CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram 2007 2013"

Transkript

1 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Regionalt mål för konkurrenskraft och sysselsättning Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram Vi beklagar att denna svenskspråkiga översättning tillsvidare saknar det tabeller som finns i den finskspråkiga versionen. Därför rekommenderar vi att kontrollera tabellerna i den finskspråkiga versionen. Denna översättning kommer att ersättas snarast med en komplett version inklusive tabeller.

2 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 REGIONALT MÅL FÖR KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING SÖDRA FINLANDS ERUF-ÅTGÄRDSPROGRAM Programdokumentet har godkänts genom kommissionens beslut

3 Arbets- och näringsministeriet bildades genom lagen om ändring av 1 i lagen om statsrådet (970/2007) och inledde sin verksamhet Uppgifterna för handels- och industriministeriet, arbetsministeriet (med undantag för invandrings- och integrationsärenden) samt inrikesministeriets utvecklingsavdelning för regioner och förvaltning (med undantag för region- och lokalförvaltningsenheten) överfördes till det nya ministeriet. Detta programdokument har efter kommissionens beslut om godkännande kompletterats med ministeriernas namnändringar till följd av reformen av ministerierna, men tillägg har inte gjorts i t.ex. det avsnitt som gäller beredningen av programmet. ISBN Edita Prima Oy, Helsingfors 2008

4 INNEHÅLL 1. INLEDNING Rättsgrund för programmet samt beskrivning av programmets struktur och beredningsprocess Centrala resultat av förhandsbedömningen Miljöutredning och bedömning av projektens miljökonsekvenser SITUATION OCH UTVECKLINGSUTSIKTER FÖR SÖDRA FINLAND Södra Finlands funktionella struktur, särskilda drag, befolkningsutveckling och flyttningsrörelse Ekonomisk utveckling Näringsstruktur Arbetskraft och sysselsättningsutveckling Kompetens Entreprenörskap och företagsverksamhet Trafik och datakommunikation Natur- och kulturmiljön De mest utsatta områdena i Södra Finlands ERUF-program Södra Karelen Östra Nyland Kymmenedalen Päijänne-Tavastland Egentliga Tavastland Egentliga Finland Nyland Stora städer Huvudstadsregionen Åboregionen Erfarenheter från strukturfondperioden Utnyttjande av resultaten av utvärderingen av strukturfondsperioden under perioden UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR SÖDRA FINLAND Strategins utgångspunkter Allmänna principer som styr verksamheten Hållbar utveckling Förverkligande av jämlikhet och icke-diskriminering Nätverkande och partnerskap Andra viktiga insatsområden med tanke på strategin SWOT-analys för Södra Finland Finansiering av olika program i anslutning till utvecklingen av Södra Finland åren Kopplingarna mellan Finlands strukturfondsstrategi och ERUF-programmet Val av insatsområden som stöder strategin för Södra Finlands program för konkurrenskraft och sysselsättning Insatsområde 1. Internationell konkurrenskraft Insatsområde 2. Specialiserad kompetens Insatsområde 3. Starka nätverk och centra Insatsområde 4. En effektiv och konkurrenskraftig samhällsstruktur Huvudmål för programmet 44

5 4. INSATSOMRÅDEN I SÖDRA FINLANDS ERUF-PROGRAM Utgångspunkter Främjande av företagsverksamhet (PO 1) Främjande av innovationsverksamheten och nätverkandet samt stärkande av kompetensstrukturerna (PO 2) Förbättrande av områdenas tillgänglighet och av verksamhetsmiljöerna (PO 3) Utveckling av stora stadsregioner (PO 4) Storregioner Tematisk fokusering av åtgärderna (PO 5) Tekniskt stöd (TL 6) Anpassning av EU-program till varandra FINANSIERINGSPLAN Utnyttjande av fondernas flexibilitet och kompletterbarhet UPPFÖLJNING AV EFFEKTIVITETEN OCH RESULTATEN Effektivitetsindikatorer och mätning av resultat SEA-direktivets uppföljningsindikatorer Samordning av gemenskapens sammanhållningspolitik och Lissabons nationella åtgärdsprogram 7. SYSTEM FÖR FÖRVALTNING OCH VERKSTÄLLANDE AV PROGRAMMET Information om programmen 85 BILAGOR 87 BILAGA 1. BEHANDLING AV SÖDRA FINLANDS ERUF-PROGRAM 87 BILAGA 2. EU-ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING 89 BILAGA 3. MILJÖRAPPORT 90 BILAGOR TILL MILJÖRAPPORTEN 95 BILAGA 4. STATSRÅDETS FÖRORDNING OM SKÄRGÅRDSKOMMUNER 99 BILAGA 5. HALKE-BESLUTET 100 BILAGA 6. ALLMÄN FÖRORDNING 1083/ BILAGA 7. SÖDRA FINLANDS KOMPETENSKONCENTRATIONER 113 BILAGA 8. DEFINITIONER AV ERUF-PROGRAMMENS INDIKATORER 114

6 1. INLEDNING 1.1 Rättsgrund för programmet samt beskrivning av programmets struktur och beredningsprocess Enligt Europeiska rådets förslag gällande strukturfonderna för perioden skulle hela Finland omfattas av målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Där presenterades även stödet för Finlands strukturfonder för perioden , som enligt priserna år 2006 totalt uppgick till miljoner euro. Enligt det nationella beslutet (Halke ) är Södra Finlands totala andel av dessa medel cirka 138 miljoner euro. Bestämmelser om beredningen och verkställandet av användningen av strukturfonder finns i Europeiska unionens allmänna förordning om strukturfonder (EG Nr 1083/2006) och i förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden (EG Nr 1080/2006). I den allmänna förordningen fastställs de allmänna bestämmelserna gällande strukturfondernas verksamhet, verksamhetens innehåll, medelutdelning och förvaltningsförfaranden. I förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden fastställs fondens uppgifter enligt förverkligandet av konvergensmålet samt målet för konkurrenskraften och sysselsättningen, stödberättigande utgiftskategorier och särskilda bestämmelser om bl.a. behandlingen av de mest perifera områdena och innehållet i åtgärdsprogrammen. I Lissabonstrategin, som reformerats enligt Europeiska rådets slutsatser och de förenade riktlinjerna, framhävs medlemsstaternas åtgärder för att främja tillväxten och sysselsättningen inom hela EU. För att förbinda strukturfondsverksamheten till genomförandet av Lissabonstrategin och för att förbättra det strategiska greppet hos gemenskapens sammanhållningspolitik har strukturfondernas programmeringsprocess tre steg under programperioden Stegen är (1) Sammanhållningspolitikens strategiska riktlinjer, (2) Nationell strategisk referensram (senare Finlands nationella strukturpolitiska strategi) och (3) åtgärdsprogram. Principen är att riktlinjerna för sammanhållningspolitiken definierar de viktigaste insatsområdena för den följande programperioden som beaktas i beredningsarbetet i varje land och som består av uppgörandet av de nationella strategiska riktlinjerna och åtgärdsprogrammen. Europeiska unionens region- och strukturpolitiska mål för åren har presenterats i kommissionens meddelande En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning: Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden Genom gemenskapens sammanhållningspolitik främjas målen för Lissabon- och Göteborgsstrategin. Sammanhållningspolitikens strategiska riktlinjer fastställs av de primära målen för allokeringen av medlen i EU:s strukturfondsprogram Syftet med dessa mål är att: (1) göra medlemsstaterna, regionerna och städerna allt mer attraktiva, (2) främja innovationer, företagande och en kunskapsbaserad ekonomi samt (3) skapa nya och bättre arbetsplatser. I Finlands nationella strukturfondsstrategi har man i sin tur fastställt de för Finland centrala strategiska riktlinjerna för den följande strukturfondsperioden och styrt uppgörandet av åtgärdsprogrammen. Vid uppgörandet och genomförandet av åtgärdsprogrammen har man även beaktat Lissabonstrategin och det därmed anknutna nationella reformprogrammet. För att genomföra den nationella strukturpolitiska strategin har man för programperioden för Fastlandsfinland gjort upp fyra ERUF-delfinansierade åtgärdsprogram enligt storregion.

7 Dessa utgörs av målprogrammen för den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen i Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Uppgörandet och genomförandet av programmen styrs av den allmänna förordningen gällande strukturfonder (EG Nr 1083/2006), ERUF-förordningen (EG Nr 1080/2006) och kommissionens förordning om verkställandet av strukturfonder (EG Nr 1828/2006). I verkställandet beaktas dessutom andra principer som styr verkställandet av strukturfonderna, som t.ex. konkurrensutsättning och statsstöd. På det nationella planet styrs verksamheten för Europeiska unionens strukturfonder av lagen om strukturfonder där man i synnerhet fastställer verkställandet och förvaltningen av programmen. Enligt regionutvecklingslagen utgörs grunden för det regionala utvecklings- och programarbetet av den långsiktiga strategiska landskapsöversikten och landskapsprogrammet som preciserar planen och som är ett kortsiktigare åtgärdsprogram. I egenskap av regionutvecklingsmyndighet svarar landskapets landskapsförbund för samordnandet av programarbetet och för dess förenlighet med strukturfondsåtgärderna i landskapet. Åtgärdsprogrammet för Södra Finlands regionala mål för konkurrenskraft och sysselsättning omfattar Egentliga Finlands, Tavastlands, Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens, Östra Nylands, Nylands och Södra Karelens landskap. Beredningen av programmet inleddes redan med ett brev från IM, där instruktioner för uppgörandet av landskapsprogrammen för perioden meddelades. I brevet ombads landskapsförbunden att före slutet av 2005 bedöma resultaten av den pågående programperioden (både EU-programmen och de nationella åtgärderna samt de med regionutvecklingslagen förenliga specialprogrammen). Därtill ombads förbunden göra en SWOTanalys utifrån förändringarna i verksamhetsmiljön samt fastställa preliminära mål och insatsområden för landskapsprogrammen utifrån bedömningarna och landskapsöversikten. Inrikesministeriet meddelade närmare anvisningar om uppgörandet av ERUF-åtgärdsprogrammen i ett brev till landskapsförbunden Landskapsförbunden som fungerar som regionutvecklingsmyndighet hade i uppgift att bereda programmen i samarbete med andra regionala aktörer. I Södra Finland gavs beredningsansvaret för ERUF-programmet till landskapsförbundens samarbetsorganisation, Alliansen för landskapen i södra Finland, som genomförde det i samarbete med Päijänne-Tavastlands förbund. (Bilaga 1.) Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SMB-lagen) tillämpades på det regionala ERUFåtgärdsprogrammet genom att utnyttja landskapsprogrammens SMB-förfarande. Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram för åren har uppgjorts utifrån beredningsarbetet för landskapsprogrammen samt utifrån de visioner och utredningar som Alliansen för landskapen i södra Finland låtit göra upp. I utvecklingen av landskapen fungerar åtgärdsprogrammet som ett samordnande ramprogram genom vilket målen för Europeiska unionens sammanhållningsstrategi och Lissabonstrategin för konkurrenskraft och sysselsättning anpassas till Finlands nationella mål och målen för landskapen i verksamhetsområdet. Utgångspunkten för detta åtgärdsprogram har varit att bilda en enhetlig uppfattning om problemen, utvecklingsbehoven och insatsområdena för utvecklingsåtgärderna i Södra Finlands programområde. En enhetlig uppfattning behövs bl.a. i genomförandet av projekt mellan landskapen, vilket EU-kommissionen särskilt har betonat. Syftet med utvecklingsstrategin är delvis att främja utvecklingen av Södra Finland till en enhetlig och attraktiv helhet utifrån landskapens starka sidor. Därigenom främjar man den ekonomiska utvecklingen och stärker Södra Finlands ställning i den internationella omgivningen och i synnerhet i Östersjöområdet.

8 Åtgärdsprogrammet omfattar beskrivningar av Södra Finlands sju landskap (Egentliga Finland, Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Östra Nyland, Nyland och Södra Karelen) samt av de stora stadsregionernas nuläge och utvecklingsutsikter, utifrån dem uppgjorda strategiska mål för utvecklingen samt prioriterade områden, finansieringsplaner och förfaranden för utvecklingsarbetet. ALLOKERING AV STRUKTURFINANSIERINGEN Målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Phasing in-område genom phasing out-förfarande Tilläggsfinansiering 35 euro per invånare om året Åtgärdsprogrammet genomförs genom sex prioriterade områden som utgörs av: 1) främjande av företagsverksamhet 2) främjande av innovationsverksamhet och nätverkande samt stärkande av kompetensstrukturer 3) förbättrande av områdenas tillgänglighet och av verksamhetsmiljöerna 4) utveckling av de stora stadsregionerna 5) storregioner tematisk fokusering av åtgärderna 6) tekniskt stöd Följande centrala principer och mål har styrt beredningen och uppgörandet av Södra Finlands ERUF-åtgärdsprogram: inriktning av åtgärderna till de svagast utvecklade regionerna (den s.k. sammanhållningsprincipen); säkerställande av åtgärdernas enhetlighet med de strategiska riktlinjerna för unionens sammanhållningspolitik; säkerställande av åtgärdernas förenlighet med målen för Lissabon- och Göteborgstrategin; säkerställande av de olika fondernas samordning på regionnivå; åtgärdernas och genomförbarhetens förenlighet med strukturfondsprogrammen ESF, EJFLU och FFU. 1.2 Centrala resultat av förhandsbedömningen På initiativ av inrikesministeriet genomförde Suomen Aluetutkimus FAR i samarbete med Fin- Auguuri Oy en förhandsbedömning av utkasten till de EU-delfinansierade ERUFåtgärdsprogrammen för perioden Ansvarsorganisation för bedömningen var Suomen Aluetutkimus FAR. Föremålet för förhandsbedömningen var alla fyra ERUF-åtgärdsprogram för storregioner som uppgjorts i Finland. I bedömningsarbetet betonades ett tillämpande och interaktivt tillvägagångssätt, och huvudvikten låg på framtagandet av kunskap som kan utnyttjas praktiskt och omedelbart. Utkastet till programmet för Södra Finland lämnades till utvärderarna Dessutom deltog en utvärderare i EU-arbetsgruppens möte Respons om programutkastet presenterades på mötet I förhandsbedömningen konstaterades att regionens problem och utmaningar var väl identifierade i förslaget till program för Södra Finland. Ett problem i programmet för Södra Finland liksom i de andra programmen för storregioner var att utmaningarna under följande programperiod inte var relaterade till de tillgängliga resurserna under följande programperiod. Detta är ett problem som

9 även identifierats i regionen, men man har ansett att heterogeniteten och de olikartade problemen i Södra Finlands region inte ger möjlighet till särskilt tydliga avgränsningar. Strategin i programmet för Södra Finland ansågs på ett äkta sätt basera sig på visionerna om regionen, trots att problemet även här var att landskapen i Södra Finland avviker från varandra, vilket leder till olika betoningar. Vad gäller beaktandet av erfarenheterna av programperioden konstaterade man i bedömningen att bedömningarnas slutledningar hade lyfts fram på ett välavvägt sätt men inte beaktats i det nya programmets åtgärder i tillräckligt hög grad. Efter responsen gick man igenom problemet vad gäller strategin och verksamhetslinjerna, och man strävade efter att särskilja de faktorer som byggde på erfarenheter från föregående programperiod. Vid bedömningen av huruvida programmens strategier är i linje med de regionala strategierna, den nationella strategin och gemenskapens strategiska riktlinjer gav utvärderarna anvisningar om att klargöra linjen i synnerhet i relation till målen för Lissabonstrategin och för den reviderade nationella strategin. Utgångspunkten för programmet för Södra Finland är i synnerhet att främja tillväxten och därigenom sysselsättningen. Denna synpunkt strävade man efter att lyfta fram ännu tydligare vad gäller de prioriterade områdena. Enligt bedömarna framhävs i synnerhet programmet för kompetenscenter i Södra Finland när man bedömer det mervärde som programmen medför den nationella politiken. Vad gäller jämlikheten framhävdes den regionala jämlikheten och jämlikheten som hänför sig till invandrargrupper. Efter utvärderingsresponsen fäste man även uppmärksamhet vid jämlikheten mellan könen och olika åldersgrupper samt vid främjandet av den bl.a. genom att främja entreprenörskap inom vården. Miljöutredningen, som bedömer programmets miljökonsekvenser enligt SMB-lagen, var uppgjord på ett ändamålsenligt sätt. Vid bedömningen av målen för åtgärdsprogrammen betonade man att syftet är uppställa så realistiska och tydliga mål som möjligt. Utifrån bedömningen stöder de planerade åtgärderna i förslaget till ERUF-program för Södra Finland väl programmets strategi, och dess prioriteringar främjar uppnåendet av målen för programmet. De prioriterade områdena 1 och 2 ansågs delvis överlappa varandra, men de stöder uppnåendet av målen. 1.3 Miljöutredning och bedömning av projektens miljökonsekvenser Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) trädde i kraft Denna så kallade SMB-lag samt statsrådets förordning (347/2005) som kompletterar den innehåller en bestämmelse om den allmänna skyldigheten att bedöma miljökonsekvenserna i tillräcklig omfattning vid beredningen av planer och program samt bestämmelser om miljöbedömning av vissa planer och program. I inrikesministeriets anvisning om uppgörande av ERUF-åtgärdsprogram från konstateras att man i mån av möjlighet kan tillämpa SMB-processen som anknyter till beredningen av landskapsprogrammen. Södra Finlands ERUF-program för målet Sysselsättning och konkurrenskraft för åren är kopplat till de landskapsspecifika landskapsprogrammen som görs upp i landskapsförbunden med fyra års intervaller och som bedöms enligt SMB-lagen samt till de årliga realiseringsplaner i landskapsprogrammet som siktar på att genomföra dem. Utkastet till planen för deltagande och bedömning gällande beredningen av programmet var offentligt framlagt vid Päijänne-Tavastlands förbunds byrå. Man kunde också bekanta sig med utkastet på webbplatsen för Alliansen för landskapen i södra Finland Man kunde ge respons om planen för deltagande och bedömning under perioden för

10 offentlig framläggning (fram till ) per post eller e-post till Päijänne-Tavastlands förbund. Man har kunnat följa med beredningen av programmet på Päijänne-Tavastlands förbunds webbplats. Det regionala utvecklingsarbetet under programperioden siktar i sin helhet på en hållbar utveckling av regionen. När man granskar effekterna av Södra Finlands ERUF-program måste man samtidigt även beakta det övriga regionala utvecklingsarbetet, bl.a. landskapsprogrammen. Södra Finlands ERUF-program har uppgjorts på en mycket allmän nivå med tanke på identifieringen av miljökonsekvenserna. De projekt som finansieras genom programmet är ännu inte kända och inte heller vart projekten riktas. Därför har konsekvensbedömningen endast gjorts på en allmän nivå. Utredningen av de finansierade projektens effekter specificeras stegvis: i ansökningsfasen förutsätts att den sökande bedömer projektets miljökonsekvenser. På detta sätt främjar man bortgallringen av negativa miljökonsekvenser redan under ansökningsskedet. Ett enskilt projekt kan även ha indirekta eller lokala negativa miljökonsekvenser (t.ex. ökad trafik). Därför utreder finansiären projektets miljökonsekvenser enligt de kriterier som presenteras i miljöutredningen (bilaga 3), och miljöutredningen beaktas och utnyttjas som ett verktyg vid bedömningen av projektens lämplighet för programmet och deras miljökonsekvenser. Projekt med mer omfattande konsekvenser för miljön behandlas enligt ett förfarande som är förenligt med MKB-lagen eller genom Natura-bedömning. Under föregående programperiod fick man goda erfarenheter av MKB-gruppernas verksamhet, och utlåtandena har varit till nytta i valet av projekt och utifrån utlåtandena har man kunnat utveckla projekten i en miljövänligare riktning. Miljökonsekvenserna är positiva, men i allmänhet små I Södra Finlands ERUF-program finansierar man i regel inte åtgärder eller projekt som skulle ha betydande negativa miljökonsekvenser. Med programmet finansieras nästan enbart utvecklingsprojekt, och således är programmets miljökonsekvenser ofta indirekta. De egentliga miljökonsekvenserna uppstår i slutet av kedjan genom att en del av utvecklingsprojekten leder till investeringar som i sin tur inverkar på produktionen. Investeringarna finansieras främst med andra finansieringsinstrument, och deras miljökonsekvenser bedöms i samband med detta enligt nationella bestämmelser. Säkerställandet av mångfalden i naturen är en viktig del av strävan efter ekologisk hållbarhet. Detta har skötts genom naturskyddslagstiftningen och landskapsplanerna. Beröringspunkterna mellan Södra Finlands konkurrenskrafts- och sysselsättningsprogram och naturen och användningen av naturresurserna är snäva och i allmänhet indirekta. Genom programmet kan man dock finansiera sådana utvecklingsprojekt för natur- och kulturmiljöer som främjar näringslivet, och således kan programmet i viss mån även främja mångfalden i naturen. Eftersom programmets inverkan på naturen är relativt liten medför det inga väsentliga konsekvenser för Naturaområdena i Södra Finland. De naturvårdsprojekt som finansieras genom programmet kan ha små positiva effekter på Natura-områdenas naturliga tillstånd och rekreationsbruk. Programmets viktigaste betydelse med tanke på miljön är att det påskyndar och riktar den strukturella omvandlingen av näringsverksamheten. Den näringsverksamhet som utvecklas under programperioden skiljer sig från den tidigare vad gäller miljökonsekvenserna. Riktningen går från primärproduktion mot kunskapsintensiva branscher och tjänster. Till detta anknyter också införandet av ny miljöteknik och betoningen av miljöns kvalitet även inom traditionella

11 produktionsområden, och således kan man motiverat säga att programmet minskar närings- och produktionsverksamhetens miljöbelastning i södra Finland. Programmet har teman som på ett väsentligt sätt sätter fart på utvecklingen av miljökompetenskluster i södra Finland. I anslutning till miljöklustret kommer man att finansiera bl.a. tvärvetenskaplig forskning samt samarbetsnätverk mellan företag och forskningsinstitut. Utvecklingen av miljökompetensen och miljötekniken har troligen en positiv koppling till utvecklingen av miljöns tillstånd i regionen. Uppföljning av konsekvenserna Under programperioden följde man upp de miljöpositiva projektens relativa finansieringsandel av EU-finansieringen. Man fick positiva erfarenheter av att använda denna indikator, och därför fortsätter man att följa upp den under perioden Målnivån för indikatorn är att 18,5 procent, dvs. nästan en femtedel av finansieringen för ERUFåtgärdsprogrammet hänför sig till projekt med positiva miljökonsekvenser. Dessutom följer man upp hur programnivåns miljöindikatorer utvecklas under programperioden. Utifrån miljörapporten kan man konstatera att de olika landskapen i södra Finland har egna och gemensamma miljöutmaningar. Som sammanfattning av miljöutmaningarna kan man konstatera att följande ärenden är viktiga med tanke på hanteringen av miljörisker och hållbar utveckling: forskning i och användning av förnybara energikällor energibesparingar, främjande av användningen av bioenergi som har en positiv energibalans och som undviker miljöbelastningar främjande av en minskning av utsläpp från boende, näringar och trafik samt sanering av förorenade markområden säkerställande av samhällenas tillgång till vatten anpassning av miljövärden och planering av markanvändningen till varandra förbättring och bevarande av yt- och grundvattnets tillstånd åtgärder som minskar den belastning som lantbruket och glesbebyggelsen förorsakar och aktiva saneringsåtgärder Miljöutredningen finns i bilaga 3.

12 2. SITUATION OCH UTVECKLINGSUTSIKTER FÖR SÖDRA FINLAND Programmet för Södra Finlands konkurrenskraft och sysselsättning omfattar hela Södra Finland, dvs. Södra Karelens, Tavastlands, Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens, Egentliga Finlands, Östra Nylands och Nylands landskap. Programområdet indelas i en storregion som täcker hela Södra Finland och utsatta områden som utgörs av de ekonomiska regionerna i Imatra, Västra Saimen, Heinola, Kotka-Fredrikshamn, Villmanstrand, Loimaa, Nystad, Lahtis, Kouvola, Riihimäki och Forssa samt de egentliga skärgårdskommuner som avses i skärgårdslagen och de skärgårdsdelkommuner som avses förordningen (1211/2004). (Bilaga 4) 2.1 Södra Finlands funktionella struktur, särskilda drag, befolkningsutveckling och flyttningsrörelse Södra Finland är ett spjutspetsområde för Finlands utveckling och huvudleden för landets export och import. Jämfört med hela Finland har Södra Finlands landskap: 12 % av arealen, 50 % av befolkningen, 60 % av bruttonationalprodukten, 63 % av forsknings- och utbildningsutgifterna, 65 % av importen och exporten, 76 % av motorvägarna och 95 % av utrikes flygtrafiken. Starka branscher i Södra Finland är bl.a. informations- och kommunikationsteknik, bio- och miljöteknik, tjänster, metall-, pappers- och trävaruindustri, oljeraffinering och kemisk industri samt jordbruk och livsmedelsindustri. Inom storområdet finns dock ekonomiska regioner där industrins strukturomvandling förutsätter kraftiga utvecklingsåtgärder för att förnya näringsstrukturen och skapa nya slags arbetsplatser. Södra Finland är huvudsakligen ett område med stark befolkningstillväxt, men flera kommuner i regionen lider av utflyttningsöverskott. Södra Karelen och Kymmenedalen har det största utflyttningsöverskottet. Tillväxten är störst i huvudstadsregionen, men tillväxt förekommer även i områden med långsammare befolkningsutveckling. LANDSKAPEN I SÖDRA FINLAND Södra Karelen Kymmenedalen Päijänne-Tavastland Östra Nyland Egentliga Tavastland Nyland Egentliga Finland År 2005 hade Södra Finland invånare, dvs. nästan 50 procent av hela landets befolkning. Sammanlagt finns det 140 kommuner. Fågelvägen är avståndet mellan områdets yttersta punkter i de västra delarna av Åbo skärgård och i de östra delarna av Södra Karelen är 500 kilometer. Landskapet med den tätaste bosättningen är Nyland (213 inv/km²) och landskapet med den glesaste bosättningen är Södra Karelen (24 inv/km²). Befolkningstätheten enligt landskap finns i tabellen nedan. BEFOLKNINGSTÄTHET ENLIGT LANDSKAP Landskap Folkmängd år 2005 Areal km² år 2005 Befolkningstäthet inv/km²

13 BNP/Invånare år 2004 Södra Karelens landskap Päijänne-Tavastlands landskap Egentliga Tavastlands landskap Kymmenedalens landskap Egentliga Finlands landskap Östra Nylands landskap Nylands landskap Totalt ,2% 6,5% 7,7% 7,1% 17,6% 3,6% 52,4% 100%

14 medeltal Södra Finlands storregion kan enligt finska förhållanden betraktas som en helhet med ett tätt servicecentralnät och ett huvudsakligen fungerande trafiknät. Området karakteriseras också av en tills vidare hög nivå på social- och hälsovårdstjänster och en relativt god tillgänglighet. Huvudstadsregionen, Åboregionen och landskapscentren är huvudcentra i Södra Finland. Centren och lederna bildar fysiska och funktionella utvecklingskorridorer. Mindre centra och landsbygden som områden för boende och näringsverksamhet utnyttjar huvudcentrens nätverk. På grund av det täta servicecentrumnätverket och trafiknätet bildar målområdets landsbygdsområden och centra en inbördes mosaikaktig helhet där avstånden mellan landsbygdsområdena och centren i regel är korta. Ett undantag utgörs av skärgårdsområdet, som på grund av sitt delvis isolerade läge skiljer sig från det övriga området, eventuellt med undantag för vissa landsbygdsregioner kring Saimen. Även i Södra Karelen finns perifera landsbygdsregioner. Den ökning av byggnadsbeståndet som befolkningstillväxten förutsätter kommer troligen i hög grad att koncentreras kring utvecklingskorridorerna, i synnerhet i områden som kan nås med spårtrafik. På detta sätt bildas ett omfattande nätverk av centra i Södra Finland. De viktigaste trafikknutpunkterna i nätverket utgörs av städerna, terminalerna för person- och varutransporterna, hamnarna och flygplatserna. I Södra Finland är huvudstadsregionen och i synnerhet Helsingfors Finlands viktigaste centrum såväl ekonomiskt och trafikmässigt som kulturellt. Finlands viktigaste export- och importhamnar ligger vid kusten i södra och sydvästra Finland. Regionen bildar den viktigaste länken mellan Europa som håller på att förenas och Ryssland som håller på att öppnas, och utgör också den mest betydande knutpunkten för den internationella trafiken i Finland. Södra Finland har internationell kompetens och utbildningspotential, som stöder näringslivets möjligheter till internationalisering. Regionen har dessutom traditioner och ökande förutsättningar för närområdessamarbete. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SÖDRA FINLAND FÖR ÅREN 2000, 2010 och År 2000 År 2010 År 2040 Södra Karelen Egentliga Tavastland Östra Nyland Kymmenedalen Päijänne-Tavastland Nyland Egentliga Finland Källa: Statistikcentralen

15 En snabbt åldrande befolkning är ett allmäneuropeiskt fenomen inom den närmaste framtiden. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos är andelen över 65-åringar av befolkningen 26 procent år Även i Södra Finland ökar andelen över 65-åringar i alla landskap under de kommande årtiondena. En åldrande befolkning innebär att den naturliga befolkningstillväxten stannar av och blir negativ i flera regioner. Då betonas också flyttningsrörelsens betydelse för områdenas befolkningsutveckling. DEN TOTALA NETTOINFLYTTNINGEN I SÖDRA FINLAND OCH I UTSATTA OMRÅDEN ÅREN 2000, 2002 OCH Södra Finland Utsatta områden Källa: Statistikcentralen Ekonomisk utveckling Södra Finland är ett mycket heterogent område, och landskapen skiljer sig från varandra vad gäller bl.a. bruttonationalprodukt, näringsstruktur och befolkningsutveckling. I de flesta landskap är den totala ekonomiska tillväxten positiv. Tillväxtskillnaderna i förhållande till den genomsnittliga utvecklingen i hela landet är relativt små, men tillväxtskillnaderna mellan landskapen i Södra Finland är rätt betydande. Tillväxtskillnaderna beror främst på att tillväxtkällorna i områdena avviker från varandra. I Kymmenedalen och Södra Karelen har produktionens tillväxt varit långsammare än i genomsnitt, även om tillväxten i Kymmenedalen år 2004 nådde upp till genomsnittsnivån i landet. Egentliga Finland har haft en god tillväxt vad gäller komponenterna produktion, sysselsättning och befolkning. I Egentliga Tavastland har tillväxten baserat sig på en positiv utveckling inom produktionen och sysselsättningen. Sysselsättningen utvecklades positivt även i Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen. Avvikelsen av den årliga förändringen i värdeökningen, sysselsättning och befolkning från utvecklingen i hela landet BTV-INDIKATORNS AVVIKELSER ENLIGT LANDSKAP ÅREN OCH PROGNOS FÖR ÅREN ,0 % -0,8 % -0,6 % -0,4 % -0,2 % 0,0 % 0,2 %

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Gödkänd 10.8.2007 Omgjord

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Gödkänd 10.8.2007 Omgjord

Läs mer

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4 L U O STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION SOLMODELLEN 2040 E N V I S I O N O M E N H Å L L B A R, F U N G E R A N D E O C H E N E R G I E F F E K T I V R E G I O N - O C H S A M H Ä L L S S T R U

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Bilaga 6 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Läs mer

Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014 2020

Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014 2020 RAPPORTER 53 213 Miljöstrategi för Södra, Mellersta och 214 22 Mot en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling, Del 2 HANNELE ILVESSALO-LAX (RED) Miljöstrategi för Södra, Mellersta och 214 22

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Länsstyrelsen 2006-10-31 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 Ålands landskapsregering den 25 juni 2009 Innehållsförteckning 1. Landsbygdsutvecklingsprogrammets titel 5 2. Medlemsstat och förvaltningsområde

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer