

17 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 4 är belägen i norra delen av planområdet, strax norr om flygfältet, och ligger till största del inom planområdet (figur 3). Holmen är ca 0,11 ha stor och utgörs av en dunge av sälg och enstaka björk. Sälg är ett viktigt träd för många insekter, däribland bin. Mellan träden, närmast diket i väster samt söder om dungen finns buskage av salix. På marken växer små björk- och askplantor, älggräs, någon ärtväxt samt någon måra. (figur 9) Figur 9 Holme 4 (foto taget från norr). Norr om holmen utnyttjas marken för vallodling och söder angränsar holmen till flygfältet. I öster utgörs marken av ohävdad gräsmark strax väster om angränsar holmen till ett dike. (figur 10) 11 (57)

18 repo001.docx Figur 10 Holme 4 närmast flygfältet med vallodling I norr och diket i väster BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 4 omfattas inte av biotopskydd. Endast en del norr om holmen samt väster om diket utgörs av vallodling. I övrigt omges holmen av ohävdade gräsmarker i öster samt av flygfält i söder. 4.5 HOLME BESKRIVNING Holme 5 är belägen i relativt centralt i planområdet, strax väster om flygfältet (figur 11).

19 repo001.docx Figur 11 Holme 5 och 6. Holmen är ca 0,05 ha och består av rönn och buskvegetation såsom brakved, nypon, en, olvon och hägg. Små askar håller på att växa upp. Centralt på holmen finns ett odlingsröse. På marken växer högt gräs, rallarros, backvial, smultron, tistlar, vårfingerört, gulmåra, vitmåra, midsommarblomster och kråkvicker. (figur 12) 13 (57)

20 repo001.docx Figur 12 Holme 5 (foto taget söderifrån). Området kring holmen utgörs av ohävdade gräsmarker som under många årtionden ingått i ett militärt övningsområde. På marken växer högt gräs, vägtistlar, måror och rödklöver. Långt i sydöst hördes en havsörn. Vid inventeringstillfället hördes konstanta höga ljud från industriområdet norr om planområdet och en helikopter startade och flög iväg. I bilaga 4 finns fler foton från holme BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 5 omfattas inte av biotopskydd. Marken kring holmen består av ohävdade marker som under lång tid utgjort militärt övningsområde. Odlingsröset på holmen härstammar också det från en tid före den militära verksamheten startade i mitten av 1900-talet och bedöms inte omfattas av biotopskyddet då det varken ligger i eller i anslutning till jordbruksmark.

21 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 6 är belägen centralt i planområdet, strax söder om holme 5 och väster om flygfältet (figur 11). Holmen är ca 0,11 ha och består av tre mindre delar med gräsmark mellan (figur 13). Figur 13 Holme 6 (foto taget från holme 5) Vegetationen på den västra delholmen utgörs mestadels av rönn, hägg, nypon, hallon och brännässlor samt gräs, älggräs, backvial m.m. I en lägre del fanns rikligt med död ved på marken och det växer Olvon. Den östra delholmen består av buskvegetation av framför allt salix och den södra av ett solitärt träd. Mellan delarna utgjordes marken av högt gräs, tistlar och diverse andra allmänna kärlväxter samt en större sten. Under inventeringen av denna holme hördes konstanta höga ljud från industrin norr om planområdet och 2 helikoptrar flög i öster. Längs och genom holmen löpte djupa spår efter motorcyklar. I bilaga 5 finns fler bilder av holme (57)

22 repo001.docx BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 6 omfattas inte av biotopskydd. Marken kring holmen består av ohävdade gräsmarker som under lång tid utgjort militärt övningsområde. 4.7 HOLME BESKRIVNING Holme 7 ligger i den södra halvan av planområdet (figur 14). Den är ca 0,04 ha och består av en tät aldunge men ett par björkar och någon gran. De stora träden står i ett parti som är lägre än omgivningen och förmodligen fuktigt delar av året. Det är mörkt och på marken finns döda löv, lite gräs och älggräs men i övrigt väldigt lite växtlighet. I holmens kanter växer sälg, hägg, al, älggräs, nypon, smårönnar och enstaka unga ekar. På marken finns även midsommarblomster, strandlysing, vårfingerört och kråkvicker.

23 repo001.docx Figur 14 Holme 7-9 i planområdets södra halva. Kring holmen finns mestadels ohävdade gräsmarker som intill för några år sedan använts som militärt övningsområde. Längs östra kanten löper ett motorcykelspår. Närmast spåret har sly av salix kapats. Spåret, som slingrar sig genom stora delar av planområdet, har märkts ut med skyltar. På andra sidan spåret löper ett dike och öster om detta finns en liten vallodling. (figur 15) 17 (57)

24 repo001.docx Figur 15 Holme 7 (foto taget från nordöst). I bilaga 6 finns fler foton av holme BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 7 omfattas inte av biotopskydd. Holmen omges av ohävdad mark som under lång tid har utgjorts av militärt övningsområde. 4.8 HOLME BESKRIVNING Holme 8 är ca 0,02 ha och ligger i södra halvan av planområdet (figur 14). Holmen utgörs av ett mindre bestånd av alar i 11 buketter som bildar en liten dunge i kanten av åkermarken. Norra delen av holmen består främst av hallonsnår och brännässlor medan västra delen utgörs av nyponsnår, vide och hagtorn. (figur 15)

25 repo001.docx Figur 16 Holme 8 (foto taget från nordöst) Holmen gränsar i öster till åkermark med vallodling och i kanten ligger en bal av hö. Norr och väster om holmen går två diken som går ihop strax norr om holmen. Väster om diket löper motorcykelspåret och marken kring detta utgörs mestadels av ohävdade gräsmarker i ett före detta militärt övningsområde. Norr det öst-västliga diket finns en lite vallodling. Fler foton från holme 8 finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 8 omfattas inte av biotopskydd. Stora delar av holmen omges av ohävdad mark och då den ligger i korsningen mellan två diken kan åtminstone delar av holmen anses tillhöra dikenas strandvegetation. 4.9 HOLME BESKRIVNING Holme 9 ligger i södra halvan av planområdet (figur 14). Holmen, som totalt är ca 0,14 ha, består av två delar med högre vegetation i form av träd och buskar av främst salix. Mellan och norr om delarna finns högt gräs, älggräs, tistlar och brännässlor. (figur 17). 19 (57)

26 repo001.docx Figur 17 Holme 9 (foto taget åt sydöst). Området söder och öster om holmen utgörs av vallodlingar. Även västerut gränsar holmen till vallodlingar, men också till ett dike som går i sydväst-nordöstlig riktning. Norr om holmen finns en grusväg. Diket fortsätter norr om diket och i en liten triangel mellan diket, vägen och ytterligare ett dike österut pågår vallodling (med undantag för den allra västligaste delen som utgörs av obrukad gräsmark). Även norr och väster om diket finns små vallodlingar. Vid ankomsten till planområdet, strax nordväst om holme 9, noterades två seglade havsörnar rakt ovanför. De försvann dock snart österut mot sjön Limmaren. Fler bilder av holme 9 och dess omgivningar finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 9 bedöms vara biotopskyddad även om det råder vissa tveksamheter på grund av vägens storlek. Större delen av holmen omges av vallodling. Även marken på andra sidan vägen och diket i norr utgörs mestadels av vallodling.

27 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 10 är ca 0,08 ha och ligger i sydöstra hörnet av planområdet, mestadels inom planområdet (figur 18). Figur 18. Holme (57)

28 repo001.docx Holmen sträcker sig i nordsydlig riktning och består i södra delen av högt gräs, nyponsnår, enar, natt och dag, rödklöver, flenört m.fl. I mellersta delen finns två stora tallar omgivna av björkar, ett par stora sälgar, småsälgar och enar. På marken under träden växer små ek- och rönnplantor, midsommarblomster och enstaka blåbärsris. I öppnare delar mot öster finns en mindre stensamling samt en berghäll och vegetationen består av högt gräs, fyrkantig johannesört, strandkvanne, gulmåra, rödklöver och andra ärtväxter m.m. I norra delen finns ett odlingsröse, lite hallonbuskar och en död björk med fnöskticka. På stenarna växer bl.a. kaklav, färglav och glatt navellav. På holmen har även två höbalar placerats. (figur 19) Figur 19 Holme 10 (foto taget söderifrån). Öster om holme 10 går ett dike i nordnordvästlig riktning. Mellan diket och holmen löper ett motorcykelspår. I spåret hittades för övrigt en död näbbmus. Väster om diket består marken dels av skog och dels av öppen ohävdad mark. Söder, öster och norr om holmen finns vallodlingar. Fler foton av holme 10 finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Det är tveksamt om holme 10 omfattas av biotopskyddet. Det skulle rent teoretiskt vara möjligt att bruka marken runt holmen men närmast skogen endast på en smal remsa närmast diket då det finns berg i dagen mellan motorcykelstigen och holmen. Den öppna

29 repo001.docx marken öster om diket är inte heller brukad. För säkerhets skull bör holmen ingå i biotopskyddsansökan. Odlingsröset som angränsar till vallodlingen i holmens norra del omfattas av biotopskyddet SAMLAD BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN Högst naturvärde, har holme 1, 5, 6 och 10. De har en varierad miljö och rymmer gräsmark, buskage av olika arter av bärbuskar och mindre träd, grova löv- och i vissa fall även barrträd samt död ved. I partier hyser de rikligt med mossor och lavar och med undantag för holme 6 har de också steniga partier. Naturmiljöerna ger goda förutsättningar för insekter, fåglar och olika kärlväxter. Även ansamlingen av större sälgar på holme 4 utgör ett visst naturvärde då de är viktiga för många insekter, t.ex. bin. Öster om planområdet finns flera, stora, åkerholmar med högt naturvärde. 5 DETALJPLANENS PÅVERKAN PÅ HOLMARNA Enligt detaljplanen ligger holme 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 och 10 inom planerad industritomt och kommer utgöra industri eller gator. Det innebär att samtliga dessa holmar kommer att tas bort. Holme 5 och 6 kommer, enligt detaljplanen, ingå i ett naturområde. 23 (57)

30 repo001.docx REFERENSER Biotopskyddsområden. Naturvårdsverkets Handbok 2012:1 Utgåva 1. Åkerholme. Beskrivning och vägledning om biotopen åkerholme i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturvårdsverket Biotopskydd bråkiga begrepp. Miljösamverkan Sverige. Länsstyrelserna Muntliga referenser Eva Amnéus Mattisson. Naturvårdsverket Britt Forsén. Länsstyrelsen i Stockholms län

31 repo001.docx BILAGA 1. FOTON AV HOLME 1 Foto 1 Stenigsamling i södra delen av holme 1 som förmodligen är ett gammalt odlingsröse. 25 (57)

32 repo001.docx Foto 2 Gammal oxel med fågelholk i centrala delarna av holme 1.

33 repo001.docx Foto 3 Kapade aspar med modellflygområde öster om holme (57)

34 repo001.docx Foto 4 Kapade aspar i södra delen av holme 1, närmast flygfältet.

35 repo001.docx Foto 5 Ask med riklig lavflora på holme (57)

36 repo001.docx BILAGA 2. FOTON AV HOLME 3 Foto 6 Olvon och annan vegetation i centrala delarna av holme 3.

37 repo001.docx BILAGA 3. FOTON AV HOLME 4 Foto 7 Holme 4 (foto taget från söder) 31 (57)

38 repo001.docx Foto 8 Hög vegetation av älggräs och salix mellan holme 4 och flygfältet.

39 repo001.docx Foto 9 Östra delen av holme (57)

40 repo001.docx Foto 10 Raserat älgtorn på holme 4.

41 repo001.docx BILAGA 4. FOTON AV HOLME 5 Foto 11 Odlingsröse, rönn, Oxel m.m. på holme (57)

42 repo001.docx Foto 12 Olvon på holme 5.

43 repo001.docx BILAGA 5. FOTON AV HOLME 6 Foto 13 Västra delen av holme 6 (foto taget från norr). 37 (57)

44 repo001.docx Foto 14 Västra delholmen på holme 6.

45 repo001.docx Foto 15 Grop med död ved och olvon i västra delholmen av holme (57)

46 repo001.docx Foto 16 Östra och södra delarna av holme 6.

47 repo001.docx BILAGA 6 FOTON AV HOLME 7 Foto 17 Holme 7 (foto taget från norr). 41 (57)

48 repo001.docx Foto 18 Motorcykelspår öster om holme 7.

49 repo001.docx Foto 19 Björkdunge bland alarna på holme (57)

50 repo001.docx Foto 20 Kapade salixsnår mellan holmen och motorcykelspåret.

51 repo001.docx BILAGA 7. FOTON AV HOLME 8 Foto 21 Holme 8 med dikeskorsningen norr om holmen samt ohävdad mark, på väg att växa igen, väster om. 45 (57)

52 repo001.docx Foto 22 Alar på holme 8.

53 repo001.docx Foto 23 Norra delen av holme 8, med hallon och brännässlor mot diket i norr. 47 (57)

54 repo001.docx Foto 24 Diket intill holme 8 (foto taget från öst).

55 repo001.docx (57)

56 repo001.docx BILAGA 8. FOTON AV HOLME 9 Foto 25 Holme 9 (foto taget från holme 8 i sydväst).

57 repo001.docx Foto 26 Holme 9 (foto taget från nordöst). I bakgrunden syns även dikesvegetation från diket som korsar vägen i sydväst-nordöstlig riktning. 51 (57)

58 repo001.docx Foto 27 Västra delen av holme 9.

59 repo001.docx BILAGA 9. FOTON AV HOLME 10 Foto 28 Hholme 10 med diket och skogen öster om (foto taget från planområdets södra gräns). 53 (57)

60 repo001.docx Foto 29 Mellersta delen av holme 10 (foto taget från öster).

61 repo001.docx Foto 30 Mellersta och norra delen av holme (57)

62 repo001.docx Foto 31 Sälg i kanten mot vallodlingen väster om holme 10.

63 repo001.docx Foto 32 Odlingsröse i norra delen av holme (57)

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder.

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. 2013-10-15 Handläggare: Lotta Andersson Kommunekolog Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Datum: 2013-05-24

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN RAPPORT 2017-02-15 Johan Svedholm Uppdragsgivare Ale kommun Ledetvägen 6 449 51 Alafors Uppdragstagare Naturcentrum AB, 2016 Strandtorget

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna.

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. 1. Sökanden Sökandens namn Telefon bostad Adress Telefon arbete

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sweco och Trivselhus AB gjort en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2.

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Grönområdesplan utgåva 3 (2015-08) 1 (8) ALLMÄNT Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Vilka adresser som motsvarar angivna tomtnummer på karta och i text, finns på

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina 2016:10 Inventering av långbensgroda Rana dalmatina - i delar av Blekinge 2014 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2016:10 Rapportnamn: Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Platsbesök angående detaljplan för Johannesviks camping 2014-09-29

Platsbesök angående detaljplan för Johannesviks camping 2014-09-29 Miljönämnden i mellersta Bohuslän Rapport 2015-09-07 Sida 1 av 11 Platsbesök angående detaljplan för Johannesviks camping 2014-09-29 Diarienummer: S-2011-1401 Bakgrund: Undertecknad gick 2014-09-29 igenom

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Naturinventering av Wijk Oppgård

Naturinventering av Wijk Oppgård Naturinventering av Wijk Oppgård Naturföretaget 2013 Inventering och rapport: Karolin Ring Foto: Karolin Ring Layout och kartor: Karolin Ring Redigering: Karolin Ring och Niina Sallmén Naturföretaget,

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm

Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm 2015-12-20 1 Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm På uppdrag av Reierstam arkitektur & projektutveckling AB har CONEC konsulterande ekologer

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, Mörbylånga kommun, Kalmar län Bild från områdets södra delområde som betas

Läs mer

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Datum 2014-10-20 PM Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun

Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Linda Andersson 2014 Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Rapport 2014:18 Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna lind vid vägkanten i Kyrkobol är det största trädet i Gislaveds kommun. Linden har en omkrets på 646 cm i brösthöjd. Värdefulla räd THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Hestra

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun På uppdrag av Fintorps Gård Maj 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Konsekvenser

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

räd Värdefulla TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm i Götsbo är förmodligen den största almen i kommunen. Trädet har en omkrets på 586 cm. Värdefulla räd TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Burseryd Under sommaren 2013

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

DRÖGSHULT 1:13. Röjning. Fäbacken LINKÖPING G32. Notering

DRÖGSHULT 1:13. Röjning. Fäbacken LINKÖPING G32. Notering Fäbacken-1-11412 ID 4272 Hjälp till att göra utskrifterna bättre. Tipsa oss på www.skogsstyrelsen.se/minasidor SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING patrik.andre@skogsstyrelsen.se 2,6 ha 645232,5 52926,1 N 58º

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Yttrande. Översiktlig naturvärdesinventering vid Moheda-Ryd

Yttrande. Översiktlig naturvärdesinventering vid Moheda-Ryd Yttrande Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesinventering vid Moheda-Ryd Inledning Ett planeringsarbete pågår för ett 11 ha stort område vid Ryd söder

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Naturvärdesbedömning vid Görla

Naturvärdesbedömning vid Görla Naturvärdesbedömning Görla Sida 1 av 15 2012-11-29 Naturvärdesbedömning vid Görla Sammanfattning En naturvärdesbedömning har gjorts för att verka som ett underlag inför arbetet med att ändra detaljplanen

Läs mer

Fjärilsfaunan i åtta stadsnära naturområden i Linköpings kommun

Fjärilsfaunan i åtta stadsnära naturområden i Linköpings kommun Fjärilsfaunan i åtta stadsnära naturområden i Linköpings kommun Foto: Karl-Olof Bergman Kristina Bergman Bakgrund Rapportförfattaren fick av Linköpings kommun uppdraget att inventera dagfjärilar i åtta

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av Mörrum 67:74, 67:1 m fl

Översiktlig naturvärdesbedömning av Mörrum 67:74, 67:1 m fl RAPPORT 1(11) Ärende 2015/3457-7 Fastighet Mörrum 67:74, 67:1 m fl Handläggare Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Engzell sofia.engzell@miljovast.se 0456-81 67 73 Karlshamns kommun Att: Anna Ekman Rådhusgatan

Läs mer

Friställning av skyddsvärda träd 2017

Friställning av skyddsvärda träd 2017 Naturcentrum / Naturvård Rapport 2017-11-29 Friställning av skyddsvärda träd 2017 Redovisning av utförda åtgärder Mikael Lindén Naturvård & reservatsförvaltning Naturcentrum Telefon (direkt): 0852302520

Läs mer

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog 10 november 2016 Mottagare: Skogsstyrelsen Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsenheten Tierps kommun Kopia för kännedom: sandra.hanninen@storaenso.com antti.kujanpaa@storaenso.com hanna.staland@storaenso.com,

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad - med rekommendationer inför exploatering av f.d. regementsområdet Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, 2014 På uppdrag av Ystad kommun

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT 2014-01-13 Titel: Strandskydd djurliv, Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn Konsult:

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren 1 Bakgrund Naturcentrum AB har, på uppdrag av Peter Bergman, Contekton Arkitekter Fyrstad AB, under augusti 2016 genomfört en inventering/utlåtande av utpekat område i, Vänersborgs kommun kommun (se karta).

Läs mer

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde Bilaga till detaljplan för Orrakullen Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET Syfte med detta dokument är att ge en inriktning

Läs mer

Hamburgsund 3:9 m fl, Tanums kommun, Västra Götalands län

Hamburgsund 3:9 m fl, Tanums kommun, Västra Götalands län Hamburgsund 3:9 m fl, Tanums kommun, Västra Götalands län Naturinventering för detaljplan Humleviken Johan Kahlman Kulturlandskapet rapporter 2014:5 Hamburgsund 3:9 m fl Tanums kommun, Västra Götalands

Läs mer

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol I det öppna kulturlandskapet återfinns även flera stora fristående ekar, vilka utgör ekologiskt värdefulla strukturer för den biologiska mångfalden. Eken kan, om den får växa öppet och solbelyst, bli mycket

Läs mer

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845)

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Innehåll 1. Sökande och fastighet... 2 2. Beskrivning av verksamheten... 3 3. Områdesbeskrivning... 3 3.1 Landskapsbild... 3 4. Berörda arter...

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

T räd. Värdefulla. Anderstorp

T räd. Värdefulla. Anderstorp Ekekullen i Anderstorp är ett bra exempel på hur värdefulla träd ger karaktär och upplevelsevärden åt ett område i tätortsmiljö. Värdefulla T räd Anderstorp Inventerare : Hanna Torén, Biolog Värdefulla

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer