SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Kjell Ivemyr (S) Reijo Tarkka (V) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Ersättarna, Tommy Claesson (S), Susanne Johansson (S), Örjan Andersson (S), Berit Ulander (S), Richard Andersson (V), Anna Lundberg (FP), Daniel Enblom (KD), Göran Lindén (M), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagande, se 1. Närvarorätt Utses att justera Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Christina Aspenryd (S) och Håkan Johansson (KD) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 6 februari klockan Underskrifter Paragrafer 1-13 Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Christina Aspenryd (S) Håkan Johansson (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 1 Föredragning/besvarande av frågor inför beslut Föredragning och besvarande av frågor hålls under paragraferna: 3-4 teknisk chef Kjell Jacobsson 6-7 skolchef Lena Millberg 9 ekonomichef Kenth Erngren 8, 10 kommunchef Carin Becker-Åström

3 Kommunstyrelsen () KS 2 Information av kommunchefen Kommunchefen informerar om Hallstahammars resultat i Svensk Näringslivs undersökning gällande enkätdelen företagsklimat.

4 Kommunstyrelsen () KS 3 Reviderade riksintressen för friluftslivet i Västmanlands län - för yttrande Dnr 264/13 På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Västmanland sammanställt ett förslag till underlag till Naturvårdsverket på områden som kan vara av intresse för friluftslivet i Västmanland. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari Yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast under vecka I Västmanlands län finns nio befintliga riksintresseområden. Dessa kvarstår, men Länsstyrelsen föreslår reviderade gränser och beskrivningar för dessa områden. Dessutom förslår Länsstyrelsen att fem riksintresseområden ska tillkomma. Urvalet av nya områden har skett enligt följande kriterier: Området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda naturoch/eller kulturaktiviteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs. det har turistiskt intresse Områden som är viktiga för många människor i friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket (detta gäller främst för storstadsregionerna, i förslaget har de inkluderat närheten till Västerås tätort). Kultur- och fritidsnämnden har bl a framfört synpunkter på, då det i remissen står att underlaget bygger på kommunvis uppdelning, att materialet skall redigeras. I beskrivningen över Västerås områden står att Strömsholm är som en del av Västerås kommun. Strömsholm är endast en del av Hallstahammars kommun. Vidare lämnas synpunkter på att Strömsholms kanal är en 107 km lång farled mellan Mälaren och sjön Barken i Smedjebackens kommun och att Västerqvarn även bedriver pub- och restaurangverksamhet. Näringslivsenheten har meddelat att man inte har något att tillföra. Tekniska nämnden har bl a framfört att man inte har några synpunkter på beskrivningarna av friluftsvärden för Strömsholms kanal och Kolbäcksån samt Strömsholmsområdet utan stödjer Länsstyrelsens bedömning av området. Bygg- och miljönämnden har bl a framfört att förslagna riksintressen för Hallstahammars kommun bedöms vara väl definierade och motiverade. Strömsholms Kanal AB framför i yttrande den 17 januari 2014 sina synpunkter på förslagt. Man ser mycket positivt på att riksintresset stärks för Strömsholms kanal genom de olika revideringarna samt att natur- och kulturmiljön fredas och säkerställs så långt det är möjligt.

5 Kommunstyrelsen () Forts KS 3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över förslag till reviderade riksintressen för friluftslivet i Västmanlands lämna följande synpunkter: då det i remissen står att underlaget bygger på kommunvis uppdelning, att materialet skall redigeras.. I beskrivningen över Västerås områden står att Strömsholm är som en del av Västerås kommun. Strömsholm är endast en del av Hallstahammars kommun. att Strömsholms kanal är en 107 km farled mellan Mälaren och sjön Barken i Smedjebackens kommun att Västerqvarn även bedriver pub- och restaurangverksamhet samt att Västerqvarn också är en kulturell mötesplats/arena att under friluftsaktiviteter (U4 sid 1) bör tilläggas att även ridning, cykling och vandring bedrivs och kan utvecklas i områdena kring Strömsholm kanal.

6 Kommunstyrelsen () KS 4 Ny renhållningstaxa fr o m 1 mars 2014 Dnr 27/14 Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 27 februari Tekniska nämnden föreslår den 27 januari att fullmäktige ska anta ny renhållningstaxa fr o m den 1 mars Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 18 november 2013 att under 2013 har utgifterna för renhållningen ökat med ca 3 % totalt sett då entreprenörerna har höjt avgifterna. Den största utgiftsposten står insamlingen av hushållsavfallet för, vilken har ökat med cirka kronor jämfört med år En höjning av renhållningstaxan är därför nödvändig eftersom intäkterna inte längre täcker kostnaderna. Vid framtagandet av taxeförslag har kommunens miljöpolicy samt avfallsplanens mål legat till grund. I avfallsplanen uttrycks önskemål om att taxan i större utsträckning ska användas som styrmedel för att få fler abonnenter att engagera sig i utsorteringen av sitt bioavfall, det vill säga övergå från abonnemang osorterat till abonnemang källsortering. En markant höjning av den rörliga avgiften för abonnemang osorterat, medan abonnemang källsortering förblir densamma, torde vara ett steg i rätt riktning för att uppnå målet om 25 % utsorterad mängd bioavfall/hushåll år Enligt den föreslagna taxan skulle kostnaden för ett villahushåll med abonnemang källsortering (140 liters kärl för bioavfall, 140 liters kärl för restavfall) innebära en höjning med 31 kronor per år (inklusive moms). För ett villahushåll med abonnemang hemkompostering (140 liters kärl) blir höjningen 57 kronor per år (inklusive moms) och för ett villahushåll med abonnemang osorterat (140 liters kärl) blir höjningen 234 kronor per år (inklusive moms). För ett villahushåll med slamtömning en gång per månad skulle det innebära en kostnadsökning med 168 kronor per år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att med ändring av sitt beslut den 27 februari anta ny renhållningstaxa med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet hörande bilaga att gälla fr o m den 1 mars 2014.

7 Kommunstyrelsen () KS 5 Svar på motion av Anna Lundberg (FP) om att tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa ska utökas till 20 timmar Dnr 221/12 Anna Lundberg (FP) anför i en motion väckt i fullmäktige den 29 oktober 2012: Hallstahammar behöver fler innevånare och det är också ett mål att vi årligen ska öka antalet innevånare i vår kommun. En viktig målgrupp för inflyttning är barnfamiljer. Många kommuner slåss om denna målgrupp och konkurrensen är knivskarp. Folkpartiet vill att Hallstahammar ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer och därför föreslår vi att alla barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 20 timmars barnomsorg/vecka. Många kommuner i Sverige har idag 20 tim barnomsorg/vecka för barn till arbetslösa och föräldralediga. Västerås har det dock inte och för att bli ett attraktivt alternativ tycker vi att Hallstahammar ska satsa på just denna fråga. Visst finns det röster mot att utöka tiden i barnomsorgen. En del hävdar att det blir dyrare, att föräldraansvaret minskar och att det är svårare för personalen att organisera verksamheten i förskolan. Vi tycker dock att fördelarna överväger! 20 tim barnomsorg behöver inte bli mycket dyrare än dagens lösning där de allra flesta barn har redan plats i barnomsorgen. Föräldraansvaret finns alltid och ändras inte av 5 timmar mer i förskolan. Det ger i stället barnen en bra start i livet och en social trygghet där föräldrar och förskola samverkar. Idag får många syskon till nyfödda bebisar lämna förskolan innan lunch varje dag. Något som skapar utanförskap då barnen aldrig får leka färdigt, vara en del i gruppen eller vara med om att äta med sina kompisar. Organisatoriskt är det inte svårare att anpassa verksamheten till 20 tim/vecka. På vissa förskolor kan givetvis en personalförstärkning behövas men denna kostnad torde uppvägas av fördelen att Hallstahammar blir en attraktiv kommun för barnfamiljer där fler vill flytta till vår kommun. Folkpartiet yrkar därför på Att tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa utökas till 20 tim/vecka. Barn- och utbildningsförvaltningen redogjorde i skrivelse den 26 mars 2013 för kvalitativa och kvantitativa konsekvenser om tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa utökas till 20 tim/vecka. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 april att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse den 26 mars Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden där ett politiskt ställningstagande ska framgå i svaret.

8 Kommunstyrelsen () Forts KS 5 Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i skrivelse Vi i majoriteten S och V har inget emot att höja barnomsorgen till föräldralediga och arbetslösa från 15 till 20 timmar/vecka. När vi höjer timantalet från 15 till 20 timmar/ vecka måste vi ta i beaktande att det krävs ökad personaltäthet i förskolan, vidare bör man se över storleken på barngrupperna för de yngsta barnen. Det behövs då också en översyn av lokalbehovet för barnet, inventarier, lekmaterial och måltider. Det är alltså inte så enkelt som motionären säger det behöver inte bli dyrare än dagens lösning. Med vetskapen vi har idag om budgetläget är detta inget som kan prioriteras i dagsläget. Barn- och utbildningsnämnden har den 10 december beslutat att som sitt yttrande över motionen överlämna vad som ovan anförts av barn- och utbildningsnämndens ordförande. Mot beslutet reserverade sig Anna Lundberg (FP), Sari Svanström (C) och Rolf Norrman (M). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Sigge Synnergård (FP) yrkar bifall till motion. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan anförts av barn- och utbildningsnämnden. Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (FP), Hans Strandlund (M) och Marianne Avelin (C).

9 Kommunstyrelsen () KS 6 Promemoria om ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare för yttrande Dnr 280/13 Utbildningsdepartementet har utarbetat en promemoria med förslag till ändringar om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Hallstahammars kommun är en av de remissinstanser som bereds tillfälle att lämna yttrande över promemorian. Yttrandet ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 4 februari Föreslagen förändring innebär att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen, d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod, men huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod under minst ett läsår kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse att man stödjer förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärar-examen d.v.s. utan krav på genomförd introduktionsperiod. Barn- och utbildningsnämnden har den 21 januari beslutat att avge följande yttrande till kommunstyrelsen: Förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod stödjs. Huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod efter legitimation väcker en fråga om hur man ska se på den nyutbildade läraren eller förskolläraren som anställs första gången efter erhållen legitimation. Anses läraren eller förskolläraren vara fullvärdig behörig efter avslutad utbildning då legitimation erhållits? Självklart är alla nyanställda i behov av introduktion men i vilken grad kan förväntas att läraren eller förskolläraren förvärvat kompetens för att utföra yrket efter genomförd utbildning? Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över förslag om ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare uttal följande: Förslaget till att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- förskollärarexamen d v s utan krav på genomförd introduktionsperiod stödjs. Huvudmannens skyldighet att genomföra en introduktionsperiod efter legitimation väcker en fråga om hur man ska se på den nyutbildade läraren

10 Kommunstyrelsen () Forts KS 6 eller förskolläraren som anställs första gången efter erhållen legitimation. Anses läraren eller förskolläraren vara fullvärdig behörig efter avslutad utbildning då legitimation erhållits? Självklart är alla nyanställda i behov av introduktion men i vilken grad kan förväntas att läraren eller förskolläraren förvärvat kompetens för att utföra yrket efter genomförd utbildning? Exp: Utbildningsdepartementet, Stockholm Barn- och utbildningsnämnden

11 Kommunstyrelsen () KS 7 Hallstahammars kommuns prislista 2014 för platskostnad inom gymnasieskola Dnr 23/14 Hallstahammars kommun har från den 1 januari 2012 tagit över verksamheten för gymnasieutbildningen från Kolbäcksådalens Gymnasieförbund. Med anledning av lågt antal sökande till gymnasieskolans utbildningar beslutade kommunfullmäktige den 26 mars bl a att gymnasieskolan som drivs i egen regi successivt ska avvecklas. Senast den 30 juni 2014 ska gymnasieskolan vara avvecklad. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 december att fr o m den 1 januari 2012 ingå samverkansavtal med Västerås kommun. Avtalet ger elever som är folkbokförda i Hallstahammars kommun rätt att tas emot som förstahandssökande till samtliga nationella program och särskilda varianter inom samverkansområdets kommunala gymnasieskolor. Avtalet omfattar från och med läsåret 2013/2014 även introduktionsprogrammen Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion och Språkintroduktion. Gällande de gymnasieprogram och inriktningar som bedrivs i egen regi har barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram förslag till platskostnad för gymnasieskolan i Hallstahammar år Av prislistan framgår priset per plats på respektive gymnasieprogram och inriktning i Hallstahammars kommun. För de program och inriktningar som Hallstahammars kommun inte bedriver i egen regi men som erbjuds genom samverkansavtal med Västerås är det Västerås stad som fastställer platskostnaden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 21 januari att fullmäktige ska fastställa platskostnaderna inom gymnasieskolan för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa platskostnad inom gymnasieskolan i Hallstahammars kommun 2014 i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga.

12 Kommunstyrelsen () KS 8 Kriskommunikationsplan för Hallstahammars kommun Dnr 1/14 Nu gällande informationsplan antogs av kommunfullmäktige den 20 juni Kommunstyrelseförvaltningen anför att planen har omarbetats och i vissa delar kompletterats. Bakgrunden till det är bl a att Hallstahammars kommuns organisation för information och kommunikation har förändrats och att nya kommunikationskanaler tillkommit. Planen innehåller mål, organisation, ledning, ansvar och roller och huvudsakliga kommunikationskanaler. Planen skall efter antagande kompletteras med bilagor i form av checklistor samt förteckning över bemanning av kriskommunikationens organisation och viktiga funktioner och myndigheter. Vid svåra olyckor och andra påfrestningar på samhället är kommunikation av allra största vikt. Allmänhet, massmedia, andra myndigheter och kommunal personal kommer att ställa stora krav på att information når ut. Kriskommunikationsplanen ska användas som stöd vid extraordinära händelser, stora olyckor eller andra kriser. Behovet av information och kommunikation varierar allt beroende på vilken händelse som inträffar. Planen kan därför komma att användas helt eller delvis beroende på händelsens omfattning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 20 juni anta kriskommunikationsplan för Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande bilaga.

13 Kommunstyrelsen () KS 9 Kommunal borgen för VafabMiljö AB Dnr 288/13 På extra bolagsstämma med VafabMiljö den 5 december 2013 beslutades att man hos kommunerna ska begära utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet för att finansiera investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal. VafabMiljö AB anför i skrivelse den 20 december 2013 bl a att man behöver en utökning av det kommunala borgensåtagandet för att klara nödvändiga investeringar framöver. Det totala borgensåtagandet för ägarkommunerna uppgår till 410,9 mkr i och med utökningen som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringarna. I kompletterande skrivelse från VafabMiljö AB, inkommen den 27 januari 2014, föreslås att delägarkommunerna även ska införa en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande gentemot VafabMiljö AB. Av skrivelsen framgår vidare Majoriteten av kommunstyrelseordförandena för VafabMiljö ABs ägarkommuner diskuterade vid ett möte den 24 januari 2014 att rekommendera kommunerna att stödja införandet av borgensavgift på det belopp som kommunerna borgar för till bolaget. Ekonomichefen anför i skrivelse den 27 januari 2014 bl a att idag uppgår Hallstahammars kommuns borgensåtagande till 5,04 % av drygt 186 Mkr eller knappt 9,4 Mkr. Utöver låneborgen finns borgen för pensioner samt miljöskuld (deponier mm) om totalt 39,3 Mkr där vår andel (5,045) uppgår till knappt 2 Mkr. Vårt åtagande utifrån ovanstående beräknas öka till nästan 17 Mkr för låneskulden och till 3,7 Mkr för pensioner deponier m m. Totalt önskar Vafab- Miljö borgen om 410,9 Mkr från sina ägare. Vår nya andel av åtagandet uppgår till sammantaget kronor. VafabMiljö kommer att via Västerås stad låna upp lånebehovet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att teckna borgen för VafabMiljö ABs låneskulder upp till kronor varav vår andel, 5,04 % uppgår till högst kronor, att teckna borgen för VafabMiljö ABs övriga åtagande (pensioner, miljöskulder m m) upp till kronor varav vår andel, 5,04 % uppgår till högst kronor, samt att för borgensåtagandet erhålla en årlig borgensavgift om 0,5 % av låneskulden.

14 Kommunstyrelsen () KS 10 Revisionsrapport "Kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention" - för yttrande Dnr 281/13 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten Kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 10 december Yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast i april Rapporten har även sänts till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för kännedom. Av revisorernas skrivelse den 13 december 2013 framgår bl a att revisorerna har granskat om kommunstyrelsens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och säkerställer att barnkonventionen beaktas och tillämpas. Man konstaterar att kommunstyrelsen i sin styrning på flera sätt prioriterar barn och unga. Kommunens välfärdsbokslut är ett gott exempel på beskrivning av barn och ungas levnadsvillkor. Samtidigt påpekas att kommunstyrelsen behöver utveckla ett antal områden för att säkerställa att barnkonventionen beaktas och tillämpas. Kommunchefen bemöter i skrivelse den 9 januari 2014 de synpunkter som framförs i rapporten. Avslutningsvis anförs bl a att Hallstahammars kommuns policyn från 2001 är framtagen i en tid då mål och styrningsprocesserna i Hallstahammars kommun inte var så utvecklade som idag. Policyn stämmer därför inte in i det system som idag tillämpas. Revisorerna har rätt i sina påpekanden att det finns tydliga brister när det gäller uppföljning etc. avseende policyn. Hallstahammars kommun arbetar systematiskt inom en rad områden som har bäring på barnkonventionen och har i vissa delar numera kommit långt när det gäller barnperspektivet. Vidare kan frågor avseende barnperspektivet sägas uppgraderats, från att tidigare ha varit mer av en skolfråga, till en fråga för alla delar avkommunen. Den politiska prioriteringen på barn- och ungdomar är tydlig i målformuleringar m m. Revisorerna stödjer detta i sin rapport. Policyn och barnchecklistan bör snarast upphävas då den i allt väsentligt inte går att uppfylla. Istället behöver en ny struktur för arbetet tas fram. I det kommande målarbetet bör frågan om ambitionerna i barnkonventionen tas med. Vidare kan förslagvis mallar arbetas fram för hur barnkonventionen ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Det går att göra ett liknande upplägg som internkontrollen där samtliga nämnder återrapporterar i årsredovisningen. Revisorernas rapport kan utgöra ett bra underlag i detta fortsatta arbete. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari

15 Kommunstyrelsen () Forts KS 10 Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande över revisionsrapporten uttala att vid översyn av nuvarande policy kommer revisorernas synpunkter att beaktas. Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Kommunchefen

16 Kommunstyrelsen () KS 11 Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2014 Dnr 17/14 Kommunstyrelsen beslutar att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja t o m den 31 december 2014 utse Ledamot (vice ordförandeposten) Lennart Ahlström (S) Revisor Per Hedfors (M) Ersättare Bo Hedman (S) Exp till: Stiftelsen Trångfors Smedja (Kent Friman) Lennart Ahlström, Morängatan 7, Hallstahammar Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Bo Hedman, Sveavägen 36, Hallstahammar Nämndkansliet Löneenheten

17 Kommunstyrelsen () KS 12 Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk föreningen u p a 2014 Dnr 17/14 Kommunstyrelsen beslutar att till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk föreningen u p a från ordinarie föreningsstämma 2014 t o m ordinarie föreningsstämma 2015 till föreningens styrelse utse Ledamot Rolf Hahre (S) tillika ordförande Ersättare Richard Andersson (V) Exp till: Sporthallen i Hallstahammar ek fören, Rolf Hahre, Snevringevägen 60, Hallstahammar Richard Andersson, Bryggaregatan 17, Strömsholm Nämndkansliet Löneenheten

18 Kommunstyrelsen () KS 13 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad arbetsutskottets protokoll daterat Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet Rex, klockan 14.15 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-29 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-26 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 16.15. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-27 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.00 Beslutande Catarina Pettersson, (S), ordf Kjell Ivemyr (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-25 1 ( ) Plats och tid Ishallen, Hallstahammar, klockan 14.15 16.15. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande Lennart Ahlström (S) Tommy Claesson (S) 49-54 Vivi Rönnberg

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 1 (13) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.30-12.35 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S) Harriet Berggren (S) Ingvor Regnemer (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-25 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 16.25. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-02-08 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.35 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Tommy Persson (S) Lars Jonsson (S) 1-11 Christina Aspenryd 12-21 Tony Frunk

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-04-10 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 53 Joakim

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer