KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.3.2015 31.1.2017"

Transkript

1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktigheter i översättningen. Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole sopineet ruotsinkielisestä työehtosopimustekstistä. Mikäli ruotsinkielisen käännöksen tulkinta johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin alkuperäinen suomenkielinen työehtosopimus, tulee noudattaa suomenkielistä työehtosopimusta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta ei vastaa käännöksen mahdollisista virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista.

2 KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN Sähkötekniset työnantajat STTA rf Elbranschernas fackförbund rf

3 Tryckort: Tammerprint Oy Tammerfors 2015

4 INNEHÅLL BILAGA 1: UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN AVTALSPERIOD ENGÅNGSERSÄTTNING SOM BETALAS I MARS HÖJNING AV GRUNDTIMLÖNERNA HÖJNING AV TIDLÖNERNA Personliga tidlöner Att bestämma den personliga lönedelen Månadslöner HÖJNING AV ACKORDSLÖNERNA Ackordprissättning och fritt prissatta ackord som är oavslutade Prissättning för bostadsproduktion Prissättning för andra arbeten som görs som ackordsarbete Garantilöner för ackordet samt lön för tiden för avbrott, förhandlingar och arbete under den inledande fasen TILLÄGG I KOLLEKTIVAVTALET Tillägg i kollektivavtalet Ledande montörstillägg till första ledande montör, arbete som utförs mot ackordslön Ledande montörstillägg till andra ledande montör eller flera ledande montörer, arbete som utförs mot ackordslön Ledande montörstillägg för tidavlönade arbeten SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR TILL HUVUDFÖRTROENDEMAN ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGENS SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR NY ACKORDSPRISSÄTTNING FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN HÖJNING AV GRUNDTIMLÖNERNA HÖJNING AV TIDLÖNERNA Personliga tidlöner Att bestämma den personliga lönedelen Månadslöner HÖJNING AV ACKORDSLÖNERNA Ackordprissättning och fritt prissatta ackord som är oavslutade Prissättning för bostadsproduktion Prissättning för andra arbeten som görs som ackordsarbete Garantilöner för ackordet samt lön för tiden för avbrott, förhandlingar och arbete under den inledande fasen TILLÄGG I KOLLEKTIVAVTALET Tillägg i kollektivavtalet Ledande montörstillägg till första ledande montör, arbete som utförs mot ackordslön Ledande montörstillägg till andra ledande montör, arbete som utförs mot ackordslön Ledande montörstillägg för tidavlönade arbeten LOKALT ÖVERENSKOMNA TILLÄGG SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR TILL HUVUDFÖRTROENDEMAN

5 ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGENS SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR HÖJNINGAR AV LÖNER OCH TILLÄGG SAMT SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR ENLIGT DET ALLMÄNNA AVTALET UNDER AVTALSPERIODEN ÄNDRINGAR I TEXTEN ANSTÄLLNINGSSKYDD ARBETSTID Ordinarie arbetstid A TIDSARBETE A 1 Personlig tidlön A 2 Grundtimlöner A 3 Personliga tidlöner A 4 Tillägg för speciella arbeten A 5 Personlig helhetsinkomst A 6 Månadslön A 7 Tidlön enligt lönesystemet för elbranschens specialmontörer A 8 Särskilda tillägg A 9 Unga arbetstagare A 10 Hur arbetstagarens arbetsförmåga påverkar minimilönerna TIDLÖNESYSTEMET INOM HUSTEKNIKBRANSCHEN Inledning Bestämning av arbetstagarens lönegrupp Praktiskt genomförande av svårighetsgruppering och lönegruppering Definitioner av svårighetsgruppering av uppgifterna Preciseringar till svårighetsgrupperingstexterna för elinstallationsarbeten. 37 Fastställande av den personliga lönedelen i ett företagsspecifikt system Tillämpning av bedömningsmatrisen Särskilda bestämmelser B ACKORDSLÖNER Arbetsgrupper VÅRDLEDIGHET FÖRFARANDEBESTÄMMELSER SAMARBETE I INHEMSKA KONCERNER ARBETSTAGARNAS SOCIALA FÖRMÅNER ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGENS UTKOMSTSKYDD IFALL AV HÄVNING AV ARBETSAVTAL FÖRTROENDEMANNENS OCH DEN LEDANDE MONTÖRENS UPPGIFTER CENTRALORGANISATIONERNAS AVTAL, TOLKNINGAR OCH TOLKNINGSGUIDE LÖNESTATISTIKUPPGIFTER AVRUNDNING PROTOKOLLETS RÄTTSVERKNINGAR OCH UNDERTECKNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE IAKTTAGANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS BILAGOR ARBETSFREDSFÖRPLIKTELSE... 48

6 4 LOKALA AVTAL Lokala avtal Avtalsparter i lokala avtal Meddelande om avtal Formen på ett lokalt avtal Det lokala avtalets rättsverkningar och giltighet ARBETSAVTAL Allmänt Arbetsavtal Anställningsplats Uppgifter som ska ges ANSTÄLLNINGSSKYDD Permittering Permittering turvis Flyttning av permittering Tillfälligt avbrott i permitteringen Permittering som straff Bestämmelser om samarbetsförfarande Uppsägning ARBETSTID Arbetsveckan och arbetsdygnet Ordinarie arbetstid Regelbunden förläggning av arbetstiden, lediga dagar Pauser Övertidsarbete Övertidsarbete per dygn Övertidsarbete per vecka Maximimängden övertidsarbete Tid som likställs med arbetad tid Söndagsarbete Veckovila Oväntat arbete och utryckningsbetonat arbete Beredskap och arbete utfört under beredskapstiden Arbetsskiftsförteckning, flyttning av arbetstiden Lokala avtal om genomsnittlig arbetstid Söckenhelger, söckenhelgsersättning och lön för självständighetsdagen Förkortning av arbetstid ARBETSLÖNER Löneformer A TIDSARBETE A 1 Personlig tidlön A 2 Grundtimlöner A 3 Personliga tidlöner A 4 Tillägg för speciella arbeten A 5 Personlig helhetsinkomst A 6 Månadslön A 7 Tidlön enligt lönesystemet för elbranschens specialmontörer A 8 Särskilda tillägg A 9 Unga arbetstagare A 10 Hur arbetstagarens arbetsförmåga påverkar minimilönerna... 69

7 TIDLÖNESYSTEMET INOM HUSTEKNIKBRANSCHEN Inledning Bestämning av arbetstagarens lönegrupp Praktiskt genomförande av svårighetsgruppering och lönegruppering Definitioner av svårighetsgruppering av uppgifterna Lönegrupp Preciseringar till svårighetsgrupperingstexterna för elinstallationsarbeten. 73 Fastställande av den personliga lönedelen i ett företagsspecifikt system Tillämpning av bedömningsmatrisen Särskilda bestämmelser B ACKORDSLÖNER Allmänt Avgränsning av byggplats Avgränsning av ackordet Avgränsning av arbetets mängd Avgränsning av prestationstiden Övriga avgränsningsvillkor Olika slag av byggen Nybyggen Övriga ackordsarbeten Avtal om arbetet Ingående av byggesavtal Ackordprissättning Principen om helhetsackord Prissättning av nybygge Prissättning för andra arbeten som görs som ackordsarbete Bostadsproduktion Ackordslön Lön utan avtal En av organisationerna godkänd avvikelse från prissättningsreglerna Grunden för arbetsprissättningen Elektrifieringsbranschens produktivitetslöneackord Tidarbete En annan överenskommen löneform Premielöner Garantilön Avslutande av förhandlingar Mertids- och ändringsarbete Arbeten som ingår i ackordsarbetets helhet och parternas skyldigheter Allmänt Arbetsparternas skyldigheter Till ackordet hör Arbetsledningen samt arbetsinstruktioner och ritningar Installationsmaterial, beställningen av dem och deras lagring Extra arbetskraft Byggnadsställningar och arbetsredskap Arbetsgrupp Ledande montör Ackordsutredning Beräkning av ackordssumman i enhetsprissatta arbeten... 99

8 8.2 Förberedande Ackordsuträkning Ackordsutredning Mätning Uppmärksammande av kollektivavtalsperioderna Lön enligt ackordprissättning Övriga ackordsarbeten Betalning av ackordsumman När arbetet är färdigt Ackordsutredning och delning Annan ackordslön Försening av utredningen och betalningen Avbrutet ackord Tillfälligt avbrutet ackord Slutgiltigt avbrutet ackord Ersättningar och tillägg som betalas utanför ackordet Avbrott i ackordarbetet; arbete som inte hör till ackordet På ackordarbetsobjektet Utanför ackordarbetsobjektet Lön under avbrottsarbete Arbetstimmar utanför ackordet i ackord C KOLLEKTIVAVTALETS ACKORDSPRISSÄTTNING SOM GRUNDAR SIG PÅ ENHETSPRISER ERSÄTTNING MOTSVARANDE GENOMSNITTLIG TIMFÖRTJÄNST VÄNTETID OCH ERSÄTTNING TILLÄGG Yrkesexamenstillägg Tillägg för ytterst smutsigt och ytterst betungande arbete Tillägg för krävande och besvärligt arbete Förartillägg Ledande montörstillägg för tidavlönade arbeten INLÄRNING I ARBETE OCH TILLÄGG FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARE YRKESUTBILDNING RESEKOSTNADER A ERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN UTFÖRDA UTANFÖR ANSTÄLLNINGSPLATSEN Betalning av måltidsersättning Betalning av dagtraktamente Ersättning av resekostnader Ersättning för resetid Logiersättningar Tillämpning av dagtraktamentsssystemet i vissa fall B Transport arrangerad av arbetsgivaren C Användning av egen bil D Arbete utomlands Utlandsdagtraktamenten E Förskottsinnehållning på resekostnader F Lokala avtal TIMKORT

9 16 LÖNEBETALNINGSDAG SEMESTER SJUKDOMSTID, MODERSKAPS OCH FADERSKAPSLEDIGHET OCH TILLFÄLLIG VÅRDLEDIGHET SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR ARBETARSKYDD UTSTATIONERADE ARBETSTAGARE ARBETSREDSKAP OCH SKYDDSKLÄDSEL SOCIALA UTRYMMEN MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH DERAS AVGÖRANDE UPPBÄRANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR FACKFÖRENINGAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING AVTALETS GILTIGHETSTID BILAGA 2: KOLLEKTIVAVTALET 5 EXEMPELFÖRTECKNING ÖVER SAKER SOM BEHANDLAS GENOM TILLÄMPNING AV PRINCIPEN OM KONTINUERLIGA FÖRHANDLINGAR BILAGA 3: KOLLEKTIVAVTALET 8 C, ACKORDPRISSÄTTNING FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN BILAGA 4: KOLLEKTIVAVTALET 8 B RITNINGSEXEMPEL PÅ FASTSTÄLLANDE AV BOSTADSPRODUKTIONSPRISSÄTTNINGENS GRUNDPOÄNG BILAGA 5: KOLLEKTIVAVTALET 14 INKVARTERINGSNIVÅN FÖR KOMMENDERINGSMÄN BILAGA 6: ALLMÄNT AVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utgångspunkter Grundrättigheter Organisations- o.d. förändringar KAPITEL 1: FÖRTROENDEMANNA- OCH ARBETARSKYDDSORGANISATIONERNA Förtroendemannaorganisationen Begrepp Huvudförtroendeman Förtroendeman Huvudförtroendemännens förbindelseman Val av huvudförtroendeman och förtroendeman Allmänna principer gällande huvudförtroendemannens och förtroendemannens uppgifter Begrepp Arbetarskyddschef Arbetarskyddsfullmäktig Arbetarskyddsombud Arbetarskyddskommissionen Allmänna principer gällande arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktigens och arbetarskyddsombudets uppgifter Arbetarskyddschefens uppgifter Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter Arbetarskyddsombudets uppgifter Anmälningar KAPITEL 2: BESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖRTROENDEMÄNNENS,

10 ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGENS OCH PERSONALFÖRETRÄDARNAS STÄLLNING Befrielse från arbetet, allmänna principer Huvudförtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktigens regelbundna befrielse från arbete Bestämmelser om skötseln av huvudförtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter Ersättning för inkomstbortfall Särskilda ersättningar som betalas åt huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen Förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktigens, arbetarskyddsombudets samt personalföreträdarens anställningsförhållande och utrymmen Utrymmen för huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen Anställningsförhållande Omplaceringsskydd för huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen Huvudförtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktigens förtjänstutveckling Omplaceringsskydd för arbetarskyddsombudet Upprätthållande av yrkeskunskap Överlåtelse av rörelse Anställningsskydd Permittering eller uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägning av orsaker som beror på personen själv Förhandlingsskyldighet Kandidatskydd Efterskydd Ersättning för avslutande av huvudförtroendemannens eller arbetarskyddsfullmäktigens arbetsavtal i strid mot kollektivavtalet Ersättare KAPITEL 3: ARBETSGIVARENS INFORMATIONSSKYLDIGHETER Uppgifter om företaget Lönestatistik- och personaluppgifter Information om arbetsstocken och utomstående arbetskraft Arbetstidsbokföring Uppgifternas konfidentiella karaktär och sekretesskyldighet KAPITEL 4: PERSONALENS INTERNA INFORMATIONSVERKSAMHET OCH ORDNANDE AV MÖTEN KAPITEL 5: UTBILDNING Gemensam utbildning Fackföreningsutbildning, bevarande av anställningsförhållandet och anmälningstider Ersättningar Sociala förmåner KAPITEL 6: ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE ARBETSKRAFT Utomstående arbetskraft Underleverans

11 6.1.2 Hyrning av arbetskraft Avtalsbestämmelser som ska läggas till avtal om anlitande av utomstående arbetskraft Förutsättningar för bruk av hyrd arbetskraft Begränsningar gällande anlitande av utomstående arbetskraft Uppgifter som ska lämnas till förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen Beställarens utredningsskyldighet och ansvar KAPITEL 7: GILTIGHET SKATTESTYRELSENS BESLUT 2015 OM BELOPP FÖR SKATTEFRIA ERSÄTTNINGAR AV RESEKOSTNADER AAKKOSELLINEN ASIAHAKEMISTO

12 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTA- LET FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN Tidpunkt Plats Sähkötekniset työnantajat STTA rf:s kontor, Esbo NärvarandeEsa Larsén Sähkötekniset työnantajat STTA rf Jussi Kuusela Sähkötekniset työnantajat STTA rf Jarkko Huotinen Sähkötekniset työnantajat STTA rf Ari Hämäläinen Sähkötekniset työnantajat STTA rf Risto Saviranta Sähkötekniset työnantajat STTA rf Keijo Ukkonen Sähkötekniset työnantajat STTA rf Martti Alakoski Elbranschernas fackförbund rf Hannu Luukkonen Elbranschernas fackförbund rf Mika Rainio Elbranschernas fackförbund rf Timo Airas Elbranschernas fackförbund rf Tero Heiniluoma Elbranschernas fackförbund rf Jari Ollila Elbranschernas fackförbund rf Jaakko Aho Elbranschernas fackförbund rf Antti Heikkinen Elbranschernas fackförbund rf Raimo Härmä Elbranschernas fackförbund rf Ari Kähkönen Elbranschernas fackförbund rf Sami Pesola Elbranschernas fackförbund rf Mika Sarja Elbranschernas fackförbund rf 1 AVTALSPERIOD Det nya kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen undertecknades idag och träder i kraft Löneförhöjningarna träder i kraft från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast De undertecknade organisationerna avtalar att bestämmelserna i Kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen gäller med de ändringar som slagits fast i detta underteckningsprotokoll och i dess bilagor. Kollektivavtalet som nu ingås gäller t.o.m och därefter ett år i sänder, om inte någon av parterna senast två månader innan avtalet går ut skriftligen säger upp det. Under förhandlingarna i syfte att ta fram ett nytt kollektivavtal gäller bestämmelserna i detta kollektivavtal fram till dess att det nya kollektivavtalet har ingåtts eller avtalsförhandlingarna avslutats. Avtalsparterna sammanträder i slutet av oktober 2015 för att se över hur arbetet framskrider i de arbetsgrupper som nämns i punkt 19 i underteckningsprotokollet (Ackordsarbetsgruppen, Tidlön, Utomstående arbetskraft 12

13 och Kärnkraft) och för att se över hur arbetsgruppernas mål uppnås. Vardera avtalsparten har efter granskningen som avses i föregående stycke rätt att säga upp kollektivavtalet så att det löper ut , om avtalsparten anser att målen som ställts upp för arbetsgrupperna inte har uppnåtts. Uppsägningen ska ske skriftligen med minst en månads uppsägningstid. Om arbetsmarknadens centralorganisationer inte har nått ett samförstånd senast i fråga om de avtalsenliga förhöjningarna under sysselsättnings- och tillväxtavtalets andra avtalsperiod, kan organisationerna som är parter i detta avtal förhandla om lönejusteringarna enligt kollektivavtalet för perioden Om man inte når ett samförstånd om lönejusteringarna i dessa förhandlingar, kan båda parterna senast skriftligen säga upp kollektivavtalet så att det löper ut ENGÅNGSERSÄTTNING SOM BETALAS I MARS 2015 Enligt centralorganisationernas sysselsättnings- och tillväxtavtal av borde lönerna för arbetstagare i elektrifieringsbranschen ha höjts med 20,00 euro/månad från och med början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Eftersom löneförhöjningarna enligt detta kollektivavtal genomförs från och med början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast , betalas i samband med lönebetalningen i mars 2015 en engångsersättning som ersätter löneförhöjningen för februari 2015 till alla arbetstagare i elektrifieringsbranschen. Engångsersättningen till en arbetstagare med månadslön kan också betalas i april Engångsersättningen uppgår till 20,00 euro, om arbetstagaren har betalats lön för minst 160 arbetstimmar i februari Om arbetstagaren har arbetat färre än 160 timmar, betalas en engångsersättning som fås genom att multiplicera 20,00 euro med kvoten av arbetstagarens arbetstimmar och 160. När arbetstagarens genomsnittliga timförtjänst för semester beräknas räknas engångsersättningen med i lönen för tid i arbete. 3 HÖJNING AV GRUNDTIMLÖNERNA Grundtimlönerna (GTL) höjs med 0,12 euro per timme från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast

14 Grundtimlönerna är från och med den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Lg /timme S 10, , , , , ,23 Grundtimlön används i de prestationer där kollektivavtalet särskilt fastställer att grundtimlön ska användas. En arbetstagare med tidlön i elektrifieringsbranschen betalas personlig tidlön enligt 8 A 1 i detta kollektivavtal för utfört arbete. 4 HÖJNING AV TIDLÖNERNA Personliga tidlöner De personliga tidlönerna (GTL + PLD) höjs fr.o.m. början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast med en allmän förhöjning på 0,12 euro per timme. De personliga tidlönerna för arbetstagare i elektrifieringsbranschen är från och med början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast minst följande: Lg Personlig tidlön /timme S 10, , , , , , Att bestämma den personliga lönedelen Den personliga lönedelen formas på så sätt att från arbetstagarens förhöjda tidlön (GTL + PLD) avdras den nya grundtimlönen. Skillnaden som blir kvar är arbetstagarens nya personliga lönedel. 14

15 4.3 Månadslöner Överenskomna månadslöner höjs med 20 euro per månad från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Arbetstagarens nya överenskomna månadslön ska vara minst 175 x arbetstagarens grundtimlön. Om arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka är kortare än 40 timmar, används som koefficient i den överenskomna månadslönen det tal som fås när talet 175 multipliceras med kvoten av antalet arbetstimmar enligt arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka och talet 40. Alla ändrade månadslöner höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast genom att multiplicera arbetstagarens personliga tidlön (KA 8 A 1 eller A 3) med talet 173. Om arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka är kortare än 40 timmar, används som koefficient i den ändrade månadslönen det tal som fås när talet 173 multipliceras med kvoten av antalet arbetstimmar enligt arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka och talet 40. Höjningen av överenskomna eller ändrade månadslöner kan även genomföras från och med den lönebetalningsperiod som inleds närmast Då betalas inte den engångsersättning på 20,00 euro som nämns i punkt 2 i mars HÖJNING AV ACKORDSLÖNERNA Ackordprissättning och fritt prissatta ackord som är oavslutade Ackordslönerna höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast på följande vis: Ackordskoefficienten enligt ackordprissättningen för elinstallationsbranschen (prissättning som trädde i kraft ) är från och med början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast ,348. Fritt prissatta ackord, s.k. klumpackord, höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast för den kvarvarande arbetsmängden med 0,7 procent. 15

16 5.2 Prissättning för bostadsproduktion Bostadsproduktionspriserna höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast på följande vis: Grundpris /lägenhet Grundpoängantal st. Pris per tilläggspoäng /st ,58 Oavslutade ackord som baseras på prissättning för bostadsproduktion höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast för den kvarvarande arbetsmängden med 0,7 procent. 5.2 Prissättning för andra arbeten som görs som ackordsarbete Målinkomsten enligt 8 B 5.2 i kollektivavtalet i arbeten som erbjuds beställaren eller senare är 17,85 /h. 5.3 Garantilöner för ackordet samt lön för tiden för avbrott, förhandlingar och arbete under den inledande fasen Garantilönen för ackordet samt lön för tiden för avbrott, förhandlingar och arbete under den inledande fasen är fr.o.m. början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Lg /timme S 11, , , , , ,93 När arbetstagarens personliga tidlön (GTL + PLD) är större än den lön som bestäms enligt ovan nämnda tabell betalas åt arbetstagaren personlig tidlön. 16

17 6 TILLÄGG I KOLLEKTIVAVTALET Tilläggen enligt kollektivavtalet höjs inte från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Tillägg i kollektivavtalet Tilläggen enligt kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Tillägg /timme Tillägg för kvällsskift 1,25 Tillägg för nattskift 2,29 Tillägg för kvällsarbete 1,25 Tillägg för nattarbete 2,29 Tillägg för försening av anmälan om förflyttning av 2,51 Yrkesexamenstillägg b t kift 0,52 Specialyrkesexamenstillägg 0,94 Tillägg för ytterst smutsigt och ytterst betungande 0,42 Tillägg b t för krävande och besvärligt arbete 1,67 Tillägg för arbetsplatshandledare 0,42 /dag Förartillägg 2, Ledande montörstillägg till första ledande montör, arbete som utförs mot ackordslön Ledande montörstillägg till första ledande montör i ackordsarbete är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Antal medlemmar i arbetsgruppen /timme 1 2 0, , , , ,51 över 20 2,40 17

18 6.3 Ledande montörstillägg till andra ledande montör eller flera ledande montörer, arbete som utförs mot ackordslön Förhandlingar om en annan ledande montör ska inledas då arbetsgruppens medlemsantal är över åtta installatörer. När medlemsantalet i arbetsgruppen överskrider 11, ska man utnämna en andra ledande montör. I stora arbetsobjekt kan det vara nödvändigt att utnämna flera ledande montörer. Man avtalar skilt om detta. Till den eller de som utöver den första ledande montören utnämns till ledande montör eller ledande montörer betalas tillägg i arbete mot ackordslön från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast enligt följande: Antal arbetstagare som omfattas av en annan ledande montörs ansvar än den första ledande /timme montören 1 2 0, , ,88 över 10 1, Ledande montörstillägg för tidavlönade arbeten Ledande montörstillägg för tidavlönade arbeten är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Antal medlemmar i arbetsgruppen /timme 3 6 0, , , ,51 över 20 2,40 18

19 7 SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR TILL HUVUDFÖRTROENDEMAN Särskilda ersättningar till huvudförtroendemannen höjs inte från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast De särskilda ersättningarna som betalas till huvudförtroendemannen är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Huvudförtroendemannens särskilda ersättning Antalet representerade arbetstagare /lönebetalningsperiod på två veckor , , , , , , , ,46 över 450 avtalas separat 8 ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGENS SÄRSKILDA ERSÄTT- NINGAR Särskilda ersättningar till arbetarskyddsfullmäktigen höjs inte från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast De särskilda ersättningarna som betalas till arbetarskyddsfullmäktigen är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Antalet representerade arbetstagarskilda ersättning Arbetarskyddsfullmäktigens sär /lönebetalningsperiod på två veckor ,87 /2 veckor ,30 /2 veckor ,74 /2 veckor ,39 /2 veckor 19

20 ,04 /2 veckor ,69 /2 veckor ,35 /2 veckor ,21 /2 veckor över 450 avtalas separat 9 NY ACKORDSPRISSÄTTNING FÖR ELEKTRIFIERINGS- BRANSCHEN Avtalsparterna förnyar ackordprissättningen för elinstallationsbranschen i 8 C genom att införa de ändringar som slagits fast i bilaga 1 och 2. Den nya prissättningskoefficienten är 1 och den bildas, till de delar som inga nya priser särskilt har avtalats för prissättningstabellerna, genom att höja de tidigare enhetspriserna med koefficienten för ackordprissättningen 1,348. Den nya ackordsprissättningen för elektrifieringsbranschen ( ) tilllämpas för arbeten som erbjuds beställaren eller senare. 10 HÖJNING AV GRUNDTIMLÖNERNA Grundtimlönerna (GTL) höjs med 0,4 procent från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Grundtimlönerna är från och med den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Lg /timme S 10, , , , , ,30 Grundtimlön används i de prestationer där kollektivavtalet särskilt fastställer att grundtimlön ska användas. En arbetstagare med tidlön i elektrifieringsbranschen betalas personlig tidlön enligt 8 A 1 i detta kollektivavtal för utfört arbete. 11 HÖJNING AV TIDLÖNERNA Personliga tidlöner De personliga tidlönerna (GTL + PLD) höjs från början av den lönebetal-

21 ningsperiod som inleds närmast med en allmän förhöjning på 0,4 procent. De personliga tidlönerna för arbetstagare i elektrifieringsbranschen är från och med början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast minst följande: Lg Personlig tidlön /timm e S 10, , , , , , Att bestämma den personliga lönedelen Den personliga lönedelen formas på så sätt att från arbetstagarens förhöjda tidlön (GTL + PLD) avdras den nya grundtimlönen. Skillnaden som blir kvar är arbetstagarens nya personliga lönedel Månadslöner Överenskomna och ändrade månadslöner höjs med 0,4 procent från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Arbetstagarens nya överenskomna månadslön ska vara minst 175 x arbetstagarens grundtimlön. Om arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka är kortare än 40 timmar, används som koefficient i den överenskomna månadslönen det tal som fås när talet 175 multipliceras med kvoten av antalet arbetstimmar enligt arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka och talet 40. Arbetstagarens nya ändrade månadslön ska vara minst 173 x arbetstagarens personliga tidlön (KA 8 A 1 eller A 3). Om arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka är kortare än 40 timmar, används som koefficient i den ändrade månadslönen det tal som fås när talet 173 multipliceras med kvoten av antalet arbetstimmar enligt arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka och talet HÖJNING AV ACKORDSLÖNERNA Ackordprissättning och fritt prissatta ackord som är oavslutade Ackordslönerna höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast på följande vis: 21

22 Ackordskoefficienten enligt ackordprissättningen för elinstallationsbranschen (prissättning som trädde i kraft ) är från och med början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast ,353. Koefficienten för ackordprissättningen enligt den nya ackordsprissättningen för elektrifieringsbranschen som trädde ikraft är 1,004 från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Fritt prissatta ackord, s.k. klumpackord, och alla ackord som baseras på prissättning för bostadsproduktion förhöjs för den kvarvarande arbetsmängden med 0,4 procent Prissättning för bostadsproduktion Bostadsproduktionspriserna höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast på följande vis: Pris per tilläggspoäng Grundpris, /lägenhet Grundpoängantal st. /st ,63 Oavslutade ackord som baseras på prissättning för bostadsproduktion höjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast för den kvarvarande arbetsmängden med 0,4 procent Prissättning för andra arbeten som görs som ackordsarbete Målinkomsten enligt 8 B 5.2 i kollektivavtalet i arbeten som erbjuds beställaren eller senare är 17,92 /h Garantilöner för ackordet samt lön för tiden för avbrott, förhandlingar och arbete under den inledande fasen Garantilönen för ackordet samt lön för tiden för avbrott, förhandlingar och arbete under den inledande fasen är fr.o.m. början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Lg /timme S 11, , , , , ,00 När arbetstagarens personliga tidlön (GTL + PLD) är större än den lön som bestäms enligt ovan nämnda tabell betalas åt arbetstagaren personlig tidlön. 22

23 13 TILLÄGG I KOLLEKTIVAVTALET Tillägg i kollektivavtalet Tillägg enligt kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen fastställs enligt nedanstående tabell från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast : Tillägg /h Tillägg för kvällsskift 1,26 Tillägg för nattskift 2,30 Tillägg för kvällsarbete 1,26 Tillägg för nattarbete 2,30 Tillägg för försening av anmälan om förflyttning av arbetsskift 2,52 Yrkesexamenstillägg 0,52 Specialyrkesexamenstillägg 0,94 Tillägg för ytterst smutsigt och ytterst betungande arbete 0,42 Tillägg för krävande och besvärligt arbete 1,68 Tillägg för arbetsplatshandledare 0,42 /dag Förartillägg 2, Ledande montörstillägg till första ledande montör, arbete som utförs mot ackordslön Ledande montörstillägg i ackordsarbete är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Antal medlemmar i arbetsgruppen /h 1 2 0, , , , ,52 över 20 2,41 23

24 13.3 Ledande montörstillägg till andra ledande montör, arbete som utförs mot ackordslön Förhandlingar om en annan ledande montör ska inledas då arbetsgruppens medlemsantal är över åtta installatörer. När medlemsantalet i arbetsgruppen överskrider 11, ska man utnämna en andra ledande montör. I stora arbetsobjekt kan det vara nödvändigt att utnämna flera ledande montörer. Man avtalar skilt om detta. Till den eller de som utöver den första ledande montören utnämns till ledande montör eller ledande montörer betalas tillägg i arbete mot ackordslön från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast enligt följande: Antal arbetstagare som omfattas av en annan ledande montörs ansvar än den första ledande /timme montören 1 2 0, , ,88 över 10 1, Ledande montörstillägg för tidavlönade arbeten Ledande montörstillägg för tidavlönade arbeten är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Antal medlemmar i arbetsgruppen /timme 3 6 0, , , ,52 över 20 2,41 14 LOKALT ÖVERENSKOMNA TILLÄGG De lokalt överenskomna tilläggen höjs med 0,4 procent från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast , om inget annat avtalas lokalt. 24

25 15 SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR TILL HUVUDFÖRTROENDEMAN De särskilda ersättningarna som betalas till huvudförtroendemannen är från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast följande: Antalet representerade arbetstagare /lönebetalningsperiod på två veckor , , , , , , , ,23 över 450 avtalas separat 16 ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGENS SÄRSKILDA ERSÄTT- NINGAR De särskilda ersättningarna till arbetarskyddsfullmäktigen förhöjs från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast på följande vis: Antalet representerade arbetstagare /lönebetalningsperiod på två veckor , , , , , , , ,71 över 450 avtalas separat 25

26 17 HÖJNINGAR AV LÖNER OCH TILLÄGG SAMT SÄRSKILDA ER- SÄTTNINGAR ENLIGT DET ALLMÄNNA AVTALET UNDER AV- TALSPERIODEN Alla löner och andra penningförmåner enligt kollektivavtalet höjs under avtalsperioden vid den tidpunkt, med det belopp och på det sätt som arbetsmarknadens centralorganisationer avtalar om eller som avtalsparterna avtalar om i 1 punkten i detta underteckningsprotokoll. 18 ÄNDRINGAR I TEXTEN Avtalsparterna har avtalat om följande ändringar i texten som träder i kraft ANSTÄLLNINGSSKYDD Under " 6 ANSTÄLLNINGSSKYDD" görs följande ändringar av punkterna 6.2, 7.6 och 7.8. _ Under punkten "6.2 Vid förverkligande av principen om kontinuerliga förhandlingar" läggs en ny, tredje punkt till, och punkt 6.2 i sin helhet lyder därmed: 6.2 Vid förverkligande av principen om kontinuerliga förhandlingar har arbetsgivaren rätt att avvika från 45 i ovan nämnda lags bestämmelser om skriftliga förhandlingsframställningar anses arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 51 i ovan nämnda lag då arbetsgivaren vid förverkligandet av principen om kontinuerliga förhandlingar en gång förhandlat med huvudförtroendemannen behandlas eventuella konsekvenser för personalen på grund av avtal med underleverantörer regelbundet vid företagen i samband med granskningen av proresursutsikter. I punkt "7.6 Återanställning av arbetstagare" ändras det första stycket: 7.6 Återanställning av arbetstagare Den återanställningsskyldighet som avses i 6 kap. 6 i arbetsavtalslagen kan frångås genom ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren när arbetsavtalet upphör. _ En helt ny punkt "7.8 Regional begränsning av skyldigheten att erbjuda arbete" läggs till: 7.8 Regional begränsning av skyldigheten att erbjuda arbete Då arbetsgivaren på grund av arbetsavtalslagen eller kollektivavtalet är

27 skyldig att erbjuda arbete till en arbetstagare i anslutning till uppsägning, permittering, överförande till anställning på deltid eller återanställningsskyldighet, begränsas denna skyldighet regionalt till arbete som är tillgängligt vid arbetstagarens anställningsplats enligt arbetsavtalet eller på högst 80 kilometers avstånd från arbetsstagarens stadigvarande boendeort som arbetsgivaren känner till. Om arbetstagaren däremot meddelar arbetsgivaren skriftligen att han eller hon är intresserad av arbetsuppgifter var som helst i Finland, tillämpas inte den i föregående stycke avsedda regionala begränsningen av skyldigheten att erbjuda arbete. Arbetsgivaren ska fråga arbetstagaren om han eller hon är intresserad av att ta emot arbete inom ett regionalt begränsat område. _ Punkt " 7 ARBETSTID", "2 Ordinarie arbetstid" ändras: 7 ARBETSTID 2 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är högst 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Arbetstagarens ordinarie arbetstid ska fastställas i arbetsavtalet. Arbetstiden per dygn ska inte understiga 4 timmar om inte arbetstagarens behov eller annan grundad anledning kräver det. Arbetsgivaren ska på förhand meddela arbetstagaren om dennes arbetsdagar och arbetstimmar för varje lönebetalningsperiod. _ Punkt 8 A 1 ändras. De nya punkterna A 2 och A 3 läggs till. Därmed blir den tidigare punkt A 2 punkt A 4; den tidigare punkt A 3 punkt A 5; den tidigare punkt A 5 punkt A 6; den tidigare punkt A 6 i ändrad form punkt A 7; den tidigare punkt A 7 i ändrad form punkt A 8; den tidigare punkt A 8 punkt A 9; den tidigare punkt A 9 punkt A A TIDSARBETE Punkt A 1 ändras på följande sätt: _ 27

28 A 1 Personlig tidlön För varje arbetstagare som anställs ska en lönegrupp, grundtimlön och personlig tidlön fastställas. Lönegrupp och grundtimlön bestäms enligt bestämmelserna om tidlönesystemet i kollektivavtalet för husteknikbranschen genom att jämföra arbetstagarens kunskaper med texten för kravnivågrupperingen av arbetena. Den personliga tidlönen kan bestämmas enligt punkt A 3 eller kan företagsspecifikt enligt bestämmelserna om tidlönesystem i kollektivavtalet för husteknikbranschen bestå av grundtimlön enligt lönegrupp och personlig lönedel. Också personliga tidlöner som grundar sig på ett företagsspecifikt system ska vara minst lika stora som de som nämns i punkt A 3. För en arbetstagare som får månadslön som avtalats enligt punkt A 6, och för unga arbetstagare vars minimilön fastställs enligt punkt A 9 fastställs dock ingen personlig tidlön. _ En ny punkt A 2 läggs till: A 2 Grundtimlöner Grundtimlönerna är följande: Lg Från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast /timme Från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast /timme S 10,14 10, ,44 12, ,52 14, ,44 15, ,30 16, ,23 17,30 Grundtimlön används i de prestationer där kollektivavtalet särskilt fastställer att grundtimlön ska användas. En arbetstagare med tidlön i elektrifieringsbranschen betalas personlig tidlön enligt A 1 för utfört arbete med undantag förbestämmelserna i A 9 (unga arbetstagare under 18 år). _ 28

29 En ny punkt A 3 läggs till: A 3 Personliga tidlöner De personliga tidlönerna för arbetstagare i elektrifieringsbranschen är minst följande: Lg Personlig tidlön från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast /timme Personlig tidlön från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast /timme S 10,66 10, ,96 13, ,15 15, ,07 16, ,93 17, ,86 17,93 Protokollsanteckning: Om arbetsgivaren för arbete som gjorts med tidlön före utöver en personlig lönedel har betalat tillägg som bestäms på företagsspecifika grunder eller en så kallad D-del (extra tidlönerest), kan dessa dras av i de fall där arbetstagaren har betalats en personlig lönedel som baserar sig på en företagsspecifik matris i lönegrupp S och 1: under 0,52 euro per timme i lönegrupp 2 5: under 0,63 euro per timme. Avdraget kan motsvara skillnaden mellan beloppet för ovan nämnda personliga lönedelar och beloppet för den personliga lönedel som betalats till arbetstagaren. Avdragen ska med stöd av denna kollektivavtalsbestämmelse genomföras senast De personliga minimitidlönerna träder dock i kraft från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast

30 Exempel 1: Arbetstagare i lönegrupp 1. Arbetstagarens personliga lönedel som baserar sig på en företagsspecifik matris har varit 0,05 euro per timme. Lönen före förnyelsen av lönesystemet inklusive löneförhöjningen GTL i Lg 1 före förnyelsen av lönesystemet 12,32 PLD före förnyelsen av lönesystemet 0,05 Höjning av GTL i Lg 1 närmast ,12 Sammanlagt 12,49 Lönen när lönesystemet träder i kraft från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Personlig minimitidlön i Lg inklusive löneförhöjningen på 0,12 /timme 12,96 Sammanlagt 12,96 Lönen för en arbetstagare i tidarbete stiger med 0,12 euro per timme på grund av löneförhöjningen med 0,47 euro per timme på grund av ändringen av lönesystemet. Exempel 2: Arbetstagare i lönegrupp 3. Arbetstagarens personliga lönedel som baserar sig på en företagsspecifik matris har varit 0,30 euro per timme. Arbetstagaren betalas ett företagsspecifikt tjänstetillägg på 1,00 euro per timme i tidarbete. Lönen före förnyelsen av lönesystemet inklusive löneförhöjningen GTL i Lg 3 före förnyelsen av lönesystemet 15,32 PLD före förnyelsen av lönesystemet 0,30 Höjning av GTL i Lg 3 närmast ,12 Företagsspecifikt tjänstetillägg 1,00 Sammanlagt 16,74 Lönen när lönesystemet träder i kraft från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Personlig minimitidlön i Lg inklusive löneförhöjningen på 0,12 /timme 16,07 Företagsspecifikt tjänstetillägg avdraget närmast 0, och senast Sammanlagt 16,74 Lönen för en arbetstagare i tidarbete stiger

31 med 0,12 euro per timme på grund av löneförhöjningen med 0,00 euro per timme på grund av ändringen av lönesystemet. Exempel 3: Arbetstagare i lönegrupp 3. Arbetstagarens personliga lönedel som baserar sig på en företagsspecifik matris har varit 0,30 euro per timme. Arbetstagaren betalas en D-del (extra tidlönerest) på 0,10 euro per timme i tidarbete. Lönen före förnyelsen av lönesystemet inklusive löneförhöjningen GTL i Lg 3 före förnyelsen av lönesystemet 15,32 PLD före förnyelsen av lönesystemet 0,30 Höjning av GTL i Lg 3 närmast ,12 D-del (extra tidlönerest) 0,10 Sammanlagt 15,84 Lönen när lönesystemet träder i kraft från början av den lönebetalningsperiod som inleds närmast Personlig minimitidlön i Lg inklusive löneförhöjningen på 0,12 /timme 16,07 D-del (extra tidlönerest) avdraget närmast 0, och senast Sammanlagt 16,07 Lönen för en arbetstagare i tidarbete stiger med 0,12 euro per timme på grund av löneförhöjningen med 0,23 euro per timme på grund av ändringen av lönesystemet. _ Den tidigare punkt A 2 flyttas och blir punkt A 4. A 4 A 5 Tillägg för speciella arbeten Förutom den ovan nämnda personliga tidlönen kan man med arbetstagaren komma överens om ett särskilt tillägg för speciella arbeten på arbetsobjektet. Ett avtal om tillägg för speciella arbeten gäller tills vidare eller för en viss tid. Avtal som gäller tillsvidare kan sägas upp med iakttagande av tre månaders uppsägningstid, om inte annat avtalats om uppsägningstiden. Den tidigare punkt A 3 flyttas och blir punkt A 5. Personlig helhetsinkomst Arbetstagarens personliga helhetsinkomst består av den personliga tidlönen plus möjliga tillägg för speciella arbeten, särskilda tillägg och yrkes- 31

32 examenstillägg. Den tidigare punkt A 5 flyttas och blir punkt A 6. A 6 Månadslön Åt en arbetstagare som fortlöpande arbetar i tidsarbete kan avtalas om att hans eller hennes lön betalas som en överenskommen månadslön eller en ändrad månadslön. Den överenskomna månadslönen ska till sitt belopp motsvara minst den lön han eller hon skulle få i den lönegrupp som arbetstagaren skulle placeras i enligt tidlönesystemet i husteknikbranschen ifall han eller hon skulle arbeta med lön i det ifrågavarande lönesystemet, dvs. produkten av grundtimlönen och talet 175. Den ändrade månadslönen bildas på så sätt att den personliga tidlönen som fastställts åt arbetstagaren enligt bestämmelserna i punkt A 1 och A 3 multipliceras med talet 173. Om arbetstagarens ordinarie arbetstid per vecka är kortare än 40 timmar används som multiplikator a) i överenskommen månadslön det tal som fås då talet 175 multipliceras med antalet arbetstimmar i ordinarie arbetstid per vecka och kvoten av talet 40 b) i ändrad månadslön det tal som fås då talet 173 multipliceras med antalet arbetstimmar i ordinarie arbetstid per vecka och kvoten av talet 40 Arbetstidsförkortningsledighet hålls enligt det som intjänats på de arbetsdagar som arbetsgivaren bestämt utan att månadslönen minskas. Den tidigare punkt A 6 flyttas och blir punkt A 7 i ändrad form. A 7 Tidlön enligt lönesystemet för elbranschens specialmontörer Tidlönen för elbranschens specialmontörer kan bestämmas enligt punkt A 3 eller kan företagsspecifikt enligt bestämmelserna om tidlönesystem i kollektivavtalet för husteknikbranschen bestå av grundtimlön enligt lönegrupp och personlig lönedel. En personlig tidlön som bildats företagsspecifikt ska minst motsvara beloppet i punkt A 3. Den tidigare punkt A 7 flyttas och blir punkt A 8 i ändrad form. A 8 Särskilda tillägg Branschvisa särskilda tillägg och yrkesexamenstillägg betalas utöver de tidlöner som nämns ovan i punkt A 1, A 3, A 6, A 7 och A 9 ifall förutsättningarna i kollektivavtalets bestämmelser ( 11) uppfylls. Den tidigare punkt A 8 flyttas och blir punkt A 9. 32

33 A 9 Unga arbetstagare Lönebestämmelserna i punkt A tillämpas inte på arbetstagare under 18 år som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen vid en yrkesläroanstalt enligt arbetstagarens arbetsavtal eller som inte är i läroavtalsförhållande. Protokollsanteckning: En grundexamen vid en yrkesläroanstalt omfattar 120 studieveckor. Avlagd gymnasieutbildning eller studentexamen förkortar denna studietid enligt normerna för grundexamen. Minimilönen enligt kollektivavtalet för en ung arbetstagare som enligt det ovan nämnda inte omfattas av detta kollektivavtals allmänna lönebestämmelser är 80 % av grundtimlönen i lönegrupp S i tidlönesystemet för husteknikbranschen. Förutom ovan nämnda minimilön betalas åt en ung arbetstagare särskilda tillägg (punkt A 8) ifall förutsättningarna för det uppfylls enligt bestämmelserna i detta kollektivavtal ( 11). Den personliga lönedelen betalas inte i samband med den minimilön som avses här. Den tidigare punkt A 9 flyttas och blir punkt A 10. A 10 Hur arbetstagarens arbetsförmåga påverkar minimilönerna Lönebestämmelserna i punkt A gäller fullt arbetsföra arbetstagare. Ifall en arbetstagares invaliditet märkbart påverkar arbetsförmågan kan avvikande från kollektivavtalets bestämmelser användas avtalsavlöning i arbetstagarens avlöning. Om avlöningen ska skriftligen avtalas då arbetsavtalet ingås. _ I Tidlönesystemet inom husteknikbranschen ändras det tredje och åttonde stycket i delen "Bestämning av arbetstagarens lönegrupp" rubriken och det första stycket i delen "Att bestämma den personliga lönedelen" det tredje och fjärde stycket i delen "Tillämpning av bedömningsmatrisen". _ 33

34 TIDLÖNESYSTEMET INOM HUSTEKNIKBRANSCHEN Inledning 34 Syftet med tidlönesystemet inom husteknikbranschen är att uppmuntra arbetstagarna att förbättra sin yrkesförmåga och att skapa möjligheter att utveckla lönepolitiken inom de enskilda företagen. För att dessa mål ska uppnås bör tidlönesystemet genomföras i företaget först och främst genom samarbete och enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Man eftersträvar ett slutresultat som behandlar arbetstagarna opartiskt och är motiverande ur arbetets synvinkel. Bestämning av arbetstagarens lönegrupp När arbetsavtalet ingås fastställs lönegruppen preliminärt genom att arbetstagarens färdigheter jämförs med nedanstående svårighetsgrupperingstexter, både för grundklassificering och för arbeten inom olika branscher inom elbranschen. Särskilda bestämmelser om hur utstationerade arbetstagares lönegrupp fastställs finns i 21 punkt 1 i detta kollektivavtal. Om arbetstagarens personliga tidlön inte fastställs enligt punkt A 3 utan grundar sig på ett företagsspecifikt system, fastställs för arbetstagaren en preliminär personlig lönedel som tillämpas till dess man i samband med den exaktare bestämningen av arbetstagarens lönegrupp fastställt dennes personliga lönedel med iakttagande av samma grunder som för övriga arbetstagare i företaget. Också personliga tidlöner som grundar sig på ett företagsspecifikt system ska vara minst lika stora som de som nämns i punkt A 3. En exaktare bestämning av lönegruppen ska verkställas inom tre månader efter det att anställningsförhållandet inletts. I detta sammanhang ska arbetstagaren presentera sin tidigare arbetshistoria, om den kan ha en inverkan då bestämningen utförs. Den preliminärt fastställda lönegruppen kan då stiga eller sjunka. En arbetstagare som arbetar i uppgifter inom elektrifieringsbranschen placeras enligt svårighetsgrupperingen i kollektivavtalet i lönegrupperna S 5 beroende på hur omfattande arbetstagarens kompetens är. Ifall ingen lönegruppering har gjorts, betalas arbetstagaren lön enligt lönegrupp 2 för sitt arbete. Om arbetstagarens personliga tidlön inte bestäms enligt punkt A 3 utan grundar sig på ett företagsspecifikt system, fastställs arbetstagarens personliga lönedel i samband med en närmare definition av lönegruppen på basis av de utvecklingssamtal som nämns senare. Också personliga tidlöner som grundar sig på ett företagsspecifikt system ska vara minst lika stora som de som nämns i punkt A 3.

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 Sähkötekniset työnantajat STTA rf Elbranschernas fackförbund rf Tryckort: Tammerprint Oy Tammerfors 2012 INNEHÅLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio " Detta avtal gäller

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio  Detta avtal gäller Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRÖN- OCH MILJÖANLÄGGNINGSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRÖN- OCH MILJÖANLÄGGNINGSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande:

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande: Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEATERMUSIKER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEATERMUSIKER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter...

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014)

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i byggämnes- och betongindustrin 1.5.2012 31.5.2014 Byggproduktindustrin RTT rf Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i byggämnes- och betongindustrin 1.5.2012 31.5.2014 Byggproduktindustrin RTT rf Fackförbundet Pro rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS- UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2010 2011 1 Avtalets giltighetstid Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA. PB 62 (Södra kajen 10), Helsingfors Telefon , Fax

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA. PB 62 (Södra kajen 10), Helsingfors Telefon , Fax Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL JÄMTE ACKORDSPRISSÄTTNING FÖR MÅLNINGSBRANSCHEN 20.3.2014 29.2.2016

KOLLEKTIVAVTAL JÄMTE ACKORDSPRISSÄTTNING FÖR MÅLNINGSBRANSCHEN 20.3.2014 29.2.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän inom livsmedelsindustrin 1.5.2014 31.1.2017. Livsmedelsindustriförbundet rf Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän inom livsmedelsindustrin 1.5.2014 31.1.2017. Livsmedelsindustriförbundet rf Fackförbundet Pro rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN GLASKERAMISKA INDUSTRIN 1.3.2014 30.11.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN GLASKERAMISKA INDUSTRIN 1.3.2014 30.11.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för musiker, sångare och kapellmästare i tjänst hos skivproducentbolag

KOLLEKTIVAVTAL för musiker, sångare och kapellmästare i tjänst hos skivproducentbolag Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden. vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen

Työehtosopimuksen yleissitovuuden. vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf LUFTFARTSUNIONEN rf. Kollektivavtal. gällande flygtrafiktjänster 15.11.2013 15.11.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf LUFTFARTSUNIONEN rf. Kollektivavtal. gällande flygtrafiktjänster 15.11.2013 15.11. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtalet mellan parterna fortsätter att vara i kraft fram till den 31 januari 2017 med de förändringar som nedan kommer att nämnas.

Kollektivavtalet mellan parterna fortsätter att vara i kraft fram till den 31 januari 2017 med de förändringar som nedan kommer att nämnas. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn inom HUSTEKNIKBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn inom HUSTEKNIKBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

1.10.2012 SKOG - METO

1.10.2012 SKOG - METO Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GOLVBELÄGGNINGS- BRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GOLVBELÄGGNINGS- BRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR BYGGPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2012 28.2.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR BYGGPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2012 28.2.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÄRJETRAFIK 1.3.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÄRJETRAFIK 1.3.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 och Lönebilaga 1.5.2014 29.2.2016 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 1 Denna text är en översättning

Läs mer

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

Kollektivavtal för SKIDCENTERBRANSCHEN

Kollektivavtal för SKIDCENTERBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 1.4.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL 1.4.2012 31.3.2014 1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och MEDIAUNIONI MDU

KOLLEKTIVAVTAL mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och MEDIAUNIONI MDU Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för lagerterminal- och hamnarbetstagarna inom speditionsbranschen 1.2.2012 31.1.2014

Kollektivavtal för lagerterminal- och hamnarbetstagarna inom speditionsbranschen 1.2.2012 31.1.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek.

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek. MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE BOKARBETARNAS KOLLEKTIVAVTAL Tid 4.6.2010 Plats Mediernas Centralförbunds konferenslokaler,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Servicefacket PAM

KOLLEKTIVAVTAL mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Servicefacket PAM Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för skogsplantskolor 1.4.2014 31.1.2017. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf METO Skogsbranschens Experter rf

KOLLEKTIVAVTAL. för skogsplantskolor 1.4.2014 31.1.2017. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf METO Skogsbranschens Experter rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2012 31.3.2014 Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE SNICKERIINDUSTRIN 2010-2013

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE SNICKERIINDUSTRIN 2010-2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BILTRAFIKSBRANSCHERNA

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BILTRAFIKSBRANSCHERNA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän i fastighetsservicebranschen

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän i fastighetsservicebranschen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Post- och logistikbranschens union PAU rf Denna text är en översättning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för biografer

KOLLEKTIVAVTAL. för biografer Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FINSK ENERGIINDUSTRI RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET. Tid

FINSK ENERGIINDUSTRI RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET. Tid Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetsgivaren har rätt att anställa, säga upp arbetstagare samt bestämma om arbetets ledning.

Arbetsgivaren har rätt att anställa, säga upp arbetstagare samt bestämma om arbetets ledning. 1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för KABINPERSONAL

KOLLEKTIVAVTAL för KABINPERSONAL Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE

AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Avtalet om arbetarskyddssamarbete mellan Finsk Handel och Servicefacket tillämpas på medlemsföretagen i Finsk Handel. 2 ARBETARSKYDDSSAMARBETE 2.1 Begreppet

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista.

virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

BILAGA TILL KOLLEKTIVAVTALET 2011

BILAGA TILL KOLLEKTIVAVTALET 2011 BILAGA TILL KOLLEKTIVAVTALET 2011 Kollektivavtal som berör arbetstagarna inom den kemiska basindustrin Kollektivavtal som berör arbetstagare inom plastproduktindustrin och industrin för kemiska produkter

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer