Sunne kommun. Reviderad budget samt flerårsplan för åren Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150"

Transkript

1 Sunne kommun Reviderad budget 2012 samt flerårsplan för åren Nämndernas verksamhetsplaner Antagen av Kommunfullmäktige

2 Kommmunfakta 2012 Antal invånare i Sunne kommun 1 januari Mandat i kommunfullmäktige Parti Mandat Moderata samlingspartiet (M) 7 Centerpartiet (C) 14 Folkpartiet liberalerna (Fp) 2 Miljöpartiet de gröna (Mp) 2 Socialdemokraterna (S) 12 Vänsterpartiet (V) 2 Sverigedemokraterna (Sd) 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Resultatbudget 15 Kassaflödesplan 17 Balansbudget 18 Investeringsbudget 19 Verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 20 Räddningsnämnden 30 Bildningsnämnden 32 Socialnämnden 37 Miljö- o byggnadsnämnden 42 Överförmyndarnämnden 45 Valnämnden 47 Kommunrevisionen 48

4 Budget 2012 Budget för år 2012 samt flerårsplan för åren Budgetprocessen fungerar så att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för varje nämnd i juni månad. De ramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Beslutet är den yttersta restriktionen för vad verksamheten i respektive nämnd får kosta. Rambeslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt beslut om budget för år Budgetberedningen har haft möten med representanter för nämnder, förvaltningar och politiska partier , , , och där dialog förts om verksamhet och ekonomiska ramar. Behovsbilden och demografiska förutsättningar för olika målgrupper har presenterats och diskuterats vid dessa möten. Jämförelser av olika verksamheters resultat och resurser har också presenterats som ett underlag i prioriteringsarbetet. Budgetförslag för de interna resultatenheterna Kost och städ samt Fastighetsförvaltningen har presenterats och godkänts. Den prognos över de tillgängliga resurser som budgetförslaget bygger på är hämtade från tillgängligt beräkningsunderlag från april. Pga försämrade prognoser för hur skatteunderlaget förväntades utvecklas för 2012, som presenterades av SKL i augusti 2011, beslutade Kommunstyrelsen om att ett reviderat budgetförslag skulle tas fram under hösten 2011 för att nå en budget i balans. God ekonomisk hushållning I kommunallagen framgår att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för en god ekonomisk hushållning har nåtts. Utgångspunkten för de mål vi formulerat är att ha ett positivt resultat som täcker in egenfinansiering av investeringar, alla pensionskostnader, värdesäkring av förmögenheten, osäkra planeringsförutsättningar och oförutsedda händelser. Dessutom ska skattesatsen vara oförändrad. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkommande generation, utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Vi bör genom vårt agerande idag skapa förutsättningar för att kommuninvånarna även i framtiden kan producera service på god nivå. I kommunstrategin anges att nedanstående finansiella mål ska vara uppfyllda för att Sunne kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Nivå på skattesatsen Oförändrad skattesats för planperioden (21,80) Årets resultat 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nås under planeringsperioden Finansiering av investeringar 100 % självfinansieringsgrad över planeringsperioden Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr 1

5 Under budgetprocessen har budgetberedningen kommit fram till att ovanstående resultatmål inte kan nås under budgetperioden. Ett nytt kortsiktigt mål för 2012 har därför satts som är 0,0%. Kommunallagens lägsta resultatmål är budgetbalans (dvs. +/- 0 %). Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan anses uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. Parallellt med budgetarbetet har en dialog om verksamhetsmål förts i nämnder och förvaltningar. I budgetförslaget har varje nämnd lämnat förslag till kommunfullmäktige på övergripande mål kopplade till budgeten. Utgångspunkten är ett antal mått framtagna i projektet Kommunens kvalitet i korthet som Sunne deltar i. Ambitionen har också varit att måtten ska kopplas till målområden som finns angivna i kommunstrategin. Mål och mått finns angivna i respektive nämnds verksamhetsbeskrivning. I kommunstrategin anges som en förutsättning för att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning att de verksamhetsmässiga målen formuleras genom Gott ledarskap där mål, kvalitetsnivå och ekonomi ska formuleras för varje verksamhet Övergripande finansiell målsättning Resultatmålet är satt så att överskottet blir cirka 0,0 % (0,3 mkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag för år Resultatmålet för planåren är 0,0% och 0,0%. Skattesatsen ska vara oförändrad 21,80 kronor per skattekrona. Investeringarna budgeteras år 2012 till 50 mkr. För hela perioden är den planerade investeringsvolymen totalt c:a 128 mkr. Det betyder att investeringsvolymen finansieras till 92 % med skattemedel under planperioden. Det innebär att det finansiella målet som anger hur investeringar ska finansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv. År Resultatmål i Årsbudget 1,8% 0,0% 0,0% 0,0 % 0,0 % Redovisat resultat i Bokslut 1,2% Investeringsmål i Årsbudget (% finansiering med egna medel) Redovisad investering i Bokslut (% finansiering med egna medel) 141 Soliditet 52% 52% 52% 52% 54% Skattesats 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Visionen för Sunne i kommunstrategin I Sunne finns en vision för år 2012 som innebär att kommunen då är känd som Sagolika Sunne. För att uppnå visionen har fullmäktige formulerat åtta mål som är gemensamma för hela kommunen. Varje kommungemensamt mål innehåller en beskrivning av nuläget och vad som är en önskvärd utveckling fram till De 8 kommungemensamma målen ska följas upp och avrapporteras till kommunfullmäktige i samband med kvartals-, delårs- och årsredovisningar. Huvudrubriker för de kommungemensamma målen är: 1. Attraktiv livsmiljö 2. Uthållig kommun 3. Kompetens- och kulturutveckling 4. Utveckla företagsamheten 5. God rörlighet 6. Tillvarata småskaligheten 7. Utveckla demokratin 8. God ekonomi 2

6 Kommunen deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 125 andra svenska kommuner, Kommunens kvalitet i korthet. Syftet är att lyfta fram frågor som ur ett medborgarperspektiv beskriver kvaliteten i olika verksamheter. Tanken är att de olika måtten ska bidra till att formulera mål knutna till verksamhetsperspektivet i begreppet god ekonomisk hushållning. De olika kvalitetsmåtten är samlade under följande rubriker. Tillgänglighet Trygghet Information och delaktighet Effektivitet Samhällsutveckling Attraktiv livsmiljö Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (KKIK) Uthållig kommun Hur upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (KKIK) Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av total antalet bilar? (KKIK) Inga kommunala fastigheter ska ha uppvärmning som baseras på fossila bränslen 2012.(Kommunen klimatplan) Utveckla företagsamheten Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen första halvåret? (KKIK) Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Svenskt Näringsliv) God rörlighet Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun (SCB enkät) Tillvarata småskaligheten Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära detta utbud kommer din kommun (SCB enkät) Utveckla demokratin Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (KKIK) Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (KKIK) God ekonomi Hur stor del av medborgarna fick kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga? (KKIK) Hur många av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga? (KKIK) Indikator Sunnes resultat Mål Jämförelse kommuner Värde på index Värde på index % av Olja m 3 /år Antal 3,6 3,9 6,0 5,3 Rankning i undersökning av alla kommuner Betyg på en 10 gradig skala Betyg på en 10 gradig skala %-snitt av 10 områden Index, max 100 % av tillfrågade % av tillfrågade ,3 Värden fr våren ,1 Värden fr våren ,8 5,2 5,1 6,2 7,0 5, , ,

7 Några budgetförutsättningar Kommunens uppräknade preliminära skatteunderlag för 2012 är 20,8 milj. skattekronor. Ökningen av kommunens eget skatteunderlag beräknas till 1,1 %. På riksnivå är den genomsnittliga ökningen ca 1,7 %. Budgetberedningen har i sitt arbete försökt balansera ekonomi- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. Kommunfullmäktige beslutade i juni om skattesats och ekonomiska ramar samt verksamhetsplan för varje nämnd för år Efter beslutet visade nya prognoser på att kommunsektorns ekonomi försämras från 2011 och framåt. Det är bland annat den europeiska skuldkrisen som gör att sektorn får lägre skatteintäkter än beräknat genom att BNP-tillväxten i Sverige tappar fart. I förhållande till den ram som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2010 har förändringar gjorts. Beräknade totala skatte- och bidragsintäkter har varit grunden i ramtilldelningen. Utgångspunkter i ramfördelningen har varit demografiska förutsättningar beräknade utifrån befolkningsprognosen och olika antaganden om utvecklingen av löne- pris- och kostnadsnivåer. Förslaget innebär att verksamheternas sammanlagda budgetramar minskar med 0,2 % i förhållande till 2011 års prognos. I budgetförslaget har en nedskrivning av förväntad pris och löneutveckling gjorts från 3% till 2% för år Det har gjorts en översyn av arvoden och ersättningar till politiker för att anpassa nivåerna till hur det ser i andra kommuner. I budget 2010 gjordes ingen höjning av arvoden och ersättningar utan de låg på samma nivå som I budgeten för 2012 föreslås en ökning med ca 6 % i förhållande till 2011 års nivå. Intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag har beräknats utifrån prognosvärden framtagna under april månad och bygger på ett befolkningsunderlag på invånare (1/ ). I kalkylen för åren 2013 och 2014 har budgetberedningen räknat med en befolkningsminskning med 50 personer per år. Enligt kommunstrategin anges som målbild att kommunen år 2012 har invånare. En framskrivning av befolkningsutvecklingen år kan beskrivas i följande sammanställning. Befolkningsutveckling (index) år 6-15 år år 80-w Totalt

8 Utifrån denna prognos blir demografieffekterna i tkr Barnomsorg Grundskola Gymnasium Summa BIN Äldreomsorg, år Äldreomsorg, år Äldre omsorg, 90+ år Summa SN TOTALSUMMA Enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni 2011: Ramarna för 2012 har justerats mellan Bildningsnämnden och Socialnämnden med hänsyn till de demografiska förändringarna. På så sätt har Bildningsnämndens ram justerats med - 2,0 mkr Socialnämnden har fått ett tillskott med 1,7 mkr Räddningsnämnden har fått ett tillskott med 0,3 mkr (pga införande av kommunikationssystemet RAKEL) På grund av ändrade förutsättningar, minskade skatteintäkter, har ramarna i Kommunfullmäktiges beslut i november 2011, justerats ytterliggare: Sammanfattningsvis innebär det reviderade förslaget följande förändringar i förhållande till beslutet i juni: Ramarna för nämnderna har justerats enl. nedan: Nämnd Generell Sparförslag/förändring Ramförändring tkr besparing tkr tkr Kommunstyrelsen KS fullmäktige-beredningar Räddningsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö o byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Summa Ramarna för 2013 och 2014 har på samma sätt som i junibeslutet, justerats enligt den demografiska utvecklingen. Socialnämnden har fått 600 tkr 2013, 600 tkr Bildningsnämnden har fått två år på sig att anpassa verksamheten till en förändrad budgetram med hänsyn till de demografiska förändringarna. Deras ram har minskats med 3 mkr för Ramarna för har också justerats med hänsyn till omställningspensionerna. Förändringar tom ingår. 5

9 Sammanfattad finansiell analys som grund för god ekonomisk hushållning Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckeltal. Dessa utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Avsikten är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Värdena för är bokslut-/prognosvärden och åren är budget/planvärden. Motsvarande analys återfinns i årsredovisningarna. Kommunen i siffror mkr Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Resultat och kapacitet Sunne kommun beräknas omsätta 849 mkr och ha en balansomslutning 2012 på 607 mkr. Under beräknas soliditeten vara oförändrad i förhållande till 2011 och 2014 beräknas en ökning. Det betyder att kommunen har en stabil långsiktig betalningsförmåga som bidrar till god ekonomisk hushållning. En närmare analys av det egna kapitalets förändring, det vill säga kommunens resultatutveckling, visar att kommunens nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) beräknas bli 94 procent år Sunne kommun har sedan balanskravet infördes haft en god balans mellan kostnader och intäkter. Inför budgetperioden kan Sunne kommun anses ha god balans mellan intäkter och kostnader. Jämfört med 2010 beräknas verksamhetens nettokostnad öka med 53 mkr år Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag beräknas öka med 31 mkr. Investeringsvolymen beräknas år 2012 vara 50 mkr, vilket är ungefär lika med medelvärde under den redovisade femårsperioden. Ett årligt normalvärde för investeringsvolymen i förhållande till finansiella målsättningar är ca mkr. Under den här redovisade 5-årsperioden kan kommunen klara av att finansiera investeringarna med skatter enligt den långsiktiga målsättningen om den investeringsvolym som anges under planåren kan hållas. Finansiella nyckeltal Resultat och kapacitet Nettokostnadernas andel, % 90,9 98,5 99,4 99,5 99,5 Årets resultat, mkr 7,7 6,6 0,3 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad av investeringar i procent Soliditet, procent Skattesatser: Primärkommunal, kr 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Totalkommunal, kr 32,55 32,55 33,00 33,00 33,00 Risk och kontroll Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är svag, och kommer så att vara under planperioden. Kassalikviditeten, som i analyssammanhang bör vara minst 100 procent, beräknas bli 78 procent vid 6

10 utgången av Rörelsekapitalet (exklusive semesterlöneskulden) är negativt och beräknas bli fortsatt negativ, -25 mkr. Borgensåtagandena uppgår i bokslut 2010 till 232 mkr. Merparten av åtagandet avser lån hos Sunne Bostads AB (207 mkr). Från 2010 har kommunfullmäktige beslutat om en generell borgensram för Sunne Bostads AB:s totala låneförbindelser (ca 235 mkr). Det kan på sikt medföra att kommunens åtagande ökar med 30 mkr. Pensionsskulden inom linjen är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Pensionsskulden inom linjen är i Sunne kommun 262 mkr i bokslut Efterhand som det s.k. omställningsprogrammet (ca 20 mkr) avvecklas kommer skulden att minska om den inte ersätts av nya omställningsprogram. Det är i dagsläget svårt att förutse hur skuldutvecklingen kommer att bli. Under har kommunen betalat in pengar (ca 34 mkr) via en försäkringslösning, som syftar till att minska framtida utbetalningar för de pensioner som i dag redovisas som en ansvarsförbindelse. För åren finns inte utrymme att budgetera för liknande avsättning. Under perioden redovisades en genomsnittlig positiv budgetavvikelse på cirka 9 mkr. Under senare år har budgetföljsamheten i verksamheten varit bra. Finansiella nyckeltal Risk och kontroll Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mkr Borgensåtagande, mkr Pensionsskuld och -förpliktelser, mkr Budgetavvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr 7,7 När Sunne kommun går in i budgetåret 2012 är det ekonomiska läget i nivå med målet för god ekonomisk hushållning. Investeringsnivån har anpassats till det långsiktiga målet. Man kan därför säga, att kommunen inför perioden har nått de finansiella mål som kopplats till begreppet god ekonomisk hushållning. Känslighetsanalys Händelse/förändring Kostnad/intäkt, mkr Ränteförändring med 1 procent 0,6 Löneförändring med 1 procent 4,9 Generella avgiftsförändringar med 1 procent 0,5 Förändring av försörjningsstöd med 10 procent 0,6 Generella statsbidrag med 1 procent 2,0 Förändring utdebitering med 1 kr 19,8 10 heltidstjänster 3,9 Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för kommunens ekonomi. Av sammanställningen ovan framgår till exempel att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 4,9 mkr. 7

11 Föreslagen budget Budgetberedningen har beslutat lägga fram en budget som resulterar i ett överskott på 286 tkr år Budgeten uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet och de finansiella mål som satts upp för år Verksamhetens nettokostnader (inkl pensioner och avskrivningar) budgeteras 2012 till 633 mkr. För jämförelse redovisas utvecklingen/prognosen för perioden Nettokostnad, mkr % - förändring -0,8 3,3 0,2 3,0 2,0 förändring, mkr Enligt investeringsbudgeten uppgår nettoinvesteringarna år 2012 till 50 mkr. Pengarna som avsätts för arenaområdet avser en konstgräsplan. Det diskuterade projektet med en airdome är inte ett kommunalt projekt utan utreds nu av en fristående projektgrupp för genomförande på kommersiella grunder utan skattesubventionering. Hur respektive nämnd tänker sig att bedriva verksamheten inom de föreslagna ekonomiska ramarna framgår av särskilda verksamhetsplaner. I kommunfullmäktiges beslut har respektive nämnd tilldelats budgetbelopp enligt bifogad sammanställning. Respektive nämnd har rätt att själv besluta om omdisponeringar inom nettobudgeten. Nämnderna har uppdraget att integrera verksamhetsmål med upprättade verksamhetsplaner och då beakta att tilldelade verksamhetsplaner utgör ekonomiskt tak. Det vill säga budgeten ska hållas och eventuella omprioriteringar ska ske inom ram. Övriga beslut av betydelse för den ekonomiska processen och styrningen under året framgår av följande punkter. 1. Kommunstyrelsen får möjlighet att ta upp lån inom en total ram på 102 mkr under 2012, varav 10 mkr är nyupplåning. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 234 mkr. 3. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas Bro över Frykensundet Råvattenbrunn Öjervik Sunne Turism, familjerum Kolsnäs Fryxellska skolan, upprustning slöjd/hemkunskap Arenaområdet, konstgräsplan Förskola, Brårud Övriga investeringsprojekt/inventarieanslag beslutas av respektive nämnd innan de tas i anspråk. 4. Nämnderna får uppdraget att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen. 5. Bildningsnämnden får uppdraget att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till Kommunstyrelsen 8

12 Jämföra med andra Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi har valt senaste redovisning och ytterligare två år. Avsikten är att varje år jämföra på samma sätt. I gruppen Liknande Sunne ingår kommunerna Klippan, Simrishamn, Laholm, Lysekil, Tierp och Östhammar. De har valts ut för att de uppvisar nyckeltal som kan vara något att sträva efter. Materialet ger en ytlig bild av skillnader; en del beror på hur verksamheten redovisas, en del på kommunens ambitioner och ytterligare en del på hur effektiv verksamheten är. För en bättre jämförelse krävs att vi tränger djupare in i materialet efter kontakter med de kommuner vi vill jämföra oss med. Siffror inom parentes avser föregående år. Äldreomsorg totalt Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Sunnes värden ligger ca 15 (9) procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne ca 6,0 (1,4) respektive ca 15 (9) procent högre kostnader per invånare. Sunnes kostnader 2010 jämfört med standardkostnaderna för äldreomsorg är 2,3 (-4,3) procent. Motsvarande uppgifter för Liknande Sunne är -4,7 (-4,5) och Värmland 7,0 (+7,5) procent. Hemtjänst Kronor per invånare 65 w år Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige 9

13 Hemtjänstens kostnader är genomgående ca 32 (29) procent högre än Liknande Sunne, ca 16 (20) procent högre än Värmland och ca 41 (41) procent högre än Sverige. För 2010 är skillnaden mellan Sunne och Liknade Sunne ca 37 (28) procent. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsoch/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som hemtjänst? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter? Är lägst kostnad detsamma som högst kvalitet? Hemtjänst Kronor per kund Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Hemtjänstens kostnader är genomgående ca 18 (17) procent högre än Liknande Sunne, ca 4 (6) procent lägre än Värmland och ca 22 (26) procent högre än Sverige. För 2010 är skillnaden mellan Sunne och Liknade Sunne ca 18 (10) procent. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsoch/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som hemtjänst? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter? Är lägst kostnad detsamma som högst kvalitet? Omsorg om Individ och familj totalt Kronor per invånare Sunne Värmland 10

14 Sunnes värden är genomgående ca 33 (35) procent lägre än Liknande Sunne, ca 34 (34) procent lägre än Värmland och ca 34 (36) procent lägre än Sverige. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsnivå än jämförelsegrupperna. Sunnes kostnader 2010 jämfört med standardkostnaderna för Individ- och familjeomsorg är -8,2 (-15,6) procent. Motsvarande uppgifter för Liknande Sunne är 18,9 (+16,0) och Värmland +20,9 (+16,4) procent. Försörjningsstöd Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Sunnes värden är genomgående ca 27 (22) procent lägre än Liknande Sunne, ca 37 (30) procent lägre än Värmland och ca 30 (39) procent lägre än Sverige. Skillnaderna kan bero på bl.a. arbetslöshet och sjukdom. Sunnes kostnader 2010 är ca 32 (28) procent lägre än Liknande Sunne. Omsorg om personer med funktionsnedsättning totalt Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Verksamhetens kostnader är genomgående ca 22 (22) procent högre än Liknande Sunne, ca 7 (6) procent högre än Värmland och ca 20 (21) procent högre än Sverige. Skillnaderna beror dels på kundernas behov dels på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- och/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. 11

15 Personlig assistans (LASS och LSS) Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Omfattningen av Personlig assistans styrs till största delen av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Sunnes kostnader för personlig assistans är i snitt för åren ca 29 (25) procent högre än Liknande Sunne, ca 18 (16) procent lägre än Värmland och ca 10 (9) procent högre än Sverige. För 2010 är skillnaden mellan Sunne och Liknade Sunne ca 27 (32) procent. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsoch/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som personlig assistans? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter? Är lägst kostnad detsamma som högst kvalitet? Kultur Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige För 2010 ligger Sunnes kostnader för kulturverksamhet 29 procent högre än som Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne 16 respektive 14 procent högre kostnader per invånare. Skillnaden mellan 2007 och 2009 i Sunne är det nya biblioteket som byggdes under denna period. Fritid Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige För 2010 ligger Sunnes kostnader för fritidsverksamhet 25 procent under Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne 22 respektive 22 procent lägre kostnader per invånare. 12

16 Förskola Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Kommunens kostnader för förskolan per invånare ligger 8 procent lägre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 17 procent lägre och jämfört med Sverige 38 procent lägre. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola Sunne 5,8 6,0 5,9 5,7 Liknande Sunne 5,4 5,5 5,7 5,9 Värmland 5,3 5,5 5,6 5,6 Sverige 5,2 5,3 5,4 5,5 Grundskola Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige 13

17 Kommunens kostnader för grundskolan per invånare ligger 2 procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 1 procent högre och jämfört med Sverige 1 procent lägre Gymnasieskolan Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Kommunens kostnader för gymnasieskolan per invånare ligger 15 procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 18 procent högre och jämfört med Sverige 19 procent högre. 14

18 RESULTATBUDGET Kommunfullmäktige RAM , BOKSLUT PROGNOS KF JUNI BUDGET PLAN PLAN T k r Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunrevisionen Överförmyndarnämnden Valnämnden Nämndernas nettokostnader Interndeb pensioner mm Pensionsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensionsskuld Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Ev. nytt utjämningssystem/sparkrav Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 96,1% 98,5% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 90,9% 93,2% 94,0% 93,8% 94,1% 94,0% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,6% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 1,2% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme"

19 RESULTATBUDGET Kommunfullmäktige RAM , BOKSLUT PROGNOS KF JUNI BUDGET PLAN PLAN T k r Vht/skatter mm 83,8% 86,4% 87,2% 87,2% 87,0% 87,1% Pensioner/skatter mm 7,2% 6,9% 6,9% 6,7% 7,1% 6,9% Avskrivn/ skatter mm 5,1% 5,3% 5,4% 5,6% 5,4% 5,5% Finansnetto/skatter mm 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% Resultatmål 2 % (tkr) Differens till 2 % (tkr) Summa skatt o generella bidrag (tkr)

20 KASSAFLÖDESPLAN Kommunfullmäktige , Tkr BOK PROGN. BUDGET PLAN PLAN Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer