Svar till Testa dig i faktaboken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till Testa dig i faktaboken"

Transkript

1 Svar till Testa dig i faktaboken Sid Forklara ordet a) ekologi b) ekosystem c) population d) djursamhalle a) Ekologi handlar om hur levande varelser påverkar varandra och samband mellan levande varelser och miljön. b) Begränsade områden inom vilka biologer oft a studerar samspelet mellan levande varelser och hur de påverkas av miljön. c) Alla inom en art som fi nns i ett ekosystem, t.ex. utgör alla vildsvin i en skog en vildsvinspopulation. d) Alla djurpopulationer inom ett ekosystem är tillsammans ett djursamhälle Varfor kan inte en naringskedja borja med djur? En näringskedja måste börja med producenter, dvs. med organismer som kan tillverka energirik näring. Växter är producenter. De använder solen som energikälla när de tillverkar druvsocker genom sin fotosyntes. Djur kan inte tillverka energirik näring. Därför måste de komma eft er växterna i näringskedjorna Utga fran naringsvaven pa denna sida och skriv fem olika naringskedjor fran tradgarden. fj ärilsbuske - fl uga - geting - fl ugsnappare - sparvhök fj ärilsbuske - fl uga - korsspindel - fl ugsnappare - sparvhök fj ärilsbuske geting fl ugsnappare sparvhök plommon plommonbladlus nyckelpiga fl ugsnappare sparvhök plommon plommonbladlus korsspindel fl ugsnappar sparvhök etc Varfor brukar det fi nnas fl er vaxtatare an rovdjur i ett ekosystem? Växtätarna lever av den energirika näring som skapas av växterna och rovdjuren får sin näring från växtätarna. Eft ersom växtätarna förbrukar den mesta näringen som fi nns i växterna de äter, blir det mindre näring över till rovdjuren. I ett ekosystem fi nns det med andra ord mindre mat till rovdjuren än till växtätarna. Sid Vaxter tar upp narsalter fran marken. Hur kan detta paga ar eft er ar utan att narsalterna tar slut? Närsalter frigörs igen ur döda växter och djur av nedbrytare Vaxter tar upp koldioxid fran luft en i samband med fotosyntesen. Pa vilka satt far luft en tillbaka koldioxid?

2 Vid förbränning av t.ex. trä och olja bildas koldioxid. Även i samband med växternas och djurens cellandning bildas det koldioxid. Cellandningen är en typ av förbränning Hur bildas fossila branslen? I t.ex. syrefattiga våtmarker och på kalla havsbottnar kan döda växter och djur lagras utan att brytas ner fullständigt av nedbrytare. Med tiden kan resterna från växterna och djuren pressas ihop och omvandlas till fossila bränslen. Detta kan ta mycket lång tid, ibland miljontals år. 30 Ekologi och miljö Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB Hur bildas moln? När luft kyls ner kondenserar vattenångan i luft en och bildar små droppar. Det är dessa vattendroppar som bildar moln Var fi nns det mesta av jordens sotvatten? Det är bundet i isarna på och runt Nord- och Sydpolen. Sid Vilka tva bergarter ar vanligast i Sverige? Granit och gnejs Hur bildas kalksten? Det bildas av kalkrika skal och skelett från snäckor, musslor, kräft djur och andra djur. När dessa dör samlas skalen och skeletten på havsbottnar. Eft er mycket lång tid kan det ha samlats så mycket kalkmaterial att det som ligger underst pressas ihop till kalksten Vad ar moran? Det är en jordart som är en blandning av både stora och små delar av söndersmulat berg. Morän bildades under istiden då inlandsisen gled över landskapet och skrapade berggrunden Hur kan lerjord bildas? Lerjord består av de minsta kornen som kan fi nnas i en jordart. Rinnande vatten tar lätt med sig sådana små korn från t.ex. morän. Där vattnet rinner ut i en sjö eller i havet kan lerkornen sjunka till bottnen och bilda lerjord Namn nagon skillnad mellan norra och sodra barrskogsomradet. Ek förekommer naturligt i södra barrskogsområdet men inte i norra. Andra ädla lövträd (alm, ask, lind och lönn) är också vanligast i södra barrskogsområdet Ge exempel pa adla lovtrad. Ek, alm, ask, lind och lönn

3 Sid Ge exempel pa vaxter som tillhor skogens a) faltskikt b) bottenskikt a) Stensöta, gräs, vitsippa och blåbär. b) Mossor. I bottenskiktet fi nns även lavar och svampar, men de är inga växter Vad ar forna? Det är lagret av höstlöv och andra delar av växter och döda djur som ligger på marken Hur bildas en jordman? Genom att nedbrutna delar av döda växter och djur i marken blandas med partiklar från den underliggande jordarten Varfor ar marken oft a mer naringsrik i en lovskog an i en barrskog? Eft ersom barren skapar en sur miljö som varken maskar eller bakterier trivs i, sker nedbrytningen långsamt av främst svampar. Det gör att närsalter som fi nns i döda växter och djur ligger bundna under lång tid i barrskogens mark. I en lövskog frigörs de snabbare och kan tas upp av växter. Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB. Ekologi och miljö Beskriv hur faltskiktet i en lovskog andras fran var till sommar. På våren innan löven på lövskogens träd slagit ut, kommer det ner solljus till marken. Då kan ljuskrävande vårväxter som vitsippa, blåsippa och vårlök växa upp och bilda frön. När trädens löv har slagit ut blir det mörkare på marken. Då ersätts vårväxterna av ormbunkar och andra sommarväxter som är specialister på att använda svagt ljus. Dessa har breda, mörka blad Vad ar en urskog? Det är en skog som människan inte har påverkat med skogsbruk. Sid Ge exempel pa en vaxt som tillhor sjostranden som har a) bladen over vattenytan b) fl ytande blad c) bladen under vattenytan a) Kaveldun, svärdslilja och vass. b) Näckros. c) Ålnate och braxengräs Varfor lever vaxtplankton nara vattenytan? De behöver solljus till sin fotosyntes Vad innebar det att ph ar mindre an 7?

4 En lösning med ph mindre än 7 är sur Ge exempel pa ett basiskt amne. Kalk Varfor brukar naringsfattiga sjoar ha a) lagt ph b) stort siktdjup a) Eft ersom de oft a omges av barrskog och fi nns i urbergsområden. Barrskog medverkar till att vattnet som rinner till sjöarna får lågt ph. Dessutom saknar marken kalk som kan höja ph-värdet. b) Näringsfattiga sjöar har lite plankton och därför är inte vattnet grumligt Vilken typ av landskap brukar fi nnas runt en naringsrik sjo? Lövskog eller åkermark. Sid Varifran kommer amnen som forsurar miljon? De bildas när vi förbränner olja och kol som innehåller svavel. De bildas också i samband med förbränningen i t.ex. bensindrivna bilar Ge exempel pa djur som ar kansliga mot forsurning. Dagsländans larver, mört, laxfi skar, snäckor och kräft or Varfor ar oft ast vattnet klart i en forsurad sjo? Sjöns plankton har dött ut. 32 Ekologi och miljö Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB Ge exempel pa kannetecken som visar att en sjo ar utsatt for overgodning. Vissa sjöar håller på att växa igen med vass och andra strandväxter. Sjövattnet kan dessutom bli alldeles grönt av onormalt mycket växtplankton och blågröna bakterier Forklara hur overgodning kan orsaka syrebrist pa botten av en sjo. Övergödning ökar växtligheten i sjön. Därför smalas det med tiden alltmer döda alger och strandväxter på bottnen. Det gynnar bakterier och andra bottenlevande nedbrytare. Dessa förökar sig och förbrukar alltmer syre. Sid Varifran kommer havets salt? Vatten löser salt från marken på land och transporterar det till havet via bäckar och fl oder. Saltet kommer också från vulkaner på havets botten Varfor fi nns det inte storalger pa djupa havsbottnar? Storalger är växter och behöver ljus till sin fotosyntes. Därför kan de inte leva på djupa havsbottnar där det är mörkt.

5 10.45 Vad menas med att vatten ar brackt? Det är när vatten har en salthalt mellan 0,05 % och 3 % Varfor ar vattnet i Ostersjon brackt? Det är många vattendrag som rinner ut i Östersjön och fyller på med stora mängder sötvatten. Samtidigt är Östersjöns förbindelse med Atlantens salta vatten begränsad till de trånga sunden mellan Danmark och Sverige. Det är alltså svårt för saltvatten att komma in i Östersjön Varfor har Ostersjon farre arter av djur och vaxter an t.ex. den svenska vastkusten? De fl esta av Östersjöns arter har invandrat från Atlanten. Av arterna som fi nns i Atlanten är det endast få som klarar att leva i bräckt vatten Vilka hot fi nns mot torsken i Ostersjon? Intensivt fi ske samt övergödning som leder till syrebrist och till slut förgift ning Varfor slapper oljetankers ibland ut olja fast de inte gatt sonder? Ibland töms olja ut i samband med att båtarnas oljetankar rengörs till havs Varfor ar det farligt for faglar att fa olja pa sig? Fjädrarna klibbar ihop av oljan och därmed förlorar fåglarna sitt skydd mot kyla. Sid Vad ar DDT? Det är ett bekämpningsmedel mot malariamyggor och andra insekter. Idag är DDT förbjudet i bl.a. Sverige eft ersom det även påverkar andra djur och människor Var i ditt hem kan det fi nnas kvicksilver? Kvicksilver fi nns i vissa mindre batterier. Dessutom fi nns det kvicksilver i lysrör och lågenergilampor. Amalgamfyllningar i tänder innehåller också kvicksilver. Det brukar även gamla febertermometrar göra Vad kravs for att t.ex. ett apple ska fa bli KRAV-markt? Äpplet ska först och främst vara odlat utan gift iga bekämpningsmedel. Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB. Ekologi och miljö Vad menas med att koldioxid ar en vaxthusgas? Det är en gas som släpper genom solljus men håller kvar värme precis som glaset i ett växthus Vad kan du bidra med for att minska utslappen av koldioxid? Genom att spara energi minskas också utsläppen av koldioxid. Du kan t.ex. vara noggrann med att släcka lampor eft er dig, cykla istället för att bli skjutsad och använda lågenergilampor istället för vanliga glödlampor. Du kan också sträva eft er att köpa mat och andra varor som inte har transporterats onödigt långt.

6 Läs mer Sid Forklara begreppet ekologisk nisch. Det är den del av ett ekosystem som en art har specialiserat sig på och nyttjar för att undvika konkurrens Hur kan olika arter av bladloss undvika att konkurrera med varandra om maten? De har olika nischer genom att de lever på och av olika arter av växter. Därför konkurrerar de inte med varandra om maten Varfor behover inte antalet grodor i ett ekosystem oka trots att grodor lagger tusentals agg? De fl esta av grodornas ägg kommer aldrig att bli färdiga grodor. Det beror på att äggen ligger oskyddade och blir lätt uppätna av andra djur eller torkar ut. Även grodyngel äts av många andra djur Varfor fi nns det inte lika mycket mat till rovdjur som till vaxtatare i ett ekosystem? Rovdjuren får sin näring från växtätarna som i sin tur får sin näring från växterna. Eft ersom växtätarna förbrukar den mesta näringen som fi nns i växterna de äter, blir det mindre näring över till rovdjuren. I ett ekosystem fi nns det med andra ord mindre mat till rovdjuren än till växtätarna. Sid Varfor kan vaxterna fa brist pa narsalter om marken blir forsurad? Att marken blir försurad innebär att vattnet i marken får lågt ph. När detta vatten sipprar genom marken tvättar det bort närsalter från jorden Varfor ar oft ast inte lovtrad lika kansliga for forsurning som barrtrad? Lövträden fäller sina blad på hösten och tar inte emot så mycket luft föroreningar under vinterhalvåret. Barrträden är däremot vintergröna och utsatta för luft föroreningar under hela året Hur kan forsurning leda till okade angrepp av svampar pa trad? Försurning gör att träden får brist på närsalter. Det gör träden försvagade och mer mottagliga för angrepp Varfor fi nns det oft a mycket vaxtplankton i en sjo pa varen? På våren har ytvattnet och bottenvattnet ungefär samma temperatur. Då kan vindar lätt röra om i vattnet. Det innebär att det transporteras upp mycket närsalter från bottnen till

7 ytan där planktonalgerna lever. Dessutom får algerna mer ljus och värme på våren än på vintern. 34

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens Naturkunskap 1b c a p e n s i s Lars Theng Ingrid Martens Naturkunsk ap - 1b för gymnasieskolan Lars Theng Ingrid Martens Capensis förlag AB Förord 3 Capensis förlag AB Falköping www.capensis.se e-postadress:

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?...

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?... Swedish education material package- Ett nationellt utbildningspaket som består av fem kompendier och fyra power-point-presentationer. Kompendierna är sammanfogade i detta dokument medan PPT-presentationerna

Läs mer

Var i världen finns våra skogar?

Var i världen finns våra skogar? Var i världen finns våra skogar? På många håll i världen finns det skogar. Skogarna blir höga och täta på platser med bra jord. Skogen vill ha lagom mycket regn och varmt klimat. Vid ekvatorn regnar det

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Några vanliga växter och djur i Östersjön

Några vanliga växter och djur i Östersjön Några vanliga växter och djur i Östersjön 1 Naturväktarna - Några vanliga växter och djur i Östersjön Vilka olika musslor hittar ni? Hur mycket har blåstången vuxit i år? Ser ni spår av olja? Luktar vattnet

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS ME D D E L A N D E 16 1998 DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER Jönköping 1998 Författare

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Anders Omstedt, Moa Edman & Jon Havenhand, Göteborgs universitet Hur klimatförändringarna som orsakas av ökade utsläpp av växthusgaser kommer att påverka våra

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Ulla Skovsbøl Vi delar ett hav

Ulla Skovsbøl Vi delar ett hav Ulla Skovsbøl Vi delar ett hav Illustrationer Eva Wulff Det Økologiske Råd och Frugtformidlingen VI DELAR ETT HAV - Östersjövänlig mat Publicerad av: The Ecological Council och Frugtformidlingen Text:

Läs mer

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Ekologiska FotavtrycK Vår påverkan på planeten tillsammans kan vi förändra! Vi gör det varje gång vi handlar mat och kläder. Vi gör det varje gång vi reser, värmer våra bostäder eller

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten.

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. 1 Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. Levande Skogsvatten är ett projekt som ska: - öka kännedomen om skogsvattnens biologiska

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer