Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

2 ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt Kommunens företag.19 Personalredovisning. 21 Miljöredovisning..25 Gröna Nyckeltal 29 Redovisningsprinciper..31 Driftredovisning...33 Investeringsredovisning.. 34 Resultaträkning 35 Balansräkning.. 36 Finansieringsanalys Noter...38 Externa driftinkomster och driftutgifter SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Förvaltningsberättelse koncernen.. 48 Resultaträkning. 50 Balansräkning BILAGOR Nyckeltal.52 Målavstämning 56

3 SAMMANDRAG År 2005 i korthet Årets resultat är +26,7 Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 0,6 Mkr som har förbättrat årets resultat. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 96,3 %. Vilket innebär att kommunens finansiella mål för år 2005 har uppnåtts. De största avvikelserna i förhållande till den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är socialnämnden 5,3 Mkr, kommunstyrelsen + 4,8. Socialnämndens avvikelse utgör ca 2 % av nämndens omslutning och kommunstyrelsens avvikelse utgör drygt 6%. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och övrig finansiering uppvisar en positiv avvikelse med 19,6 Mkr vilket är en avvikelse på knappt 3 %. Årets nettoinvesteringar uppgår till 28,6 Mkr. Året har präglats av många mindre investeringar. Bland de större investeringarna kan nämnas bredbandsutbyggnad, upprustning av VA-nätet, inköp av undervisningsdatorer, ventilation i Bruksskolan och ombyggnad av Masmästargården. Årets skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 658 Mkr vilket är 46 Mkr mer än Den procentuella ökningen mellan 2004 och 2005 är 7,5 % vilket är betydligt högre än under perioden då den årliga ökningstakten var på nivån 2-4 %. Antal tillsvidareanställda i kommunen vid årets slut var personer, därav återfanns 942 personer inom verksamhetsområdena skola, utbildning och social omsorg. De totala personalkostnaderna uppgick 2005 till 453 Mkr. Befolkning Befolkningen har under året minskat med 122 personer. Vid utgången av 2005 var antalet invånare Miljöförbättringar Kommunen har en beslutad miljöstrategi som utgör underlag för kommunens miljöarbete. Utveckling i korthet Antal invånare Skattesats kommunen, kr 21:38 21: :38 21:38 Skattesats kommunen och landstinget 31:10 31:10 31:10 31:10 31:10 Årets resultat, Mkr ,9-10,7 +26,7 Nämndernas budgetavvikelse, Mkr ,2 +9,6 +3,3 Nettokostnadernas andel av skatteint, % ,3 Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvestering, Mkr Låneskuld, Mkr Soliditet, % Borgens- och övriga ansvarsförbindelser, Mkr K:\EKON\BOKSL05\2005 i sammandrag.doc

4 KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET Positivt bokslutsresultat 2005! Flens kommuns bokslutsresultat för 2005 uppgår till + 26,7 Mkr. Kommunens resultat enligt det lagstadgade balanskravet uppgår däremot till 4,5 Mkr då bl a 2004 år underskott täckts in samt viss avsättning gjorts för omräknad LSS-utjämning mm i budget Arbetet med att förbättra den kommunala ekonomin har pågått i flera år. Nu börjar vi se resultat av våra ansträngningar. Lotta Finstorp (m) De tre senaste årens kraftiga underskott har nu förbytts i ett positivt resultat som skapar framtidstro. Glädjande nog visar alla nämnder utom en positiva budgetavvikelser. Samtidigt har kommunens anslag för oförutsedda behov inte förbrukats fullt ut, kostnader för pensioner har blivit lägre än budgeterat och att kommunen har även ett positivt finansnetto. Trots att vi har en bit kvar för att känna full tillfredsställelse över ekonomin, ger detta ändå den arbetsro vi behöver för att göra långsiktiga politiska prioriteringar. Det förbättrade ekonomiska läget innebar att budgeten för 2005 reviderades i februari månad. Verksamheterna tillfördes 15,1 Mkr fördelat med 5,0 Mkr till tekniska förvaltningen, 9,2 Mkr till barn- o utbildningsnämnden, 1,0 Mkr till socialnämnden och till kultur-och fritidsnämnden 0,2 Mkr. Den positiva befolkningsutveckling kommunen hade 2002 och 2003 har tyvärr åter förbytts i en minskad befolkning. Nedgången blev 122 personer under Det negativa befolkningsresultatet beror på flera faktorer, inte minst en kraftig obalans mellan antalet födda och antalet avlidna invånare. Vid årsskiftet hade kommunen invånare. Reglerna för ekonomiskutjämning mellan kommunerna ersätter för antalet mantalsskrivna invånare. Den minskade befolkningen är därför ett stort orosmoln inför framtiden. Ett antal kommunala satsningar har genomförts under 2005, bl a Bredband till hela kommunen under 2006 Varez i Bosnien är Flens kommuns nya vänort Kvalificerad yrkesutbildning startades i nära samverkan med näringslivet Ett ökat antal studenter går vidare till högre studier Antalet bygglovsansökningar har ökat Vi ser ett antal nya utmaningar för kommunen framgent, t ex Tågstopp i Sparreholm Persontrafik på TGOJ-banan Nya bostadsområden i Malmköping, Sparreholm och Flen Gymnasiet kan bli ytterligare konkurrensutsatt genom förslaget frisök 2007 Det har under året utförts ett viktigt arbete av samtliga anställda och förtroendevalda. Jag vill rikta ett varmt tack till alla för ert engagemang! Lotta Finstorp Kommunstyrelsens ordförande

5 INLEDNING Tätorter Karaktäristiskt för kommunen är att den har flera mindre tätorter. Drygt 1/3 eller ca 6100 invånare bor i Flen, ca 2000 i Malmköping, 1700 i Hälleforsnäs, 800 i Sparreholm, 550 i Mellösa, 400 i Bettna, 210 i Skebokvarn och 110 i Vadsbro. Befolkning Flens befolkningsstruktur avviker något från rikets vilket framgår av nedanstående tabell. I åldersgrupperna 0-17 år är andelen ungefär lika med riket medan åldersgruppen är lägre. Däremot är grupperna 45 och äldre överrepresenterade jämfört med riket. FLENS KOMMUN Nuvarande Flens kommun bildades 1971 i den s.k. storkommunreformen då de fyra kommunerna Flen, Malmköping Mellösa och Bettna slogs samman till en kommun. Tabell 1 Åldersgrupp Flens kommun (2004) Flens kommun % Riket % (1.190) 7,1 7, (2.498) 14,8 13, (1.028) 6,5 8, (3.617) 21,3 26, (4.835) 29,5 26, (2.374) 14,6 11, (992) 6,2 5,4 SUMMA (16.534) Som framgår av tabellen ovan har befolkningen minskat under året med 112 invånare. Detta beror till största delen på ett negativt flyttningsnetto ( 196 st) och att antalet födda varit lägre än antalet döda (- 58 st). Däremot har vi haft ett positivt invandringsöverskott (+134 st), vilket bl. a. förklaras av den flyktingmottagning som finns i kommunen. Näringsliv och arbetsmarknad Näringslivet domineras av småföretag och det finns flera företag inom elektronik och logistik. Andra stora näringsgrenar är handel och kommunikation samt vård och omsorg. Jämfört med riket är det en hög andel som arbetar inom jordbrukssektorn och färre än rikssnittet som arbetar med handel och kommunikation.

6 INLEDNING De största arbetsgivarna i kommunen framgår av tabellen nedan. Tabell 2 Företag Antal anställda, ca Flens kommun De la Rue Cash Systems AB 300 Volvo Parts AB 220 GB Glace AB 200 Danaher Motion 120 Migratiosnverket 100 Schneider Electric AB 90 SwitsBake AB 60 Vrena Mekaniska 55 Statoil Logistik 55 Sysselsättning och pendling Flens kommun har en nettoutpendling på ca 860 personer, vilket är en ökning med ca 60 personer sedan föregående år. Utpendlingen, som uppgår till ca sker i huvudsak till Eskilstuna, Katrineholm, Stockholm och Nyköping. Det är samma orter som återkommer vid inpendlingen, som uppgår till ca st. Arbetslöshet Tabellen nedan visar arbetslösheten i kommunen för samtliga i ålder år samt för ungdomar i åldern år. Flen har högre arbetslöshet jämfört med rikets genomsnitt. Uppgifterna är från oktober 2005 och kommer från arbetsmarknadsstyrelsen. Tabell varav åringar Öppet arbetslösa i åtgärder Totalt % 5,0 7,0 % län 4,6 7,0 % riket 4,0 6,0 Möjligheter till rik fritid I Flens kommun finns det många möjligheter till en aktiv fritid. Landskapet är präglat av slott och herresäten och det finns ett varierande och rikt natur- och kulturliv. Sjön Båven tillsammans med många andra mindre sjöar ger ett rikt utbud av vattenleder för kanotister, fiskare och för andra vattenaktiviteter. Mandatfördelning i fullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är 45 ledamöter i Flens kommunfullmäktige. Tabell 4 Partier Socialdemokraterna 17 Alternativ Moderaterna 6 Centerpartiet 4 Vänsterpartiet 3 Folkpartiet liberalerna 3 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet de gröna 1 Totalt 45 Flens kommun styrs under mandatperioden av en majoritet, kallad Färgfemman, som består av partierna Alternativ 2000, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Kommunfullmäktiges ordförande är Stig Karlsson (c) och Kommunstyrelsens ordförande är Lotta Finstorp (m).

7 Internationell ekonomi Den internationella konjunkturen har gått in i en lugnare fas sedan den dämpades under andra halvåret Dämpningen har bl a sin grund i uppgången av oljepriserna och en viss åtstramning av den ekonomiska politiken. Den starka utvecklingen av investeringarna, till följd av låga räntor och goda företagsvinster, driver dock på den globala tillväxten. Den amerikanska ekonomin har fortsatt varit starkt under Japan har vänt upp och den snabba utvecklingen i Kina fortsätter. Även i Euroområdet finns tecken på en viss konjunkturförbättring. Det ger förutsättningar för en god tillväxt i Sverige och en förbättring av sysselsättningen. Främsta hoten är bestående höga oljepriser samt stora bytesbalansunderskott i USA. Det är inte troligt att de senaste årens utveckling av de amerikanska underskotten kommer att kunna fortsätta på lång sikt. Åtgärder som minskar dessa underskott måste komma förr eller senare. Svensk ekonomi Den svenska tillväxttakten är god och sysselsättningen förbättras successivt. BNPökningen 2005 blev ca 2,5 % för att enl prognoserna öka till ca 3,0 % 2006 och att därefter dämpas något under Sysselsättningen vände svagt uppåt under våren 2005 och har därefter stärkts stegvis under året. Uppgången beror delvis på arbetsmarknadspolitiska åtgärder men även att den underliggande sysselsättningen har förbättrats. Justerat för de arbetsmarknadspolitiska insatserna kommer dock arbetslösheten att ligga kvar på en oförändrat hög nivå. Motorn i den svenska ekonomin växlade i år över från export till inhemsk efterfrågan. En stark ökning av hushållens reala disponibla inkomster för de närmaste åren beräknas leda till stigande privat konsumtion samtidigt som investeringsklimatet är gott. OMVÄRLDSANALYS 2006 lär hushållen våga shoppa loss med starkare spenderiver än de senaste åren, trots att sparandet förblir högt. Läget på arbetsmarknaden ljusnar, inkomsterna växer i god takt med välvillig assistans från regeringen som sänker skatter och höjer bidrag under valåret. Det senare följer ett traditionellt mönster. Under det senaste kvartseklet har hushållens konsumtion vuxit klart mer under valår, med 1,7 procent jämfört med 1,3 procent i genomsnitt. Från att ha haft en neutral påverkan på ekonomin 2005, läggs finanspolitiken om i kraftigt expansiv riktning. Samtidigt som finanspolitiken är expansiv nästa år kommer penningpolitiken att bli åtstramande. Man kan räkna med att räntan dras upp med minst en procentenhet under året från nuvarande 1,5 procent. Svenska löner bedöms öka i något högre takt än omvärldens, samtidigt som produktivitetsutvecklingen i Sverige ökar snabbare. Exportindustrin gynnas därför av ett fortsatt starkt konkurrensläge där kronans svaga värde är en gynnande faktor. Under 2004 vände investeringarna upp efter tre år av negativ utveckling. Industrins investeringar ökar starkt, men snabbast ökar bostadsinvesteringarna. Under 2005 förväntas investeringstakten ha kulminerat för att åren därefter successivt dämpas. Den kraftiga investeringsutvecklingen beror främst på att lönsamheten i företagen är betydande och att kapacitetsutnyttjandet är högt. Inflationen, mätt som förändringen av KPI var under 2005 knappt 0,9 %. I takt med en stegvis förbättrad arbetsmarknad väntas inflationstakten successivt stiga. Kommer däremot de höga energipriserna att bli bestående förstärker det pressen uppåt på priserna. Kommunernas ekonomi Efter stora problem med att få ekonomin att gå ihop under nästan hela 1990-talet har kommunerna sammantaget redovisat positiva resultat de senaste sex åren. År 2003 K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

8 och 2004 uppgick resultaten till ca 2 miljarder kronor per år. Resultaten ligger dock en bra bit under riktmärket för god ekonomisk hushållning 2 procent av kommunernas intäkter och skatter och generella statsbidrag. Den sammanlagda resultatnivån borde för 2004 varit drygt 6 miljarder kr. De senaste två åren har kommunerna sammantaget lyckats nå positiva resultat under år med svåra ekonomiska förutsättningar. Trots att skatteunderlaget ökade blygsamt, de generella statsbidragen ökade endast marginellt, kostnaderna inom LSSverksamheten ökade snabbt och kostnadsdrivande riktade bidrag inom skolan har erhållits, har kostnadsökningarna i fasta priser sammantaget varit mycket blygsamma under de senaste åren. Verksamheterna har anpassats till resurserna. Mycket talar för att kostnadsutvecklingen under 2005 har varit fortsatt återhållsam. Kommunerna har alltså valt att konsolidera sin ekonomi under det år som varit. Resurserna koncentreras Kommunernas resurser har allt mer kommit att koncentreras till skola, vård och omsorg. Under perioden ökade den del av det kommunala uppdraget som är obligatoriskt enligt lag från 86 till 91 procent av kommunernas kostnader. Den frivilliga delen utgjorde vid periodens slut endast 9 procent. Under perioden är det kostnaderna för utbildning samt äldre- och handikappomsorg som har ökat klart snabbast. Kostnadsutvecklingen har inneburit att kommunernas resurser allt mer koncentrerats till verksamheter som tillhandahåller individuella tjänster och som riktar sig mot särskilda grupper (elever, vårdtagare etc). Samtidigt har resurserna till verksamheter som inte har lika specifika målgrupper, till exempel infrastruktur eller kultur- och fritidsverksamhet, utvecklats mer blygsamt. OMVÄRLDSANALYS Befolkningsutvecklingen har haft stor betydelse för utvecklingen inom skolan medan framförallt ambitionshöjningarna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står för kostnadsökningarna inom handikappomsorgen. Sett över en längre period har andelen äldre som får hjälp i hemmet eller i särskilt boende kontinuerligt minskat. Men kostnaderna för äldreomsorg har ändå ökat eftersom kostnaden per vårdtagare stigit i snabb takt. Vårdtagarna har blivit allt äldre och mer vårdkrävande. Inom barnomsorgen har antalet inskrivna barn ökat något. En rad reformer och samhällsutvecklingen i stort har kontinuerligt ökat den andel av småbarnen som har kommunal finansierad barnomsorg. Inom individ och familjeomsorgen döljer en relativt blygsam kostnadsutveckling för hela verksamhetsområdet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat medan kostnaderna för missbruksvård och barnoch ungdomsvård har ökat mycket kraftigt. Verksamheterna de närmsta åren På några års sikt är de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna ovanligt bra bl a beroende på att den demografiska utvecklingen fram till 2009 är mycket gynnsam. När den snabba ökningen av antalet gymnasieelever upphör år 2008 och 2009, samtidigt som antalet barn inom grundskolan fortsätter att minska i snabb takt, blir den demografiska effekten kring noll. Trots den gynnsamma demografiska utvecklingen återstår den stora utmaningen att internt fördela om resurserna mellan olika verksamheter. Ökad medvetenhet Inom sektorn finns en ökad medvetenhet om att det långsiktigt krävs överskott för att till exempel finansiera investeringar och ökade pensionsutbetalningar. Av avgörande betydelse för att långsiktigt nå hållbara resultat är att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten. K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

9 Viktiga händelser under året i Flens kommun Nedan följer i punktform händelser som på ett eller annat sätt påverkat kommunen eller den samlade kommunal verksamheten under året. Arbetsmiljöverket avslutade under början av året en omfattande sytemtillsyn i Flens kommuns samtliga förvaltningar. Fullmäktige avslog i januari yrkande från (s) att återkalla samtliga förtroendeuppdrag under innevarande mandatperiod och att därefter förrätta nyval till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige beslutade i februari månad att tillskjuta ytterligare 15,1 Mkr till verksamheterna under år Kommunfullmäktige antog i juni en avsiktsförklaring avseende vänskapsband med Varez kommun i Bosnien Hercegovina. Efter denna avsiktsförklaring har ett par vänskapsutbyten skett mellan de båda kommunerna. Statsminister Göran Persson fick bygglov för sin nya bostad på Torp vid sjön Båven i Flens kommun. Den politiska behandlingen om vad som skall hända med den nedlagda Skjortfabriken i Flen har pågått hela året utan att ärendet ännu har avgjorts. Fr o m drivs Malmahedens IP och fotbollsplanen på Bjurängen i föreningen Malmköpings IF:s regi. Beslut har tagits i fullmäktige att Violen ej ska användas som marknadsföringssymbol för kommunen som helhet. Däremot kan den användas i sammanhang där Flens stad profileras. Under året har kommunen kommit till nivån att 93 % av kommuninnevånarna täcks av bredbandsmöjlighet. Projektet Rena Bruket i Hälleforsnäs har fått en förstärkning av åtgärdsramen på ca 8 Mkr. Projektet har blivit något fördröjt och kommer att slutföras under Kommunen har beviljats EU-bidrag på över 3 Mkr för att kartlägga och utveckla personalens kompetens. EKONOMISK ÖVERSIKT Tuna Stålrör AB beslutade under 2005 att delvis flytta verksamhet från Hälleforsnäs till Eskilstuna. Ca 40 arbetstillfällen berörs. Rikstrafiken beslutade tillskjuta 16,7 Mkr varje år tom 2008 för tågtrafiken mellan Uppsala-Västerås-Eskilstuna och Norrköping, den s.k. UVEN. Kommunstyrelsen och kommundirektör Tomas Rikse kom under hösten överens om att han lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet 05/06. Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut. Några händelser av större vikt efter räkenskapsårets slut har inte inträffat. Förutsättningar för 2005 Äldre lagstiftning gäller Flens kommun antog budget 2005 och flerårsbudget innan förändringarna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen antogs, som innebär att en ny lagstiftning gäller om god ekonomisk hushållning. Budget 2005 är således den sista för kommunen som tillämpas enligt den äldre lagstiftningen. dvs utan krav på att åtgärdsplaner redovisas för fullmäktige. De mål som är upprättade behöver ej ha bäring mot god ekonomisk hushållning. Krav finns inte heller på att revisorerna skriftligt ska bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat etc. Grundbudget De allmänna ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner under 2005 såg vid tidpunkten för budgetarbetet något ljusare ut än tidigare år. När kommunfullmäktige i juni 2004 fastställde budget för 2005, med en omslutning på 894 Mkr var det en budget med ett svagt positivt resultat +1,6 Mkr. Budgeten/flerårsplanen innehöll också besparingar för att på sikt uppnå ekonomi i balans. I syfte att öka inflyttningen K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

10 Kommunal budgetrevidering I februari 2005 reviderades budget och flerårsplanen. Revideringen var bl a en följd av den uppdaterade skatteprognosen till kommunen finns satsningar på ca 25 Mkr under perioden på investeringssidan för att ta fram nya bostadsområden. som då förelåg samt effekten av det nya kommunalekonomiska utjämningssystemet. I den reviderade budgeten användes de förväntade högre intäkterna till satsningar inom främst skola och teknisk förvaltning. Totalt tillfördes 15,1 Mkr till nämndernas ramar. Årets resultat Förändring av eget kapital Årets resultat, som är skillnaden mellan årets intäkter och kostnader uppgår till +26,7 Mkr. Tas hänsyn till jämförelsestörande poster är resultatet + 26,1 Mkr Mkr ,5 ÅRETS RESULTAT Resultat 6,9-12,0 3,6 Just m jämförelsest poster -10,7-17,9-16,2-2,8 26,726, Balanskrav Kommunens resultat uttryckt som kommunallagens balanskrav uppgår till +4,5 Mkr. Av avsnitt Balanskravet klaras framgår vilka poster som justeras i detta resultat. År Mkr EKONOMISK ÖVERSIKT ,5 20,7 ÅRETS RESULTAT Resultat -12,0 2,1 BALANSKRAVs resultat -17,9-10,7-11, , Budgetavräkning I årsbudgeten, inkl de beslut som tagits under året, beräknades en ökning av EK med +3,8 Mkr. I förhållande till den budget som antagits redovisas således ett budgetöverskott på +22,9 Mkr. Verksamhetsresultatet, dvs nämndernas ekonomiska utfall i förhållande till budget uppvisar ett budgetöverskott på +3,3 Mkr. Merparten av budgetavvikelsen på +22,9 Mkr återfinns således inom finansförvaltningen med +19,6 Mkr. Tabell 5 Nämnd /Förvaltning År 4,5 Budgetavvikelse KS/KLF, KF + 4,8 KS/Tekn förv + 2,6 Valnämnd + 0,0 Kommunala revisorer + 0,1 Överförmyndare + 0,1 Kultur- o fritidsnämnd + 1,1 Barn- o utbildningsnämnd + 0,1 Socialnämnd - 5,3 Bygg-, miljö o räddningsn + 0,0 Delsumma +3,3 Finansförvaltning +19,6 SUMMA +22,9 Avvikelserna i förhållande till budget är sammanfattningsvis, K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

11 Ej utnyttjade medel för kollektivtrafik + 2,4 Mkr Tidsmässiga förskjutningar av div driftprojekt + 1,6 Mkr Framskjutet fastighetsunderhåll +2,0 Mkr Kostnader för äldreomsorg i olika former 3,4 Mkr Ej ianspråktagna medel för pensionskostnader + 6,1 Mkr Bättre finansnetto än budget +3,7 Mkr Lägre skatteintäkter och generella bidrag än budgeterat 1,2 Mkr Ej utnyttjade medel för oförutsedda behov o budgeteringsreserv + 4,8 Mkr Budgetmässig täckning av gamla underskott + 5,1 Mkr Nämndernas resultat måste betraktas som en framgång. De organisations- och strukturförändringar som genomförts i enlighet med tidigare besparingsbesluten samt en medveten återhållsamhet, samt det resurstillskott som vissa nämnder fått under året är troligen huvudorsaken till verksamheternas positiva resultat. Överskotten inom kommunstyrelsens förvaltningar kan framförallt hänföras till medel som avsatts för specifika projekt som tidsmässigt förskjutits av en eller annan anledning. Kultur- och fritidsnämnden har visat allmän återhållsamhet med tilldelade medel förutom att vissa föreningsbidrag som budgeterats under 2005 kommer att utbetalas under Socialnämndens budgetunderskott kan återfinnas inom IFOdelens behandlingsgrupp, hemvården samt ökade kostnader för betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade. I övrigt hänvisas till resp. nämnds förvaltningsberättelser som finns sammanställda i dokumentet Nämndernas redovisning, verksamhetsåret EKONOMISK ÖVERSIKT Balanskravet klaras Balanskravet, dvs. att intäkterna täcker kostnaderna, ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. Kommunens resultat enligt balanskravet uppgår till +4,5 Mkr. Detta innebär att kommunen klarat detta krav under Huvudregeln runt balanskravet är att underskott ska återställas i framtiden. Kommunen har därför valt att täcka hela 2004 års underskott på 11,9 Mkr i samband med 2005 års bokslut. Uppkomna underskott ska täckas på två år. I den nya lagstiftningen gäller tre år. Flera delposter i den kommunalekonomiska utjämningen uppdateras efter det att kommunen antagit sin budget för kommande år i juni månad. I budget 2006 har en stor avvikelse uppstått vad gäller LSSutjämningen. Detta utjämningssystem är mycket känsligt för förändringar in den underliggande verksamhetsstatistiken, vilket kan leda till att bidraget alternativt avgiften förändras kraftigt mellan åren. Detta är vad som hänt Flens kommun för bidragsåret För att täcka in den budgetdifferens som utjämningssystemet nu uppvisar för 2006 har därför en avsättning gjorts på 9,8 Mkr. Balanskravsutredning Årets resultat enligt Resultaträkningen + 26,7 Mkr Avgår: Täckning 2004 års underskott - 11,8 Mkr Reavinster - 0,6 Mkr Avsättning LSS-utj mm - 9,8 Mk Tillägg: Synnerliga skäl enligt Kommunallagen 8kap, 5, 0 Mkr Återföring av tidigare avsättningar + 0 Mkr Justerat resultat + 4,5 Mkr K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

12 God ekonomisk hushållning Av kommunallagen kap 8 1 framgår att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär i realiteten ett bättre resultat än det 0-resultat som balanskravet kräver. De skäl som motiverar ett bättre resultat är bl. a, Trygga servicen till kommuninvånarna Stå emot omvärldsförändringar Skapa utrymme för investeringar Ha beredskap för oförutsedda händelser Rätt generation ska betala Många faktorer måste samverka för att uppnå god ekonomisk hushållning i en kommun. Fungerande organisation och styrsystem är avgörande. Såväl den politiska styrningen som den förvaltningsmässiga styrningen och ledningen samt kommunikation och pedagogik emellan dessa nivåer är avgörande för att uppnå god ekonomisk hushållning. En viktig faktor är att det finns en beredskap i organisationen för att snabbt styra verksamheten i linje med de beslut som fattas. Kommunen söker kontinuerligt att förbättra de system som finns för styrning, ledning och uppföljning. Finansiella mål I samband med att fullmäktige antog budget för planeringsperioden beslutades att eftersträva följande ekonomiska mål. Kommunens driftresultat ska uppgå till 10 Mkr varje år Verksamhetens nettokostnader skall utgöra maximalt 98 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Vi kan konstatera att kommunen uppfyllt dessa mål. EKONOMISK ÖVERSIKT Skattenettots utveckling Kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 har från år 2001 till 2005 ökat med 93 Mkr eller ca 16 %. Tabell Kommunalskatt Kostnadsutjämning LSS Generella statsbidrag och utjämning Skattenetto Ökningen av skatteintäkterna och de generella bidragen och utjämningen mellan 2004 och 2005 är 45,9 Mkr. Däri ingår slutavräkningen för 2004 års skatteintäkter med 0,5 Mkr och prognosen på slutavräkningen för ,6 Mkr. Tabellen nedan visar den procentuella ökningstakten av skatteintäkterna, generella bidrag och utjämning perioden För att få jämförelse har korrigering skett mellan år 2003 och 2004 pga bokföringsfel. Tabell 7 År Förändring % 5,8 4,4 2,2 2,1 7,5 Ökningstakten var 2003 och 2004 betydligt lägre än åren innan. För 2005 steg den kraftigt vilket har varit en av de bidragande orsakerna till kommunens positiva resultat för När förbättringen blev känd gjordes en kompletteringsbudgetering varvid verksamheterna tillfördes 15,1 Mkr. Enligt Sveriges kommuner och landstings prognos i februari 2006 förväntas skatteintäkterna öka med 4,4 % 2006 och med drygt 4 % per år perioden Dessutom gör SKL den bedömningen att regleringsbidragen under åren får en positiv förändring beroende på att 1 Fr. o. m Kommunalekonomisk utjämning K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

13 statens anslag ökar mer än kostnaderna för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. Trots dessa positiva signaler måste kommunen jobba på att ha en fortsatt låg kostnadsutveckling för att kunna möta det inkomstbortfall som uppstår pga den svaga befolkningsutvecklingen. Befolkningsutveckling Kommunen har åter kommit in i en negativ befolkningsutveckling. Minskningen blev 122 under året varefter invånarantalet uppgår till Inv Befolkningsutveckling sedan År EKONOMISK ÖVERSIKT 1,2%. Mellan år 2003 och 2004 minskade däremot nettokostnaderna med 2,2 Mkr eller 0,4 %. Rensas nettokostnadsutvecklingen från de jämförelsestörande posterna blir ökningen mellan 2004 och ,0 % medan förändringen mellan år 2003 och 2004 var en minskning med 1,4 %. Den minskning som skedde under 2004 har återigen förbytts mot en ökning av nettokostnaderna. Under samma period ökade skatteintäkterna och de generella bidragen med 45,9 Mkr eller 7,5 %. Motsvarande ökning mellan 2003 och 2004 var 5,6 Mkr eller 0,9 %. Vi kan konstatera att Flens kommun haft en kraftig ökning av ersättningarna från den kommunalekonomiska utjämningen och LSS-utjämningen. Som exempel kan nämnas att kostnadsutjämningsbidraget har ökat med 7,5 Mkr och LSS-utjämningen med 9,6 Mkr. Förändringen av nettokostnaderna är främst hänförligt till förändrade lönekostnader samt förändring av den allmänna prisnivån dvs kostnaderna för varor och tjänster. De avtalsmässiga löneförändringarna har under året ökat med i snitt 2,89 %. Befolkningsminskningen beror till största delen på ett negativt flyttningsnetto ( 196 st) och att antalet födda varit lägre än antalet döda. (- 58 st). Däremot har vi haft ett positivt invandringsöverskott (+134 st). Kommunens invånarantal är av väsentlig betydelse vad gäller storleken på erhållna medel från den kommunalekonomiska utjämningen. Under 2005 har varje mantalsskriven invånare den 1/ inbringat kr. Under budgetperioden planeras för en oförändrad befolkningsnivå på invånare. Nettokostnadernas utveckling Verksamhetens nettokostnader ökade mellan 2004 och 2005 med 7,3 Mkr eller ,8 Nettokostn utv i relation till skatte- o statsbidragsutv 10,5 5 4,4 2,2 3,7 2,1 7,5 1,2-0, Skatter o bidr Nettokostn Nettokostn andel av skattenettot Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter och generella bidrag ger en god uppfattning om hur kommunen klarar sin lö- K:\EKON\BOKSL05\Kopia av 05Förv berättelse mm.doc ver1.doc

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 Laholm under 2008 3 Förvaltningsberättelse Omvärldsbeskrivning och utvecklingen i kommunen

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

2012 ÅRS- REDOVISNING

2012 ÅRS- REDOVISNING 2012 ÅRS- REDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Vaggeryds kommun 10års översik...1 Så används din skattekrona...2 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer