Sunne kommun. Reviderad budget samt flerårsplan för åren Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150"

Transkript

1 Sunne kommun Reviderad budget 2012 samt flerårsplan för åren Nämndernas verksamhetsplaner Antagen av Kommunfullmäktige

2 Kommmunfakta 2012 Antal invånare i Sunne kommun 1 januari Mandat i kommunfullmäktige Parti Mandat Moderata samlingspartiet (M) 7 Centerpartiet (C) 14 Folkpartiet liberalerna (Fp) 2 Miljöpartiet de gröna (Mp) 2 Socialdemokraterna (S) 12 Vänsterpartiet (V) 2 Sverigedemokraterna (Sd) 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Resultatbudget 15 Kassaflödesplan 17 Balansbudget 18 Investeringsbudget 19 Verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 20 Räddningsnämnden 30 Bildningsnämnden 32 Socialnämnden 37 Miljö- o byggnadsnämnden 42 Överförmyndarnämnden 45 Valnämnden 47 Kommunrevisionen 48

4 Budget 2012 Budget för år 2012 samt flerårsplan för åren Budgetprocessen fungerar så att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för varje nämnd i juni månad. De ramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Beslutet är den yttersta restriktionen för vad verksamheten i respektive nämnd får kosta. Rambeslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt beslut om budget för år Budgetberedningen har haft möten med representanter för nämnder, förvaltningar och politiska partier , , , och där dialog förts om verksamhet och ekonomiska ramar. Behovsbilden och demografiska förutsättningar för olika målgrupper har presenterats och diskuterats vid dessa möten. Jämförelser av olika verksamheters resultat och resurser har också presenterats som ett underlag i prioriteringsarbetet. Budgetförslag för de interna resultatenheterna Kost och städ samt Fastighetsförvaltningen har presenterats och godkänts. Den prognos över de tillgängliga resurser som budgetförslaget bygger på är hämtade från tillgängligt beräkningsunderlag från april. Pga försämrade prognoser för hur skatteunderlaget förväntades utvecklas för 2012, som presenterades av SKL i augusti 2011, beslutade Kommunstyrelsen om att ett reviderat budgetförslag skulle tas fram under hösten 2011 för att nå en budget i balans. God ekonomisk hushållning I kommunallagen framgår att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för en god ekonomisk hushållning har nåtts. Utgångspunkten för de mål vi formulerat är att ha ett positivt resultat som täcker in egenfinansiering av investeringar, alla pensionskostnader, värdesäkring av förmögenheten, osäkra planeringsförutsättningar och oförutsedda händelser. Dessutom ska skattesatsen vara oförändrad. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkommande generation, utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Vi bör genom vårt agerande idag skapa förutsättningar för att kommuninvånarna även i framtiden kan producera service på god nivå. I kommunstrategin anges att nedanstående finansiella mål ska vara uppfyllda för att Sunne kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Nivå på skattesatsen Oförändrad skattesats för planperioden (21,80) Årets resultat 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nås under planeringsperioden Finansiering av investeringar 100 % självfinansieringsgrad över planeringsperioden Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr 1

5 Under budgetprocessen har budgetberedningen kommit fram till att ovanstående resultatmål inte kan nås under budgetperioden. Ett nytt kortsiktigt mål för 2012 har därför satts som är 0,0%. Kommunallagens lägsta resultatmål är budgetbalans (dvs. +/- 0 %). Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan anses uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. Parallellt med budgetarbetet har en dialog om verksamhetsmål förts i nämnder och förvaltningar. I budgetförslaget har varje nämnd lämnat förslag till kommunfullmäktige på övergripande mål kopplade till budgeten. Utgångspunkten är ett antal mått framtagna i projektet Kommunens kvalitet i korthet som Sunne deltar i. Ambitionen har också varit att måtten ska kopplas till målområden som finns angivna i kommunstrategin. Mål och mått finns angivna i respektive nämnds verksamhetsbeskrivning. I kommunstrategin anges som en förutsättning för att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning att de verksamhetsmässiga målen formuleras genom Gott ledarskap där mål, kvalitetsnivå och ekonomi ska formuleras för varje verksamhet Övergripande finansiell målsättning Resultatmålet är satt så att överskottet blir cirka 0,0 % (0,3 mkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag för år Resultatmålet för planåren är 0,0% och 0,0%. Skattesatsen ska vara oförändrad 21,80 kronor per skattekrona. Investeringarna budgeteras år 2012 till 50 mkr. För hela perioden är den planerade investeringsvolymen totalt c:a 128 mkr. Det betyder att investeringsvolymen finansieras till 92 % med skattemedel under planperioden. Det innebär att det finansiella målet som anger hur investeringar ska finansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv. År Resultatmål i Årsbudget 1,8% 0,0% 0,0% 0,0 % 0,0 % Redovisat resultat i Bokslut 1,2% Investeringsmål i Årsbudget (% finansiering med egna medel) Redovisad investering i Bokslut (% finansiering med egna medel) 141 Soliditet 52% 52% 52% 52% 54% Skattesats 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Visionen för Sunne i kommunstrategin I Sunne finns en vision för år 2012 som innebär att kommunen då är känd som Sagolika Sunne. För att uppnå visionen har fullmäktige formulerat åtta mål som är gemensamma för hela kommunen. Varje kommungemensamt mål innehåller en beskrivning av nuläget och vad som är en önskvärd utveckling fram till De 8 kommungemensamma målen ska följas upp och avrapporteras till kommunfullmäktige i samband med kvartals-, delårs- och årsredovisningar. Huvudrubriker för de kommungemensamma målen är: 1. Attraktiv livsmiljö 2. Uthållig kommun 3. Kompetens- och kulturutveckling 4. Utveckla företagsamheten 5. God rörlighet 6. Tillvarata småskaligheten 7. Utveckla demokratin 8. God ekonomi 2

6 Kommunen deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 125 andra svenska kommuner, Kommunens kvalitet i korthet. Syftet är att lyfta fram frågor som ur ett medborgarperspektiv beskriver kvaliteten i olika verksamheter. Tanken är att de olika måtten ska bidra till att formulera mål knutna till verksamhetsperspektivet i begreppet god ekonomisk hushållning. De olika kvalitetsmåtten är samlade under följande rubriker. Tillgänglighet Trygghet Information och delaktighet Effektivitet Samhällsutveckling Attraktiv livsmiljö Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (KKIK) Uthållig kommun Hur upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (KKIK) Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av total antalet bilar? (KKIK) Inga kommunala fastigheter ska ha uppvärmning som baseras på fossila bränslen 2012.(Kommunen klimatplan) Utveckla företagsamheten Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen första halvåret? (KKIK) Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Svenskt Näringsliv) God rörlighet Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun (SCB enkät) Tillvarata småskaligheten Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära detta utbud kommer din kommun (SCB enkät) Utveckla demokratin Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (KKIK) Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (KKIK) God ekonomi Hur stor del av medborgarna fick kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga? (KKIK) Hur många av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga? (KKIK) Indikator Sunnes resultat Mål Jämförelse kommuner Värde på index Värde på index % av Olja m 3 /år Antal 3,6 3,9 6,0 5,3 Rankning i undersökning av alla kommuner Betyg på en 10 gradig skala Betyg på en 10 gradig skala %-snitt av 10 områden Index, max 100 % av tillfrågade % av tillfrågade ,3 Värden fr våren ,1 Värden fr våren ,8 5,2 5,1 6,2 7,0 5, , ,

7 Några budgetförutsättningar Kommunens uppräknade preliminära skatteunderlag för 2012 är 20,8 milj. skattekronor. Ökningen av kommunens eget skatteunderlag beräknas till 1,1 %. På riksnivå är den genomsnittliga ökningen ca 1,7 %. Budgetberedningen har i sitt arbete försökt balansera ekonomi- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. Kommunfullmäktige beslutade i juni om skattesats och ekonomiska ramar samt verksamhetsplan för varje nämnd för år Efter beslutet visade nya prognoser på att kommunsektorns ekonomi försämras från 2011 och framåt. Det är bland annat den europeiska skuldkrisen som gör att sektorn får lägre skatteintäkter än beräknat genom att BNP-tillväxten i Sverige tappar fart. I förhållande till den ram som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2010 har förändringar gjorts. Beräknade totala skatte- och bidragsintäkter har varit grunden i ramtilldelningen. Utgångspunkter i ramfördelningen har varit demografiska förutsättningar beräknade utifrån befolkningsprognosen och olika antaganden om utvecklingen av löne- pris- och kostnadsnivåer. Förslaget innebär att verksamheternas sammanlagda budgetramar minskar med 0,2 % i förhållande till 2011 års prognos. I budgetförslaget har en nedskrivning av förväntad pris och löneutveckling gjorts från 3% till 2% för år Det har gjorts en översyn av arvoden och ersättningar till politiker för att anpassa nivåerna till hur det ser i andra kommuner. I budget 2010 gjordes ingen höjning av arvoden och ersättningar utan de låg på samma nivå som I budgeten för 2012 föreslås en ökning med ca 6 % i förhållande till 2011 års nivå. Intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag har beräknats utifrån prognosvärden framtagna under april månad och bygger på ett befolkningsunderlag på invånare (1/ ). I kalkylen för åren 2013 och 2014 har budgetberedningen räknat med en befolkningsminskning med 50 personer per år. Enligt kommunstrategin anges som målbild att kommunen år 2012 har invånare. En framskrivning av befolkningsutvecklingen år kan beskrivas i följande sammanställning. Befolkningsutveckling (index) år 6-15 år år 80-w Totalt

8 Utifrån denna prognos blir demografieffekterna i tkr Barnomsorg Grundskola Gymnasium Summa BIN Äldreomsorg, år Äldreomsorg, år Äldre omsorg, 90+ år Summa SN TOTALSUMMA Enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni 2011: Ramarna för 2012 har justerats mellan Bildningsnämnden och Socialnämnden med hänsyn till de demografiska förändringarna. På så sätt har Bildningsnämndens ram justerats med - 2,0 mkr Socialnämnden har fått ett tillskott med 1,7 mkr Räddningsnämnden har fått ett tillskott med 0,3 mkr (pga införande av kommunikationssystemet RAKEL) På grund av ändrade förutsättningar, minskade skatteintäkter, har ramarna i Kommunfullmäktiges beslut i november 2011, justerats ytterliggare: Sammanfattningsvis innebär det reviderade förslaget följande förändringar i förhållande till beslutet i juni: Ramarna för nämnderna har justerats enl. nedan: Nämnd Generell Sparförslag/förändring Ramförändring tkr besparing tkr tkr Kommunstyrelsen KS fullmäktige-beredningar Räddningsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö o byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Summa Ramarna för 2013 och 2014 har på samma sätt som i junibeslutet, justerats enligt den demografiska utvecklingen. Socialnämnden har fått 600 tkr 2013, 600 tkr Bildningsnämnden har fått två år på sig att anpassa verksamheten till en förändrad budgetram med hänsyn till de demografiska förändringarna. Deras ram har minskats med 3 mkr för Ramarna för har också justerats med hänsyn till omställningspensionerna. Förändringar tom ingår. 5

9 Sammanfattad finansiell analys som grund för god ekonomisk hushållning Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckeltal. Dessa utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Avsikten är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Värdena för är bokslut-/prognosvärden och åren är budget/planvärden. Motsvarande analys återfinns i årsredovisningarna. Kommunen i siffror mkr Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Resultat och kapacitet Sunne kommun beräknas omsätta 849 mkr och ha en balansomslutning 2012 på 607 mkr. Under beräknas soliditeten vara oförändrad i förhållande till 2011 och 2014 beräknas en ökning. Det betyder att kommunen har en stabil långsiktig betalningsförmåga som bidrar till god ekonomisk hushållning. En närmare analys av det egna kapitalets förändring, det vill säga kommunens resultatutveckling, visar att kommunens nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) beräknas bli 94 procent år Sunne kommun har sedan balanskravet infördes haft en god balans mellan kostnader och intäkter. Inför budgetperioden kan Sunne kommun anses ha god balans mellan intäkter och kostnader. Jämfört med 2010 beräknas verksamhetens nettokostnad öka med 53 mkr år Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag beräknas öka med 31 mkr. Investeringsvolymen beräknas år 2012 vara 50 mkr, vilket är ungefär lika med medelvärde under den redovisade femårsperioden. Ett årligt normalvärde för investeringsvolymen i förhållande till finansiella målsättningar är ca mkr. Under den här redovisade 5-årsperioden kan kommunen klara av att finansiera investeringarna med skatter enligt den långsiktiga målsättningen om den investeringsvolym som anges under planåren kan hållas. Finansiella nyckeltal Resultat och kapacitet Nettokostnadernas andel, % 90,9 98,5 99,4 99,5 99,5 Årets resultat, mkr 7,7 6,6 0,3 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad av investeringar i procent Soliditet, procent Skattesatser: Primärkommunal, kr 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Totalkommunal, kr 32,55 32,55 33,00 33,00 33,00 Risk och kontroll Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är svag, och kommer så att vara under planperioden. Kassalikviditeten, som i analyssammanhang bör vara minst 100 procent, beräknas bli 78 procent vid 6

10 utgången av Rörelsekapitalet (exklusive semesterlöneskulden) är negativt och beräknas bli fortsatt negativ, -25 mkr. Borgensåtagandena uppgår i bokslut 2010 till 232 mkr. Merparten av åtagandet avser lån hos Sunne Bostads AB (207 mkr). Från 2010 har kommunfullmäktige beslutat om en generell borgensram för Sunne Bostads AB:s totala låneförbindelser (ca 235 mkr). Det kan på sikt medföra att kommunens åtagande ökar med 30 mkr. Pensionsskulden inom linjen är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Pensionsskulden inom linjen är i Sunne kommun 262 mkr i bokslut Efterhand som det s.k. omställningsprogrammet (ca 20 mkr) avvecklas kommer skulden att minska om den inte ersätts av nya omställningsprogram. Det är i dagsläget svårt att förutse hur skuldutvecklingen kommer att bli. Under har kommunen betalat in pengar (ca 34 mkr) via en försäkringslösning, som syftar till att minska framtida utbetalningar för de pensioner som i dag redovisas som en ansvarsförbindelse. För åren finns inte utrymme att budgetera för liknande avsättning. Under perioden redovisades en genomsnittlig positiv budgetavvikelse på cirka 9 mkr. Under senare år har budgetföljsamheten i verksamheten varit bra. Finansiella nyckeltal Risk och kontroll Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mkr Borgensåtagande, mkr Pensionsskuld och -förpliktelser, mkr Budgetavvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr 7,7 När Sunne kommun går in i budgetåret 2012 är det ekonomiska läget i nivå med målet för god ekonomisk hushållning. Investeringsnivån har anpassats till det långsiktiga målet. Man kan därför säga, att kommunen inför perioden har nått de finansiella mål som kopplats till begreppet god ekonomisk hushållning. Känslighetsanalys Händelse/förändring Kostnad/intäkt, mkr Ränteförändring med 1 procent 0,6 Löneförändring med 1 procent 4,9 Generella avgiftsförändringar med 1 procent 0,5 Förändring av försörjningsstöd med 10 procent 0,6 Generella statsbidrag med 1 procent 2,0 Förändring utdebitering med 1 kr 19,8 10 heltidstjänster 3,9 Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för kommunens ekonomi. Av sammanställningen ovan framgår till exempel att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 4,9 mkr. 7

11 Föreslagen budget Budgetberedningen har beslutat lägga fram en budget som resulterar i ett överskott på 286 tkr år Budgeten uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet och de finansiella mål som satts upp för år Verksamhetens nettokostnader (inkl pensioner och avskrivningar) budgeteras 2012 till 633 mkr. För jämförelse redovisas utvecklingen/prognosen för perioden Nettokostnad, mkr % - förändring -0,8 3,3 0,2 3,0 2,0 förändring, mkr Enligt investeringsbudgeten uppgår nettoinvesteringarna år 2012 till 50 mkr. Pengarna som avsätts för arenaområdet avser en konstgräsplan. Det diskuterade projektet med en airdome är inte ett kommunalt projekt utan utreds nu av en fristående projektgrupp för genomförande på kommersiella grunder utan skattesubventionering. Hur respektive nämnd tänker sig att bedriva verksamheten inom de föreslagna ekonomiska ramarna framgår av särskilda verksamhetsplaner. I kommunfullmäktiges beslut har respektive nämnd tilldelats budgetbelopp enligt bifogad sammanställning. Respektive nämnd har rätt att själv besluta om omdisponeringar inom nettobudgeten. Nämnderna har uppdraget att integrera verksamhetsmål med upprättade verksamhetsplaner och då beakta att tilldelade verksamhetsplaner utgör ekonomiskt tak. Det vill säga budgeten ska hållas och eventuella omprioriteringar ska ske inom ram. Övriga beslut av betydelse för den ekonomiska processen och styrningen under året framgår av följande punkter. 1. Kommunstyrelsen får möjlighet att ta upp lån inom en total ram på 102 mkr under 2012, varav 10 mkr är nyupplåning. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 234 mkr. 3. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas Bro över Frykensundet Råvattenbrunn Öjervik Sunne Turism, familjerum Kolsnäs Fryxellska skolan, upprustning slöjd/hemkunskap Arenaområdet, konstgräsplan Förskola, Brårud Övriga investeringsprojekt/inventarieanslag beslutas av respektive nämnd innan de tas i anspråk. 4. Nämnderna får uppdraget att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen. 5. Bildningsnämnden får uppdraget att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till Kommunstyrelsen 8

12 Jämföra med andra Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi har valt senaste redovisning och ytterligare två år. Avsikten är att varje år jämföra på samma sätt. I gruppen Liknande Sunne ingår kommunerna Klippan, Simrishamn, Laholm, Lysekil, Tierp och Östhammar. De har valts ut för att de uppvisar nyckeltal som kan vara något att sträva efter. Materialet ger en ytlig bild av skillnader; en del beror på hur verksamheten redovisas, en del på kommunens ambitioner och ytterligare en del på hur effektiv verksamheten är. För en bättre jämförelse krävs att vi tränger djupare in i materialet efter kontakter med de kommuner vi vill jämföra oss med. Siffror inom parentes avser föregående år. Äldreomsorg totalt Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Sunnes värden ligger ca 15 (9) procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne ca 6,0 (1,4) respektive ca 15 (9) procent högre kostnader per invånare. Sunnes kostnader 2010 jämfört med standardkostnaderna för äldreomsorg är 2,3 (-4,3) procent. Motsvarande uppgifter för Liknande Sunne är -4,7 (-4,5) och Värmland 7,0 (+7,5) procent. Hemtjänst Kronor per invånare 65 w år Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige 9

13 Hemtjänstens kostnader är genomgående ca 32 (29) procent högre än Liknande Sunne, ca 16 (20) procent högre än Värmland och ca 41 (41) procent högre än Sverige. För 2010 är skillnaden mellan Sunne och Liknade Sunne ca 37 (28) procent. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsoch/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som hemtjänst? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter? Är lägst kostnad detsamma som högst kvalitet? Hemtjänst Kronor per kund Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Hemtjänstens kostnader är genomgående ca 18 (17) procent högre än Liknande Sunne, ca 4 (6) procent lägre än Värmland och ca 22 (26) procent högre än Sverige. För 2010 är skillnaden mellan Sunne och Liknade Sunne ca 18 (10) procent. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsoch/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som hemtjänst? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter? Är lägst kostnad detsamma som högst kvalitet? Omsorg om Individ och familj totalt Kronor per invånare Sunne Värmland 10

14 Sunnes värden är genomgående ca 33 (35) procent lägre än Liknande Sunne, ca 34 (34) procent lägre än Värmland och ca 34 (36) procent lägre än Sverige. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsnivå än jämförelsegrupperna. Sunnes kostnader 2010 jämfört med standardkostnaderna för Individ- och familjeomsorg är -8,2 (-15,6) procent. Motsvarande uppgifter för Liknande Sunne är 18,9 (+16,0) och Värmland +20,9 (+16,4) procent. Försörjningsstöd Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Sunnes värden är genomgående ca 27 (22) procent lägre än Liknande Sunne, ca 37 (30) procent lägre än Värmland och ca 30 (39) procent lägre än Sverige. Skillnaderna kan bero på bl.a. arbetslöshet och sjukdom. Sunnes kostnader 2010 är ca 32 (28) procent lägre än Liknande Sunne. Omsorg om personer med funktionsnedsättning totalt Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Verksamhetens kostnader är genomgående ca 22 (22) procent högre än Liknande Sunne, ca 7 (6) procent högre än Värmland och ca 20 (21) procent högre än Sverige. Skillnaderna beror dels på kundernas behov dels på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- och/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. 11

15 Personlig assistans (LASS och LSS) Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Omfattningen av Personlig assistans styrs till största delen av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Sunnes kostnader för personlig assistans är i snitt för åren ca 29 (25) procent högre än Liknande Sunne, ca 18 (16) procent lägre än Värmland och ca 10 (9) procent högre än Sverige. För 2010 är skillnaden mellan Sunne och Liknade Sunne ca 27 (32) procent. Skillnaderna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitionsoch/eller effektivitetsnivå än jämförelsegrupperna. Dessutom får respektive kommuns redovisning av kostnaderna större betydelse vid ökad detaljnivå i jämförelserna. Vad bokförs som personlig assistans? Är det med säkerhet jämförbara uppgifter? Är lägst kostnad detsamma som högst kvalitet? Kultur Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige För 2010 ligger Sunnes kostnader för kulturverksamhet 29 procent högre än som Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne 16 respektive 14 procent högre kostnader per invånare. Skillnaden mellan 2007 och 2009 i Sunne är det nya biblioteket som byggdes under denna period. Fritid Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige För 2010 ligger Sunnes kostnader för fritidsverksamhet 25 procent under Liknande Sunne. Jämfört med Värmland och Sverige har Sunne 22 respektive 22 procent lägre kostnader per invånare. 12

16 Förskola Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Kommunens kostnader för förskolan per invånare ligger 8 procent lägre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 17 procent lägre och jämfört med Sverige 38 procent lägre. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola Sunne 5,8 6,0 5,9 5,7 Liknande Sunne 5,4 5,5 5,7 5,9 Värmland 5,3 5,5 5,6 5,6 Sverige 5,2 5,3 5,4 5,5 Grundskola Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige 13

17 Kommunens kostnader för grundskolan per invånare ligger 2 procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 1 procent högre och jämfört med Sverige 1 procent lägre Gymnasieskolan Kronor per invånare Sunne Liknande Sunne Värmland Sverige Kommunens kostnader för gymnasieskolan per invånare ligger 15 procent högre än Liknande Sunne. Jämfört med Värmland 18 procent högre och jämfört med Sverige 19 procent högre. 14

18 RESULTATBUDGET Kommunfullmäktige RAM , BOKSLUT PROGNOS KF JUNI BUDGET PLAN PLAN T k r Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunrevisionen Överförmyndarnämnden Valnämnden Nämndernas nettokostnader Interndeb pensioner mm Pensionsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensionsskuld Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Ev. nytt utjämningssystem/sparkrav Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 96,1% 98,5% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 90,9% 93,2% 94,0% 93,8% 94,1% 94,0% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,6% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 1,2% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme"

19 RESULTATBUDGET Kommunfullmäktige RAM , BOKSLUT PROGNOS KF JUNI BUDGET PLAN PLAN T k r Vht/skatter mm 83,8% 86,4% 87,2% 87,2% 87,0% 87,1% Pensioner/skatter mm 7,2% 6,9% 6,9% 6,7% 7,1% 6,9% Avskrivn/ skatter mm 5,1% 5,3% 5,4% 5,6% 5,4% 5,5% Finansnetto/skatter mm 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% Resultatmål 2 % (tkr) Differens till 2 % (tkr) Summa skatt o generella bidrag (tkr)

20 KASSAFLÖDESPLAN Kommunfullmäktige , Tkr BOK PROGN. BUDGET PLAN PLAN Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren - Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer