Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

2 ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt Kommunens företag.19 Personalredovisning. 21 Miljöredovisning..25 Gröna Nyckeltal 29 Redovisningsprinciper..31 Driftredovisning...33 Investeringsredovisning.. 34 Resultaträkning 35 Balansräkning.. 36 Finansieringsanalys Noter...38 Externa driftinkomster och driftutgifter SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Förvaltningsberättelse koncernen.. 48 Resultaträkning. 50 Balansräkning BILAGOR Nyckeltal.52 Målavstämning 56

3 SAMMANDRAG År 2005 i korthet Årets resultat är +26,7 Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 0,6 Mkr som har förbättrat årets resultat. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 96,3 %. Vilket innebär att kommunens finansiella mål för år 2005 har uppnåtts. De största avvikelserna i förhållande till den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är socialnämnden 5,3 Mkr, kommunstyrelsen + 4,8. Socialnämndens avvikelse utgör ca 2 % av nämndens omslutning och kommunstyrelsens avvikelse utgör drygt 6%. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och övrig finansiering uppvisar en positiv avvikelse med 19,6 Mkr vilket är en avvikelse på knappt 3 %. Årets nettoinvesteringar uppgår till 28,6 Mkr. Året har präglats av många mindre investeringar. Bland de större investeringarna kan nämnas bredbandsutbyggnad, upprustning av VA-nätet, inköp av undervisningsdatorer, ventilation i Bruksskolan och ombyggnad av Masmästargården. Årets skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 658 Mkr vilket är 46 Mkr mer än Den procentuella ökningen mellan 2004 och 2005 är 7,5 % vilket är betydligt högre än under perioden då den årliga ökningstakten var på nivån 2-4 %. Antal tillsvidareanställda i kommunen vid årets slut var personer, därav återfanns 942 personer inom verksamhetsområdena skola, utbildning och social omsorg. De totala personalkostnaderna uppgick 2005 till 453 Mkr. Befolkning Befolkningen har under året minskat med 122 personer. Vid utgången av 2005 var antalet invånare Miljöförbättringar Kommunen har en beslutad miljöstrategi som utgör underlag för kommunens miljöarbete. Utveckling i korthet Antal invånare Skattesats kommunen, kr 21:38 21: :38 21:38 Skattesats kommunen och landstinget 31:10 31:10 31:10 31:10 31:10 Årets resultat, Mkr ,9-10,7 +26,7 Nämndernas budgetavvikelse, Mkr ,2 +9,6 +3,3 Nettokostnadernas andel av skatteint, % ,3 Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvestering, Mkr Låneskuld, Mkr Soliditet, % Borgens- och övriga ansvarsförbindelser, Mkr K:\EKON\BOKSL05\2005 i sammandrag.doc

4 KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET Positivt bokslutsresultat 2005! Flens kommuns bokslutsresultat för 2005 uppgår till + 26,7 Mkr. Kommunens resultat enligt det lagstadgade balanskravet uppgår däremot till 4,5 Mkr då bl a 2004 år underskott täckts in samt viss avsättning gjorts för omräknad LSS-utjämning mm i budget Arbetet med att förbättra den kommunala ekonomin har pågått i flera år. Nu börjar vi se resultat av våra ansträngningar. Lotta Finstorp (m) De tre senaste årens kraftiga underskott har nu förbytts i ett positivt resultat som skapar framtidstro. Glädjande nog visar alla nämnder utom en positiva budgetavvikelser. Samtidigt har kommunens anslag för oförutsedda behov inte förbrukats fullt ut, kostnader för pensioner har blivit lägre än budgeterat och att kommunen har även ett positivt finansnetto. Trots att vi har en bit kvar för att känna full tillfredsställelse över ekonomin, ger detta ändå den arbetsro vi behöver för att göra långsiktiga politiska prioriteringar. Det förbättrade ekonomiska läget innebar att budgeten för 2005 reviderades i februari månad. Verksamheterna tillfördes 15,1 Mkr fördelat med 5,0 Mkr till tekniska förvaltningen, 9,2 Mkr till barn- o utbildningsnämnden, 1,0 Mkr till socialnämnden och till kultur-och fritidsnämnden 0,2 Mkr. Den positiva befolkningsutveckling kommunen hade 2002 och 2003 har tyvärr åter förbytts i en minskad befolkning. Nedgången blev 122 personer under Det negativa befolkningsresultatet beror på flera faktorer, inte minst en kraftig obalans mellan antalet födda och antalet avlidna invånare. Vid årsskiftet hade kommunen invånare. Reglerna för ekonomiskutjämning mellan kommunerna ersätter för antalet mantalsskrivna invånare. Den minskade befolkningen är därför ett stort orosmoln inför framtiden. Ett antal kommunala satsningar har genomförts under 2005, bl a Bredband till hela kommunen under 2006 Varez i Bosnien är Flens kommuns nya vänort Kvalificerad yrkesutbildning startades i nära samverkan med näringslivet Ett ökat antal studenter går vidare till högre studier Antalet bygglovsansökningar har ökat Vi ser ett antal nya utmaningar för kommunen framgent, t ex Tågstopp i Sparreholm Persontrafik på TGOJ-banan Nya bostadsområden i Malmköping, Sparreholm och Flen Gymnasiet kan bli ytterligare konkurrensutsatt genom förslaget frisök 2007 Det har under året utförts ett viktigt arbete av samtliga anställda och förtroendevalda. Jag vill rikta ett varmt tack till alla för ert engagemang! Lotta Finstorp Kommunstyrelsens ordförande

5 INLEDNING Tätorter Karaktäristiskt för kommunen är att den har flera mindre tätorter. Drygt 1/3 eller ca 6100 invånare bor i Flen, ca 2000 i Malmköping, 1700 i Hälleforsnäs, 800 i Sparreholm, 550 i Mellösa, 400 i Bettna, 210 i Skebokvarn och 110 i Vadsbro. Befolkning Flens befolkningsstruktur avviker något från rikets vilket framgår av nedanstående tabell. I åldersgrupperna 0-17 år är andelen ungefär lika med riket medan åldersgruppen är lägre. Däremot är grupperna 45 och äldre överrepresenterade jämfört med riket. FLENS KOMMUN Nuvarande Flens kommun bildades 1971 i den s.k. storkommunreformen då de fyra kommunerna Flen, Malmköping Mellösa och Bettna slogs samman till en kommun. Tabell 1 Åldersgrupp Flens kommun (2004) Flens kommun % Riket % (1.190) 7,1 7, (2.498) 14,8 13, (1.028) 6,5 8, (3.617) 21,3 26, (4.835) 29,5 26, (2.374) 14,6 11, (992) 6,2 5,4 SUMMA (16.534) Som framgår av tabellen ovan har befolkningen minskat under året med 112 invånare. Detta beror till största delen på ett negativt flyttningsnetto ( 196 st) och att antalet födda varit lägre än antalet döda (- 58 st). Däremot har vi haft ett positivt invandringsöverskott (+134 st), vilket bl. a. förklaras av den flyktingmottagning som finns i kommunen. Näringsliv och arbetsmarknad Näringslivet domineras av småföretag och det finns flera företag inom elektronik och logistik. Andra stora näringsgrenar är handel och kommunikation samt vård och omsorg. Jämfört med riket är det en hög andel som arbetar inom jordbrukssektorn och färre än rikssnittet som arbetar med handel och kommunikation.

6 INLEDNING De största arbetsgivarna i kommunen framgår av tabellen nedan. Tabell 2 Företag Antal anställda, ca Flens kommun De la Rue Cash Systems AB 300 Volvo Parts AB 220 GB Glace AB 200 Danaher Motion 120 Migratiosnverket 100 Schneider Electric AB 90 SwitsBake AB 60 Vrena Mekaniska 55 Statoil Logistik 55 Sysselsättning och pendling Flens kommun har en nettoutpendling på ca 860 personer, vilket är en ökning med ca 60 personer sedan föregående år. Utpendlingen, som uppgår till ca sker i huvudsak till Eskilstuna, Katrineholm, Stockholm och Nyköping. Det är samma orter som återkommer vid inpendlingen, som uppgår till ca st. Arbetslöshet Tabellen nedan visar arbetslösheten i kommunen för samtliga i ålder år samt för ungdomar i åldern år. Flen har högre arbetslöshet jämfört med rikets genomsnitt. Uppgifterna är från oktober 2005 och kommer från arbetsmarknadsstyrelsen. Tabell varav åringar Öppet arbetslösa i åtgärder Totalt % 5,0 7,0 % län 4,6 7,0 % riket 4,0 6,0 Möjligheter till rik fritid I Flens kommun finns det många möjligheter till en aktiv fritid. Landskapet är präglat av slott och herresäten och det finns ett varierande och rikt natur- och kulturliv. Sjön Båven tillsammans med många andra mindre sjöar ger ett rikt utbud av vattenleder för kanotister, fiskare och för andra vattenaktiviteter. Mandatfördelning i fullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är 45 ledamöter i Flens kommunfullmäktige. Tabell 4 Partier Socialdemokraterna 17 Alternativ Moderaterna 6 Centerpartiet 4 Vänsterpartiet 3 Folkpartiet liberalerna 3 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet de gröna 1 Totalt 45 Flens kommun styrs under mandatperioden av en majoritet, kallad Färgfemman, som består av partierna Alternativ 2000, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Kommunfullmäktiges ordförande är Stig Karlsson (c) och Kommunstyrelsens ordförande är Lotta Finstorp (m).

7 Internationell ekonomi Den internationella konjunkturen har gått in i en lugnare fas sedan den dämpades under andra halvåret Dämpningen har bl a sin grund i uppgången av oljepriserna och en viss åtstramning av den ekonomiska politiken. Den starka utvecklingen av investeringarna, till följd av låga räntor och goda företagsvinster, driver dock på den globala tillväxten. Den amerikanska ekonomin har fortsatt varit starkt under Japan har vänt upp och den snabba utvecklingen i Kina fortsätter. Även i Euroområdet finns tecken på en viss konjunkturförbättring. Det ger förutsättningar för en god tillväxt i Sverige och en förbättring av sysselsättningen. Främsta hoten är bestående höga oljepriser samt stora bytesbalansunderskott i USA. Det är inte troligt att de senaste årens utveckling av de amerikanska underskotten kommer att kunna fortsätta på lång sikt. Åtgärder som minskar dessa underskott måste komma förr eller senare. Svensk ekonomi Den svenska tillväxttakten är god och sysselsättningen förbättras successivt. BNPökningen 2005 blev ca 2,5 % för att enl prognoserna öka till ca 3,0 % 2006 och att därefter dämpas något under Sysselsättningen vände svagt uppåt under våren 2005 och har därefter stärkts stegvis under året. Uppgången beror delvis på arbetsmarknadspolitiska åtgärder men även att den underliggande sysselsättningen har förbättrats. Justerat för de arbetsmarknadspolitiska insatserna kommer dock arbetslösheten att ligga kvar på en oförändrat hög nivå. Motorn i den svenska ekonomin växlade i år över från export till inhemsk efterfrågan. En stark ökning av hushållens reala disponibla inkomster för de närmaste åren beräknas leda till stigande privat konsumtion samtidigt som investeringsklimatet är gott. OMVÄRLDSANALYS 2006 lär hushållen våga shoppa loss med starkare spenderiver än de senaste åren, trots att sparandet förblir högt. Läget på arbetsmarknaden ljusnar, inkomsterna växer i god takt med välvillig assistans från regeringen som sänker skatter och höjer bidrag under valåret. Det senare följer ett traditionellt mönster. Under det senaste kvartseklet har hushållens konsumtion vuxit klart mer under valår, med 1,7 procent jämfört med 1,3 procent i genomsnitt. Från att ha haft en neutral påverkan på ekonomin 2005, läggs finanspolitiken om i kraftigt expansiv riktning. Samtidigt som finanspolitiken är expansiv nästa år kommer penningpolitiken att bli åtstramande. Man kan räkna med att räntan dras upp med minst en procentenhet under året från nuvarande 1,5 procent. Svenska löner bedöms öka i något högre takt än omvärldens, samtidigt som produktivitetsutvecklingen i Sverige ökar snabbare. Exportindustrin gynnas därför av ett fortsatt starkt konkurrensläge där kronans svaga värde är en gynnande faktor. Under 2004 vände investeringarna upp efter tre år av negativ utveckling. Industrins investeringar ökar starkt, men snabbast ökar bostadsinvesteringarna. Under 2005 förväntas investeringstakten ha kulminerat för att åren därefter successivt dämpas. Den kraftiga investeringsutvecklingen beror främst på att lönsamheten i företagen är betydande och att kapacitetsutnyttjandet är högt. Inflationen, mätt som förändringen av KPI var under 2005 knappt 0,9 %. I takt med en stegvis förbättrad arbetsmarknad väntas inflationstakten successivt stiga. Kommer däremot de höga energipriserna att bli bestående förstärker det pressen uppåt på priserna. Kommunernas ekonomi Efter stora problem med att få ekonomin att gå ihop under nästan hela 1990-talet har kommunerna sammantaget redovisat positiva resultat de senaste sex åren. År 2003 K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

8 och 2004 uppgick resultaten till ca 2 miljarder kronor per år. Resultaten ligger dock en bra bit under riktmärket för god ekonomisk hushållning 2 procent av kommunernas intäkter och skatter och generella statsbidrag. Den sammanlagda resultatnivån borde för 2004 varit drygt 6 miljarder kr. De senaste två åren har kommunerna sammantaget lyckats nå positiva resultat under år med svåra ekonomiska förutsättningar. Trots att skatteunderlaget ökade blygsamt, de generella statsbidragen ökade endast marginellt, kostnaderna inom LSSverksamheten ökade snabbt och kostnadsdrivande riktade bidrag inom skolan har erhållits, har kostnadsökningarna i fasta priser sammantaget varit mycket blygsamma under de senaste åren. Verksamheterna har anpassats till resurserna. Mycket talar för att kostnadsutvecklingen under 2005 har varit fortsatt återhållsam. Kommunerna har alltså valt att konsolidera sin ekonomi under det år som varit. Resurserna koncentreras Kommunernas resurser har allt mer kommit att koncentreras till skola, vård och omsorg. Under perioden ökade den del av det kommunala uppdraget som är obligatoriskt enligt lag från 86 till 91 procent av kommunernas kostnader. Den frivilliga delen utgjorde vid periodens slut endast 9 procent. Under perioden är det kostnaderna för utbildning samt äldre- och handikappomsorg som har ökat klart snabbast. Kostnadsutvecklingen har inneburit att kommunernas resurser allt mer koncentrerats till verksamheter som tillhandahåller individuella tjänster och som riktar sig mot särskilda grupper (elever, vårdtagare etc). Samtidigt har resurserna till verksamheter som inte har lika specifika målgrupper, till exempel infrastruktur eller kultur- och fritidsverksamhet, utvecklats mer blygsamt. OMVÄRLDSANALYS Befolkningsutvecklingen har haft stor betydelse för utvecklingen inom skolan medan framförallt ambitionshöjningarna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står för kostnadsökningarna inom handikappomsorgen. Sett över en längre period har andelen äldre som får hjälp i hemmet eller i särskilt boende kontinuerligt minskat. Men kostnaderna för äldreomsorg har ändå ökat eftersom kostnaden per vårdtagare stigit i snabb takt. Vårdtagarna har blivit allt äldre och mer vårdkrävande. Inom barnomsorgen har antalet inskrivna barn ökat något. En rad reformer och samhällsutvecklingen i stort har kontinuerligt ökat den andel av småbarnen som har kommunal finansierad barnomsorg. Inom individ och familjeomsorgen döljer en relativt blygsam kostnadsutveckling för hela verksamhetsområdet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat medan kostnaderna för missbruksvård och barnoch ungdomsvård har ökat mycket kraftigt. Verksamheterna de närmsta åren På några års sikt är de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna ovanligt bra bl a beroende på att den demografiska utvecklingen fram till 2009 är mycket gynnsam. När den snabba ökningen av antalet gymnasieelever upphör år 2008 och 2009, samtidigt som antalet barn inom grundskolan fortsätter att minska i snabb takt, blir den demografiska effekten kring noll. Trots den gynnsamma demografiska utvecklingen återstår den stora utmaningen att internt fördela om resurserna mellan olika verksamheter. Ökad medvetenhet Inom sektorn finns en ökad medvetenhet om att det långsiktigt krävs överskott för att till exempel finansiera investeringar och ökade pensionsutbetalningar. Av avgörande betydelse för att långsiktigt nå hållbara resultat är att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten. K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

9 Viktiga händelser under året i Flens kommun Nedan följer i punktform händelser som på ett eller annat sätt påverkat kommunen eller den samlade kommunal verksamheten under året. Arbetsmiljöverket avslutade under början av året en omfattande sytemtillsyn i Flens kommuns samtliga förvaltningar. Fullmäktige avslog i januari yrkande från (s) att återkalla samtliga förtroendeuppdrag under innevarande mandatperiod och att därefter förrätta nyval till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige beslutade i februari månad att tillskjuta ytterligare 15,1 Mkr till verksamheterna under år Kommunfullmäktige antog i juni en avsiktsförklaring avseende vänskapsband med Varez kommun i Bosnien Hercegovina. Efter denna avsiktsförklaring har ett par vänskapsutbyten skett mellan de båda kommunerna. Statsminister Göran Persson fick bygglov för sin nya bostad på Torp vid sjön Båven i Flens kommun. Den politiska behandlingen om vad som skall hända med den nedlagda Skjortfabriken i Flen har pågått hela året utan att ärendet ännu har avgjorts. Fr o m drivs Malmahedens IP och fotbollsplanen på Bjurängen i föreningen Malmköpings IF:s regi. Beslut har tagits i fullmäktige att Violen ej ska användas som marknadsföringssymbol för kommunen som helhet. Däremot kan den användas i sammanhang där Flens stad profileras. Under året har kommunen kommit till nivån att 93 % av kommuninnevånarna täcks av bredbandsmöjlighet. Projektet Rena Bruket i Hälleforsnäs har fått en förstärkning av åtgärdsramen på ca 8 Mkr. Projektet har blivit något fördröjt och kommer att slutföras under Kommunen har beviljats EU-bidrag på över 3 Mkr för att kartlägga och utveckla personalens kompetens. EKONOMISK ÖVERSIKT Tuna Stålrör AB beslutade under 2005 att delvis flytta verksamhet från Hälleforsnäs till Eskilstuna. Ca 40 arbetstillfällen berörs. Rikstrafiken beslutade tillskjuta 16,7 Mkr varje år tom 2008 för tågtrafiken mellan Uppsala-Västerås-Eskilstuna och Norrköping, den s.k. UVEN. Kommunstyrelsen och kommundirektör Tomas Rikse kom under hösten överens om att han lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet 05/06. Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut. Några händelser av större vikt efter räkenskapsårets slut har inte inträffat. Förutsättningar för 2005 Äldre lagstiftning gäller Flens kommun antog budget 2005 och flerårsbudget innan förändringarna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen antogs, som innebär att en ny lagstiftning gäller om god ekonomisk hushållning. Budget 2005 är således den sista för kommunen som tillämpas enligt den äldre lagstiftningen. dvs utan krav på att åtgärdsplaner redovisas för fullmäktige. De mål som är upprättade behöver ej ha bäring mot god ekonomisk hushållning. Krav finns inte heller på att revisorerna skriftligt ska bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat etc. Grundbudget De allmänna ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner under 2005 såg vid tidpunkten för budgetarbetet något ljusare ut än tidigare år. När kommunfullmäktige i juni 2004 fastställde budget för 2005, med en omslutning på 894 Mkr var det en budget med ett svagt positivt resultat +1,6 Mkr. Budgeten/flerårsplanen innehöll också besparingar för att på sikt uppnå ekonomi i balans. I syfte att öka inflyttningen K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

10 Kommunal budgetrevidering I februari 2005 reviderades budget och flerårsplanen. Revideringen var bl a en följd av den uppdaterade skatteprognosen till kommunen finns satsningar på ca 25 Mkr under perioden på investeringssidan för att ta fram nya bostadsområden. som då förelåg samt effekten av det nya kommunalekonomiska utjämningssystemet. I den reviderade budgeten användes de förväntade högre intäkterna till satsningar inom främst skola och teknisk förvaltning. Totalt tillfördes 15,1 Mkr till nämndernas ramar. Årets resultat Förändring av eget kapital Årets resultat, som är skillnaden mellan årets intäkter och kostnader uppgår till +26,7 Mkr. Tas hänsyn till jämförelsestörande poster är resultatet + 26,1 Mkr Mkr ,5 ÅRETS RESULTAT Resultat 6,9-12,0 3,6 Just m jämförelsest poster -10,7-17,9-16,2-2,8 26,726, Balanskrav Kommunens resultat uttryckt som kommunallagens balanskrav uppgår till +4,5 Mkr. Av avsnitt Balanskravet klaras framgår vilka poster som justeras i detta resultat. År Mkr EKONOMISK ÖVERSIKT ,5 20,7 ÅRETS RESULTAT Resultat -12,0 2,1 BALANSKRAVs resultat -17,9-10,7-11, , Budgetavräkning I årsbudgeten, inkl de beslut som tagits under året, beräknades en ökning av EK med +3,8 Mkr. I förhållande till den budget som antagits redovisas således ett budgetöverskott på +22,9 Mkr. Verksamhetsresultatet, dvs nämndernas ekonomiska utfall i förhållande till budget uppvisar ett budgetöverskott på +3,3 Mkr. Merparten av budgetavvikelsen på +22,9 Mkr återfinns således inom finansförvaltningen med +19,6 Mkr. Tabell 5 Nämnd /Förvaltning År 4,5 Budgetavvikelse KS/KLF, KF + 4,8 KS/Tekn förv + 2,6 Valnämnd + 0,0 Kommunala revisorer + 0,1 Överförmyndare + 0,1 Kultur- o fritidsnämnd + 1,1 Barn- o utbildningsnämnd + 0,1 Socialnämnd - 5,3 Bygg-, miljö o räddningsn + 0,0 Delsumma +3,3 Finansförvaltning +19,6 SUMMA +22,9 Avvikelserna i förhållande till budget är sammanfattningsvis, K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

11 Ej utnyttjade medel för kollektivtrafik + 2,4 Mkr Tidsmässiga förskjutningar av div driftprojekt + 1,6 Mkr Framskjutet fastighetsunderhåll +2,0 Mkr Kostnader för äldreomsorg i olika former 3,4 Mkr Ej ianspråktagna medel för pensionskostnader + 6,1 Mkr Bättre finansnetto än budget +3,7 Mkr Lägre skatteintäkter och generella bidrag än budgeterat 1,2 Mkr Ej utnyttjade medel för oförutsedda behov o budgeteringsreserv + 4,8 Mkr Budgetmässig täckning av gamla underskott + 5,1 Mkr Nämndernas resultat måste betraktas som en framgång. De organisations- och strukturförändringar som genomförts i enlighet med tidigare besparingsbesluten samt en medveten återhållsamhet, samt det resurstillskott som vissa nämnder fått under året är troligen huvudorsaken till verksamheternas positiva resultat. Överskotten inom kommunstyrelsens förvaltningar kan framförallt hänföras till medel som avsatts för specifika projekt som tidsmässigt förskjutits av en eller annan anledning. Kultur- och fritidsnämnden har visat allmän återhållsamhet med tilldelade medel förutom att vissa föreningsbidrag som budgeterats under 2005 kommer att utbetalas under Socialnämndens budgetunderskott kan återfinnas inom IFOdelens behandlingsgrupp, hemvården samt ökade kostnader för betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade. I övrigt hänvisas till resp. nämnds förvaltningsberättelser som finns sammanställda i dokumentet Nämndernas redovisning, verksamhetsåret EKONOMISK ÖVERSIKT Balanskravet klaras Balanskravet, dvs. att intäkterna täcker kostnaderna, ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. Kommunens resultat enligt balanskravet uppgår till +4,5 Mkr. Detta innebär att kommunen klarat detta krav under Huvudregeln runt balanskravet är att underskott ska återställas i framtiden. Kommunen har därför valt att täcka hela 2004 års underskott på 11,9 Mkr i samband med 2005 års bokslut. Uppkomna underskott ska täckas på två år. I den nya lagstiftningen gäller tre år. Flera delposter i den kommunalekonomiska utjämningen uppdateras efter det att kommunen antagit sin budget för kommande år i juni månad. I budget 2006 har en stor avvikelse uppstått vad gäller LSSutjämningen. Detta utjämningssystem är mycket känsligt för förändringar in den underliggande verksamhetsstatistiken, vilket kan leda till att bidraget alternativt avgiften förändras kraftigt mellan åren. Detta är vad som hänt Flens kommun för bidragsåret För att täcka in den budgetdifferens som utjämningssystemet nu uppvisar för 2006 har därför en avsättning gjorts på 9,8 Mkr. Balanskravsutredning Årets resultat enligt Resultaträkningen + 26,7 Mkr Avgår: Täckning 2004 års underskott - 11,8 Mkr Reavinster - 0,6 Mkr Avsättning LSS-utj mm - 9,8 Mk Tillägg: Synnerliga skäl enligt Kommunallagen 8kap, 5, 0 Mkr Återföring av tidigare avsättningar + 0 Mkr Justerat resultat + 4,5 Mkr K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

12 God ekonomisk hushållning Av kommunallagen kap 8 1 framgår att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär i realiteten ett bättre resultat än det 0-resultat som balanskravet kräver. De skäl som motiverar ett bättre resultat är bl. a, Trygga servicen till kommuninvånarna Stå emot omvärldsförändringar Skapa utrymme för investeringar Ha beredskap för oförutsedda händelser Rätt generation ska betala Många faktorer måste samverka för att uppnå god ekonomisk hushållning i en kommun. Fungerande organisation och styrsystem är avgörande. Såväl den politiska styrningen som den förvaltningsmässiga styrningen och ledningen samt kommunikation och pedagogik emellan dessa nivåer är avgörande för att uppnå god ekonomisk hushållning. En viktig faktor är att det finns en beredskap i organisationen för att snabbt styra verksamheten i linje med de beslut som fattas. Kommunen söker kontinuerligt att förbättra de system som finns för styrning, ledning och uppföljning. Finansiella mål I samband med att fullmäktige antog budget för planeringsperioden beslutades att eftersträva följande ekonomiska mål. Kommunens driftresultat ska uppgå till 10 Mkr varje år Verksamhetens nettokostnader skall utgöra maximalt 98 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Vi kan konstatera att kommunen uppfyllt dessa mål. EKONOMISK ÖVERSIKT Skattenettots utveckling Kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 har från år 2001 till 2005 ökat med 93 Mkr eller ca 16 %. Tabell Kommunalskatt Kostnadsutjämning LSS Generella statsbidrag och utjämning Skattenetto Ökningen av skatteintäkterna och de generella bidragen och utjämningen mellan 2004 och 2005 är 45,9 Mkr. Däri ingår slutavräkningen för 2004 års skatteintäkter med 0,5 Mkr och prognosen på slutavräkningen för ,6 Mkr. Tabellen nedan visar den procentuella ökningstakten av skatteintäkterna, generella bidrag och utjämning perioden För att få jämförelse har korrigering skett mellan år 2003 och 2004 pga bokföringsfel. Tabell 7 År Förändring % 5,8 4,4 2,2 2,1 7,5 Ökningstakten var 2003 och 2004 betydligt lägre än åren innan. För 2005 steg den kraftigt vilket har varit en av de bidragande orsakerna till kommunens positiva resultat för När förbättringen blev känd gjordes en kompletteringsbudgetering varvid verksamheterna tillfördes 15,1 Mkr. Enligt Sveriges kommuner och landstings prognos i februari 2006 förväntas skatteintäkterna öka med 4,4 % 2006 och med drygt 4 % per år perioden Dessutom gör SKL den bedömningen att regleringsbidragen under åren får en positiv förändring beroende på att 1 Fr. o. m Kommunalekonomisk utjämning K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

13 statens anslag ökar mer än kostnaderna för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. Trots dessa positiva signaler måste kommunen jobba på att ha en fortsatt låg kostnadsutveckling för att kunna möta det inkomstbortfall som uppstår pga den svaga befolkningsutvecklingen. Befolkningsutveckling Kommunen har åter kommit in i en negativ befolkningsutveckling. Minskningen blev 122 under året varefter invånarantalet uppgår till Inv Befolkningsutveckling sedan År EKONOMISK ÖVERSIKT 1,2%. Mellan år 2003 och 2004 minskade däremot nettokostnaderna med 2,2 Mkr eller 0,4 %. Rensas nettokostnadsutvecklingen från de jämförelsestörande posterna blir ökningen mellan 2004 och ,0 % medan förändringen mellan år 2003 och 2004 var en minskning med 1,4 %. Den minskning som skedde under 2004 har återigen förbytts mot en ökning av nettokostnaderna. Under samma period ökade skatteintäkterna och de generella bidragen med 45,9 Mkr eller 7,5 %. Motsvarande ökning mellan 2003 och 2004 var 5,6 Mkr eller 0,9 %. Vi kan konstatera att Flens kommun haft en kraftig ökning av ersättningarna från den kommunalekonomiska utjämningen och LSS-utjämningen. Som exempel kan nämnas att kostnadsutjämningsbidraget har ökat med 7,5 Mkr och LSS-utjämningen med 9,6 Mkr. Förändringen av nettokostnaderna är främst hänförligt till förändrade lönekostnader samt förändring av den allmänna prisnivån dvs kostnaderna för varor och tjänster. De avtalsmässiga löneförändringarna har under året ökat med i snitt 2,89 %. Befolkningsminskningen beror till största delen på ett negativt flyttningsnetto ( 196 st) och att antalet födda varit lägre än antalet döda. (- 58 st). Däremot har vi haft ett positivt invandringsöverskott (+134 st). Kommunens invånarantal är av väsentlig betydelse vad gäller storleken på erhållna medel från den kommunalekonomiska utjämningen. Under 2005 har varje mantalsskriven invånare den 1/ inbringat kr. Under budgetperioden planeras för en oförändrad befolkningsnivå på invånare. Nettokostnadernas utveckling Verksamhetens nettokostnader ökade mellan 2004 och 2005 med 7,3 Mkr eller ,8 Nettokostn utv i relation till skatte- o statsbidragsutv 10,5 5 4,4 2,2 3,7 2,1 7,5 1,2-0, Skatter o bidr Nettokostn Nettokostn andel av skattenettot Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter och generella bidrag ger en god uppfattning om hur kommunen klarar sin lö- K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer