SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Kjell Ivemyr (S) Reijo Tarkka (V) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Ersättarna, Tommy Claesson (S), Susanne Johansson (S), Örjan Andersson (S), Berit Ulander (S), Richard Andersson (V), Anna Lundberg (FP), Daniel Enblom (KD), Göran Lindén (M), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagande, se 1. Närvarorätt Utses att justera Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Christina Aspenryd (S) och Håkan Johansson (KD) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 6 februari klockan Underskrifter Paragrafer 1-13 Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Christina Aspenryd (S) Håkan Johansson (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 1 Föredragning/besvarande av frågor inför beslut Föredragning och besvarande av frågor hålls under paragraferna: 3-4 teknisk chef Kjell Jacobsson 6-7 skolchef Lena Millberg 9 ekonomichef Kenth Erngren 8, 10 kommunchef Carin Becker-Åström

3 Kommunstyrelsen () KS 2 Information av kommunchefen Kommunchefen informerar om Hallstahammars resultat i Svensk Näringslivs undersökning gällande enkätdelen företagsklimat.

4 Kommunstyrelsen () KS 3 Reviderade riksintressen för friluftslivet i Västmanlands län - för yttrande Dnr 264/13 På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Västmanland sammanställt ett förslag till underlag till Naturvårdsverket på områden som kan vara av intresse för friluftslivet i Västmanland. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari Yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast under vecka I Västmanlands län finns nio befintliga riksintresseområden. Dessa kvarstår, men Länsstyrelsen föreslår reviderade gränser och beskrivningar för dessa områden. Dessutom förslår Länsstyrelsen att fem riksintresseområden ska tillkomma. Urvalet av nya områden har skett enligt följande kriterier: Området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda naturoch/eller kulturaktiviteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs. det har turistiskt intresse Områden som är viktiga för många människor i friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket (detta gäller främst för storstadsregionerna, i förslaget har de inkluderat närheten till Västerås tätort). Kultur- och fritidsnämnden har bl a framfört synpunkter på, då det i remissen står att underlaget bygger på kommunvis uppdelning, att materialet skall redigeras. I beskrivningen över Västerås områden står att Strömsholm är som en del av Västerås kommun. Strömsholm är endast en del av Hallstahammars kommun. Vidare lämnas synpunkter på att Strömsholms kanal är en 107 km lång farled mellan Mälaren och sjön Barken i Smedjebackens kommun och att Västerqvarn även bedriver pub- och restaurangverksamhet. Näringslivsenheten har meddelat att man inte har något att tillföra. Tekniska nämnden har bl a framfört att man inte har några synpunkter på beskrivningarna av friluftsvärden för Strömsholms kanal och Kolbäcksån samt Strömsholmsområdet utan stödjer Länsstyrelsens bedömning av området. Bygg- och miljönämnden har bl a framfört att förslagna riksintressen för Hallstahammars kommun bedöms vara väl definierade och motiverade. Strömsholms Kanal AB framför i yttrande den 17 januari 2014 sina synpunkter på förslagt. Man ser mycket positivt på att riksintresset stärks för Strömsholms kanal genom de olika revideringarna samt att natur- och kulturmiljön fredas och säkerställs så långt det är möjligt.

5 Kommunstyrelsen () Forts KS 3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över förslag till reviderade riksintressen för friluftslivet i Västmanlands lämna följande synpunkter: då det i remissen står att underlaget bygger på kommunvis uppdelning, att materialet skall redigeras.. I beskrivningen över Västerås områden står att Strömsholm är som en del av Västerås kommun. Strömsholm är endast en del av Hallstahammars kommun. att Strömsholms kanal är en 107 km farled mellan Mälaren och sjön Barken i Smedjebackens kommun att Västerqvarn även bedriver pub- och restaurangverksamhet samt att Västerqvarn också är en kulturell mötesplats/arena att under friluftsaktiviteter (U4 sid 1) bör tilläggas att även ridning, cykling och vandring bedrivs och kan utvecklas i områdena kring Strömsholm kanal.

6 Kommunstyrelsen () KS 4 Ny renhållningstaxa fr o m 1 mars 2014 Dnr 27/14 Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 27 februari Tekniska nämnden föreslår den 27 januari att fullmäktige ska anta ny renhållningstaxa fr o m den 1 mars Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 18 november 2013 att under 2013 har utgifterna för renhållningen ökat med ca 3 % totalt sett då entreprenörerna har höjt avgifterna. Den största utgiftsposten står insamlingen av hushållsavfallet för, vilken har ökat med cirka kronor jämfört med år En höjning av renhållningstaxan är därför nödvändig eftersom intäkterna inte längre täcker kostnaderna. Vid framtagandet av taxeförslag har kommunens miljöpolicy samt avfallsplanens mål legat till grund. I avfallsplanen uttrycks önskemål om att taxan i större utsträckning ska användas som styrmedel för att få fler abonnenter att engagera sig i utsorteringen av sitt bioavfall, det vill säga övergå från abonnemang osorterat till abonnemang källsortering. En markant höjning av den rörliga avgiften för abonnemang osorterat, medan abonnemang källsortering förblir densamma, torde vara ett steg i rätt riktning för att uppnå målet om 25 % utsorterad mängd bioavfall/hushåll år Enligt den föreslagna taxan skulle kostnaden för ett villahushåll med abonnemang källsortering (140 liters kärl för bioavfall, 140 liters kärl för restavfall) innebära en höjning med 31 kronor per år (inklusive moms). För ett villahushåll med abonnemang hemkompostering (140 liters kärl) blir höjningen 57 kronor per år (inklusive moms) och för ett villahushåll med abonnemang osorterat (140 liters kärl) blir höjningen 234 kronor per år (inklusive moms). För ett villahushåll med slamtömning en gång per månad skulle det innebära en kostnadsökning med 168 kronor per år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att med ändring av sitt beslut den 27 februari anta ny renhållningstaxa med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet hörande bilaga att gälla fr o m den 1 mars 2014.

7 Kommunstyrelsen () KS 5 Svar på motion av Anna Lundberg (FP) om att tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa ska utökas till 20 timmar Dnr 221/12 Anna Lundberg (FP) anför i en motion väckt i fullmäktige den 29 oktober 2012: Hallstahammar behöver fler innevånare och det är också ett mål att vi årligen ska öka antalet innevånare i vår kommun. En viktig målgrupp för inflyttning är barnfamiljer. Många kommuner slåss om denna målgrupp och konkurrensen är knivskarp. Folkpartiet vill att Hallstahammar ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer och därför föreslår vi att alla barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 20 timmars barnomsorg/vecka. Många kommuner i Sverige har idag 20 tim barnomsorg/vecka för barn till arbetslösa och föräldralediga. Västerås har det dock inte och för att bli ett attraktivt alternativ tycker vi att Hallstahammar ska satsa på just denna fråga. Visst finns det röster mot att utöka tiden i barnomsorgen. En del hävdar att det blir dyrare, att föräldraansvaret minskar och att det är svårare för personalen att organisera verksamheten i förskolan. Vi tycker dock att fördelarna överväger! 20 tim barnomsorg behöver inte bli mycket dyrare än dagens lösning där de allra flesta barn har redan plats i barnomsorgen. Föräldraansvaret finns alltid och ändras inte av 5 timmar mer i förskolan. Det ger i stället barnen en bra start i livet och en social trygghet där föräldrar och förskola samverkar. Idag får många syskon till nyfödda bebisar lämna förskolan innan lunch varje dag. Något som skapar utanförskap då barnen aldrig får leka färdigt, vara en del i gruppen eller vara med om att äta med sina kompisar. Organisatoriskt är det inte svårare att anpassa verksamheten till 20 tim/vecka. På vissa förskolor kan givetvis en personalförstärkning behövas men denna kostnad torde uppvägas av fördelen att Hallstahammar blir en attraktiv kommun för barnfamiljer där fler vill flytta till vår kommun. Folkpartiet yrkar därför på Att tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa utökas till 20 tim/vecka. Barn- och utbildningsförvaltningen redogjorde i skrivelse den 26 mars 2013 för kvalitativa och kvantitativa konsekvenser om tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa utökas till 20 tim/vecka. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 april att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse den 26 mars Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden där ett politiskt ställningstagande ska framgå i svaret.

8 Kommunstyrelsen () Forts KS 5 Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i skrivelse Vi i majoriteten S och V har inget emot att höja barnomsorgen till föräldralediga och arbetslösa från 15 till 20 timmar/vecka. När vi höjer timantalet från 15 till 20 timmar/ vecka måste vi ta i beaktande att det krävs ökad personaltäthet i förskolan, vidare bör man se över storleken på barngrupperna för de yngsta barnen. Det behövs då också en översyn av lokalbehovet för barnet, inventarier, lekmaterial och måltider. Det är alltså inte så enkelt som motionären säger det behöver inte bli dyrare än dagens lösning. Med vetskapen vi har idag om budgetläget är detta inget som kan prioriteras i dagsläget. Barn- och utbildningsnämnden har den 10 december beslutat att som sitt yttrande över motionen överlämna vad som ovan anförts av barn- och utbildningsnämndens ordförande. Mot beslutet reserverade sig Anna Lundberg (FP), Sari Svanström (C) och Rolf Norrman (M). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Sigge Synnergård (FP) yrkar bifall till motion. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan anförts av barn- och utbildningsnämnden. Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (FP), Hans Strandlund (M) och Marianne Avelin (C).

9 Kommunstyrelsen () KS 6 Promemoria om ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare för yttrande Dnr 280/13 Utbildningsdepartementet har utarbetat en promemoria med förslag till ändringar om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Hallstahammars kommun är en av de remissinstanser som bereds tillfälle att lämna yttrande över promemorian. Yttrandet ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 4 februari Föreslagen förändring innebär att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen, d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod, men huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod under minst ett läsår kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse att man stödjer förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärar-examen d.v.s. utan krav på genomförd introduktionsperiod. Barn- och utbildningsnämnden har den 21 januari beslutat att avge följande yttrande till kommunstyrelsen: Förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod stödjs. Huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod efter legitimation väcker en fråga om hur man ska se på den nyutbildade läraren eller förskolläraren som anställs första gången efter erhållen legitimation. Anses läraren eller förskolläraren vara fullvärdig behörig efter avslutad utbildning då legitimation erhållits? Självklart är alla nyanställda i behov av introduktion men i vilken grad kan förväntas att läraren eller förskolläraren förvärvat kompetens för att utföra yrket efter genomförd utbildning? Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över förslag om ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare uttal följande: Förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod stödjs. Huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod efter legitimation väcker en fråga om hur man ska se på den nyutbildade läraren

10 Kommunstyrelsen () Forts KS 6 eller förskolläraren som anställs första gången efter erhållen legitimation. Anses läraren eller förskolläraren vara fullvärdig behörig efter avslutad utbildning då legitimation erhållits? Självklart är alla nyanställda i behov av introduktion men i vilken grad kan förväntas att läraren eller förskolläraren förvärvat kompetens för att utföra yrket efter genomförd utbildning? Exp: Utbildningsdepartementet, Stockholm Barn- och utbildningsnämnden

11 Kommunstyrelsen () KS 7 Hallstahammars kommuns prislista 2014 för platskostnad inom gymnasieskola Dnr 23/14 Hallstahammars kommun har från den 1 januari 2012 tagit över verksamheten för gymnasieutbildningen från Kolbäcksådalens Gymnasieförbund. Med anledning av lågt antal sökande till gymnasieskolans utbildningar beslutade kommunfullmäktige den 26 mars bl a att gymnasieskolan som drivs i egen regi successivt ska avvecklas. Senast den 30 juni 2014 ska gymnasieskolan vara avvecklad. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 december att fr o m den 1 januari 2012 ingå samverkansavtal med Västerås kommun. Avtalet ger elever som är folkbokförda i Hallstahammars kommun rätt att tas emot som förstahandssökande till samtliga nationella program och särskilda varianter inom samverkansområdets kommunala gymnasieskolor. Avtalet omfattar från och med läsåret 2013/2014 även introduktionsprogrammen Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion och Språkintroduktion. Gällande de gymnasieprogram och inriktningar som bedrivs i egen regi har barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram förslag till platskostnad för gymnasieskolan i Hallstahammar år Av prislistan framgår priset per plats på respektive gymnasieprogram och inriktning i Hallstahammars kommun. För de program och inriktningar som Hallstahammars kommun inte bedriver i egen regi men som erbjuds genom samverkansavtal med Västerås är det Västerås stad som fastställer platskostnaden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 21 januari att fullmäktige ska fastställa platskostnaderna inom gymnasieskolan för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa platskostnad inom gymnasieskolan i Hallstahammars kommun 2014 i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga.

12 Kommunstyrelsen () KS 8 Kriskommunikationsplan för Hallstahammars kommun Dnr 1/14 Nu gällande informationsplan antogs av kommunfullmäktige den 20 juni Kommunstyrelseförvaltningen anför att planen har omarbetats och i vissa delar kompletterats. Bakgrunden till det är bl a att Hallstahammars kommuns organisation för information och kommunikation har förändrats och att nya kommunikationskanaler tillkommit. Planen innehåller mål, organisation, ledning, ansvar och roller och huvudsakliga kommunikationskanaler. Planen skall efter antagande kompletteras med bilagor i form av checklistor samt förteckning över bemanning av kriskommunikationens organisation och viktiga funktioner och myndigheter. Vid svåra olyckor och andra påfrestningar på samhället är kommunikation av allra största vikt. Allmänhet, massmedia, andra myndigheter och kommunal personal kommer att ställa stora krav på att information når ut. Kriskommunikationsplanen ska användas som stöd vid extraordinära händelser, stora olyckor eller andra kriser. Behovet av information och kommunikation varierar allt beroende på vilken händelse som inträffar. Planen kan därför komma att användas helt eller delvis beroende på händelsens omfattning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 20 juni anta kriskommunikationsplan för Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande bilaga.

13 Kommunstyrelsen () KS 9 Kommunal borgen för VafabMiljö AB Dnr 288/13 På extra bolagsstämma med VafabMiljö den 5 december 2013 beslutades att man hos kommunerna ska begära utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet för att finansiera investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal. VafabMiljö AB anför i skrivelse den 20 december 2013 bl a att man behöver en utökning av det kommunala borgensåtagandet för att klara nödvändiga investeringar framöver. Det totala borgensåtagandet för ägarkommunerna uppgår till 410,9 mkr i och med utökningen som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringarna. I kompletterande skrivelse från VafabMiljö AB, inkommen den 27 januari 2014, föreslås att delägarkommunerna även ska införa en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB. Av skrivelsen framgår vidare Majoriteten av kommunstyrelseordförandena för VafabMiljö ABs ägarkommuner diskuterade vid ett möte den 24 januari 2014 att rekommendera kommunerna att stödja införandet av borgensavgift på det belopp som kommunerna borgar för till bolaget. Ekonomichefen anför i skrivelse den 27 januari 2014 bl a att idag uppgår Hallstahammars kommuns borgensåtagande till 5,04 % av drygt 186 Mkr eller knappt 9,4 Mkr. Utöver låneborgen finns borgen för pensioner samt miljöskuld (deponier mm) om totalt 39,3 Mkr där vår andel (5,045) uppgår till knappt 2 Mkr. Vårt åtagande utifrån ovanstående beräknas öka till nästan 17 Mkr för låneskulden och till 3,7 Mkr för pensioner deponier m m. Totalt önskar Vafab- Miljö borgen om 410,9 Mkr från sina ägare. Vår nya andel av åtagandet uppgår till sammantaget kronor. VafabMiljö kommer att via Västerås stad låna upp lånebehovet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att teckna borgen för VafabMiljö ABs låneskulder upp till kronor varav vår andel, 5,04 % uppgår till högst kronor, att teckna borgen för VafabMiljö ABs övriga åtagande (pensioner, miljöskulder m m) upp till kronor varav vår andel, 5,04 % uppgår till högst kronor, samt att för borgensåtagandet erhålla en årlig borgensavgift om 0,5 % av låneskulden.

14 Kommunstyrelsen () KS 10 Revisionsrapport "Kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention" - för yttrande Dnr 281/13 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten Kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 10 december Yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast i april Rapporten har även sänts till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för kännedom. Av revisorernas skrivelse den 13 december 2013 framgår bl a att revisorerna har granskat om kommunstyrelsens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och säkerställer att barnkonventionen beaktas och tillämpas. Man konstaterar att kommunstyrelsen i sin styrning på flera sätt prioriterar barn och unga. Kommunens välfärdsbokslut är ett gott exempel på beskrivning av barn och ungas levnadsvillkor. Samtidigt påpekas att kommunstyrelsen behöver utveckla ett antal områden för att säkerställa att barnkonventionen beaktas och tillämpas. Kommunchefen bemöter i skrivelse den 9 januari 2014 de synpunkter som framförs i rapporten. Avslutningsvis anförs bl a att Hallstahammars kommuns policyn från 2001 är framtagen i en tid då mål och styrningsprocesserna i Hallstahammars kommun inte var så utvecklade som idag. Policyn stämmer därför inte in i det system som idag tillämpas. Revisorerna har rätt i sina påpekanden att det finns tydliga brister när det gäller uppföljning etc. avseende policyn. Hallstahammars kommun arbetar systematiskt inom en rad områden som har bäring på barnkonventionen och har i vissa delar numera kommit långt när det gäller barnperspektivet. Vidare kan frågor avseende barnperspektivet sägas uppgraderats, från att tidigare ha varit mer av en skolfråga, till en fråga för alla delar avkommunen. Den politiska prioriteringen på barn- och ungdomar är tydlig i målformuleringar m m. Revisorerna stödjer detta i sin rapport. Policyn och barnchecklistan bör snarast upphävas då den i allt väsentligt inte går att uppfylla. Istället behöver en ny struktur för arbetet tas fram. I det kommande målarbetet bör frågan om ambitionerna i barnkonventionen tas med. Vidare kan förslagvis mallar arbetas fram för hur barnkonventionen ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Det går att göra ett liknande upplägg som internkontrollen där samtliga nämnder återrapporterar i årsredovisningen. Revisorernas rapport kan utgöra ett bra underlag i detta fortsatta arbete. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari

15 Kommunstyrelsen () Forts KS 10 Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över revisionsrapporten uttala att vid översyn av nuvarande policy kommer revisorernas synpunkter att beaktas. Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Kommunchefen

16 Kommunstyrelsen () KS 11 Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2014 Dnr 17/14 Kommunstyrelsen beslutar att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja t o m den 31 december 2014 utse Ledamot (vice ordförandeposten) Lennart Ahlström (S) Revisor Per Hedfors (M) Ersättare Bo Hedman (S) Exp till: Stiftelsen Trångfors Smedja (Kent Friman) Lennart Ahlström, Morängatan 7, Hallstahammar Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Bo Hedman, Sveavägen 36, Hallstahammar Nämndkansliet Löneenheten

17 Kommunstyrelsen () KS 12 Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk föreningen u p a 2014 Dnr 17/14 Kommunstyrelsen beslutar att till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk föreningen u p a från ordinarie föreningsstämma 2014 t o m ordinarie föreningsstämma 2015 till föreningens styrelse utse Ledamot Rolf Hahre (S) tillika ordförande Ersättare Richard Andersson (V) Exp till: Sporthallen i Hallstahammar ek fören, Rolf Hahre, Snevringevägen 60, Hallstahammar Richard Andersson, Bryggaregatan 17, Strömsholm Nämndkansliet Löneenheten

18 Kommunstyrelsen () KS 13 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad arbetsutskottets protokoll daterat Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer