INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS"

Transkript

1 repo001.docx NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS UPPSALA VATTEN OCH MILJÖ GRY STRANDELL

2 repo001.docx Sammanfattning Norrtälje kommun arbetar med planläggning av delar av fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. Syftet med planen är att få till stånd ny bebyggelse för verksamheter såsom industri, kontor och handel. Området är beläget öster om länsväg 276 strax söder om Görla industriområde. Marken tillhörde tidigare Fortifikationsverket och nyttjades delvis som övningsområde inom totalförvaret. Stora delar av området består av öppna marker som delvis används för vallodling. Inom de öppna markerna i planområdet finns ett antal holmar som kan komma att påverkas av planen. Sweco har på uppdrag av Norrtälje kommun inventerat holmarna samt bedömt huruvida de är åkerholmar, d.v.s. om de omfattas av biotopskydd. Enligt definitionen är åkerholme en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Av de totalt 10 holmar som inventerats bedöms 3 omfattas av biotopskydd. På en av holmarna finns ett även ett odlingsröse som omfattas av biotopskydd. Karaktären på de inventerade holmarna varierar, några består främst av videsnår medan andra hyser stora och delvis gamla träd. Flera av holmarna har varierande miljöer med både öppen gräsmark, skuggigare träd och buskbeväxta delar samt steniga partier. Inga rödlistade eller fridlysta arter kopplade till holmarna hittades. Förutom två havsörnar som för en kort stund seglade över planområdet noterades inga anmärkningsvärda fågelarter. Högst naturvärde har holme 1, 5, 6 och 10. De har en varierad miljö som rymmer gräsmark, buskage av olika arter av bärbuskar och mindre träd, grova löv- och i vissa fall även barrträd samt död ved. I partier hyser de rikligt med mossor och lavar och med undantag för holme 6 har de också steniga partier. Naturmiljöerna ger här goda förutsättningar för insekter och fåglar. Av dessa fyra holmar bedöms endast holme 10 utgöra en åkerholme och därmed omfattas av biotopskydd. Holme 5 och 6 kommer, enligt detaljplanen, ingå i ett naturområde. Sweco Kungsgatan 62 SE Uppsala, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Gry Strandell Uppsala Vatten och Miljö Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 repo001.docx Innehållsförteckning 1 inledning Bakgrund Syfte Beskrivning av området Avgränsningar 3 2 Metod 3 3 Åkerholmar och Biotopskydd 3 4 Beskrivning av holmarna i Mellingeholm holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning Bedömning biotopskydd holme Beskrivning 21

4 repo001.docx Bedömning biotopskydd 22 5 Referenser 24 Bilagor Bilaga 1. Foton av holme 1 25 Bilaga 2. Foton av holme 3 30 Bilaga 3. Foton av holme 4 31 Bilaga 4. Foton av holme 5 35 Bilaga 5. Foton av holme 6 37 Bilaga 6 Foton av holme 7 41 Bilaga 7. Foton av holme 8 45 Bilaga 8. Foton av holme 9 50 Bilaga 9. Foton av holme 10 53

5 repo001.docx

6

7 repo001.docx INLEDNING 1.1 BAKGRUND Norrtälje kommun arbetar med planläggning av delar av fastigheterna Mellingeholm 2:4 och Görla 9:2. Syftet med planen är att få till stånd ny bebyggelse för verksamheter såsom industri, kontor och handel. I juni 2012 ansökte Norrtälje kommun om dispens från biotopskyddet för ett antal åkerholmar som kunde förväntas påverkas av detaljplanen. Länsstyrelsen i Stockholms län begärde in kompletterande underlag då tillräcklig information om åkerholmarnas naturvärden och hur de påverkas inte fanns tillgänglig. 1.2 SYFTE Med anledning av Länsstyrelsens begäran om komplettering till ansökan om dispens från biotopskyddet har Sweco fått i uppdrag att inventera de åkerholmar som ingick i dispensansökan samt ytterligare ett par holmar i jordbrukslandskapet som också kan komma att påverkas av detaljplanen. I uppdraget ingick också att bedöma huruvida holmarna omfattas av biotopskyddet, utreda hur de påverkas av detaljplanen samt komplettera ansökan om biotopskyddsdispens. Inventeringen kommer också utgöra underlag till MKB:n för detaljplanen. 1.3 BESKRIVNING AV OMRÅDET Området är beläget öster om och längs länsväg 276 i direkt anslutning till Görla industriområde. Planområdet omfattar ca 71 ha. Området tillhörde tidigare Fortifikationsverket och nyttjades delvis som övningsområde inom totalförvaret. Idag ägs marken av Norrtälje kommun. (figur 1) 1 (57)

8 repo001.docx Figur 1 Översiktskarta planområdet. Planområdet utgörs mestadels av skog i västra delen och öppen mark i östra delen. Den öppna marken består dels av åkermark med vallodlingar och dels av ohävdade gräsmarker, vilka tidigare använts som militärt övningsområde och som nu delvis växer

9 repo001.docx igen. I området finns ett antal holmar, både i jordbruksmarken och i de ohävdade gräsmarkerna. I planen ingår också en del av ett sportflygfält. 1.4 AVGRÄNSNINGAR De diken som finns inom de öppna markerna i planområdet ingår i ett markavvattningsföretag och omfattas därmed inte av biotopskyddsbestämmelserna. Diken har därför inte inventerats. Detaljplanens påverkan på dikena tas upp i ansökan om vattenverksamhet och omprövning av markavvattningsföretaget som prövas samlat av mark- och miljödomstolen. 2 METOD De holmar som ingick i ansökan om dispens från biotopskyddet från 2012 inventerades med avseende på naturvärden den 14 augusti Några ytterligare holmar inom planområdet noterades dels i fält och dels vid flygfotostudier. Dessa holmar inventerades den 4 september 2013 och samtidigt gjordes en bedömning av huruvida holmarna kan anses vara åkerholmar och därmed omfattas av biotopskyddet. Observera att detta är Swecos bedömning. Dock har diskussioner med Länsstyrelsen i Stockholms län (holme 1) samt Naturvårdsverket (allmän diskussion) skett inför bedömningen. 3 ÅKERHOLMAR OCH BIOTOPSKYDD Åkerholmar utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många växt- och djurarter i det öppna jordbrukslandskapets. Flera av arterna var tidigare betydligt vanligare, men återfinns nu ofta endast i anslutning till jordbrukslandskapets småbiotoper. Åkerholmar är ofta artrika miljöer och des brynmiljöer, hävdgynnade flora och gamla träd kan utgöra höga naturvärden p.g.a. den mosaik och variation de ger i jordbrukslandskapet, vilken har stor betydelse för växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör också ett viktigt inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre jordbrukslandskapets utseende. Åkerholmar kan ibland vara bärare av fornlämningar i form av till exempel gravar, boplatslämningar och bytomter. De kan också rymma odlingsspår, såsom odlingsrösen (även de är biotopskyddade) eller gröna kulturvärden i form av träd och buskar som är lämningar av bebyggelse. En biotopskyddad åkerholme definieras som En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. 3 (57)

10 repo001.docx BESKRIVNING AV HOLMARNA I MELLINGEHOLM Nedan görs en beskrivning av samtliga inventerade holmar samt en motivering till bedömning av om de omfattas av biotopskyddet eller inte. Sist görs en sammanfattning av de viktigaste naturvärdena. I figur 2 visas ett flygfoto där samtliga inventerade biotoper har markerats. Figur 2 Inventerade holmar.

11 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 1 är belägen i nordöstra hörnet av planområdet (figur 3), är 0,17 ha och består av en liten stenig höjd med varierande grad av öppenhet i vegetationen. Figur 3 Holme 1-4 i planområdets nordöstra hörn. 5 (57)

12 repo001.docx I norra och östra delen finns mycket buskage av framför allt rosor och brakved, sly av björk, rönn och asp samt ormbunkar. Sly, högt gräs och rosenbuskar växer i stort sett helt ut till vägen norr om holmen. I stenigare och öppnare partiet i norra delen finns stinknäva. På stenarna växer mossa. Öster om holmen sträcker sig två berghällar ner mot den asfalterade ytan. I mittendelen växer en hög ask med rikligt med lavar (bl.a. slånlav och kyrkogårdslav), en gammal oxel med lavar (bägarlav m.fl.), mossor och en fågelholk, måbär, småplantor av ek och lönn samt rallaros, fyrkantig johannesört och trevarlav. Det finns även ett par, mindre, döda träd samt enar. I södra delen av har ett stort antal aspar kapats. (figur 4) Figur 4 Holme 1 (Foto taget från vägen nordöst om holmen). 2 kråkor och 2 sädesärlor noterades på platsen. Söder om holme 1, mot flygfältet, växer högt gräs, vägtistlar m.m. Väster om och nordväst om holmen finns klippta gräsmattor som används för modellflygverksamhet. I området finns en liten bod samt bord och stolar i grupper. (figur 5)

13 repo001.docx Figur 5 Holme 1 (foto taget från väst) Under hela besöket hördes störande ljud från industrin i nordväst och en helikopter landade ett par 100 meter nordöst om holmen. På flygrakan körde en motorcykel fram och tillbaka. Delar av holme 1 ligger utanför planområdet. I bilaga 1 finns fler foton av holme 1 med omgivning BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 1 omfattas inte av biotopskyddet. Marken kring holmen utgörs inte av åkermark eller kultiverad betesmark. Den omges av vägar i norr och öster och av ett flygfält i sydöst och i syd. Väster om holmen utgörs marken mestadels av klippta gräsmattor. Odlingsrösen på eller i anslutning till jordbruksmark är även de biotopskyddade. I detta fall bedöms odlingsröset inte omfattas av biotopskydd då det varken ligger på eller i anslutning till jordbruksmark. Det är ca 120 meter till närmsta odlade mark. 7 (57)

14 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 2 är belägen i planområdets nordvästra hörn, strax norr om flygfältet (figur 3). Holmen som är ca 0,11 ha stor består av mestadels av buskage med rönn, ask, nypon, hallon och salix. På holmen finns en skylt som anger att det finns en fornlämning på holmen. (Figur 6) Figur 6 Holme 2 (foto taget från nordväst). Holmen omges av i norr, öst och söder av ohävdade gräsmarker med tistlar. Längre norrut finns klippta gräsmattor. Längs flygfältet söder om holmen finns ett djupt, grävt dike. Väster om holmen går en traktorväg med små vägdiken längsmed. På andra sidan traktorvägen finns en vallodling BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 2 omfattas inte av biotopskyddet. Holmen omges endast delvis (knappt en fjärdedel) av brukad mark och i söder angränsar den till ett flygfält.

15 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 3 är belägen längst i norr i planområdet (figur 3). Holmen är ca 0,05 ha och består mestadels av ungt lövsly av framför allt ask och rönn, samt älggräs, hallon, gräs, någon rosart samt olvon. Här och var fanns stenar och en gammal avkapad, död och överväxt stam av något lövträd låg i nordvästra delen. På holmen finns en fornlämning som markeras med en skylt. (figur 7) Figur 7 Holme 3 (foto taget från nordväst) BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 3 omfattas av biotopskyddet. Marken kring holmen utgörs till 100 % av åkermark som används för vallodling. (figur 8) 9 (57)

16 repo001.docx Figur 8 Holme 3 omgärdad av vallodlingar (foto från öster).

17 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 4 är belägen i norra delen av planområdet, strax norr om flygfältet, och ligger till största del inom planområdet (figur 3). Holmen är ca 0,11 ha stor och utgörs av en dunge av sälg och enstaka björk. Sälg är ett viktigt träd för många insekter, däribland bin. Mellan träden, närmast diket i väster samt söder om dungen finns buskage av salix. På marken växer små björk- och askplantor, älggräs, någon ärtväxt samt någon måra. (figur 9) Figur 9 Holme 4 (foto taget från norr). Norr om holmen utnyttjas marken för vallodling och söder angränsar holmen till flygfältet. I öster utgörs marken av ohävdad gräsmark strax väster om angränsar holmen till ett dike. (figur 10) 11 (57)

18 repo001.docx Figur 10 Holme 4 närmast flygfältet med vallodling I norr och diket i väster BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 4 omfattas inte av biotopskydd. Endast en del norr om holmen samt väster om diket utgörs av vallodling. I övrigt omges holmen av ohävdade gräsmarker i öster samt av flygfält i söder. 4.5 HOLME BESKRIVNING Holme 5 är belägen i relativt centralt i planområdet, strax väster om flygfältet (figur 11).

19 repo001.docx Figur 11 Holme 5 och 6. Holmen är ca 0,05 ha och består av rönn och buskvegetation såsom brakved, nypon, en, olvon och hägg. Små askar håller på att växa upp. Centralt på holmen finns ett odlingsröse. På marken växer högt gräs, rallarros, backvial, smultron, tistlar, vårfingerört, gulmåra, vitmåra, midsommarblomster och kråkvicker. (figur 12) 13 (57)

20 repo001.docx Figur 12 Holme 5 (foto taget söderifrån). Området kring holmen utgörs av ohävdade gräsmarker som under många årtionden ingått i ett militärt övningsområde. På marken växer högt gräs, vägtistlar, måror och rödklöver. Långt i sydöst hördes en havsörn. Vid inventeringstillfället hördes konstanta höga ljud från industriområdet norr om planområdet och en helikopter startade och flög iväg. I bilaga 4 finns fler foton från holme BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 5 omfattas inte av biotopskydd. Marken kring holmen består av ohävdade marker som under lång tid utgjort militärt övningsområde. Odlingsröset på holmen härstammar också det från en tid före den militära verksamheten startade i mitten av 1900-talet och bedöms inte omfattas av biotopskyddet då det varken ligger i eller i anslutning till jordbruksmark.

21 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 6 är belägen centralt i planområdet, strax söder om holme 5 och väster om flygfältet (figur 11). Holmen är ca 0,11 ha och består av tre mindre delar med gräsmark mellan (figur 13). Figur 13 Holme 6 (foto taget från holme 5) Vegetationen på den västra delholmen utgörs mestadels av rönn, hägg, nypon, hallon och brännässlor samt gräs, älggräs, backvial m.m. I en lägre del fanns rikligt med död ved på marken och det växer Olvon. Den östra delholmen består av buskvegetation av framför allt salix och den södra av ett solitärt träd. Mellan delarna utgjordes marken av högt gräs, tistlar och diverse andra allmänna kärlväxter samt en större sten. Under inventeringen av denna holme hördes konstanta höga ljud från industrin norr om planområdet och 2 helikoptrar flög i öster. Längs och genom holmen löpte djupa spår efter motorcyklar. I bilaga 5 finns fler bilder av holme (57)

22 repo001.docx BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 6 omfattas inte av biotopskydd. Marken kring holmen består av ohävdade gräsmarker som under lång tid utgjort militärt övningsområde. 4.7 HOLME BESKRIVNING Holme 7 ligger i den södra halvan av planområdet (figur 14). Den är ca 0,04 ha och består av en tät aldunge men ett par björkar och någon gran. De stora träden står i ett parti som är lägre än omgivningen och förmodligen fuktigt delar av året. Det är mörkt och på marken finns döda löv, lite gräs och älggräs men i övrigt väldigt lite växtlighet. I holmens kanter växer sälg, hägg, al, älggräs, nypon, smårönnar och enstaka unga ekar. På marken finns även midsommarblomster, strandlysing, vårfingerört och kråkvicker.

23 repo001.docx Figur 14 Holme 7-9 i planområdets södra halva. Kring holmen finns mestadels ohävdade gräsmarker som intill för några år sedan använts som militärt övningsområde. Längs östra kanten löper ett motorcykelspår. Närmast spåret har sly av salix kapats. Spåret, som slingrar sig genom stora delar av planområdet, har märkts ut med skyltar. På andra sidan spåret löper ett dike och öster om detta finns en liten vallodling. (figur 15) 17 (57)

24 repo001.docx Figur 15 Holme 7 (foto taget från nordöst). I bilaga 6 finns fler foton av holme BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 7 omfattas inte av biotopskydd. Holmen omges av ohävdad mark som under lång tid har utgjorts av militärt övningsområde. 4.8 HOLME BESKRIVNING Holme 8 är ca 0,02 ha och ligger i södra halvan av planområdet (figur 14). Holmen utgörs av ett mindre bestånd av alar i 11 buketter som bildar en liten dunge i kanten av åkermarken. Norra delen av holmen består främst av hallonsnår och brännässlor medan västra delen utgörs av nyponsnår, vide och hagtorn. (figur 15)

25 repo001.docx Figur 16 Holme 8 (foto taget från nordöst) Holmen gränsar i öster till åkermark med vallodling och i kanten ligger en bal av hö. Norr och väster om holmen går två diken som går ihop strax norr om holmen. Väster om diket löper motorcykelspåret och marken kring detta utgörs mestadels av ohävdade gräsmarker i ett före detta militärt övningsområde. Norr det öst-västliga diket finns en lite vallodling. Fler foton från holme 8 finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 8 omfattas inte av biotopskydd. Stora delar av holmen omges av ohävdad mark och då den ligger i korsningen mellan två diken kan åtminstone delar av holmen anses tillhöra dikenas strandvegetation. 4.9 HOLME BESKRIVNING Holme 9 ligger i södra halvan av planområdet (figur 14). Holmen, som totalt är ca 0,14 ha, består av två delar med högre vegetation i form av träd och buskar av främst salix. Mellan och norr om delarna finns högt gräs, älggräs, tistlar och brännässlor. (figur 17). 19 (57)

26 repo001.docx Figur 17 Holme 9 (foto taget åt sydöst). Området söder och öster om holmen utgörs av vallodlingar. Även västerut gränsar holmen till vallodlingar, men också till ett dike som går i sydväst-nordöstlig riktning. Norr om holmen finns en grusväg. Diket fortsätter norr om diket och i en liten triangel mellan diket, vägen och ytterligare ett dike österut pågår vallodling (med undantag för den allra västligaste delen som utgörs av obrukad gräsmark). Även norr och väster om diket finns små vallodlingar. Vid ankomsten till planområdet, strax nordväst om holme 9, noterades två seglade havsörnar rakt ovanför. De försvann dock snart österut mot sjön Limmaren. Fler bilder av holme 9 och dess omgivningar finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Holme 9 bedöms vara biotopskyddad även om det råder vissa tveksamheter på grund av vägens storlek. Större delen av holmen omges av vallodling. Även marken på andra sidan vägen och diket i norr utgörs mestadels av vallodling.

27 repo001.docx HOLME BESKRIVNING Holme 10 är ca 0,08 ha och ligger i sydöstra hörnet av planområdet, mestadels inom planområdet (figur 18). Figur 18. Holme (57)

28 repo001.docx Holmen sträcker sig i nordsydlig riktning och består i södra delen av högt gräs, nyponsnår, enar, natt och dag, rödklöver, flenört m.fl. I mellersta delen finns två stora tallar omgivna av björkar, ett par stora sälgar, småsälgar och enar. På marken under träden växer små ek- och rönnplantor, midsommarblomster och enstaka blåbärsris. I öppnare delar mot öster finns en mindre stensamling samt en berghäll och vegetationen består av högt gräs, fyrkantig johannesört, strandkvanne, gulmåra, rödklöver och andra ärtväxter m.m. I norra delen finns ett odlingsröse, lite hallonbuskar och en död björk med fnöskticka. På stenarna växer bl.a. kaklav, färglav och glatt navellav. På holmen har även två höbalar placerats. (figur 19) Figur 19 Holme 10 (foto taget söderifrån). Öster om holme 10 går ett dike i nordnordvästlig riktning. Mellan diket och holmen löper ett motorcykelspår. I spåret hittades för övrigt en död näbbmus. Väster om diket består marken dels av skog och dels av öppen ohävdad mark. Söder, öster och norr om holmen finns vallodlingar. Fler foton av holme 10 finns i bilaga BEDÖMNING BIOTOPSKYDD Det är tveksamt om holme 10 omfattas av biotopskyddet. Det skulle rent teoretiskt vara möjligt att bruka marken runt holmen men närmast skogen endast på en smal remsa närmast diket då det finns berg i dagen mellan motorcykelstigen och holmen. Den öppna

29 repo001.docx marken öster om diket är inte heller brukad. För säkerhets skull bör holmen ingå i biotopskyddsansökan. Odlingsröset som angränsar till vallodlingen i holmens norra del omfattas av biotopskyddet SAMLAD BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN Högst naturvärde, har holme 1, 5, 6 och 10. De har en varierad miljö och rymmer gräsmark, buskage av olika arter av bärbuskar och mindre träd, grova löv- och i vissa fall även barrträd samt död ved. I partier hyser de rikligt med mossor och lavar och med undantag för holme 6 har de också steniga partier. Naturmiljöerna ger goda förutsättningar för insekter, fåglar och olika kärlväxter. Även ansamlingen av större sälgar på holme 4 utgör ett visst naturvärde då de är viktiga för många insekter, t.ex. bin. Öster om planområdet finns flera, stora, åkerholmar med högt naturvärde. 5 DETALJPLANENS PÅVERKAN PÅ HOLMARNA Enligt detaljplanen ligger holme 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 och 10 inom planerad industritomt och kommer utgöra industri eller gator. Det innebär att samtliga dessa holmar kommer att tas bort. Holme 5 och 6 kommer, enligt detaljplanen, ingå i ett naturområde. 23 (57)

30 repo001.docx REFERENSER Biotopskyddsområden. Naturvårdsverkets Handbok 2012:1 Utgåva 1. Åkerholme. Beskrivning och vägledning om biotopen åkerholme i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturvårdsverket Biotopskydd bråkiga begrepp. Miljösamverkan Sverige. Länsstyrelserna Muntliga referenser Eva Amnéus Mattisson. Naturvårdsverket Britt Forsén. Länsstyrelsen i Stockholms län

31 repo001.docx BILAGA 1. FOTON AV HOLME 1 Foto 1 Stenigsamling i södra delen av holme 1 som förmodligen är ett gammalt odlingsröse. 25 (57)

32 repo001.docx Foto 2 Gammal oxel med fågelholk i centrala delarna av holme 1.

33 repo001.docx Foto 3 Kapade aspar med modellflygområde öster om holme (57)

34 repo001.docx Foto 4 Kapade aspar i södra delen av holme 1, närmast flygfältet.

35 repo001.docx Foto 5 Ask med riklig lavflora på holme (57)

36 repo001.docx BILAGA 2. FOTON AV HOLME 3 Foto 6 Olvon och annan vegetation i centrala delarna av holme 3.

37 repo001.docx BILAGA 3. FOTON AV HOLME 4 Foto 7 Holme 4 (foto taget från söder) 31 (57)

38 repo001.docx Foto 8 Hög vegetation av älggräs och salix mellan holme 4 och flygfältet.

39 repo001.docx Foto 9 Östra delen av holme (57)

40 repo001.docx Foto 10 Raserat älgtorn på holme 4.

41 repo001.docx BILAGA 4. FOTON AV HOLME 5 Foto 11 Odlingsröse, rönn, Oxel m.m. på holme (57)

42 repo001.docx Foto 12 Olvon på holme 5.

43 repo001.docx BILAGA 5. FOTON AV HOLME 6 Foto 13 Västra delen av holme 6 (foto taget från norr). 37 (57)

44 repo001.docx Foto 14 Västra delholmen på holme 6.

45 repo001.docx Foto 15 Grop med död ved och olvon i västra delholmen av holme (57)

46 repo001.docx Foto 16 Östra och södra delarna av holme 6.

47 repo001.docx BILAGA 6 FOTON AV HOLME 7 Foto 17 Holme 7 (foto taget från norr). 41 (57)

48 repo001.docx Foto 18 Motorcykelspår öster om holme 7.

49 repo001.docx Foto 19 Björkdunge bland alarna på holme (57)

50 repo001.docx Foto 20 Kapade salixsnår mellan holmen och motorcykelspåret.

51 repo001.docx BILAGA 7. FOTON AV HOLME 8 Foto 21 Holme 8 med dikeskorsningen norr om holmen samt ohävdad mark, på väg att växa igen, väster om. 45 (57)

52 repo001.docx Foto 22 Alar på holme 8.

53 repo001.docx Foto 23 Norra delen av holme 8, med hallon och brännässlor mot diket i norr. 47 (57)

54 repo001.docx Foto 24 Diket intill holme 8 (foto taget från öst).

55 repo001.docx (57)

56 repo001.docx BILAGA 8. FOTON AV HOLME 9 Foto 25 Holme 9 (foto taget från holme 8 i sydväst).

57 repo001.docx Foto 26 Holme 9 (foto taget från nordöst). I bakgrunden syns även dikesvegetation från diket som korsar vägen i sydväst-nordöstlig riktning. 51 (57)

58 repo001.docx Foto 27 Västra delen av holme 9.

59 repo001.docx BILAGA 9. FOTON AV HOLME 10 Foto 28 Hholme 10 med diket och skogen öster om (foto taget från planområdets södra gräns). 53 (57)

60 repo001.docx Foto 29 Mellersta delen av holme 10 (foto taget från öster).

61 repo001.docx Foto 30 Mellersta och norra delen av holme (57)

62 repo001.docx Foto 31 Sälg i kanten mot vallodlingen väster om holme 10.

63 repo001.docx Foto 32 Odlingsröse i norra delen av holme (57)

Naturinventering av Wijk Oppgård

Naturinventering av Wijk Oppgård Naturinventering av Wijk Oppgård Naturföretaget 2013 Inventering och rapport: Karolin Ring Foto: Karolin Ring Layout och kartor: Karolin Ring Redigering: Karolin Ring och Niina Sallmén Naturföretaget,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé och ekdunge vid esplanaden i Borensberg. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé och ekdunge vid esplanaden i Borensberg. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé och ekdunge vid esplanaden i Borensberg Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Bzzzz hur konstigt det än kan låta

Bzzzz hur konstigt det än kan låta Bzzzz hur konstigt det än kan låta Järva motorbana bidrar till att både viktiga sällsynta och utrotningshotade insekter och växter som annars skulle dö ut i området! Banområdet har under 1900-talet varit

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden Bilaga 3 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Jenny Ångman, miljöplanerare, 08-580 289

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Svenska Jägareförbundet. Viltvård för ett rikare landskap

Svenska Jägareförbundet. Viltvård för ett rikare landskap viltvård för ett rikare landskap Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård för rikare landskap Stannar man upp, tittar och tänker efter är det svårt att inte fascineras av mångfalden

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f.

Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f. Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f. Datum: 5 maj 2011 (Reviderad 14 maj 2012) Beställare: Kungälvs kommun (kontaktperson: Linda Andreasson) Konsult: Melica (kontaktperson: Åsa Röstell) Text,

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Bilaga till överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2012-06- 18, dnr 5125-7157-12 Undertecknad anhåller att få komplettera föreläggandesvaret

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser MARKANVÄNDNING Förutsättningar Planområdet består till stora delar av obebyggd mark; skog, öppna beteshagar och strandremsor. I områdets sydöstra del ligger golfbanan som omfattar en stor markyta. Befintliga

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

intrång och förluster av naturvärden sedan 2001

intrång och förluster av naturvärden sedan 2001 Råstasjön - Skador, intrång och förluster av naturvärden sedan 2001 Utdrag ur dokumentet Angående byggplaner vid Råstasjön. Dokumentet Angående byggplaner vid Råstasjön ingick sin helhet i vår överklagan

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Effekter av KULMrådgivning

Effekter av KULMrådgivning Effekter av KULMrådgivning en pilotundersökning av Enskild rådgivning, plan (EP) Rapport 2006:20 Foto: Mats Pettersson Effekter av KULM-rådgivning En pilotundersökning av Enskild rådgivning, plan (EP)

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer