Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3"

Transkript

1 Delårsrapport 2014

2 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden... 5 Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Borgholms Slott Samhällsbyggnadsnämnden Övriga nämnder Skatter och statsbidrag Konjunkturuppgång ger skatteunderlaget fart Avstämning balanskrav Avstämning finansiella mål Befolkningsutveckling Likviditet Skulder Investeringar Personalekonomi Borgholm Energi Elnät AB med dotterbolag Omvärldsanalys Redovisningsprinciper Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Investeringsredovisning Driftsredovisning... 48

3 Ekonomisk översikt Delårsrapportens syfte är att visa den ekonomiska situationen för Borgholms kommun och för koncernen Borgholm Energi Elnät AB per 30 juni samt att bedöma utfallet för år Resultat i kommunen och helårsprognos Kommunens resultat efter sex månader är plus 5,6 mkr. Prognosen för helåret är beräknad till cirka 11,9 mkr. I prognosen är bedömningen att Borgholms kommun även år 2014 kommer att klara målet om god ekonomisk hushållning, det vill säga att kostnadsnivån inte överstiger 98 procent av skatter och bidrag. Det budgeterade årsresultatet är 9,8 mkr. Vid delåret visar verksamheterna ett underskott på cirka 4,4 mkr, exklusive projekt. De nämnder som bedöms avsluta året med ett underskott i förhållande till budget är kommunstyrelsen (4,0 mkr), socialnämnden (2,3 mkr) samt bostadsanpassningen (1,1 mkr). Utbildningsnämndens resultat är vid halvårsskiftet positivt och prognosen för året visar ett överskott på cirka 0,6 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden förväntas visa ett resultat i paritet med budget. Övriga nämnder bedöms i nuläget visa underskott vid årets slut motsvarande 0,4 mkr. 3

4 Förutsättningar till årets resultat Sedan budgetåret 2013 är budget och kostnader för den tekniska servicen utfördelad på verksamheterna enligt modellen kostnader ska tas där de uppstår. Verksamheterna får därmed bära eventuella överskott/underskott som uppkommer inom serviceverksamheten. I budgeten 2014 har även IT-kostnader fördelats enligt samma princip. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 5,2 mkr och nettot av generella statsbidrag har förbättrats positivt med 7,1 mkr. De generella statsbidragen omfattar såväl kostnadsutjämning som fastighetsavgift, varav fastighetsavgiften hittills ger en ökning på 1,3 mkr. Finansnettot har stärkts med drygt 0,7 mkr sedan årsskiftet vilket beror på det låga ränteläget. Ytterligare lån om 32 mkr kommer att omsättas under sommaren med lägre ränta till följd. Avskrivningarna har minskat med motsvarande 0,8 mkr jämfört med föregående år som är en effekt av de stora nedskrivningar som gjordes i samband med årsbokslutet Årets utbetalning av AFA kommer enligt SKL inte att bli av innevarande år och kommunen avvaktar beslut från AFA-försäkringsstyrelsen, som väntas i oktober. Om styrelsen beslutar om ytterligare utbetalning kommer detta att ske under 2015 och bedöms uppgå till cirka 4,0 mkr för Borgholms kommun. Den eventuella påverkan som en AFA-återbetalning skulle få finns med andra ord inte med i prognosen. Kommunens vision och strategiska mål Under året har kommunen bland annat fokuserat på vision och strategiska mål som beslutades i kommunfullmäktige i slutet av Målen har vi valt att formulera i balanserade styrkort under perspektiven Medborgare, Verksamhet & Process, Lärande & Förnyelse samt Ekonomi. 4

5 Socialnämnden Socialförvaltningen ansvarar för att på socialnämndens uppdrag utföra kommunens omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt boende för ensamkommande flyktingbarn. För verksamheten ansvarar Eva Karlström (M) ordförande socialnämnden och Ewa Ekman förvaltningschef. Socialförvaltningens verksamhetsområden Äldreomsorg (ÄO), Myndighetsavdelningen med Individ- och familjeomsorg (IFO), Försörjningsstöd, Biståndsbedömning, Ensamkommande flyktingbarn, Socialpsykiatri, Omsorg om funktionsnedsatta (OFN), Hemsjukvård, hemrehabilitering och hjälpmedel (HSV), Administration Verksamhetsidé Vi ger stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet Vi ger människor (män, kvinnor, flickor och pojkar) stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet. Med kundens fokus ges insatser i dialog utifrån den enskildes behov och förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv. Värdegrunden, med extra fokus på värdeorden trygghet, respekt och meningsfullhet, är en självklar bas i all vår verksamhet. Bästa kvalitet i varje möte. Vision Bästa kvalitet i varje möte Värdeord Trygghet, respekt, meningsfullhet Socialförvaltningens målsättning är att medborgarna, som bor eller vistas viss tid av året i Borgholms kommun, i behov av våra insatser ges en trygg och meningsfull vardag. Stöd, vård- och omsorgsinsatser ska ges med ett respektfullt bemötande, utifrån den enskildes behov och förutsättningar, för bibehållen integritet och värdighet. Den enskilde ska vara delaktig i beslut som gäller stöd-, vård- och omsorgsinsatser för att så långt det är möjligt kunna ta ansvar för sitt eget liv. Förvaltningens insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Den enskilde ska även ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället. Förvaltningens arbetar för en god jämlik folkhälsa både för barn och vuxna (män, kvinnor flickor och pojkar). Samverkan med andra verksamheter och huvudmän, internt och externt, bidrar till resursutnyttjande med fokus på den enskildes bästa. Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs. Kännetecken för en utvecklingsintresserad och kvalitetsmedveten personal är bland annat engagemang, omtanke, tillräcklig kompetens och ett kundcentrerat förhållningssätt. Betydelsen av engagerade ledare som till- 5

6 sammans med medarbetarna vill arbeta för att nå uppsatta mål är avgörande för goda resultat. Värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten. Genomförandeplaner och värdighetsgarantier inom vård och omsorg är viktiga verktyg som ska användas för att värdegrunden och socialförvaltningens värdeord ska leda till stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de som behöver våra insatser. Utveckling och kvalitet parallellt med effektiviseringar är en utmaning. Kvalitetsenheten (Q) på förvaltningen arbetar tillsammans med chefer/ledare och medarbetare med att utveckla verksamheten. Samverkan över gränser både internt och externt är avgörande för goda resultat. Nationell styrning märks tydligt inom vissa områden. De nationella frågorna finns med i de lokala strategierna i det balanserade styrkortet för verksamhetens utveckling. Kvalitetsarbetet syftar till kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. En offensiv kvalitetsutveckling kan beskrivas som en helhet där medarbetarnas värderingar, arbetssätt och verktyg är avgörande för att nå en högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Kvalitetsledningssystem är ett verktyg för systematiskt arbete och beskrivs för vård- och omsorgsverksamheter i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9). Under 2012 påbörjades ett arbete med att utforma ett kvalitetsledningssystem på förvaltningen. Det har resulterat i att måldokument, utvecklingsplaner, riktlinjer och instruktioner är uppdaterade och publicerade på förvaltningens hemsida. Hörnstenar för offensiv kvalitetsutveckling är: Arbeta med processer Basera beslut på fakta VÄRDE FÖR MED- BORGAREN Arbeta med ständiga förbättringar Skapa förutsättningar för delaktighet Engagerat ledarskap och medarbetarskap Kommunfullmäktige har fattat beslut om övergripande mål vilka anger riktning för samtliga verksamheter i Borgholms kommun. Balanserat styrkort används som verktyg och metod för att styra och leda mot uppsatta mål. Följande fyra perspektiv beaktas: Medborgare, Verksamhet/Process, Lärande/Förnyelse och Ekonomi. Medborgare Socialnämnden tar ansvar för kommunfullmäktiges strategiska mål genom att ett av förvaltningens verksamhetsmål är goda resultat vad gäller kvalitet inom stöd, vård och omsorg. Medborgare som vistas i vår kommun ska känna sig trygga och nöjda med de insatser som erbjuds och som efter behov beviljas den enskilde. Att ge stöd, vård och omsorg med tillräcklig kunskap, god service och ett gott bemötande är verksamhetens mål. För att kunna mäta och jämföra verksamheten både över tid och med andra kommuner används kvalitetsregister och nyckeltal. Samarbete och samverkan lokalt, regionalt och nationellt är nödvändigt för att nå goda resultat för målgrupper som behöver insatser från 6

7 flera aktörer. Kvalitetsregisterdata visar god måluppfyllelse t.ex. för vård i livets slut samt bedömning av riskfaktorer i omsorg av äldre. Nyckeltal Medborgare Nedan presenteras de nyckeltal där data finns. HSV. Patienter med genomförda läkemedelsgenomgångar 24 %. Mål är 100 %. Bemötande i receptionen Stickprovsundersökning vid receptionen har genomförts i maj med ett gott resultat. Allmänt är respondenterna nöjda med personal och väntetider men missnöjda med lokalerna. ÄO. Brukare med genomförandeplaner upprättade inom 14 dagar Målet är att göra detta till 100 % men målet har inte uppnåtts för tertial 1. Utfallet var då 26 %. Aktivitet är att utbilda genomförandeplansombud inom äldreomsorgen (ÄO) vilket är ett arbete som pågår. Verksamhet/Process För socialnämndens ansvarsområden görs kopplingar till kommunfullmäktiges övergripande mål genom att vi ser positivt på externa utförare och valfrihetssystem samt arbetar för en ökad miljömedvetenhet. Beslut fattades i socialnämnden i november 2013 om att föreslå kommunfullmäktige att införa LOV inom hemtjänst i Borgholms kommun. I framtiden är det sannolikt så att verksamheten kommer att konkurrensutsättas. Kvalitetsfrågorna får ökad betydelse ur ett brukarinflytandeperspektiv då kunden avgör vilken aktör som får leverera service och omsorg. Beslut om LOV avvaktas. Miljöfrågorna ska få ökat utrymme och miljömedvetenheten ska öka hos samtliga medarbetare men några förändringar har positiva miljöeffekter. Antalet bilar har reducerats. Elcyklar används i större utsträckning och matdistributionen har upphört vilket innebär betydande minskning av bilkörning. Några enheter har påbörjat ett arbete med avfallssortering. 7

8 Nyckeltal verksamhet/process Beläggningsgrad i hemtjänst Beläggningsgraden i hemtjänsten har varit hög under året men vid delårsbokslutet har den varit nära 85 % som är målvärdet. Beläggningsgraden mäter utlagd tid i hemtjänsten. Aktiviteter inom verksamhet och process är att förbereda verksamheten för kommande konkurrensutsättning genom att ta fram kvalitetsgarantier. Detta är ännu inte påbörjat. Förvaltningen har fått LOV-beslut och har upphandlat konsult (för stimulansmedel) som ska ta fram förfrågningsunderlag m.m. Påbörjade aktiviteter är att avfall sorteras för att bidra till en bättre miljö samt minska användandet av engångsmaterial. Samt ersatt en del med cyklar. Lärande/Förnyelse Verksamhetsmålen som socialnämnden har fattat ska leda till att utveckling av verksamheten och kvalitetsledningssystem för ökat kundfokus och ökad kvalitet. För att nå målen är det flera områden som ska förbättras. För att leverera insatser med bästa kvalitet krävs kunskap och kompetens för uppgiften. Vi ska alltid vara professionella i möten med människor som är i behov av förvaltningens insatser. Vi ska utveckla vår verksamhet genom att leda för kvalitet på ett långsiktigt och systematiskt vis. Lagrummen styr våra processer och riktlinjer. Uppföljning och regelbunden egenkontroll ger värdefull information om följsamhet till riktlinjer, uppfyllda mål och resultat. Avvikelsesystem och rutiner för rapportering, handläggning och återkoppling ska ses som en naturlig del i verksamheten för ett ökat riskmedvetande och lärande. Kvalitetsledningssystem med ny portal på intranätet är i drift. Samtliga dokument som publicerats är uppdaterade. Avvikelserapportering används som ett av flera redskap för att förbättra verksamheten. Riktlinjer för egenkontroll och årshjul för systematisk uppföljning är framtagna under Beslutade insatser ska baseras på den enskildes behov och därmed vara jämlika, jämställdhetsperspektiv ska beaktas. Könsuppdelad statistik för uppföljning och ett tydliggjort genusperspektiv i alla analyser och beslut ska vara en självklar del i verksamheten i framtiden. Den höga sjukfrånvaron är bekymmersam, korttids sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2013 men den totala sjukfrånvaron är fortfarande över åtta procent. Ett långsiktigt arbete har startat för att utifrån ett salutogent synsätt skapa den goda arbetsplatsen med trivsel och arbetsglädje där ett mål är en ökad frisknärvaro. Alla medarbetare och chefer/ledare måste ta ansvar för att skapa trivsel och bra arbetsförhållanden där engagemang, samarbete och uppskattning ökar på arbetsplatserna. Vi är varandras arbetsmiljö. 8

9 Nyckeltal lärande/förnyelse HSV. Dokumenterad patientansvarig sjuksköterka 90 %. Om sjuksköterskan flyttas/byts följer inte alltid detta med i journalen men det finns alltid ett namn på varje patient. Målvärde 100 %. Sjukfrånvaro minskas med en procentenhet jämfört med föregående år Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har under perioden (jan-april) ökat med 0,93 procentenheter jämfört med föregående år. Däremot har den korta sjukfrånvaron minskat med 0,44 procentenheter. Målet är en sjukfrånvaro på 4,5 procent i kommunen och detta mål uppnås inte då utfallet för året är i snitt 8,76 procent frånvaro. Aktiviter inom lärande och förnyelse är att skapa kompetensutvecklingsplaner samt kompetensförsörjningsprogram som ledarutbildning. Ekonomi Utfall och prognos Arbete med att kostnader ska minska för stöd, vård och omsorg och närma sig jämförbara kommuner pågår. Besparingar har genomförts framför allt inom äldreomsorgen men de har till viss del varit svåra att visa då samtidiga kostnadsökningar för placeringar (inom LSS och IFO) har skett. Vid jämförelse mellan 2012 och 2013 har kostnader för särskilt boende minskat med 13 procent. Socialnämndens verksamhetsmål är att ha kostnadseffektivitet och fördela resurser efter behov. Inom äldreomsorgen är det framtaget ett resursfördelningssystem för hemtjänsten. Det ska tydligare fördela resurser efter behov. Vid ökad arbetsmängd/vårdtyngd ska ökade resurser följa insatsbeslut och vid lägre vårdtyngd sker det motsatta. Ökad kostnadsmedvetenhet är viktig. Samtliga kostnader i förvaltningen ses över. Nuvarande organisation för att hämta hem stimulansmedel och prestationsersättningar är mycket bra och den ska fortsätta utvecklas. 9

10 Socialnämnden Intäkter Kostnader Netto Prognos (Tkr) Budget Utfall Budget Utfall Centralt Bemanningsenheten Hälso- och sjukvård Särskilt boende Ordinärt boende Omsorgen om funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg SOCIALNÄMNDEN TOTAL I juni uppvisar socialförvaltningen underskott med 1,3 mkr. Intäkterna generar ett överskott om 0,4 mkr, driftskostnaderna ett underskott om 2,1 mkr samt personalkostnaderna ett överskott om 0,3 mkr. Socialförvaltningen har under första sex månaderna 0,5 mkr lägre personalkostnader (med hänsyn taget till löneökningar) jämfört med Intäkterna är högre då förvaltningen förväntas få in retroaktiv assistansersättning från försäkringskassan (feb-maj). Driftskostnaderna är höga vilket delvis beror på försörjningsstödet som står för en tredjedel av det underskottet. Osäkerhetsfaktorer för året är framförallt försörjningsstöd med höga utbetalningsnivåer under året och trots årets budgetökning visar verksamhetsområdet underskott. En ytterligare osäkerhetsfaktor är placeringar och då främst placeringar inom missbruk. Budgeten är slut efter maj månad och placeringarna har behövt förlängas. Det förebyggande teamet, som är en av aktiviteterna som ska minska kostnader för placeringar på sikt, ska implementeras under hösten och är en kostnad som i det korta perspektivet inte täcks av budgeten. Kostnader för transporter av mat och separata livsmedel till särskilt boende kommer belasta driftsbudgeten negativt precis som införandet av trivselpengen. Prognos för 2014 är -2,3 mkr. Intäkterna förväntas uppvisa överskott främst på grund av att assistansersättning från försäkringskassan varit högre än budgeterat. Personalkostnaderna förväntas också visa överskott då de under året varit lägre jämfört med förra året, samt har budgeten för året blivit återställd då förvaltningen fick en utökad budgetram. Driftskostnaderna kommer troligen uppvisa underskott och de stora posterna där är försörjningsstöd (prognos: -1,2 mkr) och vård av missbruk (prognos: -2,7 mkr). Dessa poster är svåra att prognistisera och bygger på de kostnader förvaltningen haft hittills under året. Nyckeltal ekonomi Ekonomi i balans I juni uppvisar socialnämnden ett underskott på 1,3 mkr. Prognosen för året är minus 2,3 mkr vilket gör att målet riskerar att inte uppfyllas. Delårsresultatet och årsprognosen är en förbättring mot föregående år. 10

11 Minska kostnaderna för försörjningsstöd jämfört med föregående år Kostnaderna för försörjningsstöd är 0,1 mkr högre i år jämfört med föregående år. Därmed uppnås inte målet om lägre kostnader för försörjningsstöd. Minska kostnaderna för placeringar jämfört med föregående år Kostnaderna för placeringar är i år cirka 1,0 mkr högre i år jämfört med förra året därmed uppfylls inte målet om lägre kostnader för placeringar. Åtgärder för detta är att utveckla hemmaplanslösningar och den hemmaplanslösning som är aktuell är förebyggande team vilket kommer att implementeras under hösten. Aktiviteter inom ekonomi som är aktuella är att implementera en tydligare budgetprocess. Det är igång och tydligheten ökar för varje år. Nästa aktivitet är att utveckla en tydligare beställare mellan kommunen och bolaget. Detta är påbörjat. 11

12 Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen ansvarar att på utbildningsnämndens uppdrag utföra kommunens verksamhet för barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9), särskola, musikskola och bibliotek. För verksamheten ansvarar Christina Ateva (C) ordförande utbildningsnämnden och Lars Bylund förvaltningschef. Utbildningsförvaltningens verksamhetsområden Pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, fritidsgårdar, grundskola, särskola, musikskola och bibliotek. Vision Borgholms barn Lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt Lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt Värdeord Trygga barn växer här Utbildningsnämndens målsättning är att elever och barn i Borgholms kommun ska känna sig trygga och bli väl rustade för att möta framtiden såväl globalt som lokalt. Vi arbetar med detta bland annat genom ett gediget värdegrundsarbete där vi under de senaste åren, tillsammans med medarbetare och företrädare för politik och brukare, tagit fram ett antal kärnvärden som våra verksamheter står för. Dessa värden sammanfattas med orden Trygga barn växer här och de ska genomsyra alla våra mål och de åtgärder vi beslutar oss för! Medborgare Utbildningsnämnden tar ansvar för kommunfullmäktigas strategiska mål genom verksamhetsmålet Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län. Medborgarna som utbildar sig i kommunen ska få en kvalitativ utbildning som ger en bra grund för framtidens utmaningar. För att kunna mäta och jämföra verksamheten både över tid och med andra kommuner används det genomsnittliga meritvärdet och andel behöriga till yrkesprogram. Data för Borgholms kommun finns tillgänglig för 2014 men då kommunen har infört sommarskola är resultaten preliminära och beräknas höjas något. Nyckeltal Medborgare Andel elever som har behörighet till gymnasieskola är högst i Kalmar län Målet är att vara högst rankad i Kalmar län. Borgholms kommun har med meritvärdet 2013 förbättrats till rank 3 i länet vilket är en ökning från tidigare år. 12

13 Genomsnittligt meritvärde 2011 Rank 2012 Rank 2013 Rank Borgholm 202, , ,3 3 Emmaboda 204, , ,6 10 Hultsfred 201, , ,3 11 Högsby 208, , ,3 12 Kalmar 210, , ,5 8 Mönsterås 199, , ,2 9 Mörbylånga 211, , ,1 1 Nybro 202, , ,4 4 Oskarshamn 199, , ,1 5 Torsås 199, , ,0 7 Vimmerby 202, , ,8 6 Västervik 200, , ,0 2 Länsmedel 203,6 203,9 206,0 Riket 210,6 211,4 213,1 Det genomsnittliga meritvärdet är högst i Kalmar län Målet är att vara högst rankad i Kalmar län. Borgholms kommun har med andelen behöriga till yrkesprogram 2013 förbättrats till rank 2 i länet. Behörighet till yrkesprogram 2011 Rank 2012 Rank 2013 Rank Borgholm 88,4 5 83, ,0 2 Emmaboda 88,0 6 85,4 7 87,2 8 Hultsfred 86,0 7 85,7 6 80,2 11 Högsby 85,7 8 84, ,8 12 Kalmar 92,7 2 87,6 5 89,2 6 Mönsterås 81, , ,8 10 Mörbylånga 95,6 1 95,5 1 93,9 1 Nybro 82, ,2 3 91,3 4 Oskarshamn 90,4 3 84,7 8 89,7 5 Torsås 90,4 4 94,0 2 88,4 7 Vimmerby 84,8 9 84,5 9 92,2 3 Västervik 83, ,8 4 85,4 9 Länsmedel 87,4 87,1 87,7 Riket 87,7 87,5 87,6 Verksamhet/Process Utbildningsnämnden tar ansvar för kommunfullmäktigas strategiska mål genom verksamhetsmålet Borgholms barn använder modern teknik i sitt lärande. Syftet med målet 13

14 är att rusta Borgholms elever och barn för framtiden genom att de använder modern teknik i sitt lärande. Utbildningsförvaltningen har gått över från användandet av datorer till att också använda sig av Ipads i undervisningen har satsningar även gjorts genom att komplettera lärandet med användning av Cromebooks. Nyckeltal verksamhet/process Användande av modern teknik Målet är att öka användandet av modern teknik i lärandet för att rusta barn och elever för framtiden. December år 2012 Datorer Cromebooks Ipads Totalt December år 2013 Datorer Cromebooks Ipads Totalt Juni år 2014 Datorer Cromebooks Ipads Totalt Lärande/Förnyelse Utbildningsnämnden tar ansvar för kommunfullmäktigas strategiska mål genom verksamhetsmålet Borgholms barn är trygga i vår verksamhet. De pedagogiska verksamheterna arbetar systematiskt utifrån bland annat årligen reviderade likabehandlingsplaner för att säkerställa att trygga barn växer här. Nyckeltal lärande/förnyelse Andelen trygga barn/elever växer Målet är att öka andelen trygga barn i verksamheten. Andelen trygga barn har ökat kontinuerligt och har enligt senaste mätningen ökat till 95%. Trygga elever % % % 14

15 Ekonomi Utfall och prognos Utbildningsnämndens mål är att resursfördelningen inom verksamheten ska anpassas efter efterfrågan. Det görs genom ett gediget arbete mellan förvaltningens rektorer och chefer mot ekonomiavdelningen i såväl budgetarbetet som under årets gång. Arbetet skapar förutsättningar för en budget som kan hållas samtidigt som förvaltningen kan öka sin kvalité och förbättra övriga nyckeltal så att Trygga barn växer här! Juni Utbildningsnämnden Intäkter Kostnader Netto Prognos (Tkr) Budget Utfall Budget Utfall Centralt Norra rektorsområdet Köpingsvik Centran barnomsorg Viktoria Södra rektorsområdet Slottskolan Musikskolan Biblioteket UTBILDNINGSNÄMNDEN TOTAL Nyckeltal ekonomi Ekonomi i balans I juni uppvisar utbildningsnämnden ett positivt resultat på 0,9 Mkr. Intäkterna genererar ett överskott om 0,5 Mkr, driftkostnaderna ett överskott på om 1,2 Mkr samt personalkostnaderna ett underskott på 0,8 Mkr. Därav uppnås målet med ekonomi i balans. Prognosen för året är ett positivt resultat på 0,4 Mkr vilket gör att målet för 2014 beräknas uppfyllas. 15

16 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige. För kommunstyrelsen är Lisbeth Lennartsson (C) ordförande och förvaltningschef är Christina Madeling. Kommunstaben är en stödjande funktion till kommunens kärnverksamheter samt nämnder och styrelser. En viktig funktion är att arbeta med kommunens långsiktiga planering och styrning. Målen har vi valt att formulera i balanserade styrkort under perspektiven Medborgare, Verksamhet & Process, Lärande & Förnyelse samt Ekonomi. Kommunstaben fyller också en viktig funktion i att vara sammahållande och äga strukturen för såväl målformuleringen som den strategiska planeringen. Under första halvåret har arbetet i kommunstyrelsen och kommunledningskontoret varit omfattande och spänt över ett stort antal aktiviteter såväl kommunövergripande i kommunen som genomförande på nämndsnivå. Kortfattat kan de viktigare ärenden och frågor som varit specifikt bundna till kommunstaben sammanfattas utifrån det balanserade styrkortets perspektiv och kommunledningens verksamhetsmål: Vision och Målsättning Attraktiva, Kreativa Hållbara, Företagssamma Borgholm Kommunstyrelsen vision är: Attraktiva, kreativa, hållbara, företagsamma Borgholm. Verksamhetsmål Medborgare Skapa goda förutsättningar för alla att arbeta, leva och bo i kommunen. Mark- och Exploateringsfrågor Servicecenter Säkerhet- och beredskap Fastighetsstrategi Investeringar Skapa hög service och tillgänglighet för befintliga och nya företag. Näringslivsutveckling 16

17 Skapa möjlighet för lokala företag att delta i kommunens utveckling. Turismutveckling Företagsbesök Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Kulturutveckling Verksamhet & process Skapa förutsättningar för kommunal verksamhet ska kunna drivas av företag eller som personalkooperativ. Näringslivsutveckling Öka samverkan med andra kommuner i syfte att förbättra verksamheterna. Regional kommunsamverkan Samverkan med jämförelsekommuner Samverkan specifika verksamhetsområden Skapa förutsättningar för miljö- och klimatarbete kopplat till långsiktig hållbar tillväxt och innovationer. Energieffektiviseringar Fastighetsstrategi Upphandling Lärande & förnyelse Utveckla medborgarinflytande, demokrati och jämställdhet. Medarbetarenkät Sociala medier Öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande arbetet genom samverkan. Youngsters 17

18 Skapa förutsättningar för en väl fungerande flyktingmottagning. Samverkan kommun-migrationsverket-landstinget-näringslivet (Camping/hotell) Skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunal arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Sigtunamodellen Skapa förutsättningar så att den föreningsdrivna och kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska ses som viktiga angelägenheter inom kommunens alla områden. Kulturutveckling Näringslivsutveckling Ekonomi - Utfall och prognos Kommunstyrelsen Intäkter Kostnader Netto Prognos (Tkr) Budget Utfall Budget Utfall Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kultur och fritid Teknisk service Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen IT-avdelningen Personalavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen KOMMUNSTYRELSEN TOTAL För delåret uppvisar kommunstyreslen underskott med 3,3 mkr. Verksamheten teknisk service uppvisar det största underskottet. Det är framförallt turist-, gata/väg/parkering, park- och hamnverksamheten som har mindre intäkter och högre kostnader än budgeterat och det är osäkert om intäkterna når upp till budgeterad nivå på årsbasis. Hamn- och parkverksamheten överstiger budget med totalt 0,8 mkr efter sex månader och beror dels på högre underhållskostnader för hamnverksamheten och stormen Simone som har krävt uppröjningsarbete i skogen. Även kommunledningskontoret uppvisar ett underskott som beror på högre kostnader och mindre intäkter för parkeringsverksamhet och gemensam kostnad/intäkt. Arbetet med turismutveckling har inte kunnat genomföras i den takt som 18

19 planerats vilket också innebär en avvikelse mot budget. Arbetet förväntas dock komma igång under andra halvåret. Personalavdelningens underskott består i att den upphandlade företagshälsovården blev dyrare än budgeterat. Prognosen för helåret visar på ett resultat om minus 4,0 mkr. I resultatet har det tagits höjd för snöröjning 0,5 mkr under höst/vinter 2014 samt KS-beslutet om extra asfaltering motsvarande 0,5 mkr. Nyckeltal ekonomi Ekonomi i balans Vid summeringen av halvåret till och med juni uppvisar kommunstyrelsen ett underskott. Därmed uppnås inte målet med ekonomi i balans. Prognosen för året visar på ett underskott vilket gör att målet för 2014 beräknas att inte uppfyllas. 19

20 Borgholms Slott Slottsverksamheten ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. Statens fastighetsverk äger och förvaltar Borgholms Slott. Borgholms kommun ansvarar genom hyresavtal med Statens fastighetsverk för verksamheten på Borgholms Slott. Kommunstyrelsens ordförande är Lisbeth Lennartsson (C) och verksamhetsansvarig är Jan-Åke Johansson och administrativt ansvarig är Maria Johanson. Under sommaren är, förutom ordinarie verksamhet, sex evenemang/konserter bokade. Dessutom bedriver Statens fastighetsverk mellan åren ett av besöksnäringens största EU utvecklingsprojekt "Öppna portar. Under 2014 invigdes också den nya upplevelseutställningen om slottets och Ölands historia som heter Uppgång och fall. Slottet har även öppnat ett nytt kafé på gamla borggården. Ekonomi Utfall och prognos Borgholms Slott Intäkter Kostnader Netto Prognos (Tkr) Budget Utfall Budget Utfall Borgholms slott Konserter Gästabud Kiosk/Entré Pedagogisk verksamhet Övriga program BORGHOLMS SLOTT TOTAL Borgholms Slott uppvisar ett resultat på -0,1 mkr efter det första halvåret. Prognosen är 0,0 mkr vilket även är verksamhetens uppdrag. Verksamheten har en nollbudget räknat över hela året och finansierar hela sin verksamhet genom verksamhetens egna intäkter. 20

21 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att planera, bygga och vårda en attraktiv och hållbar miljö för kommunens invånare, delårsboende och besökare. Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen och ger förutsättningar för företagare och enskilda att genomföra hållbara framtidsinvesteringar på Öland. För samhällsbyggnadsnämnden är Jan Erici (M) ordförande och Göran Borgö är förvaltningschef. Vår verksamhetsidé Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen och ger förutsättningar för företagare och enskilda att genomföra hållbara framtidsinvesteringar på Öland Vår Vision Vi ska vara kända som en effektiv, tydlig och serviceinriktad förvaltning som ger människor på Öland möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt utifrån miljömål och gällande lagstiftning. ger människor på Öland möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt utifrån miljömål och gällande lagstiftning Värdeord Demokrati, service och salutogent förhållningsätt. Demokrati Medborgarna är våra uppdragsgivare. Nämndens myndighetsarbete utförs i den demokratiska rättsstatens tjänst. Beslut grundas på saklighet och opartiskhet. Företagare och enskilda behandlas lika genom att lagar, regler och riktlinjer tillämpas lika för alla. I nära dialog med medborgarna får vi bra underlag för beslut. En omfattande medborgardialog stärker demokratin genom att människor ser att deras synpunkter tas tillvara. Kravet på legalitet, d v s att fatta beslut inom lagstiftningens gränser får aldrig åsidosättas. Service Medborgarna har rätt till god service och snabb handläggning av ärenden. Detta uppfylls av medarbetare med hög kunskap och kompetens. Nämnden har effektiva rutiner, bra internt samarbete och har satt upp tydliga servicemål som följs upp regelbundet. Genom Servicecenter får medborgarna ett gott bemötande och god tillgänglighet till handläggare och ärenden. Medarbetarna agerar som företagslotsar och bistår med information och rådgivning utifrån ett helhetsperspektiv. Tillsyn, besök och kontroll i företag och hos verksamhetsutövare prioriteras. Salutogent förhållningssätt Verksamhetsutvecklingen är inriktad på en tydlig struktur och en gemensam kultur. Ledarskap och medarbetarskap fokuserar på det salutogena förhållningssättet, att göra sammanhang meningsfulla, begripliga och hanterbara. Upplevelse av mening och möjligheter är centralt för ett gott samarbete, för en god arbetsmiljö samt för tillit och förtroende mellan förtroendevalda och tjänstemän. 21

22 Verksamhetsplanering Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en strategisk utvecklingsplan för åren Satsa framåt-täck bakåt 2.0. Planen är i form av ett balanserat styrkort. Medborgare och kund Nämnden erbjuder snabb service, rättssäker ärendehantering och korta handläggningstider. Lagar och regler beskriver hur vi får bete oss mot varandra, mot miljön och mot naturen. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning, tar fram plan- och utvecklingsförslag, ger råd och stöd samt genomför tillsyn och kontroll inom Bygga, Bo och Miljö. Kommunmedlemmarnas åsikter är alltid viktiga i samhällsplaneringen och i ärendehandläggningen. Människors engagemang och delaktighet är alltid väsentligt för en fungerande demokrati. Nyckeltal Medborgare och kund Vi ska nå våra servicemål Minst 80 procent ska nås Vi ska genomföra vår tillsynsplan Minst 80 procent ska nås Vi ska genomföra våra prioriterade planuppdrag Minst 80 procent ska nås Analys: Första utvärderingen av målen görs efter sommarperioden. Ingenting tyder dock på att målen inte kommer att nås. Verksamhet och process Verksamheten är till för medborgarna och våra kunder och det är viktigt att dessa är nöjda. Alla kan inte få allt som man vill, men alla kan få ett bra bemötande och tydlig motivering av beslut. Arbetsprocesser kartläggs och analyseras för att förenkla och förbättra. Samarbete och helhetstänkande är nödvändigt för att klara de utmaningar, önskemål, förväntningar och lagkrav som nämnden har på sig. 22

23 Nyckeltal verksamhet och process Vi ska ha hög effektivitet med god resurshushållning Målvärdena för antal ärenden, beslut, planhändelser och tillsyn ska nås Vi ska ha färdiga och kända processbeskrivningar Minst 40 procent ska nås under 2014 Våra projekt som ingår i verksamhetsplanen ska genomföras Minst 80 procent ska genomföras. Av de med externa medel ska 100 procent genomföras. Analys: Målen bör kunna nås, utvärdering görs efter sommarperioden Lärande och förnyelse Nämnden arbetar för en attraktiv och hållbar samhällsutveckling som ger möjlighet för företagare och enskilda att utveckla sina verksamheter och förverkliga sina drömmar. I kommunen ska alltid finnas attraktiv och tillgänglig mark för etableringar, för året runteller delårsboende respektive för verksamheter. Aktiviteter genomförs inom samhällsbyggnadsområdet enligt verksamhetsplanen. Miljökvalitetsmålen följs. Nyckeltal lärande och förnyelse Årets miljökommun Vi ska förbättra vår position. Vi ökade med 54 placeringar till plats 89. Vi ska ha resurser för omvärldsbevakning och kompetensutveckling Målvärdet ska uppnås 23

24 Vi ska ha ett bra teamarbete, god arbetsmiljö och höga frisktal Frisktalet ska vara högre än 96 procent Analys: Målen ser ut att nås under innevarande år. För målet Årets miljökommun förbättrades kommunens placering med 54 placeringar bland landets alla kommuner till plats 89. Ekonomi Utfall och prognos Ekonomi eller hushållning innebär att prioritera bland tillgängliga resurser för att tillgodose önskemål och behov. Nämnden använder ekonomiska resurser som avgifter, externa intäkter och skattemedel effektivt och ändamålsenligt med syftet att leverera god service som uppfyller Borgholms kommuns mål. Ökade kostnader inom den avgiftsfinansierade verksamheten ska inte belasta skattebetalarna utan betalas av de företag eller enskilda som har nytta av tjänsterna. Samhällsbyggnadsnämnden Intäkter Kostnader Netto Prognos (Tkr) Budget Utfall Budget Utfall Nämnd Administration Bygg Plan Miljö- och hälsoskydd SAMHÄLLSBGGNADSNÄMNDEN TOTAL Bostadsanpassning Intäkter Kostnader Netto Prognos (Tkr) Budget Utfall Budget Utfall Bostadssociala bidrag Administration BOSTADSANPASSNING TOTAL Samhällsbyggnadsnämnden redovisar efter det första halvåret ett positivt resultat. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader inom förvaltningen. Planavdelningen uppvisar ett underskott som hänförs till externa konsulter inom översiktsplanering som inte ingår i nämndens uppsatta ram. Det prognostiserade årsresultatet indikerar på att utfallet överensstämmer med budget, förutsatt att nämnden får de extra anslag som har äskats för merkostnaden av bland annat föparna, (fördjupade översiktsplaner). De prognostiserade årsintäkterna understiger budget och det är bygglov, plan och enskilda avlopp som förväntas ha svårt att uppnå budgetmålet. Bostadsanpassningen är som tidigare år ofinansierat och det har inkommit cirka ett trettiotal fler ärenden första halvåret jämfört med samma period

25 Nyckeltal ekonomi Vi ska ha en ekonomi i balans Det ekonomiska resultatet ska vara positivt Vi ska ha hög självfinansiering Målvärdet ska nås Ärenden, beslut, planhändelser Målvärdena ska nås Analys: Den skattefinansierade delen av verksamheten är fortfarande låg, cirka 40 procent av nämndens omsättning, vilket är mycket lågt i jämförelse med andra kommuner. Framtida utveckling Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för en hållbar utveckling. Även kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB har viktiga uppgifter inom samhällsbyggnadsprocessen så ett nära och gott samarbete med dessa är mycket viktigt. Samarbetet bör stärkas och samordnas. Flera medarbetare inom planavdelningen är eller kommer att vara föräldralediga. För att inte planarbetet ska försenas är det nödvändigt att komplettera med konsulter redan under hösten Kart & Gis-arbetet får allt större betydelse. En stor del av denna verksamhet saknas inom kommunen och tjänsterna köps in. I framtiden bör detta arbetsområde finnas inom kommunen för att stärka kompetensen inom Kart- och Gis, på samma sätt som många andra jämförbara kommuner redan har gjort. Kommunstyrelsens beställarroll bör förtydligas gentemot nämnden som utförare i planeller utredningsuppdrag. Ekonomiska medel måste skickas med i de uppdrag som lämnas. 25

26 Övriga nämnder Kommunrevisorerna granskar varje år all verksamhet inom kommunkoncernen. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Valnämnden genomför allmänna val. Ekonomi Utfall och prognos Övriga nämnder Intäkter Kostnader Netto Prognos (Tkr) Budget Utfall Budget Utfall Revision Överförmyndare Allmänna val ÖVRIGA NÄMNDER TOTAL Övriga nämnder redovisar efter de sex första månaderna totalt sett ett negativt resultat. Överförmyndarna har högre kostnader än budgeterat då verksamheten ökar för varje år med en oförändrad budget. De icke-budgeterade intäkterna som är redovisade kan hänföras till överförmyndarverksamheten för återsökning hos migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn gällande det första halvåret. Revision och Allmänna val uppvisar överskott efter de sex första månaderna. Valnämnden har under våren genomfört EP-valet och under hösten sker det allmänna valet. Det prognostiserade årsresultatet för övriga nämnder uppgår till minus 0,4 mkr. 26

27 Skatter och statsbidrag Konjunkturuppgång ger skatteunderlaget fart Prognosen baseras på den samhällsekonomiska bild som SKL tar fram. Förra året växte skatteunderlaget lite långsammare än den historiska trenden. För i år prognostiseras ungefär lika stor ökning av arbetade timmar och klart större lönehöjningar än förra året. Men den underliggande skatteunderlagstillväxten, exklusive regeländringar, vill ändå inte ta fart (diagram 1). När även höjningen av grundavdrag för personer som fyllt 65 år beaktas blir ökningstakten till och med lite lägre än år Det beror framförallt på att pensionsinkomsterna ökar ovanligt lite, bland annat till följd av den automatiska balanseringen av allmänna pensioner. Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter. Procent respektive procentenheter ,5 3,4 4,7 5,3 4, Sysselsättning Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: SKL. För 2015 och 2016 förutspår SKL i sin bedömning en konjunkturell återhämtning som leder till stor sysselsättningsökning och fallande arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknadsläget leder till att lönerna höjs i snabbare takt. Då stiger också inkomstindex mer samtidigt som den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger extra pensionshöjningar. Effekten blir att skatteunderlaget, precis som man kan förvänta i en konjunkturuppgång, växer betydligt snabbare än genomsnittligt. År 2017 är bedömningen att arbetsmarknaden har nått balans, med svagare sysselsättningstillväxt och avtagande löneökningstakt som följd. Dessutom ökar inte pensionsinkomsterna lika snabbt som åren innan. Då bromsar även skatteunderlagstillväxten in. 27

28 I reala termer (underliggande ökning av skatteunderlaget rensat för pris- och löneökningar i sektorns kostnader) växer skatteunderlaget mer än genomsnittet för förra konjunkturcykeln hela perioden. Avstämning balanskrav Enligt kommunallagen ska kommuner göra en avstämning mot balanskravet. Balanskravet innebär att kommunen ska redovisa ett positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar en kommun balanskravet om de har ett resultat på plus 1 kr. För Borgholms kommun uppgår det prognostiserade resultatet för år 2014 till plus 11,9 mkr, vilket innebär att kommunen klarar balanskravet. Avstämning mot balanskravet (mkr) Årets resultat enligt resultaträkningen 11,9 11,8-8,7 0,6 3,0 Kalkylränta pensioner 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 Balanserat resultat 11,9 11,8-8,7 1,5 3,0 Avstämning finansiella mål Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år. Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten. Att ekonomin är i balans d v s att kommunen visar ett plusresultat kan ses som att ekonomin har utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang har kommunen klarat det första målet. (mkr) Totalt Resultat 63,6 26,7 21,8 11,9 11,8-8,7 Investeringarna ska självfinansieras. Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar på 181,4 mkr. Målet är uppnått då kommunen har en investeringsvolym på totalt 121,3 mkr. (mkr) Totalt Resultat 63,6 26,7 21,8 11,9 11,8-8,7 Avskrivningar 117,9 24,0 23,3 18,9 33,2 18,5 Utrymme 181,4 50,7 45,1 30,8 45,0 9,8 Investeringar 121,3 17,0 28,0 25,0 14,7 36,6 28

29 Nettokostnaderna ska inte överstiga 99 procent av intäkterna från skatt och bidrag. Kommunens kostnader motsvarar 97 procent av intäkterna för skatter och bidrag. Kommunen bedöms klarat detta finansiella mål. (mkr) Totalt Nettokostnader Skatter o utjämning % 97% 97% 95% 97% 97% 102% Befolkningsutveckling 2014 De senaste 30 åren har Sverige vuxit med över en miljon invånare och beräknas passera 10 miljoner invånare under Ändå är det fler kommuner som har minskat sin befolkning under perioden än ökat och det är framförallt i storstadsregionerna som ökningen sker. Nationellt är det gruppen äldre men även nyfödda som förväntas öka, samt folkökning genom invandring. Vid senaste mätning i KIR (juni 2014) uppgår kommunens befolkning till invånare varav cirka 30 personer han hänföras till flyktingmottagning. Likviditet Strategin att stärka kommunens likviditet för att möjliggöra investeringar utan upptag av nya lån har fallit väl ut. Likviditeteten har i genomsnitt varit cirka 15,5 mkr bättre än föregående år samtidigt som kommunen under första halvåret har investerat motsvarande 13,2 mkr med egna medel. Den låga investeringsnivån första halvåret 2013 var motsvarande 2,1 mkr ger därmed en total likviditetsförbättring jämfört med föregående år motsvarande cirka 26 mkr. Under andra halvåret påbörjas större investeringar i Åkerboskolans kök samt renoveringen av Ekbacka, vilket medför att likviditeten kommer att bli ansträngd vid slutet av året. Bedömningen är att renoveringsbehovet av övriga fastigheter och inre hamnen i Borgholm kommer att sätta ytterligare press på likviditeten vilket innebär att kommunen för första gången under 2014 nyttjar krediten. 29

30 25000 Medelsaldo respektive månad och prognos för Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec Diagrammet visar medelsaldot för respektive månad inkl. prognos för andra halvåret Skulder Vid delåret uppgår kommunens totala summa för långfristiga lån till 257 mkr och ingen ytterligare upplåning har skett under perioden. Den genomsnittliga räntan för kommunens lån är 2,86 procent. Första halvåret var räntekostnaderna 0,7 mkr lägre än samma period Fördelningen rörlig kontra fast bindning av lån följer fastställd finanspolicy för Borgholms kommun. Kommunens borgensåtagande är 467,6 mkr där 467 mkr avser borgen för Borgholm Energi AB. 0,6 mkr avser borgensåtaganden för Folkets Hus i Borgholm. Investeringar Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till närmare 25 mkr för innevarande år varav cirka 4,0 mkr är överfört från Under första halvåret har större projekt i Byxelkroks hamn samt skolan i Gärdslösa färdigställts. Under andra kvartalet beslutades och genomfördes renoveringen av kajen i Stora Rör. Återstående arbete med stenläggning av kajen slutförs efter sommaren och hela projektet förväntas rymmas inom budgeten på 2,5 mkr. Under hösten planeras arbetet med renovering av såväl Åkerboskolans kök som Ekbacka. Båda projekten är för närvarande under upphandling. Under hösten fortsätter även arbetet med Borgholms försköning och renovering av torget. Borgholms hamn är delvis i dåligt skick och i skrivande stund har delar av en kaj rasat vilket medför att investeringar i inre hamnen måste tidigareläggas för renovering under hösten och början av Ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en mer långsiktig plan för investeringar som sträcker sig 5 år. Aktiveringsgränsen för investeringar höjdes från och med 1 januari 2014 från 12 tkr till 20 tkr vilket är en fortsatt låg nivå. 30

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Medborgare Verksamhet & process Lärande & förnyelse Ekonomi Borgholms kommun ska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Året 2013 ett viktigt år för framtida möjligheter... 2 Vision... 4 Verksamhetsmål 2013... 5 Kommunstyrelsen... 5 Socialnämnden... 7 Utbildningsnämnden... 8 Samhällsbyggnadsnämnden...

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av kommunens. planering och styrning

Granskning av kommunens. planering och styrning Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga planering och styrning Borgholms kommun Åsa Bejvall, Stefan Wik Innehållsförteckning 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1. Revisionskritierier... 1 1.2. Metod...

Läs mer