Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial"

Transkript

1 VTI rapport 52 Utgivningsår 25 Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial Slutrapport av WearTox-projektet Mats Gustafsson Göran Blomqvist Andreas Dahl Anders Gudmundsson Anders Ljungman John Lindbom Bertil Rudell Erik Swietlicki

2

3 Utgivare: Publikation: VTI rapport 52 Utgivningsår: 25 Projektnummer: Linköping Projektnamn: Effekter på epitelceller och alveolmakrofager av slitagepartiklar från beläggning, däck och dubbar genererade i provvägsmaskin Författare: Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Andreas Dahl, Anders Gudmundsson, Anders Ljungman, John Lindbom, Bertil Rudell, Erik Swietlicki Uppdragsgivare: Vägverket Titel: Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial Slutrapport av WearTox-projektet Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 2 ord: Syftet med föreliggande projekt var att beskriva slitagepartiklar från dubbdäcksslitage av vägbana och att studera deras inflammatoriska effekt i mänskliga luftvägsceller. VTI:s provvägsmaskin har använts för att bilda rena slitagepartiklar från två olika beläggningar; en asfaltsbetong (ABT) och en skelettasfalt (ABS) med granit respektive kvartsit som huvudsakligt stenmaterial. Projektet byggdes under projekttiden även på med partikelstudier där odubbade vinterdäck (så kallade friktionsdäck) och två olika typer av vintersand (friktionsmaterial) användes. Dels provades tvättat stenkross, dels otvättad natursand i kombination med såväl dubb- som friktionsdäck. Resultaten visar att dubbdäcksslitage av beläggning bildar ca 4 5 gånger mer PM 1 än friktionsdäck, men visar också på stor skillnad mellan de två beläggningarna. ABT-beläggningen med granit orsakar flera gånger högre halter i experimenten. Storleksfördelningen för PM 1 har ett maximum vid ca 3 4 µm och mer än 95 % av massan är grövre än 1 µm. PM 1 domineras totalt av nybildat stenmaterial. Vid försöken upptäcktes även en fraktion mycket små partiklar, med en antalstopp runt några tiotals nanometer. Nanopartiklarnas ursprung är okänt, men då fördelningen av dessa förändrades då dubbdäck byttes till friktionsdäck, kan däcken antas vara källan. I experimenten med sandningsmaterial befanns den otvättade natursanden orsaka högst koncentrationer. Såväl dubb- som friktionsdäcksförsöken med natursanden gav högre halter än försöken med tvättat stenkross. Dubbdäck gav för båda friktionsmaterialen högre halter än friktionsdäck. I cellstudierna jämfördes slitagepartiklarnas inflammatoriska förmåga med PM 1 insamlat vid Hornsgatan i Stockholm och PM 1 från en tunnelbanestation i Stockholm. Sent i projektet kunde även dieselpartiklar tillgängliggöras. Resultaten från cellstudierna tyder på att PM 1 från ABT-beläggningen är minst lika inflammatorisk som dieselpartiklar och mer inflammatorisk än partiklar från tunnelbanan. Partiklarna från Hornsgatan var generellt mest inflammatoriska, men PM 1 från ABT var ofta i paritet, trots att PM 1 från Hornsgatan innehöll endotoxin som ger en extra effekt i den typ av cellförsök som använts i denna studie. PM1 från ABS beläggningen var genomgående mindre inflammatorisk än PM 1 från ABTbeläggningen. ISSN: Språk: Antal sidor: Svenska bilagor

4 Publisher: Publication: VTI rapport 52 Published: 25 Project code: 549 SE Linköping Sweden Author: Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Andreas Dahl, Anders Gudmundsson, Anders Ljungman, John Lindbom, Bertil Rudell, Erik Swietlicki Project: Effects on epithelial cells and macrophages caused by wear particles from pavement, tyres and studs generated in a road simulator. Sponsor: Swedish Road Administration Title: Inhalable particles from the interaction between tyres, road pavement and friction materials Final report from the WearTox project Abstract (background, aims, methods, results) max 2 words: The aims of this project have been to describe PM 1 from studded tyre wear and to study their inflammatory effects in human airway cells. The VTI circular road simulator has been used to generate clean wear particles from two different pavements; asphalt concrete (ABT) and stone mastic asphalt (ABS), with granite respectively quartzite as the main stone materials. The advantage of using the road simulator is that the contribution from other sources can be minimised. During the project time, the project was expanded also to study particle generation by non-studded winter tyres (friction tyres) and two kinds of winter sanding agents, namely washed crushed stone and unwashed natural sand in combination with both studded and friction tyres. The results show that pavement wear by studded tyres generates about 4 5 times as much PM 1 as that by friction tyres, but also that the ABT pavement generates several times more PM 1 than the ABS pavement. The size distribution within PM 1 has a maximum around 3 4 µm and more than 95 % of the mass is larger than 1 µm. PM 1 is totally dominated by fresh stone material. A fraction of very small particles, with a number concentration peak at around 3 4 nm, was also discovered. Their origin is unknown, but since the number distribution shifted depending on which tyre type was used, a possible origin is the tyres. In the experiments using sanding material, the unwashed natural sand caused the highest PM 1 concentrations. Friction tyres on natural sand caused higher concentrations than studded tyres on washed crushed stone. Studded tyres generated more PM 1 than friction tyres but the difference was not as large as when no sanding material was used. In the cell studies the inflammation potential of the wear particles was compared with PM 1 from Hornsgatan in Stockholm and PM 1 from a Stockholm subway station. Later on in the project, diesel particles were made available for comparison. The cell study results show that PM 1 from the ABT pavement is at least as inflammatory as diesel particles and more inflammatory than PM 1 from the subway. The PM 1 from Hornsgatan generally had the highest potential, but PM 1 from the ABT pavement was often in parity. This despite the fact that the Hornsgatan PM 1 were the only particle sample where endotoxin could be detected. Endotoxin causes an additive effect in studies of inflammation potential. PM 1 from the ABS pavement generally had a lower potential than PM 1 from the ABT pavement. ISSN: Language: No. of pages: Swedish App.

5 Förord Detta projekt har genomförts av VTI i samarbete med Avdelningen för ergonomi och aerosolteknik (EAT), Institutionen för design och Avdelningen för kärnfysik, Fysiska institutionen vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet samt Yrkesoch miljömedicin vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Projektledare har varit Mats Gustafsson, VTI. Initiativet till projektet togs av Bertil Rudell vid Hälsouniversitetet i Linköping i samarbete med projektledaren. Projektet utformades efter en forskningsansökan från VTI, Lunds tekniska högskola (LTH) och Linköpings universitet (LiU) i samarbete med Vägverket i Borlänge, som varit uppdragsgivare, med Martin Juneholm som ansvarig handläggare. Projektet byggdes ut under projekttiden ( till ) med två följdprojekt för att få en bättre bild av partiklarnas karaktäristik vid olika kombinationer av däck, friktionsmaterial och beläggning. En förkortad version av föreliggande rapport med fokus på de initiala försöken och cellstudierna finns även att tillgå (VTI rapport 521). I projektet har Anders Gudmundsson och Andreas Dahl vid Avdelningen för ergonomi och aerosolteknik (EAT), Institutionen för designvetenskaper, LTH, ansvarat för mätningar och studier av partikelstorleksfördelningar, Erik Swietlicki vid Avdelningen för Kärnfysik, Institutionen för fysik, LTH, för grundämnesanalyser med PIXE samt Anders Ljungman och John Lindbom vid Avdelningen för Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för molekylär- och klinisk medicin, Hälsouniversitetet, LiU, för cellstudierna. Mats Gustafsson och Göran Blomqvist vid VTI har ansvarat för projektledning, försöksplanering, generering och mätning av partiklar samt analyser av PM 1 med elektronmikroskop. Författarna vill tacka Arash Gharibi, Kärnfysik, LTH, för arbetet med TEM och nanopartiklar, Thomas Lingefelt, Tunnfilmsteknik, Linköpings universitet, för arbetet med SEM, Tomas Halldin, VTI för ovärderlig hjälp med och underhåll av provvägsmaskinen, Christer Johansson, ITM, Stockholms universitet, för lån av high volume sampler och utbyte av partikeltyper, Claes de Serves och Jacob Almén vid AVL/MTC för dieselpartiklar samt Bo Carlsson och Håkan Arvidsson, båda VTI, för goda insatser vid provvägsmaskinen. Slutligen ett stort tack till Anna Bergström, VTI, som åtog sig det tunga jobbet som lektör vid granskningsseminariet. Linköping augusti 25 Mats Gustafsson VTI rapport 52

6 VTI rapport 52

7 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Summary 7 Läsanvisning 9 1 Inledning 11 2 Syfte 13 3 Metodik Partikelgenerering Partikelkaraktäristik Partikelkoncentration och storleksfördelning Grundämnessammansättning (PIXE) Partikelprovtagning, morfologi och sammansättning (SEM/EDX) Termodenuder, TEM och nanopartikelanalyser Mineralanalys Cellexponering Beredning av PM 1 -prover Beredning av celler och analys 23 4 Resultat Egenskaper hos slitagepartiklar inom PM Kombination 1: ABT och dubbdäck Kombination 2: ABS och dubbdäck Kombination 3: ABS och friktionsdäck Kombination 4: ABS, dubbdäck och stenkross Kombination 5: ABS, friktionsdäck och stenkross Kombination 6: ABS, dubbdäck och natursand Kombination 7: ABS, friktionsdäck och natursand Grundämnessammansättning i olika storleksfraktioner analyserade med PIXE Submikrona partiklar PM 1 -koncentrationens tidsutveckling vid olika kombinationer Mineralinnehåll i PM Cellexponering Viabilitet Cytokinfrisättning från makrofager Cytokinfrisättning från luftvägsepitel Kväveoxidfrisättning från musmakrofagcellinjen RAW Endotoxinanalys Filterpartiklars inverkan på cytokinfrisättningen från makrofager 73 5 Sammanfattande diskussion Partikelgenerering och -egenskaper Cellstudier 81 6 Slutsatser Partikelgenerering och -egenskaper Cellstudier 87 7 Referenser 88 VTI rapport 52

8 Appendix 1 Beredning av celltyper och analyser Makrofager från människa Epitelceller Makrofager från mus (RAW 264,7) Cellstimulering och viabilitetstest Antal försök Analyser Appendix 2 Partikelkaraktäristik för partiklar från Hornsgatan, tunnelbanan och dieselavgaser EDX-spektrum för material i beläggningar och däck Kvartsitbeläggning Däck Kross och granitbeläggning Natursand Appendix 3 Koncentrations/tid-diagram för kombinationer med friktionsmaterial Appendix 4 Använda förkortningar och en liten ordlista VTI rapport 52

9 Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial. Slutrapport av WearTox-projektet av Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Andreas Dahl 1, Anders Gudmundsson, 1 Anders Ljungman 2, John Lindbom, 2 Bertil Rudell 2 och Erik Swietlicki 3 VTI Linköping Sammanfattning Höga halter av inandningsbara partiklar (PM 1 ) i omgivningsluften har en bevisad relation till befolkningens dödlighet och insjuknande i olika typer av luftvägssjukdomar. Det finns även indikationer på kopplingar till hjärt- och kärlsjukdomar. Partiklarnas negativa inverkan på vår hälsa har medfört att EU infört direktiv för hur höga halter som får förekomma i utomhusluften. I Sverige har detta direktiv omsatts i våra miljökvalitetsnormer för inandningsbara partiklar, som innebär att medelhalten under året får vara högst 4 µg/m 3 luft och medelhalten under dygnet högst 5 µg/m 3 luft. Dygnsmedelhalten får överskridas högst 35 dygn på ett år. Idag överskrids miljökvalitetsnormen i flera tätorter. De högsta halterna av PM 1 uppstår i hårt trafikerade väg- och gatumiljöer under torra perioder på vinterhalvåret. En del av partiklarna är förbränningspartiklar, men upp till 8 % av massan kan utgöras av slitagepartiklar från främst vägbeläggning, däck och bromsar. I miljöer där vintersandning används bidrar även denna till luftens partikelinnehåll. Den helt dominerande andelen av partiklarna är beläggningsslitage, som orsakas av vinterhalvårets dubbdäcksanvändning. Kunskapen om slitagepartiklarnas betydelse för PM 1 har medfört ett ökat intresse för deras egenskaper och huruvida partiklarna är lika hälsofarliga som förbränningspartiklar. Föreliggande projekt, WearTox, är en pusselbit i denna kunskapsuppbyggnad. I projektet har en provvägsmaskin använts för att bilda rena slitagepartiklar genom interaktion mellan dubbdäck och två olika beläggningar. Fördelen med den experimentella miljön är att bidraget till PM 1 från andra källor kunnat minimeras. Beläggningarna var en så kallad asfaltbetong (ABT) och en skelettasfalt (ABS) med granit respektive kvartsit som huvudsakligt stenmaterial. PM 1 från försöken samlades in och deras egenskaper studerades. Partiklarnas inflammatoriska egenskaper studerades i cellförsök där celler från mänskliga luftvägar exponerades och deras utsöndring av cytokiner uppmättes. Cytokiner är en typ av signalsubstanser som cellerna avger då de utsätts för t.ex. partiklar. Projektet byggdes under projekttiden på med försök där odubbade vinterdäck (så kallade friktionsdäck) och två olika typer av vintersand (friktionsmaterial) användes. Dels provades tvättat stenkross, dels otvättad natursand i kombination med såväl dubb- som friktionsdäck. 1 Andreas Dahl och Anders Gudmundsson, Avdelningen för ergonomi och aerosolteknik (EAT), Institutionen för designvetenskaper, LTH. 2 Anders Ljungman, John Lindbom och Bertil Rudell, Avdelningen för Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för molekylär- och klinisk medicin, Hälsouniversitetet, LiU. 3 Erik Swietlicki, Avdelningen för Kärnfysik, Institutionen för fysik, LTH. VTI rapport 52 5

10 Resultaten styrker att dubbdäcksslitage av beläggning orsakar stora mängder PM 1, i storleksordningen 4 5 gånger mer än friktionsdäck, men visar också på stor skillnad mellan de två beläggningarna. ABT-beläggningen med granit orsakar flera gånger högre halter i experimenten. Halterna ökar med ökande hastighet. Storleksfördelningen för PM 1 var mycket lika för de två beläggningarna, med maximum vid ca 3 4 µm och mer än 95 % av massan grövre än 1 µm. Grundämnesanalys och mikroskopi visar att PM 1 totalt domineras av stenmaterial. Partiklarnas skarpa och kantiga former visar att partiklarna är nybildade. Vid försöken upptäcktes även en fraktion mycket små partiklar, med en antalstopp runt några tiotals nanometer (1-9 m). Dessa s.k. nanopartiklar utgör en försvinnande liten del av massan, men en mycket stor andel av antalet partiklar. Nanopartiklarnas ursprung är ännu okänt, men då storleksfördelningen av dessa förändrades då dubbdäck byttes till friktionsdäck, kan däcken antas vara en trolig källa. I experimenten med sandningsmaterial befanns den otvättade natursanden orsaka högst koncentrationer. Såväl dubb- som friktionsdäcksförsöken med natursanden gav högre halter än försöken med det tvättade stenkrosset. Dubbdäck gav för båda friktionsmaterialen högre halter än friktionsdäck. Natursandens innehåll av fina fraktioner redan från start förklarar de höga partikelhalterna. I stenkrosset var dessa fraktioner i huvudsak redan borttvättade och det mesta måste alltså produceras då materialet mals mot beläggningen av däckens rörelser. I cellstudierna jämfördes slitagepartiklarna med PM 1 insamlat vid Hornsgatan i Stockholm (som är den mätplats som visat på högst halter i Sverige) resp. från luften i en tunnelbanestation i Stockholm. Sent i projektet kunde även dieselpartiklar tillgängliggöras, varför även dessa kunde användas som jämförelsematerial. Resultaten från cellstudierna tyder på att PM 1 härrörande från dubbdäcksslitage av ABT-beläggningen är minst lika inflammatoriskt som dieselpartiklar och mer inflammatoriskt än partiklar från tunnelbanan. Partiklarna från Hornsgatan var generellt mest inflammatoriska, men PM 1 från ABT var ofta lika (eller nästan lika) inflammatoriska. Detta trots att PM 1 från Hornsgatan innehöll endotoxin, ett ämne som finns i vissa bakterier och som ger en extra effekt i den typ av cellförsök som använts i denna studie. PM 1 från ABS-beläggningen var genomgående mindre inflammatorisk än PM 1 från ABT-beläggningen. Sammanfattningsvis visar projektets resultat att dubbdäck bidrar i mycket högre grad än friktionsdäck till luftens innehåll av PM 1. Bildningen av PM 1 varierar, förutom med däcktypen, även med hastigheten och beläggningstypen. Slitagepartiklarna har i förhållande till jämförelsematerialet förhållandevis hög inflammatorisk potential. Partiklarnas inflammatoriska potential påverkas även av beläggningstypen. Sandningsmaterial bestående av otvättad natursand orsakar avsevärt högre PM 1 -bildning än tvättat stenkross, särskilt i kombination med friktionsdäck. Studien visar att slitagedamm från dubbdäcksanvändning och vinterdrift är en viktig källa till inflammatoriska partiklar i väg- och gatumiljöer, men också på potentialen att minska emissionerna av dessa partiklar genom t.ex. förbättrade beläggningsmaterial och förbättrad vinterdrift av gator och vägar. 6 VTI rapport 52

11 Inhalable particles from the interaction between tyres, road pavement and friction materials Final report from the WearTox project by Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Andreas Dahl 1, Anders Gudmundsson 1, Anders Ljungman 2, John Lindbom 2, Bertil Rudell 2 and Erik Swietlicki 3 VTI SE Linköping Sweden Summary High concentrations of inhalable particles (PM 1 ) in ambient air have a proven relation to mortality and different kinds of airway disorders in the population. There are also indications of a connection to cardio vascular diseases. The negative health effects of particles have caused the EU to adopt a directive, which in Sweden has been implemented in environmental quality standards for inhalable particles. These standards are today exceeded in many cities in Sweden, especially in highly trafficked road and street environments in dry periods during winter. In contrast to what might be expected, most of the PM 1 do not originate from vehicle exhaust, but from the wear and resuspension of particles from the pavements, tyres and brakes. The most significant source seems to be pavement wear caused by studded tyre use. These facts have resulted in an increasing interest in the properties and effects of wear particles. The aims of this project have been to describe PM 1 from studded tyre wear and to study their inflammatory effects in human airway cells. The VTI circular road simulator has been used to generate clean wear particles from two different pavements; asphalt concrete (ABT) and stone mastic asphalt (ABS), with granite respectively quartzite as the main stone materials. The advantage of using the road simulator is that the contribution from other sources can be minimised. During the project time, the project was expanded also to study particle generation by non-studded winter tyres (friction tyres) and two kinds of winter sanding agents, namely washed crushed stone and unwashed natural sand in combination with both studded and friction tyres. The results show that pavement wear by studded tyres generates about 4 5 times as much PM 1 as that by friction tyres, but also that the ABT pavement generates several times more PM 1 than the ABS pavement. The size distribution within PM 1 has a maximum around 3 4 µm and more than 95 % of the mass is larger than 1 µm. PM 1 is totally dominated by fresh stone material. A fraction of very small particles, with a number concentration peak at around 3 4 nm, was also discovered. Their origin is unknown, but since the number distribution shifted depending on which tyre type was used, a possible origin is the tyres. 1 Andreas Dahl och Anders Gudmundsson, The Division of Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund Institute of Technology, Lund university. 2 Anders Ljungman, John Lindbom och Bertil Rudell, Division of Occupational and Environmental Medicine, Department of Molecular and Clinical Medicine, The Faculty of Health Sciences, Linköpings universitet 3 Erik Swietlicki, Division of Nuclear Physics, Department of Physics, Lund Institute of Technology, Lund university. VTI rapport 52 7

12 In the experiments using sanding material, the unwashed natural sand caused the highest PM 1 concentrations. Friction tyres on natural sand caused higher concentrations than studded tyres on washed crushed stone. Studded tyres generated more PM 1 than friction tyres but the difference was not as large as when no sanding material was used. In the cell studies the inflammation potential of the wear particles was compared with PM 1 from Hornsgatan in Stockholm and PM 1 from a Stockholm subway station. Later on in the project, diesel particles were made available for comparison. The cell study results show that PM 1 from the ABT pavement is at least as inflammatory as diesel particles and more inflammatory than PM 1 from the subway. The PM 1 from Hornsgatan generally had the highest potential, but PM 1 from the ABT pavement was often in parity. This despite the fact that the Hornsgatan PM 1 was the only particle sample where endotoxin could be detected. Endotoxin causes an additive effect in studies of inflammation potential. PM 1 from the ABS pavement generally had a lower potential than PM 1 from the ABT pavement. To sum up, the project results show that studded tyre wear contributes, in a much higher degree than friction tyres, to ambient air PM 1. Apart from tyre type, the formation of PM 1 also depends on speed and pavement type. Compared with the particle material in general, wear particles have a comparatively high inflammation potential. The particles' inflammation potential also depends on pavement type. Sanding material consisting of unwashed natural sand causes considerably higher PM 1 formation than washed crushed stone, especially in combination with studded tyres. 8 VTI rapport 52

13 Läsanvisning Pilotkaraktären hos föreliggande projekt har inneburit att åtskilliga mer eller mindre oväntade frågeställningar dykt upp kring det omfattande materialet. Ofta har det endast funnits möjlighet att spekulera i förklaringar och samband, vilket vi emellanåt gjort, men också ofta låtit bli. En del av de resultat som presenteras har därför förblivit i det närmaste okommenterade. Vi har dock valt att publicera resultaten i sin helhet, eftersom kunskapen om slitagepartiklars egenskaper är liten men behovet stort. En kondenserad version av denna rapport, med tyngdpunkt på cellstudierna och de partiklar som ingått i dessa finns även att tillgå (VTI rapport 521). Projektet har varit multidiciplinärt, vilket innebär att vokabulärer från flera discipliner används i rapporten. Likaså används ett flertal förkortningar för analysmetoder, instrument med mera. För att underlätta förståelsen finns en ordoch förkortningslista i appendix 5. Rapportens inledning ger en kort bakgrund till partikelproblematiken och slitagepartiklarnas roll i denna. Metodikdelen är relativt omfattande och uppdelad på dels partikelstudierna och dels cellstudierna. Delar av metodiken för cellstudierna har placerats i appendix 1. I resultatdelen 4.1 behandlas partikelkaraktäristiken för varje provad kombination av däck, beläggning och friktionsmaterial separat (kombination 1 7). Partiklarnas storleksfördelning, morfologi och grundämnessammansättning beskrivs här. I avsnitt 4.2 beskrivs resultaten från analyser med PIXE, vilka visar olika partikelstorlekars grundämnessammansättning med högre upplösning och för fler ämnen än vad som går med EDX-metoden som använts i föregående avsnitt. Avsnitt 4.3 behandlar särskilt egenskaperna hos de submikrona partiklar som kunde identifieras i kombinationerna 1 och 2. Partikelkoncentrationens tidsutveckling uppvisade intressanta mönster beroende på kombination, hastighet och mängd påfört friktionsmaterial. Dessa behandlas i avsnitt 4.4. Resultaten från cellstudien, där slitagepartiklars effekt på viabilitet, cytokinfrisättning och NO-frisättning i jämförelse med partiklar från vägmiljö, tunnelbanemiljö och dieselavgaser, återfinns i avsnitt 4.5. Resultatdelen följs av en sammanfattande diskussion kring partikelegenskaper och cellstudier samt slutsatser. I appendix återfinns, förutom delar av metodiken för cellförsöken och information om statistiskt underlag för cellstudier, även tillgängliga beskrivningar av jämförelsepartiklarna från gatumiljö och tunnelbana. Vad gäller dieselpartiklarna har ingen ytterligare data funnits att tillgå. VTI rapport 52 9

14 1 VTI rapport 52

15 1 Inledning Partikelföroreningar i omgivningsluften utgör en heterogen blandning av substanser såsom kol, metaller, nitrater, sulfater och flyktiga respektive partikulära organiska ämnen (Aarnio m.fl., 1998). Sammansättningen av dessa komponenter varierar beroende på den dominerande källan för partiklarna, årstid och meteorologiska förhållanden. Inandningsbara partiklar (PM 1, dvs. partiklar mindre än 1 µm) har under de senaste decennierna identifierats som den kanske allvarligaste luftföroreningen ur hälsosynpunkt. Epidemiologiska studier visar på ett övertygande samband mellan halten PM 1 i omgivningsluften och förekomsten av luftvägs- och hjärt-/kärlsjukdomar i befolkningen (Bascom m.fl., 1996; EPA 1996) samt befolkningens dödlighet. I Sverige har till exempel resultat från APHEIS (European Commission 24) dragit slutsatsen att partikelföroreningarna i Stockholm och Göteborg årligen orsakar 23 respektive 1 förtida dödsfall. Även andra fraktioner än PM 1 har studerats, då främst PM 2,5 och PM 1. Många studier visar att mindre partiklar tenderar att ge tydligare epidemiska samband (Bascom m.fl., 1996; Schwartz m.fl., 1996; Schlesinger, 2; Schwartz och Neas, 2). Det finns dock åtskilliga exempel även på motsatsen (Pekkanen m.fl., 1997; Ostro m.fl., 1999; Castillejos m.fl., 2; Loomis, 2). Toxikologiska studier har inte kunnat påvisa effekter vid motsvarande partikelkoncentrationer utan betydligt högre halter har krävts för att effekter skall uppstå. Det finns således en diskrepans mellan epidemiologi och toxikologi samtidigt som det är oklart vilka egenskaper hos partiklarna som orsakar de effekter man observerar. Måttet PM 1 ger ingen information om partiklarnas kemiska eller fysikaliska egenskaper och säger heller inget om partiklarnas storleksfördelning. Därför är måttet, som blivit standard för mätningar av inandningsbara partiklar i luften, egentligen dåligt lämpat för epidemiologiska studier om man inte förutsätter en renodlad partikeleffekt. Det finns dock toxikologiska studier som tyder på att andra egenskaper har betydelse, till exempel partiklarnas morfologi, yta och kemi (Murphy m.fl., 1998; Hetland m.fl., 21). Att försöka ta reda på vilka komponenter i och egenskaper hos partiklar som orsakar vilka effekter är av största betydelse för att möjliggöra identifiering av källorna och därmed vilka åtgärder som kan vidtas för att minska förekomsten av den komponenten. Under slutet av 199-talet genomfördes partikelmätningar i sex svenska städer i det så kallade Kartläggningsprojektet, där syftet var att studera vilka halter som förekommer i gatu- respektive taknivå och studera partiklarnas ursprung (Areskoug m.fl., 21). Något förvånande visade det sig att den tydligt dominerande källan till partiklar i gatunivå under vinterhalvåret då halterna är som högst, inte är avgasrelaterade partiklar utan slitage av vägbana, däck och bromsar. Slitage av vägbanan orsakat av dubbdäcksanvändning bidrar alltså mycket starkt till partikelhalterna. Dessa resultat har styrkts av fortsatta mätningar främst i Stockholm (Johansson m.fl., 24). Den 1 januari 25 trädde miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar i kraft (SFS, 21). Denna stipulerar att dygnsmedelhaterna av PM 1 ej får överstiga 5 µg/m 3 (9-percentil) och att årsmedelhalterna ej får överstiga 4 µg/m 3. I flera kommuner i landet och även längs det nationella vägnätet överskrids dygnsnormen idag. I till exempel Stockholm är problemen i hårt trafikerade miljöer stora och längs många gator och vägar i länet överskrids VTI rapport 52 11

16 normen idag (Länsstyrelsen i Stockholms län, 24). På Hornsgatan har episoder där dygnsmedelhalten stigit till flera hundra µg/m 3 registrerats. I dessa trafikintensiva gatumiljöer varierar partikelhalterna över året ofta på så vis att halterna är förhållandevis låga under sommarhalvåret men stiger mot slutet av året för att oftast nå de högsta koncentrationerna under sen vinter och tidig vår. Orsaken är att stora mängder slitagepartiklar bildas genom slitage från dubbdäck som börjar användas med början i november. Studier, såväl i Norge som i Sverige, visar att PM 1 -halten under torra perioder är relaterad till dubbdäcksfrekvensen. I Stockholm har (Johansson m.fl., 24) visat att en 1 % minskning i dubbdäcksfrekvens orsakar en sänkning i PM 1 -halten med 1 15 µg/m 3. Dubbdäcksanvändningen genererar en stor del av partiklarna, men väderutvecklingen styr i vilken mån partiklarna virvlas upp i luften. Främst är det luftfuktighet och nederbörd som påverkar detta. Så länge vägbanan är fuktig binds partiklarna till ytan och partikelhalten i luft är låg. Då vägbanan torkar upp kan partiklarna virvlas upp av fordonens rörelser och halten öka kraftigt. Då slitaget är högre vid fuktig vägbana bildas alltså mer partiklar och förrådet på vägytan byggs upp. Därför kan halterna då vägbanan torkar upp efter en lång fuktig period bli särskilt höga (Johansson m.fl., 24). Nederbörd hjälper till att binda och forsla bort slitagepartiklarna till dagvattnet. Det är dock inte bara slitaget från dubbdäcken som är av vikt för halten PM 1 i gatumiljöer. I Finland visar studier att även vintersandningen är en viktig faktor (Kupiainen m.fl., 23; Kupiainen m.fl., 25). I laboratorieförsök har en så kallad sandpapperseffekt påvisats, vilken innebär att sanden sliter på beläggningsstenen då däck rullar över den och att valet av däck har mindre betydelse än vad som hävdas i till exempel Norge. Man lägger i Finland därför stor vikt vid val av god kvalitet på friktionsmaterial, minskad användning av friktionsmaterial, dammbindning och förbättrad vårstädning i till exempel Helsingfors (Långström, 22). I Norge har man å andra sidan inriktat sig på en begränsning av dubbdäcksanvändningen som den effektivaste åtgärden i kombination med förbättrad vägrengöring, dammbindning och hastighetsbegränsning (Berthelsen, 23; Oslo kommune och Statens vegvesen Region øst, 24). I Stockholm har Länsstyrelsen i Stockolms län på regeringens uppdrag tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska halterna av PM 1 i Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län, 24). Åtgärdsprogrammet föreslår tre huvudsakliga åtgärder som bör genomföras snarast. Dessa innefattar minskad dubbdäcksanvändning genom information och eventuellt avgifter, minskad trafik genom miljöavgifter och slutligen akutinsatser med dammbindning vid höga partikelhalter. Dammbindning sker oftast med någon typ av saltlösning som håller vägbanan fuktig. Försök i Norge visar att till exempel MgCl 2 fungerar förhållandevis effektivt för att dämpa PM 1. I Finland används sedan 198-talet CaCl 2 för dammbindning. I Sverige har normalt inte belagda vägar dammbundits annat än i samband med vårstädningen och då med vatten. I januari februari 24 genomfördes i Stockholm försök med CMA (kalciummagnesiumacetat) för dammbindning. Proven omfattade en del av Norrlandsgatan i centrala Stockholm och en sträcka på E4, norr om staden. Resultaten tyder på att CMA dämpar halten av PM 1 (Johansson m.fl., 24). I åtgärdsprogrammet dras även slutsatsen att förbättrade beläggningar och friktionsmaterial kan ha god potential att minska dammbildningen, men att mer kunskap krävs innan åtgärder kan föreslås. Föreliggande rapport utgör ett bidrag till kunskapsuppbyggnaden kring slitagepartiklarnas egenskaper och hälsoeffekter. 12 VTI rapport 52

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier VTI rapport 701 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier Mats Gustafsson Göran Blomqvist Per Jonsson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Effekter av dammbindning av belagda vägar

Effekter av dammbindning av belagda vägar VTI rapport 666 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Effekter av dammbindning av belagda vägar Mats Gustafsson Göran Blomqvist Per Jonsson Martin Ferm Utgivare: Publikation: VTI rapport 666 Utgivningsår:

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll

Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll VTI rapport 726 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll Anna Niska Utgivare: Publikation: VTI rapport 726 Utgivningsår:

Läs mer

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige RAPPORT U2012:02 ISSN 1103-4092 Förord De schabloner som används idag vad gäller avfallsförbränningens bidrag till växthuseffekten bygger

Läs mer

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller En förstudie Ragnar Hedström VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på

Läs mer

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon VTI rapport 732 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon Jan Andersson Linda Renner Jesper Sandin Carina Fors Niklas Strand Mattias Hjort Jonas

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Återvinning av asfalt

EXAMENSARBETE. Återvinning av asfalt EXAMENSARBETE 2009:161 CIV Återvinning av asfalt En utvärdering av återvinningsmetoder för asfalt vid Skanskas verk i regionerna syd och sydost Lenita Hellman Andreas Morgin Luleå tekniska universitet

Läs mer

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning Kunskapssammanställning Gudrun Öberg Förord Denna studie ingår i projektet

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING Christian Ek Daniel Nilsson Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare:

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning

Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning Rapport Nr 2009-06 Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning Del 2: Försök i kolonn- och pilotskala med natursand och järnoxidtäckt olivinsand Dan Berggren

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013 RAPPORT Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 Författare: Karin Hansen, Gunilla Pihl Karlsson, Martin Ferm, Per Erik Karlsson, Cecilia Bennet 1, Lennart Granat 2, Veronika Kronnäs, Claudia von

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer

Modellering av avrinning från gröna tak

Modellering av avrinning från gröna tak UPTEC W15009 Examensarbete 30 hp Mars 2015 Modellering av avrinning från gröna tak Avrinningskoefficienter och modellparametrar Camilla Andersson REFERAT Modellering av avrinning från gröna tak avrinningskoefficienter

Läs mer

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer