SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Kjell Ivemyr (S) Reijo Tarkka (V) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Ersättarna, Tommy Claesson (S), Susanne Johansson (S), Örjan Andersson (S), Berit Ulander (S), Richard Andersson (V), Anna Lundberg (FP), Daniel Enblom (KD), Göran Lindén (M), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagande, se 1. Närvarorätt Utses att justera Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Christina Aspenryd (S) och Håkan Johansson (KD) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 6 februari klockan Underskrifter Paragrafer 1-13 Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Christina Aspenryd (S) Håkan Johansson (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 1 Föredragning/besvarande av frågor inför beslut Föredragning och besvarande av frågor hålls under paragraferna: 3-4 teknisk chef Kjell Jacobsson 6-7 skolchef Lena Millberg 9 ekonomichef Kenth Erngren 8, 10 kommunchef Carin Becker-Åström

3 Kommunstyrelsen () KS 2 Information av kommunchefen Kommunchefen informerar om Hallstahammars resultat i Svensk Näringslivs undersökning gällande enkätdelen företagsklimat.

4 Kommunstyrelsen () KS 3 Reviderade riksintressen för friluftslivet i Västmanlands län - för yttrande Dnr 264/13 På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Västmanland sammanställt ett förslag till underlag till Naturvårdsverket på områden som kan vara av intresse för friluftslivet i Västmanland. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari Yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast under vecka I Västmanlands län finns nio befintliga riksintresseområden. Dessa kvarstår, men Länsstyrelsen föreslår reviderade gränser och beskrivningar för dessa områden. Dessutom förslår Länsstyrelsen att fem riksintresseområden ska tillkomma. Urvalet av nya områden har skett enligt följande kriterier: Området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda naturoch/eller kulturaktiviteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs. det har turistiskt intresse Områden som är viktiga för många människor i friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket (detta gäller främst för storstadsregionerna, i förslaget har de inkluderat närheten till Västerås tätort). Kultur- och fritidsnämnden har bl a framfört synpunkter på, då det i remissen står att underlaget bygger på kommunvis uppdelning, att materialet skall redigeras. I beskrivningen över Västerås områden står att Strömsholm är som en del av Västerås kommun. Strömsholm är endast en del av Hallstahammars kommun. Vidare lämnas synpunkter på att Strömsholms kanal är en 107 km lång farled mellan Mälaren och sjön Barken i Smedjebackens kommun och att Västerqvarn även bedriver pub- och restaurangverksamhet. Näringslivsenheten har meddelat att man inte har något att tillföra. Tekniska nämnden har bl a framfört att man inte har några synpunkter på beskrivningarna av friluftsvärden för Strömsholms kanal och Kolbäcksån samt Strömsholmsområdet utan stödjer Länsstyrelsens bedömning av området. Bygg- och miljönämnden har bl a framfört att förslagna riksintressen för Hallstahammars kommun bedöms vara väl definierade och motiverade. Strömsholms Kanal AB framför i yttrande den 17 januari 2014 sina synpunkter på förslagt. Man ser mycket positivt på att riksintresset stärks för Strömsholms kanal genom de olika revideringarna samt att natur- och kulturmiljön fredas och säkerställs så långt det är möjligt.

5 Kommunstyrelsen () Forts KS 3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över förslag till reviderade riksintressen för friluftslivet i Västmanlands lämna följande synpunkter: då det i remissen står att underlaget bygger på kommunvis uppdelning, att materialet skall redigeras.. I beskrivningen över Västerås områden står att Strömsholm är som en del av Västerås kommun. Strömsholm är endast en del av Hallstahammars kommun. att Strömsholms kanal är en 107 km farled mellan Mälaren och sjön Barken i Smedjebackens kommun att Västerqvarn även bedriver pub- och restaurangverksamhet samt att Västerqvarn också är en kulturell mötesplats/arena att under friluftsaktiviteter (U4 sid 1) bör tilläggas att även ridning, cykling och vandring bedrivs och kan utvecklas i områdena kring Strömsholm kanal.

6 Kommunstyrelsen () KS 4 Ny renhållningstaxa fr o m 1 mars 2014 Dnr 27/14 Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 27 februari Tekniska nämnden föreslår den 27 januari att fullmäktige ska anta ny renhållningstaxa fr o m den 1 mars Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 18 november 2013 att under 2013 har utgifterna för renhållningen ökat med ca 3 % totalt sett då entreprenörerna har höjt avgifterna. Den största utgiftsposten står insamlingen av hushållsavfallet för, vilken har ökat med cirka kronor jämfört med år En höjning av renhållningstaxan är därför nödvändig eftersom intäkterna inte längre täcker kostnaderna. Vid framtagandet av taxeförslag har kommunens miljöpolicy samt avfallsplanens mål legat till grund. I avfallsplanen uttrycks önskemål om att taxan i större utsträckning ska användas som styrmedel för att få fler abonnenter att engagera sig i utsorteringen av sitt bioavfall, det vill säga övergå från abonnemang osorterat till abonnemang källsortering. En markant höjning av den rörliga avgiften för abonnemang osorterat, medan abonnemang källsortering förblir densamma, torde vara ett steg i rätt riktning för att uppnå målet om 25 % utsorterad mängd bioavfall/hushåll år Enligt den föreslagna taxan skulle kostnaden för ett villahushåll med abonnemang källsortering (140 liters kärl för bioavfall, 140 liters kärl för restavfall) innebära en höjning med 31 kronor per år (inklusive moms). För ett villahushåll med abonnemang hemkompostering (140 liters kärl) blir höjningen 57 kronor per år (inklusive moms) och för ett villahushåll med abonnemang osorterat (140 liters kärl) blir höjningen 234 kronor per år (inklusive moms). För ett villahushåll med slamtömning en gång per månad skulle det innebära en kostnadsökning med 168 kronor per år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att med ändring av sitt beslut den 27 februari anta ny renhållningstaxa med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet hörande bilaga att gälla fr o m den 1 mars 2014.

7 Kommunstyrelsen () KS 5 Svar på motion av Anna Lundberg (FP) om att tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa ska utökas till 20 timmar Dnr 221/12 Anna Lundberg (FP) anför i en motion väckt i fullmäktige den 29 oktober 2012: Hallstahammar behöver fler innevånare och det är också ett mål att vi årligen ska öka antalet innevånare i vår kommun. En viktig målgrupp för inflyttning är barnfamiljer. Många kommuner slåss om denna målgrupp och konkurrensen är knivskarp. Folkpartiet vill att Hallstahammar ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer och därför föreslår vi att alla barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 20 timmars barnomsorg/vecka. Många kommuner i Sverige har idag 20 tim barnomsorg/vecka för barn till arbetslösa och föräldralediga. Västerås har det dock inte och för att bli ett attraktivt alternativ tycker vi att Hallstahammar ska satsa på just denna fråga. Visst finns det röster mot att utöka tiden i barnomsorgen. En del hävdar att det blir dyrare, att föräldraansvaret minskar och att det är svårare för personalen att organisera verksamheten i förskolan. Vi tycker dock att fördelarna överväger! 20 tim barnomsorg behöver inte bli mycket dyrare än dagens lösning där de allra flesta barn har redan plats i barnomsorgen. Föräldraansvaret finns alltid och ändras inte av 5 timmar mer i förskolan. Det ger i stället barnen en bra start i livet och en social trygghet där föräldrar och förskola samverkar. Idag får många syskon till nyfödda bebisar lämna förskolan innan lunch varje dag. Något som skapar utanförskap då barnen aldrig får leka färdigt, vara en del i gruppen eller vara med om att äta med sina kompisar. Organisatoriskt är det inte svårare att anpassa verksamheten till 20 tim/vecka. På vissa förskolor kan givetvis en personalförstärkning behövas men denna kostnad torde uppvägas av fördelen att Hallstahammar blir en attraktiv kommun för barnfamiljer där fler vill flytta till vår kommun. Folkpartiet yrkar därför på Att tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa utökas till 20 tim/vecka. Barn- och utbildningsförvaltningen redogjorde i skrivelse den 26 mars 2013 för kvalitativa och kvantitativa konsekvenser om tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa utökas till 20 tim/vecka. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 april att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse den 26 mars Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden där ett politiskt ställningstagande ska framgå i svaret.

8 Kommunstyrelsen () Forts KS 5 Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i skrivelse Vi i majoriteten S och V har inget emot att höja barnomsorgen till föräldralediga och arbetslösa från 15 till 20 timmar/vecka. När vi höjer timantalet från 15 till 20 timmar/ vecka måste vi ta i beaktande att det krävs ökad personaltäthet i förskolan, vidare bör man se över storleken på barngrupperna för de yngsta barnen. Det behövs då också en översyn av lokalbehovet för barnet, inventarier, lekmaterial och måltider. Det är alltså inte så enkelt som motionären säger det behöver inte bli dyrare än dagens lösning. Med vetskapen vi har idag om budgetläget är detta inget som kan prioriteras i dagsläget. Barn- och utbildningsnämnden har den 10 december beslutat att som sitt yttrande över motionen överlämna vad som ovan anförts av barn- och utbildningsnämndens ordförande. Mot beslutet reserverade sig Anna Lundberg (FP), Sari Svanström (C) och Rolf Norrman (M). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Sigge Synnergård (FP) yrkar bifall till motion. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan anförts av barn- och utbildningsnämnden. Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (FP), Hans Strandlund (M) och Marianne Avelin (C).

9 Kommunstyrelsen () KS 6 Promemoria om ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare för yttrande Dnr 280/13 Utbildningsdepartementet har utarbetat en promemoria med förslag till ändringar om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Hallstahammars kommun är en av de remissinstanser som bereds tillfälle att lämna yttrande över promemorian. Yttrandet ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 4 februari Föreslagen förändring innebär att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen, d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod, men huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod under minst ett läsår kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse att man stödjer förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärar-examen d.v.s. utan krav på genomförd introduktionsperiod. Barn- och utbildningsnämnden har den 21 januari beslutat att avge följande yttrande till kommunstyrelsen: Förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod stödjs. Huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod efter legitimation väcker en fråga om hur man ska se på den nyutbildade läraren eller förskolläraren som anställs första gången efter erhållen legitimation. Anses läraren eller förskolläraren vara fullvärdig behörig efter avslutad utbildning då legitimation erhållits? Självklart är alla nyanställda i behov av introduktion men i vilken grad kan förväntas att läraren eller förskolläraren förvärvat kompetens för att utföra yrket efter genomförd utbildning? Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över förslag om ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare uttal följande: Förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod stödjs. Huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod efter legitimation väcker en fråga om hur man ska se på den nyutbildade läraren

10 Kommunstyrelsen () Forts KS 6 eller förskolläraren som anställs första gången efter erhållen legitimation. Anses läraren eller förskolläraren vara fullvärdig behörig efter avslutad utbildning då legitimation erhållits? Självklart är alla nyanställda i behov av introduktion men i vilken grad kan förväntas att läraren eller förskolläraren förvärvat kompetens för att utföra yrket efter genomförd utbildning? Exp: Utbildningsdepartementet, Stockholm Barn- och utbildningsnämnden

11 Kommunstyrelsen () KS 7 Hallstahammars kommuns prislista 2014 för platskostnad inom gymnasieskola Dnr 23/14 Hallstahammars kommun har från den 1 januari 2012 tagit över verksamheten för gymnasieutbildningen från Kolbäcksådalens Gymnasieförbund. Med anledning av lågt antal sökande till gymnasieskolans utbildningar beslutade kommunfullmäktige den 26 mars bl a att gymnasieskolan som drivs i egen regi successivt ska avvecklas. Senast den 30 juni 2014 ska gymnasieskolan vara avvecklad. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 december att fr o m den 1 januari 2012 ingå samverkansavtal med Västerås kommun. Avtalet ger elever som är folkbokförda i Hallstahammars kommun rätt att tas emot som förstahandssökande till samtliga nationella program och särskilda varianter inom samverkansområdets kommunala gymnasieskolor. Avtalet omfattar från och med läsåret 2013/2014 även introduktionsprogrammen Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion och Språkintroduktion. Gällande de gymnasieprogram och inriktningar som bedrivs i egen regi har barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram förslag till platskostnad för gymnasieskolan i Hallstahammar år Av prislistan framgår priset per plats på respektive gymnasieprogram och inriktning i Hallstahammars kommun. För de program och inriktningar som Hallstahammars kommun inte bedriver i egen regi men som erbjuds genom samverkansavtal med Västerås är det Västerås stad som fastställer platskostnaden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 21 januari att fullmäktige ska fastställa platskostnaderna inom gymnasieskolan för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa platskostnad inom gymnasieskolan i Hallstahammars kommun 2014 i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga.

12 Kommunstyrelsen () KS 8 Kriskommunikationsplan för Hallstahammars kommun Dnr 1/14 Nu gällande informationsplan antogs av kommunfullmäktige den 20 juni Kommunstyrelseförvaltningen anför att planen har omarbetats och i vissa delar kompletterats. Bakgrunden till det är bl a att Hallstahammars kommuns organisation för information och kommunikation har förändrats och att nya kommunikationskanaler tillkommit. Planen innehåller mål, organisation, ledning, ansvar och roller och huvudsakliga kommunikationskanaler. Planen skall efter antagande kompletteras med bilagor i form av checklistor samt förteckning över bemanning av kriskommunikationens organisation och viktiga funktioner och myndigheter. Vid svåra olyckor och andra påfrestningar på samhället är kommunikation av allra största vikt. Allmänhet, massmedia, andra myndigheter och kommunal personal kommer att ställa stora krav på att information når ut. Kriskommunikationsplanen ska användas som stöd vid extraordinära händelser, stora olyckor eller andra kriser. Behovet av information och kommunikation varierar allt beroende på vilken händelse som inträffar. Planen kan därför komma att användas helt eller delvis beroende på händelsens omfattning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 20 juni anta kriskommunikationsplan för Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande bilaga.

13 Kommunstyrelsen () KS 9 Kommunal borgen för VafabMiljö AB Dnr 288/13 På extra bolagsstämma med VafabMiljö den 5 december 2013 beslutades att man hos kommunerna ska begära utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet för att finansiera investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal. VafabMiljö AB anför i skrivelse den 20 december 2013 bl a att man behöver en utökning av det kommunala borgensåtagandet för att klara nödvändiga investeringar framöver. Det totala borgensåtagandet för ägarkommunerna uppgår till 410,9 mkr i och med utökningen som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringarna. I kompletterande skrivelse från VafabMiljö AB, inkommen den 27 januari 2014, föreslås att delägarkommunerna även ska införa en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB. Av skrivelsen framgår vidare Majoriteten av kommunstyrelseordförandena för VafabMiljö ABs ägarkommuner diskuterade vid ett möte den 24 januari 2014 att rekommendera kommunerna att stödja införandet av borgensavgift på det belopp som kommunerna borgar för till bolaget. Ekonomichefen anför i skrivelse den 27 januari 2014 bl a att idag uppgår Hallstahammars kommuns borgensåtagande till 5,04 % av drygt 186 Mkr eller knappt 9,4 Mkr. Utöver låneborgen finns borgen för pensioner samt miljöskuld (deponier mm) om totalt 39,3 Mkr där vår andel (5,045) uppgår till knappt 2 Mkr. Vårt åtagande utifrån ovanstående beräknas öka till nästan 17 Mkr för låneskulden och till 3,7 Mkr för pensioner deponier m m. Totalt önskar Vafab- Miljö borgen om 410,9 Mkr från sina ägare. Vår nya andel av åtagandet uppgår till sammantaget kronor. VafabMiljö kommer att via Västerås stad låna upp lånebehovet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att teckna borgen för VafabMiljö ABs låneskulder upp till kronor varav vår andel, 5,04 % uppgår till högst kronor, att teckna borgen för VafabMiljö ABs övriga åtagande (pensioner, miljöskulder m m) upp till kronor varav vår andel, 5,04 % uppgår till högst kronor, samt att för borgensåtagandet erhålla en årlig borgensavgift om 0,5 % av låneskulden.

14 Kommunstyrelsen () KS 10 Revisionsrapport "Kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention" - för yttrande Dnr 281/13 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten Kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 10 december Yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast i april Rapporten har även sänts till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för kännedom. Av revisorernas skrivelse den 13 december 2013 framgår bl a att revisorerna har granskat om kommunstyrelsens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och säkerställer att barnkonventionen beaktas och tillämpas. Man konstaterar att kommunstyrelsen i sin styrning på flera sätt prioriterar barn och unga. Kommunens välfärdsbokslut är ett gott exempel på beskrivning av barn och ungas levnadsvillkor. Samtidigt påpekas att kommunstyrelsen behöver utveckla ett antal områden för att säkerställa att barnkonventionen beaktas och tillämpas. Kommunchefen bemöter i skrivelse den 9 januari 2014 de synpunkter som framförs i rapporten. Avslutningsvis anförs bl a att Hallstahammars kommuns policyn från 2001 är framtagen i en tid då mål och styrningsprocesserna i Hallstahammars kommun inte var så utvecklade som idag. Policyn stämmer därför inte in i det system som idag tillämpas. Revisorerna har rätt i sina påpekanden att det finns tydliga brister när det gäller uppföljning etc. avseende policyn. Hallstahammars kommun arbetar systematiskt inom en rad områden som har bäring på barnkonventionen och har i vissa delar numera kommit långt när det gäller barnperspektivet. Vidare kan frågor avseende barnperspektivet sägas uppgraderats, från att tidigare ha varit mer av en skolfråga, till en fråga för alla delar avkommunen. Den politiska prioriteringen på barn- och ungdomar är tydlig i målformuleringar m m. Revisorerna stödjer detta i sin rapport. Policyn och barnchecklistan bör snarast upphävas då den i allt väsentligt inte går att uppfylla. Istället behöver en ny struktur för arbetet tas fram. I det kommande målarbetet bör frågan om ambitionerna i barnkonventionen tas med. Vidare kan förslagvis mallar arbetas fram för hur barnkonventionen ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Det går att göra ett liknande upplägg som internkontrollen där samtliga nämnder återrapporterar i årsredovisningen. Revisorernas rapport kan utgöra ett bra underlag i detta fortsatta arbete. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari

15 Kommunstyrelsen () Forts KS 10 Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över revisionsrapporten uttala att vid översyn av nuvarande policy kommer revisorernas synpunkter att beaktas. Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Kommunchefen

16 Kommunstyrelsen () KS 11 Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2014 Dnr 17/14 Kommunstyrelsen beslutar att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja t o m den 31 december 2014 utse Ledamot (vice ordförandeposten) Lennart Ahlström (S) Revisor Per Hedfors (M) Ersättare Bo Hedman (S) Exp till: Stiftelsen Trångfors Smedja (Kent Friman) Lennart Ahlström, Morängatan 7, Hallstahammar Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Bo Hedman, Sveavägen 36, Hallstahammar Nämndkansliet Löneenheten

17 Kommunstyrelsen () KS 12 Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk föreningen u p a 2014 Dnr 17/14 Kommunstyrelsen beslutar att till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk föreningen u p a från ordinarie föreningsstämma 2014 t o m ordinarie föreningsstämma 2015 till föreningens styrelse utse Ledamot Rolf Hahre (S) tillika ordförande Ersättare Richard Andersson (V) Exp till: Sporthallen i Hallstahammar ek fören, Rolf Hahre, Snevringevägen 60, Hallstahammar Richard Andersson, Bryggaregatan 17, Strömsholm Nämndkansliet Löneenheten

18 Kommunstyrelsen () KS 13 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad arbetsutskottets protokoll daterat Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-02-08 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.35 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Tommy Persson (S) Lars Jonsson (S) 1-11 Christina Aspenryd 12-21 Tony Frunk

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-02-13 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Anna Maria Romlid (V) ordf Joakim Graning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer