INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS"

Transkript

1 repo001.docx NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS UPPSALA VATTEN OCH MILJÖ GRY STRANDELL

2 repo001.docx Sammanfattning Norrtälje kommun arbetar med planläggning av delar av fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. Syftet med planen är att få till stånd ny bebyggelse för verksamheter såsom industri, kontor och handel. Området är beläget öster om länsväg 276 strax söder om Görla industriområde. Marken tillhörde tidigare Fortifikationsverket och nyttjades delvis som övningsområde inom totalförvaret. Stora delar av området består av öppna marker som delvis används för vallodling. Inom de öppna markerna i planområdet finns ett antal holmar som kan komma att påverkas av planen. Sweco har på uppdrag av Norrtälje kommun inventerat holmarna samt bedömt huruvida de är åkerholmar, d.v.s. om de omfattas av biotopskydd. Enligt definitionen är åkerholme en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Av de totalt 10 holmar som inventerats bedöms 3 omfattas av biotopskydd. På en av holmarna finns ett även ett odlingsröse som omfattas av biotopskydd. Karaktären på de inventerade holmarna varierar, några består främst av videsnår medan andra hyser stora och delvis gamla träd. Flera av holmarna har varierande miljöer med både öppen gräsmark, skuggigare träd och buskbeväxta delar samt steniga partier. Inga rödlistade eller fridlysta arter kopplade till holmarna hittades. Förutom två havsörnar som för en kort stund seglade över planområdet noterades inga anmärkningsvärda fågelarter. Högst naturvärde har holme 1, 5, 6 och 10. De har en varierad miljö som rymmer gräsmark, buskage av olika arter av bärbuskar och mindre träd, grova löv- och i vissa fall även barrträd samt död ved. I partier hyser de rikligt med mossor och lavar och med undantag för holme 6 har de också steniga partier. Naturmiljöerna ger här goda förutsättningar för insekter och fåglar. Av dessa fyra holmar bedöms endast holme 10 utgöra en åkerholme och därmed omfattas av biotopskydd. Holme 5 och 6 kommer, enligt detaljplanen, ingå i ett naturområde. Sweco Kungsgatan 62 SE Uppsala, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Gry Strandell Uppsala Vatten och Miljö Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 repo001.docx Innehållsförteckning 1 inledning Bakgrund Syfte Beskrivning av området Avgränsningar 3 2 Metod 3 3 Åkerholmar och Biotopskydd 3 4 Beskrivning av holmarna i Mellingeholm holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning 21

4 repo001.docx Bedömning biotopskydd 22 5 Referenser 24 Bilagor Bilaga 1. Foton av holme 1 25 Bilaga 2. Foton av holme 3 30 Bilaga 3. Foton av holme 4 31 Bilaga 4. Foton av holme 5 35 Bilaga 5. Foton av holme 6 37 Bilaga 6 Foton av holme 7 41 Bilaga 7. Foton av holme 8 45 Bilaga 8. Foton av holme 9 50 Bilaga 9. Foton av holme 10 53

5 repo001.docx

6

7 repo001.docx INLEDNING 1.1 BAKGRUND Norrtälje kommun arbetar med planläggning av delar av fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. Syftet med planen är att få till stånd ny bebyggelse för verksamheter såsom industri, kontor och handel. I juni 2012 ansökte Norrtälje kommun om dispens från biotopskyddet för ett antal åkerholmar som kunde förväntas påverkas av detaljplanen. Länsstyrelsen i Stockholms län begärde in kompletterande underlag då tillräcklig information om åkerholmarnas naturvärden och hur de påverkas inte fanns tillgänglig. 1.2 SYFTE Med anledning av Länsstyrelsens begäran om komplettering till ansökan om dispens från biotopskyddet har Sweco fått i uppdrag att inventera de åkerholmar som ingick i dispensansökan samt ytterligare ett par holmar i jordbrukslandskapet som också kan komma att påverkas av detaljplanen. I uppdraget ingick också att bedöma huruvida holmarna omfattas av biotopskyddet, utreda hur de påverkas av detaljplanen samt komplettera ansökan om biotopskyddsdispens. Inventeringen kommer också utgöra underlag till MKB:n för detaljplanen. 1.3 BESKRIVNING AV OMRÅDET Området är beläget öster om och längs länsväg 276 i direkt anslutning till Görla industriområde. Planområdet omfattar ca 71 ha. Området tillhörde tidigare Fortifikationsverket och nyttjades delvis som övningsområde inom totalförvaret. Idag ägs marken av Norrtälje kommun. (figur 1) 1 (57)

8 repo001.docx Figur 1 Översiktskarta planområdet. Planområdet utgörs mestadels av skog i västra delen och öppen mark i östra delen. Den öppna marken består dels av åkermark med vallodlingar och dels av ohävdade gräsmarker, vilka tidigare använts som militärt övningsområde och som nu delvis växer

9 repo001.docx igen. I området finns ett antal holmar, både i jordbruksmarken och i de ohävdade gräsmarkerna. I planen ingår också en del av ett sportflygfält. 1.4 AVGRÄNSNINGAR De diken som finns inom de öppna markerna i planområdet ingår i ett markavvattningsföretag och omfattas därmed inte av biotopskyddsbestämmelserna. Diken har därför inte inventerats. Detaljplanens påverkan på dikena tas upp i ansökan om vattenverksamhet och omprövning av markavvattningsföretaget som prövas samlat av mark- och miljödomstolen. 2 METOD De holmar som ingick i ansökan om dispens från biotopskyddet från 2012 inventerades med avseende på naturvärden den 14 augusti Några ytterligare holmar inom planområdet noterades dels i fält och dels vid flygfotostudier. Dessa holmar inventerades den 4 september 2013 och samtidigt gjordes en bedömning av huruvida holmarna kan anses vara åkerholmar och därmed omfattas av biotopskyddet. Observera att detta är Swecos bedömning. Dock har diskussioner med Länsstyrelsen i Stockholms län (holme 1) samt Naturvårdsverket (allmän diskussion) skett inför bedömningen. 3 ÅKERHOLMAR OCH BIOTOPSKYDD Åkerholmar utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många växt- och djurarter i det öppna jordbrukslandskapets. Flera av arterna var tidigare betydligt vanligare, men återfinns nu ofta endast i anslutning till jordbrukslandskapets småbiotoper. Åkerholmar är ofta artrika miljöer och des brynmiljöer, hävdgynnade flora och gamla träd kan utgöra höga naturvärden p.g.a. den mosaik och variation de ger i jordbrukslandskapet, vilken har stor betydelse för växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör också ett viktigt inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre jordbrukslandskapets utseende. Åkerholmar kan ibland vara bärare av fornlämningar i form av till exempel gravar, boplatslämningar och bytomter. De kan också rymma odlingsspår, såsom odlingsrösen (även de är biotopskyddade) eller gröna kulturvärden i form av träd och buskar som är lämningar av bebyggelse. En biotopskyddad åkerholme definieras som En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. 3 (57)

10 repo001.docx BESKRIVNING AV HOLMARNA I MELLINGEHOLM Nedan görs en beskrivning av samtliga inventerade holmar samt en motivering till bedömning av om de omfattas av biotopskyddet eller inte. Sist görs en sammanfattning av de viktigaste naturvärdena. I figur 2 visas ett flygfoto där samtliga inventerade biotoper har markerats. Figur 2 Inventerade holmar.

11 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 1 är belägen i nordöstra hörnet av planområdet (figur 3), är 0,17 ha och består av en liten stenig höjd med varierande grad av öppenhet i vegetationen. Figur 3 Holme 1-4 i planområdets nordöstra hörn. 5 (57)

12 repo001.docx I norra och östra delen finns mycket buskage av framför allt rosor och brakved, sly av björk, rönn och asp samt ormbunkar. Sly, högt gräs och rosenbuskar växer i stort sett helt ut till vägen norr om holmen. I stenigare och öppnare partiet i norra delen finns stinknäva. På stenarna växer mossa. Öster om holmen sträcker sig två berghällar ner mot den asfalterade ytan. I mittendelen växer en hög ask med rikligt med lavar (bl.a. slånlav och kyrkogårdslav), en gammal oxel med lavar (bägarlav m.fl.), mossor och en fågelholk, måbär, småplantor av ek och lönn samt rallaros, fyrkantig johannesört och trevarlav. Det finns även ett par, mindre, döda träd samt enar. I södra delen av har ett stort antal aspar kapats. (figur 4) Figur 4 Holme 1 (Foto taget från vägen nordöst om holmen). 2 kråkor och 2 sädesärlor noterades på platsen. Söder om holme 1, mot flygfältet, växer högt gräs, vägtistlar m.m. Väster om och nordväst om holmen finns klippta gräsmattor som används för modellflygverksamhet. I området finns en liten bod samt bord och stolar i grupper. (figur 5)

13 repo001.docx Figur 5 Holme 1 (foto taget från väst) Under hela besöket hördes störande ljud från industrin i nordväst och en helikopter landade ett par 100 meter nordöst om holmen. På flygrakan körde en motorcykel fram och tillbaka. Delar av holme 1 ligger utanför planområdet. I bilaga 1 finns fler foton av holme 1 med omgivning BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 1 omfattas inte av biotopskyddet. Marken kring holmen utgörs inte av åkermark eller kultiverad betesmark. Den omges av vägar i norr och öster och av ett flygfält i sydöst och i syd. Väster om holmen utgörs marken mestadels av klippta gräsmattor. Odlingsrösen på eller i anslutning till jordbruksmark är även de biotopskyddade. I detta fall bedöms odlingsröset inte omfattas av biotopskydd då det varken ligger på eller i anslutning till jordbruksmark. Det är ca 120 meter till närmsta odlade mark. 7 (57)

14 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 2 är belägen i planområdets nordvästra hörn, strax norr om flygfältet (figur 3). Holmen som är ca 0,11 ha stor består av mestadels av buskage med rönn, ask, nypon, hallon och salix. På holmen finns en skylt som anger att det finns en fornlämning på holmen. (Figur 6) Figur 6 Holme 2 (foto taget från nordväst). Holmen omges av i norr, öst och söder av ohävdade gräsmarker med tistlar. Längre norrut finns klippta gräsmattor. Längs flygfältet söder om holmen finns ett djupt, grävt dike. Väster om holmen går en traktorväg med små vägdiken längsmed. På andra sidan traktorvägen finns en vallodling BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 2 omfattas inte av biotopskyddet. Holmen omges endast delvis (knappt en fjärdedel) av brukad mark och i söder angränsar den till ett flygfält.

15 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 3 är belägen längst i norr i planområdet (figur 3). Holmen är ca 0,05 ha och består mestadels av ungt lövsly av framför allt ask och rönn, samt älggräs, hallon, gräs, någon rosart samt olvon. Här och var fanns stenar och en gammal avkapad, död och överväxt stam av något lövträd låg i nordvästra delen. På holmen finns en fornlämning som markeras med en skylt. (figur 7) Figur 7 Holme 3 (foto taget från nordväst) BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 3 omfattas av biotopskyddet. Marken kring holmen utgörs till 100 % av åkermark som används för vallodling. (figur 8) 9 (57)

16 repo001.docx Figur 8 Holme 3 omgärdad av vallodlingar (foto från öster).

17 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 4 är belägen i norra delen av planområdet, strax norr om flygfältet, och ligger till största del inom planområdet (figur 3). Holmen är ca 0,11 ha stor och utgörs av en dunge av sälg och enstaka björk. Sälg är ett viktigt träd för många insekter, däribland bin. Mellan träden, närmast diket i väster samt söder om dungen finns buskage av salix. På marken växer små björk- och askplantor, älggräs, någon ärtväxt samt någon måra. (figur 9) Figur 9 Holme 4 (foto taget från norr). Norr om holmen utnyttjas marken för vallodling och söder angränsar holmen till flygfältet. I öster utgörs marken av ohävdad gräsmark strax väster om angränsar holmen till ett dike. (figur 10) 11 (57)

18 repo001.docx Figur 10 Holme 4 närmast flygfältet med vallodling I norr och diket i väster BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 4 omfattas inte av biotopskydd. Endast en del norr om holmen samt väster om diket utgörs av vallodling. I övrigt omges holmen av ohävdade gräsmarker i öster samt av flygfält i söder. 4.5 HOLME BESKRIVNING Holme 5 är belägen i relativt centralt i planområdet, strax väster om flygfältet (figur 11).

19 repo001.docx Figur 11 Holme 5 och 6. Holmen är ca 0,05 ha och består av rönn och buskvegetation såsom brakved, nypon, en, olvon och hägg. Små askar håller på att växa upp. Centralt på holmen finns ett odlingsröse. På marken växer högt gräs, rallarros, backvial, smultron, tistlar, vårfingerört, gulmåra, vitmåra, midsommarblomster och kråkvicker. (figur 12) 13 (57)

20 repo001.docx Figur 12 Holme 5 (foto taget söderifrån). Området kring holmen utgörs av ohävdade gräsmarker som under många årtionden ingått i ett militärt övningsområde. På marken växer högt gräs, vägtistlar, måror och rödklöver. Långt i sydöst hördes en havsörn. Vid inventeringstillfället hördes konstanta höga ljud från industriområdet norr om planområdet och en helikopter startade och flög iväg. I bilaga 4 finns fler foton från holme BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 5 omfattas inte av biotopskydd. Marken kring holmen består av ohävdade marker som under lång tid utgjort militärt övningsområde. Odlingsröset på holmen härstammar också det från en tid före den militära verksamheten startade i mitten av 1900-talet och bedöms inte omfattas av biotopskyddet då det varken ligger i eller i anslutning till jordbruksmark.

21 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 6 är belägen centralt i planområdet, strax söder om holme 5 och väster om flygfältet (figur 11). Holmen är ca 0,11 ha och består av tre mindre delar med gräsmark mellan (figur 13). Figur 13 Holme 6 (foto taget från holme 5) Vegetationen på den västra delholmen utgörs mestadels av rönn, hägg, nypon, hallon och brännässlor samt gräs, älggräs, backvial m.m. I en lägre del fanns rikligt med död ved på marken och det växer Olvon. Den östra delholmen består av buskvegetation av framför allt salix och den södra av ett solitärt träd. Mellan delarna utgjordes marken av högt gräs, tistlar och diverse andra allmänna kärlväxter samt en större sten. Under inventeringen av denna holme hördes konstanta höga ljud från industrin norr om planområdet och 2 helikoptrar flög i öster. Längs och genom holmen löpte djupa spår efter motorcyklar. I bilaga 5 finns fler bilder av holme (57)

22 repo001.docx BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 6 omfattas inte av biotopskydd. Marken kring holmen består av ohävdade gräsmarker som under lång tid utgjort militärt övningsområde. 4.7 HOLME BESKRIVNING Holme 7 ligger i den södra halvan av planområdet (figur 14). Den är ca 0,04 ha och består av en tät aldunge men ett par björkar och någon gran. De stora träden står i ett parti som är lägre än omgivningen och förmodligen fuktigt delar av året. Det är mörkt och på marken finns döda löv, lite gräs och älggräs men i övrigt väldigt lite växtlighet. I holmens kanter växer sälg, hägg, al, älggräs, nypon, smårönnar och enstaka unga ekar. På marken finns även midsommarblomster, strandlysing, vårfingerört och kråkvicker.

23 repo001.docx Figur 14 Holme 7-9 i planområdets södra halva. Kring holmen finns mestadels ohävdade gräsmarker som intill för några år sedan använts som militärt övningsområde. Längs östra kanten löper ett motorcykelspår. Närmast spåret har sly av salix kapats. Spåret, som slingrar sig genom stora delar av planområdet, har märkts ut med skyltar. På andra sidan spåret löper ett dike och öster om detta finns en liten vallodling. (figur 15) 17 (57)

24 repo001.docx Figur 15 Holme 7 (foto taget från nordöst). I bilaga 6 finns fler foton av holme BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 7 omfattas inte av biotopskydd. Holmen omges av ohävdad mark som under lång tid har utgjorts av militärt övningsområde. 4.8 HOLME BESKRIVNING Holme 8 är ca 0,02 ha och ligger i södra halvan av planområdet (figur 14). Holmen utgörs av ett mindre bestånd av alar i 11 buketter som bildar en liten dunge i kanten av åkermarken. Norra delen av holmen består främst av hallonsnår och brännässlor medan västra delen utgörs av nyponsnår, vide och hagtorn. (figur 15)

25 repo001.docx Figur 16 Holme 8 (foto taget från nordöst) Holmen gränsar i öster till åkermark med vallodling och i kanten ligger en bal av hö. Norr och väster om holmen går två diken som går ihop strax norr om holmen. Väster om diket löper motorcykelspåret och marken kring detta utgörs mestadels av ohävdade gräsmarker i ett före detta militärt övningsområde. Norr det öst-västliga diket finns en lite vallodling. Fler foton från holme 8 finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 8 omfattas inte av biotopskydd. Stora delar av holmen omges av ohävdad mark och då den ligger i korsningen mellan två diken kan åtminstone delar av holmen anses tillhöra dikenas strandvegetation. 4.9 HOLME BESKRIVNING Holme 9 ligger i södra halvan av planområdet (figur 14). Holmen, som totalt är ca 0,14 ha, består av två delar med högre vegetation i form av träd och buskar av främst salix. Mellan och norr om delarna finns högt gräs, älggräs, tistlar och brännässlor. (figur 17). 19 (57)

26 repo001.docx Figur 17 Holme 9 (foto taget åt sydöst). Området söder och öster om holmen utgörs av vallodlingar. Även västerut gränsar holmen till vallodlingar, men också till ett dike som går i sydväst-nordöstlig riktning. Norr om holmen finns en grusväg. Diket fortsätter norr om diket och i en liten triangel mellan diket, vägen och ytterligare ett dike österut pågår vallodling (med undantag för den allra västligaste delen som utgörs av obrukad gräsmark). Även norr och väster om diket finns små vallodlingar. Vid ankomsten till planområdet, strax nordväst om holme 9, noterades två seglade havsörnar rakt ovanför. De försvann dock snart österut mot sjön Limmaren. Fler bilder av holme 9 och dess omgivningar finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 9 bedöms vara biotopskyddad även om det råder vissa tveksamheter på grund av vägens storlek. Större delen av holmen omges av vallodling. Även marken på andra sidan vägen och diket i norr utgörs mestadels av vallodling.

27 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 10 är ca 0,08 ha och ligger i sydöstra hörnet av planområdet, mestadels inom planområdet (figur 18). Figur 18. Holme (57)

28 repo001.docx Holmen sträcker sig i nordsydlig riktning och består i södra delen av högt gräs, nyponsnår, enar, natt och dag, rödklöver, flenört m.fl. I mellersta delen finns två stora tallar omgivna av björkar, ett par stora sälgar, småsälgar och enar. På marken under träden växer små ek- och rönnplantor, midsommarblomster och enstaka blåbärsris. I öppnare delar mot öster finns en mindre stensamling samt en berghäll och vegetationen består av högt gräs, fyrkantig johannesört, strandkvanne, gulmåra, rödklöver och andra ärtväxter m.m. I norra delen finns ett odlingsröse, lite hallonbuskar och en död björk med fnöskticka. På stenarna växer bl.a. kaklav, färglav och glatt navellav. På holmen har även två höbalar placerats. (figur 19) Figur 19 Holme 10 (foto taget söderifrån). Öster om holme 10 går ett dike i nordnordvästlig riktning. Mellan diket och holmen löper ett motorcykelspår. I spåret hittades för övrigt en död näbbmus. Väster om diket består marken dels av skog och dels av öppen ohävdad mark. Söder, öster och norr om holmen finns vallodlingar. Fler foton av holme 10 finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Det är tveksamt om holme 10 omfattas av biotopskyddet. Det skulle rent teoretiskt vara möjligt att bruka marken runt holmen men närmast skogen endast på en smal remsa närmast diket då det finns berg i dagen mellan motorcykelstigen och holmen. Den öppna

29 repo001.docx marken öster om diket är inte heller brukad. För säkerhets skull bör holmen ingå i biotopskyddsansökan. Odlingsröset som angränsar till vallodlingen i holmens norra del omfattas av biotopskyddet SAMLAD BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN Högst naturvärde, har holme 1, 5, 6 och 10. De har en varierad miljö och rymmer gräsmark, buskage av olika arter av bärbuskar och mindre träd, grova löv- och i vissa fall även barrträd samt död ved. I partier hyser de rikligt med mossor och lavar och med undantag för holme 6 har de också steniga partier. Naturmiljöerna ger goda förutsättningar för insekter, fåglar och olika kärlväxter. Även ansamlingen av större sälgar på holme 4 utgör ett visst naturvärde då de är viktiga för många insekter, t.ex. bin. Öster om planområdet finns flera, stora, åkerholmar med högt naturvärde. 5 DETALJPLANENS PÅVERKAN PÅ HOLMARNA Enligt detaljplanen ligger holme 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 och 10 inom planerad industritomt och kommer utgöra industri eller gator. Det innebär att samtliga dessa holmar kommer att tas bort. Holme 5 och 6 kommer, enligt detaljplanen, ingå i ett naturområde. 23 (57)

30 repo001.docx REFERENSER Biotopskyddsområden. Naturvårdsverkets Handbok 2012:1 Utgåva 1. Åkerholme. Beskrivning och vägledning om biotopen åkerholme i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturvårdsverket Biotopskydd bråkiga begrepp. Miljösamverkan Sverige. Länsstyrelserna Muntliga referenser Eva Amnéus Mattisson. Naturvårdsverket Britt Forsén. Länsstyrelsen i Stockholms län

31 repo001.docx BILAGA 1. FOTON AV HOLME 1 Foto 1 Stenigsamling i södra delen av holme 1 som förmodligen är ett gammalt odlingsröse. 25 (57)

32 repo001.docx Foto 2 Gammal oxel med fågelholk i centrala delarna av holme 1.

33 repo001.docx Foto 3 Kapade aspar med modellflygområde öster om holme (57)

34 repo001.docx Foto 4 Kapade aspar i södra delen av holme 1, närmast flygfältet.

35 repo001.docx Foto 5 Ask med riklig lavflora på holme (57)

36 repo001.docx BILAGA 2. FOTON AV HOLME 3 Foto 6 Olvon och annan vegetation i centrala delarna av holme 3.

37 repo001.docx BILAGA 3. FOTON AV HOLME 4 Foto 7 Holme 4 (foto taget från söder) 31 (57)

38 repo001.docx Foto 8 Hög vegetation av älggräs och salix mellan holme 4 och flygfältet.

39 repo001.docx Foto 9 Östra delen av holme (57)

40 repo001.docx Foto 10 Raserat älgtorn på holme 4.

41 repo001.docx BILAGA 4. FOTON AV HOLME 5 Foto 11 Odlingsröse, rönn, Oxel m.m. på holme (57)

42 repo001.docx Foto 12 Olvon på holme 5.

43 repo001.docx BILAGA 5. FOTON AV HOLME 6 Foto 13 Västra delen av holme 6 (foto taget från norr). 37 (57)

44 repo001.docx Foto 14 Västra delholmen på holme 6.

45 repo001.docx Foto 15 Grop med död ved och olvon i västra delholmen av holme (57)

46 repo001.docx Foto 16 Östra och södra delarna av holme 6.

47 repo001.docx BILAGA 6 FOTON AV HOLME 7 Foto 17 Holme 7 (foto taget från norr). 41 (57)

48 repo001.docx Foto 18 Motorcykelspår öster om holme 7.

49 repo001.docx Foto 19 Björkdunge bland alarna på holme (57)

50 repo001.docx Foto 20 Kapade salixsnår mellan holmen och motorcykelspåret.

51 repo001.docx BILAGA 7. FOTON AV HOLME 8 Foto 21 Holme 8 med dikeskorsningen norr om holmen samt ohävdad mark, på väg att växa igen, väster om. 45 (57)

52 repo001.docx Foto 22 Alar på holme 8.

53 repo001.docx Foto 23 Norra delen av holme 8, med hallon och brännässlor mot diket i norr. 47 (57)

54 repo001.docx Foto 24 Diket intill holme 8 (foto taget från öst).

55 repo001.docx (57)

56 repo001.docx BILAGA 8. FOTON AV HOLME 9 Foto 25 Holme 9 (foto taget från holme 8 i sydväst).

57 repo001.docx Foto 26 Holme 9 (foto taget från nordöst). I bakgrunden syns även dikesvegetation från diket som korsar vägen i sydväst-nordöstlig riktning. 51 (57)

58 repo001.docx Foto 27 Västra delen av holme 9.

59 repo001.docx BILAGA 9. FOTON AV HOLME 10 Foto 28 Hholme 10 med diket och skogen öster om (foto taget från planområdets södra gräns). 53 (57)

60 repo001.docx Foto 29 Mellersta delen av holme 10 (foto taget från öster).

61 repo001.docx Foto 30 Mellersta och norra delen av holme (57)

62 repo001.docx Foto 31 Sälg i kanten mot vallodlingen väster om holme 10.

63 repo001.docx Foto 32 Odlingsröse i norra delen av holme (57)

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Innehåll Del A, kommungemensam del Kap 1-4 Mål och förutsättningar Del

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon FÖRSLAG TILL BESLUTB 2013-07-12 1 (11) 511-7177-11 Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Halland@lansstyrelsen.se Telefon 035-13

Läs mer

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS ME D D E L A N D E 16 1998 DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER Jönköping 1998 Författare

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning NATUR I LINKÖPING 5:1 Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning Stångån genom Linköping Inventering och naturvärdesbedömning Linköpings kommun 5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 1-. BAKGRUND...

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Yvonne Byström och Sophie Gunnarsson WRS Uppsala AB 2009-11-10 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV UPPDRAGET...

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14 Långaltsmyr-området Mosse, laggkärr och skog Janne Johansson 2013/14 1 Långalts myr med omgivningar naturtyper och naturvärden Långalts myr med omgivningar inbegriper byarna Långalt, Karsatorp, Lönsjöholm,

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Naturhänsyn vid slutavverkning

Naturhänsyn vid slutavverkning Naturhänsyn vid slutavverkning 2013 SCA Skog SCA är Europas största privata skogsägare, med mark från kust till fjäll. Vi är även en stor aktör hos privata markägare. Vi har därmed ett stort ansvar för

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer